Greenfire Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greenfire Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion k dk

2 Kære kunde, Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særligt hvis De følger de råd og anvisninger, som er nævnt i denne vejledning. Greenfire pilleovnen er godkendt efter EN 14785; NS 3058/3059;. Østrigs 15a; DIN plus. Med godkendelsen har forbrugeren garanti for, at pilleovnen lever op til en række specifikationer og krav, som sikrer at der er brugt gode materialer, at ovnen er god for miljøet, og at den har en god fyringsøkonomi. Læs venligst denne betjeningsvejledning igennem inden opstilling, installation og ibrugtagning, for at undgå skader på personer, bygningsdele og produkt. HETA A/S Copyright 2014.HETA Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Denmark Telefon Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. Heta og Greenfire er registrerede varemærker tilhørende Heta A/S. Trykt i Danmark. 1. udgave, Revision

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1. Indledning 4 2. Sikkerhedsinformationer 4 3. Generel information Ansvar Reservedele 5 4. Montering, installation og tænding Dimensioner Montering af betjeningspanel Placering Mindste afstand til brændbare materialer Nærhed til brændbare materialer Ovnens Røggassystem Skorstenstræk Ekstern Luftindtag Manglende antænding Før første antænding 9 5. Sikkerhedsanordninger Midlertidig strømafbrydelse Påfyldning af træpiller Rengøring, Vedligehold og Service Interval Betjening og Timer mm Betjeningspanel Fjernbetjening Menustruktur Navigering i menuer Aktive Touchknapper Indstil Ur Manuel Pillefremføring Indstil Rumtemperatur Valg af effekttrin Valg af konvektionsniveau Valg af pillekvalitet Undermenuer Opsætningsmenu Menupunkt Tid Timer Indstilling af programmer Indstilling af dage Forklaringsoversigt Forklaring af Opstartssekvens Forklaring af Rumtemperatursstyring Fejlfinding og fejlmelding af Greenfire pilleovn Fejlfinding Testkørsel af ovn Er forbrændingen ikke ren??? Servicemontør / Problembeskrivelse Fejl og Alarm oversigt Garanti EU Overensstemmelseserklæring Typeskilt 26

4 Med Deres nye pilleovn finder De følgende: A. Betjeningsvejledning / Rengøringsmanual B. Rensebørste C. Heta handske D. Strømkabel E. Fjernbetjening F. Typeskilt 1. Indledning. Bemærk. Vi råder dem til at gennemlæse denne vejledning omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at deres Greenfire pilleovn kan fungere på den bedste måde. Advarsel. Reglerne vedrørende installation og funktion, som er beskrevet i denne vejledning, kan være forskellige for de gældende regler i destinationslandet. Hvis dette er tilfældet, er det de gældende regler i destinationslandet, der skal følges. Tegningerne i vejledningen er omtrentlige og ikke i skala. Information. Den brugte emballage sikrer en god beskyttelse imod mulige skader, som kunne opstå under transport af ovnen. Kontroller venligst ovnen straks ved leveringen; såfremt de bemærker nogen synlige skader, kontakt da straks deres forhandler. Beskrivelse af ovnen. Disse instruktioner vedrørende brug og service, som kommer fra firmaet Heta, har til formål at give brugeren alle oplysninger vedrørende sikkerhed for hermed at undgå enhver skade på personer, ting eller ovnens komponenter. Gennemlæs venligst denne vejledning omhyggeligt, før apparatet tages i brug eller vedligeholdes. 2. Sikkerhedsinformationer. Greenfire pilleovnen skal installeres af en fagperson, der har gennemgået træning hos Heta A/S. Gennemlæs omhyggeligt disse instruktioner vedrørende brug og vedligeholdelse før ovnen installeres og tændes! Såfremt de har behov for yderligere oplysninger, bedes de kontakte forhandleren, hvor de har købt ovnen. BEMÆRK Ovnen er ekstrabeskyttet jævnfør stærkstrømsreglementet og skal tilsluttes netforsyning med jord. Der må kun fyres i ovnen med kvalitetspiller med en diameter på 6-8 mm Før ovnen forbindes til netforsyningen, skal forbindelsen mellem afledningsrør og skorsten være tilendebragt. Beskyttelsesristen, som er monteret over pilletanken, må aldrig fjernes. Ovnen skal installeres i et rum med tilstrækkelig luftskifte Åbn aldrig ovndøren mens ovnen er i funktion. Når ovnen er tændt, er overflader, glas, håndtag og ovnrør meget varme. Mens ovnen er i funktion, må de nævnte dele kun berøres med passende beskyttelse. 4

5 3. Generel information. Greenfire pilleovnen må kun installeres i boligmiljøer. Ovnen styres fuldautomatisk, hvilket sikrer en kontrolleret forbrænding. Automatikken styrer antændelsesprocessen og 5 effekttrin, samt nedlukningsfasen og sikrer hermed, at ovnen fungerer korrekt. Takket være brændskålen, der bruges i forbindelse med forbrændingen, falder det meste af asken fra pilleforbrændingen ned i en askeskuffe. Kontrollér under alle omstændigheder brændskålen dagligt, da ikke alle piller er af lige høj kvalitetsstandard. Glasset er forsynet med skylleluft, der hjælper med at holde det rent, dog er det umuligt at undgå at glasset bliver tilsmudset efter nogen tids brug. ( Se rensemanual for rensning ) Som allerede nævnt, skal Grenfire pilleovnen fyres med piller med en diameter på 6-8 mm. 3.1 Ansvar. Ved at levere denne vejledning fralægger Heta A/S sig alt ansvar, privat- såvel som strafferetligt, for ulykker, der kan være forårsaget af hel eller delvis manglende overholdelse af de instruktioner, som denne vejledning indeholder. Heta A/S fralægger sig ethvert ansvar ved forkert brug af ovnen, kundens afvigende brug, uautoriseret udskiftning og/eller reparation, samt brug af ikke originale reservedele til denne model. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, privat såvel som strafferetligt, direkte eller inddirekte, som kan skyldes: Manglende vedligeholdelse Manglende overholdelse af instruktionerne i denne manual Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifter Ureglementeret installation under manglende overholdelse af gældende normer i destinationslandet Installation foretaget af ikke kvalificeret eller utrænet personale Udskiftning eller reparation der ikke er autoriseret af producenten Brug af uoriginale reservedele Ekstraordinære hændelser 3.2 Reservedele. Brug kun originale reservedele Heta anbefaler på det kraftigste, at ved tvivlsspørgsmål angående Deres pilleovn, kontakt da straks Deres forhandler.

6 4. Montering, installation og tænding. 4.1 Dimensioner Resetknap til termosikring Lufttilførsel Røgafgang

7 4.2. Montering af betjeningspanel. Afmonter de 4 skruer mærket A. Betjeningspanelet mærket # monteres på bagpladen med de 4 skruer mærket A. Kommunikationskablet mærket 1 monteres i kommunikationsporten mærket 2

8 4.3. Placering. Stedet, hvor ovnen placeres i boligen, er afgørende for, hvordan varmen fordeles. Før det besluttes, hvor ovnen skal placeres, er det vigtigt at huske på: a) Lufttilførslen til forbrænding skal komme fra et ventileret rum, eller fra et åbent udendørsområde. b) Installation i et soveværelse er ikke hensigtsmæssigt. c) Ovnen skal installeres på et rummeligt og centralt sted i huset for at sikre den bedste varmefordeling Den elektriske tilslutning skal være jordforbundet ( hvis det medfølgende kabel ikke er langt nok for tilslutning til nærmeste stik, brug da en forlængerledning med jordforbindelse i ) 4.4. Mindste afstand mellem ovn og brandbare materialer. Hvis ovnen placeres på denne måde, er det nødvendigt at holde en afstand på mindst 7,5 cm fra rummets vægge og 4 cm bag ved ovnen. 4 cm 7,5 cm Hvis ovnen placeres på denne måde, er det nødvendigt at holde en afstand på mindst 5 cm fra rummets vægge. 5 cm 5 cm 8

9 4.5. Nærhed til brændbare materialer. Ovnens sider Bag ovnen Møbel foran ovnen Over toppladen Lodret Røgrør Vandret Røgrør 7,5 cm 4 cm 60 cm 20 cm 22.5 cm 15 cm De følgende anvisninger kan variere afhængig af regionale eller nationale direktiver. Gældende lovgivning i det land, hvor ovnen installeres, skal altid respekteres. Er de i tvivl, kontakt da Deres autoriserede Heta forhandler Ovnens røggassystem. Røggassystemet fungerer ved hjælp af et let undertryk i brændkammeret, og det er yderst vigtigt at skorsten føres til fri luft udendørs og at udslip ikke sker til lukkede eller halvlukkede rum som f.eks garager, korridorer, loftrum eller nogen andre steder, hvor røggassen kan koncentreres. Skorstenen skal altid monteres efter gældende Nationale og regionale regler 4.7. Skorstensaftræk. Greenfire pilleovnen virker delvis uafhængig af skorstenens medtagningsgrad, da røgen føres fra brændkammeret ved hjælp af røggassugeren. Men såfremt skorstenstrækket er højt, tilråder vi at installere en trækreduktionsventil. Da skorstenen ellers vil tage over for røgsugeren og tilføre for meget luft til forbrændingen. Ovnen kører optimalt med et skorstenstræk på 11 pascal ( brugt ved test/godkendelse ) i en skorsten med en diameter på 80mm Ekstern luftindtag. I hermetisk tillukkede miljøer med ringe luftskifte kan det være vanskeligt at få tilført nok luft til forbrændingen. Og det kan være nødvendigt at tilføre ekstra luft til rummet Manglende antænding i brændskålen. Under antændingsfasen kan det ske at ovnen ikke udvikler nogen flamme. Hvis ovnen ikke antænder, vil ovnen foretage nedlukning, og der vil komme en fejlmelding på manglende piller. ( Se pkt ) Før første antænding. 1) Gennemlæs omhyggeligt hele denne vejledning før ovnen tændes. 2) Monter betjeningspanelet og det medfølgende kabel. ( Se pkt ) 3) Tilslut pilleovnen til skorstensaftrækket på korrekt måde 4) Fyld pilletanken op ( diameter 6-8 mm ) 5) Åbn ovndøren og kontroller at brændskålen er på plads i rammen og at røgvenderpladen befinder sig øverst i brændkammeret 6) Luk ovndøren. Åbn aldrig ovndøren mens ovnen er i drift. 7) Rul rumtemperatursensoren ud, som er anbragt på bagsiden af ovnen og pas på at den ikke kommer i berøring med varme overflader 8) Tilslut ovnen til stikkontakten med det medfølgende netkabel 9) Indstil alle personlige indstillinger via betjeningspanelet og start derefter ovnen. ( Se afsnittet om betjening af ovnen )

10 BEMÆRK: Under første tænding er det nødvendigt at ventilere miljøet grundigt, da der i løbet af de første timers drift kan forekomme en ubehagelig lugtgene, der skyldes afhærdning fra malingen. Lad ovnen køre i højeste niveau i nogle timer for at sikre, at det er afhærdet første gang ovnen bruges, så lugtgenen ikke opstår igen. 5. Sikkerhedsanordninger. Greenfire pilleovnen er udstyret med avancerede sikkerhedssystemer for at forhindre skader på ovn og boligmiljø, der kunne opstå på grund af en fejl på ovnen, eller manglende vedligehold, skorstenstræk mv. Såfremt der opstår fejl, standses pilletilførslen og ovnen lukker automatisk ned. Følgende 4 sikkerhedsanordninger findes på ovnen: 1. Termosikringen slukker ovnen ved for høj temperatur (85 grader) i træpillebeholderen. 2. Termosensor på pilletanken bliver aktiveret ved 82 grader og skruer automatisk ned for effekten. Opnås et fald i temperatur ikke, træder termosikringen ( 1 ) i kraft. 3. Pressostaten måler, om der er det korrekte træk i skorstenen. Skulle der opstå problemer med manglende træk eller stoppet skorsten slår vacumstaten fra og slukker ovnen. 4. Dørkontakten slukker ovnen, hvis lågen åbnes under drift. 5.1 Midlertidig strømafbrydelse. Hvis strømafbrydelsen kun varer nogle få sekunder, genstarter ovnen og fungerer normalt. Hvis strømafbrydelsen er af længere varighed, lukker ovnen automatisk ned. Nedlukningsfasen kan variere meget, afhængig af ovnens temperatur. 10

11 6. Påfyldning af træpiller. Inden påfyldning af træpiller, afmonteres låget til pilletanken ( Billede 1 ) For at hindre, at der falder træpiller ned i de fire konvektionsspalter, SKAL man ved påfyldning, lægge låget henover disse spalter, som vist ( Billede 2 ). Husk at fremføre piller manuelt via betjeningspanelet, (se punkt ) indtil der kommer piller i brændskålen. Derved opnås korrekt opstartssekvens. Billede 1. Billede Rengøring, Vedligehold og Service Interval Se rengøringsmanualen.

12 8. Betjening og Timer mm Betjeningspanel. Betjeningspanelet er også udstyret med tone / lyd til alarmer mm. Kort tone: Ved aktivering af knapper på betjeningspanelet. Lang lav tone: Ved forkert indtastning på betjeningspanelet. Lang høj tone: Ved alarm fra ovnen, med fejlkode i display Fjernbetjening. 12

13 Menustruktur Effekt Konvektion Temperatur Pilletype Tid Opsætning [ Hi ] [ Hi ] [ 25 ] Aktuel Temp Ønsket Temp [ 1 ] Normal [ 1 ] Aktuel tid [ 1 ] Tastatur lås [ Auto ] [ Auto ] [ 10 ] Anti Frys [ 2 ] +10% Luft [ 2 ] Timer On/Off [ 2 ] Display Lysstyrke [ 4 ] [ 4 ] [ 3 ] +20% Luft [ 3 ] P1-P6 [ 3 ] Display Info [ 3 ] [ 3 ] [ 4 ] d1-d7 [ 4 ] Beeper Volume [ 2 ] [ 2 ] [ 5 ] Info [ 1 ] [ 1 ] [ 6 ] Manuel Pillefremføring [ 7 ] Service Tæller [ 8 ] Service Menu

14 8.2. Navigering i menuer. Brug de aktive touchknapper for navigering i menuerne Aktive touchknapper. Touchknap: Beskrivelse: Tænd / Sluk knap. Tænder eller slukker for ovnen, ved aktivering i mere end 1 sekund Menu knapper. Bruges ved navigering i menuerne. Redigerings knapper. Bruges ved navigering og redigering i menuerne. Enter. Bruges ved bekræftelse af indtastninger og valg af undermenuer. Afbryd / Tilbage knap. Afbryder indtastninger / går et menupunkt tilbage Indstil ur. Indstil ur og dato i menupunktet Tid. Tast Enter og timerne blinker. Tast + eller og indstil timerne til det ønskede. Tast derefter menuknap til Højre. Herefter vil minutterne blinke. Tast + eller og indstil minutterne til det ønskede. Tast derefter pil til højre og datoen kommer nu frem. Denne indstilles på samme måde som ovennævnte tidsindstilling. Tast derefter pil til højre og indstil ugedagen. ( 1 = mandag, 2 = tirsdag osv. ) Manuel pillefremføring. Gå til menupunktet Opsætning. Tryk + til punkt ( 6 ) vises i displayet. Tast derefter Enter og displayet ruller, hvilket symboliserer den manuelle pillefremføring. Tryk og hold Enter nede. Denne sekvens varer ca. 30 sekunder. Gentag sekvens indtil pillerne kommer i brændskålen. Tøm derefter brændskålen for korrekt opstartssekvens. 14

15 Indstil Rumtemperatur. Indstil rumtemperaturen i menupunktet Temperatur. Den pågældende rumtemperatur vil være vist. Indstil den ønskede rumtemperatur ved at taste Enter. Herefter vil displayet blinke og nu kan den ønskede rumtemperatur vælges med + eller knapperne. Bekræft med Enter ( Rumtemperaturen kan også indstilles med fjenbetjeningen. Se punkt ) Antifreeze temperatur ( Frostsikring ). Antifreeze er en sikring imod for lav rumtemperatur eller med andre ord, en frostsikring. Hvis den aktuelle rumtemperatur kommer under den indtastede Antifreeze temperatur, starter ovnen automatisk op. For at aktivere Antifreeze, skal Timer være ON. Indstil Antifreeze temperaturen i menupunktet Temperatur. Tryk + og [2] vises. Tast Enter Juster Antifreeze temperaturen til det ønskede og bekræft med Enter ( Standard er 10 C ) Valg af effekttrin. Indstil det ønskede effekttrin af ovnen i menupunktet Effekt. Tast Enter og vælg det ønskede maksimale niveau for effekten af din ovn. 1 4, Auto, Hi. Bekræft med Enter ( Det ønskede effekttrin kan også vælges med fjernbetjeningen. Se punkt ) Valg af konvektionsniveau. Konvektionsblæseren er som standard indstillet til Auto og følger dermed effekttrinnet automatisk. Det anbefales, at konvektionsblæseren altid er indstillet til Auto, da risiko for overophedning kan opstå ved forkert indstilling af konvektionsblæseren Valg af pillekvalitet. Vælg pillekvalitet i menupunktet Pilletype. Tast Enter og der kan vælges mellem følgende 3 varianter: 1 = Standard indstilling. 2 = Standard + 10% ekstra luft til forbrænding. 3 = Standard + 20% ekstra luft til forbrænding. Bekræft pilletype med Enter

16 8.3. Undermenuer Opsætningsmenuen 1: Tastaturlås: Off, Lo, Hi ( Nedenstående kan vælges i dette punkt ) Off = Ulåst, ( Tastaturlås Off kan Altid vælges i dette menupunkt ) Lo = Enter knap låst, Hi = Enter knap og On/Off knap låst 2: Display Lysstyrke: 1, 2, 3, 4, 5 ( Nedenstående kan vælges i dette punkt ) 1 = Lav 5 = Høj 3: Display Info: Off, 1, 2, 3 ( Nedenstående kan vælges i dette punkt ) Off = Display bliver i den valgte menu. 1 = Display skifter mellem visning af rumtemperatur og tid. 2 = Display skifter fra den valgte menu til rumtemperatur. 3 = Display skifter fra den valgte menu til tid. 4: Beep Volume: 1, 2, 3, 4, 5 ( Nedenstående kan vælges i dette punkt ) 1 = Lav 5 = Høj. 5: Teknisk Info 6: Manuel Pillefremføring ( se punkt ) 7: Service Tæller ( Antal ON timer indtil service, 0-999timer, 999+timer = Hi ) 8: Service Menu Menupunktet Tid: [ 1 ] = Aktuel tid Her vælges klokkeslæt, dato, årstal, ugedag [ 2 ] = Timer On/Off Her vælges om Timer funktionen er On eller Off. [ 3 ] = Program 1 til 6 ( P1, P2, P3, P4, P5, P6 ) Her indstilles program 1 til 6 med On/Off, tid og temperatur. ( Se pkt ) [ 4 ] = Dag 1 til 7 ( d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7 ) ( d1 = mandag, d2 = tirsdag. d7 = søndag ) Her indstilles dagene med tilhørende programmer. ( Se pkt ) 16

17 8.4. Timer Indstilling af programmer: For at indstille et Program, gå til menupunktet tid undermenu [3]. Tast Enter og displayet vil vise [ P1 ]. Tast Enter og displayet vil vise Starttid ( On, se nedenfor ), hvor timetallet blinker. Tast + eller - indtil det ønskede timetal blinker. Tast derefter pil til højre og minuttallet vil nu blinke. Tast + eller - indtil det ønskede minuttal blinker. Tast derefter pil til højre og diplayet vil vise Stoptid ( Off, se nedenfor ), hvor timetallet blinker. Tast + eller - indtil det ønskede timetal blinker. Tast derefter pil til højre og minuttallet vil nu blinke. Tast + eller - indtil det ønskede minuttal blinker. Tast derefter pil til højre og temperaturen vil nu blinke. Tast + eller - indtil den ønskede maksimale temperatur blinker. Bekræft temperaturen med Enter og hele program 1 [ P1 ] er gemt i Timer. Denne sekvens gentages for de andre programmer, hvis disse ønskes taget i brug. Eksempel 1: Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program 5 Program 6 ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF 5:30 7:30 8:00 11:30 12:00 23:00 17:00 23:00 20:00 22:30 4:00 7: Skema til eget brug. Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program 5 Program 6 ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF Temp: Temp: Temp: Temp: Temp: Temp:

18 Indstilling af dage: For at indstille en dag med et eller flere programmer, gå til menupunkt [ 4 ] i Menuen tid. Tast Enter og [ d1 ] vil blive vist. Tast Enter og displayet vil vise Off ( blok A. se nedenfor ). Tast + indtil det ønskede program ( Off, P1 til P6) bliver vist. Tast pil til højre og displayet vil vise Off ( blok B, se nedenfor ). Tast + indtil det ønskede program ( Off, P1 til P6 ) bliver vist. Tast pil til højre og displayet vil vise Off ( blok C, se nedenfor ). Tast + indtil det ønskede program ( Off, P1 til P6 ) bliver vist. Bekræft med Enter. Dag 1 ( d1 mandag ) er nu indstillet. Denne sekvens gentages for de andre dage, hvis disse ønskes taget i brug Eksempel 2: A B C d1 - Mandag p1 p4 off d2 - Tirsdag p1 p4 off d3 - Onsdag p6 off off d4 - Torsdag p6 p4 off d5 - Fredag p6 p5 off d6 - Lørdag p2 p3 off d7 - Søndag p1 p3 off Skema til eget brug. d1 - Mandag d2 - Tirsdag d3 - Onsdag d4 - Torsdag d5 - Fredag d6 - Lørdag d7 - Søndag A B C 18

19 8.5. Diverse Forklaring af opstartssekvens. O Opvarmnings Fase Brændsels Antændelses Fase Antændelses Test Forbrændings Fase Tryk - Gløderør ON - Røgsuger ON - Pilletilførsel ON - Gløderør ON - Røgsuger ON - Pilletilførsel ON - Gløderør OFF - Røgsuger ON - Pilletilførsel ON - Forbrændings fasen kører nu efter det indtastede effekt niveau. - Denne fases varighed er afhængig af temperaturen i røggassen. - Denne fases varighed er afhængig af temperaturen i røggassen Forklaring af rumtemperatursstyring.

20 8.6. Fejlfinding af Greenfire pilleovn En pilleovn har sammenlignet med en traditionel brændeovn en del teknik både mekanisk og elektronisk. Som følge heraf kan der opstå en række problemstillinger, der har negativ indflydelse på forbrænding og optænding. Denne vejledning for fejlfinding kan med fordel anvendes inden der reklameres og tilkaldes montør Fejlfinding Følgende skal kontrolleres inden optænding: a) Støbejernstoppen slutter tæt mod pilletanken. b) Det støbte låg i toppen slutter tæt mod toppen. c) Brændskålen skal ligger tæt ned mod underparten, og der må ikke være aske eller pillerester mellem brændskål og røret denne er monteret i. d) Pakningen på askeskuffen er intakt, og askeskuffen lukker helt tæt ind mod ovnen. e) Pakningen på lågen til brændkammeret er intakt, og lågen slutter tæt hele vejen rundt mod brændkammeret. f) Ovnen er rengjort og renset som anført i rengøringsmanualen. Det skal bemærkes, at punkt 2.2 på side 4 er speciel vigtig, da der her kan ligge meget aske, som spærrer for røgvejen. Findes der fejl ved en eller flere af ovenstående punkter, udbedres disse og ovnen testkøres. Uddybende forklaring af punkt 1.1 til 1.6 Punkt 1.1 og 1.2. Er disse dele ikke tætte, vil det medføre, at der trækker falsk luft gennem pilletanken og ind i ovnen. Denne luft vil ikke medvirke til forbrændingen, men derimod reducere den mængde luft, der bruges til forbrænding. Indvirkningen/forringelsen af forbrændingen vil værre større, jo færre piller der er tilbage i tanken, da luftmodstanden gennem tanken reduceres med mængden af piller i denne. Punkt 1.3. Det er vigtigt at brændskålen sidder helt på plads og slutter tæt mod ovnen, da forbrændingsluften ellers vil løbe uden om skålen. Dette vil resultere i dårligere forbrænding, og nedsat effekt af rensefunktionen. Den ødelæggende effekt af forbrændingen vil blive forøget i takt med tilsmudningsgraden af brændskålen. Punkt 1.4 og 1.5. Askeskuffe og pakning i lågen er meget vigtig at holde tæt, da en lille lækage her har store konsekvenser for forbrændingen. Står askeskuffen bare lidt åben, kan ovnen dårligt brænde og vil hurtigt smudse til. Punkt 1.6. Side 4 punkt 2.2 er speciel vigtig, da der her kan lægge sig meget aske, som spærrer for aftræk til skorstenen, hvilket vil resultere i dårlig tilførsel af forbrændingsluft. Hvis der ikke renses efter dette punkt regelmæssigt, som beskrevet i manualen, vil det yderligere føre til hurtigere tilsmudsning af ovnens indvendige røgkanaler og kræve hyppigere servicebesøg med adskillelse af ovnen og indvendig rensning af kanaler og kamre. 20

21 Testkørsel af ovn Start ovnen og afprøv samtlige forbrændingsniveauer ( Auto, 4, 3, 2, 1 ). Under denne proces er det vigtigt at kontrollere, at der bliver tilført tilstrækkeligt med forbrændingsluft. En succesfuld optænding vises ved, at flammerne er lysegule efter en driftstid på 15 minutter flammerne skal forblive lysegule hvis der skrues ned for effekten. Ved en justering til et mindre niveau, vil der dog være en omstillingstid i forhold til, at luften reduceres og der tilføres færre piller til ovnen denne proces vil typisk tage et par minutter, hvor der kan forekomme orange eller mørke flamme inden forbrændingen igen bliver optimal (lysegule flammer) Er forbrændingen ikke ren? Er ovnen indstillet korrekt, men forbrændingen giver mørke flammer, kan der være flere faktorer der spiller ind. Brændsel, pilletype og skorsten vil være de væsentlige faktorer, og løsningen herpå vil blive beskrevet i det følgende. Ovnens grundindstillinger er baseret på en helt ren lys pille, og en skorsten med 12 pascal træk ( som alm brændeovn ). Hvis der anvendes en anden type pille (mørk pille der er tungere), eller hvis der ikke er det nødvendige træk i skorstenen, kan det være nødvendigt med tilførsel af mere forbrændingsluft. Dette kan ændres via betjeningspanelet under menupunktet pilletype ( se punkt i betjeningsvejledningen ). Niveau 1 er standard indstilling, niveau 2 giver 10% ekstra luft og niveau 3 giver 20% ekstra luft. Er dette ikke tilstrækkeligt i forhold til at opnå den ønskede forbrænding, kan en godkendt servicemontør/forhandler øge tilførslen af luft yderligere via styringens skjulte parametre. Dette bør dog være et særtilfælde, da hhv. 10- eller 20 % skulle være tilstrækkeligt. Skulle ovnen få for meget luft evt. som følge af en skorsten med meget højt træk, kan der på tilsvarende måde skrues ned for luftmængden i forbrændingen. For meget luft For lidt luft Tilpas mængde luft

22 Servicemontør Kører ovnen slet ikke eller brænder den meget ringe ( mørke flammer og sort røg ) tilkaldes servicemontør gennem din forhandler for udbedring. Ved tilkaldelse af servicemontør vil det være en stor hjælp for montøren, hvis de 4 spørgsmål i problembeskrivelsen besvares. Problembeskrivelse: a) Opstår problemet under opstart, ved længere tids drift eller når ovnen nærmer sig ønsket temperatur? b) Forekommer det under brug af Timer og / eller ved almindelig drift? c) Forekommer det mere eller mindre ved bestemte vejrforhold? Kulde ( stort varmebehov ) eller varmt vejr ( lille varmebehov )? Har det nogen betydning om det blæser eller er stille vejr? d) Hvor længe har ovnen været i drift? Er det et problem, der er opstået pludseligt, eller er det blevet værre over tid? Har det været et problem allerede da ovnen blev tilsluttet? 22

23 Fejl og Alarm oversigt. Ved en alarm blinker en eller flere ikoner og problemet skal løses hurtigst muligt. o Ved en alarm kan ovnen stadig være delvis brugbar. Dog vil ovnen ikke være fuld funktionsdygtig. En fagmand bør kontaktes hurtigst muligt. Ved en fejlmelding lyser ikonet konstant og problemet skal løses hurtigst muligt. o Ved en fejlmelding vil ovnen have en funktionsfejl. En fagmand SKAL kontaktes. o Da vil ikonet Service Alarm lyse konstant og koden vil starte med E. De fleste alarmer og fejl har også en kode, som kan hjælpe med at lokalisere problemet. For at se denne kode, tryk på Back på betjeningspanelet og hold trykket indtil koden bliver vist i displayet. Hvis displayet viser findes der ikke en kode til det aktuelle problem. Fejlkode: Beskrivelse: Mulig fejl: Mulig Løsning: ---- Ikonet Pille Alarm Pilletanken er tom. Påfyld piller i lyser konstant pilletanken. E004 Fejl i kommunikationen med styringen. Com kabel defekt. Kontakt forhandleren for problemløsning. E106 Pilletank Temperatur føler fejl Føler defekt. Kontakt forhandleren for problemløsning. E108 Pressostat / STB Pilletank sikkerhedsføler fejl Føler defekt. Kontakt forhandleren for problemløsning. E110 Rumtemperatur føler fejl Føler defekt. Kontakt forhandleren for problemløsning. E111 Røggas føler fejl Føler defekt. Kontakt forhandleren for problemløsning. A003 Ikonet Rense Alarm Ovnen og / eller skorsten skal Se rengørings blinker eller lyser konstant renses. manual. A004 A005 A006 A007 Ikonet Service Alarm blinker. Ikonet Service Alarm blinker. Ikonerne Pille Alarm Rense Alarm Service Alarm blinker. Ikonet Service Alarm blinker. Backup batteriet på styringen er ved at løbe tør for strøm. Hall Speed Sensor på røgsugeren fungerer ikke. Dørkontakten er ikke aktiveret eller fejler. Pressostat aktiveret / fejler. Kontakt forhandleren for udskiftning. Kontakt forhandleren for problemløsning. Kontakt forhandleren for problemløsning. Kontakt forhandleren for problemløsning. Heta anbefaler på det kraftigste, at ved tvivlsspørgsmål kontakt da straks forhandleren.

24 9. Garantibetingelser Heta takker for den tillid, de har vist os ved at købe Greenfire pilleovnen, og opfordrer dem til at gennemse: - Instruktioner vedrørende installation, brug og vedligeholdelse - Garantibetingelserne som anført nedenfor. Heta brændeovne gennemgår en grundig kvalitetskontrol under produktionen, før de forlader fabrikken til forhandleren. Derfor ydes 5 års garanti på fabrikationsfejl på brændkammeret. Andre komponenter er omfattet af købelovens 2-årige reklamationsret. Garantien omfatter ikke: - Sliddele såsom: - Ildfaste sten i brændkammeret - Glas - Tætningsbånd - Glassnor - Brændskålen i rustfri stål - Enhver skade opstået på grund af uhensigtsmæssig installering og / eller behandling af ovnen og / eller kundens fejl. - Skader forårsaget af forkert brug. - Transportomkostninger i forbindelse med garantireparation. - Montering / demontering ved garantireparation. Brug af piller i dårlig kvalitet eller af andre materialer end rent træ kan ødelægge ovnens komponenter, hvorved garantiens gyldighed og producentens ansvar bortfalder. Transportskader er ikke dækket af garantien. Det er derfor tilrådeligt at kontrollere ovnen straks ved levering og at informere forhandleren straks, såfremt der konstateres skader. Producentens garantiforpligtelser er som beskrevet her, og der kan ikke gøres krav gældende på baggrund af eventuelle mundtlige, anmodninger eller begæringer Ved evt. reklamationer henvis venligst til fakturanr. Advarsel Enhver uautoriseret ændring af pilleovnen, samt anvendelse af uoriginale reservedele vil medføre bortfald af garanti. 24

25 10. EU overensstemmelseserklæring Undertegnede, der repræsenterer følgende fabrikant Fabrikant : Heta A/S Adresse : Jupitervej Lemvig. Dk. Erklærer hermed at produktet EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Produktidentifikation : Greenfire 2. Produktnummer Rumopvarmer med fjernbetjening. Fyret med træpiller, og beregnet for bolig. Handelsbetegnelse: Greenfire. Er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU direktiv(er) (inklusive alle gældende tillæg) Reference nr. 89/106/EØF 2006/42/EF 2006/95/EF 2004/108/EF Titel Byggevaredirektiv Maskindirektiv Lavspændingsdirektiv Emc-direktiv Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer som er anvendt til denne overensstemmelseserklæring, eller dele deraf: Harmoniserede standarder: Nr. Udgave Titel DS/EN DS/EN /A11 DS/EN DS/EN Rumopvarmere til boliger fyret med træpiller Elektriske apparater til husholdningsbrug Særlige bestemmelser for. Gas olie og fast brændstofforbrugende apparate EMC. Emission, boliger Andre standarder og/eller tekniske specifikationer: NR. DIN/EN NS3058/ A bvg/a Titel Din plus certificeringsprogram Nach DIN/EN Norsk partikelmåling Godkendelse i østrig Ovnen er testet og godkendt, hos det akkrediterede prøvningsinstitut. Teknologisk institut i Århus. Teknologiparken Kongsvang alle 29. Dk-8000 Århus C. Rapport Nr. 300-Elab-1357-EN. Og 300-Elab-1357-NS. Heta A/S D.06/ Lars Kirk. Afdelingsleder. Udvikling

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 400 410/411 og 420 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes.

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Kære kunde Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Afsnit 1. Montering af fyret Afsnit 2. Første opstart Afsnit 3. Styringen

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MONICA MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MONICA MAINTENANCE

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere