Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse"

Transkript

1 Haderslev Kommune Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Tlf Dir. tlf Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse Haderslev Kommune meddeler revurdering efter Miljøbeskyttelseslovens 1 41, jf. 41b, for Arkil A/S Asfalt, Tingvejen 32, Skrydstrup, 6500 Vojens, Haderslev Kommune. Haderslev: dato 15. april 2015 Sagsident: 14/38530 Cia Mattich 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse

2 Resumé Arkil A/S Asfalt omfatter en asfaltfabrik med tilknyttede funktioner i form af laboratorium og nedknusning af genbrugsasfalt m.v. Endvidere har virksomheden et anlæg til fremstilling af bitumenemulsion. Virksomheden, der er beliggende i et erhvervsområde, er senest miljøgodkendt den 27. november Med nærværende afgørelse revurderes virksomhedens miljøgodkendelse, således at vilkårene for indretning og drift fastsættes på grundlag af standardvilkår for asfaltfabrikker, som fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Endvidere fastsættes der reviderede vilkår for de dele af virksomhedens aktiviteter, som ikke er omfattet af de nævnte standardvilkår. Revurderingen af miljøgodkendelsen omhandler således den samlede virksomhed. De væsentligste miljøforhold, hvortil der med afgørelsen fastsættes reviderede vilkår, omfatter luftforurening, støj, affald og foranstaltninger til at imødegå risiko for forurening af jord- og grundvand. Indholdsfortegnelse: Del 1 Sagens lovgrundlag og baggrund 3 Retsbeskyttelse 3 Del 2 Kommunens afgørelse. 4 Vilkår for afgørelsen... 4 Generelle oplysninger.. 17 Del 3 Afgørelsens forudsætninger 18 Del 4 Offentliggørelse, klagevejledning og underretning. 39 Del 5 Bilag 41 Side 2 af 45

3 DEL 1 Sagens lovgrundlag og baggrund Virksomheden Arkil A/S Asfalt, Tingvejen 32, 6500 Vojens er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen 2, og er opført under bilag 2 - listens punkt C 202, som omfatter asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer. På virksomheden er der endvidere et anlæg til fremstilling af bitumenemulsion, der er en biaktivitet under godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 listens punkt D 201, som omfatter virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening. Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening. Kommunen er godkendelsesmyndighed ifølge Godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 3 og tilsynsmyndighed i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 9. Denne afgørelse omfatter virksomhedens anlæg beliggende Tingvejen 32, 6500 Vojens, jf. bilag 1. Baggrunden for afgørelsen er, at kommunen vurderer, at vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse af 27. november 2006 skal revurderes, således at vilkårene for virksomhedens aktiviteter under listepunkt C202 fastsættes på grundlag af standardvilkår i henhold til afsnit 4 i bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Endvidere finder kommunen, at der samtidig hermed skal foretages en revurdering af virksomhedens øvrige miljøgodkendte aktiviteter. Revurderingen omhandler således den samlede virksomhed. Retsbeskyttelse og revurdering Vilkår, der er afledt af revurderingen, herunder standardvilkår for eksisterende aktiviteter, gives ingen retsbeskyttelse. Efter meddelelsen af denne afgørelse vil vilkårene i de miljøgodkendelser, der i Del 3 afsnit 1 er mærket R, ikke længere være aktuelle. Tilladelsen til fortsat at drive virksomhed beror dog stadig på disse godkendelser. 2 Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed Side 3 af 45

4 Haderslev Kommune meddeler: DEL 2 Kommunens afgørelse Revurdering af godkendelse af 27. november 2006 efter Miljøbeskyttelseslovens 41, jf. 41 b Revurderingen omfatter kun de miljømæssige forhold, som defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i Godkendelsesbekendtgørelsen. Haderslev Kommune meddeler tilladelse til, at virksomheden fortsat drives som anført i beskrivelsen og som det i øvrigt fremgår af sagens akter på nedenstående vilkår. Vilkårene træder i kraft ved afgørelsens meddelelse dog således at i det omfang, at overholdelse af vilkår indebærer ændringer i virksomhedens indretning eller drift skal disse ændringer være foretaget senest 2 måneder efter afgørelsens meddelelse med mindre andet fremgår af de enkelte vilkår, jf. miljøbeskyttelseslovens 78, stk. 1. Vilkår for afgørelsen Generelt 1. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. 2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»befæstet areal«menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»tæt belægning«menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. Side 4 af 45

5 Indretning og drift 3. Rengøring og service af materiel og køretøjer samt påsprøjtning af slipmiddel på lad af lastbiler, trailere og ophalervogne skal ske på en belægning, der er tæt over for olieprodukter, og som har afskærmning, således at vaskevand, aerosoler, olie mv. ikke spredes uden for området. 4. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- og støvgener udenfor virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. 5. Røggas fra tørretromler og tromleblandere, afsug fra varmeelevator og blandetårn skal renses i filtre. 6. Egenfiller, cement, kalk, flyveaske, filler fra støberisand, stålsand og blæsemiddel skal opbevares i lukkede siloer. Siloerne skal tilsluttes filter til rensning af fortrængningsluft ved påfyldning. Siloerne skal være forsynet med en sikkerhedsventil samt en akustisk og visuel alarm, der aktiveres ved overfyldning. 7. Påfyldning af siloer skal standses øjeblikkeligt ved brud på filter, påfyldningsslanger, koblinger, rør eller silo. Påfyldningsslanger og -rør skal tømmes op i siloen med luft, når påfyldningen er afsluttet. Når påfyldningen af siloen er afsluttet, må overtryk i tankbilerne ikke søges udlignet ved hurtigt udledning af overskudsluften gennem siloen. 8. Fortrængningsluft fra påfyldning af bitumentanke og færdigvaretanke til bitumenemulsion (emulsionsfabrikken) skal renses i filter eller andet udstyr inden udledning. 9. Drift af Emulsionsafkoger skal være bragt til endeligt ophør senest én måned efter afgørelsens meddelelse. 10. Genbrugsandelen ved produktion af asfalt må ikke overstige 30 %. Såfremt det ved en akkrediteret måling dokumenteres, at vilkår 4 og vilkår 12 kan overholdes ved en større genbrugsandel, vil genbrugsandelen dog kunne forøges til den genbrugsandel, som blev anvendt i forbindelse med kontrolmålingen, dog må den ikke overstige 60 %. Begrænsningen på 30 % må overskrides i forbindelse med kontrolmålingen nævnt ovenfor og i forbindelse med en indkøringsperiode af det renoverede anlæg på op til 4 uger regnet fra produktionsstart efter renovering. Side 5 af 45

6 Luftforurening Virksomheden skal orientere tilsynsmyndigheden om tidspunkt for produktionsstart senest samme dag som produktionen starter. Den anførte kontrolmåling skal fremsendes i form af dokumentation udført i henhold til bestemmelserne i afgørelsens vilkår 46 48, og være fremsendt til Haderslev Kommune inden genbrugsandelen må forøges til over 30 %. Overskridelser af en genbrugsandel på over 30 % og begrundelsen herfor skal journalføres. Krav om journalføring bortfalder, når Haderslev Kommune på baggrund af kontrolmålingen har meddelt, at journalføring herefter kan udelades. 11. Filtre til rensning af fortrængningsluft fra siloer skal overholde en emissionsgrænse for støv på 10 mg/m Emissionen fra tørretromler og tromleblandere samt afsug fra varmeelevator og blandetårn skal overholde emissionsgrænseværdierne anført i tabel 1. Tabel 1. Emissionsgrænseværdier Brændsel Emissionsgrænseværdi mg/normal* m 3 ved 17 % O 2 Naturgas, LPG og gasolie Støv CO NOx ** Hg Cd Summen af emissionen af tungmetallerne Ni, V, Cr, Cu og Pb PAH **** ,002 *** * normal = referencetilstanden (O C, 101,3 kpa, tør røggas). ** NO x regnet som NO2. *** Relevant ved anvendelse af varm genbrugsasfalt, hvor der fyres direkte ind i tromlen, dvs. hvor der er kontakt mellem røggassen og de materialer, der skal tørres. **** PAH beregnes som benz[a]pyren-ækvivalenter/normal m³ som angivet i Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen, afsnit Side 6 af 45

7 13. Afkast fra emulsionsfabrikkens naturgasfyr skal overholde emissionsgrænseværdierne anført i tabel 2. Tabel 2. Emissionsgrænseværdier Brændsel Emissionsgrænseværdi mg/normal*m 3 ved 10 % O 2 NOx ** CO Naturgas * normal = referencetilstanden (O C, 101,3 kpa, tør røggas). ** NO x regnet som NO Virksomhedens faste afkast skal være dimensionerede således, at virksomhedens samlede emissioner herfra overholder nedenstående B- værdier: Stof B-værdi Støv ( 10 µm) 0,08 mg/m 3 PAH* 2,5 ng/m 3 NO 2 0,125 mg/m 3 CO 1 mg/m 3 *PAH beregnes som Benz[a]pyren-ækvivalenter/normal m³ som angivet i Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen, afsnit Afkast på udsugning fra laboratorium skal endvidere være dimensioneret således at følgende B-værdi overholdes: Stof B-værdi Methylenchlorid 0,02 mg/m I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse i henhold til vilkår 12, skal der etableres et målested med indretning og placering som anført under afsnit i Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen. Side 7 af 45

8 Støj 16. Bidraget fra virksomheden til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) må udenfor virksomhedens skel i område EH.04 eller i områderne EH.08, EH.05 og EH.06, jf. bilag 2 ikke overstige følgende værdier: Tidsrum Støjgrænse* mandag til fredag kl db(a) lørdag kl db(a) mandag til fredag kl db(a) lørdag kl db(a) søn- og helligdage kl db(a) hverdage og lørdag kl db(a) søn- og helligdage kl db(a) * Støjgrænserne skal overholdes inden for det mest støjbelaste tidsrum på 8 timer i dagperioden (kl , søn- og helligdage dog kl ), den mest støjbelastede time i aftenperioden (kl ) og den mest støjbelastede halve time i natperioden (kl , sønog helligdage dog kl ). 17. Bidraget fra virksomheden til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) må intet sted i erhvervsområderne EH.01, EH.02, EH.03, EH.09 og EH.11 og EH.07, jf. bilag 2 overstige følgende værdier: Tidsrum Støjgrænse* mandag til fredag kl db(a) lørdag kl db(a) mandag til fredag kl db(a) lørdag kl db(a) søn- og helligdage kl db(a) hverdage og lørdag kl db(a) søn- og helligdage kl db(a) * Støjgrænserne skal overholdes inden for det mest støjbelaste tidsrum på 8 timer i dagperioden (kl , søn- og helligdage dog kl ), den mest støjbelastede time i aftenperioden (kl ) og den mest støjbelastede halve time i natperioden (kl , sønog helligdage dog kl ). Side 8 af 45

9 18. Bidraget fra virksomheden til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) må i nærmeste boligområder ikke overstige følgende værdier: Tidsrum Støjgrænse* mandag til fredag kl db(a) lørdag kl db(a) mandag til fredag kl db(a) lørdag kl db(a) søn- og helligdage kl db(a) hverdage og lørdag kl db(a)** søn- og helligdage kl db(a)** * Støjgrænserne skal overholdes inden for det mest støjbelaste tidsrum på 8 timer i dagperioden (kl , søn- og helligdage dog kl ), den mest støjbelastede time i aftenperioden (kl ) og den mest støjbelastede halve time i natperioden (kl , sønog helligdage dog kl ). ** Maksimalværdien må ikke overstige de nævnte værdier med mere end 15 db(a) 19. Bidraget fra virksomheden til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) må ved opholdsarealer (maks. 15 m fra boliger) ved beboelse i det åbne land ikke overskride følgende værdier: Tidsrum Støjgrænse* mandag til fredag kl db(a) lørdag kl db(a) mandag til fredag kl db(a) lørdag kl db(a) søn- og helligdage kl db(a) hverdage og lørdag kl db(a) søn- og helligdage kl db(a) * Støjgrænserne skal overholdes inden for det mest støjbelaste tidsrum på 8 timer i dagperioden (kl , søn- og helligdage dog kl ), den mest støjbelastede time i aftenperioden (kl ) og den mest støjbelastede halve time i natperioden (kl , sønog helligdage dog kl ). 20. Målinger/beregninger til kontrol af, at vilkår er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/beregninger kun forlanges udført en gang årligt. Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre Miljømåling ekstern støj. Udgifterne dertil afholdes af virksomheden. Side 9 af 45

10 Vibrationer Affald Målinger/beregninger og tilhørende rapport skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens seneste vejledninger herom. Resultatet sendes til tilsynsmyndigheden i Haderslev Kommune senest 2 måneder herefter. 21. Udenfor normal dagtid må der på årsbasis 5 gange, hver med en varighed på maksimalt 6 timer, forekomme produktion af asfalt underlagt gældende støjvilkår for hverdage i dagtimerne. Senest en uge forud for produktionen uden for normal dagtid skal det overfor tilsynsmyndigheden dokumenteres, at produktionen ikke kan gennemføres inden for den normale driftstid på hverdage. 22. Driften af virksomheden eller dele heraf må ikke medføre, at det KBvægtede accelerationsniveau L aw for hele virksomheden overstiger 85 db i erhvervsbebyggelser. 23. Målinger/beregninger til kontrol af, at vilkår 22 er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/beregninger kun forlanges udført en gang årligt. Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre Miljømåling ekstern støj. Udgifterne dertil afholdes af virksomheden. Målinger/beregninger og tilhørende rapport skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens seneste vejledninger herom. Resultatet sendes til tilsynsmyndigheden i Haderslev Kommune senest 2 måneder herefter. 24. Spildolie, forurenet absorptionsmateriale, kemikalierester fra laboratorier og andet farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Side 10 af 45

11 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Håndtering og oplag af bitumen, bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter 25. Tanke til bitumenemulsion skal tømmes og inspiceres for korrosion mindst hvert 2. år. 26. Udendørs oplag af bitumenemulsion i tromler eller andre beholdere, bortset fra tanke, skal placeres på arealer, som er dækkede med sand. 27. Oplag af bitumenopløsninger og andre olieprodukter skal placeres under tag og være beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord og grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed. Ovenstående gælder dog ikke for: samt bitumen og bitumenemulsion, oplag i tanke omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines oplag i entreprenørtanke godkendt i henhold til bestemmelserne i den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). 28. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) på tanke med bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter, herunder motorbrændstof samt solventtank skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. 29. Tappesteder for bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter, herunder også vegetabilske slipmidler, skal være indrettet med fast installeret spildbakke eller tilsvarende mulighed for opsamling af spild. 30. Spild af bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter skal opsamles straks. På virksomheden skal der forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild. Side 11 af 45

12 31. Udendørs tanke og oplag af bitumen, bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter skal sikres mod påkørsel. Håndtering og oplag af fedtaminer (klæbeforbedrer) og andre flydende kemikalier samt farligt affald 32. Råvarer i form af fedtaminer og andre flydende kemikalier samt farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord og grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. 33. Spild af fedtaminer og andre flydende kemikalier samt spild af farligt affald skal opsamles straks. Der skal forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild. Oplag af genbrugsasfalt, stålslagge samt ballast(skærver) 34. Oplag af genbrugsasfalt skal placeres på befæstede arealer med fald mod afløb og med kontrolleret afledning af afløbsvandet. 35. Oplag af stålslagge (elektroovnsslagge) og ballast (skærver) fra jernbanespor fra strækninger uden for stationer og rangerområder må kun placeres på tætte belægninger med fald mod afløb og med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Supplerende vilkår vedrørende emulsionsfabrikken 36. Tank til opbevaring af solvent skal placeres i en tæt sump med et volumen, der som minimum skal svare til volumenet af den største tank i sumpen. Tanken skal være beskyttet mod påkørsel. Tanken skal tømmes og inspiceres sammen med tilhørende rørledninger for korrosion mindst hvert 10. år. 37. Oplag af kemikalier knyttet til emulsionsfabrikken skal placeres under tag og være beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord og grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme ind- Side 12 af 45

13 Egenkontrol Støvmålere holdet af den største opbevaringsenhed. Foranstående gælder ikke for oplag af bitumen, bitumenemulsion og solvent i tanke. 38. Rørforbindelser til transport af kemikalier knyttet til emulsionsfabrikken skal enten være overjordiske eller placeret under tag i en tæt sump, der er beskyttet mod vejrlig og uden afløb. Sumpen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord og grundvand, overfladevand eller kloak. Kemikaliebeholdere skal være forsynet med ventiler, der kun må være åbne når emulsionsfabrikken er i drift. 39. Emulsionsafkoger skal under drift være placeret på et areal med tæt belægning med fald mod afløb og med kontrolleret afledning af afløbsvandet (jf. dog vilkår 9). 40. Der skal mindst hver 3. måned og efter leverandørens anvisninger foretages eftersyn og funktionsafprøvning samt nødvendig vedligeholdelse af kontrolforanstaltningerne til sikring mod overfyldning af siloer og af sikkerhedsventilen, herunder af ventilens åbningstryk. Sikkerhedsventiler bestående af en klokke på en rørstuds skal dog ikke kontrolleres for åbningstryk. 41. Silofiltre skal hver 3. måned kontrolleres for utætheder. Hvis kontrollen viser utætheder, eller i tilfælde af synlig støvemission i perioden mellem kontrollerne, skal disse udbedres inden næste silopåfyldning. Øvrige filteranlæg skal efterses efter leverandørens anvisninger, dog mindst 1 gang årligt, og renluftsiden af posefiltre og lignende skal efterses visuelt mindst 1 gang pr. måned for kontrol af utætheder. Renluftsiden skal efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn til kommende inspektioner. 42. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger og sumpe, jf. vilkår 27, 28, 32, 34, 35 og Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst muligt. 43. I afkast fra tørretromler og tromleblandere, varmeelevator og blandetårn skal der være installeret en støvmåler med kontinuert måling og registrering af støvkoncentrationen i mg/m 3 ved driftstilstanden. Måleresultater- Side 13 af 45

14 Præstationskontrol ne skal kunne følges fra kontrolrummet, og der skal kunne sættes en alarmgrænse. Da der ved opstart af produktionen kan forekomme kondensvand, som måles med som støv, skal der være mulighed for, at alarmen først udløses efter overskridelse af alarmgrænsen i en periode, der er længere end den periode, hvor der kan forekomme kondensering af vand. Forsinkelsesperioden for udløsning af alarmen skal indstilles, så falske alarmer på grund af kondensvand undgås, men sådan at alarmen stadig kan nå at blive udløst ved normale batchproduktioner. Måleren skal installeres, kalibreres, serviceres og vedligeholdes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. 44. Støvmåleren skal umiddelbart efter installering gennemgå en grundlæggende kalibrering med parallelmålinger til fastlæggelse af kalibreringskurven efter principperne i EN med mindst 5 målinger. Støvmåleren skal herefter kontrolleres ved en parallelmåling hvert tredje år. 45. Støvmåleren skal ved målte støvkoncentrationer på 10 mg/m 3 og derover målt ved den aktuelle driftsstilstand give alarm til driftspersonalet. Produktionen af asfalt skal herefter standses senest ved afslutningen af den igangværende batch eller produktion. Inden genoptagelsen af produktionen skal støvfiltret kontrolleres for utætheder, og fejl skal udbedres. 46. Senest 2 måneder efter start af produktion, jf. vilkår 10, skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger, hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 12 er overholdt. Endvidere skal der tilsvarende foretages præstationsmålinger for lugt i afkast fra asfaltfabrik og i afkast fra forbrændingsovne i laboratorium samt foretages præstationsmåling for PAH i afkast fra forbrændingsovne i laboratorium. Målingerne for støv i afkast fra asfaltværk kan kombineres med kalibreringsmålinger af støvmåleren. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift med maksimalt indhold af genbrugsasfalt). Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog Side 14 af 45

15 højest 1 gang årligt. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kan der dog kun kræves kontrol hvert andet år. Sammen med resultaterne af præstationsmålinger skal der endvidere fremsendes OML-beregninger til dokumentation for overholdelse af de i vilkår 14 anførte B-værdier samt OML-beregninger for emission af lugt fra virksomhedens faste afkast. 47. Emissionsgrænseværdierne i vilkår 12 anses for overholdt, når gennemsnittet af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdierne. 48. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 3 nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Tabel 3. Prøvetagnings- og analysemetoder Navn Parameter Metodeblad nr.* Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af metaller i strømmende gas (manuel opsamling ved hjælp af filter og vaskeflasker) Bestemmelse af koncentrationer af kviksølv i strømmende gas (manuel opsamling ved hjælp af filter og vaskeflasker) Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas Støv NOx CO PAH MEL-02 MEL-03 MEL-06 MEL-10 Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb MEL-08a Hg Lugt MEL-08b MEL-13 * Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: Driftsjournal 49. Der skal føres driftsjournal med angivelse af: Registrering af støvmålerens signal som 5 minutters middelværdier samt dato og tidspunkt for udløste alarmer. Tid fra alarmen til produktionsstoppet angives tillige. Der skal gøres rede for årsagen til alarmen, og hvad der gøres for at undgå Side 15 af 45

16 alarmer fremover. Eventuelt konstaterede utætheder eller andre fejl på støvfiltre noteres, herunder foretagne foranstaltninger til udbedring heraf. Dato for eftersyn af filtre til rensning af røggas fra tørretromler og tromleblandere, afsug fra varmeelevator og blandetårn, herunder oplysninger om filterbrud og udskiftning af filtermateriale. Dato for eftersyn af støvfiltre på filter/filtre til rensning af fortrængningsluft fra siloer, herunder oplysninger om fejl eller om udskiftning af filtre og dato for eftersyn og funktionsafprøvning af kontrolforanstaltninger til sikring mod overfyldning og overtryk under fyldning af siloer, herunder oplysninger om udført vedligeholdelse på disse kontrolforanstaltninger. Dato for kalibrering af støvmåler, service og vedligeholdelse (inkl. rengøring), herunder oplysninger om eventuelt observerede korrektioner og fejl. Dato for serviceeftersyn og eventuel indregulering af brændere på tørretromler og tromleblandere. Service- og indreguleringsrapporter på brændere på tørretromler og tromleblandere skal opbevares sammen med driftsjournalen. Dato for serviceeftersyn og eventuel indregulering af naturgasfyr. Dato for inspektion af tanke med bitumenemulsion og for tank til solvent (emulsionsfabrikken) samt registrering af resultatet af inspektionen, herunder eventuelle foretagne foranstaltninger. Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger, hvor der opbevares bitumenopløsning, fedtaminer (klæbeforbedrer) og andre flydende kemikalier, farligt affald samt øvrige olieprodukter, bortset fra bitumen og bitumenemulsion samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader. Registrering af alle væsentlige spild af kemikalier, olieprodukter og farligt affald samt anslået mængde og oprydningsmåde. Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af sumpe. Registreringer i henhold til vilkår 10. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Side 16 af 45

17 Generelle oplysninger Opmærksomheden henledes på Miljøbeskyttelseslovens 71, stk. 1, der indeholder bestemmelse om, at den, der er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, straks skal underrette tilsynsmyndigheden, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor. Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen efter Miljøbeskyttelseslovens 33. Afgørelsen omfatter udelukkende virksomhedens forhold til bestemmelserne i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Anden tilladelse herunder byggetilladelse skal indhentes hos de respektive myndigheder. Spildevand skal udledes til offentlig kloak i overensstemmelse med særskilt tilslutningstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 4. Affald skal håndteres i henhold til Haderslev Kommune regulativ for erhvervsaffald, jf. endvidere bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald. Bortskaffelse af affald, som ikke er beskrevet i regulativet, sker efter en konkret anvisning fra kommunen. Evt. import og eksport af affald skal foregå i henhold til de til enhver tid gældende EU-forordninger og bekendtgørelser, for tiden: EU s Affaldstransportforordning nr. 1013/2006 og bekendtgørelse nr. 421 af 8. maj 2012 om overførsel af affald med senere ændringer. Indretning, drift og vedligehold af olietank på virksomheden er reguleret af bekendtgørelse nr af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (med senere ændringer). Side 17 af 45

18 DEL 3 Afgørelsens forudsætninger Gældende miljøgodkendelser og tilladelser Dato Betegnelse Journal Bemærkninger 27/ Miljøgodkendelse 05/9424* Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens R og revurdering 33 samt revurdering af miljøgodkendelser af 8. december 1995 og 8/ (R) 29/ (R) Miljøgodkendelse * Miljøgodkendelse * af 29. juni 2001 Miljøgodkendelse til fortsat drift af asfaltværk m.v. Godkendelsens vilkår er revurderet ved afgørelse af 27. november 2006 Miljøgodkendelse af VASA ASFALT I/S. Godkendelsens vilkår er revurderet ved afgørelse af 27. november 2006 R: Miljøgodkendelse, der er omfattet af revurderingen i nærværende afgørelse (R): Afgørelser, hvor vilkårene tidligere er revurderet, se under bemærkninger *: Afgørelser meddelt af tidligere Sønderjyllands Amt. Angivne journalnumre er herfra Forholdet til VVM-reglerne Nærværende afgørelse om revurdering indebærer ingen forpligtelser i henhold til VVM-reglerne. Miljøteknisk beskrivelse Ejerforhold Virksomheden Arkil A/S Asfalt, Tingvejen 32, 6500 Vojens Tlf. nr.: P-nr.: CVR-nr: (Arkil A/S, Søndergård Allé 4, 6500 Vojens) Ejer af ejendommen Arkil Holding A/S, Søndergaard Allé 4, 6500 Vojens, Tlf Side 18 af 45

19 Kontaktperson Bjarne Højriis Pedersen, Tingvejen 32, 6500 Vojens Tlf. nr.: Virksomhedens art Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed, og er opført under bilag 2, pkt. C202, som omfatter: Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer. Emulsionsfremstillingen er en biaktivitet omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. D201, som omfatter: Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening. Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening. Etablering Virksomheden er etableret på lokaliteten. I efteråret 2014 er skorstenen på asfaltværket udskiftet. I forbindelse med nedlukning i vinterperioden 2014/2015 foretages der en vedligeholdelse og renovering af anlægget. Beliggenhed Virksomheden er beliggende i rammeområde EH.04 i henhold til Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune. Områdets anvendelse er i kommuneplanen fastlagt til erhvervsområde til virksomheder, der giver anledning til væsentlige støj-, luftforurenings- eller lugtgener, og som derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsomme arealer. Der kan placeres administrationsfaciliteter m.v. til de enkelte virksomheder, men derudover kan der ikke placeres bebyggelse til kontorer og lignende samt boliger. Virksomhedens nærmeste naboområder er alle udlagt til erhvervsområder i kommuneplanen. Områderne vest og nord for virksomheden udgøres af områder udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, og af områder til lettere industri sidstnævnte med mulighed for etablering af bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. Mod øst grænser virksomheden op til et område, der er udlagt for industri med særlige beliggenhedskrav. Nærmeste naboområder mod syd er en del af det rammeområde, som virksomheden er beliggende i (11.12.EH.04). Områderne syd herfor er landzoneområde. Vest for erhvervsområderne ligger militært område i tilknytning til Flyvestation Skrydstrup (rammeområde LA.01) Side 19 af 45

20 Virksomheden ligger inden for et område omfattet af Byplanvedtægt nr. 12 (tillæg nr. 1 hertil). Vedtægten fastsætter, at der inden for området kun må opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves industri- og større værkstedsvirksomhed og oplagsvirksomhed samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder, eller som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området. Inden for området omfattet af tillægget kan der endvidere etableres speedwaybane. Den oprindelige byplanvedtægt nr. 12 er for arealer vest for virksomheden og for naboarealet umiddelbart øst for virksomheden afløst af lokalplan nr henholdsvis lokalplan Lokalplan fastsætter anvendelsen til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: Større virksomheder indenfor industri/ fremstilling/forarbejdning/ byggeri og anlæg/ engroshandel/ transport og oplagsvirksomhed samt forretningsvirksomhed/ som har tilknytning til de pågældende virksomheder/ eller som efter byrådets skøn kan indpasses i området. Inden for området må der kun opføres eller indrettes kontorbebyggelse til den enkelte virksomheds administration. Lokalplan fastsætter, at området kun må anvendes til erhvervsformål i form af fremstilling og salg af farmaceutiske produkter samt tilknyttede funktioner så som laboratorier, lager, kontorer og administration. Nærmeste område udlagt til boligformål i kommuneplanen er beliggende i en afstand af ca. 675 meter vest for virksomheden. Nærmeste bolig (enkeltejendom i det åbne land) er beliggende i en afstand af ca. 225 meter fra virksomhedens sydlige afgrænsning. Til og frakørsel til virksomheden sker via Tingvejen, hvorfra der er forbindelse til det overordnede vejnet, herunder motorvejsnettet, via Ribevej og Billundvej m.v. Virksomheden vurderes at være hensigtsmæssigt lokaliseret i forhold til til- og frakørselsforhold. Virksomheden er beliggende i et område, der i henhold til bekendtgørelse nr af 26. november 2014 om udpegning af drikkevandsressourcer er udpeget som et område med drikkevandsinteresser. Virksomhedens ligger inden for separatkloakeret område i henhold til Haderslev Kommunes Spildevandsplan Side 20 af 45

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Tillæg til miljøgodkendelse af Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 9. oktober 2014 Godkendt:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse For KOATEK A/S Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) LBK nr. 1757

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-18-15

Læs mere

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Hjulby Automatdrejning A/S Krogvænget 5 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011

Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011 Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011 Center for Miljø i Københavns Kommune, Njalsgade 13, 2300 København S, tlf. 33 66 33 66, e-mail: miljoe@tmf.kk.dk Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast til tillæg 2014 til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244 Aalborg Kommune, IndustriMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S S Miljøgodkendelse til Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Side Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår... 7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Afgørelse om Revurdering af miljøgodkendelse For: Energinet.dk, Naturgaslager Ll. Torup Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00146 Ref. KABJE/HASKR UDKAST REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE For: Energinet.dk,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere