Forslag til lokalplan nr. 886 Cityformål på godsbanearealet ved Skovgaardsgade, Århus Midtby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til lokalplan nr. 886 Cityformål på godsbanearealet ved Skovgaardsgade, Århus Midtby"

Transkript

1 Den 25. maj 2010 Forslag til lokalplan nr. 886 Cityformål på godsbanearealet ved Skovgaardsgade, Århus Midtby Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde, der omfatter del af matr. nr. 2202b Århus Bygrunde samt alle parceller der efter den udstykkes i området. Forslaget betyder: Området må anvendes til cityformål i form af funktioner til kultur, handel og service samt offentlige funktioner. Forslaget kan ses på: Borgerservice på Rådhuset, Åby, Risskov og Viby Bibliotek Hovedbiblioteket, Mølleparken, Århus, Bygningsinspektoratet, Kalkværksvej 10, Århus og fra onsdag den 26. maj 2010 til onsdag den 21. juli Derefter vil kommunen tage endelig stilling til planen. I henhold til 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens 3, stk. 1, nr. 3. Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Århus Kommunes afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på til Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse. Forslaget kan købes på: Borgerservice på Rådhuset, Åby, Risskov, Viby Bibliotek og Hovedbiblioteket for 60 kr. Deres mulighed: Hvis De mener, at forslaget bør ændres, eller De i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes De sende Deres bemærkninger til Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8100 Århus C, senest den 21. juli VEND!

2 Lokalplanens indhold Området er udlagt til cityformål i form af funktioner til kultur, handel og service samt offentlige funktioner. Funktioner til kultur, handel og service omfatter restaurationer, cafeer, udstillings-, kultur-, undervisning- og konferencevirksomhed i tilknytning til kulturproduktionscentret, sports- og fritidsaktiviteter, kontorer og lignende samt detailhandelsbutikker i tilknytning til aktiviteterne i kulturproduktionscentret. Der må i området opføres og indrettes gæsteboliger til kulturproduktionscentret. Gæsteboliger må alene placeres i den tidligere godsbanegårds administrationsbygning. Det samlede bruttoetageareal til gæsteboliger må ikke overstige 400 m². Det samlede maksimale bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige m². Den enkelte kiosk må højst have et bruttoetageareal på 100 m². Den enkelte butik for handel med udvalgsvarer må højst have et areal brutto på 500 m². Lokalplanens område skal vejbetjenes fra en tilslutning til den offentlige vej Skovgaardsgade. Der skal udlægges areal til stiforbindelser. Inden for området skal udlægges areal til 45 bilparkeringspladser- heraf 5 handicapparkeringspladser og 300 cykelparkeringspladser. Nybyggeriet skal opføres som lavenergibebyggelse. Der må i alt opføres m² omfattende både bevaringsværdig og ny bebyggelse. Ny bebyggelse må højst opføres i 2 etager foruden ophold på tage. Intet punkt af ny bebyggelse må være højere end 20 m over terræn. I tilknytning til bevaringsværdige bygninger må etableres trapper, ramper herunder læsseramper og lignende mindre bygningsdele samt bygningsanlæg. De bevaringsværdige bygninger må ombygges og istandsættes, herunder må der ske frilægning mod sydvest af kælderetagen af den tidligere administrationsbygning. Til facade- og tagbeklædning må ikke benyttes reflekterende materiale, som kan give anledning til væsentlige gener for omgivelserne. Skiltning og reklamering på en ejendom må kun foretages med tilladelse fra Århus Kommune. Der må ikke opsættes synlige udendørs radio- og tvantenner, herunder parabolantenner på nuværende bygninger. På ny bebyggelse må der dog opsættes parabolantenner med en diameter på op til 1 m og antenner i øvrigt med en højde på op til 1 m over den højeste del af tagfladen. På opholdsarealet må der ikke opføres bebyggelse, men arealet må indrettes med anlæg og installationer for fritids- sports-, scene- og udstillingsaktiviteter og lign. Beplantning, belysning, befæstning og udstyr i øvrigt skal godkendes af Århus Kommune. Vejtrafikstøj og virksomhedsstøj skal overholde de gældende grænseværdier for området. For lokalplanområdet som helhed er der fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering m.m., bebyggelsens udseende, opholdsarealer, hegn og beplantning, støjforhold og særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse. Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelse af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- og anlægsarbejde. Retsvirkningerne af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. Bestemmelserne i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den pågældende dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensationen eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan. Med venlig hilsen Torben Simonsen

3 Århus Kommune Lokalplan nr.: Cityformål på godsbanearealet ved Skovgaardsgade, Århus Midtby 886 Forslag Silkeborgvej Skovgaardsgade Carl Blochs Gade Sonnesgade Frederiks Allé Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr.: 56 Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Marts 2010

4 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Spanien 19, værelse Århus C Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Borgerservice på Rådhuset samt Risskov, Viby og Åby Bibliotek Tlf Kortgrundlag Århus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen i samarbejde med: Thunøgade 40, 8000 Århus C. Tlf Fax

5 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 886 Cityformål på godsbanearealet ved Skovgaardsgade, Århus Midtby INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Opholdsarealer, hegn og beplantning Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af forslaget til lokalplanen Retsvirkninger af lokalplanen LOKALPLANKORT Vedtagelsespåtegninger Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 886

6 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område beliggende på det tidligere godsbaneareal ved Skovgaardsgade, Sonnesgade og til dels Carl Blochs Gade i bydelen Vesterbro, som er en del af Midtbyen. Lokalplanområdet, der er ca m 2, var ved planens udarbejdelse kommunalt ejet og beliggende i byzone. På matrikelkortet på side 18 er vist ejerforhold. Beskrivelse af området Lokalplanområdet er bebygget med den tidligere godsbanegård, som blev opført i efter tegninger af statsbanernes overarkitekt Heinrich Wenck på arealerne ved Mølleengen. Godsbanegården fremstår med sin administrationsbygning mod Skovgaardsgade som et monumentalt bygningsværk, der er identitetsskabende for hele byområdet. Administrationsbygningen er symmetrisk opbygget med klassicistiske portaler, fremspringende facadekviste med nybarokke gavle, halvpiller i facaden, vinduesakser og et helvalmet tag med kobberbeklædte kviste med nybarokke tagformer. Luftfoto af lokalplanområdet med omgivelser. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

7 3 Tagryggen prydes af en kobberbeklædt tagrytter med et løgformet spir og fire kobberbeklædte udluftningshætter. Bygningens facader er opført med røde, blødstrøgne sten, og taget er beklædt med vingetagsten. Sålbænke, portaler og gesimser er udført af profilerede sandsten. Godsbanehallerne er sammenbyggede med administrationsbygningen og opført som søjlefrie bygninger bygget op af limtræsbuer. Facaderne er opført som aflukkede ydermure med porte, der oprindeligt havde nybarokke porte i fladbuede murhuller suppleret med enkelte vinduer. Tagene står som sadeltage dækket med tagpap. I tagfladerne danner gennemgående bånd af rytterlys markante arkitektoniske elementer. På bygningernes ydersider er tagene forlænget som halvtage båret af trægitterspær. Hallerne ligger på et hævet plateau ca. 1,25 m over terræn. Den nordre godsbanehal er den største med en samlet længde på ca. 150 m. Tilsvarende er den samlede længde af den sydligste godsbanehal ca. 130 m. Størrelsesforskellen skyldes, at mængden af udgående gods var større end mængden af indgående gods. Godbanegårdens administrationsbygning og godsbanehallerne er udpeget som bevaringsværdige bygninger med høj bevaringsværdi. Disse bygninger bevares. Godsbanehallerne er i dag forbundet med en overdækning og en tværgående mellembygning, som begge nedrives. Terrænet ved godsbanegården er lavtliggende og forholdsvist fladt. Godsbanegården set fra nord i Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

8 4 Planens baggrund og mål Denne lokalplan muliggør anvendelse af lokalplanområdet til cityformål, herunder et kulturproduktionscenter i den tidligere godsbanegård. Lokalplanlægningen er første etape af en plan om byomdannelse af den nordlige del af godsbanearealerne. Det er hensigten, at godsbanearealerne skal danne en ny bydel og fremstå som en integreret del af Århus Midtby. Den nye bydel skal derfor indtænkes som en del af den samlede planlægning af Århus City og fungere som bindeled til området omkring Musikhuset fra vest og derved færdiggøre den ufuldendte akse fra Rådhuset gennem Scandinavian Congress Center. I 2008/2009 blev der udarbejdet en dispositionsplan for både de sydlige og de nordlige godsbanearealer. Dispositionsplanen fastlægger de overordnede rammer for området. I april 2009 udskrev Århus Kommune i samarbejde med Realdania en byplankonkurrence om en helhedsplan for byomdannelsen af det nordlige godsbaneareal og en konkurrence om etablering af et kulturproduktionscenter med udgangspunkt i den eksisterende godsbanegård. Den principielle beslutning om etablering af et produktionscenter for billedkunst, scenekunst og litteratur på godsbanegården blev truffet med vedtagelsen af Kulturpolitik En realisering af projektet blev fastlagt i Kulturpolitik , som Byrådet vedtog i marts 2008 i forlængelse af Illustration af vinderprojektet for helhedsplanen for det nordlige godsbaneareal og for et kulturproduktionscenter på de tidligere godsbanearealer. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

9 5 kulturforliget Kulturen på skinner frem mod 2017, der blev indgået i januar På baggrund af dispositionsplanen og konkurrencen skal der udarbejdes en detaljeret helhedsplan for det nordlige godsbaneareal. Helhedsplanen skal fastlægge anvendelsen og udformningen af området. I efteråret 2009 blev Hans Ulrik Jensen A/S med rådgiverne 3XN A/S, Exners Tegnestue A/S og NORD arkitekter aps som arkitekter og Søren Jensen A/S som ingeniør udpeget som vinder af såvel konkurrencen for helhedsplanen som af konkurrencen for kulturproduktionscentret. Det er vinderprojektet for kulturproduktionscentret, der ligger til grund for udarbejdelsen af lokalplanen. Kulturproduktionscentret vil indeholde kunsthal, musikscener, billetsalg, musikcafé, værksteder, kontorfunktioner, auditorium og lignende samt detailhandel i relation til disse funktioner. Derudover vil kulturproduktionscentret indeholde kulturproduktionscentrets driftsorganisation, Kulturforvaltningen, Århus Filmværksted, gæsteboliger og lignende. Planens hovedtræk Lokalplanen muliggør opførelse af et kulturproduktionscenter. Lokalplanen omfatter således ikke de øvrige områder omfattet af helhedsplanen. Lokalplanen udlægger området til cityformål i form af funktioner til kultur, handel og service samt offentlige funktioner, herunder kulturproduktionscenter. I lokalplanområdet må der opføres og indrettes boliger i form af gæsteboliger til kulturproduktionscentret. Inden for lokalplanens område må der opføres maksimalt m² etageareal. I området kan der tilsammen højst etableres m² bruttoetageareal til detailhandel i form af udvalgsvarebutikker i tilknytning til aktiviteterne i kulturproduktionscentret og kiosker. Den enkelte udvalgsvarebutik må højst have et bruttoetageareal på 500 m², og den enkelte kiosk må højst have et bruttoetageareal på 100 m². Lokalplanen angiver bevaringsværdige bygninger, der omfatter den tidligere administrationsbygning ved Skovgaardsgade og de to godsbanehaller. Endvidere udlægges ét byggefelt for placeringen af ny bebyggelse, der må være i højst 2 etager foruden ophold på taget og have en bygningshøjde på maksimalt 20 m. Bebyggelsens udseende Godsbanegårdens bevaringsværdige administrationsbygning og godsbanehaller danner rammen for kulturproduktionscentret. Den nye bebyggelse, der placeres mellem de bevaringsværdige bygninger, fremstår som en markant bygning med et nutidigt arkitektonisk udtryk i oplevelsesrig kontrast til det gamle bygningsanlæg. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

10 6 Lokalplanen fastlægger, at bevaringsværdige bygninger kan ombygges og istandsættes med respekt for den oprindelige arkitektur og byggeskik i princippet som vist på illustrationerne på siderne 9, 11 og 13. Ombygningen omfatter bl.a. en delvis frilægning af kælderetagen af den tidligere administrationsbygning mod sydvest ind mod et gårdrum med opholdsarealer. Lokalplanen fastlægger endvidere retningslinjer for udseende af ny bebyggelse, der skal fremstå med skrå tage og med mulighed for ophold på tage, hvorfra der er visuelle forbindelser til Midtbyen og til jernbaneterrænet samt Brabrand Ådal. Opholdsarealer Der udlægges opholdsareal mellem godsbanegårdens administrationsbygning og den nye bygning. Ubebyggede arealer skal gives et ordentligt udseende og indgå i en arkitektonisk og miljømæssig helhed. Veje og stier Lokalplanområdet vejbetjenes fra Skovgaardsgade. Fra Skovgaardsgade er der via Carl Blochs Gade både adgang til Århus Midtby og til Vestre Ringgade. Der udlægges areal til en intern vej gennem området. Den påtænkes ensrettet med indkørsel fra Skovgaardsgade nord for kulturproduktionscentret og med udkørsel til Skovgaardsgade syd for dette. Denne ensretning vil sikre en god og fleksibel udnyttelse af de samlede færdselsarealer til parkering, varelevering, renovation og lignende. Parkeringsbehovet er fastsat til 45 bilparkeringspladser - heraf 5 handicapparkeringspladser - og 300 cykelparkeringspladser. Bilparkeringspladserne skal placeres mellem vejene og den bevaringsværdige bebyggelse. Den interne vej gennem lokalplanområdet skal udover at vejbetjene kulturproduktionscentret også vejbetjene de tilstødende arealer og ejendomme, der grænser op til lokalplanområdet, herunder skal det sikres, at Banedanmark og DSB m.fl. har færdselsret til den interne vej gennem lokalplanområdet til brug for ambulancekørsel og servicetrafik mm. Der udlægges stiforbindelser for fodgængere fra Sonnesgade gennem området, henover vejen og pladsen mod syd, hvorfra der er adgang til kulturproduktionscentret, og videre til Carl Blochs Gade. Disse stiforbindelser skal videreføre den eksisterende fodgængerakse fra Park Allé via Rådhusparken og Musikhusparken til Scandinavian Congress Center gennem de nye bydele ved godsbane- og Ceres-arealerne. Eventuelt ændret fremtidig vejbetjening I forbindelse med udarbejdelse af en detaljeret helhedsplan for det nordlige godsbaneareal påregnes den primære vejadgang til hele området at skulle ske via Sø- Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

11 7 ren Frichs Vej ad en ny vejforbindelse. Vejbetjeningen af lokalplanområdet og dermed af kulturproduktionscentret kan derfor blive ændret. Eventuelle ændringer af vej- og stiforhold på baggrund af en detaljeret helhedsplan vil om fornødent blive sikret i en ny lokalplan. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

12 8 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

13 9 Planen viser et eksempel på, hvordan området kan bebygges og indrettes. Illustrationsplan Mål 1:1000 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

14 10 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

15 11 Illustrerende snit af de tidligere godsbanehaller og ny bebyggelse indrettet som kulturproduktionscenter. Mål 1:500. Illustrationen viser et eksempel på, hvordan bebyggelsen kan udformes og indrettes. Illustration af snit A-A angivet på illustrationsplanen på side 9. Mål 1:200. Illustrationen viser et eksempel på, hvordan vejen og parkering m.m. mod nordvest eventuelt kan indrettes. Illustrerende snit af de tidligere godsbanehaller og illustration af facade mod sydvest af ny bebyggelse indrettet som kulturproduktionscenter. Mål 1:500. Illustrationen viser et eksempel på, hvordan bebyggelsen kan udformes og indrettes. Illustration af snit B-B angivet på illustrationsplanen på side 9. Mål 1:200. Illustrationen viser et eksempel på, hvordan vejen og parkering m.m. mod sydøst eventuelt kan placeres. Illustration af facade mod nordøst af den tidligere godsbanegårds administrationsbygning. Mål 1:500. Illustrationen viser et eksempel på, hvordan facaden eventuelt kan komme til at se ud. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

16 12 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

17 13 Illustration af facade mod nordvest af den tidligere godsbanegård suppleret med ny bebyggelse. Mål 1:500. Illustrationen viser et eksempel på, hvordan facaden eventuelt kan komme til at se ud. Illustration af facade mod sydøst af den tidligere godsbanegård suppleret med ny bebyggelse. Mål 1:500. Illustrationen viser et eksempel på, hvordan facaden eventuelt kan komme til at se ud. Illustration af facadeudsnit, der viser princip for ombygning og istandsættelse af de tidligere godsbanehaller. Mål 1:500. Illustrationen viser et eksempel på, hvordan facaden eventuelt kan komme til at se ud. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

18 14 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

19 15 Modelfoto, som viser hovedidéen af vinderprojektet for et kulturproduktionscenter på de tidligere godsbanearealer. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

20 16 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

21 17 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at området anvendes til cityformål i form af funktioner til kultur, handel og service samt offentlige funktioner, bevaringsværdige bygninger - den tidligere godsbanegårds administrationsbygning og de tidligere godsbanehaller - bevares med mulighed for ombygning og istandsættelse med respekt for den oprindelige arkitektur og byggeskik. 2. Område og opdeling Stk. 1. Stk. 2. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet og omfatter jf. matrikelkortet på side 18 følgende matrikelnumre: del af matr. nr. 2202b Århus Bygrunde samt alle parceller der efter den udstykkes i området. Se fodnote 1. Lokalplanområdet er i byzone. 1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Århus Kommune, Teknik og Miljø. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 886

22 18 Matrikelkort mål 1:4000 Lokalplangrænse Kommunalt ejet 3. Anvendelse Stk. 1. Lokalplanområdet er udlagt til cityformål i form af funktioner til kultur, handel og service samt offentlige funktioner. Funktioner til kultur, handel og service omfatter restaurationer, caféer, udstillings-, kultur-, undervisnings- og konferencevirksomhed i tilknytning til kulturproduktionscentret, sports- og fritidsaktiviteter, kontorer og lignende samt detailhandelsbutikker i tilknytning til aktiviteterne i kulturproduktionscentret. Offentlige funktioner omfatter publikumsorienterede funktioner i form af kulturproduktionscenter samt offentlig administration og lignende. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 886

23 19 Stk. 2. Der må i området opføres og indrettes gæsteboliger til kulturproduktionscentret. Gæsteboliger må alene placeres i den tidligere godsbanegårds administrationsbygning. Det samlede maksimale bruttoetageareal til gæsteboliger, eksklusivt etageareal af eksterne trapperum og lignende, må ikke overstige 400 m². Stk. 3. Detailhandelsbutikker må kun omfatte kiosker samt handel med udvalgsvarer i tilknytning til aktiviteterne i kulturproduktionscentret, jf. 3, stk. 1. Det samlede maksimale bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige m². Stk. 4. Den enkelte butik for handel med udvalgsvarer må højst have et bruttoetageareal på 500 m². Den enkelte kiosk må højst have et bruttoetageareal på 100 m². Stk. 5. Placering af mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning skal godkendes af Århus Kommune, Teknik og Miljø, Byplanafdelingen. 4. Udstykning Stk. 1. Udstykning kan ske efter sokkelgrundprincip. Yderligere udstykning må kun finde sted efter godkendelse fra Århus Kommune, Teknik og Miljø. 5. Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Lokalplanens område skal vejbetjenes fra en tilslutning til den offentlige vej Skovgaardsgade. Se fodnote 2. Vejadgang til lokalplanområdet må kun etableres i punkterne A og D som vist på lokalplankortet. På lokalplankortet er med raster vist de arealer, der er udlagt til: Veje A - B og C - D... Vej B - C... 8,0 m bred 10,5 m bred Stk. 4. Fra vej A - B - C - D er der desuden vejadgange til øvrige naboejendomme og arealer, der grænser op til lokalplanområdet, herunder skal det sikres, at Banedanmark, DSB og andre jernbaneoperatører samt 2 Vejbetjeningen af lokalplanområdet kan blive ændret efter udarbejdelse af en detaljeret helhedsplan for det nordlige godsbaneareal. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 886

24 20 entreprenører og redningsmandskab har færdselsret ad denne vej gennem lokalplanområdet til brug for ambulancekørsel og servicetrafik m.v. til naboejendommen matr. nr. 2202a Århus Bygrunde. Se fodnote 2 og 3. Stk. 5. Stk. 6. Der skal udlægges areal til stiforbindelser med en udlægsbredde på 5 m for fodgængere mellem punkterne a og b og mellem punkterne c og d. Derudover skal der mellem punkterne b og c sikres areal/stiforbindelse for fodgængere i vejudlægget. Se fodnote 2. Der skal inden for lokalplanområdet udlægges areal til 45 bilparkeringspladser - heraf 5 handicapparkeringspladser - og 300 cykelparkeringspladser. Bilparkeringspladserne må kun placeres mellem den bevaringsværdige bebyggelse og vejen A-B henholdsvis vejen C-D. Stk. 7. Stk. 8. Ved vej- og stitilslutninger skal der sikres oversigtsarealer jf. gældende vejregler. Til sikring af 5, stk. 1-7, skal der til godkendelse hos Århus Kommune, Teknik og Miljø, fremsendes projekt for de nævnte vej-, sti- og parkeringsarealer. 6. Teknisk forsyning Stk. 1. Stk. 2. Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. Nybyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse klasse 1 i henhold til Bygningsreglement Se fodnote Bebyggelsens omfang og placering m.m. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Der må i lokalplanområdet i alt opføres maksimalt m² etageareal omfattende både bevaringsværdig og ny bebyggelse. Ny bebyggelse må højst opføres i 2 etager foruden ophold på tage. Intet punkt af ny bebyggelse må være højere end 20 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, eller til et i henhold til byggelovgivningen fastlagt niveauplan). Undtaget herfra er dog værn/brystning 3 4 Ved lokalplanens udarbejdelse er der i en deklaration, hvor DSB og Banedanmark har påtaleret, sikret færdselsret til en ambulancevej langs sporene ved ejendommens østlige skel sydøst for lokalplanområdet. Bestemmelse i stk. 4 om færdselsret har til formål at sikre, at lokalplanområdets interne vej kan anvendes som og erstatte den ambulancevej, der er anført i deklarationen. Da nybyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse, vil der i henhold til Planlovens 19, stk. 4, efter anmodning fra ejer, blive dispenseret fra 6, stk. 1. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 886

25 21 på tagarealer, som må være op til 1,5 m højere end den angivne maksimale bygningshøjde. Stk. 4. Stk. 5. Ny bebyggelse skal placeres i overensstemmelse med det på lokalplankortet viste byggefelt for ny bebyggelse bortset fra trapper, ramper - herunder læsseramper - miljøstationer, udhuse på maksimalt 20 m² og lignende, der kan placeres uden for byggefeltet efter godkendelse af Århus Kommune, Teknik og Miljø. Bevaringsværdige bygninger er angivet på lokalplankortet. I tilknytning til bevaringsværdige bygninger må etableres trapper, ramper - herunder læsseramper - og lignende mindre bygningsdele samt bygningsanlæg i princippet som vist på illustrationsplanen på side 9. Stk. 6. Stk. 7. Hvis de bevaringsværdige bygninger totalskades ved brand eller lignende, kan der opføres nye bygninger med en ydre fremtræden som de bevaringsværdige bygninger. Der må ske terrænreguleringer af det på lokalplankortet angivne opholdsareal i forbindelse med delvis frilægning af kælder i den tidligere godsbanegårds administrationsbygning mod sydvest. Øvrige terrænreguleringer må kun foretages efter tilladelse fra bygningsmyndigheden. Regulering på indtil 0,30 m i forhold til eksisterende terræn i forbindelse med byggemodningen kan dog finde sted uden tilladelse fra bygningsmyndigheden. 8. Bebyggelsens udseende Bevaringsværdige bygninger Stk. 1. De bevaringsværdige bygninger, der er angivet på lokalplankortet, må ikke nedrives uden Århus Kommune, Teknik og Miljøs godkendelse. De bevaringsværdige bygninger må ombygges og istandsættes, herunder må der ske frilægning mod sydvest af kælderetagen af den tidligere administrationsbygning, idet ændringer af bygningernes ydre fremtræden skal ske med respekt for den oprindelige arkitektur og byggeskik. Stk. 2. Stk. 3. Facader på bevaringsværdige bygninger skal udformes i princippet som vist på illustrationerne på side 9, 11 og 13. De på lokalplankortet viste nedre tagflader, mrkt. T1, på de tidligere godsbanehaller skal have en ensartet, mørk tagbeklædning. De på lokalplankortet viste øvre tagflader, mrkt. T2, på rytterlyskonstruktionen på de tidligere godsbanehaller skal have en ensartet, mørk Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 886

26 22 tagbeklædning, der kan udføres som solpaneler efter Århus Kommune, Planlægning og Byggeris godkendelse af farve, materialer og udformning. Øvrig bebyggelse Stk. 4. Stk. 5. Ny bebyggelse skal udformes i princippet som vist på illustrationerne på side 9, 11, 13 og 15. Se fodnote 5. Facader på ny bebyggelse må som hovedprincip kun opføres af følgende materialer og kombinationer heraf: Glas, Fiberplader, malede og/eller pudsede, Beton og fiberbeton, Tegl, Natursten, Træ, Stål, zink, kobber og aluminium, herunder metalliske, perforerede, profilerede plader og strækmetal. Endvidere må der på facader på ny bebyggelse anvendes energiproducerende paneler, ligesom facader på ny bebyggelse må begrønnes med beplantning. Derudover kan facader på ny bebyggelse fremstå lysende, og der kan etableres dynamiske og blinkede overflader, der ikke må give anledning til væsentlige gener for trafikken på de omgivende veje eller nærliggende bebyggelser. Stk. 6. Stk. 7. Ny bebyggelse skal udformes med skrå tage i princippet som vist på illustrationerne på side 9, 11, 13 og 15. Tage på ny bebyggelse må som hovedprincip kun opføres af følgende materialer og kombinationer heraf: Glas, Kunstbanebelægning og tagpap, Beton og fiberbeton, Tegl, Træ, Stål, zink, kobber og aluminium, herunder metalliske, profilerede plader og strækmetal. Endvidere må der på tage på ny bebyggelse etableres energiproducerende anlæg, ligesom tage på ny bebyggelse må begrønnes med beplantning. Derudover kan tage på ny bebyggelse fremstå lysende, og der kan etableres dynamiske og blinkede overflader, der ikke må give anledning til væsentlige gener for trafikken på de omgivende veje eller nærliggende bebyggelser. 5 Udgangspunktet for bestemmelsen er vinderprojektet fra projektkonkurrencen for Kulturproduktionscenter og Byudvikling på Godsbanearealerne. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 886

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 881 Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager Marts 211 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Bolig- og Centerområde ved Kolt Østervej, Vangsbovej og Skovvænget i Hasselager

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Aarhus Kommune Lokalplan nr. 650 Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Del ophævet i henhold til Lokalplan nr. 925. Se endvidere lokalplan nr. 39 (se kortet på næste side)

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr. 712 Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til butik ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand Indeholder

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr. 777 Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj Indeholder tillæg

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Aarhus Kommune Lokalplan nr. 704 Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 922 (se kortet på næste side) Juli 2012 VIBORGVEJ ÅBY RINGVEJ RYMARKEN

Læs mere

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr.

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr. Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Mårslet Byvej Præstegårdsvej Langballevej forslag Obstrupvej Testrupvej Mustrupvej Bedervej Tandervej Nymarksvej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494. Århus Kommune Lokalplan nr. 619 Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494 KONGSBAK INFORMATIK Juni 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Golfbane ved Lyngbygård. December 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Golfbane ved Lyngbygård. December 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 767 Golfbane ved Lyngbygård KONGSBAK INFORMATIK December 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Golfbane ved Lyngbygård Indeholder tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2001 767 Borum Borumvej

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger m.v. ved Hasle Centervej, Bispehaven i Hasle. Maj 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger m.v. ved Hasle Centervej, Bispehaven i Hasle. Maj 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 705 Område til ungdomsboliger m.v. ved Hasle Centervej, Bispehaven i Hasle KONGSBAK INFORMATIK Maj 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger m.v. ved Hasle

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011:

Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011: Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011: Forslag til Lokalplan nr. 325 - Område til bolig-, center- og kontorformål ved Tingvej i Hornslet og forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 til Syddjurs Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-007

LOKALPLAN NR. 10-007 S i l k e b o r g L a n g sø SØ VE J ADE RG TE ØS TORVET LUFTFOTO AF 2008 CENTEROMRÅDE MELLEM ØSTERGADE, TORVET OG SØVEJ LOKALPLAN NR. 10-007 Lokalplan nr. 10-007 Centerområde mellem Østergade, Torvet

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 367

Århus Kommune Lokalplan nr. 367 Århus Kommune Lokalplan nr. 367 Hotel og kongrescenter ved Musikhuset samt Tillæg: Hotel og kongrescenter ved Musikhuset Juli 1988 / Oktober 1993 hhus kommune Lokalplan nr,: Hotel og kongrescenter ved

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 205

Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Boligområde ved Bjødstrupvej (del af område 3 og 7 i lokalplan 45) samt Tillæg: Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme Del af lokalplanen ophævet i henhold til tillægget April

Læs mere

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan Forslag af 8. september 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens

LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Baggrund for lokalplanen Horsens Kommune har solgt Emilies Plads. Grunden har

Læs mere

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121 Sags. nr. 727-2013-44060 Lokalplan nr. 1121 Område til centerformål ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder Marts 2014 Lokalplan nr. 1121 for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder er udarbejdet

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere