Delrapport 1: Risikoidentifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delrapport 1: Risikoidentifikation"

Transkript

1 Delrapport 1: Risikoidentifikation Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION AF RISICI KATEGORISERING AF RISICI IDENTIFIKATION AF RISICI UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE UDRYKNINGSSTATISTIK FOR KOLDING KOMMUNE KORT TIL AT GIVE OVERBLIK OVER UDRYKNINGER RESULTATER FRA RISIKOIDENTIFIKATIONEN... 9 Bilag: 1.1: Oversigt over risici november : Udrykningsanalyse halvår 2010 i form af statistik og GIS-kort 1

2 1. Formål med risikoidentifikation Risikoidentifikationen har til formål at afdække, dokumentere og skabe overblik over risici i Kolding Kommune. Risikoidentifikationen sigter mod at kortlægge så mange risici som muligt, hvorimod den næste fase, risikoanalysen, indeholder en prioritering af disse risici og evt. frasortering af visse risici. 2. Forløb for arbejdet med risikoidentifikation Risikoidentifikationsfasen er blevet gennemført henover en periode på tre måneder (oktober til december 2010) i form af følgende aktiviteter: 1. Kategorisering og identifikation af risici, hvor kommunens risici er blevet grupperet i hoved- og underkategorier og der er indsamlet information om risici, der er kommet til kommunen, siden risikoidentifikationen sidst blev gennemført. 2. Udarbejdelse af udrykningsanalyse bestående af udrykningsstatistik og GIS-kortanalyser. 3. Dokumentation af fasen, hvor arbejdets forløb og resultaterne heraf løbende er blevet beskrevet og dokumenteret i form af denne delrapport 1. I det følgende beskrives 1. Strukturering og identifikation af risici og 2. Udarbejdelse af udrykningsanalyse. Punkt 3. Dokumentation af fasen udgøres af denne delrapport med tilhørende bilag. 3. Strukturering og identifikation af risici Risikoidentifikationen er blevet gennemført ud fra to trin: 1. Kategorisering af risici og 2. Identifikation af risici. 3.1 Kategorisering af risici Risici er blevet kategoriseret efter følgende struktur bestående af 12 hovedkategorier med mellem en og seks underkategorier hver især som vist nedenfor. Hovedkategorier Underkategorier 1. Privat beboelse 1. Etagebyggeri 2. Kollegier, klublejligheder og ungdomsboliger 3. Villaer og rækkehuse 4. Kolonihavehuse + carporte + udhus 5. Sommerhus 6. Stråtækte bygninger og nedlagte landbrug 2. Steder med mange mennesker i dag- og aftentimer 3. Steder med mange mennesker med 1. Børnehaver, vuggestuer, fritidsklubber, SFO ere, skoler og udd.institutioner 2. Sportshaller og svømmehaller 3. Indkøbscentre og butikker 4. Forsamlings- og spillesteder, større restaurationer, teatre og biografer 1. Bemandede plejeinstitutioner (plejehjem, børne- og ungdomshjem, asylcentre, behandlingshjem, hospitaler mv.) 2

3 natophold 2. Hoteller 4. Kontorbygninger 1. Større kontorbygninger 5. Industri, produktion og lager 1. Brandfarligt oplag 2. Oplag af kemikalier 3. Radioaktive kilder 4. Fyrværkerioplag 5. Autoværksteder 6. Genbrugsplads 6. Trafikinfrastruktur 1. Togpassagertrafik 2. Bil- og bustrafik 3. Farligt gods 4. Flytrafik 5. Passagerbådtrafik 7. Kulturværdier 1. Bevaringsværdige og fredede bygninger 2. Museer 8. Naturområder 1. Skov, parker, haver og søer 9. Steder med mange dyr 10. Særlige arrangementer 1. Rideskoler og steder med hestehold 2. Steder med dyrehold 1. Udendørs arrangementer 11. Forsyning 1. Elforsyning 2. Gasforsyning 12. Vejrlig 1. Store mængder af sne, regn mv. Kategorierne har dannet udgangspunkt for identifikationen af risici igennem hele fasen, således at risiciene blev puttet ind i den relevante kategori efterhånden, som de blev identificeret. Se oversigt over identificerede risici i bilag Identifikation af risici Identifikation af risici er foregået via følgende informationskilder: Informationskilder Input 1. Brandsynsregister Brandsynsobjekter 2. Miljøafdeling vedr. erhvervsvirksomheder og landbrug 3. Planafdeling vedr. kommuneplan 4. Trafikafdeling vedr. trafikinfrastruktur Input vedrørende nye risici indenfor landbrug, erhverv og miljø Liste over tilsynspligtige virksomheder Liste over registrerede landbrug Input vedrørende nye risici generelt GIS-kort over områder med nye risici Trafikal udvikling 3

4 Udrykninger 5. Beredskabsinspektørgrupp en 6. Statens Institut for Strålehygiejne 7. Center for Biosikring og - Beredskab, Statens Seruminstitut 8. Befolkningsstatik og - prognose 9. Oversigt over risici fra risikoidentifikation 2007 Opdateringer til oversigt over risici Radioaktive risici Biologiske risici Opdateringer til oversigt over risici Risici identificeret i Udarbejdelse af udrykningsanalyse Udrykningsanalysen bestående af udrykningsstatistik samt udrykningskort er blevet brugt til at få overblik over, hvilke hændelser der sker i Kolding Kommune, hvor hyppigt de forekommer og hvor de sker. Bilag 1.2 indeholder beskrivelse af fremgangsmåde til udarbejdelse af udrykningsanalysen, beskrivelse af datagrundlaget samt statistikkerne og kortene i sin helhed. De vigtigste iagttagelser om Kolding Kommunes risikoprofil ud fra udrykningsstatistikken og -kortene er opsummeret i de følgende afsnit. 4.1 Udrykningsstatistik for Kolding Kommune Der er lavet udrykningsstatistik på grundlag af udrykningsdata for perioden 1. januar 2008 til 30. juni 2010, i alt 2½ år. Datagrundlaget består af registreringer foretaget i ODIN af Kolding Kommunes redningsberedskab, som så er trukket ud fra Redningsberedskabets Statistikbank. 1) Overordnet om udrykninger i Kolding Kommune (antal og alarmtype) Der er i snit 694 udrykninger pr. år i Kolding Kommune svarende til 1,9 udrykning pr. døgn. Det svarer til 7,83 alarmer pr indbygger pr år svarende til en alarm for hver 128. indbygger pr. år. Landsgennemsnittet er 7,23 alarmer pr indbygger pr. år svarende til en alarm pr. år for hver 139. indbygger. Kolding Kommune ligger således 8 % over Udrykninger halvår 2010 fordelt på blinde, falske og reelle halvår Årstal Falsk alarm Blind alarm Reel alarm 4

5 landsgennemsnittet. Udrykningerne i Kolding Kommune fordeler sig på 3/4 som reelle alarmer (75 %) og 1/4 på blinde og falske (25 %). Det er en højere andel af reelle alarmer end landsgennemsnittet for samme periode, hvor 2/3 (67 %) er reelle alarmer og 1/3 (33 %) er blinde og falske alarmer, men tæt på resten af Region Syddanmark, hvor 73 % er reelle alarmer og 27 % er blinde og falske alarmer. Det relativt høje niveau af udrykninger i 2008 i Statistikbankens tal skyldes, at en række indsatslederopgaver er blevet registreret som værende akutte udrykninger i ) Fordeling på opgavetype De reelle alarmer fordeler sig på de forskellige typer af opgaver på følgende måde: Det svarer til, at der er en brandopgave 34 gange om måneden, en miljøopgave 10 gange om måneden og en redningsopgave 5 gange om måneden. 3) Fordeling på meldingsgrupper De største meldingsgrupper i perioden 2008 til og med 1. halvår 2010 er: 1. ABA-alarmer: 22,5 % 2. Andet: 15,1 % som primært består af indsatslederopgaver i form af serviceopgaver og forespørgsler fra borgere, presse mv. 3. Bygningsbrand: 14,6 %, hvoraf de største grupper er villa/rækkehus (4,0 %), industribygning (2,5 %), etageejendomme (1,9), udhus fritliggende (1,3 %), mindre brande (0,9 % ), gård (0,7 %) og lejlighed (0,7 %), mens resten fordeler sig på øvrige underkategorier. 4. Mindre forurening: 12,2 %, som primært er mindre spild (7,0 %) og mindre forurening ved færdselsuheld (3,2 %) 5. Transportmidler (brand): 7.8 %., som primært udgøres af brand-bil i det fri (5,1 %) og brand- MC/Knallert (1,2 %) 6. Indsatslederudkald: 5,9 %, der overvejende er ISL-Eftersyn (4,1 %) 7. Færdselsuheld: 5,7 %, som primært er færdselsuheld med fastklemte (4,3 %) 8. Container/affald (brand): 4,6 %, som primært er container i det fri (1,7 %) og mindre brand (1,1 %) 9. Naturbrand: 4,5 %, som primært er mindre brand (1,6 %) og Skråning/Grøft (1,2 %) 10. Skorstensbrand: 2,8 %, som primært er hårdt tag (2,5 %) Reelle alarmer 2008 til 2010, 1. halvår fordelt på opgavetyper Miljø; 285; 19% Diverse; 25; 2% Redning; 142; 10% Brand; 1026; 69% 5

6 Udrykninger Udrykninger 4) Fordeling på måneder Antal udrykninger svinger fra 32 op til 91 udrykninger pr. måned pr. år og topper i november og december og bunder i januar, maj og oktober pga. antallet af reelle alarmer. Kigger man på de enkelte år er der dog ikke en generelt tendens for, hvornår antallet af udrykninger topper og bunder. Udrykninger fordelt på måneder Reel alarm Blind alarm Falsk alarm Total Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Måned 5) Fordeling på ugedage Udrykninger ligger nogenlunde fordelt på ugens dage, dog generelt højere på fredage pga. et højt niveau af reelle alarmer og lavt om søndagen, hvilket primært skyldes et lavere niveau for alle typer af alarmer. 350 Alle udrykninger halvår 2010 fordelt på ugedage Falsk alarm Blind alarm Reel alarm 50 0 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Ugedag 6

7 Udrykninger 6) Fordeling på tid på døgnet Top (over 85 udrykninger pr. døgntime på to og et halvt år): fra kl undtaget kl og Mellem (50-85 udrykninger pr. døgntime på to og et halvt år): fra kl. 7 8, kl. 9-10, kl og fra kl. 19 til kl. 0 Bund (under 50 udrykninger pr. døgntime på to og et halvt år): fra kl. 0 til kl. 7 Alle udrykninger halvår 2010 fordelt på døgntimer Falsk alarm Blind alarm Reel alarm Døgntimer Udrykninger i Station Koldings område alene følger næsten samme tendens. Dog er der top i en længere periode, fra kl undtaget kl , kl og 21-22, men stadig bund fra kl. 0 til kl. 7. 7) Jul og nytår I julen er der et lidt forhøjet niveau af udrykninger i forhold til normaldøgn, mens der i nytårsdøgnet (31/12 kl. 12 til 1/1 kl. 12) er seks gange så mange udrykninger som på et normaldøgn. 8) Samtidige hændelser Der er i alt 143 gange, hvor der har været samtidige hændelser, svarende til et snit på 57 gang pr. år eller 4,8 gange pr. måned. Det er typisk forskellige stationer, der får hændelser samtidigt. Dog har Station Kolding haft 40 samtidige hændelser og Vamdrup har haft en samtidig hændelse i perioden. Resten af stationerne har ikke haft samtidige udrykninger. 9) Tilkaldte assistancer Der har i perioden halvår 2010 været 19 hændelser, hvortil der er kaldt assistance. Af disse hændelser har der været tilkaldt henholdsvis niveau 1 (andre kommunale redningsberedskaber) 0 gange, niveau 2 (regionale statslige støttepunkter) 11 gange og niveau 3 (statslige beredskabscentre) 10 gang. Assistancerne har været i forbindelse med 15 brande, 2 miljøopgaver, 1 redningsopgave og 1 sneberedskabsopgave. 7

8 4.2 Kort til at give overblik over udrykninger Digitale kort i form af GIS (Geografisk InformationsSystem) er blevet brugt som et centralt værktøj til at få overblik over, hvor i kommunen de forskellige typer af hændelser sker og hvor risikoobjekterne er placeret. De vigtigste iagttagelser om Kolding Kommunes risikoprofil ud fra de digitale kort er opsummeret i det følgende afsnit. Det fremgår af GIS-kortene, at: 1. Placering af udrykninger overordnet: Der er udrykninger til det meste af kommunen, dog flest udrykninger i Kolding by og opland. Hertil kommer især udrykninger til Lunderskov, Vamdrup, Christiansfeld samt i tilknytning til motorvejsnettet. Farveikoner: Rød = brandopgave Grøn = miljøopgave Gul = redningsopgave Grå = blinde/falsk alarm Blå = diverse Hver station har haft følgende antal udrykninger: a. Station Kolding: 1165 stk. b. Station Tyrstrup: 221 stk. c. Station Vamdrup: 372 stk., heraf 205 diverse d. Station Lunderskov: 108 stk. e. Station Aller: 34 stk. f. Station Stepping: 32 stk. 2. Blinde alarmer forekommer klart mest i og omkring Kolding By. 3. Miljøopgaver forekommer mest i og omkring Kolding By samt på motorvejsnettet. 4. Redningsopgaver forekommer mest i tilknytning til indfaldsveje og veje i Kolding, samt i tilknytning til motorvejsnettet og større veje i oplandet. 5. Brandopgaver forekommer i det meste af kommunen, men en stor del af brandopgaverne ligger i og omkring Kolding by, samt i tilknytning til Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld. 8

9 6. Udrykningstidszoner: De største byer Kolding, Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld kan nås indenfor 10 minutter (grøn zone) og det meste af kommunen indenfor 15 minutter (gul zone) og hele kommunen indenfor 20 minutter (rød zone). Der er to områder, hvor udrykningstiden er i fokus: 1. Området omkring Jordrup/Knudsbøl, hvor udrykningstiden er over 15 minutter og op til 19 minutter. Til gengæld er der næsten ingen udrykninger og ingen særlige objekter i området. Figur 1: Nuværende udrykningstidszoner 2. Stenderup Hage, hvor udrykningstiden er 16 minutter. Der er to ferielejre med plads til henholdsvis 55 og 75 overnattende gæster i området. Kolding Kommunes assistanceberedskaber (Støttepunkt Fredericia, BRS Sydjylland, Station Vejen, Station Haderslev og Station Fredericia) kan tilsammen nå Kolding By inden for ca. 30 minutter. 5. Resultater fra risikoidentifikationen Oversigten over risici, udrykningsstatistikken og kortanalyserne er de vigtigste resultater af risikoidentifikationen og danner grundlaget for udvælgelsen af scenarier i næste fase: risikoanalysen. 9

10 Bilag 1.1: Oversigt over risici Informationskilder Identifikation af risici er foregået via følgende informationskilder: 1. Brandsynsregister nov Miljøafdeling vedr. erhvervsvirksomheder og landbrug dec Planafdeling vedr. kommuneplanlægning/byudvikling nov Trafikafdeling vedr. trafikinfrastruktur okt Beredskabsinspektørgruppen 6. Statens Institut for Strålehygiejne 7. Center for Biosikring og -Beredskab, Statens Seruminstitut 8. Oversigt over risici fra risikoidentifikation i

11 Hovedkategorier Underkategorier Repræsentative og særlige risici (objekter/områder) 1. Privat beboelse 2. Steder med mange mennesker i dag- og aftentimer 1. Etagebyggeri o Kløvervej højhusene (mange etager og beboersammensætning) o Skovparken (beboersammensætning/ghetto) o Christiansfeld bymidte (ældre bygningsmasse) o Knud Hansens Vej m.m. (beboersammensætning) o Generelt etageboliger i bymidten (snævre forhold) 2. Kollegier, klublejligheder og ungdomsboliger 3. Villaer og rækkehuse 4. Kolonihavehuse + carporte + udhus o Hollændervej 14 (klubværelser og misbrugscenter) o Junghansvej (svær adgangsvej) o Oktobervænget (svær adgangsvej) o Stadionvej kolonihavehuse (svær adgangsvej) 5. Sommerhuse o Binderup og Hejlsminde (svær adgangsvej) o Gl. Ålbo (lang kørevej) 6. Stråtækte bygninger og nedlagte landbrug 1. Børnehaver, vuggestuer, fritidsklubber, SFO ere, skoler og udd.institutioner o Tyrstrup Kro (værelser med overnatning under stråtag pga lokalplan) o Den Gyldne Hane (restaurant med stråtag) o Børnehave o Gl. Seest Skole (Mange børn på 2 etager) o Mælkebøtten, W. Kiørboes Vej (handicappede børn) o Solsikken, Bertram Knudsens Vej (autistiske børn) o Skole o Kolding Realskole (Flugtvejsforhold, sent alarmering/varsling, gammel bygning) o Chr.feld og Tyrstrup Skole (ældre bygningsmasse, dårlig vedligeholdelse, dårlige flugtveje, brandspredning) o Aalykkeskolen (gl. bygninger) 2

12 2. Sportshaller og svømmehaller 3. Indkøbscentre og butikker 4. Forsamlings- og spillesteder, større restaurationer, teatre og biografer o Vester Vamdrup Skole (Mange overnatninger, skole i flere etager uden varsling/aba) o Aller Friskole (bygningsmasse) o Grønnebakken v/ Skanderup-Hjarup Forbundsskole (autistiske børn klasse) o Taps Skole (autistiske børn klasse) o Fritidsklub/ungdomsklub: o Skovvejen (beliggende i kælder med vanskelige flugtveje) o Pædagogisk Seminarium (uoverskuelig gammel bygning ) o Designskole (Dårligt byggeri, brandspredning mellem flere etager) o IBC (Mange mennesker lavet efter funktionsbaseret brandkrav få adsk.) o AMU-center, C F Tietgens Vej (blandet anvendelse, gas værksteder m. m.) o Generelt haller, der bruges til udstillinger m.m., idet hallerne ikke oprindeligt er bygget til formålet o Sportscentre: o TRE-FOR Arena ( over 5000 personer i hallen) o Arena Syd i Vamdrup (mange personer og ingen ABA) o Svømmehal o Slotssøbadet( mange mennesker og forskellige opstillinger) o Butikscenter o Kolding Storcenter ( stor personbelastning ) o Større detailhandel o Føtex (Stor butik med dårlige adgangsforhold) o Bauhaus (Dårlige flugtveje, dårlig varsling, oplag af TFBV TFG TFV) o Kolding Antik- og Kræmmermarked, Industrivej 2, Kolding o Ældrecenter OK-klubben, Ålegården ( forsamlingslokaler for ældre) o Koldinghus ( dårlige flugtvejsforhold og brandadsk.) o Diskoteker generelt, herunder Jernbanegade 13 (flere forsamlingssteder med fælles flugtveje) o Bowl N Fun, Skovvangen 35 (stort lokale) 3

13 3. Steder med mange mennesker med natophold 1. Bemandede plejeinstitutioner (plejehjem, børneog ungdomshjem, asylcentre, behandlingshjem, hospitaler mv.) o Lejlighedstilladelser i haller, fx KFUM-hallerne og Bramdruphallerne o Vonsild præstegård o Hvilested medborgerhus (Overnatning 1 sal, gamle flugtveje, samt gammelt forsamlingshus med dårlige flugtveje.) o Tyrstrup Kro (stråtækt restaurant/hotel og vanskelige flugtveje) o Den Gyldne Hane (stråtækt restaurant/hotel og vanskelige flugtveje) o Restaurant Skamlingsbanken (Lang kørevej, mange mennesker i gammel bygningsmasse og dårlige flugtveje) o Kolding Sygehus o Plejehjem Kløvervej (plejecenter i flere etager, og meget svært at evakuere) o Sociale bosteder og botilbud i øvrigt: o Frørup Skole (Lang kørevej, overnatning af utilpasset unge) o Bofællesskabet Bramdrupdam (børn og unge med psyk. lidelser) o Æblehaven (multihandicappede) o Marienlund (psyk. plejehjem) o Behandlingshjem: o Røde Kors Sjællandsvej (Plejehjem for unge hjerneskader) o Overmarksgården (herberg med mange narkomaner og alkoholikere) o PUS (Plejehjem/bosted på svært psyk. syge voksne) o Åhaven( Unge med psyk. Lidelser) o Tinghøj, Tingvejen 6 (børnehjem) o Fuglehøj (børnehjem) o Bo- og Værested Horskær (unge og voksne med psyk. lidelser) o Ungdomskollegiet, Skovvejen 1A (børn og unge med psyk. lidelser) o Kolding Arrest + nyt domhus med arrest (Kolding Åpark) (Meget svært at evakuere) o Skamlingsbanken Efterskole, Gl. Skamlingvej 1, Sjølund (Gammel byggeri og lang kørevej) o Koldingegnens Idrætsefterskole (lang kørevej og gamle bygninger)) o Efterskole Kildevæld 4

14 4. Kontorbygning er 5. Industri, produktion og lager 2. Hoteller o Saxildhus (ældre bygningsmasse, mange personer svært at komme til bagved med lift) o Den gamle grænsekro (ældre bygningsmasse dårlige flugtveje) o Scandic (højt byggeri) o Comwell (flere etager og vanskelige adgangsforhold omkring bygning) o Spejderhytter og lejre, fx Houens Odde 18, Stenderuphagelejren (lang kørevej) 3. Campingpladser o Gl. Ålbo (lang kørevej) o Stensager Camping, Oluf Ravns Vej (lang kørevej) 1. Større kontorbygninger o Designskole (Brandspredning mellem flere etager) o Brostrædet (sportsbygningen godkendt med vansklige flugtvejsforhold) 1. Brandfarligt oplag o LM Wind Power o Burchardts Farve og Lak (åbne kar m.m.tæt på beboelse) o Novadan A/S (risikovirksomhed tæt på beboelse) o Rockwool A/S (risikovirksomhed tæt på beboelse) o Saint-Gobain Isover A/S o Würth (højlager) o Teknos o Logchemie (farligt gods lige under regler for risikovirksomhed) o Kolding Ilt og Gas (Stort gasoplag) o Lagerhoteller: o Dachser Danmark A/S o H. Daugaard (risikovirksomhed) o Schou Isenkram Vamdrup o Ittala (højlager oplag af TFV) o Trælaster og trævarefabrikker: o Spekva A/S o Plastvarefabrik: o Promens (Dons Byvej) ( stort plastoplag tæg på motorvej og bebyggelse) 5

15 2. Oplag af kemikalier o Korn- og foderstof o Sjølund Mølle (Støvgaseksplosioner) o Aller Mølle A/S (Støvgaseksplosioner) o Oplag af gødning i Kolding Havn og på større landbrug o Oplag af skrot: o Gl. Alfax, Hjarupvej o Kolding Havn o Uniscrap, Bronzevej o Schmidts Autolager, Skamlingvejen 85 o Vejstruprød Busimport, Ravnhavevej i Chr.feld o Teknologisk institut (div. uidentificerbare produkter) o Kolding Havn: o Skrot o Gødning o Træ o Store, overjordiske F-gas tankanlæg, fx Bramdrupdam Kro o Industrihavnen Kolding ( stort gødningsoplag -> giftig røg/ eksplosion) o Arla Foods amba, Christiansfeld Mejericenter( ammoniak ) o Frigoscandia (oplag af ammoniak) 3. Radioaktive kilder o Kolding sygehus o Carl Bro A/S, Kokbjerg 5, 6000 (laboratorium til åbne kilder) o HD Geoconsult A/S, Smedegade 9, 6000 (til. til lukkede kilder) o Krøyer Andersen Industri ApS, Essen 7, 6000 (till. til lukkede kilder) o Spæncom A/S, Sonebjerg 7, 6000 (till. til lukkede kilder) o Stena Aluminium, Metalvej 10, 6000 (till. til lukkede kilder) o Unicon A/S, Nordkajen 4, 6000 (till. til lukkede kilder) o Rockwool, Industrivej 9, 6580 (till. til lukkede kilder) o Saint-Gobain Isover, Østermarksvej 4, 6580 (till. til lukkede kilder) 6

16 6. Trafikinfrastruk tur 4. Fyrværkerioplag m.v. o Esbjergvej 20, 6000 (opbevaring af gammradiografiapparat) o Solbjergvej 2, 6000 (opbevaring af gammradiografiapparat) o N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik = Vulcan Fireworks i Vamdrup o Oplag af sprængstof: (Vester Nebel sprængmester) o Detailhandel op til nytår o Genbrugsplads (i perioden efter nytår kan de have fyrværkeri til destruktion liggende) o ADR-transport af fyrværkeri 5. Autoværksteder o Vejstruprød Busimport i Chr.feld by og uden for byen (Kraftig brand vil påvirke byen) 6. Genbrugsplads o Bronzevej, Kolding (omfatter også miljøterminal + problemaffald fra hele kommunen) o Gejlhavegård, Kolding o Vamdrup o Nordskov o Christiansfeld 1. Togpassagertrafik o Jernbanen pga. svære adgangsforhold 2. Bil- og bustrafik o Trafikbelastning øges med ca. 1,5 % pr. år, primært i form af gennemkørende trafik i kommunen. o Motorvejen (nord-syd, øst/vest Esbjerg) o Gennemgående trafikveje o Indre ring i Kolding 3. Farligt gods o Industrihavn i Kolding (store oplag af brandbart materiale og gødning) o Transporter på motorveje o Gennemgående trafikveje o Jernbanegods igennem Kolding by og oplag på godsbanegård 4. Flytrafik o Ruter til og fra Billund lufthavn, Fighter Wing Skrydstrup og Koldingegnens Lufthavn 5. Passagerbådtrafik o Sommersejladser i Fjorden og Lillebælt o Hejlsminde Havn 7

17 7. Kulturværdier 1. Bevaringsværdige og fredede bygninger 8. Naturområder 1. Skov, parker, haver, søer og vandområder 9. Steder med mange dyr 10. Særlige arrangementer 2. Museer o Trapholt 1. Rideskoler og steder med hestehold 2. Steder med dyrehold 1. Udendørs arrangementer o Lystbådehavn Nord, Dokvej o Lystbådehavn Syd, Skamlingvejen o Christiansfeld by (Fredede bygninger, gammel bygningsmasse) o Koldinghus Slot og Staldgården (Fredede bygninger, gammel bygningsmasse) o Kolding Fjord o Kolding Ridecenter Birkemosevej Kolding o Dalby Rideskole Dalbyvej Kolding o Kolding Rideklub Bramdrupskovvej 40 A 6000 Kolding o Tranholt Rideskole Aps Tandholtvej Kolding o Taps Rideklub Goldbækparken 58 B 6000 Kolding o Vilhelmsminde Rideklub Sletteskovvej Kolding o Kløvergaard Rideklub Tøndervej Vamdrup o Vamdrup Rideskole Nagbølvej Vamdrup o Hejlsminde Rideklub Stubbum Landevej Christiansfeld o Islænderklubben Glofaxi Koldingvej Christiansfeld o Vamdrup Rideklub Egevænget Lunderskov o Jordrup og Omegns Rideklub Nedergårdsvej Jordrup o Sjølund Rideklub Gl. Skamlingsvej Kolding o o Hejlsminde Havnefest (med kræmmermarked) o Fodboldstævner: o Lunderskov Cup 8

18 o Vonsild Cup o Grøn Koncert o Open Air o Houens Odde (spejderlejr) o Cirkusplads, Tvedvej i Kolding 11. Forsyning 1. Elforsyning o Transformerstation 2. Gasforsyning o Naturgas distributionsnet o Naturgas transmissionsnet inkl. linjeventilstationer i Vester Nebel og Lilballe samt måler- og regulatorstation i Lilballe 3. Varmeforsyning o 4. Vandforsyning o 12. Vejrlig 1. Store mængder af sne, regn mv. Risici, der er på vej til kommunen o Motorvejen (snestorm) o Oversvømmede vejstrækninger o Trafikinfrastrukturelle knudepunkter og flaskehalse o Kolding Havn, Å eller Fjord går over sine bredder 1. Udbygning af Marina Syd i Kolding 2. Udbygning i boligområder : a. Bymidten: 300 boliger b. Harte By: 63 boliger c. Eltang: 133 boliger d. Agtrup Nord: 126 boliger e. Sdr. Stenderup: 49 boliger f. Omkring Lunderskov: Skanderup 14 boliger, Jordrup 17 boliger g. Omkring Vamdrup: Vamdrup Nord 35 boliger, Vamdrup vest 29 boliger, Bastrup 17 boliger, Ødis 21 boliger, Hjarup 44 boliger h. Omkring Christiansfeld: Christiansfeld Øst 112 boliger, Sjølund 7 boliger, Stepping Nord 17 boliger 9

19 3. Udbygning i erhvervsområder : a. Nr. Bjert: 11 ha b. Seest: 234 ha c. Lunderskov: 52 ha d. Vamdrup: 135 ha e. Christiansfeld: 11 ha 10

20 Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort Indholdsfortegnelse 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN KVALITETSSIKRING AF DATAGRUNDLAGET UDRYKNINGSSTATISTIK... 3 STATISTIK 1: UDRYKNINGER FORDELT PÅ BLINDE, FALSKE OG REELLE ALARMER... 4 STATISTIK 2: UDRYKNINGER FORDELT PÅ MÅNEDER... 6 STATISTIK 3: UDRYKNINGER FORDELT PÅ UGEDAGE... 8 STATISTIK 4: UDRYKNINGER FORDELT PÅ DØGNETS TIMER STATISTIK 5: ALARMER FORDELT PÅ MELDINGSGRUPPER STATISTIK 6: REELLE ALARMER FORDELT PÅ OPGAVETYPE STATISTIK 7: UDRYKNINGER OMKRING JUL OG NYTÅR STATISTIK 8: SAMTIDIGE HÆNDELSER STATISTIK 9: TILKALDTE ASSISTANCER GIS-KORTANALYSE KORTANALYSE 1: ALLE UDRYKNINGER KORTANALYSE 2: ANALYSE AF KOMMUNENS FORSKELLIGE OMRÅDER KORTANALYSE 3: HVER STATIONS UDRYKNINGER KORTANALYSE 4: BLINDE ALARMER KORTANALYSE 5: REELLE ALARMER FORDELT PÅ OPGAVETYPE Miljøopgaver Redningsopgaver Brandopgaver Diverse opgaver KORTANALYSE 6: UDRYKNINGSTIDER Nuværende udrykningstidszoner samlet set Nuværende udrykningstidszoner for hver station Alternative udrykningstidszoner Områder, hvor udrykningstiden er i fokus Områder, hvor udrykningstiden er i fokus Assistanceberedskabers dækning

21 1. Fremgangsmåde til udarbejdelse af udrykningsanalyse Udrykningsanalyse består af to elementer: 1) Udrykningsstatistik, som illustrerer udrykningerne via søjle- og lagkagediagrammer, tabeller mv. 2) GIS-kort, som illustrerer udrykningerne via kort. 1.1 Datagrundlaget for udrykningsanalysen Udrykningsanalysen og GIS-kortene udarbejdes på grundlag af udrykningsdata for perioden 1. januar 2008 til 30. juni 2010, i alt to et halvt år. Datagrundlaget består af registreringer foretaget i ODIN af Kolding Kommunes redningsberedskab. Dataene er hentet fra følgende datakilder: 1) Statistikkerne er udarbejdet på basis af tal fra Redningsberedskabets Statistikbank, som er tilgængelig via Beredskabsstyrelsens hjemmeside, se 2) GIS-kortene er udarbejdet på basis af registreringer foretaget i ODIN og illustreret via kortudtræk fra ODINs GIS-modul, Der forekommer nogen forskelle i antallet af registrerede udrykninger i de to datakilder, se nedenstående tabel: Antal udrykninger halvår I alt fra 1/ til 30/ Ifølge Statistikbanken Kolding Kommune Redningsberedskabet Kolding Ifølge ODIN, heraf Geoplottet Tabel 1: Datagrundlag for udrykningsanalyse Alle udrykninger er geoplottet i perioden. Årsagen til forskellen mellem antal udrykninger i henholdsvis Statistikbanken og ODIN skyldes primært, at ODINs GIS-modul medtager udrykninger med nødbehandlerenheden fra stationen i Vamdrup til nødbehandling af patienter samt indsatslederserviceopgaver, hvilket ikke medtages i Statistikbanken. Det relativt høje niveau af udrykninger i 2008 i Statistikbankens tal skyldes, at en række indsatslederopgaver er blevet registreret som værende akutte udrykninger i Det er blevet ændret fra 1. januar

22 1.2 Kvalitetssikring af datagrundlaget Datagrundlaget er blevet kvalitetssikret på følgende måde. 1) Redningsberedskabet har haft fokus på at kvalitetssikre registreringer af deres udrykningsdata løbende og har en procedure for, at der en gang i hver måned bliver tjekket, om den forgangne måneds udrykninger er blevet registreret korrekt. 2) Derudover er der ved opstarten af den risikobaserede dimensionering i september 2010 blevet lavet tjek af datagrundlaget ved at tjekke antallet af udrykninger i henholdsvis Statistikbanken og ODIN, herunder tjek af hvor mange af udrykninger der er geoplottet i ODINs GIS-modul, da det er en god indikator på, hvor mange udrykninger der er blevet registreret korrekt. 2. Udrykningsstatistik Udrykningsstatistikken indeholder følgende statistikker: 1. Udrykningernes fordeling på alarmtype (blind, falsk og reel) 2. Udrykningernes fordeling på årets måneder 3. Udrykningernes fordeling på ugedage 4. Udrykningernes fordeling på døgnets timer 5. Udrykningernes fordeling på meldingsgrupper, jf. 112-picklistens meldingskoder 6. De reelles alarmers fordeling på opgavetype (brand, miljø og redning) 7. Udrykninger omkring jul og nytår 8. Samtidige udrykninger 9. Tilkaldte assistancer 3

23 Udrykninger Statistik 1: Udrykninger fordelt på blinde, falske og reelle alarmer Der er i snit 694 udrykninger pr. år i Kolding Kommune svarende til 1,9 udrykning pr. døgn. Det svarer til 7,83 alarmer pr indbygger pr år svarende til en alarm for hver 128. indbygger pr. år. Landsgennemsnittet er 7,23 alarmer pr indbygger pr. år svarende til en alarm pr. år for hver 139. indbygger. Kolding Kommune ligger således 8% over landsgennemsnittet. Udrykningerne i Kolding Kommune fordeler sig på 3/4 som reelle alarmer (75 %) og 1/4 på blinde og falske (25 %). Det er en højere andel af reelle alarmer end landsgennemsnittet for samme periode, hvor 2/3 (67 %) er reelle alarmer og 1/3 (33 %) er blinde og falske alarmer, men tæt på resten af Region Syddanmark, hvor 73 % er reelle alarmer og 27 % er blinde og falske alarmer. Det relativt høje niveau af udrykninger i 2008 i Statistikbankens tal skyldes, at en række indsatslederopgaver er blevet registreret som værende akutte udrykninger i Det er blevet ændret fra 1. januar Der er en lidt større andel af blinde og falske alarmer i 2009 end de øvrige år Udrykninger halvår 2010 fordelt på blinde, falske og reelle Udrykninger , 1. halvår fordelt på reel, blind og falsk Blind alarm ; 391; 23% Falsk alarm ; 34; 2% 400 Falsk alarm Blind alarm Reel alarm halvår Årstal Reel alarm ; 1310; 75% 4

24 Alarmtyper halvår 2010 I alt Landsplan Region Syddanmark Antal % Antal % Antal % Antal % Antal I % Antal % Reel alarm ,8 % ,3 % ,9 % ,5 % , ,8 % Blind alarm ,9 % ,9 % 63 19,0 % ,5 % , ,8 % Falsk alarm 2 0,3 % 25 3,8 % 7 2,1 % 34 2,0 % , ,4 % I alt % % % % % % Tabel 2: Udrykninger fordelt på blinde, falske og reelle i hvert år halvår

25 Udrykninger Statistik 2: Udrykninger fordelt på måneder Antal udrykninger topper i november og december og bunder i januar, maj og oktober pga. antallet af reelle alarmer. Kigger man på de enkelte år svinger antallet af udrykninger fra 32 op til 91 udrykninger pr. måned. Der er ikke en entydig tendens, men der er flest udrykninger i december i både 2008 og 2009 pga. det høje niveau af alarmer i nytårsdøgnet (se statistik 7). Top- og bundmånederne er følgende: Top (over 65 alarmer om måneden): Maj 2008 (mange reelle alarmer), august 2008 (mange blinde), september 2008 (mange reelle alarmer), november 2008 (mange reelle og blinde) og december 2009 (mange reelle alarmer). Bund (under 50 alarmer om måneden): januar og oktober 2008, maj og september NB: I denne statistik er udrykninger i 1. halvår 2010 taget ud, da det ville give en skæv statistik at medtage data for ikke-hele år. Udrykninger fordelt på måneder Reel alarm Blind alarm Falsk alarm Total Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Måned 6

26 Udrykninger Udrykninger Udrykninger 2008 fordelt på måneder Udrykninger 2009 fordelt på måneder Reel alarm Blind alarm Falsk alarm Total Reel alarm Blind alarm Falsk alarm Total Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Måned Oktober November December 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Måned Oktober November December Udrykninger fordelt på måneder Alarmtype (Antal) Reel alarm Blind alarm Falsk alarm Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total Total i % 6,8 8,0 8,1 8,1 7,3 8,3 8,6 8,8 7,7 7,3 9,8 11,2 100,0 Tabel 3: Udrykninger fordelt på måneder 7

27 Udrykninger Statistik 3: Udrykninger fordelt på ugedage Der er i snit 248 udrykninger pr. ugedag på de to og et halvt år svarende til 99 udrykninger pr. ugedag pr. år. Udrykninger ligger nogenlunde fordelt på ugens dage, dog generelt højere på fredage pga. et højt niveau af reelle alarmer og lavt om søndagen, hvilket primært skyldes et lavere niveau for alle typer af alarmer. Blinde alarmer ligger nogenlunde konstant på hverdage, mens der er et lavere niveau lørdag-søndag Alle udrykninger halvår 2010 fordelt på ugedage Falsk alarm Blind alarm Reel alarm 50 0 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Ugedag 8

28 Alarmtype (Antal) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Total Reel alarm Blind alarm Falsk alarm Total I % 15,0 15,6 13,8 13,8 18,2 12,6 11,0 100,0 Tabel 4: Udrykninger fordelt på ugedage halvår

29 Udrykninger Statistik 4: Udrykninger fordelt på døgnets timer Der er i snit 72,3 udrykninger pr. døgntime på de to et halvt år svarende til 29 udrykninger pr. døgntime pr. år. Top (over 85 udrykninger pr. døgntime på to og et halvt år): fra kl undtaget kl og Mellem (50-85 udrykninger pr. døgntime på to og et halvt år): fra kl. 7 8, kl. 9-10, kl og fra kl. 19 til kl. 0 Bund (under 50 udrykninger pr. døgntime på to og et halvt år): fra kl. 0 til kl. 7 Alle udrykninger halvår 2010 fordelt på døgntimer Falsk alarm Blind alarm Reel alarm Døgntimer 10

30 Alarmtype (Antal) Total Reel alarm Blind alarm Falsk alarm Total I % 2,6 2,5 2,1 2,4 1,5 2,1 2,1 4,1 5,1 4,6 5,6 5,1 5,2 4,1 6,9 6,2 5,5 5,5 5,6 4,6 4,7 3,7 4,1 4,0 100,0 Tabel 5a: Udrykninger fordelt på døgntimer halvår 2010 Rød markering = top Grøn markering = bund Udrykninger i Station Koldings område alene fordelt på døgnets timer: Top (over 50 udrykninger pr. døgntime på to og et halvt år): fra kl undtaget kl , kl og Mellem (35-50 udrykninger pr. døgntime på to og et halvt år): fra kl. 7 8, kl , kl , kl og kl Bund (under 35 udrykninger pr. døgntime på to og et halvt år): fra kl. 0 til kl Alarmer Station Kolding fordelt på døgnets timer Falsk alarm Blind alarm Reel alarm 11

31 Alarmtype (Antal) Total Reel alarm , ,5 53, ,5 Blind alarm ,5 2,5 5, , , , Falsk alarm 0, , ,5 0, , , Total 28, , ,5 66, Tabel 5b: Udrykninger Station Kolding fordelt på døgntimer halvår 2010 Rød markering = top Grøn markering = bund 12

32 Statistik 5: Alarmer fordelt på meldingsgrupper De største grupper af alarmer for perioden 2008 til og med 1. halvår 2010 er: 1. ABA-alarmer: 22,5 % 2. Andet: 15,1 % som primært består af indsatslederopgaver i form af serviceopgaver og forespørgsler fra borgere, presse mv. 3. Bygningsbrand (+ røg): 14,6 %, hvoraf de største grupper er villa/rækkehus (4,0 %), industribygning (2,5 %), etageejendomme (1,9), udhus fritliggende (1,3 %), mindre brande (0,9 % ), gård (0,7 %) og lejlighed (0,7 %), mens resten fordeler sig på øvrige underkategorier. 4. Mindre forurening: 12,2 %, som primært er mindre spild (7,0 %) og mindre forurening ved færdselsuheld (3,2 %) 5. Transportmidler (brand): 7.8 %., som primært udgøres af brand-bil i det fri (5,1 %) og brand- MC/Knallert (1,2 %) Dernæst kommer 6. Indsatslederudkald: 5,9 %, der overvejende er ISL-Eftersyn (4,1 %) 7. Færdselsuheld: 5,7 %, som primært er færdselsuheld med fastklemte (4,3 %) 8. Container/affald (brand): 4,6 %, som primært er container i det fri (1,7 %) og mindre brand (1,1 %) 9. Naturbrand: 4,5 %, som primært er mindre brand (1,6 %) og Skråning/Grøft (1,2 %) 10. Skorstensbrand: 2,8 %, som primært er hårdt tag (2,5 %) Der er næsten ingen alarmer i følgende grupper: 11. Større forurening og forurening 1,2 % 12. Gas (Lugt/udsivning/brand): 1,0 % 13. Personredning + redning andet (ikke færdselsuheld): 0,7 % 14. Redn. Drukneulykker: 0,6 % 15. El-installationer (brand): 0,6 % 16. Flyulykke: 0,1 % 17. Togulykke: 0,1 % Sammenlignet med landsplan, så adskiller Kolding Kommune sig ved at have: En højere andel af: i. Andet (15,1 % mod landsgennemsnit på 7,3 %), hvilket hovedsageligt skyldes et højt antal af indsatslederopgaver som er blevet registreret som værende akutte udrykninger i Det er blevet ændret fra 1. januar ii. Mindre forurening (12,2 % mod landsgennemsnit på 7,5 %), som hovedsageligt er mindre spild og spild ved færdselsuheld. 13

33 Udrykninger iii. Større forureninger (1,2 mod landsgennemsnit på 0,8 %) som hovedsageligt er olie- og kemikalieudslip. En lavere andel af: i. ABA-alarmer (22,5 % mod landsgennemsnit på 30,0 %) ii. Container/affald - brand (4,6 % mod landsgennemsnit på 8,4 %) Udviklingen i antal af alarmer indenfor hver meldingsgruppe er vist i linjediagrammet. 1. halvår 2010 er ikke medtaget, da det kun dækker et halvt år. De største ændringer i meldingsgrupperne er indenfor: Andet: Et fald fra 179 i 2008 til 64 i 2009, hvilket hovedsageligt skyldes et højt antal af indsatslederopgaver, som er blevet registreret som værende akutte udrykninger i Det er blevet ændret fra 1. januar ABA-alarmer: En stigning fra 126 i 2008 til 170 i 2009 Transportmidler (brand): Et fald fra 62 i 2008 til 47 i 2009 skyldes bl.a. fald i brand i Lastbil/bus Skorstensbrand: En vækst fra 8 i 2008 til 28 i 2009 Naturbrand: Et fald fra antal naturbrande fra 41 i 2008 til 25 i 2009 skyldes bl.a. færre markbrande Container/affald (brand): Et fald fra 39 i 2008 og 26 i 2009 skyldes færre mindre brande Indsatsleder: En stigning fra 35 i 2008 til 49 i 2009 Alle udrykninger År ABA-alarmer Bygningsbrand Container/affald (brand) EL-installationer (brand) Flyulykke Færdselsuheld Gas (Lugt/udsivning/brand) Indsatsleder Mindre forurening Naturbrand Personredning + red. andet Redn.-Drukneulykke Skorstensbrand Større forurening Togulykke Transportmidler (brand) Andet 14

34 Kolding Kommune Landsplan Første melding gruppe (Antal) halvår Total I % Total I % ABA-alarmer , ,0 Bygningsbrand (+ røg) , ,4 Container/affald (brand) , ,4 Elinstallationer (brand) , ,7 Flyulykke ,1 19 0,0 Færdselsuheld , ,0 Gas (Lugt/udsivning/brand) , ,7 Indsatsleder , ,6 Mindre forurening , ,5 Naturbrand , ,6 Personredning + redning andet , ,7 Redn.-Drukneulykke , ,6 Skorstensbrand , ,1 Større forurening og forurening , ,8 Togulykke ,1 46 0,0 Transportmidler (brand) , ,5 Andet , ,3 Total , ,0 Tabel 6: Udrykninger fordelt på hovedmeldingsgrupper for hvert år samt 1.halvår

35 Første melding (Antal) Total I % 1. halvår ABA-alarmer ,5 Affaldsoplag i det fri-brand ,6 Andet ,1 Brand-Bil i det fri ,1 Brand-Bil under tag ,2 Brand-Landbrugsredskab ,4 Brand-Lastbil/Bus ,9 Brand-MC/Knallert ,2 Bygn.brand-Butik ,3 Bygn.brand-Carport, fritliggende ,2 Bygn.brand-Etageejendom ,9 Bygn.brand-Garage, fritliggende ,4 Bygn.brand-Gård ,7 Bygn.brand-Gård/fare for dyr ,6 Bygn.brand-Industribygning ,5 Bygn.brand-Institution ,5 Bygn.brand-Kolonihavehus ,2 Bygn.brand-Lejlighed ,7 Bygn.brand-Mindre brand ,9 Bygn.brand-Sommerhus ,2 Bygn.brand-Udhus, fritliggende ,3 Bygn.brand-Villa/Rækkehus ,0 Bygningsbrand ,2 Container i bygning-brand ,3 Container i det fri-brand ,7 Container/affald (brand) ,1 Container-Mindre brand ,1 EL-instal.-Brand-Anlæg i det fri ,1 EL-instal.-Brand-Mindre ,3 EL-instal.-Brand-Nedfaldne el-ledninger ,1 EL-instal.-Brand-Transformatorstation ,1 Flyulykke-Passager ,1 FUH-Brand i bil ,2 FUH-Fastklemte ,3 FUH-Fastklemte LASTBIL/BUS ,3 FUH-Fastklemte/Brandf. LAST./BUS ,1 FUH-Fastklemte/Brandfare ,5 FUH-Færdselsuheld ,4 FUH-Tilskadekomne> ,1 Gas-BRAND i udsivende gas ,1 16

36 Gas-Gaslugt - eftersyn ,1 Gas-Gaslugt i bygning ,1 Gas-Gaslugt i det fri ,1 Gas-Ledningsbrud, ej antændt ,7 Indsatsleder ,0 ISL-Eftersyn ,1 ISL-Forespørgsel ,7 Min. forurening-mindre spild ,0 Min. forurening-oliefilm på vand ,8 Min. forurening-v/fuh ,2 Mindre forurening ,2 Naturbrand ,3 Naturbrand-Hede/Klit ,1 Naturbrand-Mark m/afgrøder ,4 Naturbrand-Mark, Høstet ,3 Naturbrand-Mindre brand ,6 Naturbrand-Skov/Plantage ,6 Naturbrand-Skråning/Grøft ,2 Redn.-Bygning/Højderedning ,3 Redn.-Drukneulykke ,6 Redn.-Fastklemt, Maskine o.l ,2 Redn.-Mast/Højderedning ,1 Redn.-Sammenstyrtning ,1 Redn.-Skrænt ,1 Redn.-Tilskadekomne> ,1 Skorst.brand-Hårdt tag ,5 Skorst.brand-Stråtag ,3 Skraldespand i det fri-brand ,7 Str. forurening-kemikalieudslip ,5 Str. forurening-olieudslip ,5 Str.forurening-Gylleudslip ,2 Større forurening ,1 Togulykke-Passager ,1 Total ,0 Tabel 7: Udrykninger fordelt på undermeldingsgrupper for hvert år halvår

37 Statistik 6: Reelle alarmer fordelt på opgavetype Blandt de reelle alarmer er der 69 %, som er brandopgaver, 19 % som er miljøopgaver, 10 % som er redningsopgaver samt 2 % diverse. I perioden 2008 til og med 1. halvår 2010 svarer det gennemsnitligt til en brandopgave 34 gange om måneden, en miljøopgave 10 gange om måneden og en redningsopgave 5 gange om måneden. Reelle alarmer 2008 til 2010, 1. halvår fordelt på opgavekategorier Redning; 142; 10% Diverse; 25; 2% Miljø; 285; 19% Brand; 1026; 69% Alarmtype halvår , 1. halvår Antal % Antal Antal % Sum % Brand ,7 % ,3 % ,2 % ,5 % Miljø ,6 % ,4 % 60 21,4 % ,3 % Redning 54 8,2 % 50 9,3 % 38 13,6 % 142 9,6 % Diverse 10 1,5 % 5 0,9 % 5 1,8 % 20 1,4 % Reelle i alt , , ,0 Tabel 8: Reelle alarmer fordelt på opgavetype for halvår 2010 Antallet af reelle opgaver er opgjort på baggrund af tal for de enkelte alarmtyper i statistikbanken. Det totale antal reelle alarmer bliver her større end angivet i statistik 3, hvilket skyldes, at den samme alarm kan rumme flere opgavetyper og således være registreret under flere opgavetyper. 18

38 Statistik 7: Udrykninger omkring jul og nytår I julen (23/12 kl. 18 til 27/12 kl. 18, 4 døgn) har der i perioden fra 2008 til medio 2010 været 24 udrykninger, hvilket i snit er 3 pr. døgn. Det er noget over niveau i forhold til gennemsnittet på 1,9 udrykning pr. døgn. Omkring nytår (31/12 kl. 12 til 1/1 kl. 12, 1 døgn) har i perioden fra 2008 til medio 2010 været 21 udrykninger, hvilket er 10,5 udrykninger i snit pr. døgn, hvilket er 6 gange så højt som niveauet for et normaldøgn. Dato Rapport nr. Afgang Frigivet Alarmtype Hovedopgave 1. meldings ordlyd By Jul :23 03:38 Blind alarm Blind ABA-anlæg Christiansfeld :06 21:25 Reel alarm Brandslukning ABA-anlæg Kolding :42 03:35 Reel alarm Brandslukning Brand-Bil i det fri Ukendt K462 03:31 03:33 Blind alarm Blind Naturbrand Kolding :45 10:45 Reel alarm Diverse Indsatsleder Kolding N/A N/A Reel alarm Diverse ISL-Eftersyn Kolding :54 23:13 Reel alarm Brandslukning Container i det fri-brand Vamdrup :23 00:40 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Villa/Rækkehus Christiansfeld :35 09:00 Reel alarm Diverse Andet Kolding :05 16:30 Reel alarm Diverse Andet Kolding :15 21:22 Reel alarm Diverse Andet Vamdrup :11 10:49 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-v/fuh Kolding SS086 12:01 12:23 Reel alarm Diverse Andet Vamdrup V058 00:44 01:30 Blind alarm Blind ABA-anlæg Vamdrup V059 02:14 02:35 Blind alarm Blind ABA-anlæg Vamdrup ISL128 03:44 07:36 Reel alarm Diverse Andet Ukendt V060 06:03 06:33 Reel alarm Brandslukning Brand-Bil i det fri Vamdrup L042 11:44 12:12 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-mindre spild Jordrup K409 12:47 14:30 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Udhus, fritliggende Kolding K410 14:09 14:30 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Etageejendom Kolding 19

39 ISL129 20:30 20:50 Reel alarm Diverse Andet Kolding K411 20:52 21:10 Blind alarm Blind ABA-anlæg Kolding K412 09:22 09:38 Falsk alarm Falsk Andet Kolding K413 12:53 13:30 Reel alarm Brandslukning Skorst.brand-Hårdt tag Viuf Nytår :15 22:05 Reel alarm Brandslukning Container/affald (brand) Kolding :30 21:39 Reel alarm Brandslukning Skraldespand i det fri-brand Kolding :43 22:54 Reel alarm Brandslukning Container-Mindre brand Kolding :05 23:15 Reel alarm Brandslukning Container i bygning-brand Kolding :43 23:58 Reel alarm Brandslukning Container-Mindre brand Kolding L001 01:56 02:15 Reel alarm Brandslukning Container i det fri-brand Lunderskov :38 17:14 Reel alarm Brandslukning Skorst.brand-Stråtag Sønder Stenderup :47 20:13 Reel alarm Brandslukning Container i bygning-brand Kolding :28 00:11 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Villa/Rækkehus Kolding K429 23:39 00:32 Reel alarm Brandslukning Container i bygning-brand Kolding k001 00:10 01:25 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Industribygning Kolding K002 00:11 03:03 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Etageejendom Kolding S001 00:19 03:38 Reel alarm Diverse Andet Kolding K003 00:36 02:13 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-mindre spild Kolding K004 00:48 02:48 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Etageejendom Kolding K005 00:53 02:53 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Villa/Rækkehus Kolding K006 01:52 03:15 Reel alarm Brandslukning Affaldsoplag i det fri-brand Kolding K007 02:46 02:53 Reel alarm Brandslukning Skraldespand i det fri-brand Kolding SS001 03:38 03:47 Reel alarm Diverse Andet Vamdrup K008 03:46 04:48 Reel alarm Brandslukning EL-instal.-Brand-Mindre Kolding K009 04:03 05:11 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Udhus, fritliggende Kolding Tabel 9: Udrykninger omkring jul og nytår

40 Statistik 8: Samtidige hændelser Denne statistik er udarbejdet for perioden fra 1/ til 30/6-2010, i alt 2½ år. Samtidige hændelser er opgjort ved først at opliste udrykninger, hvor der er kaldt ud til to eller flere hændelser inden for to timer. Dernæst er alarmer, hvor køretøjer er blevet frigivet inden næste alarm er modtaget, blevet taget ud. Alarmer, hvor der er kaldt to eller flere udrykninger til samme skadested betragtes ikke som samtidig hændelse og er så vidt muligt sorteret fra. Der er i alt 143 gange, hvor der har været samtidige hændelser, svarende til et snit på 57 gang pr. år eller 4,8 gange pr. måned. Ofte er det samtidige hændelser i form af en ABA-alarm og en anden type af alarm. Det er typisk forskellige stationer, der får hændelser samtidigt. Dog har Station Kolding haft 40 samtidige hændelser og Vamdrup har haft en samtidig hændelse i perioden. Resten af stationerne har ikke haft samtidige udrykninger. Røde markeringer er udtryk for, at det er samme station, der har haft samtidig udrykning. Dato Rapport nr. Afgang Frigivet Alarmtype Hovedopgave 1. meldings ordlyd By ABA: :50 05:00 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Etageejendom Ukendt :46 04:56 Reel alarm Brandslukning Container i det fri-brand Vamdrup :31 19:45 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Kolding ABA: :50 20:14 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Christiansfeld :03 00:17 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Gård/fare for dyr Christiansfeld :33 23:43 Reel alarm Brandslukning Container-Mindre brand Kolding :28 23:31 Reel alarm Redning FUH-Fastklemte Ukendt :32 00:23 Reel alarm Redning Brand-Bil i det fri Christiansfeld ABA: :33 15:28 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Lunderskov :01 15:21 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-mindre spild Christiansfeld :25 16:12 Reel alarm Brandslukning Min. forurening-v/fuh Lunderskov :00 19:00 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-mindre spild Kolding :00 16:30 Reel alarm Miljøuheld ISL-Eftersyn Viuf :00 22:00 Reel alarm Brandslukning Indsatsleder Lunderskov :04 19:15 Reel alarm Miljøuheld Mindre forurening Kolding :51 19:13 Reel alarm Diverse Andet Vamdrup :15 17:27 Reel alarm Miljøuheld Andet Kolding 21

41 :29 18:39 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-v/fuh Ukendt :23 14:45 Reel alarm Brandslukning Brand-Lastbil/Bus Kolding :42 09:37 Reel alarm Brandslukning ABA-anlæg Kolding :10 13:46 Reel alarm Miljøuheld Str. forurening-olieudslip Christiansfeld :58 13:37 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Institution Kolding :05 22:30 Reel alarm Miljøuheld Mindre forurening Kolding :47 21:05 Reel alarm Miljøuheld Mindre forurening Ukendt :00 20:10 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Gård Egtved :05 17:30 Reel alarm Brandslukning ISL-Eftersyn Ukendt :41 18:15 Reel alarm Brandslukning Naturbrand-Skråning/Grøft Hejls :13 12:55 Reel alarm Redning FUH-Fastklemte Ukendt :47 14:38 Reel alarm Brandslukning Naturbrand-Skråning/Grøft Hejls :28 14:56 Reel alarm Brandslukning Brand-MC/Knallert Kolding :23 09:14 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Christiansfeld :47 09:45 Reel alarm Diverse Andet Vamdrup :00 13:10 Reel alarm Brandslukning Container i det fri-brand Vamdrup :06 12:19 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Kolding :17 00:30 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Etageejendom Kolding :49 00:05 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Etageejendom Kolding :16 14:54 Blind alarm Blind/falsk alarm Andet Kolding :01 14:55 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Industribygning Kolding :55 03:50 Reel alarm Diverse Indsatsleder Kolding :08 08:27 Reel alarm Diverse Andet Vamdrup :47 10:55 Reel alarm Brandslukning Skraldespand i det fri-brand Kolding :46 19:28 Reel alarm Brandslukning Naturbrand-Mindre brand Kolding :48 19:29 Reel alarm Brandslukning Naturbrand-Mindre brand Lunderskov :02 00:19 Reel alarm Brandslukning Naturbrand-Skråning/Grøft Kolding :05 00:03 Reel alarm Brandslukning Naturbrand-Skråning/Grøft Lunderskov :51 00:19 Reel alarm Brandslukning Naturbrand-Skråning/Grøft Kolding 22

42 :10 11:17 Reel alarm Brandslukning ISL-Forespørgsel Kolding :05 11:43 Reel alarm Miljøuheld FUH-Tilskadekomne>5 Kolding :14 23:19 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Etageejendom Kolding :09 01:01 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Villa/Rækkehus Vamdrup :18 00:55 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Etageejendom Kolding :02 19:35 Reel alarm Miljøuheld ISL-Eftersyn Kolding :46 16:02 Reel alarm Brandslukning Naturbrand-Mark m/afgrøder Vamdrup :58 16:31 Reel alarm Brandslukning Naturbrand-Mark, Høstet Sommersted :29 16:12 Reel alarm Brandslukning Naturbrand-Mark m/afgrøder Vamdrup :44 16:38 Reel alarm Brandslukning Naturbrand-Mark, Høstet Vamdrup :29 11:36 Reel alarm Brandslukning Naturbrand Kolding :34 13:01 Reel alarm Brandslukning Andet Kolding :32 22:00 Reel alarm Brandslukning Brand-Landbrugsredskab Christiansfeld :37 21:12 Reel alarm Brandslukning Brand-MC/Knallert Kolding :12 15:51 Reel alarm Brandslukning Naturbrand-Mindre brand Kolding :33 16:18 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Villa/Rækkehus Kolding :58 17:41 Reel alarm Diverse FUH-Fastklemte Lunderskov :15 17:33 Blind alarm Blind/falsk alarm Andet Kolding :35 21:31 Reel alarm Brandslukning Skorst.brand-Hårdt tag Kolding :25 21:49 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Kolding :33 09:44 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-v/fuh Kolding :33 12:41 Ikke oplyst Brandslukning Andet Ukendt :54 12:40 Reel alarm Diverse Andet Vamdrup :06 12:25 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-mindre spild Kolding :58 23:14 Reel alarm Brandslukning Skraldespand i det fri-brand Kolding :16 23:37 Reel alarm Brandslukning Brand-MC/Knallert Kolding :50 19:50 Reel alarm Miljøuheld ISL-Forespørgsel Lunderskov :50 20:16 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-mindre spild Kolding :00 09:49 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Industribygning Kolding 23

43 :17 10:49 Reel alarm Brandslukning Andet Kolding :03 18:48 Reel alarm Brandslukning Brand-Bil i det fri Vejen :08 18:50 Reel alarm Brandslukning EL-instal.-Brand-Mindre Ukendt :58 17:50 Reel alarm Brandslukning Brand-Bil i det fri Kolding :37 18:41 Ikke oplyst Brandslukning Andet Ukendt :58 20:00 Reel alarm Redning FUH-Fastklemte Ukendt :31 19:10 Reel alarm Diverse Andet Ukendt :33 10:15 Reel alarm Miljøuheld ISL-Eftersyn Kolding :48 09:12 Blind alarm Blind/falsk alarm Andet Kolding :48 07:10 Reel alarm Blind/falsk alarm Bygn.brand-Kolonihavehus Kolding :12 06:45 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-mindre spild Christiansfeld :15 18:01 Reel alarm Diverse Andet Vamdrup :30 18:00 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-mindre spild Vamdrup :45 15:02 Reel alarm Diverse ISL-Eftersyn Kolding :06 15:40 Blind alarm Blind/falsk alarm Andet Vamdrup :13 15:53 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Industribygning Lunderskov :41 16:00 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Kolding :14 03:00 Reel alarm Brandslukning ISL-Eftersyn Kolding :40 03:26 Reel alarm Brandslukning Brand-Bil i det fri Kolding :20 17:03 Reel alarm Miljøuheld Str. forurening-kemikalieudsli Lunderskov :20 17:29 Reel alarm Brandslukning Brand-Bil i det fri Vamdrup :51 14:51 Reel alarm Brandslukning ISL-Eftersyn Lunderskov :53 15:28 Blind alarm Blind/falsk alarm Andet Kolding :42 00:51 Reel alarm Brandslukning Brand-Bil i det fri Ukendt :18 00:38 Reel alarm Brandslukning Andet Lunderskov :26 23:41 Reel alarm Brandslukning Brand-MC/Knallert Kolding :42 14:30 Reel alarm Diverse ISL-Eftersyn Kolding :31 14:43 Reel alarm Redning Andet Kolding :16 22:59 Ikke oplyst Brandslukning Andet Ukendt 24

44 :31 23:11 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Kolonihavehus Kolding :06 20:06 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-v/fuh Kolding :06 20:06 Ikke oplyst Brandslukning Andet Ukendt :36 13:51 Reel alarm Miljøuheld ISL-Eftersyn Kolding :42 13:52 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-mindre spild Ukendt :00 22:08 Reel alarm Diverse Andet Kolding :04 22:08 Reel alarm Brandslukning Skorst.brand-Hårdt tag Christiansfeld :36 21:45 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Lejlighed Kolding :38 23:12 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Villa/Rækkehus Kolding :01 23:14 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Industribygning Vamdrup :42 03:35 Reel alarm Brandslukning Brand-Bil i det fri Ukendt K462 03:31 03:33 Blind alarm Blind/falsk alarm Naturbrand Kolding :33 18:24 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Villa/Rækkehus Lunderskov :49 18:18 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Kolding :15 22:05 Reel alarm Brandslukning Container/affald (brand) Kolding :30 21:39 Reel alarm Brandslukning Skraldespand i det fri-brand Kolding V003 23:53 00:31 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Vamdrup K004 00:18 00:36 Reel alarm Brandslukning Container-Mindre brand Bjert K008 16:22 17:01 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-v/fuh Egtved K009 16:58 17:29 Falsk alarm Blind/falsk alarm Bygn.brand-Mindre brand Viuf K016 17:12 17:26 Reel alarm Brandslukning Brand-MC/Knallert Kolding K017 17:17 17:19 Reel alarm Blind/falsk alarm Container-Mindre brand Kolding K019 05:01 05:30 Reel alarm Brandslukning Brand-Lastbil/Bus Ukendt L005 05:09 05:21 Reel alarm Blind/falsk alarm Brand-Bil i det fri Kolding T009 19:59 20:58 Reel alarm Brandslukning Skorst.brand-Hårdt tag Christiansfeld K040 20:44 20:50 Blind alarm Blind/falsk alarm Andet Kolding S002 18:19 19:50 Reel alarm Brandslukning Skorst.brand-Hårdt tag Vamdrup V007 18:30 18:53 Reel alarm Brandslukning Skorst.brand-Hårdt tag Vamdrup ISL007 14:15 17:10 Reel alarm Diverse Andet Ukendt 25

45 K059 14:52 15:16 Reel alarm Brandslukning Brand-Bil i det fri Kolding T015 17:05 17:21 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Christiansfeld ISL009 18:05 21:30 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Christiansfeld K063 20:27 20:42 Reel alarm Brandslukning Container i det fri-brand Viuf ISL012 19:15 21:30 Reel alarm Diverse FUH-Fastklemte/Brandfare Vamdrup T023 20:00 20:43 Reel alarm Brandslukning Skorst.brand-Hårdt tag Christiansfeld SS017 20:26 20:40 Reel alarm Diverse Andet Vamdrup K077 20:42 21:02 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Bjert k093 16:51 17:23 Reel alarm Brandslukning ABA-anlæg Kolding V009 17:07 17:31 Reel alarm Brandslukning ABA-anlæg Vamdrup T027 16:01 17:50 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Gård Christiansfeld V010 16:28 18:30 Reel alarm Miljøuheld ISL-Eftersyn Vamdrup K096 17:21 18:00 Reel alarm Brandslukning Naturbrand-Skråning/Grøft Kolding K097 17:27 17:54 Falsk alarm Blind/falsk alarm Andet Kolding L014 17:50 18:12 Reel alarm Brandslukning Naturbrand-Skråning/Grøft Lunderskov V015 17:53 18:06 Blind alarm Blind/falsk alarm Andet Vamdrup SS021 18:06 18:20 Reel alarm Diverse Andet Vamdrup ISL035 19:55 20:30 Reel alarm Diverse Indsatsleder Kolding K121 20:18 20:25 Reel alarm Blind/falsk alarm Andet Kolding T036 20:18 21:08 Reel alarm Redning FUH-Fastklemte Ukendt K125 20:28 20:53 Reel alarm Brandslukning Container i det fri-brand Kolding K126 22:15 23:30 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Ukendt V019 23:14 23:51 Reel alarm Brandslukning Brand-Bil i det fri Vamdrup A006 12:11 21:50 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-mindre spild Hejls K129 13:15 13:17 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Kolding K131 11:21 12:08 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-mindre spild Ukendt K132 11:54 13:15 Reel alarm Miljøuheld Str. forurening-kemikalieudsli Kolding K159 16:35 16:52 Reel alarm Brandslukning Redn.-Drukneulykke Kolding T042 16:51 17:04 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Christiansfeld 26

46 K160 17:03 17:22 Reel alarm Brandslukning Andet Kolding K180 07:19 08:54 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Institution Kolding V027 08:04 09:27 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Industribygning Vamdrup K183 08:54 09:22 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Etageejendom Kolding K184 09:09 09:22 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Butik Kolding K186 09:30 09:44 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-v/fuh Kolding k187 09:35 10:17 Reel alarm Brandslukning Brand-Bil i det fri Kolding SS035 17:03 17:26 Reel alarm Diverse Andet Ukendt ISL060 17:24 18:45 Reel alarm Diverse ISL-Eftersyn Christiansfeld SS037 04:51 05:30 Reel alarm Diverse Andet Vamdrup K199 05:08 06:08 Reel alarm Brandslukning Brand-Lastbil/Bus Kolding L027 15:32 17:25 Reel alarm Brandslukning FUH-Fastklemte LASTBIL/BUS Ukendt SS038 16:39 16:55 Reel alarm Diverse Andet Vamdrup K213 08:46 09:31 Reel alarm Brandslukning ABA-anlæg Kolding K214 09:14 09:31 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Kolding A007 07:59 19:45 Reel alarm Miljøuheld Str. forurening-olieudslip Christiansfeld K228 12:43 12:54 Reel alarm Brandslukning ABA-anlæg Kolding ISL070 12:35 16:30 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-oliefilm på vand Ukendt K230 14:48 16:12 Reel alarm Brandslukning FUH-Fastklemte Kolding ISL073 18:30 22:30 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-oliefilm på vand Ukendt T054 15:40 21:20 Reel alarm Redning FUH-Fastklemte LASTBIL/BUS Christiansfeld ISL105 07:45 10:15 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-oliefilm på vand Ukendt V032 10:17 11:33 Blind alarm Blind/falsk alarm Andet Vamdrup SS040 14:19 15:00 Reel alarm Diverse Andet Vamdrup K234 14:37 14:54 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Kolding ISL081 14:45 15:25 Reel alarm Diverse Andet Lunderskov K254 15:27 16:10 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Kolonihavehus Kolding L034 15:34 15:59 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-v/fuh Lunderskov V038 15:41 19:56 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Villa/Rækkehus Vamdrup 27

47 K271 13:46 14:26 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-mindre spild Kolding SS050 14:06 14:22 Reel alarm Diverse Andet Vamdrup V039 15:40 16:21 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Vamdrup SS053 15:49 16:07 Reel alarm Diverse Andet Vamdrup ISL092 19:01 22:00 Reel alarm Diverse Indsatsleder Vamdrup K279 19:02 19:11 Blind alarm Blind/falsk alarm Bygn.brand-Industribygning Kolding V043 01:39 03:05 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Udhus, fritliggende Vamdrup SS056 02:23 02:46 Reel alarm Diverse Andet Vamdrup k301 16:36 17:02 Reel alarm Brandslukning Naturbrand Ukendt k302 16:56 17:49 Blind alarm Blind/falsk alarm ISL-Eftersyn Kolding ISL096 18:30 21:45 Reel alarm Diverse Indsatsleder Vamdrup S006 19:14 20:30 Reel alarm Brandslukning Bygningsbrand Vamdrup SS064 14:46 15:14 Reel alarm Diverse Andet Vamdrup ISL108 14:50 15:45 Reel alarm Diverse Andet Kolding SS068 19:19 21:04 Reel alarm Diverse Andet Vamdrup V048 19:42 21:18 Reel alarm Diverse FUH-Færdselsuheld Vamdrup K341 12:56 21:05 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Villa/Rækkehus Bjert ISL109 14:09 15:30 Reel alarm Diverse Indsatsleder Kolding K352 15:55 16:12 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-v/fuh Kolding T072 15:52 16:28 Reel alarm Redning FUH-Fastklemte Christiansfeld K362 18:29 19:08 Falsk alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Kolding SS072 18:51 19:21 Reel alarm Diverse Andet Vamdrup ISL120 19:17 19:32 Reel alarm Diverse ISL-Eftersyn Kolding ISL122 08:45 10:30 Reel alarm Diverse Andet Ukendt K368 09:17 09:35 Falsk alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Kolding ISL123 18:35 21:30 Reel alarm Diverse Indsatsleder Vamdrup K385 19:33 20:09 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Kolding K396 17:11 17:47 Blind alarm Blind/falsk alarm Andet Kolding K397 17:13 18:00 Reel alarm Brandslukning Container i det fri-brand Kolding 28

48 ISL135 17:30 19:00 Reel alarm Diverse Andet Ukendt V056 18:11 19:07 Reel alarm Brandslukning Skorst.brand-Hårdt tag Vamdrup V057 22:25 23:20 Reel alarm Redning Andet Vamdrup ISL136 22:00 23:59 Reel alarm Diverse Andet Bjert S009 22:31 23:21 Reel alarm Redning FUH-Fastklemte Vamdrup ISL128 03:44 07:36 Reel alarm Diverse Andet Ukendt V060 06:03 06:33 Reel alarm Brandslukning Brand-Bil i det fri Vamdrup K409 12:47 14:30 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Udhus, fritliggende Kolding K410 14:09 14:30 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Etageejendom Kolding ISL129 20:30 20:50 Reel alarm Diverse Andet Kolding K411 20:52 21:10 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Kolding K419 16:27 16:34 Reel alarm Brandslukning ABA-anlæg Kolding K420 16:34 16:55 Reel alarm Redning FUH-Fastklemte Kolding K429 23:40 00:32 Reel alarm Brandslukning Container i bygning-brand Kolding k001 00:10 01:25 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Industribygning Kolding K002 00:11 03:03 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Etageejendom Kolding S001 00:19 03:38 Reel alarm Diverse Andet Kolding K003 00:36 02:13 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-mindre spild Kolding K004 00:48 02:48 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Etageejendom Kolding K005 00:53 02:53 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Villa/Rækkehus Kolding K006 01:52 03:15 Reel alarm Brandslukning Affaldsoplag i det fri-brand Kolding K007 02:46 02:53 Reel alarm Brandslukning Skraldespand i det fri-brand Kolding SS001 03:38 03:47 Reel alarm Diverse Andet Vamdrup K008 03:46 04:48 Reel alarm Brandslukning EL-instal.-Brand-Mindre Kolding K009 04:04 05:11 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Udhus, fritliggende Kolding K011 18:36 20:03 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Garage, fritliggendde Kolding K012 20:06 20:32 Reel alarm Brandslukning Container i bygning-brand Kolding ISL003 07:40 13:00 Reel alarm Diverse Andet Kolding K026 10:25 11:18 Reel alarm Redning FUH-Fastklemte Lunderskov 29

49 ISL006 11:00 11:55 Reel alarm Diverse Indsatsleder Kolding K027 16:53 17:25 Reel alarm Brandslukning Skorst.brand-Hårdt tag Viuf V002 17:14 17:40 Blind alarm Blind/falsk alarm Andet Vamdrup K032 20:47 21:32 Reel alarm Brandslukning ABA-anlæg Kolding K033 20:46 21:47 Reel alarm Brandslukning Container i det fri-brand Kolding K035 09:00 09:34 Reel alarm Brandslukning Min. forurening-mindre spild Kolding K036 09:34 09:43 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Kolding T006 11:13 11:58 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Carport, fritliggende Sjølund K037 11:14 11:23 Reel alarm Diverse Andet Kolding A001 19:03 20:23 Reel alarm Brandslukning Skorst.brand-Hårdt tag Hejls ISL007 19:11 22:05 Reel alarm Diverse Indsatsleder Vamdrup K041 14:17 14:49 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Kolding K042 14:48 15:01 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Kolding ISL013 15:00 15:45 Reel alarm Diverse Andet Ukendt ISL014 15:45 18:30 Reel alarm Diverse Andet Kolding SS010 16:50 17:13 Reel alarm Diverse Andet Vamdrup ISL015 17:00 17:50 Reel alarm Diverse Andet Ukendt V006 11:30 19:00 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Gård/fare for dyr Vamdrup SS013 13:19 13:38 Reel alarm Diverse Andet Vamdrup K073 11:04 11:17 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Kolding K074 11:09 12:32 Reel alarm Brandslukning ABA-anlæg Kolding SS014 18:07 18:50 Reel alarm Diverse Andet Vamdrup K075 18:11 18:46 Reel alarm Redning FUH-Fastklemte Kolding K084 18:36 19:39 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-mindre spild Kolding SS015 19:01 19:14 Reel alarm Diverse Andet Vamdrup ISL028 09:45 10:33 Reel alarm Miljøuheld ISL-Eftersyn Kolding K092 09:54 10:13 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Kolding K104 08:19 11:30 Reel alarm Redning FUH-Fastklemte LASTBIL/BUS Kolding K105 10:34 10:44 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Kolding 30

50 ISL032 18:05 21:30 Reel alarm Diverse Indsatsleder Lunderskov K106 20:10 21:04 Reel alarm Brandslukning Skorst.brand-Hårdt tag Kolding V010 09:06 09:14 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-mindre spild Vamdrup K115 09:07 10:15 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-mindre spild Kolding T028 09:53 11:12 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-mindre spild Sjølund K117 11:55 12:23 Reel alarm Brandslukning Gas-Ledningsbrud, ej antændt Almind K118 12:02 12:37 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Bjert ISL044 18:30 18:55 Reel alarm Diverse Andet Kolding ISL045 19:00 20:20 Reel alarm Diverse Andet Kolding ISL051 13:08 13:38 Reel alarm Brandslukning ISL-Eftersyn Kolding K132 13:26 13:40 Reel alarm Brandslukning Container i det fri-brand Kolding K138 12:01 12:17 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Etageejendom Kolding L012 12:17 12:50 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-mindre spild Jordrup ISL055 20:10 20:33 Reel alarm Diverse Indsatsleder Kolding S003 20:19 02:35 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Gård Christiansfeld L013 07:53 08:24 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-v/fuh Lunderskov K154 08:23 09:42 Reel alarm Brandslukning Andet Kolding ISL063 19:15 19:45 Reel alarm Diverse Indsatsleder Kolding K168 19:35 20:01 Reel alarm Brandslukning Gas-BRAND i udsivende gas Kolding K186 11:12 12:50 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-mindre spild Kolding K187 11:58 12:50 Reel alarm Diverse EL-instal.-Brand-Nedfaldne elledninger Kolding K196 14:58 16:09 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-v/fuh Kolding k197 15:00 15:42 Reel alarm Brandslukning Brand-Bil i det fri Kolding k198 15:01 16:09 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Etageejendom Kolding K201 11:14 11:30 Falsk alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Kolding V026 11:16 11:32 Reel alarm Brandslukning Naturbrand-Skråning/Grøft Vamdrup k205 08:38 08:52 Blind alarm Blind/falsk alarm ABA-anlæg Kolding k206 08:50 09:14 Reel alarm Brandslukning Brand-Lastbil/Bus Kolding K207 16:42 17:15 Reel alarm Redning FUH-Fastklemte Kolding 31

51 SS039 17:15 17:35 Reel alarm Diverse Andet Vamdrup K215 20:39 21:54 Reel alarm Miljøuheld Min. forurening-mindre spild Almind K216 20:45 21:05 Reel alarm Brandslukning ABA-anlæg Kolding T039 19:40 20:10 Reel alarm Brandslukning ABA-anlæg Kolding ISL076 20:15 20:25 Reel alarm Diverse Andet Kolding k241 15:11 15:28 Reel alarm Brandslukning Bygn.brand-Mindre brand Kolding isl103 15:20 15:28 Reel alarm Brandslukning ISL-Eftersyn Kolding 32

52 Statistik 9: Tilkaldte assistancer Der har i perioden halvår 2010 været 19 hændelser, hvortil der er kaldt assistance. Af disse hændelser har der været tilkaldt henholdsvis niveau 1, 2 og 3 følgende antal gange: Andre niveau 1-beredskaber (kommunale redningsberedskaber): 0 gange Niveau 2-støttepunkt (regionale statslige støttepunkter): 11 gange Niveau 3-beredskabet (statslige beredskabscentre): 10 gange Assistancer fordeler sig på opgavetypen på følgende vis: Brand: 15 gange Miljø: 2 gange Redning: 1 gang Sneberedskab: 1 gang Dato Hændelse Assistanceberedskab Ressourcer :36 Bygn.brand Industribygning Brand i redskabsrum ved parcelhus Støttepunkt Fredericia BRS Sydjylland :36 Brand i silo BRS Sydjylland Andet Støttepunkt Fredericia Andet Støttepunkt Fredericia :13 Brand forbrændingsanl æg BRS Sydjylland Mandskabsvogn Højtrykskompressor Autosprøjte Højtrykskompressor Containerlastvogn*2 Højtrykskompressor Vandtankvogn Polyma Autosprøjte Skumtender Kommunikationsvogn Højtrykskompressor mandskabsvogn Mandskabsvogn Højtrykskompressor Mandskabsvogn*6 Køretøj, andet*4 Containerlastvogn*3 Kommunikationsvogn*3 Personvogn*2 Vandtankvogn*2 Påhængsvogn, andet Autosprøjte Skumtender Slangegruppevogn Højtrykskompressor Påhængsvogn, andet 33

53 Andet Støttepunkt Fredericia :12 Bygn.brand Industribygning BRS Sydjylland Olieforureing BRS Sydjylland Andet Støttepunkt Fredericia : : : :53 Bygn.brand Gård Bygn.brand Gård Bygn.brand Gård Eftersøgning i forb. med olieforurening Støttepunkt Fredericia BRS Sydjylland Støttepunkt Fredericia BRS Sydjylland Højtrykskompressor Mandskabsvogn Mandskabsvogn*4 Autosprøjte Vandtankvogn Pionervogn Kranvogn Kommunikationsvogn Personvogn Køretøj, andet Højtrykskompressor Kranvogn Miljøkøretøj Båd Mandskabsvogn Belysningspåhængsvogn Belysningspåhængsvogn Mandskabsvogn Slangetender Vandtankvogn Højtrykskompressor Mandskabsvogn *5 Containerlastvogn*4 Køretøj, andet *3 Vandtankvogn*2 Container, redning*2 Slangegruppevogn*2 Kommunikationsvogn*2 Autosprøjte Skumtender Højtryskkompressor Polyma Værksredsvogn Påhængsvogn, andet Personvogn Vandtankvogn Mandskabsvogn Kranvogn Båd Personvogn Andet Støttepunkt Fredericia Mandskabsvogn 34

54 Sneberedskab BRS Sydjylland Bygn.brand Gård Bygn.brand Industribygning Støttepunkt Fredericia Støttepunkt Fredericia :36 Brandslukning BRS Sydjylland Afstivning/afdæ kning BRS Sydjylland Andet Støttepunkt Fredericia Køretøj andet Personvogn Vandtankvogn Påhængsvogn, redning Højtrykskompressor Mandskabsvogn Autosprøjte Kommunikationsvogn Pionervogn Autosprøjte Containerlastvogn Redningscontainer Vandtankvogn Mandskabsvogn Belysningspåhængsvogn 35

55 3. GIS-kortanalyse Kortanalyse 1: Alle udrykninger Ikoner: Rød = brandopgave Grøn = miljøopgave Gul = redningsopgave Grå = blinde/falsk alarm Blå = diverse Prik med ring om uanset farve = adresse med to eller flere alarmer af samme type Der har i perioden halvår 2010 været udrykninger til det meste af kommunen, dog med flest udrykninger i Kolding by og opland. Hertil kommer især udrykninger til Lunderskov, Vamdrup, Christiansfeld samt i tilknytning til motorvejsnettet , 1. halvår , 1.halvår 36

56 Kortanalyse 2: Analyse af kommunens forskellige områder By/område Typiske alarmer Særlige objekter med en del alarmer Kolding Strandhuse, Skærbæk og Sønder Vilstrup Almind og Viuf Vester Nebel og Jordrup Lunderskov, Skanderup og Gelballe Vamdrup o Høj forekomst af alarmer, herunder overvejende brande i form af bygningsbrande samt sekundært brande i bil og MC samt alarmer fra ABA-anlæg o Mange blinde alarmer, herunder på institutioner og erhvervsvirksomheder o Flere redningsopgaver, herunder primært fastklemte ved FUH, samt enkelte drukneulykker o En del miljøuheld i form af mindre spild på motorvej, indfaldsveje m.v. o Nogle alarmer i Strandhuse og spredt i området, herunder i tilknytning til motorvejsnettet o Primært bygningsbrand, samt et begrænset antal redning og miljøuheld o Få alarmer i områder herunder primært brand i bygninger o Få alarmer i området, herunder primært forskellige typer af brand samt mindre miljøuheld o Nogle alarmer i Lunderskov og spredte alarmer i området vest og nord herfor o Flest brande og blinde alarmer o En del alarmer indenfor brand, samt blinde alarmer fra industri og institutioner. o Flere objekter med mange blinde alarmer, herunder Kolding Sygehus, Kolding Gymnasium Dansk Kraftemballage, TRE-FOR m.fl. o Motorvejen omkring Kolding - en del redninger, brand i køretøjer og mindre miljøuheld o Blinde alarmer, brande m.v. på LM-glasfiber o Blinde alarmer, brande m.v. på Rockwool og Isover 37

57 Ødis-Bramdrup, Ødis og Hjarup Stepping, Bjerndrup, Frørup Sønder Bjert og Sønder Stenderup Sjølund, Taps og Hejls Christiansfeld og Aller o Mange diverse opgaver i tilknytning til nødbehandling o Få alarmer som primært ligger indenfor brand og diverse opgaver. Diverse opgaver ligger i tilknytning til nødbehandling o Få alarmer i området fordelt på brandopgaver, redning og miljøuheld o Nogle alarmer ved Sønder Bjert, men i øvrigt få alarmer over et større område. o Primært brande i form af skorstensbrande og bygningsbrande, samt blinde alarmer koncentreret på få lokaliteter o Nogle alarmer spredt i området, herunder primært brande samt nogle miljøuheld o Brande er overvejende bygningsbrande, samt nogle skorstensbrande og naturbrande o En del alarmer primært brand, redning, blinde alarmer og nogle mindre miljøuheld o Brandalarmer ligger primært på bygningsbrande og nogle skorstensbrande o Redning er overvejende FUH fastklemte herunder på motorvejen o Blinde alarmer på Horskær Boog Levestedet, Spekva m.fl. o Blinde alarmer Aktivitetscenter Egebo, Bjert og Plejecenter Stentoft, Sønder Stenderup o Blinde alarmer Christiansfelds Mejericenter 38

58 Kortanalyse 3: Hver stations udrykninger Der er i alt 123 alarmer, som ikke er stedfæstet til en station. Det er alarmer, hvor kun indsatsleder er rykket ud. Station Kolding 1165 stk. Station Tyrstrup 221 stk. 39

59 Station Vamdrup 372 stk., heraf 205 diverse Station Lunderskov 108 stk. 40

60 Station Aller 34 stk. Station Stepping 32 stk. 41

61 Kortanalyse 4: Blinde alarmer Kolding by har størstedelen af de blinde alarmer. Der er endvidere nogle blinde alarmer i Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld. Objekter med mange blinde alarmer er erhvervsvirksomheder, døgninstitutioner. Der er i alt 463 blinde alarmer i perioden fra 2008 til og med 1. halvår af ABA-anlæg i Kolding Kommune Kolding Lunderskov Christiansfeld Vamdrup I alt

62 2008, i alt , i alt , 1. halvår, i alt 81 43

63 Kortanalyse 5: Reelle alarmer fordelt på opgavetype De reelle alarmer illustreres og beskrives opdelt i miljø-, rednings- og brandopgaver. Antallet af alarmer inden for den enkelte opgavetype på GIS-kortene adskiller sig fra antallet af alarmer inden for den enkelte opgavetype i statistikkerne (statistik 6). Det skyldes, at alarmer inden for hver opgavetype opgøres forskelligt i henholdsvis ODIN GIS og ODIN Statistik. På GIS-kortene medtages alarmerne kun under en opgavetype, nemlig deres hovedopgavetype, mens alarmernes medtages under alle de opgavetyper, som er registreret i forbindelse med alarmen, dvs. den samme alarm tælles med under flere opgavetyper i statistikken, såfremt der er registreret flere opgavetyper i alarmrapporten. Miljøopgaver Der er en del miljøopgaver i og omkring Kolding by. Her-udover ligger miljøopgaverne primært i tilknytning til de øvrige byer i området, samt motorvejsnettet. Der er i perioden 2008 til og med 1. halvår 2010 i alt 245 miljøopgaver, som alle er geoplottet. 44

64 2008, i alt , i alt , 1. halvår, i alt 45 45

65 Redningsopgaver Redningsopgaverne er primært FUH- fastklemte i tilknytning til indfaldsveje og veje i Kolding, samt i tilknytning til motorvejsnettet og større veje i oplandet. Herudover ligger der et mindre antal redningsopgaver omkring drukneulykker, herunder primært ved Kolding Fjord. Der er i perioden halvår i alt 106 redningsopgaver, som alle er geoplottet. 46

66 2008, i alt , i alt , 1. halvår, i alt 35 47

67 Brandopgaver Der har været brandopgaver i hele området, men en stor del af brandopgaverne ligger i og omkring Kolding by, samt i tilknytning til byerne i øvrigt. Der er i perioden fra 2008 til halvår i alt 817 brandopgaver, som alle er geoplottet. 48

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup Ishøj Vallensbæk Hovedrapport 19. marts 2007 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 Silkeborg Kommune beskrivelse... 11 Risikoidentifikation... 14

Læs mere

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Version af 10. november 2014 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning og kommissorium... 5 3. Præsentation af de

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 11. november 2014. Kl. 8:30 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 11. november 2014. Kl. 8:30 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 11. november 2014 Kl. 8:30 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering... 2 3. ODIN rapport 3. kvartal 2014... 3 4. IDV

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

Dødsbrande i Danmark 2000-2005

Dødsbrande i Danmark 2000-2005 eredskabsstyrelsen Dødsbrande i Danmark 2-2 August 26 Indhold Forsidefoto: Kollage af diverse avisudklip Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse Datavej 16 46 Birkerød Telefon: 49 6 Fax: 49

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

Brandteknisk projektopgave

Brandteknisk projektopgave ANALYSE AF RØGALARMANLÆG I BOLIGER Brandteknisk projektopgave Master i Brandsikkerhed Institut for Byggeri & Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet (DTU Byg) Anders Jensen Studienr. 063627 Januar 2010 Revideret

Læs mere

Søndersø Kommune. Kommuneplan 2004

Søndersø Kommune. Kommuneplan 2004 Søndersø Kommune Kommuneplan 2004 Den offentlige debat Den offentlige debat Vedtagelse mandag den 21. juni 2004 Kommunalbestyrelsen godkender kommuneplanforslaget til foreløbig godkendelse. Offentliggørelse

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om.

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om. Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i

Læs mere

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet Capacent Indhold Summary 1 1. Indledning 7 1.1 Baggrund 7 1.2 Analysens formål 7 1.3 Metode 10 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 10 2. Baggrund 12 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde 15 3.1

Læs mere

Benchmarkinganalyse 2013

Benchmarkinganalyse 2013 Benchmarkinganalyse 2013 - på udvalgte serviceområder Benchmarkinganalyse august 2013 Side 1 af 52 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER... 4 3. AFGRÆNSNING, METODE OG FORBEHOLD...

Læs mere

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet 564974_kørsel.fm Page 1 Monday, December 3, 2007 2:23 PM Indsats Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet Beredskabsstyrelsen 2006

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

Udviklingen i landzoneadministrationen i perioden 2003-2005. Marts 2007

Udviklingen i landzoneadministrationen i perioden 2003-2005. Marts 2007 Udviklingen i landzoneadministrationen i perioden 2003-2005 Marts 2007 HOVEDTITEL: Udviklingen i landzoneadministrationen 2003-2005 UDGIVER: Copyright Skov- og Naturstyrelsen 2007 UDARBEJDELSE: Rapporten

Læs mere

Planredegørelse Kommuneplan 2014 1 DEL

Planredegørelse Kommuneplan 2014 1 DEL Planredegørelse Kommuneplan 2014 1 DEL 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.1 Lovgivning og overordnede rammer for planredegørelsen... 4 1.2 Kommunens økonomiske planlægning... 4 1.2 Den generelle økonomiske

Læs mere

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ ØSTBIRK OG VESTBIRK Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder.

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 Lindholm Afd. 10: Voerbjergvej 1-11B, Viaduktvej 19-23, Smedien 1-95, Uldalsvej 3, 7 13 og 20-34 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

Genanvendelse af industriens bygningsarv

Genanvendelse af industriens bygningsarv Genanvendelse af industriens bygningsarv København November 2011 Kortlægning, arkitektur og analyse af potentialer sammenfatning af resultater Remisen Brande. Foto: Heine Pedersen Forside: Nordkraft. Foto:

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere