10 TILLADELSE Til husdyrbruget på Elbjergvej 49, Kgs Tisted, 9610 Nørager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 TILLADELSE Til husdyrbruget på Elbjergvej 49, Kgs Tisted, 9610 Nørager"

Transkript

1 10 TILLADELSE Til husdyrbruget på Elbjergvej 49, Kgs Tisted, 9610 Nørager Tilladelses dato: xx-xx-2014 Sagsnr P

2 10 miljøtilladelse til ændring af husdyrhold til isolationsstald af opdræt fra danske køer på ejendommen Elbjergvej 49, Kgs Tisted, 9610 Nørager. Rebild Kommune, Center har truffet afgørelse i sagen om isolationsstald af opdræt fra danske køer på ejendommen Elbjergvej 49, Kgs Tisted, 9610 Nørager. Rebild Kommune giver herved, tilladelse efter 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1, til isolationsstald af opdræt fra danske køer på ejendommen Elbjergvej 49, Kgs Tisted, 9610 Nørager. Denne tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra dags dato. Hvis denne tilladelse ikke har været helt eller delvis udnyttet, i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen der ikke har været udnyttet i de 3 år. Tilladelsen er givet på grundlag af den indsendte ansøgning og efterfølgende oplysninger og kommunens kommentarer dertil. Hvis forudsætningerne for tilladelsen ønskes ændret, skal kommunen på forhånd skriftligt orienteres herom, for at vurderede om fornyet tilladelse eller afgørelse er nødvendig. Projektbeskrivelse og vurdering Center, Rebild Kommune modtog den 10. juni 2013 din ansøgning om isolationsstald af opdræt fra danske køer på ejendommen Elbjergvej 49, Kgs Tisted, 9610 Nørager. Denne tilladelse er givet på grundlag af den indsendte ansøgning og de efterfølgende tilpasninger/supplerende oplysninger. Ansøgers oplysninger om besætning, anlæg, opbevaring af gødning og harmoniarealer i hovedtræk: Nedenstående oplysningen er fra ansøgningen med mindre at andet er nævnt. Ændring af dyrehold og anlæg Beskrivelse af produktionen Per Dalum, Elbjergvej 49, 9610 Nørager udlejer sine stalde til Danish Livestock Export A/S, der er en eksportvirksomhed, der handler med opdræt af danske kvæg. Ejendommen ønskes derfor at blive drevet som en isolationsstald til opdræt af kvæg, inden de skal eksporteres til udlandet. Opdrættet stammer primært fra tung race, men der kan også forekomme eksport af opdræt fra jersey køer. Laden og halvdelen af maskinhuset ønskes omlagt til stald. Der skal således ikke opføres nyt byggeri, bortset fra en møddings- og vaskeplads. Se vedlagte situationsplan. Ejendommen er tidligere godkendt til en mindre kvægbesætning, der gik i nogle stalde, der i dag er fjernet. De gamle stalde var nedslidte. Opdrættet vil opstaldes på ren dybstrøelse. Kvierne vil gennemsnitlig være 18 måneder, når de ankommer. Inden opdrættet eksporteres vil de opstaldes på ejendommen i ca. 3 uger. Der søges om tilladelse til et dyrehold, der årligt vil svare til 75 DE indenfor opdræt af køer fra 6-27 måneder (både tung race og jersey). Der vil være perioder, hvor der vil være mange dyr på stald og andre perioder, hvor staldene vil stå tomme. I vinterperioden er staldene typisk tomme. Der vil maksimalt være 300 kvier på stald af gangen. Bedriften opfylder luftkravene ved en produktion på 300 kvier fra mdr. i laden og i maskinhuset. Se fiktiv IT-ansøgning nr.: Lov nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

3 Rengøring af stalde Staldafsnittene vil efter hver hold af opdræt tømmes for dybstrøelse og rengøres med højtryksrensning. Da staldene fyldes med et tykt lag dybstrøelse, vil gulvene, efter at dybstrøelses er kørt ud, være meget rene. Derfor forventes det, at vandet fra vask af staldene vil indeholde et kvælstofindhold under 0,3 kg N/tons. Vandet fra vask af staldene, vil derfor skulle betragtes som restvand i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 764 af 28/06/2012. Der vil blive produceret 2500 l restvand ved hver rengøring fra staldafsnittene. Der forventes ca. 10 årlige vask, det giver ca. 25 m3 vand. Der er ca. 8 m3 i opsamlingsbrønd til vaskevand. Det opsamlede vand udbringes på markerne med gyllevogn. Rengøring af vogne m.m. Der er en vaskeplads på ca. 240 m2. Der er en ca. 9 m3 opsamlingsbeholder ved vaskepladsen. Vandet fra vaskepladsen udbringes løbende med gyllevogn/evt. med sprinkler. Vaskepladsen vil blive overdækket indenfor de næste par år. Husdyrgødning Dybstrøelsen opbevares på en møddingsplads, som er på ca. 340 m2 (20*17 m). 150 kvier (6-27 mdr.) på dybstrøelse producerer 828 tons dybstrøelse (normtal), svarende til 1410 m3 dybstrøelse. Der er opbevaringskapacitet på ca. 680 m3 (340 m2 x 2 m); det er ca. 6 måneder. Der er typisk dyr fra hen i april til ca. 1. december, så der er fine muligheder for at udbringe husdyrgødningen løbende. Arealer Per Dalum ønsker at have muligheden for at kunne fylde op med modtaget husdyrgødning, hvis han i et år ikke opstalder eller producerer opdræt svarende til 75 DE. Kommunens vurdering: Produktionen ændres fra et registreret tilladt dyrehold bestående af 5 stk. malkekøer, 20 stk. ammekøer, 21 stk. opdræt (0-6 mdr.), 79 stk. opdræt (6 mdr. til kælvning), 11 stk. tyrekalve (0-6 mdr.) og 11 stk. ungtyre (6 mdr. til 440 kg.) til en ændring til 150 stk. årskvier (6-27 mdr.)(tung race og Jersey) svarende til 75 DE, se tabel 1: Tabel 1: Isolationsstalde til opdræt af kvæg før eksport Stald Staldsystem Samlet ansøgt årlig produktion Eksisterende maskinhus og halvdelen af lade Dybstrøelse 150 stk. årskvier (6-27 mdr.)(tung race og jersey) Kort med angivelse af staldene er vedlagt i bilag 1. Kommunen accepterer periodevis udsving i antal af dyr så længe det totale antal årsdyr ikke er overskredet. Bygningsmæssige ændringer Bygningsmæssigt sker udvidelsen af dyreholdet i eksisterende maskinhus og halvdelen af laden. Derudover etableres der en møddings- og vaskeplads. 2 Der er indsendt til kommunen

4 Udbringnings- og harmoniareal Ejendommen Elbjergvej 49, Kgs Tisted, 9610 Nørager er tilknyttet cvr-nr (og CHR ) og bedriftens samlede arealer er på 89,52 ha. Udbringnings- og harmoniarealet der hører til husdyrbruget Elbjergvej 49, Kgs Tisted, 9610 Nørager er på 84,78 ha. Udbringningsarealet fremgår af bilag 2. Vesthimmerlands Kommune har haft de udbringningsarealer der er beliggende i Vesthimmerlands Kommune til høring. De har ingen bemærkninger til udbringningsarealerne. Tilladelsens harmonital er varierende efter scenarie 1, 2 og 3. Husdyrgødning Dybstrøelsen opbevares på møddingsplads som får en opbevaringskapacitet på 6 mdr. Derved kan husdyrgødningen udbringes løbene. Ansøgers bemærkninger til miljø, natur, landskab og naboforhold (10-punktsskemaet) 1- Afstandskrav i husdyrlovens 8 er opfyldt. 2- Anlægget overholder afstandskravet til eksisterende og fremtidige byzoner, sommerhusområder og lokalplanlagte områder i landzone. 3- Alle anlæg er beliggende mere end 300 meter fra 7 beskyttet natur. 4- Alle udbringningsarealer tilhørende ejendommen ligger udenfor arealer med et direkte fald på 12 grader eller mere ned til søer eller vandløb. 5- Anlæggene er beliggende inden for registreret og udpeget lavbundsareal. 6- På mark 20-0 og 21-0 er der en lille overlap med nitratklasse 2. Ifølge ansøger er der delvis drænet. 7- Der er fosforklasse II udpegninger på 7,37 ha af udbringningsarealerne. 8- Udringningsarealerne ligger udenfor nitratfølsomme indvindingsområder. 9- Husdyrbruget ligger uden for fredede områder, Natura 2000-områder og beskyttede naturarealer 10- Ingen udvidelser af eksisterende anlæg eller nye anlæg i området med landskabelig værdi eller værdifulde kulturmiljøer. VILKÅR FOR DRIFTEN Rebild Kommune fastsætter følgende vilkår for driften: 1. Produktionen må ikke overstige de i ovennævnte tabel 1 angivne dyrehold. Kommunen accepterer periodevis udsving i antal af dyr så længe det totale antal årsdyr ikke er overskredet. 2. Udvidelsen skal ske i eksisterende driftsbygninger.

5 3. I dybstrøelsesstaldene skal der strøes halm eller andet tørstof i mængder, der sikre at dybstrøelsen altid er tør i overfladen. 4. Scenarie 1: På bedriftens udbringningsarealer (angivet i bilag 2) må maximalt udbringes 7.885,20 Kg N og 1.224,48 Kg P i dybstrøelse i planperioden (1/8 til 31/7). Scenarie 2: På bedriftens udbringningsarealer (angivet i bilag 2) må maximalt udbringes ,00 Kg N og 2.750,00 Kg P i svinegylle i planperioden (1/8 til 31/7). Scenarie 3: På bedriftens udbringningsarealer (angivet i bilag 2) må maximalt udbringes ,00 Kg N og 1.775,00 Kg P i kvæggylle i planperioden (1/8 til 31/7). 5. Scenarie 1: Der skal altid være mindst 3,0 % -point ekstra med efterafgrøder udover Plantedirektoratets krav mht. til pligtige efterafgrøder. Disse efterafgrøder skal følge de samme regler som gælder for de lovpligtige efterafgrøder hvad angår artsvalg, dyrkningsperiode og kvælstofgødning. Efterafgrøder må ikke erstattes af 100 % vintersæd. Alternativer til efterafgrøder kan anvendes såfremt bedriften er tilmeldt Plantedirektoratets ordning. Scenarie 2: Der skal ikke være ekstra efterafgrøder. Scenarie 3: Der skal ikke være ekstra efterafgrøder. 6. Scenarie 1: Udbringningsarealerne må maksimalt tilføres dybstrøelse svarende til et husdyrtryk på 0,88 DE/ha. Scenarie 2: Udbringningsarealerne må maksimalt tilføres svinegylle svarende til et husdyrtryk på 1,18 DE/ha. Scenarie 3: Udbringningsarealerne må maksimalt tilføres kvæggylle svarende til et husdyrtryk på 1,39 DE/ha. 7. Det er scenarie 1 der gælder, hvis der udbringes dybstrøelse på ejendommen i vilkår 4, 5 og 6. Er det kun svinegylle der udbringes, skal scenarie 2 anvendes eller er kun kvæggylle der udbringes, skal scenarie 3 anvendes i vilkår 4, 5 og 6. Hvis der udbringes både dybstrøelse og svine/kvæggylle samme plan år, skal scenarie 1 i vilkår 5 anvendes og scenarie 1, 2 og 3 i vilkår 6 for de enkelte gødningstyper. Opgørelsen køres i hver planperiode (1/8 til 31/7) bagudrettet. 8. Det skal overfor tilsynsmyndigheden kunne dokumenteres, at ovennævnte vilkår overholdes. Dokumentationen skal gemmes i 5 år og kunne fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende. REBILD KOMMUNES KOMMENTARER OG VURDERINGER Afstandskrav Ændringerne finder sted indenfor den bebyggede matrikel (bilag 1). Afstandskravene i Husdyrlovens 6, 7 og 8 er overholdt. Støj, støv, lugt og transport Der sker en ændring af dyreholdets sammensætning i forbindelse med etableringen af isolationsstalden til eksport af opdræt til udlandet. Der vil i perioder, være mange dyr på stald og andre perioder, hvor staldene vil stå tomme. I vinterperioden er staldene typisk tomme. Der vil ikke ske flere transporter til ejendommen ved levering af foder og der vil ske en minimalt øget transport ved modtagelse og levering af dyrene. Udvidelsen af husdyrholdet sker i eksisterende driftsbygninger.

6 Kommunen vurderer på baggrund af husdyrbrugets størrelse og at etableringen sker i eksisterende driftsbygninger, at driften ikke vil medfører gener for omgivelser i form af støj og støv. Der er i forbindelse med ansøgningen gennem husdyrgodkendelse.dk lavet beregninger af lugtgener for nærmeste nabo, nærmeste samlede bebyggelse og byzone. Beregningerne viser, at lugt fra anlægget overholder genekriterierne for omgivelserne. Dybstrøelse Det er en forudsætning i ansøgningen at 65 % af dybstrøelsen skal køres ud direkte. Arealer Per Dalum ønsker at have muligheden for at kunne fylde op med modtaget husdyrgødning, hvis han i et år ikke producerer dybstrøelse svarende til 75 DE. Der gives mulighed for at vælge imellem tre scenarier. Beregningerne er fortaget i forhold til worst case. Det vil sige at udbringes der dybstrøelse på ejendommen skal vilkår 4, 5 og 6 scenarie 1 følges. Hvis der kun udbringes svinegylle på ejendommen skal vilkår 4, 5 og 6 scenarie 2 følges. Derimod hvis der kun udbringes kvæggylle på ejendommen skal vilkår 4, 5 og 6 scenarie 3 følges. Hvis der et planår udbringes både dybstrøelse og svine/kvæggylle skal vilkår 4. 5 og 6 scenarie 1 følges. Bedst Anvendelig Teknik (BAT) Det fremgår af vejledningen til Husdyrloven 3, at når det gælder kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik i sager der behandles efter 10 i Husdyrloven, er udgangspunktet, at den generelle regulering er tilstrækkelig. Kommunen vurderer alt i alt, at de nødvendige foranstaltninger (vilkår 3 dybstrøelsen skal være tør i overfladen) til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik er truffet. Husdyrbruget kan i øvrigt drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelige med hensyn til omgivelserne. Afstandskravet til eksisterende og fremtidige byzoner, sommerhusområder og lokalplanlagte områder i landzone Der er ca. 5 km til nærmeste lokalplanlagte område som er Nørager By. Det er kommunes vurdering, at anlægget ikke vil komme i konflikt med at overholde afstands-kravene til de forskellige områder. Naturvurdering Se vedlagte bilag 3 og 4. Overfladevand Kommunens kommentarer og vurdering: 1.1. Sø Teglsø er den målsatte sø der, i en afstand af ca. 12 km., ligger tættest ved udbringningsarealerne. På baggrund af den relativt store afstand vurderer Rebild Kommune, at anvendelsen af arealerne i projektet ikke påvirker målsatte søer. 3 Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen. Tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

7 Det vurderes ikke nødvendigt at stille skærpende vilkår Vandløb Hovedparten af udbringningsarealer ligger i vandløbsoplandet til Lerkenfeldt Å og kystvandsoplandet til Lovns Bredning, som er en del af Natura 2000-områderne H30 (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk) og en mindre del af udbringningsarealerne ligger i vandløbsoplandets til Binderup Å og kystvandsoplandet til Nibe Bredning, som er en del af Natura 2000-områderne H15 (Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal). Rebild Kommune vurderer, at anvendelse af husdyrgødning i overensstemmelse med gældende regler, samt ved overholdelse af de lovpligtige bræmmer, ikke har betydning for vandløbskvaliteten i Lerkenfeldt Å og Binderup Å vandsystem. Samtidig vurderes det, at udvaskningen af næringssalte fra arealerne i projektet, ikke medfører en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Lovens Bredning. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet kan ses på Naturstyrelsenes 4 hjemmeside. Ingen af bedriftens udbringningsarealer har særlig skråning direkte mod vandløb og eller søer, hvorfor det vurderes, at der kun er minimal risiko for overfladisk afstrømning fra arealerne til vandløb og søer. Der vurderes ikke nødvendigt, at stillet supplerende vilkår til de generelle regler for udbringning af husdyrgødning Grundvand Inden for områder med nitratfølsomt indvindingsopland, må udvaskningen af nitrat ikke forøges i forhold til udvaskningen i nu-driften. 7,76 ha ligger i et område, der ifølge den seneste viden er et nitratfølsomt indvindingsområde. Beregningen af nitratudvaskningen for arealer med nitratfølsomme indvindingsområder viser ikke stigning eller et fald for scenarie 1: på 0 mg nitrat/l til 67 mg nitrat/l i ansøgt drift scenarie 2: på -1 mg nitrat/l til 66 mg nitrat/l i ansøgt drift scenarie 3: på -4 mg nitrat/l til 61 mg nitrat/l i ansøgt drift. Hermed er kravet, til at der ikke må ske øget udvaskning, overholdt. Der er stillet vilkår om ekstra efterafgrøder for scenarie Fjord og hav Kommunens kommentarer og vurdering: Kvælstof 81,7 ha af udbringningsarealerne ligger i nitratklasse 0. De resterende 3,06 ha ligger i nitratklasse 2. Det generelle krav i forbindelse med nitratklasser er overholdt idet DE reel er mindre end DE max, for alle tre scenarier, se nedenstående tabel der indeholder data beregnet af husdyrgodkendelse.dk. 4

8 Scenarie Forudsætninger Dyretryk DE reel (DE/ha) Dybstrøelse kvæg 1 Referencesædskifte + 3,0 %- point ekstra efterafgrøder Kun svinegylle Udvaskning DE max (kg N/ha) Udvaskning planteavl (kg N/ha) Udvaskning DE reel (kg N/ha) 0,88 71,9 56,8 62,8 2 Referencesædskifte 1,18 62,5 56,8 61,3 Kun kvæggylle 3 Referencesædskifte 1,39 59,0 56,8 59,0 Tabel 1: Beregning af nitratudvaskning til overfladevand. Oplysningerne fra skema 44419, og fra Miljøstyrelsen har opstillet 2 afskæringskriterier for, hvornår et projekt ikke kan medføre skadevirkning på overfladevand som følge af nitratudvaskning, i henhold til habitatbekendtgørelsen. Kvælstofudvaskning til internationale habitatområder Før der træffes afgørelse om tilladelse eller godkendelse efter husdyrlovens 10, 11 eller 12, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke områderne væsentligt jfr. habitatbekendtgørelsen 5. Hvis projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke et område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets påvirkninger under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. I vejledningen har ministeriet opstillet 2 afskæringskriterier for, hvornår et projekt ikke kan medføre skadevirkning på overfladevand som følge af nitratudvaskning. Afskæringskriteriets pkt. 1: Kriteriet for hvornår et husdyrbrug i sammenhæng med andre projekter ikke har væsentlig påvirkning af et habitatområde er, at der ikke sker en stigning i husdyrtrykket i det pågældende opland. Husdyrtrykket i oplandet til Louns Breding er stigende. Ansøger har i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning beregnet udvaskningskravet for scenarie 1: i nu drift på 71,9 kg N/ha. og for ansøgt drift på 62,8 kg N/ha. scenarie 2: i nu drift på 75,6 kg N/ha. og for ansøgt drift på 67,8 kg N/ha., scenarie 3: i nu drift på 75,6 kg N/ha. og for ansøgt drift på 67,8 kg N/ha. Jf. NMK af 26. oktober 2012 er det ikke et krav, at der skal foretages en planteavlsberegning for udvaskningskravet for 10 udvidelser, men N-udvaskningen i ansøgt drift skal 5 Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelses-områder samt beskyttelse af visse arter 1)

9 være mindre end nu drift. Kravet er overholdt, da udvaskningen i ansøgt drift for alle tre scenarier er overholdt. Afskæringskriteriets pkt. 2A/2B: Kriteriet for hvornår et projekt i sig selv påvirker et habitatområde væsentligt, er at kvælstofbelastningen fra projektet ikke må overstige 5 % af den samlede kvælstofbelastning af habitatområdet, hvis området er kvælstoffølsomt, og 1 % hvis området er særlig sårbart. Beregninger viser, at det ansøgte projekt, for så vidt angår kvælstof, vil udgøre ca. 0,02 % til Louns Bredning. Ifølge afskæringskriteriet vil det ansøgte projekt således ikke i sig selv have en skadevirkning på det aktuelle Natura 2000 område. Projektet vurderes på denne baggrund at overholde afskærings-kriteriet. Fosforudvaskning til internationale habitatområder Af ejendommens udbringningsareal er 77,41 ha beliggende i fosforklasse 0 og 7,35 ha beliggende i fosforklasse 2. Ansøger har oplyst, at arealerne er delvis drænet. På denne baggrund, og i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, afsnit C, er det af husdyrgodkendelse.dk beregnet, at det gennemsnitlige fosforoverskud for samtlige arealer ikke må overstige hhv. 4,7, 14,5 og 3,0 kg P/ha/år for de ansøgte scenarier. Se nedenstående tabel. Scenarie Forudsætning Krav max-poverskud (kg P/ha/år) Dybstrøelse kvæg Tilført P (kg P/ha/år) Fraført P (kg P/ha/år) P-overskud (kg P/ha/år) Referencesædskifte + 3,0 %-point ekstra efterafgrøder Kun svinegylle Referencesædskifte Kun kvæggyllegylle Referencesædskifte 7,0 13,2 17,9-4,7 19,0 32,4 17,9 14,5 3,00 20,9 17,9 3,0 Tabel 3: Resultater af fosforberegningerne fra skema 44419, og fra Det følger af Natur- og Miljøklagenævnets praksis 6, at reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, afsnit C (det generelle beskyttelsesniveau for fosforoverskud) - suppleret med adgangen til at fastsætte skærpede vilkår efter bekendtgørelsens 11, stk. 2-4, jf. bilag 4, afsnit 2 - gør op med reguleringen af fosforoverskuddet i sager efter husdyrbrugslovens 12. Nævnets praksis er bl.a. baseret på den forudsætning, at den tilgængelige forskningsbaserede viden om tab af fosfor fra udbringningsarealer til vandmiljøet må anses for at være begrænset, og at der ikke for tiden findes videnskabeligt anerkendte modeller eller metoder, der kan fastslå, hvor stor en mængde fosfor der udvaskes til vandmiljøet fra nærmere angivne udbringningsarealer. Risikoen for udledning af fosfor til vandmiljøet vurderes at være størst ved erosion, sand og jordfygning og ved udvaskning fra drænede lavbundsarealer. Det vurderes ikke nødvendigt at stille supplerende vilkår. 6 Jf. nævnets afgørelse af 8. oktober 2012 (NMK ), samt senere afgørelser.

10 KOMMUNENS SAMMENFATTEDE VURDERING Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening fra husdyrbrugets anlæg og arealer. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter udvidelsen/ændringen kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne tilladelse overholdes. Det skal understreges, at regler i gældende love, bekendtgørelser og kommunale regulativer altid skal overholdes - også hvis disse er eller senere bliver skrappere end vilkårene i denne tilladelse. Det er til enhver tid ejers ansvar, at gøre sig bekendt med og følge gældende lovgivning. Høring Ifølge forvaltningslovens 19 har sagens parter ret til at blive gjort bekendt med projektet samt grundlaget for vurderingen af dette, inden kommunen træffer afgørelse i sagen. I henhold til husdyrlovens 55 skal offentligheden informeres og inddrages, når der træffes afgørelse. Forud for denne tilladelse har Rebild Kommune foretaget en parts/nabohøring. Tilladelsen har været sendt i nabo/parts-høring fra den xx-xx 2014 til den xx-xx bemærkninger - Offentliggørelse Afgørelsen er gyldig fra fredag den xx-xx 2014, hvor den offentliggøres på kommunens hjemmeside, Klage m.v.: Godkendelser og tilladelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentligt bekendtgjort. En eventuel klage skal indgives skriftligt til Rebild Kommune, Center Natur og Miljø, Hobrovej 88, 9530 Støvring. Kommunen skal herefter overveje om afgørelsen skal fastholdes. Klagen skal dog senest 3 uger fra klagefristens udløb videresendes til Natur- og Miljø-klagenævnet, ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. En eventuel klage skal være Rebild Kommune i hænde senest den dato kl. tidspunkt. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet udsender en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Rebild Kommune. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, Civil retssag: Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er bekendtgjort. Udnyttelse af tilladelsen Tilladelsen kan godt udnyttes selvom der klages over den, med mindre klagenævnet bestemmer andet, og under forudsætning af at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Det skal bemærkes, at klagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve en tilladelse. Udnyttes en tilladelse, der er klaget over, sker det for egen regning og risiko.

11 Udskiftning af udbringningsarealer Udskiftning af udbringningsarealer skal anmeldelse til Rebild Kommune og må ikke effektueres før Rebild Kommune har meddelt tilladelse hertil. Oplysninger i øvrigt I forbindelse med ændret anvendelse af maskinhus og lade til stald, skal der ansøges om ændret bygningsanvendelse og der skal ansøges om byggetilladelse til møddings- og vaskepladsen hos Center Plan, byg og Vej, Rebild Kommune. Bilag: 1. Bygningsoversigt 1a. Bygningsoversigt møddingsplads og opsamlingstanke 2. Kort med udbringningsarealer 3. Naturvurdering 3a. Kort med udbringningsarealer og natur 1. Udtalelse fra Vesthimmerlands Kommune 2. Oversigt over udbringningsarealer Kopi sendt til: Dansk Ornitologisk lokalforening via Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1640 København V- via Danmarks Naturfredningsforening, via Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Rebild via Danmarks Sportsfiskerforbund via Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N via Naturstyrelsen, Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg Ø, - via Danmarks Fiskeriforening, - via Ferskvandsfiskeriforeningen - via Forbrugerrådet, via Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, via Sundhedsstyrelsen, embedslægeinstitutionen Nord, Vesterbro 81 B, 9100 Aalborg via via e- mail: Miljøkonsulent Kjartan Einarson, LMO via Kay Jacobsen, Bygningsafdelingen Rebild Kommune via

12 Bilag 1. Bygningsoversigt.

13 Bilag 1a. Bygningsoversigt møddingsplads og opsamlingstanke.

14 Bilag 2. Kort med udbringningsarealer

15 Bilag 3. Naturvurdering, Elbjergvej 49, Kgs. Tisted, 9610 Nørager Påvirkning af naturmiljøtilladelsen forudsætter at projektet foruden husdyrloven er i overensstemmelse med kommuneplanmål for natur og landskab, naturbeskyttelsesloven samt EUhabitatdirektivet. Såvel aktuel som ændret drift, der anerkendes med miljøtilladelsen, påvirker områdets naturtyper. Påvirkningerne stammer dels fra stald og lager og dels fra drift af markarealerne. Påvirkningerne fra stald og lager består fortrinsvist i ammoniakfordampning, der resulterer i kvælstofdeposition på nærliggende naturarealer. Påvirkningerne fra drift af markarealerne kan bestå i intensiveret drift af arealerne (opdyrkning, hyppigere omlægning, forøget gødskning) eller randpåvirkninger af tilstødende naturarealer (afstrømning eller fordampning af husdyrgødning). Konsekvenserne af påvirkningerne er vurderet i forhold til nedenfor nævnte planlægning og bestemmelser for natur- og landskabsbeskyttelse. Påvirkning fra stald og lager Husdyrbruget ligger i et landskab, der er præget af intensivt landbrug, men umiddelbart tilstødende er et område med store åbne ekstensivt drevne lavbundsarealer omkring Lerkenfeld Å. Ejendommens bygninger og de fleste marker er beliggende indenfor særlige værdifulde landbrugsområder jf. Kommuneplan , hvor det primære hovedhensyn landbrug og landbrugets strukturudvikling. Det ansøgte vurderes ikke at være i strid med hverken førnævnte eller andre relevante retningslinjer i Kommuneplan Naturbeskyttelsesloven og museumsloven De oplyste ændringer af husdyrbruget kræver ikke dispensation fra museumslovens bestemmelser om fredede fortidsminder og beskyttede diger eller naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer eller fredningsbestemmelser. I det følgende vurderes hvorledes ammoniakemission fra husdyrbrugets stalde og gødningslagre vil kunne påvirke potentielt kvælstoffølsomme naturarealer omkring bruget. Ammoniakemissionen fra stalde og gødningslagre er beregnet til at falde fra 616 kg N/år til 538 kg N/år. Faldet udgør således 78 kg N/år. Via husdyrgodkendelse.dk er der automatisk foretaget beregning af kvælstofdeposition til punkt 1, som er det nærmeste 7 areal. Punkt Naturtype Retning (grader) Afstand (m) Merdeposition (kg N/ha/år) Totaldeposition (kg N/ha/år) 1 7 overdrev ,0 0,0 Baggrundsbelastningen i området er ca. 16 kg N/ha/år. Punkt 1 Arealet ligger ca. 900 m syd for ejendommen, se punkt 1 på kort 3b, og er registreret som både 3 beskyttet overdrev jf. naturbeskyttelsesloven og 7 areal jf. husdyrloven. Der er automatisk foretaget beregning af ejendommens kvælstofdeposition på arealet, eftersom det udgør nærmeste 7 areal.

16 Både merdepositionen og totaldepositionen er beregnet til 0,0 kg N/ha/år og den påvirkning vurderes ikke at være væsentlig. Enkelte 3 beskyttede naturarealer og et potentielt ammoniakfølsomt skovareal ligger nærmere ejendommen end punkt 1 og påvirkes derfor mere end punkt 1. Arealerne ligger ca m fra ejendommen, se kort 3b. Eftersom der sker et fald i ammoniakfordampningen fra ejendommen, vurderes projektet ikke at kunne påvirke arealerne væsentligt og der er ikke foretaget yderligere beregninger eller vurderinger. Nærmeste naturareal, der samtidig ligger indenfor Natura 2000 område, ligger ca. 6 km fra ejendommen og det vurderes ikke at der vil kunne beregnes en påvirkning fra husdyrbruget (se herom i senere afsnit om habitatdirektivet). Projektet opfylder husdyrlovens krav vedrørende ammoniaktab og er ikke i strid med naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Det vurderes herved, at husdyrbruget i realistisk og hensigtsmæssigt omfang bidrager til mål om reduktion af ammoniakbelastning af områdets naturarealer. Natura 2000-områder og bilag IV-arter Med henvisning til placering af brugets driftsbygninger i forhold til Natura 2000 områder kan det umiddelbart godtgøres, at husdyrbruget ikke væsentligt påvirker naturtyper og arter i NATURA områder. Husdyrbrugets driftsbygninger ligger ca. 6 km fra nærmeste Natura 2000 område i Rebild Kommune. Det vurderes, pga. afstanden, ikke at projektet kan medføre en væsentlig påvirkning af arter og naturtyper indenfor Natura 2000 området. En række dyr omfattet af naturbeskyttelseslovens 29a og habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området omkring udbringningsarealerne. Ifølge oplysninger i Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV (DMU Faglig rapport nr. 635, 2007) kan der i Rebild Kommune være forekomst af flere arter af flagermus samt odder, markfirben, løgfrø, spidssnudet frø og stor vandsalamander. Rebild Kommune er ikke bekendt med konkrete yngleforekomster i området. Mest sandsynlig forekomst ved bygningerne er arter af flagermus, som kan blive påvirket af evt. nedrivninger eller træfældninger. Eventuelle levesteder i nærheden af bygningerne antages i øvrigt at være sammenfaldende med de vurderede naturarealer i forrige afsnit og det vurderes ikke at kvælstofdeposition fra husdyrbrugets anlæg vil skade eller ødelægge eventuelle yngle- eller rasteområder. Påvirkning fra arealer De fleste udbringningsarealer ligger umiddelbart omkring ejendommen. To udbringningsarealer ligger nærmere Lerkenfeld Å/Brorstrup Kær (mark 15 og 16) og to arealer (mark 20 og 21) ligger nær Lille Binderup. Se kort 3a. Alle udbringningsarealer på nær mark 15 og 16 - ligger indenfor Særlige værdifulde landbrugsområder jf. Kommuneplan , hvor det primære hovedhensyn er landbrug og landbrugets strukturudvikling. Mark 15 og 16 ligger indenfor Særlige naturområder jf. Kommuneplan , hvor planlægning for og administration af arealanvendelsen og tilstanden skal tjene til opfyldelse af byrådets mål for naturbeskyttelse. Det ansøgte vurderes ikke at være i strid med hverken ovennævnte eller andre relevante retningslinjer i Kommuneplan

17 Museumsloven Der er ikke registreret fredede fortidsminder eller beskyttede diger på selve udbringningsarealerne. Naturbeskyttelsesloven Den oplyste anvendelse af arealerne forudsætter ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer eller fredningsbestemmelser. Ingen af udbringningsarealer rummer 3 beskyttet naturtyper, men flere steder grænser udbringningsarealer op til 3-beskyttede naturtyper herunder især enge. Mark 20 omkranser en beskyttet sø og samtidig fremgår det af naturerhvervsstyrelsens (vejledende) kompensationskort, at der er 10 m bræmme omkring søen. På baggrund af terrænforholdene i området vurderes husdyrbruget ikke at rumme udbringningsarealer med særlig risiko for overfladeafstrømning af udbragt gødning eller erosionsmaterialer. Samlet vurderes det ikke at fortsat almindelig landbrugsdrift medfører tilstandsændring af de pågældende beskyttede naturarealer. NATURA 2000-områder og bilag IV-arter Husdyrbrugets drift omfatter ikke arealanvendelse inden for NATURA 2000-områder. Brugets potentielle påvirkninger af naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for nærmestliggende NATURA 2000-områder, er derfor luftbåren kvælstofbelastning fra udbringning af husdyrgødning samt udvaskning eller overfladeafstrømning af gødningsstoffer til vandløb og marine områder nedstrøms i NATURA 2000-områder. Sidstnævnte er behandlet i afsnit om overfladevand. Husdyrbrugets udbringningsarealer ligger minimum 3 km fra nærmeste Natura 2000 område; den korteste afstand er mellem mark 20-0 og Natura 2000 område nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Det vurderes, pga. afstanden, ikke at projektet kan medføre en væsentlig påvirkning af arter og naturtyper indenfor Natura 2000 området. Projektet vurderes herefter ikke at modvirke mål om gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for NATURA 2000-områder. En række dyr omfattet af naturbeskyttelseslovens 29a og habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området omkring udbringningsarealerne. Ifølge oplysninger i Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV (DMU Faglig rapport nr. 635, 2007) kan der i Rebild Kommune være forekomst af flere arter af flagermus samt odder, markfirben, løgfrø, spidssnudet frø og stor vandsalamander. Rebild Kommune er ikke bekendt med konkrete yngleforekomster af nogen af de nævnte arter på husdyrbrugets arealer. Forskriftsmæssig drift af markarealerne vurderes ikke at være til skade for eventuelle forekomster af flagermus eller odderforekomst langs vandløb i området. Markerne vurderes ikke umiddelbart at rumme egnede levesteder for stor vandsalamander, markfirben, løgfrø eller spidssnudet frø. Sammenfatning Miljøtilladelsen gives på en række generelle vilkår, der bl.a. sigter mod beskyttelse af natur mod uønskede påvirkninger. Efter vurdering af projektoplysningerne og områdets natur- og landskabsforhold finder Rebild Kommune, at tilladelsen sikrer naturbeskyttelsesinteresserne i området. Der stilles derfor ikke supplerende vilkår til naturbeskyttelse. Det vurderes, at projektet er i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplan 2009 for beskyttelse af natur og landskab. Specifikt vurderes projektet ikke at ville forringe tilstand af beskyttede naturtyper eller modvirke mål om gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for NATURA 2000-områder eller forringe levevilkår for bilag IV-arter.

18 Bilag 3a. Kort med udbringningsarealer og natur

19 Bilag 3b. Kort med natur

20 Bilag 4 Udtalelse fra Vesthimmerlands Kommune

21 Bilag 5. Oversigt over udbringningsarealer

Miljøgodkendelse af arealer til

Miljøgodkendelse af arealer til af arealer til Lille Østrupvej 14, Østrup, 9530 Støvring 16 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse DATO 2014 Journal nr. 09.17.22-P19-6750-12

Læs mere

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager Center Natur og Miljø POUL ERIK DALUM Haverslevvej 138 Kragelund 9610 Nørager E-mail: ped@haverslevnet.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.17-P19-3-13

Læs mere

Center Natur og Miljø 10 TILLADELSE. Til husdyrbruget med kødkvæg og opdræt Trængstrupvej 71, 9541 Suldrup. Tilladelses dato: XX

Center Natur og Miljø 10 TILLADELSE. Til husdyrbruget med kødkvæg og opdræt Trængstrupvej 71, 9541 Suldrup. Tilladelses dato: XX 10 TILLADELSE Til husdyrbruget med kødkvæg og opdræt Trængstrupvej 71, 9541 Suldrup Tilladelses dato: XX Sagsnr. 09.17.16-P19-10-13 1 10 miljøtilladelse til etablering af kødkvæg med opdræt på ejendommen

Læs mere

Center Natur og Miljø 10 TILLADELSE. Til husdyrbruget Økologisk hønnikeproduktion Astrupvej 1, 9575 Terndrup. Tilladelses dato: xx-xx 2013

Center Natur og Miljø 10 TILLADELSE. Til husdyrbruget Økologisk hønnikeproduktion Astrupvej 1, 9575 Terndrup. Tilladelses dato: xx-xx 2013 10 TILLADELSE Til husdyrbruget Økologisk hønnikeproduktion Astrupvej 1, 9575 Terndrup Tilladelses dato: xx-xx 2013 Sagsnr. 09.17.16-P19-1-13 10 miljøtilladelse til etablering af økologisk hønnikeproduktion

Læs mere

10 TILLADELSE Udvidelse af hestehold Storhøjvej Støvring

10 TILLADELSE Udvidelse af hestehold Storhøjvej Støvring 10 TILLADELSE Udvidelse af hestehold Storhøjvej 3 9530 Støvring Tilladelses dato: 8.11.2013 Sags.nr.: 09.17.00-K08-2121-12 10 miljøtilladelse til udvidelse hestehold på ejendommen Storhøjvej 3, 9530 Støvring

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer til

Miljøgodkendelse af arealer til af arealer til Døstrupvej 191, 9610 Nørager 16 Lbk nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse 25. september 2015 Journal nr. 09.17.22-P19-3-15 Rebild Kommune

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Udkast Miljøgodkendelse af arealer til

Udkast Miljøgodkendelse af arealer til Udkast Miljøgodkendelse af arealer til HP Agro ApS, Hobrovej 187, 9520 Skørping 16 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse DATO 2014 Journal nr.

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Center Natur og Miljø

Center Natur og Miljø Center Natur og Miljø Landmand Lars Lomholt Præstevej 11, Årestrup 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.44-P19-15-14 Ref.: Lone

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013 Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev Den 11. marts 2013 Sejstrupvej 13 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 28. januar 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013 Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive mosegaarden7800@gmail.com Den 20. september 2013 Hvidemosevej 2 7800 Skive - Afgørelse - Anmeldeordning - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune

Læs mere

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013 John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev hkkristensen@jubii.dk Den 20. marts 2013 Fiskbækvej 16 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype - 2013 Skive Kommune har den 20. februar

Læs mere

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2. GÅRDEJER BJARNE NIELSEN Blenstrupvej 15 8983 Gjerlev J Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 22-2-2016 / 09.17.22-P19-4-15

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde 1 of 9 Solvang I/S 17-12-2014 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 14/38064 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 31. oktober

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding TEKNIK OG MILJØ TEAM ERHVERVSMILJØ Dato: 17-06-2015 Sagsnr.: 15/17029 Hans Skøtt Warming Ribevej 84 6630 Rødding Kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen Dir. tlf.: 7996 6268 E-mail: mhni@vejen.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Solvang I/S 14-03-2016 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 16/3050 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 11. januar 2016 modtaget

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

TILLADELSE. Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1

TILLADELSE. Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1 TILLADELSE Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1 Indholdsfortegnelse: Tilladelse til etablering af husdyrbruget på ejendommen... 3 Vilkår... 3 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46 Erling Gert Nielsen 25-11-2016 Lemmervej 12 Sagsnummer.: 16/36725 8544 Mørke Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Trine Jensen Tlf.: 87 53 54 10 Syddjurs Kommune har den 29.9.2016 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015 Erik Bligaard Viborgvej 309 7840 Højslev bligaard24@hotmail.com Den 14. april 2015 Viborgvej 314 7840 Højslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. marts 2015 modtaget

Læs mere

Afgørelsen er meddelt i medfør af 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2.

Afgørelsen er meddelt i medfør af 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2. Natur og Miljø Jens Peter Jensen Gammel Vodstrupvej 11 Vodstrup 7900 Nykøbing M Dato: 15-06-2016 Sagsnr.: 773-2016-13262 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse om udvidelse

Læs mere

Ole Nannerup Jungetvej Roslev Den 17. juni 2013

Ole Nannerup Jungetvej Roslev Den 17. juni 2013 Ole Nannerup Jungetvej 25 7870 Roslev ole@nannerup.net Den 17. juni 2013 Jungetvej 37 7870 Roslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 15. maj 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle Torben Ulrich Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L01-000013

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype.

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej 25 7870 Roslev CVR-nr. 19473384 Den 20. juli 2017 Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Skive Kommune har modtaget en anmeldelse om skift i dyretype

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Tilladelse gives hermed som et tillæg til ejendommens 10 tilladelse af 3. april 2008.

Tilladelse gives hermed som et tillæg til ejendommens 10 tilladelse af 3. april 2008. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7 9610 Nørager Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.16-P19-3-13 Ref.:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - ændringer i staldanlæg, dyrehold, arealer samt fristforlængelse 12 Lov nr. 1488 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015 Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Per@siggaard.fr Den 11. marts 2015 Siggårdvej 37 A - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. februar 2015 modtaget anmeldelse

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus Kommune har den 3. maj 2013 modtaget anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 25. maj 2016 Indhold Indhold... 2 Ejer og driftsforhold... 3 Miljøgodkendelse efter Husdyrloven...

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 1. oktober 2014

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 1. oktober 2014 Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk Den 1. oktober 2014 Furvej 31 7800 Skive - Anmeldelse 30 - Dyrevelfærd udvidelse - Uden nabo høring Skive Kommune har den 26. september 2014 modtaget

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Center Natur og Miljø

Center Natur og Miljø Center Natur og Miljø MARIENHOLM & LYNDERUPGÅRD APS Jyllandsgade 1 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.44-P19-16-14 Ref.: Lone Borup

Læs mere

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013 Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk Den 9. september 2013 Krarupvej 29 7800 Skive - Afgørelse - 19 g - Fuldestalde - Emissionsorienteret. Skive Kommune har den 8., 15. og

Læs mere

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk Dato: 2. april 2012 Vagn Nielsen Næsbyvej 19 Sagsnr.: 11/64925 4300 Holbæk Dir.tlf.: 72 36 41 20 Sagsb.: Henriette Fries E-mail: landbrug@holb.dk Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300

Læs mere

Afgørelse om skift i dyretype

Afgørelse om skift i dyretype Gunnar Sørensen 12-01-2016 Havvej 34 Sagsnummer.: 15/51685 8420 Knebel Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om skift i dyretype Syddjurs Kommune har modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper BYG OG MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Bådsdal 1 Fannerup Mark 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500

Læs mere

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr I/S Pejstrupgård c/o Sten Jensen Kirkevej 51 7250 Hejnsvig Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr. 3300 0057 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved etablering af støbt plads på husdyrbruget Kirkevej

Læs mere

Center Natur og Miljø

Center Natur og Miljø Center Natur og Miljø BIRTE MUNK HOLLER Abildgårdsvej 36, Byrsted 9240 Nibe Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.44-P19-7-15 Ref.: Lone Borup

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2015 J.nr.: NMK-133-00154 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Anders D. Lassen Brattingsborg Gods 8305 Samsø Den 21. maj 2014 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4,

Læs mere

Center Natur og Miljø

Center Natur og Miljø Center Natur og Miljø Søren Buus Niss Hjortholmvej 21, Brunholm 9541 Suldrup Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.42-P19-5-14 Ref.: Regitze Steenfeldt

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne.

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne. Odense Kommune Att.: Tine Skyttegård Andreasen Sendt pr. mail Side1/5 Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 66 Fax: 65 15 14 99 Email: tbj@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af

Læs mere

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,3

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,3 Teknik og Miljø Gert Overgaard Christensen Staghøjvej 44 Frøslev 7900 Nykøbing M Dato: 06-10-2016 Sagsnr.: 773-2016-21641 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse af

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Anne-Marie Krogsgård Vejlebæksvej 10 5300 Kerteminde Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail:

Læs mere

Center Natur og Miljø

Center Natur og Miljø Center Natur og Miljø GÅRDEJER JOHN SIIGER HANSEN Guldbækvej 118, Guldbæk 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.42-P19-4-14 Ref.:

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på Brædstrupvej 20, Åle, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på Brædstrupvej 20, Åle, 7160 Tørring Annelise Hansen og Jens Peter Pedersen Brædstrupvej 20 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr.

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr. THORKILD OG CHR FRIIS HANSEN Borbjerg Byvej 2 7500 Holstebro Dato: 09-06-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-18-13 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej 6 7430 Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har onsdag den 24. februar 2016, modtaget en anmeldelse efter

Læs mere

Miljø og Natur. GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej Assens. Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning

Miljø og Natur. GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej Assens. Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej 8 5610 Assens 30-06-2016 Sags id: 16/10644 Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning Mygindgård, Mygindvej 8, 5610 Assens (luftfoto 2016) Kontaktperson:

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Per Sørensen Ronnumvej 7 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere