1. Hvad er en ErhvervsPhD? ErhvervsPhD i den offentlige sektor ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8"

Transkript

1 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD? Overordnede vilkår Adgangskrav Tredjeparter ErhvervsPhD i den offentlige sektor ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år august Klaus Ammitzbøll Telefon Side 1/17 7. Ansøgning og bedømmelse Afgørelse om ansøgning Tilskud og finansiering Ansættelse, løn, IPR og orlov Øvrige forpligtelser Tildeling af ph.d.-grad og ErhvervsPhD-bevis Lovgrundlag, aktindsigt og fortrolighed Disse retningslinjer gælder fra den 4. august 2014.

2 1. Hvad er en ErhvervsPhD? En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og ph.d.- uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en privat virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet. ErhvervsPhD-kandidaten er ansat i virksomheden og samtidig indskrevet på universitetet. Kandidaten bruger al sin arbejdstid på projektet og uddannelsen, og deler arbejdstiden mellem virksomheden og universitetet. Formålet med ErhvervsPhD-ordningen er: at uddanne forskere på ph.d. niveau med indsigt i erhvervsrettet forskning og innovation, at skabe vækst i dansk erhvervsliv gennem et tættere samspil om forskning og innovation mellem universiteter og private virksomheder, og at hjælpe med at sprede viden og skabe netværk mellem danske virksomheder og forskere på universiteter i Danmark og resten af verden. Væsentlige ændringer siden sidste udgave af retningslinjerne Side 2/17 Krav om overvejelser om realisering af nytteværdi i offentlig ErhvervsPhD Et offentligt ErhvervsPhD-projekt skal have nytteværdi for den ansøgende organisation og samfundet. Ansøgere skal nu også redegøre for, hvordan projektets nytteværdi vil realiseres i den offentlige organisation. Læs mere i afsnit 7. Øget fokus på merværdi for offentlig ErhvervsPhD Hvis der er konkurrence om midler til offentlig ErhvervsPhD, vil et nyt prioriteringskriterie være, hvor nyt projektets forskningsområde er for den ansøgende offentlige organisation. Læs mere i afsnit 7. Offentlige værtsvirksomheder vurderes på organisationsniveau Universiteter og andre offentlige forskningsinstitutioner kan fungere som værtsvirksomhed og dermed ansætte den studerende, men kun hvis projektet ikke falder indenfor institutionens faste forskningsområder. Hidtil er dette vurderet på afdelingsniveau. Fremover vil det vurderes på organisationsniveau. Det betyder, at en afdeling på et universitet ikke kan søge om offentlig ErhvervsPhD indenfor et område, som en anden afdeling på universitetet beskæftiger sig med. Læs mere i afsnit 5. Nyt ansøgningssystem Man skal nu sende ErhvervsPhD-ansøgninger med e-grantsystemet. Læs mere om ansøgning i afsnit 7.

3 2. Overordnede vilkår Opstart Hvis man ønsker at starte et ErhvervsPhD-projekt, skal man først sende en ansøgning til (Fonden). Ansøgningen udarbejdes i fællesskab mellem en virksomhed, et universitet og en kandidat. Virksomheden er hovedansøger. Når Fonden har modtaget ansøgningen, bedømmes den af Erhvervsforskerudvalget (EFU), som er en del af Fonden. EFU består af forskere og forskningskyndige fra det private erhvervsliv og offentlige forskningsinstitutioner. Med mindre EFU beslutter at indhente yderligere oplysninger fra ansøger til brug for vurderingen, er behandlingstiden højst to måneder. En ErhvervsPhD-ansøgning kan enten blive godkendt, betinget godkendt, eller få afslag. Hvis en ansøgning bliver betinget godkendt eller får afslag, sender Fonden et brev til virksomheden med betingelser for endelig godkendelse eller begrundelser for afslag. Hvis ansøgningen godkendes, modtager virksomheden og universitetet et tilsagn fra Fonden. Tilsagnet indeholder de formelle krav til parterne under ErhvervsPhD-forløbet og udgør kontrakten med Fonden. Fonden offentliggør titel på og deltagere i godkendte og betinget godkendte ansøgninger på Side 3/17 Private virksomheder kan søge uden ErhvervsPhD-kandidat. En endelig godkendelse betinges af, at virksomheden finder en kvalificeret kandidat, f.eks. gennem stillingsopslag. Under projektet Under projektet ansættes kandidaten i en dansk afdeling af virksomheden og indskrives samtidig på universitetet. Kandidaten bruger al sin arbejdstid på projektet og forskeruddannelsen, og må ikke have andre opgaver. Virksomheden betaler kandidatens løn og modtager et løntilskud fra Fonden. Universitetet modtager tilskud til vejledning, udstyr og andre udgifter til kandidatens uddannelse. Som udgangspunkt skal ErhvervsPhD-kandidaten fordele sin tid ligeligt mellem virksomhed og universitet. Kandidaten har derfor både en vejleder ved universitetet og en ved virksomheden, foruden en medvejleder ved virksomheden. Der kan også tilknyttes flere medvejledere samt tredjeparter. Kandidaten kan højst opholde sig seks måneder samlet i virksomhedens udenlandske afdelinger som led i projektet. 3. Adgangskrav Virksomheden, kandidaten og universitetet skal opfylde en række krav, når de søger om en ErhvervsPhD. Virksomheden skal: være en privat virksomhed med afdeling geografisk placeret i Danmark, kunne understøtte ErhvervsPhD-projektet økonomisk gennem alle tre år, og

4 tilknytte en virksomhedsvejleder og mindst én medvejleder, som kan vejlede kandidaten i projektets erhvervsfaglige aspekter. Om kravene: Privat virksomhed I ErhvervsPhD-ordningen er en virksomhed eller organisation enten del af den private eller den offentlige sektor. En organisation er offentlig, hvis mindst én af følgende gælder: Halvdelen eller mere af omsætningen er offentligt tilskud (inkl. indbetaling fra borgere pålagt ved lov). Organisationen er del af en større offentlig organisation. Organisationen er en interesseorganisation for andre offentlige organisationer. Mellem en fjerdedel og halvdelen af omsætningen er offentligt tilskud, og lov eller vedtægter fastlægger, at mindst halvdelen af bestyrelsen eller tilsvarende udpeges af andre offentlige myndigheder. Hvis man er i tvivl, kan man bede Fonden om at kategorisere en organisation, før man søger. Side 4/17 Virksomhedsvejleder Vejlederen skal mindst have en uddannelse på bachelorniveau eller tilsvarende, men der er ikke krav om forskningsfaglig viden. I stedet skal vejlederen have viden om branchen, som projektet retter sig mod. Vejlederen kan være eksternt tilknyttet. Vejlederen skal kunne afsætte tilstrækkelig tid til vejledningen. Virksomhedens medvejleder skal også mindst have en uddannelse på bachelorniveau eller tilsvarende og kende til branchen, og skal kunne overtage den primære vejledning hvis nødvendigt. Flere virksomheder om ét projekt Flere virksomheder kan slutte sig sammen om et fælles ErhvervsPhD-projekt, hvis de: samlet opfylder kravene om økonomisk tyngde, indgår en forpligtende samarbejdsaftale om finansiering af projektet og deling af ErhvervsPhD-kandidatens tid, og tilknytter en virksomhedsvejleder og en medvejleder til projektet. Én af virksomhederne skal være den formelle hovedansøger og skal ansætte kandidaten, udbetale løn og modtage tilskud fra Fonden. Fordelingen af udgifter og tilskud virksomhederne imellem foregår efter samarbejdsaftalen. ErhvervsPhD-kandidaten skal: have en uddannelse på kandidatniveau, for hele kandidatuddannelsen (dvs. både bachelor- og kandidatdelen eller tilsvarende) have opnået et vægtet gennemsnit på mindst 8,2 efter 7- trinsskalaen eller 9 efter 13-skalaen, og

5 mindst have opnået karakteren 10 for evt. speciale/afgangsprojekt. Det er muligt at søge med en kandidat, der endnu ikke har fået karakter for sit speciale. Hvis kandidaten opfylder alle andre krav, vil en godkendelse betinges af, at kandidaten mindst opnår 10 for specialet. For kandidater uden karakterer skal der indsendes en udtalelse eller skriftlig vurdering af specialet eller afgangsprojektet. For kandidater indskrevet under 4+4 eller 3+5-ordninger gælder særlige regler, som kan læses i afsnit 7. Om karakterer En kandidat med karaktergennemsnit eller specialekarakter på et lidt lavere niveau end krævet kan godkendes, hvis kandidaten kan dokumentere forskningsegnethed. Kompenserende kvalifikationer kan blandt andet være (opstillet i faldende betydning - jo højere, jo vigtigere): publicering af peer-reviewed artikler i videnskabelige tidsskrifter, forskningsbaseret patentering, anden relevant forskningserfaring, f.eks. arbejde som forskningsassistent, karakterfremgang under uddannelsen, høje karakterer i projektrelevante fag, og relevante, uafhængige udtalelser om kandidatens forskningsegnethed. Side 5/17 Kvalifikationerne vurderes i forhold til, hvor langt kandidaten er under det krævede gennemsnit, og hvor relevante de er for projektet. Udenlandsk uddannelse En kandidat med en udenlandsk uddannelse skal have et karakterniveau, der svarer til det, der kræves af en dansk uddannelse. Det er ikke nødvendigt at omregne udenlandske karakterer til den danske 7-trinsskala. I stedet skal ansøgningen inkludere en vurdering af, om karakterniveauet svarer til det, der kræves af danske uddannelser. Vurderingen skal være påtegnet af studieleder, institutleder, ph.d.-skoleleder, prodekan, dekan, prorektor eller rektor på det indskrivende universitet. For at projektet kan gå i gang, skal kandidaten indskrives og optages på en ph.d.- skole på værtsuniversitetet. Optagelse på ph.d.-skolen er hverken nødvendigt før ansøgning eller forpligtende for Fonden. Værtsuniversitetet skal: være et universitet eller en højere læreanstalt i Danmark eller udlandet, Udenlandske universiteter skal være godkendt af det pågældende lands myndigheder til at varetage ph.d.-uddannelser. tilknytte en universitetsvejleder til projektet, Universitetsvejlederen skal være anerkendt forsker inden for projektets fagområde, ansat ved universitetet og tilknyttet ph.d.-skolen, og må ikke have for mange andre ph.d.-studerende at vejlede i forvejen. rumme et forskningsfagligt miljø, der kan understøtte ErhvervsPhDprojektet.

6 Dvs. der skal være flere ansatte på universitetet inden for fagområdet, der kan overtage vejledningen hvis nødvendigt. Hvis værtsuniversitetet er udenlandsk, skal et dansk universitet være tredjepart i ErhvervsPhD-projektet. Offentlige forskningsinstitutioner som vejledningsmiljø Det er muligt for offentlige forskningsinstitutioner, der ikke selv varetager ph.d.- uddannelser, at bidrage med en universitetsvejleder og stå for det forskningsfaglige miljø, således at kandidatens to primære faglige miljøer og vejledere er på virksomheden og forskningsinstitutionen. Universitetsvejlederen fra forskningsinstitutionen skal opfylde de samme krav som universitetsvejledere på universiteter. Vejledningen skal foregå i samarbejde med et universitet, der indskriver kandidaten på en ph.d.-skole. Universitetet modtager universitetstilskuddet og er ansvarligt for, at tilskuddet fordeles mellem universitet og forskningsinstitution efter indbyrdes aftale. Universitetet er ansvarligt for at give kandidaten mulighed for at gennemføre ph.d.-studiet og skal tilse, at alle uddannelseskrav overholdes. Ved ansøgning vurderer EFU, om forskningsinstitutionen har et relevant og kvalificeret forskningsmiljø, og om vejlederen ved forskningsinstitutionen opfylder kravene til en universitetsvejleder. Side 6/17 4. Tredjeparter Andre relevante organisationer kan også tilknyttes projektet som tredjeparter. Tredjeparter kan være danske eller udenlandske. Hver tredjepart skal tilknytte en tredjepartsvejleder til projektet. Man kan søge om tilknytning af tredjepart under projektet. For at søge om tilknytning af tredjepart skal man: lave en formel ansøgning, hvor man begrunder tilknytningen, inkludere en kort beskrivelse af tredjepartens bidrag til projektet, og inkludere et cv og kontaktoplysninger for tredjepartsvejlederen. Der er ingen skabelon for ansøgningen, som kan udformes, som man ønsker. Den skal underskrives af universitetet, virksomheden og kandidaten samt tredjeparten, der ønskes tilknyttet. Ansøgningen sendes i pdf-format til ErhvervsPhDsekretariatet. Tilskudsberettiget tredjepart Højst én tredjepart kan få tilskud per projekt. For at få tilskud skal tredjeparten være et universitet eller en forskningsinstitution i den offentlige sektor, og ikke være en del af værtsuniversitetet. Tredjeparten kan få op til kr. for vejledning af ErhvervsPhD-kandidaten, svarende til timers vejledning. Op til kr. af de kr. kan bruges til tredjepartsvejlederens projektrelevante rejseudgifter. Bemærk, at man ikke kan få tilskud for rejser eller vejledning, der er foretaget, før Fonden har godkendt tilknytningen.

7 Ikke-tilskudsberettigede tredjeparter Tredjeparter kan være fra både den private og offentlige sektor. Private tredjeparter kan dog ikke få tilskud fra Fonden. Offentlige institutioner, der ikke er universiteter eller har forskning som primært formål, kan heller ikke få tredjepartstilskud fra Fonden. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor Offentlige organisationer kan også søge om at få godkendt et ErhvervsPhDprojekt sammen med et universitet. Den offentlige organisation indgår i et ErhvervsPhD-projekt som en virksomhed i den private sektor. Flere offentlige organisationer kan også slutte sig sammen om et fælles ErhvervsPhD-projekt. Formålet med ErhvervsPhD i den offentlige sektor er: at understøtte den offentlige sektors fokus på forbedringsmuligheder gennem målrettede og praksisnære forskningsprojekter, at uddanne forskere med indsigt i betydningen af forskning og udvikling inden for den offentlige sektor, og at opbygge netværk til udveksling af viden mellem offentlige organisationer og forskningsinstitutioner. Side 7/17 Om tilskud til offentlig ErhvervsPhD Den almindelige ErhvervsPhD-ordning giver ikke tilskud til ErhvervsPhD i den offentlige sektor. Hvis der er afsat særlige midler til formålet, kan offentlige organisationer søge om tilskud. Midlerne søges ved ansøgningsrunder, der annonceres forinden på Hvis midlerne ikke er brugt op ved første ansøgningsrunde, hvor de kan søges, udbydes resten ved de efterfølgende ansøgningsrunder. Tilskudsbeløbene er de samme som ved projekter i den private sektor. Hvis der ikke er afsat særlige midler, skal offentlige organisationer selv afholde samtlige udgifter til ErhvervsPhD-uddannelsen, inkl. universitetets udgifter. Særlige betingelser En ansøgning om ErhvervsPhD i den offentlige sektor skal være med navngiven kandidat. Et ErhvervsPhD-projekt, hvor en offentlig forskningsinstitution skal ansætte kandidaten og dermed fungere som værtsvirksomhed, må ikke falde indenfor forskningsinstitutionens kernekompetencer eller fagområder, som den har faste forskningsaktiviteter i. Dette vurderes på det overordnede organisationsniveau. Således kan f.eks. et universitetsinstitut, der ønsker at ansætte kandidaten, ikke søge om offentlig ErhvervsPhD indenfor et område, som et andet institut på samme universitet har faste forskningsaktiviteter i. Der gives ikke tilskud til offentlige projekter, der hovedsageligt ligger indenfor læge- eller sundhedsvidenskab, da disse felter er dækket af sundhedssektorens normale ph.d.-uddannelser.

8 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år Det er muligt at få godkendt ErhvervsPhD-forløb, der er længere end tre år, hvis forløbet følger en 4+4 eller 3+5-ordning, eller hvis universitetet er udenlandsk og ikke gennemfører ph.d.-forløb på under fire år. Ved indskrivning på et udenlandsk universitet, hvor en ph.d.-uddannelse er længere end tre år, yder Fonden tilskud i de sidste tre år af uddannelsen. For 4+4 og 3+5-ordninger gælder følgende: Der indsendes en ansøgning som ved tre-årige ErhvervsPhD-forløb. Kandidaten skal som udgangspunkt være i gang med eller have færdiggjort sit tredje eller fjerde studieår på universitetsniveau. Projektbeskrivelsen vurderes af EFU, som giver en betinget godkendelse, hvis ansøgningen lever op til de krav, der stilles til et ErhvervsPhD-projekt, og kandidaten har mindst 8,2 efter 7-trinsskalaen i vægtet gennemsnit for sin uddannelse på ansøgningstidspunktet. Ved et 4+4-forløb indskrives eller ansættes kandidaten i de første to år på universitetet efter universitetets egne regler, og ved et 3+5-forløb i de første tre år. Side 8/17 Når der er to år tilbage i det samlede forløb, skal kandidaten indsende en udtalelse eller karakter fra den prøve, der er en del af ph.d.-uddannelsen på universitetet, og som kandidaten tager i stedet for det traditionelle speciale eller afslutningsprojekt i kandidatuddannelser. Hvis der gives karakter i prøven, skal kandidaten mindst have opnået 10. Vurderer Fonden, at kandidaten opfylder kravene til en ErhvervsPhD-kandidat, ansættes vedkommende herefter i virksomheden som ErhvervsPhD-studerende. Tilskud til virksomheden udbetales i de sidste to år af 4+4 eller 3+5-forløb. Tilskud til universitetet udbetales i de sidste tre år af 4+4 eller 3+5-forløb. 7. Ansøgning og bedømmelse Der er tre årlige ansøgningsfrister. Ansøgningsdatoerne fastsættes løbende og offentliggøres på Fonden skal modtage ansøgningen senest kl på ansøgningsdagen. Ansøgningen og al øvrig kommunikation skal være på dansk eller engelsk. Ansøgningen sendes via til Fonden og bedømmes af EFU. Læs mere på om, hvordan man sender en ansøgning, og hvilke oplysninger der skal være i ansøgningen. Hvis oplysninger mangler, eller de rigtige bilagsskabeloner ikke er brugt, kan der gives administrativt afslag. Ansøgningen skal indeholde: klare og velunderbyggede forskningshypoteser eller forskningsspørgsmål for projektet, en fyldestgørende beskrivelse af forskningsområdets state-of-the-art og teoretiske baggrund, inkl. referencer til forskningslitteratur, en klar redegørelse for projektets forskningsfaglige nyhedsværdi, en faseinddelt projektbeskrivelse, der tydeligt redegør for, hvordan projektet tænkes udført,

9 en fyldestgørende publiceringsplan, og en foreløbig plan for videnformidling (se afsnit 11 om formidlingsforpligtelse). ErhvervsPhD-projekt i privat virksomhed Her skal også redegøres for projektets nyhedsværdi og kommercielle perspektiver for virksomheden. Kommercielle perspektiver er perspektiver om direkte eller indirekte økonomisk udbytte. Indirekte økonomisk udbytte kan komme i stand ved f.eks.: effektivisering, opbygning af viden, som øger virksomhedens omsætning, strategisk arbejde mod etablering af nye produkter eller markeder, og/eller udvikling af virksomhedens langsigtede koncepter og/eller strategier. ErhvervsPhD-projekt i offentlig organisation Der kræves ikke kommercielle perspektiver i offentlige ErhvervsPhD-projekter. I stedet skal der redegøres for projektets nyheds- og nytteværdi for organisationen, f.eks. ved: effektivisering, videnopbygning, der direkte øger organisationens kompetencer, systematisk videnspredning, og/eller en styrkelse af kvaliteten af organisationens arbejde eller ydelser. Side 9/17 Udover nytteværdien for organisationen skal offentlige ErhvervsPhD-projekter også være til nytte for samfundet. Der skal således redegøres for projektets bredere samfundsnytte, som eksempelvis kan være, at den nytteværdi, som projektet har for institutionen: udbredes til andre lignende organisationer, fører til forbedrede livsvilkår for borgere i samfundet, eller forbedrer vilkår for erhvervslivet. Der skal slutteligt redegøres for, hvordan man har tænkt sig at implementere projektets forventede resultater og således realisere nytteværdien. Yderligere bedømmelseskriterier Ved bedømmelse lægger EFU vægt på ovenstående kriterier, samt: om virksomheden økonomisk kan understøtte projektet, om virksomhedsvejleder og virksomhedens medvejleder er kvalificerede til at vejlede om branchen, om kandidaten er kvalificeret til at gennemføre et forskningsprojekt indenfor projektområdet, om universitetsmiljøet er relevant for projektet, om universitetsvejlederen er forskningsfagligt kvalificeret til at vejlede kandidaten indenfor projektområdet, om vejlederne forventes at kunne afse den nødvendige tid til vejledning, om der er faglig og økonomisk adskillelse mellem virksomheden og universitetet, og

10 om det er sandsynligt, at projektet kan gennemføres inden for de angivne rammer. EFU kan beslutte at indhente yderligere oplysninger fra ansøger til brug for vurderingen. I så fald kan behandlingstiden være længere end to måneder. Prioritering Hvis der modtages flere kvalificerede ansøgninger, end der er midler til, prioriteres der blandt de kvalificerede ansøgninger i henhold til de almindelige bedømmelseskriterier samt ErhvervsPhD-ordningens formål og målsætninger. Hvis der ved en ansøgningsrunde om tilskud til offentlig ErhvervsPhD ikke er midler nok til alle kvalificerede ansøgninger, vil et ekstra prioriteringskriterie være, hvor nyt projektets forskningsområde er for den ansøgende offentlige organisation. 8. Afgørelse om ansøgning En ErhvervsPhD-ansøgning kan enten blive godkendt, betinget godkendt, eller få afslag. Et godkendt ErhvervsPhD-projekt starter officielt fra den dato, kandidaten indskrives på værtsuniversitetets ph.d.-skole. Indskrivningsdatoen skal ligge på eller efter datoen for godkendelse. Side 10/17 Betinget godkendelse Hvis ansøgningen bliver betinget godkendt, vil Fonden sende et brev med betingelserne til ansøger. Hvis man har søgt uden kandidat, vil en betingelse være at finde en kvalificeret kandidat. Dokumentation for opfyldelse af betingelserne sendes til Fonden. Hvis Fonden vurderer, at betingelserne er opfyldt, kan projektet starte. Betingelserne skal opfyldes senest et halvt år efter afgørelsen. Fonden kan forlænge denne frist under særlige omstændigheder. Afslag Hvis ansøgningen får afslag, sender Fonden ansøger et begrundet afslag. I så fald kan ErhvervsPhD-projektet ikke starte, uanset om det er godkendt af universitetet. Det er muligt at genansøge. Ved genansøgning skal man markere ændringer i projektbeskrivelsen og redegøre for, hvordan afslagsbegrundelserne er imødekommet. Al materiale inkl. nye underskrifter genindsendes ved genansøgning. Klagevejledning Retlige forhold ved afgørelser om ErhvervsPhD-ansøgninger kan påklages til Styrelsen for Forskning og Innovation, Bredgade 40, 1260 København K. Faglige forhold kan ikke påklages. Klage skal indgives skriftligt senest fire uger efter, at afgørelsen er meddelt sagens parter. 9. Tilskud og finansiering Fonden yder tilskud fra kandidatens indskrivningsdato. Fonden kan ikke udbetale tilskud, før Fonden har modtaget: dokumentation for indskrivning på universitetet, samt

11 underskrevne underskriftsbilag fra tilsagnet, som Fonden sender til virksomheden og universitetet. Hvis ErhvervsPhD-projektet ikke er sat i gang senest seks måneder efter, at virksomheden og universitetet har modtaget tilsagnet fra Fonden, kan Fonden beslutte, at tilskuddet bortfalder. Tilskud til virksomheden: Løntilskuddet til virksomheder er kr. pr. måned eller kr. i tre år. Virksomheden kan også få tilskud til at dække dokumenterede udgifter til følgende af ErhvervsPhD-kandidatens aktiviteter: Ophold i ind- og udland: Maks kr. til deltagelse i projektrelevante konferencer, deltagelse i ph.d.-kurser, der ikke udbydes på værtsuniversitet, og projektrelevante ophold ved universiteter og forskningsinstitutioner, som ikke er i samme land som værtsuniversitetet eller værtsvirksomheden (der ydes ikke tilskud til ophold ved virksomhedens udenlandske afdelinger). Side 11/17 Dette inkluderer én rejse tur/retur til rejsemålet per ophold, visum, rejseforsikring, logi og universitetsafgifter. Kost, daglig/lokal transport, bøger etc. dækkes ikke. Op til kr. af de kr. kan anvendes til virksomhedsvejleders projektrelevante rejseudgifter. Andre kr. kan anvendes til universitetsvejleders projektrelevante rejseudgifter. Ophold ved udenlandske værtsuniversiteter: Maks kr. til ophold ved udenlandske værtsuniversiteter, hvor ErhvervsPhD-kandidaten er indskrevet under hele projektforløbet. Der ydes henholdsvis kr. i tilskud til rejser for hele perioden og kr. til ophold. Dette inkluderer rejser t/r til rejsemålet, visum, rejseforsikring, logi og universitetsafgifter. Kost, daglig/lokal transport, bøger etc. dækkes ikke. Virksomheden skal betale alle andre udgifter til projektet. Dette inkluderer også personligt udstyr til kandidaten, som f.eks. bærbar computer, mobiltelefon osv. Medfinansiering ErhvervsPhD-ordningen er håndteret efter artikel 31 i Europa-Kommissionens generelle gruppefritagelsesforordning. Det betyder, at op til 50 pct. af en privat virksomheds samlede omkostninger (såkaldte støtteberettigede omkostninger ) til et ErhvervsPhD-projekt må finansieres af offentlige midler. Støtteberettigede omkostninger er udgifter til personale, udstyr, bygninger, materialer, indkøbt viden, konsulentbistand og yderligere generalomkostninger, der er direkte knyttet til forskningsprojektet, jf. nærmere definition i artikel 31, stk. 5 i Kommissionens generelle gruppefritagelsesforordning (vedlagt i bilag).

12 Hvis Fondens tilskud til virksomheden således udgør mindre end 50 pct. af disse omkostninger, er det muligt for andre offentlige myndigheder at yde tilskud, så længe denne grænse på 50 pct. ikke overskrides. Fonden kan yde tilskud til et ErhvervsPhD-projekt, der er et delprojekt i andre forskningsprojekter med offentligt tilskud, så længe det samlede offentlige tilskud til virksomhedens støtteberettigede omkostninger til ErhvervsPhDprojektet ikke overstiger grænsen på 50 pct. I tilfælde af offentlig medfinansiering skal der være en dokumenterbar økonomisk grænse mellem ErhvervsPhD-projektet og andre aktiviteter, der modtager offentligt tilskud, så virksomhedens revisor kan påtegne, at medfinansieringsgrænsen på 50 pct. overholdes. Bemærk, at GTS-institutter ikke må anvende resultatkontraktmidler fra Uddannelsesministeriet til medfinansiering af egne ErhvervsPhD-projekter. Der er ingen begrænsninger for privat medfinansiering af ErhvervsPhD-projekter i den private sektor. Der er ingen begrænsninger for privat eller offentlig medfinansiering af ErhvervsPhD-projekter i den offentlige sektor. Side 12/17 Udbetaling og revision Som udgangspunkt udbetales tilskud til virksomheden én gang årligt ved indsendelse af regnskab. Virksomheden kan dog vælge at indsende regnskaber hvert kvartal eller halve år og herefter få tilskuddet udbetalt. I regnskabet angives afholdte tilskudsberettigede udgifter i tilskudsperioden opgjort på art og det beløb, der ønskes udbetalt, samt akkumulerede udgifter og tilskud for den samlede projektperiode. Al udbetaling sker til den Nemkonto, der er registreret for virksomhedens cvr-nummer. Ved projektets slutregnskab medsendes der en revisorerklæring om, at de underliggende bilag for regnskaberne foreligger, og at tilskudsbetingelserne er overholdt. Skema til regnskab og revisorerklæring findes på Tilskud til tredjepart En tilskudsberettiget tredjepart får tilskud ved at fakturere virksomheden for sine udgifter til vejledning. Fonden godtgør virksomhedens udlæg ved, at virksomheden angiver udgiften på sit regnskab. Tilskud til universitetet: Universitetet modtager et tilskud fra Fonden, der dækker: universitetets vejledning af ErhvervsPhD-kandidaten, universitetets dialog med virksomheden, ErhvervsPhD-kandidatens arbejdsfaciliteter på universitetet, Dette inkluderer anskaffelse og/eller brug af apparatur, som er nødvendigt for at gennemføre universitetsdelen af projektet. ErhvervsPhD-kandidatens deltagelse i relevante ph.d.-kurser på universitetet,

13 Hvis værtsuniversitetet ikke afholder relevante ph.d.-kurser indenfor fagområdet, kan det bruge tilskuddet til at dække kandidatens deltagelse i andre universiteters ph.d.-kurser. bedømmelse af ph.d.-afhandlingen. Tilskud inkl. overhead til danske universiteter: kr. til et projekt indenfor teknisk, natur-, jordbrugs-, veterinær- og sundhedsvidenskab kr. til et projekt indenfor humaniora og samfundsvidenskab. Beløbene ovenfor gælder også for tilskud til udenlandske universiteter i ansøgninger indsendt før den 1. april Tilskud inkl. overhead til udenlandske universiteter i ansøgninger indsendt efter den 1. april 2014: kr. til et projekt indenfor teknisk, natur-, jordbrugs-, veterinær- og sundhedsvidenskab kr. til et projekt indenfor humaniora og samfundsvidenskab. Side 13/17 Når projektet starter, udbetales 85 pct. af universitetstilskuddet. De sidste 15 pct. udbetales, når Fonden har modtaget dokumentation for, at kandidaten har opnået ph.d.-graden. 10. Ansættelse, løn, IPR og orlov Ansættelse Virksomheden ansætter ErhvervsPhD-kandidaten på fuld tid i alle tre år. Kandidatens arbejdsopgaver og arbejdstid skal fuldt ud anvendes til ErhvervsPhD-projektet og ErhvervsPhD-uddannelsen, og der skal være indgået en egentlig ansættelseskontrakt, der frigør kandidaten fra alle andre opgaver under projektforløbet. Ansættelsen skal som minimum være på almindelige funktionærbetingelser. Øvrige ansættelsesvilkår følger evt. overenskomst eller individuel aftale. Konkurrenceklausuler eller lignende i ansættelseskontrakten må ikke begrænse muligheden for at opnå ansættelse andre steder. Ligeledes må ansættelseskontrakten ikke indeholde uddannelsesklausuler eller lignende, der pålægger kandidaten at godtgøre virksomhedens udgifter til uddannelsen ved uddannelsens afbrydelse eller ved jobskifte efter et afsluttet ErhvervsPhD-projekt. Løn Kandidatens løn skal mindst svare til den overenskomstmæssige løn for ph.d.- stipendiater ansat i staten. Lønnen for ph.d.-stipendiater i staten er anciennitetsbestemt. For en nyuddannet akademiker er den årlige løn ca kr., og slutlønnen med 4 års anciennitet er ca kr. Alle lønninger er inkl. medarbejder- og arbejdsgiverbidrag til pension. Yderligere spørgsmål om lønniveau kan rettes til Jeppe Wartacz tlf ) eller Werner Sonne tlf ) i Kontor for Universitetsjura i Styrelsen for Videregående Uddannelser.

14 IPR ErhvervsPhD-kandidaten er omfattet af lov om arbejdstageres opfindelser, mens vejledere ved universiteter og andre offentlige forskningsinstitutioner er underlagt bestemmelserne i lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner. Man bør afklare spørgsmål om immaterielle rettigheder, inden ansættelseskontrakten underskrives. Orlov Virksomheden kan anmode Fonden om orlov for kandidaten. Fonden skal godkende anmodningen, før orloven kan starte. Anmodningen skal: angive sagsnummer for projektet, angive orlovsperioden, der søges om, begrunde anmodningen om orlov, angive ny slutdato for projektet - slutdatoen udskydes med orlovsperioden, være underskrevet af virksomheden, universitetet og kandidaten. Anmodningen sendes som pdf-fil til ErhvervsPhD-sekretariatet. Fonden yder ikke tilskud i orlovsperioder, herunder barsels- og sygeorlov. Aflønning af kandidaten i orlovsperioder foregår efter virksomhedens eksisterende regler og praksis for virksomhedens ansatte. Side 14/ Øvrige forpligtelser Informationsmøde Efter godkendelse af ansøgning skal virksomhedsvejlederen, universitetsvejlederen og kandidaten deltage i et fælles informationsmøde. Informationsmøderne holdes efter hver ansøgningsrunde. Parterne skal deltage i første eller andet møde efter godkendelse. Fonden kan ikke udbetale tilskud til virksomheden, før virksomhedsvejlederen har deltaget i mødet. Tilsvarende kan Fonden ikke udbetale tilskud til universitetet, før universitetsvejlederen har deltaget. Manglende deltagelse fra kandidaten er misligholdelse af dennes forpligtelser. Vejledere, der har deltaget i et informationsmøde indenfor de sidste tre år, skal ikke deltage igen som vejleder i et nyt projekt. Læs mere på om informationsmøderne på Erhvervskursus ErhvervsPhD-kandidaten skal deltage i Fonden s erhvervskursus, der er godkendt som en integreret del af den samlede ph.d.-uddannelse. Erhvervskurset udgør 7,5 af de ca. 30 ECTS-point, der skal indgå i en dansk ph.d.-uddannelse. Kandidaten vil blive indbudt til kurset i løbet af uddannelsens første år. Læs mere om erhvervskurset på I projekter uden tilskud fra Fonden skal virksomheden dække udgifterne til erhvervskurset. Faglig afrapportering Fonden skal ikke have løbende faglig afrapportering under projektet. ErhvervsPhD-kandidatens opnåelse af ph.d-graden vil være dokumentation for, at projektet har levet op til de faglige krav i en ph.d.-uddannelse.

15 Formidlingsforpligtelse I en dansk ph.d.-uddannelse skal den studerende opnå erfaring med videnformidling, der er relateret til ph.d.-projektet, jf. ph.d.-bekendtgørelsens kap. 3, 7. Formidlingen kan bestå af artikler, foredrag, undervisning og anden udveksling af viden i virksomheden, på universitet eller andre steder. Videnformidlingens omfang, art og indhold aftales mellem virksomheden, kandidaten og universitetet. Erhvervsrapporten, som udarbejdes under erhvervskurset, udgør 120 timers formidling. Almindelige ph.d.-stipendiater har ifølge deres overenskomst undervisningsforpligtelse ved ansættelse på universiteterne. Denne overenskomstsforpligtelse gælder ikke for ErhvervsPhD-kandidater, som dermed ikke er pålagt at undervise på universitetet. Undervisning på universitetet kan dog stadig være del af videnformidlingen. Open Access ErhvervsPhD-ordningen følger en Open Access-politik. Det betyder, at alle artikler, der udarbejdes i kraft af et ErhvervsPhD-projekt, og som er optaget i et peer-reviewed videnskabeligt tidsskrift, skal gøres frit tilgængelige for alle, hvis tidsskriftet tillader det. Side 15/17 Ved publicering i et lukket tidsskrift har man derfor pligt til at søge tidsskriftet om ret til at parallelpublicere en udgave af artiklen i et frit tilgængeligt arkiv. Til dette kan man bruge skabeloner til brev til tidsskriftet samt tillæg til udgivelsesaftale, som kan findes her: > ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/openscience/open-access-politik-for-offentlige-forskningsrad-og-fonde Her er Open Access-politikken yderligere beskrevet. Politikken omfatter også ph.d.-afhandlingen. Den endelige ph.d.-afhandling skal derfor også publiceres i et frit tilgængeligt arkiv, som f.eks. Det Kongelige Bibliotek. Som bevillingsmodtagere påhviler det virksomheden og universitetet at sørge for, at Open Access-politikken overholdes. Oplysningspligt Virksomheden og universitetet har som tilskudsmodtagere oplysningspligt over for Fonden. Fonden skal således straks underrettes, hvis der sker ændringer i grundlaget for udbetaling af tilskud. Dette inkluderer blandt andet vejlederskift, orlov, større afbrydelser eller forsinkelser, eller væsentlige faglige ændringer. Det er ikke muligt at opstille objektive mål for, hvad der udgør væsentlige faglige ændringer. Men som hovedregel er dette ændringer, der er så omfattende, at projektet ikke umiddelbart kan genkendes fra det projekt, som i sin tid blev godkendt. Projektet kan først fortsætte, når og hvis Fonden godkender ændringerne. Hvis oplysningspligten ikke overholdes, kan Fonden beslutte, at tilskud ophører, og at evt. udbetalt tilskud skal tilbagebetales.

16 12. Tildeling af ph.d.-grad og ErhvervsPhD-bevis Værtsuniversitetet godkender den samlede ph.d.-uddannelse og tildeler ph.d.- graden, efter ph.d.-afhandlingen er bedømt egnet og forsvaret ved en offentlig forsvarshandling. Er kandidaten indskrevet på et udenlandsk universitet, skal dette universitet tildele ph.d.-graden i henhold til landets nationale bestemmelser. Ph.d.-bedømmelsesudvalget sammensættes af universitetet. For et dansk værtsuniversitet skal der være mindst én i ph.d.-bedømmelsesudvalget, der har virksomhedsrelevante forskningserfaringer fra fagområdet, jf. ph.d.- bekendtgørelsens kap. 11, 27. Eventuelle spørgsmål om fortrolighed må som udgangspunkt aftales i forvejen mellem uddannelsens parter og bør ikke kunne give anledning til, at ph.d.- forsvaret udsættes. Efter godkendt ph.d.-afhandling og beståelse af erhvervskurset tildeler Fonden et ErhvervsPhD-bevis til kandidaten. Ved afbrudt forløb Hvis et ErhvervsPhD-forløb afbrydes, skal projektdeltagerne udarbejde en fælles redegørelse for forløbet og årsagen til afbrydelse. Redegørelsen skal underskrives af virksomheden, universitetet og kandidaten, og være Fonden i hænde senest tre måneder efter afbrydelsen. I særlige tilfælde kan fristen forlænges. Side 16/17 Virksomheden kan pålægges at tilbagebetale modtagne tilskud, hvis den afbryder eller forhindrer en planmæssig udførelse af en ErhvervsPhD-uddannelse, som universitetet og kandidaten fortsat har interesse i og forudsætninger for at videreføre. Modsat er kandidaten forpligtet til at leve op til de forsknings- og arbejdsmæssige forhold, der er aftalt i ansøgningen. 13. Lovgrundlag, aktindsigt og fortrolighed ErhvervsPhD-ordningen er hjemlet ved lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond. Uddannelsesregler for ph.d.-området i Danmark findes i bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen). Bestemmelserne om offentlighed i forvaltningen gælder for ErhvervsPhDordningen. Der sondres i bestemmelserne generelt mellem parters adgang til aktindsigt i sager om dem selv og offentlighedens adgang til aktindsigt i enhver sag. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om tekniske indretninger eller enkeltpersoners private forhold mv., hvis det har væsentlig økonomisk betydning for den virksomhed eller person, som oplysningerne angår, at oplysningerne ikke videregives. Retten til aktindsigt kan også begrænses i det omfang, det er nødvendigt for beskyttelse af væsentlige hensyn til f.eks. private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Der skal i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering, hvor det skal sandsynliggøres, at offentliggørelse kan skade partens interesse, f.eks. vedkommendes mulighed for at udnytte resultatet kommercielt på kortere eller længere sigt.

17 BILAG: Europa-Kommissionens definition af støtteberettigede omkostninger - med henblik på offentlig medfinansiering af ErhvervsPhD i den private sektor (se afsnit 9). KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) Artikel 31 Støtte til forsknings- og udviklingsprojekter 5. Følgende omkostninger er støtteberettigede: a) personaleudgifter (forskere, teknikere og hjælpepersonale i det omfang de arbejder på forskningsprojektet) Side 17/17 b) udgifter til instrumenter og udstyr, i det omfang og den periode de anvendes til forskningsprojektet. Anvendes sådanne instrumenter og sådant udstyr ikke til forskningsprojektet i hele deres levetid, anses kun afskrivningsomkostningerne under forskningsprojektets varighed, beregnet på grundlag af god regnskabspraksis, for støtteberettigede c) udgifter til bygninger og jord, i det omfang og den periode der gøres brug deraf til forskningsprojektet. Hvad angår bygninger, anses kun afskrivningsomkostningerne under forskningsprojektets varighed, beregnet på grundlag af god regnskabspraksis, for støtteberettigede. For udgifter til jord er omkostningerne ved kommerciel erhvervelse eller de faktiske kapitalomkostninger støtteberettigede d) udgifter til kontraktforskning, teknisk viden og patenter, der er købt eller lejet hos udenforstående kilder til markedspriser, hvor transaktionen er gennemført på normale vilkår og uden noget element af hemmelig samordning, samt udgifter til konsulentbistand og tilsvarende tjenesteydelser, der udelukkende anvendes i forbindelse med forskningsaktiviteten e) yderligere generalomkostninger, der er direkte knyttet til forskningsprojektet f) andre driftsudgifter, herunder udgifter til materialer, forsyninger og lignende produkter, der afholdes i direkte tilknytning til forskningsprojektet. Kilde:

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPostdoc?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 5 5. Afgørelse om ansøgning... 6

Læs mere

haslund & alsted www.haslundalsted.dk ErhvervsPhD-ordningen Krav og Erfaringer

haslund & alsted www.haslundalsted.dk ErhvervsPhD-ordningen Krav og Erfaringer ErhvervsPhD-ordningen Krav og Erfaringer ErhvervsPhD Et erhvervsorienteret forskningsprojekt. Et samarbejde mellem en virksomhed eller offentlig institution, en ErhvervsPhD-studerende og et dansk eller

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

AFTALE OM ERHVERVSPHD-PROJEKT (ansættelse i Virksomhed) Mellem. [Universitetet CVR-nr. Adresse] (Herefter Institutionen)

AFTALE OM ERHVERVSPHD-PROJEKT (ansættelse i Virksomhed) Mellem. [Universitetet CVR-nr. Adresse] (Herefter Institutionen) AFTALE OM ERHVERVSPHD-PROJEKT (ansættelse i Virksomhed) Mellem [Universitetet CVR-nr. Adresse] (Herefter Institutionen) og [Virksomheden CVR.nr. Adresse] (Herefter Virksomheden) (Institutionen og Virksomheden

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

5 mio. kr. pulje - ansøgning

5 mio. kr. pulje - ansøgning 5 mio. kr. pulje - ansøgning I ansøgningen skal du som ansøger bruge nærværende vejledning til at beskrive projektet. Der er mulighed for at tilføje yderligere informationer og vedhæfte relevante dokumenter,

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold 1 Iværksætterpilotordningen... 2 1.1 Innovationsfonden... 2 1.2 Operatør... 2 2 Hvem kan søge?... 2 2.1 Dimittend eller studerende...

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Ilisimatusarfik Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Indhold 1. Indledning... 2 2. Ph.d.-uddannelsens formål, struktur og organisering... 2 3. Indskrivning som ph.d.-studerende... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Revideret marts 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Januar 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Maj 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Iværksætterpilotordningen er et tilbud målrettet nyligt færdiguddannede fra landets videregående uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel Færdselsstyrelsen UDKAST Dato: 11. september 2007 J. nr.: FS332-000001 Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel I medfør af aktstykke 168, af 21. juni 2007, tekstanmærkning nr. 119 Ad

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Q&A om Science without Borders

Q&A om Science without Borders Q&A om Science without Borders Version: 24-09-13 24. september 2013 J.nr. 2011-6332-01 STH 1. Hvordan opfatter brasilianerne graden af forpligtelse i forhold til det antal, de danske universiteter har

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

BIBLIOTEK OG MEDIER. ~ sryrelsln For~ lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV. Tilsagn om tilskud i 2009 og 2010 i MUX l

BIBLIOTEK OG MEDIER. ~ sryrelsln For~ lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV. Tilsagn om tilskud i 2009 og 2010 i MUX l ~ sryrelsln For~ BIBLIOTEK OG MEDIER lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV Radio- og tv-nævnet 22. oktober 2009 Sagsnr: LDT20.2009-0241 ith@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Opslag om forskningsprojekter:

Opslag om forskningsprojekter: Forsvarsakademiets Bedømmelsesudvalg Opslag 2015 Opslag om forskningsprojekter: Cybersikkerhed og IKT-infrastruktur, som understøtter samfundsvigtige funktioner Ansøgningsfrist: Mandag den 02.03.2015 kl.16.00

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG 2014 Syddansk Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Version juni 2014 VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG Opdatering af vejledning i forbindelse med implementering af SDUjob rekrutteringssystem

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

FORSKNING & INNOVATION

FORSKNING & INNOVATION københavns universitet FORSKNING & INNOVATION Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter En praktisk guide til universitetets forskere FORSKNING & INNOVATION KU

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Ansøgning om tilskud... 3 NemID... 3 Vedtægter... 3 Budget... 5 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere