9. Statistik og indberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. Statistik og indberetning"

Transkript

1 9. Statistik og indberetning

2 Indhold Statistik og indberetning... 3 Biblioteksafgiften... 3 Indberetning uden Taskebøger... 3 Korrekt biblioteksnummer... 4 Guiden til Biblioteksafgiften startes... 4 Biblioteksstatistik til UVM... 9 Sådan afvikles Biblioteksstatistik til UVM... 9 Om at rette generel materialebetegnelse Lokal statistik Cirkulationsstatistik Udlånsstatistik - klassevis Materialestatistik Materialestatistik for afdelinger Statistik kun som mellemtotaler Om at aflæse statistik

3 Statistik og indberetning Dantek BiblioMatiks statistikfunktioner kan tjene både eksterne og interne formål. Internt vil man interessere sig for nuancerne i samlingens udnyttelse, da denne kan få indflydelse på fremtidige anskaffelser og andre dispositioner. Ekstern statistik er normalt defineret af krav fra myndigheder på både kommunalt og statsligt niveau. Det kommunale niveau kan forvente rapportering til brug ved en samlet fremstilling af det kommunale skole- eller folkebiblioteksvæsens status og udvikling. Staten forventer tilsvarende rapportering fra både kommunale skole- og folkebiblioteker. Styrelsen for Bibliotek og Medier under Kulturministeriet varetager den såkaldte Biblioteksafgift, der fordeler statens kulturstøtte til danske forfattere, illustratorer og oversættere. Den fordeles på grundlag af bl.a. beholdningstal fra de offentlige skole- og folkebiblioteker. Styrelsen for Bibliotek og Medier modtager også indberetninger om folke- og forskningsbibliotekernes udlånsaktiviteter og udarbejder statistik til brug for bl.a. politiske beslutninger. Undervisningsministeriets fagkonsulent for skolebibliotekerne indsamler tilsvarende oplysninger om samlinger og aktiviteter i de pædagogiske servicecentre (skolebibliotekerne). De interne formål handler om de rapporteringer, som Dantek BiblioMatik kan fremstille om tilvækst og afgang samt om materialernes brug eller mangel på samme, men også om udlånenes fordeling på samlingens skoler/afdelinger eller emnekredse og DK-5. De kommunale skolebiblioteker skal én gang årligt indberette til Biblioteksafgiften under Styrelsen for Bibliotek og Medier og til Undervisningsministeriet. Biblioteksafgiften Efter gældende regler (2010) skal det kommunale skolebiblioteksvæsen indberette sine skolebibliotekers beholdninger i form af faustnumre og tilhørende beholdningstal. Det forventes derfor, at alle registrerede materialer, hvortil der findes et landsdækkende faustnummer, er registreret med sådanne. Indberetningen skal dog ikke omfatte de såkaldte taskebøger, selv om disse er registreret med korrekt faustnummer. Kommunens skolebiblioteker bør aflevere indberetningen som én samlet fil, der da skal være opdelt skolevis. Filen eller filerne med indberetningen fremsendes til Styrelsen for Bibliotek og Medier efter nærmere retningslinjer. I 2010 skal dette foregå ved FTP-upload eller på cd, dvd, diskette eller USB-nøgle. Indberetning uden Taskebøger Fremgangsmåden er principielt den samme uanset om Dantek BiblioMatik anvendes som lokalsystem på den enkelte skole eller som fælles online system for et antal skoler. Før indberetningsdata produceres af Dantek BiblioMatik, skal man tage stilling til, om eventuelle taskebøger er registreret, sådan at man kan udelade disse fra indberetningen. Dantek BiblioMatik tilbyder en enkel fremgangsmåde. Man udelukker taskebøger på grundlag af materialernes opstilling i systemets afdelingsstruktur. Forudsætningen er blot, at de materialer som skal udelukkes er registreret til at hjemhøre et sted med navnet Taskebøger. Typisk vil fx taskebøger netop være opstillet i fx en afdeling med navnet "Taskebøger", "Bogdepot" eller lignende. 9-3

4 Den der udfører kørslen af indberetningen må derfor først orientere sig herom på skolebiblioteket/skolebibliotekerne. Korrekt biblioteksnummer Et skolebiblioteks biblioteksnummer i Styrelsen for Bibliotek og Medier er sammensat således, ex Første ciffer, her 6 beskriver, at der indberettes fra et skolebibliotek. Folkebibliotekernes numre starter fx med 7. Næste tre cifre, her er kommunenummer. Sidste to cifre, her 00 - er betjeningsstedets identitetsnummer. 00 er kommuneniveau eller fx Pædagogisk Central. Et konkret skolebibliotek har fx biblioteksnummer med løbenummer 03 og dermed skolebiblioteksnummer: Tjek biblioteksnumrene Før indberetningen udføres bør man tjekke, at skolebibliotekets biblioteksnummer er korrekt. Start programmet Afdelinger. Det finder du i Dantek BiblioMatiks menu under Administrative værktøjer, Højreklik skolenavn > vælg Egenskaber. Tjek biblioteksnummer i feltet Nummer. Biblioteksnummer på 6 cifre indsættes i rubrikken Nummer. Guiden til Biblioteksafgiften startes Vælg: Dantek BiblioMatik > Statistikker > Biblioteksafgiften Nu startes Guiden Biblioteksafgiften Statistik, Klik: Næste 9-4

5 Vælg afdelinger vises med alle afdelinger og underafdelinger markeret. Her illustration fra et fællessystem for flere skoler. Skolernes interne afdelingsstrukturer kan være meget forskellige. Obs! Som udgangspunkt er samtlige afdelinger og underafdelinger afmærket til indberetning med flueben. Fællessystem med flere skoler Hvis man skal indberette for et fælles system af skoler (ikke folkebiblioteker), skal hver skole indberette sin del i en selvstændig sektion. Det er netop hvad du tilbydes i vinduets nedre del, hvor der er markering for Hver filial i en separat sektion. Fjern afmærkning for Taskebøger Hensigten er nu, at man åbner den eller de afdelinger, hvor eventuelle Taskebøger er placeret for at fjerne afmærkningen for den eller de afdeling(er), hvor sådanne materialer findes. Alle materialer i afdelinger med afmærkning (v i boksen) vil nemlig indgå i indberetningen. Husk at åbne hierarkiet helt ud. Åbn afdelingsstrukturer for at inspicere, klik + Fjern v-markeringen for den/de afdeling(er), hvis materialer betragtes som Taskebøger. Ses der et + ud for Taskebøger, skal du huske at åbne og derpå fjerne flueben ved alle underrubrikkerne. 9-5

6 Markeringen for skolens afdeling Taskebøger er fjernet. Klik: Næste Nu starter opbygningen af indberetningsfilen. Det kan tage et øjeblik, hvis der er mange skoler. Når indberetningen er beregnet, klikkes Næste 9-6

7 Vinduet Fillevering benyttes til at udpege, hvordan og hvortil indberetningsfilerne skal håndteres. Som det ses i øverste afsnit, er det ikke muligt at sende til Styrelsen for Bibliotek og Medier via , da Styrelsen for Bibliotek og Medier endnu ikke tilbyder den mulighed. 1. Vælg markeringen Send filerne til Dantek A/S via . Dantek får en kopi, men videresender ikke! 2. Klik boksen Jeg vil gerne have en kopi af en sendt til denne adresse: Skriv derpå din adresse eller måske skolens . Modtageren skal kunne gemme den medsendte fil på en diskette, en USB-nøgle, en dvd eller en cd, som skal leveres til Biblioteksstyrelsen. 3. Klik boksen Jeg vil gerne specificere en særlig afsender adresse : Skriv din eller din skoles adresse. 4. Klik boksen Jeg vil gerne specificere en specifik SMPT server (den server, som skal sende en) Obs! Når Dantek BiblioMatik driftsafvikles fra Dantek driftscenter, kan du benytte Danteks SMPT server (pr 2010) til at sende en. Server: Port: Klik knappen Udfør der kan gå lidt tid før du ser kvitteringen for udført opgave. 9-7

8 Efter et øjeblik får du en kvittering for den afsendte indberetning. Du kan nu åbne mailboksen for den bruger, hvortil du sendte, se ovenfor punkt 2. De vedhæftede filer kopieres til et transportmedie til Styrelsen for Bibliotek og Medier.. 9-8

9 Biblioteksstatistik til UVM Kommunale skolebiblioteker indberetter årligt mange forskellige oplysninger om skolebibliotekernes samlede aktiviteter samt materiale- og materielforsyning. Oplysningerne publiceres bl.a. fra Undervisningsministeriets hjemmeside (www.uvm.dk). Dantek BiblioMatik bidrager til denne indberetning med oplysninger om den samlede materialebestand, det samlede antal udlån og nettotilvæksten i det foregående kalenderår. I henhold til ministeriets anvisninger skelnes der mellem undervisningsmidler og andre undervisningsmidler. Den første kategori betragtes som tekst-baserede informationer, mens den anden kategori omfatter andre midler fx video, genstande, lydbånd etc. Statistikken fra Dantek BiblioMatik bygger på, at der ved oprettelsen af de bibliografiske poster er anvendt korrekte generelle materialebetegnelser, da disse benyttes som grundlag for indberetningen til Undervisningsministeriet. Se vejledning til eventuelle rettelser nedenfor. Sådan afvikles Biblioteksstatistik til UVM Bemærk, at statistikken kan afvikles samlet for alle deltagende skolebiblioteker, fællesbiblioteker mv. Man kan også vælge at få fremstillet en statistik for et enkelt skolebibliotek. Start optælling af Biblioteksstatistik til UVM fra Materialevedligeholdelse: Vælg: Funktioner > Biblioteksstatistik til UVM Du ser Dantek BiblioMatik guide til UVM statistik, klik Næste Systemet foreslår forrige år som afgrænsning af statistikperiode, klik Næste Markér de biblioteker som skal indgå i statistikken og marker bibliotekstype, klik Næste Vælg placering af filen med statistikken, fx Desktop (Skrivebord) - klik Næste Du ser en oversigt med de valgte forudsætninger for statistikkørslen, klik Udfør Afvent at statistikken færdiggøres. Klik Luk og resultatet vises. Vælg eventuelt at udskrive resultatet. 9-9

10 Om at rette generel materialebetegnelse Nogle lokale bibliografiske poster med lokale faustnumre beskriver fejlagtigt ikke præcist tekst, levende billeder, genstande m.v. Ved indberetning af biblioteksstatistik til UVM vil sådanne materialer formelt blive optalt forkert. På tilsvarende måde vil sådanne materialer i ElevWeb blive vist som om de er tekst (ikon: En bog med T). For at opnå korrekt indberetning (og korrekt visning i ElevWeb mv.) vil man skulle ændre den generelle materialebetegnelse for alle lokalt oprettede poster, som ikke er tekst. Det gøres ved hjælp af Materialevedligeholdelse, hvor man kan fremfinde alle poster med lokale faustnumre og derpå ændre egenskaber på relevante poster m.h.t. som minimum: Kode for generel materialebetegnelse. Det kan du gøre sådan: Søg i Materialevedligeholdelse på en lokal titel som, du ved, har lokalt Bemærk de første tre cifre i det lokale faustnummer. Første ciffer vil være 9, fx 981 Klik Rens (X i værktøjslinjen). Skriv de tre cifre i rubrikken Faust nummer klik Søg (eller tast blot ENTER). Afvent at alle posterne fremfindes det tager et øjeblik der kan jo være mange! Bemærk hvordan posterne med lokale faustnumre fremvises i stigende faustnummerorden (se eksempel ovenfor) Når du møder en post, som ikke er tekst, højreklikker du titlen. Tast eventuelt e for at åbne Egenskaber. Ændr nu som minimum Kode for generel materialebetegnelse til den korrekte. Klik OK Vælg næste post til rettelse Obs! Arbejdsgangen kan i høj grad udføres blot via tastaturet. Vær opmærksom på, at et standardtastatur har en tast, som modsvarer højreklik på musen. Tasten findes typisk som tredje tast til højre for mellemrumstasten. Den er illustreret med en lys og en mørk menu samt en pil. Du kan nu arbejde sådan: Med piletasterne (typisk Ned pil) udpeger du den post, som du vil opdatere. Tast nu Højreklik-tasten og derpå bogstavet e (som er genvejen til Egenskaber). Klik (med musen) rubrikken for Kode for generel materialebetegnelse. Tast derpå første bogstav i betegnelsen, fx g for genstand. Nu vælges genstand i listen. Tast ENTER for OK og du er klar til næste rettelse. Samlet set kun ét klik! 9-10

11 Lokal statistik Dantek BiblioMatik tilbyder statistiske data optalt og vist/udskrevet med udgangspunkt i både låneraktivitet og materialernes karakteristika og brug. Der kan indhentes statistiske data via flere indgange til Dantek BiblioMatik: Cirkulationsstatistikker viser systemets hovedtal om lånere, udlån, for gamle og reservationer fordelt på filialer (skoler), afdeling, arbejdsstation og operatør. Via Lånerregistrering > Opsætning af Lånergrupper - her kan den aktuelle udlånsaktivitet specificeres. Via Materialeregistrering > Opsætning af materialegrupper > Afdelinger - kan materialernes brug og mængder specificeres afdelingsvis på udlån, klassifikation og emner. Cirkulationsstatistik Den løbende daglige aktivitet og årets aktivitet kan følges ved at aktivere og eventuelt udskrive Dantek BiblioMatiks "Cirkulationsstatistikker" - som er systemets 'triptællere'. Statistikkerne optæller aktiviteten fra seneste skoleårs start, altså 1. august. Du kan åbne vinduet "Dantek BiblioMatik Cirkulationsstatistikker" fra Windows proceslinjen ved at klikke ikonet, som symboliserer et søjlediagram med en foranstillet lup. Du finder ikonet (typisk) nederst til højre i proceslinjen. Efter et øjeblik (data skal lige opdateres) åbner vinduet med cirkulationsstatistikker. Du kan ændre vinduets størrelse ved at trække i hjørner eller sider. Vinduet er opdelt under fire overskrifter: - Antal betjente lånere - Antal lån - Antal for gamle lån - Antal reservationer 9-11

12 Antal betjente lånere og antal lån kan aflæses fra flere vinkler. Lodret: Bibliotek - er det samlede væsen. Filial - er skoleniveauet. Statistik starter pr. 1. Juli Afdeling - er hovedafdelingen på skolen. Arbejdsstation - er den aktuelle computerarbejdsplads. Vandret: I dag - er dagens aktivitet (skal eventuelt opdateres, se nedenfor) Total - er aktiviteten for år til dato Operatør - er aktiviteten I dag og År til dato for den operatørrolle, der aktuelt er logget ind på Dantek BiblioMatik. Antal for gamle lån og Antal reservationer: Her vises den aktuelle situation for det samlede væsen og for den aktuelle filial (skole). Opdater og udskriv Statistikker opdateres automatisk ca. hvert femte minut. Du kan fremtvinge en opdatering af tallene ved at højreklikke på vinduet og vælge "Opdater". Cirkulationsstatistikker udskrives ved at vælge muligheden "Udskriv". 9-12

13 Udlånsstatistik - klassevis Du kan følge, hvordan udlånet af almindelige udlånsmaterialer fordeler sig på skolens klasser og andre lånergrupper. Statistikken kan vises for indeværende skoleår, med tidligste startdato 1. august. Almindelige udlånsmaterialer er de materialer, som i Materialevedligeholdelse er knyttet til grupper under Almindelig udlånstid typisk indgår derfor ikke klassesæt og taskebøger i denne statistik, den vedrører lånernes brug af bibliotekets almindelige tilbud. Obs! Vær opmærksom på, at også skolens computere mv.v til udlån via skolebiblioteket kan være registreret sådan, at de indgår i statistikken. Forudsætning Før statistik kan vises, skal du blot én gang udpege jeres Klasse eller måske skolenavnet for at for at få statistik på samtlige lånegrupper, som elever, lærere, SFO eller hvad I måtte have oprettet af grupper. 1. Start Udlånsskranke 2. Åbn menuen Funktioner 3. Vælg Bestem klasser og grupper 4. Åbn hierarkiet for din skole, sæt flueben i Klasse (eller bare skolenavnet så er alle med) 5. Klik OK Dantek BiblioMatiks klassestatistik kender nu Klasse-gruppen, hvis klassetrin skal indgå i statistikken. Du kan herefter fremstille en udlånsstatistik, se nedenfor hvordan. Udskriv statistik for klasser Start Udlånsskranke Åbn menuen Funktioner Vælg: Udskriv statistik for klasser og grupper Sæt flueben ud for din skole Klik Udskriv 9-13

14 Efter et øjeblik vises statistikken i Word. På side 1 ser du elevantal i klasserne (lige nu) og antal udlån i perioden. På side 2 vises et nedlagt søjlediagram med udlånenes fordeling på klasser/grupper. Statistikken medtager de grupper, som du valgte ved opsætning af forudsætninger Dobbeltklik på diagrammet, og højreklik derpå for at vælge mellem andre diagramtyper. Du kan selv ændre statistikdiagrammets størrelse ved at trække i hjørnerne. Dobbelt-klik i diagrammet og højre-klik, så kan du også selv vælge diagramtype. 9-14

15 Vælg selv periode og klasser Du kan tilsvarende vælge at udskrive statistikken for et andet tidsinterval indenfor det aktuelle skoleår. Du kan også vælge, kun at lade statikken omfatte udvalgte klasser. Åbn da hierarkiet under skolenavnet og sæt flueben ved de klasser, der skal med i statistikken før du klikker Udskriv. Diskussion af statistikkens anvendelse Forskellige forhold kan påvirke klasseudlånsstatikken så den giver et misvisende billede at lånernes eget brug af skolebiblioteket. Eksempelvis: Læreren er tilmeldt klassen som låner. Klassesæt kan ved en fejl være registret som Normalt udlån under Almindeligt udlån Taskebøger kan ved en fejl være registret som Normalt udlån under Almindeligt udlån Stort udlån i de små klasser skyldes jo også, at bøgerne er tynde. osv. Udlån af skolens computere kan indgå! 9-15

16 Materialestatistik Materialestatistik for afdelinger Materialestatistik kan iagttages via systemets program til Materialevedligeholdelse. Statistiske data sorteres efter materialernes tilknytning til systemets afdelinger og klassifikation. På den måde kan man fx iagttage både beholdning og forskellig aktivitet (tilvækst, afgang, reservationer..) for fx underafdelingen "Billedbøger" i filialen (skolen). Man kan også få en samlet og omfattende fremstilling af beholdning og aktivitet for alle filialens (skolens) underafdelinger. Statistikkerne detaljeres på klassifikation (DK-5) eller emneord. Sådan finder du materialestatistikkerne 1. I Materialevedligeholdelse vælges fra menulinjen: Funktioner > Opsætning af materialegrupper > Vælg fanen Afdelinger eller højreklik en afdeling og vælg Åbn 2. Åbn den underafdeling eller filial (skole) hvis statistik skal iagttages og måske udskrives (gennem Word). 3. Højreklik underafdeling eller filial (skole) og vælg rapporttype. Obs! Optælling af statistikken kan tage lidt tid bl.a. afhængig af antal underafdelinger og antal materialer. Vælg rapporttype Der tilbydes tre rapporttyper - se beskrivelser nedenfor. Udskriv udlån og materialer grupperet efter klassificering Udskriv udlån grupperet efter klassificering Udskriv udlån grupperet efter emneord 9-16

17 Vælg periode, detaljering og sortering Der skal vælges mellem tre muligheder: Medtag underafdeling - markering betyder, at alle eventuelle underafdelinger også medtages. Du kan også vælge at få vist en statistik kun som mellemtotaler, det er en komprimeret oversigtsform. Se nedenstående afsnit om dette. Tidsperiode - udpeg den periode, som statistikkens tal skal omfatte. Åbn listen og find datoer i kalenderen. Sortering af udlånsstatistik - sorteringen vedrører kolonnerne i resultatet fx sådan at klassificeringer med få materialer ses først mens klassificeringer med mange ses sidst. Statistikken beregnes og udskrives Først ses Windows timeglas mens data opsamles, efterfølgende åbner bjælken "Rapportopbygning", hvor data placeres i Word. Til slut optræder Word-dokumentet - se eventuelt i Windows proceslinen. Rapporten gennemses i Word Når statistikken er beregnet og rapporten formateret i Word, kan den gennemses. Hver af bibliotekets underafdelinger vil optræde som et selvstændigt afsnit i rapporten. Indenfor underafdelingen detaljeres på klassifikation eller emneord. Under hver underafdeling optræder en "Opsummering". 9-17

18 Rapporternes indhold Udskriv udlån og materialer grupperet efter klassificering Kolonnerne er: Klassifikation - dk5. Manglende klassifikation ses som tom linje. Antal udlån - målt i antal ekspeditioner. % af udlån - i den aktuelle rapport. Tilvækst - antal enheder i perioden. Afgang - antal enheder i perioden. Reserv. - reserveringer i perioden. Antal materialer - antal enheder i samlingen. % af materialer - i den aktuelle rapport. Udskriv udlån grupperet efter emneord Kolonnerne er: Emneord. Manglende emneord ved titler i underafdelingen ses som tom linje. Total antal udlån - målt i antal ekspeditioner i perioden. % af udlån - i den aktuelle rapport. Total antal materialer - antal enheder i samlingen. % af materialer - i den aktuelle rapport. Filialens (skolens) samlede bestand med tilvækst og afgang i perioden Når filialen (skolen) er udpeget i Afdelinger højreklikkes. Vælg rapporttype og afgræns perioden. Nederst i rapporten ses den samlede opsummering. Obs! Første år med Dantek BiblioMatik vil samtlige materialer optræde som tilvækst. 9-18

19 Statistik kun som mellemtotaler Du kan vælge at udskrive statistik kun som mellemtotaler. Det er en komprimeret oversigtsform, hvor kun de væsentligste oplysninger medtages. I eksemplet herunder har skolebiblioteket et sted kaldet Mediedepot. Her højre-klikkes og der vælges tidsperiode for statistikken fx seneste år. 9-19

20 Om at aflæse statistik Når du åbner en afdeling (fx i afdelingerruden i venstre side), kan du efterfølgende højreklikke en bestemt afdeling og der få tilbudt tre muligheder for udskrift af statistik. I afdelinger-ruden kan du åbne en afdeling Højreklik-menuen tilbyder nu tre muligheder for Udskrift af udlån.. Herfra kan du hente detaljestatistik. Vær opmærksom på, at en statistik vedrører begivenheder, som har fundet sted. Statistikken er ikke nødvendigvis udtryk for et øjebliksbillede, hvis ikke du netop vælger dags dato som statistikperiode. Dags dato vil vise situationen som den var kl dagen før, da statistikken er til dato. Ændringer udført i dag kan først aflæses korrekt i statistikken i morgen! Kolonnernes tal (og statikkens kolonner) aflæses således: Total antal udlån: Antal udlån af afdelingens materialer i statistikperioden. Flyttes et materiale til afdelingen fra en anden afdeling flytter materialets udlånstælling med. Tilvækst: Antal materialer i afdelingen som har registreringsdato indenfor den valgte periode. Tilvækst vedrører ikke, hvor længe materialet hat været placeret i afdelingen, men hvor længe det har været registreret i Dantek BiblioMatik. Afgang: Afgang svarer til kassation, altså antal materialer som helt er fjernet (slettet) fra systemet i statistikperioden (men ikke flyttet). Reserv.: Antal opfyldte reserveringer som i statistikperioden har været gennemført på afdelingens materialer. 9-20

21 Antal materialer: Antal materialer som har registreringsdato indenfor statistikperioden. Antal materialer repræsenterer derfor kun det aktuelle antal enheder i afdelingen såfremt periodens slutdato er dags dato og først kl ! Hvis du vil kende det aktuelle antal materialer i afdelingen ses dette allerede i højre rude, når du markerer afdelingen. Du kan også trække Afgang fra Antal materialer. 9-21

22

8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder

8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder 8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder Indhold Afdelinger - bibliotekets steder... 3 Start af program... 3 Baggrund... 3 Fremgangsmåder... 4 Tilføj afdeling (underafdeling)...

Læs mere

10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik

10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik 10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik Indhold Velkommen til Booking... 3 Hvad er booking?... 3 Booking i Dantek BiblioMatik og ElevWeb... 3 Booking via ElevWeb... 5 Sådan udfører lærerne en booking...

Læs mere

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik 0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik Indhold Om Dantek BiblioMatik og ElevWeb...... 3 Browser-adgang til ElevWeb... 3 Fjernskrivebord - adgang til Dantek BiblioMatik... 3 - det administrative system... 3

Læs mere

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser 7. Daglige opgaver Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser Indhold Udsendelse af hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser... 3 Hjemkaldelsesprofil: Låners lån eller filialens udlån?...

Læs mere

Kære skolebibliotekar

Kære skolebibliotekar Til den nye bruger af Dantek BiblioMatik august 2003 1 Kære skolebibliotekar At skifte it-system er en både spændende og udfordrende proces, men for mange også en mentalt krævende proces. Gamle indarbejdede

Læs mere

4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik

4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik 4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN 978-87-89207-39-1 Layout: Brandstifter as, www.brandstifter.dk

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Kom hurtigt i gang med Dantek BiblioMatik. KvikGuide september 2010

Kom hurtigt i gang med Dantek BiblioMatik. KvikGuide september 2010 Kom hurtigt i gang med KvikGuide september 2010 2 KvikGuide Kom hurtigt i gang med Kvik-Guide Copyright 2010 by Dantek A/S Vejledningen er bearbejdet af Mads K. Petersen På www.dantek.dk vil brugere af

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

5. Selvbetjeningsskranke

5. Selvbetjeningsskranke 5. Selvbetjeningsskranke Indhold Selvbetjeningsskranke... 3 Luk Selvbetjeningsskranke... 3 Selvbetjening på flere måder; hvordan hos jer?... 5 Stregkoder til selvbetjening... 5 Lyde fra Selvbetjeningsskranke...

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

2. Materialevedligeholdelse

2. Materialevedligeholdelse 2. Materialevedligeholdelse Indhold Materialevedligeholdelse... 5 2-2 Spar tid - genbrug data... 5 Minimal registrering - maksimal information... 6 Materialevedligeholdelse i praksis... 7 Menuer og værktøjslinje...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Sammenlægning af skolebiblioteker. Gode råd, ideer og erfaringer

Sammenlægning af skolebiblioteker. Gode råd, ideer og erfaringer Sammenlægning af skolebiblioteker Gode råd, ideer og erfaringer Sammenlægning af skolebiblioteker - Gode råd, ideer og erfaringer af Mads K. Petersen En del af serien Håndsrækninger ISBN 978-87-89207-41-4

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Microsoft Outlook 2013 DK

Microsoft Outlook 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Outlook 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Microsoft Outlook... 3 Åbn Outlook... 4 Outlook vinduet... 5 Mapperude og Navigation...6 Opgaveruden...8

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Formål: At give undervisere, vejledere og IT-ansvarlige indsigt i programmerne i ViTre pakken og samtidig sætte dem i stand til at foretage indstillinger i ViTre

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer

Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer 6. udgave, oktober 2008 Tilpasset FirstClass version 9.106, dansk 2 1 Om Skole-konferencer... 5 2 Indledning... 6 3 Oprettelse af hovedkonference... 7 3.1

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

ANNONCER. Proces Beskrivelse Handling. Der åbnes et nyt skærmbillede med en oversigt over oprettede annonceringskanaler.

ANNONCER. Proces Beskrivelse Handling. Der åbnes et nyt skærmbillede med en oversigt over oprettede annonceringskanaler. ANNONCER Proces Beskrivelse Handling Fremfind job Fremfind jobbet via boksen Jobs Klik på jobtitlen Start annonceringsproces Slå jobbet op Annoncer på Ekstern side (egen hjemmeside) Klik på fanen Annoncering

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.22.0 Den 4. august 2011 J.nr. 4004-V0890-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

OUTLOOK 2013. (Office 365)

OUTLOOK 2013. (Office 365) OUTLOOK 2013 (Office 365) Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK... 2 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 2 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER... 3 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER... 3 OPSÆTNING AF SIGNATUR... 5 OPSÆTNING AF LÆSERUDER...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere