Forslag til budget 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til budget 2011"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Forslag til budget 2011 Forslag til budget 2011

2 forslag til budget 2011 københavns kommune økonomiforvaltningen august

3 2

4 indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Indledning... 9 Københavns Kommunes økonomi...10 Generelle bemærkninger Del 1: Rammer og forudsætninger for budgetforslaget...11 Del 2: Udfordringer og initiativer i Københavns Kommune...18 Indledende tabeller Budgetteringsforudsætninger...22 Udvalgenes budgetbidrag...23 Flerårsoversigt...24 Revisionen Udvalgsafsnit...29 Bevillingsoversigt...31 Bevillingstabel: Intern Revision...33 Bevillingstabel: Pulje til udvidet forvaltningsrevision...33 Borgerrådgiveren Udvalgsafsnit...37 Bevillingsoversigt...40 Bevillingstabel: Borgerrådgiveren...41 Beredskabskommissionen Udvalgsafsnit...45 Bevillingsoversigt...47 Bevillingstabel: Redningsberedskabet...48 Økonomiudvalget Udvalgsafsnit...51 Bevillingsoversigt...59 Bevillingstabel: Fælles driftspuljer...61 Bevillingstabel: Fælles rammepuljer...62 Bevillingstabel: Økonomisk Forvaltning, drift...63 Bevillingstabel: Tjenestemandspensioner...64 Bevillingstabel: Københavns Koncernservice...65 Bevillingstabel: Forsikring...66 Bevillingstabel: Lønkontraktsekretariat...66 Bevillingstabel: Fællessystemer og driftsaftaler...67 Bevillingstabel: Arbejdsskadepuljen

5 indholdsfortegnelse Bevillingstabel: Lokaludvalg...68 Bevillingstabel: Københavns Brandvæsen...68 Bevillingstabel: Skorstensfejervæsenet...69 Bevillingstabel: Fælles anlægspuljer...69 Bevillingstabel: Salg af rettigheder mv...70 Bevillingstabel: Økonomisk Forvaltning, anlæg...71 Bevillingstabel: Københavns Koncernservice, anlæg...72 Bevillingstabel: Boligstøtte...72 Bevillingstabel: Finansposter...73 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Udvalgsafsnit...79 Bevillingsoversigt...84 Bevillingstabel: Kultur og Fritid, drift...86 Bevillingstabel: Kultur og Fritid, anlæg...89 Bevillingstabel: Københavns Ejendomme, drift...90 Bevillingstabel: Københavns Ejendomme, efterspørgselsstyrede overførsler...93 Bevillingstabel: Københavns Ejendomme, anlæg...93 Bevillingstabel: Finansposter...96 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET Udvalgsafsnit Bevillingsoversigt Bevillingstabel: Dagtilbud, rammestyret drift Bevillingstabel: Dagtilbud special, rammestyret drift Bevillingstabel: Administration, rammestyret drift Bevillingstabel: Dagtilbud Efterspørgselsstyret service Bevillingstabel: Dagtilbud special, efterspørgselsstyret service Bevillingstabel: Undervisning, efterspørgselsstyret service Bevillingstabel: Specialundervisning, efterspørgselsstyret service Bevillingstabel: Sundhed, efterspørgselsstyret service Bevillingstabel: efterspørgselsstyrede overførsler Bevillingstabel: Anlæg Bevillingstabel: Finansposter SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET Udvalgsafsnit Bevillingsoversigt Bevillingstabel: Sundhed, rammebelagt drift Bevillingstabel: Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift Bevillingstabel: Administration, rammebelagt drift Bevillingstabel: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service Bevillingstabel: Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg Bevillingstabel: Sikringsydelser til ældre, Efterspørgselsstyrede overførsler Bevillingstabel: Finansposter

6 indholdsfortegnelse SOCIALUDVALGET Udvalgsafsnit Bevillingsoversigt Bevillingstabel: Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift Bevillingstabel: Hjemmepleje, Rammebelagt drift Bevillingstabel: Voksne med særlige behov, rammebelagt drift Bevillingstabel: Stofafhængige, rammebelagt drift Bevillingstabel: Handicappede, rammebelagt drift Bevillingstabel: Tværgående opgaver og administration, rammebelagt Bevillingstabel: Hjemmepleje, Efterspørgselsstyret service Bevillingstabel: Handicappede, Efterspørgselsstyret service Bevillingstabel: Anlæg Bevillingstabel: Efterspørgselsstyrede overførsler Bevillingstabel: Finansposter TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Udvalgsafsnit Bevillingsoversigt Bevillingstabel: Ordinær, drift Bevillingstabel: Parkering Bevillingstabel: Byfornyelse, ydelsesstøtte Bevillingstabel: Takstfinansieret, drift Bevillingstabel: Ordinær, anlæg Bevillingstabel: Byfornyelse, anlæg Bevillingstabel: Takstfinansieret, anlæg Bevillingstabel: Efterspørgselsstyrede overførsler Bevillingstabel: Finansposter Beskæftigelses- og integrationsudvalget Udvalgsafsnit Bevillingsoversigt Bevillingstabel: Beskæftigelsesindsats Bevillingstabel: Administration Bevillingstabel: Efterspørgselsstyret indsats Bevillingstabel: Efterspørgselsstyrede overførsler Bevillingstabel: Integrationsaktiviteter Bevillingstabel: Administration, anlæg Bilag KL s aftale om kommunernes økonomi for 2011 med regeringen Bevillingsregler Takstbilag Summarisk Investeringsoversigt Investeringsoversigt

7 6

8 FORSLAG TIL BUDGET

9 8

10 INDLEDNING INDLEDNING Københavns Kommunes budgetforslag 2011 består af: Generelle Bemærkninger, der omfatter et generelt afsnit om kommunens økonomi, udfordringer og initiativer og en bilagsdel Økonomiudvalget, Revisionsdirektoratet og Borgerrådgiverens budgetbidrag Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag Socialudvalgets budgetbidrag Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag Generelle Bemærkninger er i budgetforslag 2011 opdelt i to dele. Første del beskriver rammer og forudsætninger for budgetforslaget. Det tages udgangspunkt i den aktuelle økonomiske situation med svag økonomisk vækst, forventninger om fortsat stigende ledighed og underskud på den offentlige saldo. Derefter gennemgås hovedlinierne i økonomiaftalen for 2011 mellem KL og regeringen og dens betydning for Københavns Kommune. Endelig ses på effektiviseringsstrategien for 2011, den demografiske udvikling i Københavns Kommune, aktuelle initiativer på børneområdet og initiativer i 2010 for at styrke beskæftigelsen i København. Afslutningsvis redegøres for de konkrete forudsætninger for budgetforslaget. I anden del beskrives Københavns rolle som vækstmotor for hele landet og byens styrker og svagheder i den henseende. Derudover beskrives aktuelle og fremadrettede initiativer for at styrke vækst, tryghed og livskvalitet i København. Aftalen om kommunernes økonomi for 2011 mellem KL og regeringen er optrykt i bilag 1. Bilag 2 indeholder kommunens Bevillingsregler, bilag 3 er Københavns Kommunes Takstbilag og bilag 4 er Summarisk investeringsoversigt og Investeringsplan for Ydelseskataloget, der indeholder detaljerede beskrivelser af kommunens aktivitetsområder, er ikke optrykt i budgetforslaget. Københavns Kommunes ydelseskatalog har ændret form i forhold til tidligere. For at øge overskueligheden i ydelseskataloget, og sikre fokus på de vigtigste serviceområder, er der udarbejdet færre ydelsesbeskrivelser, og der er ikke længere krav om, at hele udvalgets budget er beskrevet vha. ydelserne. Ligeledes kan Status på opgaver og projekter i forlængelse af budgetvedtagelsen for 2010 findes på kommunens hjemmeside under Økonomi og budget, under budget og regnskaber og er derfor ikke optrykt i budgetforslaget. 9

11 INDLEDNING købehavns kommunes økonomi Mio. kr. (2010-priser) Budgetforslag 2011 Vedtaget Budget = indtægt DRIFTS- OG ANLÆGSPOSTER Driftsvirksomhed i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration DRIFT- OG ANLÆGSUDGIFTER I ALT FINANSIELLE POSTER 7. Renter Afdrag på lån Finansforskydninger Bloktilskud mv Skatter FINANSINDTÆGTER I ALT TOTAL

12 GENERELLE BEMÆRKNINGER DEL 1: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET I denne del beskrives først rammerne for budgetforslaget, herunder den makroøkonomiske situation, økonomiaftalen for 2011, effektiviseringsstrategi 2011, den demografiske udvikling i København og aktuelle initiativer på børne- og beskæftigelsesområdet. Afslutningsvis redegøres for de konkrete forudsætninger for budgetforslaget. Den makroøkonomiske situation Den økonomiske og finansielle krise der har præget dansk økonomi siden efteråret 2008 ser ud til at være aftagende. Efter en kraftig vækst i ledigheden og faldende produktion i den danske økonomi i 2009, er stigningen i ledigheden aftaget og der har været en positiv vækst i BNP i første halvår af På trods af vendingen er aktiviteten i dansk økonomi fortsat væsentligt lavere end før krisen. I Danmark såvel som i mange andre lande reagerede man på den økonomiske krise med lempelser af både penge- og finanspolitikken. Det Økonomiske Råd vurderer, at tiltagene har bidraget til at begrænse krisens omfang, men påpeger samtidig at de har ført til stort underskud på de offentlige finanser. Finansministeriet forventede i maj 2010, at aktiviteten i den danske økonomi i 2010 vil være 1,4 pct. højere end i 2009, og at den i 2011 vil være yderligere 1,7 pct. højere end i Regeringen har dermed lavere forventninger til 2010 end Det Økonomiske Råd, der forventer en vækst i BNP på 1,7 pct. i Til gengæld forventer Det Økonomiske Råd, at væksten i 2011 reduceres til 1,1 pct. Nøgletal fra Finansministeriets prognose for dansk økonomi, maj 2010 Realiseret Forventet Realvækst i BNP (pct.) 1,7-0,9-4,9 1,4 1,7 Ledighed (1.000 personer) Forbrugerprisindeks (stigning, pct.) 1,7 3,4 1,3 2,3 1,8 Kontantpris på enfamilieshuse (stigning, pct.) 4,9-3,6-13,8 1,5 1 Offentlig saldo (mia. kr.) 80,6 59,8-46,7-88,2-78,6 Kilde: Finansministeriet: Økonomisk Redegørelse maj

13 GENERELLE BEMÆRKNINGER DEL 1: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET Forventningerne til en forbedret økonomisk situation viser sig også ved, at Finansministeriet forventer højere inflation i 2010 end i 2009, og at der forventes en lille stigning i huspriserne på 1,5 pct. i Ledigheden vokser ikke længere med samme hast som i 2009, men hverken Finansministeriet eller Det Økonomiske Råd forventer at ledigheden topper før i Fortsat stigende ledighed Siden oktober 2008, hvor den økonomiske krise for alvor satte ind, er ledigheden i Danmark steget fra 1,6 pct. af arbejdsstyrken til et foreløbigt højdepunkt på 4,7 pct. i januar Siden er ledigheden aftaget og i juni 2010 var landets samlede ledighed på 3,8 pct. Det svarer til, at der i juni 2010 var fuldtidsledige, hvilket er ca flere end i september Det forventes dog, at ledigheden vil stige igen i 2010 og Finansministeriet forventer ledige i 2010 stigende til ledige i Det svarer til en arbejdsløshedsprocent på hhv. 4,5 pct. og 4,7 pct. af arbejdsstyrken. Det Økonomiske Råd forventer, at der i 2010 vil være ledige, mens tallet i 2011 vil stige til personer. De økonomiske vismænd er således mere optimistiske end Finansministeriet når det gælder 2010, men mindre optimistiske når det gælder Både hvad angår økonomisk vækst og ledighed. København, der har et højere ledighedsniveau end Danmark som helhed, har også været ramt af den stigende ledighed, jf. figur 1. I september 2008 var ledigheden i København på 2,8 pct., mens den i juni 2010 var på 5,4 pct. I samme periode steg ledigheden i Danmark som helhed fra 1,5 til 3,8 pct. Frem til januar 2010 var stigningstaksten i København mindre end i hele landet. Siden januar 2010 er ledigheden imidlertid faldet hurtigere i hele landet end i København. Figur 1. Ledighedsudviklingen i Københavns Kommune og hele landet siden september 2008 Pct Kilde: Danmarks Statistik Fuldtidsledige i pct af arbejdsstyrken sep.-08 okt.-08 nov.-08 dec.-08 jan.-09 feb.-09 mar.-09 apr.-09 maj-09 jun.-09 jul.-09 aug.-09 sep.-09 okt.-09 nov.-09 dec.-09 jan.-10 feb.-10 mar.-10 apr.-10 maj.-10 jun.-10 København Hele landet På landsplan er ledigheden størst for unge mellem 25 og 39 år. Denne gruppe havde ifølge senest opgørelse fra juni 2010 en ledighedsprocent på 4,5 pct. Den laveste ledighed findes blandt personer på 60 år og derover med en ledighed på 2,3 pct. I København findes den største ledighed i blandt de årige. De årige havde i juni 2010 den højeste ledighed på 6,6 pct. mens tallet for gruppen mellem 30 og 39 år var 6,3 pct. De åriges ledighed i København var 4,5 pct. og dermed det samme som på landsplan. Figur 2. Ledigheden i Københavns Kommune og hele landet fordelt på aldersgrupper, juni 2010 Pct Alder i alt år år år år år 60 år og derover Kilde: Danmarks Statistik Fuldtidsledige i pct af arbejdsstyrken København Hele landet Den offentlige saldo forværret Den offentlige saldo er siden 2008 forværret fra et overskud på 60 mia. kr. til et forventet underskud i 2010 på 88 mia. kr. og i 2011 på forventet 79 mia. kr. Det store underskud betyder, at Danmark ikke længere lever op til kravene i EU s Vækst- og Stabilitetspagt. På den baggrund har regeringen bebudet, at der de kommende tre år ikke må ske en stigning i de offentlige udgifter. Det har blandt andet ført til en økonomisk stramning for kommunerne i økonomiaftalen for Økonomiaftalen for 2011 og dens betydning for Københavns Kommune Københavns Kommune er som medlem af KL omfattet af den aftale om kommunernes økonomi i 2011 som KL indgik med regeringen den 12. juni Aftalen indebærer, at styringen af kommunernes driftsudgifter strammes yderligere. Nogle af de centrale elementer i aftalen er nulvækst i kommunernes serviceudgifter og skrappere sanktioner, hvis kommunerne overtræder den indgåede aftale. Økonomiaftalen giver mulighed for at fortsætte en højt niveau for anlægsinvesteringer og så lægger den op til bedre styring af udgifterne til specialområderne. Nulvækst i serviceudgifter I 2011 må kommunernes udgifter til service ikke overskride niveauet for 2010 reguleret for pris- og lønudviklingen, samt mer- 12

14 GENERELLE BEMÆRKNINGER DEL 1: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET opgaver. Det betyder, at Københavns Kommune hverken kompenseres for øgede serviceudgifter som følge af den demografiske udvikling eller for øgede udgifter til det specialiserede socialområde. Udgiftsstigninger på disse og andre områder skal derfor håndteres inden for kommunens nuværende serviceramme. Intet anlægsloft Hvor der i 2010 blev aftalt finansiering til anlæg for 20 mia. kr. er anlægsniveauet i 2011 sænket til 15 mia. kr. ekskl. ældreboliger. Det svarer til niveauet i aftalen for I rammen på de 15 mia. er inkluderet 2 mia. kr. fra regeringens kvalitetsfond. Sænkning af anlægsniveauet i 2011 er et led i genopretningen af den offentlige økonomi, hvor regeringen mener, at der er behov for at tilpasse anlægsaktiviteten i kommunerne til et mere normalt leje. Aftalen indeholder ikke et anlægsloft, hvorfor kommunerne gerne må investere mere end 15 mia. kr. til anlæg. For København betyder aftalen således, at kommunen kan fastholde de planlagte anlægsinvesteringer, som alene i 2011 indeholder bruttoanlægsudgifter for ca. 3 mia. kr. afgrænses til kun at omfatte støtte i mindst 12 timer om ugen, at specialundervisning ikke skal kunne tildeles alene på baggrund af en diagnose samt at den anbringende kommune skal godkende specialundervisningstilbuddet i beliggenhedskommunen. Overførselsindkomster Kommunernes udgifter til overførsler, herunder kontanthjælp, er steget kraftigt de seneste år. Kommunernes overførselsudgifter er omfattet af den såkaldte budgetgaranti, der indebærer, at staten kompenserer kommunerne under ét for stigende udgifter på de konjunkturfølsomme områder samt udgifter til førtidspension. Udgifterne ligger væsentligt over det budgetterede niveau, og kommunerne får med økonomiaftalen en midtvejsregulering på 1,5 mia. kr. til dækning af de stigende overførselsudgifter i Midtvejreguleringen dækker også kommunernes øgede udgifter til medfinansiering af sundhedsområdet. Økonomiaftalen har derudover bl.a. fokus på det specialiserede socialområde, specialundervisning, overførselsindkomsterne, madordninger i dagtilbud og hjælp til økonomisk trængte kommuner. Opbremsning i udgifter til det specialiserede socialområde I Københavns Kommune har udgifterne til det specialiserede socialområde været stigende de senere år. I regnskab 2009 udgjorde udgifterne knapt 4 mia. kr. (2011 p/l) eksklusiv refusion. I forhold hertil er kommunens udgifter til området steget med 208 mio. kr. i det korrigerede budget for 2010 og de forventes at stige yderligere i Denne tendens gør sig gældende over hele landet. I økonomiaftalen er der aftalt en række initiativer der skal bidrage til opbremsning af udgifterne på det specialiserede socialområde. De omfatter bl.a. forenkling af de sociale rammeaftaler og kommunal overtagelse af koordineringsansvaret samt understøttelse af kommunerne i rollen som købere. Desuden iværksættes en analyse af styringen af området, herunder den statslige regulering på området. Færre udgifter til specialundervisning På linje med mange af landets øvrige kommuner er Københavns Kommunes udgifter til specialundervisning gennem de sidste år steget markant. Denne udvikling skyldes, at flere og flere børn udskilles til specialklasser og specialskoler. Fra er udgifterne til specialundervisning i København steget med 43,4 pct., samtidig med at antallet af elever i specialtilbud kun er vokset med 6,8 pct. Det er især andelen af elever i de dyreste specialtilbud, som er steget markant de seneste år. Regeringen og KL er i økonomiaftalen enige om i fællesskab at arbejde for en omstilling i folkeskolen, således at den bliver mere inkluderende. Konkret indebærer det, at specialundervisning Københavns Kommune har oplevet stigende udgifter til kontanthjælp, dog i mindre grad end på landsplan. Madordning i børnehaverne I økonomiaftalen for 2009 pålagde regeringen kommunerne at indføre en obligatorisk madordning i børnehaverne fra 1. januar Ordningen skulle finansieres gennem forhøjelse af forældrebetaling fra 25 til 30 pct. af bruttodriftsudgifterne. Det viste sig imidlertid, at det ikke var nok til at dække udgifterne til madordningerne. Kommunerne fik derfor i økonomiaftalen for 2010 et tilskud på op til 400 mio. kr. til madordningen, der tildeles afhængigt af antallet af børnehavebørn, der får serveret frokost. Samtidig blev ordningen udskudt, så kommunerne først var forpligtede til at indføre madordningen fra 1. januar 2011, men kunne opnå tilskud allerede i 2010, hvis de indførte ordningen. Efterfølgende besluttede Folketinget at gøre ordningen mere fleksibel, så forældrene får mulighed for at fravælge frokostmåltidet for den enkelte daginstitution. Samtidig indføres en særskilt 13

15 GENERELLE BEMÆRKNINGER DEL 1: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET betaling for frokosten, mens den maksimale egenbetaling for en daginstitutionsplads igen sættes ned fra 30 til 25 pct. af bruttodriftsudgifterne. Oven i dette udskydes fristen for kommunens levering af en frokostordning til august Kommunerne er således ikke forpligtet til at tilbyde frokost i daginstitutionerne før denne dato. Med økonomiaftalen for 2011 løftes bloktilskuddet permanent med 400 mio. kr. Københavns Kommune har fra 1. januar 2010 indført obligatoriske sunde madordninger i alle daginstitutioner. Som følge af lovændringen om en mere fleksibel madordning, får forældrene ultimo 2010 mulighed for at fravælge frokostmåltidet for den enkelte institution. Det vil i givet fald være fra 1. juli Hjælp til økonomisk trængte kommuner Flere af landets kommuner oplever vanskeligheder med at få budgetterne til at hænge sammen og har på den baggrund krævet, at der igen i økonomiaftalen for 2011 blev ydet støtte til vanskeligt stillede kommuner. KL og regeringen er i aftalen enige om at imødekomme et mindre antal kommuner. I økonomiaftalen er der således afsat en ramme for skattestigninger i udvalgte kommuner på 300 mio. kr. I 2010 var der en ramme for skattestigninger på 500 mio. kr. Derudover forhøjes puljen til vanskeligt stillede kommuner, i lighed med i 2010, fra 180 mio. kr. til 500 mio. kr. Begge tiltag omfordeler beløb fra det samlede bloktilskud til udvalgte kommuner, der er i en vanskelig økonomisk situation. Københavns Kommune bidrager i 2011 med 46 mio. kr. i bloktilskud som følge af disse to ordninger. Justerede rammer for aftalesystemet Økonomiaftalen for 2011 indeholder en række ændringer af aftalesystemet så der bliver skrappere sanktioner ved manglende aftaleoverholdelse. For det første vil 3 mia. kr. ud af balancetilskuddet i 2011 være betinget af, at kommunerne overholder aftalerne både vedrørende budget og regnskab. I 2009 og 2010 var der et betinget balancetilskud på 1 mia. kr. og det gjaldt alene i forhold til budget. For København indebærer stramningen, at kommunen kan miste bloktilskud i 2011 og 2012, hvis kommunerne under ét ikke overholder aftalen om nulvækst i serviceudgifterne i henholdsvis budget og regnskab Sanktionen er kollektiv og vil derfor også ramme København selvom København holder nulvæksten. For det andet forlænger regeringen den individuelle modregning i bloktilskuddet fra to til fire år for kommuner, der hæver skatten over aftalt niveau. Bortset fra skattepuljen på 300 mio. kr., videreføres regeringens skattestop med aftalen. Det betyder, at kommunerne under ét, skal holde skatten i ro. For at fremme incitamentet til skattenedsættelser vil der ske en justering af lovgivningen, således at kommuner der sænker skatten efter 2010 frit vil kunne hæve den til skatteniveauet i 2010 igen på et senere tidspunkt. For det tredje indføres der lovpligtige halvårsregnskaber som led i en tættere overvågning af budgetoverholdelse. Dette er en konsekvens af kommunernes regnskabsresultat for 2009, som viste store budgetoverskridelser og at kommunerne dermed ikke levede op til økonomiaftalen for Statens bidrag til kommunernes effektivisering i 2011 Gensidighedsaftalen fra 2009 om effektivisering i kommunerne på 5 mia. kr. frem mod 2013 bliver bekræftet i økonomiaftalen for Kommunerne skal ved egen indsats frigøre halvdelen af ressourcerne, mens regeringen skal frigøre den anden halvdel gennem konkrete statslige initiativer med betydning for den kommunale økonomi. KL og regeringen er blevet enige om et samlet potentiale i regeringens afbureaukratiseringstiltag på 0,6 mia. kr. i Tiltagene indebærer dels afbureaukratisering på især børneområdet, men også yderligere digitaliseringsforslag samt besparelser på indkøb. Københavns Kommunes andel heraf udgør 58,2 mio. kr. På baggrund af erfaringerne med regeringens tiltag for 2010 skønnes det realiserede potentiale i regeringens forslag at blive mindre. Aftalen om kommunernes økonomi for 2011 er optrykt som bilag. Effektiviseringsstrategi 2011 Et målrettet arbejde med effektiviseringer er forudsætning for, at Københavns Kommune kan imødegå de eksisterende og kommende økonomiske udfordringer. Det gælder f.eks., at Københavns Kommunes økonomi er underlagt stramme økonomiske rammer med nulvækst i serviceudgifterne, samtidig med at kommunen har udgiftspres på socialområdet og som følge af en kraftig befolkningstilvækst. Borgerrepræsentationen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 at fortsætte arbejdet med effektiviseringer i Københavns Kommune. Effektiviseringsstrategi 2011 indebærer bl.a. en analyse af kommunens enhedspriser på de udgiftstunge områder, samt en lang række forslag til effektiviseringer og omprioriteringer inden for hver forvaltning og på tværs af kommunens syv forvaltninger. Med effektiviseringsstrategien fastholdes de tidligere års fokus på at frigøre økonomi til nye aktiviteter. Dette er i tråd med økonomiaftalen for 2009 mellem KL og regeringen, der indebærer, at kommunerne samlet skal omstille aktiviteter fra administration til borgernær service, svarende til 1 mia. kr. i 2009, 2 mia. kr. i 2010, stigende til 5 mia. kr. i Økonomiudvalget besluttede i januar 2010, at alle forvaltninger skal bidrage med effektiviseringsforslag på eget område for et samlet beløb på 200 mio. kr. Desuden blev det besluttet, at der til budget 2011 skal udarbejdes en række tværgående effektiviseringsforslag som vedrører kommunens administration. Disse forslag har et samlet potentiale på 50 mio. kr. og omhandler bl.a. bedre indkøbsaftaler samt nedbringelse af kommunens udgifter til it-systemer. 14

16 GENERELLE BEMÆRKNINGER DEL 1: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET Behandlingen af de konkrete effektiviseringsforslag sker som led i forhandlingerne om budget Den demografiske udvikling i København København oplever i disse år en befolkningsvækst uden sidestykke i nyere tid. Befolkningsvæksten vil fortsætte, så der i 2025 vil være flere københavnere end i dag, ca Den demografiske udvikling i Københavns Kommune afviger væsentligt fra landet som helhed. København vil således frem til 2025 opleve en stigning i indbyggertallet på ca. 12 pct. mens landet som helhed forventes at få en befolkningstilvækst på ca. 4 pct. Figur 3. Prognose for demografisk udvikling i 2025 for Københavns Kommune og hele landet, aldersfordelt Pct Hele befolkningen Den demografiske udvikling har stor betydning for kommunernes økonomi. Både indtægter og udgifter påvirkes, idet et stigende antal børn, unge og ældre vil medføre øgede udgifter til børnepasning, skoler og ældrepleje, mens et stigende antal indbyggere i den arbejdsdygtige alder vil medføre øgede skatteindtægter. Modsat vil der være færre udgifter, hvis antallet af børn, unge og ældre falder, og lavere indtægter, hvis antallet af indbyggere i den arbejdsdygtige alder reduceres. Fokus på børneområdet De stigende børnetal vidner om, at København tiltrækker og fastholder børnefamilierne. Det er en positiv udvikling og det er derfor vigtigt, at Københavns Kommune fortsat skaber gode rammer for et godt børne- og familieliv. Københavns Kommune arbejder i flere henseender på at tilpasse udbuddet til den stigende efterspørgsel på daginstitutionsområdet. Det sker blandt andet ved en løbende tilpasning af budgettet på børneområdet, så der tilføres ekstra ressourcer svarende til det stigende antal børn. Desuden arbejder kommunen målrettet på at øge antallet af daginstitutionspladser for at sikre, at københavnerne kan få passet deres børn tæt på hjemmet. I budget 2010 blev der afsat midler til mere end institutionspladser. I foråret 2010 har Borgerrepræsentationen vedtaget planen Kickstart København, som finansierer yderligere 661 institutionspladser i perioden København Hele landet Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik og Københavns Kommune Forskellene bliver særligt tydelige når der ses på de enkelte aldersgrupper. I perioden vil antallet af 0-6-årige stige med 17 pct. i Københavns Kommune, mens det i hele landet vil stige med 2 pct. For børnene i skolealderen er udviklingen i København modsatrettet i forhold til landet som helhed. Frem til 2025 vil der komme 14 pct. flere 7-16-årige i København, mens denne gruppe bliver 7 pct. mindre i hele landet. Ser man på antallet af indbyggere i den arbejdsdygtige alder, vil København opleve en stigning på 11 pct. af de årige frem til 2025, mens hele landet vil opleve et fald på 1 pct. De helt store bevægelser findes blandt de ældre indbyggere. Antallet af årige vil således frem til 2025 stige med 24 pct. i København, mens det vil stige med hele 37 pct. i hele landet. Ser man på gruppen af indbyggere på 85 år eller derover vil København opleve et markant fald på 40 pct., mens hele landet vil opleve en stigning på 27 pct. Københavns Kommune er blandt de kommuner i landet, som har de højeste udgifter til børnepasning. Med budgetaftalen for 2010 besluttede Borgerrepræsentationen på den baggrund at igangsætte en enhedsprisanalyse. Udover børnepasningsområdet omhandler analysen ældreområdet og socialområdet, jf. nedenfor. Analysen er gennemført af Økonomiforvaltningen med inddragelse af Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Resultatet af analysen blev forelagt Økonomiudvalget i juni Analyse af enhedspriserne på børneområdet I analysen af enhedspriserne på børneområdet sammenlignes udgiftsstrukturerne i København og udvalgte kommuner, som har 15

17 GENERELLE BEMÆRKNINGER DEL 1: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET samme strukturelle rammevilkår som Københavns Kommune. Det gælder f.eks. andel tosprogede, uddannelses- og boligforhold, beskatningsgrundlag mv. Udgiftsforskellene er dekomponeret og opdelt på forskellige årsagsfaktorer. På dagpasningsområdet finder analysen, at Københavns udgifter er 540 mio. kr. højere end sammenlignelige kommuners udgifter efter, at der er korrigeret for højere husleje. Den primære årsag hertil er, at Københavns Kommune i gennemsnit har flere voksne pr. indskrevet barn i daginstitutionerne, jf. tabel 2. bruger København primært ressourcerne til længerevarende botilbud til handicappede, psykisk syge og andre udsatte grupper. Endelig viser analysen, at København har ca. 20 pct. højere udgifter til udsatte børn og unge end 6-byerne. De anvendes primært til døgninstitutioner. Tabel 2. Børn pr. voksen i daginstitutioner i Københavns Kommune og sammenligningskommuner Børn pr. voksen Regnskab 2008 (2010 p/l) København Gennemsnit for de øvrige kommuner* Vuggestuebørn (0-2) 3,0 3,4 Børnehavebørn (3-5) 4,6 6,1 * sammenligningskommunerne er Frederiksberg, Rødovre, Hvidovre, Århus og Odense. En del af forklaringen på, at der er færre børn pr. voksen i Københavns Kommune er, at København har mange små institutioner. På de store daginstitutioner i København er der omtrent samme barn/voksen ratio og enhedsudgifter som tilsvarende institutioner i Århus Kommune. De mange små institutioner betyder også, at der bruges flere penge på administration og ledelse i Københavns Kommune. De små institutioner med mindre end 50 børn tildeles flere midler til ledelse og administration end store institutioner. Endelig kan en del af de højere udgifter forklares ved, at København har en del udflytterinstitutioner, som får ekstra tillæg. På skoleområdet viser analysen, at Københavns Kommune har højere udgifter til skoleområdet som følge af højere lønninger og flere undervisningstimer. Samtidig har København 9,4 elever pr. lærer, hvor de sammenlignelige kommuner har 9,9 elever pr. lærer. Korrigeres tallene for andelen af tosprogede børn i skolen, er Københavns Kommunes skoler ikke dyrere end de andre kommuner. Hvor de sammenlignelige kommuner har 23 pct. elever af udenlandsk herkomst er andelen 31 pct. i København. Analyse af enhedspriserne på ældre- og socialområdet Som nævnt omhandler enhedsprisanalysen også ældre- og socialområdet. På socialområdet viser analysen, at København budgetterer med færre udgifter til voksne handicappede end sammenlignelige kommuner. Mens de sammenlignelige kommuner i højere grad anvender bostøtte og midlertidige botilbud, På ældreområdet indikerer analyserne, at Socialforvaltningens gennemsnitlige timepriser til hjemmepleje er 15 kr. højere end Sundheds- og Omsorgsforvaltningens. En prisforskel på i alt 6 mio. kr. Samtidig viser analysen, at København har højere udgifter til institutionsbaseret ældrepleje og at det bl.a. skyldes et højere serviceniveau og en bredere tilbudsvifte. En anden væsentlig forklaring på udgiftsforskellene er et højere udgiftsbehov på ældreområdet, idet København har flere enlige ældre og at en høj andel af de 65+ årige er over 80 år. Beskæftigelsen i København styrkes Den økonomiske krise ser ud til at være aftagende, men ledigheden forventes at stige yderligere i 2010 og Det rammer særligt de unge københavnere. Borgerrepræsentationen vedtog på den baggrund i marts 2010 Københavns Ungejobpakke, som skal sikre, at København ikke taber en generation på gulvet. Ungejobpakken indebærer, at der oprettes 500 ekstra praktikpladser i kommunen i Heraf oprettes 226 allerede i 2010 bl.a. til pædagogiske assistentelever, kontorelever og SOSU-hjælperelever. Derudover vil Københavns Kommune fremover stille krav til kommunens leverandører om at øge antallet af praktikpladser gennem sociale klausuler. Desuden indebærer pakken, at Københavns Kommune opretter ekstra løntilskudspladser i 2010 i forhold til Mindst 200 af løntilskudspladserne forventes at blive besat af ledige med anden etnisk baggrund end dansk. København investerer sig ud af krisen Investeringer bidrager til at skabe vækst og beskæftigelse i en tid, hvor den økonomiske udvikling er svag. På den baggrund vedtog Borgerrepræsentation aftalen om Kickstart Køben- 16

18 GENERELLE BEMÆRKNINGER DEL 1: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET havn i maj Med aftalen forøges Københavns Kommunes i forvejen høje anlægsniveau yderligere. I 2010 bygger Københavns Kommune således for ca. 4 mia. kr. I august 2010 var kommunen i gang med 398 anlægsprojekter rundt omkring i København og yderligere 276 projekter er planlagt i de kommende år. I perioden har Københavns Kommune et samlet anlægsbudget på mere end 11 mia. kr. Det vil skabe ca jobs i bygge- og anlægsbranchen. Blandt byggeprojekterne er flere daginstitutioner for 1,2 mia. kr. i og udvidelse af skoler samt etablering af nye skoler i bl.a. Ørestad City og Sydhavnen for i alt 1,9 mia. kr. Også byens infrastruktur bliver forbedret. Der investeres 3,9 mia. kr. i bedre trafikale forhold og ca. 200 mio. kr. i bedre cykelforhold. Derudover vil flere af Københavns parker og pladser få et ansigtsløft for i alt 525 mio. kr. Derudover er der afsat 1,25 mia. kr. til byfornyelse af ældre boligbyggeri, gårdanlæg og områdefornyelse. På kommunens hjemmeside har borgerne mulighed for at se, hvor i byen der bygges og hvornår de forskellige byggerier ventes at stå færdige. Med vedtagelsen af Kickstart København har Borgerrepræsentationen desuden skabt rammerne for store investeringer i Københavns Universitets Nørre Campus og Rigshospitalet, som i de kommende år skal udbygges for mere end 5 mia. kr. Det vil bidrage til beskæftigelsen med yderligere ca jobs. Budgetforslagets forudsætninger Budgetforslaget for 2011 bygger på følgende forudsætninger: En uændret skatteprocent på 23,8 pct. En uændret grundskyldspromille på 34, som er den maksimale sats. Beslutninger truffet af Borgerrepræsentationen Gældsafdrag på 202,2 mio. kr. Statstilskud og udligning i overensstemmelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen, herunder det betingede statstilskud indarbejdet, da det forudsættes at aftalen overholdes. En udisponeret serviceudgiftspulje på knap 100,7 mio. kr. En udisponeret anlægspulje på ca. 748,4 mio. kr. for perioden De to udisponerede puljer vil tilsammen udtrykke forskellen på de forventede indtægter og de forventede udgifter i budgetforslag Udover disse to puljer er følgende puljer i budgetforslag 2011 endnu ikke udmøntet: To puljer til uforudsete udgifter på henholdsvis 60,8 mio.kr. på drift og 27,0 mio. kr. på anlæg. En investeringspulje på 50 mio. kr. på anlæg til investeringer i forbindelse med effektiviseringsstrategien. En DUT-pulje på 53,4 mio. kr. på drift, -0,5 mio. kr. på anlæg og 20,4 mio. kr. på efterspørgselsstyrede overførsler. 17

19 GENERELLE BEMÆRKNINGER Del 2: Udfordringer og initiativer i Københavns Kommune Denne del omhandler den såkaldte københavnerfortælling, der omfatter Københavns rolle som vækstmotor for hele landet, byens styrker og svagheder i den henseende, samt aktuelle og fremadrettede initiativer for at styrke vækst, tryghed og livskvalitet i København. København er Danmarks vækstmotor Danmarks velstand er afhængig af en stærk hovedstad. Det fastslog den økonomiske samarbejdsorganisation OECD i 2009 i en rapport om hovedstadsområdets konkurrenceevne. Rapporten viser, at den økonomiske udvikling i København og hovedstadsområdet har afgørende betydning for hele Danmarks vækst og økonomi: Omkring halvdelen af Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) skabes i hovedstadsområdet 75 procent af samtlige nye job i Danmark i de seneste 10 år er skabt i hovedstadsområdet 80 procent af Danmarks højteknologiske virksomheder og 70 procent af den private forskning og udvikling findes i hovedstadsregionen. Magasinet Monocle udpegede i 2008 København som verdens bedste by at leve i. I 2010 lå København på andenpladsen. Monocle fremhæver blandt andet Københavns mange muligheder for at opleve design og arkitektur af international klasse, de rekreative grønne områder og havnebadene samt de mange restauranter med michelinstjerner. København blev i 2009 kåret som verdens bedste cykelby af online-magasinet TreeHugger. Opmærksomheden om de gode forhold for cyklister, og de miljø- og sundhedsmæssige gevinster heraf, har skabt grobund for såkaldt Copenhagenizing af New York og andre storbyer rundt om i verden. Inspireret af København indretter de bedre forhold for bløde trafikanter og skaber rammer for trygge ophold og oplevelser i byrummet. Endelig kårede virksomheden Siemens i 2009 København som Europas grønneste storby. København klarer sig godt på miljøområdet sammenlignet med andre storbyer. CO-2 udslippet er reduceret med 25 procent de seneste 15 år, blandt andet via fjernvarme. København har samtidig en god affaldshåndtering, høj vandkvalitet og et lavt vandforbrug. Samtidig viser OECD s rapport, at 100 nye job i hovedstaden indirekte skaber 20 nye job i resten af landet. At København fungerer som Danmarks vækstmotor ligger i naturlig forlængelse af en international tendens til, at både mennesker og virksomheder søger mod storbyerne. I kampen for at tiltrække private virksomheder og investeringer er København således i konkurrence med andre storbyer som Stockholm, Hamburg og London - ikke med andre danske byer. Et håndgribeligt bevis på dette er, at 35 procent af de virksomheder som Copenhagen Capacity fik trukket til København i 2009 havde Stockholm, Malmø eller andre svenske byer som alternativ. Andre virksomheder nævnte London, Berlin, Oslo, Amsterdam, Helsingborg og storbyer i USA som alternativ. Ingen virksomheder nævnte andre danske byer som alternativ til placering i København. Udenlandske investeringer kræver blandt andet en veludbygget infrastruktur, højtuddannet arbejdskraft og adgang til markedet. Disse forhold findes bedst i hovedstadsområdet og derfor søger mennesker og virksomheder hertil. Mangfoldighed, miljø og livskvalitet er Københavns styrker København er en populær by. De sidste år er København vokset med indbyggere årligt. Den aktuelle befolkningsvækst er ikke set større siden 1940 erne og prognoserne viser, at befolkningsvæksten vil fortsætte. Derfor er der behov for at skabe rammer for nye københavnere frem mod Også udlandet har for alvor fået øje på København de senere år. København har således klare styrkepositioner på områderne mangfoldighed, miljø og livskvalitet. Disse områder skal fortsat understøttes og udvikles for at fastholde Københavns position i den internationale konkurrence om at tiltrække arbejdskraft og investeringer. Men det kan ikke stå alene i indsatsen for at skabe vækst og velstand. Svaghederne er vækst, beskæftigelse og tryghed Samtidig med, at OECD dokumenterede, at København og hovedstadsområdet spiller en afgørende rolle for hele landets velstand, fastslog OECD, at hovedstaden klarer sig relativt dårligt i sammenligning med andre storbyer. Det koster både København og Danmark dyrt. Sammenlignelige storbyer som for eksempel Stockholm, Helsingfors og Oslo har således højere vækst, højere BNP pr. indbygger og højere uddannelsesniveau end København. Samtidig er virksomhedernes evne til at skabe innovation og nye produkter ikke gode nok internationalt set. Særligt samarbej- 18

20 GENERELLE BEMÆRKNINGER Del 2: Udfordringer og initiativer i Københavns Kommune det mellem forskning og erhverv halter. København er heller ikke god nok til at tiltrække og fastholde talenter fra udlandet. København sakker altså bagud i den internationale konkurrence. I perioden var væksten i hovedstaden på 2 procent og således langt under for eksempel Stockholm, der havde en vækst på 4,5 procent. Havde København haft samme vækst som Stockholm i perioden, ville Danmarks BNP i dag være 110 mia. kr. højere. Den i international sammenhæng svage økonomiske udvikling i hovedstaden betyder altså, at der er færre midler til service og velfærd til borgerne end der kunne være. Og det gælder både for København og resten af landet, for en stærkere vækst i København vil gøre hele Danmark rigere. miljømæssig bæredygtig udvikling med økonomisk vækst. København skal være CO2-neutral i Københavns Kommune vil igangsætte en række initiativer under overskriften Grøn vækstpakke, der vil gøre byen til et laboratorium for grønne løsninger. Formålet er at opbygge partnerskaber med vidensinstitutioner og virksomheder om grønne løsninger og Derfor er der behov for at styrke rammerne for økonomisk vækst og udvikling i hovedstaden. Der er samtidig behov for en stærk og vedholdende indsats for at sikre København som en tryg by at bo og færdes i. København er generelt en sikker by at leve i, men de senere års banderelaterede uroligheder udgør en trussel mod københavnernes sikkerhed og tryghed. Visse områder i København har markant flere problemer med kriminalitet og mange socialt udsatte beboere end resten af byen. Initiativer for at styrke vækst, tryghed og livskvalitet i København Københavns Kommune tog i 2010 en række initiativer for at styrke både vækst og beskæftigelse i hovedstaden. De to aftaler Kickstart København og Ungejobpakken, som er omtalt ovenfor, bidrager til at sætte yderligere skub i den økonomiske udvikling og få flere københavnere i arbejde nu og i de kommende år. Metropol for grøn vækst og livskvalitet På den lidt længere bane er det Københavns Kommunes vision, at hovedstaden skal være en international metropol for grøn vækst og livskvalitet. Det fremgår af planstrategien for den kommende kommuneplan, der er i offentlig høring fra 15. august til 18. oktober Planstrategi 2010 Grøn vækst og livskvalitet viser vejen til fremtidens København. Den præsenterer de overordnede mål og indsatser for de kommende års byudvikling i København. Investeringer i kommunale kerneydelser Frem mod 2025 er der behov for at skabe rammer for og plads til nye københavnere. Det kræver massive investeringer i de kommunale kerneydelser som børnepasning, skoler og fritidstilbud. De kommende år åbnes tusindvis af nye daginstitutionsplader, ligesom der etableres nye skoler og eksisterende skoler udvides. Samtidig skal der udvikles nye kultur- og idrætsfaciliteter til at ramme både de traditionelle og fremtidige brugere. Grøn vækst København vil være verdens miljømetropol, der kombinerer en investeringer til København. Dette vil bidrage til vækst og nye job, samtidig med at Københavns klimamål opfyldes. Det er initiativer indenfor områder som integrerede og smarte energisystemer, lavenergiforsyning i byudviklingsområderne, infrastruktur for elbiler m.v. Det stigende behov for mobilitet i København skal imødekommes med grønne transportformer. Via Bynet 2018 arbejder Københavns Kommune for at binde busser, Metro og S-tog bedre sammen i et effektivt kollektivt transportsystem. Når Metrocityringen er etableret vil 85 procent af alle arbejdsplader og boliger i København ligge mindre end 600 meter fra en station. København er og skal fortsætte med at være verdens bedste cykelby. Der skal bl.a. udbygges pendlerruter på tværs af kommunegrænsen. Fokuseret byudvikling Der skal opføres nye boliger frem mod På den baggrund udarbejdes årlige handlingsplaner for fem store byudviklingsprojekter i Ørestad, Nordhavnen, Sydhavnen, Valby og Carlsberg. Handlingsplanerne vil skabe investorsikkerhed for både offentlige og private investeringer, og er samtidig en invitation til grundejere, investorer og developere om at følge op med private investeringer i Københavns store byudviklingsområder. Hvert område vil have sit særkende, der appellerer til forskellige befolkningsgrupper og virksomheder. Carlsberg bliver en bydel fyldt med kunst og kultur. Ørestad bliver bygget færdigt som stedet, hvor børn og business trives. Sydhavn er vandets by, Valby er bydelen for bevægelse og Nordhavn bliver et grønt laboratorium for bæredygtig byudvikling i løbet af de næste mange år. 19

københavns kommune forslag til budget 2011

københavns kommune forslag til budget 2011 københavns kommune forslag til budget 2011 forslag til budget 2011 københavns kommune økonomiforvaltningen august 2010 1 2 indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse indledning... 9 københavns kommunes økonomi...10

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. Forslag til budget 2012

KØBENHAVNS KOMMUNE. Forslag til budget 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Forslag til budget 2012 1 indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Indledning... 7 Københavns Kommunes økonomi...8 Generelle bemærkninger Del 1: Rammer og forudsætninger for budgetforslaget...9

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Spareplan får hjælp af demografisk medvind

Spareplan får hjælp af demografisk medvind Analysepapir, juni 21 Spareplan får hjælp af demografisk medvind Færre børn og unge de kommende år betyder, at kommunerne i perioden 211-13 kan øge serviceniveauet på de borgernære områder (eller sænke

Læs mere

Demografi giver kommuner pusterum i

Demografi giver kommuner pusterum i Analysepapir, februar 21 Demografi giver kommuner pusterum i 21-12 Befolkningsudviklingen betyder, at kommunerne under ét i de kommende år kan øge serviceniveauet eller sænke skatterne, selvom der aftales

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Offentligt forbrug og genopretningsaftalen

Offentligt forbrug og genopretningsaftalen Offentligt forbrug og genopretningsaftalen 1. Indledning Med genopretningsaftalen er der indført nye og stærkere styringsmekanismer, som betyder, at det offentlige forbrug må påregnes at følge det planlagte

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET BUDGET 2015

KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET BUDGET 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET BUDGET 1 INDHOLD INDLEDNING Budget 15 et København med plads til alle... 3 UDVALGENES BEVILLINGER Revisionsudvalget... 12 Borgerrådgiveren... 15 Beredskabskommissionen... 17

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

ØDF Sjælland. Den 19. september 2014 Morten Mandøe

ØDF Sjælland. Den 19. september 2014 Morten Mandøe ØDF Sjælland Den 19. september 2014 Morten Mandøe Dagsorden To hovedtemaer: Status for budget 2015 og forventet regnskab 2014 Nøgletal og oversigter for kommunerne i Region Sjælland 2 Budget 2015 og forventet

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomiaftalen for 2011

Økonomiaftalen for 2011 Økonomiaftalen for 2011 En aftale i en krisetid Naja Warrer Iversen Baggrund: Økonomisk krise og kommunal budgetoverskridelse Stort minus på de offentlige finanser Krisepakker fra regering og opposition

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug). KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Fredericia Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017

Fredericia Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017 Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017 TOMMY ABILDGAARD Økonomi- og personalechef Økonomi og Personale Mobil: 20 97 56 05 tommy.abildgaard@fredericia.dk Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Side 1 af 11. Sorø Kommune

Side 1 af 11. Sorø Kommune Side 1 af 11 Regnskabsopgørelsen (Minus er udtryk for et underskud) opr. budget regnskab afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter og renter) Resultat

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere