TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE"

Transkript

1 TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING OG ANDEN ORGANISK GØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN BRARUPVEJ 23, 4840 NR. ALSLEV. GULDBORGSUND KOMMUNE DECEMBER 2013 SAGSNR.:13/46553

2 Tillæg til 16 miljøgodkendelse til udbringning af husdyrgødning på arealerne under Brarupvej INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering og afgørelse Baggrund Datablad Resume/konklusion Afgørelse VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSE MILJØTEKNISK BESKRIVELSE, BEGRUNDELSE OG VURDERING Generelle forhold Gødningsproduktion og -håndtering Påvirkning fra arealer HØRINGER Høring SAMLET VURDERING OG KONKLUSION... 15

3 Tillæg til 16 miljøgodkendelse til udbringning af husdyrgødning på arealerne under Brarupvej SIDE 3/15 1 RESUME, VURDERING OG AFGØRELSE 1.1 BAGGRUND Guldborgsund Kommune har d. 29. oktober 2013 modtaget ansøgning fra Helmer Krog, Brarupvej 23, 4840 Nr. Alslev om tillæg til gældende 16 miljøgodkendelse af 4. juli Der er ansøgt om mulighed for modtagelse og udbringning af andre typer af husdyrgødning samt anden organisk gødning (NovoGro - restprodukt fra enzymog insulinproduktion) på bedriftens arealer. Der er ikke ændring i bedriftens arealer i forhold til gældende godkendelse. Arealerne ejes eller forpagtes alle af ansøger, og drives under CVR-nr Ansøgningen er indkommet via det elektroniske ansøgningssystem. Der er fremsendt et ansøgningsskema nr samt 2 fiktive skemaer med nr og Det er version 1 af ansøgningsskemaet fra d. 29. oktober 2013, der ligger til grund for miljøgodkendelsen. De fiktive skemaer er fremsendt som dokumentation for overholdelse af diverse krav ved anvendelse af andre gødningstyper end det nuværende godkendte. I den gældende godkendelse modtages der udelukkende dybstrøelse fra kvæg. Med tillægsansøgningen er der søgt om mulighed for at modtage en kombination af dybstrøelse fra kvæg og minkgylle eller minkgylle og NovoGro. Bliver overførslerne ikke gennemført bortfalder dette tillæg, med mindre der modtages anden husdyrgødning fra en ejendom, som har en godkendelse efter 10, 11 eller 12 i husdyrloven. Hvis overførslen påbegyndes og aftalen opsiges, bortfalder tillægget derimod ikke, jf. dog lovens 33 om bortfald ved manglende udnyttelse i 3 på hinanden følgende år.

4 SIDE 4/15 Der er ansøgt om mulighed for modtagelse og anvendelse af følgende gødningssammensætninger: ,03 DE i dybstrøelse fra kvæg indeholdende ca kg N (kvælstof) og kg P (fosfor) samt 10,11 DE i minkgylle indeholdende ca. 980 kg N og 330 kg P. Eller 2. 10,11 DE i minkgylle indeholdende ca. 980 kg N og 330 kg P og 23,1 DE i NovoGro indeholdende ca kg N og kg P. Minkgyllen skal modtages fra ejendommen Steffensmindevej 14, 4840 Nørre Alslev og NovoGro leveres fra Novozymes A/S, Hallas Allé, 4400 Kalundborg. Husdyrgødningen skal ikke opbevares på ejendommen Brarupvej 23, men kun udbringes på de til bedriften hørende arealer. NovoGro og dybstrøelsen kan opbevares i markstak på arealerne efter gældende regler derfor. Denne tillægsgodkendelse omfatter udelukkende inddragelse af mulighed for brug af alternative gødningstyper og sammensætninger. Da gældende miljøgodkendelse er omfattet af 8 års retsbeskyttelse, er der ikke foretaget andre ændringer, end dem der er vurderet nødvendige for inddragelse af de ønskede muligheder for gødningsanvendelse.

5 SIDE 5/ DATABLAD Titel: Godkendelsen omfatter: Tillæg til 16 miljøgodkendelse til udbringning af husdyrgødning og anden organiske gødning på arealerne under Brarupvej Tillægsgodkendelse til anvendelse af alternative gødningstyper og sammensætninger på arealer. Dato ikrafttrædelse: 10. december 2013 Bedriftens adresse: Brarupvej 23, 4840 Nr. Alslev CVR-nr.: CHR-nr.: ingen pt. Ejendomsnummer: Bedriftens ejer og ansøger: Helmer Krog, Brarupvej 23, 4840 Nr. Alslev Konsulent: Tilsynsmyndighed: Konsulent Anders Christensen, Slagtekalve Rådgivning ApS, Herningevej 23, 7300 Jelling Guldborgsund Kommune, Center for Miljø & Plan Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Udkast til afgørelse i høring hos ansøger: Partshøring i perioden d Godkendelsesdato d. 10. december 2013 Afgørelsesdato annonceret d. 13. december 2013 Klagefrist udløber d. 9. januar 2013 Søgsmålsfristen udløber d. 9. juli 2013 Retsbeskyttelse udløber d. 10. december 2021 Revurdering påbegyndes år 2021

6 SIDE 6/ RESUME/KONKLUSION De eneste ændringer i forhold til gældende 16 miljøgodkendelse er, at der er givet mulighed for at modtage og udbringe to alternative sammensætninger af organisk gødning på arealerne ud over den godkendte mængde dybstrøelse fra kvæg. Der er i den forbindelse tilføjet nye vilkår om mulighed for maksimal årlig modtagelse af gødningstyper og kombination af gødningstyper ud over de nuværende gældende vilkår. I sammenhæng med tilføjelse af de nye vilkår i forhold til gødningstyper, er der stillet nye vilkår i forhold til anvendelse af virkemidler for nedbringelse af kvælstofudvaskning i forhold til de ønskede kombinationer. Samlet er det Guldborgsund Kommunes vurdering, at der kan meddeles tillæg til gældende miljøgodkendelse i forhold til de ansøgte alternative anvendelser af gødningstyper, uden at der medfører væsentlige virkninger på miljøet eller omkringboende. Dette er naturligvis vurderet på baggrund af, at de givne forudsætninger og vilkår i tillægsgodkendelsen overholdes. 1.4 AFGØRELSE Guldborgsund Kommune meddeler hermed tillægsgodkendelse til eksisterende 16 miljøgodkendelse. Tillægsgodkendelsen omfatter mulighed for anvendelse af to nye kombinationer af gødningstyper til udbringning på arealerne i form af minkgylle og dybstrøelse eller minkgylle og den organiske gødningstype NovoGro (se nedenfor) ,03 DE i dybstrøelse fra kvæg indeholdende ca kg N (kvælstof) og kg P (fosfor) samt 10,11 DE i minkgylle indeholdende ca. 980 kg N og 330 kg P. Eller 2. 10,11 DE i minkgylle indeholdende ca. 980 kg N og 330 kg P og 23,1 DE i NovoGro indeholdende ca kg N og kg P. I den eksisterende godkendelser indgår der kun mulighed for udbringning af dybstrøelse fra kvæg. Guldborgsund Kommune har vurderet, at der kan meddeles tillægsgodkendelse til det ansøgte. Tillægsgodkendelsen er baseret på oplysninger i ansøgningen samt efterfølgende beregninger og supplerende oplysninger givet i sagsforløbet. På baggrund af dette er der stillet en række nye vilkår i forhold til gældende miljøgodkendelsen. Hvor intet andet er nævnt, træder vilkårene i kraft ved tillægsgodkendelsens ibrugtagning.

7 SIDE 7/15 2 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSE NYE VILKÅR IFT. GODKENDELSE AF 4. JULI 2013 Generelle forhold 1. Et eksemplar af tillægsgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på husdyrbruget, og driftspersonalet skal være orienteret om tillægsgodkendelses indhold. Gødningsproduktion og -håndtering 2. Ansøger kan for hvert planår (sammenhængende periode 1/8 til 31/7) ud over gældende vilkår vælge mellem udbringning af én af følgende kombinationer af husdyr- og anden organisk gødning på arealerne drevet under bedriften: a) 146 DE i husdyrgødning (dybstrøelse fra kvæg) med et næringsstofindhold på ca kg N og kg P samt ca. 10 DE (minkgylle) med et næringsstofindhold på ca. 980 kg N og 330 kg P svarende til i alt maksimalt 1,3 DE/ha. Eller b) 10 DE (minkgylle) med et næringsstofindhold på ca. 980 kg N og 330 kg P samt ca. 23 DE (NovoGro organisk gødningsmiddel) med et næringsstofindhold på ca kg N og kg P svarende til i alt maksimalt 0,28 DE/ha. Påvirkning fra arealer 3. Ansøger skal for hvert planår (sammenhængende periode 1/8 til 31/7) gennemføre følgende virkemidler for nedbringelse af kvælstofudvaskning i forhold til alternativ a) i vilkår 2: Etablering af 8 % efterafgrøder udover de lovpligtige. Denne andel kan erstattes med krav om nedsat N-kvote i henhold til gældende regler, således at kombinationen af efterafgrøder, ud over de lovpligtige, og reduktion i N-kvoten, samlet svarer til en øget andel af efterafgrøder på 8 %. På bedriften skal der anvendes et plante-/svinesædskifte, der har et udvaskningsindeks på maksimalt 88. ÆNDRET VILKÅR IFT. GODKENDELSE AF 4. JULI 2013 Påvirkning fra arealer 4. I en afstand af 100 m fra vandhullets (lokalitet D ved mark 30-0) yderste kant må der ikke udbringes fast husdyrgødning, hvis husdyrgødningen ikke nedbringes indenfor 6 timer. Der må ligeledes ikke udbringes flydende husdyrgødning (minkgylle) nærmere end 10 m med mindre udbringningen sker med forsuret gylle eller ved nedfældning.

8 SIDE 8/15 Bræmmen udmåles fra øvre brinkkant af vandhullet, hvor den naturlige fugtigbundsvegetation, som hører til vandhullet ophører. Vandhullets placering fremgår af kort 2. (Er vandhullet omfattet af Lov om randzoner nr. 591 af m. evt. senere ændringer gælder lovens forbud mod gødskning m.m. frem for ovenstående) Guldborgsund Kommune Center for Miljø og Plan 10. december 2013 Frederik Cordes Teamleder / Landinspektør Marlene Bendix Jensen Agronom

9 SIDE 9/15 3 MILJØTEKNISK BESKRIVELSE, BEGRUNDELSE OG VURDERING 3.1 GENERELLE FORHOLD Tillægsgodkendelsen omfatter inddragelse af mulighed for udbringning af alternativ kombination af dybstrøelse fra kvæg og minkgylle eller minkgylle og NovoGro i forhold til den gældende godkendelse fra 4. juli 2013 til ejendommen Brarupvej 23, 4840 Nørre Alslev. Der er stillet vilkår om, at et eksemplar af denne tillægsgodkendelse til enhver tid skal være tilgængelig på bedriften, og at driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. Dette vilkår er stillet for at sikre, at der er fokus på driften i forhold til tillægget. 3.2 GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDTERING Gødning og næringsstoffer Jf. godkendelse af 4. juli 2013 er der vilkår om, at der må modtages og udbringes ca. 146 DE i dybstrøelse fra kvæg fordelt på ca kg N og kg P. Dette svarer til, at der maksimalt må udbringes 1,21 DE/ha i kvæg dybstrøelse på de angivne 120,55 ha. Med denne tillægsgodkendelse er der givet mulighed for, at der kan modtages og udbringes andre typer og kombinationer af organiske gødningsprodukter. Der er stillet vilkår om, at der som alternativ til udbringning af den allerede godkendte mængde dybstrøelse fra kvæg, kan udbringes en af de to nedenstående alternativer: a) 146 DE i husdyrgødning (dybstrøelse fra kvæg) med et næringsstofindhold på ca kg N og kg P samt ca. 10 DE (minkgylle) med et næringsstofindhold på ca. 980 kg N og 330 kg P svarende til i alt maksimalt 1,3 DE/ha. Eller b) 10 DE (minkgylle) med et næringsstofindhold på ca. 980 kg N og 330 kg P samt ca. 23 DE (NovoGro organisk gødningsmiddel) med et næringsstofindhold på ca kg N og kg P. svarende til i alt maksimalt 0,28 DE/ha. Disse vilkår er stillet for at gøre det muligt, at der indenfor de enkelte planår (sammenhængende periode 1/8 til 31/7) kan vælges mellem de tre forskellige sammensætninger af organiske gødningsstoffer, uden at det vil medføre en overtrædelse af miljøgodkendelsen.

10 SIDE 10/15 Kommunens vurdering Guldborgsund Kommune vurderer, at der kan gives godkendelse til anvendelse af de nævnte alternative sammensætninger af organiske gødning (for yderligere vurdering se afsnit om påvirkning fra arealer). 3.3 PÅVIRKNING FRA AREALER Udbringningsarealer, harmoni og aftaler Med denne tillægsgodkendelse gennemføres der ikke ændringer i bedriftens udbringningsarealer i forhold til gældende godkendelse á 4. juli Nitrat til overfladevand Denne tillægsgodkendelse omfatter udbringning af to alternative sammensætninger af organiske gødningstyper samt mængder af næringsstoffer i gødningen i forhold til gældende miljøgodkendelse fra 4. juli Der er ikke ændringer i udbringningsarealerne, men der er gennemført beregninger for udvaskning af nitrat, for de alternative gødningssammensætninger, da disse ud over ændret mængde og sammensætning af næringsstoffer også medfører ændringer i husdyrtryk på arealerne. Det fremgår i nedenstående tabel, at den aktuelle udvaskning fra de forskellige alternativer vil være lavere, end den maksimalt må være ifølge beregningerne i det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk. Tabel 1. Udvaskning af nitrat ved forskellige alternativer Alternativer Gældende godkendelse 146 DE dybstrøelse kvæg Alternativ a) 146 DE dybstrøelse kvæg + 10 DE minkgylle Alternativ b) 10 DE minkgylle + 23 DE NovoGro Maksimal udvaskning Aktuel udvaskning 34,7 kg N/ha 34,5 kg N/ha 34,7 kg N/ha 34,6 kg N/ha 35,2 kg N/ha 33,2 kg N/ha Fordelingen af arealer i nitratklasser medfører, at der maksimalt må udbringes husdyrgødning svarende til 84,39 DE (0,7 DE/ha) uden yderligere tilpasninger. I denne tillægsgodkendelse har ansøger ønsket mulighed for udbringning af alternativ a) med 146 DE i dybstrøelse fra kvæg og 10 DE i minkgylle. Ansøger ønsker mulighed for at udbringe 156 DE svarende til 1,3 DE/ha, hvilket betyder, at der er ansøgt om anvendelse af virkemidler til nedbringelse af kvælstofudvaskningen. For alternativ b) med 10 DE minkgylle og 23 DE NovoGro vil der skulle udbringes 0,28 DE/ha, og kravet til udvaskning er overholdt med stor margen. Ved beregning af de aktuelle udvaskninger for hver af de 3 alternativer er der taget højde for, at ansøger har valgt at inddrage ekstra efterafgrøder ud over de gældende lovkrav samt anvendelse af nærmere angive sædskifter med reducerede udvaskningsindeks i forhold til referencesædskifter for alternativ a) og 146 DE i dybstrøelse fra kvæg.

11 SIDE 11/15 Disse tiltag er der stillet vilkår i forhold til, og de er nærmere behandlet i det følgende afsnit omkring sædskifter, efterafgrøder og øvrige projekttilpasninger. Tiltagene er inddraget for at leve op til krav om maksimal udvaskning. Påvirkning af hav Udbringningsarealerne for husdyrgødning ligger i oplandet til Smålandsfarvandet, hovedopland 2.5. Størstedelen af arealerne ligger i deloplandet Vålse Inddæmning, som afvander til Smålandsfarvandet, mens en mindre del af arealerne ligger i oplandet til Guldborgsund. Til brug for vurderingen af, om de ansøgte alternativer til udbringning af organisk gødning har betydning for kvælstofudvaskningen via vandløbene til Smålandsfarvandet og Guldborgsund, er der foretaget beregninger af N- udvaskningen fra de alternative gødningsmængder og sammensætninger samt i en situation, hvor der ikke tilføres husdyrgødning til de samme arealer, dvs. svarende til et planteavlsbrug. Udvaskning ved ansøgt drift i gældende godkendelse = 34,5 kg N/ha/år Udvaskning ved alternativ a) (med ansøgt sædskifte inkl. efterafgrøder) = 34,6 kg N/ha/år Udvaskning ved alternativ b) = 33,2 kg N/ha/år Udvaskning, svarende til planteavlsbrug (med planteavlssædskifte) = 31,8 kg N/ha/år I den gældende miljøgodkendelse blev det beregnet, at udvaskningen af kvælstof til Smålandsfarvandet, syd som følge af udbringning af 146 DE dybstrøelse fra kvæg svarede til 0,0003 % af den samlede tilførsel af kvælstof fra oplandet til Smålandsfarvandet. Tilsvarende var udvaskningen af kvælstof til Guldborgsund svarende til 0,0001 % af den samlede tilførsel af kvælstof fra oplandet. Både Smålandsfarvandet og Guldborgsund er Natura 2000-område. Både Smålandsfarvandet, syd og Guldborgsund er klassificeret som særlige sårbare vandområder. For denne type områder viser beregningsmodeller, at tilførsel af kvælstof i mængder på 1 % og derunder af den samlede kvælstoftilførsel fra oplandet ikke medfører påviselige ændringer i vandområdets tilstand, jf. afskæringskriterium 2B i Miljøstyrelsens elektroniske vejledning. Da den samlede nitratudvaskning fra den ansøgte bedrift er mindre end 1 % for begge vandområder, overholder projektet afskæringskriteriet. Beregningerne i dette tillæg viser, at der ved anvendelse af de to alternativer ikke opnås væsentlig øget udvaskning af nitrat til de omtalte farvande. For alternativ a) opnås der en merudvaskning på ca. 0,1 kg N/ha/år, hvilket er vurderet af bagatelagtig karakter. For alternativ b) vil der være tale om en reduceret udvaskning i forhold til godkendelse fra 4. juli Kommunen har med udgangspunkt i dette ikke vurderet behov for at stille krav om overholdelse af en udvaskning svarende til et planteavlsbrug uden husdyrgødning. De ansøgte udvaskninger for alle tre alternativer medfører udvaskning på under 1 % af den samlede kvælstoftilførsel til oplandene. Kommunens vurdering Samlet set vurderes det, at de ansøgte alternativer ikke medfører en skadevirkning på Smålandsfarvandet, syd og Guldborgsund, herunder på Natura

12 SIDE 12/ områder samt yngle- eller rasteområder for beskyttede arter som følge af nitratudvaskning Fosfor Da arealerne ligger indenfor oplande til Natura 2000-områder, der er følsomme overfor fosfor, skal det maksimale accepterede fosforoverskud beregnes. Ved alternativ a) med dybstrøelse fra kvæg og minkgylle vil der opnås et underskud på 3,1 kg P/ha. Underskuddet opnås ved, at der tilføres 20,7 kg P/ha og fraføres 23,8 kg P/ha. Ved alternativ b) med minkgylle og NovoGro vil der opnås et underskud på 13,1 kg P/ha. Underskuddet opnås ved, at der tilføres 12,6 kg P/ha og fraføres 25,7 kg P/ha. Dette betyder, at kravet til overholdelse af fosforoverskuddet på arealerne er overholdt ved begge alternativer. Beregningerne for alternativ a) er baseret på 120,55 ha med sædskifte S8 (med et udvaskningsindeks på 88) samt 8 % ekstra efterafgrøder ud over lovgivningens krav. Kommunens vurdering Guldborgsund Kommune har vurderet, at der kan meddeles tillæg til miljøgodkendelse af de ansøgte alternativer for anvendelse af organisk gødning uden, at der er behov for yderligere vilkår omkring fosfor. Det er ligeledes vurderet, at de ansøgte alternativer ikke vil give anledning til væsentlige påvirkninger af recipienter eller natur med fosfor som følge af produktionen Påvirkning af 3-beskyttet natur og arter med særlige beskyttelseskrav (Bilag IV arter) samt Natura 200 områder Ved denne tillægsgodkendelse skal det vurderes, om de ønskede alternative anvendelser af organisk gødning kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for Bilag IV-arterne, 3 natur områder eller Natura 2000 områder. Det er i den gældende godkendelse vurderet, at vandhul D (se kort nedenfor) kan rumme potentiel forekomst af Bilag IV-padder og andre fredede arter. Det drejer sig nærmere om springfrø og stor vandsalamander.

13 SIDE 13/15 Kort 1. Udbringningsarealer og beskyttede naturtyper. Kommunes baggrund Ved udbringning af husdyrgødning sker der en afdampning af kvælstof, som afsættes på de omkringliggende arealer. Afsætningen af kvælstof er størst tæt på udbringningsarealet og den falder gradvist med øget afstand til udbringningsarealet. Størrelsen af kvælstofdepositionen er udover afstanden fra udbringningsareal også afhængig af husdyrgødningstypen og udbringningsteknologien. Naturområder kan ændres som følge af tilførsel af kvælstof. Det er påvist, at tilførsel af 1 kg N/ha og derover medfører tilstandsændringer i et naturområde jf. Miljøstyrelsens elektroniske vejledning. Nedbringes fast husdyrgødning i jorden inden 6 timer, og holdes der en afstand til naturområder på 10 meter ved udbringning af flydende husdyrgødning, vil afdampningen af kvælstof være mindre end 1 kg N/ha på de tilgrænsende arealer. For at hindre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder for Bilag IV-padder i forbindelse med udbringning af fast eller flydende husdyrgødning er det kommunens vurdering, at afdampningen af kvælstof ved udbringningen kan nedbringes tilstrækkeligt ved forskellige metoder afhængig af jordtypen af udbringningsarealet ved den enkelte naturtype. Udbringningsarealet omkring naturområderne, der er yngle- og rastested for bilag IV-padder, er lerjorder (JB7). For at hindre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområdet benævnt vandhul D vurderes det, at der skal stilles følgende vilkår: I en afstand af 100 m fra vandhul D s yderste kant må der ikke udbringes fast husdyrgødning, hvis husdyrgødningen ikke nedbringes indenfor 6 timer. Der må ligeledes ikke udbringes flydende husdyrgødning (minkgylle) nærmere end 10 m med mindre udbringningen sker med forsuret gylle eller ved nedfældning.

14 SIDE 14/15 Bræmmen udmåles fra øvre brinkkant af vandhullet, hvor den naturlige fugtigbundsvegetation, som hører til vandhullet ophører. Vandhullets placering fremgår af kort 2. (Er vandhullet omfattet af Lov om randzoner nr. 591 af m. evt. senere ændringer gælder lovens forbud mod gødskning m.m. frem for ovenstående) Vilkåret er ændret i forhold til vilkår 9 i gældende godkendelse fra 4. juli 2013, til også at omfatte begrænsning ved udbringning af minkgylle, da denne gødningstype ikke indgik i tidligere godkendelse. Det er vurderet nødvendig med denne tilføjelse, for at hindre beskadigelse eller ødelæggelse af nævnte yngle- og rasteområde. Kommunens vurdering Det er vurderet, at udbringningen af husdyrgødning på de ansøgte arealer ikke vil påvirke 3 beskyttede naturtyper eller yngle- og rasteområder for Bilag IVpadder. Samlet set er det desuden kommunens vurdering, at det ansøgte projekt hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter i området vil have en væsentlig påvirkning på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Sædskifte, efterafgrøder og projekttilpasninger Som forudsætning for beregningerne er der ved anvendelse af 146 DE i dybstrøelse fra kvæg samt 10 DE i minkgylle angivet 120,55 ha med udgangspunkt i sædskifte S8 jf. Notat: Standardsædskifter og referencesædskifter, Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet, dateret Dette sædskifte har et udvaskningsindeks svarende til 88. Samtidig er der angivet 8 % ekstra efterafgrøder ud over de lovpligtige krav. Med de gennemførte beregninger i ansøgningssystemets Farm-N model ses det, at den aktuelle udvaskning for alternativ a) (med tiltag i form af 8 % ekstra efterafgrøder og sædskifte med et udvaskningsindeks på maksimalt 88) ligger på niveau med den maksimale udvaskning, hvorved reglerne for husdyrgodkendelsesloven overholdes. Ansøger har således angivet et sædskifte med et lavere udvaskningsindeks set i forhold til referencesædskifte ved anvendelse af en kombination af dybstrøelse fra kvæg og minkgylle. For at sikre beskyttelse af de sårbare vandområder, som en del af udbringningsarealerne afvander til, er der fundet behov for at stille et nyt vilkår omkring etablering af 8 % ekstra efterafgrøder. Derudover er der stillet et nyt vilkår til sædskifte med krav om et udvaskningsindeks på maksimalt 88 ved anvendelse af alternativet med dybstrøelse og minkgylle. Der gælder samme retningslinjer for anvendelse af ekstra efterafgrøder som angivet i gældende godkendelse fra 4. juli Kommunens vurdering Guldborgsund Kommune vurderer, at udvaskning af næringsstoffer fra arealerne, gennem overholdelse af de fastsatte vilkår omkring anvendelse af ekstra efterafgrøder og sædskifter med maksimalt udvaskningsindeks, ikke vil have væsentlig betydning for omgivelserne og recipienter.

15 SIDE 15/15 4 HØRINGER 4.1 HØRING Udkastet til tillægsgodkendelsen har været i 3 ugers høring hos ansøger og ansøgers konsulent samt øvrige parter. Øvrige parter omfatter ved dette tillæg ejer af minkhold, hvorfra der ønskes modtaget minkgylle fra. Der var frist til afgivelse af bemærkninger på 3 uger frem til og med den 2. december Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet til tillægsgodkendelsen, og kommunen har derfor ikke ændret eller stillet nye vilkår i forbindelse med denne høring, eller foretaget andre ændringer. 5 SAMLET VURDERING OG KONKLUSION Samlet er det Guldborgsund Kommunes vurdering, at der kan meddeles tillægsgodkendelse til de ansøgte alternative udbringninger af organisk gødning uden, at det medfører væsentlige virkninger på miljøet. Ved overholdelse af vilkårene i denne tillægsgodkendelse og eksisterende godkendelse har ansøger truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra den ansøgte udbringning. Samtidigt kan udbringningen gennemføres uden at påvirke omgivelserne på en måde, der er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN DAMBÆKVEJ 4, 4800 NYKØBING F.

16 MILJØGODKENDELSE 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN DAMBÆKVEJ 4, 4800 NYKØBING F. 16 MILJØGODKENDELSE 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN DAMBÆKVEJ 4, 4800 NYKØBING F. GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME, SAMLET VURDERING

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 65113 Version 3 Dato 15 05 2014 00:00:00 Navn Richard Peeters Adresse Slaugvej 8 Telefon 75 33 32 51 Mobil 20992150 E Mail Kort

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN SKOVSMINDE I/S, BØGELUNDSVEJ 16, 4800 NYKØBING F.

16 MILJØGODKENDELSE 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN SKOVSMINDE I/S, BØGELUNDSVEJ 16, 4800 NYKØBING F. 16 MILJØGODKENDELSE 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN SKOVSMINDE I/S, BØGELUNDSVEJ 16, 4800 NYKØBING F. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN BLICHERSVEJ 4, 4863 EKSILSTRUP

16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN BLICHERSVEJ 4, 4863 EKSILSTRUP 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN BLICHERSVEJ 4, 4863 EKSILSTRUP GULDBORGSUND KOMMUNE MARTS 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2/24 1 RESUME, SAMLET VURDERING OG

Læs mere

FØLGEBREV TIL MILJØGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL MILJØGODKENDELSE Jesper Kepp Majbøllevej 93 4862 Guldborg CVR nr. 26687292 FØLGEBREV TIL MILJØGODKENDELSE 10. DECEMBER 2015 Guldborgsund Kommune har d.17. april 2015 modtaget ansøgning fra Jesper Kepp om godkendelse af

Læs mere

FØLGEBREV TIL MILJØGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL MILJØGODKENDELSE Jens Peder Larsen Bækvej 3 4990 Sakskøbing CVR nr. 16593478 FØLGEBREV TIL MILJØGODKENDELSE 29. FEBRUAR 2016 Guldborgsund Kommune har d. 20. november 2015 modtaget ansøgning fra Jens Peder Larsen, Bækvej

Læs mere

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2. GÅRDEJER BJARNE NIELSEN Blenstrupvej 15 8983 Gjerlev J Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 22-2-2016 / 09.17.22-P19-4-15

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato:

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner 08-02-2011 tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Ansøger navn: Bopælsadresse: Email: Tlf. & mb: Ejendommens adresse:

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, GAVLHUSVEJ 1, 4800 NYKØBING F. GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2015 SAGSNR.:14/49077 Tillæg til miljøgodkendelse til svineproduktion på Gavlhusvej

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 91795 Version 7 Dato 22-12-2016 00:00:00 Navn KK Agro Adresse Sæbyvej 11 A Telefon 40420410 Mobil E-Mail jekaptain@fiberpost.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer. Mosevej 2, 4653 Karise. Efter 16 i husdyrgodkendelsesloven

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer. Mosevej 2, 4653 Karise. Efter 16 i husdyrgodkendelsesloven Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Mosevej 2, 4653 Karise Efter 16 i husdyrgodkendelsesloven ANSØGER: Gunner Meiner Pedersen MYNDIGHED: Faxe Kommune Ejendomsoplysninger: Mosevej 2 Natur og Miljø 4653

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

TILLÆGSGODKENDELSE TIL HILTVEJ 3

TILLÆGSGODKENDELSE TIL HILTVEJ 3 I/S Holstenergaard Toreby Østergade 12 4891 Toreby L E-mail: shla@privat.dk TILLÆGSGODKENDELSE TIL HILTVEJ 3 10. OKTOBER 2016 Guldborgsund kommune har den 26. november 2015 modtaget ansøgning om tillæg

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer til

Miljøgodkendelse af arealer til af arealer til Lille Østrupvej 14, Østrup, 9530 Støvring 16 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse DATO 2014 Journal nr. 09.17.22-P19-6750-12

Læs mere

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Rikke Sennels Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 46-udtalelse Mølgårdvej 18,

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer

Miljøgodkendelse af arealer Miljøgodkendelse efter 16 i Husdyrgodkendelsesloven Miljøgodkendelse af arealer Sven Andersen Godthåbsvej 4, 4660 Store Heddinge Godkendelsesdato 19. januar 2017 Teknik & Miljø Indhold... Fejl! Bogmærke

Læs mere

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Øksendrupvej 53A 5871 Frørup. CVR. nr

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Øksendrupvej 53A 5871 Frørup. CVR. nr 16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Øksendrupvej 53A 5871 Frørup. CVR. nr. 16584177. September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 AFGØRELSE...

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdeling Lars-Hågen Lange Ørbæklunde Gods Ørbæklundevej 1 5853 Ørbæk Dato: 30-11-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/7286. Miljøgodkendelse

Læs mere

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Lars Andersen Gårdvej 4 4871 Horbelev CVR.nr. 75380356 05-08-2015 UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Guldborgsund Kommune har den 28. juni 2015 modtaget anmeldelse om udbringning

Læs mere

Husdyrgødning Ansøgt: Kg N Kg P DE Tilført Minkgylle 5.600 1.600 53,3 Tilført Kvæggylle 6.080 891 60,8 Total sum: 11.680 2.

Husdyrgødning Ansøgt: Kg N Kg P DE Tilført Minkgylle 5.600 1.600 53,3 Tilført Kvæggylle 6.080 891 60,8 Total sum: 11.680 2. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars GÅRDEJER KRISTIAN STEIN NIELSEN Bandsholmvej 54 Hvorvarp 9600 Aars Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato:

Læs mere

Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009

Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009 Notits Erhverv J.nr. Ref. LOG & HKJ Den 6. juli 2009 Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009 Miljøklagenævnet henviser i en række afgørelser

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Rødeledsvej 8, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Rødeledsvej 8, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Rødeledsvej 8, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Rødeledsvej 8, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er meddelt

Læs mere

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne.

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne. Odense Kommune Att.: Tine Skyttegård Andreasen Sendt pr. mail Side1/5 Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 66 Fax: 65 15 14 99 Email: tbj@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Tillæg 4 til. miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard. Skovsrodvej 20, 8680 Ry

Tillæg 4 til. miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard. Skovsrodvej 20, 8680 Ry Tillæg 4 til miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard Skovsrodvej 20, 8680 Ry - efter 12 lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato: 30. januar 2017 Registreringsblad Tillæg 4 til

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler vvm+habitatdirektiv brug af afskæringskriterier fastholde beskyttelsesniveau neutralisere merudvaskning/påvirkning fra husdyrgødning.

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Henrik Friis Hansen Kertevej 7 4892 Kettinge FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 06-04-2016 Guldborgsund kommune har den 9. oktober 2015 modtaget ansøgning om tillægsgodkendelse til udvidelse af husdyrholdet

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15/7 2010 og 20/7 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej 201 9632 Møldrup i Møldrup Tillæg nr. 12 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2006 J. nr. 8-52-6-2-12-05 Regionplantillæg nr. 12 til Regionplan 2005

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 18. juni 2014

Læs mere

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2015 J.nr.: NMK-133-00154 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg

Læs mere

Standardsædskifter og referencesædskifter

Standardsædskifter og referencesædskifter NOTAT Standardsædskifter og referencesædskifter Erhverv J.nr. Ref. Den 8. februar 2012 Dette notat indeholder tabeller, som viser de standardsædskifter, der kan anvendes i forbindelse med miljøgodkendelser

Læs mere

Notat. Baggrund for fastsættelse af beskyttelsesniveauerne

Notat. Baggrund for fastsættelse af beskyttelsesniveauerne Notat Erhverv J.nr. Ref. Den 15. december 2009 I dette notat gøres der rede for, hvorfor overholdelse af husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveauer normalt betyder, at projektets påvirkning ligger under

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

Ny husdyrregulering - perspektiver og fristelser

Ny husdyrregulering - perspektiver og fristelser Ny husdyrregulering - perspektiver og fristelser Natur- og Miljøkonferencen 19. maj 2015 Hovedlinjer i en ny husdyrregulering Husdyr-anlægsregulering Fra antal dyr til stipladser Flere basisafgørelser

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø Henrik Skovgaard Larsen Nymarksvej 12 5471 Søndersø TEKNIK OG MILJØ Dato: 16.08.2007 J.nr. 2007050234/jpa Ref. Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø Resumé Henrik Skovgaard Larsen

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Holmevej 6, 5853 Ørbæk. CVR. nr ,

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Holmevej 6, 5853 Ørbæk. CVR. nr , 16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Holmevej 6, 5853 Ørbæk. CVR. nr. 12061242, September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 AFGØRELSE...

Læs mere

BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4

BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Hjulbyvej 138, 5800 Nyborg CVR. nr. 35 40 75 02 Oktober 2014 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 IKKE-TEKNISK RESUMÉ...

Læs mere

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse af udspredningsarealer Tilhørende Peter Christensen Lindegårdsvej 4 8950 Ørsted Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Miljøgodkendelse til Dyrkningsarealerne tilhørende Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen omfatter: Ejede dyrkningsarealer Adresse: Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen er meddelt til: Flemming Wulff

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Arealgodkendelse af arealerne under ejendommen på adressen Bøelvej 13, 6880 Tarm 20.11.2015. Arealgodkendelse

Arealgodkendelse af arealerne under ejendommen på adressen Bøelvej 13, 6880 Tarm 20.11.2015. Arealgodkendelse Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Uhrenholt Agro v/ Anders Uhrenholt Jensen Bøelvej 13 6880 Tarm Sagsbehandler Anders Peter Hjorth-Hansen Direkte telefon 9974 17

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune 16 MILJØGODKENDELSE Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 16 Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet Dato for gyldighed: 12.

Læs mere

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af udspredningsarealer Fuglebækvej 2 Tilhørende Arne Pedersen Fuglebækvej 2 8570 Trustrup - 1 - Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug,

Læs mere

FREDERIKSENS ALLE 4B, 5853 ØRBÆK

FREDERIKSENS ALLE 4B, 5853 ØRBÆK Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Frederiksens Alle` 4B, 5853 Ørbæk. September 2010 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 AFGØRELSE... 4 VILKÅR FOR GODKENDELSE...

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse

Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse til generelle regler Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 12. marts 2015 Forfatter Anton Rasmussen

Læs mere

16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer

16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer BYG OG MILJØ BYG OG MILJØ 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Til Langvadvej 8 Holbæk 8950 Ørsted Tilhørende Bjarne Boje Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN.

Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN. 1 Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN. Der gives her en kort beskrivelse af hvordan efterafgrøder håndteres i FarmN og hvilken effekt efterafgrøder har på N-udvaskning i standardsædskifterne. Alle beregninger

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Notat. Miljøgodkendelse af husdyrbrug - behov for bræmmer m.v.

Notat. Miljøgodkendelse af husdyrbrug - behov for bræmmer m.v. Notat Miljøgodkendelse af husdyrbrug - behov for bræmmer m.v. Udarbejdet af: Jacob Sterup Dato: 22-06-2010 Sagsnummer.: 09.00.00-P21-4-07 Version nr.: 1 Indledning Almindelig markdrift og udbringning af

Læs mere

Tillæg nr. 1 til 10-miljøtilladelse af kødkvægsproduktionen på Bankevej 5, 5892 Gudbjerg

Tillæg nr. 1 til 10-miljøtilladelse af kødkvægsproduktionen på Bankevej 5, 5892 Gudbjerg Tillæg nr. 1 til 10-miljøtilladelse af kødkvægsproduktionen på Bankevej 5, 5892 Gudbjerg Tilladelsen omfatter: Ændringer i arealer og tilført kvæggylle fra nabo. Adresse: Bankevej 5, 5892 Gudbjerg Tilladelsen

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Stubberupholm Øko ApS Fårevejle Kanalvej 47 4540 Fårevejle

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Stubberupholm Øko ApS Fårevejle Kanalvej 47 4540 Fårevejle 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Stubberupholm Øko ApS Fårevejle Kanalvej 47 4540 Fårevejle Registreringsblad Titel: 16 miljøgodkendelse af udbringningsarealer, Stubberupholm Øko ApS, Fårevejle

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Mette Hammershøj Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Ny revideret 46-udtalelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 25. maj 2016 Indhold Indhold... 2 Ejer og driftsforhold... 3 Miljøgodkendelse efter Husdyrloven...

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 1.1 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs

Læs mere

21-8. Odense Kommune

21-8. Odense Kommune Udbringningsarealer Beskyttede naturområder ( 3) 00 Mose Stalde Gyllebeholder Sø Eng Overdrev Kommunegrænse Internationalt beskyttet natur EF-Habitatområde 1800 1800 meter meter 360 360 meter meter Strandeng

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 32 på ejendommen Møgelholtvej 59, 9560 Hadsund

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 32 på ejendommen Møgelholtvej 59, 9560 Hadsund CLAUS DIETZ JØRGENSEN Møgelholtvej 59 9560 Hadsund Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-5-14

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Inge Lise Olsen Himmerigsvejen 1 9940 Læsø Via mail: Himmeriget@live.dk

Inge Lise Olsen Himmerigsvejen 1 9940 Læsø Via mail: Himmeriget@live.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Inge Lise Olsen Himmerigsvejen 1 9940 Læsø Via mail: Himmeriget@live.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr.

Læs mere

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej 97 8300 Odder. Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej 97 8300 Odder. Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE Alrøvej 97 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1 Indhold 1.1 NATUR, OVERFLADEVAND OG GRUNDVAND... 4 1. GODKENDELSE... 4 2.1 AFGØRELSE... 4 2.2 REVURDERING

Læs mere

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet NOTAT Miljøstyrelsen Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning J.nr. MST-1249-00139 Den 27. januar 2017 Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

16 Miljøgodkendelse. Vandmøllevej 20, marts miljøgodkendelse af

16 Miljøgodkendelse. Vandmøllevej 20, marts miljøgodkendelse af 16 Miljøgodkendelse Vandmøllevej 20, marts 2013 16 miljøgodkendelse af dyrkningsarealer Vandmøllevej 20, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: 26. marts 2013 Copyright Cowi A/S Datablad 16 miljøgodkendelse

Læs mere

Vand- og Natura 2000 planerne. Den supplerende vejledning

Vand- og Natura 2000 planerne. Den supplerende vejledning Husdyrgodkendelser Vand- og Natura 2000 planerne Procedurekrav Den supplerende vejledning Et eksempel Vand & Natura 2000 områdere Den danske model Iværksættelse af en bindende, rullende planlægning for

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug UdkastUUE U Trafik og Miljø Dato: 16.12.2011 Reference: Jens Rasmussen /anje Direkte telefon: 89 59 40 14 E-mail: jenr@norddjurs.dk Journalnr.: 09/14 Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug på

Læs mere

Miljøgodkendelse. af udspredningsarealer tilhørende Saltoftevej 3, 4295 Stenlille

Miljøgodkendelse. af udspredningsarealer tilhørende Saltoftevej 3, 4295 Stenlille af udspredningsarealer tilhørende Saltoftevej 3, 4295 Stenlille 16 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Dato for gyldighed 19. september 2016 Teknik, Miljø og Drift Rådhusvej

Læs mere

Tillæg til 10 tilladelse

Tillæg til 10 tilladelse Tillæg til 10 tilladelse Bederslev 23, 5450 Otterup Forfatter: Mette Skjold Sørensen Godkendt den 6. november 2015 Dokument nr. 480-2015-276362 Sags nr. 480-2015-87419 Indhold Datablad... 3 Tillæg til

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

Tillæg nr.1 til 16 AREAL- GODKENDELSE

Tillæg nr.1 til 16 AREAL- GODKENDELSE Olaf Petersen Madumflodvej 9 6990 Ulfborg Dato: 11-02-2016 Sagsnr.: 09.17.22-P19-3-15 Henv. til: Sidsel Nyborg Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 09 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse af udspredningsarealer Tilhørende Sten Vestergaard Hevringvej 5 8950 Ørsted Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse af

Læs mere

Tillæg nr. 1 til 10-miljøtilladelse af kvægbrug

Tillæg nr. 1 til 10-miljøtilladelse af kvægbrug Tillæg nr. 1 til 10-miljøtilladelse af kvægbrug i henhold til 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 868 af 03/07 2015. Skuderløse Indelukke 4a 4690 Haslev Side 1/24 Tillæg

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Stubshovedvej 24, 5884 Gudme

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Stubshovedvej 24, 5884 Gudme Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Stubshovedvej 24, 5884 Gudme Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Stubshovedvej 24, 5884 Gudme Godkendelsen er meddelt til: Otto

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til. dyrkningsarealerne tilhørende. Vestervej 47, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til. dyrkningsarealerne tilhørende. Vestervej 47, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til dyrkningsarealerne tilhørende Vestervej 47, 5932 Humble Godkendelsen omfatter: Ejede dyrkningsarealer Adresse: Vestervej 47, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Søren

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til afgræsning med ammekvæg i Svanninge Bjerge, Nyborgvej 122 og Reventlowsvej 104, 5600 Faaborg.

Ansøgning om tilladelse til afgræsning med ammekvæg i Svanninge Bjerge, Nyborgvej 122 og Reventlowsvej 104, 5600 Faaborg. Notat Ansøgning om tilladelse til afgræsning med ammekvæg i Svanninge Bjerge, Nyborgvej 122 og Reventlowsvej 104, 5600 Faaborg. Udarbejdet af: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Dato: 17-04-2008 Sagsid.: 09.17.00-P19-80-07

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 12

MILJØGODKENDELSE. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 12 TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune MILJØGODKENDELSE Efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 12 Husdyrbruget på Bals Mark 5, 8541 Skødstrup Dato for gyldighed: 12. august

Læs mere