Region Midtjylland. Indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr."

Transkript

1 Region Midtjylland Indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 11

2 Beslutningsoplæg vedrørende indførelse af brystkræftscreening i Region Midtjylland. Juni 2007 Brystkræftscreening Region Midtjylland

3 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Generelle forudsætninger Mammografiscreening Planlægningens organisation 3 2. Omfanget af nye aktiviteter Screeningsenheder Billedoptagelser Indkaldelse/booking af tider/svar om resultat Billedgranskning Indkøb af medico-teknisk apparatur samt IT udstyr 7 3. Afledte effekter indenfor klinisk mammografi, kirurgi, patologi og onkologi Erfaringsbaseret opgørelse Personalesituationen Mammaradiologien Patologien Mammakirurgien Onkologer Opgaveglidning / oplæring af nye mammografiassistenter Samarbejde med region Syddanmark Kvalitets- og udviklingsopgaver Opgaveglidningsprojekt; uddannelse af social- og sundhedsassistenter til at varetage billedoptagelse i forbindelse med mammografiscreening Netværk for supervisorer Kvalitetsopfølgning Efteruddannelse af radiologer Information Samarbejde med praktiserende læger og kommuner års implementeringsmodel contra 2 års implementeringsmodel Meraktivitetsbelastning Radiologi Patologi Kirurgi Onkologi Diskussion Anlæg og drift Budgetoplysninger 16 1

4 1. Baggrund 1.1. Generelle forudsætninger Brystkræft rammer årligt mere end 4000 kvinder i Danmark. Blandt kvinder udgør det den hyppigste kræftsygdom. I Danmark har screening mod brystkræft (mammografiscreening) været diskuteret i en del år. Debatten har været præget af forskellige holdninger til spørgsmålet om, hvorvidt mammografiscreening skal indgå som forebyggelsestilbud i det offentlige sundhedsvæsen. Ifølge Kræftplan II fra juni 2005 anbefaler Sundhedsstyrelsen mammografiscreening for kvinder i alderen år. Med indførelsen af mammografiscreeningsprogram forventes brystkræftdødeligheden at falde med 25 % for de inviterede kvinder mellem år. Region Midtjylland skal ifølge sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, tilbyde mammografiscreening hvert andet år til kvinder mellem 50 og 69 år, som har bopæl i regionen. I regeringens aftale med Amtsrådsforeningen om amternes økonomi for 2006 fremgår det, at der mellem parterne er enighed om, at fremrykke fristen for indførelse af mammografiscreening til 2007, således at der inden udgangen af 2007 skal være etableret tilbud om mammografiscreeening. Nærværende oplæg er udarbejdet med henblik på Regionsrådets behandling på møde den 20. juni 2007 af drifts- og anlægsbudget for indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland. Der er tale om en præsentation af en løsningsmodel for etablering af tilbud om mammografiscreening, som har udgangspunkt i en målsætning om at indføre et kvalitetstilbud. Dette er velvidende, at udfordringen for Region Midtjylland er stor, måske kan man tillade at sige, at den er speciel stor i sammenligning med Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark, hvor der i en årrække har været tilbud om mammografiscreening for en del af de bosiddende kvinder. Forberedelsesudvalget godkendte på møde den 23. august 2006 nogle hovedpunkter i implementeringen af mammografiscreening i Region Midtjylland. Det blev besluttet at etablere en projektorganisation med ansættelse af en projektleder til at varetage programimplementeringen, da der tale om en planlægningsopgave af et betydeligt omfang. Projektlederen refererer til hospitalsledelsen i Randers. 2

5 1.2 Mammografiscreening Ved en mammografiscreeningsundersøgelse røntgenfotograferes hvert bryst fra to positioner. 2-5 % af de screenede kvinder kan ikke umiddelbart frikendes fra kræft, og derfor indkaldes de til yderligere undersøgelse i form af klinisk mammografi på en røntgenafdeling. På røntgenafdelingen bliver 3 ud af 4 genindkaldte kvinder frikendt for brystkræft. Når den kliniske mammografi afslører brystkræft eller andre fund, der stadig ikke kan udelukkes at være brystkræft, bliver kvinden henvist til brystoperation på kirurgisk afdeling. Som led i behandlingen henvises en del kvinder til yderligere onkologisk behandling, herunder strålebehandling. Screeningsprogrammet er for raske kvinder uden symptomer på brystkræft. Kvinder med symptomer på brystkræft skal som hidtil henvende sig hos egen læge, som henviser til klinisk mammografi på en røntgenafdeling. 1.3 Planlægningens organisation I Region Midtjylland er der i 2006 nedsat en administrativ styregruppe til at forberede implementeringen af mammografiscreeningen. Fra 1. januar 2007 er det administrative planlægningsarbejde blevet forstærket med oprettelse af Brystkræftsscreening Region Midtjylland. Sekretariatets opgave er blandt andet at udarbejde et beslutningsgrundlag for etablering, drift, opfølgning og perspektivering af tilbud om mammografiscreening i Region Midtjylland. Der er nedsat en IT-gruppe med henblik på udredning af IT-relaterede spørgsmål, herunder udarbejdelse af forslag til; a) modul til indkaldelse, booking af tider, udsendelse af svar og administrative rutiner m.v. b) modul til dataregistrering i forbindelse med granskning af billeder c) håndtering af hurtig transmission af billed- og personrelaterede data på kryds og tværs mellem undersøgelsesenheder samt centrale IT-systemer d) lagerkapacitet til screeningsbilleder Der er nedsat en indkøbsgruppe under medico-teknisk afdeling til at forestå indkøbs- og udbudsprocessen i forbindelse med anskaffelse af medico-teknisk udstyr. 3

6 Der er nedsat en faglig følgegruppe med reference til Brystkræftsscreening Region Midtjylland, som består af repræsentanter fra de involverede hospitalsafdelinger i Region Midtjylland samt udvalgte praktiserende læger. Følgegruppen har ydet rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af løsningsmodeller. 2. Omfanget af nye aktiviteter 2.1 Screeningsenheder I Region Midtjylland er der bosat ca kvinder ml. 50 og 69 år. Der forventes en deltagelsesprocent på 90, hvilket vil sige, at der skal screenes kvinder hvert år, stigende til ca kvinder pr. år i Indledningsvis etableres der 5 faste screeningsenheder i henholdsvis Viborg, Holstebro, Randers, Århus og Horsens. Der er betydelige logistiske og bemandingsmæssige fordele ved at basere screeningen på stationære enheder. Beslutningen om at anskaffe mobil screeningsenhed foreslås udskudt til der er indhentet erfaringer med den stationære løsningsmodel. Beliggenheden for screeningsenheden i Randers forventes placeret på Vestervold / Kirkegade i Randers, hvor Randers Kommune indretter sundhedshus. Beliggenheden for screeningsenheden i Viborg forventes placeret i Lille Sankt Mikkelsgade 24 i Viborg, i tidligere psykiatri faciliteter. Beliggenheden i Holstebro forventes placeret på Regionshospitalet Holstebro i bygning 26, som i dag rummer ergoterapiafsnittet. Beliggenheden i Horsens forventes placeret i lejede lokaler i Rædersgade eller Farvergade. Beliggenheden i Århus forventes placeret i lejede lokaler i Scandinavian Congress Center, Margrethepladsen i Århus C. Der etableres 5 screeningsteams, der alle bemandes med mammografiassistenter og alle tilknyttes en supervisor fra de involverede radiologiske afdelinger. Fordelingen af kvinderne som tilbydes screening sker efter en nøgle, som har udgangspunkt i den geografiske og antalsmæssige fordeling af kvinderne i Region Midtjylland. Nøglen er sammensat således at; 1) enheden i Holstebro screener kvinder bosat i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkjøbing-Skjern og Struer kommuner 2) enheden i Viborg screener kvinder bosat i Viborg, Skive, Ikast-Brande og en andel af Silkeborg Kommune 4

7 3) enheden i Randers screener kvinder bosat i Randers, Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og en andel af Silkeborg Kommune 4) enheden i Århus screener kvinder bosat i Århus Kommune og, 5) en enhed i Horsens som screener kvinder bosat i Odder, Skanderborg, Samsø, Horsens og Hedensted kommuner. Efter en skønsmæssig vurdering anslås det, at ca kvinder ud af de kvinder i målgruppen (svarende til 5 %) er bosiddende i en afstand af 50 km eller længere til screeningsenheden. Ved fuld programimplementering er det forudsat, at hver screeningsenhed screener kvinder pr. år. Der holdes ikke åbent i ferieperioder, hvilket betyder, at der foretages ca. 60 screeninger pr. dag pr. enhed. Indledningsvis tilbydes screeningsundersøgelse på hverdage mellem kl. 8 16, med en ugentlig dag åbent til kl Billedoptagelse Ved mammografiscreening er der tale om et standardiseret tilbud, hvor der optages to billeder pr. bryst, og hvor kvinden stilles nogle faste spørgsmål. De 5 stationære screeningsenheder bemandes dagligt med 3 mammografiassistenter med tilknytning af en supervisor, der er radiograf eller røntgensygeplejerske med erfaring indenfor klinisk mammografi. Mammografiassistenterne er ansat henholdsvis på; Regionshospitalet Viborg, hvor Screeningsenheden i Viborg refererer til afdelingsledelsen på Billeddiagnostisk Afdeling. Regionshospitalet Randers, hvor Screeningsenheden i Randers refererer til afdelingsledelsen på Billeddiagnostisk Afdeling. Regionshospitalet Holstebro, hvor Screeningsenheden i Holstebro refererer til afdelingsledelsen på Røntgen Afdelingen. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, hvor Screeningsenheden i Århus samt Screeningsenheden i Horsens refererer til afdelingsledelsen på Radiologisk Afdeling Indkaldelse/booking af tider/svar om resultat Der etableres en central booking-funktion, som håndterer indkaldelserne. Funktionen placeres sammen med Brystkræftscreening Region Midtjylland på Regionhospitalet Randers. 5

8 Udvælgelse af kvinderne sker efter bopæl og tilknytning til lægepraksis (ydernummer). Herved kan egen læge bistå med information, hvis kvinden er i tvivl om deltagelse eller bliver nervøs ved indkaldelse til yderligere udredning. Der opbygges et it-system, der med udgangspunkt i regionalt cpr-register og indlagte kriterier om geografi og alder, udvælger kvinden, undersøgelsesstedet og undersøgelsestidspunktet. It-systemet udskriver indkaldelsesbreve og booker tid i screeningsenhedernes patientadministrative system. Printning og kuvertering foregår maskinelt hos ekstern leverandør. IT-systemet genererer automatisk svarbreve til screenede kvinder med negative fund med kopi til egen læge. Svar på screeningsundersøgelse gives indenfor 2 uger. Ved positive fund genindkaldes kvinden til yderligere udredning, hvor tid og sted for videre udredning modtages sammen med screeningssvaret. Den radiologiske afdeling, hvorunder kvinder er blevet screenet, er ansvarlig for, at udredningsmammografien foretages indenfor 2 uger efter kvinden modtager screeningssvaret. Hvis denne ventetid ikke kan overholdes, skal kvinden tilbydes undersøgelse på et regionens andre mammacentre indenfor 2 ugers fristen. Den centrale booking-funktions væsentligste opgave er om-bookinger og genindkaldelser ved udeblivelse i forbindelse med de tildelte screeningstider. Der forventes % ombookninger. Der sker 1 genindkaldelse, hvis en kvinde udebliver fra screening. Kvinderne får i genindkaldelsesbrevet mulighed for at melde sig ud af screeningsprogrammet, og vil således ikke blive indkaldt igen efter 2 år. Bookingsekretariatet skal endvidere opdatere eksklusionslisten over kvinder, der ikke skal indkaldes pga. personligt fravalg af screeningstilbud, eller kvinder som er i behandlingsforløb for brystkræft. Der er forslag om, at udvikle en selvbetjeningsløsning til ombooking via internetportalen sundhed.dk. Brystkræftsscreening Region Midtjylland forestår ledelsen af bookingsekretariatet, som bemandes med 2 bookingassistenter Billedgranskning Mammografiscreeningsbilleder bliver underkastet en granskning, hvor billeder med patologiske fund identificeres. Det anbefales, at europæiske retningslinier efterleves, hvorfor hvert screeningsbillede skal granskes af to speciallæger i radiologi (dobbeltgranskning). I tilfælde af divergens ml. 1. og 2. gransker, involveres en 3. radiolog, som får den endelige afgørelse. Der anskaffes endvidere computerassisterende-diagnose software (CAD) til granskningsstationerne. Der anvendes digital billedoptagelsesteknik, og billederne sendes elektronisk ml. de radiologiske afdelinger. Dette muliggør en fleksibel arbejdstilrettelæggelse og 6

9 en ensartet erfaringsudveksling/læringsplatform mellem screeningsenheder og de radiologiske afdelinger. Regionen får således et fælles brystkræftscreeningsprogram placeret på flere enheder Indkøb af medico-teknisk apparatur samt IT-udstyr Den ledige apparaturkapacitet på eksisterende mammografer i Region Midtjylland er indgået i beregningerne over behovet for anskaffelse af nyt medico-teknisk udstyr i forbindelse med indførelse af mammografiscreeningen. Apparaturbehovet er endvidere beregnet efter en forudsætning om, at der screenes 60 kvinder pr. mammograf pr. dag. Dette medfører, at der til billedoptagelse i forbindelse med screening skal indkøbes 5 mammografer, mens meraktiviteten for klinisk mammografi nødvendiggør indkøb af 2 ekstra mammografer med tilhørende ultralydsapparater til henholdsvis Regionshospital Vest og Århus Sygehus. Der indkøbes 1 stereotaktisk udstyr til behandling af mikroforkalkninger, som placeres på Århus Sygehus. Ovennævnte nyanskaffelser har et omfang, som foranlediger EU-licitation, med deraf følgende budgetmæssig usikkerhed. I forhold til den øgede aktivitet indenfor mammakirurgi og patologi er der behov for at indkøbe 4 mikroskoper til de patologiske institutter samt 4 sæt operationsudstyr. Nyetableringerne på IT-området har ligeledes et omfang, som nødvendiggør EUlicitation. Der er behov for at indkøbe et mammografimodul, der kan håndtere indkaldelse, booking og svarbreve. Mammografimodulet bør endvidere understøtte granskningsarbejdet samt den videre udredning af kvinder med positive fund. Placering af screeningsenheder udenfor hospitalerne nødvendiggør etablering af netværksforbindelser til datatransmission. Der skal etableres forbindelse mellem de involverede hospitaler og screeningsenhederne. Der er behov for at sende billede samt personrelaterede oplysninger på kryds og tværs ml. undersøgelsesenheder samt centrale IT-systemer. Dette nødvendiggør udvikling af en it-løsning, der kan håndtere dette. Det foreslås, at ovennævnte dataudveksling tager udgangspunkt i den eksisterende RIS/PACS installation på Århus Sygehus. Heraf følger, at der anskaffes en særskilt netværksåbning til Regionshospitalet Viborgs RIS/PACS system, da sidstnævnte adskiller sig fra PACS-systemerne i Randers, Holstebro og Århus. Alternativt overvejes at indkøbe RIS/PACS-modul som integreret 7

10 udstyr til screeningsmammograferne. Så vidt muligt vælges en løsning, der kan videreudvikles i samarbejde med andre regioner. I forbindelse med Region Midtjyllands kvalitetsopfølgning er der brug for at udvikle snitflader og tilpasning af Røntgen Informations System (RIS) til kvalitetsdata. Billeddata skal gemmes i mindst 5 år. Der er behov for udvidelse af lagerkapaciteten. Det foreslås, at lagerkapaciteten på PACS-installationen på Århus Sygehus udvides til lagring af screeningsbilleder fra hele regionen. Det foreslås, at der afsættes midler til at udvikle en ombookingsløsning via internet-portalen Sundhed.dk. Det er vurderingen, at befolkningen vil gøre øget brug af selvbetjening via internettet i fremtiden. 3. Afledte effekter indenfor klinisk mammografi, kirurgi, patologi og onkologi 3.1. Erfaringsbaseret opgørelse Med mammografiscreening stilles diagnosen brystkræft ofte på et tidspunkt, hvor kvinden endnu ikke har symptomer. Det betyder, at antallet af nye tilfælde af brystkræft stiger, når screeningsprogrammet startes op, da alle stadier af brystkræft viser sig. For behandlingssystemet betyder dette ekstraordinært mange udrednings- og behandlingsforløb ved indledning af et screeningsprogram. Efter nogle år med brystkræftscreening vil der indfinde sig et steady-state niveau, hvor antallet af fundne cancere vil være lidt over nuværende niveau. Erfaringerne fra indførelse af mammografiscreening i Fyns Amt i 1993 og Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS) i 1991 er meget forskellige. I forhold til nordeuropæisk niveau indkaldte HS mange kvinder, mens Fyns Amt indkaldte meget få kvinder til yderligere undersøgelser. Beregningerne for indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland ligger på et nordeuropæisk middelniveau, som også er erfaringerne fra Norge og Sverige. Erfaringerne viser, at første gang kvinder deltager i screening, bliver 95 % umiddelbart frikendt for brystkræft alene vurderet på screeningsbillederne. 5 % kvinder får at vide, at kræft ikke kan udelukkes; og de bliver indkaldt til videre udredning. Ved deltagelse i senere runder frikendes 97,5 % af de screenede kvinder for brystkræft på baggrund af screeningsbillederne. 8

11 Ved den efterfølgende kliniske mammografi frikendes 3 ud af 4 kvinder for at have cancer. Dermed følger, at 1,5 % af de screenede kvinder henvises til operation i screeningsprogrammets første fase, mens 0,6 % af kvinderne henvises til operation senere i programmets forløb. Af de opererede kvinder vil 1 ud af 6 have et meget tidligt stadie af brystkræft. En del af patienterne vil være i højrisikogruppe for videre kræftspredning med behov for omfattende onkologisk behandling. Der vil være et stort behov for strålebehandlings-kapacitet, da alle kvinder der vælger brystbevarende operation skal efterbehandles med strålebehandling 24 gange Personalesituationen De afledte effekter ved mammografiscreeningens indførelse fører som nævnt til meraktivitet indenfor, kirurgi, patologi og onkologi, og dermed ekstra arbejde for personalegrupper, hvor der i forvejen er rekrutteringsvanskeligheder Mammaradiologien. Aktuelt oplever regionens radiologiske afdelinger store problemer i forhold til at tiltrække speciallæger. En forudsætning for at opnå en høj kvalitet i et mammografiscreeningsprogram er, at såvel billedgranskning som klinisk mammografi foretages af radiologiske læger med subspeciale indenfor mammaradiologi. Der må forventes en indkøringsperiode for mammaradiologerne til varetagelse af granskning af screeningsbilleder, da mammaradiologerne i Region Midtjylland ikke tidligere har beskæftiget sig med brystkræftscreening Patologien. Såvel klinisk mammografi som mammakirurgiske indgreb er forbundet med patologidiagnostik. I november 2006 afleverede en arbejdsgruppe en rapport angående personalesituationen for patologien i Region Midtjylland. Konklusionen heri var, at der aktuelt er 9 ubesatte overlægestillinger indenfor patologien i Region Midtjylland samt 5 vakante afdelingslægestillinger. Rapportens samlede konklusion var, at der er et samlet rekrutteringsbehov på minimum 21 speciallæger i patologi frem til Mammakirurgien. Der vil være behov for, at de kirurger der normalt varetager mammakirurgi fritages fra andre opgaver, så de kan operere de flere kvinder med brystkræft, der findes ved indførelsen af mammografiscreening. 9

12 Onkologer. Der er et voldsomt pres på regionens onkologiske afdelinger med mangel på både specialuddannede sygeplejersker og læger Opgaveglidning / oplæring af nye mammografiassistenter. I forhold til at iværksætte nyt opgaveglidningsprojekt for billedoptagelse må man påregne en betydelig indkøringsperiode. Det må forventes, at mammografiassistenterne skal være noget rutinerede, førend de kan betjene 60 kvinder i timen Samarbejde med Region Syddanmark Ifølge tidligere aftaler med Region Syddanmark om samarbejde over regionsgrænsen vil Region Syddanmark forestå udredning og behandling af kvinder fra Horsens og Hedensted området. 4. Kvalitets- og udviklingsopgaver 4.1. Opgaveglidningsprojekt; uddannelse af social- og sundhedsassistenter til at varetage billedoptagelse i forbindelse med mammografiscreening Udredningsarbejde foretaget 2005 i samarbejde med Nordjylland, Viborg, Ringkjøbing og Århus amter har peget på, at personalemangel og manglende mulighed for at rekruttere personaleressourcer til mammografiscreening udgør en væsentlig barrierer for succesfuld implementering. For at kunne tilvejebringe behovet for personale indenfor radiografer og radiologiske speciallæger, er det foreslået at uddanne henholdsvis; a) social- og sundhedsassistenter til at varetage billedoptagelse i forbindelse med mammografiscreening, og b) uddanne radiografer/røntgensygeplejersker til at billedsortere 1. granskningsrunde, således at radiologiske speciallæger udelukkende foretager 2. granskningsrunde. Projektet vedrørende billedsorterende radiografer er sat midlertidig i bero, da det aktuelle udbud af radiografer skønnes for lavt. Opstarten af mammografiscreeningen baseres på dobbeltgranskning foretaget af to speciallæger i radiologi. Projektet vedrørende uddannelse af social- og sundhedsassistenter til billedoptagelse realiseres med opstart 1. september Der er fra regionalt kursusråd udarbejdet forslag til uddannelsesordning, som sammen med Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 71 af 4. oktober 2006 om kvalifikationer til betjening af mammografer danner udgangspunkt for planlægningen af et uddannelsesforløb med 10 ugers teoretisk og 15 ugers praktisk oplæring. 10

13 Uddannelsesforløbet afsluttes med såvel teoretisk som praktisk eksamen, som assistenterne skal gennemføre tilfredsstillende for at kunne fungere som mammografiassistenter. Det er forudsat, at ændringen i opgavefordelingen ikke medfører nogen forringelse i forhold til den faglige standard, der gælder for opgavens udførelse i dag. Der vil som led i den løbende kvalitetssikring gennemføres såvel halvårlige audits, som evalueringer af både uddannelsesforløb samt erfaringsopsamling af opgaveglidningsprojektet. Der indledes med at rekruttere i alt 20 social og sundhedsassistenter før sommerferie Assistenternes fastansættelse er betinget af bestået eksamen. Region Midtjylland har modtaget tilsagn om støtte fra statslig pulje til projekter der fremmer gennemførelse af tilbud om brystkræftscreening. Til sammen har de to projekter fået bevilliget 3,8 mio. kr., som alle ansøges overflyttet til projektet vedrørende uddannelse af social- og sundhedsassistenter til at varetage billedoptagelsen for at undgå bevillingen bortfalder pga. forældelsesfrist Netværk for supervisorer I forbindelse med varetagelse af screeningsopgaven og opgaveglidningsprojektet etableres der et netværkssamarbejde også for supervisorer mellem de radiologiske afdelinger. Der er behov for koordinering og erfaringsudveksling for personale, som har superviserede funktioner i forhold til screeningsopgaven og mammografiassistenterne Kvalitetsopfølgning Regionerne har besluttet at indgå i et landdækkende samarbejde om kvalitetsog resultatsmonitoringen af mammografiscreeningen. Der er nedsat en styregruppe for udarbejdelse af fælles nationale kvalitetsindikatorer, samt oprettelse af fælles national klinisk/kvalitets database, som alle regioner indrapporterer til Efteruddannelse af radiologer I Region Midtjylland er der begrænset erfaring med mammografiscreening blandt de radiologiske speciallæger. Såvel internationale kvalitetsstandarder som rekommendationer fra Dansk Radiologiske Selskab peger på behov for efteruddannelse indenfor området. Der planlægges således efteruddannelsesaktiviteter for de involverede radiologer. Der er forslag om, at arrangere besøg på etablerede mammografiscreeningsenheder i Sydsverige, samt sammensætte 3-dags kursusforløb med oplæg fra internationale spydspidser indenfor mammografiscreening. 11

14 4.5. Information. På nationalt plan er Sundhedsstyrelsen involveret i at fremstille skriftligt informationsmateriale om brystkræftscreening i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. Det forventes, at materialet beskriver, hvad mammografi er, og hvorledes den udføres. Endvidere forventes information, som hviler på en balanceret viden om fordele og ulemper ved mammografiundersøgelse, herunder problemstillingen omkring falsk positive og falsk negative svar. Informationsmaterialet skal være letlæseligt, og der skal være plads til lokale oplysninger om sted og organisering. I Region Midtjylland vil informationsmaterialet udsendes i forbindelse med invitation til screening. Det fremgår af invitationen hvor, og hvornår kvinden tilbydes mammografiscreening. Der oplyses samtidig om stederne for eventuelt yderligere klinisk udredning. Der opbygges en hjemmeside i Region Midtjylland med information om mammografiscreeningsprogrammet, herunder oplysninger om hvem og hvordan man bliver inviteret. Hjemmesiden målrettes kvinder i målgruppen for mammografiscreeningsprogrammet. Hjemmesiden opbygges med links til supplerende information. På de screeningsinvolverede regionshospitalers hjemmesider lægges der også information om screeningstilbuddet Samarbejde med praktiserende læger og kommuner De praktiserende læger modtager oplysning om, hvornår kvinder ml år med tilknytning til lægens ydernummer modtager indkaldelse til mammografiscreening. Resultaterne af screeningsundersøgelser sendes også til kvindens egen læge. På beskederne til praktiserende læger oprettes som noget nyt links til relevante hjemmesider med yderligere information til lægerne. Det forventes, at Forskningsenheden for Almen Praksis i Århus evaluerer effekten af dette initiativ. De praktiserende læger spiller en vigtig rolle i forhold til at bakke op om mammografiscreeningsprogrammet. Der iværksættes en række informations- og efteruddannelsesinitiativer, som klæder de praktiserende læger samt deres praksispersonale på i forhold til at vejlede og støtte kvinder, der deltager i mammografiscreening. Der forventes indledt samarbejde med kommunerne om fællesinitiativer for kvinderne i målgruppen, herunder afklaringer af kvindernes beslutningsmønster omkring deltagelse i brystkræftscreeningsprogrammet især med fokus på ulighed i sundhed. 12

15 5. 4 års implementeringsmodel contra 2 års implementerings-model 5.1. Meraktivitetsbelastningen Meraktiviteten som følge af indførelse af mammografiscreening følger et mønster, hvor man forventer et særligt højt antal udredninger og behandlinger i 1. screeningsrunde. Man taler således om en pukkelbelastning for screeningsprogrammets afledte effekter. Når den store mængde af afledte aktiviteter presses sammen i et 2 års implementeringsforløb vil det medføre en voldsom belastning for radiologer, patologer, kirurger og onkologer En mere realistisk model for indførelsen af mammografiscreening vil være at udstrække implementeringen af screeningsprogrammet til 4 år, således at kvinder i aldersgruppen fra år tilbydes første screening i 2008 og 2009, mens aldersgruppen år tilbydes første screening i 2010 og Alle kvinder ml år indkaldes til 2. og efterfølgende screeninger med 2 års interval. Tabel 1: Sammenligning af meraktiviteten for afledte effekter for 2 års og 4 års implementering af mammografiscreening. Implementerings- Model Afledte effekter fordelt på specialer år Klinisk mammografi 4 år (patienter) år Kirurgi år (operationer) år Patologi år (prøver) år Onkologi år (patienter) år Strålekanoner 2,48 2,48 0,8 0,8 0,9 0,9 4 år per år 1,4 1,4 1,5 1,5 0,9 0,9 13

16 Radiologi Billedgranskningen vil føre en del øget aktivitet med sig især de første år, hvor der foregår en læringsproces. Det forventes, at billedgranskningen foregår ved meraktivtet af Regionens mamma-radiologer. Antallet af kliniske mammografier vil indledningsvis være øget, men senere vil niveauet falde, pga. reduktion af henvisninger fra praktiserende læger Patologi Beregninger af behovet for merarbejde indenfor patologiske undersøgelser ved en 4-årig implementeringsmodel svarer til ca. halvanden speciallæge de første to år, efterfulgt af merarbejde svarende til 2 speciallægestillinger i programmets 3. og 4. år, faldende til godt 1 speciallægestilling i årene derefter. Meraktivitet i finnåls- og grovnåls patologi prøver års implement. 4 års implement År Meraktivitet i op-patologi prøver års implement. 4 års implement År 14

17 Kirurgi Med udgangspunkt i aktivitetsniveauet i 2006 viser beregninger, at meraktiviteten indenfor det mammakirurgiske område selv ved en 4-årig implementeringsmodel stiger med 55 % i 2008 og 2009, 66 % i 2010 og Meraktivitet Kirurgi operationer års implement. 4 års implement År Onkologi Indførelsen af mammografiscreening medfører også meraktivitet indenfor onkologi og specielt strålebehandling. I de første 4 år er der ved en 4-årig implementeringsmodel et udvidet kapacitetsbehov svarende til 1,5 accelleratorer ekstra pr. år, derefter permanent 1 accellerator ekstra pr. år. Meraktivitet Strålebehandling behandlinger års implement. 4 års implement År 15

18 5.2. Diskussion Ved indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland skal der være mulighed for hurtig udredning og behandling. Dette er en særlig forpligtigelse, når raske kvinder inviteres til undersøgelse for sygdom. Ved at tilbyde de supplerende undersøgelser hurtigst muligt reduceres tiden, hvor de berørte kvinder kan være belastede af uro og ængstelse. Indledningsvis forventes en stor meraktivitet indenfor mammaradiologi, patologi, kirurgi og onkologi. Med den skrøbelige personalesituation vil opgaven blive belastende for behandlingssystemet. Desuden er der på nuværende tidspunkt ikke strålekapacitet til behandling af de mange kræftpatienter i Region Midtjylland. Da Sundhedsstyrelsen anbefaler, at privathospitaler ikke varetager kræftbehandling, vil kapaciteten ikke forventes at kunne øges ved inddragelse af andre udbydere af sundhedsydelser. Ved indførelsen af et program, hvor raske borgere inviteres til undersøgelse for sygdom, må programmets følgevirkninger ikke reducere kapaciteten i systemet, så de syge borgere ikke kan rettidigt udredes og behandles. Opgaven med indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland er speciel stor i sammenligning med andre regioner, da der ikke før har været etableret tilbud om mammografiscreening for Regionens borgere. Ved indførelsen af mammografiscreening i Region Midtjylland er det nødvendigt at afbalancere tilbuddet om mammografiscreening til alle kvinder fra år med overvejelserne om fortsat kvalitetstilbud til Regionens syge borgere og borgere med mistanke om sygdom. I Region Midtjylland vurderes det med de nuværende personaleressourcer og strålekapacitet at den optimale model for implementering af screeningsprogrammet vil være en 4 års model. 6. Anlæg og Drift 6.1. Budgetoplysninger Mammografiscreeningen forventes iværksat ultimo 2007 forudsat Regionrådets beslutning ultimo juni Omkostningerne er beregnet efter en direkte omkostningsanalyse. Dog er budgettet for meraktivitet indenfor klinisk mammografi og kirurgi baseret på DRG takstsystem samt den vedtagne takstmodel for Region Midtjylland. Indenfor 16

19 meraktivitetsberegningen for strålebehandling er der taget højde for, at en del af udgifterne allerede er medregnet i Rapport fra Styregruppen for implementering af stråleplan i Region Midtjylland fra januar Der er indhentet budgetoplysninger og projekteringsplaner for anlæg af mammografiscreeningsenhederne fra Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenheden Vest og Universitetshospitalet Århus Sygehus. Der er fundet lokaler at leje udenfor hospitalsmatriklerne i Horsens, Århus og Randers. I Viborg og Holstebro foreslås etablering af screeningslokaler i bygninger på hospitalsmatriklerne. Regionen afholder udgifter til indretning af lokalerne som også indeholder røntgenrum. Ved indgåelse af regionale lejemål gælder, ifølge Bekendtgørelse om regioners låntagning og meddelelse af garantier m.v., bekendtgørelse nr af 11. december 2006, at leje-aftaler sidestilles med en regional anlægsopgave og henregnes til regionens låntagning. Dette medfører, at der for hvert af de lejede screeningslokaler skal søges om optagelse af lån på ca. 1,5 mil. kr. 17

20 Anlægsbudget for indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland Kr. tusinde 1. Etablering af indretning af screeningslokaler på 5 matrikler 1.a. Screeningsenheden ved Regionshospitalet Randers, Vestervold - 2. etage 8900 Randers b. Screeningsenheden ved Regionshospitalet Viborg, Lille Sankt Mikkelsgade 24, Viborg c. Screeningsenheden ved Regionshospitalet Holstebro, Ombygning af ergoterapiafsnit bygn. 26, RHH d. Screeningsenheden ved Universitetshospital, Århus Sygehus, indrettes i Scandinavian Congress Center, Margrethepladsen, Århus C e. Screeningsenheden ved Århus Sygehus, Tobaksgården i Horsens I alt etablering af indretning af screeningslokaler på 5 matrikler Indretning af bookingssekretariat, Skovlyvej 1, Randers Indkøb af medico-teknisk udstyr 3.a. Mammografer m.m., EU-udbud b. Udstyr til kirurgiske og patologiske afdelinger som følge af meraktivitet I alt indkøb af medico-teknisk udstyr IT-udvikling og anskaffelser 4.a. Mammografimodul RIS, installation og licens m.v b. Network Gateway til Hospitalsenhed Viborg c. PC-udstyr m.v. på radiologiske afdelinger 200 I alt IT-udvikling og anskaffelser Etablering af klinisk mammografi 5.a. Etablering af klinisk mammografi + sterereotaksi på Århus Sygehus b. Etablering af digital klinisk mammografi på Regionshospitalet Holstebro I alt etablering af klinisk mammografi Etablering af BrystKræftscreening Region Midtjylland samlet anlægsbudget for indførelse af mammografiscreeningen i Region Midtjylland

Status for screeningsprogrammet

Status for screeningsprogrammet Status for screeningsprogrammet for brystkræft Indholdsfortegnelse 1. Opdateret status for forsinkelser i screeningsprogrammet for brystkræft...1 2. Iværksatte initiativer...2 3. Afslutning af fjerde screeningsrunde...3

Læs mere

Orientering om tarmkræftscreeningen i Region Midtjylland

Orientering om tarmkræftscreeningen i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Hospitalsplanlægning Sundhedsplanlægning Notat Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Orientering om tarmkræftscreeningen i Region Midtjylland Baggrund Tarmkræftscreeningsprogrammet

Læs mere

ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010

ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010 ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010 ScreeningsNyt er i luften! Afdeling for Folkeundersøgelser har besluttet at udgive et nyhedsbrev med information om kræftscreeningsprogrammerne i Region Midtjylland.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

WEB-OMBOOKING. ScreeningsNyt. Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Nyt om Brystkræftscreening side 2

WEB-OMBOOKING. ScreeningsNyt. Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Nyt om Brystkræftscreening side 2 ScreeningsNyt Nr. 02 - Marts 2011 WEB-OMBOOKING ScreeningsNyt Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland Nyt om side 1 Nyt om side 2 Regionshospitalet Randers Afdeling

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Til: Status for brystkræftscreening anden regionale runde

Til: Status for brystkræftscreening anden regionale runde Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Til: Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 60 00 Direkte 38 66 60 24 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

TEKNISKE OG PERSONALEMÆSSIGE BARRIERER

TEKNISKE OG PERSONALEMÆSSIGE BARRIERER TEKNISKE OG PERSONALEMÆSSIGE BARRIERER HENRIK TORP MADSEN FORMAND FOR DANSK FORENING FOR ONKORADIOLOGI ILSE VEJBORG FORMAND FOR DANSK FORENING FOR RADIOLOGISK MAMMADIAGNOSTIK FORMAND FOR RADIOLOGISK UDVALG

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om processen i forbindelse med indkaldelse til mammografiscreening i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om processen i forbindelse med indkaldelse til mammografiscreening i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om processen i forbindelse med indkaldelse til mammografiscreening i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008 Punkt nr. 10 Brystkræftscreening

Læs mere

Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening

Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening Ny rapport fra DSI Institut for Sundhedsvæsen: Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening Sammenfatning Lone Bilde Susanne Reindahl Rasmussen DSI Institut for Sundhedsvæsen Oktober 2006

Læs mere

Orientering fra Komiteen for Radiografisk Kvalitetssikring i Screeningsenheder i Danmark

Orientering fra Komiteen for Radiografisk Kvalitetssikring i Screeningsenheder i Danmark Orientering fra Komiteen for Radiografisk Kvalitetssikring i Screeningsenheder i Danmark Hvorfor og hvornår blev Komiteen dannet? Mammografiscreening blev indført landsdækkende i 2007 / 2008 og 4 ud af

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

ScreeningsNyt. Region Midtjylland - marts 2015. Sundhedsstyrelsen har udgivet nye anbefalinger for nationale screeningsprogrammer

ScreeningsNyt. Region Midtjylland - marts 2015. Sundhedsstyrelsen har udgivet nye anbefalinger for nationale screeningsprogrammer ScreeningsNyt Region Midtjylland - marts 2015 Sundhedsstyrelsen har udgivet nye anbefalinger for nationale screeningsprogrammer Nyt om Tarmkræftscreening Nyt om Brystkræftscreening Status på tarmkræftscreening

Læs mere

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Nedenstående tabeller viser resultater for NIP-lungecancer fra årsrapporten fra henholdsvis 2010 og 2009. Indikatorer for overlevelse

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere. til Regionsrådets møde den 17.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere. til Regionsrådets møde den 17. Region Midtjylland Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 30 Regionsrådet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

LEON i fremtidens sundhedsvæsen

LEON i fremtidens sundhedsvæsen Opgaveflytning med eksempel for SOSU v. brystkræftscreening 8. februar 2010 Cheflæge Lisbeth Kallestrup Regionshospitalet Silkeborg, Hammel og Skanderborg www.regionmidtjylland.dk LEON i fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Der henvises flere og flere patienter til regionernes hjerteafdelinger på grund af demografien med flere ældre samt det øgede fokus på hjerteområdet. Presset på

Læs mere

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Baggrund Når en borger rammes af en hjerneskade, vil sygdoms- og rehabiliteringsforløbet ofte være kompliceret, dels

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på Akut Kræft, Region Midtjylland den 1. marts 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på Akut Kræft, Region Midtjylland den 1. marts 2008 Region Midtjylland Orientering om status på Akut Kræft, Region Midtjylland den 1. marts 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Regionsrådet

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver.

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/783 Dato: 4. januar 2011 Udarbejdet af: Sanne Jeppesen E mail: Sanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631252 Notat Betydning

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret

Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret 17-06-2015 Sag nr. 15/618 Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret til hurtig udredning. De nuværende aftaler

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ). Regionshuset Viborg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Midtvejsevaluering

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Notat Status på kræftpakker

Notat Status på kræftpakker Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 1. Baggrund Notat

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Den første kræftplan hvad er læren heraf? Cheflæge Hans Peder Graversen, afdelingschef Dansk kræftbehandling helt i front har kræftplanerne løftet behandlingen i Danmark? www.regionmidtjylland.dk Baggrund

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Vejle Amt Sundhedsforvaltningen Økonomi og planlægning 10. marts 2006 J.nr.: 2.08-74 /pkh Version 10 PKH. Brystkræftscreening i Region Syd.

Vejle Amt Sundhedsforvaltningen Økonomi og planlægning 10. marts 2006 J.nr.: 2.08-74 /pkh Version 10 PKH. Brystkræftscreening i Region Syd. Vejle Amt Sundhedsforvaltningen Økonomi og planlægning 10. marts 2006 J.nr.: 2.08-74 /pkh Version 10 PKH. Brystkræftscreening i Region Syd Indhold: 1. Baggrund 1.1. Kommissorium 2. Kvalitetskrav 3. Status

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Speciallægepraksisplan Region Midtjylland

Speciallægepraksisplan Region Midtjylland Speciallægepraksisplan Region Midtjylland Sundhedsstyregruppen den 4. februar 2013 www.regionmidtjylland.dk Baggrund og formål med en praksisplan Hvad siger speciallægeoverenskomsten praksisplan en gang

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner Notat af 31. januar 2011 Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner I forbindelse med finanslov 2011 er der indgået aftale om en Kræftplan III, hvorved der nu sættes fokus

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Vi er allerede nået langt!! Andel (%) 30 35 40 45 50 1-års overlevelsen 1-års overlevelse Indikator Ia 46% Næsten 50% forbedring!! 33% 2003 2005 2007 2009

Læs mere

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region

Læs mere

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Danske Regioner udarbejder løbende en samlet status for implementering af pakkeforløbene på kræftområdet. Statusopgørelserne udarbejdes på baggrund af

Læs mere

Status Kræft- og hjertepakker

Status Kræft- og hjertepakker Status Kræft- og hjertepakker Region Syddanmark Sundhedsbrugerråd 17.09.09 Implementering af kræftpakker Kort om baggrund for udbredelse af kræftpakker i Region Syddanmark: Gode erfaringer med pakkeforløb,

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

Høringssvar på Spar1519 fra speciallægerne på Røntgenafdelingen i Hospitalsenheden Vest.

Høringssvar på Spar1519 fra speciallægerne på Røntgenafdelingen i Hospitalsenheden Vest. Høringssvar på Spar1519 fra speciallægerne på Røntgenafdelingen i Hospitalsenheden Vest. Vedrørende forslaget om at vagtdækningen på røntgenafdelingerne samles på Aarhus Universitetshospital AUH i tidsrummet

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Genoptræning og Hjerneskade området.

Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning efter sundhedsloven Genoptræningsplaner Frit valg Ventetidsgennemgang Rehabilitering på specialiseret niveau Hjerneskadeområdet Hjerneskadekoordinatorer

Læs mere

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner I forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen 2015-18 og udarbejdelsen af praksisplan for almen praksis er der

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder (med overskridelse) og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Region Midtjylland. Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Emne: Mammografier på Røntgen-Ultralydsklinikken A/S, Amagerbrogade 195

Emne: Mammografier på Røntgen-Ultralydsklinikken A/S, Amagerbrogade 195 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010 Meddelelse nr. 22.11 Emne: Mammografier på Røntgen-Ultralydsklinikken A/S, Amagerbrogade 195 bilag Koncerndirektionen Kongens Vænge 2

Læs mere

Opfølgning på tidligere redegørelse vedr. ufrivillig afmelding til livmoderhalskræftscreening

Opfølgning på tidligere redegørelse vedr. ufrivillig afmelding til livmoderhalskræftscreening Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Opfølgning på tidligere redegørelse vedr. ufrivillig afmelding til livmoderhalskræftscreening Danske Regioner orienterede den 22. oktober 2013 offentligheden

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Tilbud om undersøgelse Mammografi er en røntgenundersøgelse, der kan vise, om du har forandringer i dine bryster. Det kan være ansamlinger af væske, godartede knuder

Læs mere

Notat - Fortroligt. Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig

Notat - Fortroligt. Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Notat - Fortroligt Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87285000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Forretningsudvalget

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro Hospitalsenheden Vest Administrationen Ledelsessekretariatet Gl. Landevej 61 7400 Herning Tlf.: 9927 2710 Fax: 9927 6305 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åbent referat. af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6

Region Midtjylland Sundhed. Åbent referat. af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 5. februar 2009 /METGRE Åbent referat af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Mødedeltagere: Region

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav

Bilag. Region Midtjylland. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav Region Midtjylland Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 15 Hav til Hav Udgifter Løn til

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 8.3 A Diagnostisk udredning på sygehus - radiologi Adm. overlæge Jens Karstoft Radiologien i kræftdiagnostik og behandling Radiologien (røntgendiagnostikken) spiller en central

Læs mere

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland Perioden okt. 2014 september 2015 www.regionmidtjylland.dk Indledning Fælles Medicinkort (FMK) er et af de vigtigste nye initiativer ift. patientsikkerheden

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Notat om initiativer på strålebehandlingsområdet af 27. november 2006

Notat om initiativer på strålebehandlingsområdet af 27. november 2006 Notat om initiativer på strålebehandlingsområdet af 27. november 2006 Ændret version d. 28. november 2006 ny tabel vedr. antal strålebehandlede kræftpatienter, s. 3 Initiativer vedr. kapacitet på kræftbehandlingsområdet,

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION MIDTJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for. Kræftområdet. 29. maj 2008 kl i Regionernes Hus. 1. Meddelelser og orientering

Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for. Kræftområdet. 29. maj 2008 kl i Regionernes Hus. 1. Meddelelser og orientering TASK FORCE FOR KRÆFTOMRÅDET Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for Kræftområdet 29. maj 2008 kl. 17.30 20.00 i Regionernes Hus 1. Meddelelser og orientering 1) Sundhedsstyrelsens initiativer vedr.:

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8 Region Midtjylland Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre Bilag til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi og Planlægning Notat om proceduren

Læs mere

Forslag til etablering af MR-scannerfunktion ved Sygehus Sønderjylland, Tønder.

Forslag til etablering af MR-scannerfunktion ved Sygehus Sønderjylland, Tønder. Forslag til etablering af MR-scannerfunktion ved Sygehus Sønderjylland, Tønder. Baggrund. Ved ændringen af Sygehus Sønderjylland Tønder til et sammedagssygehus har Regionsrådet besluttet, at sammedagssygehusets

Læs mere