ALIENS: Det frisiske korps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALIENS: Det frisiske korps"

Transkript

1 ALIENS:Detfrisiskekorps ALIENS:Detfrisiskekorps EtscenarietilViking con29,2010afmortengreispetersen PostViking Conrevideretudgave. TildenneudgaveertilføjettoekstradokumenterafStigLaursen, derblevkonstruerettilafspilningenafscenarietpåviking Con

2 ALIENS:Detfrisiskekorps Foromtale ALIENS:Detfrisiskekorps FaderJosefsenkiggedeudoverforsamlingen.Dereshåbefuldeøjneglimtedeimørket,tårer trilledenedkinderne,ogdeknugededereshænderibøn.frelsenvillekommetildem,der overgiversigtiltroen. KorpschefEisingastirredeolmtpåmændeneikorpset.KundelingsførerSybrandisåudtilat havenogensomhelsterfaringimilitæret,tilgengældsåhanudsomom,athanhavde erfaringformindsttimænd.heldigvisvilledetkunværeenrutineopgaveatopbringe rumskibetmorgenglorieogarresteredensbesætningogpassagerer. OmbordpåMorgengloriefaldtdenedpåknæogovergavsigtilderestro. Følgdetfrisiskekorpsikampmedaliens.Action,dramaogrædslermellemstjernerne. Koloniernesfornemsteeridødeligkampmodenmareridtsagtigtrusselmodmenneskeheden. DetteerandendelafFaderJosefsenharfiresønner,ogdetspillesuafhængigtafførstedel. Scenarieterforenspillederog4 6spillere System:Basic:Coolness Varighed:4 6timer 2 76

3 ALIENS:Detfrisiskekorps Indholdsfortegnelse Foromtale 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkomst 4 Denkorteforhistorie 5 Indledning 7 Førsteakt:Langweiligerhverdag 7 Andenakt:Morgenglorie 12 Tredjeakt:Infektion 20 APPENDIKS 26 Regler 27 Coolness 33 Briefing oplæg 39 Denlangeforhistorie 40 Alien,Aliens 44 Intro teksttilspillerne 49 Spilpersonerne 53 Oversigtoverspilpersonerne 64 Coolness tabeller 65 Oversigtoverpersongalleri(StigLaursen) 66 Navneskilte(StigLaursen)

4 ALIENS:Detfrisiskekorps Velkommen Kærelæser, VelkommentilscenarietAliens:Detfrisiskekorps.Scenarieterandendelafalien historien FaderJosefsenharfiresønner.FørstedelerAliens:Morgenglorie,derblevspilletpåViking con28.detoscenarierdelerbaggrundshistorie,ogmorgenglorieudgørforhistorienfordenne del,menkendskabtilførstedelerikkenødvendigt. Alien scenariernebrugerallesammenentolkningafreglernefracallofcthulhuog UnknownArmies.Reglerneerforklaretiappendiksettilscenariet.Deresprimæreformålerat drivehandlingenfremadogslidespilpersonernesmoralenedforatafspejleatpanikog rædselertostoretruslerialien filmene. Scenarierneerdesudenenhyldesttilalien filmene særligtdetoførste ogtilenrækkeaf DarkHorsesAlien tegneserier.hovedsageligtdeældstehistorier,somercentreretomkring Aliens:EarthWar trilogien.scenarietforudsætter,atspillerneharetgenereltkendskabtil alien universet,ogdetbyggerpå,atspillerneharsammeforventningertil,atdereraliensi scenariet,sompublikumhar,nårdegåribiografenogserenalien film:fortællingens hovedpersonervedikke,atdeterenalien film,mendetgørvi.aliensbeskriverjegi appendikset. Scenarieterskrevettiletvariabeltantalspillere,menfungererbedstfor4 6spillere.Derer ekstraspilpersoneriscenariet,såkaraktererkanomkommeundervejs,såfremthandlingen diktererdet.formmæssigterscenarietbyggetopovertreakterbeståendeafstadigtmereog mereløsescener.førsteakterenpræsentationafkaraktererne,ogdenerhandlingsmæssigt megetlåst,menssidstedelmegetåben,dadetikkeertilatforudsespecifikt,hvor handlingenharbragtspilpersonernehen. Godfornøjelsemedscenariet, MortenGreisPetersen,Valby 4 76

5 ALIENS:Detfrisiskekorps Denkorteforhistorie SolsystemetOranjewoud Solsystemetbestårafenrækkeplaneter,deralleerblandtterraformetinyeretid,og planeterneersidenblevebefolketaffarmerefrajorden.deflesteaffarmernekommerfra Frisien,Belgien,FlemmeogHolland,hvilketsestydeligtpånavnene.Hovedplanetener Rinkje. Planeterneeroftesparsomtudviklede.Deharenhovedstadcentreretomkringplanetens rumhavn,ogrestenafplanetenbestårafetnetværkafselvforsynendelandsbyer,der producererafgrøderoghusdyr,dersendestilbagetiljordenogdeældstekolonier,somalleer overbefolkedeogharbrugforforsyningerudefra. Agri planetenhovenschede EnafOranjewoudskoloni planetererhovenschede.fornyligtankomensekttilplaneten. Sekten,dergikundernavnetMorgenglorie,anførtesafFaderJosefsen,ogdenslogsigned langtfrahovedstadeninærhedenafenlandsbykaldetneuedrebkau.morgenglories medlemmerogneuedrebkausindbyggerekomikkegodtudafdetmedhinanden,ogen politiagentblevsendttillandsbyenforatafklarestridighederne.udfaldetblev,atsektenslap enhordeafaliensløspåneuedrebkau,hvorefterrestenafsektenstakafisitskjulte rumskib.hersluttedescenarietaliens:morgenglorie. SignaletfraNeueDrebkau AdministrationeniHovenschedeharmodtagetetnødsignalfraNeueDrebkauogdereftertabt forbindelsentillandsbyen.samtidigmedharmanregistreretdenureglementeredeafgangaf Morgloriesrumskib.SkibetpasserertætforbiplanetenRinkje,hvordetfrisiskekorpser udstationeret.korpsetudkommanderesstrakstilatbordeskibetogarresteresektensledere. Pånuværendetidspunktvedmanikke,hvadderersketiNeueDrebkau,menmanfrygter detværste imidlertiderdetikkealiens ellerxenomorphs,somerdentekniskebetegnelse manfrygter,dakendskabettilxenomorphserstærktbegrænset.ulykkenpånostromoogpå LV 426erblevetholdtigenaffirmaerogmyndighederafforskelligeårsager.Istedetantager manenellerandenformformasseødelæggelsesvåben,giftgasellerandenformforbiokemisk angrebpåneuedrebkau. 5 76

6 ALIENS:Detfrisiskekorps OverRinkjesatmosfære DeterforhistorientilAliens:Detfrisiskekorps.Vorhistoriebegynderkortførkorpset udkommanderes,ogvifølgerdembordemorgenglorie,møderædslerneombordpårumskibet ogflygtetilbagetilderesegetrumskib.heropdagerde,atalienserfulgtmeddemtilbage,og demånukæmpeimodaliens,mensdeprøveratforhindre,atderesrumskibbrænderopi atmosfærenoverrinkje. Denlangeogdetaljeredeforhistoriefindesiappendiksettilscenariet. Scenarietsstruktur Scenarietbeståraffiredele.Indledningenogtreakter.Iindledningenpræsentererdu scenarietforspillerne,fordelerrollerogierklartilatgåigang.førsteakterenserielåste scener,hvorvipræsenteresforkorpsetshverdag.deterfør,atdebliversendtudpåderes mission.andenakterbordingenafmorgenglorie,hvorkorpsetkonfronteresmedsektens medlemmer,ogmedderesfrygteligelast.undervejskonstatererkorpset,atdeblivernødttil attrækkesigtilbagetilderesegetrumskib.tredjeaktfølgervoreskorpstilbagepådereseget rumskib.altsynesiorden,ogdegørklartilatvendetilbagetilrumhavnen,dadeopdager,at deresegetrumskiberblevetinficeretmedaliens,ogendesperatkampforoverlevelsefinder sted.imenserderfarefor,atrumskibetbrænderopiatmosfærenoverrinkje. 6 76

7 ALIENS:Detfrisiskekorps Indledning Et ord om science fiction og teknologi Aliens-universet er teknologisk fremskredent i Snakkortmeddinespillere.Kenderdetilaliens universet, ellergørdeikke.hvisnogleafdemikkekendertilaliens overhovedet,skalduværeforberedtpåatgivegrundigere forhold til vore dage. Der findes avancerede androider og avancerede computere, der er flåder af rumskibe og terraformingsmaskineri, der tillader koloniseringen af rummet. Rumrejser beskrivelserafmonstreneogfådemonstreretderesevner. foregår langsomt, og de rejsende er kunstig Hvisallespillernekendertilaliens,kandufokuserepå søvn (kryosøvn), når de rejser. Våbenteknologien er ikke blevet opgraderet til genkendelsensglædeistedet. strålevåben og laserkanoner, og atomvåben er stadig i anvendelse. Samfundet er ikke radikalt Uddelbaggrundstekstentilspillerne,hvorogsådeseks ændret på grund af teknologi, og aliens- karakterer,somspillerneskalvælgeimellempræsenteres: universet handler mere om menneskets møde EilertEisinga,SikkeJensma,BarendtGosse,JorisHolwerda, med aliens, end det handler om hvad avanceret AntonRudolphiogGerritSybrandi.Fordelrollerneogforklar teknologi gør ved vores samfund. spillerne,hvordanregelsystemetgenereltfungerer.uddel Coolness tabellerne,såspillernekanse,hvordanderes karaktererreagerer,nårdemistercoolness point, Førsteakt:Langweiligerhverdag Denneaktbestårafenrækkekortescener,hvorvifårsetkorpsetshverdag.Scenernetager udgangspunktidetbillede,somviharfåetfrafolderen.kedsomhedoglangedage,hvorintet sker,erdetbillede,derskalgives.ladtempoetiscenerneværelangsomtogdvælende.brug tidpåatbeskrivedelangetommemetalkorridorerirumskibetoplystafetsterilthvidtlys. Korpseterstærktunderbemandet,ogderesrumskiberlangtstørreenddeharbrugfor,men mængdenafrumskibeerfåoglangtimellem. Temaer:Kedsomhed,tomhed,langsommelighed. Scenerneiførsteakt Defølgendescenerforudsætter,atalleseksspilpersonereribrug.Scenerne'Kontoret'og 'Barakken'spilleskun,hvisdespilpersonereribrug,'Opholdsstuen'tilpassesefter,hvilke karakterer,dereribrug,og'afgang'og'briefing'spillesuansetomkorpschefenspillesafen spillerellerafspilleder. 7 76

8 ALIENS:Detfrisiskekorps Kedsommelighverdag1 Dennescenebestårførstafetblikudoverdetstore,tommerumskib,ogmodslutningenser vienkorpsmand,derkommergående. Ladditblikvandreoverrumskibet(improviserover teksten):langekorridoreroplystafetkoldt,sterilt lys.denkonstantelydafenventilationsblæser,der køreritomgang.lydenblandersigmedrumskibets motorer,dersummerlavmæltideresdvaletilstand. Vipassererforbitommeopholdsrum, omklædningsrumogbade.støvdanserdoventi skæretfradefålamper,derertændt,ogsomkaster langeskyggergennemdetommearealer. Lydenafstøvlerhøres.Viserenmandiuniformkommegående.Vælgenspiller,ogbed spillerenbeskrivesinkarakter,somhankommergående.hansærindeerattjekke,at ventilationssystemetfungererkorrektvedatåbneetpanelogaktiveredeforskellige indstillinger.fåspillerentilatbeskrive,hvortrivieltoguinteressantdeter. NB.dettekanforvarslealiensnesinfiltrationafrumskibetitredjeakt,hvordet bemærkes,atventilationenikkefungerer,ogsammekarakterbliversattilatkiggepå det. Opholdsstuen IdennesceneserviBarendt,Joris,AntonogGerrit. Opholdsstuenindeholdermegetfåtingudoverborde,stoleogkaffemaskine.Mændenehar megetlidtatlaveogendnumindreatgøredetmed.deterenscene,hvorviskalse,at mændeneikkeharnogetatlave,ogatdeterkedeligt.udfordringenliggeri,atdetskalikke værekedeligtatspillescenen.hopderforgernefremogtilbagemellemkaraktererne,lad spillernesnakkeligegyldigheder,somernævntidereskarakter beskrivelser,ogbedspillerne beskrive,hvaddereskaraktererlaver måskespillerdekort,læserenbog,polererstøvler, skriverbrevellerfølgermediligegyldigenyhederomvejretoghøsten,ellersnakkerom, hvorledesdeskalgørebyenusikkernæstegang,defårudgang.bevæggernehandlingen hurtigtmellemdeforskelligeting,såvifåretindblikikedsomhedenframangelederog kanter. 8 76

9 ALIENS:Detfrisiskekorps Kedsommelighverdag2 Igenfårvietblikoverrumskibet,ogigenservienkorpsmandkommegående. Ladditblikvandreoverrumskibet(improviseroverteksten): Selvstilhedenrungeridemassivelagerhaller,dererbagersti rumskibet.hallerneerkæmpestore,tommemetalgrotter,derer delvistoplystafkoldeneonrør.egentligtskullelagerhallerne rummekøretøjerogmindrefly,mendeerentensparetvækeller aldrigværetanskaffet.iskyggernesespowerloaderssamlende støv.enskyggestrækkersigovergulvet,ogvoreblikkeførestil enkorpsmandiuniform.vælgenspiller,ogbedspilleren beskrivesinspilperson.hansærindeerattilseetkalde apparat påvæggen,sombroenharmeddelteristykker.viserhamgå hentilapparatet,testedet,ogkonstatere,atdetikkevirker.få spillerentilatbeskrivehvoruinteressantogkedeligdeter. NB.dettekanforvarslesenereproblemer:hvisfolkikkereagererpåbeskederover kalde apparaterneerdetså,fordiapparatetikkevirker,ellerfordifolkeri vanskeligheder? Kontoret VipræsenteresidennesceneforkorpschefEisinga. IdetblåskærframonitorerserviEilertEisingaarbejde.Hanerigangmedatgennemgåen massetrivieltpapirarbejde,mensomsynesatinteresserehamoghangørdetmedflid.lad spillerenbeskrive,hvorledeskarakterenserud,oghvorledeseisingasidderogarbejder.du kanevt.ladehamafrapporteretiladministrationenpårinkjeoverenvideoskærm,hvori snakkeromvejr,kvægogandreligegyldigheder. Barakken IdennesceneserviSikkesammenmedsinkæresteMette. Herharvigrundentil,atdeandrekorpsmændikkeeribarakken.DeharladetSikkesmugle Metteombordpårumskibet,sådetokanfånogetenetid,somdeellersikkevillekunnefå,da aludgangerinddraget.beskrivsammenmedspilleren,hvorledessikkeogmetteersidderog snakkersammenomderesfællesfremtidellersdeslige.dethererenafdefåpositivescener, dereriførsteakt.hererhåbomenbedrefremtid. NB.detvigtigsteveddennesceneer,atderhverkennævnestilellerfra,hvadangår 9 76

10 ALIENS:Detfrisiskekorps Mettestilstedeværelsepåskibetefterscenen.Spillernemåmegetgernetro,athunide mellemliggendescenerbliversmugletafborde,såhendestilstedeværelseitredjeakter såmegetmereoverraskende. Kedsommelighverdag3 Vifårdettredjeblikoverrumskibet,ogviserentredjekorpsmand. Ladditblikvandreoverrumskibet(improviseroverteksten): Tommegange,tommelagerhallerogaltsammenklædtivekslende lysogmørke,dakunnoglelamperertændt.tomhedenerfyldt meddenlavesummenafmotorerfradesystemer,derholder skibetisindvaletilstand.vipassererrummetmedkryo sengene, somaldrigharværetibrug,ogpassererdemangeskabe,derskal rummedesovendesudstyr.deharhelleraldrigværetibrug,men enskabslågestårpåklem,ogdenbankermetalliskopogi,da denerfangetienluftstrømfraventilationensblæser. Vihørerenstemme,daenkorpsmandståendeidørentilrummet aktivererkalde apparatet.vælgenspiller,ogbedspilleren beskrivesinspilperson.hanerblevetsendtnedtilrummetforat undersøgeårsagentildenmærkeligebankelarm,oghan forklareroverkalde anlægget,hvadårsagener.derefterlukker hanskabslågen,ogdererkunrumskibetsbaggrundslarm.lad igenspillerenfremviserutinensligegyldighed. NB.dennetilfældigebankelarmkanogsåbrugesitredjeakttilatledespillernepå afveje. Afgang Idennesceneskerdernoget.KorpschefEisingabeordrerkorpsetafstedudenvarsel. Mandskabetskalsikreatalterklarttilafgang.Visermandskabetikortescenerklargøre rumskibettilafgang. Afgangsalarmenlyder.OverhøjtalernehøresEilertsordreom,atrumskibetskalværeklartil afgangindendenæstetiminutter.icockpittetservidetopiloter,sjoerdogwatse,vækkeden slumrendekæmpeafsindvale.lampertændes,motoreraktiveresogskibetdirrerunderde voldsommemængderafenergi,derforberedestilskibetsafgang.ladspillernebidragemed sekvenser,derviser,atdeervedatgøreklar tingfastspændes,grejgøresklar,udstyrfindes 10 76

11 ALIENS:Detfrisiskekorps frem.pånuværendetidspunktvedmandskabetikke,hvorfordepludseligskalafsted. Hvisdetermuligt,prøvatundgåatnævneMette,somnukommermedsomblindpassager.I dettilfælde,atdetikkekanladesiggøre,såtilstræb,atmetteikkekommerfraborde,ogat SikkeantageligvisvilforsøgeatskjuleMetteombord,ogdeterogsåheltfint. Briefing Korpschefenbriefersitmandskab.Hanudleveresetoplæg,somhanbrugertilatbriefesine mændmed.rumskibeternupåvejudatatmosfæren,ogkorpschefeisingasamlersine mændogbrieferdemomopgaven.givspillerenoplæggetogladhambriefemændene. ForkorttidsidenmodtogadministrationenpåRinkjeenadvarselfraadministrationenpå Hovenschede.EnsektbetegnetMorgengloriehavdeforetagetetangrebmed masseødelæggelsesvåbenmodenfredeligagri by,ogmanhartabtenhverforbindelsemed byen.sektenerstukketafienombyggetrumfærge,ogdenbefindersigpånuværende tidspunktpåenkursmodsolsystemetsydreplaneter,sandsynligvisidsarda.denskurs bringerdentætpårinkje,ogdeterkorpsetsopgaveatstandsemorgenglorie. IndhentMorgenglorieogbeordrdemtilatovergiverumskibettilRinkjes administration. Hvissektenikkegørdette:Bordogarrestersektensledelse,ogførskibettilRinkjes administration. KorpsetskalbeslaglæggeMorgengloriesmasseødelæggelsesvåben. Enhver,dermodsættersigkorpset,skalarresteres Korpseterbemyndigettilatmodsvareenhveraggressionfrasektensside,herunderat anvendedødbringendevold. Korpsetudstyresmedfuldtkampgrej. Hvisspillernevilhaveenscene,hvordeudstyrersigselvmedvesteoghjelme,medmotion detectorsogpulse rifles,medbatoner,kniveogpistolerogflashbangssåladdem.minddem om,atdeerombordpårumskibeoglækagererdødsensfarlige.eksplosiverogtungevåbener ikkeibrug,dadesimpelthenerforfarligeatanvende. Korpsetsrumskibharikkekanonerellerandenformforbevæbning.Våbenafdenarterfor ukontrollable,ogresultereritabetafhelerumskibet.istedetbordemanskibevedatplacere sigpåsidenafdem,ogkrydserovervedhjælpafkablerogkorridorer

12 ALIENS:Detfrisiskekorps Andenakt:Morgenglorie Denneakthandlerom,atkorpsetborderMorgenglorie,konfronteresmedsekten,ogistørre ogstørreomfangmedaliens.dennedelerhandlingsmæssigtmereåben.ipraksisbørakten begyndelangsomtogstilleogroligtbyggetempoop.førstmøderdeenmasse sektmedlemmer,sommåske,måskeikkeerinficeretafaliens,derefterkommerdetilen forskansningafbevæbnedefanatikere,dergerneovergiversigtilfacehuggers,ogpludselig stårdeansigttilansigtmedaliens,ogmåskeserdeenafderesegnekidnappet,ogdemå vovesignedilagerhallenforatreddederesmakker.netopdakonstatererkorpset,at Morgenglorieikkestårtilatredde.Rumskibeterrøgetudafkurs,ogdeterdirektepåvej modatmosfærenpårimkje,hvordetvilbrændeop.enestefornuftigehandlingeratflygte tilbagetilegetrumskib.ladgernespillernefåindtrykketaf,atlykkesdetdematflygte tilbage,såerscenarietslut. Bemærk:Infektion Husk,atmensspilpersonerneborderMorgenglorie,inficereraliensnederesrumskib.Dereri tredjeaktetafsnitom,hvorledesinfektionenkanværesket.huskathavedetinmente,mens Ispillerandenakt.Deterikkemeningen,atspillernepånogenmådeskalopdage,atderes rumskiberblevetinficeretidenneakt. Ekstraspilpersoner Idenneakterdeekstrakorpsmedlemmertilrådighed,skulleenspillermistesinspilperson.I førsteomgangkrydserlieweogtjiedemedover,ogvogterpassagenmellemdetorumskibe. Sammenmedevt.ubrugtekaraktererfradeførsteseks,stårdeiførsterække.Atdeto piloter,sjoerdogwatse,bliversendtover,ermindresandsynligt. Morgenglorie Rumskibeterenombyggetluksusliner,derlængeharværetbrugtatsektentilbolig.Skibeter mindreendkorpsetsoverdreventstorerumskib,mendeterstadigmegetrummeligt,ogdetvil tagelangtidatgennemsøgedetgrundigt.derervissesteder,somdeteroplagtforkorpsetat dragehentil,nemligbroenogmaskinrummet.detvisersigdesuden,atdeterværdatdragei retningaflagerrummetogsektenshelligehal.undervejsvilkorpsetbevægesiggennem beboelseskvarterer,kantiner,enhospitalssektion,etværksted,oghvadderellermåttevære stemningsfyldtoginteressant

13 ALIENS:Detfrisiskekorps Noglepassagervisertydeligetegnpåbrug.Alterslidtogbeskidt,affaldliggerlangsgangene, ogdererenumiskendeligduftafmadlavningogmennesker.andrestederersomurørt. Væggeoggulvesynesurørte,ogminderdebesøgeneomluksuslinerensstorhedstid,hvor tjenereholdtdethelerentogpænt.allestedererdertomt,ogdererensælsomstemning overstedet,somomdetholdervejret,afventerifrygtsomiverdebesøgendesudforskningaf skibetsindre,ogdetshemmeligheder. Hvadderersketpårumfærgen? OmbordpåMorgenglorie,sektensrumskib,derbærersammenavnsomsekten,erresterne affaderjosefsenssekt.deharilastrummetresterneafdenstoresamlingalien æg,somhan stjalfrasintidligerearbejdsgiver.sektensmåleratnåfremtilplanetenidsardaogplante gudindenssædikoloniensfrodigeskød,menikkeallesektensmedlemmererlængere overbevisteomfornuftenifaderjosefsenshandlinger.hanharderforspærretsektens medlemmerindeidereskabiner,hvorhansåudsætterdemforalien æg.nogleerstadig loyale,ogdetagervilligtimodgudindensløfteomgenfødselietvelsignetlegeme,mensandre nægter,ogherharjosefsenanbragtægtætveddereskabinerihåbetom,atdevilblivetaget affacehuggerne. FaderJosefsenharenlillehåndfuldloyalesektmedlemmer,somikkeerspærretinde.Dehar fordeltsigrundtompåmorgenglorie,hvordeforskansersig,dadetfrisiskekorpsdukkerop. Nogleharforskansetsigpåbroen,andreimaskinrummetforatsikresig,atkorpsetikke hindrerrumskibetiatnåsitmål.josefsenogenlillegruppemændopholdersigisektens helligehal,hvordeforberedersigpåattageimodgudindensvelsignelseomløfteom genfødseliennyogbedrekrop. Detrumskib,somkorpsetborder,liggerderforødehen.Næstenalledøreerlukkettæti,og detvilvoldekorpsetstorevanskelighederattvingesiggennemdøreneforatnåfremtilde interessantestederpårumskibet:broen,maskinrummet,denhelligehal,lagerrummetogde indespærredesektmedlemmer.rundtomkringeranbragtalien æg.veddeloyale, indespærredemedlemmereræggenetomme,ogfacehuggerneharalleredegjortderes.vedde oprørskemedlemmerernogenblevetinficeret,mensandreergåetfri alletiggerdedogom atbliveundsat,ogingenvilindrømme,atdeerblevetinficeret,hvisdetkosterdem mulighedenforatblivereddetafkorpset

14 ALIENS:Detfrisiskekorps Scenerneiandenakt BordingenafMorgenglorie EfterathaveforsøgtforgævesatkommeikontaktfleregangemedMorgenglorie,er konklusionen,atbedsteløsningeratbordemorgenglorie.korpsetsrumskibbringespåen parallelkursmedmorgenglorie.herefterskydeswiresfrakorpsetsskiboverpåmorgenglorie. Korpsmændene,derstårklar,kanhøredevoldsommebragiskroget,dawiresneaffyresog fæstnespåmorgenglorie.dereftermonteresrøret enbevægelig,gennemsigtigplastictube, somfæstnespåydersidenafendørpåmorgenglorie.herefterkanmanbevægesig nogenlundesikkertfremogtilbagemellemdetoskibe,selvudensikkerhedsdragt,og mandskabetkanbrugederesgrejtilatelektroniskatdirkemorgengloriesdøropogtrænge ind. Korpsetstårklarienstormluge.Påenmonitorkandese,hvordandetoskibeliggersideom side,atwiresaffyres,ogatderefterhvorledesenrobotarmstrækkersigud,trækkertuben eftersig,somfoldersigpæntudsomenkorridor,ogatdetnuermuligtatvandreovertilen yderdørpåmorgenglorie.denrødelampeoverstormdørenskiftertilgrøn.signaletbetyder,at dererensikkeratmosfæreituben. Mindspillerneom,atmændnuståretsted,dealdrigførharværet.Deharprøvetbordingeni simuleringer,menaldrigivirkeligheden.deternu,atdeharrisikererlivetfororanjewoud systemetsindbyggere.systemettællerned,ogstormdørenåbnes.pådenandensideertuben, somlignerskrøbeligt,gennemsigtigtplastic,somholderdetorumskibesammen.dybtunder demkandeanerinkje.påallesiderafdemerdettommerum. Deterfritforspillerne,omdeeriklædtrumdragterellerej,nårdekrydser.Derergodfornuft iatværeiklædtenrumdragt. PådenandensideaftubenerendørindiMorgenglorie.Dørenernaturligvisforseglet,men medenelektroniskdirk,somenhverafdemkanhåndtere,kandepåkorttiddirkedørenop ogfåadgangtilmorgenglorie. OmbordpåMorgenglorie Korpsmændenekommerindietmørklagtlokale,derkuneroplystafnoglesmå,blåskærfra monitoreridvaletilstand.deertrængtindveddettekniskepersonalesindgang.herfrakan dehentekortovermorgenglorieogfinderundtpåskibet.dekanfindebroenogandrevigtige 14 76

15 ALIENS:Detfrisiskekorps steder,mendererikkeadgangtilnogenformerforkontroloverskibet.daskaldeenten bevægesigmodbroenellermaskinrummet. Indgangsrummeteretoplagtstedforkorpsetatopstilleenforpost,ogdeteroplagtatsætte birollernetilatudgøreforposten,mensrestenbevægersigdybereindimorgenglorie. Husk,motiondetectorserikkesoldaternesven.Denerditværktøjtilatskræmme,overraske ogkommemedfalsketrusler.motiondetectorsaktiveresafallestørreting,sombevægersig, ogdenskelnerikkemellemmonstreogmennesker,ellerendør,somsvingeritrækvinden. Alienskandesudensiddesåstille,atdeikkegiverudslagpåscannerne,ogkorpsetkan kommetilatforvekslederesegnefolkpåscannernemedfjenden. Kabinerne Vednoglekabinerstårdørenepåklem,udenforanstår tommealien æg,ogindeikabinerneerdeloyale medlemmerafsekten.nogleerallerededøde, chestbursterenhargjortsigfri,ogtilbageliggeretlig medetstorthulibrystkassen.sermannærmereefter, skyldeshulletatnogetindefraertrængtud.andreer måskestadigunderfacehuggerensgreb,ellerogsåsidder deafventende.facehuggerenhargjortsit,ogdeventer nupå,atalienenudruges. Vedandrekabinererdørenlåst,ogfolkindenforbankerdesperatpådørenforatkommeud, nårdehørermarinerne.måskestårderåbneelleruåbnedealien ægveddøren,måskeer facehuggernetrængtindviaenventilationsskakt,ogmåskeerdenderendnu,fordideter lykkedesatholdedenstangenlængenoktil,atmarinerneankommer.måskehar facehuggerenværetder,ogdenliggernudød,skjultindeunderenseng,ogdensoffer fornægteroverforsigselv,hvadderersket. Mådendubrugerkabinernepåafhængerafscenarietstempo.Hvorhurtigtvildupræsentere alien æg,facehuggers,chestburstereoghamskiftningforspillerne?joflerekultister,loyale somoprørere,dupræsenterer,detsbedremulighederharspillerneforatsætteansigtpå katastrofen.kabinernekommertilatgivekorpsetenmassevanskelighederfordeflesteer uskyldigemennesker,ogdefærrestekanreddes.udengrejframedicbaytilbagepåkorpsets egetrumskib,kanpassagererneikkescannes,ogkorpsetkendersålidttilaliensi begyndelsen,atselvomspillernevedbedre,sågørderesspilpersonerikke.ladkorpset 15 76

16 ALIENS:Detfrisiskekorps undsætteogtilfangetageenmassesektmedlemmer,somdekanbringetilbagetildereseget skib,indendefortsætterindimorgenglorie. SektmedlemmetCarelDaems,derialsinfanatismemedglædeserfremtilulykken. Hanerventermediterendeisitkammer,hvorefterhanivrigtfølgerefterkorpsetog proklamererderesstrafforatværehavebordetskibet.selvihåndjernerhantræls,og hansmilersagligt,nårchestbursterenrørerpåsig. SektmedlemmetClaraJansen,enmidalderenemoder,derharfortrudtsitvalg,oggår jamrendesindødimødeudenatsoldaternekangøreandet,endatlånehendeen pistoltilatafsluttesmertentidligt. SektmedlemmerneHelmaPirotteogMilanPirotte,derdesperatfornægter,atderer sketdemnoget,menssmertenbegynderatbredesigideresbrystkasse.deergiftog elskerhinanden,ogglædersigtilatgenfødessammen,indtildeneneomkommerog alienentrængerud.dafortryderdenandenogbedergrædendeomhjælp. Sektmedlemmer,somderRenatevanAcker,MarilouBosmans,LouisRoelsog AndreCuvelier,derknaptharbegrebet,hvaddervilskemeddem,førdemøder andreofre.deeromtumledeogforvirrede,menangstenvokseridem,nårinteter, somdetsynes. DeoprørskesektmedlemmerAnnaDethier,LudolfdeConinckogCamile Parmentier,dererspærretinde,ogsomallenægteratværeblevetinficeret hverken frivilligtellerufrivilligt ogsomikkeharnogentegn.ernogenafdeminficerede(ja), kankorpsetstolepådem(måske),ogvildesamarbejdemedkorpset(ja,hvisdet redderdemframorgenglorie)? Kommerkorpsettilatmistænkeikke inficeredefolkforatværeinficerede?kommerdetilat dømmedenforkerte?dereralskensvanskelighedermeddemangesektmedlemmer,og ovenståendeerblotinspiration.dererogsåkabinenmedfamilienpåfire,kabinenmeddet ældreægtepar,ogkabinen,hvordekæmperforatholdefacehuggerennedeosv

17 ALIENS:Detfrisiskekorps Broenogmaskinrummet Dissetostederercentraleforrumskibetsfortsattedrift.Sålængesektenharkontrollenover beggesteder,vildemedsikkerhednåfremtilidsarda.beggestedererderforblevetforskanset afnogenaffaderjosefsensmestloyalemænd.deervilligetilatofredereslivforsagen,og deharligefremetparalien ægståendeklartilatgøredet.heroplevervidenmestfanatiske sideafsekten. Herkanduspilleaction scenermedfanatikere,dermedimproviseredevåbenogfælderhar forskansetsig,ogsomikkeerbangeforatødelæggederesegnemaskinerforatkorpsetikke skalovertagedem.derersandsynligvisikketidtilatnåfremtilbeggesteder,menen kampsceneskulleværenok.fanatikerneødelæggergernemaskinerieteller navigationscomputerne,såskibetikkekanskifteretning.uheldigvisskerderdenfejl,at MorgenglorierygerudafkursogtruermedatgåtabtiRinkjesatmosfære.Fanatikerne gemmersigdereftergernesammenmedderesæg,sådekanbliveovertagetafaliens,ognår korpsetendeligtrængerheltfrem,finderde,atsamtligefanatikereharvalgtselvmordetaf dennevej

18 ALIENS:Detfrisiskekorps Denhelligehal Herervidetmørkehjerteafheleforetagendet.Herkankorpsetstiftebekendtskabmed sektensstifterogleder,hr.josefsen,ogladedemkonfronterehammedkonsekvenserneaf allehansgerninger.hanerenveltalendeleder,derikkeharmegetatfortryde. Dennesceneerikkestrengtnødvendigforspillerneatopleve.Denerførstogfremmest interessantfordem,dervilkonfronterefaderjosefsen.detcentraleer,atspillerneselv vælgeratnåfremtildenhelligehal.scenenspræciseforløbafhængeraf,hvadderersket forinden: Hardeundsatmedlemmerafsekten,ogermedlemmerneiselskabmedkorpset?Harde væretpåbroenellerimaskinrummetogstandsetmorgengloriesfærd?hardeværeti lagerrummetogsetallealien æggene?eralien angrebetbegyndt? Lagerrummet Hererenkæmpesamlingæg.Køleanlæggetkørerpåfuldkraft,ogenhviddissnorsighen overgulvetmellemdemangeæg.dererisnendekoldt,såæggeneikkerøreraltforhurtigtpå sig.afetrentinstinktsøgermangevoksnealienshertilforatbeskytteæggene,ogkidnapper denogenmennesker,tagerdedemogsåmedsighertil.langsomterdebegyndtatforvandle væggenemedderesharpiksagtigesubstans,sålagerrummetlignerensærgrotte. Herkankorpsetsamleægopogtagemedtilbage,ellerhentefolk,somerblevetkidnappet. Kidnappedepersonersidderfangetiharpiksen,ogdeervedatvågneop,dakorpset ankommer.ikkelangtderfraståretæg,somervedatåbnesig. Ethvertsektmedlemkanførekorpsethertil. Aliens,aliensoveralt Påetellerandettidspunktkommeraliensneispil.Derer præcissåmange,somduskalbruge,ogdekommeridet tempo,duskalbruge.noglekommersnigende,andre stormende.deressyrebeskadigerskroget,ogtruermed atætsesigvejigennem,såområderafmorgenglorie fyldesmedvakuumogafskæresaftungesikkerhedsdøre. Ibegyndelsenerdettommekorridorerog sektmedlemmerfangetikabinernemedfacehuggersog mærkeligeæg.såkommerdeforskansederum,og 18 76

19 ALIENS:Detfrisiskekorps deromkringbegynderderogsåatdukkealiensop.alienserinteresseretinyeofretilderes æg,ogdetrængergernegennemlofte,væggeoggulvpanelerforatkidnappefolknedtil lageret.enredningsmissionnedtillagerhallenkanværenødvendig,indenatkorpsetkan forlademorgenglorie. Måskekommerdeenkeltvis,måskehardeomringetkorpset,dakorpseterpåvejvækfra broenellermaskinrummet? RetrætefraMorgenglorie Påettidspunktlyderalarmerneoveraltpåskibet,ogderkommersamtidigmedadvarslerfra korpsetsegetskib.morgenglorieerkommetudafkurs,ogdetskredsløbomrinkjeer forfaldet.skibeterpåvejmodatmosfæren,hvordetvilbrændeop.korpsetsrumskibernødt tilmegetsnartatbrydemedmorgenglorieforikkeatblivetrukketmed.vilkorpsetoverleve, erdenødttilatflygtetilbagetilderesegetrumskibnuogher. Detertidtildramatiskeflugtscener,hvordeernødttilatflygtegennemdetskælvende rumskibmedalarmerneblæsendeogrødtlysblinkende.kultisteripanikogaliensomgiver dem,ogdererikketidtilattænketaktisk.kørgernescenenisåhøjttempodukan,skift mellemspillerne,præsenterdemforpludseligeudfordringer etmonster,enkultist,en civilist,ethuligulvet,enbrand,faldendeloftplader ogfådemtilatreagereogrulle terninger.dererikketidtilattænkeforsnartermorgenglorietabt.tempo,tempo,tempo oghvisenspilpersonfalderbagud,sårisikererdenneialvorliggradatomkommeombordpå Morgenglorie. Bemærk,atspilpersonerneharenandenmulighed:Detagerrumdragterpåogspadserer overmorgengloriesskrogsåtætpåderesegetrumskibsommuligtogkrydserentenvedet dristigtspringellervedatbrugedekabler,dererspændtudmellemdetorumskibe

20 ALIENS:Detfrisiskekorps Tredjeakt:Infektion Netopsomkorpseterfaldettilogro,ogharsetMorgengloriebrændeopiatmosfærenover Rinkje,opdagerbesætningen,atderesegetrumskiberinficeretmedaliens.Nubegynderen desperatkampforoverlevelse ogkorpseternødttilatoverveje,omdekantilladesigat landepåtætbebyggederinkjemedetrumskibfyldtmedaliens,elleromdeskalladeskibet destruereogflygteiredningskapsler? Denfalskeslutning Formmæssigtlignertredjeaktanden.Forskellenertempoet.Spillerneskalgivesen fornemmelseaf,atscenarieterslut.detgælderbareomatkommehjem,ogsåeralt overstået,bortsetfraataktenikkeslutter.tempoetfaldertilbagetilnoget,derlignerdestille sceneriførsteakt,hvoralt,hvadmanskalforetagesigerrutine inspektioner,sombådeer kedeligeogtrivielle.fådettilatlignehandlingeniførsteaktigen genskabscenerne,oglad spillerneundresigover,atspilletkørervidere.spillernevilvide,atspilletkunkangåvidere, fordidereraliensombord,ogatspilpersonerneikkehardenringestemistankederom.det betyder,atathvisenspilpersonkaldesalenenedienfjernafkrogafskibet,harhaningen grundtilattro,athanerifare,selvomspillerenved,athanerdet.brugparallellernetil førsteakttilatsendespillernepåvildspor folksvarerikkepåhenvendelseroverkalde anlægget,fordidetikkevirker,ventilationenlydersært,fordidenstadigikkeeriorden,men denunderligeklaprendelydfraskabslågenkommerfraligetshånd,somerkommetiklemme... Hvorkommeraliensnefra? Dererforskelligemuligemåder,somaliensnekanhaveinfiltreretrumskibetpå.Deter imidlertidkuninteressantmeddeneneellerdenandenmetode,hvisduhuskeratforklare detteifiktionen.idetfølgendeerenrækkeforslagtil,hvorledesdetkanværesket,og hvordandetopdages. Krydsetoverviarøretellerkablerne Voksnealienskanværekrydsetoverfradeteneskibtildetandetpåkablerelleradydersiden pådetrør,somkorpsetbrugtetilatkrydsemellemdetorumskibemed.deharkunnetsnige sigindafluger,somblevåbnet,dapassagenforankredesmellemdetoskibe. Detopdagesved,entenvedatrumskibetmeddeler,atdererenlillelækageiskroget.Daman senderenmandnedforatsepådet,kanhanse,atdererætsetenåbningienlugei 20 76

Et alien-inspireret scenarie til Viking-Con 27 af Morten G. Petersen.

Et alien-inspireret scenarie til Viking-Con 27 af Morten G. Petersen. Aliens: Kold Sol Et alien-inspireret scenarie til Viking-Con 27 af Morten G. Petersen. 1 Forord Velkommen til Alien-universet. Dette scenarie er en hyldest til alien-filmene og en lang række af de tegneserier,

Læs mere

Det Nødvendige. Credits

Det Nødvendige. Credits 1 Indholdsfortegnelse Det Nødvendige... 2 Credits... 2 Introduktion... 3 Genre... 3 Stilen... 4 Spillederens Job... 5 Genesis: Byg-selv-Galakse... 6 Forklaring af Genesis siderne... 7 Spilpersons skabelse

Læs mere

Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab På kanten af organisationspsykologien Perspektiver på organisationspsykologiske praksisser og genstandsfelt 5. - 7. februar 2015 i Nyborg DSB kursuscenter

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

Mediepolitik i Klub Egedal

Mediepolitik i Klub Egedal Mediepolitik i Klub Egedal Klubberne i klub Egedal vil være banebrydende indenfor tilbuddene vedrørende computere og IT blandt børn og unge. Vi vil bestræbe os for konstant at have fingeren på pulsen,

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet;

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; hu6 1 Sug det op Sug det op Ingeniørens udfordring Elevhæfte Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; Engineer. Tekst og redaktion: Læringskonsulent, Experimentarium: Mette Rehfeld Meltinis

Læs mere

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Socio-tekniske systemer: SEPTIGON-modellen Anvende psykologisk viden og metoder i udforskning

Læs mere

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6%

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6% Datasæt for Ejby: Bilag 1 (2.del) Frekvenstabeller Tabel E1 Ejby bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og hyggelig

Læs mere

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini?

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini? OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PRODUKTINDEKS Apparat Generelt 1. Hvad er S3 scannerens positionering? 2. Hvad måler S3 scanneren? 3. Hvad er forskellen på S2 Everest og S3? 4. Hvilke dele følger med S3 scanneren?

Læs mere

Hvordan finder du de bedste højttalere?

Hvordan finder du de bedste højttalere? Hvordan finder du de bedste højttalere? Højttalerens verden er fyldt med tal, men du kan undvære de fleste af dem. Du behøver ikke, at sætte dig ind i det tekniske Den gode nyhed er, at det at købe højttalere

Læs mere

Mig & min smarte telefon

Mig & min smarte telefon Mig & min smarte telefon Arbejdsspørgsmål til klassediskussion. Introduktion Foredraget Mig & min smarte telefon handler om, hvordan teknologien påvirker vores samfund og den måde vi er sammen på. Blandt

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

PHP Crash course. Databaser

PHP Crash course. Databaser PHP Crash course Databaser PHP Intro PHP er et server scripting sprog der kan bruges til at lave aktivt indhold på hjemme sider. Der er to betingelser som skal opfyldes for at serveren fortolker PHP koden.

Læs mere

Rev. 11.04.2014. Spilleregler: Bånd oversigt: Gevinst oversigt Featurespil

Rev. 11.04.2014. Spilleregler: Bånd oversigt: Gevinst oversigt Featurespil Rev. 11.04.2014 Spilleregler Bånd oversigt Gevinst oversigt Featurespil Spilleregler: Bånd oversigt: Indsatsen vælges ved at logge på en automat med den ønskede indsats. 50 øre 1 krone eller 5 kroner pr.

Læs mere

Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer

Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer [ 11120 ] Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer MANIFEST Fremtidens Danmark opstår ikke på bar mark eller i et tomt byggefelt Fremtiden opstår indimellem alt det eksisterende, de bevaringsværdige

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

Science Fiction Prototyping

Science Fiction Prototyping Science Fiction Prototyping Emne: Augmented Reality Vi har i vores gruppe haft emnet Augmented Reality. Først vil der komme en indledning omkring hvordan systemet fungere fra virksomhedens synspunkt, derefter

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

MAKSIMAL ENTROPI. Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch

MAKSIMAL ENTROPI. Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch MAKSIMAL ENTROPI Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch Indhold Dette scenarie består af: En forside Denne side (Som muligvis er bagsiden

Læs mere

TM 44 Seminar om Hedepleje

TM 44 Seminar om Hedepleje TM 44 Seminar om Hedepleje Formål: Formålet er at udveksle erfaringer om forvaltning af indlandsheder - Dels de erfaringer der er gjort omkring metoder til genopretning i forbindelse med LIFE Hedeprojektet

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Jørgen Koch. Access. Opgavehæfte

Jørgen Koch. Access. Opgavehæfte Jørgen Koch Access 2002 2002 for alle Opgavehæfte Access 2002 for alle 1. udgave 2002 Copyright 2002 IDG Danmark A/S Forfatter: Jørgen Koch Forlagsredaktion: Frantz Pedersen DTP: Jørgen Koch Skriv til

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Udforskningsopgaver. Hvor lang kan stangen højst blive, hvis den består af 4 metalstænger?

Udforskningsopgaver. Hvor lang kan stangen højst blive, hvis den består af 4 metalstænger? r 2015 Videre arbejde med opgaverne Udforskning af opgaverne Disse opgaver bygger videre på udvalgte opgaver fra Kænguruen og lægger op til, at klassen sammen kan diskutere og udforske opgaverne. Opgavenumrene

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø MT Filter Aps Metalgangen 7 Karlslunde Hvad laver en filterrenser? Anno 2003 : Taastrup-Hedehusene-Karlslunde 2 ovne -9 ovne 2 fuldautomatiske rensemaskiner Indgå

Læs mere

3M 9100 Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade

3M 9100 Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade Datablad 3M 9100 Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade Produktbeskrivelse: 3M Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade, serie 9100, er baseret på en helt ny teknologi med en patenteret

Læs mere

Januar 2014. Februar 2014

Januar 2014. Februar 2014 Aktivitetskalender 2014 Udgangspunkt: Antal medlemmer for at arrangementer/ture kan/skal gennemføres. er/ture alm. uger Min. 12 medlemmer Evt. dispensation ift. børnegruppen er/tureferieuger Min. 6 medlemmer

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

Alle pantemballager, alle kasser, én maskine TOMRA 710 HURTIG KOMPAKT FLEKSIBEL

Alle pantemballager, alle kasser, én maskine TOMRA 710 HURTIG KOMPAKT FLEKSIBEL Alle pantemballager, alle kasser, én maskine TOMRA 710 HURTIG KOMPAKT FLEKSIBEL Finder de rigtige løsninger Til gavn for forbruger og detailhandel arbejder vi hos Tomra hele tiden på at forbedre vore produkter

Læs mere

CareNet vidensrejse til Paris 2015

CareNet vidensrejse til Paris 2015 CareNet vidensrejse til Paris 2015 Den 20. 22. maj 2015 inviterer CareNet på vidensejse til kærlighedens by Paris med fokus på sundheds- og velfærdsteknologi. Her kan du både se de nyeste sundheds- og

Læs mere

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden.

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden. Guide til skolebesøg Denne guide er til dig, der får en skoleklasse på besøg, som er opdelt i før, under og efter besøget. Bagerst i guiden finder du en praktisk tjekliste til forberedelse og aftaler med

Læs mere

Du skal inden for emnet IT En ny kunstnerisk virkelighed? udarbejde en synopsis på max. 3 sider, der kan danne udgangspunkt for den mundtlige prøve.

Du skal inden for emnet IT En ny kunstnerisk virkelighed? udarbejde en synopsis på max. 3 sider, der kan danne udgangspunkt for den mundtlige prøve. Du skal inden for emnet IT En ny kunstnerisk virkelighed? udarbejde en synopsis på max. 3 sider, der kan danne udgangspunkt for den mundtlige prøve. Du skal vælge ét eller flere kunstneriske produkter,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2011 HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

FORFATTER KOMPENDIUM KOMPENDIUM FASTAVAL 2007 FASTAVAL 2007 DEL 2: DET PRAKTISKE DEL 1: KREATIVITET

FORFATTER KOMPENDIUM KOMPENDIUM FASTAVAL 2007 FASTAVAL 2007 DEL 2: DET PRAKTISKE DEL 1: KREATIVITET FORFATTER KOMPENDIUM DEL 2: DET PRAKTISKE FASTAVAL 2007 FASTAVAL 2007 DEL 1: KREATIVITET KOMPENDIUM Indhold Den praktiske del Formelt indhold Den Første Side Forfatterkompendium Hvad skal det indeholde?

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

De gamle grækere og deres venner. Redegørelse 1. De gamle grækere og deres venner

De gamle grækere og deres venner. Redegørelse 1. De gamle grækere og deres venner Årsplan for faget: Matematik i 10 x & y skoleåret 2013/14 Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Introplan Introplan Skema Fre: Surprice 34 Man: Fre: Lejrskole 35 Man: Bøf 12 Fre: Fri 36

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

100% adgangskontrol med FlexAir

100% adgangskontrol med FlexAir 100% adgangskontrol med FlexAir 100% ADGANGSKONTROL 100% LET SIKKERT ØKONOMISK FlexAir Enkelt, fleksibelt og sikkert Med FlexAir adgangskontrolsystem fra Scantron træffer du altid det rigtige valg. Systemet

Læs mere

Italien 2015. Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21

Italien 2015. Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21 Italien 2015 Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21 Information Afgang Fredag d. 26. Juni kl. 10.30 Mødetid kl. 10.00 Bagageindlevering Torsdag d. 25. juni kl. 15.00

Læs mere

Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7A 7500 Holstebro tlf. 96 11 63 00. Valgfag 2012-13

Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7A 7500 Holstebro tlf. 96 11 63 00. Valgfag 2012-13 Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7A 7500 Holstebro tlf. 96 11 63 00 Valgfag 2012-13 I valgfaget billedkunst er formålet at du skaber, oplever og analyserer billeder og derved dygtiggøres i at anvende

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frit efter Henning P, Ishøj

Frit efter Henning P, Ishøj Frit efter Henning P, Ishøj INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Start af Inventor.... 3 Opsætning:... 4 Oprette en tegning i Inventor:... 5 Gemme funktionen... 9 Åbne og starte på samme tegning:...

Læs mere

GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING

GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING INFORMATION OM OPGAVEN OPGAVE: Fiktiv: Udsnit af en dokumentarfilm (2.5D billede). KUNDE: History Channel. DATO FOR PROJEKTET: Maj 2014. MIT BIDRAG TIL OPGAVEN: Alt fra fotografering

Læs mere

FORMIDLING UDEN UDLÅN. 1. Møde i udviklingsforløbet Gentofte Centralbibliotek Den 25.2.2013

FORMIDLING UDEN UDLÅN. 1. Møde i udviklingsforløbet Gentofte Centralbibliotek Den 25.2.2013 FORMIDLING UDEN UDLÅN 1. Møde i udviklingsforløbet Gentofte Centralbibliotek Den 25.2.2013 Kort check in Korte møder omkring: 1. Hvad hedder du, og hvilket bibliotek kommer du fra? 2. Hvad håber du på

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Rita Møller Nielsen. At miste alt - en dagbog om demens. Redigeret af John Lykkegaard. forlaget mine erindringer

Rita Møller Nielsen. At miste alt - en dagbog om demens. Redigeret af John Lykkegaard. forlaget mine erindringer Rita Møller Nielsen At miste alt - en dagbog om demens Redigeret af John Lykkegaard forlaget mine erindringer Rita Møller Nielsen At miste alt - en dagbog om demens udgivet januar 2007 Udgivet som E-bog

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus

Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus Indtægter Bidrag fra foreningen Fantastik 10.000 Bidrag fra foreningen Science Fiction Cirklen (SFC) 5.000 Yderligere underskudsgaranti

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012, skoleår 2011/12 Institution Roskilde Handelsskole, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Migræne & Hovedpineforeningen

Migræne & Hovedpineforeningen Migræne & Hovedpineforeningen - er også for børn og unge gode råd test om du har migræne øvelser mod spændingshovedpine læs om massage og motion er du teenager med hovedpine? www.hovedpineforeningen.dk

Læs mere

EnkEl og EffEktiv lejring af sengeliggende OVERSKUD TIL OMSORG

EnkEl og EffEktiv lejring af sengeliggende OVERSKUD TIL OMSORG OVERSKUD TIL OMSORG Enkel og effektiv lejring af sengeliggende Stabilitet Tryghed afslapning nedsat tonus nedsat arousel Hvorfor er lejring vigtig? Lejring har afgørende betydning for borgerens komfort

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning AT 3 med SYNOPSIS STUK april 2013 LWO Kilde: Bjarne Villads Larsen i Samfundsfagsnyt 162 Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt ARGUMENTATION - KULTURMØDER

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt 2009 Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt Navn Af Jens C. Jakobsen Århus Svæveflyveklub 12-09-2009 Indledning Denne logbog er et tillæg til hæftet Til nye elever i ASvK, som det

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes FANATIC LIVE : f a n a t i c l i v e Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014 war war : never : changes KP og skade. KP: Til Fanatic Live spilles der med

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Mondiso matematik for 1. til 3. klasse

Mondiso matematik for 1. til 3. klasse Mondiso matematik for 1. til 3. klasse Programmet henvender sig til elever i indskoling. Det kan også benyttes af børn på højere klassetrin, som har behov for at få genopfrisket det grundlæggende i matematikken.

Læs mere

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING GRAFIK & BILLEDBEHANDLING THE UPSIDE DOWN ASTRONAOUT POSTER Billedbehandling i Photoshop MADS PADKÆR JØRGENSEN - GRAFIK & BILLEDBEHANDLING Side 1 af 13 DOKUMENTATION OPGAVE Efter jeg havde været inde og

Læs mere

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Med støtte fra Erindringsmøntsmidlerne har Synscentralen i 2012-13 gennemført et projekt med blinde og svagsynede elevers brug af ipad

Læs mere

Sommer-slank. vil du ned i vægt hurtigt og effektivt? NYMANNS SLANKESKOLE

Sommer-slank. vil du ned i vægt hurtigt og effektivt? NYMANNS SLANKESKOLE Sommer-slank vil du ned i vægt hurtigt og effektivt? NYMANNS SLANKESKOLE Sommer-slank vil du ned i vægt hurtigt og effektivt? Kick-start dit vægttab og din sunde livsstil på vores 7 dages intensive kom-godt-i-gangmed-vægttabet-kursus.

Læs mere

Tag notater undervejs i løbet af en uge om hvordan I hver især bruger jeres tid.

Tag notater undervejs i løbet af en uge om hvordan I hver især bruger jeres tid. Kommunikationstest 1 Hvis er tiden? Ifølge nogle søvnforskere skal børn på 9-12 år sove mellem 9 og 11 timer i døgnet, mens andre angiver at skolebørn skal sove 10 timer. Der er nogle der mener at man

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Opvarmningsopgaver. Gang parentesen ud: Forkort brøken: Gang parentesen ud: (1.5 + x) 2 (1 + x) 3. Forkort brøken. Gang parentesen ud: (x 0 + x) 3

Opvarmningsopgaver. Gang parentesen ud: Forkort brøken: Gang parentesen ud: (1.5 + x) 2 (1 + x) 3. Forkort brøken. Gang parentesen ud: (x 0 + x) 3 eks. Intro til differentialregning side 1 Opvarmningsopgaver 10. november 2012 12:58 Gang parentesen ud: Forkort brøken: Gang parentesen ud: (1.5 + x) 2 (1 + x) 3 Gang parentesen ud: Forkort brøken (x

Læs mere

KASK INNOVATION. Idéklinikken tiltrak stor messeopmærksomhed. n y h e t e r - n y h e d e r - n e w s

KASK INNOVATION. Idéklinikken tiltrak stor messeopmærksomhed. n y h e t e r - n y h e d e r - n e w s n y h e t e r - n y h e d e r - n e w s KASK INNOVATION 10.6.2010 - Nr. 8 Idéklinikken tiltrak stor messeopmærksomhed Idéklinikken på Aalborg Sygehus var blandt de 80 udstillere, som i dagene 26.-27. maj

Læs mere

Spor 1 Kreativ og produktudvikling

Spor 1 Kreativ og produktudvikling Spor 1 Kreativ og produktudvikling Indhold: 1.1. Kunst 1.1.1 Børnenes eget kunstmuseum 1.1.2. Børnenes eget kunstmuseum med installationskunst 1.2. Fortælling på mange måder 1.2.1 Lav deres egen bog i

Læs mere

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Indhold Introduktion Færøsk turisme 2012 Appendiks: Færøsk turisme i tal Ferðavinnufelagið er Færøernes brancheforening

Læs mere

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion lærersider 23 2. OMGANG OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 24 lærersider Fokus Ali har valgt et håndværksfag. Film og materiale lægger vægt på valget for de unge, der ikke bryder sig om at læse og skrive, men som

Læs mere

Referat af møde i forældrefølgegruppen for Stærke Børnefælleskaber mandag den 10. november 2014

Referat af møde i forældrefølgegruppen for Stærke Børnefælleskaber mandag den 10. november 2014 Referat af møde i forældrefølgegruppen for Stærke Børnefælleskaber mandag den 10. november 2014 Deltagere: Ole Snegaard Larsen, Holberghaven, Lotte Anhøj Henriksen, Sandlyng Børnehus, Friederike Felbo,

Læs mere

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Projektrapport November 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 411 Offentligt. Retsudvalgets studietur til Stockholm den 23. til 25. september 2013

Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 411 Offentligt. Retsudvalgets studietur til Stockholm den 23. til 25. september 2013 Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 411 Offentligt Retsudvalgets studietur til Stockholm den 23. til 25. september 2013 Program: Mandag den 23. september 2013 7.25-8.35: København - Stockholm (SAS)

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier IT SUMMER CAMP 2015 Dato for arr. og dato for seneste tilmelding bliver offentliggjort i maj. uge z, x. / y. 2015 Ubuntu-Linux, Web-Server, og Basal Web-programmering En extensiv indføring i web-programmering

Læs mere

Sådan indstiller du din ipad første gang

Sådan indstiller du din ipad første gang Sådan indstiller du din ipad første gang Betjeningsvejledning - ver. 1.2, Side 1 Rudersdal Ny lærer-ipad Du får udleveret en ipad som lån fra kommunen. Denne vejledning gennemgår i en række skærmbilleder,

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview Briefing Præsentation af interviewerne og projektets formål Hvem er vi? Gruppen består af: Kristina, Britt og Virdina. Vi læser Klinisk Videnskab

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Workshops om netværk

Workshops om netværk Workshops om netværk 1. Intro + netværkslag 2. Transportlag 3. Socket programmering 4. TBA Se evt. www.control.aau.dk/~jens/teaching/itc_2011 Sådan virker Internettet Jens Myrup Pedersen Lektor, jens@es.aau.dk

Læs mere

ommadawn.dk - Science fiction - 2007

ommadawn.dk - Science fiction - 2007 ommadawn.dk - Science fiction - 2007 Indholdsfortegnelse Velkommen til ommadawn.dk 21. juli, 2008 Anne McCaffrey 30. juli, 2007 Eurocon 2007 26. september, 2007 Dette fanzine er nyt, men hjemmesiden, det

Læs mere

Nye genrer i afsætning. Faget skal have nye genrer, men hvad giver det eleverne at møde nye genrer i afsætning?

Nye genrer i afsætning. Faget skal have nye genrer, men hvad giver det eleverne at møde nye genrer i afsætning? Nye genrer i afsætning Faget skal have nye genrer, men hvad giver det eleverne at møde nye genrer i afsætning? 1 Peter Renstrup 2 Peter Renstrup 3 Skrivning Skrivning som design (Gunther Kress, Literacy

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere