Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne."

Transkript

1 14. november 2012 J.nr.: MODELLER FOR OMDANNELSE FRA AKTIESELSKABSHAVN TIL SELVSTYREHAVN Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne. Nedenfor under punkt 1 og 2 følger en beskrivelse af mulige modeller. Punkt 3 indeholder en kombinationsmodel. Afslutningsvis vurderes under punkt 4, hvilken af modellerne, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende. Det bemærkes, at nærværende notat er af generel karakter. Inden en konkret omdannelse iværksættes, bør der foretages en konkret vurdering af aktieselskabshavnens forhold herunder bl.a. låneaftaler, lejeaftaler og skatteforhold. Den skatte- og momsmæssige position i forbindelse med en omdannelse til selvstyrehavn bør analyses individuelt, da denne kan afhænge af en række faktorer, herunder bl.a. den nuværende skattemæssige position for aktieselskabshavnen. Det bør konkret undersøges, om forudsætningerne for en eventuel eksisterende skattefrihed for aktieselskabshavnen kan opretholdes, eller om udlodningen af et likvidationsprovenu, der eventuelt overstiger en normal forrentning af indskudskapitalen kan give skattemæssige udfordringer. Herudover kan der være særlige udfordringer, hvis den eksisterende aktieselskabshavn driver ikke-havne relaterede aktiviteter i et eller flere datterselskaber, og disse datterselskaber nu bliver en del af selvstyrehavnen og dermed kommunen.

2 Det er vores vurdering, at der med den rette omhu kan gennemføres en omdannelse uden, at denne udløser væsentlige skattemæssige problemer. Havnen bør tillige også undersøge de momsmæssige forhold, der knytter sig til omdannelsen, herunder bør havnen have særlig fokus på reglerne om momsfrie virksomhedsoverdragelser og håndteringen af eventuelle debitorer. Herudover bør havnen have fokus på fortsat at kunne opnå fuldt momsfradrag på omkostninger og ikke risikere at blive påvirket af kommunens momsposition i øvrigt. Der kan være gode muligheder for at optimere momspositionen både for havnen og for kommunen. 1. Overdragelse og efterfølgende likvidation Den overordnede stepplan for en omdannelse efter denne model vil være således: 1. Overdragelse af samtlige aktiviteter herunder aktiver og passiver til kommunen (Overdragelsesaftale) 2. Kommunen betaler et vederlag til aktieselskabshavnen for aktiviteterne 3. Kommunen beslutter i umiddelbar forlængelse af overdragelsen, at etablere en kommunal selvstyrehavn 4. Havneaktieselskabet likvideres og likvidationsprovenuet tilgår kommunen 1.1 Medarbejderne Overdragelsen vil være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, som indebærer, at kommunen overtager alle medarbejderne på samme vilkår, som de var ansat på i aktieselskabshavnen. 1.2 Løbende aftaler Ved en overdragelse af alle aktiviteterne vil alle de parter, der har indgået løbende aftaler med havnen, få ny aftalepart ved overdragelsen. Det drejer blandt andet om långivere, lejere etc. Det vil kræve accept fra disse medkontrahenter at udskifte aktieselskabshavnen med kommunen i de enkelte aftaler. Det er normalt ikke noget problem at opnå et sådant samtykke, men det er vigtigt at være opmærksom på, at medkontrahenter, der har indgået aftaler med aktieselskabshavnen, der er særligt gunstige for ak- Side 2 af 6

3 tieselskabshavnen, og som er uopsigelige i en periode eller har et langt opsigelsesvarsel, vil kunne søge at benytte en overdragelse til at komme ud af aftaleforholdet. I praksis er dette særligt relevant på lejeaftaler. 1.3 Låneaftaler I praksis vil der ved anvendelse af denne model også skulle indgås en ny låneaftale, såfremt aktieselskabshavnen har ekstern lånefinansiering. Det er vigtigt at være opmærksom på, at overflytningen af lånet vil kunne påvirke kommunens låneramme. Det bør konkret vurderes, om overflytningen har positive eller negative konsekvenser for den samlede låneramme. 1.4 Datterselskaber En overdragelse vil i givet fald også kunne omfatte aktier i aktieselskabshavnens datterselskaber. Sådanne selskaber vil efterfølgende kunne fungere som selskaber under den kommunale selvstyrehavn, forudsat at betingelserne i havnelovens 9 er opfyldt. Hvis aktieselskabshavnen har datterselskaber, der har drevet virksomhed uden for de aktiviteter, der er oplistet i havnelovens 9, stk. 6, kan der være behov for at gennemføre en forudgående omstrukturering for at sikre, at den nye selvstyrehavn kan operere inden for rammerne af havnelovens Forurening Hvis der er opstået forurening på havnearealerne i den periode, hvor havnen har været drevet som aktieselskabshavn, vil ansvaret herfor kunne isoleres i det selskab, som efterfølgende likvideres, hvis omdannelsen gennemføres ved en overdragelse. Ved en fusion overtager kommunen ansvaret, men dette vil kunne holdes udenfor, hvad der overdrages i henhold til overdragelsesaftalen. Værdien heraf vil dog være begrænset, idet kommunen, uanset at den ikke måtte være ansvarlig for forureningen, som ejer af havnearealerne vil stå med problemet med forurening. 2. Fusionsmodellen Selskabslovens regler om fusion finder umiddelbart alene anvendelse på fusioner af kapitalselskaber. I en fusion mellem en kommune og et selskab er kommunen ikke et kapitalselskab, og reglerne finder derfor ikke direkte anvendelse. Side 3 af 6

4 Selskabsloven indeholder imidlertid i 253 en særbestemmelse, der i et vist omfang lader selskabslovens regler finde anvendelse på en situation, hvor et selskab opløses og samtlige selskabets rettigheder og forpligtelser overføres til en kommune. Denne fremgangsmåde vil kunne anvendes til at flytte aktiviteterne fra en aktieselskabshavn op i en kommunal selvstyrehavn. Den overordnede stepplan vil være således: 1. Kommunen og aktieselskabshavnen opretter i fællesskab en fusionsplan og en fusionsredegørelse (sidstnævnte kan dog fravælges) godkendes af byrådet henholdsvis bestyrelsen i aktieselskabshavnen 2. Revisor udarbejder en vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen (kan eventuelt fravælges) 3. Fusionsplan indsendes til Erhvervsstyrelsen, der offentliggør modtagelsen af planen 4. Tidligst 4 uger efter at Erhvervsstyrelsen har offentliggjort modtagelsen af planen, kan Byrådet henholdsvis bestyrelsen i aktieselskabshavnen endeligt beslutte at overføre samtlige rettigheder og forpligtelser fra aktieselskabshavnen til kommunen 5. Fusionsbeslutningen anmeldes til Erhvervsstyrelsen, der registrerer den i styrelsens it-system 6. Kommunen beslutter i umiddelbar forlængelse af overdragelsen, at etablere en kommunal selvstyrehavn 2.1 Succession Gennemførelse af en omdannelse efter ovennævnte regler vil have den fordel, at alle de medkontrahenter, som aktieselskabshavnen har løbende aftaler med, automatisk overføres til kommunen. Der kræves således som udgangspunkt ikke samtykke fra medkontrahenterne. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der i de enkelte aftaler kan være bestemmelser, der kræver samtykke. Dette vil typisk være tilfældet i lånedokumenter. I lånedokumenter vil der eksempelvis kunne være bestemmelser om, at hele gælden forfalder til omgående betaling ved ejerskifte eller ved fusion. Kommunen overtager alle forpligtelser som aktieselskabshavnen måtte have, herunder også forpligtelser, som ikke er kendte på overtagelsestidspunktet. Det kunne eksempel- Side 4 af 6

5 vis være forpligtelser, der relaterer sig til forurening opstået i den periode, hvor arealer og bygninger har været ejet af aktieselskabshavnen. 2.2 Medarbejderne Fusionen vil være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, som indebærer, at kommunen vil overtage alle medarbejderne på samme vilkår som de var ansat på i aktieselskabshavnen. 2.3 Låneaftaler Det er vigtigt at være opmærksom på, at overflytningen af lånet vil kunne påvirke kommunens låneramme. Hvis aktieselskabshavnens lånefinansiering ikke er sket med garanti fra kommunen vil overflytningen af lånet til selvstyrehavnen således slå fuldt igennem på lånerammen. 2.4 Datterselskaber En fusion vil i givet fald også omfatte overførsel af aktier i aktieselskabshavnens datterselskaber til kommunen. Sådanne datterselskaber vil efterfølgende kunne fungere som selskaber under den kommunale selvstyrehavn, forudsat at betingelserne i havnelovens 9 er opfyldt. Hvis aktieselskabshavnen har datterselskaber, der har drevet virksomhed uden for de aktiviteter, der er oplistet i havnelovens 9, stk. 6, kan der være behov for at gennemføre en forudgående omstrukturering for at sikre, at den nye selvstyrehavn kan operere indenfor rammerne af havnelovens Kombination af selvstyrehavn og aktieselskabshavn Visse aktiviteter kan kun drives i aktieselskabshavne og ikke i kommunale selvstyrehavne, jf. havnelovens 9 og 10. Det kan derfor ikke udelukkes, at det i visse kommuner vil kunne være hensigtsmæssigt at arbejde med en tostrenget struktur, hvor der både er en selvstyrehavn og en aktieselskabshavn. Hvis havnen i dag er etableret som en aktieselskabshavn, vil en omlægning til en tostrenget model kunne opnås således: Side 5 af 6

6 1. Den nuværende aktieselskabshavn spaltes i to selskaber, der begge er aktieselskabshavne. Ved spaltningen etableres én enhed, som fremadrettet skal være kommunal selvstyrehavn, og én enhed, der fremadrettet skal være aktieselskabshavn. De aktiviteter, der placeres i sidstnævnte, vil være de, der ikke kan drives i en selvstyrehavn. 2. Efter spaltningen vil kommunen eje to aktieselskabshavne 3. Herefter anvendes enten model 1 eller 2 til at omdanne det af selskaberne, der fremadrettet skal drives som selvstyrehavn. 4. Konklusion Model 1, overdragelsesmodellen, har indbyggede uhensigtsmæssigheder. Først og fremmest overgår løbende aftaler ikke automatisk til kommunen. Endvidere vil omdannelsesprocessen være mere tidskrævende ved overdragelsesmodellen, idet der også vil være indbygget en likvidationsproces. Endelig vil processen forudsætte en overførsel af midler fra kommunen til aktieselskabshavnen som betaling for aktiviteterne. Disse midler vil blive tilbageført i forbindelse med likvidationen men vil i den mellemliggende periode udgøre en likviditetsbelastning. Den eneste fordel, som er indbygget i overdragelsesmodellen sammenlignet med fusionsmodellen er, at risikoen for ukendte krav, herunder krav der relaterer sig til ansvar for forurening, kan isoleres i aktieselskabshavnen, som likvideres efter overdragelsen. Det er vores vurdering, at aktieselskabshavne generelt mest hensigtsmæssigt vil kunne omdannes ved brug af fusionsmodellen. Konkrete forhold kan dog tilsige, at overdragelsesmodellen bør overvejes. Hvis aktieselskabshavnen har drevet aktiviteter, som ikke falder inden for havnelovens 9, kan der med fordel gennemføres en forudgående spaltning, hvorefter omdannelse kan ske efter fusionsmodellen. Herved bevares muligheden for at videreføre de aktiviteter, som kun kan udøves af aktieselskabshavne. Christian Bredtoft Guldmann Lars Loftager Jørgensen Side 6 af 6

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

INDSIGT NOVEMBER 2009

INDSIGT NOVEMBER 2009 INDSIGT NOVEMBER 2009 DEN KOMMUNALE ØKONOMI UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Baggrund Det danske samfund, herunder kommunerne, står i disse år over for nogle kolossale økonomiske udfordringer. Mens emner som

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Den nye selskabslov. muligheder og risici

Den nye selskabslov. muligheder og risici Den nye selskabslov muligheder og risici Maj 2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk Website: www.pwc.dk Redaktion: Henrik Steffensen

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Den danske banksektor

Den danske banksektor Den danske banksektor er præget af mange mindre og mellemstore pengeinstitutter, der for manges vedkommende er karakteriseret ved en lokal forankring og et fintmasket filialnet. De senere år har der kunnet

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING FEBRUAR 2010 INDHOLD 1.1 Stiftelse ændringer pr. 1. marts 2010 3 1.2 Stiftelse senere ændringer 3 2.1 Selskabskapital ændringer pr. 1. marts 2010 3

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Momsmæssige problemstillinger

Momsmæssige problemstillinger Momsmæssige problemstillinger Der er truffet beslutning om at svømmehal, idrætscenter og wellness sammenlægges under GIS. Der skal forhandles om kommunes overtagelse af aktiver og passiver i GIS og forslag

Læs mere

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006 Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud KL Danske Regioner 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 5 LÆSEVEJLEDNING... 5 2. INDHOLD OG RAMMER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt.

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt. Organisation Høringssvar Kommentar Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard Skattefri omstrukturering Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens

Læs mere

Spaltning og fusion af selskaber

Spaltning og fusion af selskaber Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder:

Læs mere

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Indledning Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Definition - Virksomhedsoverdragelse: Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til

Læs mere

CORPORATE FINANCE. Norddjurs Kommune. Idekatalog over udbudsbetingelser 3. april 2009

CORPORATE FINANCE. Norddjurs Kommune. Idekatalog over udbudsbetingelser 3. april 2009 CORPORATE FINANCE Norddjurs Kommune Idekatalog over udbudsbetingelser 3. april 2009 Vigtig information Norddjurs Kommune ("NK") har bedt KPMG's Corporate Finance ("KCF") om at bistå som finansiel rådgiver

Læs mere

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden GRANSKNINGSBERETNING - vedrørende visse forhold i ebh-fonden Advokat Carsten Fode Århus den 16. oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1. GRANSKNINGSTEMA... 3 2. GRANSKNINGENS FORLØB... 4 3. ANTAGET

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere