Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast"

Transkript

1 Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste afkast En stærk markedsudvikling betød, at alle puljer opnåede positive afkast i 1. kvartal. Akkurat som i 2009, klarede de mere risikobetonede puljer sig også bedst i årets tre første måneder. Bedst gik det puljerne Danske aktier, Udenlandske aktier og Højrenteobligationer, mens de mindre risikobetonede puljer med danske obligationer opnåede mere moderate afkast. Puljen Danske aktier fik en god start på 2010, hvor især marts måned bidrog til et meget flot afkast på 11,0 pct. for kvartalet som helhed. Puljen gav et højere Puljeafkast i 1. kvartal Procent Korte obligationer Lange obligationer Indeksobligationer Udenlandske obligationer Højrenteobligationer Danske aktier Udenlandske aktier Unoterede aktier Indlån afkast end den generelle markedsudvikling, hvilket bl.a. skyldes investeringer i biotekselskabet Neuro- Search, IC Company s og Novo Nordisk, der alle steg markant på baggrund af positive nyheder. Puljen Udenlandske aktier gav et afkast på 7,4 pct., hvilket var lidt svagere end den generelle markedsudvikling. Årsagerne skal bl.a. findes i den regionale sammensætning, idet vores undervægt af USA og Japan og en favorisering af især Europa bidrog negativt. Således steg dollar og yen næsten 6 pct. over for euro, hvilket kom danske investorer med amerikanske og japanske aktier til gode. Derudover bidrog en undervægt i mere vækstorienterede sektorer negativt til afkastet. Unoterede aktier sluttede perioden med et afkast på 5,9 pct. Puljerne Højrenteobligationer og Udenlandske obligationer opnåede afkast på henholdsvis 6,4 pct. og 5,5 pct. Førstnævnte var især begunstiget af en indsnævring i den merrente, som investorerne krævede for at påtage sig risiko i markedet for europæiske high yield obligationer, mens puljen Udenlandske obligationer nød godt af stigende kurser på dollar og yen. De mindre risikobetonede puljer, heriblandt Korte obligationer, Lange obligationer samt Indeksobligationer opnåede i 1. kvartal afkast i niveauet 1,5-2,0 pct., primært med baggrund i kvartalets rentefald. Pæne afkast i Bankvalg Den positive udvikling i samtlige puljer er også afspejlet i Bankvalg, hvor vi løbende tilpasser fordelingen ( fortsættes nederst side 2)

2 Udviklingen på de finansielle markeder i 1. kvartal Obligationsmarkederne 1. kvartal sluttede med en fornyet tro på, at det globale økonomiske opsving for alvor er ved at bide sig fast. Investorernes optimisme er de seneste måneder blevet løftet af en serie solide økonomiske nøgletal fra Asien og USA, hvor både virksomheder og forbrugere nu ser lysere på fremtiden. I USA steg obligationsrenterne på udsigten til en snarlig bedring af økonomien, mens den økonomiske udvikling i Danmark og euro-området har været mere træg. Forventningerne til, hvornår Den Europæiske Centralbank hæver styringsrenten, er således udskudt. Også bekymringerne for udviklingen i Grækenland prægede udviklingen. Obligationsrenterne har derfor haft en faldende tendens de seneste måneder i Danmark og euro-området. Både den 10-årige og den 2-årige danske statsrente er på et lavere niveau end for et år siden. De korte renter er faldet mest, og forskellen mellem renten på korte og lange obligationer er historisk høj. Selvom de korte renter er faldet mest, har obligationer med høj rentefølsomhed givet de bedste afkast i år. Trods stigende generel bekymring for kreditværdighed har det ikke mindsket investorernes interesse for kreditobligationer udstedt af virksomheder. Andelen af virksomheder, der går konkurs, har været lavere end frygtet. Det har mindsket investorernes krav til risikopræmie, hvilket har resulteret i flotte afkast. At der er stor tiltro til virksomhederne illustreres ved, at det for en række virksomheder nu er billigere at forsikre sig mod selskabets konkurs end at forsikre sig mod statsbankerot i det land, hvor selskabet hører hjemme. Aktiemarkederne I store træk var 1. kvartal præget af fortsat positive toner og dermed stigende aktiekurser. Det brede amerikanske S&P 500-indeks steg knapt 12 pct. Med til historien hører, at danske investorer, som følge af krisen i Grækenland, nød godt af en kraftigt svækket euro over for dollar. I samme periode steg europæiske aktier ca. 4 pct., mens aktier fra vækstsøkonomierne i Emerging Markets steg ca. 7 pct. Aktiemarkederne var understøttet af stærke økonomiske nøgletal, der signalerede, at den globale økonomi fortsat er i bedring. Samtidig er centralbankerne fortsat forsigtige med at stramme pengepolitikken en god cocktail for aktiemarkederne. Den positive stemning blev sat på prøve i løbet af 1. kvartal, hvor Grækenland i februar løb ind i finansielle problemer. Det skabte frygt for, at flere lande i Sydeuropa ville følge efter. Den underliggende positive tone sejrede. Det danske aktiemarked kom særdeles flot igennem 1. kvartal. Med til forklaringen hører, at Novo Nordisk, der udgør en væsentlig del af indekset, steg markant mere end markedet generelt. Renser man indekset for netop Novo Nordisk, viser det sig, at resten af aktierne har klaret sig på niveau med Europa. Markedet var i 1. kvartal præget af regnskabsaflæggelser for en lang række af selskaber. Set over en bred kam var regnskaberne som forventet, men selskabernes forventninger til resten af året var præget af usikkerhed og sparsomme udtalelser. Markedsafkast i pct. 1. kvartal % St. Stat ,5 5% St. Stat ,3 4% St. Stat ,9 4% Nykredit ,5 5% Nykredit ,7 2,5% NYK IS ,9 2,5% NYK IS ,6 Merrill Lynch Global High Yield Indeks 5,9 J.P. Morgan EMBI Indeks 4,3 Den Nordiske Børs København (OMX Cap Index*) 10,7 J.P. Morgan Global Obligationsindeks 5,4 Morgan Stanleys Verdensindeks 9,6 * Det danske aktieindeks er skiftet til OMX Cap Index. Opgørelsen følger puljernes opgørelsesdage. (fortsat fra forsiden) ud fra hensyn til investors placeringshorisont og vores forventninger til udviklingen på de finansielle markeder. I 1. kvartal har Bankvalg Lav risiko, Middel risiko og Høj risiko været overvægtet med 5 procentpoint i forhold til de langsigtede strategiske aktieandele på henholdsvis 30 pct., 50 pct. og 70 pct. Set i lyset af den positive udvikling for især puljerne med aktier i 2010 har dette været blandt årsagerne til solide afkast på henholdsvis 4,3 pct., 5,7 pct. og 7,0 pct. For Bankvalg Høj risiko betød dette, at det, der var sat til under krisen i 2008, nu også er indhentet. For Bankvalg Lav risiko og Bankvalg Middel risiko skete dette allerede ved udgangen af

3 Bankvalg Har du valgt Bankvalg, sammensætter banken din op sparing ud fra otte forskellige værdipuljer. Du kan vælge mellem Lav, Middel og Høj risiko. Jo flere aktier, desto større risiko og dermed også højere forventet afkast. Andelen i aktiepuljer er for tiden 35 pct. ved Lav risiko, 55 pct. ved Middel risiko og 75 pct. ved Høj risiko, når investerings horisonten er mere end 5 år. Vi tilpasser løbende sammensætningen af puljerne i Bankvalg ud fra forventninger til udviklingen på værdipapirmarkederne og din investeringshorisont. Når der er 5 år og mindre til udbetaling, begynder der en nedtrapning af andele i aktiepuljerne, og andele i obligationspuljer øges. Se skemaerne med fordeling. På kapitalpension, selvpension og børneopsparing måles investe ringshorisonten frem til den aftalte udbetalings dato. På ratepension måles der til midten af den aftalte udbetalingsperiode. Fx hvis udbetalingsperioden er 10 år, begynder ned trapningen omkring det tidspunkt, hvor ud betalingerne begynder. er Lav risiko Antal år Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. til udbet. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier Over Middel risiko Antal år Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. til udbet. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier Over Høj risiko Antal år Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. til udbet. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier Over Du er altid velkommen til at tale med din rådgiver om dit valg af risikoprofil og drøfte, om de aftalte udbetalinger passer med dine behov ved pensionering. Afkast i Bankvalg Afkastet er beregnet for Bankvalg med mere end 5 år i investeringshorisont. I 1. kvartal har fordelingen og afkastet været: Lav risiko i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier Januar-marts Pension og Børneopsparing 1. kvartal 4,3 Middel risiko i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier Januar-marts Pension og Børneopsparing 1. kvartal 5,7 Høj risiko i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier Januar-marts Pension og Børneopsparing 1. kvartal 7,0 3

4 Puljen Korte obligationer Januar 0,6210 Februar 0,4648 Marts 0, kvartal 1,4645 0,0154 1,4799 Obligationer 7.852,7 95 Kontantbeholdning 308,6 4 Vedhængende renter 69,4 1 Aktiver i alt 8.230,7 100 Statsobligationer, varighed 0-3 år 0,0% Statsobligationer, varighed over 3 år 2,1% Inkonverterbare skibskreditobligationer 0,0% Inkonverterbare realkreditobligationer 52,8% Konverterbare realkreditobligationer, kupon 2-5% 37,7% Konverterbare realkreditobligationer, kupon >5% 6,2% Erhvervslån/Supplerende kapital 0,4% Udtrukne obligationer 0,8% Samlet varighed ultimo 1. kvartal var 5,86 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 1. kvartal var 1,85 år. Puljen Lange obligationer Januar 0,6641 Februar 0,9908 Marts 0, kvartal 1,9899 0,0260 2,0159 Obligationer 1.588,6 98 Kontantbeholdning 20,7 1 Vedhængende renter 16,7 1 Aktiver i alt 1.626,0 100 Statsobligationer, varighed 0-3 år 0,0% Statsobligationer, varighed over 3 år 7,2% Inkonverterbare skibskreditobligationer 0,0% Inkonverterbare realkreditobligationer 13,8% Konverterbare realkreditobligationer, kupon 2-5% 71,5% Konverterbare realkreditobligationer, kupon >5% 2,9% Erhvervslån/Supplerende kapital 3,3% Udtrukne obligationer 1,3% Samlet varighed ultimo 1. kvartal var 8,19 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 1. kvartal var 4,79 år. 4

5 Puljen Indeksobligationer Januar 0,7449 Februar 0,4342 Marts 0, kvartal 1,8619 0,0155 1,8774 Indeksobligationer 1.174,4 98 Kontantbeholdning 20,0 2 Vedhængende renter 6,8 0 Aktiver i alt 1.201,2 100 Skibskreditobligationer 0,0% Korte indeksobligationer 33,1% Mellemlange indeksobligationer 0,2% Lange indeksobligationer 63,9% Øvrige obligationer 0,0% Udtrukne obligationer 2,8% Samlet varighed ultimo 1. kvartal var 7,94 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 1. kvartal var 7,61 år. Puljen Udenlandske obligationer Varighedsfordeling Netto- Handels- og Bruttoafkast. afkast opbevaringsomk. Skatteex puljeprovision Januar 3,4580 Februar 2,8089 Marts -0, kvartal 5,5480 0,0618 5,6098 Udenlandske obligationer 1.160,0 97 Kontantbeholdning 26,0 2 Andre aktiver 11,6 1 Aktiver i alt 1.197, år 31,1% 3-6 år 23,4% 6-9 år 22,5% Over 9 år 23,0% Samlet varighed ultimo 1. kvartal var 5,91 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 1. kvartal var 5,96 år. 5

6 Puljen Højrenteobligationer Varighedsfordeling Januar 2,4071 Februar -0,1373 Marts 4, kvartal 6,3742 0,0000 6,3742 Omkostninger til handel og rådgivning ved investering gennem investeringsforeninger er indeholdt i kursværdien og dermed også i periodens resultat. Udenlandske obligationer 1.987,6 97 Kontantbeholdning 61,0 3 Andre aktiver 0, år 34,1% 3-6 år 27,4% 6-9 år 25,3% Over 9 år 13,2% Aktiver i alt 2.048,6 100 NIMF European High Yield Bond Fund 27,4% Nordea Invest Engros Global High Yield 26,0% Nordea Invest Special European High Yield 3,4% Nordea Invest Engros Emerging Markets Bonds 43,2% Puljen Danske aktier Branchefordeling Januar 3,1957 Februar -0,0220 Marts 7, kvartal 11,0246 0, ,1200 Danske aktier 2.901,8 98 Kontantbeholdning 48,0 2 Andre aktiver 0,1 0 Aktiver i alt 2.949,9 100 Puljen OMXCB-indeks Energi 0,0% 0,6% Materialer 2,5% 4,5% Industri 38,6% 34,4% Forbrugsgoder 1,9% 2,4% Konsumentvarer 12,2% 9,4% Sundhedspleje 17,1% 20,1% Finans 23,4% 26,7% IT 2,2% 1,6% Telekommunikation 0,0% 0,0% Forsyning 0,0% 0,3% Kontant 2,1% 0,0% OMXCB er branchefordelingen i det danske aktiemarked på Den Nordiske Børs København. 6

7 Puljen Udenlandske aktier Branchefordeling Netto- Handels- og Bruttoafkast. afkast opbevarings- Skatteomk. ex puljeprovision Januar -1,2430 Februar 2,6630 Marts 5, kvartal 7,3620 0,1200 7,4820 Udenlandske aktier 7.733,8 98 Kontantbeholdning 127,8 2 Andre aktiver 13,5 0 Aktiver i alt 7.875,1 100 Puljen MSCI World Energi 15,7% 10,4% Materialer 7,9% 7,4% Industri 6,7% 10,8% Forbrugsgoder 5,5% 9,7% Konsumentvarer 10,4% 10,2% Sundhedspleje 8,6% 9,8% Finans 19,2% 21,2% IT 12,7% 12,1% Telekommunikation 6,7% 4,1% Forsyning 4,5% 4,3% Kontant 2,1% 0,0% MSCI World er branchefordelingen i Morgan Stanleys verdensindeks i DKK. Puljen Unoterede aktier Januar 1,8524 Februar 2,7244 Marts 1, kvartal 5,8880 0,0000 5,8880 Omkostninger til handel og rådgivning ved investering gennem investeringsforeninger og andre former for indpakning er indeholdt i kursværdien og dermed også i periodens resultat. Unoterede aktier 1.076,4 85 Kontantbeholdning 189,2 15 Andre aktiver 0,1 0 Aktiver i alt 1.265,7 100 Nordea Private Equity Pension I 35,4% Nordea Private Equity Pension II 30,8% Nordea Invest Engros Int. Aktier 18,5% Nordea Private Equity Bond ,3% Kontant 15,0% Aktivkategorier * Der er afgivet tilsagn til kapitalfonde, svarende til 87 pct. af de samlede aktiver. Af disse tilsagn er der ved udgangen af 1. kvartal anvendt 35 pct. af samlede aktiver. ** Primært selskaber, hvor kapitalfonde har væsentligt ejerskab eller som vurderes som kandidater for opkøb af kapitalfonde. Kapitalfonde* 21,0% Børsnoterede kapitalfonde 14,0% Børsnoterede selskaber ** 29,0% Nordea Private Equity Bond ,3% Kontant 35,7% 7

8 Generel puljeinformation Afkastet i pct. er efter handelsomkostninger og opbevaringsomkostninger, men før fradrag af puljeprovision og pensionsafkastskat. Afkastet her i nyhedsbrevet er oplyst for en konto med samme saldo i hele perioden. Dit afkast afhænger af, hvilken gennemsnitlig saldo du har haft i de enkelte måneder, og hvilken procentfordeling du har haft mellem puljerne. Da afkastprocenterne svinger meget fra måned til måned, kan afkastet være forskelligt fra en konto med den samme saldo i hele perioden og til en konto, hvor saldoen ændrer sig, fx hvis der indbetales et beløb hver måned. Ved opgørelse af afkastet anvendes børs- og valutakurser fra den næstsidste ekspeditionsdag i perio den, for puljen Udenlandske aktier dog 3. sidste ekspeditionsdag. Markedsafkastene i dette nyhedsbrev er af hensyn til sammenligningen opgjort pr. samme dag. Forvaltningen af puljerne er adskilt fra forvaltningen af Nordeas øvrige beholdninger. Værdipapirerne i puljerne opbevares i separate depoter. Se i øvrigt vilkår for Nordeas værdipapirpuljer. Du kan se vilkårene på nordea.dk eller få vilkårene i banken. Puljen Indlån Afkast Skatte Januar 0,0934 Februar 0,0652 Marts 0, kvartal 0,2308 0,2308 Beholdningsoversigter Se oversigt med puljernes investeringer på nordea. dk og onlineinvestering.nordea.dk Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Historiske afkast Årligt afkast før skat i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrte. Danske Udenl. Unot. Ind- Bankvalg Pension Bankvalg Børneops. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier lån Lav Middel Høj Lav Middel Høj ,3 7,2 6,2 2,6-17,4-12,7 3,6-6,7-6, ,9 9,6 9,5 0,4-27,6-34,0 2,2-16,4-16, ,4 6,0 6,8-5,2 9,6* 29,3 4,5 1,4 7,0* 7,9 11,3* 7,0* 7,8 11,3* ,2 6,8 8,1 1,3 10,4 23,6 2,5 1,0 5,3 6,2 7,1 5,2 6,0 6, ,0 5,4 6,7 7,5 6,9 46,9 35,0 1,0 14,2 19,5 24,9 14,1 19,5 24, ,5 1,3 2,1-4,3 6,7 21,5-0,1 1,4 3,0 3,4 3,9 3,0 3,5 4, ,5 1,8-3,4-1,1 2,3 0,7 1,6-4,8** 2,5 2,1 1,7 1,3 2,3 1,9 1, ,5 6,0 5,7 16,5-21,4-48,5-41,6-36,1 3,0-10,8-19,0-26,1-10,9-19,0-26, ,3 9,0 8,8 0,7 47,5 51,9 34,9 4,9 1,9 18,4 24,5 29,3 18,4 24,5 29,3 1. kv ,5 2,0 1,9 5,5 6,4 11,0 7,4 5,9 0,2 4,3 5,7 7,0 4,3 5,7 7,0 Gennemsnit ,6 5,9 5,6 2,4 8,4 4,4-3,5 2,0 5,9 2,0 7,0 5,9 2,0 7, ,7 4,7 3,5 3,8 7,2 1,4-3,5-13,3 2,1 3,5 2,8 1,7 3,5 2,8 1, ,3 7,6 7,3 10,0 9,8-6,1-7,2-14,1 2,3 4,3 2,9 1,0 4,3 2,9 0,9 * Afkast for 8 måneder. Puljerne er startet 1. maj 2003 ** Afkast for 6 måneder. Puljen er startet 1. juli 2007 Savings & Asset Management er en afdeling i Nordea Bank Danmark A/S. Dette materiale er udarbejdet af Savings & Asset Management som generelt informationsmateriale til personlig orientering for de kunder, som Nordea Bank Danmark A/S har udleveret materialet til. Materialet skal ikke opfattes som opfordring til indgåelse af bestemte opsparings-, pensions- eller forsikringsaftaler med Nordea eller som tilbud om køb og salg af bestemte værdipapirer. Informationer om værdipapir puljerne er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. og Vilkår for værdipapirpuljer i Nordea Bank Danmark A/S, April Øvrige informationer er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Kilderne anses for at være pålidelige, men Savings & Asset Management garanterer ikke for, at oplysninger er nøjagtige eller komplette. Materialet er gen nem gået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter vores bedste skøn. Savings & Asset Management påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Nordea Bank Danmark A/S og/eller andre selskaber i Nordea-gruppen kan være involveret i bankaktiviteter for virksom heder eller i handel med værdipapirer, der er omtalt i materialet. Investering i værdipapirpuljerne og i individuelle værdipapirer er forbundet med risiko for tab, idet afkastet af de investerede værdipapirer afhænger af udsving på værdipapirmarkederne. Historiske afkast i puljerne kan ikke bruges til at danne forventnin ger om frem tidige afkast. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele materialet eller dele deraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret. Udgiver: Nordea Bank Danmark A/S Ansvarshavende: Jens Gammelmark Savings & Asset Management Christiansbro, Strandgade 3, Postboks 850, 0900 København C Tlf

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2010 Flotte afkast - takket været rentefald og valutakursudviklingen Udenlandske obligationer gav de højeste afkast Flotte afkast i alle puljer i 1.

Læs mere

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2015 Stærke aktiemarkeder i 1. kvartal Høje afkast i Bankvalg Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Samtlige puljer gav i 1. kvartal

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2008... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 4 Anvendt regnskabspraksis... 8 Jyske

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Halvårsrapport 2006 CVR. nr. 25 16 02 58 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger s. 2 Ledelsesberetning s. 3 Hoved- og nøgletalsoversigt s. 7 Afdeling Eurokredit

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 4. kvartal 2013. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for 4. kvartal 2013. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark

Faaborg-Midtfyn Kommune 4. kvartal 2013. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for 4. kvartal 2013. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Rapport for Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Nordea Investment Management 15. januar 2014 Indholdsfortegnelse Portefølje- og markedsbeskrivelse Afkastopgørelse... 1 Markedsudvikling... 2 Performance...

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 HALVÅRSRAPPORT 2015 2 INDHOLD Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 8 Påtegninger 11 Ledelsespåtegning 11 Beretning og halvårsregnskab: 1. januar

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 Offentliggjort 24. august 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Halvårsrapport 2011 Offentliggjort 24. august

Læs mere

Årsrapport 2009. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Årsrapport 2009. Investeringsforeningen Danske Invest Select Årsrapport 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Select Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr. 15 16 15 82 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Aktieoptur med negative afkast

Aktieoptur med negative afkast 3. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere

Repræsentantskab, bestyrelse og administration. ATP-husets virksomhedsgrundlag, vision og værdier 3. Hovedoversigt 4. Ledelsens beretning 5

Repræsentantskab, bestyrelse og administration. ATP-husets virksomhedsgrundlag, vision og værdier 3. Hovedoversigt 4. Ledelsens beretning 5 D e n S æ r l i g e P e n s i o n s o p s p a r i n g Å r s r a p p o r t 2 0 0 1 I n d h o l d S P Repræsentantskab, bestyrelse og administration ATP-husets virksomhedsgrundlag, vision og værdier 3 Hovedoversigt

Læs mere

Men vejen frem er belagt med store sten

Men vejen frem er belagt med store sten MAJ 29 den værste del af nedturen ligger bag os Men vejen frem er belagt med store sten AKTieR I OBLigATiOneR I FinAnSMARKedeR I RenTeR I VALUTA I emerging MARKeTS I SeLSKABeR leder OG INdHOld HVAd kan

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79 Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2013-30. juni 2013. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2013-30. juni 2013. Indholdsfortegnelse Side 1 af 41 Beholdningsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune 1. januar 2013-30. juni 2013 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3019869806

Læs mere

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Forord................................................................

Læs mere

n y h e d s b r e v N r. 1 / 2 0 0 8 i n v e s t e r i n g s r å d g i v n i n g & f o r m u e p l e j e

n y h e d s b r e v N r. 1 / 2 0 0 8 i n v e s t e r i n g s r å d g i v n i n g & f o r m u e p l e j e Alm. Brand Invest n y h e d s b r e v N r. 1 / 2 0 0 8 i n v e s t e r i n g s r å d g i v n i n g & f o r m u e p l e j e ALM. BRAND INVEST NYHEDSBREV nr. 1 / 2008 Direktionen Orienterer / af direktør

Læs mere