1. Hvad er en ErhvervsPhD? ErhvervsPhD i den offentlige sektor ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8"

Transkript

1 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD? Overordnede vilkår Adgangskrav Tredjeparter ErhvervsPhD i den offentlige sektor ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år august Klaus Ammitzbøll Telefon Side 1/17 7. Ansøgning og bedømmelse Afgørelse om ansøgning Tilskud og finansiering Ansættelse, løn, IPR og orlov Øvrige forpligtelser Tildeling af ph.d.-grad og ErhvervsPhD-bevis Lovgrundlag, aktindsigt og fortrolighed Disse retningslinjer gælder fra den 4. august 2014.

2 1. Hvad er en ErhvervsPhD? En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og ph.d.- uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en privat virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet. ErhvervsPhD-kandidaten er ansat i virksomheden og samtidig indskrevet på universitetet. Kandidaten bruger al sin arbejdstid på projektet og uddannelsen, og deler arbejdstiden mellem virksomheden og universitetet. Formålet med ErhvervsPhD-ordningen er: at uddanne forskere på ph.d. niveau med indsigt i erhvervsrettet forskning og innovation, at skabe vækst i dansk erhvervsliv gennem et tættere samspil om forskning og innovation mellem universiteter og private virksomheder, og at hjælpe med at sprede viden og skabe netværk mellem danske virksomheder og forskere på universiteter i Danmark og resten af verden. Væsentlige ændringer siden sidste udgave af retningslinjerne Side 2/17 Krav om overvejelser om realisering af nytteværdi i offentlig ErhvervsPhD Et offentligt ErhvervsPhD-projekt skal have nytteværdi for den ansøgende organisation og samfundet. Ansøgere skal nu også redegøre for, hvordan projektets nytteværdi vil realiseres i den offentlige organisation. Læs mere i afsnit 7. Øget fokus på merværdi for offentlig ErhvervsPhD Hvis der er konkurrence om midler til offentlig ErhvervsPhD, vil et nyt prioriteringskriterie være, hvor nyt projektets forskningsområde er for den ansøgende offentlige organisation. Læs mere i afsnit 7. Offentlige værtsvirksomheder vurderes på organisationsniveau Universiteter og andre offentlige forskningsinstitutioner kan fungere som værtsvirksomhed og dermed ansætte den studerende, men kun hvis projektet ikke falder indenfor institutionens faste forskningsområder. Hidtil er dette vurderet på afdelingsniveau. Fremover vil det vurderes på organisationsniveau. Det betyder, at en afdeling på et universitet ikke kan søge om offentlig ErhvervsPhD indenfor et område, som en anden afdeling på universitetet beskæftiger sig med. Læs mere i afsnit 5. Nyt ansøgningssystem Man skal nu sende ErhvervsPhD-ansøgninger med e-grantsystemet. Læs mere om ansøgning i afsnit 7.

3 2. Overordnede vilkår Opstart Hvis man ønsker at starte et ErhvervsPhD-projekt, skal man først sende en ansøgning til (Fonden). Ansøgningen udarbejdes i fællesskab mellem en virksomhed, et universitet og en kandidat. Virksomheden er hovedansøger. Når Fonden har modtaget ansøgningen, bedømmes den af Erhvervsforskerudvalget (EFU), som er en del af Fonden. EFU består af forskere og forskningskyndige fra det private erhvervsliv og offentlige forskningsinstitutioner. Med mindre EFU beslutter at indhente yderligere oplysninger fra ansøger til brug for vurderingen, er behandlingstiden højst to måneder. En ErhvervsPhD-ansøgning kan enten blive godkendt, betinget godkendt, eller få afslag. Hvis en ansøgning bliver betinget godkendt eller får afslag, sender Fonden et brev til virksomheden med betingelser for endelig godkendelse eller begrundelser for afslag. Hvis ansøgningen godkendes, modtager virksomheden og universitetet et tilsagn fra Fonden. Tilsagnet indeholder de formelle krav til parterne under ErhvervsPhD-forløbet og udgør kontrakten med Fonden. Fonden offentliggør titel på og deltagere i godkendte og betinget godkendte ansøgninger på Side 3/17 Private virksomheder kan søge uden ErhvervsPhD-kandidat. En endelig godkendelse betinges af, at virksomheden finder en kvalificeret kandidat, f.eks. gennem stillingsopslag. Under projektet Under projektet ansættes kandidaten i en dansk afdeling af virksomheden og indskrives samtidig på universitetet. Kandidaten bruger al sin arbejdstid på projektet og forskeruddannelsen, og må ikke have andre opgaver. Virksomheden betaler kandidatens løn og modtager et løntilskud fra Fonden. Universitetet modtager tilskud til vejledning, udstyr og andre udgifter til kandidatens uddannelse. Som udgangspunkt skal ErhvervsPhD-kandidaten fordele sin tid ligeligt mellem virksomhed og universitet. Kandidaten har derfor både en vejleder ved universitetet og en ved virksomheden, foruden en medvejleder ved virksomheden. Der kan også tilknyttes flere medvejledere samt tredjeparter. Kandidaten kan højst opholde sig seks måneder samlet i virksomhedens udenlandske afdelinger som led i projektet. 3. Adgangskrav Virksomheden, kandidaten og universitetet skal opfylde en række krav, når de søger om en ErhvervsPhD. Virksomheden skal: være en privat virksomhed med afdeling geografisk placeret i Danmark, kunne understøtte ErhvervsPhD-projektet økonomisk gennem alle tre år, og

4 tilknytte en virksomhedsvejleder og mindst én medvejleder, som kan vejlede kandidaten i projektets erhvervsfaglige aspekter. Om kravene: Privat virksomhed I ErhvervsPhD-ordningen er en virksomhed eller organisation enten del af den private eller den offentlige sektor. En organisation er offentlig, hvis mindst én af følgende gælder: Halvdelen eller mere af omsætningen er offentligt tilskud (inkl. indbetaling fra borgere pålagt ved lov). Organisationen er del af en større offentlig organisation. Organisationen er en interesseorganisation for andre offentlige organisationer. Mellem en fjerdedel og halvdelen af omsætningen er offentligt tilskud, og lov eller vedtægter fastlægger, at mindst halvdelen af bestyrelsen eller tilsvarende udpeges af andre offentlige myndigheder. Hvis man er i tvivl, kan man bede Fonden om at kategorisere en organisation, før man søger. Side 4/17 Virksomhedsvejleder Vejlederen skal mindst have en uddannelse på bachelorniveau eller tilsvarende, men der er ikke krav om forskningsfaglig viden. I stedet skal vejlederen have viden om branchen, som projektet retter sig mod. Vejlederen kan være eksternt tilknyttet. Vejlederen skal kunne afsætte tilstrækkelig tid til vejledningen. Virksomhedens medvejleder skal også mindst have en uddannelse på bachelorniveau eller tilsvarende og kende til branchen, og skal kunne overtage den primære vejledning hvis nødvendigt. Flere virksomheder om ét projekt Flere virksomheder kan slutte sig sammen om et fælles ErhvervsPhD-projekt, hvis de: samlet opfylder kravene om økonomisk tyngde, indgår en forpligtende samarbejdsaftale om finansiering af projektet og deling af ErhvervsPhD-kandidatens tid, og tilknytter en virksomhedsvejleder og en medvejleder til projektet. Én af virksomhederne skal være den formelle hovedansøger og skal ansætte kandidaten, udbetale løn og modtage tilskud fra Fonden. Fordelingen af udgifter og tilskud virksomhederne imellem foregår efter samarbejdsaftalen. ErhvervsPhD-kandidaten skal: have en uddannelse på kandidatniveau, for hele kandidatuddannelsen (dvs. både bachelor- og kandidatdelen eller tilsvarende) have opnået et vægtet gennemsnit på mindst 8,2 efter 7- trinsskalaen eller 9 efter 13-skalaen, og

5 mindst have opnået karakteren 10 for evt. speciale/afgangsprojekt. Det er muligt at søge med en kandidat, der endnu ikke har fået karakter for sit speciale. Hvis kandidaten opfylder alle andre krav, vil en godkendelse betinges af, at kandidaten mindst opnår 10 for specialet. For kandidater uden karakterer skal der indsendes en udtalelse eller skriftlig vurdering af specialet eller afgangsprojektet. For kandidater indskrevet under 4+4 eller 3+5-ordninger gælder særlige regler, som kan læses i afsnit 7. Om karakterer En kandidat med karaktergennemsnit eller specialekarakter på et lidt lavere niveau end krævet kan godkendes, hvis kandidaten kan dokumentere forskningsegnethed. Kompenserende kvalifikationer kan blandt andet være (opstillet i faldende betydning - jo højere, jo vigtigere): publicering af peer-reviewed artikler i videnskabelige tidsskrifter, forskningsbaseret patentering, anden relevant forskningserfaring, f.eks. arbejde som forskningsassistent, karakterfremgang under uddannelsen, høje karakterer i projektrelevante fag, og relevante, uafhængige udtalelser om kandidatens forskningsegnethed. Side 5/17 Kvalifikationerne vurderes i forhold til, hvor langt kandidaten er under det krævede gennemsnit, og hvor relevante de er for projektet. Udenlandsk uddannelse En kandidat med en udenlandsk uddannelse skal have et karakterniveau, der svarer til det, der kræves af en dansk uddannelse. Det er ikke nødvendigt at omregne udenlandske karakterer til den danske 7-trinsskala. I stedet skal ansøgningen inkludere en vurdering af, om karakterniveauet svarer til det, der kræves af danske uddannelser. Vurderingen skal være påtegnet af studieleder, institutleder, ph.d.-skoleleder, prodekan, dekan, prorektor eller rektor på det indskrivende universitet. For at projektet kan gå i gang, skal kandidaten indskrives og optages på en ph.d.- skole på værtsuniversitetet. Optagelse på ph.d.-skolen er hverken nødvendigt før ansøgning eller forpligtende for Fonden. Værtsuniversitetet skal: være et universitet eller en højere læreanstalt i Danmark eller udlandet, Udenlandske universiteter skal være godkendt af det pågældende lands myndigheder til at varetage ph.d.-uddannelser. tilknytte en universitetsvejleder til projektet, Universitetsvejlederen skal være anerkendt forsker inden for projektets fagområde, ansat ved universitetet og tilknyttet ph.d.-skolen, og må ikke have for mange andre ph.d.-studerende at vejlede i forvejen. rumme et forskningsfagligt miljø, der kan understøtte ErhvervsPhDprojektet.

6 Dvs. der skal være flere ansatte på universitetet inden for fagområdet, der kan overtage vejledningen hvis nødvendigt. Hvis værtsuniversitetet er udenlandsk, skal et dansk universitet være tredjepart i ErhvervsPhD-projektet. Offentlige forskningsinstitutioner som vejledningsmiljø Det er muligt for offentlige forskningsinstitutioner, der ikke selv varetager ph.d.- uddannelser, at bidrage med en universitetsvejleder og stå for det forskningsfaglige miljø, således at kandidatens to primære faglige miljøer og vejledere er på virksomheden og forskningsinstitutionen. Universitetsvejlederen fra forskningsinstitutionen skal opfylde de samme krav som universitetsvejledere på universiteter. Vejledningen skal foregå i samarbejde med et universitet, der indskriver kandidaten på en ph.d.-skole. Universitetet modtager universitetstilskuddet og er ansvarligt for, at tilskuddet fordeles mellem universitet og forskningsinstitution efter indbyrdes aftale. Universitetet er ansvarligt for at give kandidaten mulighed for at gennemføre ph.d.-studiet og skal tilse, at alle uddannelseskrav overholdes. Ved ansøgning vurderer EFU, om forskningsinstitutionen har et relevant og kvalificeret forskningsmiljø, og om vejlederen ved forskningsinstitutionen opfylder kravene til en universitetsvejleder. Side 6/17 4. Tredjeparter Andre relevante organisationer kan også tilknyttes projektet som tredjeparter. Tredjeparter kan være danske eller udenlandske. Hver tredjepart skal tilknytte en tredjepartsvejleder til projektet. Man kan søge om tilknytning af tredjepart under projektet. For at søge om tilknytning af tredjepart skal man: lave en formel ansøgning, hvor man begrunder tilknytningen, inkludere en kort beskrivelse af tredjepartens bidrag til projektet, og inkludere et cv og kontaktoplysninger for tredjepartsvejlederen. Der er ingen skabelon for ansøgningen, som kan udformes, som man ønsker. Den skal underskrives af universitetet, virksomheden og kandidaten samt tredjeparten, der ønskes tilknyttet. Ansøgningen sendes i pdf-format til ErhvervsPhDsekretariatet. Tilskudsberettiget tredjepart Højst én tredjepart kan få tilskud per projekt. For at få tilskud skal tredjeparten være et universitet eller en forskningsinstitution i den offentlige sektor, og ikke være en del af værtsuniversitetet. Tredjeparten kan få op til kr. for vejledning af ErhvervsPhD-kandidaten, svarende til timers vejledning. Op til kr. af de kr. kan bruges til tredjepartsvejlederens projektrelevante rejseudgifter. Bemærk, at man ikke kan få tilskud for rejser eller vejledning, der er foretaget, før Fonden har godkendt tilknytningen.

7 Ikke-tilskudsberettigede tredjeparter Tredjeparter kan være fra både den private og offentlige sektor. Private tredjeparter kan dog ikke få tilskud fra Fonden. Offentlige institutioner, der ikke er universiteter eller har forskning som primært formål, kan heller ikke få tredjepartstilskud fra Fonden. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor Offentlige organisationer kan også søge om at få godkendt et ErhvervsPhDprojekt sammen med et universitet. Den offentlige organisation indgår i et ErhvervsPhD-projekt som en virksomhed i den private sektor. Flere offentlige organisationer kan også slutte sig sammen om et fælles ErhvervsPhD-projekt. Formålet med ErhvervsPhD i den offentlige sektor er: at understøtte den offentlige sektors fokus på forbedringsmuligheder gennem målrettede og praksisnære forskningsprojekter, at uddanne forskere med indsigt i betydningen af forskning og udvikling inden for den offentlige sektor, og at opbygge netværk til udveksling af viden mellem offentlige organisationer og forskningsinstitutioner. Side 7/17 Om tilskud til offentlig ErhvervsPhD Den almindelige ErhvervsPhD-ordning giver ikke tilskud til ErhvervsPhD i den offentlige sektor. Hvis der er afsat særlige midler til formålet, kan offentlige organisationer søge om tilskud. Midlerne søges ved ansøgningsrunder, der annonceres forinden på Hvis midlerne ikke er brugt op ved første ansøgningsrunde, hvor de kan søges, udbydes resten ved de efterfølgende ansøgningsrunder. Tilskudsbeløbene er de samme som ved projekter i den private sektor. Hvis der ikke er afsat særlige midler, skal offentlige organisationer selv afholde samtlige udgifter til ErhvervsPhD-uddannelsen, inkl. universitetets udgifter. Særlige betingelser En ansøgning om ErhvervsPhD i den offentlige sektor skal være med navngiven kandidat. Et ErhvervsPhD-projekt, hvor en offentlig forskningsinstitution skal ansætte kandidaten og dermed fungere som værtsvirksomhed, må ikke falde indenfor forskningsinstitutionens kernekompetencer eller fagområder, som den har faste forskningsaktiviteter i. Dette vurderes på det overordnede organisationsniveau. Således kan f.eks. et universitetsinstitut, der ønsker at ansætte kandidaten, ikke søge om offentlig ErhvervsPhD indenfor et område, som et andet institut på samme universitet har faste forskningsaktiviteter i. Der gives ikke tilskud til offentlige projekter, der hovedsageligt ligger indenfor læge- eller sundhedsvidenskab, da disse felter er dækket af sundhedssektorens normale ph.d.-uddannelser.

8 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år Det er muligt at få godkendt ErhvervsPhD-forløb, der er længere end tre år, hvis forløbet følger en 4+4 eller 3+5-ordning, eller hvis universitetet er udenlandsk og ikke gennemfører ph.d.-forløb på under fire år. Ved indskrivning på et udenlandsk universitet, hvor en ph.d.-uddannelse er længere end tre år, yder Fonden tilskud i de sidste tre år af uddannelsen. For 4+4 og 3+5-ordninger gælder følgende: Der indsendes en ansøgning som ved tre-årige ErhvervsPhD-forløb. Kandidaten skal som udgangspunkt være i gang med eller have færdiggjort sit tredje eller fjerde studieår på universitetsniveau. Projektbeskrivelsen vurderes af EFU, som giver en betinget godkendelse, hvis ansøgningen lever op til de krav, der stilles til et ErhvervsPhD-projekt, og kandidaten har mindst 8,2 efter 7-trinsskalaen i vægtet gennemsnit for sin uddannelse på ansøgningstidspunktet. Ved et 4+4-forløb indskrives eller ansættes kandidaten i de første to år på universitetet efter universitetets egne regler, og ved et 3+5-forløb i de første tre år. Side 8/17 Når der er to år tilbage i det samlede forløb, skal kandidaten indsende en udtalelse eller karakter fra den prøve, der er en del af ph.d.-uddannelsen på universitetet, og som kandidaten tager i stedet for det traditionelle speciale eller afslutningsprojekt i kandidatuddannelser. Hvis der gives karakter i prøven, skal kandidaten mindst have opnået 10. Vurderer Fonden, at kandidaten opfylder kravene til en ErhvervsPhD-kandidat, ansættes vedkommende herefter i virksomheden som ErhvervsPhD-studerende. Tilskud til virksomheden udbetales i de sidste to år af 4+4 eller 3+5-forløb. Tilskud til universitetet udbetales i de sidste tre år af 4+4 eller 3+5-forløb. 7. Ansøgning og bedømmelse Der er tre årlige ansøgningsfrister. Ansøgningsdatoerne fastsættes løbende og offentliggøres på Fonden skal modtage ansøgningen senest kl på ansøgningsdagen. Ansøgningen og al øvrig kommunikation skal være på dansk eller engelsk. Ansøgningen sendes via til Fonden og bedømmes af EFU. Læs mere på om, hvordan man sender en ansøgning, og hvilke oplysninger der skal være i ansøgningen. Hvis oplysninger mangler, eller de rigtige bilagsskabeloner ikke er brugt, kan der gives administrativt afslag. Ansøgningen skal indeholde: klare og velunderbyggede forskningshypoteser eller forskningsspørgsmål for projektet, en fyldestgørende beskrivelse af forskningsområdets state-of-the-art og teoretiske baggrund, inkl. referencer til forskningslitteratur, en klar redegørelse for projektets forskningsfaglige nyhedsværdi, en faseinddelt projektbeskrivelse, der tydeligt redegør for, hvordan projektet tænkes udført,

9 en fyldestgørende publiceringsplan, og en foreløbig plan for videnformidling (se afsnit 11 om formidlingsforpligtelse). ErhvervsPhD-projekt i privat virksomhed Her skal også redegøres for projektets nyhedsværdi og kommercielle perspektiver for virksomheden. Kommercielle perspektiver er perspektiver om direkte eller indirekte økonomisk udbytte. Indirekte økonomisk udbytte kan komme i stand ved f.eks.: effektivisering, opbygning af viden, som øger virksomhedens omsætning, strategisk arbejde mod etablering af nye produkter eller markeder, og/eller udvikling af virksomhedens langsigtede koncepter og/eller strategier. ErhvervsPhD-projekt i offentlig organisation Der kræves ikke kommercielle perspektiver i offentlige ErhvervsPhD-projekter. I stedet skal der redegøres for projektets nyheds- og nytteværdi for organisationen, f.eks. ved: effektivisering, videnopbygning, der direkte øger organisationens kompetencer, systematisk videnspredning, og/eller en styrkelse af kvaliteten af organisationens arbejde eller ydelser. Side 9/17 Udover nytteværdien for organisationen skal offentlige ErhvervsPhD-projekter også være til nytte for samfundet. Der skal således redegøres for projektets bredere samfundsnytte, som eksempelvis kan være, at den nytteværdi, som projektet har for institutionen: udbredes til andre lignende organisationer, fører til forbedrede livsvilkår for borgere i samfundet, eller forbedrer vilkår for erhvervslivet. Der skal slutteligt redegøres for, hvordan man har tænkt sig at implementere projektets forventede resultater og således realisere nytteværdien. Yderligere bedømmelseskriterier Ved bedømmelse lægger EFU vægt på ovenstående kriterier, samt: om virksomheden økonomisk kan understøtte projektet, om virksomhedsvejleder og virksomhedens medvejleder er kvalificerede til at vejlede om branchen, om kandidaten er kvalificeret til at gennemføre et forskningsprojekt indenfor projektområdet, om universitetsmiljøet er relevant for projektet, om universitetsvejlederen er forskningsfagligt kvalificeret til at vejlede kandidaten indenfor projektområdet, om vejlederne forventes at kunne afse den nødvendige tid til vejledning, om der er faglig og økonomisk adskillelse mellem virksomheden og universitetet, og

10 om det er sandsynligt, at projektet kan gennemføres inden for de angivne rammer. EFU kan beslutte at indhente yderligere oplysninger fra ansøger til brug for vurderingen. I så fald kan behandlingstiden være længere end to måneder. Prioritering Hvis der modtages flere kvalificerede ansøgninger, end der er midler til, prioriteres der blandt de kvalificerede ansøgninger i henhold til de almindelige bedømmelseskriterier samt ErhvervsPhD-ordningens formål og målsætninger. Hvis der ved en ansøgningsrunde om tilskud til offentlig ErhvervsPhD ikke er midler nok til alle kvalificerede ansøgninger, vil et ekstra prioriteringskriterie være, hvor nyt projektets forskningsområde er for den ansøgende offentlige organisation. 8. Afgørelse om ansøgning En ErhvervsPhD-ansøgning kan enten blive godkendt, betinget godkendt, eller få afslag. Et godkendt ErhvervsPhD-projekt starter officielt fra den dato, kandidaten indskrives på værtsuniversitetets ph.d.-skole. Indskrivningsdatoen skal ligge på eller efter datoen for godkendelse. Side 10/17 Betinget godkendelse Hvis ansøgningen bliver betinget godkendt, vil Fonden sende et brev med betingelserne til ansøger. Hvis man har søgt uden kandidat, vil en betingelse være at finde en kvalificeret kandidat. Dokumentation for opfyldelse af betingelserne sendes til Fonden. Hvis Fonden vurderer, at betingelserne er opfyldt, kan projektet starte. Betingelserne skal opfyldes senest et halvt år efter afgørelsen. Fonden kan forlænge denne frist under særlige omstændigheder. Afslag Hvis ansøgningen får afslag, sender Fonden ansøger et begrundet afslag. I så fald kan ErhvervsPhD-projektet ikke starte, uanset om det er godkendt af universitetet. Det er muligt at genansøge. Ved genansøgning skal man markere ændringer i projektbeskrivelsen og redegøre for, hvordan afslagsbegrundelserne er imødekommet. Al materiale inkl. nye underskrifter genindsendes ved genansøgning. Klagevejledning Retlige forhold ved afgørelser om ErhvervsPhD-ansøgninger kan påklages til Styrelsen for Forskning og Innovation, Bredgade 40, 1260 København K. Faglige forhold kan ikke påklages. Klage skal indgives skriftligt senest fire uger efter, at afgørelsen er meddelt sagens parter. 9. Tilskud og finansiering Fonden yder tilskud fra kandidatens indskrivningsdato. Fonden kan ikke udbetale tilskud, før Fonden har modtaget: dokumentation for indskrivning på universitetet, samt

11 underskrevne underskriftsbilag fra tilsagnet, som Fonden sender til virksomheden og universitetet. Hvis ErhvervsPhD-projektet ikke er sat i gang senest seks måneder efter, at virksomheden og universitetet har modtaget tilsagnet fra Fonden, kan Fonden beslutte, at tilskuddet bortfalder. Tilskud til virksomheden: Løntilskuddet til virksomheder er kr. pr. måned eller kr. i tre år. Virksomheden kan også få tilskud til at dække dokumenterede udgifter til følgende af ErhvervsPhD-kandidatens aktiviteter: Ophold i ind- og udland: Maks kr. til deltagelse i projektrelevante konferencer, deltagelse i ph.d.-kurser, der ikke udbydes på værtsuniversitet, og projektrelevante ophold ved universiteter og forskningsinstitutioner, som ikke er i samme land som værtsuniversitetet eller værtsvirksomheden (der ydes ikke tilskud til ophold ved virksomhedens udenlandske afdelinger). Side 11/17 Dette inkluderer én rejse tur/retur til rejsemålet per ophold, visum, rejseforsikring, logi og universitetsafgifter. Kost, daglig/lokal transport, bøger etc. dækkes ikke. Op til kr. af de kr. kan anvendes til virksomhedsvejleders projektrelevante rejseudgifter. Andre kr. kan anvendes til universitetsvejleders projektrelevante rejseudgifter. Ophold ved udenlandske værtsuniversiteter: Maks kr. til ophold ved udenlandske værtsuniversiteter, hvor ErhvervsPhD-kandidaten er indskrevet under hele projektforløbet. Der ydes henholdsvis kr. i tilskud til rejser for hele perioden og kr. til ophold. Dette inkluderer rejser t/r til rejsemålet, visum, rejseforsikring, logi og universitetsafgifter. Kost, daglig/lokal transport, bøger etc. dækkes ikke. Virksomheden skal betale alle andre udgifter til projektet. Dette inkluderer også personligt udstyr til kandidaten, som f.eks. bærbar computer, mobiltelefon osv. Medfinansiering ErhvervsPhD-ordningen er håndteret efter artikel 31 i Europa-Kommissionens generelle gruppefritagelsesforordning. Det betyder, at op til 50 pct. af en privat virksomheds samlede omkostninger (såkaldte støtteberettigede omkostninger ) til et ErhvervsPhD-projekt må finansieres af offentlige midler. Støtteberettigede omkostninger er udgifter til personale, udstyr, bygninger, materialer, indkøbt viden, konsulentbistand og yderligere generalomkostninger, der er direkte knyttet til forskningsprojektet, jf. nærmere definition i artikel 31, stk. 5 i Kommissionens generelle gruppefritagelsesforordning (vedlagt i bilag).

12 Hvis Fondens tilskud til virksomheden således udgør mindre end 50 pct. af disse omkostninger, er det muligt for andre offentlige myndigheder at yde tilskud, så længe denne grænse på 50 pct. ikke overskrides. Fonden kan yde tilskud til et ErhvervsPhD-projekt, der er et delprojekt i andre forskningsprojekter med offentligt tilskud, så længe det samlede offentlige tilskud til virksomhedens støtteberettigede omkostninger til ErhvervsPhDprojektet ikke overstiger grænsen på 50 pct. I tilfælde af offentlig medfinansiering skal der være en dokumenterbar økonomisk grænse mellem ErhvervsPhD-projektet og andre aktiviteter, der modtager offentligt tilskud, så virksomhedens revisor kan påtegne, at medfinansieringsgrænsen på 50 pct. overholdes. Bemærk, at GTS-institutter ikke må anvende resultatkontraktmidler fra Uddannelsesministeriet til medfinansiering af egne ErhvervsPhD-projekter. Der er ingen begrænsninger for privat medfinansiering af ErhvervsPhD-projekter i den private sektor. Der er ingen begrænsninger for privat eller offentlig medfinansiering af ErhvervsPhD-projekter i den offentlige sektor. Side 12/17 Udbetaling og revision Som udgangspunkt udbetales tilskud til virksomheden én gang årligt ved indsendelse af regnskab. Virksomheden kan dog vælge at indsende regnskaber hvert kvartal eller halve år og herefter få tilskuddet udbetalt. I regnskabet angives afholdte tilskudsberettigede udgifter i tilskudsperioden opgjort på art og det beløb, der ønskes udbetalt, samt akkumulerede udgifter og tilskud for den samlede projektperiode. Al udbetaling sker til den Nemkonto, der er registreret for virksomhedens cvr-nummer. Ved projektets slutregnskab medsendes der en revisorerklæring om, at de underliggende bilag for regnskaberne foreligger, og at tilskudsbetingelserne er overholdt. Skema til regnskab og revisorerklæring findes på Tilskud til tredjepart En tilskudsberettiget tredjepart får tilskud ved at fakturere virksomheden for sine udgifter til vejledning. Fonden godtgør virksomhedens udlæg ved, at virksomheden angiver udgiften på sit regnskab. Tilskud til universitetet: Universitetet modtager et tilskud fra Fonden, der dækker: universitetets vejledning af ErhvervsPhD-kandidaten, universitetets dialog med virksomheden, ErhvervsPhD-kandidatens arbejdsfaciliteter på universitetet, Dette inkluderer anskaffelse og/eller brug af apparatur, som er nødvendigt for at gennemføre universitetsdelen af projektet. ErhvervsPhD-kandidatens deltagelse i relevante ph.d.-kurser på universitetet,

13 Hvis værtsuniversitetet ikke afholder relevante ph.d.-kurser indenfor fagområdet, kan det bruge tilskuddet til at dække kandidatens deltagelse i andre universiteters ph.d.-kurser. bedømmelse af ph.d.-afhandlingen. Tilskud inkl. overhead til danske universiteter: kr. til et projekt indenfor teknisk, natur-, jordbrugs-, veterinær- og sundhedsvidenskab kr. til et projekt indenfor humaniora og samfundsvidenskab. Beløbene ovenfor gælder også for tilskud til udenlandske universiteter i ansøgninger indsendt før den 1. april Tilskud inkl. overhead til udenlandske universiteter i ansøgninger indsendt efter den 1. april 2014: kr. til et projekt indenfor teknisk, natur-, jordbrugs-, veterinær- og sundhedsvidenskab kr. til et projekt indenfor humaniora og samfundsvidenskab. Side 13/17 Når projektet starter, udbetales 85 pct. af universitetstilskuddet. De sidste 15 pct. udbetales, når Fonden har modtaget dokumentation for, at kandidaten har opnået ph.d.-graden. 10. Ansættelse, løn, IPR og orlov Ansættelse Virksomheden ansætter ErhvervsPhD-kandidaten på fuld tid i alle tre år. Kandidatens arbejdsopgaver og arbejdstid skal fuldt ud anvendes til ErhvervsPhD-projektet og ErhvervsPhD-uddannelsen, og der skal være indgået en egentlig ansættelseskontrakt, der frigør kandidaten fra alle andre opgaver under projektforløbet. Ansættelsen skal som minimum være på almindelige funktionærbetingelser. Øvrige ansættelsesvilkår følger evt. overenskomst eller individuel aftale. Konkurrenceklausuler eller lignende i ansættelseskontrakten må ikke begrænse muligheden for at opnå ansættelse andre steder. Ligeledes må ansættelseskontrakten ikke indeholde uddannelsesklausuler eller lignende, der pålægger kandidaten at godtgøre virksomhedens udgifter til uddannelsen ved uddannelsens afbrydelse eller ved jobskifte efter et afsluttet ErhvervsPhD-projekt. Løn Kandidatens løn skal mindst svare til den overenskomstmæssige løn for ph.d.- stipendiater ansat i staten. Lønnen for ph.d.-stipendiater i staten er anciennitetsbestemt. For en nyuddannet akademiker er den årlige løn ca kr., og slutlønnen med 4 års anciennitet er ca kr. Alle lønninger er inkl. medarbejder- og arbejdsgiverbidrag til pension. Yderligere spørgsmål om lønniveau kan rettes til Jeppe Wartacz tlf ) eller Werner Sonne tlf ) i Kontor for Universitetsjura i Styrelsen for Videregående Uddannelser.

14 IPR ErhvervsPhD-kandidaten er omfattet af lov om arbejdstageres opfindelser, mens vejledere ved universiteter og andre offentlige forskningsinstitutioner er underlagt bestemmelserne i lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner. Man bør afklare spørgsmål om immaterielle rettigheder, inden ansættelseskontrakten underskrives. Orlov Virksomheden kan anmode Fonden om orlov for kandidaten. Fonden skal godkende anmodningen, før orloven kan starte. Anmodningen skal: angive sagsnummer for projektet, angive orlovsperioden, der søges om, begrunde anmodningen om orlov, angive ny slutdato for projektet - slutdatoen udskydes med orlovsperioden, være underskrevet af virksomheden, universitetet og kandidaten. Anmodningen sendes som pdf-fil til ErhvervsPhD-sekretariatet. Fonden yder ikke tilskud i orlovsperioder, herunder barsels- og sygeorlov. Aflønning af kandidaten i orlovsperioder foregår efter virksomhedens eksisterende regler og praksis for virksomhedens ansatte. Side 14/ Øvrige forpligtelser Informationsmøde Efter godkendelse af ansøgning skal virksomhedsvejlederen, universitetsvejlederen og kandidaten deltage i et fælles informationsmøde. Informationsmøderne holdes efter hver ansøgningsrunde. Parterne skal deltage i første eller andet møde efter godkendelse. Fonden kan ikke udbetale tilskud til virksomheden, før virksomhedsvejlederen har deltaget i mødet. Tilsvarende kan Fonden ikke udbetale tilskud til universitetet, før universitetsvejlederen har deltaget. Manglende deltagelse fra kandidaten er misligholdelse af dennes forpligtelser. Vejledere, der har deltaget i et informationsmøde indenfor de sidste tre år, skal ikke deltage igen som vejleder i et nyt projekt. Læs mere på om informationsmøderne på Erhvervskursus ErhvervsPhD-kandidaten skal deltage i Fonden s erhvervskursus, der er godkendt som en integreret del af den samlede ph.d.-uddannelse. Erhvervskurset udgør 7,5 af de ca. 30 ECTS-point, der skal indgå i en dansk ph.d.-uddannelse. Kandidaten vil blive indbudt til kurset i løbet af uddannelsens første år. Læs mere om erhvervskurset på I projekter uden tilskud fra Fonden skal virksomheden dække udgifterne til erhvervskurset. Faglig afrapportering Fonden skal ikke have løbende faglig afrapportering under projektet. ErhvervsPhD-kandidatens opnåelse af ph.d-graden vil være dokumentation for, at projektet har levet op til de faglige krav i en ph.d.-uddannelse.

15 Formidlingsforpligtelse I en dansk ph.d.-uddannelse skal den studerende opnå erfaring med videnformidling, der er relateret til ph.d.-projektet, jf. ph.d.-bekendtgørelsens kap. 3, 7. Formidlingen kan bestå af artikler, foredrag, undervisning og anden udveksling af viden i virksomheden, på universitet eller andre steder. Videnformidlingens omfang, art og indhold aftales mellem virksomheden, kandidaten og universitetet. Erhvervsrapporten, som udarbejdes under erhvervskurset, udgør 120 timers formidling. Almindelige ph.d.-stipendiater har ifølge deres overenskomst undervisningsforpligtelse ved ansættelse på universiteterne. Denne overenskomstsforpligtelse gælder ikke for ErhvervsPhD-kandidater, som dermed ikke er pålagt at undervise på universitetet. Undervisning på universitetet kan dog stadig være del af videnformidlingen. Open Access ErhvervsPhD-ordningen følger en Open Access-politik. Det betyder, at alle artikler, der udarbejdes i kraft af et ErhvervsPhD-projekt, og som er optaget i et peer-reviewed videnskabeligt tidsskrift, skal gøres frit tilgængelige for alle, hvis tidsskriftet tillader det. Side 15/17 Ved publicering i et lukket tidsskrift har man derfor pligt til at søge tidsskriftet om ret til at parallelpublicere en udgave af artiklen i et frit tilgængeligt arkiv. Til dette kan man bruge skabeloner til brev til tidsskriftet samt tillæg til udgivelsesaftale, som kan findes her: > ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/openscience/open-access-politik-for-offentlige-forskningsrad-og-fonde Her er Open Access-politikken yderligere beskrevet. Politikken omfatter også ph.d.-afhandlingen. Den endelige ph.d.-afhandling skal derfor også publiceres i et frit tilgængeligt arkiv, som f.eks. Det Kongelige Bibliotek. Som bevillingsmodtagere påhviler det virksomheden og universitetet at sørge for, at Open Access-politikken overholdes. Oplysningspligt Virksomheden og universitetet har som tilskudsmodtagere oplysningspligt over for Fonden. Fonden skal således straks underrettes, hvis der sker ændringer i grundlaget for udbetaling af tilskud. Dette inkluderer blandt andet vejlederskift, orlov, større afbrydelser eller forsinkelser, eller væsentlige faglige ændringer. Det er ikke muligt at opstille objektive mål for, hvad der udgør væsentlige faglige ændringer. Men som hovedregel er dette ændringer, der er så omfattende, at projektet ikke umiddelbart kan genkendes fra det projekt, som i sin tid blev godkendt. Projektet kan først fortsætte, når og hvis Fonden godkender ændringerne. Hvis oplysningspligten ikke overholdes, kan Fonden beslutte, at tilskud ophører, og at evt. udbetalt tilskud skal tilbagebetales.

16 12. Tildeling af ph.d.-grad og ErhvervsPhD-bevis Værtsuniversitetet godkender den samlede ph.d.-uddannelse og tildeler ph.d.- graden, efter ph.d.-afhandlingen er bedømt egnet og forsvaret ved en offentlig forsvarshandling. Er kandidaten indskrevet på et udenlandsk universitet, skal dette universitet tildele ph.d.-graden i henhold til landets nationale bestemmelser. Ph.d.-bedømmelsesudvalget sammensættes af universitetet. For et dansk værtsuniversitet skal der være mindst én i ph.d.-bedømmelsesudvalget, der har virksomhedsrelevante forskningserfaringer fra fagområdet, jf. ph.d.- bekendtgørelsens kap. 11, 27. Eventuelle spørgsmål om fortrolighed må som udgangspunkt aftales i forvejen mellem uddannelsens parter og bør ikke kunne give anledning til, at ph.d.- forsvaret udsættes. Efter godkendt ph.d.-afhandling og beståelse af erhvervskurset tildeler Fonden et ErhvervsPhD-bevis til kandidaten. Ved afbrudt forløb Hvis et ErhvervsPhD-forløb afbrydes, skal projektdeltagerne udarbejde en fælles redegørelse for forløbet og årsagen til afbrydelse. Redegørelsen skal underskrives af virksomheden, universitetet og kandidaten, og være Fonden i hænde senest tre måneder efter afbrydelsen. I særlige tilfælde kan fristen forlænges. Side 16/17 Virksomheden kan pålægges at tilbagebetale modtagne tilskud, hvis den afbryder eller forhindrer en planmæssig udførelse af en ErhvervsPhD-uddannelse, som universitetet og kandidaten fortsat har interesse i og forudsætninger for at videreføre. Modsat er kandidaten forpligtet til at leve op til de forsknings- og arbejdsmæssige forhold, der er aftalt i ansøgningen. 13. Lovgrundlag, aktindsigt og fortrolighed ErhvervsPhD-ordningen er hjemlet ved lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond. Uddannelsesregler for ph.d.-området i Danmark findes i bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen). Bestemmelserne om offentlighed i forvaltningen gælder for ErhvervsPhDordningen. Der sondres i bestemmelserne generelt mellem parters adgang til aktindsigt i sager om dem selv og offentlighedens adgang til aktindsigt i enhver sag. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om tekniske indretninger eller enkeltpersoners private forhold mv., hvis det har væsentlig økonomisk betydning for den virksomhed eller person, som oplysningerne angår, at oplysningerne ikke videregives. Retten til aktindsigt kan også begrænses i det omfang, det er nødvendigt for beskyttelse af væsentlige hensyn til f.eks. private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Der skal i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering, hvor det skal sandsynliggøres, at offentliggørelse kan skade partens interesse, f.eks. vedkommendes mulighed for at udnytte resultatet kommercielt på kortere eller længere sigt.

17 BILAG: Europa-Kommissionens definition af støtteberettigede omkostninger - med henblik på offentlig medfinansiering af ErhvervsPhD i den private sektor (se afsnit 9). KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) Artikel 31 Støtte til forsknings- og udviklingsprojekter 5. Følgende omkostninger er støtteberettigede: a) personaleudgifter (forskere, teknikere og hjælpepersonale i det omfang de arbejder på forskningsprojektet) Side 17/17 b) udgifter til instrumenter og udstyr, i det omfang og den periode de anvendes til forskningsprojektet. Anvendes sådanne instrumenter og sådant udstyr ikke til forskningsprojektet i hele deres levetid, anses kun afskrivningsomkostningerne under forskningsprojektets varighed, beregnet på grundlag af god regnskabspraksis, for støtteberettigede c) udgifter til bygninger og jord, i det omfang og den periode der gøres brug deraf til forskningsprojektet. Hvad angår bygninger, anses kun afskrivningsomkostningerne under forskningsprojektets varighed, beregnet på grundlag af god regnskabspraksis, for støtteberettigede. For udgifter til jord er omkostningerne ved kommerciel erhvervelse eller de faktiske kapitalomkostninger støtteberettigede d) udgifter til kontraktforskning, teknisk viden og patenter, der er købt eller lejet hos udenforstående kilder til markedspriser, hvor transaktionen er gennemført på normale vilkår og uden noget element af hemmelig samordning, samt udgifter til konsulentbistand og tilsvarende tjenesteydelser, der udelukkende anvendes i forbindelse med forskningsaktiviteten e) yderligere generalomkostninger, der er direkte knyttet til forskningsprojektet f) andre driftsudgifter, herunder udgifter til materialer, forsyninger og lignende produkter, der afholdes i direkte tilknytning til forskningsprojektet. Kilde:

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Opdateret med uddybninger den 14.

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Opdateret med uddybninger den 14. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Opdateret med uddybninger den 14. september 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. ErhvervsPhD-forløb

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPostdoc?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 5 5. Afgørelse om ansøgning... 6

Læs mere

Vejledning til ErhvervsPhD-ordningen. Indholdsfortegnelse. 1. Hvad er en ErhvervsPhD? Ansøgning og adgangskriterier.. 2

Vejledning til ErhvervsPhD-ordningen. Indholdsfortegnelse. 1. Hvad er en ErhvervsPhD? Ansøgning og adgangskriterier.. 2 Notat Vejledning til ErhvervsPhD-ordningen Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Ansøgning og adgangskriterier.. 2 3. Offentlige institutioner... 4 4. Tredjeparter 4 5. ErhvervsPhDprojekter

Læs mere

Retningslinjer for ErhvervsPhD

Retningslinjer for ErhvervsPhD Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 20. januar 2017 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Hvem kan søge?... 2 2.1. Dispensation fra karakterkrav... 4 2.2. Karakterkrav for udenlandske uddannelser...

Læs mere

Retningslinjer for ErhvervsPostdoc

Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 20. januar 2017 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPostdoc?... 2 2. Hvem kan søge?... 2 2.1. Flere virksomheder om et ErhvervsPostdoc-projekt og tredjeparter...

Læs mere

Indhold. Vejledning om ErhvervsPhd 2015. Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut, Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik

Indhold. Vejledning om ErhvervsPhd 2015. Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut, Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut, Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Vejledning om ErhvervsPhd 2015 Indhold Om ErhvervsPhD...

Læs mere

haslund & alsted www.haslundalsted.dk ErhvervsPhD-ordningen Krav og Erfaringer

haslund & alsted www.haslundalsted.dk ErhvervsPhD-ordningen Krav og Erfaringer ErhvervsPhD-ordningen Krav og Erfaringer ErhvervsPhD Et erhvervsorienteret forskningsprojekt. Et samarbejde mellem en virksomhed eller offentlig institution, en ErhvervsPhD-studerende og et dansk eller

Læs mere

Vejledning for ErhvervsPhD 2011

Vejledning for ErhvervsPhD 2011 Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Vejledning for ErhvervsPhD 2011 Vejledningen gælder projekter godkendt efter den 1. september 2011.

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) BEK nr 1039 af 27/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU DTU SSA PH.D. ERHVERVS-PH.D. 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU ERHVERVS-PH.D.-ORDNINGEN mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs.

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 1 Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier 1. Samarbejde med udvalgte universiteter i Hovedstadsregionen

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Notat Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Aarhus Universitets retningslinjer vedr. tildeling af opholdsstipendier, traineestipendier mv. skal sikre en afgrænsning i forhold til ansættelser

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

AFTALE OM ERHVERVSPHD-PROJEKT (ansættelse i Virksomhed) Mellem. [Universitetet CVR-nr. Adresse] (Herefter Institutionen)

AFTALE OM ERHVERVSPHD-PROJEKT (ansættelse i Virksomhed) Mellem. [Universitetet CVR-nr. Adresse] (Herefter Institutionen) AFTALE OM ERHVERVSPHD-PROJEKT (ansættelse i Virksomhed) Mellem [Universitetet CVR-nr. Adresse] (Herefter Institutionen) og [Virksomheden CVR.nr. Adresse] (Herefter Virksomheden) (Institutionen og Virksomheden

Læs mere

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi UDKAST af 25.1.13 Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 på finansloven for 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Opslag af 4 grønlandsrelaterede PhD-stipendier og 1 Post.doc med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen

Opslag af 4 grønlandsrelaterede PhD-stipendier og 1 Post.doc med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Opslag af 4 grønlandsrelaterede PhD-stipendier og 1 Post.doc med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Ansøgningsfrist Ansøgninger Formål og prioriterede områder Vurderingskriterier

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013)

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 2 Formandens og medlemmernes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme 5. april 2006 J.nr. O-2006-2 Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme Højteknologifonden støtter strategiske satsninger inden for forskning og

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Fælles regler og retningslinjer for ph.d.- uddannelse på Københavns Universitet Vedtaget den 3. november 2014

Fælles regler og retningslinjer for ph.d.- uddannelse på Københavns Universitet Vedtaget den 3. november 2014 Fælles regler og retningslinjer for ph.d.- uddannelse på Københavns Universitet Vedtaget den 3. november 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1 Overordnede regler 2 1.2 Formål og omfang 2 1.3 Organisering

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Ansøgningsskema til ErhvervsPhD-uddannelsen

Ansøgningsskema til ErhvervsPhD-uddannelsen Ansøgningsskema til ErhvervsPhD-uddannelsen Virksomhed Virksomhedsvejleders navn ErhvervsPh.d.-kandidatens navn Universitet Universitetsvejleders navn Fakultet (sæt kryds) Tek Jord/vet Sund Nat Samf Merk

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Lønnede ph.d.-stipendiater samt Cirkulære om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2000 1.3.10 INDHOLD Side Cirkulære

Læs mere

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Notat Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Aarhus Universitets retningslinjer vedr. tildeling af opholdsstipendier, trainee-stipendier mv. skal sikre en afgrænsning i forhold til ansættelser

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Stk. 2. Ph.d.-uddannelsen gennemføres hovedsageligt ved udøvelse af forskning under vejledning.

Stk. 2. Ph.d.-uddannelsen gennemføres hovedsageligt ved udøvelse af forskning under vejledning. Vejledning om bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) 1. Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer)

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 1 1.1. 5+3... 1 1.2. 4+4 del A... 1 2. Kompetencen til at indgå aftaler om institutarbejde

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Marts 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne DI Den 16. april 2015 Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne 1. Det offentlige sluger ph.d.erne Med globaliseringsstrategien i 2006 besluttede et bredt flertal i Folketinget at fordoble antallet

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU DTU SSA PH.D. ANSÆTTELSE PÅ DTU 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU ANSÆTTELSE PÅ DTU mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs.

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Vejledning om Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Baggrunden

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Syddansk Universitet Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Godkendt af dekanen 30. september 2008 (Revideret juni 2010, august 2011, juni 2012 og juni

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Side 1 af 9 VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1 Grundlag for tilskuddet... 2 2 Acceptskrivelse... 2 3 Projektansvarlig og projektets gennemførelse... 2 4

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger BEK nr 806 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6867

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK)

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) 1 - Formål Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) kan yde finansiel støtte til forskningsprojekter, arbejdsgruppemøder,

Læs mere

Deadline for indsendelse af ansøgning er 02. marts 2015 kl. 12:00. 1 Indholdsfortegnelse

Deadline for indsendelse af ansøgning er 02. marts 2015 kl. 12:00. 1 Indholdsfortegnelse Ansøgningsrunde 2015 I ansøgningen skal du som ansøger bruge nærværende vejledning til at beskrive projektet. Ansøgningsprocessen består af en kort idétilkendegivelse som du bedes indsende først. Der er

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- eller postdoc-stipendier

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- eller postdoc-stipendier Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- eller postdoc-stipendier med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Ansøgningsfrist...

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 SDC-sekretariatet kompenserer de danske universiteter for udsendelse af fastansat videnskabeligt personale (VIP) samt ph.d.-studerende ansat ved danske universiteter

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Denne hjemmel udgør den formelle baggrund for etableringen af en anlægspulje i Movia.

Denne hjemmel udgør den formelle baggrund for etableringen af en anlægspulje i Movia. Notat Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Administrationsgrundlag - Anlægspuljen 1. Baggrund Med afsæt i

Læs mere

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Ilisimatusarfik Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Indhold 1. Indledning... 2 2. Ph.d.-uddannelsens formål, struktur og organisering... 2 3. Indskrivning som ph.d.-studerende... 3

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere