Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1"

Transkript

1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. Direkte tlf.: Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse Hvem kan søge... 2 Krav til foreninger... 6 Programindhold... 8 Tilladelsesområde Sendetid Tilskud Sendesamvirker Måling af seertal Generelle spørgsmål H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 Hvem kan søge Spørgsmål 1 Jf. jeres konditioner, agter vi at stifte en forening med flere lokale partnere, herunder oplysningsforbund, samt med kommunens erhvervs- og turistinteressenter, så vi på denne måde, i fællesskab med disse, er med til at sikre så bredt et udbud af oplysende og vejledende indhold som muligt. Vi ønsker til stadighed at komme i tættere kontakt med vores borgere, og har netop gennem det seneste år via TV mediet erfaret, at dette er en, for borgere og kommune, meget fin løsning. Ansøgerkredsen til tilladelse i MUX 1 er foreninger med gyldigt CVR- og P- nr. samt NemID. Tilladelse kan alene udstedes til foreninger, der har hjemsted i den ansøgte region og har som hovedformål at drive ikkekommerciel fjernsynsvirksomhed. Et flertal af foreningens bestyrelsesmedlemmer skal desuden have bopæl i tilladelsesområdet, dvs. i den ansøgte region. Hvis den påtænkte forening opfylder disse krav, vil foreningen kunne søge om tilladelse i MUX 1. Spørgsmål 2 I ansøgningsskemaet skal programmerne beskrives herunder hvad de handler om, hvor de er produceret og af hvem og disses adresser samt hvilken type program, der er tale om. Skal oplysningerne i ansøgningsskemaet dække hele den ansøgte tilladelsesperiode? Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være udtryk for den planlagte programvirksomhed og er bindende. Herudover kan der angives konkrete emner, personer, disses adresser m.v. Hvis en tilladelseshaver i tilladelsesperioden ønsker at foretage ændringer i programvirksomheden, kan det ske ved anmodning til Radio- og tv-nævnet, der, forinden en sådan ændring gennemføres, skal godkende ændringen, jf. 10, stk. 3, i udkast til bekendtgørelse. Hertil kan det tilføjes, at i regioner hvor der ved udbuddet har været konkurrence om tilladelser, vil nævnet være mindre tilbøjelig til at godkende ændringer, eftersom tilladelserne er givet ud fra bl.a. alsidighedskriteriet som indebærer, at tilladelseshaver har fået sin tilladelse på bl.a. det ansøgte programindhold. Se yderligere svar på spørgsmål 29. Spørgsmål 3 Er det kun foreninger, der kan få udstedt en tilladelse? Are licenses only issued to associations? [translation disclaimer] 2

3 Ja, det er kun foreninger, som tilladelser udstedes til. Yes, only associations are issued licenses. [translation disclaimer] Spørgsmål 4 Mediehuset København har flere afdelinger ligesom DR. Kan sådan en ansøger få mere end én tv-sendetilladelse i samme område, når to afdelinger hver for sig ansøger om sendetilladelse? Tilladelse udstedes kun til foreninger, og der kan kun udstedes én tilladelse til én ansøger dvs. forening. En ansøger kan således ikke opnå tilladelse til flere tilladelsesområder eller flere tilladelser indenfor samme tilladelsesområde. Spørgsmål 5 Kan en religiøs tv-station "forklæde" sig som lokal-tv og søge om sendetilladelse? Hvordan vil man i Radio- og tv-nævnet finde ud af, at der er tale om en religiøs tv-station, hvis dette ikke er synliggjort i ansøgningen? Tilladelse udstedes kun til foreninger. Det afgørende for om en ansøger bliver tildelt tilladelse er, at alle de formelle krav er opfyldt samt Radio- og tv-nævnets behandling af ansøgningen ud fra alsidighedskriteriet og skønhedskriterierne. Spørgsmål 6 Kan statslige institutioner(fx universiteter eller journalisthøjskoler) ansøge om tv-sendetilladelse, når disse i forvejen modtager større tilskud fra staten? Er det ikke konkurrenceforvridende i forhold til non-profit-foreninger/organisationer, som forsøger at opnå sendetilladelse og har en større lokal forankring? Det er kun foreninger, der kan søge om tilladelse til MUX 1, jf. 6, stk. 1, i udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1. Spørgsmål 7 Tre nuværende stationer agter at danne en forening (herefter refereret til som Foreningen) for i fællesskab at kunne ansøge om en sendetilladelse. De tre parter opfylder hver især kravene i 6 om hjemsted i tilladelsesområdet. 11, stk. 1 angiver, at programmerne skal produceres af sendetilladelseshaveren. Vil dette krav være opfyldt, hvis programmerne produceres af Foreningens parter? 3

4 Ifølge 11, stk. 1, i udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1, skal programmerne produceres af tilladelseshaveren i eller af personer hjemmehørende i tilladelsesområdet. Dette betyder, at personer må producere programmer til en forening, så længe vedkommende er hjemmehørende i den pågældende forenings tilladelsesområde. Derfor vil kravet i udkast til bekendtgørelsens 11, stk. 1, være opfyldt i det det beskrevne scenarie. Spørgsmål 8 I hvor høj grad kan to gamle stationer beholde deres identitet, hvis de går sammen? Hvis f.eks. Kanal1 ansøger og sige at de indgår et samarbejde med Kanal2 og deler sendetiden med dem, kan Kanal2's programmer så sende under Kanal2's eget navn i de timer der er tildelt dem, eller skal de skrive, at det er produceret af Kanal2 for Kanal1? Dette er vigtigt for nogen af de gamle stationer, hvis de skal indgå samarbejde med andre, at de kan beholde deres identitet. Tilladelsen udstedes til en forening og alene dennes tv-station. Det er således denne tv-station, der skal udfylde den ugentlige minimumssendetid på 10 timer. Foreningen beslutter hvilken identitet/navn, der anvendes. Spørgsmål 9 Blandt skønhedskriterierne indgår Ansøgers dokumenterede faglighed, kompetencer, erfaring m.v. indenfor tv-drift eller lignende. Det fremgår af udbudsvejledningen, at Ansøger kan vedlægge eventuel dokumentation for faglighed, kompetencer og anden erfaring relevant for tv-produktion. Dokumentation kan eksempelvis foreligge i form af erklæringer eller eksamensbeviser og diplomer o.l. Erfaring med eksempelvis lokal-tv-produktion kan dokumenteres ved en skriftlig erklæring herom. Skal dette forstås således, at Radio- og tv-nævnet ønsker dokumentation for faglighed, kompetencer og erfaring hos de medlemmer, frivillige og evt. medarbejdere, der skal medvirke i produktionen af tv-programmerne fx i form af svendebreve, eksamensbeviser, indskrivningsbekræftelse på relevante uddannelser, lønsedler fra tidligere arbejdspladser m.v.? (hvilket jo kan blive et ret omfattende materiale) Der kan sendes dokumentation ind for ansøgers kompetence, erfaring m.v. indenfor tv-drift eller lignende. Det er således selv op til ansøgere at vurdere omfanget af beskrivelsen og dokumentationen. Der er dog en begrænsning på tegn. 4

5 Spørgsmål 10 Er det tilladt for to individuelle nuværende tv-stationer at lave en ny forening, som de sammen administrerer, og hver især laver programmer til, eller ses det som eksterne produktionsselskaber? En tilladelse kan kun udstedes til en forening med hjemsted i det pågældende tilladelsesområde, og som har til hovedformål at drive ikkekommerciel lokal fjernsynsvirksomhed, jf. 6, stk. 1 i udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1. Foreningen vil således maksimalt kunne få udstedt én tilladelse. Programvirksomheden skal udøves fra tilladelsesområdet, og programmerne skal produceres af tilladelseshaveren i eller af personer hjemmehørende i tilladelsesområdet, jf. 11, stk. 1, i udkast til bekendtgørelsen. Dette betyder, at foreningen, som beskrevet i spørgsmålet, vil kunne få produceret sine optagelser af de to nuværende tvstationer, da programmerne i dette tilfælde vil vær produceret af foreningen, dvs. tilladelseshaver. 5

6 Krav til foreninger Spørgsmål 11 Da det ikke umiddelbart fremgår af erhvervsstyrelsens hjemmeside bedes oplyst, hvilken type forening der er relevant - erhvervsdrivende forening, forening med pligt til at lade sig registrere eller frivillig forening - for at opfylde lovens krav. Det skal indledningsvis bemærkes, at det stilles som betingelse for at kunne ansøge om tilladelse til MUX 1, at foreningen der ansøger har som hovedformål at drive ikkekommerciel fjernsynsvirksomhed. Dermed kan foreningen, der ansøger ikke være etableret som erhvervsdrivende forening hos erhvervs- og selskabsstyrelsen. Hvad angår de to resterende typer foreninger med pligt til at lade sig registrere og frivillige foreninger bemærkes det, at begge disse typer kan anvendes som grundlag for etablering af forening, der ønsker tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1. Forskellen mellem disse to typer af foreninger ligger i, hvorvidt foreningen forventer at have ansatte, og at der dermed skal afholdes A-skat til SKAT. Såfremt foreningen ikke har ansatte, kan den registrere sig hos erhverv- og selskabsstyrelsen som frivillig forening. Spørgsmål 12 Tilladelse kan kun udstedes til foreninger. Er det nødvendigt, at foreningen er fuldt oprettet FØR ansøgningen sendes? Ville det ikke være tilstrækkeligt, at navnene på bestyrelsen oplyses og vedtægter vedlægges? Det fremgår af de formelle krav til ansøgere, jf. udbudsvejledningen afsnit 4.1., at ansøger skal være en forening med bl.a. gyldigt cvr.nr og P-nr. Foreningen skal således være formelt stiftet. Herudover skal ansøger, dvs. foreningen, benytte NemID for at udfylde det elektroniske ansøgningsskema. NemID kan alene udstedes til en formelt stiftet forening med cvr.nr. Spørgsmål 13 Har styrelsen nogen forslag til vedtægter? Kulturstyrelsen har ikke umiddelbart forslag til vedtægter til foreninger, men ansøger kan hente inspiration i bilag 2, der er vedlagt udkastet til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 om standardvedtægter for sendesamvirker. 6

7 I udbudsvejledningen afsnit er der opregnet nogle få krav til hvad vedtægter skal indeholde: Vedtægterne for en forening, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, skal som minimum indeholde bestemmelser om: 1) navn, 2) hjemsted, 3) formål, 4) valg og konstituering af bestyrelse, 5) beslutningsprocedure og tegningsret 6) betingelser for medlemskab, 7) foreningens regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor, og 8) vedtægtsændringer og ophør, herunder anvendelse af nettoformuen ved foreningens ophør. Spørgsmål 14 I vejledningen står bl.a. at flertallet af bestyrelsens medlemmer skal bo i regionen. Hvis jeg har et bestyrelsesmedlem fra naboregionen i foreningen må vedkommende så godt lave tv for foreningen vedkommende er medlem af i den region foreningen er hjemmehørende. Er den pågældende person medlem af bestyrelsen for den forening, der er tilladelseshaver, kan personen udøve programvirksomhed i tilladelsesområdet selv om personen ikke er hjemmehørende i tilladelsesområdet. Det bemærkes i denne forbindelse, at såfremt personen ikke var medlem af foreningen, ville personen ikke ifølge 11, stk. 1, 2. punktum opfylde kravet om, at programmerne skal produceres af tilladelseshaver eller personer hjemmehørende i tilladelsesområdet. Det bemærkes endvidere, at det pågældende bestyrelsesmedlem dog ikke vil være en del af det flertal af bestyrelsen, som skal bo i tilladelsesområdet ifølge 6 i udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1. 7

8 Programindhold Spørgsmål % af programmerne skal handle om eller være med personer fra tilladelsesområdet samt de umiddelbart tilgrænsende tilladelsesområder. Betyder det, at en station i f. eks. region Øst, vil kunne sende fra hovedstaden, Fyn og Bornholm og stadig opfylde tilladelsen? Nej. Programvirksomheden skal udøves fra det pågældende tilladelsesområde, som tilladelsen gælder i. Kravet, om at 80 pct. af programproduktionen skal være lokalt indhold, omhandler programmernes indhold og altså ikke det område, som programvirksomheden skal udøves fra. Kravet indebærer, at minimum 80 pct. af programindholdet skal være med personer eller handle om forhold fra tilladelsesområdet samt tilgrænsende tilladelsesområder. For Region Øst er de tilgrænsende områder således Region Fyn og Region Hovedstaden, men programvirksomheden skal fortsat udøves i tilladelsesområdet, altså Region Øst i dette eksempel. Spørgsmål 16 Programmerne skal være produceret af tilladelseshaver eller af personer bosat i tilladelsesområdet. Hvad lægges i ordet produceret? Det er at producere et program skal i denne sammenhæng forstås som det at planlægge, optage, redigere og skabe et tv-program. Henvisningen til, at programmerne skal være produceret af tilladelseshaver bosat i tilladelsesområdet medfører, at tilladelseshaver ikke kan betale andre for at producere programmerne for sig medmindre disse er hjemmehørende i tilladelsesområdet. Programmerne skal således laves af tilladelseshaveren selv, eller af personer, som er bosat i tilladelsesområdet. Spørgsmål 17 Hvilken type lokal-tv prioriteres? Er det distriktsbaseret eller tematisk baseret lokal-tv? Radio- og tv-nævnet skal søge at sikre den enkelte region en samlet programvirksomhed af alsidig karakter i forhold til emner, målgrupper, geografisk spredning m.v. Nævnets vurdering af ansøgninger er derfor en vurdering af den mest alsidige programvirksomhed beskrevet i forhold til de øvrige ansøgere indenfor den samme ansøgte region. Herudover prioriterer nævnet lokalt indhold udover minimumskravet, ansøgers dokumenterede faglighed, kompetencer m.v., ansøgers facilietering af public access, om 8

9 programmerne stilles til rådighed on demand og/eller live streames og ansøgers aktivitet med henblik på at øge seertallet. Spørgsmål 18 Hvordan præcist defineres lokal-tv i forbindelse med denne udbudsrunde? Hvad lokal-tv indholdsmæssigt dækker over er fastsat i 11 i udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1. Det fremgår i bestemmelsen, at programvirksomheden skal udøves fra tilladelsesområdet, og at programmerne skal produceres af tilladelseshaveren i eller af personer hjemmehørende i tilladelsesområdet, samt at minimum 80 pct. af tilladelseshaverens samlede programvirksomhed skal handle om forhold eller være med personer fra tilladelsesområdet eller eventuelt tilgrænsende tilladelsesområder. Det kræves desuden i hele tilladelsesperioden, at et flertal af foreningens bestyrelsesmedlemmer har bopæl i tilladelsesområdet. Spørgsmål 19 Hvis vi vil sende 10% Europæiske programmer, skal det så være 12 min om ugen eller kan det være det gennemsnitlige på et år så vi stadig kan lave udsendelser i 1/2 times moduler. De 10 % europæiske programmer opgøres på årsbasis. Det skal hertil bemærkes, at danske programmer ligeledes anses som europæiske programmer. Spørgsmål 20 I forbindelse med den nye ordning, er der lagt vækt på, at der sker et øget samarbejde mellem de etablerede lokal-tv stationer. Vil en samarbejdsmodel, hvorefter en ansøger om ny tilladelse indgå aftaler om programproduktion med foreninger, som pt. har sendetilladelse, men som ikke ønsker egen sendetilladelse være mulig? Det forudsættes, at der i ansøgningen redegøres for samarbejdet, samt at programmer vil blive produceret af foreninger indenfor sendetilladelsesområdet og i overensstemmelse med tilladelsen. I bekræftende fald vil kulturstyrelsen stille specifikke krav til et sådant samarbejde? Tilladelseshavers programvirksomhed skal udøves fra tilladelsesområdet, og programmerne skal produceres af tilladelseshaveren i eller af personer hjemmehørende i tilladelsesområdet, jf. 11, stk. 1, i udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1. Dette betyder, at programmerne kan produceres af andre end tilladelseshaver, så længe disse er hjemmehørende i tilladelsesområdet, og programmerne i øvrigt opfylder bekendtgørelsens krav til programindhold. Samarbejdets karakter skal anføres i 9

10 ansøgningsskemaet. Radio- og tv-nævnet vil kunne kræve de oplysninger, som det finder nødvendigt for behandlingen af ansøgningen, herunder om samarbejdets karakter. Spørgsmål 21 Vi producerer nogle talkshows. Til dette formål lejer vi en OB-vogn. Operatøren af OB-vognen leverer udsendelsen med påtegningen: Produceret af <Operatørens navn> for tv-stationen. Redaktion og tilrettelæggelse tvstationen. Lever en sådan produktion op til bekendtgørelsens krav om produceret af tilladelseshaveren.? Ifølge 11, stk. 1, i udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1, skal programmerne produceres af tilladelseshaveren i eller af personer hjemmehørende i tilladelsesområdet. Dette betyder, at personer må producere programmer til en forening, så længe vedkommende er hjemmehørende i det pågældende tilladelsesområde. Der henvises i øvrigt til svar på spørgsmål 16. Spørgsmål 22 Til andre udsendelser anvender vi freelance videojournalister. Er det i overensstemmelse med bekendtgørelsens krav? (Der er tale om produktioner planlagt af os ikke om produktionsselskaber, der afsætter deres produktion til os.) et på dette afhænger af, hvor journalisterne er hjemmehørende. For at opfylde 11, stk. 1, i udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1, vil disse skulle være hjemmehørende i den pågældende forenings tilladelsesområde. Spørgsmål 23 Der er usikkerhed i fortolkningen af kravene til sendetid og dens fordeling på 1. gangs udsendelser og genudsendeler. Derfor dette afklarende spørgsmål. En samlet programplan kunne se ud som i nedenstående skema 1. 10

11 Programtype Ugentlig sendetid Arlig sendetid 1. gang Gen 1. gang Gen I alt A B C 0,25 1, D 0,10 (gns.) 1, E 0,25 (gns.) 0, I alt 2,60 7, Skema 1: Sendeplan for Foreningen Programtyperne A og B vil blive produceret og udsendt med hver en time om ugen og løbende genudsendt. Programtype C vil blive produceret med ¼ time hver uge med løbende genudsendelser. Programtype D er et specialprogram, der kun produceres med ½ time hver måned i 10 måneder, men genudsendes løbende hver uge. (Gennemsnitlig over 50 uger 0,20 time pr uge.) Programtype E leveres af en europæisk producent, der er uafhængig af Foreningen, men med sine programmer opfylder kravene om at være lokal. Der forventes udsendt et nyt program på ½ time hver anden uge. (Gennemsnitlig 0,25 time pr uge.) Der sendes således hver uge minimum 2 timers ny egenproduktion, og der sendes i alt 10 timer. 10 % af sendetiden (både 1. gangs udsendelser og genudsendelser) er afsat til en ekstern producent, der er uafhængig af tilladelseshaveren. (Se også spørgsmål vedr. 14) Vil en sådan plan være i overensstemmelse med kravene? Hvis ikke: På hvilke punkter bryder den med kravene? Eller: Hvilke ændringer vil være nødvendige for at opfylde kravene? Usikkerheden om fortolkningen fremkommer bl.a. af de forskellige formuleringer: Kulturstyrelsens hjemmeside: Tilladelse udstedes med en ugentlig minimumssendetid på 10 timer, heraf skal minimum to timer være egenproducerede førstegangsudsendelser. Resten kan være genudsendelser heraf. Udkast til bekendtgørelse ( 12):...i alt 10 timers programvirksomhed bestående af to timers egenproduceret førstegangsudsendt programvirksomhed hver uge samt genudsendelser heraf. 11

12 Udbudsvejledningen (5.5.2.): Tilladelseshaveren skal sende 10 timers programvirksomhed pr. uge i minimum 50 uger pr år. Heraf skal 2 timer pr. uge være egenproduceret førstegangsudsendelse, og 8 timer pr. uge skal være genudsendelser heraf. Tilladelses udstedes med en ugentlig minimumssendetid på 10 timer, som skal bestå af 2 timers egenproduceret førstegangsudsendelser samt genudsendelser heraf, jf. 12, stk. 1, i udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel tv i MUX 1. Det er således op til ansøger at angive den planlagte programvirksomheds programtyper. Radio- og tv-nævnet kan ikke give forhåndsgodkendelser, hvorfor der ikke kan svares yderligere på dette spørgsmål. Spørgsmål 24 Det skal (Jf. punkt 2) tilstræbes, at 10 % af sendetiden afsættes til producenter, der er uafhængige af tilladelseshaveren. Skal det være udover de krævede 2 ugentlige timer, eller kan det være en del af den krævede minimale 1. gangs udsendelse? Hvis den fremmede produktion ligger ud over de krævede minimale to timers 1. gangs udsendelse, kan de så tælle med i de samlede 10 timers sendetid, eller skal de også ligge ud over denne tid? (Jf. ovenstående Skema 1.) De 10 % af sendetiden, der skal tilstræbes afsat til producenter, der er uafhængige af tilladelseshaver, er inkluderet i den ugentlige minimumssendetid på 10 timer. Spørgsmål 25 Vi har i en årrække produceret debat programmer om politiske emner set i europæisk / EU perspektiv. Programmerne har almen interesse også for lokalområdet, så skal en eller flere af de medvirkende også ha lokale rødder? Med den nye lokal-tv-ordning er det fastsat, at programmerne skal have lokalt indhold. Herunder skal minimum 80 % af programmerne skal handle om eller være med personer fra tilladelsesområdet samt de umiddelbart tilgrænsende områder. Et program om politiske emner set i EU-perspektiv kan ikke umiddelbart kategoriseres som lokalt indhold, men er et program af generel interesse om et generelt emne. På denne baggrund vil det ikke umiddelbart være tilstrækkeligt, hvis der medvirker en eller flere personer med lokale rødder. 12

13 Hvorvidt programmet vil opfattes som lokalt indhold afhænger af en nærmere beskrivelse af programmet, som kan anføres i ansøgningsskemaet. Der skal dog gøres opmærksom på, at der for 20 % af programmerne ikke er krav, om at disse skal handle om eller være med personer fra tilladelsesområdet samt de umiddelbart tilgrænsende områder, dog er der også for de 20 % krav som for de øvrige programmer, om at de skal produceres af tilladelseshaver i eller af personer hjemmehørende i tilladelsesområdet samt skal produceres til befolkningen i tilladelsesområdet. Spørgsmål 26 Hvis man i dokumentarprogram følger en lokal borger f.eks. en herboende flygtning tilbage til vedkommendes hjemland, opfattes det som lokalt stof? Programvirksomheden skal udøves fra tilladelsesområdet og skal produceres af tilladelseshaver i eller af personer hjemmehørende i tilladelsesområdet. Endvidere skal programmerne være produceret til befolkningen i tilladelsesområdet. Hvorvidt programmet vil opfattes som lokalt indhold afhænger af en nærmere beskrivelse af programmet, som kan anføres i ansøgningsskemaet. Spørgsmål 27 Vil det være ok i et forsøg på at fylde en tynd sendeflade at der stilles kontinuerlig sendetid til rådighed for nogle af de nuværende tv-stationer, som vil at ha svært ved at få sendetilladelse pga. de nye krav Det er et skønhedskriterium ifølge 22, nr. 3 i udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1, at ansøger tilbyder borgere adgang til at producere og udsende programmer på tilladelseshavers station. Det indebærer dog, at det fortsat er tilladelseshavere som er producent af programmerne. Endvidere skal programmerne opfylde kravene om lokalt indhold i 11 i udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1. Tilladelseshaver er således ansvarlig for den samlede tv-produktion i henhold til programtilladelsen. Spørgsmål 28 Hvad forstås der ved hvor programvirksomheden udøves fra, hvor programmerne er produceret, hvem de er produceret af og til og hvem de handler om og er med? Programvirksomheden skal udøves fra tilladelsesområdet, hvilket betyder, at programmerne skal produceres af tilladelseshaveren i eller af personer hjemmehørende i tilladelsesområdet, jf. 11, stk. 1 i udkast til bekendtgø- 13

14 relse om ikkekommercielt tv i MUX 1. Det politiske hovedformål med den nye ordning er, at lokal-tv i højere grad skal handle om lokale forhold, herunder handle om personer fra lokalområdet, og målrettes lokalsamfundene. Programmerne skal således produceres fra, til og om/med lokalområdet, hvilket er i overensstemmelse med kravet om lokalt indhold. Hertil er der en række organisatoriske krav til foreningen herunder om hjemsted og bestyrelsesmedlemmernes bopæl, jf. udkast til bekendtgørelse 6, stk. 1. Spørgsmål 29 Forventer Kulturstyrelsen beskrivelse af endnu ikke kendt indhold af fremtidige Kameraoptagelser/ Udsendelser? Ansøgere skal i ansøgningsskemaet beskrive programplanerne overordnet for den ansøgte sendetid. Såfremt ansøger ønsker at oplyse mere detaljerede programplaner, er dette tillige muligt, idet der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. For hver programkategori skal oplyses det ugentlige timetal af førstegangsudsendelser. Disse detaljerede planer er nødvendige både for prioritering mellem ansøgningerne og for beregning af tilskud. Spørgsmål 30 Jeg anmoder om at Kulturstyrelsen meddeler under hvilke juridiske og økonomiske vilkår Public acces skal foregå med henblik på ansvarsfordelingen på udsendte programmer og deltagelse i stationens omkostninger? Ansøger skal beskrive hvorvidt ansøger faciliterer public access og i givet fald hvorledes tilladelseshaver tilbyder øvrige borgere adgang til at producere og udsende programmer på tv-stationen, jf. 22, stk. 1, nr. 3 i udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1. Der er tale om et skønhedskriterium, som tillægges vægt. Herover prioriterer Radio- og tvnævnet alsidighed, lokalt indhold ud over minimumskravet samt ansøgers dokumenterede faglighed, kompetencer m.v. Det er således op til ansøger at beskrive sin eventuelle public access aktivitet. For så vidt angår omkostningerne knyttet hertil, henvises der til ansøgningsskemaets økonomiafsnit, hvor en sådan udgift kan anføres. 14

15 Tilladelsesområde Spørgsmål 31 I det reviderede udkast til bekendtgørelse lægges på den baggrund op til at imødekomme høringsparterne således, at der i region Hovedstaden kan tildeles 11 i stedet for 8, og i hver af regionerne Fyn, Nord og Midt/Vest kan tildeles 4 i stedet for 3. Fordelingen pr. region vil i givet fald være således: 11 i region Hovedstaden, 5 i region Syd, 5 i region Østjylland, 4 i region Øst, 4 i region Midt-Vest, 4 i region Nord, 4 i region Fyn og 1 i region Bornholm. Hvad vil konsekvenserne være, såfremt der ikke findes et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere i en eller flere regioner? Radio- og tv-nævnet udsteder ifølge bekendtgørelsen maksimalt 38 tilladelser i de otte regioner (med undtagelse af eventuelle tilladelser fra særordningen). Såfremt nævnet udsteder et antal tilladelser lavere end 38 betyder det, at disse tilladelser vil være ubrugte. På et senere tidspunkt kan nævnet foretage et nyt udbud af de ledige tilladelser/ den ledige sendetid i en eller flere regioner. Den ledige sendetid i en region fordeles af sendesamvirket, jf. 18 i udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1. Spørgsmål 32 Har antallet af borgere i det geografiske område, som man søger programtilladelse til, en betydning? Radio- og tv-nævnets vurdering af ansøgningerne er baseret på udkast til bekendtgørelsens 21 og 22. Der henvises i øvrigt til svar på spørgsmål 33. Spørgsmål 33 Er der et minimum for antal borgere, der bor i det område, som man søger programtilladelse til? Tilladelse udstedes til en region, svarende til en af de 8 TV 2-regioner. Derfor er der ikke et konkret minimum for antal borgere, da der skal søges om tilladelse til en region. Spørgsmål 34 Hvilke tanker er der gjort omkring seertal på Bornholm som pt. mister indbyggere pr. år? 15

16 Det fremgår af 17, stk. 3 i udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1, at seertallene pr. region opgøres som en procentvis andel af befolkningstallet i en region. Dermed følger kravene til antal seere en eventuelt udvikling i befolkningstallet i en region. Spørgsmål 35 Som naboregion til Bornholm nævnes Skåne. Hvad med Polen, Tyskland og øvrige Baltikum som Bornholm relaterer til i det daglige via færger, politisk interesse osv? Polen, Tyskland og øvrige Baltikum anses ikke som umiddelbart tilgrænsende områder til Bornholm. Spørgsmål 36 Bornholm er en del af region hovedstaden og har politikere siddende i regionsrådet. Er det korrekt antaget at Region Hovedstaden er en naboregion til Bornholm? Ja, region Hovedstaden er et umiddelbart tilgrænsende tilladelsesområde til region Bornholm. Spørgsmål 37 I henhold til udkast til bekendtgørelse om ikke kommercielt TV i MUX 1, 4 stk 2, - udstedes der et vist antal sendetilladelser pr region. Vil det være muligt at flytte ubrugte sendetilladelser fra en region til en anden? Det følger af udkastet til bekendtgørelse 4, stk. 2, at der udstedes et fast antal tilladelser til hver region. Radio- og tv-nævnet kan således alene udstede det faste antal tilladelser til hver region. Eventuelle ledige tilladelser efter udbuddet indgår i et eventuelt udbud på et senere tidspunkt. Spørgsmål 38 Hvad forstås der ved umiddelbart tilgrænsende områder? De tilgrænsende områder er de regioner, der støder umiddelbart op til ansøgers egen region. Eksempelvis vil de tilgrænsende områder for Region Øst være Region Fyn og Region Hovedstaden. Hertil skal bemærkes, at for Region Syd omfatter det umiddelbart tilgrænsende område Sydslesvig, for region Hovedstaden og region Bornholm omfatter det Skåne, jf. 11, stk. 3, i udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1. 16

17 Sendetid Spørgsmål 39 Vor sendetilladelse udløber den De nye sendetilladelser træder åbenbart først i kraft Kan vi sende videre på den gamle tilladelse ind til da, eller bliver der sort skærm? De eksisterende programtilladelser udløber pr. 31. december Det vil sige, at de nuværende tilladelseshavere i MUX 1 ikke har programtilladelse til at sende i MUX 1 efter den 31. december Det følger af radio- og fjernsynsloven 45, stk. 2, at det kræver tilladelse fra Radio- og tvnævnet at udøve programvirksomhed i MUX 1. Programtilladelserne efter nærværende udbud vil blive udstedt med tidligst mulige sendestart den 1. marts Alt i alt medfører den nye ordning, at der ikke vil være et signal på de MUX 1-kanaler, der vedrører ikkekommercielt tv i perioden 1. januar 1. marts Spørgsmål 40 Vi kan opfylde alle de krav der stilles til indhold og lokalproduktion, mv., ganske jf. jeres konditioner. Blot har vi ikke kapacitet til at nyproducere 2 timers ugentligt indhold. Det følger af udkast til bekendtgørelsen 12, stk. 1, at der skal udsendes 10 timers programvirksomhed bestående af to timers egenproduceret førstegangsudsendelser per uge. Spørgsmål 41 En tv-station sender fx. et musikprogram kun én gang om måneden. Hvordan udregner man antal minutter pr. uge af førstegangsudsendelser? Er der tale om gennemsnit ift. årligt antal minutter, eller hvad? Hvis tilladelseshavers programvirksomhed er kontinuerlig på månedsbasis og ikke ugebasis, skal I udfylde antal minutter per programkategori forholdsmæssigt i forhold til de 2 timers førstegangsudsendelser, der skal udsendes per uge. Hvis I fx udsender 30 minutters musikprogrammer per måned som førstegangsudsendelse, vil regnestykket se således ud: 30 minutter divideret med (4 uger x 2 førstegangsudsendelser/uge) 8 timer = 6,25 %. Dette betyder, at 6,25 % af de 2 førstegangstimer, er musikpro- 17

18 grammer, dvs. ca. 7 minutter. I kan ydermere beskrive dette nærmere i ansøgningen. Spørgsmål 42 Man skal sende 100 timers førstegangsudsendelser (to nye timer per uge), dvs. 50 uger for at opnå makstilskud. Men i 2014 vil hver tv-station formentlig kun sende i 40 uger. Eller skal pågældende tv-station sende 2,5 førstegangsudsendelser i 40 uger for at opnå de 100 timer årligt? Alle tilladelser bliver udstedt med en ugentlig minimumssendetid på 10 timer. Dette betyder, at der hver uge også i skal sendes minimum 10 timers programvirksomhed og at en uges programvirksomhed tildeles det samme tilskud. Spørgsmål 43 Tidsrummet på de lokale MUX1 er i forvejen reserveret tegnsprogstv fra DR og TV 2. Hvad nu hvis DR og TV 2 fortsat ikke bruge de nævnte sendetid? Den sendetid, der udbydes i nærværende udbud omfatter tidsrummet kl. 21:00 til 17:00, jf. 8, stk. 1, udkast til bekendtgørelse. Spørgsmål 44 Reglen om midlertidige sendetilladelser gavner ikke den enkelt tilladelseshavers krav om minimumsseertal. Når genudsendelsernes sendetid skal forandres, påvirkes sendeplanen for den enkelte tilladelseshaver. Fx kunne midlertidige sendetilladelser benytte sendetider, som ikke blive brugt af de forskellige tilladelseshavere i det pågældende område. Hvorfor forandrer Radio- og tv-nævnet ikke reglen? Det fremgår af 18, stk. 5, i udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1, at sendesamvirkerne skal give de midlertidige tilladelseshavere fortrinsret ved fordelingen af øvrig sendetid. Det betyder ikke, at de midlertidige tilladelseshavere kan ændre på den sendetid, som de permanente tilladelseshavere har fordelt til deres pligtige udsendelse af førstegangs- og genudsendelser, jf. 12 i udkastet til bekendtgørelse. Spørgsmål 45 Hvordan skal den enkelt tilladelseshaver forholder sig til den første uge de skal sende tv-programmerne? Skal tilladelseshaver kun sende minimumssendetider (to timer pr. uge)? Eller skal de sender minimumssendetider (to 18

19 timer pr. uge) og 8 timer genudsendelser, som eventuelt igen skal sendes den efterfølgende uge? Eller hvad? Det følger af 12, stk. 1 i udkastet til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1, at tilladelseshaver skal genudsende de 2 timers egenproduktion pr. uge i alt 4 gange, således at sendetiden pr. som minimum er 10 timer (2 timer nyproduktion + 8 timer genudsendelse). Bekendtgørelsen indeholder dog ikke specifikke regler for hvornår de 8 timers genudsendelser af skal sendes. Det vil sige, at tilladelseshaver i den første uge er forpligtet til at genudsende de 2 timers nyproducerede timer 4 gange således at sende tiden bliver 10 timer. Senere på året, når tilladelseshaver har skabt en vis mængde nyproducerede programmer vil det være muligt, at variere de ugentlige genudsendelser pr. Det er dog stadig et krav, at samtlige af 2 ugentlige nyproducerede sendetimer bliver genudsendt i 8 timer på et tidspunkt det pågældende kalenderår. Spørgsmål 46 Vil den sendetid der stilles til rådighed fra net-tv tælle med i de 2 timer ugentlige førstegangsudsendelser? Nej, tilladelseshavers egen tv-station skal selv udfylde sin sendetid, herunder de 2 timers førstegangsudsendelser per uge. 19

20 Tilskud Spørgsmål 47 Med henblik på at udarbejde et fremadrettet og realistisk budget, vil vil gerne have oplyst den sandsynlige beløbsramme for, eksempelvis, tilskud ved 10 timers sendetilladelse. Det årlige tilskud til lokal-tv kan ikke præcist fastslås. Dette skyldes, at det er Radio- og tv-nævnet som beslutter, hvorledes den samlede pulje til både lokalradio og -tv skal fordeles mellem henholdsvis lokalradio og lokal-tv. Det følger af udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 31, at tilskuddet til lokal-tv skal udgøre mindst 50 pct. og maksimalt 70 pct. Herudover er tilskuddet til hver tilladelseshaver afhængig af antallet af udstedte tilladelser. Tilskuddet udmåles som en forholdsmæssig andel af tilskuddet til lokal-tv. Se mere i udbudsvejledningen afsnit 7.2. Se i øvrigt svar på spørgsmål 48 og s. 3 og 4 i kommeteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse vedrørende ikkekommercielt tv i MUX 1 af 7. november Spørgsmål 48 Tilskud for 2014 angives til kr med sendestart 1. maj. Vil dette beløb blive opjusteret/nedjusteret, såfremt sendestart er tidligere/senere? Nej, tilsagn om tilskud vil i 2014 blive meddelt på baggrund af ansøgningernes oplysninger om sendestart. Udregningen af tilskud pr. måned pr. station vil blive foretaget ved, at tilladelseshavernes samlede antal måneders sendeaktivitet i 2014 lægges sammen. Det tal skal derefter deles op i den andel af puljen til lokalradio og tv, som nævnet vælger at afsætte til lokal-tv. Resultatet af udregningen viser et tilskud pr. måned, og hver tilladelseshaver får derefter et tilsagn om tilskud i 2014 baseret på det antal måneder, tilladelseshaver vil sende i Det angivne tal på er alene vejledende og er baseret på en udregning, hvor alle tilladelseshavere (38) har sendestart den 1. maj 2014 og på en 50/50 fordeling. Se i øvrigt svar på spørgsmål 11. Den udregning er ligeledes baseret på, at nævnet udsteder 38 tilladelser. Spørgsmål 49 Bliver tilskuddet i 2014 fuldt udbetalt (svarende til 50 uger og 100 timer årligt) eller kun for eksempelvis 40 uger og 80 timer årligt? 20

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 20403381 Produktionsnummer 100428470 Foreningens navn

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 344894 Produktionsnummer 10178447 Foreningens navn DanmarkC

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Ansøgning om tilskud... 3 NemID... 3 Vedtægter... 3 Budget... 5 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

BIBLIOTEK OG MEDIER. ~ sryrelsln For~ lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV. Tilsagn om tilskud i 2009 og 2010 i MUX l

BIBLIOTEK OG MEDIER. ~ sryrelsln For~ lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV. Tilsagn om tilskud i 2009 og 2010 i MUX l ~ sryrelsln For~ BIBLIOTEK OG MEDIER lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV Radio- og tv-nævnet 22. oktober 2009 Sagsnr: LDT20.2009-0241 ith@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle radiostationer i 2013

Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle radiostationer i 2013 Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle radiostationer i 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning og ansøgningsfrist... 3 Alle foreninger skal have et cvr-nr. og

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1. 3000 Helsingør. Postbox 199. 2. Advokaterne Strandgade 51. 3000 Helsingør. Postbox 205

1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1. 3000 Helsingør. Postbox 199. 2. Advokaterne Strandgade 51. 3000 Helsingør. Postbox 205 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1 3000 Helsingør Postbox 199 2. Advokaterne Strandgade 51 3000 Helsingør Postbox 205 3. Helsingør Kommunes Lokal TV-Nævn Stengade 59 3000 Helsingør

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v.

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte vinduestilladelser m.v. er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på dansk og alle Felter skal udfyldes! Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

SBS TV A/S v. advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1-8 1570 Kbh. V. København den 3. maj 2007

SBS TV A/S v. advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1-8 1570 Kbh. V. København den 3. maj 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET SBS TV A/S v. advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1-8 1570 Kbh. V. København den 3. maj 2007 1. Ved brev af 5. januar 2007 rejser brancheforeningen DIEM på vegne af 7 ikke-kommercielle

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier 1. Indledning Denne vejledning beskriver de betingelser, der følger af bekendtgørelse nr. 1301 af 15. december 2011 om almennyttige lotterier. I nogle

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma 197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Repræsentantskabet... 4 4. Bestyrelsen...

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Vedtægter for den almennyttige fond Mediehus Århus

Vedtægter for den almennyttige fond Mediehus Århus Vedtægter for den almennyttige fond Mediehus Århus 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Fondens navn er Fonden Mediehus Århus. Stk. 2. Fondens hjemsted er Århus Kommune. Stk. 3. Århus Kommune er tilsynsmyndighed

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 28. september 2005 TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 Radio- og tv-nævnet skal hermed, i forlængelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere