Boliger til udsatte grupper Erfaringer fra et forsøgsprojekt i Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliger til udsatte grupper Erfaringer fra et forsøgsprojekt i Aalborg"

Transkript

1 byfornyelse Boliger til udsatte grupper Erfaringer fra et forsøgsprojekt i Aalborg

2 Boliger til udsatte grupper Rapporten er udgivet af: Velfærdsministeriet Rapporten er udarbejdet af: Arkitekt m.a.a. Tina Axelsen og byfornyelseskonsulent Ulrich Thagaard Jensen, begge Kuben Byfornyelse Danmark (tidligere Byfornyelse Danmark) Layout: Tegnestuen Jens V. Nielsen Foto: Kuben Byfornyelse Danmark ISBN: Velfærdsministeriet, 2008 Rapporten kan downloades fra: og Projektdeltagere Jørgen Pedersen, ejer af Istedgade 17 Dennis Skagen, ejer af Poul Paghs Gade 17-17A Henning Linde, Teknisk Forvaltning, Aalborg Kommune Keld Christensen, Teknisk Forvaltning, Aalborg Kommune Svend Riis, Social- og Sundhedsforvaltningen, Aalborg Kommune Per Thomsen, Brobyggerselskabet, Aalborg Kommune Vibeke Sieborg, Brobyggerselskabet, Aalborg Kommune Jens Kærsgaard, rådg. ingeniørfirma Kærsgaard & Andersen A/S Pia Helle Pater, Erhvervs- og Boligstyrelsen, nu Velfærdsministeriet Nils Hein, Erhvervs- og Boligstyrelsen, nu Velfærdsministeriet Hans Aue, Kuben Byfornyelse Danmark A/S Ulrich Thagaard Jensen, Kuben Byfornyelse Danmark A/S

3 boliger til udsatte grupper Erfaringer fra et forsøgsprojekt i Aalborg Indledning Baggrund og formål Kan private ejere motiveres? Er byfornyelsesloven et brugbart værktøj? Forsøgsprojektet Hvem er de udsatte grupper? Aftalegrundlag Lejekontrakt Ophørsproblematik Gennemførelse Bygningsindretning Genhusning Økonomi Hensynet til naboer Den sociale vicevært Indvielse Evaluering og konklusion Byfornyelsesloven som værktøj Hvordan går det i dag?

4 Poul Paghsgade Når forsøgsperioden på de 10 år er gået, vil jeg fortsætte med at leje ud til de beboere, der bor i ejendommen på den tid. Ejer Uden den sociale vicevært vil det være svært at få stedet til at fungere. Beboer i Poul Paghs Gade 17 2

5 indledning Der er i de senere år sat fokus på de mennesker, der i dagens Danmark lever under meget udsatte forhold og som for manges vedkommende ikke har tag over hovedet og i det hele taget har svært ved at finde fodfæste på det almindelige boligmarked. Gruppen er meget bred og svær at beskrive, men fælles for de fleste er, at de er ressourcesvage personer med enten sindslidelse, alkoholmisbrug eller stofmisbrug som fællesnævner. Mange er hjemløse og bor på gaden. Det har vist sig meget vanskeligt at skaffe anstændige boliger til denne gruppe. Der har været forsøg med skurvogne, ombygning af togvogne, og flere projekter har været drøftet, men problemet er ikke løst. Det er svært at se, at problemet alene kan løses med traditionelle boligpolitiske virkemidler. I denne rapport skildres et projekt om boliger til sådanne udsatte grupper i Aalborg, hvor man har forsøgt at motivere ejere af private udlejningsejendomme til at indgå i et samarbejde med kommunen. Projektet har taget afsæt i den daværende byfornyelseslov (lov nr. 381 af 10. juni 1997 med senere ændringer) med de muligheder og begrænsninger, den gav i forhold til et sådant projekt. Det juridiske aspekt har også været et vigtigt omdrejningspunkt i projektet for er det overhovedet muligt at strikke en model sammen, som alle parter kan nikke til? I publikationen er gengivet en række citater fra centrale nøglepersoner i projekt Boliger til skæve eksistenser. Citaterne stammer fra den interviewundersøgelse, der blandt andet ligger til grund for evalueringen af forsøgsprojektet. 3

6 Poul Paghsgade Det er vigtigt, at en ny beboer passer ind i opgangsfællesskabet derfor undersøges vedkommendes omgangskreds også. Er der junk og prostitution blandt vennerne, vil personen ikke blive indstillet til en bolig i de to opgangsfællesskaber. Brobyggerselskabet Den for målgruppen høje husleje har betydet, at der ved genudlejning har været pres på for at tage beboere, der er dårligere, end hvad der var udgangspunktet for projektet. Social vicevært

7 baggrund og formål Baggrunden for forsøget var Aalborg Kommunes akutte behov for boliger til de borgere, der på grund af deres sociale situation ikke selv kan skaffe sig en bolig. Kommunen har via gældende lovgivning mulighed for at indgå frivillige aftaler om anvisningsret med private udlejere mod økonomisk kompensation. Kommunen har dog ikke været indstillet på at yde kompensation til de private udlejere, og derfor var det hidtil ikke lykkedes at udnytte denne mulighed. Kan private ejere motiveres? Det private boligmarked har hidtil ikke været en medspiller, når der har været behov for boliger til den gruppe borgere, der i dagens Danmark lever under meget udsatte forhold. Denne gruppe er mere eller mindre bevidst blevet udelukket, når ledige boliger skulle udlejes. Mange års tæt samarbejde mellem Byfornyelse Danmark, Aalborg Kommune og private udlejere i Aalborg midtby betød dog, at der set i lyset af Kommunens akutte behov for boliger til gruppen indledtes en dialog med Jørgen Pedersen, PWHgruppen, der ejer en række ejendomme i Aalborg. De tre parter drøftede muligheden for, at Jørgen Pedersen kunne indgå i et samarbejde om at stille boliger til rådighed for gruppen af udsatte. Jørgen Pedersen var positiv overfor henvendelsen og ville gerne indgå i et samarbejde. Jørgen Pedersen var interesseret i at opnå støtte efter byfornyelsesloven til ombygning af den pågældende ejendom, og i at projektet skulle dække boliger på opgangsniveau af hensyn til de øvrige beboere i ejendommen. Endvidere ønskede han klare aftaler omkring udlejningsforhold skulle boligerne udlejes direkte til beboerne, eller skulle de leje boligerne ud til Aalborg Kommune, der så fremlejede til gruppen af udsatte? Og endelig skulle der være mulighed for en tidsbegrænsning af udlejningen? Er byfornyelsesloven et brugbart værktøj? Jørgen Pedersens interesse i projektet gav anledning til overvejelser om, hvorvidt byfornyelsesloven var et brugbart værktøj i dette projekt. Den ejendom, Istedgade 17, som kunne komme på tale, led af bygnings- og installationsmæssige mangler og kunne derfor renoveres efter byfornyelseslovens bestemmelser så langt så godt. Byfornyelsesloven åbnede endvidere op for permanent genhusning af de eksisterende lejere, der måtte ønske det. Men byfornyelsesloven havde også nogle begrænsninger set i forhold til projektet. Boliger til mennesker, der lever under meget udsatte forhold, kræver en særlig indretning i form af fællesrum, kontor til eventuel social vicevært og et materialevalg, der sikrer robuste løsninger. Disse særlige indretninger kunne ikke støttes via byfornyelsesloven, og de særlige robuste løsninger i udførelsen kunne måske siges at ligge på kanten af lovens forudsætninger. Endvidere er et vigtigt set-up i byfornyelsen, at projektet kan gennemføres ad frivillighedens vej for såvel ejere som lejere. I det konkrete projekt skulle der være et incitament hos ejeren ud over bare byfornyelse den sociale dimension skulle også være til stede. De eksisterende lejere har en valgmulighed i et byfornyelsesprojekt de kan have en forståelse for den sociale vinkel og blive boende, eller de har muligheden for genhusning. De indledende drøftelser med Jørgen Pedersen og en umiddelbar vurdering af byfornyelseslovens egnethed til projektet betød, at Byfornyelse Danmark på vegne af Aalborg Kommune fremsendte en forsøgsansøgning til det daværende By- og Boligministerium om en ekstraordinær ramme til ombygning og indretning af boliger til borgere, der lever under meget udsatte forhold. Endvidere ansøgtes om en særlig refusion af de udgifter, der omfatter den særlige indretning af ejendommene. 5

8 projektets baggrund og formål Forsøgsprojektet By- og Boligministeriet bad kommunen om at inddrage endnu en ejer af private udlejningsejendomme i forsøgsprojektet. Derfor blev der taget kontakt til Ejendoms-Invest I/S, Dennis Skagen, der ejer flere ejendomme i Aalborg. Dennis Skagen indvilgede i at deltage i projektet, og således kom forsøgsprojektet til at omfatte to ejendomme, der er beliggende i henholdsvis Istedgade 17 (Jørgen Pedersen) og Poul Paghs Gade 17-17A (Dennis Skagen). Istedgade 17 indeholder otte lejemål, mens der er 11 lejemål i Poul Paghs Gade. Målsætningen med forsøget var: 1. At afdække problemer og barrierer i forbindelse med private ejeres frivillige deltagelse i løsningen af boligbehovet for udsatte grupper i forbindelse med byfornyelse, herunder at opnå erfaringer med, om der i samspillet mellem regelsæt er/opstår barrierer, der hindrer en frivillighedsmodel. 2. At afklare, om det ville være muligt at skabe en model, der kan udbredes til almindelig anvendelse, samt om der på baggrund af projektets erfaringer vil være brug for ændringer i det nuværende regelsæt. Ministeriet meddelte tilsagn til forsøgsprojektet, der forudsatte modernisering og renovering af ejendommene Istedgade 17 og Poul Paghs Gade 17-17A med almindelig støtte efter byfornyelsesloven, og indebar forsøgsmidler til: Særlige indretninger (fællesrum og kontor til eventuel social vicevært) samt ekstraudgifter ved valg af særlige robuste løsninger ved renoveringen af hensyn til funktionen rettet mod udsatte borgere anvist af Aalborg Kommunes socialforvaltning. Afrapportering af udredningsarbejde og proceserfaringer. Erfaringsrapport efter to år med henblik på opsamling af praktiske erfaringer og analyse af aktørernes holdninger og tilfredshed. Hvem er de udsatte grupper? Ved projektets start blev der givet en karakteristik af den gruppe mennesker, som projektet rettede sig i mod: Borgere i Aalborg Kommune, som er udstødte eller delvis udstødte af boligmarkedet eller som har risiko for at blive udstødt. Borgerne er kendetegnet ved, at de har stort besvær med at få eller fastholde en bolig. Borgerne har mange skiftende adresser, så som forsorgshjem, herberger, folkeregister 2, tilmeldt sammen med mange andre på små værelser, adresse ukendt i perioder o.s.v. Borgerne er som regel uden arbejde, modtager understøttelse, kontanthjælp eller førtidspension. De har endvidere problemer med at honorere krav om at være arbejdssøgende og deltage i aktivering. Mange af borgerne har problemer med at betale enhver sit. De fleste af borgerne har eller har haft problemer med alkohol eller andre stimulanser. Borgerne har ofte en anderledes adfærd. Borgerne er som hovedregel mænd. Visitation til boligerne skal ske i et tæt samarbejde med relevante instanser i Aalborg Kommune, og det skal på forhånd være aftalt, hvilke krav der skal stilles til de kommende lejere. Lejerne må ikke have et massivt forbrug af alkohol eller stoffer, og de skal være i stand til at klare sig i egen bolig, evt. med jævnlige tilsyn, hjælp og støtte fra kommunens støttekorps. Den enkelte lejer skal også være positiv indstillet over for projektet. Målgruppen er ringere end det, der blev stillet i udsigt. Mange af beboerne kan ikke magte at bo i egen bolig og sørge for betaling af husleje m.v. Administrator

9 aftalegrundlag Der er mange juridiske aspekter i forsøgsprojektet, og der er brugt mange ressourcer på at finde vej gennem de forskellige lovgivninger. I første omgang var det vigtigt at få afklaret, hvem der skulle stå som udlejer af de nye boliger. Skulle det være kommunens socialforvaltning, eller skulle det være ejerne af ejendommene? Hvis det er ejerne, der udlejer direkte til en lejer, så er det lejeloven, der gælder. Men hvis kommunen lejer boligerne af ejerne og fremlejer til de kommende beboere, så er forholdet mellem kommunen og ejerne omfattet af erhvervslejeloven (mens fremlejeforholdet mellem kommunen og beboerne er omfattet af lejeloven). Istedgade Aftalen omkring lejekontrakterne, hvor kommunen fremlejer til målgruppen fungerer meget fint. Aftalen betyder også, at ejeren ikke lider huslejetab. Administrator Lejeloven indeholder ingen sanktionsmuligheder, når der f.eks. flytter ekstra personer ind og i værste fald fortrænger den beboer, der står på lejekontrakten, ud af boligen. Social vicevært Principperne for huslejeregulering er forskellige i de to lejelove. For at sikre parallelitet mellem den leje, brugerne skal betale, og den leje kommunen skal betale, må man ved modellen med udlejning til kommunen og fremleje fra denne aftale, tilføje at lejelovens lejefastsættelses- og reguleringsregler også skal gælde for lejen i erhvervslejekontrakten mellem ejerne og kommunen. Den væsentligste betænkelighed for ejerne var, hvorledes man kan komme ud af projektet og for kommunen hvordan projektet i det hele taget bringes til ophør? Lejekontrakt Begge de oven for angivne modeller for aftale om lejeforholdene blev analyseret, og indhold og problemer ved begge aftalemodeller blev skitseret: Ved aftalemodel 1 erhvervslejekontrakt med kommunen og fremleje fra denne til beboerne nåede man frem til følgende punkter: Tidsbegrænset aftale (erhvervslejekontrakt) på 10 år. Formålet er fremleje (skal angives i kontrakten). Husleje aftales efter gældende principper for udlejningsejendomme, der renoveres efter byfornyelsesloven. Beregning af lejen som om- 7

10 aftalegrundlag Poul Paghsgade kostningsbestemt leje og forbedringstillæg for byfornyelsesforbedringer. Stillingtagen til, hvorvidt der i den samlede leje skal indgå lejebeløb for fælleslokalerne. Én af boligerne var ikke ledig ved kontraktens indgåelse. Derfor indgik denne bolig ikke i kontrakten med kommunen. Der bør være en bestemmelse i kontrakten, der pålægger kommunen at overtage boligen, såfremt den bliver ledig. Tidsbegrænsningen kan give problemer for kommunen med at udnytte de boliger, der bliver ledige hen imod slutningen af de 10 år. Stillingtagen til, hvorvidt aftalen kan forlænges efter de 10 år. Fremlejeaftaler mellem kommunen og de enkelte beboere indgås som normale beboelseslejekontrakter, men tidsbegrænset til udløb samtidig med kommunens kontrakt med ejeren. Ved aftalemodel 2 med anvisningsret for kommunen og direkte udlejning til beboerne nåede man frem til følgende punkter: Jeg spekulerer ikke over, hvad jeg skal gøre, når min lejekontrakt udløber i Jeg vil bare gerne blive boende så længe som overhovedet muligt. Beboer i Poul Paghs Gade At lejemålene er tidsbegrænsede, fylder ikke meget i hverken beboernes eller min hverdag lige for øjeblikket er der længe til Social vicevært Der skal som et centralt dokument indgås en kontrakt mellem ejeren og kommunen, der angiver kommunens forpligtelser ved projektets gennemførelse. Et centralt punkt er kommunens anvisningsret. Anvisningsretten skal være en pligt. Ejeren skal derfor hurtigst muligt orientere kommunen, når en bolig opsiges. Såfremt kommunen ikke udnytter anvisningsretten, er den forpligtet til at betale huslejen risikoen for tomgang ligger derved hos kommunen og ikke hos ejeren. I kontrakten angives, hvilken persongruppe der kan anvises. Aftalen mellem ejeren og kommunen indgås tidsbegrænset for 10 år. Afklaring af, hvem der har den indvendige vedligeholdelsespligt. Det er vigtigt i forhold til kommunens engagement. Overvejelser omkring den udvendige vedligeholdelsespligt.

11 Økonomiske forhold omkring fælleslokalet overvejes. Det aftales, at lejekontrakterne med de enkelte brugere indgås tidsbegrænset til udløb samtidig med udløbet af 10 års perioden for aftalen med kommunen. Ejerne af forsøgsejendommene blev forelagt begge aftalemodeller, og indholdet blev drøftet med dem. Det havde været hensigtsmæssigt at få afprøvet begge modeller, og man ville gerne have indgået aftale vedrørende de to ejendomme efter hver sin model. Ingen af ejerne ønskede imidlertid at indgå aftale efter model 2, idet de begge lagde afgørende vægt på den større sikkerhed for dem, som de fandt, lå i modellen med lejekontrakt med kommunen. Begge ejere gav i øvrigt klart udtryk for, at de ikke ønskede at blive påført ekstra administrativt arbejde i forbindelse med at være part i et forsøgsprojekt. På baggrund af ejernes tilkendegivelser blev der indgået erhvervslejekontrakter vedrørende begge ejendomme efter model 1, altså modellen, hvorefter kommunen lejer boligerne og fremlejer dem til de kommende beboere. Ejerne giver endvidere udtryk for bekymring omkring projektets ophør. Ved aftalens ophør vil de meget nødig stå med én eller flere socialt belastede lejere, der kan vanskeliggøre udlejningssituationen i forhold til almindelige lejere. Ophørsproblematik Hvordan man skal håndtere projektets eventuelle ophør, er et af hovedproblemerne i projektet og har givet anledning til mange drøftelser. Problemet omkring lejemålenes ophør relaterer sig til uopsigelighedsreglerne i lejelovens kap. XIII. Disse betyder, at såfremt ejendommene på et tidspunkt skal kunne frigøres for lejemålene med de anviste beboere, må lejekontrakterne med disse basere sig på tidsbegrænsede lejemål altså så de uden opsigelse ophører på det tidspunkt, der er fastsat i kontrakten. Dette gælder, hvad enten kontrakterne er indgået direkte med ejendommenes ejere eller som fremlejekontrakter med kommunen, som har lejet lejlighederne samlet af ejerne. Det betyder endvidere, at en samlet lejekontrakt mellem ejer og kommune må indgås således, at lejeaftalen ikke kan bringes til ophør af ejerne før fremlejekontrakternes ophør, men på den anden side skal kunne bringes til ophør af kommunen samtidig med fremlejekontrakternes ophør. Ved at indgå tidsbegrænsede lejemål sikrer man sig, at man kan få frigjort ejendommene for den specielle persongruppe og således få bragt projektet til ophør. Og tidsbegrænsede lejemål er reelt den eneste mulighed, der findes. Varigheden af tidsbegrænsningen er drøftet internt i kommunen og med ejerne, og der er aftalt en periode på 10 år (til år 2012). Det, at man gør lejemålene tidsbegrænsede, er naturligvis et problem i forhold til beboerne at man ikke kan tilbyde dem en varig løsning. Et andet problem kan forudses derved, at alle fremlejekontrakterne med beboerne skal indgås tidsbegrænset med udløb på samme tidspunkt. Ved projektets start virker en tidsbegrænsning på 10 år ikke umiddelbart som en alvorlig begrænsning. Men for boliger, der bliver ledige ved naturlig afgang i løbet af aftaleperioden, kan det blive en sværere og sværere begrænsning, efterhånden som man nærmer sig periodens udløb, idet genudlejninger hele tiden må indgås tidsbegrænset til udløb ved udgangen af den samlede periode. Der kan altså hen ad vejen blive tale om ret kortvarige tidsbegrænsede lejemål.

12 gennemførelse Der er i Poul Paghs Gade indrettet tre store boliger og de er meget problematiske at udleje, også selv om den ene er opdelt i to boliger. Det er en dårlig disposition med store boliger der er praktisk taget ingen par blandt målgruppen. Social vicevært Man burde have tænkt sig lidt bedre om ved aptering af lejlighederne. Det er ikke hensigtsmæssigt med trægulve, der er svære at vedligeholde og som skal afhøvles ved hver fraflytning. Administrator Det interne brandalarmsystem skal føle på varme og ikke på røg. Praktisk taget alle beboere er storrygere med det resultat, at alarmen bliver aktiveret i tide og utide. Social vicevært Ved projektets start var ca. 50 % af beboerne kontanthjælpsmodtagere og ca. 50 % pensionister. Nu er det primært pensionister, der flytter ind. Årsagen er den dyre husleje. En ikke byfornyet ejendom ville være mere oplagt til forsøget, så ville huslejeniveauet ikke være afgørende for beboersammensætningen. Social vicevært De to ejendomme, der indgår i projektet, er begge beliggende i Vestbyen i Aalborg. Ejendommene er opført omkring århundredeskiftet og var begge nedslidte og led af såvel bygnings- som installationsmæssige mangler. Istedgade 17 indeholder 8 boliger. Der er 2 og 3- rums boliger i størrelsesordenen fra 49 m 2 til 66 m 2. Poul Paghs Gade 17-17B indeholder 11 boliger, der er 2- og 3-rums boliger i størrelsesordenen fra 47 m 2 til 95 m 2. Boligerne er under projektet renoveret efter reglerne i Lov om byfornyelse (lov nr. 381 af 10. juni 1997 med senere ændringer). Der er fra By- og Boligministeriets side givet ekstraordinære midler til at foretage en særlig indretning af hensyn til målgruppen. Endvidere blev der mulighed for at indrette et fællesrum med tilhørende køkken, toilet og bad i kælderen, hvilket der ellers ikke er hjemmel til at støtte via byfornyelsesloven. Bygningsindretning Det har været vigtigt, at alle valg vedrørende bygningsudformning og materialer er truffet under hensyn til, at beboerne kan være fysisk voldsomme uden dog at være direkte destruktive og at der givetvis vil blive flere lejerskift i forsøgsejendommene end i almindelige udlejningsejendomme. Alle løsninger er derfor robuste. Samtidig har det været et mål, at ejendommen og boligerne ikke skal have et udtalt institutionspræg. Endvidere er der ved indretningen af boligerne medtaget en række særlige tiltag, nemlig: ekstra lydisolering internt og mod naboejendomme særlig belysning fælles brandalarmeringsanlæg mekanisk udsugningsanlæg (forøget ventilation) væltesikrede toiletter større afløb til forhindring af vandskade styring af varmeforbrug (forhindring af overforbrug) 10

13 Istedgade Etageplan, Istedgade 17 11

14 Etageplan Poul Paghs Gade 17-17A, 3 sal Etageplan Poul Paghs Gade 17-17A, 2 sal 12

15 gennemførelse beskyttelse af beboerne mod aggression fra udefrakommende (forstærkede hoveddøre/ karme). Udformning af køkkener og overflader blev diskuteret og vurderet i forhold til merpris for indretning, ønsket om at undgå et institutionsmæssigt præg på boligerne og den forventede merudgift på grund af ekstraordinær nedslidning. Det vurderedes på den baggrund, at gevinsten ved et særligt slidstærkt køkken ikke ville stå mål med den forventede belastning af køkkener set i forhold til den begrænsede pris for nye køkkenelementer og at særlige slidstærke køkkener i høj grad vil give et institutionspræg. Omkring gulve blev der valgt en løsning med trægulve med ekstradimensionering af tykkelse for at kompensere for et forventet større behov for gulvafslibning. Særligt slidstærke løsninger (parket, linoleum mv.) blev fravalgt, da løsningerne vurderedes at give et uønsket institutionspræg. Det er repræsentanter fra Brobyggerselskabet (afdeling i Aalborg Kommunes socialforvaltning), ingeniørfirmaet Kærsgaard & Andersen og Byfornyelse Danmark, der på en række brugermøder har vurderet, hvilke ekstraordinære foranstaltninger der var nødvendige i boligerne. Det er også denne gruppe, der har vurderet behovet for indretning af fælleslokaler for hver opgangs beboere samt behovet for, at der er en støttefunktion til rådighed for beboerne en social vicevært. Udover almindelig støtte efter byfornyelsesloven til renovering af boligerne har By- og Boligministeriet givet støtte til dækning af udgifterne ved de ekstra foranstaltninger i boligerne og ved indretning af fællesrum i begge ejendommes kældre. Fællesrummene opfylder flere funktioner, eftersom de dels er base for den sociale vicevært og dels udgør rammerne for samvær og aktiviteter for og med beboerne. I Poul Paghs Gade 17 var der mulighed for og ønske fra ejerens side om at indrette tre nye boliger i tagetagen. Projektet standsede, da det strider mod en lokalplans bestemmelser om forbud mod etablering af nye boliger i området (grundet parkeringskrav). I stedet blev tre eksisterende boliger udvidet ved inddragelse af areal i tagetagen. Lejlighedsudvidelsen afstedkom mange drøftelser mellem ejeren og kommunens socialforvaltning. Forvaltningen skønnede, at det kunne blive problematisk at leje de store boliger ud inden for målgruppen og med deraf følgende lejetab. Ejeren havde på den anden side en økonomisk interesse i at få inddraget tagetagen i boligarealet. Genhusning Retten til genhusning/erstatningsbolig for de lejere, der boede i ejendommene før renoveringen beror på reglerne i byfornyelseslovgivningen. Disse indebærer, at når en bolig skal ombygges efter loven, har husstanden ret til at få anvist en permanent erstatningsbolig, såfremt den årlige lejeforhøjelse i anledning af forbedringen udgør mere end 80 kr. pr. m 2 bruttoetageareal (prisniveau 1989). Samme ret har beboerne, såfremt renoveringen gør lejligheden ubeboelig i mere end 6 måneder. I forsøgsprojektet har målet været at få tømt opgangene for de oprindelige beboere, og disse beboere har fået tilbudt en permanent erstatningsbolig. Byfornyelsesloven indeholder præcise bestemmelser om, hvilke rettigheder lejerne har i forhold til genhusning, ligesom der gives økonomisk hjælp til flytning m.v. Genhusningen er efter omstændighederne forløbet uproblematisk. Som nævnt har det som udgangspunkt været vigtigt at få tømt opgangene for lejere, men ikke på bekostning af frivillighedsprincippet, som beskrevet tidligere i afsnit 2. Det har betydet, at to af de oprindelige lejere har valgt at flytte tilbage til Istedgade 17 efter om- 13

16 gennemførelse Istedgade 17 Lejlighed Areal Leje/m 2 Leje/md. St.tv St.th tv th tv th tv th I alt 468 Poul Paghs Gade 17-17A Lejlighed Areal Leje/m 2 Leje/md. St. (17) tv th tv th tv th St. (17A) sal sal sal I alt 719 bygningen. Disse to lejere bor naturligvis på samme vilkår og på samme lejekontrakt (med forbedringslejeforhøjelse), som før ombygningen. Først ved fraflytning indgår disse boliger i forsøgsprojektet og kan udlejes til målgruppen for forsøget. Økonomi Aalborg Kommune har i december 2000 af By- og Boligministeriet (i henhold til den dagældende byfornyelseslovs 92) fået tilsagn til en ekstraordinær ramme til projektet. Rammen udgør i alt kr., og heraf ydes der 100 % refusion for udviklingsomkostninger og for udgifter til særlig indretning på maksimalt kr. Den særlige indretning omfatter tiltag, så som indretning af fællesrum i kældrene samt ekstra lydisolering, forøget ventilation, særlig belysning, ekstern brandalarm m.v. i de enkelte boliger og opgange. Disse tiltag kan kun udløse støtte via byfornyelsesloven, fordi der er tale om et forsøgsprojekt. Ejendommene i Istedgade og Poul Paghs Gade er renoveret på tag og fag, og boligerne er gjort tidssvarende. Disse arbejder er traditionelle bygningsfornyelsesarbejder og ville også uden at have status af forsøgsprojekt kunne udløse støtte efter den dagældende byfornyelseslov. Huslejen efter renovering er oplistet i tabellerne, som vises til venstre. Hensynet til naboer Før Aalborg Byråd traf beslutning om byfornyelse af de to ejendomme, blev der gennemført en orientering af beboerne i Poul Paghs Gade 13, 15, 19 og 21 og i Istedgade 15 og 19. Byfornyelse Danmark og Brobyggerselskabet (Aalborg Kommune) havde i samarbejde aftalt en strategi for beboerorienteringen. Målet var naturligvis at give beboerne et indgående kendskab til kommunens planer og give mulighed for at stille spørgsmål. 14

17 Konsulenten fra Brobyggerselskabet skrev ud til beboerne i de pågældende ejendomme og gav en kort beskrivelse af projektet. I brevet stod endvidere, at konsulenten sammen med den sociale vicevært (se næste afsnit) ville komme rundt til de enkelte beboere og fortælle nærmere om projektet og svare på eventuelle spørgsmål. Beboerne fik muligheden for selv at aftale et tidspunkt, der passede dem inden for de dage, hvor konsulenten og viceværten var i gaden. Sammen med brevet fik beboerne den pressemeddelelse, som udsendtes til den lokale presse et par dage efter. Beboerorienteringen var uden tvivl med til at nedbryde mange fordomme og en eventuel frygt baseret på manglende viden. Beslutningen om byfornyelse og udlejning til udsatte grupper blev generelt positiv modtaget af beboerne i naboejendommene. Eneste konkrete bekymring kom fra en børnehaveleder i kvarteret, der var usikker på forældrenes reaktion men den viste sig at være ubegrundet. Den sociale vicevært Med tilskud fra Hjemløsepuljen har der i perioden fra pr. 1. marts 2003 til 31. december 2004 været ansat en social vicevært på 37 timer om ugen. Den sociale vicevært er stadig tilknyttet projektet og permanent ansat af Aalborg Kommune og indgår i kommunens bo- og gadeteam. Arbejdsopgaverne for den sociale vicevært er: at yde omsorg overfor den enkelte beboer, at yde praktisk støtte i forhold til beboerne både praktiske problemer med at bo i egen bolig og problemer med kontakt til systemet (sagsbehandlere, læge/sygehus, politi m.v.), at skabe aktiviteter for og med beboerne med henblik på at etablere et fællesskab mellem beboerne og at styrke den enkeltes netværk, at forsøge at skabe gode relationer til naboer og det omgivende lokalområde samt at gå ind i eventuelle konflikter mellem beboere og naboer. Poul Paghsgade Når der har været uro med efterfølgende naboklager, har jeg været meget synlig i gadebilledet på alle tidspunkter af døgnet. Naboerne har fået mit visitkort med opfordring om at kontakte mig, hvis der er optræk til noget. Social vicevært Den sociale vicevært er altafgørende for, at projektet kan lykkedes og at det går så godt. Uden den funktion vil det hele simpelthen ramle sammen i forhold til beboere, ejendommene og naboerne. Brobyggerselskabet 15

18 gennemførelse Den sociale vicevært fordeler sin tid med ca. 2/3 til tilstedeværelse i fællesrummene og ca. 1/3 til beboerhjælp. Den sociale vicevært har i samarbejde med en konsulent fra Brobyggerselskabet i april 2004 udarbejdet en evaluering af Projekt Vicevært de sociale opgangsfællesskaber i Istedgade og Poul Paghs Gade. Udover støtte til den sociale vicevært er der med støtte fra Storbypuljen etableret et såkaldt Mentor-projekt i forbindelse med opgangsfællesskaberne. De tre mentorer (én professionel socialarbejder på fuld tid samt to studerende på hver 12 timer om ugen) er tilknyttet udvalgte beboere og har en udviklingsorienteret rolle, hvor der opstilles milepæle for beboerne i forhold til deres udvikling og grad af selvhjulpethed. Indvielse Den 21. maj 2003 blev Projekt Boliger til udsatte grupper officielt indviet med deltagelse af socialrådmand Birgit Ekstrøm og stadsarkitekt Knud Tranholm, Aalborg Kommune. I dagens anledning var der mulighed for at besigtige enkelte af de renoverede boliger i Poul Paghs Gade, ligesom der var adgang til fællesrummet i kælderen, der skal danne rammen for beboernes fremtidige aktiviteter. I Istedgade var der også mulighed for at se gårdanlægget. Projektet nød stor bevågenhed og indslag fra indvielsen blev vist og omtaltes i TV2Nord, i TV Avisen på DR1 og i Nordjyske Stiftstidende. Mentorprojektet sluttede ved udgangen af

19 evaluering og Konklusion Til brug for evaluering af projekt Boliger til udsatte grupper har Kuben Byfornyelse Danmark gennemført en interviewundersøgelse med følgende nøglepersoner: Jørgen Pedersen, ejer af Istedgade 17 Yvonne Skagen, Aalborg Boligadministration, administrerer Poul Paghs Gade 17-17A Karen Brock og Anne Sofie Vadsholt, Aalborg Grundejerforening, administrerer Istedgade 17 Christian Vestergaard, Aalborg Kommune, social vicevært Arne Schürer, Aalborg Kommune, Brobyggerselskabet Michael, beboer i Poul Paghs Gade 17 Desværre lykkedes det ikke at få et interview med én af de oprindelige lejere, der valgte at blive boende i ejendommen, på plads. Interviewene fandt sted i februar og marts Referater fra interviewene er godkendt af interviewpersonerne og de citater, der bruges i denne rapport er hentet fra disse referater. Mentorprojektet har overordnet været en succes og kan med held bruges andre steder. Der har været interesse for projektet fra både ind- og udland. Brobyggerselskabet Jeg har kendskab til én klage fra naboejendommen på grund af en lejer, der spillede for højt. Jeg kontaktede den pågældende lejer og så blev den sag løst. Ejer Det er interviewpersonernes klare opfattelse, at projektet har været og er en succes. Der har naturligvis været udfordringer undervejs, men det overordnede indtryk er positivt. Den valgte model med lejekontrakter, der indebærer, at Aalborg Kommune fremlejer til målgruppen, har vist sig egnet. Det er aftalt, at ejere og kommunen genforhandler aftalen i Aalborg Kommune har i forbindelse med afrapporteringen af forsøget udtalt sig vedrørende genforhandling af aftalen. Kommunen siger: Der skal i 2009 gennemføres en evaluering af projektet. På baggrund af denne vil Aalborg Kommune vurdere, hvordan projektet eventuelt skal videreføres. Det fremgår af denne rapport, at projektet fungerer godt for såvel kommune, borgere og udlejere. Det er kommunens opfattelse, at det fortsat er et velfungerende projekt, som sikrer nogle af deres socialt udsatte borgere en lejlighed. Aalborg Kommune oplyser endvidere i december 2007, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at sige noget om, hvordan man vil vægte en forlængelse af lejekontrakterne efter forsøgets udløb i Der er dog behov for en juridisk vurdering af, om lejeloven rummer værktøjer til at løse de problemstillinger, der har vist sig i projektet. Her tænkes i særdeleshed på den situation, hvor gadens hierarki træder i karakter. Der har været tilfælde, hvor en beboer er blevet tvunget ud af sin bolig af en person, der er højere placeret i hierarkiet. Dvs. at den svage beboer stadig har sit navn på lejekontrakten, men at vedkommende de facto igen bor gaden mens en anden person uofficielt har tilegnet sig lejemålet. Den sociale vicevært vurderer, at den nævnte situation næppe vil være et engangstilfælde. Brobyggerselskabet opfordrer til større fleksibilitet ved interne flytninger. En beboer skal have mulighed for at flytte i en anden bolig (evt. på 17

20 evaluering og Konklusion grund af bedre tilgængelighed) uden at skulle sige sin bolig op og på ny betale indskud. Det er endnu ikke muligt at sige, hvilke konsekvenser ophørsproblematikken får for målgruppen, og hvordan visitationsudvalg og administratorer vil tackle den udfordring. Alle interviewpersoner giver udtryk for, at der stadig er så længe til projektets udløb, at det ikke pt. er et fokuspunkt. Istedgade Der er meget forskel på de to ejendomme. Der er selvfølgelig forskel i antallet af boliger, men i Poul Paghs Gade er der mærkbart mere turbulens og mere hærværk end i Istedgade og det er uforklarligt. Social vicevært Der er aftalt en genforhandling af kontrakten mellem ejer og kommunen. Der er ønske om at videreføre kontrakten under forudsætning af, at det fortsat er kommunen, der fremlejer til målgruppen. Administrator i Istedgade Begge ejendomme er som nævnt blevet byfornyet og boligerne er blevet gjort tidssvarende. Indretningen af boligerne har givet anledning til mange bemærkninger hos interviewpersonerne. Det er uhensigtsmæssigt, at der er lagt ubehandlede trægulve, da de er svære at vedligeholde for de fleste og for målgruppen i særdeleshed. Det betyder, at gulvene skal afhøvles ved hver eneste fraflytning det er dyrt og i sidste ende kan gulvet kun afhøvles et vist antal gange. Oprindeligt var der opsat et brandalarmsystem, der følte på røg og ikke på varme. Det betød, at systemet blev aktiveret i tide og utide, da stort set alle beboere er storrygere. Systemet er blevet udskiftet. Erfaringerne med den manglende vedligeholdelse af boligerne og projektets målsætning om at lave en almindelig bolig bør give anledning til en diskussion af den konflikt der opstår, når den almindelige bolig ikke bliver slidstærk nok til en given målgruppe. Det skal nøjere overvejes, hvilke materialer der kan anvendes for at tilgodese intention og virkelighed. Huslejen i nymoderniserede ejendomme er ret dyr, selv om der gives byfornyelsesstøtte og konsekvensen i dette projekt har været, at det primært er pensionister, der har råd til at flytte ind. Der har siden projektets start været ændringer i såvel udbetaling af boligstøtte som kontanthjælp. Ved lignende projekter bør det overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt at bruge ældre, men tidssvarende ejendomme, hvor huslejeniveauet 18

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft 1.0 ANDELSBOLIGFORENING Geografi København Nørrebro Periode for udførelse 2005 2006 Lejlighedssammensætning Type 2V: 4 stk. 3V: 25 stk. 4V: 1 stk. 5V: 1 stk. Antal ialt 31 lejligheder Både før og efter

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Pligt til at anvise permanent bolig: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, har i en

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

Spar Nord Huset Praktiske oplysninger. Afsnit 1: Om boligerne. Beliggenhed

Spar Nord Huset Praktiske oplysninger. Afsnit 1: Om boligerne. Beliggenhed Spar Nord Huset Praktiske oplysninger Afsnit 1: Om boligerne Beliggenhed I samarbejde mellem Spar Nord Bank og Finanssektorens Pensionskasse (FSP) er der i 2002 opført 78 nye ungdomslejligheder centralt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til?

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Værktøjer til at skabe sundere boliger Det er vigtigt, at vores boliger er sunde og funktionelle. Som lejer kan du også være

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 5601 BS for handicappede Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 Trine Trampe Genhusningskoordinator Finn Larsen - Udlejningschef Hvem skal genhuses? Alle beboere skal genhuses i byggeperioden januar

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012.

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Deltagere: Jytte Jensen, Ballerup Boligselskab Ole Pedersen, Ballerup Ældreboligselskab

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Retningslinjer for genhusning

Retningslinjer for genhusning Retningslinjer for genhusning Hvem skal genhuses? Hvem der skal genhuses, afhænger af hvad der skal laves i den enkelte bolig Nogle beboere skal ikke genhuses, men kan blive boende i boligen mens der renoveres

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 1 17. MAJ 2010 INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 2 17. MAJ 2010 INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 Dagsorden 3 1. Velkomst 2. Finanskrisen Hvad vedkommer den os?! 3. Baggrunden for den kommende renovering herunder

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Tidsbegrænset lejekontrakt 1: Paterne og det lejede. Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter benævnt udlejer) Og Hvidovre Fodbold A/S Sollentuna Alle 1-3 2650 Hvidovre (herefter

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Skæve boliger i Helsingør Kommune

Skæve boliger i Helsingør Kommune Center for Kultur Idræt og Byudvikling Skæve boliger i Helsingør Kommune Boliger og Medborgerskab Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 49283216 Mob. 25313216 kjo25@helsingor.dk Dato 20.01.2015 Sagsbeh. Kit

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere