ALIENS: Det frisiske korps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALIENS: Det frisiske korps"

Transkript

1 ALIENS:Detfrisiskekorps ALIENS:Detfrisiskekorps EtscenarietilViking con29,2010afmortengreispetersen PostViking Conrevideretudgave. TildenneudgaveertilføjettoekstradokumenterafStigLaursen, derblevkonstruerettilafspilningenafscenarietpåviking Con

2 ALIENS:Detfrisiskekorps Foromtale ALIENS:Detfrisiskekorps FaderJosefsenkiggedeudoverforsamlingen.Dereshåbefuldeøjneglimtedeimørket,tårer trilledenedkinderne,ogdeknugededereshænderibøn.frelsenvillekommetildem,der overgiversigtiltroen. KorpschefEisingastirredeolmtpåmændeneikorpset.KundelingsførerSybrandisåudtilat havenogensomhelsterfaringimilitæret,tilgengældsåhanudsomom,athanhavde erfaringformindsttimænd.heldigvisvilledetkunværeenrutineopgaveatopbringe rumskibetmorgenglorieogarresteredensbesætningogpassagerer. OmbordpåMorgengloriefaldtdenedpåknæogovergavsigtilderestro. Følgdetfrisiskekorpsikampmedaliens.Action,dramaogrædslermellemstjernerne. Koloniernesfornemsteeridødeligkampmodenmareridtsagtigtrusselmodmenneskeheden. DetteerandendelafFaderJosefsenharfiresønner,ogdetspillesuafhængigtafførstedel. Scenarieterforenspillederog4 6spillere System:Basic:Coolness Varighed:4 6timer 2 76

3 ALIENS:Detfrisiskekorps Indholdsfortegnelse Foromtale 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkomst 4 Denkorteforhistorie 5 Indledning 7 Førsteakt:Langweiligerhverdag 7 Andenakt:Morgenglorie 12 Tredjeakt:Infektion 20 APPENDIKS 26 Regler 27 Coolness 33 Briefing oplæg 39 Denlangeforhistorie 40 Alien,Aliens 44 Intro teksttilspillerne 49 Spilpersonerne 53 Oversigtoverspilpersonerne 64 Coolness tabeller 65 Oversigtoverpersongalleri(StigLaursen) 66 Navneskilte(StigLaursen)

4 ALIENS:Detfrisiskekorps Velkommen Kærelæser, VelkommentilscenarietAliens:Detfrisiskekorps.Scenarieterandendelafalien historien FaderJosefsenharfiresønner.FørstedelerAliens:Morgenglorie,derblevspilletpåViking con28.detoscenarierdelerbaggrundshistorie,ogmorgenglorieudgørforhistorienfordenne del,menkendskabtilførstedelerikkenødvendigt. Alien scenariernebrugerallesammenentolkningafreglernefracallofcthulhuog UnknownArmies.Reglerneerforklaretiappendiksettilscenariet.Deresprimæreformålerat drivehandlingenfremadogslidespilpersonernesmoralenedforatafspejleatpanikog rædselertostoretruslerialien filmene. Scenarierneerdesudenenhyldesttilalien filmene særligtdetoførste ogtilenrækkeaf DarkHorsesAlien tegneserier.hovedsageligtdeældstehistorier,somercentreretomkring Aliens:EarthWar trilogien.scenarietforudsætter,atspillerneharetgenereltkendskabtil alien universet,ogdetbyggerpå,atspillerneharsammeforventningertil,atdereraliensi scenariet,sompublikumhar,nårdegåribiografenogserenalien film:fortællingens hovedpersonervedikke,atdeterenalien film,mendetgørvi.aliensbeskriverjegi appendikset. Scenarieterskrevettiletvariabeltantalspillere,menfungererbedstfor4 6spillere.Derer ekstraspilpersoneriscenariet,såkaraktererkanomkommeundervejs,såfremthandlingen diktererdet.formmæssigterscenarietbyggetopovertreakterbeståendeafstadigtmereog mereløsescener.førsteakterenpræsentationafkaraktererne,ogdenerhandlingsmæssigt megetlåst,menssidstedelmegetåben,dadetikkeertilatforudsespecifikt,hvor handlingenharbragtspilpersonernehen. Godfornøjelsemedscenariet, MortenGreisPetersen,Valby 4 76

5 ALIENS:Detfrisiskekorps Denkorteforhistorie SolsystemetOranjewoud Solsystemetbestårafenrækkeplaneter,deralleerblandtterraformetinyeretid,og planeterneersidenblevebefolketaffarmerefrajorden.deflesteaffarmernekommerfra Frisien,Belgien,FlemmeogHolland,hvilketsestydeligtpånavnene.Hovedplanetener Rinkje. Planeterneeroftesparsomtudviklede.Deharenhovedstadcentreretomkringplanetens rumhavn,ogrestenafplanetenbestårafetnetværkafselvforsynendelandsbyer,der producererafgrøderoghusdyr,dersendestilbagetiljordenogdeældstekolonier,somalleer overbefolkedeogharbrugforforsyningerudefra. Agri planetenhovenschede EnafOranjewoudskoloni planetererhovenschede.fornyligtankomensekttilplaneten. Sekten,dergikundernavnetMorgenglorie,anførtesafFaderJosefsen,ogdenslogsigned langtfrahovedstadeninærhedenafenlandsbykaldetneuedrebkau.morgenglories medlemmerogneuedrebkausindbyggerekomikkegodtudafdetmedhinanden,ogen politiagentblevsendttillandsbyenforatafklarestridighederne.udfaldetblev,atsektenslap enhordeafaliensløspåneuedrebkau,hvorefterrestenafsektenstakafisitskjulte rumskib.hersluttedescenarietaliens:morgenglorie. SignaletfraNeueDrebkau AdministrationeniHovenschedeharmodtagetetnødsignalfraNeueDrebkauogdereftertabt forbindelsentillandsbyen.samtidigmedharmanregistreretdenureglementeredeafgangaf Morgloriesrumskib.SkibetpasserertætforbiplanetenRinkje,hvordetfrisiskekorpser udstationeret.korpsetudkommanderesstrakstilatbordeskibetogarresteresektensledere. Pånuværendetidspunktvedmanikke,hvadderersketiNeueDrebkau,menmanfrygter detværste imidlertiderdetikkealiens ellerxenomorphs,somerdentekniskebetegnelse manfrygter,dakendskabettilxenomorphserstærktbegrænset.ulykkenpånostromoogpå LV 426erblevetholdtigenaffirmaerogmyndighederafforskelligeårsager.Istedetantager manenellerandenformformasseødelæggelsesvåben,giftgasellerandenformforbiokemisk angrebpåneuedrebkau. 5 76

6 ALIENS:Detfrisiskekorps OverRinkjesatmosfære DeterforhistorientilAliens:Detfrisiskekorps.Vorhistoriebegynderkortførkorpset udkommanderes,ogvifølgerdembordemorgenglorie,møderædslerneombordpårumskibet ogflygtetilbagetilderesegetrumskib.heropdagerde,atalienserfulgtmeddemtilbage,og demånukæmpeimodaliens,mensdeprøveratforhindre,atderesrumskibbrænderopi atmosfærenoverrinkje. Denlangeogdetaljeredeforhistoriefindesiappendiksettilscenariet. Scenarietsstruktur Scenarietbeståraffiredele.Indledningenogtreakter.Iindledningenpræsentererdu scenarietforspillerne,fordelerrollerogierklartilatgåigang.førsteakterenserielåste scener,hvorvipræsenteresforkorpsetshverdag.deterfør,atdebliversendtudpåderes mission.andenakterbordingenafmorgenglorie,hvorkorpsetkonfronteresmedsektens medlemmer,ogmedderesfrygteligelast.undervejskonstatererkorpset,atdeblivernødttil attrækkesigtilbagetilderesegetrumskib.tredjeaktfølgervoreskorpstilbagepådereseget rumskib.altsynesiorden,ogdegørklartilatvendetilbagetilrumhavnen,dadeopdager,at deresegetrumskiberblevetinficeretmedaliens,ogendesperatkampforoverlevelsefinder sted.imenserderfarefor,atrumskibetbrænderopiatmosfærenoverrinkje. 6 76

7 ALIENS:Detfrisiskekorps Indledning Et ord om science fiction og teknologi Aliens-universet er teknologisk fremskredent i Snakkortmeddinespillere.Kenderdetilaliens universet, ellergørdeikke.hvisnogleafdemikkekendertilaliens overhovedet,skalduværeforberedtpåatgivegrundigere forhold til vore dage. Der findes avancerede androider og avancerede computere, der er flåder af rumskibe og terraformingsmaskineri, der tillader koloniseringen af rummet. Rumrejser beskrivelserafmonstreneogfådemonstreretderesevner. foregår langsomt, og de rejsende er kunstig Hvisallespillernekendertilaliens,kandufokuserepå søvn (kryosøvn), når de rejser. Våbenteknologien er ikke blevet opgraderet til genkendelsensglædeistedet. strålevåben og laserkanoner, og atomvåben er stadig i anvendelse. Samfundet er ikke radikalt Uddelbaggrundstekstentilspillerne,hvorogsådeseks ændret på grund af teknologi, og aliens- karakterer,somspillerneskalvælgeimellempræsenteres: universet handler mere om menneskets møde EilertEisinga,SikkeJensma,BarendtGosse,JorisHolwerda, med aliens, end det handler om hvad avanceret AntonRudolphiogGerritSybrandi.Fordelrollerneogforklar teknologi gør ved vores samfund. spillerne,hvordanregelsystemetgenereltfungerer.uddel Coolness tabellerne,såspillernekanse,hvordanderes karaktererreagerer,nårdemistercoolness point, Førsteakt:Langweiligerhverdag Denneaktbestårafenrækkekortescener,hvorvifårsetkorpsetshverdag.Scenernetager udgangspunktidetbillede,somviharfåetfrafolderen.kedsomhedoglangedage,hvorintet sker,erdetbillede,derskalgives.ladtempoetiscenerneværelangsomtogdvælende.brug tidpåatbeskrivedelangetommemetalkorridorerirumskibetoplystafetsterilthvidtlys. Korpseterstærktunderbemandet,ogderesrumskiberlangtstørreenddeharbrugfor,men mængdenafrumskibeerfåoglangtimellem. Temaer:Kedsomhed,tomhed,langsommelighed. Scenerneiførsteakt Defølgendescenerforudsætter,atalleseksspilpersonereribrug.Scenerne'Kontoret'og 'Barakken'spilleskun,hvisdespilpersonereribrug,'Opholdsstuen'tilpassesefter,hvilke karakterer,dereribrug,og'afgang'og'briefing'spillesuansetomkorpschefenspillesafen spillerellerafspilleder. 7 76

8 ALIENS:Detfrisiskekorps Kedsommelighverdag1 Dennescenebestårførstafetblikudoverdetstore,tommerumskib,ogmodslutningenser vienkorpsmand,derkommergående. Ladditblikvandreoverrumskibet(improviserover teksten):langekorridoreroplystafetkoldt,sterilt lys.denkonstantelydafenventilationsblæser,der køreritomgang.lydenblandersigmedrumskibets motorer,dersummerlavmæltideresdvaletilstand. Vipassererforbitommeopholdsrum, omklædningsrumogbade.støvdanserdoventi skæretfradefålamper,derertændt,ogsomkaster langeskyggergennemdetommearealer. Lydenafstøvlerhøres.Viserenmandiuniformkommegående.Vælgenspiller,ogbed spillerenbeskrivesinkarakter,somhankommergående.hansærindeerattjekke,at ventilationssystemetfungererkorrektvedatåbneetpanelogaktiveredeforskellige indstillinger.fåspillerentilatbeskrive,hvortrivieltoguinteressantdeter. NB.dettekanforvarslealiensnesinfiltrationafrumskibetitredjeakt,hvordet bemærkes,atventilationenikkefungerer,ogsammekarakterbliversattilatkiggepå det. Opholdsstuen IdennesceneserviBarendt,Joris,AntonogGerrit. Opholdsstuenindeholdermegetfåtingudoverborde,stoleogkaffemaskine.Mændenehar megetlidtatlaveogendnumindreatgøredetmed.deterenscene,hvorviskalse,at mændeneikkeharnogetatlave,ogatdeterkedeligt.udfordringenliggeri,atdetskalikke værekedeligtatspillescenen.hopderforgernefremogtilbagemellemkaraktererne,lad spillernesnakkeligegyldigheder,somernævntidereskarakter beskrivelser,ogbedspillerne beskrive,hvaddereskaraktererlaver måskespillerdekort,læserenbog,polererstøvler, skriverbrevellerfølgermediligegyldigenyhederomvejretoghøsten,ellersnakkerom, hvorledesdeskalgørebyenusikkernæstegang,defårudgang.bevæggernehandlingen hurtigtmellemdeforskelligeting,såvifåretindblikikedsomhedenframangelederog kanter. 8 76

9 ALIENS:Detfrisiskekorps Kedsommelighverdag2 Igenfårvietblikoverrumskibet,ogigenservienkorpsmandkommegående. Ladditblikvandreoverrumskibet(improviseroverteksten): Selvstilhedenrungeridemassivelagerhaller,dererbagersti rumskibet.hallerneerkæmpestore,tommemetalgrotter,derer delvistoplystafkoldeneonrør.egentligtskullelagerhallerne rummekøretøjerogmindrefly,mendeerentensparetvækeller aldrigværetanskaffet.iskyggernesespowerloaderssamlende støv.enskyggestrækkersigovergulvet,ogvoreblikkeførestil enkorpsmandiuniform.vælgenspiller,ogbedspilleren beskrivesinspilperson.hansærindeerattilseetkalde apparat påvæggen,sombroenharmeddelteristykker.viserhamgå hentilapparatet,testedet,ogkonstatere,atdetikkevirker.få spillerentilatbeskrivehvoruinteressantogkedeligdeter. NB.dettekanforvarslesenereproblemer:hvisfolkikkereagererpåbeskederover kalde apparaterneerdetså,fordiapparatetikkevirker,ellerfordifolkeri vanskeligheder? Kontoret VipræsenteresidennesceneforkorpschefEisinga. IdetblåskærframonitorerserviEilertEisingaarbejde.Hanerigangmedatgennemgåen massetrivieltpapirarbejde,mensomsynesatinteresserehamoghangørdetmedflid.lad spillerenbeskrive,hvorledeskarakterenserud,oghvorledeseisingasidderogarbejder.du kanevt.ladehamafrapporteretiladministrationenpårinkjeoverenvideoskærm,hvori snakkeromvejr,kvægogandreligegyldigheder. Barakken IdennesceneserviSikkesammenmedsinkæresteMette. Herharvigrundentil,atdeandrekorpsmændikkeeribarakken.DeharladetSikkesmugle Metteombordpårumskibet,sådetokanfånogetenetid,somdeellersikkevillekunnefå,da aludgangerinddraget.beskrivsammenmedspilleren,hvorledessikkeogmetteersidderog snakkersammenomderesfællesfremtidellersdeslige.dethererenafdefåpositivescener, dereriførsteakt.hererhåbomenbedrefremtid. NB.detvigtigsteveddennesceneer,atderhverkennævnestilellerfra,hvadangår 9 76

10 ALIENS:Detfrisiskekorps Mettestilstedeværelsepåskibetefterscenen.Spillernemåmegetgernetro,athunide mellemliggendescenerbliversmugletafborde,såhendestilstedeværelseitredjeakter såmegetmereoverraskende. Kedsommelighverdag3 Vifårdettredjeblikoverrumskibet,ogviserentredjekorpsmand. Ladditblikvandreoverrumskibet(improviseroverteksten): Tommegange,tommelagerhallerogaltsammenklædtivekslende lysogmørke,dakunnoglelamperertændt.tomhedenerfyldt meddenlavesummenafmotorerfradesystemer,derholder skibetisindvaletilstand.vipassererrummetmedkryo sengene, somaldrigharværetibrug,ogpassererdemangeskabe,derskal rummedesovendesudstyr.deharhelleraldrigværetibrug,men enskabslågestårpåklem,ogdenbankermetalliskopogi,da denerfangetienluftstrømfraventilationensblæser. Vihørerenstemme,daenkorpsmandståendeidørentilrummet aktivererkalde apparatet.vælgenspiller,ogbedspilleren beskrivesinspilperson.hanerblevetsendtnedtilrummetforat undersøgeårsagentildenmærkeligebankelarm,oghan forklareroverkalde anlægget,hvadårsagener.derefterlukker hanskabslågen,ogdererkunrumskibetsbaggrundslarm.lad igenspillerenfremviserutinensligegyldighed. NB.dennetilfældigebankelarmkanogsåbrugesitredjeakttilatledespillernepå afveje. Afgang Idennesceneskerdernoget.KorpschefEisingabeordrerkorpsetafstedudenvarsel. Mandskabetskalsikreatalterklarttilafgang.Visermandskabetikortescenerklargøre rumskibettilafgang. Afgangsalarmenlyder.OverhøjtalernehøresEilertsordreom,atrumskibetskalværeklartil afgangindendenæstetiminutter.icockpittetservidetopiloter,sjoerdogwatse,vækkeden slumrendekæmpeafsindvale.lampertændes,motoreraktiveresogskibetdirrerunderde voldsommemængderafenergi,derforberedestilskibetsafgang.ladspillernebidragemed sekvenser,derviser,atdeervedatgøreklar tingfastspændes,grejgøresklar,udstyrfindes 10 76

11 ALIENS:Detfrisiskekorps frem.pånuværendetidspunktvedmandskabetikke,hvorfordepludseligskalafsted. Hvisdetermuligt,prøvatundgåatnævneMette,somnukommermedsomblindpassager.I dettilfælde,atdetikkekanladesiggøre,såtilstræb,atmetteikkekommerfraborde,ogat SikkeantageligvisvilforsøgeatskjuleMetteombord,ogdeterogsåheltfint. Briefing Korpschefenbriefersitmandskab.Hanudleveresetoplæg,somhanbrugertilatbriefesine mændmed.rumskibeternupåvejudatatmosfæren,ogkorpschefeisingasamlersine mændogbrieferdemomopgaven.givspillerenoplæggetogladhambriefemændene. ForkorttidsidenmodtogadministrationenpåRinkjeenadvarselfraadministrationenpå Hovenschede.EnsektbetegnetMorgengloriehavdeforetagetetangrebmed masseødelæggelsesvåbenmodenfredeligagri by,ogmanhartabtenhverforbindelsemed byen.sektenerstukketafienombyggetrumfærge,ogdenbefindersigpånuværende tidspunktpåenkursmodsolsystemetsydreplaneter,sandsynligvisidsarda.denskurs bringerdentætpårinkje,ogdeterkorpsetsopgaveatstandsemorgenglorie. IndhentMorgenglorieogbeordrdemtilatovergiverumskibettilRinkjes administration. Hvissektenikkegørdette:Bordogarrestersektensledelse,ogførskibettilRinkjes administration. KorpsetskalbeslaglæggeMorgengloriesmasseødelæggelsesvåben. Enhver,dermodsættersigkorpset,skalarresteres Korpseterbemyndigettilatmodsvareenhveraggressionfrasektensside,herunderat anvendedødbringendevold. Korpsetudstyresmedfuldtkampgrej. Hvisspillernevilhaveenscene,hvordeudstyrersigselvmedvesteoghjelme,medmotion detectorsogpulse rifles,medbatoner,kniveogpistolerogflashbangssåladdem.minddem om,atdeerombordpårumskibeoglækagererdødsensfarlige.eksplosiverogtungevåbener ikkeibrug,dadesimpelthenerforfarligeatanvende. Korpsetsrumskibharikkekanonerellerandenformforbevæbning.Våbenafdenarterfor ukontrollable,ogresultereritabetafhelerumskibet.istedetbordemanskibevedatplacere sigpåsidenafdem,ogkrydserovervedhjælpafkablerogkorridorer

12 ALIENS:Detfrisiskekorps Andenakt:Morgenglorie Denneakthandlerom,atkorpsetborderMorgenglorie,konfronteresmedsekten,ogistørre ogstørreomfangmedaliens.dennedelerhandlingsmæssigtmereåben.ipraksisbørakten begyndelangsomtogstilleogroligtbyggetempoop.førstmøderdeenmasse sektmedlemmer,sommåske,måskeikkeerinficeretafaliens,derefterkommerdetilen forskansningafbevæbnedefanatikere,dergerneovergiversigtilfacehuggers,ogpludselig stårdeansigttilansigtmedaliens,ogmåskeserdeenafderesegnekidnappet,ogdemå vovesignedilagerhallenforatreddederesmakker.netopdakonstatererkorpset,at Morgenglorieikkestårtilatredde.Rumskibeterrøgetudafkurs,ogdeterdirektepåvej modatmosfærenpårimkje,hvordetvilbrændeop.enestefornuftigehandlingeratflygte tilbagetilegetrumskib.ladgernespillernefåindtrykketaf,atlykkesdetdematflygte tilbage,såerscenarietslut. Bemærk:Infektion Husk,atmensspilpersonerneborderMorgenglorie,inficereraliensnederesrumskib.Dereri tredjeaktetafsnitom,hvorledesinfektionenkanværesket.huskathavedetinmente,mens Ispillerandenakt.Deterikkemeningen,atspillernepånogenmådeskalopdage,atderes rumskiberblevetinficeretidenneakt. Ekstraspilpersoner Idenneakterdeekstrakorpsmedlemmertilrådighed,skulleenspillermistesinspilperson.I førsteomgangkrydserlieweogtjiedemedover,ogvogterpassagenmellemdetorumskibe. Sammenmedevt.ubrugtekaraktererfradeførsteseks,stårdeiførsterække.Atdeto piloter,sjoerdogwatse,bliversendtover,ermindresandsynligt. Morgenglorie Rumskibeterenombyggetluksusliner,derlængeharværetbrugtatsektentilbolig.Skibeter mindreendkorpsetsoverdreventstorerumskib,mendeterstadigmegetrummeligt,ogdetvil tagelangtidatgennemsøgedetgrundigt.derervissesteder,somdeteroplagtforkorpsetat dragehentil,nemligbroenogmaskinrummet.detvisersigdesuden,atdeterværdatdragei retningaflagerrummetogsektenshelligehal.undervejsvilkorpsetbevægesiggennem beboelseskvarterer,kantiner,enhospitalssektion,etværksted,oghvadderellermåttevære stemningsfyldtoginteressant

13 ALIENS:Detfrisiskekorps Noglepassagervisertydeligetegnpåbrug.Alterslidtogbeskidt,affaldliggerlangsgangene, ogdererenumiskendeligduftafmadlavningogmennesker.andrestederersomurørt. Væggeoggulvesynesurørte,ogminderdebesøgeneomluksuslinerensstorhedstid,hvor tjenereholdtdethelerentogpænt.allestedererdertomt,ogdererensælsomstemning overstedet,somomdetholdervejret,afventerifrygtsomiverdebesøgendesudforskningaf skibetsindre,ogdetshemmeligheder. Hvadderersketpårumfærgen? OmbordpåMorgenglorie,sektensrumskib,derbærersammenavnsomsekten,erresterne affaderjosefsenssekt.deharilastrummetresterneafdenstoresamlingalien æg,somhan stjalfrasintidligerearbejdsgiver.sektensmåleratnåfremtilplanetenidsardaogplante gudindenssædikoloniensfrodigeskød,menikkeallesektensmedlemmererlængere overbevisteomfornuftenifaderjosefsenshandlinger.hanharderforspærretsektens medlemmerindeidereskabiner,hvorhansåudsætterdemforalien æg.nogleerstadig loyale,ogdetagervilligtimodgudindensløfteomgenfødselietvelsignetlegeme,mensandre nægter,ogherharjosefsenanbragtægtætveddereskabinerihåbetom,atdevilblivetaget affacehuggerne. FaderJosefsenharenlillehåndfuldloyalesektmedlemmer,somikkeerspærretinde.Dehar fordeltsigrundtompåmorgenglorie,hvordeforskansersig,dadetfrisiskekorpsdukkerop. Nogleharforskansetsigpåbroen,andreimaskinrummetforatsikresig,atkorpsetikke hindrerrumskibetiatnåsitmål.josefsenogenlillegruppemændopholdersigisektens helligehal,hvordeforberedersigpåattageimodgudindensvelsignelseomløfteom genfødseliennyogbedrekrop. Detrumskib,somkorpsetborder,liggerderforødehen.Næstenalledøreerlukkettæti,og detvilvoldekorpsetstorevanskelighederattvingesiggennemdøreneforatnåfremtilde interessantestederpårumskibet:broen,maskinrummet,denhelligehal,lagerrummetogde indespærredesektmedlemmer.rundtomkringeranbragtalien æg.veddeloyale, indespærredemedlemmereræggenetomme,ogfacehuggerneharalleredegjortderes.vedde oprørskemedlemmerernogenblevetinficeret,mensandreergåetfri alletiggerdedogom atbliveundsat,ogingenvilindrømme,atdeerblevetinficeret,hvisdetkosterdem mulighedenforatblivereddetafkorpset

14 ALIENS:Detfrisiskekorps Scenerneiandenakt BordingenafMorgenglorie EfterathaveforsøgtforgævesatkommeikontaktfleregangemedMorgenglorie,er konklusionen,atbedsteløsningeratbordemorgenglorie.korpsetsrumskibbringespåen parallelkursmedmorgenglorie.herefterskydeswiresfrakorpsetsskiboverpåmorgenglorie. Korpsmændene,derstårklar,kanhøredevoldsommebragiskroget,dawiresneaffyresog fæstnespåmorgenglorie.dereftermonteresrøret enbevægelig,gennemsigtigplastictube, somfæstnespåydersidenafendørpåmorgenglorie.herefterkanmanbevægesig nogenlundesikkertfremogtilbagemellemdetoskibe,selvudensikkerhedsdragt,og mandskabetkanbrugederesgrejtilatelektroniskatdirkemorgengloriesdøropogtrænge ind. Korpsetstårklarienstormluge.Påenmonitorkandese,hvordandetoskibeliggersideom side,atwiresaffyres,ogatderefterhvorledesenrobotarmstrækkersigud,trækkertuben eftersig,somfoldersigpæntudsomenkorridor,ogatdetnuermuligtatvandreovertilen yderdørpåmorgenglorie.denrødelampeoverstormdørenskiftertilgrøn.signaletbetyder,at dererensikkeratmosfæreituben. Mindspillerneom,atmændnuståretsted,dealdrigførharværet.Deharprøvetbordingeni simuleringer,menaldrigivirkeligheden.deternu,atdeharrisikererlivetfororanjewoud systemetsindbyggere.systemettællerned,ogstormdørenåbnes.pådenandensideertuben, somlignerskrøbeligt,gennemsigtigtplastic,somholderdetorumskibesammen.dybtunder demkandeanerinkje.påallesiderafdemerdettommerum. Deterfritforspillerne,omdeeriklædtrumdragterellerej,nårdekrydser.Derergodfornuft iatværeiklædtenrumdragt. PådenandensideaftubenerendørindiMorgenglorie.Dørenernaturligvisforseglet,men medenelektroniskdirk,somenhverafdemkanhåndtere,kandepåkorttiddirkedørenop ogfåadgangtilmorgenglorie. OmbordpåMorgenglorie Korpsmændenekommerindietmørklagtlokale,derkuneroplystafnoglesmå,blåskærfra monitoreridvaletilstand.deertrængtindveddettekniskepersonalesindgang.herfrakan dehentekortovermorgenglorieogfinderundtpåskibet.dekanfindebroenogandrevigtige 14 76

15 ALIENS:Detfrisiskekorps steder,mendererikkeadgangtilnogenformerforkontroloverskibet.daskaldeenten bevægesigmodbroenellermaskinrummet. Indgangsrummeteretoplagtstedforkorpsetatopstilleenforpost,ogdeteroplagtatsætte birollernetilatudgøreforposten,mensrestenbevægersigdybereindimorgenglorie. Husk,motiondetectorserikkesoldaternesven.Denerditværktøjtilatskræmme,overraske ogkommemedfalsketrusler.motiondetectorsaktiveresafallestørreting,sombevægersig, ogdenskelnerikkemellemmonstreogmennesker,ellerendør,somsvingeritrækvinden. Alienskandesudensiddesåstille,atdeikkegiverudslagpåscannerne,ogkorpsetkan kommetilatforvekslederesegnefolkpåscannernemedfjenden. Kabinerne Vednoglekabinerstårdørenepåklem,udenforanstår tommealien æg,ogindeikabinerneerdeloyale medlemmerafsekten.nogleerallerededøde, chestbursterenhargjortsigfri,ogtilbageliggeretlig medetstorthulibrystkassen.sermannærmereefter, skyldeshulletatnogetindefraertrængtud.andreer måskestadigunderfacehuggerensgreb,ellerogsåsidder deafventende.facehuggerenhargjortsit,ogdeventer nupå,atalienenudruges. Vedandrekabinererdørenlåst,ogfolkindenforbankerdesperatpådørenforatkommeud, nårdehørermarinerne.måskestårderåbneelleruåbnedealien ægveddøren,måskeer facehuggernetrængtindviaenventilationsskakt,ogmåskeerdenderendnu,fordideter lykkedesatholdedenstangenlængenoktil,atmarinerneankommer.måskehar facehuggerenværetder,ogdenliggernudød,skjultindeunderenseng,ogdensoffer fornægteroverforsigselv,hvadderersket. Mådendubrugerkabinernepåafhængerafscenarietstempo.Hvorhurtigtvildupræsentere alien æg,facehuggers,chestburstereoghamskiftningforspillerne?joflerekultister,loyale somoprørere,dupræsenterer,detsbedremulighederharspillerneforatsætteansigtpå katastrofen.kabinernekommertilatgivekorpsetenmassevanskelighederfordeflesteer uskyldigemennesker,ogdefærrestekanreddes.udengrejframedicbaytilbagepåkorpsets egetrumskib,kanpassagererneikkescannes,ogkorpsetkendersålidttilaliensi begyndelsen,atselvomspillernevedbedre,sågørderesspilpersonerikke.ladkorpset 15 76

16 ALIENS:Detfrisiskekorps undsætteogtilfangetageenmassesektmedlemmer,somdekanbringetilbagetildereseget skib,indendefortsætterindimorgenglorie. SektmedlemmetCarelDaems,derialsinfanatismemedglædeserfremtilulykken. Hanerventermediterendeisitkammer,hvorefterhanivrigtfølgerefterkorpsetog proklamererderesstrafforatværehavebordetskibet.selvihåndjernerhantræls,og hansmilersagligt,nårchestbursterenrørerpåsig. SektmedlemmetClaraJansen,enmidalderenemoder,derharfortrudtsitvalg,oggår jamrendesindødimødeudenatsoldaternekangøreandet,endatlånehendeen pistoltilatafsluttesmertentidligt. SektmedlemmerneHelmaPirotteogMilanPirotte,derdesperatfornægter,atderer sketdemnoget,menssmertenbegynderatbredesigideresbrystkasse.deergiftog elskerhinanden,ogglædersigtilatgenfødessammen,indtildeneneomkommerog alienentrængerud.dafortryderdenandenogbedergrædendeomhjælp. Sektmedlemmer,somderRenatevanAcker,MarilouBosmans,LouisRoelsog AndreCuvelier,derknaptharbegrebet,hvaddervilskemeddem,førdemøder andreofre.deeromtumledeogforvirrede,menangstenvokseridem,nårinteter, somdetsynes. DeoprørskesektmedlemmerAnnaDethier,LudolfdeConinckogCamile Parmentier,dererspærretinde,ogsomallenægteratværeblevetinficeret hverken frivilligtellerufrivilligt ogsomikkeharnogentegn.ernogenafdeminficerede(ja), kankorpsetstolepådem(måske),ogvildesamarbejdemedkorpset(ja,hvisdet redderdemframorgenglorie)? Kommerkorpsettilatmistænkeikke inficeredefolkforatværeinficerede?kommerdetilat dømmedenforkerte?dereralskensvanskelighedermeddemangesektmedlemmer,og ovenståendeerblotinspiration.dererogsåkabinenmedfamilienpåfire,kabinenmeddet ældreægtepar,ogkabinen,hvordekæmperforatholdefacehuggerennedeosv

17 ALIENS:Detfrisiskekorps Broenogmaskinrummet Dissetostederercentraleforrumskibetsfortsattedrift.Sålængesektenharkontrollenover beggesteder,vildemedsikkerhednåfremtilidsarda.beggestedererderforblevetforskanset afnogenaffaderjosefsensmestloyalemænd.deervilligetilatofredereslivforsagen,og deharligefremetparalien ægståendeklartilatgøredet.heroplevervidenmestfanatiske sideafsekten. Herkanduspilleaction scenermedfanatikere,dermedimproviseredevåbenogfælderhar forskansetsig,ogsomikkeerbangeforatødelæggederesegnemaskinerforatkorpsetikke skalovertagedem.derersandsynligvisikketidtilatnåfremtilbeggesteder,menen kampsceneskulleværenok.fanatikerneødelæggergernemaskinerieteller navigationscomputerne,såskibetikkekanskifteretning.uheldigvisskerderdenfejl,at MorgenglorierygerudafkursogtruermedatgåtabtiRinkjesatmosfære.Fanatikerne gemmersigdereftergernesammenmedderesæg,sådekanbliveovertagetafaliens,ognår korpsetendeligtrængerheltfrem,finderde,atsamtligefanatikereharvalgtselvmordetaf dennevej

18 ALIENS:Detfrisiskekorps Denhelligehal Herervidetmørkehjerteafheleforetagendet.Herkankorpsetstiftebekendtskabmed sektensstifterogleder,hr.josefsen,ogladedemkonfronterehammedkonsekvenserneaf allehansgerninger.hanerenveltalendeleder,derikkeharmegetatfortryde. Dennesceneerikkestrengtnødvendigforspillerneatopleve.Denerførstogfremmest interessantfordem,dervilkonfronterefaderjosefsen.detcentraleer,atspillerneselv vælgeratnåfremtildenhelligehal.scenenspræciseforløbafhængeraf,hvadderersket forinden: Hardeundsatmedlemmerafsekten,ogermedlemmerneiselskabmedkorpset?Harde væretpåbroenellerimaskinrummetogstandsetmorgengloriesfærd?hardeværeti lagerrummetogsetallealien æggene?eralien angrebetbegyndt? Lagerrummet Hererenkæmpesamlingæg.Køleanlæggetkørerpåfuldkraft,ogenhviddissnorsighen overgulvetmellemdemangeæg.dererisnendekoldt,såæggeneikkerøreraltforhurtigtpå sig.afetrentinstinktsøgermangevoksnealienshertilforatbeskytteæggene,ogkidnapper denogenmennesker,tagerdedemogsåmedsighertil.langsomterdebegyndtatforvandle væggenemedderesharpiksagtigesubstans,sålagerrummetlignerensærgrotte. Herkankorpsetsamleægopogtagemedtilbage,ellerhentefolk,somerblevetkidnappet. Kidnappedepersonersidderfangetiharpiksen,ogdeervedatvågneop,dakorpset ankommer.ikkelangtderfraståretæg,somervedatåbnesig. Ethvertsektmedlemkanførekorpsethertil. Aliens,aliensoveralt Påetellerandettidspunktkommeraliensneispil.Derer præcissåmange,somduskalbruge,ogdekommeridet tempo,duskalbruge.noglekommersnigende,andre stormende.deressyrebeskadigerskroget,ogtruermed atætsesigvejigennem,såområderafmorgenglorie fyldesmedvakuumogafskæresaftungesikkerhedsdøre. Ibegyndelsenerdettommekorridorerog sektmedlemmerfangetikabinernemedfacehuggersog mærkeligeæg.såkommerdeforskansederum,og 18 76

19 ALIENS:Detfrisiskekorps deromkringbegynderderogsåatdukkealiensop.alienserinteresseretinyeofretilderes æg,ogdetrængergernegennemlofte,væggeoggulvpanelerforatkidnappefolknedtil lageret.enredningsmissionnedtillagerhallenkanværenødvendig,indenatkorpsetkan forlademorgenglorie. Måskekommerdeenkeltvis,måskehardeomringetkorpset,dakorpseterpåvejvækfra broenellermaskinrummet? RetrætefraMorgenglorie Påettidspunktlyderalarmerneoveraltpåskibet,ogderkommersamtidigmedadvarslerfra korpsetsegetskib.morgenglorieerkommetudafkurs,ogdetskredsløbomrinkjeer forfaldet.skibeterpåvejmodatmosfæren,hvordetvilbrændeop.korpsetsrumskibernødt tilmegetsnartatbrydemedmorgenglorieforikkeatblivetrukketmed.vilkorpsetoverleve, erdenødttilatflygtetilbagetilderesegetrumskibnuogher. Detertidtildramatiskeflugtscener,hvordeernødttilatflygtegennemdetskælvende rumskibmedalarmerneblæsendeogrødtlysblinkende.kultisteripanikogaliensomgiver dem,ogdererikketidtilattænketaktisk.kørgernescenenisåhøjttempodukan,skift mellemspillerne,præsenterdemforpludseligeudfordringer etmonster,enkultist,en civilist,ethuligulvet,enbrand,faldendeloftplader ogfådemtilatreagereogrulle terninger.dererikketidtilattænkeforsnartermorgenglorietabt.tempo,tempo,tempo oghvisenspilpersonfalderbagud,sårisikererdenneialvorliggradatomkommeombordpå Morgenglorie. Bemærk,atspilpersonerneharenandenmulighed:Detagerrumdragterpåogspadserer overmorgengloriesskrogsåtætpåderesegetrumskibsommuligtogkrydserentenvedet dristigtspringellervedatbrugedekabler,dererspændtudmellemdetorumskibe

20 ALIENS:Detfrisiskekorps Tredjeakt:Infektion Netopsomkorpseterfaldettilogro,ogharsetMorgengloriebrændeopiatmosfærenover Rinkje,opdagerbesætningen,atderesegetrumskiberinficeretmedaliens.Nubegynderen desperatkampforoverlevelse ogkorpseternødttilatoverveje,omdekantilladesigat landepåtætbebyggederinkjemedetrumskibfyldtmedaliens,elleromdeskalladeskibet destruereogflygteiredningskapsler? Denfalskeslutning Formmæssigtlignertredjeaktanden.Forskellenertempoet.Spillerneskalgivesen fornemmelseaf,atscenarieterslut.detgælderbareomatkommehjem,ogsåeralt overstået,bortsetfraataktenikkeslutter.tempoetfaldertilbagetilnoget,derlignerdestille sceneriførsteakt,hvoralt,hvadmanskalforetagesigerrutine inspektioner,sombådeer kedeligeogtrivielle.fådettilatlignehandlingeniførsteaktigen genskabscenerne,oglad spillerneundresigover,atspilletkørervidere.spillernevilvide,atspilletkunkangåvidere, fordidereraliensombord,ogatspilpersonerneikkehardenringestemistankederom.det betyder,atathvisenspilpersonkaldesalenenedienfjernafkrogafskibet,harhaningen grundtilattro,athanerifare,selvomspillerenved,athanerdet.brugparallellernetil førsteakttilatsendespillernepåvildspor folksvarerikkepåhenvendelseroverkalde anlægget,fordidetikkevirker,ventilationenlydersært,fordidenstadigikkeeriorden,men denunderligeklaprendelydfraskabslågenkommerfraligetshånd,somerkommetiklemme... Hvorkommeraliensnefra? Dererforskelligemuligemåder,somaliensnekanhaveinfiltreretrumskibetpå.Deter imidlertidkuninteressantmeddeneneellerdenandenmetode,hvisduhuskeratforklare detteifiktionen.idetfølgendeerenrækkeforslagtil,hvorledesdetkanværesket,og hvordandetopdages. Krydsetoverviarøretellerkablerne Voksnealienskanværekrydsetoverfradeteneskibtildetandetpåkablerelleradydersiden pådetrør,somkorpsetbrugtetilatkrydsemellemdetorumskibemed.deharkunnetsnige sigindafluger,somblevåbnet,dapassagenforankredesmellemdetoskibe. Detopdagesved,entenvedatrumskibetmeddeler,atdererenlillelækageiskroget.Daman senderenmandnedforatsepådet,kanhanse,atdererætsetenåbningienlugei 20 76

Et alien-inspireret scenarie til Viking-Con 27 af Morten G. Petersen.

Et alien-inspireret scenarie til Viking-Con 27 af Morten G. Petersen. Aliens: Kold Sol Et alien-inspireret scenarie til Viking-Con 27 af Morten G. Petersen. 1 Forord Velkommen til Alien-universet. Dette scenarie er en hyldest til alien-filmene og en lang række af de tegneserier,

Læs mere

Det Nødvendige. Credits

Det Nødvendige. Credits 1 Indholdsfortegnelse Det Nødvendige... 2 Credits... 2 Introduktion... 3 Genre... 3 Stilen... 4 Spillederens Job... 5 Genesis: Byg-selv-Galakse... 6 Forklaring af Genesis siderne... 7 Spilpersons skabelse

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

MAKSIMAL ENTROPI. Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch

MAKSIMAL ENTROPI. Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch MAKSIMAL ENTROPI Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch Indhold Dette scenarie består af: En forside Denne side (Som muligvis er bagsiden

Læs mere

Nybegynder Guiden Utopia 2015

Nybegynder Guiden Utopia 2015 Nybegynder Guiden Utopia 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE GENEREL VIDEN... 2 HVAD ER ROLLESPIL?... 2 NY I ROLLESPIL... 2 FORKORTELSES FORKLARING... 3 ROLLE/KARAKTER... 3 AT LAVE EN ROLLE... 3 KOSTUMER, EVNER O.L...

Læs mere

Mig & min smarte telefon

Mig & min smarte telefon Mig & min smarte telefon Arbejdsspørgsmål til klassediskussion. Introduktion Foredraget Mig & min smarte telefon handler om, hvordan teknologien påvirker vores samfund og den måde vi er sammen på. Blandt

Læs mere

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Jeanne Program: 08.45-09.00: Kaffe og morgenmad 09.00-09.20: Velkomst og check in 09.20-10.30:

Læs mere

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV Selvdisciplin: Jeg kan holde fokus på det, der skal gøres, og bliver ikke afledt af andet, der kunne være sjovere at lave Jeg kan sætte mål, lægge en plan og gennemføre den Jeg kan holde fokus,

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

Science Fiction Prototyping

Science Fiction Prototyping Science Fiction Prototyping Emne: Augmented Reality Vi har i vores gruppe haft emnet Augmented Reality. Først vil der komme en indledning omkring hvordan systemet fungere fra virksomhedens synspunkt, derefter

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Interessebaseret forhandling og gode resultater

Interessebaseret forhandling og gode resultater og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring,

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 7: Spørgeguide til brug for interview Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

3. Generations Christinia. - Den nye generation taler ud!

3. Generations Christinia. - Den nye generation taler ud! 3. Generations Christinia - Den nye generation taler ud! - Rosinhuset: rammen om historien! I 3 generation Christiania følger vi en gruppe unge mellem 11 og 13år. De har går alle sammen en tilknytning

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

Hvor er din opmærksomhed?

Hvor er din opmærksomhed? Teori U Hvor er din opmærksomhed? Af Pernille Storgaard Bøge, chefkonsulent i Ankerhus, pernille@ankerhus.dk Du er i gang med at læse en artikel om Teori U. Spørgsmålet er, om du også har din opmærksomhed

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Forældre guide Fokus på det der virker Online Version klar til din skærm Børnehuset Søholm ICDP i praksis Information I Søholm samler vi på guldkorn - nogle vi kender fordi vi kender ICDP Barnet kan være

Læs mere

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program At positionere sig som vejleder Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014 Dagens program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20: Oplæg om diskurs og positionering

Læs mere

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET?

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET? DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT Styrker i arbejdslivet Styrker & innovation Når ens karakterstyrker er i spil svarer 59% at de får de bedste ideer på jobbet. Modsat er svaret blandt

Læs mere