Udkast til Forslag. til. Lov om ændring af lov om scenekunst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Forslag. til. Lov om ændring af lov om scenekunst"

Transkript

1 Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om scenekunst (Revision af egnsteaterordningen) 1 I lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 4. juni 2012, som ændret ved 16 i lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed, foretages følgende ændringer: 1. 15, stk. 1, 2. pkt., udgår. 2. I 15, stk. 2, 1. pkt., ændres teaterforestillinger, herunder f.eks. danseteater, musikteater, opera, performanceteater eller eksperimenterende teater for voksne, børn og unge til: scenekunstforestillinger. 3. I 15, stk. 2, 3. pkt., ændres Egnsteatrene skal endvidere bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø, de er forankret i til: Egnsteatrene kan endvidere bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø, de er forankret i , stk. 3, affattes således: Statens Kunstfond afgør, om et teater, der i henhold til 15 a, stk. 1, udløser refusion, kan godkendes som et professionelt producerende teater. 5. Efter 15, stk. 3, indsættes som stk. 4 og stk. 5: Stk. 4. Afgørelser efter stk. 3 kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Stk. 5. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om, efter hvilke kriterier og på hvilket grundlag Statens Kunstfond kan godkende et teater som professionelt producerende, og om egnsteatres vedtægter og opgaver a, stk. 1-3, affattes således: 15 a. Staten yder inden for en beløbsramme fastsat på finansloven refusion af op til 50 pct. af kommunernes driftstilskud til egnsteatre, som kommunerne har indgået egnsteateraftaler med, og som i henhold til 15, stk. 3, kan godkendes som professionelt producerende teatre. Stk. 2. Alle egnsteateraftaler, jf. stk. 1, indgås og fornyes samtidig hvert fjerde år. Stk. 3. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om forudsætninger for refusion og regler for beregning af refusion, herunder hvilke aktiviteter der er refusionsberettigede, om udformning og indgåelse af egnsteateraftaler, om mulighed for at igangsætte opstartsprojekter, om minimums- og maksimumsgrænser for det kommunale tilskud, om teatrenes udgifter til husleje og om teatrenes faciliteter, herunder spillesteder a, stk. 4-10, ophæves. Dok nr

2 Side b, stk. 1, affattes således; 15 b. Staten kan inden for en beløbsramme fastsat på finansloven yde driftstilskud til teatre, som tidligere modtog tilskud fra en amtskommune b, stk. 3, udgår. 10. Efter 15 c, stk. 4, indsættes som nyt stykke: Stk. 5. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om tilskud til kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre. 11. Efter 15 d, stk. 3, indsættes som nyt stykke: Stk. 4. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om evaluering af egnsteatre. Stk. 1. Loven træder i kraft 1. juli 2014, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Lov om scenekunst, 15 a, stk. 2, som affattet ved denne lovs 1, nr. 7, træder i kraft 1. januar Stk. 3. Egnsteateraftaler, der er indgået før 1. juli 2014, og som gælder længere end til 1. januar 2017, udløber 31. december Stk. 4. Til og med 31. december 2016 kan der indgås nye egnsteateraftaler, og eksisterende aftaler kan forlænges for perioder af mindre end fire år. Disse aftaler skal udløbe senest 31. december Bemærkninger til lovforslaget Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Baggrund for lovforslaget 2.1. Omstrukturering af lov om scenekunst 3. Lovforslagets indhold 3.1. Samtidighed i egnsteateraftalen Gældende ret Kulturministeriets overvejelser og forslag 3.2. Krav til et professionelt producerende teater Gældende ret Kulturministeriets overvejelser og forslag 3.3. Egnsteatrets udgifter til husleje Gældende ret Kulturministeriets overvejelser og forslag 3.4. Refusion af udgifter til egnsteateraktiviteter Gældende ret Kulturministeriets overvejelser og forslag 3.5. Fast spillested Gældende ret Kulturministeriets overvejelser og forslag 4. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

3 Side 3 5. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 6. De administrative konsekvenser for borgerne 7. De miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder og organisationer mv. 10. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget udmønter tillægsaftalen af 5. september 2013 til aftale om en række ændringer på teaterområdet af 21. juni Tillægsaftalen vedrører dels nogle ændringer af egnsteaterrefusionsordningen, jf. scenekunstlovens 15a, dels oprettelse af en pulje til understøttelse af de frie grupper og teatre fra provinsens mulighed for at vise deres forestillinger i København og på Frederiksberg. Tillægsaftalen blev indgået mellem regeringen samt Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance. Lovforslaget udmønter alene den del af aftalen, der vedrører egnsteaterrefusionsordningen. Ud over udmøntning af tillægsaftalens beslutninger om egnsteaterrefusionsordningen indeholder lovforslaget også en omstrukturering af lov om scenekunsts kapitel 7 om egnsteatre, idet kapitlet formuleres på et mere overordnet niveau, således at de specifikke bestemmelser om forvaltningen af ordningerne på egnsteaterområdet fastlægges i en bekendtgørelse. Baggrunden herfor er primært at gøre lovens struktur mere ensartet. Tillægsaftalen af 5. september 2013 fastlægger følgende ændringer af egnsteaterrefusionsordningen: Der indføres samtidighed i indgåelse af egnsteateraftaler, således at der opnås større sikkerhed for den statslige refusion af kommunernes udgifter til teatrene i hele den fireårige aftaleperiode. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg (fra 1. januar 2014 Statens Kunstfond projektstøtteudvalg for scenekunst) gives mulighed for at igangsætte opstartsprojekter for nye teatre i løbet af den fireårige periode mellem aftaleindgåelserne. Det præciseres i regelsættet om egnsteatre, hvad der skal til, for at et teater kan godkendes som et professionelt producerende teater. Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for scenekunst skal fremover også vurdere, om teatrets faglige og kunstneriske niveau lever op til det generelle niveau hos landets øvrige egnsteatre. Der skal i regelsættet fastsættes en øvre grænse for egnsteatrenes husleje, således at egnsteatres udgifter til husleje maksimalt må udgøre 15 % af teatrets samlede offentlige tilskud. Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for scenekunst kan dog dispensere fra bestemmelsen i tilfælde, hvor særlige forhold taler for en højere husleje. Egnsteatrenes refusionsberettigede aktiviteter afgrænses, således at der fremover kun ydes refusion af udgifter forbundet med egnsteatrenes primære aktiviteter (scenekunstproduktioner) eller aktiviteter i umiddelbar tilknytning hertil.

4 Side 4 Kravet om et fast spillested præciseres i regelsættet, således, at placeringen af et egnsteater i for eksempel et kulturhus skal være aftalt på forhånd, og det sikres, at teatrets aktiviteter kan gennemføres på lokalemæssigt professionelt niveau. I lovforslaget foreslås indarbejdet en bestemmelse vedrørende den førstnævnte ændring om samtidighed i egnsteatrenes aftaler med kommunerne. Hvad angår udmøntningen af aftalens øvrige ændringer, foreslås det, at der indarbejdes bemyndigelsesbestemmelser i loven, således at disse kan udmøntes i bekendtgørelsesform. Når bestemmelsen om samtidighed fastlægges i selve loven og ikke foreslås fastlagt i bekendtgørelse via en bemyndigelsesbestemmelse som de øvrige områder i tillægsaftalen, skyldes det, at reglen om, at aftaler skal være fireårige, vurderes at skulle fastlægges ved lov. Samtidig kræver indførelse af samtidighed en overgangsperiode, hvor det ikke vil være muligt for kommuner og teatre at indgå fireårige aftaler. I perioden fra lovens ikrafttræden og frem til d. 1. januar 2017, hvor samtidigheden foreslås at træde i kraft, kan kommuner og teatre alene indgå aftaler frem til og med 31. december Da de fireårige aftaleperioder fastsættes ved lov, bør overgangsbestemmelsen, som afviger fra denne regel, nødvendigvis også fastsættes ved lov. Endvidere vurderes det, at de øvrige ændringer, som fastlægges i tillægsaftalen af 5. september 2013, er af en mere detaljeret forvaltningsmæssig karakter, som ikke kræves fastsat i lovgivningen. For så vidt angår de særlige ændringer af egnsteaterordningerne, som enten er besluttet i forbindelse med tillægsaftalen af 5. september 2013 eller i relation tidligere politiske aftaler, gælder det, at fremtidige justeringer af disse tiltag i bekendtgørelsen om egnsteatre skal forelægges kredsen af Folketingets partier, der står bag aftalerne, før de kan gennemføres. Kravet om forelæggelse gælder, så længe aftalerne er gyldige. 2. Baggrund for lovforslaget Lov om scenekunst er senest ændret ved lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed. Scenekunstloven er for så vidt angår egnsteaterområdet blevet ændret flere gange i de senere år. Den nuværende konstruktion på området tager sit udgangspunkt i kommunalreformen, som udmøntet i lov nr. 519 af 21. juni 2005, hvor de særlige statstilskud ( 15 b) blev indført som en videreførelse af de tidligere amtslige bevillinger til en række egnsteatre. Refusionsordningen ( 15 a) blev i forbindelse med den nævnte lov om udmøntning af kommunalreformen videreført uændret som en lovbunden refusionsordning, hvor staten var forpligtiget til at refundere 50 pct. af kommunernes udgifter til egnsteatrene. I denne lovbundne ordning var det alene kommunerne, der havde mulighed for at bedømme, om et teater havde tilstrækkeligt kvalitativt niveau til at have status som egnsteater og modtage statsrefusion. Som følge af stærkt stigende udgifter til den lovbundne refusionsordning blev der med lov nr.460 af 23. maj 2007 gennemført en rammestyring af statens refusion af kommuners driftsudgifter til egnsteater. Det betød, at refusionsprocenten blev ændret fra en fast refusionsprocent på 50 til en variabel refusionsprocent, således at statens udgifter til ordningen kunne holdes inden for en på finansloven fastsat ramme. Ved samme lovændring i 2007 blev der ligeledes indført elementer af kvalitetsvurdering i ordningen, idet der blev indført en lovfastlagt egnsteaterkonsulentordning, som skulle medvirke til at udvikle egnsteaterområdet og foretage evalueringer af konkrete

5 Side 5 egnsteatre. Egnsteaterkonsulenterne kunne herefter på baggrund af en evaluering af et egnsteater indstille til Statens Kunstråd, at den statslige refusion af kommunernes udgifter og et eventuelt særligt statsligt tilskud skulle ophøre. Som opfølgning på Teaterudvalgets rapport Veje til Udvikling blev der d. 21. juni 2011 indgået en politisk aftale om det samlede teaterområde, som efterfølgende blev udmøntet i lov nr. 445 af 23. maj 2011, hvor egnsteaterkonsulentordningen blev nedlagt igen. Statens Kunstråd fik i stedet mulighed for at iværksætte eksterne evalueringer af egnsteatre. Baggrunden for tillægsaftalen af 5. september 2013 var, at Teatrenes Interesseorganisation og Statens Kunstråds Scenekunstudvalg rettede henvendelse til Kulturministeriet og påpegede en række problemstillinger i den eksisterende egnsteaterordning. Overordnet handlede de påpegede problemstillinger om en bekymring for, at egnsteaterrefusionsordningen i sin nuværende indretning havde en række utilsigtede konsekvenser og rummede mulighed for utilsigtet anvendelse fra kommuners og teatres side på bekostning af de øvrige teatre i ordningen. Endvidere ønskede Teatrenes Interesseorganisation og Statens Kunstråds Scenekunstudvalg, at kvalitetsvurderinger fremover kom til at spille en større rolle i ordningen. Hvad angår de utilsigtede konsekvenser, frygtede teatre og udvalg særligt, at den variable refusionsprocent kunne demotivere kommunerne i forhold til investeringer i egnsteaterområdet, og der blev derfor peget på, at refusionsprocenten kunne fastlægges for fire år ad gangen hvis der, som noget nyt, blev etableret samtidige fireårige aftaleperioder. Hvad angår en mulig utilsigtet anvendelse af refusionsordningen, pegede Teatrenes Interesseorganisation og Statens Kunstråds Scenekunstudvalg på 3 forhold: 1. Kommunernes opkrævning af husleje fra egnsteatre: Det blev anført, at kommuner har mulighed for at opkræve højere husleje af en kommunal bygning end de maksimalt 15 pct. af det samlede offentlige tilskud, som ifølge scenekunstloven må anvendes til at finansiere et egnsteaters husleje. Den resterende del af huslejen kan nemlig afholdes af teatrets egenindtægter. Kommunerne har dermed mulighed for at give et uforholdsmæssigt højt driftstilskud til et egnsteater og herved opnå et stort refusionsbeløb fra staten og samtidig indhente dele af tilskuddet igen gennem en høj husleje. Teatrenes Interesseorganisation og Statens Kunstråds Scenekunstudvalg ønskede denne mulighed i lovgivningen lukket. 2. Refusionsberettigede aktiviteter: Scenekunstlovens formulering om, at egnsteatrene skal bidrage til at udvikle scenekunsten lokalt, kan fortolkes således, at også aktiviteter, som ikke er teatervirksomhed i snæver forstand, kan indgå som en del af den virksomhed, som der ydes statsrefusion til, bl.a. drama- og kulturskoleaktiviteter eller kommunale events.

6 Side 6 3. Lokal forankring: Scenekunstloven definerer ikke nærmere, hvad der præcist menes med kravet om, at et egnsteater skal have et fast spillested og lokal forankring. Teatrenes Interesseorganisation og Statens Kunstråds Scenekunstudvalg havde i den sammenhæng en bekymring for, at ordningen også kunne bruges til at finansiere kommunale kulturhuse. Hvad angår sikringen af et fortsat højt kvalitetsniveau blandt egnsteatrene, påpegede Teatrenes Interesseorganisation og Statens Kunstråds Scenekunstudvalg, at Statens Kunstråd i den gældende ordning har mulighed for, i forbindelse med en evaluering af teatret, at fratage et egnsteater statsrefusionen, men at egnsteaterordningen ikke indeholder krav om et vist kvalitativt niveau for nye teatre, der optages i ordningen. I henhold til den nuværende bestemmelse i scenekunstloven skal Statens Kunstråd godkende, at der er tale om et professionelt producerende teater, men loven har hidtil ikke været fortolket således, at der heri også lå en kvalitativ vurdering af teatret. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg har i højere grad baseret deres godkendelse på bekendtgørelsens objektive krav til teatrene om fx et fast spillested og antal årlige produktioner. Der var fra Teatrenes Interesseorganisations og Statens Kunstråds Scenekunstudvalgs side et ønske om, at der fremover også burde være en kvalitetsvurdering ved indgåelse af nye egnsteateraftaler. Aftalepartierne har med udgangspunkt i et oplæg fra Teatrenes Interesseorganisation og Statens Kunstråds Scenekunstudvalg drøftet mulige løsninger for at afhjælpe de påpegede problemstillinger, hvilket den 5. september 2013 udmøntede i den indgåede tillægsaftale om egnsteaterrefusionsordningen Omstrukturering af lov om scenekunst Kapitel 7 om egnsteatre i lov om scenekunst adskiller sig fra de øvrige kapitler i loven ved at være særligt detaljeret og uddybende i forhold til forvaltningsmæssige aspekter i egnsteaterrefusionsordningen. Dette betyder, at størstedelen af bestemmelserne optræder både i lov om scenekunst og bekendtgørelsen om egnsteatre, hvormed der ikke er en tydelig skelnen mellem, hvad der fastsættes ved lovgivning, og hvad der fastsættes forvaltningsmæssigt. Det foreslås, at lovens kapitel 7 om egnsteatre fremover holdes på et mere overordnet niveau, og at bestemmelser af mere forvaltningsmæssig karakter fastsættes i en bekendtgørelse. Baggrunden for dette er primært et ønske om at bestemmelserne i lovgivningen om de forskellige former for teaterstøtteordninger, som loven dækker, fremtræder mere ensartet. Hvad angår udmøntningen af tillægsaftalen af 5. september 2013, foreslås det, at denne, med undtagelse af ændringen vedrørende etablering af samtidige aftaleperioder, udmøntes i bekendtgørelsesform. I den gældende lov er bemyndigelse til, at kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om refusion af driftstilskud til egnsteatre, herunder om beregning af refusion m.v. Eftersom denne bemyndigelse ikke vurderes at kunne omfatte de områder, som tillægsaftalen omhandler, foreslås det at udvide bemyndigelsen, således at nærmere regler i henhold til tillægsaftalens ændringer kan

7 Side 7 fastlægges i bekendtgørelsesform. Det foreslås endvidere, at der i loven indarbejdes en række bemyndigelsesbestemmelser, der giver kulturministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler på alle de områder, som hidtil har været omfattet af lovgivningen, men som følge af lovændringen foreslås fastsat i bekendtgørelsesform. For så vidt angår de særlige ændringer i egnsteaterordningen, som enten er besluttet i forbindelse med tillægsaftalen af 5. september 2013 eller i relation til tidligere politiske aftaler, foreslås det, at alle fremtidige justeringer af disse tiltag i bekendtgørelsen om egnsteatre skal forelægges aftaleparterne, før de kan gennemføres. Kravet om forelæggelse gælder, så længe aftalerne er gyldige. 3. Lovforslagets indhold 3.1. Samtidige aftaleperioder Gældende ret I henhold til lovens 15 a, stk. 3, kan der ydes statsrefusion af en eller flere kommuners driftstilskud til et egnsteater, hvis kommunen har indgået en fireårig egnsteateraftale om driftstilskud med egnsteateret. Kommuner og egnsteatre kan indtræde i statens refusionsordning og modtage refusion fra det år, som aftalen er indgået for. Kommuner er forpligtede til at yde det i egnsteateraftalen fastlagte tilskud i hele den fireårige periode og må ikke regulere tilskuddet undervejs i perioden. Der afsættes på finansloven årligt en reservationsbevilling til statslig refusion af kommuners udgifter til driftstilskud til egnsteatre. Bevillingen er en rammebevilling. Den reguleres ikke efter antallet af egnsteatre, som indgår i ordningen. Dette betyder, at statsrefusionen kan variere fra år til år, afhængigt af hvor mange egnsteatre der indgår i refusionsordningen Kulturministeriets overvejelser og forslag Som en udmøntning af tillægsaftalens beslutning hvad angår indgåelse af egnsteateraftaler, foreslås det i lovens 15 a, at der indføres samtidige aftaleperioder for egnsteatrenes aftaler med kommunerne, således at alle egnsteateraftaler indgås i samme år hvert fjerde år. Dette foreslås for at skabe en større grad af sikkerhed for den statslige refusion af kommunernes udgifter til teatrene i hele den fireårige aftaleperiode (med forbehold for de årlige finanslove), idet antallet af egnsteatre i refusionsordningen og størrelsen af det kommunale driftstilskud dermed ligger fast for fire år ad gangen. I tillægsaftalen af 5. september 2013 er det endvidere nævnt, at Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for scenekunst har mulighed for at støtte opstartsprojekter for teatre, som ønsker at indgå i refusionsordningen. For at sikre, at denne mulighed også fremgår af scenekunstloven, foreslås indført en bemyndigelsesbestemmelse, der fastlægger, at kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om udformning og indgåelse af egnsteateraftaler og om mulighed for opstartsprojekter, således at der i bekendtgørelsen om egnsteatre kan fastsættes nærmere regler om samtidige aftaleperioder og om opstartsprojekter for teatre, som ønsker på sigt at indgå i ordningen. Det foreslås, at omlægningen til samtidighed i egnsteateraftalerne træder i kraft 1. januar 2017, mens nye aftaler, der indgås indtil da, vil kunne have virkning indtil 31.

8 Side 8 december Ved at indføre samtidighedsprincippet 1. januar 2017 undgås det, at fornyelsen af samtlige egnsteateraftaler falder samtidig med valg til kommunalbestyrelserne, eller når et nyt projektstøtteudvalg for scenekunst i Statens Kunstfond netop er tiltrådt Krav til et professionelt producerende teater Gældende ret Statens Kunstfond afgør i henhold til lov om scenekunst 15, stk. 3, om et teater kan karakteriseres som et professionelt producerende teater. Statens Kunstfond kan således stille krav om en professionel organisering af teatret, men loven har hidtil ikke været fortolket således, at der heri også lå en kvalitativ vurdering af teatret i forbindelse med optagelsen i refusionsordningen. Lov om scenekunst giver dog Statens Kunstfond mulighed for at indstille refusionen i forbindelse med en allerede godkendt egnsteateraftale. Dette gælder, hvis Statens Kunstfond på baggrund af en evaluering af egnsteatret vurderer, at teatrets faglige og kunstneriske niveau ikke lever op til det generelle niveau for egnsteatrene, og hvor udvikling ikke vurderes mulig. Lovgivningen giver imidlertid ikke Statens Kunstfond en tydelig bemyndigelse til at afskære teatret fra at blive optaget i ordningen igen ud fra en begrundelse om et manglende fagligt og kunstnerisk niveau. Dette betyder, at det er muligt for et teater at genindtræde i ordningen året efter en gennemført evaluering og eventuel beslutning om at fratage teatret den statslige refusion Kulturministeriets overvejelser og forslag Tillægsaftalen af 5. september 2013 fastlægger, at der fremadrettet som led i Statens Kunstfonds vurdering af, om et teater er professionelt producerende, ikke bare skal tages udgangspunkt i en række objektive kriterier, men der skal også foretages en vurdering af, om et teaters faglige og kunstneriske niveau lever op til det generelle niveau hos landets øvrige egnsteatre. For at udmønte denne beslutning indarbejdes der i loven en bemyndigelsesbestemmelse om, at kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om, efter hvilke kriterier Statens Kunstfond kan godkende et teater som et professionelt producerende teater. Indarbejdelsen af bemyndigelsesbestemmelsen sker med henblik på i bekendtgørelsen om egnsteatre at kunne tydeliggøre grundlaget for Statens Kunstfonds godkendelse samt præcisere, at afgørelsen ligeledes skal ske på baggrund af en faglig og kvalitativ vurdering af teatret. Med dette udvides Statens Kunstfonds beføjelser til at kunne afvise nye teatre som refusionsberettigede på baggrund af forhåndsvurderinger af teatrets faglige og kunstnerisk niveau Egnsteatres udgifter til husleje Gældende ret Efter lovens 15 a, stk. 8, må maksimalt 15 pct. af det samlede offentlige tilskud til et egnsteater anvendes til at finansiere teatrets husleje. Kommunen kan dog opkræve husleje af en kommunal bygning, som ligger ud over de 15 pct. af det samlede offentlige

9 Side 9 tilskud, når blot det kan påvises, at teatret kan afholde den del af huslejen, der ligger ud over 15 pct. af det offentlige tilskud, af sin egen indtjening Kulturministeriets overvejelser og forslag Tillægsaftalen af 5. september 2013 fastlægger, at regelsættet om egnsteatre skal udformes således, at et egnsteaters fulde husleje ikke må udgøre mere end 15 pct. af det samlede offentlige tilskud. Denne regel skal dog ifølge aftalen suppleres med en mulighed for dispensation, hvor særlige forhold taler for en højere husleje. Denne beslutning foreslås udmøntet ved, at der i loven indarbejdes en bemyndigelsesbestemmelse om, at kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om teatrets udgifter til husleje. Med udgangspunkt i tillægsaftalen er det forventningen, at grænsen for teatrenes huslejebetalinger indarbejdes i bekendtgørelsen som en forudsætning for statsrefusionen. Det vil sige, at et teater, der betaler mere end 15 pct. af sit offentlige tilskud i husleje, ikke vil være berettiget til refusion. Ligeledes med udgangspunkt i tillægsaftalen er det hensigten at indarbejde en mulighed for, at Statens Kunstfond kan dispensere fra denne regel i tilfælde, hvor der er synes at være en særlig begrundelse for den høje huslejebetaling Afgrænsning af aktiviteter, der er refusionsberettigede Gældende ret Et egnsteaters primære opgave er ifølge den gældende lovs 15, stk. 2, at producere og opføre teaterforestillinger, herunder f.eks. danseteater, musikteater, performanceteater eller eksperimenterende teater, for voksne, børn og unge. I forlængelse heraf skal egnsteatrene endvidere bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø, teatret er forankret i. Egnsteatrene igangsætter på den baggrund en række aktiviteter i henhold til lovens forskrifter om egnsteatres opgaver. Staten yder delvis refusion af kommunernes driftstilskud til egnsteatre. Det defineres imidlertid ikke nærmere, hvilke former for egnsteateraktiviteter, der anses for refusionsberettigede Kulturministeriets overvejelser og forslag Tillægsaftalen af 5. september 2013 fastslår, at scenekunstloven skal justeres således, at der fremover kun skal ydes refusion af udgifter forbundet med egnsteatrenes primære aktiviteter dvs. scenekunstforestillinger eller aktiviteter i umiddelbar tilknytning hertil. Såfremt sekundære aktiviteter skal godkendes som refusionsberettigede, skal de være beskrevet ved indgåelse af egnsteateraftalen. Også denne ændring foreslås udmøntet i loven i form af en bestemmelse, der bemyndiger kulturministeren til at fastsætte nærmere regler om, hvilke aktiviteter der anses for refusionsberettigede. I overensstemmelse med tillægsaftalen er det hensigten i bekendtgørelsen om egnsteatre at præcisere og afgrænse de refusionsberettigede aktiviteter 3.5. Fast spillested Gældende ret

10 Side 10 Efter gældende lovs 15, stk. 1, skal et egnsteater have et fast spillested. Det defineres eller præciseres ikke nærmere i loven, hvad der menes med kravet om, at et egnsteater skal have et fast spillested Kulturministeriets overvejelser og forslag I tillægsaftalen af 5. september 2013 fastlægges det, at placeringen af et egnsteater f.eks. i et kulturhus skal være aftalt på forhånd i forbindelse med indgåelse af egnsteateraftalen, og at Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for scenekunst skal have bemyndigelse til, som led i dets vurdering af, om et teater er professionelt producerende, også at vurdere, om de faciliteter, teatret har til rådighed, er på niveau med, hvad man kan forvente af et professionelt producerende teater. Denne præcisering foreslås indarbejdet i scenekunstloven som en bemyndigelsesbestemmelse, der fastlægger, at kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om teatrenes faciliteter. Indarbejdelsen af bemyndigelsesbestemmelsen sker med henblik på at sikre, at teatrets aktiviteter kan gennemføres på et lokalemæssigt professionelt niveau, at egnsteatrenes råderet over lokalerne sikres, og at der alene ydes refusion af udgifter til egnsteatrets egne lokaliteter. 4. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige mv. Lovforslaget vurderes at medføre administrative meromkostninger for staten svarende til 0,5 årsværk i forbindelse med forvaltningen af egnsteatermidlerne. Det gælder særligt forslagene om, at Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Scenekunst i højere grad skal foretage kvalitativt funderede godkendelser. En grundig kvalitativ bedømmelse stiller større krav til Kulturstyrelsens indhentning af materiale med oplysning og information om sagen til udvalget. Med forslaget øges endvidere behovet for, at udvalget følger den kvalitative udvikling på egnsteatrene meget tæt med bl.a. øgede rejseudgifter for udvalget til følge. Det forudsættes, at øgede administrative udgifter skal afholdes inden for den samlede ramme til egnsteatrene, som i 2013 udgør 93,1 mio. kr. Indførelse af samtidighed i aftaleperioderne og en fireårig aftaleperiode vurderes at medføre større budgetsikkerhed for kommunerne, i og med at det vil gøre det muligt at fastlægge statens refusionsprocent for den samlede fireårige periode. 5. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. De administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 7. De miljømæssige konsekvenser Lovforslaget indebærer ikke miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

11 Side Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Afdeling for Dramaturgi ved Institut for Æstetiske fag på Aarhus Universitet, ASSITEJ Danmark, Betty Nansen Teater, Brancherådet for Scenedans i Danmark, Danmarks Teaterforeninger, Dansehallerne, Dansk Artistforbund, Dansk Kunstnerråd, Dansk Skuespillerforbund, Danske Dramatikere, Danske Koncert- og Kulturhuse, Danske Regioner, Danske Teatres Fællesorganisation, DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed, De Frie Koreografer, Det Danske Musicalakademi Fredericia, Det Kongelige Teater, Den Jyske Opera, Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater, Folketeatret, Foreningen af Danske Dramaturger, Dramatikuddannelserne Aarhus Teater, Foreningen af Danske Sceneinstruktører, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, Kommunernes Landsforening (KL), Kulturhuse i Danmark, Københavns Teater, Nørrebros Teater, Odense Teater, Odsherred Teaterskole, Refusionsudvalget under Statens Kunstråd, Republique, Rigsrevisionen, Sammenslutningen af Danske Scenografer, Scenekunstnere Uden Scene, Skuespillerskolen ved Aarhus Teater, Statens Kunstfond, Statens Kunstråd, Statens Scenekunstskole, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Teaterbilletter.dk, Teatercentrum, Teatrenes Interesse Organisation, Uafhængige Scenekunstnere, Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater, Østre Gasværk Teater, Aalborg Teater, Aarhus Teater. 10. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Positive konsekvenser eller merudgifter Ingen Større budgetsikkerhed for kommunerne Negative konsekvenser eller udgifter Ingen Ingen Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forhold til EU-retten Forslaget indeholder ikke EUretlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1

12 Side 12 Det foreslås, at 2. pkt. i lovens 15, stk. 1, udgår som led i den i de almindelige bemærkningers afsnit 3.1. omtalte omstrukturering af lovens kapitel 7 om egnsteatre. Det primære sigte med omstruktureringen er som omtalt at skabe større ensartethed i den måde, der lovgives og forvaltes på tværs af de forskellige støtteordninger, der er fastlagt i lov om scenekunst. Hidtil har praksis været, at alle bestemmelser, som var fastlagt i lovens kapitel 7 om egnsteatre, blev gentaget i bekendtgørelsen herom dog suppleret af mere detaljerede bestemmelser udstedt i henhold til lovens bemyndigelsesbestemmelser. For at undgå, at de samme bestemmelser optræder både i lov om scenekunst og i bekendtgørelsen om egnsteatre med samme detaljeringsgrad, foreslås det, at uddybningen af kravene til et egnsteater, herunder at et egnsteater skal have minimum to produktioner årligt, et fast spillested, lokal forankring og være finansieret helt eller delvist af en eller flere kommuner, ikke længere fremgår af 15, stk. 1, men i stedet fastlægges alene i bekendtgørelsen, jf. de specielle bemærkninger til nr. 9. Til nr. 2 Det foreslås at slette oplistningen af, hvad ordet teaterforestillinger rummer, og i stedet angive samlebetegnelsen scenekunstforestillinger. I 2011 ændrede teaterloven navn til lov om scenekunst. Det skete for at afspejle, at loven omfatter alle scenekunstformer, som f.eks. skuespil, nycirkus, musikdramatik, dans og performanceteater. Samtidig blev betegnelsen teater erstattet med betegnelsen scenekunst de steder i loven, hvor det var relevant. I lovens 15, stk. 2, findes den omtalte oplistning af, hvilke typer teaterforestillinger et egnsteater f.eks. kan beskæftige sig med. For at skabe bedre overensstemmelse mellem lovens øvrige bestemmelser og lovens 15, stk. 2, foreslås det, at oplistningen udgår af 15, stk. 2, og fremover i stedet fremgår af bekendtgørelsen om egnsteatre, således at der alene refereres til samlebetegnelsen scenekunstforestillinger. Til nr. 3 Det foreslås, at bestemmelsen om, at egnsteatrene skal bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø, de er forankret i, ændres til, at egnsteatrene kan bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø, de er forankret i. I henhold til tillægsaftalen af 5. september 2013 afgrænses egnsteatrenes refusionsberettigede aktiviteter, således at der fremover kun ydes refusion af udgifter forbundet med egnsteatrets primære aktiviteter eller aktiviteter, som ligger i umiddelbar tilknytning hertil. Andre former for aktiviteter kan godkendes som refusionsberettigede, men det skal i givet fald ske i relation til indgåelse af en egnsteateraftale og være beskrevet i aftalen. Ved sådanne andre former for aktiviteter er der ofte tale om egnsteateraktiviteter, som bidrager til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø, de er forankret i. Da der i henhold til tillægsaftalen fremover ikke ydes refusion af sådanne typer aktiviteter, foreslås det, at lovteksten ændres, så der ikke længere stilles krav om, at teatret skal bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø, det er forankret i. Til nr. 4

13 Side 13 Som et led i den foreslåede forenkling af lovteksten foreslås det, at den gældende bestemmelse i 15, stk. 3, affattes, så det fremgår, at Statens Kunstfond afgør, om et teater, der i henhold til 15 a, stk. 1, udløser refusion, kan godkendes som et professionelt producerende teater. Dermed lægges op til en ændring på tre punkter i forhold til lovens nuværende ordlyd. For det første foreslås det at præcisere, at de teatre, hvor Statens Kunstfond skal afgøre, om de kan godkendes som professionelt producerende teatre, er teatre, en kommune har indgået egnsteateraftaler med, jf. lovens 15 a, stk. 1. Præciseringen skal gøre det mere klart, hvilke teatre der skal underkastes en vurdering af, om de kan godkendes som professionelt producerende. For det andet foreslås det, at henvisningen til, at et egnsteater i øvrig skal opfylde de krav, som er fastlagt i stk. 1, udgår af bestemmelsen. Dette foreslås som en konsekvens af, at der ikke længere vil være fastlagt krav til egnsteatrene i stk. 1, jf. bemærkningerne til nr. 1 ovenfor. For det tredje foreslås det, at ordlyden i bestemmelsen ændres, således at Statens Kunstfond afgør, om et teater kan godkendes og ikke som tidligere karakteriseres som et professionelt teater. Denne ændring skal gøre det mere klart, at der er tale om en reel godkendelse og ikke blot en karakterisering. Samtidig skal ændringen tydeliggøre, Statens Kunstfond får udvidede kompetencer i forhold til vurderingen af, om teatret anses som professionelt producerende eller ej. Til nr. 5 Det foreslås i lovens 15, at indsætte et nyt stk. 4, som fastslår, at Statens Kunstfonds afgørelser om, hvorvidt et teater kan godkendes som professionelt producerende, ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed. Bestemmelsen foreslås indført for at gøre det klart, at der, ligesom i forbindelse med Statens Kunstfonds afgørelser i henhold til 15 c, stk. 2, og 15 d, stk. 2, ikke er rekursadgang. Som konsekvens af den foreslåede omstrukturering af lovteksten, jf. ovenstående bemærkninger til nr. 1 samt udmøntningen af tillægsaftalen af 5. september 2013, foreslås der i lovens 15, stk. 5, indsat en bemyndigelsesbestemmelse, hvorefter kulturministeren dels kan fastsætte nærmere regler om, efter hvilke kriterier og på hvilket grundlag Statens Kunstfond kan godkende et teater som professionelt producerende, dels kan fastsætte regler om egnsteatres vedtægter og opgaver. Hvad angår bemyndigelsen til at fastsætte nærmere regler om, hvilke kriterier der skal lægges til grund for Statens Kunstfonds karakterisering af et teater som værende professionelt producerende, er det hensigten, at bekendtgørelsen definerer Statens Kunstfonds nærmere vurderingsgrundlag. I henhold til tillægsaftalen af 5. september 2013 skal det tydeligere og mere præcist defineres, hvad der skal til, for at et teater kan karakteriseres som et professionelt producerende teater. Ligeledes fremgår det af tillægsaftalen, at Statens Kunstråds Scenekunstudvalg fra 1. januar 2014 Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for scenekunst fremover ikke kun skal vurdere, om et egnsteater, der står for at indgå en egnsteateraftale med en kommune, opfylder en række objektive kriterier, men også skal vurdere, om teatrets faglige og kunstneriske niveau lever op til det generelle niveau hos landets øvrige teatre.

14 Side 14 Det bemærkes, at fremtidige justeringer egnsteaterordningen, som enten er besluttet i forbindelse med tillægsaftalen af 5. september 2013 eller i relation tidligere politiske aftaler, skal forelægges kredsen af Folketingets partier, der står bag aftalerne, før de kan gennemføres. Kravet om forelæggelse gælder, så længe aftalerne er gyldige. Det foreslås tillige, at bemyndigelsen udvides til, at kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om egnsteatres vedtægter. Det foreslås endelig, at bemyndigelsen udvides til, at kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om egnsteatres opgaver. Jf. de specielle bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 2, foreslås det, at eksemplificeringen af teatrets opgave med at producere scenekunstforestillinger udgår, hvorfor det foreslås, at bemyndigelsen giver adgang til i stedet at fastsætte det i bekendtgørelsesform. Til nr. 6 Som et led i den foreslåede omstrukturering af lovteksten foreslås det, at lovens 15 a, stk. 1, nyaffattes, så bestemmelsen samler bestemmelser fra de gældende stk. 1-3 i en kondenseret form. Det foreslås derfor, at 15 a, stk. 1, fastlægger, at staten yder refusion af kommunernes udgifter til tilskud til egnsteatre, som i det gældende stk. 1, og angiver den maksimale grænse for størrelsen af refusionen, som i den gældende lov er fastlagt i stk. 2. Endelig foreslås det, at bestemmelsen også fastlægger, at refusion ydes for kommuners driftstilskud til egnsteatre, som kommunerne har indgået egnsteateraftaler med, sådan som det fremgår af den gældende lovs 15 a, stk. 3. I den gældende lov er det angivet i stk. 2 og 3, at refusionsprocenten beregnes som forholdet mellem statens bevilling til egnsteaterrefusion på finansloven og de samlede kommunale udgifter til driftstilskud til egnsteatre, og at statsrefusion af driftstilskud til det enkelte egnsteater ydes, hvis der er indgået en fireårig egnsteateraftale om driftstilskud med det enkelte egnsteater. Disse forvaltningsmæssige detaljer foreslås fremover fastlagt i bekendtgørelsesform, jf. bemærkningerne til nr. 1 ovenfor. Samtidigt foreslås det, at 15 a, stk. 1, præciserer, at der kun kan ydes refusion af kommuners driftstilskud til egnsteatre, som i henhold til 15, stk. 1, kan godkendes som professionelt producerende. Dette lå tidligere implicit i lovbestemmelserne, men af hensyn til Statens Kunstfonds udvidede kompetencer i forhold til godkendelsen af et teater som professionelt producerende foreslås dette forhold præciseret. Endelig foreslås, at det i 15 a, stk. 1, præciseres, at beløbsrammen for statens refusion fastsættes på de årlige finanslove. Dette har ikke hidtil fremgået af loven, men foreslås af hensyn til at skabe ensartethed i loven, jf. omtalen af bevillingerne til de andre teatre, som loven dækker, i 14 a, 15 c, 16 a og 18. Det foreslås i stk. 2 at indføre samtidighed i egnsteateraftalerne, hvilket blev besluttet i tillægsaftalen af 5. september Nærmere bestemt blev det aftalt at indføre samtidighed i egnsteatrenes aftaler med kommunerne, således at der (med forbehold for de årlige finanslove) opnås større sikkerhed for den statslige refusion af kommunernes udgifter til teatrene i hele den fireårige aftaleperiode, idet antallet af egnsteatre i refusionsordningen og størrelsen af det kommunale driftstilskud dermed ligger fast for fire år ad gangen.

15 Side 15 Bestemmelsen vil betyde, at der ikke kan indgås nye egnsteateraftaler i løbet af en fireårsperiode. Som konsekvens af den foreslåede omstrukturering af lovteksten, jf. ovenstående bemærkninger til nr. 1, samt udmøntningen af tillægsaftalen af 5. september 2013, foreslås det i stk. 3 indført en samlet bemyndigelsesbestemmelse, hvorefter kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om forudsætninger for refusion, regler for beregning af refusion med videre. Af den gældende lovs 15 a, stk. 9, fremgår det, at kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om refusion, herunder beregning af refusion. Det foreslås, at bemyndigelsen flyttes til ovennævnte 15 a, stk. 3, således at den nævnes i sammenhæng med de øvrige områder, der gives bemyndigelse til. I bekendtgørelsen fastsættes allerede nærmere regler om beregning af refusion, og det er hensigten at fastholde disse. Det foreslås, at der gives bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om minimums- og maksimumsgrænser for det kommunale tilskud. Bemyndigelsesbestemmelsen foreslås indført som konsekvens af den foreslåede omstrukturering af lovteksten, jf. bemærkninger til nr. 1 ovenfor. Bekendtgørelsen fastsætter allerede nærmere regler om beregning af refusion, og det er hensigten at fastholde disse. Hvad angår bemyndigelsen til at fastsætte regler om, hvilke aktiviteter der er refusionsberettigede, nævner tillægsaftalen af 5. september 2013, at der fremover kun ydes refusion af udgifter forbundet med egnsteatrets primære aktiviteter eller aktiviteter i umiddelbar tilknytning hertil. Aftalen fastlægger dog også, at andre former for aktiviteter kan godkendes som refusionsberettigede, når særlige forhold taler herfor, og hvis dette sker i relation til indgåelse af en egnsteateraftale og beskrives heri. Bekendtgørelsen vil på det grundlag at præcisere tillægsaftalens indhold på dette område. Hvad angår bemyndigelsen til at fastsætte regler om udformning og indgåelse af egnsteateraftaler vil bekendtgørelsen uddybe den foreslåede bestemmelse i loven om, at alle egnsteateraftaler indgås og fornys samtidig hvert fjerde år. Tillægsaftalen af 5. september 2013 fastlægger, at såfremt der er egnsteatre, som i løbet af en aftaleperiode ikke længere modtager refusion, skal disse midler i stedet tilfalde scenekunstudvalgets pr. 1. januar 2014 projektstøtteudvalget for scenekunsts arbejde med opstartsprojekter. Det foreslås, at kulturministeren bemyndiges til at kunne fastlægge nærmere regler om opstartsprojekter, hvormed det er hensigten, at bekendtgørelsen fastsætter nærmere regler herom. For så vidt angår bemyndigelsen til at fastsætte regler om teatrenes udgifter til husleje fremgår det af tillægsaftalen af 5. september 2013, at egnsteatrets udgifter til husleje maksimalt må udgøre 15 pct. af teatrets samlede offentlige tilskud. Derudover fremgår det, at Statens Kunstråds Scenekunstudvalg fra 1. januar 2014 Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for scenekunst gives mulighed for at dispensere fra bestemmelsen i tilfælde, hvor særlige forhold taler for en højere husleje. Bekendtgørelsen vil derfor fastsætte nærmere regler om grænser for egnsteatrenes udgifter til husleje samt fastlægge en dispensationsmulighed i den sammenhæng. For så vidt angår bemyndigelsen til at fastsætte regler om teatrenes udgifter til husleje, fremgår det af tillægsaftalen af 5. september 2013, at kravet om et fast spillested skal præciseres, ligesom det skal tydeliggøres, hvad der anses som et fast spillested.

16 Side 16 Tillægsaftalen nævner, at Statens Kunstråd Scenekunstudvalg fra 1. januar 2014 Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for scenekunst får bemyndigelse til at vurdere, hvorvidt teatrets aktiviteter kan gennemføres på lokalemæssigt professionelt niveau. Det er derfor hensigten, at bekendtgørelsen fastlægger nærmere regler herom. Til nr. 7 Som et led i den foreslåede omstrukturering af lovteksten foreslås det, at den gældende 15 a omskrives, og at stk helt ophæves. Bestemmelserne i de gældende stk. 2 og 3 foreslås, jf. bemærkningerne til nr. 5, indarbejdet i stk. 1, dog således at de nærmere detaljer om beregning af statslig refusion fremover fastlægges på bekendtgørelsesniveau. De gældende stk. 4-8 indeholder bestemmelser om, at statsrefusion ikke kan ydes til tilskud fra kommuner, der ikke er omfattet af egnsteaterordningen, om minimum og maksimum for størrelsen af det kommunale tilskud til egnsteatre, der kan udløse refusion, og om grænser for hvor meget et egnsteaters husleje må udgøre. Disse regler foreslås fremover fastlagt på bekendtgørelsesniveau, jf. bemærkningerne til nr. 6. Det gældende stk. 9 er en bemyndigelse til kulturministeren til at fastsætte nærmere regler om refusion af driftstilskud til egnsteatre, herunder om beregning af refusion mv. Det foreslås at det nuværende stk. 9 udgår, og bemyndigelsesbestemmelsen i stedet erstattes i 15 a, stk. 3, jf. nr. 9, hvor der stilles forslag om indarbejdelse af en række bemyndigelsesbestemmelser. Det gældende stk. 10 udgår som følge af, at det i henhold til refusionsordningens beregningsprincipper ikke er muligt at overføre bevilling til refusion af kommuners driftstilskud til egnsteatre til bevillingen for kulturaftaler og dermed lade egnsteatre indgå i statens kulturaftaler med kommunerne. Der er derfor ikke behov for, at kulturministeren i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler kan fravige bestemmelserne i lovens 15 a, stk Til nr. 8 Det foreslås, at det i 15 b, stk. 1, på samme måde som i lovens 15 a, stk. 1, jf. ovenstående bemærkninger til nr. 7, præciseres, at beløbsrammen for statens driftstilskud til egnsteatre fastsættes på de årlige finanslove. Dette ændringsforslag sker i henhold til ønsket om at omstrukturere lovens kapitel 7 om egnsteatre, således at detaljeringsgraden af kapitlet er på samme niveau som lovens øvrige kapitler. Til nr. 9 Det foreslås, at den gældende lovs 15 b, stk. 3, udgår, idet det, jf. nr. 7, ikke er muligt at lade bevillingen til refusion af kommunernes driftstilskud til egnsteatre indgå i statens kulturaftaler med kommunerne. Der vurderes derfor ikke at være behov for at lade særlige statslige tilskud i henhold til 15 b indgå i forbindelse med en kulturaftale. Til nr. 10 Det foreslås, at der indsættes nyt stykke i lovens 15 c, der giver kulturministeren mulighed for at fastsætte nærmere regler om tilskud til kvalitetsudviklingsprojekter på

17 Side 17 egnsteatre. Den gældende lovs 15 a rummer en mere generel bemyndigelse, men det vurderes hensigtsmæssigt med en præcisering af, at kulturministerens bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler konkret også omfatter tilskud til kvalitetsudviklingsprojekter. Til nr. 11 Det foreslås, at der indsættes nyt stykke i 15 d, der giver kulturministeren mulighed for at fastsætte nærmere regler om evaluering af egnsteatre. Den gældende lovs 15 a rummer en mere generel bemyndigelse, men det vurderes hensigtsmæssigt med en præcisering af, at kulturministerens bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler konkret også omfatter evaluering af egnsteatre. Til 2 Det foreslås i lovforslagets 2, stk. 1, at loven træder i kraft den 1. juli Det foreslås dog i 2, stk. 2, at omlægningen til samtidighed i indgåelse af egnsteateraftalerne først træder i kraft 1. januar 2017, hvor alle gældende egnsteateraftaler fornyes. Forslaget stilles for at sikre, at fornyelsen af samtlige egnsteateraftaler på en gang ikke finder sted i år, hvor der er valg til kommunalbestyrelserne, eller når et nyt projektstøtteudvalg for scenekunst i Statens Kunstfond netop er tiltrådt. I 2, stk. 3 og 4, er tillige foreslået overgangsbestemmelser for perioden frem til ikrafttrædelsesdatoen for aftaleperiodernes samtidighed. I stk. 3 foreslås det, at egnsteateraftaler, der allerede er indgået før lovens ikrafttræden for en periode, der løber ud over 1. januar 2017, automatisk udløber 31. december Med forslaget vil det ikke være nødvendigt at opsige hver enkelt igangværende egnsteateraftale som følge af indførelse af samtidighedsprincippet. I stk. 4 foreslås, at det efter lovens ikrafttræden skal være muligt at forny eksisterende eller indgå nye egnsteateraftaler med en aftaleperiode på mindre end fire år. Det foreslås, at sådanne aftaler skal indgås, så de udløber 31. december Forslaget skal sikre, at alle egnsteatre er dækket af en egnsteateraftale frem til 1. januar 2017, hvor samtidighedsprincippet træder i kraft. Det understregs, at disse aftaler skal følge de øvrige bestemmelser for egnsteater i lov om scenekunst og i den til en hver tid gældende bekendtgørelse om egnsteatre.

18 Side 18 Lovforslaget sammenholdt med gældende ret. Gældende ret Lovforslaget Kapitel 7 Egnsteatre 15. Ved et egnsteater forstås et professionelt producerende teater, der udbyder forestillinger hen over teatersæsonen, og som har hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg Kommuner. Et egnsteater skal have minimum to produktioner årligt, et fast spillested, lokal forankring og være finansieret helt eller delvis af en eller flere kommuner. Stk. 2. Et egnsteaters primære opgave er at producere og opføre teaterforestillinger, herunder f.eks. danseteater, musikteater, opera, performanceteater eller eksperimenterende teater for voksne, børn og unge. Turnévirksomhed kan indgå i egnsteatrenes aktiviteter, men en del af virksomheden skal være stationær. Egnsteatrene skal endvidere bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø, de er forankret i. Stk. 3. Statens Kunstråd afgør, om et teater kan karakteriseres som et professionelt producerende teater og i øvrigt opfylder de krav til et egnsteater, som er fastlagt i stk a. Staten yder delvis refusion af kommunernes driftstilskud til egnsteatre. Kapitel 7 Egnsteatre 15. Ved et egnsteater forstås et professionelt producerende teater, der udbyder forestillinger hen over teatersæsonen, og som har hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg Kommuner. Stk. 2. Et egnsteaters primære opgave er at producere og opføre scenekunstforestillinger. Turnévirksomhed kan indgå i egnsteatrenes aktiviteter, men en del af virksomheden skal være stationær. Egnsteatrene kan endvidere bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø, de er forankret i. Stk. 3. Statens Kunstfond afgør, om et teater, der i henhold til 15 a, stk. 1, udløser refusion, kan godkendes som et professionelt producerende teater. Stk. 4. Afgørelser efter stk. 3 kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Stk. 5. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om efter hvilke kriterier og på hvilket grundlag, Statens Kunstfond kan godkende et teater som professionelt producerende og om egnsteatres vedtægter og opgaver. 15 a. Staten yder inden for en beløbsramme fastsat på finansloven refusion af op til 50 pct. af kommunernes driftstilskud til egnsteatre, som kommunerne har indgået egnsteateraftaler med, og som i henhold til 15, stk. 3, kan godkendes

Forslag. Lov om ændring af lov om scenekunst

Forslag. Lov om ændring af lov om scenekunst Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2013-14 Fremsat den 29. januar 2014 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om scenekunst (Indførelse af samtidighed i perioderne for egnsteateraftaler,

Læs mere

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 Købe Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 10. november

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15, stk. 5, 15 a, stk. 3, 15 b, stk. 5 og 15 d, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 4. juni 2012 som ændret ved lov nr. 458

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre BEK nr 759 af 24/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-017151 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om egnsteatre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 1/14 L 139 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af teaterloven. (Revision af egnsteaterordningen). Fremsat den 31. januar 2007 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af teaterloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om scenekunst

Bekendtgørelse af lov om scenekunst LBK nr 30 af 14/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-019456 Senere ændringer til forskriften LOV nr 458 af 14/05/2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af teaterloven (Udmøntning af aftale om en række ændringer på teaterområdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2011/1 LSF 98 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 29. februar 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag til lov om ændring af teaterloven. (Revision af egnsteaterordningen).

Forslag til lov om ændring af teaterloven. (Revision af egnsteaterordningen). 1/1 L 139 Forslag til lov om ændring af teaterloven. (Revision af egnsteaterordningen). Af kulturministeren (Brian Mikkelsen (KF)). Vedrørende: Kulturministeriet. Fremsat skr 31/1 07 Tillæg A 4621 Lovf

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 12. juni 2012. Bekendtgørelse af lov om scenekunst. 4. juni 2012. Nr. 526.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 12. juni 2012. Bekendtgørelse af lov om scenekunst. 4. juni 2012. Nr. 526. Lovtidende A 2012 Udgivet den 12. juni 2012 4. juni 2012. Nr. 526. Bekendtgørelse af lov om scenekunst Herved bekendtgøres lov om scenekunst jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 23. juni 2009 med de ændringer,

Læs mere

N O T A T 23. februar 2005

N O T A T 23. februar 2005 Kulturudvalget (2. samling) L 50 - Bilag 1 Offentligt M I N I S T E R I E T N O T A T 23. februar 2005 Forslag til Lov om ændring af teaterloven (Udmøntning af kommunalreformen for så vidt angår teaterområdet)

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2007/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Fremsat den 24. oktober 2007 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af teaterloven

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/ /2008

FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/ /2008 FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/2005 2007/2008 FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/2005 2007/2008 Udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM Egnsteateraftale vedr. Teatret OM 1. Aftaleparter Teatret OM (herefter kaldt teatret) og Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under

Læs mere

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro 1.1.2018-31.12.2020 Godkendt i bestyrelsen 16. december 2016 FORSLAG til godkendelse i Holstebro Kommune Red. 6.1.2017/LG Jnr. nr. 20.01.02-P27-1-16 Slots-

Læs mere

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark 12. februar 2012 Politisk udgangspunkt Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske i overensstemmelse med regeringens ambition

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

REGIONALTEATRE: Forslag til en kvalitetssikring

REGIONALTEATRE: Forslag til en kvalitetssikring KOLOFON INDHOLD Forslag til en kvalitetssikring og nyorganisering af egnsteatrene 3 Indledning Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af kulturministeren Kunststyrelsen, april 2006 Kunststyrelsen Kongens

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater 2017-20 1. Aftaleparter Randers EgnsTeater og Randers Kommune, Favrskov Kommune og Lemvig Kommune. 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

REGIONALTEATRE: Forslag til en kvalitetssikring

REGIONALTEATRE: Forslag til en kvalitetssikring KOLOFON INDHOLD Forslag til en kvalitetssikring og nyorganisering af egnsteatrene 3 Indledning Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af kulturministeren Kunststyrelsen, april 2006 Kunststyrelsen Kongens

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune

Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune Sagsid: 11/34174 1. september 2012 Sagsbehandler: Frank Reeckmann Chefkons. Kultur og Udvikling fre@syddjurs.dk Egnsteateraftale for perioden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Undersøgelsen vedrører sæsonen 2015/2016. Det betyder, at indberetningen skal omfatte aktiviteter i perioden 1.7-2015 til 30.6-2016. Formålet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden Udkast version 4-26.7.12 Himmerlands Teater Driftsaftale om grundlag for drift i perioden 1.1.2013 31.12.2016. 1. Aftalepartnere: Den selvejende institution Himmerlands Teater Mariagerfjord Kommune 2.

Læs mere

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden Udkast version 6-23.10.12 Himmerlands Teater Driftsaftale om grundlag for drift i perioden 1.1.2013 31.12.2016. 1. Aftalepartnere: Den selvejende institution Himmerlands Teater Mariagerfjord Kommune 2.

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 162 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Om Formidlingsordningens pulje 3

Om Formidlingsordningens pulje 3 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Januar 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde BEK nr 1130 af 25/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-010573 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere