Greenfire Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greenfire Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion k dk

2 Kære kunde, Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særligt hvis De følger de råd og anvisninger, som er nævnt i denne vejledning. Greenfire pilleovnen er godkendt efter EN 14785; NS 3058/3059;. Østrigs 15a; DIN plus. Med godkendelsen har forbrugeren garanti for, at pilleovnen lever op til en række specifikationer og krav, som sikrer at der er brugt gode materialer, at ovnen er god for miljøet, og at den har en god fyringsøkonomi. Læs venligst denne betjeningsvejledning igennem inden opstilling, installation og ibrugtagning, for at undgå skader på personer, bygningsdele og produkt. HETA A/S Copyright 2014.HETA Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Denmark Telefon Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. Heta og Greenfire er registrerede varemærker tilhørende Heta A/S. Trykt i Danmark. 1. udgave, Revision

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1. Indledning 4 2. Sikkerhedsinformationer 4 3. Generel information Ansvar Reservedele 5 4. Montering, installation og tænding Dimensioner Montering af betjeningspanel Placering Mindste afstand til brændbare materialer Nærhed til brændbare materialer Ovnens Røggassystem Skorstenstræk Ekstern Luftindtag Manglende antænding Før første antænding 9 5. Sikkerhedsanordninger Midlertidig strømafbrydelse Påfyldning af træpiller Rengøring, Vedligehold og Service Interval Betjening og Timer mm Betjeningspanel Fjernbetjening Menustruktur Navigering i menuer Aktive Touchknapper Indstil Ur Manuel Pillefremføring Indstil Rumtemperatur Valg af effekttrin Valg af konvektionsniveau Valg af pillekvalitet Undermenuer Opsætningsmenu Menupunkt Tid Timer Indstilling af programmer Indstilling af dage Forklaringsoversigt Forklaring af Opstartssekvens Forklaring af Rumtemperatursstyring Fejlfinding og fejlmelding af Greenfire pilleovn Fejlfinding Testkørsel af ovn Er forbrændingen ikke ren??? Servicemontør / Problembeskrivelse Fejl og Alarm oversigt Garanti EU Overensstemmelseserklæring Typeskilt 26

4 Med Deres nye pilleovn finder De følgende: A. Betjeningsvejledning / Rengøringsmanual B. Rensebørste C. Heta handske D. Strømkabel E. Fjernbetjening F. Typeskilt 1. Indledning. Bemærk. Vi råder dem til at gennemlæse denne vejledning omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at deres Greenfire pilleovn kan fungere på den bedste måde. Advarsel. Reglerne vedrørende installation og funktion, som er beskrevet i denne vejledning, kan være forskellige for de gældende regler i destinationslandet. Hvis dette er tilfældet, er det de gældende regler i destinationslandet, der skal følges. Tegningerne i vejledningen er omtrentlige og ikke i skala. Information. Den brugte emballage sikrer en god beskyttelse imod mulige skader, som kunne opstå under transport af ovnen. Kontroller venligst ovnen straks ved leveringen; såfremt de bemærker nogen synlige skader, kontakt da straks deres forhandler. Beskrivelse af ovnen. Disse instruktioner vedrørende brug og service, som kommer fra firmaet Heta, har til formål at give brugeren alle oplysninger vedrørende sikkerhed for hermed at undgå enhver skade på personer, ting eller ovnens komponenter. Gennemlæs venligst denne vejledning omhyggeligt, før apparatet tages i brug eller vedligeholdes. 2. Sikkerhedsinformationer. Greenfire pilleovnen skal installeres af en fagperson, der har gennemgået træning hos Heta A/S. Gennemlæs omhyggeligt disse instruktioner vedrørende brug og vedligeholdelse før ovnen installeres og tændes! Såfremt de har behov for yderligere oplysninger, bedes de kontakte forhandleren, hvor de har købt ovnen. BEMÆRK Ovnen er ekstrabeskyttet jævnfør stærkstrømsreglementet og skal tilsluttes netforsyning med jord. Der må kun fyres i ovnen med kvalitetspiller med en diameter på 6-8 mm Før ovnen forbindes til netforsyningen, skal forbindelsen mellem afledningsrør og skorsten være tilendebragt. Beskyttelsesristen, som er monteret over pilletanken, må aldrig fjernes. Ovnen skal installeres i et rum med tilstrækkelig luftskifte Åbn aldrig ovndøren mens ovnen er i funktion. Når ovnen er tændt, er overflader, glas, håndtag og ovnrør meget varme. Mens ovnen er i funktion, må de nævnte dele kun berøres med passende beskyttelse. 4

5 3. Generel information. Greenfire pilleovnen må kun installeres i boligmiljøer. Ovnen styres fuldautomatisk, hvilket sikrer en kontrolleret forbrænding. Automatikken styrer antændelsesprocessen og 5 effekttrin, samt nedlukningsfasen og sikrer hermed, at ovnen fungerer korrekt. Takket være brændskålen, der bruges i forbindelse med forbrændingen, falder det meste af asken fra pilleforbrændingen ned i en askeskuffe. Kontrollér under alle omstændigheder brændskålen dagligt, da ikke alle piller er af lige høj kvalitetsstandard. Glasset er forsynet med skylleluft, der hjælper med at holde det rent, dog er det umuligt at undgå at glasset bliver tilsmudset efter nogen tids brug. ( Se rensemanual for rensning ) Som allerede nævnt, skal Grenfire pilleovnen fyres med piller med en diameter på 6-8 mm. 3.1 Ansvar. Ved at levere denne vejledning fralægger Heta A/S sig alt ansvar, privat- såvel som strafferetligt, for ulykker, der kan være forårsaget af hel eller delvis manglende overholdelse af de instruktioner, som denne vejledning indeholder. Heta A/S fralægger sig ethvert ansvar ved forkert brug af ovnen, kundens afvigende brug, uautoriseret udskiftning og/eller reparation, samt brug af ikke originale reservedele til denne model. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, privat såvel som strafferetligt, direkte eller inddirekte, som kan skyldes: Manglende vedligeholdelse Manglende overholdelse af instruktionerne i denne manual Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifter Ureglementeret installation under manglende overholdelse af gældende normer i destinationslandet Installation foretaget af ikke kvalificeret eller utrænet personale Udskiftning eller reparation der ikke er autoriseret af producenten Brug af uoriginale reservedele Ekstraordinære hændelser 3.2 Reservedele. Brug kun originale reservedele Heta anbefaler på det kraftigste, at ved tvivlsspørgsmål angående Deres pilleovn, kontakt da straks Deres forhandler.

6 4. Montering, installation og tænding. 4.1 Dimensioner Resetknap til termosikring Lufttilførsel Røgafgang

7 4.2. Montering af betjeningspanel. Afmonter de 4 skruer mærket A. Betjeningspanelet mærket # monteres på bagpladen med de 4 skruer mærket A. Kommunikationskablet mærket 1 monteres i kommunikationsporten mærket 2

8 4.3. Placering. Stedet, hvor ovnen placeres i boligen, er afgørende for, hvordan varmen fordeles. Før det besluttes, hvor ovnen skal placeres, er det vigtigt at huske på: a) Lufttilførslen til forbrænding skal komme fra et ventileret rum, eller fra et åbent udendørsområde. b) Installation i et soveværelse er ikke hensigtsmæssigt. c) Ovnen skal installeres på et rummeligt og centralt sted i huset for at sikre den bedste varmefordeling Den elektriske tilslutning skal være jordforbundet ( hvis det medfølgende kabel ikke er langt nok for tilslutning til nærmeste stik, brug da en forlængerledning med jordforbindelse i ) 4.4. Mindste afstand mellem ovn og brandbare materialer. Hvis ovnen placeres på denne måde, er det nødvendigt at holde en afstand på mindst 7,5 cm fra rummets vægge og 4 cm bag ved ovnen. 4 cm 7,5 cm Hvis ovnen placeres på denne måde, er det nødvendigt at holde en afstand på mindst 5 cm fra rummets vægge. 5 cm 5 cm 8

9 4.5. Nærhed til brændbare materialer. Ovnens sider Bag ovnen Møbel foran ovnen Over toppladen Lodret Røgrør Vandret Røgrør 7,5 cm 4 cm 60 cm 20 cm 22.5 cm 15 cm De følgende anvisninger kan variere afhængig af regionale eller nationale direktiver. Gældende lovgivning i det land, hvor ovnen installeres, skal altid respekteres. Er de i tvivl, kontakt da Deres autoriserede Heta forhandler Ovnens røggassystem. Røggassystemet fungerer ved hjælp af et let undertryk i brændkammeret, og det er yderst vigtigt at skorsten føres til fri luft udendørs og at udslip ikke sker til lukkede eller halvlukkede rum som f.eks garager, korridorer, loftrum eller nogen andre steder, hvor røggassen kan koncentreres. Skorstenen skal altid monteres efter gældende Nationale og regionale regler 4.7. Skorstensaftræk. Greenfire pilleovnen virker delvis uafhængig af skorstenens medtagningsgrad, da røgen føres fra brændkammeret ved hjælp af røggassugeren. Men såfremt skorstenstrækket er højt, tilråder vi at installere en trækreduktionsventil. Da skorstenen ellers vil tage over for røgsugeren og tilføre for meget luft til forbrændingen. Ovnen kører optimalt med et skorstenstræk på 11 pascal ( brugt ved test/godkendelse ) i en skorsten med en diameter på 80mm Ekstern luftindtag. I hermetisk tillukkede miljøer med ringe luftskifte kan det være vanskeligt at få tilført nok luft til forbrændingen. Og det kan være nødvendigt at tilføre ekstra luft til rummet Manglende antænding i brændskålen. Under antændingsfasen kan det ske at ovnen ikke udvikler nogen flamme. Hvis ovnen ikke antænder, vil ovnen foretage nedlukning, og der vil komme en fejlmelding på manglende piller. ( Se pkt ) Før første antænding. 1) Gennemlæs omhyggeligt hele denne vejledning før ovnen tændes. 2) Monter betjeningspanelet og det medfølgende kabel. ( Se pkt ) 3) Tilslut pilleovnen til skorstensaftrækket på korrekt måde 4) Fyld pilletanken op ( diameter 6-8 mm ) 5) Åbn ovndøren og kontroller at brændskålen er på plads i rammen og at røgvenderpladen befinder sig øverst i brændkammeret 6) Luk ovndøren. Åbn aldrig ovndøren mens ovnen er i drift. 7) Rul rumtemperatursensoren ud, som er anbragt på bagsiden af ovnen og pas på at den ikke kommer i berøring med varme overflader 8) Tilslut ovnen til stikkontakten med det medfølgende netkabel 9) Indstil alle personlige indstillinger via betjeningspanelet og start derefter ovnen. ( Se afsnittet om betjening af ovnen )

10 BEMÆRK: Under første tænding er det nødvendigt at ventilere miljøet grundigt, da der i løbet af de første timers drift kan forekomme en ubehagelig lugtgene, der skyldes afhærdning fra malingen. Lad ovnen køre i højeste niveau i nogle timer for at sikre, at det er afhærdet første gang ovnen bruges, så lugtgenen ikke opstår igen. 5. Sikkerhedsanordninger. Greenfire pilleovnen er udstyret med avancerede sikkerhedssystemer for at forhindre skader på ovn og boligmiljø, der kunne opstå på grund af en fejl på ovnen, eller manglende vedligehold, skorstenstræk mv. Såfremt der opstår fejl, standses pilletilførslen og ovnen lukker automatisk ned. Følgende 4 sikkerhedsanordninger findes på ovnen: 1. Termosikringen slukker ovnen ved for høj temperatur (85 grader) i træpillebeholderen. 2. Termosensor på pilletanken bliver aktiveret ved 82 grader og skruer automatisk ned for effekten. Opnås et fald i temperatur ikke, træder termosikringen ( 1 ) i kraft. 3. Pressostaten måler, om der er det korrekte træk i skorstenen. Skulle der opstå problemer med manglende træk eller stoppet skorsten slår vacumstaten fra og slukker ovnen. 4. Dørkontakten slukker ovnen, hvis lågen åbnes under drift. 5.1 Midlertidig strømafbrydelse. Hvis strømafbrydelsen kun varer nogle få sekunder, genstarter ovnen og fungerer normalt. Hvis strømafbrydelsen er af længere varighed, lukker ovnen automatisk ned. Nedlukningsfasen kan variere meget, afhængig af ovnens temperatur. 10

11 6. Påfyldning af træpiller. Inden påfyldning af træpiller, afmonteres låget til pilletanken ( Billede 1 ) For at hindre, at der falder træpiller ned i de fire konvektionsspalter, SKAL man ved påfyldning, lægge låget henover disse spalter, som vist ( Billede 2 ). Husk at fremføre piller manuelt via betjeningspanelet, (se punkt ) indtil der kommer piller i brændskålen. Derved opnås korrekt opstartssekvens. Billede 1. Billede Rengøring, Vedligehold og Service Interval Se rengøringsmanualen.

12 8. Betjening og Timer mm Betjeningspanel. Betjeningspanelet er også udstyret med tone / lyd til alarmer mm. Kort tone: Ved aktivering af knapper på betjeningspanelet. Lang lav tone: Ved forkert indtastning på betjeningspanelet. Lang høj tone: Ved alarm fra ovnen, med fejlkode i display Fjernbetjening. 12

13 Menustruktur Effekt Konvektion Temperatur Pilletype Tid Opsætning [ Hi ] [ Hi ] [ 25 ] Aktuel Temp Ønsket Temp [ 1 ] Normal [ 1 ] Aktuel tid [ 1 ] Tastatur lås [ Auto ] [ Auto ] [ 10 ] Anti Frys [ 2 ] +10% Luft [ 2 ] Timer On/Off [ 2 ] Display Lysstyrke [ 4 ] [ 4 ] [ 3 ] +20% Luft [ 3 ] P1-P6 [ 3 ] Display Info [ 3 ] [ 3 ] [ 4 ] d1-d7 [ 4 ] Beeper Volume [ 2 ] [ 2 ] [ 5 ] Info [ 1 ] [ 1 ] [ 6 ] Manuel Pillefremføring [ 7 ] Service Tæller [ 8 ] Service Menu

14 8.2. Navigering i menuer. Brug de aktive touchknapper for navigering i menuerne Aktive touchknapper. Touchknap: Beskrivelse: Tænd / Sluk knap. Tænder eller slukker for ovnen, ved aktivering i mere end 1 sekund Menu knapper. Bruges ved navigering i menuerne. Redigerings knapper. Bruges ved navigering og redigering i menuerne. Enter. Bruges ved bekræftelse af indtastninger og valg af undermenuer. Afbryd / Tilbage knap. Afbryder indtastninger / går et menupunkt tilbage Indstil ur. Indstil ur og dato i menupunktet Tid. Tast Enter og timerne blinker. Tast + eller og indstil timerne til det ønskede. Tast derefter menuknap til Højre. Herefter vil minutterne blinke. Tast + eller og indstil minutterne til det ønskede. Tast derefter pil til højre og datoen kommer nu frem. Denne indstilles på samme måde som ovennævnte tidsindstilling. Tast derefter pil til højre og indstil ugedagen. ( 1 = mandag, 2 = tirsdag osv. ) Manuel pillefremføring. Gå til menupunktet Opsætning. Tryk + til punkt ( 6 ) vises i displayet. Tast derefter Enter og displayet ruller, hvilket symboliserer den manuelle pillefremføring. Tryk og hold Enter nede. Denne sekvens varer ca. 30 sekunder. Gentag sekvens indtil pillerne kommer i brændskålen. Tøm derefter brændskålen for korrekt opstartssekvens. 14

15 Indstil Rumtemperatur. Indstil rumtemperaturen i menupunktet Temperatur. Den pågældende rumtemperatur vil være vist. Indstil den ønskede rumtemperatur ved at taste Enter. Herefter vil displayet blinke og nu kan den ønskede rumtemperatur vælges med + eller knapperne. Bekræft med Enter ( Rumtemperaturen kan også indstilles med fjenbetjeningen. Se punkt ) Antifreeze temperatur ( Frostsikring ). Antifreeze er en sikring imod for lav rumtemperatur eller med andre ord, en frostsikring. Hvis den aktuelle rumtemperatur kommer under den indtastede Antifreeze temperatur, starter ovnen automatisk op. For at aktivere Antifreeze, skal Timer være ON. Indstil Antifreeze temperaturen i menupunktet Temperatur. Tryk + og [2] vises. Tast Enter Juster Antifreeze temperaturen til det ønskede og bekræft med Enter ( Standard er 10 C ) Valg af effekttrin. Indstil det ønskede effekttrin af ovnen i menupunktet Effekt. Tast Enter og vælg det ønskede maksimale niveau for effekten af din ovn. 1 4, Auto, Hi. Bekræft med Enter ( Det ønskede effekttrin kan også vælges med fjernbetjeningen. Se punkt ) Valg af konvektionsniveau. Konvektionsblæseren er som standard indstillet til Auto og følger dermed effekttrinnet automatisk. Det anbefales, at konvektionsblæseren altid er indstillet til Auto, da risiko for overophedning kan opstå ved forkert indstilling af konvektionsblæseren Valg af pillekvalitet. Vælg pillekvalitet i menupunktet Pilletype. Tast Enter og der kan vælges mellem følgende 3 varianter: 1 = Standard indstilling. 2 = Standard + 10% ekstra luft til forbrænding. 3 = Standard + 20% ekstra luft til forbrænding. Bekræft pilletype med Enter

16 8.3. Undermenuer Opsætningsmenuen 1: Tastaturlås: Off, Lo, Hi ( Nedenstående kan vælges i dette punkt ) Off = Ulåst, ( Tastaturlås Off kan Altid vælges i dette menupunkt ) Lo = Enter knap låst, Hi = Enter knap og On/Off knap låst 2: Display Lysstyrke: 1, 2, 3, 4, 5 ( Nedenstående kan vælges i dette punkt ) 1 = Lav 5 = Høj 3: Display Info: Off, 1, 2, 3 ( Nedenstående kan vælges i dette punkt ) Off = Display bliver i den valgte menu. 1 = Display skifter mellem visning af rumtemperatur og tid. 2 = Display skifter fra den valgte menu til rumtemperatur. 3 = Display skifter fra den valgte menu til tid. 4: Beep Volume: 1, 2, 3, 4, 5 ( Nedenstående kan vælges i dette punkt ) 1 = Lav 5 = Høj. 5: Teknisk Info 6: Manuel Pillefremføring ( se punkt ) 7: Service Tæller ( Antal ON timer indtil service, 0-999timer, 999+timer = Hi ) 8: Service Menu Menupunktet Tid: [ 1 ] = Aktuel tid Her vælges klokkeslæt, dato, årstal, ugedag [ 2 ] = Timer On/Off Her vælges om Timer funktionen er On eller Off. [ 3 ] = Program 1 til 6 ( P1, P2, P3, P4, P5, P6 ) Her indstilles program 1 til 6 med On/Off, tid og temperatur. ( Se pkt ) [ 4 ] = Dag 1 til 7 ( d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7 ) ( d1 = mandag, d2 = tirsdag. d7 = søndag ) Her indstilles dagene med tilhørende programmer. ( Se pkt ) 16

17 8.4. Timer Indstilling af programmer: For at indstille et Program, gå til menupunktet tid undermenu [3]. Tast Enter og displayet vil vise [ P1 ]. Tast Enter og displayet vil vise Starttid ( On, se nedenfor ), hvor timetallet blinker. Tast + eller - indtil det ønskede timetal blinker. Tast derefter pil til højre og minuttallet vil nu blinke. Tast + eller - indtil det ønskede minuttal blinker. Tast derefter pil til højre og diplayet vil vise Stoptid ( Off, se nedenfor ), hvor timetallet blinker. Tast + eller - indtil det ønskede timetal blinker. Tast derefter pil til højre og minuttallet vil nu blinke. Tast + eller - indtil det ønskede minuttal blinker. Tast derefter pil til højre og temperaturen vil nu blinke. Tast + eller - indtil den ønskede maksimale temperatur blinker. Bekræft temperaturen med Enter og hele program 1 [ P1 ] er gemt i Timer. Denne sekvens gentages for de andre programmer, hvis disse ønskes taget i brug. Eksempel 1: Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program 5 Program 6 ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF 5:30 7:30 8:00 11:30 12:00 23:00 17:00 23:00 20:00 22:30 4:00 7: Skema til eget brug. Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program 5 Program 6 ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF Temp: Temp: Temp: Temp: Temp: Temp:

18 Indstilling af dage: For at indstille en dag med et eller flere programmer, gå til menupunkt [ 4 ] i Menuen tid. Tast Enter og [ d1 ] vil blive vist. Tast Enter og displayet vil vise Off ( blok A. se nedenfor ). Tast + indtil det ønskede program ( Off, P1 til P6) bliver vist. Tast pil til højre og displayet vil vise Off ( blok B, se nedenfor ). Tast + indtil det ønskede program ( Off, P1 til P6 ) bliver vist. Tast pil til højre og displayet vil vise Off ( blok C, se nedenfor ). Tast + indtil det ønskede program ( Off, P1 til P6 ) bliver vist. Bekræft med Enter. Dag 1 ( d1 mandag ) er nu indstillet. Denne sekvens gentages for de andre dage, hvis disse ønskes taget i brug Eksempel 2: A B C d1 - Mandag p1 p4 off d2 - Tirsdag p1 p4 off d3 - Onsdag p6 off off d4 - Torsdag p6 p4 off d5 - Fredag p6 p5 off d6 - Lørdag p2 p3 off d7 - Søndag p1 p3 off Skema til eget brug. d1 - Mandag d2 - Tirsdag d3 - Onsdag d4 - Torsdag d5 - Fredag d6 - Lørdag d7 - Søndag A B C 18

19 8.5. Diverse Forklaring af opstartssekvens. O Opvarmnings Fase Brændsels Antændelses Fase Antændelses Test Forbrændings Fase Tryk - Gløderør ON - Røgsuger ON - Pilletilførsel ON - Gløderør ON - Røgsuger ON - Pilletilførsel ON - Gløderør OFF - Røgsuger ON - Pilletilførsel ON - Forbrændings fasen kører nu efter det indtastede effekt niveau. - Denne fases varighed er afhængig af temperaturen i røggassen. - Denne fases varighed er afhængig af temperaturen i røggassen Forklaring af rumtemperatursstyring.

20 8.6. Fejlfinding af Greenfire pilleovn En pilleovn har sammenlignet med en traditionel brændeovn en del teknik både mekanisk og elektronisk. Som følge heraf kan der opstå en række problemstillinger, der har negativ indflydelse på forbrænding og optænding. Denne vejledning for fejlfinding kan med fordel anvendes inden der reklameres og tilkaldes montør Fejlfinding Følgende skal kontrolleres inden optænding: a) Støbejernstoppen slutter tæt mod pilletanken. b) Det støbte låg i toppen slutter tæt mod toppen. c) Brændskålen skal ligger tæt ned mod underparten, og der må ikke være aske eller pillerester mellem brændskål og røret denne er monteret i. d) Pakningen på askeskuffen er intakt, og askeskuffen lukker helt tæt ind mod ovnen. e) Pakningen på lågen til brændkammeret er intakt, og lågen slutter tæt hele vejen rundt mod brændkammeret. f) Ovnen er rengjort og renset som anført i rengøringsmanualen. Det skal bemærkes, at punkt 2.2 på side 4 er speciel vigtig, da der her kan ligge meget aske, som spærrer for røgvejen. Findes der fejl ved en eller flere af ovenstående punkter, udbedres disse og ovnen testkøres. Uddybende forklaring af punkt 1.1 til 1.6 Punkt 1.1 og 1.2. Er disse dele ikke tætte, vil det medføre, at der trækker falsk luft gennem pilletanken og ind i ovnen. Denne luft vil ikke medvirke til forbrændingen, men derimod reducere den mængde luft, der bruges til forbrænding. Indvirkningen/forringelsen af forbrændingen vil værre større, jo færre piller der er tilbage i tanken, da luftmodstanden gennem tanken reduceres med mængden af piller i denne. Punkt 1.3. Det er vigtigt at brændskålen sidder helt på plads og slutter tæt mod ovnen, da forbrændingsluften ellers vil løbe uden om skålen. Dette vil resultere i dårligere forbrænding, og nedsat effekt af rensefunktionen. Den ødelæggende effekt af forbrændingen vil blive forøget i takt med tilsmudningsgraden af brændskålen. Punkt 1.4 og 1.5. Askeskuffe og pakning i lågen er meget vigtig at holde tæt, da en lille lækage her har store konsekvenser for forbrændingen. Står askeskuffen bare lidt åben, kan ovnen dårligt brænde og vil hurtigt smudse til. Punkt 1.6. Side 4 punkt 2.2 er speciel vigtig, da der her kan lægge sig meget aske, som spærrer for aftræk til skorstenen, hvilket vil resultere i dårlig tilførsel af forbrændingsluft. Hvis der ikke renses efter dette punkt regelmæssigt, som beskrevet i manualen, vil det yderligere føre til hurtigere tilsmudsning af ovnens indvendige røgkanaler og kræve hyppigere servicebesøg med adskillelse af ovnen og indvendig rensning af kanaler og kamre. 20

21 Testkørsel af ovn Start ovnen og afprøv samtlige forbrændingsniveauer ( Auto, 4, 3, 2, 1 ). Under denne proces er det vigtigt at kontrollere, at der bliver tilført tilstrækkeligt med forbrændingsluft. En succesfuld optænding vises ved, at flammerne er lysegule efter en driftstid på 15 minutter flammerne skal forblive lysegule hvis der skrues ned for effekten. Ved en justering til et mindre niveau, vil der dog være en omstillingstid i forhold til, at luften reduceres og der tilføres færre piller til ovnen denne proces vil typisk tage et par minutter, hvor der kan forekomme orange eller mørke flamme inden forbrændingen igen bliver optimal (lysegule flammer) Er forbrændingen ikke ren? Er ovnen indstillet korrekt, men forbrændingen giver mørke flammer, kan der være flere faktorer der spiller ind. Brændsel, pilletype og skorsten vil være de væsentlige faktorer, og løsningen herpå vil blive beskrevet i det følgende. Ovnens grundindstillinger er baseret på en helt ren lys pille, og en skorsten med 12 pascal træk ( som alm brændeovn ). Hvis der anvendes en anden type pille (mørk pille der er tungere), eller hvis der ikke er det nødvendige træk i skorstenen, kan det være nødvendigt med tilførsel af mere forbrændingsluft. Dette kan ændres via betjeningspanelet under menupunktet pilletype ( se punkt i betjeningsvejledningen ). Niveau 1 er standard indstilling, niveau 2 giver 10% ekstra luft og niveau 3 giver 20% ekstra luft. Er dette ikke tilstrækkeligt i forhold til at opnå den ønskede forbrænding, kan en godkendt servicemontør/forhandler øge tilførslen af luft yderligere via styringens skjulte parametre. Dette bør dog være et særtilfælde, da hhv. 10- eller 20 % skulle være tilstrækkeligt. Skulle ovnen få for meget luft evt. som følge af en skorsten med meget højt træk, kan der på tilsvarende måde skrues ned for luftmængden i forbrændingen. For meget luft For lidt luft Tilpas mængde luft

22 Servicemontør Kører ovnen slet ikke eller brænder den meget ringe ( mørke flammer og sort røg ) tilkaldes servicemontør gennem din forhandler for udbedring. Ved tilkaldelse af servicemontør vil det være en stor hjælp for montøren, hvis de 4 spørgsmål i problembeskrivelsen besvares. Problembeskrivelse: a) Opstår problemet under opstart, ved længere tids drift eller når ovnen nærmer sig ønsket temperatur? b) Forekommer det under brug af Timer og / eller ved almindelig drift? c) Forekommer det mere eller mindre ved bestemte vejrforhold? Kulde ( stort varmebehov ) eller varmt vejr ( lille varmebehov )? Har det nogen betydning om det blæser eller er stille vejr? d) Hvor længe har ovnen været i drift? Er det et problem, der er opstået pludseligt, eller er det blevet værre over tid? Har det været et problem allerede da ovnen blev tilsluttet? 22

23 Fejl og Alarm oversigt. Ved en alarm blinker en eller flere ikoner og problemet skal løses hurtigst muligt. o Ved en alarm kan ovnen stadig være delvis brugbar. Dog vil ovnen ikke være fuld funktionsdygtig. En fagmand bør kontaktes hurtigst muligt. Ved en fejlmelding lyser ikonet konstant og problemet skal løses hurtigst muligt. o Ved en fejlmelding vil ovnen have en funktionsfejl. En fagmand SKAL kontaktes. o Da vil ikonet Service Alarm lyse konstant og koden vil starte med E. De fleste alarmer og fejl har også en kode, som kan hjælpe med at lokalisere problemet. For at se denne kode, tryk på Back på betjeningspanelet og hold trykket indtil koden bliver vist i displayet. Hvis displayet viser findes der ikke en kode til det aktuelle problem. Fejlkode: Beskrivelse: Mulig fejl: Mulig Løsning: ---- Ikonet Pille Alarm Pilletanken er tom. Påfyld piller i lyser konstant pilletanken. E004 Fejl i kommunikationen med styringen. Com kabel defekt. Kontakt forhandleren for problemløsning. E106 Pilletank Temperatur føler fejl Føler defekt. Kontakt forhandleren for problemløsning. E108 Pressostat / STB Pilletank sikkerhedsføler fejl Føler defekt. Kontakt forhandleren for problemløsning. E110 Rumtemperatur føler fejl Føler defekt. Kontakt forhandleren for problemløsning. E111 Røggas føler fejl Føler defekt. Kontakt forhandleren for problemløsning. A003 Ikonet Rense Alarm Ovnen og / eller skorsten skal Se rengørings blinker eller lyser konstant renses. manual. A004 A005 A006 A007 Ikonet Service Alarm blinker. Ikonet Service Alarm blinker. Ikonerne Pille Alarm Rense Alarm Service Alarm blinker. Ikonet Service Alarm blinker. Backup batteriet på styringen er ved at løbe tør for strøm. Hall Speed Sensor på røgsugeren fungerer ikke. Dørkontakten er ikke aktiveret eller fejler. Pressostat aktiveret / fejler. Kontakt forhandleren for udskiftning. Kontakt forhandleren for problemløsning. Kontakt forhandleren for problemløsning. Kontakt forhandleren for problemløsning. Heta anbefaler på det kraftigste, at ved tvivlsspørgsmål kontakt da straks forhandleren.

24 9. Garantibetingelser Heta takker for den tillid, de har vist os ved at købe Greenfire pilleovnen, og opfordrer dem til at gennemse: - Instruktioner vedrørende installation, brug og vedligeholdelse - Garantibetingelserne som anført nedenfor. Heta brændeovne gennemgår en grundig kvalitetskontrol under produktionen, før de forlader fabrikken til forhandleren. Derfor ydes 5 års garanti på fabrikationsfejl på brændkammeret. Andre komponenter er omfattet af købelovens 2-årige reklamationsret. Garantien omfatter ikke: - Sliddele såsom: - Ildfaste sten i brændkammeret - Glas - Tætningsbånd - Glassnor - Brændskålen i rustfri stål - Enhver skade opstået på grund af uhensigtsmæssig installering og / eller behandling af ovnen og / eller kundens fejl. - Skader forårsaget af forkert brug. - Transportomkostninger i forbindelse med garantireparation. - Montering / demontering ved garantireparation. Brug af piller i dårlig kvalitet eller af andre materialer end rent træ kan ødelægge ovnens komponenter, hvorved garantiens gyldighed og producentens ansvar bortfalder. Transportskader er ikke dækket af garantien. Det er derfor tilrådeligt at kontrollere ovnen straks ved levering og at informere forhandleren straks, såfremt der konstateres skader. Producentens garantiforpligtelser er som beskrevet her, og der kan ikke gøres krav gældende på baggrund af eventuelle mundtlige, anmodninger eller begæringer Ved evt. reklamationer henvis venligst til fakturanr. Advarsel Enhver uautoriseret ændring af pilleovnen, samt anvendelse af uoriginale reservedele vil medføre bortfald af garanti. 24

25 10. EU overensstemmelseserklæring Undertegnede, der repræsenterer følgende fabrikant Fabrikant : Heta A/S Adresse : Jupitervej Lemvig. Dk. Erklærer hermed at produktet EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Produktidentifikation : Greenfire 2. Produktnummer Rumopvarmer med fjernbetjening. Fyret med træpiller, og beregnet for bolig. Handelsbetegnelse: Greenfire. Er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU direktiv(er) (inklusive alle gældende tillæg) Reference nr. 89/106/EØF 2006/42/EF 2006/95/EF 2004/108/EF Titel Byggevaredirektiv Maskindirektiv Lavspændingsdirektiv Emc-direktiv Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer som er anvendt til denne overensstemmelseserklæring, eller dele deraf: Harmoniserede standarder: Nr. Udgave Titel DS/EN DS/EN /A11 DS/EN DS/EN Rumopvarmere til boliger fyret med træpiller Elektriske apparater til husholdningsbrug Særlige bestemmelser for. Gas olie og fast brændstofforbrugende apparate EMC. Emission, boliger Andre standarder og/eller tekniske specifikationer: NR. DIN/EN NS3058/ A bvg/a Titel Din plus certificeringsprogram Nach DIN/EN Norsk partikelmåling Godkendelse i østrig Ovnen er testet og godkendt, hos det akkrediterede prøvningsinstitut. Teknologisk institut i Århus. Teknologiparken Kongsvang alle 29. Dk-8000 Århus C. Rapport Nr. 300-Elab-1357-EN. Og 300-Elab-1357-NS. Heta A/S D.06/ Lars Kirk. Afdelingsleder. Udvikling

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING GREEN 200. Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion

BETJENINGSVEJLEDNING GREEN 200. Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion BETJENINGSVEJLEDNING GREEN 200 Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion DK Kære kunde, Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING GREEN 200. Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion

BETJENINGSVEJLEDNING GREEN 200. Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion BETJENINGSVEJLEDNING GREEN 200 Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion DK Kære kunde, Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan-Line 41 & 44 Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Design by JACOB JENSEN. vision I. Heta vision Betjeningsvejledning

Design by JACOB JENSEN. vision I. Heta vision Betjeningsvejledning Design by JACOB JENSEN vision I 1 Heta vision Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Heta vision I, II og III Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Det nemme ved piller møder det hyggelige ved brænde

Det nemme ved piller møder det hyggelige ved brænde HE D NY NS DE VE R Det nemme ved piller møder det hyggelige ved brænde Hybridovn Aduro H1 Fyr med piller eller brænde Måske verdens flotteste pilleovn Nem installation Naturlig varme fordeling via konvektion

Læs mere

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Dansk design og effektiv forbrænding Aduro brændeovnene er skabt med enkle og stilrene linier, skjulte

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af ELENA, da ELENA Steel og ELENA Air plus ikke adskiller sig væsentligt i opbygning

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Pilleoven FRANCESCA. Pilleoven FRANCESCA. www.ecoteck.dk. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven FRANCESCA. Pilleoven FRANCESCA. www.ecoteck.dk. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven FRANCESCA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven FRANCESCA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL FRANCESCA MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL FRANCESCA

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning DK Montage og brugsanvisning cod. 5FI2146 07-2010 VETICO ORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A - 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 www.ventico.dk - e-mail: ventico@ventico.dk Apparatet skal

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service max1 plus Dans k Februar 2012 Version: mst 120119 max1plus end customer (max1) Item number: as of SW 1.01 All rights reserved, subject to changes.

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07

RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07 RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07 Klargøring af pilleovn med side afgang Fjern de små sammenhæftninger som vist på illustrationen til venstre Afmonter venstre side panel som vist i afsnit 4.2. og fjern det

Læs mere

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer Service- og sikkerhedsinformation 1. Vandvarmeren Thermo 90S er typegodkendt efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmeren skal udføres iht. monteringsvejledningen 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

KHN-PELLETBURNER Model 9,0 Brugsvejledning / Installationsvejledning

KHN-PELLETBURNER Model 9,0 Brugsvejledning / Installationsvejledning KHN-PELLETBURNER Model 9,0 Brugsvejledning / Installationsvejledning Tillykke med din nye pillebrænder. For at få mest mulig glæde af din nye pillebrænder er det vigtigt, at du gennemlæser denne betjeningsvejledning

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Metaltop RENGØRINGSMANUAL LISA 06 7 TASTES DISPLAY. Hjørnekakler.

Metaltop RENGØRINGSMANUAL LISA 06 7 TASTES DISPLAY. Hjørnekakler. Metaltop RENGØRINGSMANUAL LISA 06 7 TASTES DISPLAY Hjørnekakler. RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at hovedafbryderen

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ILARIA & SERENA

RENGØRINGSMANUAL ILARIA & SERENA RENGØRINGSMANUAL ILARIA & SERENA SERENA ILARIA Samling og montering af side beklædning ILARIA SERENA Uden side beklædning Kakkel /Glas monterings sider SERENA kakler ILARIA glas Skrue de 2 skruer af så

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Stokerstyring PCT 258 ILT

Stokerstyring PCT 258 ILT Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Nyhed! WIKINGs store NYHED! WIKING Automatic. På de følgende sider ses WIKING modellerne...med Automatic og Svanemærkede.

Nyhed! WIKINGs store NYHED! WIKING Automatic. På de følgende sider ses WIKING modellerne...med Automatic og Svanemærkede. WIKINGs store NYHED! Nyhed! Alle WIKING modeller leveres nu med automatisk styring af forbrændingsluften. En automatisk styring af forbrændingsluften betyder at bålet ikke får for meget luft, og at dit

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL SOFIA

RENGØRINGSMANUAL SOFIA RENGØRINGSMANUAL SOFIA Samling og montering af kakler Sofia pille ovn uden kakler Komplet kakkel sæt Sofia Skru de 2 skruer af som holder låget til magasinet og løft dette af. Pas på data kablet Efter

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ARIANNA

RENGØRINGSMANUAL ARIANNA RENGØRINGSMANUAL ARIANNA RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 2.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted

Montage - og brugervejledning til BONFILS ildsted Holte maj 2008 Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted Erklæring: Alle lokale forordninger, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installation

Læs mere

VACOOK. Termocirkulator for Sous Vide kogning

VACOOK. Termocirkulator for Sous Vide kogning VACOOK Termocirkulator for Sous Vide kogning Advarsel! Denne manual er ikke egnet for personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kendskab, medmindre

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere.

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Denne vejledning tager udgangspunkt i den generelle funktion af ilt-styring på NBE brændere og baseres på betjening via StokerCloud. På den enkelte styring kan

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere