Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune."

Transkript

1 Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon E-post Dato 25. juni 2009 Sagsnummer A Forslag til lokalplan nr. 228 samt Tillæg nr. 80 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune Byrådet har på sit møde den 24. juni 2009 vedtaget at offentliggøre et forslag til lokalplan nr. 228 samt Tillæg nr. 80 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune for et erhvervsområde til solfangeranlæg og affaldshåndtering ved Thorsvej, Ringkøbing. Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for etablering af et solfangeranlæg i tilknytning til Ringkøbing Fjernvarmeværk samt en affaldshåndteringsplads med genbrugsplads, omlastestation og aktiviteter vedr. affaldshåndtering. Baggrunden for udarbejdelse af Tillæg nr. 80 til Kommuneplan 1997 er i forbindelse med Lokalplan nr. 228 for at give mulighed for et nyt erhvervsområde øst for det eksisterende ved Ndr. Ringvej i Ringkøbing. Retsvirkninger af lokalplanforslaget Fra tidspunktet for ovennævnte lokalplanforslags offentliggørelse må ejendomme, der er omfattet af planerne ikke bebygges, ændre anvendelse eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af de endelige planer. Miljøvurdering af planen I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages en miljømæssig vurdering af planernes indvirkning på miljøet. Såfremt der vurderes, at planerne vil få væsentlig indvirkning på miljøet skal der udarbejdes en miljørapport. Det er Byrådets vurdering, at de offentliggjorte planer ikke vil kunne få så væsentlig indvirkning på miljøet, at det forudsætter udarbejdelse af en miljørapport. Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Eventuel klage over byrådets vurdering skal indsendes til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller til Åbningstider Telefontider mandag onsdag mandag onsdag Hjemmeside torsdag torsdag fredag fredag Telefon

2 Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra datoen for denne annonces bekendtgørelse. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledningen om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen. Offentliggørelse: Forslagene fremlægges fra 1. juli 2009 til den 7. september Indsigelsesret: Har du indsigelser eller ændringer til de fremlagte planforslag, skal disse være Ringkøbing-Skjern Byråd i hænde senest den 7. september Planerne vedlægges. Venlig hilsen f. Jeanette Jeppesen Planlægger

3 Forslag til Lokalplan nr. 228 For et erhvervsområde til solfangeranlæg og affaldshåndteringsplads ved Thorsvej, Ringkøbing og Forslag til Tillæg nr. 80 til Kommuneplan 1997 for tidligere Ringkøbing Kommune Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 24. juni 2009

4 er offentliggjort fra 1. juli 2009 til og med 7. september 2009 Indsigelser, bemærkninger og nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune Planlægning Ved Fjorden Ringkøbing Planlægger: Jeanette Jeppesen, tlf Forsidebilledet viser områdets placering i Ringkøbing.

5 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 228 Erhvervsområde Vejledning Hvad er en lokalplan?...side 4 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål... side 5 Lokalplanområdet... side 6 Lokalplanområdets omgivelser... side 6 Lokalplanens indhold... side 6 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... side 8 Miljøvurdering... side 11 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder... side 12 Servitutter... side 12 Planbestemmelser Indledning... side Formål... side Område og zonestatus... side Arealanvendelse... side Udstykning... side Bebyggelsens placering og omfang... side Bebyggelsens udseende... side Ubebyggede arealer... side Veje, stier og parkering... side Tekniske anlæg... side Miljø... side Grundejerforening... side Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug... side Lokalplan og byplanvedtægt... side Servitutter... side Retsvirkninger... side 20 Vedtagelse... side 21 Offentlig bekendtgørelse... side 21 Tinglysning... side 23 Bilag Erhvervskategorier, Bilag A *... side 24 Støj fra erhverv, Bilag B*... side 26 * Bilagene stammer fra kommuneplanen. I lokalplanen er de medtaget i relevante uddrag. Matrikelkort... Bilag 1 Eksisterende forhold... Bilag 2 Arealanvendelse... Bilag 3 Visualisering... Bilag 4 Kommuneplan tillæg nr. 80, tidligere Ringkøbing Kommune... Bilag 5 Ringkøbing-Skjern Kommune 3

6 Vejledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Eksisterende forhold, der viser, hvorledes området er disponeret ved udarbejdelsen af lokalplanforslaget. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne som er bindende. I tilfælde der er uoverensstemmelse mellem kort og bestemmelserne, så er det teksten, der er bindende. Visualisering, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg placeres i landskabet Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Kommuneplantillæg nr. 80 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer. Derfor ændres de eksisterende kommuneplanrammer i et tillæg til kommuneplanen. Tillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen og med samme indsigelsesfrist. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. 4 Ringkøbing-Skjern Kommune

7 Redegørelse Lokalplanområdets afgrænsning, mål Luftfoto optaget i2008 Lokalplanens baggrund og formål Planforslaget er udarbejdet for at give mulighed for etablering af et solfangeranlæg i tilknytning til Ringkøbing Fjernvarmeværk samt en affaldshåndteringsplads med genbrugsplads, omlastestation og aktiviteter vedr. affaldshåndtering. Solfangeranlægget er i overensstemmelse med Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at blive selvforsynende med alternativ energi inden Et af de midler der peges på bl.a. i kommuneplanstrategien er udnyttelse af solvarme. Det aktuelle anlæg vil give en beregnet varmeproduktion på ca. 6,5% af den samlede produktion på fjernvarmeværket. Selve solfangerarealet vil blive på ca m 2, hvilket vil gøre det til landets p.t. anden største anlæg. DDO COWI og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Byråd godkendte ultimo 2008 nye affaldsregulativer i overensstemmelse med de nationale krav, ifølge hvilke de kommunale genbrugspladser nu også skal give mulighed for aflevering af husholdningsaffald og erhvervsaffald i mindre mængder. Herudover er der et behov for at etablerer et modtageanlæg/omlastestation til brug for modtagelse og omlastning af affald til forbrænding og deponiaffald fra erhverv og husholdninger samt modtagelse og omlastning af genanvendeligt affald fra husholdninger og kommunens genbrugspladser, som supplement til ESØ s modtageanlæg syd for Tarm. Nærværende lokalplan åbner mulighed for at dette anlæg kan placeres inden for det planlagte område. Der vil desuden fortsat være mulighed for lastbilparkering indenfor området. 5

8 Redegørelse Lokalplanområdet Hele planområdet er på ca. 7,5 ha. Det afgrænses af Velfac A/S mod syd, Baldersvej og et område med antennemast mod vest, og med åbne landzonearealer mod øst og nord. Området er pålagt landbrugspligt men henligger ubenyttet. I en mindre del af området er placeret en offentlig lastbilparkering med en større jordvold mod øst. I den sydlige del af området er en mindre sø/regnvandsbassin omgivet af hævet terræn. Det øvrige terræn i området er jævnt. Der er rester af læbælter, markgrøfter o.lign. i området, der viser den tidligere ejendomsstruktur. Der er desuden et tracé med højspændingsledninger i den østlige del samt et område med et ældre ledningsanlæg. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet støder op til et eksisterende erhvervsområde, der er under udbygning. Strukturen i dette område er præget af vejforløbene, der for alles vedkommende forløber ret øst-vest og nord-syd. Derudover er området kendetegnet af flere store virksomheder med markante og forholdsvis høje bygninger. Umiddelbart vest for det nye lokalplanområde er en ca. 100 m. høj antennemast med tilhørende teknikbygninger placeret. Mod syd ligger Velfac A/S med forholdsvis store produktionsbygninger. Lokalplanens indhold Disponering Lokalplanen er inddelt i 2 delområder. Område I kan benyttes til solfangeranlæg, der gives mulighed for de nødvendige tankanlæg og teknikbygninger, samt eventuelle mindre bygninger til publikum og selve solfangeranlægget. Område II kan benyttes til affaldshåndteringsplads, med mulighed for anlæg og bygninger til omlastningsplads samt genbrugsplads, mandskabsbygning, vægt og lign. I område II kan der fortsat anvendes et areal til lastbilparkering e.lign., parkeringsarealet må ikke benyttes til nogen form for oplag eller opstilling af containere. Det eksisterende erhvervsområde set fra vest med pebas produktionsbygninger i forgrunden og antennemasten bagved. Derudover er vejstruktur, vejbredder m.m. i det eksisterende erhvervsområde fastholdt, således udlægges der veje med en bredde på 12 m. i forlængelse af Odinsvej, Thorsvej og Baldersvej. Derved sikres hele erhvervsområdets tilknytning til en eventuel ny ringforbindelse mod øst. Anlæg område I Da tankanlægget i området skal være i direkte forbindelse med de eksisterende tanke ved Fjernvarmeværket øst for Ndr. Ringvej er det nødvendigt at etablere den med en højde på 22,5 m. over terræn (dvs. ca. ½ m. over koten for de eksisterende). Det eksisterende erhvervsområde set fra Thorsvej med Ringkøbing Fjernvarmeværk på modsatte side af Ndr. Ringvej. Den nye tank ved solfangeranlægget skal i højde svare til disse 2 tanke. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om tankanlæggets farver, således at den gives en mørk gråtone ved jorden, der efterhånden bliver lysere mod toppen. Dette vil have den virkning at anlægget ikke syner så højt. 6

9 Redegørelse Visualisering. Der findes en række yderligere visualiseringer i bilag 4. Selve solfangeranlægget vil komme til at bestå af 5 moduler med hver 240 solfangere (10 rækker med 24 stk. i hver). Hver solfanger vil have en bredde på 2,27 og en højde på 5,96 m, hertil skal lægges sokkelhøjden. Solfangeren placeres dog i en vinkel på 45 o, så den samlede højde af anlægget vil ikke overstige 5 m. Anlæg område II Der etableres en bygning med en højde på meter til omlæsning af husholdningsaffald. Uden for denne bygning placeres lukkede containere til det komprimerede affald. Det deponerbare affald vil blive samlet i åbne containere, som løbende transporteres fra pladsen til deponi. Genbrugspladsen etableres som en åben plads, med åbne/ lukkede containere og indrettet således at kundetrafikken let kan cirkulere. Dette kræver et vist friareal. Der etableres en lagerhal til affaldsfraktioner, som skal opbevares indendørs, heraf en særlig del til modtagelse og midlertidig opbevaring af farligt affald (malingsrester etc), inden videre transport. Et forholdsvis stort område kan derudover benyttes til modtagelse og neddeling af have- og grenaffald. Desuden etableres en mandskabsbygning og en vægt ved indkørslen til pladsen. 7

10 Redegørelse Beplantning Området skal fremstå med et grønt præg. Der etableres beplantningsbælter omkring området som afskærmning og for at give det et grønt præg. I sagens natur må beplantningsbælterne omkring solfangeranlægget dog beskæres til en højde, således at de ikke skygger for solen, og dermed forringer udbyttet af anlægget. Beplantningsbælterne kan suppleres med et trådhegn. De ubebyggede arealer ved solfangeranlægget skal fremstå som åbne græsarealer eventuelt med enkelte lave buske. Området kan afgræsses f.eks. af får. Adgangsforhold Vejadgangen til lokalplanområdet vil ske fra Ndr. Ringvej via de eksisterende veje i erhvervsområdet. En genbrugsplads samt omlastestation vil medføre en øget trafik til og fra erhvervsområdet. Desuden planlægges Odinsvej forlænget til en eventuel ny ydre forbindelsesvej. Herved vil Odinsvej på sigt blive en forbindelsesvej fra den nye ydre forbindelsesvej til Ndr. Ringvej. Med baggrund heri vurderes, at der på sigt vil være behov for et kanaliseringsanlæg eller anden trafikteknisk løsning på Ndr. Ringvej. Vejadgangen til delområde I skal ske fra Thorsvej. I område II må der etableres 2 overkørsler til en lastbilparkering, samt 2 overkørsler til affaldshåndteringsplads med omlastestation. Herudover kan der etableres yderligere overkørsler, såfremt det er funktionelt begrundet af hensyn til afvikling af trafikken. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Forholdet til kysten Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen. Ifølge Planlovens 5b må arealer indenfor Kystnærhedszonen kun inddrages i byzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering, Hele Ringkøbing er omfattet af kystnærhedszonen, den aktuelle udvidelse af byzonen er på landsiden af byen og i direkte tilknytning til eksisterende erhvervsområder. Ved vurdering af placeringsmulighederne er der bl.a. taget hensyn til afstanden til det eksisterende fjernvarmeanlæg, hvor solfangeranlægget skal tilknyttes. Illustration, der viser forskellige højder, dels de planlagte, dels de eksisterende. 8

11 Redegørelse Ifølge Planlovens 16 stk. 3 og 4 skal lokalplanen desuden indeholde oplysninger om den visuelle påvirkning samt begrundelse for bygningshøjder over 8,5 m. Der er derfor udarbejdet visualiseringer af anlæggene, der viser sammenhængen med det eksisterende erhvervsområde. Visualiseringerne er vist i Bilag 4. Det vurderes, at de nye anlæg ikke i størrelse og volumen vil afvige væsentligt fra de eksisterende store anlæg. Højden på bygningen på omlastningpladsen er fastsat ud fra driften og håndteringen af affaldet. Højden på tankanlægget er fastsat ud fra højden på de nuværende tanke ved fjernvarmeværket, som de skal kobles sammen med. Fredning, bevaringsværdige bygninger mv. og naturbeskyttelse Indenfor lokalplanområdets delområde II er en mindre sø beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. Søen skal bevares og der må ikke ske ændringer af søens tilstand uden forudgående dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Delområde II, hvor søen er beliggende, er i lokalplanen udlagt til bebyggelse og anlæg til affaldshåndtering samt lastbilparkering. Ved indretning af området skal der tages hensyn til søen. Herudover er der inden for området ikke registreret fredninger eller andre arealer, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Landsplandirektiv/Regionplan 2005 for tidligere Ringkøbing Amt Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanens (nu landsplandirektivets) mål og retningslinier for byudviklingen i Ringkøbing. Kommuneplanen Lokalplanen ligger kun delvis inden for kommuneplanens rammeområde R31, den øvrige del er ikke omfattet af kommuneplanens rammer. Anvendelsen af rammeområde R31 er fastlagt til erhvervsformål, såsom industri-, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service og administration. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Kommuneplantillægget omfatter det samme område som lokalplanen. Kommuneplantillæg 80 offentliggøres samtidig med lokalplanen, men i et særskilt hæfte. Lokalplan nr Erhvervsområde ved Herningvej og Ndr. Ringvej, Ringkøbing. Den eksisterende lokalplan aflyses for den del, der er omfattet af lokalplan 228. Miljøforhold Håndtering af affald på omlastestationen Dagrenovationsaffaldet indsamles ved husstande og virksomheder i renovationsbiler, som komprimerer affaldet på stedet. Herfra køres affaldet til omlastestationen, hvor det tippes af i et lukket bygning og via en tragt ledes til yderligere komprimering og opsamling i lukkede containere. Der er således ikke håndtering af affaldet i det fri eller lugtgener. Bygningen bliver støjmæssigt isoleret hvis støjkrav ikke kan overholdes. Der forventes tilført en årlig mængde affald til forbrænding på ca ton, hvilket svarer til ca. 50 ton/dag. Dette giver en afledt trafikmængde med lastbiler på maks. 20 biler /dag. Deponerbart affald tilføres omlastestationen og samles i åbne containere for løbende transport til fælleskommunale deponianlæg andetsteds. Affaldet er inaktivt, og afgiver ikke lugt eller forurenende væsker. Der forventes en samlet mængde affald til deponering fra husholdninger og erhverv på ton/år, dvs. gns. 5-7,5 ton/dag. Dette medfører en trafikmængde, som er yderst beskeden, i størrelsesordenen 2-4 biler / dg. Der vil kunne foregå aktiviteter på pladsen i tidsrummet kl , trafikken til pladsen vil være fordelt over hele dagen, mens bortkørsel af containere normalt vil ske om formiddagen. Håndtering af affald på genbrugspladsen Genanvendeligt affald fra husholdninger og erhverv skal sorteres og kan afleveres i fraktioner. 9

12 Redegørelse Udover udendørs containere opbevares f.eks. flamingo og elektronikaffald indendørs i lagerhal. I hallen indrettes et område til aflevering af farligt affald (malingrester o.lign). Der skal for denne del tages særlige forhåndsregler vedr. opsamlingsmuligheder for spildevand og regnvand samt for slukningsvand. Affaldet ankommer typisk i biler med trailer samt enkelte varebiler. Der forventes i gennemsnit ca. 350 kunder pr. dag, på de travleste dage dog op til 800 kunder pr. dag. Der vil kunne foregå aktiviteter på pladsen i tidsrummet kl , hovedparten af trafikken til pladsen vil forekomme i perioden kl og i weekenden, mens bortkørsel af containere normalt vil ske om formiddagen. Der forventes dagligt bortkørt 3-6 containere. Solfangeranlægget Hele anlægget inklusiv eventuelle ledninger under jorden skal fjernes når produktionen ophører, dette kan ikke reguleres med lokalplanen men vil blive stillet som betingelse i lejekontrakten. Grundvand Området er omfattet af drikkevandsinteresser. Der er derfor fastsat bestemmelser der begrænser risikoen for forurening af grundvandet. På hele affaldshåndteringspladsen etableres tæt belægning med opsamling af overfladevand fra områder, hvor der kan være risiko for spild. Frostsikring af solfangeranlægget foretages med Glykol, der er et giftfrit middel. Derudover etableres der alarmer og opsamlingstanke, hvor vandet fra anlægget kan opsamles, hvis der sker læk. Kloakering Affaldshåndteringspladsen skal tilsluttes det separatkloakerede spildevandssystem efter Ringkøbing- Skjern Kommunes anvisning. Til solfangeranlægget forventes der ikke etableret faciliteter, der nødvendiggør afledning af spildevand. Hvis der på sigt etableres faciliteter (f.eks. til publikum), skal tilslutning ske iht. Ringkøbing- Skjern Kommunes Spildevandsplan. Nedsivning af regnvand vil ske på egen grund. I området er en del utinglyste regnvandsledninger samt regnvandsbassin. Disse anlæg skal respekteres ved områdets realisering. Vandløb Eksisterende vandløb i området skal fortsat kunne aflede vandet fra/gennem området. Eventuelle ændringer af vandløb skal godkendes iht. vandløbsloven. Det skal ligeledes sikres, at der ikke sker forurening af vandløb fra affaldshåndteringspladsen eller solfangeranlægget. Jordforurening I henhold til jordforureningslovens 50a (Lov om forurenet jord nr.282 af 22.marts 2007) er den del lokalplanområdet der ligger i byzone omfattet af områdeklassificeringen. Betegnelsen dækker over at området kan være lettere forurenet. Den del af lokalplanområdet, der overføres fra landzone til byzone, vil ligeledes som udgangspunkt være omfattet af områdeklassificeringen og reglerne for anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Hvis det vurderes, at arealet bør undtages af områdeklassificeringen, vil dette foregå iht. Jordforureningsloven (lovbekendtgørelse nr. 282 af 22. marts 2007) sideløbende med lokalplanprocessen. Dette betyder som udgangspunkt, at flytning af jord væk fra lokalplanområdet skal anmeldes til Ringkøbing-Skjern kommune forud for flytning. Reglerne for jordflytning fremgår af kommunens "Regulativ for jordstyring i Ringkøbing-Skjern kommune af 19. januar 2008 eller senere rettelser. Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på en forurening, skal arbejdet standses ifølge 71 i lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune, og arbejdet må først genoptages efter fire uger, eller når kommunen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår for arbejdet. Renovation Ved erhvervsejendomme bør der udlægges arealer til opsamling af affald, så det sikres, at der er plads 10

13 Redegørelse til en rationel affaldssortering og opbevaring. Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser indrettes efter reglerne i Ringkøbing-Skjern Kommunes "Regulativ for Dagrenovation". Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Ringkøbing-Skjern Kommunes "Regulativ for Dagrenovation". Miljøkonsekvensvurdering af virksomheder Når Ringkøbing-Skjern Kommune tillader ny aktivitet i et område, sker det på grundlag af en miljøkonsekvensvurdering. Enhver aktivitet er klassificeret efter, hvor meget den erfaringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a. støj, rystelser og trafik. Se mere i Bilag A. Lokalplanen begrænser ikke den igangværende, lovlige erhvervsudøvelse for områdets eksisterende virksomheder. Reflekser Solfangerne vil blive antirefleksbehandlet således at der ikke forekommer generende reflekser fra anlægget. Husdyrbrug Ifølge Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (1572 af 20/12/2006) kan der i byzone ikke etableres husdyrbrug over 3 DE. Det forventes at de græsklædte arealer mellem solfangerne skal afgræsse af får, det vil dog ikke blive over 3 DE. 1 får med lam ~ 0,14 DE Museumslov Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeriet eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet udføres. Hvis man vil have afklaret, om der er risiko for at støde på fortidsminder i forbindelse med jordarbejder med deraf følgende forsinkelser, udgifter m.v., kan man efter aftale med Ringkøbing-Skjern Museum få foretaget en forundersøgelse af arealet. Ved gennemførelse af en større forundersøgelse afholdes udgiften af den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres. Arbejdet kan først iværksættes efter samtykke fra den pågældende. Kulturministeren kan i særlige tilfælde yde tilskud til en sådan forundersøgelse. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 1 skal alle fysiske planer indeholde en miljøvurdering, hvis planen skønnes: 1. at være omfattet af lovens bilag 3 og 4, 2. at kunne påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, eller i øvrigt 3. at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis planer er omfattet af lovens bilag 3 og 4 og hvis planer samtidig fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, skal der ifølge lovens 3, stk. 2, kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Screening af lokalplanforslaget Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en screening af lokalplanforslaget for at vurdere om der skal gennemføres en miljøvurdering. Screeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres ved Planafdelingen, Ringkøbing- Skjern Kommune. De mulige negative konsekvenser af planens realisering knytter sig dels til gener fra området til affaldshåndtering og dels til anlæggenes omfang. Risikoen for udslip fra begge anlæg er minimeret med hensigtsmæssige løsninger med olieudskiller, opsamlingskapacitet, alarmer m.m. Det vurderes ligeledes at placeringen, med over 400 m til nærmeste bolig og god trafikal tilslutning, minimerer de væsentligste gener fra særlig området til affaldshåndtering. Herudover er virkningerne af det reducerede transportbehov fra affaldshåndteringen og fra solfangeranlægget mht. emissioner positive. 11

14 Redegørelse Konklusion Det vurderes, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Klagevejledning Afgørelsen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer kan påklages efter de regler, der er fastsat i den lovgivning, som planen udarbejdes i henhold til. Det vil sige at der kun kan klages over spørgsmål om afgørelsens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over afgørelsens hensigtsmæssighed. Klage kan indenfor 4 uger fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget indgives til Naturklagenævnet; Rentemestervej 8, 2400 København NV, mod et gebyr på 500 kr., som tilbagebetales hvis I får helt eller delvist medhold i klagen. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Politiet: Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens 100). Jordbrugskommissionen for Region Midtjylland: Der er landbrugspligt på den del af lokalplanområdet, der er i landzone (se Bilag 1). Der må derfor ikke foretages ændringer af eksisterende forhold, før Jordbrugskommissionen for Region Midtjylland har godkendt, at landbrugspligten ophæves for dette areal. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for byggeog anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og Tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Matr.nr.22a, Nørby, Ringkøbing Jorder. Tinglyst: Titel: Dok om master. Påtaleberettiget: Vestjyske Net, Esbjerg. Deklarationen omhandler et tracé med stærkstrømsmaster/ledninger gennem lokalplanens delområde I. Der er indgået aftale med Vestjyske Net om, at solfangeranlægget kan etableres, under forudsætning af - at de ikke etableres med en højde over 5 m. ift. nuværende terræn og - at der til stadighed vil være mulighed for at komme frem til master med min. en krantraktor med vogn ifm. eftersyn og evt. udskiftning. Udover ovenstående servitut, er der regnvandsledninger samt en del ældre drænledninger i området, enkelte er tinglyste, men med en meget usikker stedfæstelse, andre utinglyste. Hvis der stødes på drænledninger under etableringen af anlæggene, skal disse respekteres/omlægges, og den nye placering tinglyses, medmindre de fremføres i vejarealerne. Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbindelse med Kort- og Matrikelstyrelsens godkendelse af udstykningen. Jordbrugskommissionen for Region Midtjylland kan i forbindelse med ophævelsen af landbrugspligten stille betingelser i medfør af landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller afhændelse af ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom. 12

15 Planbestemmelser Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:4000 Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Indledning I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning, Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007 med senere ændringer, fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Lokalplanens bindende bestemmelser står i venstre margen. Det fremgår af planlovens 15, hvad der kan træffes bestemmelse om i en lokalplan. Lokalplanens bestemmelser suppleres af bestemmelse i anden lovgivning navnlig byggeloven herunder bygningsreglementet. I højre margen med kursiv er der korte supplerende kommentarer til de enkelte bestemmelser Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. 13

16 Planbestemmelser 1. Formål Lokalplanens formål er: at sikre områdets anvendelse til erhvervsområde i form af solfangeranlæg, affaldshåndteringsplads og lastbilparkering at sikre udlæg af afskærmende beplantningsbælter at udlægge veje, der sikrer vejadgangen til eventuelle fremtidige erhvervsområder at sikre, at området får et grønt præg. 2. Område og zonestatus 2.1. Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Del af matr. nr. 22a Nørby, Ringkøbing jorder. samt alle parceller eller delnumre, der efter den xx.xx.2009 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område Opdeling i delområder Lokalplanområdet opdeles i delområde I og II, som vist på Bilag 1 og Zoneforhold En del af lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres landzonearealet, som er vist med lodret skravering på Bilag 1, til byzone. Følgende arealer overføres til byzone: ejerlav: Nørby, Ringkøbing jorder - matr. nr. 22a: ca m 2 3. Arealanvendelse 3.1. Anvendelse, delområde I Tekniske anlæg i form af solfangeranlæg med tilhørende bebyggelse og tankanlæg 14

17 Planbestemmelser Dele af området kan desuden anvendes til publikums orienterede faciliteter Anvendelse, delområde II Tekniske anlæg og bebyggelse til affaldshåndtering. Dele af området kan desuden anvendes til parkering af lastbiler og påhængskøretøjer eller andre større køretøjer i forbindelse med omladning, overnatning og lignende transportformål. Der gives mulighed for håndtering af affald, herunder drift af omlastestation, containerplads, indsamling og neddeling af have/grenaffald samt indsamling af farligt affald o. lign. Der vil kun være mulighed for egentlig behandling eller oparbejdning af affald, hvis dette ikke forøger de miljømæssige gener fra området. Parkeringsarealet må ikke benyttes til oplag af materialer, containere o. lign. 4. Udstykning 4.1. Udstykning, delområde I Området må udelukkende udstykkes som én samlet parcel eller med én parcel til solfangerne og én til teknikbygning, tank m.m Udstykning, delområde II Ejendomme må ikke udstykkes med en mindre grundstørrelse end 3000 m Sammenlægning og arealoverførsel Der kan, uanset bestemmelserne i pkt. 4.1 og 4.2, foretages sammenlægninger og mindre arealoverførsler Udstykning til tekniske anlæg Ejendomme til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets sokkelflade + 1,0 m hele vejen rundt herom. 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1. Bebyggelsens placering og omfang, delområde I Ny bebyggelse skal placeres indenfor byggefeltet vist på Bilag 3. Solfangeranlægget må placeres udenfor byggefeltet. Bebygget areal til teknikbygninger, tankanlæg m.m. indenfor bygefeltet maks. 600 m 2. Tankanlæg skal placeres så langt mod vest som muligt indenfor byggefeltet. Solfangeranlægget er ikke omfattet af maksimumsgrænserne for det bebyggede areal. 15

18 Planbestemmelser 5.2. Bebyggelsens placering og omfang, delområde II Ny bebyggelse må ikke placeres i et tracé på 4 m. omkring regnvandsledningerne markeret på Bilag 2. Bebygget areal maks m 2. Regnvandsledningerne skal lokaliseres inden igangsætning af byggeriet. Udover bebyggelse kan der opsættes de nødvendige containere til affaldshåndtering Bygningshøjde, delområde I Bygningshøjde maks. 8,5 m, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til et bygningsreglement. Tankanlæg kan udføres med en max højde på 22,5 m, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til et bygningsreglement. Solfangeranlægget kan opføres med en maks. højde på 5 m, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til et bygningsreglement. Højden på solcelleanlægget skyldes bl.a. at disse placeres delvis under tracé til højspændingsledning Bygningshøjde, delområde II Højde maks. 8,5 m, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til et bygningsreglement. En bygning på maks. 200 m 2 kan gives en højde på 16 m, når dette er nødvendigt for driften. Bygningen skal placeres indenfor byggefeltet vist på Bilag 3. Højden på den bygning, hvor der sker omlastning af affald til forbrænding og yderligere komprimering, forventes etableret med en højde på op til 16 m Afstand og højde i forhold til skel Bebyggelse udenfor byggefelter må ikke opføres nærmere naboskel end 2,5 m., og bygningshøjden mod naboskel må ikke overstige 3 m + 0,5 x afstand til skel Afstand til vejskel Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere end 10 m fra vejskel, dog må solfangeranlægget ikke placeres nærmere end hendholdsvis 4,5 m og 5 m fra vejskel, som vist på bilag Bebyggelsens udseende 6.1. Bygninger Der må ikke benyttes blanke eller reflekterende materialer på facader og tage, dog må der opsættes solfangere og solceller. 16

19 Planbestemmelser Solfangere og solcelleanlæg på facader og tage skal indpasses i bygningens arkitektur og om muligt indbygges i bygningskonstruktionen. Glansværdien må max. være 30% og refleksionsværdien max. 2,5%. Tankanlægget skal holdes i afdæmpede grålige farver skiftende fra mørk ved jorden og lysere ved toppen Skilte På hver ejendom må der kun opsættes et skilt med firmanavn og logo. Derudover må der opsættes orienterings- og oplysningsskilte. Solfangere skal nedfældes i tagfladen og må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. Bestemmelsen indebærer bl.a., at der ikke må anvendes reflekterende glaserede tegltagsten. En høj bygning vil syne lavere, ved at give den en mørk farve ved jorden og gradvis gøre den lysere mod toppen. Oplysningsskilte vil primært have betydning for besøgende på genbrugspladsen som oplysning og henvisning til korrekt sortering, ind- og udkørsel, kørselsretninger osv. De kan dog også have betydning for publikum ved solfangeranlægget og kan f.eks. illustrere effekten af solenergien Solfangere, delområde I Solfangerne skal antirefleksbehandles. 7. Ubebyggede arealer 7.1. Beplantningsbælte Der udlægges areal til beplantningsbælter som vist på Bilag 3. Beplantningen skal udføres fortrinsvis af løvfældende træer og buske, som ikke må beskæres til en lavere højde end 2.0 m. Beplantningsbælter må, uanset pkt. 7.1, beskæres således at de ikke skygger for solfangerne Hegn Hegn i skel, mod vej, sti, nabo- eller fællesarealer skal være levende hegn. Det levende hegn kan suppleres med et trådhegn på indvendig side Oplag o.lign. Udendørs oplagspladser og lignende, herunder containere til affaldshåndtering, skal afgrænses af levende hegn, så anlæggene ikke er synlige fra offentlig vej og naboejendommen. Ringkøbing-Skjern Kommune er indstillet på, at der i visse situationer kan meddels dispensation til etablering af faste hegn. Det er en forudsætning, at hegnene etableres med materialer og i en udformning, så de bidrager til at forskønne området. Det levende hegn kan suppleres med et trådhegn på indvendig side Ubebyggede arealer Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse o.lign. gives et ordentligt udseende, ligesom Bestemmelsen gælder også for området, hvor der etableres omlastestation og genbrugsplads, idet det er særlig vigtigt, at dette område forsøges holdt pænt og 17

20 Planbestemmelser en passende orden ved oplagring af materialer skal overholdes.. ryddeligt for ikke at skæmme det øvrige erhvervsområde unødigt Ubebyggede arealer Arealer mellem vejskel og byggelinier skal tilsås med græs og evt. beplantes med lav beplantning, eller på anden måde gives et grønt udtryk. Arealerne må ikke benyttes til parkering eller oplag 7.6. Ubebyggede arealer, delområde I Arealer, der ikke benyttes til anlæg, bebyggelse eller parkering skal fremstå åbne som græsklædte arealer evt. med lave buske eller anden beplantning Terrænregulering Der må kun udføres nødvendig terrænregulering ved placering og håndtering af containere, samt for at udjævne det hævede terræn omkring og øst for søen. Arealerne kan benyttes til afgræsning f.eks. af får. Der kan være behov for terrænregulering i forbindelse med containere på genbrugspladsen, enten ved at nedsænke containeren, eller ved at etablere en rampe, således at man kan køre frem og læsse affald af. Som afskærmning omkring lastbilparkering, kan der desuden etableres en beplantet støjvold. 8. Veje, stier og parkering 8.1. Vejadgang Vejadgangen til delområde I skal ske fra Thorsvej. I område II må der maks. etableres 2 overkørsler til lastbilparkeringen, samt 2 overkørsler til affaldshåndteringsplads med omlastestation. Ringkøbing-Skjern Kommune kan give tilladelse til yderligere overkørsler, såfremt det er funktionelt begrundet af hensyn til afvikling af trafikken 8.2. Veje Der udlægges areal til veje som vist på Bilag 3. Veje udlægges med en bredde på 12 m Oversigtsareal Der fastlægges oversigtsarealer på 5,0 x 70,0 m som vist på Bilag Parkering Der skal anlægges 10 p-pladser i tilknytning til bebyggelsen i delområde I. Der skal anlægges 1 p-plads pr. 30 m2 etageareal i delområde II. Indenfor oversigtsarealer må der iht. vejreglerne ikke etableres anlæg, bebyggelse eller beplantning over 1 m. De anlagte p-pladser forudsættes benyttet i forbindelse med drift, tilsyn, publikumsbesøg m.m. på anlæggene. Hvis der opstår behov for yderligere parkeringsareal i forbindelse med publikumsbesøg e. lign, kan der stil- 18

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 228 samt Tillæg nr. 80 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune

Lokalplan nr. 228 samt Tillæg nr. 80 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 12 56 E-post planlagning@rksk.dk Dato 14. oktober 2009 Sagsnummer 2009022733A

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 23. november 2009 Sagsnummer 2008121247A Forslag

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE LOKALPLAN 07-026 INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan , område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej i Skjern

Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan , område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej i Skjern Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 9974 1079 E-post Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup

Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup Byrådet har på

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald FREMLAGT FRA DEN 26. JUNI 2002 TIL DEN 21. AUGUST 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 2. OKTOBER

Læs mere

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet.

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nummer 331 samt Tillæg nummer 45 til Kommuneplan 2009-2021 for et område til hotel- og konferencefaciliteter mv. ved

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 30. november 2009 Sagsnummer 2009032800A Lokalplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22 Forslag til Tillæg nr. 22 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til bolig- og erhvervsformål ved Mamrelund, Hvide Sande Hvide Sande DDO, Copyright COWI Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Afgørelse vedrørende Lov om miljøvurdering af planer om programmer

Afgørelse vedrørende Lov om miljøvurdering af planer om programmer Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nr. 334 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til offentligt formål, bl. Bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø

Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

Lokalplan nr. 319. For et område til offentligt formål (børnehave o.lign.) ved Tarm Idrætscenter, Tarm by. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 319. For et område til offentligt formål (børnehave o.lign.) ved Tarm Idrætscenter, Tarm by. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 319 For et område til offentligt formål (børnehave o.lign.) ved Tarm Idrætscenter, Tarm by Ortofoto@Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. januar 2012 Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 283 Hobro kommune

Lokalplan nr. 283 Hobro kommune H O B R O K O M M U N E Løgstørvej Svalevej Bogfinkevej Lokalplan nr. 283 Område til erhvervsformål ved Løgstørvej i Hørby 2006 Lokalplan nr. 283 Hobro kommune Området til erhvervsformål ved Løgstørvej

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf.

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*3 Landinspektøifirmaet »«* : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf. P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A. 6000 Kolding lokalplan K^^H Tlf. 75520577-23 CIVILRET n - KUN GYUXGT MEO AFSTEMPLING AF OOMMEftKONTOftCTS KASSeKONTROLAfPAfUT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere