FAGPLAN FOR STABSOFFICERSUDDANNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGPLAN FOR STABSOFFICERSUDDANNELSE"

Transkript

1 UKLASSIFICERET Fagplan 3390 DeMars DIR D MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN FOR STABSOFFICERSUDDANNELSE A. Langt navn STABSOFFICERSUDDANNELSE, 3390 B. Kort navn STOF C. Formål Uddannelsen skal sætte kursisten i stand til, under vejledning, at virke som operationseller efterretningsofficer ved et Hjemmeværnsdistrikt, Lokalforsvarsafsnit eller en Totalforsvarsregion. D. Mål Ved uddannelsens afslutning skal kursisten kunne bidrage til udførelsen af de for operationen relevante analyser og udarbejdelse af varsler, befalinger og øvrige skriftlige arbejde. Herunder deres udgivelse til dispositionsenheder og forestående myndigheder. Til rådighed har kursisten: HRN FELTREGLEMENT II, Nationale Landmilitære Operationer (FR II) HRN FELTREGLEMENT III, Stabstjeneste under Feltforhold (FR III) HJV Reglement for Hjemmeværnsdistrikters Operative Virke (R DST) Blivende Bestemmelser for Stabsofficersuddannelsen Øvrige udleverede øvelsesbefalinger og plankomplekser 1. I stabsarbejdet selvstændigt bidrager til: Indledende overvejelser og klargøring Analyse af opgaven Analyse af situationsdannende faktorer Opstilling og analyse af modstanderens handlingsmuligheder Opstilling og analyse af egne mulige løsninger Konfrontation og justering, optimering og sammenligning af mulige løsninger Udarbejdelse og udgivelse af befalinger Udarbejdelse og udgivelse af øvrige skriftlige arbejder. 2. Aktivt og selvstændigt bidrager til stabens samlede arbejde og kommunikerer konstruktivt med øvrige stabsmedlemmer. 3. Aktivt og selvstændigt tilstræber at udvise hurtighed, forudseenhed, tilpasningsevne og fantasi til understøttelse af stabens arbejde. E. Indhold National doktrin for indsættelse af landmilitære styrker i Danmark. Stabsarbejdets formål og stabenes sammensætning.

2 UKLASSIFICERET Fagplan 3390 DeMars DIR D MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 2 Grundlag og metode for operative overvejelser. Modtagelse af varsler og befalinger. Stabens indledende overvejelser og klargøring. Stabsarbejde I, II, III, IV og V med tilhørende stabsmøder. Udfærdigelse og udgivelse af varsler, befalinger og øvrige skriftlige arbejder. Gennemførelse af tre fulde stabsarbejder i rammen af FR II. F. 82 timer G. Forudsætninger Q Videregående Officerskursus (FRIV) PL-R (REFØ) H. Formidler Q STABSOFFICER, 3390 I. Tilrettelæggelse og gennemførelse Uddannelsen planlægges, tilrettelægges og gennemføres af Hjemmeværnsskolen. J. Henvisninger HRN FELTREGLEMENT II, Nationale Landmilitære Operationer HRN FELTREGLEMENT III, Stabstjeneste under Feltforhold HJV Reglement for Hjemmeværnsdistrikters Operative Virke K. Kontrol Kurset er gennemført med tilfredsstillende / ikke tilfredsstillende resultat. Kursistens præstation vurderes gennem kurset i forhold til uddannelsesplanen. Der udstedes kursusbevis for gennemført kursus med tilfredsstillende resultat. Er kurset gennemført med ikke tilfredsstillende resultat, kan kursisten i stedet modtage en beskrivelse af sine udviklingsmuligheder. L. Lærer-/instruktørforudsætninger PSN med VUT-I/L eller VUK HRN. Efter kursuslederens bestemmelser kan alternativt anvendes PSN med VUT-I/L-R HRN eller anden relevant stabsuddannelse. M. Ydelser 32 sats 1 64 sats 2 N. Særlige bestemmelser -

3 Side Velkomst Ved lektionens afslutning skal kursisten have forståelse for stabsofficersuddannelsens formål, mål og indhold samt de pædagogiske retningslinjer for kurset. Mundtlig UDIR 3390 Resultatet er tilfredsstillende såfremt kursisten med egne ord kan forklare: Hvorfor stabsofficersuddannelsen er et grundlæggende generalistog metodekursus, der ikke skelner mellem kursisternes forventede stabsfunktioner ved egen enhed. Hvorfor stabsofficersuddannelsen arbejder med en kompendieversion af den operative overvejelsesmetodik. Hvordan kursisten bedst kan imødegå de frustrationer, der nødvendigvis vil opstå i arbejdet med en for kursisten ny analysemetode Nationale Landmilitære Operationer Ved lektionens afslutning skal kursisten have kendskab til den overordnede nationale doktrin for indsættelse af landmilitære styrker på det taktiske niveau i Danmark og hjemmeværnsdistrikternes rolle heri. Herunder have opnået forståelse for Hjemmeværnets samarbejdspartnere, kommandoforhold, indsættelseskategorier og bevogtningstermer. 1. Kan beskrive de enkelte elementer og sammenhængen mellem: Nationale trusler og beredskab Totalforsvarssamarbejdet Totalforsvarsopgaver Totalforsvarsregionen Hjemmeværnsdistriktet, herunder distriktets plankompleks Mundtlig FR II kap R DST kap. 1-4 samt afsnit kapaciteternes anvendelse i kap Dybdegående gennemgang af stabenes sammensætning henhører i lektion 2: Stabens formål og sammensætning. 2. Kan beskrive Hjemmeværnsdistrikternes og lokalforsvarsafsnittenes kapaciteter og anvendelse heraf på underafdelings- og delingsniveau. 3. Med egne ord kan forklare Hjemmeværnets samarbejdspartnere og kommandoforhold og indsættelseskategorier. Herunder almindelig og særlig hjælp. 4. Kan give mindst tre eksempler på Hjemmeværnets indsættelse under den nationale doktrin.

4 Side Stabens formål og sammensætning Ved lektionens afslutning skal kursisten have opnået forståelse for stabens historie og formål. Kursisten skal have kendskab til sammensætningen af Hjemmeværnets stabe på regions-, distrikts- og LFA-niveau. Mundtlig FR II FR III kap R DST kap Kan redegøre for den typiske administrative og operative organisation af: Totalforsvarsregionsstab Lokalforsvarsafsnitsstab Hjemmeværnsdistriktsstab Herunder stabenes typiske anvendelse og opstilling af føringsinstallationer. 2. Kan beskrive hvordan den operative anvendelse af de tre stabstyper adskiller sig fra hinanden i form af opstillede føringsinstallationer, sektionssammensætning, funktionsområder og specialistroller. 3. Med egne ord kan forklare en stabs overordnede formål og hvorfor stabsarbejde kræver hurtighed, forudseenhed, tilpasningsevne og fantasi hos alle stabens officerer. (FR III, p. 102) 3 60 Blivende Bestemmelser for Stabsofficerskursus Ved lektionens afslutning skal kursisten have kendskab til Blivende Bestemmelser for Stabsofficersuddannelsen (BB STOF). Resultatet er tilfredsstillende såfremt kursisten kan redegøre for øvelsesstabens sammensætning og ansvarsfordeling. Herunder oprettelse, indretning og drift af plancentret under stabsofficersuddannelsen, samt BB STOF retningslinjer for befalingsudgivelse og taktisk orientering. Mundtlig BB STOF Grundlag og metode for operative overvejelser Ved lektionens afslutning skal kursisten have opnået forståelse for grundlaget for føringsvirksomhed efter den operative overvejelsesmetodik og have overordnet kendskab til metodens delelementer og sammenhæng. 1. Kan redegøre for den operative overvejelsesmetodiks formål, indhold og sammenhæng. Mundtlig FR III kap. 5. R DST Bilag 1 til kap. 7.

5 Side 5 2. Kan redegøre for de overordnede forskelle mellem den operative overvejelsesmetodik som bekrevet i hhv. FR III, R DST og i STOF metodekompendium. 3. Kan redegøre for sammenhængen mellem den operative overvejelsesmetodik og stabsprocedurerne beskrevet i BB STOF. 4. Med egne ord kan forklare grundlaget for føringsvirksomhed, herunder betydningen af: Opgaven til enheden Beslutningsgrundlaget en til føringsvirksomhed Tilrettelæggelsen af føringsvirksomheden Modtagelsen af varsel Ordreformidlingen Stabens egen igangsættelse af planlægningsprocessen 5 90 Delkonklusioner Ved lektionens afslutning skal kursisten kunne fremdrage kvalificerede delkonklusioner. Herunder kunne skelne mellem observation, argumentation og delkonklusioner. Individuel kontrol 1. Med egne ord kan forklare forskellen på styrende og modsatrettede delkonklusioner, samt deres betydning for analysearbejdet. 2. Selvstændigt i et af læreren opstillet scenarie kan fremdrage mindst to styrende og tre modsatrettede delkonklusioner, der er specifikke og konkrete i en grad, der gør dem direkte implementérbare i en valgt løsning Skriftlige arbejder Ved lektionens afslutning skal kursisten have kendskab til indhold, opsætning og udfærdigelse af de for staben relevante skriftlige arbejder. 1. Kan redegøre for formål og formalia for: Forkortelser og talangiveler s- og stedsangivelser Mundtlig. i rammen af øvefase. FR III kap. 6 og tillæg A Det kan forventes at forkortelser, tal-, tidsog stedsangivelser, samt kalke- og skitsetegninger er kendt stof. Bør dog kontrolleres ved

6 Side 6 Kalke- og skitsetegning lektionens opstart. Situationskortet Journalføring Troppeinddeling og disloceringsoversigten Rekognosceringsplan Operative befalinger Administrative befalinger Blivende bestemmelser Direktiver Instruktioner Hjemmeværnsdistriktets plankompleks 2. Kan beskrive forskellen på distriktets plankompleks (O-, A- og B- planer) og de operative befalinger Indledende overvejelser Ved lektionens afslutning skal kursisten have kendskab til de nødvendige indledende overvejelser for stabsarbejdet. Herunder rammer for modtagelse af varsel og befaling, identifikation af opgaven samt mål og formål for 0. stabsmøde/formøde. 1. Kan beskrive stabens modtagelse og reaktion på varsel og befaling. Herunder inkluderer: Strakskoordination med naboenheder inden afmarch fra befalingsudgivelsen. Klargøring af planlægningsrum indeholdende: o Situationstavle med lys/vejr o Egen fremskrevet SIT (SIT-kort, troppeinddeling, dislocering, LOG, etc.) o splansskabelon o Klargjorte arbejdskort og skitser o Klargjort O-BEF master Klargøring af nødvendige varsler til dispositionsenheder Mundtlig. i rammen af øvefase. BB STOF FR III kap. 5. R DST bilag 1 til kap Kan beskrive mål, formål og dagsorden for 0. stabsmøde/formøde. Herunder redegøre for det ønskede indhold af CH direktiv for stabsarbejde I, indeholdende:

7 Side Modtagelse af varsel og befaling (Øvefase) Stabsarbejde I Opgaven, herunder ønsket End-state. og sted for 1. stabsmøde. Plan før føringsvirksomheden. Informations- og efterretningsbehovet Behovet for udsendelse af varsler til dispositionsenheder. Enkeltopgaver til stabsmedlemmer til brug for informationsindhentningen, opgaveanalysen eller 1. stabsmøde. Ved øvefasens afslutning skal kursisten have forståelse for den praktiske udmøntning af stabens indledende overvejelser og klargøring. Resultatet er tilfredsstillende såfremt kursisten har deltaget i befalingsmodtagelse og demonstrerer forståelse for processens elementer ved aktivt og selvstændigt at bidrage til stabens indledende overvejelser og klargøring. Ved lektionens afslutning skal kursisten have forståelse for stabsarbejde I og 1. stabsmødes formål og indhold. Herunder have kendskab til den praktiske gennemførelse. 1. Kan beskrive de enkelte faser af stabsarbejde I. Herunder deres formål, indhold og funktionsområdernes typiske delkonklusioner og produkter under hver fase. Mundtlig. i rammen af øvefase. BB STOF FR III kap. 5. R DST bilag 1 til kap. 7. Øvefase 2. Med egne ord kan redegøre for formål og indhold af stabsarbejde I og forklare hvorfor kvaliteten af opgaveanalysen er afgørende for kvaliteten af det fortsatte arbejde Stabsmøde (INSTØV) Ved lektionens afslutning skal kursisten have deltaget i et lærerstyret 0. stabsmøde. Herunder have opnået forståelse for 0. Stabsmødes indhold og praktiske gennemførelse. Instruktionsøvelse Resultatet er tilfredsstillende såfremt kursisten deltager i 0. stabsmøde gennemført med LÆ som hhv. CH og STCH og på baggrund af mødet selvstændigt iværksætter sit bidrag til Stabsarbejde I. 11 Stabsarbejde I - Ved øvefasens afslutning skal kursisten have opnået forståelse for den Øvefase

8 Side øvefase praktiske gennemførelse af stabsarbejde I. Resultatet er tilfredsstillende såfremt kursisten har deltaget i opgaveanalysen og selvstændigt bidraget til stabens arbejde inden for sit funktionsområde Stabsmøde (INSTØV) Ved lektionens afslutning skal kursisten have deltaget i et lærerstyret 1. stabsmøde. Herunder have opnået forståelse for 1. Stabsmødes indhold og praktiske gennemførelse. Instruktionsøvelse Resultatet er tilfredsstillende såfremt kursisten deltager i 1. stabsmøde gennemført med LÆ som hhv. CH og STCH og på baggrund af mødet selvstændigt iværksætter sit bidrag til Stabsarbejde II. 13 Stabsarbejde II (1) Ved lektionens afslutning skal kursisten have forståelse for formål og indhold af stabsarbejde II, pkt. 2. Situationen og de mulige løsninger. Herunder have kendskab til den praktiske gennemførelse. 1. Kan beskrive de enkelte faser af pkt. 2. Situationen og de mulige løsninger. Herunder deres formål, indhold og funktionsområdernes typiske delkonklusioner og produkter under hver fase. Mundtlig. i rammen af øvefase. BB STOF FR III kap. 5. R DST bilag 1 til kap Med egne ord kan redegøre for formålet med pkt. 2. Situationen og de mulige løsninger og forklare punktets sammenhæng til det efterfølgende stabsarbejde. Herunder inkluderer: Nødvendigheden af at M er og H er er væsensforskellige, koordinerede, konkrete og konfrontérbare. Den praktiske proces hvorunder styrende og modsatrettede delkonklusioner danner grundlag for opstilling af væsensforskellige M er og H er Stabsarbejde II (1) (Øvefase) Ved øvefasens afslutning skal kursisten have opnået forståelse for den praktiske gennemførelse af stabsarbejde II, pkt. 2. Situationen og de mulige løsninger. Øvefase Resultatet er tilfredsstillende såfremt kursisten har deltaget i analysen af situationens indflydelse på modstanderens og egne handlingsmuligheder

9 Side 9 15 og opstilling af M er og H er. Herunder selvstændigt har bidraget til stabens arbejde inden for sit funktionsområde. Stabsarbejde II (2) Ved lektionens afslutning skal kursisten have forståelse for formål og indhold af stabsarbejde II, pkt. 3. til 5. og 2. stabsmøde. Herunder have kendskab til den praktiske gennemførelse. 1. Kan beskrive de enkelte faser af: Pkt. 3. Indflydelse af modstanderens handlingsmuligheder på egne muligheder. Pkt. 4. Justering og optimering af mulige løsninger. Pkt. 5. Sammenligning af mulige løsninger. Herunder deres formål, indhold og funktionsområdernes typiske bidrag under hver fase. Mundtlig. i rammen af øvefase. BB STOF FR III kap. 5. R DST bilag 1 til kap Med egne ord kan forklare formålet med pkt. 3., 4., og 5. og deres interne sammenhæng. Herunder inkluderer: Nødvendigheden af at konfrontationen kvalificerer og ikke afkvalificerer egne mulige løsninger Stabsarbejde II (2) (Øvefase) Ved øvefasens afslutning skal kursisten have opnået forståelse for den praktiske gennemførelse af stabsarbejde II, pkt. 3. til 5. Øvefase Resultatet er tilfredsstillende såfremt kursisten har deltaget i gennemførelsen af konfrontation, justering og optimering samt sammenligning af mulige løsninger. Herunder selvstændigt har bidraget til stabens arbejde inden for sit funktionsområde. 17 Stabsarbejde III + IV + V Ved lektionens afslutning skal kursisten have forståelse for formål og indhold af stabsarbejde III, IV og V samt. 3. og 4. stabsmøde. Herunder have overordnet kendskab til den praktiske gennemførelse. 1. Med egne ord kan forklare formål og indhold med stabsarbejde III, IV og V samt 3. og 4. stabsmøde. Mundtlig. i rammen af øvefase. BB STOF FR III kap. 5. R DST bilag 1 til kap. 7.

10 Side Kan beskrive stabsarbejdernes interne sammenhæng og den praktiske gennemførelse af: Rekognoscering og stabens koordination 3. stabsmøde Udgivelse af foreløbig befaling Rekognoscering med dispositionsenhederne Udgivelse af endelig befaling Stabsmøde (INSTØV) Ved lektionens afslutning skal kursisten have deltaget i et lærerstyret 2. stabsmøde. Herunder have opnået forståelse for 2. Stabsmødes indhold og praktiske gennemførelse. Instruktionsøvelse Resultatet er tilfredsstillende såfremt kursisten deltager i 2. stabsmøde gennemført med LÆ som hhv. CH og STCH og på baggrund af mødet selvstændigt iværksætter sit bidrag til Stabsarbejde III og befalingsudfærdigelse Stabsarbejde III (Øvefase) Ved øvefasens afslutning skal kursisten have opnået forståelse for den praktiske gennemførelse af stabsarbejde III og udgivelse af foreløbig befaling til dispositionsenheder. Øvefase Resultatet er tilfredsstillende såfremt kursisten har deltaget i udfærdigelsen og udgivelsen af foreløbig befaling, og har bidraget til befalingens indhold inden for eget funktionsområde. Herunder har modtaget feedback fra LÆ eller kursiststab omkring befalingens forståelighed og stabens mundtlige og visuelle formidlingsevne. 20 Feedback og Lessons Learned (1) Ved lektionens afslutning skal kursisten have gennemført LÆ styret selvreflektion og givet feedback til kursus og LÆ. 1. I rammen af øvelsesstaben har opgjort tre selvstændige og tre fælles forandringspunkter til konkret implementering i stabens arbejde med næste øvelsesscenarie. Skriftlig 2. Har givet kontruktiv kritik og feedback til LÆ om tre ønskede fokusområder til næste øvelsesscenarie, hvor kursisten ønsker LÆ

11 Side 11 støtte og vejledning fokuseret. 3. I rammen af øvelsesstaben har indgivet tre fælles punkter til fastholdelse og tre fælles punkter til forbedring af kursets teoretiske lektioner relateret til enten indhold, form eller sekvensering Øvelsesscenarie II Ved scenariets afslutning skal kursisten have deltaget i et fuldt stabsarbejde. Herunder have deltaget i udfærdigelsen af tilhørende skriftlige arbejder samt mundtlige og visuelle præsentationer. Herunder have bidraget til udfærdigelsen af rekognosceringsplan og gennemført stabsrekognoscering og koordination Har bidraget aktivt og selvstændigt til stabsarbejdet inden for eget funktionsområde. 2. Mundtligt og visuelt har præsenteret et element af sit funktionsområde ved mindst ét stabsmøde eller befalingsudgivelse. 3. Har deltaget i udfærdigelse af rekognosceringsplan. 4. Har deltaget i stabsrekognoscering og stabens koordination. Øvelsesscenarie III Ved scenariets afslutning skal kursisten have deltaget i et fuldt stabsarbejde. Herunder have deltaget i udfærdigelsen af tilhørende skriftlige arbejder samt mundtlige og visuelle præsentationer. 1. Har bidraget aktivt og selvstændigt til stabsarbejdet inden for eget funktionsområde. 2. Mundtligt og visuelt har præsenteret et element af sit funktionsområde ved mindst ét stabsmøde eller befalingsudgivelse. 23 Feedback og Lessons Learned (2) Ved lektionens afslutning skal kursisten have gennemført LÆ styret selvreflektion og givet kvalificeret feedback til kursus og LÆ. 1. I samarbejde med LÆ opstiller tre personlige fokusområder til efterfølgende bearbejdning og udvikling ved egen enhed eller myndighed. Herunder opstiller konkrete løsningsforslag til udvikling efter endt kursus. Skriftlig

12 Side I rammen af øvelsesstaben har indgivet tre fælles punkter til fastholdelse og tre fælles punkter til forbedring af kursets samlede indhold Værktøjer til stabstræning (Syndikatopgave) Ved opgavens afslutning skal kursisten i rammen af syndikater sammensat på tværs af øvelsesstabene have opstillet værktøjer til fastholdelse af læring og fortsat træning efter kursets afslutning. Syndikatopgave Resultatet er tilfredsstillende såfremt syndikatet opstiller mindst tre konkrete modeller for hvordan læring fastholdes og stabsprocedurerne trænes efter hjemkomst til egne enheder. Herunder sikrer: At mindst to af modellerne er direkte implementérbare og ikke afhængig ekstern tilføring af ressourcer. At mindst én af modellerne er direkte implementérbar for enkeltpersoner uafhængigt af funktion og enhed. 25 Føringsstøtte- og kommunikationssystemer (C2IS) Fokus: Hjemmeværnets anvendelse af SITAWARE LEKTION IKKE FÆRDIGUDVIKLET. AFVENTER IMPLEMENTERINGSFORLØB FOR SITAWARE Evaluering og kursusafslutning Ved lektionens afslutning skal kursisten have gennemført Hjemmeværnsskolens evaluering af kurset. Herunder have indgivet afsluttende feedback og kontruktiv kritik til lærerstab og kursusleder. UDIR 3390 Resultatet er tilfredsstillende såfremt kursisten har udfyldt og afleveret kursusevaluering.

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsofficerskursus, 3080. MAR 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsofficerskursus, 3080. MAR 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Informationsofficerskursus, 3080. MAR 2014 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten have kendskab til informationsofficersfunktionen samt kunne varetage tjenesten

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Ledelse i praksis Maritimt Alment Befalingsmandskursus B. Kort navn LIP MAB C. Formål Faget skal

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1081 DeMars DIR 02992975 SEP/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1081 DeMars DIR 02992975 SEP/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1081 DeMars DIR 02992975 SEP/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Orienteringssamtaleleder kursus. B. Kort navn ORIENT SAMTLE FAGPLAN C. Formål Faget skal bibringe kursisten

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Maritime Force Protection Uddannelsesstøtteofficer. B. Kort navn MFP UDSTOF C. Formål Uddannelsen

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Tjenestekendskab Maritimt Officerskursus B. Kort navn TJEK MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 2. FAGETS MÅL Uddannelsen skal give kursisten en sådan viden, færdigheder og kompetencer indenfor kommandostationstjenesten,

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 7515 DeMars DIR D 02725857 DEC 2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 7515 DeMars DIR D 02725857 DEC 2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 7515 DeMars DIR D 02725857 DEC 2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn SINE instruktørkursus. B. Kort navn SINE IN FAGPLAN C. Formål At sætte kursisten i stand til at instruerer

Læs mere

Taktisk kursus for officerer af reserven (TAKKUR RESOF)

Taktisk kursus for officerer af reserven (TAKKUR RESOF) Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: HKS 12 Taktisk kursus for officerer af reserven (TAKKUR RESOF) Formål 1. At give eleven viden om og forståelse for panserinfanterikompagniet

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan SB LDS M/01 DeMars DIR D 02833420 MAJ/2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN UDDANNELSESDIREKTIV

UKLASSIFICERET Fagplan SB LDS M/01 DeMars DIR D 02833420 MAJ/2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN UDDANNELSESDIREKTIV UKLASSIFICERET Fagplan SB LDS M/01 DeMars DIR D 02833420 MAJ/2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Superbrugeruddannelse på LDS M/01. B. Kort navn SB LDS M/01 UDDANNELSESDIREKTIV C. Formål Formålet

Læs mere

Fagplan for Taktik & føring, vejlederkursus.

Fagplan for Taktik & føring, vejlederkursus. Titel lang: Taktik & føring, vejlederkursus. Fagplan for Taktik & føring, vejlederkursus. Titel kort: TAKFØ A. Formål: Faget skal give kursisten (herefter benævnt vejlederen) en sådan viden, færdigheder

Læs mere

Fagplan for Administration, vejlederkursus.

Fagplan for Administration, vejlederkursus. Fagplan for Administration, vejlederkursus. Titel lang: Administration. Titel kort: ADM A. Formål: Ved fagets afslutning skal kursisten (herefter benævnt vejlederen) være orienteret om de administrative

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD TFUAFD BEV NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD TFUAFD BEV NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Overgangsuddannelse for reservepersonel, Totalforsvarsunderafdelingen, Bevogtning B. Kort navn C. Formål Uddannelsen skal

Læs mere

UKLASSIFICERET UDIR 1446 bilag 7 DeMars DIR D JUN/2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN. Fagplan

UKLASSIFICERET UDIR 1446 bilag 7 DeMars DIR D JUN/2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN. Fagplan Side 1 Fagplan Titel lang: Titel kort: Praktik Kommunikationsgast - Marinehjemmeværnet Prak KOMGAST- MHV A. Formål: Faget skal give kursisten færdigheder i at virke som kommunikationsgast for den militære

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Hjælp til politiet Specialmodul Delingsførerkursus

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Hjælp til politiet Specialmodul Delingsførerkursus Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Faget Hjælp til politiet Specialmodul Delingsførerkursus Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 254467 PL Pia Kristine Hjort MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 2016

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Alment Befalingsmandskursus, 2000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved/efter fagets afslutning skal deltageren (eleven, kursisten eller tilsvarende): Viden I rammen af bevogtningsgruppen

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR Instruktørkursus

LÆRINGSPLAN FOR Instruktørkursus LÆRINGSPLAN FOR 1100 Instruktørkursus Udarbejdet af: HVS-UDD8 Dato og år: OKT 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af 1100 Instruktørkursus 3 1. Indledning 3 2. Forudsætninger

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3040 DeMars DIR D JUN/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3040 DeMars DIR D JUN/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3040 DeMars DIR D 01639858 JUN/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Uddannelse. B. Kort navn UDD. FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists kendskab til og

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG: Rekrutteringsofficerskursus, 2083 Udgivelse Nov 2015

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG: Rekrutteringsofficerskursus, 2083 Udgivelse Nov 2015 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG: Rekrutteringsofficerskursus, 2083 Udgivelse Nov 2015 2. FAGETS MÅL: Uddannelsen skal udvikle den enkelte deltagers forudsætninger bedst muligt for at kunne virke som rekrutteringsofficer

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Elektroniske hjælpemidler, ITHJMID Uddannelsesstøtteofficersuddannelse, 3413 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsener at sætte kursisten i stand til,

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Taktik og føring Udgivelse Juni 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Taktik og føring Udgivelse Juni 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Udgivelse Juni 2014 2. FAGETS MÅL Viden I rammen af bevogtningsdelingen har kursisten forståelse for: Grundlæggende standarder og kampeksercitser. Grundlæggende føringsværktøjer.

Læs mere

FAGPLAN. A. Langt navn Skydeleder 3. B. Kort navn SKYLE 3

FAGPLAN. A. Langt navn Skydeleder 3. B. Kort navn SKYLE 3 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Skydeleder 3 B. Kort navn SKYLE 3 FAGPLAN C. Formål Kurset skal sætte kursisten i stand til at virke som skydeleder ved enhedsskydning i delingsramme (eller dele

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1409 DeMars DIR D 02846858 MD/ÅR HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1409 DeMars DIR D 02846858 MD/ÅR HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1409 DeMars DIR D 02846858 MD/ÅR HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Maritimt engelsk B. Kort navn MARENG FAGPLAN C. Formål At genopfriske kursisternes engelske tale, således

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Maritime Force Protection ceremoniel B. Kort navn MFP CER FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal give kursisten

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D 02802856 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Instrumentbetjening og operativ gummibådssejlads B. Kort navn INOP C. Formål Faget skal give kursisten

Læs mere

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 2 Indhold FORMÅL... 2 MÅL... 2 INDHOLD... 3 TID... 3 MIDLER... 3 SÆRLIGE BESTEMMELSER...

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Almindelig hjælp til politiet, LPU 1, 1033 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at kursisten som enkeltmand

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Identifikation af uddannelsesbehov, UDDBEHOV. Uddannelsesstøtteofficersuddannelse, 3413 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsener at skal kursisten kunne

Læs mere

Læringsplan. Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse

Læringsplan. Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse Denne læringsplan er et eksempel, der frit kan anvendes som inspiration efter behov. 20.december 2017 Beredskabsstyrelsen Datavej

Læs mere

Uddannelsesordning for DELINGSFØRERKURSUS

Uddannelsesordning for DELINGSFØRERKURSUS Version 1.0 Uddannelsesordning for DELINGSFØRERKURSUS Autorisation Nærværende uddannelsesordning autoriseres hermed til brug på HVS/HJV ved gennemførelse af DELINGSFØRERKURSUS (DFK). JENS SUND oberst Chef

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Taktik og føring Marinehjemmeværnet B. Kort navn TAKFØ MHV FAGPLAN C. Formål Faget skal give kursisten

Læs mere

UKLASIFICERET U-DIR 2400

UKLASIFICERET U-DIR 2400 UKLASIFICERET Fagplan Maritim Alment Befalingsmand Tjenestekendskab U-DIR 2400 Fagplan A. Titel lang Tjenestekendskab B. Titel kort TJEK C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists forudsætninger

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Håndtering og registrering af effekter til Politifunktionskursus, 1200. Udgivelse MAR 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er at give kursisten viden færdigheder og

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Idræt Maritimt Alment Befalingsmandskursus B. Kort navn IDR MAB FAGPLAN C. Formål At give kursisten kendskab

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6054 DeMars DIR D 02624391 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6054 DeMars DIR D 02624391 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6054 DeMars DIR D 02624391 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6054 Angreb B. Kort navn Angreb FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til at nedkæmpe

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR Lærerkursus

LÆRINGSPLAN FOR Lærerkursus UASSIFICERET LÆRINGSPLAN FOR Lærerkursus Udarbejdet af: HVS-UDD8 Dato og år: OKT 205 UASSIFICERET INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af Lærerkursus 3. Indledning 3 2. Forudsætninger

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015 2. FAGETS MÅL Uddannelsen skal udvikle den enkelte deltagers forudsætninger bedst muligt for selvstændigt og ansvarligt at kunne deltage

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1465 DeMars DIR D 03026487 DEC 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1465 DeMars DIR D 03026487 DEC 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1465 DeMars DIR D 03026487 DEC 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Militær Kommunikation Maritime Force Protection B. Kort navn MIL KOM MFP C. Formål Faget skal give

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 2030 Forsyningsbefalingsmand kursus B. Kort navn FSBM FAGPLAN C. Formål Kursus skal give kursisten det nødvendige grundlag for

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN HJEMMEVÆRNSSKOLEN UKLASSIFICERET FAGPLAN Fagplan 4502 DeMars DIR D 02747801 09/14 Side 1 A. Langt navn Våbenleder på 800/900 og gummibåd B. Kort navn VBLE 800/900 og GB C. Formål Faget skal give kursisten

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Tjenestekendskab Maritimt Officerskursus 1, Tjenestekendskab

LÆRINGSPLAN FOR. Tjenestekendskab Maritimt Officerskursus 1, Tjenestekendskab LÆRINGSPLAN FOR Tjenestekendskab Maritimt Officerskursus 1, Tjenestekendskab Udarbejdet af: Arbejdsgruppe Maritimt Officerskursus (AG MOK) Dato og år: Oktober 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 7510 DeMars DIR D JAN/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 7510 DeMars DIR D JAN/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 7510 DeMars DIR D 01639855 JAN/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn B. Kort navn BETJ SIG midler FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal give deltageren færdigheder i betjeningen

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6051 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6051 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6051 DeMars DIR D 02624303 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6051 Kampeksercits og formationer 2 B. Kort navn KEKSFORM 2 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen har til formål

Læs mere

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen Opbrydning

Læs mere

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Koncept Behov/krav Mål program teknik/dukke Ledelse Manpower

Læs mere

i forbindelse med operationalisering af handleplan anviser hvilke punkter, der skal fastholdes, hvilke der skal udvikles, samt hvorledes dette opnås.

i forbindelse med operationalisering af handleplan anviser hvilke punkter, der skal fastholdes, hvilke der skal udvikles, samt hvorledes dette opnås. Fagplan for Pædagogik, vejlederkursus. Titel lang: Pædagogik, vejlederkursus. Titel kort: PÆD A. Formål: Faget skal give kursisten (herefter benævnt vejlederen) sådan viden, færdigheder og holdninger,

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 2418, bilag 3 DeMars DIR D 01639792 AUG/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 2418, bilag 3 DeMars DIR D 01639792 AUG/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2418, bilag 3 DeMars DIR D 01639792 AUG/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn PC SAR hjælpeprogrammer B. Kort navn PC SAR hjælpeprogrammer FAGPLAN C. Formål Kursisten skal

Læs mere

Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse

Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse Ved overgang fra struktur for den lovpligtige uddannelse til den nye mere forenklede struktur er der en række spørgsmål, som ofte stilles

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD TFUAFD RFM NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD TFUAFD RFM NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Overgangsuddannelse for reservepersonel, Totalforsvarsunderafdelingen, Regler for magtanvendelse. B. Kort navn C. Formål Formålet

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten kunne løse opgaver og anvende materiel, der vedrører dæksarbejde

Læs mere

Træning, træning og atter træning. Først cheferne så med brigadestabene. Først i Baltikum

Træning, træning og atter træning. Først cheferne så med brigadestabene. Først i Baltikum Af major Ole Lehmann Nielsen, G9/Stab 1. Brigade Træning, træning og atter træning. I dagene 12. 14. november gennemførte staben ved 1. Brigade træning i opgaveanalyse, planprocedure samt udarbejdelse

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6005 Bevogtning fred. B. Kort navn BEVFCOBJ FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6006 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6006 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6006 DeMars DIR D 02623690 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6006 Kamp fra stilling - nærforsvar B. Kort navn KSTL-NFS FAGPLAN C. Formål Enhedsuddannelsen i kamp fra

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Tjeneste i Hjemmeværnet, LPU 1, 1001 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse MAR 2014 Kort navn TJ i HJVLPU 1 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten en sådan viden

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN Udgivelse JAN 2015 1. FAG Havmiljøuddannelse MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1448 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten have kendskab til havmiljøorganisationen og Marinehjemmeværnets

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Signaluddannelse, LPU 2 Lovpligtig uddannelse, modul 2, 1045 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Kursus skal give kursisten viden, færdigheder og holdningersåledes, at kursisten

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Taktik og føring Bevogtning (TAKFØR BEV)

LÆRINGSPLAN FOR. Taktik og føring Bevogtning (TAKFØR BEV) Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Taktik og føring Bevogtning (TAKFØR BEV) Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 346961 PL Kenneth Kristian Keis MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 2016 Side 1 af

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan GPU PTRTAK DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan GPU PTRTAK DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan GPU DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Grundlæggende Patruljeuddannelse - Patruljetaktik FAGPLAN B. Kort navn GPU C. Formål Uddannelsen skal give den enkelte soldat

Læs mere

UDD DIR HVK Holstebro 2015

UDD DIR HVK Holstebro 2015 UDD DIR HVK Holstebro 2015-1 - Overordnede produktionsmål Formål: Formålet med overordnet produktionsmål er at give den enkelte viden og holdninger, således at alle har mulighed for at arbejde hen mod

Læs mere

Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR LOGISTIKTROPPERNE 1

Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR LOGISTIKTROPPERNE 1 Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR LOGISTIKTROPPERNE 1 1 Tjenestegrensmodulet benævnes våbenkursus internt i Hæren. Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. TJENESTEGRENSMODULETS FORMÅL...

Læs mere

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lek nr. 1. Teori 60 min Praksis 90 min March Forskydning, opsiddet Gennemføre forskydning, opsiddet efter huskeordet SIMUMFAHROF samt en kalke. Delingsføreren

Læs mere

UKLASSIFICERET Bilag 3 Fagplan 1444 DeMars DIR D /14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Bilag 3 Fagplan 1444 DeMars DIR D /14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Bilag 3 Fagplan 1444 DeMars DIR D 01639850 01/14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Administration og håndbøger B. Kort navn Administration og håndbøger FAGPLAN C. Formål Formålet med

Læs mere

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4160 DeMars DIR D Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, modul 1.

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4160 DeMars DIR D Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, modul 1. Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 460 DeMars DIR D 0322902 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, modul. Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 460

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 4010 DeMars DIR D MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 4010 DeMars DIR D MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 4010 DeMars DIR D 02077633 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn B. Kort navn SKYLÆ C. Formål FAGPLAN 1. At bibringe kursisten en sådan viden og færdigheder, at denne gives

Læs mere

Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING. Version

Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING. Version Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING Version 26112015 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Kontrol og Varslingsuddannelsens formål... 3 3. Kontrol og varslingsuddannelsens

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN GPU OVTJ DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN GPU OVTJ DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN GPU OVTJ DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Grundlæggende Patruljeuddannelse Overvågningstjeneste B. Kort navn GPU OVTJ C. Formål Faget skal give soldaten en

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at sætte kursisten i stand til at betjene en SINE terminal under indsættelse

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at sætte kursisten i stand til at betjene en SINE terminal under indsættelse UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG SINE Slutbrugerkursus SINE slutbrugerkursus, 7513 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at sætte kursisten i stand til at betjene en SINE terminal

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Tjenestehundens røgt og pleje Hundeførerfunktionskursus 1150 Marts 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag at kunne etage sundhedseftersyn og

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Tjenestehundens røgt og pleje Hundeførerfunktionskursus 1150 Hundeførerinstruktørkursus 1105 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Informationsledelseskursus Orienteringssamtaleleder kursus. Informationsledelse, 2084. Udgivelse April 2014. 2. FAGETS MÅL Faget skal bibringe kursisten viden om og holdninger

Læs mere

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4104 DeMars DIR D MAJ Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget:

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4104 DeMars DIR D MAJ Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Hjemmeværnsskolen U-DIR 4104 DeMars DIR D 03205613 MAJ 2015 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Grundlæggende våbenuddannelse PISTOL M/49 Hjemmeværnsskolen U-DIR 4104 DeMars DIR D 03205613 MAJ

Læs mere

UKLASSIFICERET Bilag 4 Fagplan 1444 DeMars DIR D 01639850 01/14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN

UKLASSIFICERET Bilag 4 Fagplan 1444 DeMars DIR D 01639850 01/14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN UKLASSIFICERET Bilag 4 Fagplan 1444 DeMars DIR D 01639850 01/14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Instrumentlære B. Kort navn Instrumentlære FAGPLAN C. Formål Faget skal give kursisten færdighed i

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD BEREDSKAB NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD BEREDSKAB NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Overgangsuddannelse, Beredskabet B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om beredskabet

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. Historikerkursus (2080)

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. Historikerkursus (2080) LÆRINGSPLAN FOR kurset Historikerkursus (2080) Udarbejdet af: KN K.K. NØRGAARD, HVS-PLA1 Dato og år: APR 2016 APR 2016 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse af modulet/faget/kurset:

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Historiker - 2080. April 2014. 2. FAGETS MÅL Formålet med historikerkursus er at bibringe kursisten viden, færdigheder og kompetencer for selvstændigt at kunne varetage enhedens

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Intern og ekstern kommunikation Kontaktofficerskursus 3081. Udgivelse April 2014. 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten en sådan viden, færdigheder og holdninger, at den

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. Færdigheder Kan anvende grundlæggende de økonomiske regler for forplejningen ombord på MHV

UKLASSIFICERET FAGPLAN. Færdigheder Kan anvende grundlæggende de økonomiske regler for forplejningen ombord på MHV UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Praktisk hovmestervirke Hovmesterkursus, 1405 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten: Viden Have forståelse for de fire ernæringskilder og

Læs mere

Instruktørvirke i Forsvaret. Lærerseminar. Vi forbereder os til november Timeplan og praktiske bemærkninger HJEMMEVÆRNS SKOLEN

Instruktørvirke i Forsvaret. Lærerseminar. Vi forbereder os til november Timeplan og praktiske bemærkninger HJEMMEVÆRNS SKOLEN Instruktørvirke i Forsvaret Lærerseminar Vi forbereder os til 2018 9.-12. november 2017 Timeplan og praktiske bemærkninger Praktisk information Tid og sted Torsdag den 9. november til søndag den 12. november

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, SØVÆRNET

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, SØVÆRNET GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, SØVÆRNET 1. FORMÅL 1.1. Formålet med uddannelsen er, at deltageren tilegner sig den viden, de færdigheder og holdninger, der sætter vedkommende i stand til

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan Ledelse

UKLASSIFICERET Fagplan Ledelse UKLASSIFICERET Fagplan Ledelse JAN 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse B. Kort navn LED FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists viden, færdigheder og holdninger mest muligt,

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 3 Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrund 2 Totalforsvaret

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6085 DeMars DIR D 02625472 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6085 DeMars DIR D 02625472 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6085 DeMars DIR D 02625472 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6085 Side-/flankesikring B. Kort navn Side-flanke-sikr FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte MOTOVDEL

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Duelighedsbevis Duelighedsprøve i sejlads for, 1407 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved/efter fagets afslutning skal kursisten: Viden Redegøre for teoretisk terrestrisk

Læs mere

UKLASSIFICERET UDIR 1404 DeMars DIR D 02270492 MAR/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN. Fagplan for

UKLASSIFICERET UDIR 1404 DeMars DIR D 02270492 MAR/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN. Fagplan for Side 1 Fagplan for Titel lang: Titel kort: NAV II, Radarbruger Radar A. Formål: Kursisten skal selvstændigt kunne anvende radar til navigation og antikollision. B. Mål: Ved fagets afslutning skal kursisten

Læs mere

Institut for Ledelse og Organisation 20-09-2006 EMNE ILO-1 UDVIKLING AF PERSONLIGE KOMPETENCER OG SYNDIKAT

Institut for Ledelse og Organisation 20-09-2006 EMNE ILO-1 UDVIKLING AF PERSONLIGE KOMPETENCER OG SYNDIKAT EMNE ILO-1 UDVIKLING AF PERSONLIGE KOMPETENCER OG SYNDIKAT A. Formål. Formålet med modulet er at understøtte elevens udvikling af personlige kompetencer og optimere elevens læringsproces samt give eleven

Læs mere

Uddannelsesplan. Dansk Førstehjælpsråds instruktørvedligeholdelse 2015-2020 Varighed 360 minutter. Version 1, september 2014.

Uddannelsesplan. Dansk Førstehjælpsråds instruktørvedligeholdelse 2015-2020 Varighed 360 minutter. Version 1, september 2014. Uddannelsesplan Dansk Førstehjælpsråds instruktørvedligeholdelse 2015-2020 Varighed 360 minutter Version 1, september 2014. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6076 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6076 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6076 DeMars DIR D 02624393 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6076 Kampeksercits og formationer 3 B. Kort navn KEKSFORM 3 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte MOTOVDEL

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Idræt, LPU 1, 1006 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 Kort navn IDRÆT LPU 1. 2. FAGETS MÅL Faget introducerer og optimerer kursistens viden, færdigheder

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6077 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6077 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6077 DeMars DIR D 02624394 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6077 Kamp fra stilling 3 B. Kort navn KSTL 3 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte MOTOVGRP og -DEL

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Bestemmelser for lokalt bestemte uddannelser Marts 2009 ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene side 1 Introduktionsuddannelse Formål Formålet med uddannelsen er, at give deltageren den nødvendige viden om

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Procedurer 1444 Radiooperatørcertifikatkursus, MHV Udgivelse MAR 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med faget er, at bibringe kursisten viden om og praktisk færdighed i operationelle

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Dressurmetoder og arbejde Hundefunktionskursus 1153 Juli 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag for at anvende relevante dressurmetoder i hjemmeværnets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver

Læs mere