Boliger til udsatte grupper Erfaringer fra et forsøgsprojekt i Aalborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliger til udsatte grupper Erfaringer fra et forsøgsprojekt i Aalborg"

Transkript

1 byfornyelse Boliger til udsatte grupper Erfaringer fra et forsøgsprojekt i Aalborg

2 Boliger til udsatte grupper Rapporten er udgivet af: Velfærdsministeriet Rapporten er udarbejdet af: Arkitekt m.a.a. Tina Axelsen og byfornyelseskonsulent Ulrich Thagaard Jensen, begge Kuben Byfornyelse Danmark (tidligere Byfornyelse Danmark) Layout: Tegnestuen Jens V. Nielsen Foto: Kuben Byfornyelse Danmark ISBN: Velfærdsministeriet, 2008 Rapporten kan downloades fra: og Projektdeltagere Jørgen Pedersen, ejer af Istedgade 17 Dennis Skagen, ejer af Poul Paghs Gade 17-17A Henning Linde, Teknisk Forvaltning, Aalborg Kommune Keld Christensen, Teknisk Forvaltning, Aalborg Kommune Svend Riis, Social- og Sundhedsforvaltningen, Aalborg Kommune Per Thomsen, Brobyggerselskabet, Aalborg Kommune Vibeke Sieborg, Brobyggerselskabet, Aalborg Kommune Jens Kærsgaard, rådg. ingeniørfirma Kærsgaard & Andersen A/S Pia Helle Pater, Erhvervs- og Boligstyrelsen, nu Velfærdsministeriet Nils Hein, Erhvervs- og Boligstyrelsen, nu Velfærdsministeriet Hans Aue, Kuben Byfornyelse Danmark A/S Ulrich Thagaard Jensen, Kuben Byfornyelse Danmark A/S

3 boliger til udsatte grupper Erfaringer fra et forsøgsprojekt i Aalborg Indledning Baggrund og formål Kan private ejere motiveres? Er byfornyelsesloven et brugbart værktøj? Forsøgsprojektet Hvem er de udsatte grupper? Aftalegrundlag Lejekontrakt Ophørsproblematik Gennemførelse Bygningsindretning Genhusning Økonomi Hensynet til naboer Den sociale vicevært Indvielse Evaluering og konklusion Byfornyelsesloven som værktøj Hvordan går det i dag?

4 Poul Paghsgade Når forsøgsperioden på de 10 år er gået, vil jeg fortsætte med at leje ud til de beboere, der bor i ejendommen på den tid. Ejer Uden den sociale vicevært vil det være svært at få stedet til at fungere. Beboer i Poul Paghs Gade 17 2

5 indledning Der er i de senere år sat fokus på de mennesker, der i dagens Danmark lever under meget udsatte forhold og som for manges vedkommende ikke har tag over hovedet og i det hele taget har svært ved at finde fodfæste på det almindelige boligmarked. Gruppen er meget bred og svær at beskrive, men fælles for de fleste er, at de er ressourcesvage personer med enten sindslidelse, alkoholmisbrug eller stofmisbrug som fællesnævner. Mange er hjemløse og bor på gaden. Det har vist sig meget vanskeligt at skaffe anstændige boliger til denne gruppe. Der har været forsøg med skurvogne, ombygning af togvogne, og flere projekter har været drøftet, men problemet er ikke løst. Det er svært at se, at problemet alene kan løses med traditionelle boligpolitiske virkemidler. I denne rapport skildres et projekt om boliger til sådanne udsatte grupper i Aalborg, hvor man har forsøgt at motivere ejere af private udlejningsejendomme til at indgå i et samarbejde med kommunen. Projektet har taget afsæt i den daværende byfornyelseslov (lov nr. 381 af 10. juni 1997 med senere ændringer) med de muligheder og begrænsninger, den gav i forhold til et sådant projekt. Det juridiske aspekt har også været et vigtigt omdrejningspunkt i projektet for er det overhovedet muligt at strikke en model sammen, som alle parter kan nikke til? I publikationen er gengivet en række citater fra centrale nøglepersoner i projekt Boliger til skæve eksistenser. Citaterne stammer fra den interviewundersøgelse, der blandt andet ligger til grund for evalueringen af forsøgsprojektet. 3

6 Poul Paghsgade Det er vigtigt, at en ny beboer passer ind i opgangsfællesskabet derfor undersøges vedkommendes omgangskreds også. Er der junk og prostitution blandt vennerne, vil personen ikke blive indstillet til en bolig i de to opgangsfællesskaber. Brobyggerselskabet Den for målgruppen høje husleje har betydet, at der ved genudlejning har været pres på for at tage beboere, der er dårligere, end hvad der var udgangspunktet for projektet. Social vicevært

7 baggrund og formål Baggrunden for forsøget var Aalborg Kommunes akutte behov for boliger til de borgere, der på grund af deres sociale situation ikke selv kan skaffe sig en bolig. Kommunen har via gældende lovgivning mulighed for at indgå frivillige aftaler om anvisningsret med private udlejere mod økonomisk kompensation. Kommunen har dog ikke været indstillet på at yde kompensation til de private udlejere, og derfor var det hidtil ikke lykkedes at udnytte denne mulighed. Kan private ejere motiveres? Det private boligmarked har hidtil ikke været en medspiller, når der har været behov for boliger til den gruppe borgere, der i dagens Danmark lever under meget udsatte forhold. Denne gruppe er mere eller mindre bevidst blevet udelukket, når ledige boliger skulle udlejes. Mange års tæt samarbejde mellem Byfornyelse Danmark, Aalborg Kommune og private udlejere i Aalborg midtby betød dog, at der set i lyset af Kommunens akutte behov for boliger til gruppen indledtes en dialog med Jørgen Pedersen, PWHgruppen, der ejer en række ejendomme i Aalborg. De tre parter drøftede muligheden for, at Jørgen Pedersen kunne indgå i et samarbejde om at stille boliger til rådighed for gruppen af udsatte. Jørgen Pedersen var positiv overfor henvendelsen og ville gerne indgå i et samarbejde. Jørgen Pedersen var interesseret i at opnå støtte efter byfornyelsesloven til ombygning af den pågældende ejendom, og i at projektet skulle dække boliger på opgangsniveau af hensyn til de øvrige beboere i ejendommen. Endvidere ønskede han klare aftaler omkring udlejningsforhold skulle boligerne udlejes direkte til beboerne, eller skulle de leje boligerne ud til Aalborg Kommune, der så fremlejede til gruppen af udsatte? Og endelig skulle der være mulighed for en tidsbegrænsning af udlejningen? Er byfornyelsesloven et brugbart værktøj? Jørgen Pedersens interesse i projektet gav anledning til overvejelser om, hvorvidt byfornyelsesloven var et brugbart værktøj i dette projekt. Den ejendom, Istedgade 17, som kunne komme på tale, led af bygnings- og installationsmæssige mangler og kunne derfor renoveres efter byfornyelseslovens bestemmelser så langt så godt. Byfornyelsesloven åbnede endvidere op for permanent genhusning af de eksisterende lejere, der måtte ønske det. Men byfornyelsesloven havde også nogle begrænsninger set i forhold til projektet. Boliger til mennesker, der lever under meget udsatte forhold, kræver en særlig indretning i form af fællesrum, kontor til eventuel social vicevært og et materialevalg, der sikrer robuste løsninger. Disse særlige indretninger kunne ikke støttes via byfornyelsesloven, og de særlige robuste løsninger i udførelsen kunne måske siges at ligge på kanten af lovens forudsætninger. Endvidere er et vigtigt set-up i byfornyelsen, at projektet kan gennemføres ad frivillighedens vej for såvel ejere som lejere. I det konkrete projekt skulle der være et incitament hos ejeren ud over bare byfornyelse den sociale dimension skulle også være til stede. De eksisterende lejere har en valgmulighed i et byfornyelsesprojekt de kan have en forståelse for den sociale vinkel og blive boende, eller de har muligheden for genhusning. De indledende drøftelser med Jørgen Pedersen og en umiddelbar vurdering af byfornyelseslovens egnethed til projektet betød, at Byfornyelse Danmark på vegne af Aalborg Kommune fremsendte en forsøgsansøgning til det daværende By- og Boligministerium om en ekstraordinær ramme til ombygning og indretning af boliger til borgere, der lever under meget udsatte forhold. Endvidere ansøgtes om en særlig refusion af de udgifter, der omfatter den særlige indretning af ejendommene. 5

8 projektets baggrund og formål Forsøgsprojektet By- og Boligministeriet bad kommunen om at inddrage endnu en ejer af private udlejningsejendomme i forsøgsprojektet. Derfor blev der taget kontakt til Ejendoms-Invest I/S, Dennis Skagen, der ejer flere ejendomme i Aalborg. Dennis Skagen indvilgede i at deltage i projektet, og således kom forsøgsprojektet til at omfatte to ejendomme, der er beliggende i henholdsvis Istedgade 17 (Jørgen Pedersen) og Poul Paghs Gade 17-17A (Dennis Skagen). Istedgade 17 indeholder otte lejemål, mens der er 11 lejemål i Poul Paghs Gade. Målsætningen med forsøget var: 1. At afdække problemer og barrierer i forbindelse med private ejeres frivillige deltagelse i løsningen af boligbehovet for udsatte grupper i forbindelse med byfornyelse, herunder at opnå erfaringer med, om der i samspillet mellem regelsæt er/opstår barrierer, der hindrer en frivillighedsmodel. 2. At afklare, om det ville være muligt at skabe en model, der kan udbredes til almindelig anvendelse, samt om der på baggrund af projektets erfaringer vil være brug for ændringer i det nuværende regelsæt. Ministeriet meddelte tilsagn til forsøgsprojektet, der forudsatte modernisering og renovering af ejendommene Istedgade 17 og Poul Paghs Gade 17-17A med almindelig støtte efter byfornyelsesloven, og indebar forsøgsmidler til: Særlige indretninger (fællesrum og kontor til eventuel social vicevært) samt ekstraudgifter ved valg af særlige robuste løsninger ved renoveringen af hensyn til funktionen rettet mod udsatte borgere anvist af Aalborg Kommunes socialforvaltning. Afrapportering af udredningsarbejde og proceserfaringer. Erfaringsrapport efter to år med henblik på opsamling af praktiske erfaringer og analyse af aktørernes holdninger og tilfredshed. Hvem er de udsatte grupper? Ved projektets start blev der givet en karakteristik af den gruppe mennesker, som projektet rettede sig i mod: Borgere i Aalborg Kommune, som er udstødte eller delvis udstødte af boligmarkedet eller som har risiko for at blive udstødt. Borgerne er kendetegnet ved, at de har stort besvær med at få eller fastholde en bolig. Borgerne har mange skiftende adresser, så som forsorgshjem, herberger, folkeregister 2, tilmeldt sammen med mange andre på små værelser, adresse ukendt i perioder o.s.v. Borgerne er som regel uden arbejde, modtager understøttelse, kontanthjælp eller førtidspension. De har endvidere problemer med at honorere krav om at være arbejdssøgende og deltage i aktivering. Mange af borgerne har problemer med at betale enhver sit. De fleste af borgerne har eller har haft problemer med alkohol eller andre stimulanser. Borgerne har ofte en anderledes adfærd. Borgerne er som hovedregel mænd. Visitation til boligerne skal ske i et tæt samarbejde med relevante instanser i Aalborg Kommune, og det skal på forhånd være aftalt, hvilke krav der skal stilles til de kommende lejere. Lejerne må ikke have et massivt forbrug af alkohol eller stoffer, og de skal være i stand til at klare sig i egen bolig, evt. med jævnlige tilsyn, hjælp og støtte fra kommunens støttekorps. Den enkelte lejer skal også være positiv indstillet over for projektet. Målgruppen er ringere end det, der blev stillet i udsigt. Mange af beboerne kan ikke magte at bo i egen bolig og sørge for betaling af husleje m.v. Administrator

9 aftalegrundlag Der er mange juridiske aspekter i forsøgsprojektet, og der er brugt mange ressourcer på at finde vej gennem de forskellige lovgivninger. I første omgang var det vigtigt at få afklaret, hvem der skulle stå som udlejer af de nye boliger. Skulle det være kommunens socialforvaltning, eller skulle det være ejerne af ejendommene? Hvis det er ejerne, der udlejer direkte til en lejer, så er det lejeloven, der gælder. Men hvis kommunen lejer boligerne af ejerne og fremlejer til de kommende beboere, så er forholdet mellem kommunen og ejerne omfattet af erhvervslejeloven (mens fremlejeforholdet mellem kommunen og beboerne er omfattet af lejeloven). Istedgade Aftalen omkring lejekontrakterne, hvor kommunen fremlejer til målgruppen fungerer meget fint. Aftalen betyder også, at ejeren ikke lider huslejetab. Administrator Lejeloven indeholder ingen sanktionsmuligheder, når der f.eks. flytter ekstra personer ind og i værste fald fortrænger den beboer, der står på lejekontrakten, ud af boligen. Social vicevært Principperne for huslejeregulering er forskellige i de to lejelove. For at sikre parallelitet mellem den leje, brugerne skal betale, og den leje kommunen skal betale, må man ved modellen med udlejning til kommunen og fremleje fra denne aftale, tilføje at lejelovens lejefastsættelses- og reguleringsregler også skal gælde for lejen i erhvervslejekontrakten mellem ejerne og kommunen. Den væsentligste betænkelighed for ejerne var, hvorledes man kan komme ud af projektet og for kommunen hvordan projektet i det hele taget bringes til ophør? Lejekontrakt Begge de oven for angivne modeller for aftale om lejeforholdene blev analyseret, og indhold og problemer ved begge aftalemodeller blev skitseret: Ved aftalemodel 1 erhvervslejekontrakt med kommunen og fremleje fra denne til beboerne nåede man frem til følgende punkter: Tidsbegrænset aftale (erhvervslejekontrakt) på 10 år. Formålet er fremleje (skal angives i kontrakten). Husleje aftales efter gældende principper for udlejningsejendomme, der renoveres efter byfornyelsesloven. Beregning af lejen som om- 7

10 aftalegrundlag Poul Paghsgade kostningsbestemt leje og forbedringstillæg for byfornyelsesforbedringer. Stillingtagen til, hvorvidt der i den samlede leje skal indgå lejebeløb for fælleslokalerne. Én af boligerne var ikke ledig ved kontraktens indgåelse. Derfor indgik denne bolig ikke i kontrakten med kommunen. Der bør være en bestemmelse i kontrakten, der pålægger kommunen at overtage boligen, såfremt den bliver ledig. Tidsbegrænsningen kan give problemer for kommunen med at udnytte de boliger, der bliver ledige hen imod slutningen af de 10 år. Stillingtagen til, hvorvidt aftalen kan forlænges efter de 10 år. Fremlejeaftaler mellem kommunen og de enkelte beboere indgås som normale beboelseslejekontrakter, men tidsbegrænset til udløb samtidig med kommunens kontrakt med ejeren. Ved aftalemodel 2 med anvisningsret for kommunen og direkte udlejning til beboerne nåede man frem til følgende punkter: Jeg spekulerer ikke over, hvad jeg skal gøre, når min lejekontrakt udløber i Jeg vil bare gerne blive boende så længe som overhovedet muligt. Beboer i Poul Paghs Gade At lejemålene er tidsbegrænsede, fylder ikke meget i hverken beboernes eller min hverdag lige for øjeblikket er der længe til Social vicevært Der skal som et centralt dokument indgås en kontrakt mellem ejeren og kommunen, der angiver kommunens forpligtelser ved projektets gennemførelse. Et centralt punkt er kommunens anvisningsret. Anvisningsretten skal være en pligt. Ejeren skal derfor hurtigst muligt orientere kommunen, når en bolig opsiges. Såfremt kommunen ikke udnytter anvisningsretten, er den forpligtet til at betale huslejen risikoen for tomgang ligger derved hos kommunen og ikke hos ejeren. I kontrakten angives, hvilken persongruppe der kan anvises. Aftalen mellem ejeren og kommunen indgås tidsbegrænset for 10 år. Afklaring af, hvem der har den indvendige vedligeholdelsespligt. Det er vigtigt i forhold til kommunens engagement. Overvejelser omkring den udvendige vedligeholdelsespligt.

11 Økonomiske forhold omkring fælleslokalet overvejes. Det aftales, at lejekontrakterne med de enkelte brugere indgås tidsbegrænset til udløb samtidig med udløbet af 10 års perioden for aftalen med kommunen. Ejerne af forsøgsejendommene blev forelagt begge aftalemodeller, og indholdet blev drøftet med dem. Det havde været hensigtsmæssigt at få afprøvet begge modeller, og man ville gerne have indgået aftale vedrørende de to ejendomme efter hver sin model. Ingen af ejerne ønskede imidlertid at indgå aftale efter model 2, idet de begge lagde afgørende vægt på den større sikkerhed for dem, som de fandt, lå i modellen med lejekontrakt med kommunen. Begge ejere gav i øvrigt klart udtryk for, at de ikke ønskede at blive påført ekstra administrativt arbejde i forbindelse med at være part i et forsøgsprojekt. På baggrund af ejernes tilkendegivelser blev der indgået erhvervslejekontrakter vedrørende begge ejendomme efter model 1, altså modellen, hvorefter kommunen lejer boligerne og fremlejer dem til de kommende beboere. Ejerne giver endvidere udtryk for bekymring omkring projektets ophør. Ved aftalens ophør vil de meget nødig stå med én eller flere socialt belastede lejere, der kan vanskeliggøre udlejningssituationen i forhold til almindelige lejere. Ophørsproblematik Hvordan man skal håndtere projektets eventuelle ophør, er et af hovedproblemerne i projektet og har givet anledning til mange drøftelser. Problemet omkring lejemålenes ophør relaterer sig til uopsigelighedsreglerne i lejelovens kap. XIII. Disse betyder, at såfremt ejendommene på et tidspunkt skal kunne frigøres for lejemålene med de anviste beboere, må lejekontrakterne med disse basere sig på tidsbegrænsede lejemål altså så de uden opsigelse ophører på det tidspunkt, der er fastsat i kontrakten. Dette gælder, hvad enten kontrakterne er indgået direkte med ejendommenes ejere eller som fremlejekontrakter med kommunen, som har lejet lejlighederne samlet af ejerne. Det betyder endvidere, at en samlet lejekontrakt mellem ejer og kommune må indgås således, at lejeaftalen ikke kan bringes til ophør af ejerne før fremlejekontrakternes ophør, men på den anden side skal kunne bringes til ophør af kommunen samtidig med fremlejekontrakternes ophør. Ved at indgå tidsbegrænsede lejemål sikrer man sig, at man kan få frigjort ejendommene for den specielle persongruppe og således få bragt projektet til ophør. Og tidsbegrænsede lejemål er reelt den eneste mulighed, der findes. Varigheden af tidsbegrænsningen er drøftet internt i kommunen og med ejerne, og der er aftalt en periode på 10 år (til år 2012). Det, at man gør lejemålene tidsbegrænsede, er naturligvis et problem i forhold til beboerne at man ikke kan tilbyde dem en varig løsning. Et andet problem kan forudses derved, at alle fremlejekontrakterne med beboerne skal indgås tidsbegrænset med udløb på samme tidspunkt. Ved projektets start virker en tidsbegrænsning på 10 år ikke umiddelbart som en alvorlig begrænsning. Men for boliger, der bliver ledige ved naturlig afgang i løbet af aftaleperioden, kan det blive en sværere og sværere begrænsning, efterhånden som man nærmer sig periodens udløb, idet genudlejninger hele tiden må indgås tidsbegrænset til udløb ved udgangen af den samlede periode. Der kan altså hen ad vejen blive tale om ret kortvarige tidsbegrænsede lejemål.

12 gennemførelse Der er i Poul Paghs Gade indrettet tre store boliger og de er meget problematiske at udleje, også selv om den ene er opdelt i to boliger. Det er en dårlig disposition med store boliger der er praktisk taget ingen par blandt målgruppen. Social vicevært Man burde have tænkt sig lidt bedre om ved aptering af lejlighederne. Det er ikke hensigtsmæssigt med trægulve, der er svære at vedligeholde og som skal afhøvles ved hver fraflytning. Administrator Det interne brandalarmsystem skal føle på varme og ikke på røg. Praktisk taget alle beboere er storrygere med det resultat, at alarmen bliver aktiveret i tide og utide. Social vicevært Ved projektets start var ca. 50 % af beboerne kontanthjælpsmodtagere og ca. 50 % pensionister. Nu er det primært pensionister, der flytter ind. Årsagen er den dyre husleje. En ikke byfornyet ejendom ville være mere oplagt til forsøget, så ville huslejeniveauet ikke være afgørende for beboersammensætningen. Social vicevært De to ejendomme, der indgår i projektet, er begge beliggende i Vestbyen i Aalborg. Ejendommene er opført omkring århundredeskiftet og var begge nedslidte og led af såvel bygnings- som installationsmæssige mangler. Istedgade 17 indeholder 8 boliger. Der er 2 og 3- rums boliger i størrelsesordenen fra 49 m 2 til 66 m 2. Poul Paghs Gade 17-17B indeholder 11 boliger, der er 2- og 3-rums boliger i størrelsesordenen fra 47 m 2 til 95 m 2. Boligerne er under projektet renoveret efter reglerne i Lov om byfornyelse (lov nr. 381 af 10. juni 1997 med senere ændringer). Der er fra By- og Boligministeriets side givet ekstraordinære midler til at foretage en særlig indretning af hensyn til målgruppen. Endvidere blev der mulighed for at indrette et fællesrum med tilhørende køkken, toilet og bad i kælderen, hvilket der ellers ikke er hjemmel til at støtte via byfornyelsesloven. Bygningsindretning Det har været vigtigt, at alle valg vedrørende bygningsudformning og materialer er truffet under hensyn til, at beboerne kan være fysisk voldsomme uden dog at være direkte destruktive og at der givetvis vil blive flere lejerskift i forsøgsejendommene end i almindelige udlejningsejendomme. Alle løsninger er derfor robuste. Samtidig har det været et mål, at ejendommen og boligerne ikke skal have et udtalt institutionspræg. Endvidere er der ved indretningen af boligerne medtaget en række særlige tiltag, nemlig: ekstra lydisolering internt og mod naboejendomme særlig belysning fælles brandalarmeringsanlæg mekanisk udsugningsanlæg (forøget ventilation) væltesikrede toiletter større afløb til forhindring af vandskade styring af varmeforbrug (forhindring af overforbrug) 10

13 Istedgade Etageplan, Istedgade 17 11

14 Etageplan Poul Paghs Gade 17-17A, 3 sal Etageplan Poul Paghs Gade 17-17A, 2 sal 12

15 gennemførelse beskyttelse af beboerne mod aggression fra udefrakommende (forstærkede hoveddøre/ karme). Udformning af køkkener og overflader blev diskuteret og vurderet i forhold til merpris for indretning, ønsket om at undgå et institutionsmæssigt præg på boligerne og den forventede merudgift på grund af ekstraordinær nedslidning. Det vurderedes på den baggrund, at gevinsten ved et særligt slidstærkt køkken ikke ville stå mål med den forventede belastning af køkkener set i forhold til den begrænsede pris for nye køkkenelementer og at særlige slidstærke køkkener i høj grad vil give et institutionspræg. Omkring gulve blev der valgt en løsning med trægulve med ekstradimensionering af tykkelse for at kompensere for et forventet større behov for gulvafslibning. Særligt slidstærke løsninger (parket, linoleum mv.) blev fravalgt, da løsningerne vurderedes at give et uønsket institutionspræg. Det er repræsentanter fra Brobyggerselskabet (afdeling i Aalborg Kommunes socialforvaltning), ingeniørfirmaet Kærsgaard & Andersen og Byfornyelse Danmark, der på en række brugermøder har vurderet, hvilke ekstraordinære foranstaltninger der var nødvendige i boligerne. Det er også denne gruppe, der har vurderet behovet for indretning af fælleslokaler for hver opgangs beboere samt behovet for, at der er en støttefunktion til rådighed for beboerne en social vicevært. Udover almindelig støtte efter byfornyelsesloven til renovering af boligerne har By- og Boligministeriet givet støtte til dækning af udgifterne ved de ekstra foranstaltninger i boligerne og ved indretning af fællesrum i begge ejendommes kældre. Fællesrummene opfylder flere funktioner, eftersom de dels er base for den sociale vicevært og dels udgør rammerne for samvær og aktiviteter for og med beboerne. I Poul Paghs Gade 17 var der mulighed for og ønske fra ejerens side om at indrette tre nye boliger i tagetagen. Projektet standsede, da det strider mod en lokalplans bestemmelser om forbud mod etablering af nye boliger i området (grundet parkeringskrav). I stedet blev tre eksisterende boliger udvidet ved inddragelse af areal i tagetagen. Lejlighedsudvidelsen afstedkom mange drøftelser mellem ejeren og kommunens socialforvaltning. Forvaltningen skønnede, at det kunne blive problematisk at leje de store boliger ud inden for målgruppen og med deraf følgende lejetab. Ejeren havde på den anden side en økonomisk interesse i at få inddraget tagetagen i boligarealet. Genhusning Retten til genhusning/erstatningsbolig for de lejere, der boede i ejendommene før renoveringen beror på reglerne i byfornyelseslovgivningen. Disse indebærer, at når en bolig skal ombygges efter loven, har husstanden ret til at få anvist en permanent erstatningsbolig, såfremt den årlige lejeforhøjelse i anledning af forbedringen udgør mere end 80 kr. pr. m 2 bruttoetageareal (prisniveau 1989). Samme ret har beboerne, såfremt renoveringen gør lejligheden ubeboelig i mere end 6 måneder. I forsøgsprojektet har målet været at få tømt opgangene for de oprindelige beboere, og disse beboere har fået tilbudt en permanent erstatningsbolig. Byfornyelsesloven indeholder præcise bestemmelser om, hvilke rettigheder lejerne har i forhold til genhusning, ligesom der gives økonomisk hjælp til flytning m.v. Genhusningen er efter omstændighederne forløbet uproblematisk. Som nævnt har det som udgangspunkt været vigtigt at få tømt opgangene for lejere, men ikke på bekostning af frivillighedsprincippet, som beskrevet tidligere i afsnit 2. Det har betydet, at to af de oprindelige lejere har valgt at flytte tilbage til Istedgade 17 efter om- 13

16 gennemførelse Istedgade 17 Lejlighed Areal Leje/m 2 Leje/md. St.tv St.th tv th tv th tv th I alt 468 Poul Paghs Gade 17-17A Lejlighed Areal Leje/m 2 Leje/md. St. (17) tv th tv th tv th St. (17A) sal sal sal I alt 719 bygningen. Disse to lejere bor naturligvis på samme vilkår og på samme lejekontrakt (med forbedringslejeforhøjelse), som før ombygningen. Først ved fraflytning indgår disse boliger i forsøgsprojektet og kan udlejes til målgruppen for forsøget. Økonomi Aalborg Kommune har i december 2000 af By- og Boligministeriet (i henhold til den dagældende byfornyelseslovs 92) fået tilsagn til en ekstraordinær ramme til projektet. Rammen udgør i alt kr., og heraf ydes der 100 % refusion for udviklingsomkostninger og for udgifter til særlig indretning på maksimalt kr. Den særlige indretning omfatter tiltag, så som indretning af fællesrum i kældrene samt ekstra lydisolering, forøget ventilation, særlig belysning, ekstern brandalarm m.v. i de enkelte boliger og opgange. Disse tiltag kan kun udløse støtte via byfornyelsesloven, fordi der er tale om et forsøgsprojekt. Ejendommene i Istedgade og Poul Paghs Gade er renoveret på tag og fag, og boligerne er gjort tidssvarende. Disse arbejder er traditionelle bygningsfornyelsesarbejder og ville også uden at have status af forsøgsprojekt kunne udløse støtte efter den dagældende byfornyelseslov. Huslejen efter renovering er oplistet i tabellerne, som vises til venstre. Hensynet til naboer Før Aalborg Byråd traf beslutning om byfornyelse af de to ejendomme, blev der gennemført en orientering af beboerne i Poul Paghs Gade 13, 15, 19 og 21 og i Istedgade 15 og 19. Byfornyelse Danmark og Brobyggerselskabet (Aalborg Kommune) havde i samarbejde aftalt en strategi for beboerorienteringen. Målet var naturligvis at give beboerne et indgående kendskab til kommunens planer og give mulighed for at stille spørgsmål. 14

17 Konsulenten fra Brobyggerselskabet skrev ud til beboerne i de pågældende ejendomme og gav en kort beskrivelse af projektet. I brevet stod endvidere, at konsulenten sammen med den sociale vicevært (se næste afsnit) ville komme rundt til de enkelte beboere og fortælle nærmere om projektet og svare på eventuelle spørgsmål. Beboerne fik muligheden for selv at aftale et tidspunkt, der passede dem inden for de dage, hvor konsulenten og viceværten var i gaden. Sammen med brevet fik beboerne den pressemeddelelse, som udsendtes til den lokale presse et par dage efter. Beboerorienteringen var uden tvivl med til at nedbryde mange fordomme og en eventuel frygt baseret på manglende viden. Beslutningen om byfornyelse og udlejning til udsatte grupper blev generelt positiv modtaget af beboerne i naboejendommene. Eneste konkrete bekymring kom fra en børnehaveleder i kvarteret, der var usikker på forældrenes reaktion men den viste sig at være ubegrundet. Den sociale vicevært Med tilskud fra Hjemløsepuljen har der i perioden fra pr. 1. marts 2003 til 31. december 2004 været ansat en social vicevært på 37 timer om ugen. Den sociale vicevært er stadig tilknyttet projektet og permanent ansat af Aalborg Kommune og indgår i kommunens bo- og gadeteam. Arbejdsopgaverne for den sociale vicevært er: at yde omsorg overfor den enkelte beboer, at yde praktisk støtte i forhold til beboerne både praktiske problemer med at bo i egen bolig og problemer med kontakt til systemet (sagsbehandlere, læge/sygehus, politi m.v.), at skabe aktiviteter for og med beboerne med henblik på at etablere et fællesskab mellem beboerne og at styrke den enkeltes netværk, at forsøge at skabe gode relationer til naboer og det omgivende lokalområde samt at gå ind i eventuelle konflikter mellem beboere og naboer. Poul Paghsgade Når der har været uro med efterfølgende naboklager, har jeg været meget synlig i gadebilledet på alle tidspunkter af døgnet. Naboerne har fået mit visitkort med opfordring om at kontakte mig, hvis der er optræk til noget. Social vicevært Den sociale vicevært er altafgørende for, at projektet kan lykkedes og at det går så godt. Uden den funktion vil det hele simpelthen ramle sammen i forhold til beboere, ejendommene og naboerne. Brobyggerselskabet 15

18 gennemførelse Den sociale vicevært fordeler sin tid med ca. 2/3 til tilstedeværelse i fællesrummene og ca. 1/3 til beboerhjælp. Den sociale vicevært har i samarbejde med en konsulent fra Brobyggerselskabet i april 2004 udarbejdet en evaluering af Projekt Vicevært de sociale opgangsfællesskaber i Istedgade og Poul Paghs Gade. Udover støtte til den sociale vicevært er der med støtte fra Storbypuljen etableret et såkaldt Mentor-projekt i forbindelse med opgangsfællesskaberne. De tre mentorer (én professionel socialarbejder på fuld tid samt to studerende på hver 12 timer om ugen) er tilknyttet udvalgte beboere og har en udviklingsorienteret rolle, hvor der opstilles milepæle for beboerne i forhold til deres udvikling og grad af selvhjulpethed. Indvielse Den 21. maj 2003 blev Projekt Boliger til udsatte grupper officielt indviet med deltagelse af socialrådmand Birgit Ekstrøm og stadsarkitekt Knud Tranholm, Aalborg Kommune. I dagens anledning var der mulighed for at besigtige enkelte af de renoverede boliger i Poul Paghs Gade, ligesom der var adgang til fællesrummet i kælderen, der skal danne rammen for beboernes fremtidige aktiviteter. I Istedgade var der også mulighed for at se gårdanlægget. Projektet nød stor bevågenhed og indslag fra indvielsen blev vist og omtaltes i TV2Nord, i TV Avisen på DR1 og i Nordjyske Stiftstidende. Mentorprojektet sluttede ved udgangen af

19 evaluering og Konklusion Til brug for evaluering af projekt Boliger til udsatte grupper har Kuben Byfornyelse Danmark gennemført en interviewundersøgelse med følgende nøglepersoner: Jørgen Pedersen, ejer af Istedgade 17 Yvonne Skagen, Aalborg Boligadministration, administrerer Poul Paghs Gade 17-17A Karen Brock og Anne Sofie Vadsholt, Aalborg Grundejerforening, administrerer Istedgade 17 Christian Vestergaard, Aalborg Kommune, social vicevært Arne Schürer, Aalborg Kommune, Brobyggerselskabet Michael, beboer i Poul Paghs Gade 17 Desværre lykkedes det ikke at få et interview med én af de oprindelige lejere, der valgte at blive boende i ejendommen, på plads. Interviewene fandt sted i februar og marts Referater fra interviewene er godkendt af interviewpersonerne og de citater, der bruges i denne rapport er hentet fra disse referater. Mentorprojektet har overordnet været en succes og kan med held bruges andre steder. Der har været interesse for projektet fra både ind- og udland. Brobyggerselskabet Jeg har kendskab til én klage fra naboejendommen på grund af en lejer, der spillede for højt. Jeg kontaktede den pågældende lejer og så blev den sag løst. Ejer Det er interviewpersonernes klare opfattelse, at projektet har været og er en succes. Der har naturligvis været udfordringer undervejs, men det overordnede indtryk er positivt. Den valgte model med lejekontrakter, der indebærer, at Aalborg Kommune fremlejer til målgruppen, har vist sig egnet. Det er aftalt, at ejere og kommunen genforhandler aftalen i Aalborg Kommune har i forbindelse med afrapporteringen af forsøget udtalt sig vedrørende genforhandling af aftalen. Kommunen siger: Der skal i 2009 gennemføres en evaluering af projektet. På baggrund af denne vil Aalborg Kommune vurdere, hvordan projektet eventuelt skal videreføres. Det fremgår af denne rapport, at projektet fungerer godt for såvel kommune, borgere og udlejere. Det er kommunens opfattelse, at det fortsat er et velfungerende projekt, som sikrer nogle af deres socialt udsatte borgere en lejlighed. Aalborg Kommune oplyser endvidere i december 2007, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at sige noget om, hvordan man vil vægte en forlængelse af lejekontrakterne efter forsøgets udløb i Der er dog behov for en juridisk vurdering af, om lejeloven rummer værktøjer til at løse de problemstillinger, der har vist sig i projektet. Her tænkes i særdeleshed på den situation, hvor gadens hierarki træder i karakter. Der har været tilfælde, hvor en beboer er blevet tvunget ud af sin bolig af en person, der er højere placeret i hierarkiet. Dvs. at den svage beboer stadig har sit navn på lejekontrakten, men at vedkommende de facto igen bor gaden mens en anden person uofficielt har tilegnet sig lejemålet. Den sociale vicevært vurderer, at den nævnte situation næppe vil være et engangstilfælde. Brobyggerselskabet opfordrer til større fleksibilitet ved interne flytninger. En beboer skal have mulighed for at flytte i en anden bolig (evt. på 17

20 evaluering og Konklusion grund af bedre tilgængelighed) uden at skulle sige sin bolig op og på ny betale indskud. Det er endnu ikke muligt at sige, hvilke konsekvenser ophørsproblematikken får for målgruppen, og hvordan visitationsudvalg og administratorer vil tackle den udfordring. Alle interviewpersoner giver udtryk for, at der stadig er så længe til projektets udløb, at det ikke pt. er et fokuspunkt. Istedgade Der er meget forskel på de to ejendomme. Der er selvfølgelig forskel i antallet af boliger, men i Poul Paghs Gade er der mærkbart mere turbulens og mere hærværk end i Istedgade og det er uforklarligt. Social vicevært Der er aftalt en genforhandling af kontrakten mellem ejer og kommunen. Der er ønske om at videreføre kontrakten under forudsætning af, at det fortsat er kommunen, der fremlejer til målgruppen. Administrator i Istedgade Begge ejendomme er som nævnt blevet byfornyet og boligerne er blevet gjort tidssvarende. Indretningen af boligerne har givet anledning til mange bemærkninger hos interviewpersonerne. Det er uhensigtsmæssigt, at der er lagt ubehandlede trægulve, da de er svære at vedligeholde for de fleste og for målgruppen i særdeleshed. Det betyder, at gulvene skal afhøvles ved hver eneste fraflytning det er dyrt og i sidste ende kan gulvet kun afhøvles et vist antal gange. Oprindeligt var der opsat et brandalarmsystem, der følte på røg og ikke på varme. Det betød, at systemet blev aktiveret i tide og utide, da stort set alle beboere er storrygere. Systemet er blevet udskiftet. Erfaringerne med den manglende vedligeholdelse af boligerne og projektets målsætning om at lave en almindelig bolig bør give anledning til en diskussion af den konflikt der opstår, når den almindelige bolig ikke bliver slidstærk nok til en given målgruppe. Det skal nøjere overvejes, hvilke materialer der kan anvendes for at tilgodese intention og virkelighed. Huslejen i nymoderniserede ejendomme er ret dyr, selv om der gives byfornyelsesstøtte og konsekvensen i dette projekt har været, at det primært er pensionister, der har råd til at flytte ind. Der har siden projektets start været ændringer i såvel udbetaling af boligstøtte som kontanthjælp. Ved lignende projekter bør det overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt at bruge ældre, men tidssvarende ejendomme, hvor huslejeniveauet 18

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Vejledning til beboerne om genhusning

Vejledning til beboerne om genhusning Vejledning til beboerne om genhusning 2017 2 Information om genhusning ved bygningsfornyelse I denne folder kan du læse mere om muligheder for genhusning permanent eller midlertidig i relation til støttet

Læs mere

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning Boligministeriet nye regler om RSTATNINGS ved byfornyelse boliger B Y F O R N Y L S vejledning Nye regler om erstatningsboliger ved byfornyelse vejledning er udgivet af Boligministeriet, Slotsholmsgade

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER

Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER BY- OG BOLIGMINISTERIET SLOTSHOLMSGADE 1, 3. SAL 1216 KØBENHAVN K TFL: 33 92 61 00 OKTOBER 2000 FOTOS: THOMAS TOLSTRUP, BILLEDHUSET, FORSIDEN, S.13

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Flytning og ændring af tilbuddet Det skæve Hus (høringsgrundlag).

Flytning og ændring af tilbuddet Det skæve Hus (høringsgrundlag). Punkt 5. Flytning og ændring af tilbuddet Det skæve Hus (høringsgrundlag). 2012-3475. v. Jens Martin Sletting Hansen, Ældre- og Handicapforvaltningen Til høring Ældre og Handicapforvaltningen indstiller,

Læs mere

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft 1.0 ANDELSBOLIGFORENING Geografi København Nørrebro Periode for udførelse 2005 2006 Lejlighedssammensætning Type 2V: 4 stk. 3V: 25 stk. 4V: 1 stk. 5V: 1 stk. Antal ialt 31 lejligheder Både før og efter

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvor skal du bo, når din lejlighed skal... 5 Hvis din bolig

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Kommunal anvisningsret til almene boliger

Kommunal anvisningsret til almene boliger KOMMUNIKATION OG UDVIKLING - UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation og Udvikling - Udvikling & Erhverv Dato: 20. oktober 2016 Sagsnr.: sagsnr.? Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 7996 6104 E-mail:

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

15. Boligplacering af flygtninge

15. Boligplacering af flygtninge Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 15. Boligplacering af flygtninge 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget tilgang af flygtninge

Læs mere

Udlejningsregler i Glostrup Kommune

Udlejningsregler i Glostrup Kommune Udlejningsregler i Glostrup Kommune Juni 2017 Denne folder indeholder en oversigt over de boligorganisationer, som Glostrup Kommune har indgået udlejningsaftaler med. Vil du vide mere om, hvordan du kommer

Læs mere

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 19-05-2016 Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre Sagsbehandler Per Christensen / Birgitte

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 12. maj 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. december 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Claus Michael

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Husorden. - Vær velkommen

Husorden. - Vær velkommen Husorden - Vær velkommen Hvad er en husorden og hvad er formålet med denne? En husorden Hviler på beboernes fælles beslutning vedtages af afdelingsmødet, jf. LAB 40 Ændres af afdelingsmødet efter initiativ

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 17.00 Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Kristine

Læs mere

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14.

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd Den 14. juni 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013 Forespørgslen handler om vilkårene

Læs mere

Spar Nord Huset Praktiske oplysninger. Afsnit 1: Om boligerne. Beliggenhed

Spar Nord Huset Praktiske oplysninger. Afsnit 1: Om boligerne. Beliggenhed Spar Nord Huset Praktiske oplysninger Afsnit 1: Om boligerne Beliggenhed I samarbejde mellem Spar Nord Bank og Finanssektorens Pensionskasse (FSP) er der i 2002 opført 78 nye ungdomslejligheder centralt

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 13. Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering opfølgning på handleplan

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 09-02-2017 Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål Ansøgning om midlertidig huslejetilskud I forhold til et midlertidigt

Læs mere

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen.

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen. Tema Forslag Formål Afsnit Boligstøtte til I tilfælde af restance, bliver borgeren overføres den mindre og dermed mere direkte til udlejer, overskuelig frem for til lejer 3.1.1 Umiddelbart gennemførligt/

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

Indledning. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra:

Indledning. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra: Vedrørende: Opsamling på høringssvar Sagsnavn: Boligplan for voksenbotilbud på handicapområdet (11/003049) Sagsnummer: 27.45.00-P22-1-11 Skrevet af: Carl Eric Blach Overgaard E-mail: Carl.Eric.Blach.Overgaard@randers.dk

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Referat Åben dagsorden Økonomiudvalget 20142017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:15 Mødet afsluttet: kl. 12:35 Mødested: Ekstraordinært Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 5. juli 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt

Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt Titel på forsøg Frikommune-netværk Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P21-1-15 Dato: 23.3.2015 Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 På grund af det ekstraordinære store

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Handleplan for boligplacering af flygtninge.

Handleplan for boligplacering af flygtninge. Punkt 9. Handleplan for boligplacering af flygtninge. 2014-42050. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget godkender At nyankomne flygtninge

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Telefon 76 22 12 00 Mail: post@boligfa.dk Hjemmeside: www.boligfa.dk 1 Hvor skal

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Pligt til at anvise permanent bolig: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, har i en

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej Informationsfolder om GENHUSNING Afd. 7: Solsortevej/Rylevej December 2013 Genhusning Midlertidig eller permanent flytning ifm. renovering Hvis I stemmer ja på det afstemmende beboermøde den 12. december

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til?

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Værktøjer til at skabe sundere boliger Det er vigtigt, at vores boliger er sunde og funktionelle. Som lejer kan du også være

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Udlejning og ventelister

Udlejning og ventelister Udlejning og ventelister Politik Boliger udlejes efter venteliste i henhold til lovgivningen herom. Sammendrag af reglerne om udlejning og ventelister er gengivet nedenfor. Målsætning Det er målsætningen

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen BYFORNYELSE I KØBENHAVN Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen Byfornyelse 1. Hvorfor og hvordan laver vi byfornyelse? 2. Støttemuligheder og støtteomfang 3. Kriterier og prioriteringer

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Reservation af ungdomsboliger til udvekslingsstuderende

Reservation af ungdomsboliger til udvekslingsstuderende KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012-2014. Reservation af ungdomsboliger

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Prognose for flygtningeboliger - april 2016

Prognose for flygtningeboliger - april 2016 Sagsnr. 03.25.00-P07-1-15 Cpr. Nr. Dato 27-04-2016 Navn Sagsbehandler Bent Norman Hummelmose Prognose for flygtningeboliger - april 2016 Nedenstående tabel er en prognose for de midlertidige boliger til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening

Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening Boligministeriet havde givet udtryk for, at bestemmelsen i 17 i ministeriets bekendtgørelse om almennyttig boligvirksomhed, hvorefter en

Læs mere

I din henvendelse til Folketingets Ombudsmand har du på din datters vegne klaget over Holbæk Kommunes praksis ved boliganvisning.

I din henvendelse til Folketingets Ombudsmand har du på din datters vegne klaget over Holbæk Kommunes praksis ved boliganvisning. Statsforvaltningens brev til en borger 2014-214656 Dato: 12-12-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende boliganvisning i Holbæk Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere