Notat om VVM screening af udvidelse af solvarmeanlæg samt etablering af solcelleanlæg til el-produktion på Skørping Nord 11, 9520 Skørping

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om VVM screening af udvidelse af solvarmeanlæg samt etablering af solcelleanlæg til el-produktion på Skørping Nord 11, 9520 Skørping"

Transkript

1 Notat Center Natur og Miljø Journalnr: P Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 14. januar 2014 Notat om VVM screening af udvidelse af solvarmeanlæg samt etablering af solcelleanlæg til el-produktion på Skørping Nord 11, 9520 Skørping Side 1 af 14

2 Indhold Projektet... 3 Sagens dokumenter... 4 Screening efter bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen Anlæggets karakteristika Anlæggets placering Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning Konklusion Side 2 af 14

3 Projektet Rebild Kommune har den 24. september 2013 modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af solcelleanlæg til el-produktion på taget af lagerhal Skørping Nord 11, matrikel nr. 27 m, 9520 Skørping og den 14. oktober 2013 modtaget en ansøgning om tilladelse til udvidelse af det eksisterende solvarmeanlæg nordøst for ejendommen Skørping Nord 11, 9520 Skørping Matrikelnr. 27m Skørping By, på matrikel nr. 27 h, Skørping. Virksomheden Skørping Varmeværk a.m.b.a. er beliggende i byzone. Virksomhedens hovedaktivitet er fjernvarmeproduktion. Produktionen foregår på en flis-kedel med en ydelse på 7 MWh + røgvasker med en ydelse på 1,7 MWh samlet kedelanlægs ydelse er 8,7 MWh. Virksomheden etablerede i 2011 en biaktivitet til fjernvarme i form af et solvarmeanlæg på m 2, der producerer ca MW varme pr. år. Virksomheden ønsker nu at udvide dette solvarmeanlæg med yderligere ca m 2 med elementer tilsvarende de i 2011 opsatte. Den forventede varmeproduktion vil være ca MWh/år. Desuden er det ønsket at udvide el-produktionen ved etablering af et solcelle-anlæg på taget af lagerhallen med en forventet produktion på 207 MWh det første år. Solcelleanlægget, der ønskes placeret på taget af lagerhallen, vil bestå af 840 stk. solceller á 255 W til el-produktion. Solvarmeprojektet er en udvidelse af den eksisterende produktion i dag. Solvarmeanlægget placeres nord-østligt for det eksisterende varmeværk således, at der opnås maksimal effekt midt på sommeren (der hvor solen står højest på himlen). Panelerne placeres med en hældning på 33. En placering af solvarmefeltet nord-øst for det eksisterende varmeværk vil være den optimale placering både teknisk og økonomisk. Anlægget vil være placeret tilbagetrukket fra offentlig vej og væk fra omkringliggende bebyggelse. Solcelleanlægget placeres på taget af lagerbygning, og vil ikke være synligt fra offentlig vej. De ønskede solfangere og solceller giver ikke refleksion af sollyset, idet de er antirefleksbehandlede. Solvarmeanlægget forbindes til varmeværket på samme måde, som det allerede etablerede solvarmeanlæg med nedgravede fremløbs- og returrør. For at sikre mod lækage fra systemet installeres der en trykalarm. Alarmen sætter ind, hvis væsketrykket falder i solfangerkredsen. Alarmen bliver sendt via solvarmestyringen til varmeværkets SRO-system (styrings- og alarmsystem). Der er endvidere installeret alarmtråde i solfangerkredsens rørføring. Tråden er placeret i rørisoleringen udenom selve medierøret (stålrøret), alarmen sætter ind, hvis der siver væske ud af rørene og ud i rørisoleringen på samme måde som trykalarmen. Alarmen sendes til varmeværkets SRO-system. Side 3 af 14

4 Vagtpersonalet modtager alarmen og kan tage aktion på opgaven. Rørsystemet indeholder ca L kølevæske og solfangerne indeholder ca L kølevæske, i alt ca l kølevæske. Ved overophedning af solvarmefeltet vil en overtryksventil åbne, afløbet fra denne overtryksventil er fast rørforbundet til en L ståltank (opsamlingstank). Tanken er placeret i maskinhal/teknikrum i den nyetablerede lagerhal. Tanken er forsynet med en mekanisk niveaumåler, som viser tankens aktuelle indhold. Når anlægget igen er nedkølet efter en overophedning, skal der fyldes væske på igen. Væsken fra opsamlingstanken genbruges, og væsken pumpes i lukket system fra tanken og tilbage i anlægget. Pumper til anlægget er placeret i kælderen under varmeværket sammen med værkets øvrige pumper. Røranlægget i jord bygges op med stålrør og komponenter fra Logstor Rør. Præ-isolerede stålrørssamlinger svejses sammen af certificerede rørsvejsere/fjernvarmemontører. Disse montører er ligeledes certificerede til at lave muffesamlinger (isoleringssamlinger). Muffetype: Krympemuffer til opskumning for hver samling. Rørene vil blive tæthedsprøvet med luft, inden der laves muffemontage. Solvarmeanlægget skal benyttes som supplerende varmekilde, der forventes en samlet årlig produktion på ca MW varme. I solfangerne anvendes en glykol-blanding for at undgå frostsprængning på anlægget om vinteren. Det er i databladet oplyst, at der benyttes stofferne propan-1,2-diol (93%) og natrium-2-ethylhexanoat (<5%). Solcelleanlægget til el-produktion vil bestå af 840 stk. solceller á 255 W. Panelerne placeres som liggende moduler på taget af lagerhallen. Sagens dokumenter Ansøgning om etablering af solcelleanlæg til varmeproduktion Ansøgning om udvidelse af solvarmeanlæg Side 4 af 14

5 Screening efter bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen Solvarme- og solcelleanlæg, i det følgende samlet kaldet projektet, er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3.a: Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand, og dermed skal det ansøgte screenes for VVM-pligt. VVM-pligten indtræder, hvis det antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. I forbindelse med screeningen er der taget udgangspunkt i VVM-bekendtgørelsens bilag 3. Punkterne i det følgende refererer til bilaget. 1. Anlæggets karakteristika Anlæggets karakteristika skal især anskues i forhold til: Anlæggets dimensioner Virksomheden ønsker at supplere det eksisterende solvarmeanlæg med etablering af et m 2 solvarmeanlæg til fremstilling af fjernvarme samt et solcelleanlæg til fremstilling af el. Kumulation med andre projekter Solvarmeanlægget (inkl. det allerede etablerede) forventes at kunne producere MW pr. år, og solcelleanlægget til elfremstilling forventes at producere 207 MWh det første år. Idet det nye solvarmeanlæg ønskes placeret ved siden af det eksisterende solvarmeanlæg kan der forekomme kumulation af effekter i forbindelse med lysgener og jord- og grundvandsforurening. Anvendelse af naturressourcer Affaldsproduktion Rebild Kommune vurderer, at eventuelle reflekser fra det nye solvarmeanlæg samt solcelleanlæg på lagerhallen er den væsentligste forurenende/generende faktor i forbindelse med driften. Desuden er der risiko for forurening af jord og grundvand i forbindelse med en eventuel læk af kølervæske fra solvarmeanlægget. Der er endvidere risiko for støjgener fra solvarmeanlægget samt solcelleanlægget og øvrige aktiviteter i forbindelse etableringen. Idet der er tale om placering af det nye solvarmeanlæg samt solcelleanlæg i et industriområde, vurderer Rebild Kommune, at gener i forbindelse med støj ikke vil være væsentlige. Der vil være et mindre behov for anvendelse af råstoffer i forbindelse med etablering af projektet. Rebild Kommune vurderer dog, at det er i så små mængder, at dette ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Der vil opstå affald i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder Side 5 af 14

6 Forurening og gener og i anlægsfasen. Desuden vil der i forbindelse med vedligehold og ophør af driften af solvarme- og solcelleanlæg opstå behov for bortskaffelse af brugte solpaneler. Rebild Kommune vurderer, at bortskaffelse og håndtering af det producerede affald kan ske indenfor rammerne af de eksisterende godkendte affaldsordninger i Rebild Kommune. Rebild kommune vurderer, at de væsentligste gener, der er forbundet med anlæg og drift af solvarmeanlægget og solcelleanlægget på lagerhallen er lysgener, risikoen for forurening af jord og grundvand med kølemiddel samt støj. Solvarmeanlægget og solcelleanlægget er udstyret med refleksfrie glas, hvilket vil mindske risikoen for lysgener i omgivelserne. Desuden viser erfaringer fra lignende projekter, at anlægget vil blive beskidt af vejr og vind, hvilket vil mindske risikoen for reflektioner. Rebild kommune vurderer, at risikoen for lysgener i omgivelserne er minimale. Der anvendes i solfangeranlægget ca L kølervæske og i tilhørende rørsystem L kølervæske. Virksomheden vil for at sikre mod lækager installere en trykalarm, som sætter ind, hvis trykket falder i solfangerkredsen. Virksomheden vil endvidere installere alarmtråde i solfangerkredsens rørføring. Tråden er placeret i rørisoleringen udenom selve medierøret (stålrøret). Alarmen sætter ind, hvis der siver væske ud af rørene og ud i isoleringen. Alarmer sendes til varmeværkets SRO-system. Ved en overophedning af solvarmefeltet vil en overtryksventil åbne. Afløbet fra denne overtryksventil er fast rørforbundet til en l ståltank (opsamlingstank). Tanken placeres i maskinhal/ teknikrum i den nyetablerede lagerhal. Tanken er forsynet med en mekanisk niveaumåler, der viser tankens aktuelle indhold. Når anlægget igen er nedkølet efter en overophedning, skal der igen påfyldes væske. Væsken fra opsamlingstanken genbruges. Væsken pumpes i et lukket system fra tanken og tilbage i anlægget. Rebild Kommune vurderer, at virksomhedens tiltag vil minimere risikoen for en jord- og grundvandsforurening med kølervæske betydeligt og vurderer, at det ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Side 6 af 14

7 Virksomheden har oplyst, at der fra det projekterede solvarmeanlæg og solcelleanlæg ikke vil påføres området støj og vibration. Pumper og varmeveksler til solvarmeanlægget er placeret i kælderen i eksisterende varmeværks bygning. Omtalte pumper er af en sådan størrelse og beskaffenhed, at støjniveauet fra disse ikke overstiger det nuværende støjniveau fra varmeværket (hvilket ligger under de fastsatte grænser for værket). Der vil ikke forekomme øget trafik på virksomhedens interne transportveje, da transportmængden på virksomheden forbliver den samme som hidtil. Det ønskede solfangerfelt giver ikke anledning til støj fra varmeværket, ej heller i form af til- og frakørsel vedrørende varmeværkets drift. Rebild Kommune har ikke hidtil modtaget klager over støj fra driften af virksomheden, og det vurderes, at virksomheden med det indsendte projekt, med placering af pumper og varmeveksler i kælder på eksisterende bygning, vil kunne overholde de allerede stillede støjvilkår givet i den eksisterende miljøgodkendelse. Skørping Varmeværk a.m.b.a. er placeret i byzone i kommuneplanens rammeområde 08.E50, erhvervsområde udlagt til mindre produktions- og fremstillingsvirksomhed, lager og værkstedsvirksomhed og virksomheder indenfor kategorien miljøklasse 2 5. Projektet ønskes etableret i samme område reguleret af lokalplan område til erhvervsformål ved Gl. Skørpingvej. Der kan etableres industri og større værkstedsvirksomhed samt entreprenør- og oplagsvirksomhed og lignende i området. Til- og frakørsel til virksomheden sker via Skørping Nord og ud på Gl. Skørpingvej. Den nærmeste bolig er beliggende i landzone i en afstand af ca. 130 m fra solvarmeanlægget og ca. 250 m fra varmeværket. Det nærmeste boligområde i landzone ca. 800 m fra varmeværket og i byzone ca m fra varmeværket. Ca. 400 m nord for varmeværket ligger Gammel Skørping Kirke. Side 7 af 14

8 Det vurderes med baggrund i ovenstående, at der ikke er nogen planmæssige hindringer for udvidelse af solvarmeanlægget samt etablering af solcelleanlægget på lagerhallen. Området er desuden udlagt med drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsopland til vandværker. Skørping Varmeværk har oplyst, at udvidelsen af solvarmeanlægget vil ske på grunden nordøst for varmeværket. Denne placering vil være optimal både teknisk og økonomisk, endvidere vil placeringen af solvarmeanlægget være trukket tilbage fra offentlig vej og omkringliggende bebyggelse. Solvarmefeltet afskærmes med et beplantet læbælte med træer og buske i tre rækker og en sluthøjde på ca. 2,5 m. I forbindelse med etableringen af solvarmeanlægget vil der ske en terrænregulering af arealet. Der er i dag tale om skrånende areal fra vejen mod nord op mod syd til naboskel. Der er en forskel i niveau på op til et par meter. Terrænet ønskes jævnet ud således, at det bliver jævnt i forbindelse med projektet. Anlægget placeres ikke i et landskab, som er udlagt til særlige værdifuldt landskab. I en afstand af 500 meter syd for og vest for den ønskede placering er der udlagt et område, som særligt værdifuldt landskab. Anlægget placeres 360 meter fra Gl. Skørping Kirke og således uden for 300 m kirkebebyggelseslinjen. I kraft af dimensioner og udformning vurderes anlægget ikke at være i strid med beskyttelseshensyn i fjernbeskyttelseszonen omkring kirken. Der er ca. 350 m til nærmeste gravhøj. Denne ligger nord for projektet. Det er vurderet, at den terrænregulering, der vil ske i forbindelse med projektet, ikke vil påvirke landskabet betydeligt. Med hensyn til placering af solvarmeanlægget er det vurderet, at der ikke vil forekomme gener i forhold til placering, idet der vil være afskærmet til alle sider. Solpanelerne placeres således, at de ikke vil få betydning i forhold til indsynet mod Gammel Skørping Kirke og med fronten væk fra kirken, og bagsiden vil være dækket af ca. 2,5 m høj beplantning således, at anlægget ikke vil være dominerende i forhold til udsynet fra Gammel Skørping Kirke. Side 8 af 14

9 Solcelleanlægget til elproduktion placeres på taget af den kolde lagerhal til flis. Placeringen af dette giver ikke anledning til øget risiko for forurening til jord- og grundvand, idet det ikke indeholder kemikalier. Solcelleanlægget til elproduktion vil ikke kunne ses fra offentlig vej, idet det placeres på sydsiden af lagerhallen. Projektet kræver ikke dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Rebild Kommune vurderer med baggrund i ovenstående, at projektet rent visuelt ikke udgør en væsentlig påvirkning i omgivelserne. Risikoen for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer og teknologier Rebild kommune vurderer desuden samlet, at projektet ikke vil give anledning til begrænsninger for anvendelsen af naboarealer. Der er ikke tale om anlæg omfattet af risikobekendtgørelsen. Rebild Kommune vurderer, at der i forbindelse med projektets etablering og drift ikke er risiko for uheld med væsentlig påvirkning af miljøet. Side 9 af 14

10 2. Anlæggets placering Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af anlægget, skal tages i betragtning, navnlig: Nuværende arealanvendelse Det udvidede solvarmeanlæg ønskes placeret på matrikel nr. 27h beliggende nordøst for det eksisterende fjernvarmeværk. Matriklen er udlagt som byzone og som erhvervsområde i lokalplanen for Skørping. Solcelleanlægget til el-produktion ønskes placeret på bygning under opførsel på ejendommen Skørping Nord 11, 9520 Skørping. Ejendommen er beliggende i byzone. Projektet ønskes placeret i område udlagt med drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsopland for vandværker. Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i området Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder: Rebild Kommune vurderer, at der ikke vil opstå konflikt mellem det anmeldte projekt og den udarbejdede lokalplan for området. Projektet ønskes ikke placeret indenfor et råstofområde. Rebild Kommune vurderer, at anlæggene ikke vil udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand. Vådområder. Projektet ønskes ikke placeret i sårbart vådområde. Øst for området løber et vandløb, som løber langs et overdrev samt 2 søer placeret i en afstand af m fra den ønskede placering. Sydvest for området ligger en sø i en afstand af ca. 300 m og nordvest for området i en afstand af ca. 600 m ligger Side 10 af 14

11 et andet overdrev. 500 m syd for området ligger noget hede og ca. 600 m nord for området ligger en mose. Kystområder. Punktet er irrelevant for dette projekt. Bjerg- og skovområder. Projektet etableres ikke i nærheden af et større skovområde eller indenfor skovbeskyttelseslinje. Reservater og naturparker. Projektet ønskes ikke etableret indenfor reservat eller naturpark. Der er ingen planer for etablering af sådanne indenfor området. Vadehavsområdet. Punktet er irrelevant for dette projekt. Områder der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EFfuglebeskyttelsesområder og habitatområder. Projektet ønskes etableret i en afstand af ca. 1,3 km til nærmeste NATURA 2000-område, der er EF-habitatområde nr. 20 (Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø) og EFfuglebeskyttelsesområde nr. 4 (Rold Skov). De tidligere nævnte naturarealer i nærområdet er 3 beskyttede naturtyper, der såvel som forekommende ikke-beskyttede småbiotoper kan rumme arter optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV med krav om beskyttelse uanset, hvor de forekommer. Konkret viden om udbredelse af bilag IV-arter i området haves ikke. Det antages dog umiddelbart, at området er potentielt leve- eller opholdssted for Stor Vandsalamander, Spidssnudet Frø, Løgfrø, Mark Firben og flere arter af flagermus. For såvel bilag IV-arter som naturtyper og arter i NATURA 2000-område er der mål om gunstig bevaringsstatus. Etablering af varmeværket må ikke modvirke dette mål. Påvirkninger af naturtyper, planter og dyr vurderes ud fra kendskab til udbredelse og Kriterier for gunstig bevaringsstatus, Danmarks Naturundersøgelser, Udpegningsgrundlaget for EFhabitatområdet er en lang række af Side 11 af 14

12 naturtyper og arter. Ifølge basisanalysen omfatter udpegningsgrundlaget aktuelt 24 naturtyper og 11 arter. Nærmeste del af habitatområdet, Bjergeskov, rummer bl.a. forskellige bøgeskovstyper, kalkoverdrev, kilder og væld samt arterne Fruesko og Damflagermus. Udpegningsgrundlaget for EFfuglebeskyttelsesområdet er aktuelt Hvepsevåge, Stor Hornugle, isfugl, Sortspætte og Rødrygget Tornskade. Rebild Kommune vurderer på baggrund af afstanden, at projektet ikke vil medføre nogen påvirkning af arter og naturtyper, der er udpegningsgrundlag for habitat eller fuglebeskyttelsesområdet. Projektet forudsætter således ikke en dispensation eller ophævelse af en fredning eller en naturkonsekvensvurdering i henhold til fugle- og habitatdirektivet. Områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet. Etablering af projektet sker ikke på areal, der rummer eller har særligt potentiale som levested for dyrearter, der er særligt beskyttelseskrævende efter bestemmelserne i habitatdirektivets bilag IV og naturbeskyttelseslovens 29a. Anlæg og drift af projektet medfører ikke væsentlige emissioner til vand, jord eller luft. Rebild Kommune vurderer derfor, at projektet ikke vil påvirke områder, hvor miljøkvalitetskrav er overskredet. Tæt befolkede områder. Projektet ønskes ikke etableret i tætbefolket område. Rebild Kommune vurderer derfor, at punktet er irrelevant. Side 12 af 14

13 Vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt. Ejendommen Skørping Nord 11 samt matrikel nr. 27 h nordøst for ejendommen ligger udenfor område udpeget som særligt værdifuldt landskab. Solvarmeanlægget placeres 360 meter fra Gl. Skørping Kirke og således udenfor 300 meter kirkebeskyttelseslinjen. I kraft af anlæggets dimensioner og udformning vurderes det ikke at være i strid med beskyttelseshensyn i fjernbeskyttelseszonen omkring kirken. Der er ca. 300 m til nærmeste gravhøje og anlægget ligger således uden for 100 meter beskyttelseslinjen herfor. Ejendommen eller omgivelserne vurderes ikke at rumme andre betydende biologiske, historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske interesser. Samlet vurderer Rebild Kommune, at projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på landskabet i området. 3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning De potentielle væsentlige virkninger af projekter skal ses i relation til de kriterier, der er anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyn til: Påvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres). Nærmeste nabo til solvarmeanlægget er placeret ca. 130 m nord for matrikel 27 h. Stuehuset til ejendommen ligger placeret, så det ikke har udsigt mod projektet. Påvirkningernes grænseoverskridende karakter. Påvirkningsgrad og -kompleksitet Rebild Kommune vurderer, at de nærmeste naboejendomme i mindre grad vil være påvirket af det visuelle udtryk. Påvirkningen vurderes ikke at være af en sådan grad, at den er væsentlig i denne sammenhæng. Punktet er irrelevant for dette projekt. Der er i forbindelse med ansøgningen redegjort for, hvordan risikoen for forurening af jord og grundvand, Side 13 af 14

14 støjgener samt påvirkningen af det visuelle vil undgås/minimeres. Påvirkningens sandsynlighed Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet Rebild kommune vurderer derfor, at påvirkningen af omgivelserne ikke er komplekse og dermed ikke påvirker miljøet væsentligt. De i anmeldelsen angivne påvirkninger vurderes at være sandsynlige, men idet påvirkningen generelt vurderes at være uvæsentlig, vurderer Rebild kommune, at det ikke giver anledning til VVM-pligt. Rebild Kommune vurderer, at miljøpåvirkningen vil være varig indenfor projektets levetid, idet projektet er blivende. Det vurderes dog også, at påvirkningen er reversibel, idet miljøpåvirkningen næppe vil være til stede, hvis projektet fjernes. Konklusion Rebild Kommune vurderer på baggrund af det foreliggende materiale og den gennemgåede screening, at det anmeldte ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Rebild Kommune vurderer med baggrund i ovenstående, at solvarme- og solcelleanlæggets påvirkning i miljøet samlet set ikke er væsentlig og vil derfor afgøre, at ændringerne ikke medfører VVM-pligt i kommunen. Side 14 af 14

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) 16. marts 2015 Sagsbehandler: Rita Liin Sagsnr. 710-2013-7916 Dokument nr. 710-2014-15652 For: Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Til Haderslev Kommune Dokumenttype VVM-redegørelse og miljørapport Dato ember 2013 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Offentlig høring i 8 uger 201 og til den2014. UDVIDELSE AF

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

19 tilladelse. Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager

19 tilladelse. Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager TEKNIK OG MILJØ Dato: 7. marts 2014 Sagsnr.: 09.08.35-P19-1-13 19 tilladelse Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager Matr. nr. 2dk, 2di, 2dh 2df og 1l Ilskov By, Ilskov

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1.

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 07. juli 2014 NMK-34-00258 og NMK-33-01824 ref.: macos AFGØRELSE i sag om Aarhus Kommunes VVM-screening af affaldsbehandlingsanlæg

Læs mere

1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling

1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling L O K A L P L A N N R. 1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Forslag godkendt i Byrådet den 17.06.2015 Offentligt

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Navitas Rådgivende Ingeniører Skæringvej 100 8520 Lystrup Att. Martin Elkjær Mail: mel@navitasraadgivning.dk 23. maj 2014 Side 1 af 5 Afgørelse: Ikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljøvurdering af vindmølletemaplanen...2/116. 2. Lovgivning og materiale om vindmølleplanlægning...6/116

Indholdsfortegnelse. Miljøvurdering af vindmølletemaplanen...2/116. 2. Lovgivning og materiale om vindmølleplanlægning...6/116 Indholdsfortegnelse Vindmølletemaplan...1/116 Miljøvurdering af vindmølletemaplanen...2/116 1. Indledning...3/116 Mål for vindmølleplanlægning...4/116 Statslige mål for vindmøller...4/116 Mål for vindmøller

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 TEKNIK OG MILJØ Lokalplan nr. 545 For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forsidebilledet viser forslag med to vindmøller set fra Bakkendrupvej

Læs mere

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt plannr Tillæg nr 8 Dato for offentliggørelse af

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

2. december 2013 J.nr.: NMK-33-01230, NMK-34-00182, NMK-41-00200 og NMK-34-00216 Ref.: MACWA

2. december 2013 J.nr.: NMK-33-01230, NMK-34-00182, NMK-41-00200 og NMK-34-00216 Ref.: MACWA Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 2. december 2013 J.nr.: NMK-33-01230, NMK-34-00182, NMK-41-00200 og NMK-34-00216 Ref.: MACWA AFGØRELSE i sag om Syddjurs

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober 2014 1 Forord Hermed foreligger forslag

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune og Lokalplan nr. 373 for et område

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank Jyske Bank Att. Henning Hauge Hansen E-mail hhhh@jyskebank.dk 14. november 2014 Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank På baggrund

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg Sten Harrsen Dato: 12.09.2013 Bredetvedvej 24 Sagsb.: Lotte Jakobsen/JNØ 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/34617 Dir.tlf.: 72 36 41 10 E-mail: grundvand@holb.dk Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere