16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til"

Transkript

1 Udkast 16. august 2005 PIH J.nr Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd med lavere pligtig afgangsalder end 70 år) 1 I lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts 2004, som ændret ved 3 i lov nr. 527 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer: 1. 6, stk. 4, 1. pkt., affattes således: Til egenpensionister, der er afskediget på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed, er fratrådt den 1. juli 1999 eller tidligere, har fået tilkendt førtidspension efter lov om social pension før den 1. juli 1999, og som fylder 65 år den 1. juli 2004 eller senere, ydes tillæg i henhold til stk. 3 til det 67. år. 2. 6, stk. 6, affattes således: Stk. 6. Når en tjenestemand begærer afsked efter at være fyldt 60 år, nedsættes pensionen beregnet efter stk. 1-3 i forhold til den tid, der står tilbage, indtil den pågældende fylder 65 år eller opnår den lavere alder, som er fastsat eller aftalt generelt for vedkommende personalegruppe. Nedsættelsen af pensionen beregnes samtidig med denne og reguleres efter 27. Pensionen nedsættes dog ikke, hvis tjenestemanden begærer afsked på et tidspunkt, der ligger efter den aldersgrænse, der er aftalt generelt for vedkommende personalegruppe, men inden den pågældende har nået en konkret aftalt højere aldersgrænse. 3. I 12, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.: Til ægtefællepensionister efter tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd på Færøerne, der er ansat i deres stilling før 1. juli 1999, ydes Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr

2 2 tillægget, indtil pågældende opnår folkepensionsalderen, dog længst til det 67. år affattes således: 17. Når en tjenestemand bliver afskediget efter at være fyldt 60 år, men inden sit fyldte 70. år som følge af, at den pågældende har nået den aldersgrænse, der er aftalt generelt for vedkommende personalegruppe eller en konkret aftalt højere aldersgrænse, fastsættes pensionen efter 6 og 12 på grundlag af den pensionsalder, den pågældende ville have opnået ved tjeneste indtil 70 års alderen. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis tjenestemanden bliver afskediget eller søger sig afskediget på et tidspunkt, der ligger efter den aldersgrænse, der er aftalt generelt for vedkommende personalegruppe, men inden den pågældende har nået en konkret aftalt højere aldersgrænse. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. 1, nr. 2 og 4, har virkning for tjenestemænd, der 1. april 2005 eller senere indgår konkret aftale om en højere pligtig afgangsalder end den, der er aftalt generelt for vedkommende personalegruppe. Stk. 3. 1, nr. 3, har virkning fra den 1. juli Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget er hovedsagelig en opfølgning på aftale- og overenskomstforhandlingerne i staten i Tillæg til pensionen til det 67. år for visse svagelighedspensionerede tjenestemænd Efter en overgangsordning i lov om tjenestemandspension bevarer 2 årgange af svagelighedspensionerede tjenestemænd med en folkepensionsalder på 65 år et tillæg til pensionen (under 65-års tillæg) til det 67. år. Det er en betingelse, at tjenestemanden er afskediget på grund af svagelighed, er fratrådt den 1. juli 1999 eller tidligere og har fået tilkendt førtidspension efter lov om social pension før denne dato. Det foreslås, at denne overgangsordning udvides til at omfatte alle svagelighedspensionerede tjenestemænd, der har en folkepensionsalder på 65 år, og som opfylder de øvrige nævnte betingelser.

3 3 Der henvises i øvrigt til pkt. 2 nedenfor Pensionsberegning for tjenestemænd med en lavere pligtig afgangsalder end 70 år Pensionen til tjenestemænd, der har en lavere pligtig afgangsalder end 70 år, beregnes efter en særregel i loven på grundlag af en pensionsalder, som er fremregnet til det 70. år. Ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der opnået enighed om, at aftaler om lavere pligtig afgangsalder kan fraviges ved aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den enkelte tjenestemand. Det er en forudsætning, at kriterier for sådanne konkrete aftaler fastlægges i en rammeaftale mellem Finansministeriet og vedkommende forhandlingsberettigede organisation. Forslaget indebærer, at den særlige pensionsberegning også anvendes i tilfælde, hvor der konkret er aftalt en højere aldersgrænse for fratræden, men hvor tjenestemanden fratræder, før denne aldersgrænse er nået. Dette gælder uanset afskedsårsag. Der foreslås tillige en justering af reglerne om fradrag for førtidspensionering. Justeringen betyder, at tjenestemanden undgår førtidspensionsfradrag i tilfælde, hvor pågældende fratræder efter den generelle, men før den konkret aftalte højere aldersgrænse. Der henvises i øvrigt til pkt. 3 nedenfor Tillæg til det 67. år for visse ægtefællepensionister på Færøerne Det foreslås, at ægtefæller efter tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd på Færøerne, der er ansat i deres stilling før 1. juli 1999, bevarer tillægget til pensionen (under 65-års tillægget) til det 67. år som følge af, at folkepensionsalderen på Færøerne er 67 år. Der henvises i øvrigt til pkt. 4 nedenfor. 2. Tillæg til pensionen til det 67. år for visse svagelighedspensionerede tjenestemænd 2.1. Gældende regler I henhold til 6, stk. 3, i lov om tjenestemandspension får tjenestemandspensionister et tillæg til pensionen, som falder væk, når pensionisten fylder 65 år (under 65-års tillæg). Efter lovens 6, stk. 4, 1. pkt., bevarer visse svagelighedspensionerede tjenestemænd dog tillægget til det 67. år. Betingelserne er, at pensionisten 1) er afskediget på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed, 2) er fratrådt den 1. juli 1999 eller tidligere, 3) har fået tilkendt førtidspension efter lov om social pension før denne dato og 4) fylder 65 år i perioden 1. juli 2004 til 30. juni Finansministeriets overvejelser Fra 1. januar 1994 blev der indført et nyt beregningssystem for tjenestemandspension. For tjenestemandspensionister, som tillige får folkepen-

4 sion, beregnes tjenestemandspensionen som en procentdel af den pensionsgivende løn efter en særlig vægtet optjening. Tjenestemandspensionister, der ikke har nået folkepensionsalderen, får et tillæg til procentpensionen. Tillægget afhænger af pensionsalderen og falder væk ved overgang til folkepension. I 1999 blev folkepensionsalderen nedsat fra 67 år til 65 år for personer, der fylder 65 år den 1. juli 2004 eller senere. Som konsekvens heraf blev lov om tjenestemandspension ændret, så tjenestemandspensionister i denne aldersgruppe får tillægget til det 65. år (under 65-års tillæg), jf. lov nr. 346 af 2. juni Da folkepensionens grundbeløb beløbsmæssigt overstiger tillægget, indebærer den nedsatte aldersgrænse normalt en økonomisk fordel for tjenestemandspensionister. For svagelighedspensionerede tjenestemænd, der får førtidspension efter lov om social pension, medfører nedsættelsen af aldersgrænsen derimod en indtægtsnedgang. Det skyldes, at folkepensionens grundbeløb beløbsmæssigt svarer til grundbeløbet i den sociale pension, som falder væk ved overgangen til folkepension. Ved lov nr af 17. december 2002 blev der indført en overgangsordning for 2 årgange af svagelighedspensionerede tjenestemænd, der er afskediget før 1. juli 1999, og som har fået tilkendt førtidspension efter lov om social pension før denne dato. Efter overgangsordningen bevarer de tillægget til det 67. år. De 2 årgange omfatter pensionister, der fylder 65 år i perioden 1. juli 2004 til 30. juni Lovændringen var et led i opfølgningen på aftale- og overenskomstforhandlingerne i Afgrænsningen af den personkreds, som er omfattet af overgangsordningen, beroede dels på en afvejning af de forventninger, en tjenestemand kan have på baggrund af de regler, der gælder på relevante tidspunkter, dels på en afvejning af den tid, en person har til at indrette sig på konsekvenserne af en ændret lovgivning. Ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2005 blev den pensionsretlige stilling for svagelighedspensionerede tjenestemænd med en folkepensionsalder på 65 år på ny drøftet. Pensionister, der fylder 65 år efter den 30. juni 2006, er som nævnt ikke omfattet af overgangsordningen. De vil imidlertid opleve det samme indtægtstab, når de som 65-årige overgår til folkepension i modsætning til den almindelige tjenestemandspensionist, som ikke får social pension, og som derfor oplever en forbedret økonomi ved at få folkepension 2 år tidligere. I forbindelse med nedsættelsen af folkepensionsalderen blev der etableret en overgangsordning i lov om social pension. Overgangsordningen gælder for personer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, og som har fået tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse med virkning fra før den 1. januar Det er yderligere en betingelse, at de umiddelbart inden overgangen til folkepension har modtaget førtidsbeløb, invaliditetsbeløb eller erhvervsudygtighedsbeløb. Overgangsordningen indebærer, at de nævnte personer bevarer disse tillæg til førtidspensionens grundbeløb til det 67. år. Staten afholder udgifterne til de bevarede tillæg. 4

5 5 På denne baggrund finder Finansministeriet det samlet set rimeligt at udvide den eksisterende overgangsordning, så ingen af gruppens svaglighedspensionerede tjenestemænd, som før nedsættelsen af folkepensionsalderen havde udsigt til at få tillægget frem til det 67. år, rammes af indtægtsnedgang som følge af bortfald af tillægget 2 år tidligere. Finansministeren gav derfor som led i aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2005 tilsagn om at søge lovgrundlag for at udvide overgangsordningen, så den kommer til at omfatte hele gruppen. Udgiften hertil er indeholdt i den samlede økonomiske ramme for overenskomstforliget Pensionsberegning for tjenestemænd med en lavere pligtig afgangsalder end 70 år 3.1. Gældende regler Tjenestemænd afskediges fra udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år eller opnår den alder, der efter den øvrige lovgivning er foreskrevet som aldersgrænse for vedkommende stilling, eller opnår den alder over 60 år, som i medfør af 45 i lov om tjenestemænd er fastsat ved aftale, jf. 29 i lov om tjenestemænd. Efter 17 i lov om tjenestemandspension gælder der særlige regler for beregning af pension til tjenestemænd, som bliver afskediget efter at være fyldt 60 år, men inden det fyldte 70. år som følge af, at de har nået den aldersgrænse, der gælder for vedkommende stilling. Pensionen til disse tjenestemænd bliver beregnet på grundlag af den pensionsalder, de ville have opnået ved tjeneste indtil 70 års alderen. Efter lovens 6, stk. 6, skal pensionen nedsættes, når en tjenestemand begærer afsked efter at være fyldt 60 år, men inden det 65. år eller en lavere alder, ved hvilken pågældende skulle have været afskediget. Nedsættelsen sker i forhold til den tid, der står tilbage, indtil tjenestemanden fylder 65 år eller opnår den lavere alder, ved hvilken pågældende skulle have været afskediget Finansministeriets overvejelser Visse grupper af tjenestemænd har en lavere pligtig afgangsalder end 70 år i medfør af centralt eller decentralt indgåede aftaler. Således er den pligtige afgangsalder for store grupper af tjenestemænd i politiet og kriminalforsorgen 63 år. For store grupper af tjenestemænd i forsvaret er den pligtige afgangsalder 60 år. Bestemmelsen i 17 i lov om tjenestemandspension om fremregning af pensionsalderen til det 70. år skal sikre, at tjenestemænd med en lavere pligtig afgangsalder ikke stilles ringere pensionsmæssigt som følge af den lavere aldersgrænse. Ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der opnået enighed om, at aftaler om lavere pligtig afgangsalder kan fraviges ved konkret aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den enkelte tjenestemand. Finansministeriet fandt, at der burde være mulighed for at fravige aldersgrænsen i tilfælde, hvor såvel tjenestemanden som ansættelsesmyn-

6 6 digheden har interesse i, at ansættelsesforholdet opretholdes. Efter forhandlingsresultatet kan der konkret aftales en højere aldersgrænse end den, der er aftalt generelt for den pågældende personalegruppe. De nærmere kriterier herfor fastlægges i en rammeaftale mellem Finansministeriet og vedkommende forhandlingsberettigede organisation. Forhandlingsresultatet har som forudsætning, at bestemmelsen i lovens 17 ændres, så den også kan anvendes på tjenestemænd, der indgår konkret aftale om en højere pligtig afgangsalder. Formålet med forslaget er at sikre den enkelte tjenestemand en uændret retsstilling med hensyn til pensionsberegning. Der er tillige behov for en justering af reglerne om fradrag for førtidspensionering i lovens 6, stk. 6, så det sikres, at tjenestemanden ikke får forringet sin pensionsmæssige stilling ved at indgå en aftale om en højere pligtig afgangsalder. 4. Tillæg til det 67. år for visse ægtefællepensionister på Færøerne 4.1. Gældende regler Efter 6, stk. 3, i lov om tjenestemandspension ydes der et tillæg til pensionen, indtil tjenestemandspensionisten fylder 65 år. Tjenestemænd, der er pensioneret fra en stilling på Færøerne, og som er ansat i denne stilling før den 1. juli 1999, får tillægget efter 6, stk. 3, indtil opnåelse af folkepensionsalderen, dog længst indtil det 67. år, jf. lovens 6, stk. 4, 2. pkt. Den særlige regel for statens tjenestemænd på Færøerne blev indført ved lov nr af 17. december 2002 som opfølgning på aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2002, hvor spørgsmålet om en overgangsordning for tjenestemænd på Færøerne var inddraget. Baggrunden var, at folkepensionsalderen på Færøerne fortsat er 67 år. Der blev imidlertid ikke indført en tilsvarende regel om bevarelse af tillægget for ægtefællepensionister efter sådanne tjenestemænd på Færøerne. Det betyder, at ægtefællepensionister ikke er ligestillet med pensionerede tjenestemænd Finansministeriets overvejelser Det er Finansministeriets opfattelse, at der bør søges gennemført en ligestilling mellem tjenestemandspensionister på Færøerne og ægtefællepensionister efter disse, da samme hensyn gør sig gældende for ægtefællepension med hensyn til bevarelse af tillæg. Det foreslås derfor at udvide ordningen til også at omfatte ægtefæller efter disse tjenestemænd for at rette op på den utilsigtede virkning af lovændringen i Økonomiske konsekvenser for det offentlige De samlede statsudgifter ved gennemførelse af lovforslaget forventes at udgøre ca. 153 mio. kr. over en periode på 30 år. Udgiften vedrører forslagets 1, nr. 1, om bevarelse af tillæg til pensionen til det 67. år for visse svagelighedspensionerede tjenestemænd. Lovforslaget, som er finansieret

7 7 inden for den samlede økonomiske ramme for aftale- og overenskomstforliget 2005 på det statslige område, får først virkning fra 2006, hvor den samlede merudgift forventes at udgøre 3,1 mio. kr. I 2007, 2008 og 2009 anslås merudgiften til henholdsvis 9,3 mio. kr., 12,7 mio. kr. og 12,9 mio. kr. Lovforslaget vedrører ikke kommunale tjenestemænd, men tilsvarende ændring som i 1, nr. 1, er aftalt for kommunale tjenestemænd ved aftaleog overenskomstforhandlingerne i 2005 på det kommunale område. 6. Forholdet til EU-retten Forslaget har ingen EU-retlige aspekter. 7. Høring m.v. Lovforslaget har været sendt til høring hos Centralorganisationernes Fællesudvalg, Statsansattes Kartel, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab, Akademikernes Centralorganisation, Domstolsstyrelsen, KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Kommunernes Lønningsnævn, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation, Forhandlingsfællesskabet for Hovedstadens Sygehusfællesskab, Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre. Lovforslaget har i henhold til 48 i lov om tjenestemænd været forhandlet med tjenestemændenes centralorganisationer. Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/mindreudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Negative konsekvenser/merudgifter De samlede statsudgifter forventes at udgøre 153 mio. kr. over 30 år.

8 8 Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EUretten EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Efter lovens 6, stk. 4, 1. pkt., gælder overgangsordningen for tjenestemænd, der fylder 65 år i perioden 1. juli 2004 til 30. juni Det foreslås, at begrænsningen til tjenestemænd, der fylder 65 år den 30. juni 2006, udgår. Ordningen kommer derved til at omfatte alle svagelighedspensionerede tjenestemænd, der fylder 65 år den 1. juli 2004 eller senere, og som opfylder de øvrige gældende betingelser om afskedstidspunkt og tidspunkt for tilkendelse af førtidspension efter lov om social pension. Til nr. 2 Efter lovens 6, stk. 6, 1. pkt., nedsættes pensionen til en tjenestemand, der begærer afsked efter at være fyldt 60 år, i forhold til en tid, der står tilbage, indtil han fylder 65 år eller opnår den lavere alder, ved hvilken han skulle have været afskediget. For en tjenestemand, der konkret har aftalt en højere pligtig afgangsalder, vil bestemmelsen medføre, at der skal beregnes førtidspensionsfradrag i pensionen, hvis pågældende begærer afsked på et tidspunkt, der ligger efter den aldersgrænse, der er aftalt generelt for vedkommende personalegruppe, men inden pågældende har nået den konkret aftalte højere aldersgrænse. Det foreslås at indsætte et nyt punktum, som sikrer, at tjenestemanden ikke får forringet sin pensionsmæssige stilling i tilfælde, hvor der er aftalt en højere aldersgrænse, men hvor pågældende ønsker at fratræde, før denne aldersgrænse er nået. Det foreslås endvidere, at affattelsen gøres kønsneutral. Til nr. 3 Det foreslås, at ægtefæller efter tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd på Færøerne, der er ansat i deres stilling før 1. juli 1999, bevarer tillægget til pensionen (under 65-års tillægget) til det 67. år som følge af, at folkepensionsalderen på Færøerne er 67 år. Hvis en ægtefællepensionist, der er omfattet af forslaget, tager bopæl i Danmark og dér er berettiget til folkepension før det 67. år, bortfalder tillægget.

9 9 Til nr. 4 Efter lovens 17 fastsættes pensionen til en tjenestemand, der bliver afskediget efter at være fyldt 60 år, men inden sit fyldte 70. år, som følge af, at han har nået den aldersgrænse, der gælder for vedkommende stilling, på grundlag af den pensionsalder han ville have opnået ved tjeneste indtil 70 års alderen. Det foreslås, at der indsættes et nyt stk. 2, som indebærer, at en tjenestemand, der konkret har aftalt en højere aldersgrænse, end den der er aftalt generelt for vedkommende personalegruppe, får sin pensionsalder fremregnet til det 70. år, uanset om pågældende afskediges eller søger sig afskediget, inden den højere aldersgrænse er nået, og uanset afskedsårsagen. Forslaget skal sikre, at pensionen ikke forringes i tilfælde, hvor den højere aldersgrænse ikke nås som følge af uforudsete omstændigheder, eksempelvis at tjenestemanden bliver syg. Det foreslås endvidere, at affattelsen gøres kønsneutral. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar I stk. 2 foreslås det, at bestemmelsen i 1, nr. 2 og 4, har virkning for tjenestemænd, der efter 1. april 2005 indgår konkret aftale om en højere pligtig afgangsalder end den, der generelt er aftalt for vedkommende personalegruppe. I stk. 3 foreslås det, at bestemmelsen i 1, nr. 3, har virkning fra 1. juli 2004, hvor nedsættelsen af folkepensionsalderen træder i kraft. Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts 2004, foretages følgende ændringer: Stk. 4, 1. pkt. Til egenpensionister, der er afskediget på grund af hel- 1. 6, stk. 4, 1. pkt., affattes således: Til egenpensionister, der er afskediget på grund af helbredsbetinget

10 10 bredsbetinget utjenstdygtighed, er fratrådt den 1. juli 1999 eller tidligere, har fået tilkendt førtidspension efter lov om social pension før denne dato, og som fylder 65 år i perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2006, ydes tillæg i henhold til stk. 3 til det 67. år. Stk utjenstdygtighed, er fratrådt den 1. juli 1999 eller tidligere, har fået tilkendt førtidspension efter lov om social pension før den 1. juli 1999, og som fylder 65 år den 1. juli 2004 eller senere, ydes tillæg i henhold til stk. 3 til det 67. år Stk. 6. Når en tjenestemand begærer afsked efter at være fyldt 60 år, nedsættes pensionen beregnet efter stk. 1-3 i forhold til den tid, der står tilbage, indtil han fylder 65 år eller opnår den lavere alder, ved hvilken han skulle have været afskediget. Nedsættelsen af pensionen beregnes samtidig med denne og reguleres efter Stk. 2. Til ægtefællepensionister ydes indtil det 65. år et tillæg, der for hvert års pensionsalder udgør 1/37 af kr. i årligt grundbeløb. Stk Når en tjenestemand bliver afskediget efter at være fyldt 60 år, men inden sit fyldte 70. år, som følge af, at han har nået den aldersgrænse, der gælder for vedkommende stilling, fastsættes pensionen efter 6 og 12 på grundlag af den pensionsalder, han ville have opnået ved tjeneste indtil 2. 6, stk. 6, affattes således: Stk. 6. Når en tjenestemand begærer afsked efter at være fyldt 60 år, nedsættes pensionen beregnet efter stk. 1-3 i forhold til den tid, der står tilbage, indtil den pågældende fylder 65 år eller opnår den lavere alder, som er fastsat eller aftalt generelt for vedkommende personalegruppe. Nedsættelsen af pensionen beregnes samtidig med denne og reguleres efter 27. Pensionen nedsættes dog ikke, hvis tjenestemanden begærer afsked på et tidspunkt, der ligger efter den aldersgrænse, der er aftalt generelt for vedkommende personalegruppe, men inden den pågældende har nået en konkret aftalt højere aldersgrænse. 3. I 12, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.: Til ægtefællepensionister efter tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd på Færøerne, der er ansat i deres stilling før 1. juli 1999, ydes tillægget, indtil pågældende opnår folkepensionsalderen, dog længst til det 67. år affattes således: 17. Når en tjenestemand bliver afskediget efter at være fyldt 60 år, men inden sit fyldte 70. år som følge af, at den pågældende har nået den aldersgrænse, der er aftalt generelt for vedkommende personalegruppe eller en konkret aftalt højere aldersgrænse, fastsættes pensionen efter 6 og 12

11 11 70 års alderen. på grundlag af den pensionsalder, den pågældende ville have opnået ved tjeneste indtil 70 års alderen. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis tjenestemanden bliver afskediget eller søger sig afskediget på et tidspunkt, der ligger efter den aldersgrænse, der er aftalt generelt for vedkommende personalegruppe, men inden den pågældende har nået en konkret aftalt højere aldersgrænse. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. 1, nr. 2 og 4, har virkning for tjenestemænd, der 1. april 2005 eller senere indgår konkret aftale om en højere pligtig afgangsalder end den, der er aftalt generelt for vedkommende personalegruppe. Stk. 3. 1, nr. 3, har virkning fra den 1. juli 2004.

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Til Se fordelingsliste 16. august 2005 PIH 05-801-24 Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Hermed sendes udkast af 16. august 2005 til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr. 11-801-9 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse

Læs mere

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension UDKAST 05-07-2016 J.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den {FREMSAT} af finansministeren Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn til personer, der har nået

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn

Læs mere

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-801-9 Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension 2016/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2009 og 1. oktober 2009

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2009 og 1. oktober 2009 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2009 og 1. oktober 2009 2009 Cirkulære af 18. februar 2009 Perst. nr. 012-09 J.nr. 09-882-12 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2008

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2008 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2008 2008 Cirkulære af 21. april 2008 Perst. nr. 009-08 PKAT nr. J.nr. 08-882-6 Indholdsfortegnelse 1. Regulering

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag FINANSMINISTERIET Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 1999 1 CIRKULÆRE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 2010 Cirkulære af 5. februar 2010 Perst. nr. 008-10 J.nr. 10-882-24 2 Indholdsfortegnelse 1. Regulering

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2015 Cirkulære af 26. marts 2015 Modst. nr. 010-15 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6

Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6 Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6 Høring over bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af tjenestemandspensionsbyrden mellem staten og kommunerne for tjenestemænd,

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære af 8. marts 2012 Modst.nr. 010-12 J.nr. 12-882-33 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2014 Cirkulære af 20. maj 2014 Modst.nr. 029-14 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love Kirkeudvalget 2009-10 L 115 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Kopieret fra Retsinformation (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=114507) den 26. april 2010. Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 2005 Cirkulære af 20. februar 2006 Perst. nr. 010-06 PKAT nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Cirkulære om førtidspensionsfradrag

Cirkulære om førtidspensionsfradrag CIR nr 9159 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-7002-001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

Almindelige arbejdsmarkedspensioner kan udbetales fra pensionsudbetalingsalderen.

Almindelige arbejdsmarkedspensioner kan udbetales fra pensionsudbetalingsalderen. Udvalget for Forretningsordenen 2016-17 L 100 endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Notat 13. marts 2017 Om førtidspensionering i relation til lovforslag nr. L 100 I notatets første del redegøres for

Læs mere

FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 10. januar 2008 Fmst., Perst. j.nr. 07-30-1. 1. I 29 udgår fylder 70 år eller.

FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 10. januar 2008 Fmst., Perst. j.nr. 07-30-1. 1. I 29 udgår fylder 70 år eller. FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 10. januar 2008 Fmst., Perst. j.nr. 07-30-1 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love (Ophævelse af den generelle pligtige

Læs mere

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 2005 Cirkulære af 15. april 2005 Perst. nr. 011-05 PKAT nr. J.nr. 05-882-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser...

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. oktober 2003 (skalatrin 51-55), 1. april 2004 og 1.

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. oktober 2003 (skalatrin 51-55), 1. april 2004 og 1. Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. oktober 2003 (skalatrin 51-55), 1. april 2004 og 1. oktober 2004 2004 Cirkulære af 16. februar 2004 Perst. nr. 010-04

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Side 1 Rammeaftale om seniorpolitik KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon

Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 80 00 modst@modst.dk Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk. Omslag: Bgraphics

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE StK:Forsvar Populærudgave af Civilarbejderloven 2003 DEN OFFENTLIGE GRUPPE FORORD I 1996 udgav STK:Forsvar en populærudgave af Civilarbejderloven som på ingen måde erstattede lovteksterne i Civilarbejderloven

Læs mere

Pensionstabeller. 1. december 2017

Pensionstabeller. 1. december 2017 Pensionstabeller 1. december 2017 Pensionstabeller 1. december 2017 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 80 00 modst@modst.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 510 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2017-7001-0007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006 Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn - og Personalekontoret Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006 Resumé På baggrund af de mellem KL og Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

EM 2018/18. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

EM 2018/18. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 01-09-2018 EM 2018/18 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Med Inatsisartutlov nr. 40 af 23. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Læs mere

2007/2 LSF 175 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag.

2007/2 LSF 175 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag. 2007/2 LSF 175 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-30-1 Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren (Lars

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

Tjenestemandspension er

Tjenestemandspension er Tjenestemandspension er en løbende og livsvarig ved indtrædende/afsked pga alder (baseret på optjening/opsparing) sygdom (forsikringsmæssig dækning af risiko for sygdom) dødsfald (risikodækning af forsørgelsen

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse efter disse bestemmelser om tjenestemandspensionsforpligtelser

Udkast til bekendtgørelse efter disse bestemmelser om tjenestemandspensionsforpligtelser Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Høring over bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. De til udmøntning af kommunalreformen fremsatte

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98 C.603/ 21.02 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 OPSAT PENSION Vedlagt følger cirkulære om beregning af opsatte pensioner,

Læs mere

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel Den 23. juli 2018 Version 7 U d k a s t Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel (Udvidelse af ordninger om pensionslignende ydelse og kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte for udsendt

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 1 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Ændring som følge af gradvis forhøjelse af den grønlandske pensionsalder) 1 I lov om arbejdsskadesikring i Grønland, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Pensionstabeller pr. 1. oktober 2019

Pensionstabeller pr. 1. oktober 2019 Pensionstabeller pr. 1. oktober 2019 Pensionstabeller Pr. 1. oktober 2019 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 80 00 modst@modst.dk

Læs mere

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Høringsnotat Bemærkninger til høringssvar vedrørende udkast til: Forslag til lov om ændring

Læs mere

Pensionstabeller. 1. april 30. november 2017

Pensionstabeller. 1. april 30. november 2017 Pensionstabeller 1. april 30. november 2017 Pensionstabeller 1. april 30. november 2017 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Bilag 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0033 Dato: 21. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige

Læs mere

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 604 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 Vedlagt følger cirkulære om regler om samordningsfradrag til brug for sammenlignende

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Cirkulære om. regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2003

Cirkulære om. regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2003 Cirkulære om regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2003 2003 Cirkulære om regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2003 (Til

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2018

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2018 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2018 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2018. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets personel

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets personel Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel (Udvidelse af ordninger om pensionslignende

Læs mere

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010.

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. Bestemmelserne vedrørende pensionsforhold for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne(lokalbanetjenestemænd)

Læs mere

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen 2006 Cirkulære af 12. oktober 2006 Perst. nr. 054-06 PKAT

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE 2007 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. REGULATIVETS ANVENDELSESOMRÅDE... 4

Læs mere

Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger)

Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger) Lovforslag nr. L 10 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v.

Læs mere

Pensionstabeller. 1. april 2018

Pensionstabeller. 1. april 2018 Pensionstabeller 1. april 2018 Pensionstabeller 1. april 2018 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 80 00 modst@modst.dk

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr. 346 af 2. juni 1999

Lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr. 346 af 2. juni 1999 Lovbekendtgørelse nr 724 af 9 september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr 346 af 2 juni 1999 Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Egenpension Kapitel 3 Ægtefællepension Kapitel

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

UDKAST. I lov nr. 309 af 5. maj 2004 om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold foretages følgende ændringer:

UDKAST. I lov nr. 309 af 5. maj 2004 om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold foretages følgende ændringer: Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del Bilag 413 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold (Udvidelse af aftalefriheden

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Pensionstabeller. 1. oktober 2018

Pensionstabeller. 1. oktober 2018 Pensionstabeller 1. oktober 2018 Pensionstabeller 1. oktober 2018 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 80 00 modst@modst.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL TAT s temadag for kommende seniorer 1.3.2011 Vi beskæftiger

Læs mere

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde...3 Kapitel 2. Egenpension...3 Kapitel

Læs mere

Undervisningsministeriet har fra forskellige sider modtaget forespørgsler angående retningslinjerne for indgåelse af fratrædelsesaftaler.

Undervisningsministeriet har fra forskellige sider modtaget forespørgsler angående retningslinjerne for indgåelse af fratrædelsesaftaler. Institutioner for almengymnasiale uddannelser Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Fratrædelsesordninger

Læs mere

2018/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger)

2018/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger) 2018/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2018-4014 Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Indhold af denne mappe som pdf-fil side Indhold Løntrin Opsparet pensionsår bemærkning 1 Indholdsfortegnelse 3 Egenpension, årlig løntrin 11-30 med

Indhold af denne mappe som pdf-fil side Indhold Løntrin Opsparet pensionsår bemærkning 1 Indholdsfortegnelse 3 Egenpension, årlig løntrin 11-30 med Indhold af denne mappe som pdf-fil side Indhold Opsparet pensionsår bemærkning 1 Indholdsfortegnelse 3 Egenpension, årlig løntrin 11-30 med 3-9 pensionsår 4 Egenpension, årlig løntrin 31-55 med 3-9 pensionsår

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Ved overenskomstfornyelsen

Læs mere

Ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger

Ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger Cirkulære om Ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger 2006 Cirkulære af 31. maj 2006 Perst. nr. 031-06 PKAT nr. J.nr. 06-543-24 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 3.ju Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. oktober

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Beregning af pension pr. 1. januar 2012 til 30. september 2012

Beregning af pension pr. 1. januar 2012 til 30. september 2012 Beregning af pension pr. 1. januar 2012 til 30. september 2012 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. januar 2012. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere