ALIENS: Det frisiske korps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALIENS: Det frisiske korps"

Transkript

1 ALIENS:Detfrisiskekorps ALIENS:Detfrisiskekorps EtscenarietilViking con29,2010afmortengreispetersen PostViking Conrevideretudgave. TildenneudgaveertilføjettoekstradokumenterafStigLaursen, derblevkonstruerettilafspilningenafscenarietpåviking Con

2 ALIENS:Detfrisiskekorps Foromtale ALIENS:Detfrisiskekorps FaderJosefsenkiggedeudoverforsamlingen.Dereshåbefuldeøjneglimtedeimørket,tårer trilledenedkinderne,ogdeknugededereshænderibøn.frelsenvillekommetildem,der overgiversigtiltroen. KorpschefEisingastirredeolmtpåmændeneikorpset.KundelingsførerSybrandisåudtilat havenogensomhelsterfaringimilitæret,tilgengældsåhanudsomom,athanhavde erfaringformindsttimænd.heldigvisvilledetkunværeenrutineopgaveatopbringe rumskibetmorgenglorieogarresteredensbesætningogpassagerer. OmbordpåMorgengloriefaldtdenedpåknæogovergavsigtilderestro. Følgdetfrisiskekorpsikampmedaliens.Action,dramaogrædslermellemstjernerne. Koloniernesfornemsteeridødeligkampmodenmareridtsagtigtrusselmodmenneskeheden. DetteerandendelafFaderJosefsenharfiresønner,ogdetspillesuafhængigtafførstedel. Scenarieterforenspillederog4 6spillere System:Basic:Coolness Varighed:4 6timer 2 76

3 ALIENS:Detfrisiskekorps Indholdsfortegnelse Foromtale 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkomst 4 Denkorteforhistorie 5 Indledning 7 Førsteakt:Langweiligerhverdag 7 Andenakt:Morgenglorie 12 Tredjeakt:Infektion 20 APPENDIKS 26 Regler 27 Coolness 33 Briefing oplæg 39 Denlangeforhistorie 40 Alien,Aliens 44 Intro teksttilspillerne 49 Spilpersonerne 53 Oversigtoverspilpersonerne 64 Coolness tabeller 65 Oversigtoverpersongalleri(StigLaursen) 66 Navneskilte(StigLaursen)

4 ALIENS:Detfrisiskekorps Velkommen Kærelæser, VelkommentilscenarietAliens:Detfrisiskekorps.Scenarieterandendelafalien historien FaderJosefsenharfiresønner.FørstedelerAliens:Morgenglorie,derblevspilletpåViking con28.detoscenarierdelerbaggrundshistorie,ogmorgenglorieudgørforhistorienfordenne del,menkendskabtilførstedelerikkenødvendigt. Alien scenariernebrugerallesammenentolkningafreglernefracallofcthulhuog UnknownArmies.Reglerneerforklaretiappendiksettilscenariet.Deresprimæreformålerat drivehandlingenfremadogslidespilpersonernesmoralenedforatafspejleatpanikog rædselertostoretruslerialien filmene. Scenarierneerdesudenenhyldesttilalien filmene særligtdetoførste ogtilenrækkeaf DarkHorsesAlien tegneserier.hovedsageligtdeældstehistorier,somercentreretomkring Aliens:EarthWar trilogien.scenarietforudsætter,atspillerneharetgenereltkendskabtil alien universet,ogdetbyggerpå,atspillerneharsammeforventningertil,atdereraliensi scenariet,sompublikumhar,nårdegåribiografenogserenalien film:fortællingens hovedpersonervedikke,atdeterenalien film,mendetgørvi.aliensbeskriverjegi appendikset. Scenarieterskrevettiletvariabeltantalspillere,menfungererbedstfor4 6spillere.Derer ekstraspilpersoneriscenariet,såkaraktererkanomkommeundervejs,såfremthandlingen diktererdet.formmæssigterscenarietbyggetopovertreakterbeståendeafstadigtmereog mereløsescener.førsteakterenpræsentationafkaraktererne,ogdenerhandlingsmæssigt megetlåst,menssidstedelmegetåben,dadetikkeertilatforudsespecifikt,hvor handlingenharbragtspilpersonernehen. Godfornøjelsemedscenariet, MortenGreisPetersen,Valby 4 76

5 ALIENS:Detfrisiskekorps Denkorteforhistorie SolsystemetOranjewoud Solsystemetbestårafenrækkeplaneter,deralleerblandtterraformetinyeretid,og planeterneersidenblevebefolketaffarmerefrajorden.deflesteaffarmernekommerfra Frisien,Belgien,FlemmeogHolland,hvilketsestydeligtpånavnene.Hovedplanetener Rinkje. Planeterneeroftesparsomtudviklede.Deharenhovedstadcentreretomkringplanetens rumhavn,ogrestenafplanetenbestårafetnetværkafselvforsynendelandsbyer,der producererafgrøderoghusdyr,dersendestilbagetiljordenogdeældstekolonier,somalleer overbefolkedeogharbrugforforsyningerudefra. Agri planetenhovenschede EnafOranjewoudskoloni planetererhovenschede.fornyligtankomensekttilplaneten. Sekten,dergikundernavnetMorgenglorie,anførtesafFaderJosefsen,ogdenslogsigned langtfrahovedstadeninærhedenafenlandsbykaldetneuedrebkau.morgenglories medlemmerogneuedrebkausindbyggerekomikkegodtudafdetmedhinanden,ogen politiagentblevsendttillandsbyenforatafklarestridighederne.udfaldetblev,atsektenslap enhordeafaliensløspåneuedrebkau,hvorefterrestenafsektenstakafisitskjulte rumskib.hersluttedescenarietaliens:morgenglorie. SignaletfraNeueDrebkau AdministrationeniHovenschedeharmodtagetetnødsignalfraNeueDrebkauogdereftertabt forbindelsentillandsbyen.samtidigmedharmanregistreretdenureglementeredeafgangaf Morgloriesrumskib.SkibetpasserertætforbiplanetenRinkje,hvordetfrisiskekorpser udstationeret.korpsetudkommanderesstrakstilatbordeskibetogarresteresektensledere. Pånuværendetidspunktvedmanikke,hvadderersketiNeueDrebkau,menmanfrygter detværste imidlertiderdetikkealiens ellerxenomorphs,somerdentekniskebetegnelse manfrygter,dakendskabettilxenomorphserstærktbegrænset.ulykkenpånostromoogpå LV 426erblevetholdtigenaffirmaerogmyndighederafforskelligeårsager.Istedetantager manenellerandenformformasseødelæggelsesvåben,giftgasellerandenformforbiokemisk angrebpåneuedrebkau. 5 76

6 ALIENS:Detfrisiskekorps OverRinkjesatmosfære DeterforhistorientilAliens:Detfrisiskekorps.Vorhistoriebegynderkortførkorpset udkommanderes,ogvifølgerdembordemorgenglorie,møderædslerneombordpårumskibet ogflygtetilbagetilderesegetrumskib.heropdagerde,atalienserfulgtmeddemtilbage,og demånukæmpeimodaliens,mensdeprøveratforhindre,atderesrumskibbrænderopi atmosfærenoverrinkje. Denlangeogdetaljeredeforhistoriefindesiappendiksettilscenariet. Scenarietsstruktur Scenarietbeståraffiredele.Indledningenogtreakter.Iindledningenpræsentererdu scenarietforspillerne,fordelerrollerogierklartilatgåigang.førsteakterenserielåste scener,hvorvipræsenteresforkorpsetshverdag.deterfør,atdebliversendtudpåderes mission.andenakterbordingenafmorgenglorie,hvorkorpsetkonfronteresmedsektens medlemmer,ogmedderesfrygteligelast.undervejskonstatererkorpset,atdeblivernødttil attrækkesigtilbagetilderesegetrumskib.tredjeaktfølgervoreskorpstilbagepådereseget rumskib.altsynesiorden,ogdegørklartilatvendetilbagetilrumhavnen,dadeopdager,at deresegetrumskiberblevetinficeretmedaliens,ogendesperatkampforoverlevelsefinder sted.imenserderfarefor,atrumskibetbrænderopiatmosfærenoverrinkje. 6 76

7 ALIENS:Detfrisiskekorps Indledning Et ord om science fiction og teknologi Aliens-universet er teknologisk fremskredent i Snakkortmeddinespillere.Kenderdetilaliens universet, ellergørdeikke.hvisnogleafdemikkekendertilaliens overhovedet,skalduværeforberedtpåatgivegrundigere forhold til vore dage. Der findes avancerede androider og avancerede computere, der er flåder af rumskibe og terraformingsmaskineri, der tillader koloniseringen af rummet. Rumrejser beskrivelserafmonstreneogfådemonstreretderesevner. foregår langsomt, og de rejsende er kunstig Hvisallespillernekendertilaliens,kandufokuserepå søvn (kryosøvn), når de rejser. Våbenteknologien er ikke blevet opgraderet til genkendelsensglædeistedet. strålevåben og laserkanoner, og atomvåben er stadig i anvendelse. Samfundet er ikke radikalt Uddelbaggrundstekstentilspillerne,hvorogsådeseks ændret på grund af teknologi, og aliens- karakterer,somspillerneskalvælgeimellempræsenteres: universet handler mere om menneskets møde EilertEisinga,SikkeJensma,BarendtGosse,JorisHolwerda, med aliens, end det handler om hvad avanceret AntonRudolphiogGerritSybrandi.Fordelrollerneogforklar teknologi gør ved vores samfund. spillerne,hvordanregelsystemetgenereltfungerer.uddel Coolness tabellerne,såspillernekanse,hvordanderes karaktererreagerer,nårdemistercoolness point, Førsteakt:Langweiligerhverdag Denneaktbestårafenrækkekortescener,hvorvifårsetkorpsetshverdag.Scenernetager udgangspunktidetbillede,somviharfåetfrafolderen.kedsomhedoglangedage,hvorintet sker,erdetbillede,derskalgives.ladtempoetiscenerneværelangsomtogdvælende.brug tidpåatbeskrivedelangetommemetalkorridorerirumskibetoplystafetsterilthvidtlys. Korpseterstærktunderbemandet,ogderesrumskiberlangtstørreenddeharbrugfor,men mængdenafrumskibeerfåoglangtimellem. Temaer:Kedsomhed,tomhed,langsommelighed. Scenerneiførsteakt Defølgendescenerforudsætter,atalleseksspilpersonereribrug.Scenerne'Kontoret'og 'Barakken'spilleskun,hvisdespilpersonereribrug,'Opholdsstuen'tilpassesefter,hvilke karakterer,dereribrug,og'afgang'og'briefing'spillesuansetomkorpschefenspillesafen spillerellerafspilleder. 7 76

8 ALIENS:Detfrisiskekorps Kedsommelighverdag1 Dennescenebestårførstafetblikudoverdetstore,tommerumskib,ogmodslutningenser vienkorpsmand,derkommergående. Ladditblikvandreoverrumskibet(improviserover teksten):langekorridoreroplystafetkoldt,sterilt lys.denkonstantelydafenventilationsblæser,der køreritomgang.lydenblandersigmedrumskibets motorer,dersummerlavmæltideresdvaletilstand. Vipassererforbitommeopholdsrum, omklædningsrumogbade.støvdanserdoventi skæretfradefålamper,derertændt,ogsomkaster langeskyggergennemdetommearealer. Lydenafstøvlerhøres.Viserenmandiuniformkommegående.Vælgenspiller,ogbed spillerenbeskrivesinkarakter,somhankommergående.hansærindeerattjekke,at ventilationssystemetfungererkorrektvedatåbneetpanelogaktiveredeforskellige indstillinger.fåspillerentilatbeskrive,hvortrivieltoguinteressantdeter. NB.dettekanforvarslealiensnesinfiltrationafrumskibetitredjeakt,hvordet bemærkes,atventilationenikkefungerer,ogsammekarakterbliversattilatkiggepå det. Opholdsstuen IdennesceneserviBarendt,Joris,AntonogGerrit. Opholdsstuenindeholdermegetfåtingudoverborde,stoleogkaffemaskine.Mændenehar megetlidtatlaveogendnumindreatgøredetmed.deterenscene,hvorviskalse,at mændeneikkeharnogetatlave,ogatdeterkedeligt.udfordringenliggeri,atdetskalikke værekedeligtatspillescenen.hopderforgernefremogtilbagemellemkaraktererne,lad spillernesnakkeligegyldigheder,somernævntidereskarakter beskrivelser,ogbedspillerne beskrive,hvaddereskaraktererlaver måskespillerdekort,læserenbog,polererstøvler, skriverbrevellerfølgermediligegyldigenyhederomvejretoghøsten,ellersnakkerom, hvorledesdeskalgørebyenusikkernæstegang,defårudgang.bevæggernehandlingen hurtigtmellemdeforskelligeting,såvifåretindblikikedsomhedenframangelederog kanter. 8 76

9 ALIENS:Detfrisiskekorps Kedsommelighverdag2 Igenfårvietblikoverrumskibet,ogigenservienkorpsmandkommegående. Ladditblikvandreoverrumskibet(improviseroverteksten): Selvstilhedenrungeridemassivelagerhaller,dererbagersti rumskibet.hallerneerkæmpestore,tommemetalgrotter,derer delvistoplystafkoldeneonrør.egentligtskullelagerhallerne rummekøretøjerogmindrefly,mendeerentensparetvækeller aldrigværetanskaffet.iskyggernesespowerloaderssamlende støv.enskyggestrækkersigovergulvet,ogvoreblikkeførestil enkorpsmandiuniform.vælgenspiller,ogbedspilleren beskrivesinspilperson.hansærindeerattilseetkalde apparat påvæggen,sombroenharmeddelteristykker.viserhamgå hentilapparatet,testedet,ogkonstatere,atdetikkevirker.få spillerentilatbeskrivehvoruinteressantogkedeligdeter. NB.dettekanforvarslesenereproblemer:hvisfolkikkereagererpåbeskederover kalde apparaterneerdetså,fordiapparatetikkevirker,ellerfordifolkeri vanskeligheder? Kontoret VipræsenteresidennesceneforkorpschefEisinga. IdetblåskærframonitorerserviEilertEisingaarbejde.Hanerigangmedatgennemgåen massetrivieltpapirarbejde,mensomsynesatinteresserehamoghangørdetmedflid.lad spillerenbeskrive,hvorledeskarakterenserud,oghvorledeseisingasidderogarbejder.du kanevt.ladehamafrapporteretiladministrationenpårinkjeoverenvideoskærm,hvori snakkeromvejr,kvægogandreligegyldigheder. Barakken IdennesceneserviSikkesammenmedsinkæresteMette. Herharvigrundentil,atdeandrekorpsmændikkeeribarakken.DeharladetSikkesmugle Metteombordpårumskibet,sådetokanfånogetenetid,somdeellersikkevillekunnefå,da aludgangerinddraget.beskrivsammenmedspilleren,hvorledessikkeogmetteersidderog snakkersammenomderesfællesfremtidellersdeslige.dethererenafdefåpositivescener, dereriførsteakt.hererhåbomenbedrefremtid. NB.detvigtigsteveddennesceneer,atderhverkennævnestilellerfra,hvadangår 9 76

10 ALIENS:Detfrisiskekorps Mettestilstedeværelsepåskibetefterscenen.Spillernemåmegetgernetro,athunide mellemliggendescenerbliversmugletafborde,såhendestilstedeværelseitredjeakter såmegetmereoverraskende. Kedsommelighverdag3 Vifårdettredjeblikoverrumskibet,ogviserentredjekorpsmand. Ladditblikvandreoverrumskibet(improviseroverteksten): Tommegange,tommelagerhallerogaltsammenklædtivekslende lysogmørke,dakunnoglelamperertændt.tomhedenerfyldt meddenlavesummenafmotorerfradesystemer,derholder skibetisindvaletilstand.vipassererrummetmedkryo sengene, somaldrigharværetibrug,ogpassererdemangeskabe,derskal rummedesovendesudstyr.deharhelleraldrigværetibrug,men enskabslågestårpåklem,ogdenbankermetalliskopogi,da denerfangetienluftstrømfraventilationensblæser. Vihørerenstemme,daenkorpsmandståendeidørentilrummet aktivererkalde apparatet.vælgenspiller,ogbedspilleren beskrivesinspilperson.hanerblevetsendtnedtilrummetforat undersøgeårsagentildenmærkeligebankelarm,oghan forklareroverkalde anlægget,hvadårsagener.derefterlukker hanskabslågen,ogdererkunrumskibetsbaggrundslarm.lad igenspillerenfremviserutinensligegyldighed. NB.dennetilfældigebankelarmkanogsåbrugesitredjeakttilatledespillernepå afveje. Afgang Idennesceneskerdernoget.KorpschefEisingabeordrerkorpsetafstedudenvarsel. Mandskabetskalsikreatalterklarttilafgang.Visermandskabetikortescenerklargøre rumskibettilafgang. Afgangsalarmenlyder.OverhøjtalernehøresEilertsordreom,atrumskibetskalværeklartil afgangindendenæstetiminutter.icockpittetservidetopiloter,sjoerdogwatse,vækkeden slumrendekæmpeafsindvale.lampertændes,motoreraktiveresogskibetdirrerunderde voldsommemængderafenergi,derforberedestilskibetsafgang.ladspillernebidragemed sekvenser,derviser,atdeervedatgøreklar tingfastspændes,grejgøresklar,udstyrfindes 10 76

11 ALIENS:Detfrisiskekorps frem.pånuværendetidspunktvedmandskabetikke,hvorfordepludseligskalafsted. Hvisdetermuligt,prøvatundgåatnævneMette,somnukommermedsomblindpassager.I dettilfælde,atdetikkekanladesiggøre,såtilstræb,atmetteikkekommerfraborde,ogat SikkeantageligvisvilforsøgeatskjuleMetteombord,ogdeterogsåheltfint. Briefing Korpschefenbriefersitmandskab.Hanudleveresetoplæg,somhanbrugertilatbriefesine mændmed.rumskibeternupåvejudatatmosfæren,ogkorpschefeisingasamlersine mændogbrieferdemomopgaven.givspillerenoplæggetogladhambriefemændene. ForkorttidsidenmodtogadministrationenpåRinkjeenadvarselfraadministrationenpå Hovenschede.EnsektbetegnetMorgengloriehavdeforetagetetangrebmed masseødelæggelsesvåbenmodenfredeligagri by,ogmanhartabtenhverforbindelsemed byen.sektenerstukketafienombyggetrumfærge,ogdenbefindersigpånuværende tidspunktpåenkursmodsolsystemetsydreplaneter,sandsynligvisidsarda.denskurs bringerdentætpårinkje,ogdeterkorpsetsopgaveatstandsemorgenglorie. IndhentMorgenglorieogbeordrdemtilatovergiverumskibettilRinkjes administration. Hvissektenikkegørdette:Bordogarrestersektensledelse,ogførskibettilRinkjes administration. KorpsetskalbeslaglæggeMorgengloriesmasseødelæggelsesvåben. Enhver,dermodsættersigkorpset,skalarresteres Korpseterbemyndigettilatmodsvareenhveraggressionfrasektensside,herunderat anvendedødbringendevold. Korpsetudstyresmedfuldtkampgrej. Hvisspillernevilhaveenscene,hvordeudstyrersigselvmedvesteoghjelme,medmotion detectorsogpulse rifles,medbatoner,kniveogpistolerogflashbangssåladdem.minddem om,atdeerombordpårumskibeoglækagererdødsensfarlige.eksplosiverogtungevåbener ikkeibrug,dadesimpelthenerforfarligeatanvende. Korpsetsrumskibharikkekanonerellerandenformforbevæbning.Våbenafdenarterfor ukontrollable,ogresultereritabetafhelerumskibet.istedetbordemanskibevedatplacere sigpåsidenafdem,ogkrydserovervedhjælpafkablerogkorridorer

12 ALIENS:Detfrisiskekorps Andenakt:Morgenglorie Denneakthandlerom,atkorpsetborderMorgenglorie,konfronteresmedsekten,ogistørre ogstørreomfangmedaliens.dennedelerhandlingsmæssigtmereåben.ipraksisbørakten begyndelangsomtogstilleogroligtbyggetempoop.førstmøderdeenmasse sektmedlemmer,sommåske,måskeikkeerinficeretafaliens,derefterkommerdetilen forskansningafbevæbnedefanatikere,dergerneovergiversigtilfacehuggers,ogpludselig stårdeansigttilansigtmedaliens,ogmåskeserdeenafderesegnekidnappet,ogdemå vovesignedilagerhallenforatreddederesmakker.netopdakonstatererkorpset,at Morgenglorieikkestårtilatredde.Rumskibeterrøgetudafkurs,ogdeterdirektepåvej modatmosfærenpårimkje,hvordetvilbrændeop.enestefornuftigehandlingeratflygte tilbagetilegetrumskib.ladgernespillernefåindtrykketaf,atlykkesdetdematflygte tilbage,såerscenarietslut. Bemærk:Infektion Husk,atmensspilpersonerneborderMorgenglorie,inficereraliensnederesrumskib.Dereri tredjeaktetafsnitom,hvorledesinfektionenkanværesket.huskathavedetinmente,mens Ispillerandenakt.Deterikkemeningen,atspillernepånogenmådeskalopdage,atderes rumskiberblevetinficeretidenneakt. Ekstraspilpersoner Idenneakterdeekstrakorpsmedlemmertilrådighed,skulleenspillermistesinspilperson.I førsteomgangkrydserlieweogtjiedemedover,ogvogterpassagenmellemdetorumskibe. Sammenmedevt.ubrugtekaraktererfradeførsteseks,stårdeiførsterække.Atdeto piloter,sjoerdogwatse,bliversendtover,ermindresandsynligt. Morgenglorie Rumskibeterenombyggetluksusliner,derlængeharværetbrugtatsektentilbolig.Skibeter mindreendkorpsetsoverdreventstorerumskib,mendeterstadigmegetrummeligt,ogdetvil tagelangtidatgennemsøgedetgrundigt.derervissesteder,somdeteroplagtforkorpsetat dragehentil,nemligbroenogmaskinrummet.detvisersigdesuden,atdeterværdatdragei retningaflagerrummetogsektenshelligehal.undervejsvilkorpsetbevægesiggennem beboelseskvarterer,kantiner,enhospitalssektion,etværksted,oghvadderellermåttevære stemningsfyldtoginteressant

13 ALIENS:Detfrisiskekorps Noglepassagervisertydeligetegnpåbrug.Alterslidtogbeskidt,affaldliggerlangsgangene, ogdererenumiskendeligduftafmadlavningogmennesker.andrestederersomurørt. Væggeoggulvesynesurørte,ogminderdebesøgeneomluksuslinerensstorhedstid,hvor tjenereholdtdethelerentogpænt.allestedererdertomt,ogdererensælsomstemning overstedet,somomdetholdervejret,afventerifrygtsomiverdebesøgendesudforskningaf skibetsindre,ogdetshemmeligheder. Hvadderersketpårumfærgen? OmbordpåMorgenglorie,sektensrumskib,derbærersammenavnsomsekten,erresterne affaderjosefsenssekt.deharilastrummetresterneafdenstoresamlingalien æg,somhan stjalfrasintidligerearbejdsgiver.sektensmåleratnåfremtilplanetenidsardaogplante gudindenssædikoloniensfrodigeskød,menikkeallesektensmedlemmererlængere overbevisteomfornuftenifaderjosefsenshandlinger.hanharderforspærretsektens medlemmerindeidereskabiner,hvorhansåudsætterdemforalien æg.nogleerstadig loyale,ogdetagervilligtimodgudindensløfteomgenfødselietvelsignetlegeme,mensandre nægter,ogherharjosefsenanbragtægtætveddereskabinerihåbetom,atdevilblivetaget affacehuggerne. FaderJosefsenharenlillehåndfuldloyalesektmedlemmer,somikkeerspærretinde.Dehar fordeltsigrundtompåmorgenglorie,hvordeforskansersig,dadetfrisiskekorpsdukkerop. Nogleharforskansetsigpåbroen,andreimaskinrummetforatsikresig,atkorpsetikke hindrerrumskibetiatnåsitmål.josefsenogenlillegruppemændopholdersigisektens helligehal,hvordeforberedersigpåattageimodgudindensvelsignelseomløfteom genfødseliennyogbedrekrop. Detrumskib,somkorpsetborder,liggerderforødehen.Næstenalledøreerlukkettæti,og detvilvoldekorpsetstorevanskelighederattvingesiggennemdøreneforatnåfremtilde interessantestederpårumskibet:broen,maskinrummet,denhelligehal,lagerrummetogde indespærredesektmedlemmer.rundtomkringeranbragtalien æg.veddeloyale, indespærredemedlemmereræggenetomme,ogfacehuggerneharalleredegjortderes.vedde oprørskemedlemmerernogenblevetinficeret,mensandreergåetfri alletiggerdedogom atbliveundsat,ogingenvilindrømme,atdeerblevetinficeret,hvisdetkosterdem mulighedenforatblivereddetafkorpset

14 ALIENS:Detfrisiskekorps Scenerneiandenakt BordingenafMorgenglorie EfterathaveforsøgtforgævesatkommeikontaktfleregangemedMorgenglorie,er konklusionen,atbedsteløsningeratbordemorgenglorie.korpsetsrumskibbringespåen parallelkursmedmorgenglorie.herefterskydeswiresfrakorpsetsskiboverpåmorgenglorie. Korpsmændene,derstårklar,kanhøredevoldsommebragiskroget,dawiresneaffyresog fæstnespåmorgenglorie.dereftermonteresrøret enbevægelig,gennemsigtigplastictube, somfæstnespåydersidenafendørpåmorgenglorie.herefterkanmanbevægesig nogenlundesikkertfremogtilbagemellemdetoskibe,selvudensikkerhedsdragt,og mandskabetkanbrugederesgrejtilatelektroniskatdirkemorgengloriesdøropogtrænge ind. Korpsetstårklarienstormluge.Påenmonitorkandese,hvordandetoskibeliggersideom side,atwiresaffyres,ogatderefterhvorledesenrobotarmstrækkersigud,trækkertuben eftersig,somfoldersigpæntudsomenkorridor,ogatdetnuermuligtatvandreovertilen yderdørpåmorgenglorie.denrødelampeoverstormdørenskiftertilgrøn.signaletbetyder,at dererensikkeratmosfæreituben. Mindspillerneom,atmændnuståretsted,dealdrigførharværet.Deharprøvetbordingeni simuleringer,menaldrigivirkeligheden.deternu,atdeharrisikererlivetfororanjewoud systemetsindbyggere.systemettællerned,ogstormdørenåbnes.pådenandensideertuben, somlignerskrøbeligt,gennemsigtigtplastic,somholderdetorumskibesammen.dybtunder demkandeanerinkje.påallesiderafdemerdettommerum. Deterfritforspillerne,omdeeriklædtrumdragterellerej,nårdekrydser.Derergodfornuft iatværeiklædtenrumdragt. PådenandensideaftubenerendørindiMorgenglorie.Dørenernaturligvisforseglet,men medenelektroniskdirk,somenhverafdemkanhåndtere,kandepåkorttiddirkedørenop ogfåadgangtilmorgenglorie. OmbordpåMorgenglorie Korpsmændenekommerindietmørklagtlokale,derkuneroplystafnoglesmå,blåskærfra monitoreridvaletilstand.deertrængtindveddettekniskepersonalesindgang.herfrakan dehentekortovermorgenglorieogfinderundtpåskibet.dekanfindebroenogandrevigtige 14 76

15 ALIENS:Detfrisiskekorps steder,mendererikkeadgangtilnogenformerforkontroloverskibet.daskaldeenten bevægesigmodbroenellermaskinrummet. Indgangsrummeteretoplagtstedforkorpsetatopstilleenforpost,ogdeteroplagtatsætte birollernetilatudgøreforposten,mensrestenbevægersigdybereindimorgenglorie. Husk,motiondetectorserikkesoldaternesven.Denerditværktøjtilatskræmme,overraske ogkommemedfalsketrusler.motiondetectorsaktiveresafallestørreting,sombevægersig, ogdenskelnerikkemellemmonstreogmennesker,ellerendør,somsvingeritrækvinden. Alienskandesudensiddesåstille,atdeikkegiverudslagpåscannerne,ogkorpsetkan kommetilatforvekslederesegnefolkpåscannernemedfjenden. Kabinerne Vednoglekabinerstårdørenepåklem,udenforanstår tommealien æg,ogindeikabinerneerdeloyale medlemmerafsekten.nogleerallerededøde, chestbursterenhargjortsigfri,ogtilbageliggeretlig medetstorthulibrystkassen.sermannærmereefter, skyldeshulletatnogetindefraertrængtud.andreer måskestadigunderfacehuggerensgreb,ellerogsåsidder deafventende.facehuggerenhargjortsit,ogdeventer nupå,atalienenudruges. Vedandrekabinererdørenlåst,ogfolkindenforbankerdesperatpådørenforatkommeud, nårdehørermarinerne.måskestårderåbneelleruåbnedealien ægveddøren,måskeer facehuggernetrængtindviaenventilationsskakt,ogmåskeerdenderendnu,fordideter lykkedesatholdedenstangenlængenoktil,atmarinerneankommer.måskehar facehuggerenværetder,ogdenliggernudød,skjultindeunderenseng,ogdensoffer fornægteroverforsigselv,hvadderersket. Mådendubrugerkabinernepåafhængerafscenarietstempo.Hvorhurtigtvildupræsentere alien æg,facehuggers,chestburstereoghamskiftningforspillerne?joflerekultister,loyale somoprørere,dupræsenterer,detsbedremulighederharspillerneforatsætteansigtpå katastrofen.kabinernekommertilatgivekorpsetenmassevanskelighederfordeflesteer uskyldigemennesker,ogdefærrestekanreddes.udengrejframedicbaytilbagepåkorpsets egetrumskib,kanpassagererneikkescannes,ogkorpsetkendersålidttilaliensi begyndelsen,atselvomspillernevedbedre,sågørderesspilpersonerikke.ladkorpset 15 76

16 ALIENS:Detfrisiskekorps undsætteogtilfangetageenmassesektmedlemmer,somdekanbringetilbagetildereseget skib,indendefortsætterindimorgenglorie. SektmedlemmetCarelDaems,derialsinfanatismemedglædeserfremtilulykken. Hanerventermediterendeisitkammer,hvorefterhanivrigtfølgerefterkorpsetog proklamererderesstrafforatværehavebordetskibet.selvihåndjernerhantræls,og hansmilersagligt,nårchestbursterenrørerpåsig. SektmedlemmetClaraJansen,enmidalderenemoder,derharfortrudtsitvalg,oggår jamrendesindødimødeudenatsoldaternekangøreandet,endatlånehendeen pistoltilatafsluttesmertentidligt. SektmedlemmerneHelmaPirotteogMilanPirotte,derdesperatfornægter,atderer sketdemnoget,menssmertenbegynderatbredesigideresbrystkasse.deergiftog elskerhinanden,ogglædersigtilatgenfødessammen,indtildeneneomkommerog alienentrængerud.dafortryderdenandenogbedergrædendeomhjælp. Sektmedlemmer,somderRenatevanAcker,MarilouBosmans,LouisRoelsog AndreCuvelier,derknaptharbegrebet,hvaddervilskemeddem,førdemøder andreofre.deeromtumledeogforvirrede,menangstenvokseridem,nårinteter, somdetsynes. DeoprørskesektmedlemmerAnnaDethier,LudolfdeConinckogCamile Parmentier,dererspærretinde,ogsomallenægteratværeblevetinficeret hverken frivilligtellerufrivilligt ogsomikkeharnogentegn.ernogenafdeminficerede(ja), kankorpsetstolepådem(måske),ogvildesamarbejdemedkorpset(ja,hvisdet redderdemframorgenglorie)? Kommerkorpsettilatmistænkeikke inficeredefolkforatværeinficerede?kommerdetilat dømmedenforkerte?dereralskensvanskelighedermeddemangesektmedlemmer,og ovenståendeerblotinspiration.dererogsåkabinenmedfamilienpåfire,kabinenmeddet ældreægtepar,ogkabinen,hvordekæmperforatholdefacehuggerennedeosv

17 ALIENS:Detfrisiskekorps Broenogmaskinrummet Dissetostederercentraleforrumskibetsfortsattedrift.Sålængesektenharkontrollenover beggesteder,vildemedsikkerhednåfremtilidsarda.beggestedererderforblevetforskanset afnogenaffaderjosefsensmestloyalemænd.deervilligetilatofredereslivforsagen,og deharligefremetparalien ægståendeklartilatgøredet.heroplevervidenmestfanatiske sideafsekten. Herkanduspilleaction scenermedfanatikere,dermedimproviseredevåbenogfælderhar forskansetsig,ogsomikkeerbangeforatødelæggederesegnemaskinerforatkorpsetikke skalovertagedem.derersandsynligvisikketidtilatnåfremtilbeggesteder,menen kampsceneskulleværenok.fanatikerneødelæggergernemaskinerieteller navigationscomputerne,såskibetikkekanskifteretning.uheldigvisskerderdenfejl,at MorgenglorierygerudafkursogtruermedatgåtabtiRinkjesatmosfære.Fanatikerne gemmersigdereftergernesammenmedderesæg,sådekanbliveovertagetafaliens,ognår korpsetendeligtrængerheltfrem,finderde,atsamtligefanatikereharvalgtselvmordetaf dennevej

18 ALIENS:Detfrisiskekorps Denhelligehal Herervidetmørkehjerteafheleforetagendet.Herkankorpsetstiftebekendtskabmed sektensstifterogleder,hr.josefsen,ogladedemkonfronterehammedkonsekvenserneaf allehansgerninger.hanerenveltalendeleder,derikkeharmegetatfortryde. Dennesceneerikkestrengtnødvendigforspillerneatopleve.Denerførstogfremmest interessantfordem,dervilkonfronterefaderjosefsen.detcentraleer,atspillerneselv vælgeratnåfremtildenhelligehal.scenenspræciseforløbafhængeraf,hvadderersket forinden: Hardeundsatmedlemmerafsekten,ogermedlemmerneiselskabmedkorpset?Harde væretpåbroenellerimaskinrummetogstandsetmorgengloriesfærd?hardeværeti lagerrummetogsetallealien æggene?eralien angrebetbegyndt? Lagerrummet Hererenkæmpesamlingæg.Køleanlæggetkørerpåfuldkraft,ogenhviddissnorsighen overgulvetmellemdemangeæg.dererisnendekoldt,såæggeneikkerøreraltforhurtigtpå sig.afetrentinstinktsøgermangevoksnealienshertilforatbeskytteæggene,ogkidnapper denogenmennesker,tagerdedemogsåmedsighertil.langsomterdebegyndtatforvandle væggenemedderesharpiksagtigesubstans,sålagerrummetlignerensærgrotte. Herkankorpsetsamleægopogtagemedtilbage,ellerhentefolk,somerblevetkidnappet. Kidnappedepersonersidderfangetiharpiksen,ogdeervedatvågneop,dakorpset ankommer.ikkelangtderfraståretæg,somervedatåbnesig. Ethvertsektmedlemkanførekorpsethertil. Aliens,aliensoveralt Påetellerandettidspunktkommeraliensneispil.Derer præcissåmange,somduskalbruge,ogdekommeridet tempo,duskalbruge.noglekommersnigende,andre stormende.deressyrebeskadigerskroget,ogtruermed atætsesigvejigennem,såområderafmorgenglorie fyldesmedvakuumogafskæresaftungesikkerhedsdøre. Ibegyndelsenerdettommekorridorerog sektmedlemmerfangetikabinernemedfacehuggersog mærkeligeæg.såkommerdeforskansederum,og 18 76

19 ALIENS:Detfrisiskekorps deromkringbegynderderogsåatdukkealiensop.alienserinteresseretinyeofretilderes æg,ogdetrængergernegennemlofte,væggeoggulvpanelerforatkidnappefolknedtil lageret.enredningsmissionnedtillagerhallenkanværenødvendig,indenatkorpsetkan forlademorgenglorie. Måskekommerdeenkeltvis,måskehardeomringetkorpset,dakorpseterpåvejvækfra broenellermaskinrummet? RetrætefraMorgenglorie Påettidspunktlyderalarmerneoveraltpåskibet,ogderkommersamtidigmedadvarslerfra korpsetsegetskib.morgenglorieerkommetudafkurs,ogdetskredsløbomrinkjeer forfaldet.skibeterpåvejmodatmosfæren,hvordetvilbrændeop.korpsetsrumskibernødt tilmegetsnartatbrydemedmorgenglorieforikkeatblivetrukketmed.vilkorpsetoverleve, erdenødttilatflygtetilbagetilderesegetrumskibnuogher. Detertidtildramatiskeflugtscener,hvordeernødttilatflygtegennemdetskælvende rumskibmedalarmerneblæsendeogrødtlysblinkende.kultisteripanikogaliensomgiver dem,ogdererikketidtilattænketaktisk.kørgernescenenisåhøjttempodukan,skift mellemspillerne,præsenterdemforpludseligeudfordringer etmonster,enkultist,en civilist,ethuligulvet,enbrand,faldendeloftplader ogfådemtilatreagereogrulle terninger.dererikketidtilattænkeforsnartermorgenglorietabt.tempo,tempo,tempo oghvisenspilpersonfalderbagud,sårisikererdenneialvorliggradatomkommeombordpå Morgenglorie. Bemærk,atspilpersonerneharenandenmulighed:Detagerrumdragterpåogspadserer overmorgengloriesskrogsåtætpåderesegetrumskibsommuligtogkrydserentenvedet dristigtspringellervedatbrugedekabler,dererspændtudmellemdetorumskibe

20 ALIENS:Detfrisiskekorps Tredjeakt:Infektion Netopsomkorpseterfaldettilogro,ogharsetMorgengloriebrændeopiatmosfærenover Rinkje,opdagerbesætningen,atderesegetrumskiberinficeretmedaliens.Nubegynderen desperatkampforoverlevelse ogkorpseternødttilatoverveje,omdekantilladesigat landepåtætbebyggederinkjemedetrumskibfyldtmedaliens,elleromdeskalladeskibet destruereogflygteiredningskapsler? Denfalskeslutning Formmæssigtlignertredjeaktanden.Forskellenertempoet.Spillerneskalgivesen fornemmelseaf,atscenarieterslut.detgælderbareomatkommehjem,ogsåeralt overstået,bortsetfraataktenikkeslutter.tempoetfaldertilbagetilnoget,derlignerdestille sceneriførsteakt,hvoralt,hvadmanskalforetagesigerrutine inspektioner,sombådeer kedeligeogtrivielle.fådettilatlignehandlingeniførsteaktigen genskabscenerne,oglad spillerneundresigover,atspilletkørervidere.spillernevilvide,atspilletkunkangåvidere, fordidereraliensombord,ogatspilpersonerneikkehardenringestemistankederom.det betyder,atathvisenspilpersonkaldesalenenedienfjernafkrogafskibet,harhaningen grundtilattro,athanerifare,selvomspillerenved,athanerdet.brugparallellernetil førsteakttilatsendespillernepåvildspor folksvarerikkepåhenvendelseroverkalde anlægget,fordidetikkevirker,ventilationenlydersært,fordidenstadigikkeeriorden,men denunderligeklaprendelydfraskabslågenkommerfraligetshånd,somerkommetiklemme... Hvorkommeraliensnefra? Dererforskelligemuligemåder,somaliensnekanhaveinfiltreretrumskibetpå.Deter imidlertidkuninteressantmeddeneneellerdenandenmetode,hvisduhuskeratforklare detteifiktionen.idetfølgendeerenrækkeforslagtil,hvorledesdetkanværesket,og hvordandetopdages. Krydsetoverviarøretellerkablerne Voksnealienskanværekrydsetoverfradeteneskibtildetandetpåkablerelleradydersiden pådetrør,somkorpsetbrugtetilatkrydsemellemdetorumskibemed.deharkunnetsnige sigindafluger,somblevåbnet,dapassagenforankredesmellemdetoskibe. Detopdagesved,entenvedatrumskibetmeddeler,atdererenlillelækageiskroget.Daman senderenmandnedforatsepådet,kanhanse,atdererætsetenåbningienlugei 20 76

Legenden om III. Et scenarie til Viking Con 29, 2010 af Troels Ken Pedersen og Morten Greis Petersen. Scenariet er for en spilleder og fire spillere.

Legenden om III. Et scenarie til Viking Con 29, 2010 af Troels Ken Pedersen og Morten Greis Petersen. Scenariet er for en spilleder og fire spillere. Legendenom III EtscenarietilViking Con29,2010 aftroelskenpedersenogmortengreispetersen. Scenarieterforenspillederogfirespillere. IllustrationerafBernieWrightson,P.CraigRussel,Al Williamson,RoyKrenkel,PaulGulacy,IanMiller,Walt

Læs mere

Et alien-inspireret scenarie til Viking-Con 27 af Morten G. Petersen.

Et alien-inspireret scenarie til Viking-Con 27 af Morten G. Petersen. Aliens: Kold Sol Et alien-inspireret scenarie til Viking-Con 27 af Morten G. Petersen. 1 Forord Velkommen til Alien-universet. Dette scenarie er en hyldest til alien-filmene og en lang række af de tegneserier,

Læs mere

SCIENCE FICTION-NOVELLEN

SCIENCE FICTION-NOVELLEN SCIENCE FICTION-NOVELLEN Aftale mellem forfatter og læser Handlingen foregår som regel i fremtiden. Science fiction er enten en positiv forestilling om fremtiden (utopi) eller en negativ forestilling om

Læs mere

Star Wars Smartboard.notebook. January 22, 2013. 20 og 33 år. Luke Skywalker. Sherlock Holmes. Simba. Bank Aqua forum. jan 6 18:57

Star Wars Smartboard.notebook. January 22, 2013. 20 og 33 år. Luke Skywalker. Sherlock Holmes. Simba. Bank Aqua forum. jan 6 18:57 Luke Skywalker 20 og 33 år Sherlock Holmes Simba 1983 Bank Aqua forum jan 6 18:57 1 Genretræk ved science fiction fortællinger: Foregår ofte i en opdigtet fremtid. Historier der bygger videre på den videnskab

Læs mere

SCIENCE FICTION-NOVELLEN

SCIENCE FICTION-NOVELLEN SCIENCE FICTION-NOVELLEN Aftale mellem forfatter og læser Handlingen foregår som regel i fremtiden. Science fiction er enten en positiv forestilling om fremtiden (utopi) eller en negativ forestilling om

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Workshops på Hovedbiblioteket:

Workshops på Hovedbiblioteket: 2.kvartal Klik på linket og hop direkte til den workshop du er interesseret i at vide mere om. Workshops på Hovedbiblioteket: Workshop 1: Lege Mindstorm First LEGO League Workshop 2: Sonic Pi Tænk musik

Læs mere

ARBEJDSKAMP 2.0 Fremtidens fagbevægelse skal op på den digitale ølkasse Af Mathias Svane Kraft Tirsdag den 31. maj 2016, 05:00

ARBEJDSKAMP 2.0 Fremtidens fagbevægelse skal op på den digitale ølkasse Af Mathias Svane Kraft Tirsdag den 31. maj 2016, 05:00 ARBEJDSKAMP 2.0 Fremtidens fagbevægelse skal op på den digitale ølkasse Af Mathias Svane Kraft Tirsdag den 31. maj 2016, 05:00 Del: Vi overvurderer teknologiens udvikling på kort sigt, men undervurderer

Læs mere

Det Nødvendige. Credits

Det Nødvendige. Credits 1 Indholdsfortegnelse Det Nødvendige... 2 Credits... 2 Introduktion... 3 Genre... 3 Stilen... 4 Spillederens Job... 5 Genesis: Byg-selv-Galakse... 6 Forklaring af Genesis siderne... 7 Spilpersons skabelse

Læs mere

Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab På kanten af organisationspsykologien Perspektiver på organisationspsykologiske praksisser og genstandsfelt 5. - 7. februar 2015 i Nyborg DSB kursuscenter

Læs mere

Svendborg Kommune på Facebook. Digitalt borgermøde om kommunens budget

Svendborg Kommune på Facebook. Digitalt borgermøde om kommunens budget Svendborg Kommune på Facebook Digitalt borgermøde om kommunens budget Fakta Vi startede på Facebook i 2010 Startede som en ekstra informationskanal - et supplement til kommunens hjemmeside Siden har udviklet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2016 Forår 2017 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Mediefag C Niels-Arne Hansen HTX215 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Engelsk

Læs mere

Foreløbigt program TalentWeek 2016

Foreløbigt program TalentWeek 2016 Foreløbigt program TalentWeek 2016 Herunder findes det foreløbige program for TalentWeek 2016. Bemærk at mindre ændringer kan forekomme. Det endelige program udleveres til alle deltagerne på TalentWeek

Læs mere

Miriam Schloss. Coolness 40 (Panik 20%: 8) Evner Krop 75 Sind 50 Social 55 Psyche 40

Miriam Schloss. Coolness 40 (Panik 20%: 8) Evner Krop 75 Sind 50 Social 55 Psyche 40 Miriam Schloss Coolness 40 (Panik 20%: 8) Selv i fremtiden er der forbrydelser, og derfor stadig et politikorps. Styrelsen, der varetager lov og orden på rumstationer, på kolonier og om bord på rumskibe,

Læs mere

Mediepolitik i Klub Egedal

Mediepolitik i Klub Egedal Mediepolitik i Klub Egedal Klubberne i klub Egedal vil være banebrydende indenfor tilbuddene vedrørende computere og IT blandt børn og unge. Vi vil bestræbe os for konstant at have fingeren på pulsen,

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

A TURNINGPOINT FOR THE FUTURE :

A TURNINGPOINT FOR THE FUTURE : A TURNINGPOINT FOR THE FUTURE : Projektansvarlig er kunstner Lisa Rosenmeier Grøndalsvej 24 2000 Frederiksberg F tlf. 26 90 52 30 /38 106 210 lisarosenmeier@gmail.com Assistenter på projektet er Anne Julie

Læs mere

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet;

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; hu6 1 Sug det op Sug det op Ingeniørens udfordring Elevhæfte Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; Engineer. Tekst og redaktion: Læringskonsulent, Experimentarium: Mette Rehfeld Meltinis

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

De hvide mænd - af Kenneth Bøgh Andersen

De hvide mænd - af Kenneth Bøgh Andersen Viborg, december 2009 Du er nøjagtig, hvad dette samfund behøver Kenneth Bøgh Andersens De hvide mænd er noget så sjældent som en nyere science-fiction-ungdomsroman. Forfatteren kalder selv bogen for en

Læs mere

Gudsbilleder og menneskebilleder

Gudsbilleder og menneskebilleder Tema 1 Lektion C Opgave 1 Gudsbilleder og menneskebilleder (gruppearbejde fx i grupper à fire samt individuel øvelse) Materialer: Kort om Gud (RPF) + evt. papir/lærreder, pensler og maling Spred kortene

Læs mere

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Socio-tekniske systemer: SEPTIGON-modellen Anvende psykologisk viden og metoder i udforskning

Læs mere

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6%

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6% Datasæt for Ejby: Bilag 1 (2.del) Frekvenstabeller Tabel E1 Ejby bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og hyggelig

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. Henrik Kallesø-Hansen

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. Henrik Kallesø-Hansen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2016 sommer Vid Gymnasier HTX Teknologihistorie C Henrik

Læs mere

Brugernes benyttelse af Ejby og Bjæverskov biblioteker. Bilag 4

Brugernes benyttelse af Ejby og Bjæverskov biblioteker. Bilag 4 Brugernes benyttelse af Ejby og Bjæverskov biblioteker Bilag 4 Profil Skal være målrettet småbørnsfamilier, børn og ældre Skal have en målrettet materialebestand og indkøbsramme med fokus på målgruppen

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

Klasse Situation Observation 3. klasse Før spillet. Der bliver spurgt ind til hvad børnene

Klasse Situation Observation 3. klasse Før spillet. Der bliver spurgt ind til hvad børnene Bilag 1 - Feltobservationer I dette bilag findes Feltobservationer, noteret under folkeskoleelevernes spilforløb. Disse feltobservationer er fremstillet i en skematisk opstilling, hvis første kolonne tydeliggør

Læs mere

Kursusdag for integrationsmedarbejdere

Kursusdag for integrationsmedarbejdere Kursusdag for integrationsmedarbejdere - redskaber og inspiration til integrationsarbejdet Syddansk Universitet, Odense (Auditorium U100) Onsdag d. 28. januar 2009, kl. 9:30-17:00 Syddansk Universitet

Læs mere

TM 44 Seminar om Hedepleje

TM 44 Seminar om Hedepleje TM 44 Seminar om Hedepleje Formål: Formålet er at udveksle erfaringer om forvaltning af indlandsheder - Dels de erfaringer der er gjort omkring metoder til genopretning i forbindelse med LIFE Hedeprojektet

Læs mere

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår.

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår. FASE 1: FOKUS Når innovationsforløbet er forankret, er I klar til at gå i gang. Det første vigtige skridt er at beslutte, hvad I konkret vil arbejde med i innovationsforløbet. I fokuseringen undersøger

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE LABORATORIUM

DET PÆDAGOGISKE LABORATORIUM DET PÆDAGOGISKE LABORATORIUM Børn, kultur, teknologi, pædagogik v. Klaus Thestrup, ph.d.-stipendiat v. Institut for Informations- og Medievidenskab og Ole Caprani, lektor v. Datalogisk Institut, Århus

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

POINT OF CARE / TEMADAG

POINT OF CARE / TEMADAG POINT OF CARE / TEMADAG Vejen til hurtigere, bedre og billigere resultater som gavner både borgere og samfund? Hvordan bringer vi løsningerne på markedet, og hvordan får vi dem i brug? Program 9.30 10.00

Læs mere

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini?

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini? OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PRODUKTINDEKS Apparat Generelt 1. Hvad er S3 scannerens positionering? 2. Hvad måler S3 scanneren? 3. Hvad er forskellen på S2 Everest og S3? 4. Hvilke dele følger med S3 scanneren?

Læs mere

Planlægning: Herunder beskrives læreplanstema, læringsmål, tegn på læring og tilrettelæggelse af aktiviteter

Planlægning: Herunder beskrives læreplanstema, læringsmål, tegn på læring og tilrettelæggelse af aktiviteter Planlægning: Herunder beskrives læreplanstema, læringsmål, tegn på læring og tilrettelæggelse af aktiviteter Valg af læreplanstema: Kulturelle udtryksformer og værdier, natur og natur fænomener Begrundelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2011 HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

SMARTair. Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SMARTair. Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SMARTair Adgangskontrolsystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SMARTair nøgleordet er fleksibilitet SMARTair er et fleksibelt elektronisk system til adgangskontrol. Et adgangskontrolsystem

Læs mere

Side 1 af 27! $ % &'& * )+ %, -.! Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m Opnået Status. &/& -0&'1/'--.!$. &0'.&'-. /' 234 / %&'!'!. -0'/'- /'.1 * 1 '+!$. -./'1&'-00/' -!,(!. -&'' /'.1 - &.&$. - '/.'0./'

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

Vejledning: Brug GGs trådløse netværk Side 1 af 11

Vejledning: Brug GGs trådløse netværk Side 1 af 11 Kapitel: Indhold Side 1 af 11 Indhold Indhold... 1 GGs trådløse netværk - det du skal vide... 2 Android... 3 iphone... 5 Windows Phone (guide mangler)... 7 Windows på GribskovGymnasium... 8 Mac OSX på

Læs mere

Ude/inde 2.-9. klasse matematik (kan udvikles til andre fag) Talsalat

Ude/inde 2.-9. klasse matematik (kan udvikles til andre fag) Talsalat Ude/inde 2.-9. klasse matematik (kan udvikles til andre fag) Talsalat Alle deltagere står i en rundkreds med en person i midten. Alle deltagere i kredsen har en plads, enten ved et kryds på jorden, en

Læs mere

Organisatorisk implementering af informationssystemer

Organisatorisk implementering af informationssystemer Organisatorisk implementering af informationssystemer Hvordan man sikrer informationsteknologiske investeringer i en organisatorisk ramme. 1 Organisatorisk implementering Definitionen på et succesfuldt

Læs mere

Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.

Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse Kære spiller Velkommen til Afgrunden. Håber du er klar til at rejse ud

Læs mere

Hvordan oplever du de fysiske rammer, når der er arrangementer. Hvad synes du om skolens lokale til spisning?

Hvordan oplever du de fysiske rammer, når der er arrangementer. Hvad synes du om skolens lokale til spisning? Kontor og Reception Æstetisk miljø på skolen Hvordan oplever du skolen i forhold til orden og renlighed? Antal besvarelser: 1,0 Hvordan oplever du de fysiske rammer, når der er arrangementer Hvad synes

Læs mere

Lærervejledning til OPFINDELSER

Lærervejledning til OPFINDELSER Lærervejledning til OPFINDELSER Af Mette Meltinis og Anette Vestergaard Nielsen Experimentarium 2013 Indholdsfortegnelse OPFINDELSER+...+1+ OPFINDELSER+...+3+ MÅLGRUPPE+...+3+ FAGLIGHED+...+3+ FAGLIGE+BEGREBER:+...+3+

Læs mere

Schindler Kabinemodernisering En indbydende kabine Lysere, flottere og venligere

Schindler Kabinemodernisering En indbydende kabine Lysere, flottere og venligere En indbydende kabine Lysere, flottere og venligere Schindler Modernisering En kabine - så god som ny. Lige så individuel som din bygning. Lysere, flottere og mere indbydende Med Schindlers kabineindretning

Læs mere

PHP Crash course. Databaser

PHP Crash course. Databaser PHP Crash course Databaser PHP Intro PHP er et server scripting sprog der kan bruges til at lave aktivt indhold på hjemme sider. Der er to betingelser som skal opfyldes for at serveren fortolker PHP koden.

Læs mere

Årsplan Hold 4 14/15 dansk og historie

Årsplan Hold 4 14/15 dansk og historie Årsplan Hold 4 14/15 dansk og historie Uge Indhold Materialer 33-36 Slip fantasien løs børnekrimi fantasy rollespil science fiction Danskfaget.dk - tema Torsdag 21/8: Ryste-sammen-tur 35-38 Værkslæsning

Læs mere

HVAD VIL VI MED AL DEN ADGANG

HVAD VIL VI MED AL DEN ADGANG HVAD VIL VI MED AL DEN ADGANG DIGITALISERING & DELEØKONOMI EN TRUSSEL ELLER EN MULIGHED FOR DIN VIRKSOMHED? Source: Diamandis & Kotler 2012 Jesper Bove-Nielsen CEO, CPH Skunkworks +45 30 91 92 93 https://www.linkedin.com/in/bovenielsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest HTX Engelsk A Johnny Reyes

Læs mere

Velkommen til Naturfagsdag. Hanstholm den 1. april

Velkommen til Naturfagsdag. Hanstholm den 1. april Velkommen til Naturfagsdag Hanstholm den 1. april 2016 1 Målet med dagen er at I får: Viden om hvordan Naturfagsstrategien sætter rammer for naturfagsundervisningen i Thisted Kommune. Viden om landskabsdannelsen

Læs mere

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com KTC - Studietur Barcelona 25. 27. maj 2016 Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com Barcelona Barcelona opfattes i dag som en global

Læs mere

60+ - EN STÆRK ALDER

60+ - EN STÆRK ALDER 60+ - EN STÆRK ALDER Af Nickie Winfield Almquist og Kåre Seidelin 60+ EN STÆRK ALDER Roning er en sport der kan dyrkes langt op i alderdommen. Det kræver blot, at du har lyst til at vedligeholde din krop.

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Studieordningen er delt op i

Læs mere

Hvordan finder du de bedste højttalere?

Hvordan finder du de bedste højttalere? Hvordan finder du de bedste højttalere? Højttalerens verden er fyldt med tal, men du kan undvære de fleste af dem. Du behøver ikke, at sætte dig ind i det tekniske Den gode nyhed er, at det at købe højttalere

Læs mere

GYLDENDAL. Besøg fra rummet KIM MØLLER HANSEN

GYLDENDAL. Besøg fra rummet KIM MØLLER HANSEN GYLDENDAL Besøg fra rummet KIM MØLLER HANSEN 2 De store fagbøger BESØG FRA RUMMET 1. udgave, 1. oplag 2011 2011 Gyldendal A/S, Copenhagen Forlagsredaktion:Trine Einspor Grafisk tilrettelæggelse: Carsten

Læs mere

Frit efter Henning P, Ishøj

Frit efter Henning P, Ishøj Frit efter Henning P, Ishøj INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Start af Inventor.... 3 Opsætning:... 4 Oprette en tegning i Inventor:... 5 Gemme funktionen... 9 Åbne og starte på samme tegning:...

Læs mere

Mig & min smarte telefon

Mig & min smarte telefon Mig & min smarte telefon Arbejdsspørgsmål til klassediskussion. Introduktion Foredraget Mig & min smarte telefon handler om, hvordan teknologien påvirker vores samfund og den måde vi er sammen på. Blandt

Læs mere

imo-learn MOVED BY LEARNING

imo-learn MOVED BY LEARNING imo-learn MOVED BY LEARNING Lær inkorporeret læring at kende, lær imo-learn at kende imo-learn MOVED BY LEARNING imo-learn omdefinerer den måde, vi lærer på, og sikrer en revolutionerende ny læringsoplevelse.

Læs mere

Skriv din livshistorie 21.02.16 27.02.16 ASKOV HØJSKOLE

Skriv din livshistorie 21.02.16 27.02.16 ASKOV HØJSKOLE Skriv din livshistorie 21.02.16 27.02.16 ASKOV HØJSKOLE Skriv om dit liv. Når du sætter ord på dine erindringer, får du selv perspektiv og sammenhæng på dit levede liv indtil nu. Den fortælling om dit

Læs mere

Årsplan for dansk niveau A Uge Skema Overskrift Indhold Mål. Familien Fælles emne for ABC

Årsplan for dansk niveau A Uge Skema Overskrift Indhold Mål. Familien Fælles emne for ABC Årsplan for dansk niveau A Uge Skema Overskrift Indhold Mål 32 33 skolestart Intro fre søn: Fællesweekend man: Intro Intro Intro Slut kl. 15.00 Fri 34 man: 2 lektioner Fælles emne for ABC Forskellige tekster

Læs mere

Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer

Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer [ 11120 ] Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer MANIFEST Fremtidens Danmark opstår ikke på bar mark eller i et tomt byggefelt Fremtiden opstår indimellem alt det eksisterende, de bevaringsværdige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2009 HTX

Læs mere

Oplevelsesteknologi til sportsarrangementer

Oplevelsesteknologi til sportsarrangementer VenueTec ApS Kløftehøj 3 DK-8680 Ry Tlf. +45 70 26 10 50 Fax +45 87 88 05 50 info@venuetec.com www.venuetec.com Oplevelsesteknologi til sportsarrangementer VenueTec - totalleverandør af oplevelsesteknolgi

Læs mere

Mellem vores fokuspunkter, børnenes interesse for musik og årstiden for MGP.

Mellem vores fokuspunkter, børnenes interesse for musik og årstiden for MGP. Fokuspunkter for Juniorhuset januar- februar- marts 2012 Personlige og sociale kompetencer Design Krop og bevægelse Sangskriverværksted Musikrummet vil være åbent efter behov, og computeren på kontoret

Læs mere

Udfordring AfkØling. Lærervejledning. Indhold. I lærervejledningen finder du følgende kapitler:

Udfordring AfkØling. Lærervejledning. Indhold. I lærervejledningen finder du følgende kapitler: Udfordring AfkØling Lærervejledning Indhold Udfordring Afkøling er et IBSE inspireret undervisningsforløb i fysik/kemi, som kan afvikles i samarbejde med Danfoss Universe. Projektet er rettet mod grundskolens

Læs mere

Redigering i Windows Movie Maker

Redigering i Windows Movie Maker Redigering i Windows Movie Maker Fotografen har oprettet en mappe på skrivebordet som hedder ledelses udvikling. I den nyoprettede mappe har han placeret den videofil som du skal arbejde med. Nu skal du

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk Trøjborg d. 16. juni 2000 Kære 9. og 10. klasse. Tak for sidst - jeg tænker på jeres sidste skoledag.

Læs mere

Universet. Fra superstrenge til stjerner

Universet. Fra superstrenge til stjerner Universet Fra superstrenge til stjerner Universet Fra superstrenge til stjerner Af Steen Hannestad unıvers Universet Fra superstrenge til stjerner er sat med Adobe Garamond og Stone Sans og trykt på Arctic

Læs mere

Lys & lyskilder. Ca. ½ time med lidt faktuelt, lidt holdninger og bud på trends...

Lys & lyskilder. Ca. ½ time med lidt faktuelt, lidt holdninger og bud på trends... AAA lys 14.9.10 Lys & lyskilder Ca. ½ time med lidt faktuelt, lidt holdninger og bud på trends... Lys Lysbegreber Lyskilder Lysformer/lysdesign Bud på trends...og forudsigelse Hvem snakker?? Ib Mogensen,

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Excellent brugerfokus

Excellent brugerfokus Excellent brugerfokus Grundfos - EFQM Award vinder 2006 Excellente offentlige organisationer -Kender sine brugere, kan beskrive deres behov og forventninger nuanceret, kan segmentere sine brugere og kan

Læs mere

Farlig kopiering! Lavet af Brian Hansen

Farlig kopiering! Lavet af Brian Hansen Scene: Nr. 0 Baggrund: Forskellig (Kørende steder med scooter?) Tekst: Indledning, Tekst, Præsenterer, osv.??? Kommentar: Måske stil billede, eller Scene 1 5?? (Scene 1-5!) Scene: Nr. 1 Ankomst på arbejdet.

Læs mere

Evalueringsrapport TalentCamp Energi

Evalueringsrapport TalentCamp Energi Sorø, d. 19. juni 2009 Evalueringsrapport TalentCamp Energi Projektnummer: 119595 Som led i regeringens strategi om at gøre Danmark til et førende vidensamfund har Undervisningsministeriet siden 2005 haft

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rev. 11.04.2014. Spilleregler: Bånd oversigt: Gevinst oversigt Featurespil

Rev. 11.04.2014. Spilleregler: Bånd oversigt: Gevinst oversigt Featurespil Rev. 11.04.2014 Spilleregler Bånd oversigt Gevinst oversigt Featurespil Spilleregler: Bånd oversigt: Indsatsen vælges ved at logge på en automat med den ønskede indsats. 50 øre 1 krone eller 5 kroner pr.

Læs mere

PROGRAM FOR FORÅR 2012 ÅRGANG 2010

PROGRAM FOR FORÅR 2012 ÅRGANG 2010 Region Syddanmark PROGRAM FOR FORÅR 2012 ÅRGANG 2010 Akademiet for Talentfulde Unge Region Syddanmark Koordinator Bo Møller Petersen Tornbjerg Gymnasium bp@tornbjerg-gym.dk Koordinator Katrine Nørskov

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten for seniorer skal en spiller være registreret med spillerlicens og tilhørende licensnummer hos DSqF. b.

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Ældes med Ynde. et scenarie for 4-7 spillere. af Terese M. O. Nielsen. til Con2, januar 2015

Ældes med Ynde. et scenarie for 4-7 spillere. af Terese M. O. Nielsen. til Con2, januar 2015 Ældes med Ynde et scenarie for 4-7 spillere af Terese M. O. Nielsen til Con2, januar 2015 Om udprintning s.11-16 (handouts og huskesedler) vil gerne udskrives enkeltsidet s.17-30 (spilpersoner) vil gerne

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014. Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi

Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014. Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi Notat Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014 Titel: Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Udvalget for Ældre og Handicap

Læs mere

Ingeniørernes kompetencer og læring- et kig ud

Ingeniørernes kompetencer og læring- et kig ud Ingeniørernes kompetencer og læring- et kig ud Hanne Shapiro Teknologisk Institut Email: hsh@teknologisk.dk Om oplægget Et kig ud! Udviklingstrends, der påvirker job og kompetencekrav Ingeniøren 2025-

Læs mere

BLANCPAIN GT SERIES 30. SEP TIL 2. OKT SÆSONFINALE PÅ LEGENDARISKE CIRCUIT DE CATALUNYA

BLANCPAIN GT SERIES 30. SEP TIL 2. OKT SÆSONFINALE PÅ LEGENDARISKE CIRCUIT DE CATALUNYA 30. SEP TIL 2. OKT. 2016 BLANCPAIN GT SERIES SÆSONFINALE PÅ LEGENDARISKE CIRCUIT DE CATALUNYA EKSKLUSIV VIP TUR TIL BARCELONA KUN FOR NICOLAJS SPONSORER OG MØLLER MADSEN RACECLUB TAG MED OS PÅ EN UNIK

Læs mere

Intelligent bolig uden besvær

Intelligent bolig uden besvær Energistyring Større komfort Større sikkerhed Helt enkelt Intelligent bolig uden besvær Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret

Læs mere

Anglo-American culture and literature + Mythbusters (grundforløb)

Anglo-American culture and literature + Mythbusters (grundforløb) Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) EUC Vest HTX Engelsk B Else Simonsen (fælles grundforløb)

Læs mere

Pinnacle Studio Titler

Pinnacle Studio Titler Pinnacle Studio Titler En enkel titel Du kan starte med at oprette en titel, så skal du blot klikke på "T"-ikonet i venstre side af medie vinduet og dine indsatte medieklip vil blive erstattet af et udvalg

Læs mere

KATASTROFE PÅ TITAN manual scanned by Jacob Gunness for the Classic Adventures Solution Archive: http://hjem.get2net.dk/gunn/ February 2002

KATASTROFE PÅ TITAN manual scanned by Jacob Gunness for the Classic Adventures Solution Archive: http://hjem.get2net.dk/gunn/ February 2002 KATASTROFE PÅ TITAN manual scanned by Jacob Gunness for the Classic Adventures Solution Archive: http://hjem.get2net.dk/gunn/ February 2002 Original fonts, formatting and layout have been retained to the

Læs mere

Matematik med øjne, ører, hænder og krop

Matematik med øjne, ører, hænder og krop Matematik med øjne, ører, hænder og krop, KURSETS MÅL OG PROGRAM At orientere om læringsstile og give bud på visuelle, auditive, taktile og kinæstetiske matematikaktiviteter. At give idéer og konkrete

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 5, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Nu er det blevet rigtig sommer og alle nyder det gode vejr, også i skolegården. Jeres børn må rigtigt gerne medbringe deres skateboard,

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

RUTE. Følg en rute og bliv guidet på en spændende tur under åben himmel.

RUTE. Følg en rute og bliv guidet på en spændende tur under åben himmel. 1 RUTE Følg en rute og bliv guidet på en spændende tur under åben himmel. 2 POI Stedbeskrivelser (Points Of Interest). Via billeder, film eller lyd får man en spændende beskrivelse af det sted du er i

Læs mere