Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo Sagsnr Dokumentnr Socialforvaltningen har nu modtaget Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014, hvor Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder Arbejdstilsynets afgørelse af 9. december 2013 om de 3 strakspåbud, som blev udstedt i forbindelse med drabet på en medarbejder på det socialpsykiatriske botilbud Ringbo i Bagsværd den 2. december Efter Arbejdstilsynets besøg på Ringbo i forbindelse med hændelsesforløbet og de tre meddelte strakspåbud iværksatte botilbuddet Ringbo straks yderligere foranstaltninger til sikring af medarbejderne herunder indskærpede instrukser for brug af alarmer, opbevaring og brug knive i fælleskøkkenerne og udarbejdelse af risikovurderinger i forhold til beboere. Uanset iværksættelse af foranstaltningerne til yderligere sikring af Ringbos medarbejdere under udførelsen af deres daglige arbejdsopgaver valgte forvaltningen at klage over Arbejdstilsynets strakspåbud blandt andet med baggrund i formelle fejl i Arbejdstilsynets sagsbehandling og for at få en mulig afklaring af problemstillinger mellem arbejdsmiljølovgivningen og servicelovens bestemmelser om beboernes rettigheder i egen bolig. Socialforvaltningen orienterer hermed Socialudvalget om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse. Afgørelsen er vedlagt som bilag. Det bemærkes, at der i afgørelsen indgår tavshedsbelagte personfølsomme oplysninger om drabsmandens helbredsforhold, hvorfor disse oplysninger ikke må videregives til andre personer. Der er derfor til Socialudvalgets orientering både vedlagt en kopi af afgørelsen, hvor de tavshedsbelagte oplysninger er overstreget, og en kopi af afgørelsen uden overstregninger. Socialforvaltningen skal indledende bemærke, at forvaltningen er uforstående overfor påbuddene, da de ikke ville kunne have forhindret drabet. Forvaltningen har blandt andet fastslået: - At den dræbte bar alarm og udløste den. - At den dræbte ikke arbejdede alene. - At der var hjælp fra kolleger få sekunder efter overfaldet.

2 - At beboerne på Ringbo er myndige mennesker, med fri udgang, der selv kan købe evt. knive. - At Arbejdstilsynet aldrig tidligere har rejst kritik omkring beboernes adgang til køkkenredskaber og knive. - At der var foretaget lægelig risikovurdering af gerningsmanden, der aldrig tidligere har reageret aggressivt. Socialforvaltningen tager Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse til efterretning, jf. nærmere nedenfor om de enkelte påbud, og har samtidig valgt at orientere Københavns Vestegns Politi om, at forvaltningen agter at betale bødepålægget på de kr., som Arbejdstilsynet har indstillet til politiet som konsekvens af overtrædelse af arbejdsmiljøloven i den konkrete sag. De tre strakspåbud De 3 tre strakspåbud drejer sig om følgende: 1. Straks at reducere risikoen for vold og trusler ved at sikre, at ansatte hurtigt og effektivt kan få hjælp. 2. Straks at reducere risikoen for vold og trusler om vold i forbindelse med beboernes adgang til knive i enhedernes køkkener. 3. Straks at etablere midlertidige foranstaltninger til forebyggelse af vold og trusler om vold i arbejdet med beboere på Bocenter Ringbo. Nedenfor gennemgås Arbejdsmiljøklagenævnets begrundelse for afgørelsen vedrørende de enkelte påbud og forvaltningens bemærkninger. Ad 1) Straks at reducere risikoen for vold og trusler ved at sikre, at ansatte hurtigt og effektivt kan få hjælp. Et flertal (9 ud af 11 nævnsmedlemmer) i Arbejdsmiljøklagenævnet har lagt vægt på, - At der er uklarhed om, hvornår medarbejdere bærer alarmer, og hvor de kan hentes, hvis der mangler alarmer eller hvis de er i stykker, og - At der på botilbuddet foregår alenearbejde. Flertallet henviser til, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget den 2. og 3. december 2013 af de ansatte fik oplyst, at der ikke altid var alarmer til alle medarbejdere, der var på arbejde, at det forekom, at alarmer ikke fungerede, at ikke alle ansatte brugte alarmer, og at der forekom jævnlige episoder med vold og trusler. Der er endvidere lagt vægt på, at ledelsen oplyste, at der var uklarhed om krav om at bære alarmer, samt hvor de kunne hentes i situationer, hvor der manglede alarmer eller alarmer var gået i stykker, samt at der forekom forskellig praksis Side 2 af 5

3 i enhederne om, i hvilket omfang alarmerne benyttes. Det var også oplyst, at medarbejderne arbejdede alene mellem kl. 7 og 8 om morgenen. Et mindretal (2 ud af 11 nævnsmedlemmer) har ikke fundet, at der er tilstrækkeligt grundlag for strakspåbuddet. Mindretallet mener ikke, at Arbejdstilsynet har dokumenteret det faktiske antal alarmer, der ikke fungerede ved tilsynsbesøget, eller som måtte mangle i forhold til antal medarbejdere, eller om episoderne med vold og trusler har en karakter, hvor en alarm har haft en betydning. Socialforvaltningen kan konstatere, at et mindretal af nævnsmedlemmerne er enig med forvaltningen i, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget burde have undersøgt de faktiske forhold omkring antal alarmer og disses funktionalitet, og ikke alene have lagt til grund, hvad ansatte og ledelse oplyste på tilsynsbesøget. Forvaltningen tager flertallets afgørelse til efterretning, men skal samtidig give udtryk for forundring over, at flertallet ikke lader indgå i overvejelserne, at de ansatte og ledelsens oplysninger på tilsynsbesøget den 2. og 3. december 2013 er givet under forhold, hvor de pågældende kan have været meget rystede og chokerede på grund af en tragiske hændelse, og Arbejdstilsynet derfor burde have undersøgt og dokumenteret oplysningerne gennem konstatering af de faktiske forhold omkring alarmer på botilbuddet. Omkring bemandingen i enhederne i morgentimerne er det ikke dokumenteret, at episoderne omkring vold og trusler ligger i dette tidsrum. Der skal også i morgentimerne ske en løbende risikovurdering af det konkrete behov for eventuelt forhøjet risikoberedskab. Ad 2) Straks at reducere risikoen for vold og trusler om vold i forbindelse med beboernes adgang til knive i enhedernes køkkener Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn (alle 11 nævnsmedlemmer) har lagt vægt på, - At der ingen løbende risikovurdering er af risikoen for vold og trusler om vold i de ansattes arbejde i forhold til de enkelte beboere, der har adgang til knive i køkkenerne. - At der ikke er givet påbud om at aflåse knivene i køkkenerne, men påbud om, at der skal ske en reducering af risikoen for vold og trusler om vold i forbindelse med beboernes adgang til knive i enhedernes køkkener. Side 3 af 5

4 Arbejdsmiljøklagenævnet henviser til, at Arbejdstilsynet kunne konstatere, at der i forbindelse med dødsulykken blev anvendt en kniv fra køkkenet til at overfalde medarbejderen med, samt at der havde været yderligere en episode, hvor der blev anvendt en kniv fra køkkenet til at true en medarbejder med, og at der i næsten alle huse var fri adgang til knive i køkkenet. Arbejdsmiljøklagenævnet henviser desuden til, at Arbejdstilsynet har oplyst, at strakspåbuddet ikke indebærer et indgreb i beboernes selvbestemmelsesret, hvilket Arbejdsmiljøklagenævnet er enig i. For så vidt angår, om påbuddet kan føre til, at flere beboere selv anskaffer knive, som de opbevarer i deres bolig, henviser nævnet til, at hvis der er risiko for de ansatte i den forbindelse, skal denne risiko vurderes i forhold hertil og den relevante forebyggelse heraf sikres. Forvaltningen tager Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse til efterretning, og har samtidig noteret sig, at strakspåbuddet ikke er begrundet med, at Socialforvaltningen burde have undgået den konkrete tragiske hændelse, men at forvaltningen alene med strakspåbuddet pålægges at lave en løbende risikovurdering og iværksætte foranstaltninger til forebyggelse af vold og trusler om vold. Strakspåbuddet indeholder ikke et påbud om, hvordan risikovurderingen og forebyggelsen skal foregå. Forvaltningen betragter derfor Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse som en tilkendegivelse af, at det er forvaltningen som arbejdsgiver, der afgør, hvordan risikovurderingen og forebyggelse af vold og trusler på arbejdspladsen (her Ringbo) kan ske med respekt af såvel arbejdsmiljølovens regler om beskyttelse af de ansattes sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold som af servicelovens bestemmelser omkring beboernes forhold på botilbuddet. Her tænkes blandt andet på servicelovens formål om at fremme den enkelt beboers mulighed for at klare sig selv og lette den daglige tilværelse, samt om beboernes frie adgang til fælleskøkkenerne og muligheden for at lave mad. Det er således også op til forvaltningen at vurdere, hvorledes det kan ske uden at komme i konflikt med servicelovens bestemmelser omkring magtanvendelser og indgreb i selvbestemmelsesretten. Ad 3) Straks at etablere midlertidige foranstaltninger til forebyggelse af vold og trusler om vold i arbejdet med beboere på Bocenter Ringbo Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn (alle 11 nævnsmedlemmer) har lagt vægt på, Side 4 af 5

5 - At der ikke foreligger en organiseret tilrettelæggelse af risikovurdering af beboere, heller ikke i forbindelse med ophør af ordineret medicin. - At der ikke i forlængelse af risikovurderinger systematisk tages stilling til eventuelt behov for ændringer i arbejdets tilrettelæggelse, herunder for eksempel om det er forsvarligt, at ansatte arbejder alene. Arbejdsmiljøklagenævnet henviser til, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget den 3. december 2013 af ansatte fik oplyst, at der ikke foreligger organiseret tilrettelæggelse af risikovurdering af beboere i forbindelse med ophør af ordineret medicin. Ledelsen oplyste om forebyggelse, at de ansatte var instrueret i at være agtpågivende og trække sig i situationer, hvor de måtte føle sig utrygge, men at der ikke var retningslinjer for løbende risikovurdering i forhold til medarbejderes sikkerhed og arbejdets tilrettelæggelse i forbindelse med, at beboere bliver psykisk dårligere. Nævnet henviser også til, at Arbejdstilsynet på tilsynsbesøget den 2. og 3. december 2013 kunne konstatere, at medarbejdere udsættes for sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, idet der på tilbuddet bor beboere, der er potentielt farlige. Forvaltningen tager Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse til efterretning, og har samtidig noteret sig, at Arbejdsmiljøklagenævnet finder, at det ikke er tilstrækkeligt for en løbende vurdering af konsekvenser for arbejdets tilrettelæggelse, at der foretages registreringer af beboernes medicinindtagelse samt observationer omkring beboerne. Det er i den forbindelse nævnt, at der ikke er retningslinjer for løbende risikovurdering i forhold til de ansattes sikkerhed og arbejdets tilrettelæggelse, f.eks. når beboere bliver psykisk dårligere. Forvaltningen betragter derfor Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse som en tilkendegivelse af, at det er forvaltningen som arbejdsgiver, der afgør, hvordan den løbende risikovurdering i forhold til de ansattes sikkerhed og arbejdets tilrettelæggelse kan ske med respekt af såvel arbejdsmiljølovens regler om beskyttelse af de ansattes sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold som af servicelovens bestemmelser omkring beboernes forhold, herunder bestemmelserne omkring magtanvendelser og indgreb i selvbestemmelsesretten. Side 5 af 5

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Generelt om Halsebyvænget...5. 3. Bygningsmæssige forhold mv...6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Generelt om Halsebyvænget...5. 3. Bygningsmæssige forhold mv...6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generelt om Halsebyvænget...5 3. Bygningsmæssige forhold mv...6 3.1. Bygninger...6 3.2. Gangarealer...6 3.3. Opholdsstuen...7 3.4. Køkken/alrum...8

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Virksomhed Århus Kommune, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Beskrivelse af de faktiske forhold

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 15. august 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 3. Bygningsmæssige forhold...

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 185 Bilag 1 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af:

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af: 1 Københavns Amt Psykiatri- og Socialforvaltningen Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Københavns Amt Retningslinjer i forbindelse med anvendelse magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere