Region Midtjylland. Indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr."

Transkript

1 Region Midtjylland Indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 11

2 Beslutningsoplæg vedrørende indførelse af brystkræftscreening i Region Midtjylland. Juni 2007 Brystkræftscreening Region Midtjylland

3 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Generelle forudsætninger Mammografiscreening Planlægningens organisation 3 2. Omfanget af nye aktiviteter Screeningsenheder Billedoptagelser Indkaldelse/booking af tider/svar om resultat Billedgranskning Indkøb af medico-teknisk apparatur samt IT udstyr 7 3. Afledte effekter indenfor klinisk mammografi, kirurgi, patologi og onkologi Erfaringsbaseret opgørelse Personalesituationen Mammaradiologien Patologien Mammakirurgien Onkologer Opgaveglidning / oplæring af nye mammografiassistenter Samarbejde med region Syddanmark Kvalitets- og udviklingsopgaver Opgaveglidningsprojekt; uddannelse af social- og sundhedsassistenter til at varetage billedoptagelse i forbindelse med mammografiscreening Netværk for supervisorer Kvalitetsopfølgning Efteruddannelse af radiologer Information Samarbejde med praktiserende læger og kommuner års implementeringsmodel contra 2 års implementeringsmodel Meraktivitetsbelastning Radiologi Patologi Kirurgi Onkologi Diskussion Anlæg og drift Budgetoplysninger 16 1

4 1. Baggrund 1.1. Generelle forudsætninger Brystkræft rammer årligt mere end 4000 kvinder i Danmark. Blandt kvinder udgør det den hyppigste kræftsygdom. I Danmark har screening mod brystkræft (mammografiscreening) været diskuteret i en del år. Debatten har været præget af forskellige holdninger til spørgsmålet om, hvorvidt mammografiscreening skal indgå som forebyggelsestilbud i det offentlige sundhedsvæsen. Ifølge Kræftplan II fra juni 2005 anbefaler Sundhedsstyrelsen mammografiscreening for kvinder i alderen år. Med indførelsen af mammografiscreeningsprogram forventes brystkræftdødeligheden at falde med 25 % for de inviterede kvinder mellem år. Region Midtjylland skal ifølge sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, tilbyde mammografiscreening hvert andet år til kvinder mellem 50 og 69 år, som har bopæl i regionen. I regeringens aftale med Amtsrådsforeningen om amternes økonomi for 2006 fremgår det, at der mellem parterne er enighed om, at fremrykke fristen for indførelse af mammografiscreening til 2007, således at der inden udgangen af 2007 skal være etableret tilbud om mammografiscreeening. Nærværende oplæg er udarbejdet med henblik på Regionsrådets behandling på møde den 20. juni 2007 af drifts- og anlægsbudget for indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland. Der er tale om en præsentation af en løsningsmodel for etablering af tilbud om mammografiscreening, som har udgangspunkt i en målsætning om at indføre et kvalitetstilbud. Dette er velvidende, at udfordringen for Region Midtjylland er stor, måske kan man tillade at sige, at den er speciel stor i sammenligning med Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark, hvor der i en årrække har været tilbud om mammografiscreening for en del af de bosiddende kvinder. Forberedelsesudvalget godkendte på møde den 23. august 2006 nogle hovedpunkter i implementeringen af mammografiscreening i Region Midtjylland. Det blev besluttet at etablere en projektorganisation med ansættelse af en projektleder til at varetage programimplementeringen, da der tale om en planlægningsopgave af et betydeligt omfang. Projektlederen refererer til hospitalsledelsen i Randers. 2

5 1.2 Mammografiscreening Ved en mammografiscreeningsundersøgelse røntgenfotograferes hvert bryst fra to positioner. 2-5 % af de screenede kvinder kan ikke umiddelbart frikendes fra kræft, og derfor indkaldes de til yderligere undersøgelse i form af klinisk mammografi på en røntgenafdeling. På røntgenafdelingen bliver 3 ud af 4 genindkaldte kvinder frikendt for brystkræft. Når den kliniske mammografi afslører brystkræft eller andre fund, der stadig ikke kan udelukkes at være brystkræft, bliver kvinden henvist til brystoperation på kirurgisk afdeling. Som led i behandlingen henvises en del kvinder til yderligere onkologisk behandling, herunder strålebehandling. Screeningsprogrammet er for raske kvinder uden symptomer på brystkræft. Kvinder med symptomer på brystkræft skal som hidtil henvende sig hos egen læge, som henviser til klinisk mammografi på en røntgenafdeling. 1.3 Planlægningens organisation I Region Midtjylland er der i 2006 nedsat en administrativ styregruppe til at forberede implementeringen af mammografiscreeningen. Fra 1. januar 2007 er det administrative planlægningsarbejde blevet forstærket med oprettelse af Brystkræftsscreening Region Midtjylland. Sekretariatets opgave er blandt andet at udarbejde et beslutningsgrundlag for etablering, drift, opfølgning og perspektivering af tilbud om mammografiscreening i Region Midtjylland. Der er nedsat en IT-gruppe med henblik på udredning af IT-relaterede spørgsmål, herunder udarbejdelse af forslag til; a) modul til indkaldelse, booking af tider, udsendelse af svar og administrative rutiner m.v. b) modul til dataregistrering i forbindelse med granskning af billeder c) håndtering af hurtig transmission af billed- og personrelaterede data på kryds og tværs mellem undersøgelsesenheder samt centrale IT-systemer d) lagerkapacitet til screeningsbilleder Der er nedsat en indkøbsgruppe under medico-teknisk afdeling til at forestå indkøbs- og udbudsprocessen i forbindelse med anskaffelse af medico-teknisk udstyr. 3

6 Der er nedsat en faglig følgegruppe med reference til Brystkræftsscreening Region Midtjylland, som består af repræsentanter fra de involverede hospitalsafdelinger i Region Midtjylland samt udvalgte praktiserende læger. Følgegruppen har ydet rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af løsningsmodeller. 2. Omfanget af nye aktiviteter 2.1 Screeningsenheder I Region Midtjylland er der bosat ca kvinder ml. 50 og 69 år. Der forventes en deltagelsesprocent på 90, hvilket vil sige, at der skal screenes kvinder hvert år, stigende til ca kvinder pr. år i Indledningsvis etableres der 5 faste screeningsenheder i henholdsvis Viborg, Holstebro, Randers, Århus og Horsens. Der er betydelige logistiske og bemandingsmæssige fordele ved at basere screeningen på stationære enheder. Beslutningen om at anskaffe mobil screeningsenhed foreslås udskudt til der er indhentet erfaringer med den stationære løsningsmodel. Beliggenheden for screeningsenheden i Randers forventes placeret på Vestervold / Kirkegade i Randers, hvor Randers Kommune indretter sundhedshus. Beliggenheden for screeningsenheden i Viborg forventes placeret i Lille Sankt Mikkelsgade 24 i Viborg, i tidligere psykiatri faciliteter. Beliggenheden i Holstebro forventes placeret på Regionshospitalet Holstebro i bygning 26, som i dag rummer ergoterapiafsnittet. Beliggenheden i Horsens forventes placeret i lejede lokaler i Rædersgade eller Farvergade. Beliggenheden i Århus forventes placeret i lejede lokaler i Scandinavian Congress Center, Margrethepladsen i Århus C. Der etableres 5 screeningsteams, der alle bemandes med mammografiassistenter og alle tilknyttes en supervisor fra de involverede radiologiske afdelinger. Fordelingen af kvinderne som tilbydes screening sker efter en nøgle, som har udgangspunkt i den geografiske og antalsmæssige fordeling af kvinderne i Region Midtjylland. Nøglen er sammensat således at; 1) enheden i Holstebro screener kvinder bosat i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkjøbing-Skjern og Struer kommuner 2) enheden i Viborg screener kvinder bosat i Viborg, Skive, Ikast-Brande og en andel af Silkeborg Kommune 4

7 3) enheden i Randers screener kvinder bosat i Randers, Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og en andel af Silkeborg Kommune 4) enheden i Århus screener kvinder bosat i Århus Kommune og, 5) en enhed i Horsens som screener kvinder bosat i Odder, Skanderborg, Samsø, Horsens og Hedensted kommuner. Efter en skønsmæssig vurdering anslås det, at ca kvinder ud af de kvinder i målgruppen (svarende til 5 %) er bosiddende i en afstand af 50 km eller længere til screeningsenheden. Ved fuld programimplementering er det forudsat, at hver screeningsenhed screener kvinder pr. år. Der holdes ikke åbent i ferieperioder, hvilket betyder, at der foretages ca. 60 screeninger pr. dag pr. enhed. Indledningsvis tilbydes screeningsundersøgelse på hverdage mellem kl. 8 16, med en ugentlig dag åbent til kl Billedoptagelse Ved mammografiscreening er der tale om et standardiseret tilbud, hvor der optages to billeder pr. bryst, og hvor kvinden stilles nogle faste spørgsmål. De 5 stationære screeningsenheder bemandes dagligt med 3 mammografiassistenter med tilknytning af en supervisor, der er radiograf eller røntgensygeplejerske med erfaring indenfor klinisk mammografi. Mammografiassistenterne er ansat henholdsvis på; Regionshospitalet Viborg, hvor Screeningsenheden i Viborg refererer til afdelingsledelsen på Billeddiagnostisk Afdeling. Regionshospitalet Randers, hvor Screeningsenheden i Randers refererer til afdelingsledelsen på Billeddiagnostisk Afdeling. Regionshospitalet Holstebro, hvor Screeningsenheden i Holstebro refererer til afdelingsledelsen på Røntgen Afdelingen. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, hvor Screeningsenheden i Århus samt Screeningsenheden i Horsens refererer til afdelingsledelsen på Radiologisk Afdeling Indkaldelse/booking af tider/svar om resultat Der etableres en central booking-funktion, som håndterer indkaldelserne. Funktionen placeres sammen med Brystkræftscreening Region Midtjylland på Regionhospitalet Randers. 5

8 Udvælgelse af kvinderne sker efter bopæl og tilknytning til lægepraksis (ydernummer). Herved kan egen læge bistå med information, hvis kvinden er i tvivl om deltagelse eller bliver nervøs ved indkaldelse til yderligere udredning. Der opbygges et it-system, der med udgangspunkt i regionalt cpr-register og indlagte kriterier om geografi og alder, udvælger kvinden, undersøgelsesstedet og undersøgelsestidspunktet. It-systemet udskriver indkaldelsesbreve og booker tid i screeningsenhedernes patientadministrative system. Printning og kuvertering foregår maskinelt hos ekstern leverandør. IT-systemet genererer automatisk svarbreve til screenede kvinder med negative fund med kopi til egen læge. Svar på screeningsundersøgelse gives indenfor 2 uger. Ved positive fund genindkaldes kvinden til yderligere udredning, hvor tid og sted for videre udredning modtages sammen med screeningssvaret. Den radiologiske afdeling, hvorunder kvinder er blevet screenet, er ansvarlig for, at udredningsmammografien foretages indenfor 2 uger efter kvinden modtager screeningssvaret. Hvis denne ventetid ikke kan overholdes, skal kvinden tilbydes undersøgelse på et regionens andre mammacentre indenfor 2 ugers fristen. Den centrale booking-funktions væsentligste opgave er om-bookinger og genindkaldelser ved udeblivelse i forbindelse med de tildelte screeningstider. Der forventes % ombookninger. Der sker 1 genindkaldelse, hvis en kvinde udebliver fra screening. Kvinderne får i genindkaldelsesbrevet mulighed for at melde sig ud af screeningsprogrammet, og vil således ikke blive indkaldt igen efter 2 år. Bookingsekretariatet skal endvidere opdatere eksklusionslisten over kvinder, der ikke skal indkaldes pga. personligt fravalg af screeningstilbud, eller kvinder som er i behandlingsforløb for brystkræft. Der er forslag om, at udvikle en selvbetjeningsløsning til ombooking via internetportalen sundhed.dk. Brystkræftsscreening Region Midtjylland forestår ledelsen af bookingsekretariatet, som bemandes med 2 bookingassistenter Billedgranskning Mammografiscreeningsbilleder bliver underkastet en granskning, hvor billeder med patologiske fund identificeres. Det anbefales, at europæiske retningslinier efterleves, hvorfor hvert screeningsbillede skal granskes af to speciallæger i radiologi (dobbeltgranskning). I tilfælde af divergens ml. 1. og 2. gransker, involveres en 3. radiolog, som får den endelige afgørelse. Der anskaffes endvidere computerassisterende-diagnose software (CAD) til granskningsstationerne. Der anvendes digital billedoptagelsesteknik, og billederne sendes elektronisk ml. de radiologiske afdelinger. Dette muliggør en fleksibel arbejdstilrettelæggelse og 6

9 en ensartet erfaringsudveksling/læringsplatform mellem screeningsenheder og de radiologiske afdelinger. Regionen får således et fælles brystkræftscreeningsprogram placeret på flere enheder Indkøb af medico-teknisk apparatur samt IT-udstyr Den ledige apparaturkapacitet på eksisterende mammografer i Region Midtjylland er indgået i beregningerne over behovet for anskaffelse af nyt medico-teknisk udstyr i forbindelse med indførelse af mammografiscreeningen. Apparaturbehovet er endvidere beregnet efter en forudsætning om, at der screenes 60 kvinder pr. mammograf pr. dag. Dette medfører, at der til billedoptagelse i forbindelse med screening skal indkøbes 5 mammografer, mens meraktiviteten for klinisk mammografi nødvendiggør indkøb af 2 ekstra mammografer med tilhørende ultralydsapparater til henholdsvis Regionshospital Vest og Århus Sygehus. Der indkøbes 1 stereotaktisk udstyr til behandling af mikroforkalkninger, som placeres på Århus Sygehus. Ovennævnte nyanskaffelser har et omfang, som foranlediger EU-licitation, med deraf følgende budgetmæssig usikkerhed. I forhold til den øgede aktivitet indenfor mammakirurgi og patologi er der behov for at indkøbe 4 mikroskoper til de patologiske institutter samt 4 sæt operationsudstyr. Nyetableringerne på IT-området har ligeledes et omfang, som nødvendiggør EUlicitation. Der er behov for at indkøbe et mammografimodul, der kan håndtere indkaldelse, booking og svarbreve. Mammografimodulet bør endvidere understøtte granskningsarbejdet samt den videre udredning af kvinder med positive fund. Placering af screeningsenheder udenfor hospitalerne nødvendiggør etablering af netværksforbindelser til datatransmission. Der skal etableres forbindelse mellem de involverede hospitaler og screeningsenhederne. Der er behov for at sende billede samt personrelaterede oplysninger på kryds og tværs ml. undersøgelsesenheder samt centrale IT-systemer. Dette nødvendiggør udvikling af en it-løsning, der kan håndtere dette. Det foreslås, at ovennævnte dataudveksling tager udgangspunkt i den eksisterende RIS/PACS installation på Århus Sygehus. Heraf følger, at der anskaffes en særskilt netværksåbning til Regionshospitalet Viborgs RIS/PACS system, da sidstnævnte adskiller sig fra PACS-systemerne i Randers, Holstebro og Århus. Alternativt overvejes at indkøbe RIS/PACS-modul som integreret 7

10 udstyr til screeningsmammograferne. Så vidt muligt vælges en løsning, der kan videreudvikles i samarbejde med andre regioner. I forbindelse med Region Midtjyllands kvalitetsopfølgning er der brug for at udvikle snitflader og tilpasning af Røntgen Informations System (RIS) til kvalitetsdata. Billeddata skal gemmes i mindst 5 år. Der er behov for udvidelse af lagerkapaciteten. Det foreslås, at lagerkapaciteten på PACS-installationen på Århus Sygehus udvides til lagring af screeningsbilleder fra hele regionen. Det foreslås, at der afsættes midler til at udvikle en ombookingsløsning via internet-portalen Sundhed.dk. Det er vurderingen, at befolkningen vil gøre øget brug af selvbetjening via internettet i fremtiden. 3. Afledte effekter indenfor klinisk mammografi, kirurgi, patologi og onkologi 3.1. Erfaringsbaseret opgørelse Med mammografiscreening stilles diagnosen brystkræft ofte på et tidspunkt, hvor kvinden endnu ikke har symptomer. Det betyder, at antallet af nye tilfælde af brystkræft stiger, når screeningsprogrammet startes op, da alle stadier af brystkræft viser sig. For behandlingssystemet betyder dette ekstraordinært mange udrednings- og behandlingsforløb ved indledning af et screeningsprogram. Efter nogle år med brystkræftscreening vil der indfinde sig et steady-state niveau, hvor antallet af fundne cancere vil være lidt over nuværende niveau. Erfaringerne fra indførelse af mammografiscreening i Fyns Amt i 1993 og Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS) i 1991 er meget forskellige. I forhold til nordeuropæisk niveau indkaldte HS mange kvinder, mens Fyns Amt indkaldte meget få kvinder til yderligere undersøgelser. Beregningerne for indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland ligger på et nordeuropæisk middelniveau, som også er erfaringerne fra Norge og Sverige. Erfaringerne viser, at første gang kvinder deltager i screening, bliver 95 % umiddelbart frikendt for brystkræft alene vurderet på screeningsbillederne. 5 % kvinder får at vide, at kræft ikke kan udelukkes; og de bliver indkaldt til videre udredning. Ved deltagelse i senere runder frikendes 97,5 % af de screenede kvinder for brystkræft på baggrund af screeningsbillederne. 8

11 Ved den efterfølgende kliniske mammografi frikendes 3 ud af 4 kvinder for at have cancer. Dermed følger, at 1,5 % af de screenede kvinder henvises til operation i screeningsprogrammets første fase, mens 0,6 % af kvinderne henvises til operation senere i programmets forløb. Af de opererede kvinder vil 1 ud af 6 have et meget tidligt stadie af brystkræft. En del af patienterne vil være i højrisikogruppe for videre kræftspredning med behov for omfattende onkologisk behandling. Der vil være et stort behov for strålebehandlings-kapacitet, da alle kvinder der vælger brystbevarende operation skal efterbehandles med strålebehandling 24 gange Personalesituationen De afledte effekter ved mammografiscreeningens indførelse fører som nævnt til meraktivitet indenfor, kirurgi, patologi og onkologi, og dermed ekstra arbejde for personalegrupper, hvor der i forvejen er rekrutteringsvanskeligheder Mammaradiologien. Aktuelt oplever regionens radiologiske afdelinger store problemer i forhold til at tiltrække speciallæger. En forudsætning for at opnå en høj kvalitet i et mammografiscreeningsprogram er, at såvel billedgranskning som klinisk mammografi foretages af radiologiske læger med subspeciale indenfor mammaradiologi. Der må forventes en indkøringsperiode for mammaradiologerne til varetagelse af granskning af screeningsbilleder, da mammaradiologerne i Region Midtjylland ikke tidligere har beskæftiget sig med brystkræftscreening Patologien. Såvel klinisk mammografi som mammakirurgiske indgreb er forbundet med patologidiagnostik. I november 2006 afleverede en arbejdsgruppe en rapport angående personalesituationen for patologien i Region Midtjylland. Konklusionen heri var, at der aktuelt er 9 ubesatte overlægestillinger indenfor patologien i Region Midtjylland samt 5 vakante afdelingslægestillinger. Rapportens samlede konklusion var, at der er et samlet rekrutteringsbehov på minimum 21 speciallæger i patologi frem til Mammakirurgien. Der vil være behov for, at de kirurger der normalt varetager mammakirurgi fritages fra andre opgaver, så de kan operere de flere kvinder med brystkræft, der findes ved indførelsen af mammografiscreening. 9

12 Onkologer. Der er et voldsomt pres på regionens onkologiske afdelinger med mangel på både specialuddannede sygeplejersker og læger Opgaveglidning / oplæring af nye mammografiassistenter. I forhold til at iværksætte nyt opgaveglidningsprojekt for billedoptagelse må man påregne en betydelig indkøringsperiode. Det må forventes, at mammografiassistenterne skal være noget rutinerede, førend de kan betjene 60 kvinder i timen Samarbejde med Region Syddanmark Ifølge tidligere aftaler med Region Syddanmark om samarbejde over regionsgrænsen vil Region Syddanmark forestå udredning og behandling af kvinder fra Horsens og Hedensted området. 4. Kvalitets- og udviklingsopgaver 4.1. Opgaveglidningsprojekt; uddannelse af social- og sundhedsassistenter til at varetage billedoptagelse i forbindelse med mammografiscreening Udredningsarbejde foretaget 2005 i samarbejde med Nordjylland, Viborg, Ringkjøbing og Århus amter har peget på, at personalemangel og manglende mulighed for at rekruttere personaleressourcer til mammografiscreening udgør en væsentlig barrierer for succesfuld implementering. For at kunne tilvejebringe behovet for personale indenfor radiografer og radiologiske speciallæger, er det foreslået at uddanne henholdsvis; a) social- og sundhedsassistenter til at varetage billedoptagelse i forbindelse med mammografiscreening, og b) uddanne radiografer/røntgensygeplejersker til at billedsortere 1. granskningsrunde, således at radiologiske speciallæger udelukkende foretager 2. granskningsrunde. Projektet vedrørende billedsorterende radiografer er sat midlertidig i bero, da det aktuelle udbud af radiografer skønnes for lavt. Opstarten af mammografiscreeningen baseres på dobbeltgranskning foretaget af to speciallæger i radiologi. Projektet vedrørende uddannelse af social- og sundhedsassistenter til billedoptagelse realiseres med opstart 1. september Der er fra regionalt kursusråd udarbejdet forslag til uddannelsesordning, som sammen med Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 71 af 4. oktober 2006 om kvalifikationer til betjening af mammografer danner udgangspunkt for planlægningen af et uddannelsesforløb med 10 ugers teoretisk og 15 ugers praktisk oplæring. 10

13 Uddannelsesforløbet afsluttes med såvel teoretisk som praktisk eksamen, som assistenterne skal gennemføre tilfredsstillende for at kunne fungere som mammografiassistenter. Det er forudsat, at ændringen i opgavefordelingen ikke medfører nogen forringelse i forhold til den faglige standard, der gælder for opgavens udførelse i dag. Der vil som led i den løbende kvalitetssikring gennemføres såvel halvårlige audits, som evalueringer af både uddannelsesforløb samt erfaringsopsamling af opgaveglidningsprojektet. Der indledes med at rekruttere i alt 20 social og sundhedsassistenter før sommerferie Assistenternes fastansættelse er betinget af bestået eksamen. Region Midtjylland har modtaget tilsagn om støtte fra statslig pulje til projekter der fremmer gennemførelse af tilbud om brystkræftscreening. Til sammen har de to projekter fået bevilliget 3,8 mio. kr., som alle ansøges overflyttet til projektet vedrørende uddannelse af social- og sundhedsassistenter til at varetage billedoptagelsen for at undgå bevillingen bortfalder pga. forældelsesfrist Netværk for supervisorer I forbindelse med varetagelse af screeningsopgaven og opgaveglidningsprojektet etableres der et netværkssamarbejde også for supervisorer mellem de radiologiske afdelinger. Der er behov for koordinering og erfaringsudveksling for personale, som har superviserede funktioner i forhold til screeningsopgaven og mammografiassistenterne Kvalitetsopfølgning Regionerne har besluttet at indgå i et landdækkende samarbejde om kvalitetsog resultatsmonitoringen af mammografiscreeningen. Der er nedsat en styregruppe for udarbejdelse af fælles nationale kvalitetsindikatorer, samt oprettelse af fælles national klinisk/kvalitets database, som alle regioner indrapporterer til Efteruddannelse af radiologer I Region Midtjylland er der begrænset erfaring med mammografiscreening blandt de radiologiske speciallæger. Såvel internationale kvalitetsstandarder som rekommendationer fra Dansk Radiologiske Selskab peger på behov for efteruddannelse indenfor området. Der planlægges således efteruddannelsesaktiviteter for de involverede radiologer. Der er forslag om, at arrangere besøg på etablerede mammografiscreeningsenheder i Sydsverige, samt sammensætte 3-dags kursusforløb med oplæg fra internationale spydspidser indenfor mammografiscreening. 11

14 4.5. Information. På nationalt plan er Sundhedsstyrelsen involveret i at fremstille skriftligt informationsmateriale om brystkræftscreening i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. Det forventes, at materialet beskriver, hvad mammografi er, og hvorledes den udføres. Endvidere forventes information, som hviler på en balanceret viden om fordele og ulemper ved mammografiundersøgelse, herunder problemstillingen omkring falsk positive og falsk negative svar. Informationsmaterialet skal være letlæseligt, og der skal være plads til lokale oplysninger om sted og organisering. I Region Midtjylland vil informationsmaterialet udsendes i forbindelse med invitation til screening. Det fremgår af invitationen hvor, og hvornår kvinden tilbydes mammografiscreening. Der oplyses samtidig om stederne for eventuelt yderligere klinisk udredning. Der opbygges en hjemmeside i Region Midtjylland med information om mammografiscreeningsprogrammet, herunder oplysninger om hvem og hvordan man bliver inviteret. Hjemmesiden målrettes kvinder i målgruppen for mammografiscreeningsprogrammet. Hjemmesiden opbygges med links til supplerende information. På de screeningsinvolverede regionshospitalers hjemmesider lægges der også information om screeningstilbuddet Samarbejde med praktiserende læger og kommuner De praktiserende læger modtager oplysning om, hvornår kvinder ml år med tilknytning til lægens ydernummer modtager indkaldelse til mammografiscreening. Resultaterne af screeningsundersøgelser sendes også til kvindens egen læge. På beskederne til praktiserende læger oprettes som noget nyt links til relevante hjemmesider med yderligere information til lægerne. Det forventes, at Forskningsenheden for Almen Praksis i Århus evaluerer effekten af dette initiativ. De praktiserende læger spiller en vigtig rolle i forhold til at bakke op om mammografiscreeningsprogrammet. Der iværksættes en række informations- og efteruddannelsesinitiativer, som klæder de praktiserende læger samt deres praksispersonale på i forhold til at vejlede og støtte kvinder, der deltager i mammografiscreening. Der forventes indledt samarbejde med kommunerne om fællesinitiativer for kvinderne i målgruppen, herunder afklaringer af kvindernes beslutningsmønster omkring deltagelse i brystkræftscreeningsprogrammet især med fokus på ulighed i sundhed. 12

15 5. 4 års implementeringsmodel contra 2 års implementerings-model 5.1. Meraktivitetsbelastningen Meraktiviteten som følge af indførelse af mammografiscreening følger et mønster, hvor man forventer et særligt højt antal udredninger og behandlinger i 1. screeningsrunde. Man taler således om en pukkelbelastning for screeningsprogrammets afledte effekter. Når den store mængde af afledte aktiviteter presses sammen i et 2 års implementeringsforløb vil det medføre en voldsom belastning for radiologer, patologer, kirurger og onkologer En mere realistisk model for indførelsen af mammografiscreening vil være at udstrække implementeringen af screeningsprogrammet til 4 år, således at kvinder i aldersgruppen fra år tilbydes første screening i 2008 og 2009, mens aldersgruppen år tilbydes første screening i 2010 og Alle kvinder ml år indkaldes til 2. og efterfølgende screeninger med 2 års interval. Tabel 1: Sammenligning af meraktiviteten for afledte effekter for 2 års og 4 års implementering af mammografiscreening. Implementerings- Model Afledte effekter fordelt på specialer år Klinisk mammografi 4 år (patienter) år Kirurgi år (operationer) år Patologi år (prøver) år Onkologi år (patienter) år Strålekanoner 2,48 2,48 0,8 0,8 0,9 0,9 4 år per år 1,4 1,4 1,5 1,5 0,9 0,9 13

16 Radiologi Billedgranskningen vil føre en del øget aktivitet med sig især de første år, hvor der foregår en læringsproces. Det forventes, at billedgranskningen foregår ved meraktivtet af Regionens mamma-radiologer. Antallet af kliniske mammografier vil indledningsvis være øget, men senere vil niveauet falde, pga. reduktion af henvisninger fra praktiserende læger Patologi Beregninger af behovet for merarbejde indenfor patologiske undersøgelser ved en 4-årig implementeringsmodel svarer til ca. halvanden speciallæge de første to år, efterfulgt af merarbejde svarende til 2 speciallægestillinger i programmets 3. og 4. år, faldende til godt 1 speciallægestilling i årene derefter. Meraktivitet i finnåls- og grovnåls patologi prøver års implement. 4 års implement År Meraktivitet i op-patologi prøver års implement. 4 års implement År 14

17 Kirurgi Med udgangspunkt i aktivitetsniveauet i 2006 viser beregninger, at meraktiviteten indenfor det mammakirurgiske område selv ved en 4-årig implementeringsmodel stiger med 55 % i 2008 og 2009, 66 % i 2010 og Meraktivitet Kirurgi operationer års implement. 4 års implement År Onkologi Indførelsen af mammografiscreening medfører også meraktivitet indenfor onkologi og specielt strålebehandling. I de første 4 år er der ved en 4-årig implementeringsmodel et udvidet kapacitetsbehov svarende til 1,5 accelleratorer ekstra pr. år, derefter permanent 1 accellerator ekstra pr. år. Meraktivitet Strålebehandling behandlinger års implement. 4 års implement År 15

18 5.2. Diskussion Ved indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland skal der være mulighed for hurtig udredning og behandling. Dette er en særlig forpligtigelse, når raske kvinder inviteres til undersøgelse for sygdom. Ved at tilbyde de supplerende undersøgelser hurtigst muligt reduceres tiden, hvor de berørte kvinder kan være belastede af uro og ængstelse. Indledningsvis forventes en stor meraktivitet indenfor mammaradiologi, patologi, kirurgi og onkologi. Med den skrøbelige personalesituation vil opgaven blive belastende for behandlingssystemet. Desuden er der på nuværende tidspunkt ikke strålekapacitet til behandling af de mange kræftpatienter i Region Midtjylland. Da Sundhedsstyrelsen anbefaler, at privathospitaler ikke varetager kræftbehandling, vil kapaciteten ikke forventes at kunne øges ved inddragelse af andre udbydere af sundhedsydelser. Ved indførelsen af et program, hvor raske borgere inviteres til undersøgelse for sygdom, må programmets følgevirkninger ikke reducere kapaciteten i systemet, så de syge borgere ikke kan rettidigt udredes og behandles. Opgaven med indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland er speciel stor i sammenligning med andre regioner, da der ikke før har været etableret tilbud om mammografiscreening for Regionens borgere. Ved indførelsen af mammografiscreening i Region Midtjylland er det nødvendigt at afbalancere tilbuddet om mammografiscreening til alle kvinder fra år med overvejelserne om fortsat kvalitetstilbud til Regionens syge borgere og borgere med mistanke om sygdom. I Region Midtjylland vurderes det med de nuværende personaleressourcer og strålekapacitet at den optimale model for implementering af screeningsprogrammet vil være en 4 års model. 6. Anlæg og Drift 6.1. Budgetoplysninger Mammografiscreeningen forventes iværksat ultimo 2007 forudsat Regionrådets beslutning ultimo juni Omkostningerne er beregnet efter en direkte omkostningsanalyse. Dog er budgettet for meraktivitet indenfor klinisk mammografi og kirurgi baseret på DRG takstsystem samt den vedtagne takstmodel for Region Midtjylland. Indenfor 16

19 meraktivitetsberegningen for strålebehandling er der taget højde for, at en del af udgifterne allerede er medregnet i Rapport fra Styregruppen for implementering af stråleplan i Region Midtjylland fra januar Der er indhentet budgetoplysninger og projekteringsplaner for anlæg af mammografiscreeningsenhederne fra Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenheden Vest og Universitetshospitalet Århus Sygehus. Der er fundet lokaler at leje udenfor hospitalsmatriklerne i Horsens, Århus og Randers. I Viborg og Holstebro foreslås etablering af screeningslokaler i bygninger på hospitalsmatriklerne. Regionen afholder udgifter til indretning af lokalerne som også indeholder røntgenrum. Ved indgåelse af regionale lejemål gælder, ifølge Bekendtgørelse om regioners låntagning og meddelelse af garantier m.v., bekendtgørelse nr af 11. december 2006, at leje-aftaler sidestilles med en regional anlægsopgave og henregnes til regionens låntagning. Dette medfører, at der for hvert af de lejede screeningslokaler skal søges om optagelse af lån på ca. 1,5 mil. kr. 17

20 Anlægsbudget for indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland Kr. tusinde 1. Etablering af indretning af screeningslokaler på 5 matrikler 1.a. Screeningsenheden ved Regionshospitalet Randers, Vestervold - 2. etage 8900 Randers b. Screeningsenheden ved Regionshospitalet Viborg, Lille Sankt Mikkelsgade 24, Viborg c. Screeningsenheden ved Regionshospitalet Holstebro, Ombygning af ergoterapiafsnit bygn. 26, RHH d. Screeningsenheden ved Universitetshospital, Århus Sygehus, indrettes i Scandinavian Congress Center, Margrethepladsen, Århus C e. Screeningsenheden ved Århus Sygehus, Tobaksgården i Horsens I alt etablering af indretning af screeningslokaler på 5 matrikler Indretning af bookingssekretariat, Skovlyvej 1, Randers Indkøb af medico-teknisk udstyr 3.a. Mammografer m.m., EU-udbud b. Udstyr til kirurgiske og patologiske afdelinger som følge af meraktivitet I alt indkøb af medico-teknisk udstyr IT-udvikling og anskaffelser 4.a. Mammografimodul RIS, installation og licens m.v b. Network Gateway til Hospitalsenhed Viborg c. PC-udstyr m.v. på radiologiske afdelinger 200 I alt IT-udvikling og anskaffelser Etablering af klinisk mammografi 5.a. Etablering af klinisk mammografi + sterereotaksi på Århus Sygehus b. Etablering af digital klinisk mammografi på Regionshospitalet Holstebro I alt etablering af klinisk mammografi Etablering af BrystKræftscreening Region Midtjylland samlet anlægsbudget for indførelse af mammografiscreeningen i Region Midtjylland

ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010

ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010 ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010 ScreeningsNyt er i luften! Afdeling for Folkeundersøgelser har besluttet at udgive et nyhedsbrev med information om kræftscreeningsprogrammerne i Region Midtjylland.

Læs mere

Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening

Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening Ny rapport fra DSI Institut for Sundhedsvæsen: Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening Sammenfatning Lone Bilde Susanne Reindahl Rasmussen DSI Institut for Sundhedsvæsen Oktober 2006

Læs mere

LEON i fremtidens sundhedsvæsen

LEON i fremtidens sundhedsvæsen Opgaveflytning med eksempel for SOSU v. brystkræftscreening 8. februar 2010 Cheflæge Lisbeth Kallestrup Regionshospitalet Silkeborg, Hammel og Skanderborg www.regionmidtjylland.dk LEON i fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

ScreeningsNyt Nr. 04 - Januar 2012

ScreeningsNyt Nr. 04 - Januar 2012 Ny hjemmeside ScreeningsNyt Nr. 04 - Januar 2012 www.kraeftscreening.rm.dk Brystkræftscreening Livmoderhalskræftscreening Tarmkræftscreening Kvinder mellem 50 og 69 år, bliver hvert andet år inviteret

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Den 17. september 2009 Inge Wittrup, Center for Aarhus Universitet Dagens overskrifter: Præsentation

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

screening for brystkræft

screening for brystkræft Mammografi screening for brystkræft Tilbud om undersøgelse Du har mulighed for at få en røntgenundersøgelse (en mammografi), der kan vise, om du har forandringer i brystet. Forandringerne kan være vandcyster,

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS)

DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) INDHOLD INTRODUKTION... 2 DATADEFINITIONER FOR DE ENKELTE INDIKATORER 1. Stråledosis... 5 2. Deltagelse... 6 3. Overholdelse af fastlagt

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst AMU audit seminar 14. januar 2015 Ekstern audit v/steen Würtz, VEU-center MidtØst VEU-centre i Region Midtjylland VEU-Center MidtØst VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Struer Viborg

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2013 Første halvdel af tredje nationale screeningsrunde 05. december 2013 1 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Region Midtjylland. Praksis.dk håndbog

Region Midtjylland. Praksis.dk håndbog Region Midtjylland Praksis.dk håndbog Jens M. Rubak Marts 2015 Indhold Indhold... 2 1. Formålet med Praksis.dk... 3 2. Organisation for Praksis.dk... 4 3. Hvem kan komme med ønsker til udgivelser... 5

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015.

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015. 6.5 Til repræsentanter for de praktiserende læger og repræsentanter fra direktionen i Holstebro Kommune Dato: 18.05.2015 J. nr.: 29.30.16-P35-1-15 Henv. til: Kirsten V. Løgsted Tlf.: 9611 4107 fra møde

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24.

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24. Region Midtjylland Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 15 NOTAT Regionshuset Viborg Primær sundhed Skottenborg

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenaa, den 28. marts 2009.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby Bilag

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

2020 visioner for AOF i Region Midtjylland

2020 visioner for AOF i Region Midtjylland 1 Notat: Marts 2014 2020 visioner for AOF i Region Midtjylland AOF-organisationer i Midtjylland og AOF Daghøjskolen i Aarhus: AOF Center Midtjylland er ejer af: AOF-repræsentantskaberne i Aarhus, Horsens-

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder Gennemførelse af informationsprojekter den, 26. maj 2009. Michael Hyldgaard, projektleder Region Midtjylland InfoRM understøtter Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, og sikrer dialogen mellem

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 VIL DU HAVE HJÆLP TIL AT BLIVE RØGFRI? I Region Midtjylland findes der flere muligheder for at få gratis hjælp til at blive røgfri. Denne pjece giver dig et overblik

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

PAGE 1 TIL KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN

PAGE 1 TIL KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN PAGE 1 TIL KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN 1. Klagerens navn (efternavn og fornavn): Foreningen af Radiografer i Danmark 2. Eventuelt repræsenteret

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Pilot-fasen Pilotfasens formål er at teste serviceassistent-konceptet, hvilket betyder, at det beskrevne koncept prøves af på virkeligheden. Afprøvningerne vil blive vurderet og

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler 17. december 2013/EH Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere