Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune."

Transkript

1 Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon E-post Dato 25. juni 2009 Sagsnummer A Forslag til lokalplan nr. 228 samt Tillæg nr. 80 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune Byrådet har på sit møde den 24. juni 2009 vedtaget at offentliggøre et forslag til lokalplan nr. 228 samt Tillæg nr. 80 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune for et erhvervsområde til solfangeranlæg og affaldshåndtering ved Thorsvej, Ringkøbing. Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for etablering af et solfangeranlæg i tilknytning til Ringkøbing Fjernvarmeværk samt en affaldshåndteringsplads med genbrugsplads, omlastestation og aktiviteter vedr. affaldshåndtering. Baggrunden for udarbejdelse af Tillæg nr. 80 til Kommuneplan 1997 er i forbindelse med Lokalplan nr. 228 for at give mulighed for et nyt erhvervsområde øst for det eksisterende ved Ndr. Ringvej i Ringkøbing. Retsvirkninger af lokalplanforslaget Fra tidspunktet for ovennævnte lokalplanforslags offentliggørelse må ejendomme, der er omfattet af planerne ikke bebygges, ændre anvendelse eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af de endelige planer. Miljøvurdering af planen I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages en miljømæssig vurdering af planernes indvirkning på miljøet. Såfremt der vurderes, at planerne vil få væsentlig indvirkning på miljøet skal der udarbejdes en miljørapport. Det er Byrådets vurdering, at de offentliggjorte planer ikke vil kunne få så væsentlig indvirkning på miljøet, at det forudsætter udarbejdelse af en miljørapport. Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Eventuel klage over byrådets vurdering skal indsendes til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller til Åbningstider Telefontider mandag onsdag mandag onsdag Hjemmeside torsdag torsdag fredag fredag Telefon

2 Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra datoen for denne annonces bekendtgørelse. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledningen om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen. Offentliggørelse: Forslagene fremlægges fra 1. juli 2009 til den 7. september Indsigelsesret: Har du indsigelser eller ændringer til de fremlagte planforslag, skal disse være Ringkøbing-Skjern Byråd i hænde senest den 7. september Planerne vedlægges. Venlig hilsen f. Jeanette Jeppesen Planlægger

3 Forslag til Lokalplan nr. 228 For et erhvervsområde til solfangeranlæg og affaldshåndteringsplads ved Thorsvej, Ringkøbing og Forslag til Tillæg nr. 80 til Kommuneplan 1997 for tidligere Ringkøbing Kommune Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 24. juni 2009

4 er offentliggjort fra 1. juli 2009 til og med 7. september 2009 Indsigelser, bemærkninger og nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune Planlægning Ved Fjorden Ringkøbing Planlægger: Jeanette Jeppesen, tlf Forsidebilledet viser områdets placering i Ringkøbing.

5 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 228 Erhvervsområde Vejledning Hvad er en lokalplan?...side 4 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål... side 5 Lokalplanområdet... side 6 Lokalplanområdets omgivelser... side 6 Lokalplanens indhold... side 6 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... side 8 Miljøvurdering... side 11 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder... side 12 Servitutter... side 12 Planbestemmelser Indledning... side Formål... side Område og zonestatus... side Arealanvendelse... side Udstykning... side Bebyggelsens placering og omfang... side Bebyggelsens udseende... side Ubebyggede arealer... side Veje, stier og parkering... side Tekniske anlæg... side Miljø... side Grundejerforening... side Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug... side Lokalplan og byplanvedtægt... side Servitutter... side Retsvirkninger... side 20 Vedtagelse... side 21 Offentlig bekendtgørelse... side 21 Tinglysning... side 23 Bilag Erhvervskategorier, Bilag A *... side 24 Støj fra erhverv, Bilag B*... side 26 * Bilagene stammer fra kommuneplanen. I lokalplanen er de medtaget i relevante uddrag. Matrikelkort... Bilag 1 Eksisterende forhold... Bilag 2 Arealanvendelse... Bilag 3 Visualisering... Bilag 4 Kommuneplan tillæg nr. 80, tidligere Ringkøbing Kommune... Bilag 5 Ringkøbing-Skjern Kommune 3

6 Vejledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Eksisterende forhold, der viser, hvorledes området er disponeret ved udarbejdelsen af lokalplanforslaget. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne som er bindende. I tilfælde der er uoverensstemmelse mellem kort og bestemmelserne, så er det teksten, der er bindende. Visualisering, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg placeres i landskabet Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Kommuneplantillæg nr. 80 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer. Derfor ændres de eksisterende kommuneplanrammer i et tillæg til kommuneplanen. Tillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen og med samme indsigelsesfrist. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. 4 Ringkøbing-Skjern Kommune

7 Redegørelse Lokalplanområdets afgrænsning, mål Luftfoto optaget i2008 Lokalplanens baggrund og formål Planforslaget er udarbejdet for at give mulighed for etablering af et solfangeranlæg i tilknytning til Ringkøbing Fjernvarmeværk samt en affaldshåndteringsplads med genbrugsplads, omlastestation og aktiviteter vedr. affaldshåndtering. Solfangeranlægget er i overensstemmelse med Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at blive selvforsynende med alternativ energi inden Et af de midler der peges på bl.a. i kommuneplanstrategien er udnyttelse af solvarme. Det aktuelle anlæg vil give en beregnet varmeproduktion på ca. 6,5% af den samlede produktion på fjernvarmeværket. Selve solfangerarealet vil blive på ca m 2, hvilket vil gøre det til landets p.t. anden største anlæg. DDO COWI og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Byråd godkendte ultimo 2008 nye affaldsregulativer i overensstemmelse med de nationale krav, ifølge hvilke de kommunale genbrugspladser nu også skal give mulighed for aflevering af husholdningsaffald og erhvervsaffald i mindre mængder. Herudover er der et behov for at etablerer et modtageanlæg/omlastestation til brug for modtagelse og omlastning af affald til forbrænding og deponiaffald fra erhverv og husholdninger samt modtagelse og omlastning af genanvendeligt affald fra husholdninger og kommunens genbrugspladser, som supplement til ESØ s modtageanlæg syd for Tarm. Nærværende lokalplan åbner mulighed for at dette anlæg kan placeres inden for det planlagte område. Der vil desuden fortsat være mulighed for lastbilparkering indenfor området. 5

8 Redegørelse Lokalplanområdet Hele planområdet er på ca. 7,5 ha. Det afgrænses af Velfac A/S mod syd, Baldersvej og et område med antennemast mod vest, og med åbne landzonearealer mod øst og nord. Området er pålagt landbrugspligt men henligger ubenyttet. I en mindre del af området er placeret en offentlig lastbilparkering med en større jordvold mod øst. I den sydlige del af området er en mindre sø/regnvandsbassin omgivet af hævet terræn. Det øvrige terræn i området er jævnt. Der er rester af læbælter, markgrøfter o.lign. i området, der viser den tidligere ejendomsstruktur. Der er desuden et tracé med højspændingsledninger i den østlige del samt et område med et ældre ledningsanlæg. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet støder op til et eksisterende erhvervsområde, der er under udbygning. Strukturen i dette område er præget af vejforløbene, der for alles vedkommende forløber ret øst-vest og nord-syd. Derudover er området kendetegnet af flere store virksomheder med markante og forholdsvis høje bygninger. Umiddelbart vest for det nye lokalplanområde er en ca. 100 m. høj antennemast med tilhørende teknikbygninger placeret. Mod syd ligger Velfac A/S med forholdsvis store produktionsbygninger. Lokalplanens indhold Disponering Lokalplanen er inddelt i 2 delområder. Område I kan benyttes til solfangeranlæg, der gives mulighed for de nødvendige tankanlæg og teknikbygninger, samt eventuelle mindre bygninger til publikum og selve solfangeranlægget. Område II kan benyttes til affaldshåndteringsplads, med mulighed for anlæg og bygninger til omlastningsplads samt genbrugsplads, mandskabsbygning, vægt og lign. I område II kan der fortsat anvendes et areal til lastbilparkering e.lign., parkeringsarealet må ikke benyttes til nogen form for oplag eller opstilling af containere. Det eksisterende erhvervsområde set fra vest med pebas produktionsbygninger i forgrunden og antennemasten bagved. Derudover er vejstruktur, vejbredder m.m. i det eksisterende erhvervsområde fastholdt, således udlægges der veje med en bredde på 12 m. i forlængelse af Odinsvej, Thorsvej og Baldersvej. Derved sikres hele erhvervsområdets tilknytning til en eventuel ny ringforbindelse mod øst. Anlæg område I Da tankanlægget i området skal være i direkte forbindelse med de eksisterende tanke ved Fjernvarmeværket øst for Ndr. Ringvej er det nødvendigt at etablere den med en højde på 22,5 m. over terræn (dvs. ca. ½ m. over koten for de eksisterende). Det eksisterende erhvervsområde set fra Thorsvej med Ringkøbing Fjernvarmeværk på modsatte side af Ndr. Ringvej. Den nye tank ved solfangeranlægget skal i højde svare til disse 2 tanke. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om tankanlæggets farver, således at den gives en mørk gråtone ved jorden, der efterhånden bliver lysere mod toppen. Dette vil have den virkning at anlægget ikke syner så højt. 6

9 Redegørelse Visualisering. Der findes en række yderligere visualiseringer i bilag 4. Selve solfangeranlægget vil komme til at bestå af 5 moduler med hver 240 solfangere (10 rækker med 24 stk. i hver). Hver solfanger vil have en bredde på 2,27 og en højde på 5,96 m, hertil skal lægges sokkelhøjden. Solfangeren placeres dog i en vinkel på 45 o, så den samlede højde af anlægget vil ikke overstige 5 m. Anlæg område II Der etableres en bygning med en højde på meter til omlæsning af husholdningsaffald. Uden for denne bygning placeres lukkede containere til det komprimerede affald. Det deponerbare affald vil blive samlet i åbne containere, som løbende transporteres fra pladsen til deponi. Genbrugspladsen etableres som en åben plads, med åbne/ lukkede containere og indrettet således at kundetrafikken let kan cirkulere. Dette kræver et vist friareal. Der etableres en lagerhal til affaldsfraktioner, som skal opbevares indendørs, heraf en særlig del til modtagelse og midlertidig opbevaring af farligt affald (malingsrester etc), inden videre transport. Et forholdsvis stort område kan derudover benyttes til modtagelse og neddeling af have- og grenaffald. Desuden etableres en mandskabsbygning og en vægt ved indkørslen til pladsen. 7

10 Redegørelse Beplantning Området skal fremstå med et grønt præg. Der etableres beplantningsbælter omkring området som afskærmning og for at give det et grønt præg. I sagens natur må beplantningsbælterne omkring solfangeranlægget dog beskæres til en højde, således at de ikke skygger for solen, og dermed forringer udbyttet af anlægget. Beplantningsbælterne kan suppleres med et trådhegn. De ubebyggede arealer ved solfangeranlægget skal fremstå som åbne græsarealer eventuelt med enkelte lave buske. Området kan afgræsses f.eks. af får. Adgangsforhold Vejadgangen til lokalplanområdet vil ske fra Ndr. Ringvej via de eksisterende veje i erhvervsområdet. En genbrugsplads samt omlastestation vil medføre en øget trafik til og fra erhvervsområdet. Desuden planlægges Odinsvej forlænget til en eventuel ny ydre forbindelsesvej. Herved vil Odinsvej på sigt blive en forbindelsesvej fra den nye ydre forbindelsesvej til Ndr. Ringvej. Med baggrund heri vurderes, at der på sigt vil være behov for et kanaliseringsanlæg eller anden trafikteknisk løsning på Ndr. Ringvej. Vejadgangen til delområde I skal ske fra Thorsvej. I område II må der etableres 2 overkørsler til en lastbilparkering, samt 2 overkørsler til affaldshåndteringsplads med omlastestation. Herudover kan der etableres yderligere overkørsler, såfremt det er funktionelt begrundet af hensyn til afvikling af trafikken. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Forholdet til kysten Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen. Ifølge Planlovens 5b må arealer indenfor Kystnærhedszonen kun inddrages i byzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering, Hele Ringkøbing er omfattet af kystnærhedszonen, den aktuelle udvidelse af byzonen er på landsiden af byen og i direkte tilknytning til eksisterende erhvervsområder. Ved vurdering af placeringsmulighederne er der bl.a. taget hensyn til afstanden til det eksisterende fjernvarmeanlæg, hvor solfangeranlægget skal tilknyttes. Illustration, der viser forskellige højder, dels de planlagte, dels de eksisterende. 8

11 Redegørelse Ifølge Planlovens 16 stk. 3 og 4 skal lokalplanen desuden indeholde oplysninger om den visuelle påvirkning samt begrundelse for bygningshøjder over 8,5 m. Der er derfor udarbejdet visualiseringer af anlæggene, der viser sammenhængen med det eksisterende erhvervsområde. Visualiseringerne er vist i Bilag 4. Det vurderes, at de nye anlæg ikke i størrelse og volumen vil afvige væsentligt fra de eksisterende store anlæg. Højden på bygningen på omlastningpladsen er fastsat ud fra driften og håndteringen af affaldet. Højden på tankanlægget er fastsat ud fra højden på de nuværende tanke ved fjernvarmeværket, som de skal kobles sammen med. Fredning, bevaringsværdige bygninger mv. og naturbeskyttelse Indenfor lokalplanområdets delområde II er en mindre sø beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. Søen skal bevares og der må ikke ske ændringer af søens tilstand uden forudgående dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Delområde II, hvor søen er beliggende, er i lokalplanen udlagt til bebyggelse og anlæg til affaldshåndtering samt lastbilparkering. Ved indretning af området skal der tages hensyn til søen. Herudover er der inden for området ikke registreret fredninger eller andre arealer, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Landsplandirektiv/Regionplan 2005 for tidligere Ringkøbing Amt Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanens (nu landsplandirektivets) mål og retningslinier for byudviklingen i Ringkøbing. Kommuneplanen Lokalplanen ligger kun delvis inden for kommuneplanens rammeområde R31, den øvrige del er ikke omfattet af kommuneplanens rammer. Anvendelsen af rammeområde R31 er fastlagt til erhvervsformål, såsom industri-, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service og administration. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Kommuneplantillægget omfatter det samme område som lokalplanen. Kommuneplantillæg 80 offentliggøres samtidig med lokalplanen, men i et særskilt hæfte. Lokalplan nr Erhvervsområde ved Herningvej og Ndr. Ringvej, Ringkøbing. Den eksisterende lokalplan aflyses for den del, der er omfattet af lokalplan 228. Miljøforhold Håndtering af affald på omlastestationen Dagrenovationsaffaldet indsamles ved husstande og virksomheder i renovationsbiler, som komprimerer affaldet på stedet. Herfra køres affaldet til omlastestationen, hvor det tippes af i et lukket bygning og via en tragt ledes til yderligere komprimering og opsamling i lukkede containere. Der er således ikke håndtering af affaldet i det fri eller lugtgener. Bygningen bliver støjmæssigt isoleret hvis støjkrav ikke kan overholdes. Der forventes tilført en årlig mængde affald til forbrænding på ca ton, hvilket svarer til ca. 50 ton/dag. Dette giver en afledt trafikmængde med lastbiler på maks. 20 biler /dag. Deponerbart affald tilføres omlastestationen og samles i åbne containere for løbende transport til fælleskommunale deponianlæg andetsteds. Affaldet er inaktivt, og afgiver ikke lugt eller forurenende væsker. Der forventes en samlet mængde affald til deponering fra husholdninger og erhverv på ton/år, dvs. gns. 5-7,5 ton/dag. Dette medfører en trafikmængde, som er yderst beskeden, i størrelsesordenen 2-4 biler / dg. Der vil kunne foregå aktiviteter på pladsen i tidsrummet kl , trafikken til pladsen vil være fordelt over hele dagen, mens bortkørsel af containere normalt vil ske om formiddagen. Håndtering af affald på genbrugspladsen Genanvendeligt affald fra husholdninger og erhverv skal sorteres og kan afleveres i fraktioner. 9

12 Redegørelse Udover udendørs containere opbevares f.eks. flamingo og elektronikaffald indendørs i lagerhal. I hallen indrettes et område til aflevering af farligt affald (malingrester o.lign). Der skal for denne del tages særlige forhåndsregler vedr. opsamlingsmuligheder for spildevand og regnvand samt for slukningsvand. Affaldet ankommer typisk i biler med trailer samt enkelte varebiler. Der forventes i gennemsnit ca. 350 kunder pr. dag, på de travleste dage dog op til 800 kunder pr. dag. Der vil kunne foregå aktiviteter på pladsen i tidsrummet kl , hovedparten af trafikken til pladsen vil forekomme i perioden kl og i weekenden, mens bortkørsel af containere normalt vil ske om formiddagen. Der forventes dagligt bortkørt 3-6 containere. Solfangeranlægget Hele anlægget inklusiv eventuelle ledninger under jorden skal fjernes når produktionen ophører, dette kan ikke reguleres med lokalplanen men vil blive stillet som betingelse i lejekontrakten. Grundvand Området er omfattet af drikkevandsinteresser. Der er derfor fastsat bestemmelser der begrænser risikoen for forurening af grundvandet. På hele affaldshåndteringspladsen etableres tæt belægning med opsamling af overfladevand fra områder, hvor der kan være risiko for spild. Frostsikring af solfangeranlægget foretages med Glykol, der er et giftfrit middel. Derudover etableres der alarmer og opsamlingstanke, hvor vandet fra anlægget kan opsamles, hvis der sker læk. Kloakering Affaldshåndteringspladsen skal tilsluttes det separatkloakerede spildevandssystem efter Ringkøbing- Skjern Kommunes anvisning. Til solfangeranlægget forventes der ikke etableret faciliteter, der nødvendiggør afledning af spildevand. Hvis der på sigt etableres faciliteter (f.eks. til publikum), skal tilslutning ske iht. Ringkøbing- Skjern Kommunes Spildevandsplan. Nedsivning af regnvand vil ske på egen grund. I området er en del utinglyste regnvandsledninger samt regnvandsbassin. Disse anlæg skal respekteres ved områdets realisering. Vandløb Eksisterende vandløb i området skal fortsat kunne aflede vandet fra/gennem området. Eventuelle ændringer af vandløb skal godkendes iht. vandløbsloven. Det skal ligeledes sikres, at der ikke sker forurening af vandløb fra affaldshåndteringspladsen eller solfangeranlægget. Jordforurening I henhold til jordforureningslovens 50a (Lov om forurenet jord nr.282 af 22.marts 2007) er den del lokalplanområdet der ligger i byzone omfattet af områdeklassificeringen. Betegnelsen dækker over at området kan være lettere forurenet. Den del af lokalplanområdet, der overføres fra landzone til byzone, vil ligeledes som udgangspunkt være omfattet af områdeklassificeringen og reglerne for anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Hvis det vurderes, at arealet bør undtages af områdeklassificeringen, vil dette foregå iht. Jordforureningsloven (lovbekendtgørelse nr. 282 af 22. marts 2007) sideløbende med lokalplanprocessen. Dette betyder som udgangspunkt, at flytning af jord væk fra lokalplanområdet skal anmeldes til Ringkøbing-Skjern kommune forud for flytning. Reglerne for jordflytning fremgår af kommunens "Regulativ for jordstyring i Ringkøbing-Skjern kommune af 19. januar 2008 eller senere rettelser. Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på en forurening, skal arbejdet standses ifølge 71 i lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune, og arbejdet må først genoptages efter fire uger, eller når kommunen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår for arbejdet. Renovation Ved erhvervsejendomme bør der udlægges arealer til opsamling af affald, så det sikres, at der er plads 10

13 Redegørelse til en rationel affaldssortering og opbevaring. Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser indrettes efter reglerne i Ringkøbing-Skjern Kommunes "Regulativ for Dagrenovation". Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Ringkøbing-Skjern Kommunes "Regulativ for Dagrenovation". Miljøkonsekvensvurdering af virksomheder Når Ringkøbing-Skjern Kommune tillader ny aktivitet i et område, sker det på grundlag af en miljøkonsekvensvurdering. Enhver aktivitet er klassificeret efter, hvor meget den erfaringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a. støj, rystelser og trafik. Se mere i Bilag A. Lokalplanen begrænser ikke den igangværende, lovlige erhvervsudøvelse for områdets eksisterende virksomheder. Reflekser Solfangerne vil blive antirefleksbehandlet således at der ikke forekommer generende reflekser fra anlægget. Husdyrbrug Ifølge Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (1572 af 20/12/2006) kan der i byzone ikke etableres husdyrbrug over 3 DE. Det forventes at de græsklædte arealer mellem solfangerne skal afgræsse af får, det vil dog ikke blive over 3 DE. 1 får med lam ~ 0,14 DE Museumslov Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeriet eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet udføres. Hvis man vil have afklaret, om der er risiko for at støde på fortidsminder i forbindelse med jordarbejder med deraf følgende forsinkelser, udgifter m.v., kan man efter aftale med Ringkøbing-Skjern Museum få foretaget en forundersøgelse af arealet. Ved gennemførelse af en større forundersøgelse afholdes udgiften af den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres. Arbejdet kan først iværksættes efter samtykke fra den pågældende. Kulturministeren kan i særlige tilfælde yde tilskud til en sådan forundersøgelse. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 1 skal alle fysiske planer indeholde en miljøvurdering, hvis planen skønnes: 1. at være omfattet af lovens bilag 3 og 4, 2. at kunne påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, eller i øvrigt 3. at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis planer er omfattet af lovens bilag 3 og 4 og hvis planer samtidig fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, skal der ifølge lovens 3, stk. 2, kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Screening af lokalplanforslaget Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en screening af lokalplanforslaget for at vurdere om der skal gennemføres en miljøvurdering. Screeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres ved Planafdelingen, Ringkøbing- Skjern Kommune. De mulige negative konsekvenser af planens realisering knytter sig dels til gener fra området til affaldshåndtering og dels til anlæggenes omfang. Risikoen for udslip fra begge anlæg er minimeret med hensigtsmæssige løsninger med olieudskiller, opsamlingskapacitet, alarmer m.m. Det vurderes ligeledes at placeringen, med over 400 m til nærmeste bolig og god trafikal tilslutning, minimerer de væsentligste gener fra særlig området til affaldshåndtering. Herudover er virkningerne af det reducerede transportbehov fra affaldshåndteringen og fra solfangeranlægget mht. emissioner positive. 11

14 Redegørelse Konklusion Det vurderes, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Klagevejledning Afgørelsen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer kan påklages efter de regler, der er fastsat i den lovgivning, som planen udarbejdes i henhold til. Det vil sige at der kun kan klages over spørgsmål om afgørelsens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over afgørelsens hensigtsmæssighed. Klage kan indenfor 4 uger fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget indgives til Naturklagenævnet; Rentemestervej 8, 2400 København NV, mod et gebyr på 500 kr., som tilbagebetales hvis I får helt eller delvist medhold i klagen. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Politiet: Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens 100). Jordbrugskommissionen for Region Midtjylland: Der er landbrugspligt på den del af lokalplanområdet, der er i landzone (se Bilag 1). Der må derfor ikke foretages ændringer af eksisterende forhold, før Jordbrugskommissionen for Region Midtjylland har godkendt, at landbrugspligten ophæves for dette areal. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for byggeog anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og Tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Matr.nr.22a, Nørby, Ringkøbing Jorder. Tinglyst: Titel: Dok om master. Påtaleberettiget: Vestjyske Net, Esbjerg. Deklarationen omhandler et tracé med stærkstrømsmaster/ledninger gennem lokalplanens delområde I. Der er indgået aftale med Vestjyske Net om, at solfangeranlægget kan etableres, under forudsætning af - at de ikke etableres med en højde over 5 m. ift. nuværende terræn og - at der til stadighed vil være mulighed for at komme frem til master med min. en krantraktor med vogn ifm. eftersyn og evt. udskiftning. Udover ovenstående servitut, er der regnvandsledninger samt en del ældre drænledninger i området, enkelte er tinglyste, men med en meget usikker stedfæstelse, andre utinglyste. Hvis der stødes på drænledninger under etableringen af anlæggene, skal disse respekteres/omlægges, og den nye placering tinglyses, medmindre de fremføres i vejarealerne. Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbindelse med Kort- og Matrikelstyrelsens godkendelse af udstykningen. Jordbrugskommissionen for Region Midtjylland kan i forbindelse med ophævelsen af landbrugspligten stille betingelser i medfør af landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller afhændelse af ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom. 12

15 Planbestemmelser Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:4000 Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Indledning I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning, Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007 med senere ændringer, fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Lokalplanens bindende bestemmelser står i venstre margen. Det fremgår af planlovens 15, hvad der kan træffes bestemmelse om i en lokalplan. Lokalplanens bestemmelser suppleres af bestemmelse i anden lovgivning navnlig byggeloven herunder bygningsreglementet. I højre margen med kursiv er der korte supplerende kommentarer til de enkelte bestemmelser Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. 13

16 Planbestemmelser 1. Formål Lokalplanens formål er: at sikre områdets anvendelse til erhvervsområde i form af solfangeranlæg, affaldshåndteringsplads og lastbilparkering at sikre udlæg af afskærmende beplantningsbælter at udlægge veje, der sikrer vejadgangen til eventuelle fremtidige erhvervsområder at sikre, at området får et grønt præg. 2. Område og zonestatus 2.1. Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Del af matr. nr. 22a Nørby, Ringkøbing jorder. samt alle parceller eller delnumre, der efter den xx.xx.2009 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område Opdeling i delområder Lokalplanområdet opdeles i delområde I og II, som vist på Bilag 1 og Zoneforhold En del af lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres landzonearealet, som er vist med lodret skravering på Bilag 1, til byzone. Følgende arealer overføres til byzone: ejerlav: Nørby, Ringkøbing jorder - matr. nr. 22a: ca m 2 3. Arealanvendelse 3.1. Anvendelse, delområde I Tekniske anlæg i form af solfangeranlæg med tilhørende bebyggelse og tankanlæg 14

17 Planbestemmelser Dele af området kan desuden anvendes til publikums orienterede faciliteter Anvendelse, delområde II Tekniske anlæg og bebyggelse til affaldshåndtering. Dele af området kan desuden anvendes til parkering af lastbiler og påhængskøretøjer eller andre større køretøjer i forbindelse med omladning, overnatning og lignende transportformål. Der gives mulighed for håndtering af affald, herunder drift af omlastestation, containerplads, indsamling og neddeling af have/grenaffald samt indsamling af farligt affald o. lign. Der vil kun være mulighed for egentlig behandling eller oparbejdning af affald, hvis dette ikke forøger de miljømæssige gener fra området. Parkeringsarealet må ikke benyttes til oplag af materialer, containere o. lign. 4. Udstykning 4.1. Udstykning, delområde I Området må udelukkende udstykkes som én samlet parcel eller med én parcel til solfangerne og én til teknikbygning, tank m.m Udstykning, delområde II Ejendomme må ikke udstykkes med en mindre grundstørrelse end 3000 m Sammenlægning og arealoverførsel Der kan, uanset bestemmelserne i pkt. 4.1 og 4.2, foretages sammenlægninger og mindre arealoverførsler Udstykning til tekniske anlæg Ejendomme til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets sokkelflade + 1,0 m hele vejen rundt herom. 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1. Bebyggelsens placering og omfang, delområde I Ny bebyggelse skal placeres indenfor byggefeltet vist på Bilag 3. Solfangeranlægget må placeres udenfor byggefeltet. Bebygget areal til teknikbygninger, tankanlæg m.m. indenfor bygefeltet maks. 600 m 2. Tankanlæg skal placeres så langt mod vest som muligt indenfor byggefeltet. Solfangeranlægget er ikke omfattet af maksimumsgrænserne for det bebyggede areal. 15

18 Planbestemmelser 5.2. Bebyggelsens placering og omfang, delområde II Ny bebyggelse må ikke placeres i et tracé på 4 m. omkring regnvandsledningerne markeret på Bilag 2. Bebygget areal maks m 2. Regnvandsledningerne skal lokaliseres inden igangsætning af byggeriet. Udover bebyggelse kan der opsættes de nødvendige containere til affaldshåndtering Bygningshøjde, delområde I Bygningshøjde maks. 8,5 m, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til et bygningsreglement. Tankanlæg kan udføres med en max højde på 22,5 m, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til et bygningsreglement. Solfangeranlægget kan opføres med en maks. højde på 5 m, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til et bygningsreglement. Højden på solcelleanlægget skyldes bl.a. at disse placeres delvis under tracé til højspændingsledning Bygningshøjde, delområde II Højde maks. 8,5 m, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til et bygningsreglement. En bygning på maks. 200 m 2 kan gives en højde på 16 m, når dette er nødvendigt for driften. Bygningen skal placeres indenfor byggefeltet vist på Bilag 3. Højden på den bygning, hvor der sker omlastning af affald til forbrænding og yderligere komprimering, forventes etableret med en højde på op til 16 m Afstand og højde i forhold til skel Bebyggelse udenfor byggefelter må ikke opføres nærmere naboskel end 2,5 m., og bygningshøjden mod naboskel må ikke overstige 3 m + 0,5 x afstand til skel Afstand til vejskel Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere end 10 m fra vejskel, dog må solfangeranlægget ikke placeres nærmere end hendholdsvis 4,5 m og 5 m fra vejskel, som vist på bilag Bebyggelsens udseende 6.1. Bygninger Der må ikke benyttes blanke eller reflekterende materialer på facader og tage, dog må der opsættes solfangere og solceller. 16

19 Planbestemmelser Solfangere og solcelleanlæg på facader og tage skal indpasses i bygningens arkitektur og om muligt indbygges i bygningskonstruktionen. Glansværdien må max. være 30% og refleksionsværdien max. 2,5%. Tankanlægget skal holdes i afdæmpede grålige farver skiftende fra mørk ved jorden og lysere ved toppen Skilte På hver ejendom må der kun opsættes et skilt med firmanavn og logo. Derudover må der opsættes orienterings- og oplysningsskilte. Solfangere skal nedfældes i tagfladen og må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. Bestemmelsen indebærer bl.a., at der ikke må anvendes reflekterende glaserede tegltagsten. En høj bygning vil syne lavere, ved at give den en mørk farve ved jorden og gradvis gøre den lysere mod toppen. Oplysningsskilte vil primært have betydning for besøgende på genbrugspladsen som oplysning og henvisning til korrekt sortering, ind- og udkørsel, kørselsretninger osv. De kan dog også have betydning for publikum ved solfangeranlægget og kan f.eks. illustrere effekten af solenergien Solfangere, delområde I Solfangerne skal antirefleksbehandles. 7. Ubebyggede arealer 7.1. Beplantningsbælte Der udlægges areal til beplantningsbælter som vist på Bilag 3. Beplantningen skal udføres fortrinsvis af løvfældende træer og buske, som ikke må beskæres til en lavere højde end 2.0 m. Beplantningsbælter må, uanset pkt. 7.1, beskæres således at de ikke skygger for solfangerne Hegn Hegn i skel, mod vej, sti, nabo- eller fællesarealer skal være levende hegn. Det levende hegn kan suppleres med et trådhegn på indvendig side Oplag o.lign. Udendørs oplagspladser og lignende, herunder containere til affaldshåndtering, skal afgrænses af levende hegn, så anlæggene ikke er synlige fra offentlig vej og naboejendommen. Ringkøbing-Skjern Kommune er indstillet på, at der i visse situationer kan meddels dispensation til etablering af faste hegn. Det er en forudsætning, at hegnene etableres med materialer og i en udformning, så de bidrager til at forskønne området. Det levende hegn kan suppleres med et trådhegn på indvendig side Ubebyggede arealer Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse o.lign. gives et ordentligt udseende, ligesom Bestemmelsen gælder også for området, hvor der etableres omlastestation og genbrugsplads, idet det er særlig vigtigt, at dette område forsøges holdt pænt og 17

20 Planbestemmelser en passende orden ved oplagring af materialer skal overholdes.. ryddeligt for ikke at skæmme det øvrige erhvervsområde unødigt Ubebyggede arealer Arealer mellem vejskel og byggelinier skal tilsås med græs og evt. beplantes med lav beplantning, eller på anden måde gives et grønt udtryk. Arealerne må ikke benyttes til parkering eller oplag 7.6. Ubebyggede arealer, delområde I Arealer, der ikke benyttes til anlæg, bebyggelse eller parkering skal fremstå åbne som græsklædte arealer evt. med lave buske eller anden beplantning Terrænregulering Der må kun udføres nødvendig terrænregulering ved placering og håndtering af containere, samt for at udjævne det hævede terræn omkring og øst for søen. Arealerne kan benyttes til afgræsning f.eks. af får. Der kan være behov for terrænregulering i forbindelse med containere på genbrugspladsen, enten ved at nedsænke containeren, eller ved at etablere en rampe, således at man kan køre frem og læsse affald af. Som afskærmning omkring lastbilparkering, kan der desuden etableres en beplantet støjvold. 8. Veje, stier og parkering 8.1. Vejadgang Vejadgangen til delområde I skal ske fra Thorsvej. I område II må der maks. etableres 2 overkørsler til lastbilparkeringen, samt 2 overkørsler til affaldshåndteringsplads med omlastestation. Ringkøbing-Skjern Kommune kan give tilladelse til yderligere overkørsler, såfremt det er funktionelt begrundet af hensyn til afvikling af trafikken 8.2. Veje Der udlægges areal til veje som vist på Bilag 3. Veje udlægges med en bredde på 12 m Oversigtsareal Der fastlægges oversigtsarealer på 5,0 x 70,0 m som vist på Bilag Parkering Der skal anlægges 10 p-pladser i tilknytning til bebyggelsen i delområde I. Der skal anlægges 1 p-plads pr. 30 m2 etageareal i delområde II. Indenfor oversigtsarealer må der iht. vejreglerne ikke etableres anlæg, bebyggelse eller beplantning over 1 m. De anlagte p-pladser forudsættes benyttet i forbindelse med drift, tilsyn, publikumsbesøg m.m. på anlæggene. Hvis der opstår behov for yderligere parkeringsareal i forbindelse med publikumsbesøg e. lign, kan der stil- 18

Lokalplan nr. 228 samt Tillæg nr. 80 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune

Lokalplan nr. 228 samt Tillæg nr. 80 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 12 56 E-post planlagning@rksk.dk Dato 14. oktober 2009 Sagsnummer 2009022733A

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2014-7. Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens

Forslag til LOKALPLAN 2014-7. Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens Forslag til LOKALPLAN 2014-7 Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 HØRINGSPERIODE: 24. MARTS TIL 19. MAJ 2010 Titel Erhverv, Myl. Erichsensvej, Brande Forslag til lokalplan nr. 234 Udarbejdet af Ikast-Brande

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo Lokalplan 360-72 Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo December 2014 Offentlig bekendtgørelsesdato: 20. december 2014 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN FOR NEDRIVNING AF SYGEPLEJEBOLIGER VED

Læs mere

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf.

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 606. Solvarmeanlæg i Langå. Randers Kommune

LOKALPLAN 606. Solvarmeanlæg i Langå. Randers Kommune LOKALPLAN 606 Solvarmeanlæg i Langå XXXXXX 2008 Indhold Redegørelse En kortfattet beskrivelse... 3 Forhold til anden planlægning... 5 Miljøvurdering... 7 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan 606 for solvarmeanlæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

Værebro Erhvervsområde

Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde tæt på hovedvej 6 og den fremtidige Frederikssundsmotorvej. Centralt beliggende i aksen mellem Hillerød

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

LOKALPLAN 3-5-101 BOLIGER, SOFIENDAL ENGE VEST AALBORG

LOKALPLAN 3-5-101 BOLIGER, SOFIENDAL ENGE VEST AALBORG LOKALPLAN 3-5-101 BOLIGER, SOFIENDAL ENGE VEST AALBORG AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN DECEMBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan nr. 32 Kraftvarmeværk i Gørløse Kommuneplantillæg nr. 2 29.10.1997 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE RETTEN I HILLERØD N487186 21.01.98 10:50 OOO12OO.OO 718403 SK 01 LOKALPLAN NR. 32 FOR KRAFTVARMEVÆRK

Læs mere