INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU"

Transkript

1 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

2 OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Ansvarshavende redaktør: Sekretariatschef Josephine Fock Omslag og layout: OAO Tryk: FOA Oplag: stk. Publikationen kan hentes digitalt, eller bestilles i trykt udgave, på Offentligt Ansattes Organisationers hjemmeside 1

3 Indholdsfortegnelse Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension og ATP Mere barsel til fædre Styrket lokalt samarbejde Bedre psykisk arbejdsmiljø Kompetenceudvikling Øvrige resultater 2

4 Overenskomstresultatet 2015 Kære medlem Finansministeren og de faglige organisationer i staten (CFU) er blevet enige om et overenskomstresultat for de næste tre år. I pjecen her kan du læse om resultatet. Overenskomstresultatet skal nu til urafstemning blandt medlemmerne, før det endeligt er godkendt og kan træde i kraft. Minipension og ATP forhøjelse Jeg er rigtig glad for, at vi får løftet pensionen for dem, der har de laveste pensionsindbetalinger. Forhøjelsen af minipensionen betyder, at statsligt ansatte får forbedret deres pension. Derudover får alle en ATP forhøjelse på 168 kr. om året. Det betyder, at der fremover årligt indbetales kr. til ATP. Stat, at få styrket parts- og aftalesystemet på de enkelte arbejdspladser. Med aftalen Parterne styrker det lokale samarbejde er Finansministeriet og CFU enige om, at et godt samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentant er forudsætningen for udviklingen af de statslige arbejdspladser. Det er af afgørende betydning, at vi styrker dialogen mellem tillidsrepræsentanter og ledere på den enkelte arbejdsplads. 3 OAO-Stat anbefaler et ja til resultatet. Løn Finansministerens afsæt for forhandlingerne har været den fortsatte lave vækst og inflation i Danmark. Set i det lys er det et fornuftigt resultat, vi er nået frem til. Jeg er meget tilfreds med, at alle ansatte i staten får et reallønsløft i overenskomstperioden. Og at vi faktisk får lønstigninger, der kan ses på lønsedlen. Resultatet betyder, at staten ikke sakker bagud i forhold til lønudviklingen i den private sektor. Mere barsel til fædre Vi har med aftalen sikret fædre endnu en uges barsel med fuld løn. Det betyder, at fædre er sikret mindst 9 ugers barsel med løn. Jeg er tilfreds med, at vi i staten går forrest og prioriterer barsel til fædre. Fokus på partssamarbejdet lokalt På de statslige arbejdspladser er der stor forskel på, hvordan samspillet mellem ledelse og tillidsrepræsentant fungerer. Nogle steder fungerer det rigtigt godt, andre steder knapt så godt. Derfor var det et centralt krav for OAO- Et centralt element i aftalen er derfor en fælles partsrådgivning, der får til opgave at rådgive, vejlede og hjælpe ledelse og tillidsrepræsentanter på arbejdspladsniveau med at finde løsninger på lokale udfordringer. Et eksempel kunne være hvordan tillidsrepræsentanten kan være i kontakt med kollegerne på en arbejdsplads med flere adresser. Aftalen er en styrkelse af den danske model lokalt, og den er et naturligt bidrag til at fremme et ligeværdigt samarbejde mellem ledelse og til-

5 lidsrepræsentanter. Med aftalen får vi fokus på lokale løsninger, der er tilpasset arbejdspladsernes udfordringer og behov. Jeg er overbevist om, at vi med denne del af aftalen har igangsat et vigtigt stykke arbejde, der er med til at styrke og fremtidssikre den danske model på de statslige arbejdspladser. Et bedre psykisk arbejdsmiljø Mange oplever et pres på det psykiske arbejdsmiljø i disse år. Derfor har CFU og Finansministeriet aftalt en fælles indsats for et godt psykisk arbejdsmiljø. Det er jeg rigtig glad for. Et godt psykisk arbejdsmiljø gavner det enkelte medlem og er til gavn for arbejdspladsen. Med aftalen er vi enige om, at et godt psykisk arbejdsmiljø er centralt for trivslen på arbejdspladserne. Derfor har vi aftalt, at der skal afsættes midler til rådgivning og vejledning. Det betyder, at hvis den enkelte arbejdsplads har problemer med arbejdsmiljøet, bliver det nu muligt at kontakte de centrale parter for rådgivning og vejledning. Netop det at det er en fælles partsindsats, hvor ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter er sammen om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, tror jeg på. Jeg er af den overbevisning, at det er gennem samarbejde og fælles forståelse, vi får et bedre psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Det er vigtigt for mig at understrege, at den aftalte indsats supplerer og ikke erstatter Arbejdstilsynet og arbejdsmiljølovgivningen. Alt i alt et godt forlig, som jeg kan anbefale. Med venlig hilsen Flemming Vinther Formand for OAO-Stat og CFU Foto: Jesper Voldgaard 4

6 Løn Rammen Der er aftalt en ramme på 4,50 procent for en 3-årig periode. Det betyder, med de nuværende forventninger til infl ation og lønudviklingen i den private sektor, en reallønsfremgang i perioden. I resultatet er der sikret lønstigninger både i 2015, 2016 og Rammen på de 4,50 procent fi nansierer både de generelle lønstigninger (4,45 procent), og de øvrige resultater (0,05 procent): Barsel til fædre, minipension, ATP, samt projekterne styrket lokalt samarbejde og bedre psykisk arbejdsmiljø. Reguleringsordningen Lønudviklingen i staten er forbundet med den private lønudvikling via reguleringsordningen. Den sikrer, at der er en sammenhæng mellem de statslige og private lønninger, og at den statslige sektor ikke bliver lønførende. Privatlønsværn Der introduceres som noget nyt i denne periode et privatlønsværn. Det betyder, at lønudviklingen i staten følger den private lønudvikling på denne måde: Får den statslige sektor et lønefterslæb i forhold til den private sektor, bliver de statslige lønninger efterreguleret med 80 procent af forskellen. Får den statslige sektor et lønforspring i forhold til den private sektor, bliver de statslige lønninger efterreguleret med hele forskellen. I pct I alt OK15 Generelle lønstigninger 0,22% 0,80% 1,00% 1,50% 3,52% Reguleringsordningen 0,23% 0,00% 0,70% 0,00% 0,93% Øvrige resultater 1 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% Resultatet i alt 0,50% 0,80% 1,70% 1,50% 4,50% 1 Barsel til fædre, minipension, ATP, styrket lokalt samarbejde og bedre psykisk arbejdsmiljø Bemærkning: Hertil kommer en årlig skønnet reststigning på 0,7 procent. Der er som en del af reststigningen plads til lokal lønudvikling. 5

7 Minipension og ATP Mere barsel til fædre For alle grupper i OAO-Stat med minipension hæves bidraget med 0,54 procentpoint pr. 1. april Det betyder, at ca ansatte får en pensionsforhøjelse. ATP Det er aftalt, at forhøje ATP-satsen pr. 1. januar Den forhøjede sats betyder, at det årlige bidrag til ATP stiger med 168 kr. til samlet kr. om året. Arbejdsgiveren betaler 2/3 dele af bidraget. Der er aftalt endnu en uges barsel til fædre. Det betyder, at fædre fremover kan holde 7 ugers forældreorlov med fuld løn fremfor 6 uger i dag. Samlet set kan faderen fremadrettet holde mindst 9 ugers orlov med løn i forbindelse med et barns fødsel. Han kan holde 2 uger i direkte forlængelse af fødslen og 7 ugers forældreorlov senere. Dette gælder også medmødre og adoptanter. Ændringen gælder for fædre til børn født efter 1. april

8 Styrket lokalt samarbejde Parterne er enige om at styrke det lokale samarbejde mellem ledere, tillidsrepræsentanter, idet det er forudsætningen for udviklingen af de statslige arbejdspladser. Det skal ske ved lokalt at skabe en gensidig respekt for de forskellige roller og funktioner, ledere og tillidsrepræsentanter har på den enkelte arbejdsplads. Der skal være en forståelse og anerkendelse af, at parterne kan tage fl ere forskellige midler i brug til udvikling af arbejdspladsen herunder lokal dialog, drøftelser, forhandlinger og aftaler. Det er aftalt, at der i perioden bliver sat en række fælles indsatser i gang for at bidrage til et styrket lokalt samarbejde blandt andet: De centrale parter vil tilbyde fælles partsrådgivning til de statslige arbejdspladser. Rådgivningen skal være med til at understøtte lokale dialoger og løsninger. Det betyder eksempelvis, at en tillidsrepræsentant og en lokal ledelse, som har svært ved at blive enige om implementeringen af en aftale, kan få råd og vejledning fra de centrale parter med det sigte, at fi nde en fælles løsning alle kan bakke op om. Ledelser og tillidsrepræsentanter vil blive tilbudt relevant fælles uddannelse med fokus på den værdi, det giver for en arbejdsplads, at have et velfungerende samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte. Den enkelte arbejdsplads vil få mulighed for at lade sig inspirere af andre arbejdspladser. Parterne vil tage initiativ til at bringe statslige arbejdspladser sammen på tværs, for at arbejdspladserne kan dele deres erfaringer med samarbejde. Parterne vil understøtte udviklingsforsøg på enkelte statslige arbejdspladser. Formålet er at videreudvikle det lokale samarbejde samt få erfaringer og inspiration, der kan udbredes til andre arbejdspladser. Initiativerne iværksættes i begyndelsen af 2016, når en central fælles afklaring er gennemført. 7

9 Bedre psykisk arbejdsmiljø Parterne er enige om, at: Et fælles træk ved arbejdspladser med et godt psykisk arbejdsmiljø er, at de generelt er kendetegnet ved tillid, gensidig respekt og anerkendelse. Dette fremmes typisk gennem et godt samarbejde og en løbende og troværdig dialog mellem ledere og medarbejdere, herunder tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Et andet fælles træk er, at der er en god fælles forståelse af kerneopgaver og retning samt en forståelse af roller, rammer og forventninger til arbejdsopgavernes udførelse. For at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne er det aftalt, at det psykiske arbejdsmiljø bliver omdrejningspunktet for en fælles partsindsats i overenskomstperioden. Et centralt element i aftalen er, at oprette et rejsehold, der kan hjælpe, rådgive og vejlede statens arbejdspladser om et bedre psykisk arbejdsmiljø. Rejseholdet kan således støtte arbejdspladserne i at håndtere konkrete udfordringer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Med rejseholdet ønsker CFU og Finansministeriet at styrke dialogen om det psykiske arbejdsmiljø lokalt. Rejseholdets rolle er at understøtte det lokale arbejde for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Det er arbejdspladsens leder og tillidsrepræsentant, der i fællesskab kan rekvirere rejseholdet. Med inspiration fra rejseholdet tilrettelægger de, hvilke indsatser der skal iværksættes på arbejdspladsen. Endelig er det aftalt at indsamle og formidle gode erfaringer og viden om et godt psykisk arbejdsmiljø. Det vil blandt andet ske ved at invitere ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter til informationsmøder forskellige steder i landet. Initiativerne iværksættes i begyndelsen af 2016, når en central fælles afklaring er gennemført. 8

10 Kompetenceudvikling Parterne er enige om, at Kompetencesekretariatet videreføres. Arbejdet med at opsøge og rådgive statslige arbejdspladser om kompetenceudvikling og MUSsamtaler med effekt fortsætter. Fremover vil Kompetencesekretariatet i sin rådgivning om MUS-samtaler også have fokus på medarbejdernes livssituation, eksempelvis seniorers fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet. Parterne prioriterer fortsat at kunne støtte lokale projekter for eksempel ved større omstillingsprocesser. Samtidig er det prioriteret fortsat at kunne støtte og igangsætte særlige indsatser for afgrænsede målgrupper. Det er aftalt, at der ved fordelingen af midler fra Kompetencefonden skal være ekstra fokus på, at der er tale om overenskomstmidler, som er et supplement til arbejdspladsens egne kompetenceudviklingsmidler. 97

11 Øvrige resultater Opsparingsdage Omsorgsdage, der er optjent ved at konvertere over/-merarbejde eller opsparet tid, kan nu udbetales ved den ansattes fratræden eller død. Arbejdsgiveren kan ved fratræden kræve, at timer udover 74 timer afholdes i opsigelsesperioden. for at opslå stillinger i organisationen. Finansministeriet vil i deres rådgivning også gøre opmærksom på muligheden for at tilbagekalde en opsigelse i opsigelsesperioden. Opsparingsdagene afholdes efter aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte. Rådgivning om tilbagekaldelse af opsigelse Finansministeriet vil i deres rådgivning gøre opmærksom på at institutionerne i forbindelse med ansættelse af personale overvejer at genansætte personer, som uden egen skyld er blevet afskediget, for eksempel på grund af rationaliseringer, omlægninger eller udfl ytning. Dette gælder særligt i forbindelse med større omstillingsprocesser, hvor der inden for opsigelsesperioden for overtallige medarbejdere viser sig behov 10

12 Niels Hemmingsens Gade 12, 3 DK-1153 København K Tlf

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere