Forslag til lokalplan nr. 886 Cityformål på godsbanearealet ved Skovgaardsgade, Århus Midtby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til lokalplan nr. 886 Cityformål på godsbanearealet ved Skovgaardsgade, Århus Midtby"

Transkript

1 Den 25. maj 2010 Forslag til lokalplan nr. 886 Cityformål på godsbanearealet ved Skovgaardsgade, Århus Midtby Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde, der omfatter del af matr. nr. 2202b Århus Bygrunde samt alle parceller der efter den udstykkes i området. Forslaget betyder: Området må anvendes til cityformål i form af funktioner til kultur, handel og service samt offentlige funktioner. Forslaget kan ses på: Borgerservice på Rådhuset, Åby, Risskov og Viby Bibliotek Hovedbiblioteket, Mølleparken, Århus, Bygningsinspektoratet, Kalkværksvej 10, Århus og fra onsdag den 26. maj 2010 til onsdag den 21. juli Derefter vil kommunen tage endelig stilling til planen. I henhold til 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens 3, stk. 1, nr. 3. Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Århus Kommunes afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på til Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse. Forslaget kan købes på: Borgerservice på Rådhuset, Åby, Risskov, Viby Bibliotek og Hovedbiblioteket for 60 kr. Deres mulighed: Hvis De mener, at forslaget bør ændres, eller De i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes De sende Deres bemærkninger til Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8100 Århus C, senest den 21. juli VEND!

2 Lokalplanens indhold Området er udlagt til cityformål i form af funktioner til kultur, handel og service samt offentlige funktioner. Funktioner til kultur, handel og service omfatter restaurationer, cafeer, udstillings-, kultur-, undervisning- og konferencevirksomhed i tilknytning til kulturproduktionscentret, sports- og fritidsaktiviteter, kontorer og lignende samt detailhandelsbutikker i tilknytning til aktiviteterne i kulturproduktionscentret. Der må i området opføres og indrettes gæsteboliger til kulturproduktionscentret. Gæsteboliger må alene placeres i den tidligere godsbanegårds administrationsbygning. Det samlede bruttoetageareal til gæsteboliger må ikke overstige 400 m². Det samlede maksimale bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige m². Den enkelte kiosk må højst have et bruttoetageareal på 100 m². Den enkelte butik for handel med udvalgsvarer må højst have et areal brutto på 500 m². Lokalplanens område skal vejbetjenes fra en tilslutning til den offentlige vej Skovgaardsgade. Der skal udlægges areal til stiforbindelser. Inden for området skal udlægges areal til 45 bilparkeringspladser- heraf 5 handicapparkeringspladser og 300 cykelparkeringspladser. Nybyggeriet skal opføres som lavenergibebyggelse. Der må i alt opføres m² omfattende både bevaringsværdig og ny bebyggelse. Ny bebyggelse må højst opføres i 2 etager foruden ophold på tage. Intet punkt af ny bebyggelse må være højere end 20 m over terræn. I tilknytning til bevaringsværdige bygninger må etableres trapper, ramper herunder læsseramper og lignende mindre bygningsdele samt bygningsanlæg. De bevaringsværdige bygninger må ombygges og istandsættes, herunder må der ske frilægning mod sydvest af kælderetagen af den tidligere administrationsbygning. Til facade- og tagbeklædning må ikke benyttes reflekterende materiale, som kan give anledning til væsentlige gener for omgivelserne. Skiltning og reklamering på en ejendom må kun foretages med tilladelse fra Århus Kommune. Der må ikke opsættes synlige udendørs radio- og tvantenner, herunder parabolantenner på nuværende bygninger. På ny bebyggelse må der dog opsættes parabolantenner med en diameter på op til 1 m og antenner i øvrigt med en højde på op til 1 m over den højeste del af tagfladen. På opholdsarealet må der ikke opføres bebyggelse, men arealet må indrettes med anlæg og installationer for fritids- sports-, scene- og udstillingsaktiviteter og lign. Beplantning, belysning, befæstning og udstyr i øvrigt skal godkendes af Århus Kommune. Vejtrafikstøj og virksomhedsstøj skal overholde de gældende grænseværdier for området. For lokalplanområdet som helhed er der fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering m.m., bebyggelsens udseende, opholdsarealer, hegn og beplantning, støjforhold og særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse. Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelse af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- og anlægsarbejde. Retsvirkningerne af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. Bestemmelserne i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den pågældende dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensationen eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan. Med venlig hilsen Torben Simonsen

3 Århus Kommune Lokalplan nr.: Cityformål på godsbanearealet ved Skovgaardsgade, Århus Midtby 886 Forslag Silkeborgvej Skovgaardsgade Carl Blochs Gade Sonnesgade Frederiks Allé Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr.: 56 Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Marts 2010

4 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Spanien 19, værelse Århus C Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Borgerservice på Rådhuset samt Risskov, Viby og Åby Bibliotek Tlf Kortgrundlag Århus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen i samarbejde med: Thunøgade 40, 8000 Århus C. Tlf Fax

5 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 886 Cityformål på godsbanearealet ved Skovgaardsgade, Århus Midtby INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Opholdsarealer, hegn og beplantning Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af forslaget til lokalplanen Retsvirkninger af lokalplanen LOKALPLANKORT Vedtagelsespåtegninger Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 886

6 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område beliggende på det tidligere godsbaneareal ved Skovgaardsgade, Sonnesgade og til dels Carl Blochs Gade i bydelen Vesterbro, som er en del af Midtbyen. Lokalplanområdet, der er ca m 2, var ved planens udarbejdelse kommunalt ejet og beliggende i byzone. På matrikelkortet på side 18 er vist ejerforhold. Beskrivelse af området Lokalplanområdet er bebygget med den tidligere godsbanegård, som blev opført i efter tegninger af statsbanernes overarkitekt Heinrich Wenck på arealerne ved Mølleengen. Godsbanegården fremstår med sin administrationsbygning mod Skovgaardsgade som et monumentalt bygningsværk, der er identitetsskabende for hele byområdet. Administrationsbygningen er symmetrisk opbygget med klassicistiske portaler, fremspringende facadekviste med nybarokke gavle, halvpiller i facaden, vinduesakser og et helvalmet tag med kobberbeklædte kviste med nybarokke tagformer. Luftfoto af lokalplanområdet med omgivelser. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

7 3 Tagryggen prydes af en kobberbeklædt tagrytter med et løgformet spir og fire kobberbeklædte udluftningshætter. Bygningens facader er opført med røde, blødstrøgne sten, og taget er beklædt med vingetagsten. Sålbænke, portaler og gesimser er udført af profilerede sandsten. Godsbanehallerne er sammenbyggede med administrationsbygningen og opført som søjlefrie bygninger bygget op af limtræsbuer. Facaderne er opført som aflukkede ydermure med porte, der oprindeligt havde nybarokke porte i fladbuede murhuller suppleret med enkelte vinduer. Tagene står som sadeltage dækket med tagpap. I tagfladerne danner gennemgående bånd af rytterlys markante arkitektoniske elementer. På bygningernes ydersider er tagene forlænget som halvtage båret af trægitterspær. Hallerne ligger på et hævet plateau ca. 1,25 m over terræn. Den nordre godsbanehal er den største med en samlet længde på ca. 150 m. Tilsvarende er den samlede længde af den sydligste godsbanehal ca. 130 m. Størrelsesforskellen skyldes, at mængden af udgående gods var større end mængden af indgående gods. Godbanegårdens administrationsbygning og godsbanehallerne er udpeget som bevaringsværdige bygninger med høj bevaringsværdi. Disse bygninger bevares. Godsbanehallerne er i dag forbundet med en overdækning og en tværgående mellembygning, som begge nedrives. Terrænet ved godsbanegården er lavtliggende og forholdsvist fladt. Godsbanegården set fra nord i Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

8 4 Planens baggrund og mål Denne lokalplan muliggør anvendelse af lokalplanområdet til cityformål, herunder et kulturproduktionscenter i den tidligere godsbanegård. Lokalplanlægningen er første etape af en plan om byomdannelse af den nordlige del af godsbanearealerne. Det er hensigten, at godsbanearealerne skal danne en ny bydel og fremstå som en integreret del af Århus Midtby. Den nye bydel skal derfor indtænkes som en del af den samlede planlægning af Århus City og fungere som bindeled til området omkring Musikhuset fra vest og derved færdiggøre den ufuldendte akse fra Rådhuset gennem Scandinavian Congress Center. I 2008/2009 blev der udarbejdet en dispositionsplan for både de sydlige og de nordlige godsbanearealer. Dispositionsplanen fastlægger de overordnede rammer for området. I april 2009 udskrev Århus Kommune i samarbejde med Realdania en byplankonkurrence om en helhedsplan for byomdannelsen af det nordlige godsbaneareal og en konkurrence om etablering af et kulturproduktionscenter med udgangspunkt i den eksisterende godsbanegård. Den principielle beslutning om etablering af et produktionscenter for billedkunst, scenekunst og litteratur på godsbanegården blev truffet med vedtagelsen af Kulturpolitik En realisering af projektet blev fastlagt i Kulturpolitik , som Byrådet vedtog i marts 2008 i forlængelse af Illustration af vinderprojektet for helhedsplanen for det nordlige godsbaneareal og for et kulturproduktionscenter på de tidligere godsbanearealer. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

9 5 kulturforliget Kulturen på skinner frem mod 2017, der blev indgået i januar På baggrund af dispositionsplanen og konkurrencen skal der udarbejdes en detaljeret helhedsplan for det nordlige godsbaneareal. Helhedsplanen skal fastlægge anvendelsen og udformningen af området. I efteråret 2009 blev Hans Ulrik Jensen A/S med rådgiverne 3XN A/S, Exners Tegnestue A/S og NORD arkitekter aps som arkitekter og Søren Jensen A/S som ingeniør udpeget som vinder af såvel konkurrencen for helhedsplanen som af konkurrencen for kulturproduktionscentret. Det er vinderprojektet for kulturproduktionscentret, der ligger til grund for udarbejdelsen af lokalplanen. Kulturproduktionscentret vil indeholde kunsthal, musikscener, billetsalg, musikcafé, værksteder, kontorfunktioner, auditorium og lignende samt detailhandel i relation til disse funktioner. Derudover vil kulturproduktionscentret indeholde kulturproduktionscentrets driftsorganisation, Kulturforvaltningen, Århus Filmværksted, gæsteboliger og lignende. Planens hovedtræk Lokalplanen muliggør opførelse af et kulturproduktionscenter. Lokalplanen omfatter således ikke de øvrige områder omfattet af helhedsplanen. Lokalplanen udlægger området til cityformål i form af funktioner til kultur, handel og service samt offentlige funktioner, herunder kulturproduktionscenter. I lokalplanområdet må der opføres og indrettes boliger i form af gæsteboliger til kulturproduktionscentret. Inden for lokalplanens område må der opføres maksimalt m² etageareal. I området kan der tilsammen højst etableres m² bruttoetageareal til detailhandel i form af udvalgsvarebutikker i tilknytning til aktiviteterne i kulturproduktionscentret og kiosker. Den enkelte udvalgsvarebutik må højst have et bruttoetageareal på 500 m², og den enkelte kiosk må højst have et bruttoetageareal på 100 m². Lokalplanen angiver bevaringsværdige bygninger, der omfatter den tidligere administrationsbygning ved Skovgaardsgade og de to godsbanehaller. Endvidere udlægges ét byggefelt for placeringen af ny bebyggelse, der må være i højst 2 etager foruden ophold på taget og have en bygningshøjde på maksimalt 20 m. Bebyggelsens udseende Godsbanegårdens bevaringsværdige administrationsbygning og godsbanehaller danner rammen for kulturproduktionscentret. Den nye bebyggelse, der placeres mellem de bevaringsværdige bygninger, fremstår som en markant bygning med et nutidigt arkitektonisk udtryk i oplevelsesrig kontrast til det gamle bygningsanlæg. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

10 6 Lokalplanen fastlægger, at bevaringsværdige bygninger kan ombygges og istandsættes med respekt for den oprindelige arkitektur og byggeskik i princippet som vist på illustrationerne på siderne 9, 11 og 13. Ombygningen omfatter bl.a. en delvis frilægning af kælderetagen af den tidligere administrationsbygning mod sydvest ind mod et gårdrum med opholdsarealer. Lokalplanen fastlægger endvidere retningslinjer for udseende af ny bebyggelse, der skal fremstå med skrå tage og med mulighed for ophold på tage, hvorfra der er visuelle forbindelser til Midtbyen og til jernbaneterrænet samt Brabrand Ådal. Opholdsarealer Der udlægges opholdsareal mellem godsbanegårdens administrationsbygning og den nye bygning. Ubebyggede arealer skal gives et ordentligt udseende og indgå i en arkitektonisk og miljømæssig helhed. Veje og stier Lokalplanområdet vejbetjenes fra Skovgaardsgade. Fra Skovgaardsgade er der via Carl Blochs Gade både adgang til Århus Midtby og til Vestre Ringgade. Der udlægges areal til en intern vej gennem området. Den påtænkes ensrettet med indkørsel fra Skovgaardsgade nord for kulturproduktionscentret og med udkørsel til Skovgaardsgade syd for dette. Denne ensretning vil sikre en god og fleksibel udnyttelse af de samlede færdselsarealer til parkering, varelevering, renovation og lignende. Parkeringsbehovet er fastsat til 45 bilparkeringspladser - heraf 5 handicapparkeringspladser - og 300 cykelparkeringspladser. Bilparkeringspladserne skal placeres mellem vejene og den bevaringsværdige bebyggelse. Den interne vej gennem lokalplanområdet skal udover at vejbetjene kulturproduktionscentret også vejbetjene de tilstødende arealer og ejendomme, der grænser op til lokalplanområdet, herunder skal det sikres, at Banedanmark og DSB m.fl. har færdselsret til den interne vej gennem lokalplanområdet til brug for ambulancekørsel og servicetrafik mm. Der udlægges stiforbindelser for fodgængere fra Sonnesgade gennem området, henover vejen og pladsen mod syd, hvorfra der er adgang til kulturproduktionscentret, og videre til Carl Blochs Gade. Disse stiforbindelser skal videreføre den eksisterende fodgængerakse fra Park Allé via Rådhusparken og Musikhusparken til Scandinavian Congress Center gennem de nye bydele ved godsbane- og Ceres-arealerne. Eventuelt ændret fremtidig vejbetjening I forbindelse med udarbejdelse af en detaljeret helhedsplan for det nordlige godsbaneareal påregnes den primære vejadgang til hele området at skulle ske via Sø- Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

11 7 ren Frichs Vej ad en ny vejforbindelse. Vejbetjeningen af lokalplanområdet og dermed af kulturproduktionscentret kan derfor blive ændret. Eventuelle ændringer af vej- og stiforhold på baggrund af en detaljeret helhedsplan vil om fornødent blive sikret i en ny lokalplan. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

12 8 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

13 9 Planen viser et eksempel på, hvordan området kan bebygges og indrettes. Illustrationsplan Mål 1:1000 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

14 10 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

15 11 Illustrerende snit af de tidligere godsbanehaller og ny bebyggelse indrettet som kulturproduktionscenter. Mål 1:500. Illustrationen viser et eksempel på, hvordan bebyggelsen kan udformes og indrettes. Illustration af snit A-A angivet på illustrationsplanen på side 9. Mål 1:200. Illustrationen viser et eksempel på, hvordan vejen og parkering m.m. mod nordvest eventuelt kan indrettes. Illustrerende snit af de tidligere godsbanehaller og illustration af facade mod sydvest af ny bebyggelse indrettet som kulturproduktionscenter. Mål 1:500. Illustrationen viser et eksempel på, hvordan bebyggelsen kan udformes og indrettes. Illustration af snit B-B angivet på illustrationsplanen på side 9. Mål 1:200. Illustrationen viser et eksempel på, hvordan vejen og parkering m.m. mod sydøst eventuelt kan placeres. Illustration af facade mod nordøst af den tidligere godsbanegårds administrationsbygning. Mål 1:500. Illustrationen viser et eksempel på, hvordan facaden eventuelt kan komme til at se ud. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

16 12 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

17 13 Illustration af facade mod nordvest af den tidligere godsbanegård suppleret med ny bebyggelse. Mål 1:500. Illustrationen viser et eksempel på, hvordan facaden eventuelt kan komme til at se ud. Illustration af facade mod sydøst af den tidligere godsbanegård suppleret med ny bebyggelse. Mål 1:500. Illustrationen viser et eksempel på, hvordan facaden eventuelt kan komme til at se ud. Illustration af facadeudsnit, der viser princip for ombygning og istandsættelse af de tidligere godsbanehaller. Mål 1:500. Illustrationen viser et eksempel på, hvordan facaden eventuelt kan komme til at se ud. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

18 14 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

19 15 Modelfoto, som viser hovedidéen af vinderprojektet for et kulturproduktionscenter på de tidligere godsbanearealer. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

20 16 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

21 17 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at området anvendes til cityformål i form af funktioner til kultur, handel og service samt offentlige funktioner, bevaringsværdige bygninger - den tidligere godsbanegårds administrationsbygning og de tidligere godsbanehaller - bevares med mulighed for ombygning og istandsættelse med respekt for den oprindelige arkitektur og byggeskik. 2. Område og opdeling Stk. 1. Stk. 2. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet og omfatter jf. matrikelkortet på side 18 følgende matrikelnumre: del af matr. nr. 2202b Århus Bygrunde samt alle parceller der efter den udstykkes i området. Se fodnote 1. Lokalplanområdet er i byzone. 1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Århus Kommune, Teknik og Miljø. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 886

22 18 Matrikelkort mål 1:4000 Lokalplangrænse Kommunalt ejet 3. Anvendelse Stk. 1. Lokalplanområdet er udlagt til cityformål i form af funktioner til kultur, handel og service samt offentlige funktioner. Funktioner til kultur, handel og service omfatter restaurationer, caféer, udstillings-, kultur-, undervisnings- og konferencevirksomhed i tilknytning til kulturproduktionscentret, sports- og fritidsaktiviteter, kontorer og lignende samt detailhandelsbutikker i tilknytning til aktiviteterne i kulturproduktionscentret. Offentlige funktioner omfatter publikumsorienterede funktioner i form af kulturproduktionscenter samt offentlig administration og lignende. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 886

23 19 Stk. 2. Der må i området opføres og indrettes gæsteboliger til kulturproduktionscentret. Gæsteboliger må alene placeres i den tidligere godsbanegårds administrationsbygning. Det samlede maksimale bruttoetageareal til gæsteboliger, eksklusivt etageareal af eksterne trapperum og lignende, må ikke overstige 400 m². Stk. 3. Detailhandelsbutikker må kun omfatte kiosker samt handel med udvalgsvarer i tilknytning til aktiviteterne i kulturproduktionscentret, jf. 3, stk. 1. Det samlede maksimale bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige m². Stk. 4. Den enkelte butik for handel med udvalgsvarer må højst have et bruttoetageareal på 500 m². Den enkelte kiosk må højst have et bruttoetageareal på 100 m². Stk. 5. Placering af mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning skal godkendes af Århus Kommune, Teknik og Miljø, Byplanafdelingen. 4. Udstykning Stk. 1. Udstykning kan ske efter sokkelgrundprincip. Yderligere udstykning må kun finde sted efter godkendelse fra Århus Kommune, Teknik og Miljø. 5. Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Lokalplanens område skal vejbetjenes fra en tilslutning til den offentlige vej Skovgaardsgade. Se fodnote 2. Vejadgang til lokalplanområdet må kun etableres i punkterne A og D som vist på lokalplankortet. På lokalplankortet er med raster vist de arealer, der er udlagt til: Veje A - B og C - D... Vej B - C... 8,0 m bred 10,5 m bred Stk. 4. Fra vej A - B - C - D er der desuden vejadgange til øvrige naboejendomme og arealer, der grænser op til lokalplanområdet, herunder skal det sikres, at Banedanmark, DSB og andre jernbaneoperatører samt 2 Vejbetjeningen af lokalplanområdet kan blive ændret efter udarbejdelse af en detaljeret helhedsplan for det nordlige godsbaneareal. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 886

24 20 entreprenører og redningsmandskab har færdselsret ad denne vej gennem lokalplanområdet til brug for ambulancekørsel og servicetrafik m.v. til naboejendommen matr. nr. 2202a Århus Bygrunde. Se fodnote 2 og 3. Stk. 5. Stk. 6. Der skal udlægges areal til stiforbindelser med en udlægsbredde på 5 m for fodgængere mellem punkterne a og b og mellem punkterne c og d. Derudover skal der mellem punkterne b og c sikres areal/stiforbindelse for fodgængere i vejudlægget. Se fodnote 2. Der skal inden for lokalplanområdet udlægges areal til 45 bilparkeringspladser - heraf 5 handicapparkeringspladser - og 300 cykelparkeringspladser. Bilparkeringspladserne må kun placeres mellem den bevaringsværdige bebyggelse og vejen A-B henholdsvis vejen C-D. Stk. 7. Stk. 8. Ved vej- og stitilslutninger skal der sikres oversigtsarealer jf. gældende vejregler. Til sikring af 5, stk. 1-7, skal der til godkendelse hos Århus Kommune, Teknik og Miljø, fremsendes projekt for de nævnte vej-, sti- og parkeringsarealer. 6. Teknisk forsyning Stk. 1. Stk. 2. Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. Nybyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse klasse 1 i henhold til Bygningsreglement Se fodnote Bebyggelsens omfang og placering m.m. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Der må i lokalplanområdet i alt opføres maksimalt m² etageareal omfattende både bevaringsværdig og ny bebyggelse. Ny bebyggelse må højst opføres i 2 etager foruden ophold på tage. Intet punkt af ny bebyggelse må være højere end 20 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, eller til et i henhold til byggelovgivningen fastlagt niveauplan). Undtaget herfra er dog værn/brystning 3 4 Ved lokalplanens udarbejdelse er der i en deklaration, hvor DSB og Banedanmark har påtaleret, sikret færdselsret til en ambulancevej langs sporene ved ejendommens østlige skel sydøst for lokalplanområdet. Bestemmelse i stk. 4 om færdselsret har til formål at sikre, at lokalplanområdets interne vej kan anvendes som og erstatte den ambulancevej, der er anført i deklarationen. Da nybyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse, vil der i henhold til Planlovens 19, stk. 4, efter anmodning fra ejer, blive dispenseret fra 6, stk. 1. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 886

25 21 på tagarealer, som må være op til 1,5 m højere end den angivne maksimale bygningshøjde. Stk. 4. Stk. 5. Ny bebyggelse skal placeres i overensstemmelse med det på lokalplankortet viste byggefelt for ny bebyggelse bortset fra trapper, ramper - herunder læsseramper - miljøstationer, udhuse på maksimalt 20 m² og lignende, der kan placeres uden for byggefeltet efter godkendelse af Århus Kommune, Teknik og Miljø. Bevaringsværdige bygninger er angivet på lokalplankortet. I tilknytning til bevaringsværdige bygninger må etableres trapper, ramper - herunder læsseramper - og lignende mindre bygningsdele samt bygningsanlæg i princippet som vist på illustrationsplanen på side 9. Stk. 6. Stk. 7. Hvis de bevaringsværdige bygninger totalskades ved brand eller lignende, kan der opføres nye bygninger med en ydre fremtræden som de bevaringsværdige bygninger. Der må ske terrænreguleringer af det på lokalplankortet angivne opholdsareal i forbindelse med delvis frilægning af kælder i den tidligere godsbanegårds administrationsbygning mod sydvest. Øvrige terrænreguleringer må kun foretages efter tilladelse fra bygningsmyndigheden. Regulering på indtil 0,30 m i forhold til eksisterende terræn i forbindelse med byggemodningen kan dog finde sted uden tilladelse fra bygningsmyndigheden. 8. Bebyggelsens udseende Bevaringsværdige bygninger Stk. 1. De bevaringsværdige bygninger, der er angivet på lokalplankortet, må ikke nedrives uden Århus Kommune, Teknik og Miljøs godkendelse. De bevaringsværdige bygninger må ombygges og istandsættes, herunder må der ske frilægning mod sydvest af kælderetagen af den tidligere administrationsbygning, idet ændringer af bygningernes ydre fremtræden skal ske med respekt for den oprindelige arkitektur og byggeskik. Stk. 2. Stk. 3. Facader på bevaringsværdige bygninger skal udformes i princippet som vist på illustrationerne på side 9, 11 og 13. De på lokalplankortet viste nedre tagflader, mrkt. T1, på de tidligere godsbanehaller skal have en ensartet, mørk tagbeklædning. De på lokalplankortet viste øvre tagflader, mrkt. T2, på rytterlyskonstruktionen på de tidligere godsbanehaller skal have en ensartet, mørk Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 886

26 22 tagbeklædning, der kan udføres som solpaneler efter Århus Kommune, Planlægning og Byggeris godkendelse af farve, materialer og udformning. Øvrig bebyggelse Stk. 4. Stk. 5. Ny bebyggelse skal udformes i princippet som vist på illustrationerne på side 9, 11, 13 og 15. Se fodnote 5. Facader på ny bebyggelse må som hovedprincip kun opføres af følgende materialer og kombinationer heraf: Glas, Fiberplader, malede og/eller pudsede, Beton og fiberbeton, Tegl, Natursten, Træ, Stål, zink, kobber og aluminium, herunder metalliske, perforerede, profilerede plader og strækmetal. Endvidere må der på facader på ny bebyggelse anvendes energiproducerende paneler, ligesom facader på ny bebyggelse må begrønnes med beplantning. Derudover kan facader på ny bebyggelse fremstå lysende, og der kan etableres dynamiske og blinkede overflader, der ikke må give anledning til væsentlige gener for trafikken på de omgivende veje eller nærliggende bebyggelser. Stk. 6. Stk. 7. Ny bebyggelse skal udformes med skrå tage i princippet som vist på illustrationerne på side 9, 11, 13 og 15. Tage på ny bebyggelse må som hovedprincip kun opføres af følgende materialer og kombinationer heraf: Glas, Kunstbanebelægning og tagpap, Beton og fiberbeton, Tegl, Træ, Stål, zink, kobber og aluminium, herunder metalliske, profilerede plader og strækmetal. Endvidere må der på tage på ny bebyggelse etableres energiproducerende anlæg, ligesom tage på ny bebyggelse må begrønnes med beplantning. Derudover kan tage på ny bebyggelse fremstå lysende, og der kan etableres dynamiske og blinkede overflader, der ikke må give anledning til væsentlige gener for trafikken på de omgivende veje eller nærliggende bebyggelser. 5 Udgangspunktet for bestemmelsen er vinderprojektet fra projektkonkurrencen for Kulturproduktionscenter og Byudvikling på Godsbanearealerne. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 886

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 806 Område til cityformål ved Vesterbro Torv, Vester Allé, Vestergade og Vesterport, Århus Midtby Januar 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til City-formål ved Vesterbro

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494. Århus Kommune Lokalplan nr. 619 Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494 KONGSBAK INFORMATIK Juni 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr. 712 Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til butik ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand Indeholder

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr. 777 Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj Indeholder tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 710 Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup Indeholder

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Aarhus Kommune Lokalplan nr. 650 Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Del ophævet i henhold til Lokalplan nr. 925. Se endvidere lokalplan nr. 39 (se kortet på næste side)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Center for Idræt ved N. J. Fjords Gade, Århus Midtby. Juni 2004 Tinglyst den 15-10-2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Center for Idræt ved N. J. Fjords Gade, Århus Midtby. Juni 2004 Tinglyst den 15-10-2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 627 Center for Idræt ved N. J. Fjords Gade, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK Juni 2004 Tinglyst den 15-10-2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Center for Idræt ved N. J. Fjords

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 917. Centerområde syd for Ormslevvej i Stavtrup. Oktober 2012

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 917. Centerområde syd for Ormslevvej i Stavtrup. Oktober 2012 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 917 Centerområde syd for Ormslevvej i Stavtrup Oktober 2012 Lokalplan nr. 917 Centerområde syd for Ormslevvej i Stavtrup Indeholder tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2009 Om dette

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 195 Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Om dette hæftes indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri LOKALPLAN NR.92 Det gamle Carlsmindebryggeri NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1997 2 Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Indledning 4 Lokaiplanens baggrund Lokaiplanens indhold Forholdet til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere