Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter"

Transkript

1 Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

2 Indhold Lovgrundlag... 3 Status... 3 Organisering af rottebekæmpelsen... 3 Budget for årene Vision... 4 Mål... 4 Indsatsområder Hurtig udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer:... 6 Rotteforekomst... 6 Hovedkloakkerne... 6 De private afløbsinstallationer Information af borgere og virksomheder... 8 Information af borgere og virksomheder om forebyggende foranstaltninger 8 Information internt i forvaltningen/kommunen om forebyggende foranstaltninger... 8 Information om anmeldepligt... 8 Information om kommunens rottebekæmpelse Løbende tilfredshedsundersøgelse Samarbejde med haveforeningsbestyrelser om rottebekæmpelse Bedre integration mellem Rotteweb, WisePlan og WebGIS Indkøb og brug af intelligente rottefælder - eksempelvis WiseTraps Deltagelse i erfaringsudvekslingsfora, herunder deltagelse i temamøder og efteruddannelser Reaktionstider Løbende dialog med rottebekæmpelsesfirmaet Nyt udbud af den kommunale rottebekæmpelse

3 Lovgrundlag I henhold til lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse og bekendtgørelse nr af 13. december 2007 om bekæmpelse af rotter m.v. [herefter kaldet rottebekendtgørelsen] er Herlev Kommune forpligtiget til at foretage en effektiv rottebekæmpelse. Det indebærer, at rotterne skal udryddes helt eller, at der skal opnås et efter sagkyndigt skøn tilstrækkeligt lavt niveau i rottebestanden. For at kunne foretage en effektiv rottebekæmpelse og forebyggelse er det nødvendigt med en målrettet strategi, hvilket er blevet skrevet ind i den vedtaget Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark, her står det, at kommunerne skal udarbejde en rottehandlingsplan, der skal revideres hvert tredje år. Status I gennem de seneste tre år har Herlev Kommune haft en målrettet strategi, der har bevirket at antallet af rotteanmeldelserne er faldet med 46 % fra 585 i 2008 og til 316 i Antallet af anmeldelser kan ikke entydigt bruges som mål for rottebestandens størrelse, men er det bedste udtryk for, hvor mange rotter der er i Herlev Kommune. For at fastholde den positive udvikling samt øge fokus på forebyggelse og god borgerservice har Teknik- og Miljøudvalget den 10. februar 2011 besluttet at strategien skal revideres og nye mål og initiativer udpeges. Organisering af rottebekæmpelsen Med vedtagelsen af strategi for rottebekæmpelse i Herlev Kommune i 2008 blev det besluttet at afsætte et årsværk i miljøafdelingen til at realisere strategien, dette er stadig gældende. Herlev Kommune har valgt at udlicitere selve bekæmpelsen og indgik i 2010 en treårig kontrakt med Rentokil Skadedyrsservice. Budget for årene Rottekonto Løn og bekæmpelsesfirma ❶ Forbyggende bekæmpelse og kampagner EDB Gebyr (0,036 af ejendomsskatten) Overskud/- underskud Balance Der budgetteres årligt med et afdrag på kr. på akkumuleret underskud fra ❶ Der skal indgås ny kontrakt i

4 Vision Ingen rotter i gadebilledet Mål Denne strategi har som mål at reducere antallet af synlige rotter i Herlev Kommune gennem fortsat fokus på forebyggelse og bekæmpelse. Det er strategiens målsætning: at forebygge frem for at bekæmpe, at rotterne bliver i kloakkerne, at der ikke skabes tilhold for rotter uden for kloakkerne, at yde en tilfredsstillende service til borgere og erhverv, at sikre en kompetent vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, at udfase brugen af rottegift, hvor det er praktisk muligt. Indsatsområder For at kunne nå frem til det overordnet mål, er det nødvendigt at nedbryde målet i indsatsområder. De valgte indsatsområder er: 1. Hurtig udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer, 2. Information af borgere og virksomheder, 3. Løbende tilfredshedsundersøgelse, 4. Samarbejde med haveforeningsbestyrelser om rottebekæmpelse, 5. Bedre integration mellem RotteWeb, WisePlan og WebGIS, 6. Indkøb og brug af intelligente rottefælder eksempelvis WiseTraps, 7. Deltage i erfaringsudvekslingsfora, herunder deltagelse i temamøder og efteruddannelser, 8. Nye reaktionstider. 9. Løbende dialog med rottebekæmpelsesfirmaet 10. Nyt udbud af den kommunale rottebekæmpelse 4

5 I nedenstående skema er sammenhænget mellem indsatsområder og målsætninger vist. Målsætninger Indsatsområde At forebygge frem for at bekæmpe At rotterne bliver i kloakkerne At der ikke skabes tilhold for rotter uden for kloakkerne At yde en tilfredsstillende borgerservice At sikre en kompetent vejledning i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af rotter. At udfase brugen af rottegift, hvor det er praktisk muligt 1. Hurtig udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer X X 2. Information af borgere og virksomheder X X X X 3. Løbende tilfredshedsundersøgelse X 4. Samarbejde med haveforeningsbestyrelser om rottebekæmpelse X X X 5. Bedre integration mellem RotteWeb, WisePlan og WebGIS X X Indkøb og brug af intelligente 6. rottefælder eksem- X X pelvis WiseTraps 7. Deltage i erfaringsudvekslingsfora, herunder deltagelse i temamøder og efteruddannelser X X X 8. Reaktionstider X 9. Løbende dialog med rottebekæmpelsesfirmaet. X X X 10. Nyt udbud af den kommunale rottebekæmpelse X X X I det følgende beskrives indsatsområderne samt de målsætninger de referer til. 5

6 1. Hurtig udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer: Rotter lever primært i kloakkerne, men søger fra tid til anden op til overfladen i søgen efter tørre redemuligheder, føde eller etablering af nye familiestrukturer. Adgangen til jordoverfladen sker gennem defekte kloakker, uafproppet døde kloakstik, fejl og uforsigtighed i forbindelse med byggeopgaver. Fejl, mangler og skader kan ske på både offentlig og private ledninger. Rotteforekomst Når der konstateres rotter på en ejendom, vil det ofte skyldes fejl på kloakken eller afløbsinstallationen. Den kommunale rottekonsulent vil på tilsynet undersøge kloak-/afløbsforholdene. Fejl kan ofte findes ved hjælp af et røgapparat. Ved mere komplicerede sager på private afløbsinstallationer må ejeren lade en kloakmester foretage en tv-inspektion af afløbsinstallationen. Er der tvivl om, hvorvidt der er fejl på den offentlige del af kloakken eller på den private afløbsinstallation undersøger Herlev Kloak kloakken med tv-inspektion. Hvis der konstateres en kloakfejl, skal denne udbedres hurtigst muligt. Bekæmpelsen kan først påbegyndes efter udbedring, for ellers vil der forsat kunne komme nye rotter på ejendommen. I den mellemliggende periode skal der nedsættes midlertidige rottespærre før og efter bruddet, der sikre mod udvandring af rotte til overfladen. Hovedkloakkerne Det offentlige kloaksystem i Herlev Kommune er relativt ungt med en gennemsnits alder på år. Herlev Kloak har en rullende renoveringsplan for kloaksystemet, hvor rørenes levetid forlænges ved strømpeforing. Herlev Kloak udførte i 2010 i alt 8,9 km strømpeforing. Akut ledningsbrud forekommer dog sjældent i hovedkloakken, men mere i sidestik og i forbindelse med brønde og Herlev Kloak foretager cirka 0-3 reparationer om året. Herlev Kommune kan jf. 9 i rottebekendtgørelsen meddele påbud til ledningsejeren om undersøgelse samt udførelse af de fornødne foranstaltninger. De private afløbsinstallationer Der forekommer mange fejl, mangler og skader på de private afløbsinstallationer. Det kan f.eks. være brud som følge af sætninger i jorden, gamle rør og brønde, ukorrekte tilslutninger og samlinger, løse riste i gulvafløb, manglende afpropning af rør der ikke længere er i brug eller manglende metalnet over faldstammeudluftninger. Dette er kun eksempler. Ofte forekommer fejl og mangler, fordi der anvendes uautoriserede håndværkere til etablering og renovering af afløbsinstallationerne. Herlev Kommune kan jf. 9 i rottebekendtgørelsen meddele påbud til grundejeren om undersøgelse samt udførelse af de fornødne foranstaltninger. Der er i 2010 udstedt 3 forvarslinger af påbud, alle er efterkommet. 6

7 Hvis påbuddet ikke efterkommes, meddeles indskærpelse efterfulgt af politianmeldelse. Kommunen har endvidere mulighed for at foretage en selvhjælpshandling og udfører reparationen mod udpantning i ejendommen. Det skal dog siges at som oftest er grundejerne selv interesseret i at udbedre skaderne, så problemerne med rotter forsvinder fra ejendommen. Hurtig udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer At rotterne bliver i kloakkerne. At forebygge frem for at bekæmpe. Såvel private som offentlige kloakker udbedres inden for maximalt 1½ måned efter brud er konstateret. Samarbejde med aut. kloakfirmaer om tv-inspektion af private stik til en overkommelig pris. Mere fokus på de private stik gennem pressen. Oversigt over ejendomme, hvor der er konstateret brud. 7

8 2. Information af borgere og virksomheder Man kan inddele informationen i tre dele: 1. Information om forebyggelse 1.1. Over for borgerne og virksomhederne 1.2. Internt i forvaltningen/kommunen 2. Information om anmeldepligt (jf. 3 i rottebekendtgørelsen) 3. Information om kommunens rottebekæmpelse 3.1. Over for anmelder i form af en besøgsrapport 3.2. Overordnet i form af en årsrapport, på WebGIS osv. Information af borgere og virksomheder om forebyggende foranstaltninger Det er vigtigt at forebygge og det skal kommunikeres ud til borgerne og virksomhederne. Bygningsgennemgange, vejledning om tv-inspektion af afløbsinstallationer og vejledning om korrekt affaldshåndtering skal være en del af kommunens rottekonsulenters arbejde. Information internt i forvaltningen/kommunen om forebyggende foranstaltninger Det er vigtigt at alle, der arbejder med tekniske installationer og vedligeholdelse af de kommunale institutioner er bekendt med forebyggelse af rotteangreb. Forebyggelsen skal ind i flere stadier af byggearbejdet: 1. I projekteringsfasen kan forebyggelsen afspejle sig i materialevalget, eksempelvis hårde materialer ved soklen. I projekteringsfasen er det muligt at projektere nye afløbssystemer med rottespærre i skelbrønden og foranstaltninger mod rotte indtrængen gennem faldstammen. 2. I byggefasen skal der være fokus på forebyggelse, ved at informere entreprenørerne om risikoen ved åbne kloakker, uanset om det er fordi, man venter på et toilet, der skal tilsluttes eller af andre årsager, må kloakken aldrig stå åben. Avispapir, plastposer og polystyren er ikke acceptable lukninger, uanset hvor midlertidige de er. 3. I forbindelse med vedligeholdelse 4. I forbindelse med fremtidig drift Rotter kan gnave i alt der er blødere end støbejern. Information om anmeldepligt Det er en borgerpligt at anmelde rotter. Herlev Kommune er forpligtiget til minimum to gange årligt at orienterer om, at konstaterede forekomster af rotter skal anmeldes til kommunen. Borgere og virksomheders anmeldelser af rotter er yderst vigtigt for rottebekæmpelsen. Information om kommunens rottebekæmpelse Efter hvert konsulentbesøg, hvor der er foretaget rottebekæmpelse skal borgeren/virksomheden have en besøgsrapport, hvor bekæmpelsestiltagene er beskrevet. 8

9 Billede 1: Eksempel på besøgsrapport. Information af borgere og virksomheder At rotterne bliver i kloakkerne. At der ikke skabes tilhold for rotter uden for kloakkerne. At yde en tilfredsstillende borgerservice. At forebygge frem for at bekæmpe. Bedre forebyggelse mod rotter integreret i projekteringen. Bedre forebyggelse mod rotter i forbindelse med bygningsog renoveringsarbejder. Bedre viden om forebyggelse mod rotter. Informationskampagner i Herlev Bladet. Intern undervisning af relevante medarbejdere i forvaltningen. Forsøg med rottespærre i nye skelbrønde. Ingen eller få rotteanmeldelser i forbindelse med nybyggerier og renoveringer af bygninger. 9

10 3. Løbende tilfredshedsundersøgelse Hvert kvartal sendes der spørgeskemaer ud til afsluttede rottesager. Spørgeskemaet består af 10 spørgsmål, der til sammen skal give et billede af borgernes tilfredshed med kommunens rottebekæmpelse. Løbende tilfredshedsundersøgelse At yde en tilfredsstillende borgerservice. Dokumenteret større tilfredshed blandt borgerne. Bedre viden om rottebekæmpelsen fra anmeldelse til endt bekæmpelse. Tale med Grontmij om bedre muligheder for udtræk i Rotteweb. Udsending af tilfredshedsskemaer til borgere med afsluttede rottesager, hvert kvartal. Hvis den samlede score er 4 eller derover. Tilfredshedsundersøgelsesskema 10

11 4. Samarbejde med haveforeningsbestyrelser om rottebekæmpelse Herlev Kommune har hvert år mange anmeldelser om rotter i haveforeningerne, hvilket til dels skyldes manglende oprydning, dårligt vedligeholdte huse og relativ ro i lange perioder. Samarbejde med haveforeningsbestyrelser om rottebekæmpelse At forebygge frem for at bekæmpe. At der ikke skabes tilhold for rotter uden for kloakkerne. At yde en tilfredsstillende borgerservice. Bedre viden om forebyggelse mod rotteangreb. Færre rotter i haveforeningerne. Informationskampagner i Herlev Bladet. Informationsmøder med Haveforeningernes bestyrelser. Deltagelse på haveforeningernes generalforsamlinger. Udarbejde informationsmateriale til udlevering i haveforeningerne. Opsætning af permanent forebyggende bekæmpelse i haveforeningerne. Et fald i anmeldelser fra haveforeningerne. 5. Bedre integration mellem Rotteweb, WisePlan og WebGIS Det er vigtigt for bekæmpelsen af rotter, at få et geografisk overblik over anmeldelserne og årsagsrelationer. Bedre integration mellem Rotteweb, WisePlan og WebGIS At forebygge frem for at bekæmpe. At yde en tilfredsstillende borgerservice. En mere strategisk planlægning af rottebekæmpelsen iht. geografi og årsag. Møde mellem Grontmij, WiseCon og Herlev Kommune. Et system der hænger sammen. Fri udveksling af informationer mellem programmerne. 11

12 6. Indkøb og brug af intelligente rottefælder - eksempelvis WiseTraps Herlev Kommune har i 2010 valgt at udfase anvendelsen af gifte i kloakkerne. I 2009 blev der i kloakkerne nedhængt blokke á 300 gram svarende til 450 kg rottegift og der blev anvendt 163 kg rottegift i bekæmpelsen af 330 anmeldelser, hvilket giver et forbrug på ca. 494 gram rottegift pr. anmeldelse. I 2010 blev der ikke anvendt gift i kloakkerne og der blev kun anvendt 23 kg rottegift til bekæmpelse af 316 anmeldelser, hvilket giver et forbrug på ca. 73 gram rottegift pr. anmeldelse. Generelt kan man sige, at den mængde gift en rotte indtager inden den dør, svarer til 10 % af kropsvægten eller ca. 25 gram. Det vil sige, at der i 2009 var ca. 20 rotter pr. anmeldelse, mens der i 2010 kun var ca. 3 rotter pr. anmeldelse. Der er mange gode grunde til, at vi ikke anvender gift i kloakker samt at vi ønsker at minimere brugen af gift i rottebekæmpelsen. 1. Der er risiko for resistensproblemer, hvilket gør bekæmpelsen vanskeligere. 2. Giften udgør en risiko for sekundære forgiftninger, dvs. at andre dyr bliver forgiftet ved at æde rotter, der har spist rottegift. 3. Rottegiften udgør en risiko for vandlevende organismer. Indkøb og brug af intelligente rottefælder eksempelvis WiseTraps At udfase brugen af rottegift, hvor det er praktisk muligt. Mindre forbrug af rottegift. Flere intelligente fælder. Indkøb af intelligente fælder. En reduktion på 10 % anvendt gift pr. anmeldelse pr. år. 7. Deltagelse i erfaringsudvekslingsfora, herunder deltagelse i temamøder og efteruddannelser Det er vigtigt at være på forkant med forebyggelse og bekæmpelse, det er ligeledes vigtigt at kunne præge lovgivningen og være med til at sætte dagsordnen for fremtidens bekæmpelse. Deltagelse i nationale og regionale erfaringsudvekslingsfora, herunder deltagelse i temamøder og efteruddannelser At forebygge frem for at bekæmpe. At sikre en kompetent vejledning i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af rotter. At udfase brugen af rottegift, hvor det er praktisk muligt. Mere kompetent vejledning af borgerne. Deltagelse i relevante erfa-grupper, temamøder og styregrupper. Bedre viden om forebyggelse og bekæmpelse. Et komplet billede over anmeldelser og årsager. 12

13 8. Reaktionstider Ved anmeldelser udendørs: Inden udgangen af næstkommende hverdag. Ved anmeldelser: Indendørs Ved børneinstitutioner og dagplejer Ved SFO er og skoler Ved fødevarevirksomheder Inden for 5 timer. Gælder også i weekenderne. Definitioner: Herlev Kommune definere indendørs som værende alle steder, der er omkranset af klimaskærm og hvor mennesker opholder sig, herunder loftrum, kælderrum, beboelsesrum, arbejdsrum og udestuer. I tvivlsspørgsmål afgøres det af Herlev Kommune. På baggrund af nye retningslinjer fra Naturstyrelsen (se faktabox) er det vigtigt, at Herlev Kommune har en velfungerende vagtordning, så borgerservicen ikke forringes uden for kommunens åbningstid. Reaktionstider At yde en tilfredsstillende borgerservice. Bedre borgerservice. Hurtigere bekæmpelsesstart, også uden for kommunens åbningstid. Under 5 % af forsinkede 1. gangs besøg. Møde med bekæmpelsesfirmaet. Informationskampagne i Herlev Bladet. Et minimum af forsinkede 1. gangs besøg. Pkt. 4.9 i Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark. I de tidsrum, hvor den kommunale rottebekæmpelse ikke er til rådighed, bør borgere, der selv måtte ønske at rekvirere og betale en privat bekæmper, have mulighed for dette. En forudsætning for, at en sådan ordning kan fungere forsvarligt, er, at hvert besøg straks anmeldes til kommunen, således at kommunen får de nødvendige informationer. 9. Løbende dialog med rottebekæmpelsesfirmaet Det er meget vigtigt, at der er en god og gensidig kontakt med bekæmpelsesfirmaet. En næsten daglig kontakt med rottekonsulenterne, hvor dagligdags problemer afklares og en kvartalsmæssig kontakt med bekæmpelsesfirmaet, hvor større sager og ønsker tages op. Det er ligeledes vigtigt at rottekonsulenterne følger en ensartet fastlagt procedure for 1. gangs besøg, før de vælger en bekæmpelsesmetode. Det er vigtigt for forebyggelse og planlægning af rottebekæmpelsen i Herlev Kommune, at vi kender årsagerne til problemet. Løbende dialog med rottebekæmpelsesfirmaet At yde en tilfredsstillende borgerservice. At forebygge frem for at bekæmpe. At udfase brugen af rottegift, hvor det er praktisk muligt. Fastlagt procedure for 1. gangs besøg, der indeholder en årsagsrelation. Hurtigere bekæmpelsesstart. Bedre borgerservice. Under 5 % af forsinkede 1. gangs besøg. Kvartalsmøder med bekæmpelsesfirmaet. Daglig kontakt med rottekonsulenterne. Et minimum af forsinkede 1. gangs besøg. 13

14 10. Nyt udbud af den kommunale rottebekæmpelse Kontrakten med Rentokil A/S løber indtil udgangen af Det betyder, at der i løbet af 2012 skal udarbejdes udbudsmateriale og i fjerde kvartal 2012 afholdes licitation, hvorefter der kan skrives kontrakt i december Den største udfordring i udførelsen af rottebekæmpelsen i Herlev Kommune, er at få rottebekæmpelsesfirmaet til at prioritere de relativ få anmeldelser, der er i Herlev Kommune om året. Det er forholdsvist dyrt for bekæmpelsesfirmaet, at kører til en anmeldelse i Herlev Kommune, da indtjeningen pr. anmeldelse i Herlev Kommune er mindre end indtjeningen for servicering af private kunder. Dette udmønter sig i, at bekæmpelsesfirmaet forsøger at samle anmeldelserne i bunker, hvilket bevirker at strategiens reaktionstider ikke altid overholdes. Derfor overvejes det enten: at indgå i et tættere samarbejde med omegnskommunerne, eller at indgå en aftale om et fælles udbud af rottebekæmpelsen med omegnskommunerne. Nyt udbud af den kommunale rottebekæmpelse At yde en tilfredsstillende borgerservice At forebygge frem for at bekæmpe At sikre en kompetent vejledning i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af rotter At udfase brugen af rottegift, hvor det er praktisk muligt Bedst mulig rottebekæmpelse i Herlev Kommune 3. kvartal 2011: Udforske mulighederne for et fælles kommunalt udbud af rottebekæmpelsen kvartal 2012: Udarbejde udbudsmateriale. Politisk behandling. Ultimo 3. kvartal 2012: Udsending af udbudsmateriale til relevante bekæmpelsesfirmaer. 4. kvartal 2012: Licitation. Politisk behandling. Kontraktforhandlinger. Kontraktunderskrivning. Ny underskrevet kontrakt inden udgangen af

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan 2013-2015 Lene Skovmose Herning Kommune 2 Indhold Lovgrundlag 3 Status...3 Organisering af rottebekæmpelsen..4 Budget for årene 2013

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2016-2018 Rottehandlingsplan Egedal Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Formål... 2 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune... 3 2.1 Myndighedsopgaver... 3 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune Evaluering af Rottehandlingsplan 2013-2015 Køge Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 STATUS FOR ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 3 1.1 Det igangværende pilotprojekt med WiseTraps videreføres 3 1.2 Skoler og

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Rotterapport Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Kontaktperson: slettet Første anmeldelses dato: 25. januar 2013 Kommune: København Navn: A/B slettet Tlf./mail: slettet Adresse: slettet, 2500 Valby

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 1 Udarbejdet af konsulent Ann-Charlotte Heiberg i samarbejde med Center for Anlæg og Ejendomme Juni 2016 Kontaktperson: Hanne Hansen, Center for Anlæg og Ejendomme, Tlf. 7994

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rottebekæmpelse og karakteristik af Gribskov Kommune...

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2017 Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rotteanmeldelser i Slagelse Kommune... 4 Anmeldelser på landsplan... 7 Årsager til stigninger

Læs mere

Rottehandlingsplan Varde Kommune

Rottehandlingsplan Varde Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Varde Kommune Siden 1. januar 2013 har alle kommuner skulle have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse med krav om fornyelse minimum hvert tredje år. Rottehandlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m.

Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m. Kravspecifikation 1. Lovgrundlag Rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune skal foretages i overensstemmelse med reglerne i: Bekendtgørelsen af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010, Bekendtgørelsen

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2018 KULTUR, MILJØ OG VÆKST VEJ- OG PARKAFDELINGEN NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 1. Baggrund... 3 2. Handlingsplanens indhold...

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Opdateret 13.oktober 2014. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL takker for modtagelse af udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. KL støtter op om behovet

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2017-2019 2017-2019 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 VI BETALER ALLE TIL DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE... 4 ANTALLET AF ROTTEANMELDELSER

Læs mere

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE Rottehandlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE 2016-2018 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indhold Indledning - rotter og handlingsplan... 5 Organisering og økonomi... 6 Servicemål for den

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

Status for rottebekæmpelsen

Status for rottebekæmpelsen Status for rottebekæmpelsen På udvalgsmødet den 6. marts 2017 blev der anmodet om en nærmere redegørelse for rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune. Baggrunden herfor var indslaget i DR s Kontant den 2. marts

Læs mere

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. nst@nst.dk Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter KL har den 10. februar 2012 modtaget høring af udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter. Overordnet set har den nye rottebekendtgørelse rigtig

Læs mere

Rottehandlingsplan. for Bornholm

Rottehandlingsplan. for Bornholm Rottehandlingsplan 2016-2018 for Bornholm Teknik & Miljø - Marst 2017 Indholdsfortegnelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Bornholms Regionskommune... 3 Rottehandlingsplan 2016-2018... 3

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00027 Ref. Mimad, mihal Den 19/1 2015 Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Udkast til vejledning

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2016-2018 1 Indhold Målet for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune... 3 Servicemål for den praktiske del af den kommunale

Læs mere

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile- Skadedyrsrådgivning Disposition: 1) Hvad siger loven? 2) Investerer kommunerne i

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2018 1 Indhold Rottehandlingsplan 2016 2018... 3 Skadedyrsenheden... 5 Styrke dialogen med københavnerne til gavn for forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter... 6 Inddrage københavnere,

Læs mere

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Bilag 2 Tilbudsliste

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Bilag 2 Tilbudsliste Rottebekæmpelse i Odense Kommune Bilag 2 Tilbudsliste Dato: 15-10-2013 Udarbejdet af: ACH/PJH Version: 5 Godkendt af: side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan 2013-2015 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse

Læs mere

Notat. ROTTER INDENDØRS (i byområder) i beboelsen, kælder, skunk, loft m.m. FAQ i forbindelse med rottebekæmpelse OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL:

Notat. ROTTER INDENDØRS (i byområder) i beboelsen, kælder, skunk, loft m.m. FAQ i forbindelse med rottebekæmpelse OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL: Notat FAQ i forbindelse med rottebekæmpelse ROTTER INDENDØRS (i byområder) i beboelsen, kælder, skunk, loft m.m. OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL: Jeg har anmeldt rotter indendørs, hvad sker der nu? Når du anmelder

Læs mere

Status rotter, april 2016 manglende ressourcer

Status rotter, april 2016 manglende ressourcer 2016 Status rotter, april 2016 manglende ressourcer cks Hvidovre Kommune/Vej- og Parkafdelingen 08-04-2016 Indhold Resume... 2 1.0 Antal årlige rotteanmeldelser... 3 2.0 Nye krav fra Naturstyrelsen...

Læs mere

En analyse af rottebekæmpelsen i Odense, Hedensted og Herning kommuner i 2014 og 2015

En analyse af rottebekæmpelsen i Odense, Hedensted og Herning kommuner i 2014 og 2015 En analyse af rottebekæmpelsen i Odense, Hedensted og Herning kommuner i 2014 og 2015 Partnerskab om giftfri rottebekæmpelse 2016 Indhold Partnerskab om giftfri rottebekæmpelse... 2 Forord... 3 Resumé...

Læs mere

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune Dato Ansvarlig Sags ID. 19. juni 2012 Tins / sulu Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune 1 Formål. Kalundborg Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke

Læs mere

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Titel: Emneord: Resume: URL: Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Rotter, rottebekæmpelse, rotteforebyggelse,

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. revision 2015 Planperiode: 2016 til 2018 Indledning I 2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2013-2015 Marts 2013 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710-2012-158501

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE 2013 1 Formål Formålet med regulativet er at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og -slam fra samlestanke ved alle ejendomme

Læs mere