Montage- og brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage- og brugervejledning"

Transkript

1 Montage- og brugervejledning LMC 223 by Nilan GEO 6 Version: 7.01, Software 1.13

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 3 Tabeloversigt... 3 Generelle oplysninger før montage... 4 Sikkerhed... 5 Anlægsopbygning... 6 Tilslutning af varmepumpe... 7 Drift og vedligehold... 8 Start af varmepumpen... 8 Tryk i jordvarmekreds (jordslange)... 9 Påfyldning af brine på jordslangekreds... 9 Vandtryk i centralvarmekredsen... 9 Påfyldning af vand i centralvarmekredsen Snavsfilter i centralvarmekreds og jordvarmekreds Vedligehold og garanti Betjening Valg af menu Service menu Indstilling af værdier Sprog Menuoversigt Driftstatusmenu Driftsformsmenuer Bruger funktion Hovedmenuer Funktionsbeskrivelse Varmepumpens kompressor Frekvensstyret kompressor (variabel kapacitet) Jordslange og brine Kondensator og varm cirkulationspumpe Tilladt indsatsområde for varmepumpen Suppleringsvarme Centralvarme Kurvestyring via udetemperatur for centralvarme Frostsikring Forvarme af brugsvand Menuen alarmer Højtryksalarm Lavtryksfejl Lækage Installation EL-tilslutning Gulvvarmekreds Jordslangekreds Tæthedsprøvning: Påfyldning af brine Sikkerhed jordslangesystem Isolering af rør Afløb og opsamlingsbakke Bortskaffelse af varmepumpen Checkliste til væske/vand varmepumpeanlæg før opstart... 33

3 Figuroversigt Figur 1: Eksempel på anlægsopbygning... 6 Figur 2: GEO 6 monteret i Compact P... 8 Figur 3: LMC 223 Betjeningspanel Figur 4: Kurvevalg for udetemperaturkompensering Figur 5: Principdiagram for anlægsopbygning af jordvarmepumpe Figur 6: Eksempel på udlægning af jordslanger i samlebrønd Figur 7: Eksempel på udlægning af jordslanger med samling inden for sokkel Tabeloversigt Tabel 1: Alarmliste Ret til ændringer forbeholdes Side 3 af 35

4 Generelle oplysninger før montage Kontroller at følgende papirer er leveret med anlægget: Montage- og brugervejledning EL-diagram Hvis du har yderligere spørgsmål til montage af anlægget efter at have læst vejledningen, kan du kontakte din nærmeste Nilan-forhandler, som du finder på Betjening af anlægget foretages med en LMC 223 styring, der tilbyder en lang række funktioner, f.eks. menustyret betjening, sommer/vinterdrift, udekompenseret styring m.m. Inden etablering af et jordvarmeanlæg skal eventuelle tilladelser og godkendelser indhentes hos relevante myndigheder. Jordvarmepumpen GEO er beregnet til opvarmning af boliger med lavtemperatur centralvarmeanlæg med fremløbstemperaturer på op til 45 C. Ret til ændringer forbeholdes Side 4 af 35

5 Sikkerhed Afbryd altid strømforsyningen til varmepumpen, hvis der forekommer fejl, der ikke kan afhjælpes via betjeningspanelet. Forekommer der fejl på EL-førende dele på varmepumpen, skal en autoriseret ELinstallatør altid kontaktes for udbedring af fejlen. Undgå direkte berøring af rørene til varmesystemet i varmepumpen, da de kan være meget varme. Mange typer frostsikring er sundhedsskadelige, farlige ved indtagelse og skal opbevares utilgængeligt for børn. For at sikre varmepumpen imod skader er den forsynet med følgende sikkerhedsudstyr: Ekspansionssystemer for centralvarme og brine-/jordkreds. Sikkerhedsventiler for centralvarme og brine-/jordkreds. Lav- og højtryksafbryder for kompressor Trykvagt brine-/jordkreds (lovpligtig miljøpressostat mod lækage) Minimum/frosttermostat (afbryder varmepumpen hvis temperaturen bliver for lav i brinekredsen) Varmepumpen skal underkastes passende serviceeftersyn i henhold til gældende love og regler således, at anlægget holdes i forsvarlig stand, så krav til sikkerhed og miljø er overholdt. Ansvaret for vedligeholdelse af varmepumpen påhviler ejeren/brugeren. Jordvarmekredsen indeholder frostvæske, der kan skade grundvandet ved udslip. Kontakt straks en autoriseret servicemontør ved mistanke om utætheder i dit jordvarmesystem. Ret til ændringer forbeholdes Side 5 af 35

6 Anlægsopbygning EL-montage/strømforsyning (inkl. sikkerhedsafbryder) skal monteres af en autoriseret EL-installatør. Anlægget tilsluttes i henhold til det medleverede EL-diagram. Figur 1: Eksempel på anlægsopbygning Jordvarmanlæggets funktion Jordvarmepumpen GEO er beregnet til opvarmning af boliger med lavtemperatur centralvarmeanlæg med fremløbstemperaturer på op til 45 C, f.eks. gulvvarmesystemer. Anlægskomponenter (funktion) Jordvarmeanlægget henter varme fra jorden gennem jordslangerne (3). Jorden er et varmelager der akkumulerer varme fra solen om sommeren og afgiver varmen til jordslangekredsen (3) om vinteren. Temperaturen i vand-/frostsikringblandingen (=brine) fra jordslangerne (1). Brinen skal frostsikres til et frysepunkt fra -20 C til -18 C. For at udnytte energien i brinen anvendes en varmepumpe som transporterer varmeenergi fra en lav temperatur i brinemediet til en højere temperatur i centralvarmevandet. Cirkulationspumper (8) sørger for væsketransporten i både jordslangekredsen (3) og centralvarme/gulvvarmekredsen (10). Varmepumpen består af en fordamper(4), kompressor (5), kondensator (6) og en ekspansionsventil (7) som er forbundet med et kølemiddel i en såkaldt kredsproces i et lukket system. Frostvæsken i jordvarmekredsen opvarmes af jorden og nedkøles i fordamperen. Efter fordamperen komprimeres kølemidlet i kompressoren og temperaturen og tryk af kølemidlet øges. Ved varmeveksling i kondensatoren afgiver kølemidlet varmeenergi til centralvarmevandet, og centralvarmevandstemperaturen stiger. Efter kondensatoren sænkes kølemiddeltrykket i ekspansionsventilen, og kølemidlet fortsætter over i fordamperen, hvor det nedkøler brinen før retur til jordslangekredsen (2). I centralvarmekredsen er der installeret et suppleringsvarmelegeme (9), som kan supplere jordvarmeanlægget ved særligt højt varmebehov. Ret til ændringer forbeholdes Side 6 af 35

7 Tilslutning af varmepumpe Label vedhæftet på varmepumpe Ret til ændringer forbeholdes Side 7 af 35

8 Drift og vedligehold Ved opstillingen bør der tages hensyn til fremtidig service og vedligehold. Der anbefales en minimum friplads foran anlægget på minimium 1 m. Start af varmepumpen Før start af varmepumpen kontrolleres følgende: Trykket i centralvarmeanlægget, se Figur 5, punkt 17 Trykket i jordslanger, se Figur 5, punkt 17 At både centralvarmekredsen og jordvarmekredsen er udluftet. At centralvarmekredsen har en overstrømsventil eller andet omløb, som sikrer gennemstrømning, se Figur 5, punkt 28 Checkliste til væske/vand varmepumpeanlæg før opstart skal gennemgås før opstart. Varmepumpen kan herefter slås til på sikkerhedsafbryderen. Varmepumpen stoppes på sikkerhedsafbryderen. Figur 2: GEO 6 monteret i Compact P 1 fremløb centralvarme - (3/4 ) 2 returløb centralvarme - (3/4 ) 3 fremløb brine fra jordslange - (1 ) 4 returløb brine til jordslange - (1 ) 5 sikkerhedsventil - brinekreds 6 manometer brinekreds For GEO 6, leveres løst sikkerhedsventil og manometer for centralvarmekreds Ret til ændringer forbeholdes Side 8 af 35

9 Tryk i jordvarmekreds (jordslange) Trykket skal kontrolleres op til flere gang dagligt de første dage. Om nødvendigt skal der efterfyldes brine på anlægget. Se Figur 5, punkt 17 Brinetrykket vil stabiliseres efter nogle dage og kontrollen kan herefter indskrænkes til én gang om måneden. Det er vigtigt, at brinetrykket er korrekt, da for lavt tryk i jordvarmekredsen kan/vil medføre at jordvarmeanlægget går i alarm tilstand. Der skal muligvis fyldes brine på et par gange det første år i forbindelse med udluftning af jordvarmekredsen. Påfyldning af brine på jordslangekreds Brinen i jordvarmekredsen består af vand iblandet frostvæske (Ethanol, IPA sprit, ethylenglykol eller propylenglykol). Varmepumpen er udstyret med en lavtrykspressostat, der sikrer, at brinen aldrig bliver så kold, at den fryser til is, og dermed sikres jordvarmepumpens varmeveksler mod frostsprængning. Frostsikringen er tilpasset drifttemperaturerne i jordvarmekredsen. Det er meget vigtigt at frostsikringen blandes grundigt inden væsken fyldes i jordvarmekredsen, idet der ingen opblanding sker i jordslangerne. Hvis ikke kan varmepumpen risikerer at fryse med deraf følgende frostsprængninger. Påfyldning af brine må kun foretages af en autoriseret installatør. Inden påfyldning skal det kontrolleres, at jordslangerne er tætte. Påfyldning af brine på jordvarmekredsen udføres således før opstart: Varmepumpen og cirkulationspumpen slås fra på hovedafbryderen inden der fyldes brine/frostvæske på anlægget Der afspærres på den ene ventil ved cirkulationspumpen i brinekredsen Figur 5, punkt 18 Ved hjælp af en kombineret blande- og udluftningstank udstyret med en kraftig påfyldningspumpe fyldes brine på jordvarmekredsen via påfyldningshanerne Figur 5, punkt 13, indtil jordvarmeslangen er udluftet. Varighed minimum 1 time. Afspærringsventilen ved cirkulationspumpen i brinekredsen Figur 5, punkt 18, åbnes igen og varmepumpedelen fyldes og udluftes nu, som jordkredsen Hvis der skal fyldes brine på jordvarmekredsen flere gange tyder det på lækage i jordslangerne. Kontakt ALTID straks en autoriseret servicemontør/installatør hvis De har mistanke om lækage. Vandtryk i centralvarmekredsen Vandtrykket i centralvarmekredsen skal kontrolleres nøje de første dage endda op til flere gange dagligt. Om nødvendigt efterfyldes vand på anlægget, se Figur 5, punkt 13 Vandtrykket vil stabiliseres efter nogle dage og kontrollen kan herefter indskrænkes til én gang om måneden. Hvis der udover i opstartsfasen skal fyldes vand i centralvarmekredsen, bør det efterses for utætheder. Ret til ændringer forbeholdes Side 9 af 35

10 Påfyldning af vand i centralvarmekredsen Varmepumpe og cirkulationspumpe skal afbrydes på hovedafbryder. Der fyldes vand på centralvarmekredsen via påfyldningshanen, Figur 5, punkt 13, indtil vandtrykket er korrekt, Figur 5, punkt 17 Der er automatisk udlufter på varmebeholder, centralvarmekreds m.v. som aktiveres automatisk, når der påfyldes vand på anlægget. Der efterfyldes vand på anlægget indtil vandtrykket er korrekt. Hvis vandtrykket forsvinder helt under udluftningen skal påfyldningen af vand gentages helt fra start. Varmepumpen startes igen ved at slå hovedafbryderen til. Snavsfilter i centralvarmekreds og jordvarmekreds Umiddelbart efter, at varmepumpen er sat i drift, kan der dannes en del snavs i de 2 kredse. Snavsfilteret er placeret i centralvarmestrengen og i jordslangestrengen uden for varmepumpen, som vist på Figur 5. Filterne skal kontrolleres og renses flere gange dagligt lige efter idrifttagelsen af varmepumpen, indtil filterne forbliver rene. Ved normal drift af varmepumpen er det tilstrækkeligt at kontrollere filteret 2 gange årligt. Rensning af snavsfiltererne: Varmepumpen slås fra på hovedafbryderen. Afspærringsventilerne på hver side af filteret lukkes. Filteret trækkes ud og skylles rent. Filteret sættes på plads og afspærringsventilerne åbnes før varmepumpen slås til på hovedafbryderen. Vedligehold og garanti Varmepumpen skal underkastes passende serviceeftersyn i henhold til gældende love og regler således, at anlægget holdes i forsvarlig stand så krav til sikkerhed og miljø er overholdt. Det anbefales, at ejeren/brugeren straks efter ibrugtagning af anlægget rådfører sig med en autoriseret servicemontør om omfang og frekvens af serviceeftersyn. Ansvaret for vedligeholdelse af varmepumpen påhviler ejeren/brugeren. Jordvarmekredsen indeholder frostvæske, der kan skade grundvandet ved udslip. Kontakt straks en autoriseret servicemontør ved mistanke om utætheder i dit jordvarmesystem. Installatøren af varmepumpen er forpligtiget til at yde garanti til ejeren/brugeren i henhold til gældende love og regler. For specifikke garantibetingelser henvises til ejerens/brugerens aftale med sin leverandør. En forudsætning for garantiforpligtelsen er, at service og vedligehold er gennemført, som beskrevet. Ret til ændringer forbeholdes Side 10 af 35

11 Betjening GEO er udstyret med nedenstående betjeningspanel. Figur 3: LMC 223 Betjeningspanel. Betjeningspanelet bruges til at styre varmepumpens drift. Styringen har 2 dioder til venstre for displayet: - Den øverste lyser, når varmepumpen er i drift. - Den nederste lyser, når suppleringsvarmen er i drift. Baggrundslyset i displayet blinker, hvis anlægget er gået i alarmtilstand. LMC 223 betjeningspanel styres udelukkende via drejeknappen til højre for displayet. Drejeknappen har 3 funktioner: - Drej med uret: Gå til næste menupunkt eller forøg den viste værdi i displayet. - Drej mod uret: Gå til forrige menupunkt eller mindsk den viste værdi i displayet. - Tryk: Vælg undermenu, aktiver justering af værdi eller godkend den viste værdi. Lyset i displayet vil tændes, når panelet betjenes. Lyset slukkes, hvis panelet ikke betjenes i 30 sekunder. Hvis panelet ikke betjenes i 5 minutter, vil styringen gå tilbage til hovedmenuens første vindue: status-menuen. Valg af menu Der skiftes mellem de forskellige menuer ved at dreje på knappen. Menuer med en pil nederst til højre har desuden en undermenu, der aktiveres ved at trykke én gang på knappen. Der skiftes mellem undermenuens punkter ved at dreje på knappen. Undermenuen forlades ved at dreje frem eller tilbage indtil menu up vises i displayet og herefter trykke på knappen. Service menu Underpunkterne i servicemenuen er ikke tilgængelige under normal drift, da de kun bruges i forbindelse med installation og service. Indstilling af værdier Indstilling af værdierne i displayet foretages på følgende måde: - Drej knappen indtil den værdi, der ønskes ændret, vises i displayet. - Tryk på knappen for at aktivere værdien. Værdien vil blinke, så længe den kan ændres. - Det er nu muligt at ændre værdien ved at dreje på knappen. - Tryk på knappen for at acceptere den viste værdi. Værdien stopper med at blinke. Ret til ændringer forbeholdes Side 11 af 35

12 Sprog Nederst i servicemenuen er det muligt at vælge mellem forskellige sprog i betjeningspanelet: - Drej knappen med uret indtil servicemenuen vises. - Tryk på knappen for at aktivere servicemenuen. - Drej på knappen indtil menuen LANGUAGE vises i displayet. - Tryk på knappen. Teksten i displayet blinker. - Drej knappen frem eller tilbage indtil det ønskede sprog vises. - Tryk én gang på knappen for at godkende sproget. Teksten stopper med at blinke. Ret til ændringer forbeholdes Side 12 af 35

13 Menuoversigt Driftstatusmenu Anlæggets aktuelle driftsstatus vises som første skærmbillede i hovedmenuerne. OFF START KLAR VARME VAND MANUEL ALARM STOP Anlægget er slukket. Ingen funktioner er aktive bortset fra: - Alarm fra jordslange miljøpressostat - Cirkulationspumpe motionering og frostsikring Opstart af varmepumpe. Cirkulationspumper startes. Efter kort tid skiftes til drift Anlægget er tændt men der er ikke noget aktuelt varmebehov Rumopvarmning. Husets centralvarmetemperatur holdes på den ønskede værdi Produktion af varmt brugsvand Brugeren har aktiveret manuel drift via service menu Aktiv alarm. Anlægget er stadig i drift men med nedsat funktion Anlægget stoppet på grund af kritisk fejltilstand Driftsformsmenuer I menuen DRIFT kan der vælges mellem følgende driftsformer: OFF SOMMER VINTER AUTO Ingen varmefunktioner er aktive Normal tilstand er brugsvand, centralvarme er ikke aktiv Normal tilstand er centralvarme, der skiftes til brugsvand efter behov Anlægget vælger selv driftform på baggrund af udetemperatur gennemsnit, den indstillede sommertemperatur og en neutralzone på 3 C - Vinter : Efter ét døgn under sommertemperatur minus neutralzone - Sommer : Efter ét døgn over sommertemperatur Når brugerfunktion VARME er valgt under VALG i SERVICE, vælges sommer / vinter tilstand af et eksternt signal på digital indgang DI04 Bruger funktion Via SERVICE menu kan der vælges mellem disse alternative funktioner, som aktiveres af digital indgang DI4. INGEN Ingen funktion på DI4 AFRIM Afrimningstermostat (normally-open) KØL Aktivering af aktiv kølefunktion med 4-vejsventil og eget setpunkt C Varmgas ventil erstattes af 4-vejs ventil på disse anlæg Kan ikke kombineres med passiv kølefunktion valgt under indstillinger FORSKYD Forskydning af centralvarme setpunkt op/ned +/- 30 C Brugsvand tvangsstartes hvis værdien er nul eller positiv - og vand temperatur ligger under setpunkt Brugsvand tvangsstoppes hvis værdien er negativ - og vand temperatur ligger over setpunkt minus indstillet difference. VARME Eksternt valg af tvungen sommer / vinter drift Kun aktiv i driftform AUTO - Vinter drift når indgang er sluttet - Sommer drift når indgang er åben Ret til ændringer forbeholdes Side 13 af 35

14 Hovedmenuer Parametre skrevet med blå skrift nedenfor kan indstilles af autoriseret servicepersonale/brugeren. Produktet leveres med fabriksindstillinger som angivet. Gråtonede felter, indeholder de parametre, som typisk skal ændres. STATUS * VARME DRIFT VINTER T BRUGER EXT 15 C UDLÆS KURVE +/- 0 C T VAND 45 C T DRIFT AKT 33 C T DRIFT SET 32 C T UDE 12 C FORD. T -2 C KP KAP 60 % Udlæsning af aktuel driftstatus tekst * Symbolet viser at en brugerfunktion er aktiv på digital indgang Dette er hoved skærmbilledet Apparatets hovedafbryder og valg af overordnet driftform I driftform AUTO kan valget overstyres af brugerfunktion VARME på digital indgang [OFF, SOMMER, VINTER, AUTO] Alternativt setpunkt valgt via digital indgang for brugerfunktion (kun synlig når der er valgt en brugerfunktion med setpunkt (KØL, FORSKYD)) Undermenu for visning af aktuelle føler- og styringsdata Brugsvand beholder temperatur Centralvarme temperatur Aktuelt setpunkt for centralvarme temperatur. Anbefalet centralvarmetemperatur er 30 C til 45 C. Fast værdi eller variabel værdi ved brug af udekompensering. Udendørstemperatur Fordampertemperatur, angiver temperaturen af den afkølede brine ud af fordamperen Aktuel kompresor kapacitet i % (vises kun hvis der vælges hastighedsstyring af kompressor) Hæver eller sænker det beregnede kurve setpunkt et fast antal grader [-9..9] (kun synlig hvis der er valgt kurvestyring - se menu CENTRAL VARME) Ret til ændringer forbeholdes Side 14 af 35

15 ... Menu fortsat fra forrige side: INDSTIL VARME PUMPE SUPPLER OFF FORSINK SUP 30m GENSTART KP 30m STOP KP 10m KOMPRESS MIN OFF C KOMPRESS MAX 52 C T SOMMER 15 C KPR TRIN OMDR STOP % 10 ST DIFF% 40 U MIN % 20 U MAX % 100 U START% 70 U 60 C % MIN 47 U 40 C % MIN 20 GAIN 7 TN 3m VENT HØJ 50 U LAV % 50 U HØJ % 100 CICRPUMP KONTIN Normalt skjult menu (aktiveres ved at holde knappen nedtrykket i 8 sek mens status menuen er aktiv) Suppleringsvarme frigivelse til drift (til både brugsvand og centralvarme) [OFF, ON] Forsinket indkobling af suppleringsvarme giver varmepumpe bedre chance for at opfylde behov [0..60] minutter Kompressor genstart tid til sikring mod unødig slidtage (mellem to på hinanden følgende starter) [2..60] minutter Minimum stoptid for kompressor (tid fra stop til start) [0..15] minutter Minimum udetemperatur for kompressordrift. Hvis koldere, stoppes kompressor og EL overtager [OFF, ] C Maksimal temperatur for tilladelse kompressordrift (stop herover aht. kondensatortryk) [40..80] Max. temperaturen er Tvarme (T1) ved centralvarme eller brugsvandsproduktion. Skiftepunkt for den automatiske sommer / vinter drift omskifter [0..30] Valg af kompressor driftform on / off eller omdrejningstal regulering [1 TRIN, OMDR] Kapacitet for kompressor stop (Kun synlig når der er valgt OMDR i kompressor trin ) Differens for kompressor start (Kun synlig når der er valgt OMDR i kompressor trin ) Minimal spænding til frekvensomformer (Kun synlig når der er valgt OMDR i kompressor trin ) Maksimal spænding til frekvensomformer (Kun synlig når der er valgt OMDR i kompressor trin ) Startspænding til frekvensomformer (Kun synlig når der er valgt OMDR i kompressor trin ) Kompressor omdrejningsbegrænsning i varmedrift som funktion af aktuelt setpunkt - kurve max. [MIN, OFF] (Kun synlig når der er valgt OMDR i kompressor trin ) Kompressor omdrejningsbegrænsning i varmedrift som funktion af aktuelt setpunkt - kurve min. [MIN, OFF] (Kun synlig når der er valgt OMDR i kompressor trin ) Forstærkning i PI regulator (fabriksindstilling:5 % pr Grad) (Kun synlig når der er valgt OMDR i kompressor trin ) Integrationstid for PI regulator (Fabriksindstilling: 5 minutter) (Kun synlig når der er valgt OMDR i kompressor trin ) Kapacitet for skift mellem høj/lav ventilator hastighed Spænding for ventilator lav kapacitet Spænding for ventilator høj kapacitet Vælg centralvarme cirkulationspumpe driftsform (on/off kun ved buffer beholder) [KONTIN, ON/OFF] Vigtigt: Parametrene i menuen VARMEPUMPE skal indstilles af autoriseret servicepersonale. Parametrene i grå felter ændres efter behov, mens de øvrige parametre ikke bør ændres. Ret til ændringer forbeholdes Side 15 af 35

16 ... Menu fortsat fra forrige side: BRUGS VAND VARMTVAN OFF MINIMUM 35 C SETPUNKT 45 C NEUTRAL ZONE 4 C KP KAP 60 % Jordvarmepumpen GEO er beregnet for anvendelsen CENTRALVARME og må kun anvendes til supplering / forvarmning af varmt brugsvand Varmekilde valg for brugsvandsproduktion. GEO, Solar HEATPUMP [OFF, VARMEPMP, SUPPLER, VP+SUP] Temperatur setpunkt for suppleringsvarme (hvis frigivet og valgt) [5..80] Temperatur setpunkt for kompressor varmepumpe. Maximal brugsvandstemperatur [5..60] Dødbånd for indkobling. Opvarmning starter ved indstillet setpunkt minus denne værdi [1..9] Kompressor kapacitet under brugsvandsproduktion. [ ]. Anvendes kun når der er valgt OMDR i kompressor trin. Afhænger af størrelsen af anlæggets varmeveksler LEGIO DAGE OFF Legionella funktionens hyppighed (suppleringsvarme skal være frigivet til drift) [OFF, 7..30] dage CENTRAL VARME CTRVARME VP+SUP T VARME MIN 35 C T VARME MAX 45 C NEUTRAL ZONE 3 C TEMPSTYR MIN KURVE VALG 5 KURVE +/- 0 C KURVE-20 DEF 45 C KURVE-10 DEF 40 C KURVE 0 DEF 35 C KURVE+10 DEF 30 C KURVE+20 DEF 25 C Varmekilde valg for rumopvarmning [OFF, VARMEPMP, SUPPLER, VP+SUP] Setpunkt for husets centralvarmetemperatur og setpunkt suppleringsvarme [5..60]. Anbefalet centralvarmetemperatur er 30 C til 45 C. Ved TEMPSTYR, UDE KOMP vil MIN begrænse centralvarmetemperaturen nedad til, og skal derfor tilpasses kurven. Maksimum tilladt setpunkt for husets centralvarmetemperatur [5..60] Ved TEMPSTYR, UDE KOMP vil MAX begrænse centralvarmetemperaturen opad til. Dødbånd for indkobling. Opvarmning starter ved indstillet setpunkt minus denne værdi [1..9] Centralvarme temperatur styringsfunktion [MIN, UDE KOMP] Udetemperatur kompenseringskurve (kurve menuer vises hvis valgt under STYRING) [DEF, 1..10] Hæver eller sænker det beregnede kurve setpunkt et fast antal grader [-9..9] Egendefineret ude/inde kurve med 5 punkter ved -20, -10, 0, 10 og 20 C for centralvarmetemperatur [5..60] Vigtigt: Parametrene i menuen BRUGSVAND og CENTRALVARME skal indstilles af autoriseret servicepersonale. Parametrene i grå felter ændres efter behov, mens de øvrige parametre ikke bør ændres. Ret til ændringer forbeholdes Side 16 af 35

17 ... Menu fortsat fra forrige side: AFRIM TYPE OFF MAN AFRM OFF ISNIVEAU -2 C IS OPBYG 20 m STOP T 8 C MAX TID 8 m AFR KAP 80 % ANTAL HG 0 ANT.LUFT 0 SIDSTDFR 0 m INTERVAL 240 m MIN TEVP -15 C Valg af afrimnings metode [OFF, VARMGAS, LUFT, LUFT+VG] Ikke en funktion i jordvarmepumpen Ikke en funktion i jordvarmepumpen Ikke en funktion i jordvarmepumpen Ikke en funktion i jordvarmepumpen Ikke en funktion i jordvarmepumpen Ikke en funktion i jordvarmepumpen Ikke en funktion i jordvarmepumpen Ikke en funktion i jordvarmepumpen Ikke en funktion i jordvarmepumpen Ikke en funktion i jordvarmepumpen Minimal fordamper/brine temperatur. (Kun frekvensomformer drift) Vigtigt: Parametrene i menuen AFRIM skal indstilles af autoriseret servicepersonale. Parametrene i grå felter ændres efter behov, mens de øvrige parametre ikke bør ændres. Ret til ændringer forbeholdes Side 17 af 35

18 ... Menu fortsat fra forrige side: ALARMER ALARM 0 INGEN ALARMLOG AL 0: 13 T2 KORT AL 1: 20 TRYK Visning af op til 3 aktuelle alarmer Der udlæses en kode og en tekst for hver alarmlinie. Nulstilles ved strømsvigt Alarm log som gemmer og viser de sidste 16 aktive alarmer Nulstilles IKKE ved strømsvigt Nyeste aktive alarm Næstnyeste aktive alarm Service menu aktiveres med tastekombination: SERVICE LMC 223 VER 1.13 GENSTART KP 914s STOP KP 2m BRUGER FUNK MANUEL DRIFTTID SETUP GUIDE VALG INGEN AKTIVER NEJ KOMPRESS OFF SUPPLER OFF 3-VEJS OFF BRINEPMP OFF CIRKPUMP OFF VARMEPMP 8206h KOMPRESS 2184h SUPPLER 514h 3-VEJS 0h BRINEPMP 4740h CIRCPUMP 2948h... Service menu til opsætning, test og fejlfinding Normalt skjult menu (aktiveres ved at holde knappen nedtrykket i 8 sek mens status menuen er aktiv) Apparat type identifikation og software versions nummer Sekunder til frigivelse af kompressor genstart Kan nulstilles i serviceøjemed Sekunder til frigivelse af kompressor stop (stop til start tid) Kan nulstilles i serviceøjemed Menu for opsætning af brugervalgte funktioner Valg af brugerfunktion på digital indgang DI4 [INGEN, AFRIM, KØL, FORSKYD, VARME] Manuel aktivering af relæ udgange Aktivering af manuel drift [NEJ, JA] Start kompressor [OFF, ON] Start suppleringsvarme [OFF, ON] Aktiver 3-vejs ventil til brugsvand [OFF, ON] Start jordslange brinepumpe [OFF, ON] Start centralvarme cirkulationspumpe [OFF, ON] Drifttime tællere Angiver hvor længe varmepumpen har været tændt Kompressor Suppleringsvarme 3-vejs ventil til brugsvand Jordslange brinepumpe Centralvarme cirkulationspumpe Menu som leder brugeren gennem de valg der skal foretages ved opsætning af anlægget SPROG DANSK Valg af brugerflade sprog [ENGELSK, DANSK, TYSK] Vigtigt: Parametrene i menuen SERVICE må kun betjenes af autoriseret servicepersonale. Parametrene i grå felter ændres efter behov, mens de øvrige parametre ikke bør ændres. Ret til ændringer forbeholdes Side 18 af 35

19 Funktionsbeskrivelse Varmepumpens kompressor Anlægget er sikret med høj- og lavtrykspressostater, der kan stoppe kompressoren og udløse en alarm. Ved varmebehov startes varmepumpens kompressor, når temperaturen er faldet til setpunktet minus neutralzonen. Når kompressoren er i drift hæves centralvarmetemperaturen op til det respektive setpunkt, før den slukkes. Neutralzonen er med til at undgå hyppige start/stop. Frekvensstyret kompressor (variabel kapacitet) Frekvensen styres af en PI regulator. PI regulatorens parametre indstilles i VARMEPUMPE menuen. For at undgå hyppige ON/OFF koblinger på kompressoren på grund af stor hysterese på centralvarmetemperaturen starter kompressoren først når PI regulatorens kapacitet kommer over 40 %. Kompressoren stopper, når PI regulatorens kapacitet kommer under 10 %. Hvis der stadig optræder hyppige start / stop af kompressoren kan det være nødvendigt at anvende en større neutralzone (CENTRALVARME / NEUTRAL ZONE menuen). Varmepumpestyringen har en genstartstid og en minimumstid (se under VARME PUMPE) som ligeledes begrænser antal start/stop af kompressoren. Jordslange og brine Brinepumpen kører altid sammen med kompressoren og starter 1 minut før og har et efterløb på 1 minut. Efter en uges stilstand startes pumpen kortvarigt for at forhindre blokering. Der er tilsluttet en miljøpressostat, der giver alarm og stopper anlægget hvis brinesystemet lækker. Kondensator og varm cirkulationspumpe Anlægget har en vandkølet kondensator med tilhørende cirkulationspumpe. For højt kondensatortryk med udfald af højtrykspressostat modvirkes ved at cirkulere varmt vand i centralvarmesystemet, indtil temperaturen er under den indstillede max. værdi for kompressoren, før kompressoren startes. Efter en uges stilstand startes cirkulationspumpen kortvarigt for at motionere. Herudover har pumpen disse driftsformer, der afhænger af den overordnede styringstilstand: - Vinterdrift: Pumpen kører konstant. - Sommerdrift: Pumpen er standset, når der ikke motioneres. Ret til ændringer forbeholdes Side 19 af 35

20 Tilladt indsatsområde for varmepumpen - Brinetemperatur til fordamperen fra jordslangerne -5 C til +20 C - Centralvarme, fremløbstemperatur +24 C til +52 C Det anbefales, at anvende GEO til centralvarmesystemer med en fremløbstemperatur på 30 C til 45 C, for at opnå en energirigtig drift og mindre slid på varmepumpens kompressor. Opstillingssted: - Rumtemperatur 5 C til 35 C og en relativt fugtighed på 30-70% Suppleringsvarme Der er tilsluttet en 2,0 kw el-vandvarmer, som supplement til varmepumpen i de tilfælde, hvor denne ikke kan levere den ønskede opvarmning, f. eks i koldt og blæsende vejr. Suppleringsvarmen skal frigives til drift af brugeren. Suppleringsvarmen aktiveres, hvis fremløbsvandet falder under den indstillede minimumsværdi (minus neutralzone). På denne måde sikres det, at varmepumpen leverer den største andel energi samtidig med, at brugeren selv ved ekstraordinære behov er sikret en veldefineret komfort. Varmepumpen leveres med suppleringsvarme slået fra (OFF) som fabriksindstilling. Suppleringsvarmen vil også blive brugt som forsyningssikkerhed og opretholdelse af normal komfort i situationer, hvor varmepumpen er ude af drift på grund af montagearbejde, defekter eller lignende. I disse tilfælde overtages kompressorens setpunkter, så suppleringsvarmen her ikke styrer efter minimumsværdier. Centralvarme I almindelig varmepumpedrift tilpasses kompressorkapaciteten således, at der holdes en forudbestemt temperatur på husets centralvarme. Den nødvendige temperatur på centralvarmen afhænger af husets varmebehov, hvilket afhænger af størrelse, isolering og udetemperatur. Der kan vælges flere forskellige former for temperaturkompensering, der kan være aktive hver for sig elle samtidigt. Pumpestyring: Det er vigtigt, at der er et fysisk omløb i centralvarmekredsen, og at dette virker sammen med pumpestyringen. En trykstyret ventil f.eks. Danfoss AVDO virker kun, hvis der køres konstant RPM-styring. Sørg for at centralvarmesystemet (f.eks. gulvvarmestyringen) anvender potentialfri indgang (DI04) på LMC 223 til start/stop af varmepumpen. Hvis indgang DI04 ikke anvendes, skal LMC 223 alene styre varmepumpen. Gulvvarmestyringen må ikke starte/stoppe centralvarmepumpen direkte! Nedenfor er vist eksempler med pumpekurver for en Grundfos Alpha pumpe ved forskellige opsætninger af pumpestyringen. Ret til ændringer forbeholdes Side 20 af 35

21 Fast hastighed: Kør trin 3, eller konstant RPM-styring i det trin som sikrer minimum omløb på 20% af design flow, når der ikke er varmebehov fra centralvarmesystemet. AUTO. Kan kun bruges hvis der er fast omløb. Virker ikke til trykstyret omløbsventil. Proportionalt tryk. Kan kun bruges hvis der er fast omløb. Virker ikke til trykstyret omløbsventil. Konstant tryk. Kan kun bruges hvis der er fast omløb.. Virker ikke til trykstyret omløbsventil. Omløb indstilles med minimum flow på 20 % af design flow. Ret til ændringer forbeholdes Side 21 af 35

22 Centralvarmetemperatur Kurvestyring via udetemperatur for centralvarme Det er muligt at forprogrammere setpunktet for husets centralvarmetemperatur afhængigt af udetemperaturen, hvis UDE KOMP er valgt som reguleringsform for centralvarmen. Dette forudsætter, at udelufttemperaturføleren er monteret. Den ønskede centralvarmetemperatur indstilles for udetemperaturer på -20 C, -10 C, 0 C, 10 C og 20 C. På baggrund af disse temperaturer beregnes centralvarmetemperaturen for den aktuelle udetemperatur ved hjælp af interpolation mellem de opgivne punkter i Figur 4. For udetemperaturer under -20 C og over 20 C anvendes den programmerede centralvarmetemperatur for hhv. -20 C og 20 C. I styringsmenuen CENTRALVARME er MIN og MAX indstillet. MIN og MAX kan begrænse kurvestyringen opad og nedad til. Der kan vælges mellem 10 forprogrammerede kurver eller en egendefineret kurve. Figur 4: Kurvevalg for udetemperaturkompensering Ret til ændringer forbeholdes Side 22 af 35

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 28 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Vejledning CTS 602 by Nilan Advance for Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK MO DK 0903-7 031111 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V 2 2 1 FIGHTER 1220 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

HPW Varmepumpen væske/vand

HPW Varmepumpen væske/vand HPW Varmepumpen væske/vand Sikkerhed. Sikkerhed Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406 FJERNVARMEUNITS 08:246-1406 Manual Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler METRO system 2 unit METRO nummer: 128501601 VVS nummer: 375262100 METRO system 4 unit METRO nummer: 128701601 VVS

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 36-3 2013-11-26 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400 Model 406 I 408 I 410 I 412 Fjernelse af kølemodulet 1. Frakobl kølemodulets ledningsstik

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

VARMEPuMPER. fortsættes 12.00. Marts 2013 251

VARMEPuMPER. fortsættes 12.00. Marts 2013 251 VARMEPuMPER Gode råd om varmepumper 12.01 Danfoss teknologier 12.02 Komfortkøling 12.03 Danfoss Online 12.04 Produktprogram 12.05 DHP-H OPTI 12.06 DHP-L OPTI 12.07 DHP-H OPTI PRO+ 12.08 DHP-L OPTI PRO+

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Comfort 5000. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Comfort 5000. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Comfort 5000 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere