Forslag til lokalplan nr. 886 Cityformål på godsbanearealet ved Skovgaardsgade, Århus Midtby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til lokalplan nr. 886 Cityformål på godsbanearealet ved Skovgaardsgade, Århus Midtby"

Transkript

1 Den 25. maj 2010 Forslag til lokalplan nr. 886 Cityformål på godsbanearealet ved Skovgaardsgade, Århus Midtby Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde, der omfatter del af matr. nr. 2202b Århus Bygrunde samt alle parceller der efter den udstykkes i området. Forslaget betyder: Området må anvendes til cityformål i form af funktioner til kultur, handel og service samt offentlige funktioner. Forslaget kan ses på: Borgerservice på Rådhuset, Åby, Risskov og Viby Bibliotek Hovedbiblioteket, Mølleparken, Århus, Bygningsinspektoratet, Kalkværksvej 10, Århus og fra onsdag den 26. maj 2010 til onsdag den 21. juli Derefter vil kommunen tage endelig stilling til planen. I henhold til 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens 3, stk. 1, nr. 3. Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Århus Kommunes afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på til Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse. Forslaget kan købes på: Borgerservice på Rådhuset, Åby, Risskov, Viby Bibliotek og Hovedbiblioteket for 60 kr. Deres mulighed: Hvis De mener, at forslaget bør ændres, eller De i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes De sende Deres bemærkninger til Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8100 Århus C, senest den 21. juli VEND!

2 Lokalplanens indhold Området er udlagt til cityformål i form af funktioner til kultur, handel og service samt offentlige funktioner. Funktioner til kultur, handel og service omfatter restaurationer, cafeer, udstillings-, kultur-, undervisning- og konferencevirksomhed i tilknytning til kulturproduktionscentret, sports- og fritidsaktiviteter, kontorer og lignende samt detailhandelsbutikker i tilknytning til aktiviteterne i kulturproduktionscentret. Der må i området opføres og indrettes gæsteboliger til kulturproduktionscentret. Gæsteboliger må alene placeres i den tidligere godsbanegårds administrationsbygning. Det samlede bruttoetageareal til gæsteboliger må ikke overstige 400 m². Det samlede maksimale bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige m². Den enkelte kiosk må højst have et bruttoetageareal på 100 m². Den enkelte butik for handel med udvalgsvarer må højst have et areal brutto på 500 m². Lokalplanens område skal vejbetjenes fra en tilslutning til den offentlige vej Skovgaardsgade. Der skal udlægges areal til stiforbindelser. Inden for området skal udlægges areal til 45 bilparkeringspladser- heraf 5 handicapparkeringspladser og 300 cykelparkeringspladser. Nybyggeriet skal opføres som lavenergibebyggelse. Der må i alt opføres m² omfattende både bevaringsværdig og ny bebyggelse. Ny bebyggelse må højst opføres i 2 etager foruden ophold på tage. Intet punkt af ny bebyggelse må være højere end 20 m over terræn. I tilknytning til bevaringsværdige bygninger må etableres trapper, ramper herunder læsseramper og lignende mindre bygningsdele samt bygningsanlæg. De bevaringsværdige bygninger må ombygges og istandsættes, herunder må der ske frilægning mod sydvest af kælderetagen af den tidligere administrationsbygning. Til facade- og tagbeklædning må ikke benyttes reflekterende materiale, som kan give anledning til væsentlige gener for omgivelserne. Skiltning og reklamering på en ejendom må kun foretages med tilladelse fra Århus Kommune. Der må ikke opsættes synlige udendørs radio- og tvantenner, herunder parabolantenner på nuværende bygninger. På ny bebyggelse må der dog opsættes parabolantenner med en diameter på op til 1 m og antenner i øvrigt med en højde på op til 1 m over den højeste del af tagfladen. På opholdsarealet må der ikke opføres bebyggelse, men arealet må indrettes med anlæg og installationer for fritids- sports-, scene- og udstillingsaktiviteter og lign. Beplantning, belysning, befæstning og udstyr i øvrigt skal godkendes af Århus Kommune. Vejtrafikstøj og virksomhedsstøj skal overholde de gældende grænseværdier for området. For lokalplanområdet som helhed er der fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering m.m., bebyggelsens udseende, opholdsarealer, hegn og beplantning, støjforhold og særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse. Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelse af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- og anlægsarbejde. Retsvirkningerne af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. Bestemmelserne i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den pågældende dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensationen eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan. Med venlig hilsen Torben Simonsen

3 Århus Kommune Lokalplan nr.: Cityformål på godsbanearealet ved Skovgaardsgade, Århus Midtby 886 Forslag Silkeborgvej Skovgaardsgade Carl Blochs Gade Sonnesgade Frederiks Allé Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr.: 56 Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Marts 2010

4 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Spanien 19, værelse Århus C Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Borgerservice på Rådhuset samt Risskov, Viby og Åby Bibliotek Tlf Kortgrundlag Århus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen i samarbejde med: Thunøgade 40, 8000 Århus C. Tlf Fax

5 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 886 Cityformål på godsbanearealet ved Skovgaardsgade, Århus Midtby INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Opholdsarealer, hegn og beplantning Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af forslaget til lokalplanen Retsvirkninger af lokalplanen LOKALPLANKORT Vedtagelsespåtegninger Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 886

6 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område beliggende på det tidligere godsbaneareal ved Skovgaardsgade, Sonnesgade og til dels Carl Blochs Gade i bydelen Vesterbro, som er en del af Midtbyen. Lokalplanområdet, der er ca m 2, var ved planens udarbejdelse kommunalt ejet og beliggende i byzone. På matrikelkortet på side 18 er vist ejerforhold. Beskrivelse af området Lokalplanområdet er bebygget med den tidligere godsbanegård, som blev opført i efter tegninger af statsbanernes overarkitekt Heinrich Wenck på arealerne ved Mølleengen. Godsbanegården fremstår med sin administrationsbygning mod Skovgaardsgade som et monumentalt bygningsværk, der er identitetsskabende for hele byområdet. Administrationsbygningen er symmetrisk opbygget med klassicistiske portaler, fremspringende facadekviste med nybarokke gavle, halvpiller i facaden, vinduesakser og et helvalmet tag med kobberbeklædte kviste med nybarokke tagformer. Luftfoto af lokalplanområdet med omgivelser. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

7 3 Tagryggen prydes af en kobberbeklædt tagrytter med et løgformet spir og fire kobberbeklædte udluftningshætter. Bygningens facader er opført med røde, blødstrøgne sten, og taget er beklædt med vingetagsten. Sålbænke, portaler og gesimser er udført af profilerede sandsten. Godsbanehallerne er sammenbyggede med administrationsbygningen og opført som søjlefrie bygninger bygget op af limtræsbuer. Facaderne er opført som aflukkede ydermure med porte, der oprindeligt havde nybarokke porte i fladbuede murhuller suppleret med enkelte vinduer. Tagene står som sadeltage dækket med tagpap. I tagfladerne danner gennemgående bånd af rytterlys markante arkitektoniske elementer. På bygningernes ydersider er tagene forlænget som halvtage båret af trægitterspær. Hallerne ligger på et hævet plateau ca. 1,25 m over terræn. Den nordre godsbanehal er den største med en samlet længde på ca. 150 m. Tilsvarende er den samlede længde af den sydligste godsbanehal ca. 130 m. Størrelsesforskellen skyldes, at mængden af udgående gods var større end mængden af indgående gods. Godbanegårdens administrationsbygning og godsbanehallerne er udpeget som bevaringsværdige bygninger med høj bevaringsværdi. Disse bygninger bevares. Godsbanehallerne er i dag forbundet med en overdækning og en tværgående mellembygning, som begge nedrives. Terrænet ved godsbanegården er lavtliggende og forholdsvist fladt. Godsbanegården set fra nord i Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

8 4 Planens baggrund og mål Denne lokalplan muliggør anvendelse af lokalplanområdet til cityformål, herunder et kulturproduktionscenter i den tidligere godsbanegård. Lokalplanlægningen er første etape af en plan om byomdannelse af den nordlige del af godsbanearealerne. Det er hensigten, at godsbanearealerne skal danne en ny bydel og fremstå som en integreret del af Århus Midtby. Den nye bydel skal derfor indtænkes som en del af den samlede planlægning af Århus City og fungere som bindeled til området omkring Musikhuset fra vest og derved færdiggøre den ufuldendte akse fra Rådhuset gennem Scandinavian Congress Center. I 2008/2009 blev der udarbejdet en dispositionsplan for både de sydlige og de nordlige godsbanearealer. Dispositionsplanen fastlægger de overordnede rammer for området. I april 2009 udskrev Århus Kommune i samarbejde med Realdania en byplankonkurrence om en helhedsplan for byomdannelsen af det nordlige godsbaneareal og en konkurrence om etablering af et kulturproduktionscenter med udgangspunkt i den eksisterende godsbanegård. Den principielle beslutning om etablering af et produktionscenter for billedkunst, scenekunst og litteratur på godsbanegården blev truffet med vedtagelsen af Kulturpolitik En realisering af projektet blev fastlagt i Kulturpolitik , som Byrådet vedtog i marts 2008 i forlængelse af Illustration af vinderprojektet for helhedsplanen for det nordlige godsbaneareal og for et kulturproduktionscenter på de tidligere godsbanearealer. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

9 5 kulturforliget Kulturen på skinner frem mod 2017, der blev indgået i januar På baggrund af dispositionsplanen og konkurrencen skal der udarbejdes en detaljeret helhedsplan for det nordlige godsbaneareal. Helhedsplanen skal fastlægge anvendelsen og udformningen af området. I efteråret 2009 blev Hans Ulrik Jensen A/S med rådgiverne 3XN A/S, Exners Tegnestue A/S og NORD arkitekter aps som arkitekter og Søren Jensen A/S som ingeniør udpeget som vinder af såvel konkurrencen for helhedsplanen som af konkurrencen for kulturproduktionscentret. Det er vinderprojektet for kulturproduktionscentret, der ligger til grund for udarbejdelsen af lokalplanen. Kulturproduktionscentret vil indeholde kunsthal, musikscener, billetsalg, musikcafé, værksteder, kontorfunktioner, auditorium og lignende samt detailhandel i relation til disse funktioner. Derudover vil kulturproduktionscentret indeholde kulturproduktionscentrets driftsorganisation, Kulturforvaltningen, Århus Filmværksted, gæsteboliger og lignende. Planens hovedtræk Lokalplanen muliggør opførelse af et kulturproduktionscenter. Lokalplanen omfatter således ikke de øvrige områder omfattet af helhedsplanen. Lokalplanen udlægger området til cityformål i form af funktioner til kultur, handel og service samt offentlige funktioner, herunder kulturproduktionscenter. I lokalplanområdet må der opføres og indrettes boliger i form af gæsteboliger til kulturproduktionscentret. Inden for lokalplanens område må der opføres maksimalt m² etageareal. I området kan der tilsammen højst etableres m² bruttoetageareal til detailhandel i form af udvalgsvarebutikker i tilknytning til aktiviteterne i kulturproduktionscentret og kiosker. Den enkelte udvalgsvarebutik må højst have et bruttoetageareal på 500 m², og den enkelte kiosk må højst have et bruttoetageareal på 100 m². Lokalplanen angiver bevaringsværdige bygninger, der omfatter den tidligere administrationsbygning ved Skovgaardsgade og de to godsbanehaller. Endvidere udlægges ét byggefelt for placeringen af ny bebyggelse, der må være i højst 2 etager foruden ophold på taget og have en bygningshøjde på maksimalt 20 m. Bebyggelsens udseende Godsbanegårdens bevaringsværdige administrationsbygning og godsbanehaller danner rammen for kulturproduktionscentret. Den nye bebyggelse, der placeres mellem de bevaringsværdige bygninger, fremstår som en markant bygning med et nutidigt arkitektonisk udtryk i oplevelsesrig kontrast til det gamle bygningsanlæg. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

10 6 Lokalplanen fastlægger, at bevaringsværdige bygninger kan ombygges og istandsættes med respekt for den oprindelige arkitektur og byggeskik i princippet som vist på illustrationerne på siderne 9, 11 og 13. Ombygningen omfatter bl.a. en delvis frilægning af kælderetagen af den tidligere administrationsbygning mod sydvest ind mod et gårdrum med opholdsarealer. Lokalplanen fastlægger endvidere retningslinjer for udseende af ny bebyggelse, der skal fremstå med skrå tage og med mulighed for ophold på tage, hvorfra der er visuelle forbindelser til Midtbyen og til jernbaneterrænet samt Brabrand Ådal. Opholdsarealer Der udlægges opholdsareal mellem godsbanegårdens administrationsbygning og den nye bygning. Ubebyggede arealer skal gives et ordentligt udseende og indgå i en arkitektonisk og miljømæssig helhed. Veje og stier Lokalplanområdet vejbetjenes fra Skovgaardsgade. Fra Skovgaardsgade er der via Carl Blochs Gade både adgang til Århus Midtby og til Vestre Ringgade. Der udlægges areal til en intern vej gennem området. Den påtænkes ensrettet med indkørsel fra Skovgaardsgade nord for kulturproduktionscentret og med udkørsel til Skovgaardsgade syd for dette. Denne ensretning vil sikre en god og fleksibel udnyttelse af de samlede færdselsarealer til parkering, varelevering, renovation og lignende. Parkeringsbehovet er fastsat til 45 bilparkeringspladser - heraf 5 handicapparkeringspladser - og 300 cykelparkeringspladser. Bilparkeringspladserne skal placeres mellem vejene og den bevaringsværdige bebyggelse. Den interne vej gennem lokalplanområdet skal udover at vejbetjene kulturproduktionscentret også vejbetjene de tilstødende arealer og ejendomme, der grænser op til lokalplanområdet, herunder skal det sikres, at Banedanmark og DSB m.fl. har færdselsret til den interne vej gennem lokalplanområdet til brug for ambulancekørsel og servicetrafik mm. Der udlægges stiforbindelser for fodgængere fra Sonnesgade gennem området, henover vejen og pladsen mod syd, hvorfra der er adgang til kulturproduktionscentret, og videre til Carl Blochs Gade. Disse stiforbindelser skal videreføre den eksisterende fodgængerakse fra Park Allé via Rådhusparken og Musikhusparken til Scandinavian Congress Center gennem de nye bydele ved godsbane- og Ceres-arealerne. Eventuelt ændret fremtidig vejbetjening I forbindelse med udarbejdelse af en detaljeret helhedsplan for det nordlige godsbaneareal påregnes den primære vejadgang til hele området at skulle ske via Sø- Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

11 7 ren Frichs Vej ad en ny vejforbindelse. Vejbetjeningen af lokalplanområdet og dermed af kulturproduktionscentret kan derfor blive ændret. Eventuelle ændringer af vej- og stiforhold på baggrund af en detaljeret helhedsplan vil om fornødent blive sikret i en ny lokalplan. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

12 8 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

13 9 Planen viser et eksempel på, hvordan området kan bebygges og indrettes. Illustrationsplan Mål 1:1000 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

14 10 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

15 11 Illustrerende snit af de tidligere godsbanehaller og ny bebyggelse indrettet som kulturproduktionscenter. Mål 1:500. Illustrationen viser et eksempel på, hvordan bebyggelsen kan udformes og indrettes. Illustration af snit A-A angivet på illustrationsplanen på side 9. Mål 1:200. Illustrationen viser et eksempel på, hvordan vejen og parkering m.m. mod nordvest eventuelt kan indrettes. Illustrerende snit af de tidligere godsbanehaller og illustration af facade mod sydvest af ny bebyggelse indrettet som kulturproduktionscenter. Mål 1:500. Illustrationen viser et eksempel på, hvordan bebyggelsen kan udformes og indrettes. Illustration af snit B-B angivet på illustrationsplanen på side 9. Mål 1:200. Illustrationen viser et eksempel på, hvordan vejen og parkering m.m. mod sydøst eventuelt kan placeres. Illustration af facade mod nordøst af den tidligere godsbanegårds administrationsbygning. Mål 1:500. Illustrationen viser et eksempel på, hvordan facaden eventuelt kan komme til at se ud. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

16 12 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

17 13 Illustration af facade mod nordvest af den tidligere godsbanegård suppleret med ny bebyggelse. Mål 1:500. Illustrationen viser et eksempel på, hvordan facaden eventuelt kan komme til at se ud. Illustration af facade mod sydøst af den tidligere godsbanegård suppleret med ny bebyggelse. Mål 1:500. Illustrationen viser et eksempel på, hvordan facaden eventuelt kan komme til at se ud. Illustration af facadeudsnit, der viser princip for ombygning og istandsættelse af de tidligere godsbanehaller. Mål 1:500. Illustrationen viser et eksempel på, hvordan facaden eventuelt kan komme til at se ud. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

18 14 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

19 15 Modelfoto, som viser hovedidéen af vinderprojektet for et kulturproduktionscenter på de tidligere godsbanearealer. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

20 16 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 886

21 17 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at området anvendes til cityformål i form af funktioner til kultur, handel og service samt offentlige funktioner, bevaringsværdige bygninger - den tidligere godsbanegårds administrationsbygning og de tidligere godsbanehaller - bevares med mulighed for ombygning og istandsættelse med respekt for den oprindelige arkitektur og byggeskik. 2. Område og opdeling Stk. 1. Stk. 2. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet og omfatter jf. matrikelkortet på side 18 følgende matrikelnumre: del af matr. nr. 2202b Århus Bygrunde samt alle parceller der efter den udstykkes i området. Se fodnote 1. Lokalplanområdet er i byzone. 1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Århus Kommune, Teknik og Miljø. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 886

22 18 Matrikelkort mål 1:4000 Lokalplangrænse Kommunalt ejet 3. Anvendelse Stk. 1. Lokalplanområdet er udlagt til cityformål i form af funktioner til kultur, handel og service samt offentlige funktioner. Funktioner til kultur, handel og service omfatter restaurationer, caféer, udstillings-, kultur-, undervisnings- og konferencevirksomhed i tilknytning til kulturproduktionscentret, sports- og fritidsaktiviteter, kontorer og lignende samt detailhandelsbutikker i tilknytning til aktiviteterne i kulturproduktionscentret. Offentlige funktioner omfatter publikumsorienterede funktioner i form af kulturproduktionscenter samt offentlig administration og lignende. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 886

23 19 Stk. 2. Der må i området opføres og indrettes gæsteboliger til kulturproduktionscentret. Gæsteboliger må alene placeres i den tidligere godsbanegårds administrationsbygning. Det samlede maksimale bruttoetageareal til gæsteboliger, eksklusivt etageareal af eksterne trapperum og lignende, må ikke overstige 400 m². Stk. 3. Detailhandelsbutikker må kun omfatte kiosker samt handel med udvalgsvarer i tilknytning til aktiviteterne i kulturproduktionscentret, jf. 3, stk. 1. Det samlede maksimale bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige m². Stk. 4. Den enkelte butik for handel med udvalgsvarer må højst have et bruttoetageareal på 500 m². Den enkelte kiosk må højst have et bruttoetageareal på 100 m². Stk. 5. Placering af mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning skal godkendes af Århus Kommune, Teknik og Miljø, Byplanafdelingen. 4. Udstykning Stk. 1. Udstykning kan ske efter sokkelgrundprincip. Yderligere udstykning må kun finde sted efter godkendelse fra Århus Kommune, Teknik og Miljø. 5. Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Lokalplanens område skal vejbetjenes fra en tilslutning til den offentlige vej Skovgaardsgade. Se fodnote 2. Vejadgang til lokalplanområdet må kun etableres i punkterne A og D som vist på lokalplankortet. På lokalplankortet er med raster vist de arealer, der er udlagt til: Veje A - B og C - D... Vej B - C... 8,0 m bred 10,5 m bred Stk. 4. Fra vej A - B - C - D er der desuden vejadgange til øvrige naboejendomme og arealer, der grænser op til lokalplanområdet, herunder skal det sikres, at Banedanmark, DSB og andre jernbaneoperatører samt 2 Vejbetjeningen af lokalplanområdet kan blive ændret efter udarbejdelse af en detaljeret helhedsplan for det nordlige godsbaneareal. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 886

24 20 entreprenører og redningsmandskab har færdselsret ad denne vej gennem lokalplanområdet til brug for ambulancekørsel og servicetrafik m.v. til naboejendommen matr. nr. 2202a Århus Bygrunde. Se fodnote 2 og 3. Stk. 5. Stk. 6. Der skal udlægges areal til stiforbindelser med en udlægsbredde på 5 m for fodgængere mellem punkterne a og b og mellem punkterne c og d. Derudover skal der mellem punkterne b og c sikres areal/stiforbindelse for fodgængere i vejudlægget. Se fodnote 2. Der skal inden for lokalplanområdet udlægges areal til 45 bilparkeringspladser - heraf 5 handicapparkeringspladser - og 300 cykelparkeringspladser. Bilparkeringspladserne må kun placeres mellem den bevaringsværdige bebyggelse og vejen A-B henholdsvis vejen C-D. Stk. 7. Stk. 8. Ved vej- og stitilslutninger skal der sikres oversigtsarealer jf. gældende vejregler. Til sikring af 5, stk. 1-7, skal der til godkendelse hos Århus Kommune, Teknik og Miljø, fremsendes projekt for de nævnte vej-, sti- og parkeringsarealer. 6. Teknisk forsyning Stk. 1. Stk. 2. Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. Nybyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse klasse 1 i henhold til Bygningsreglement Se fodnote Bebyggelsens omfang og placering m.m. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Der må i lokalplanområdet i alt opføres maksimalt m² etageareal omfattende både bevaringsværdig og ny bebyggelse. Ny bebyggelse må højst opføres i 2 etager foruden ophold på tage. Intet punkt af ny bebyggelse må være højere end 20 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, eller til et i henhold til byggelovgivningen fastlagt niveauplan). Undtaget herfra er dog værn/brystning 3 4 Ved lokalplanens udarbejdelse er der i en deklaration, hvor DSB og Banedanmark har påtaleret, sikret færdselsret til en ambulancevej langs sporene ved ejendommens østlige skel sydøst for lokalplanområdet. Bestemmelse i stk. 4 om færdselsret har til formål at sikre, at lokalplanområdets interne vej kan anvendes som og erstatte den ambulancevej, der er anført i deklarationen. Da nybyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse, vil der i henhold til Planlovens 19, stk. 4, efter anmodning fra ejer, blive dispenseret fra 6, stk. 1. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 886

25 21 på tagarealer, som må være op til 1,5 m højere end den angivne maksimale bygningshøjde. Stk. 4. Stk. 5. Ny bebyggelse skal placeres i overensstemmelse med det på lokalplankortet viste byggefelt for ny bebyggelse bortset fra trapper, ramper - herunder læsseramper - miljøstationer, udhuse på maksimalt 20 m² og lignende, der kan placeres uden for byggefeltet efter godkendelse af Århus Kommune, Teknik og Miljø. Bevaringsværdige bygninger er angivet på lokalplankortet. I tilknytning til bevaringsværdige bygninger må etableres trapper, ramper - herunder læsseramper - og lignende mindre bygningsdele samt bygningsanlæg i princippet som vist på illustrationsplanen på side 9. Stk. 6. Stk. 7. Hvis de bevaringsværdige bygninger totalskades ved brand eller lignende, kan der opføres nye bygninger med en ydre fremtræden som de bevaringsværdige bygninger. Der må ske terrænreguleringer af det på lokalplankortet angivne opholdsareal i forbindelse med delvis frilægning af kælder i den tidligere godsbanegårds administrationsbygning mod sydvest. Øvrige terrænreguleringer må kun foretages efter tilladelse fra bygningsmyndigheden. Regulering på indtil 0,30 m i forhold til eksisterende terræn i forbindelse med byggemodningen kan dog finde sted uden tilladelse fra bygningsmyndigheden. 8. Bebyggelsens udseende Bevaringsværdige bygninger Stk. 1. De bevaringsværdige bygninger, der er angivet på lokalplankortet, må ikke nedrives uden Århus Kommune, Teknik og Miljøs godkendelse. De bevaringsværdige bygninger må ombygges og istandsættes, herunder må der ske frilægning mod sydvest af kælderetagen af den tidligere administrationsbygning, idet ændringer af bygningernes ydre fremtræden skal ske med respekt for den oprindelige arkitektur og byggeskik. Stk. 2. Stk. 3. Facader på bevaringsværdige bygninger skal udformes i princippet som vist på illustrationerne på side 9, 11 og 13. De på lokalplankortet viste nedre tagflader, mrkt. T1, på de tidligere godsbanehaller skal have en ensartet, mørk tagbeklædning. De på lokalplankortet viste øvre tagflader, mrkt. T2, på rytterlyskonstruktionen på de tidligere godsbanehaller skal have en ensartet, mørk Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 886

26 22 tagbeklædning, der kan udføres som solpaneler efter Århus Kommune, Planlægning og Byggeris godkendelse af farve, materialer og udformning. Øvrig bebyggelse Stk. 4. Stk. 5. Ny bebyggelse skal udformes i princippet som vist på illustrationerne på side 9, 11, 13 og 15. Se fodnote 5. Facader på ny bebyggelse må som hovedprincip kun opføres af følgende materialer og kombinationer heraf: Glas, Fiberplader, malede og/eller pudsede, Beton og fiberbeton, Tegl, Natursten, Træ, Stål, zink, kobber og aluminium, herunder metalliske, perforerede, profilerede plader og strækmetal. Endvidere må der på facader på ny bebyggelse anvendes energiproducerende paneler, ligesom facader på ny bebyggelse må begrønnes med beplantning. Derudover kan facader på ny bebyggelse fremstå lysende, og der kan etableres dynamiske og blinkede overflader, der ikke må give anledning til væsentlige gener for trafikken på de omgivende veje eller nærliggende bebyggelser. Stk. 6. Stk. 7. Ny bebyggelse skal udformes med skrå tage i princippet som vist på illustrationerne på side 9, 11, 13 og 15. Tage på ny bebyggelse må som hovedprincip kun opføres af følgende materialer og kombinationer heraf: Glas, Kunstbanebelægning og tagpap, Beton og fiberbeton, Tegl, Træ, Stål, zink, kobber og aluminium, herunder metalliske, profilerede plader og strækmetal. Endvidere må der på tage på ny bebyggelse etableres energiproducerende anlæg, ligesom tage på ny bebyggelse må begrønnes med beplantning. Derudover kan tage på ny bebyggelse fremstå lysende, og der kan etableres dynamiske og blinkede overflader, der ikke må give anledning til væsentlige gener for trafikken på de omgivende veje eller nærliggende bebyggelser. 5 Udgangspunktet for bestemmelsen er vinderprojektet fra projektkonkurrencen for Kulturproduktionscenter og Byudvikling på Godsbanearealerne. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 886

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 886

Århus Kommune Lokalplan nr. 886 Århus Kommune Lokalplan nr. 886 Cityformål på godsbanearealet ved Skovgaardsgade, Århus Midtby Oktober 2010 Århus Kommune Lokalplan nr.: Cityformål på godsbanearealet ved Skovgaardsgade, Århus Midtby 886

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 829 Udvidelse af ARoS Aarhus Kunstmuseum

Forslag til lokalplan nr. 829 Udvidelse af ARoS Aarhus Kunstmuseum Den 4. december 2007 Forslag til lokalplan nr. 829 Udvidelse af ARoS Aarhus Kunstmuseum Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 670 Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby KONGSBAK INFORMATIK Marts 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger ved 670 Oldjordsvej

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag. Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af ARoS Aarhus kunstmuseum Indeholder tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001

Forslag. Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af ARoS Aarhus kunstmuseum Indeholder tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af ARoS Aarhus kunstmuseum Indeholder tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001 829 Silkeborgvej Vesterbrogade Forslag Thorvaldsensgade Carl Blochs Gade Åboulevarden Vester

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand Indeholder tillæg nr.

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 797 Parkeringshus ved Århus Sygehus, Peter Sabroes Gade December 2007 Trøjborgvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Parkeringshus ved Århus Sygehus, Peter Sabroes Gade 797 Peter

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. november 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 863

Århus Kommune Lokalplan nr. 863 Århus Kommune Lokalplan nr. 863 Område til cityformål ved H. H. Seedorffs Stræde og Østergade Se endvidere lokalplan nr. 591 Oktober 2009 Sønder Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til cityformål

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 755 Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde KONGSBAK INFORMATIK Juni 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde 755 Indeholder tillæg nr. 81 til Kommuneplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 Århus Kommune Lokalplan nr. 673 Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 KONGSBAK INFORMATIK Februar 2005 Århus Kommune Lokalplan

Læs mere

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej Østergårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger ved tidligere Ask Højskole 807 forslag Nordgårdsvej Askgårdsvej Østergårdsvej Balskildevej Ask Sletholmsvej Statistikområde/distrikt nr.: 7.50 Registreringskortblad

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 383 Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. 383) KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune. Tillæg til lokalplan nr.: Bolig-

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udvidelse af Den Gamle By. Februar 2007 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udvidelse af Den Gamle By. Februar 2007 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 789 Udvidelse af Den Gamle By KONGSBAK INFORMATIK Februar 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af Den Gamle By Indeholder tillæg nr. 101 til Kommuneplan 2001 789 Langelandsgade

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre Ringgade. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre Ringgade. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 699 Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre Ringgade. KONGSBAK INFORMATIK December 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 847

Århus Kommune Lokalplan nr. 847 Århus Kommune Lokalplan nr. 847 Boliger på Bjørnholms Allé i Viby Oktober 2009 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger på Bjørnholms Allé i Viby Indeholder tillæg nr. 125 til Kommuneplan 2001 847 Åhavevej

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 806 Område til cityformål ved Vesterbro Torv, Vester Allé, Vestergade og Vesterport, Århus Midtby Januar 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til City-formål ved Vesterbro

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 779 Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj KONGSBAK INFORMATIK November 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til boliger og liberale erhverv ved

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 798 Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby 798 ls Vej Skejbyvej Ladefogedvej Sommerlystvej Randersvej

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem.

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. august 2016 Lokalplan 1044, Etageboliger og erhverv ved Godsbanen - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 121. for et område ved Asgårdsvej 3

Lokalplan nr. 121. for et område ved Asgårdsvej 3 Lokalplan nr. 121 for et område ved Asgårdsvej 3 Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Betty Nansen Teatret at opføre en ny bygning med plads til tidssvarende værkstedsfunktioner og øverum.

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 22. december Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 22. december Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. december 2010 Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 899 Erhvervsbyggeri ved Åboulevarden, Mindebrogade og Fiskergade, Århus

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere