Aalborg Universitet, Januar Samtidig benytter vi lejligheden til at friske lidt op på vores layout.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet, Januar 2001. Samtidig benytter vi lejligheden til at friske lidt op på vores layout."

Transkript

1 Aalborg Universitet, Januar 2001 Telemedicin i Danmark En fornyet Leder Af Niels Rossing, H:S Direktionen udgave Direktør for Informatikafdelingen Skal vi have telemedicin i vort lille land? Af Stig Kjær Andersen, centerleder for Danmark er tætbefolket og sundhedsvæsenet er rimeligt tætmasket. Så er det ikke bare en teknologi, der søger et anvendelsesområde? Og skal denne ide (V-CHI) har udsendt 10 numre af nyhedsbrevet "Netværket" til folk, der er interes- ikke kun videreføres, hvor ekstreme geografiske, demografiske og klimatiske forhold skiller syge borgere fra behandlere? Ja, sådan er det begyndt, men lige- seret i sundhedsinformatik. Vi har prøvet at formidle relevante aktiviteter og viden omkring sundhedsinformatiske projekter, der har udspillet sig hos parterne i V-CHI og på Aalborg Universitet i særdeleshed. Tiden er nu til et lidt bredere sigte og vi prøver med dette nummer at udvide den tematisering, vi har startet i de foregående numre. Indhold Dansk telemedicin i nordisk perspektiv Telemedicin i Grønland Telemedicin til "second opinion". 4 Samtidig benytter vi lejligheden til at friske lidt op på vores layout. Vi har i dette nummer valgt at fokusere på telemedicin i et sundhedsinformatisk perspektiv, som tema for den vifte af faglige indlæg, vi bringer. Emnet er ikke valgt, fordi telemedicin er en ny og ukendt aktivitet, men fordi den er et eksempel på en disciplin, hvor det centrale er en kommunikation, der gives nye dimensioner i takt med udviklingen af IT-muligheder inden for sundhedsinformatik. Nye ord som e-health er opstået i kølvandet på telemedicin og vil vi følge op på denne udvikling ved at lave et temanummer om e- health i et af de kommende nyhedsbreve. som telefonen vil også s med vedhæftede multimediefiler, web-teknologi og interaktiv videokommunikation blive en del af dagligdagens værktøjer i det danske sundhedsvæsen. Telemedicin begynder med service til patient eller professionel i rummet ved siden af, og strækker sig i øvrigt globalt. Det er ikke et lægefagligt speciale, men en række formidlingsværktøjer, som afsender og modtager skal evne at bruge fornuftigt. Det respekterer ikke institutionelle, amtslige eller nationale grænser. Derfor skal vi have teknologierne rigtigt indplaceret i et velforberedt sundhedsvæsen. Velforberedt på at også borgerne og patienterne bliver mere vidende og dermed kritiske, men også bedre i stand til konstruktivt at arbejde med på sund- Spørgeskemaundersøgelse om telemedicin projekter i Danmark. 4 Telemedicin i praksisektoren Telementoring med VR -Visioner og Realiteter TOSCA Universitetskursus i Sundhedsinformatik Kommende arrangementer og konferencer: IT-inspiration fra Brasilien Bidragene i dette nyhedsbrev, der har telemedicin som fælles overskrift, er valgt for at give forskellige smagsprøver og er på ingen måde tænkt som dækkende. Bidragene præsenterer "klassisk" telemedicin, hvor afstand er et væsentligt parameter, telemedicin som faglig støtte, telemedicin som det bærende i læring og telemedicin, hvor sofistikeret teknologi er essentiel. Bidragene viser kun et lille og ufuldstændigt billede, men hensigten er også kun at give læseren appetit til at opsøge mere udtømmende kilder og til at reflektere over mangfoldighederne. hedsfremmende foranstaltninger, egen behandling og rehabilitering. Selvfølgelig må dette temanummer inkludere en beskrivelse af, hvordan teknologien bruges på Grønland. Det er indlysende, at hvis kommunikation kan nedbringe antallet af unødvendige patienttransporter, så har den retfærdiggjort sig selv. Arnfjords artikel påpeger også de nødvendige ændringer i organisation og fagkultur, juridiske aspekter og behov for dokumentation af de telemedicinske ydelser (d.v.s. ansvarsplacering, datasikkerhed og fortrolighed). Det geografiske kriterium for anvendelse af telemedicin gælder oplagt på Netværket nr. 11

2 Netværket nr. 11 Side 2 f.eks. Bornholm, Samsø og andre områder, der er eller kan blive relativt isolerede. Hvad bladet ikke har med, er behovet for medicinsk telekommunikation til mobile enheder som skibe, boreplatforme, fly, fremskudte militærposter, katastrofeenheder etc. Netop militæret var arnested for den virtuelt og taktilt styrede robotkirurgi, som Haase skriver om. Mere umiddelbart kan den præhospitale ambulancetjeneste få gavn af telekommunikation til både base og modtagende hospital. Der er danske tiltag, men det burde som visse steder i udlandet have fuld bevågenhed også i Danmark. Klamers artikel om brug af still-billedkommunikation giver et rigtigt eksempel på telemedicin i praksissektoren og på tværs af sektorerne. Foruden at det beskrevne anvendelsesområde er indlysende både af tekniske og organisatoriske grunde, er artiklen også en påpegning af, at telemedicin og billeddiagnostik er skabt for hinanden. Ikke blot radiologi og PACS, men også endoskopi, fundoskopi og som ad Viborg/- Skive aksen: mikroskopi. Artiklen fremhæver et vigtig begreb både som forudsætning og konsekvens: Viden- og kompetencespredning. Glem ikke de iboende muligheder for effektiv, pædagogisk, interaktiv og rationel uddannelse af studenter, og professionelle: I Norge uddannes bl.a. urologer på basis af materiale i en national database. Støtte til patienten i hjemmet ("homecare") er ikke med i denne omgang. Men i udlandet betragtes området som det måske mest oplagte, lige fra mobil kommunikation mellem hjemmepleje i felten til basen og vice versa til videotelefoni og dosering af f.eks. antikoagulansog diabetesmedicin på grundlag af patientens egne prøvetagninger og -aflæsninger. Der var heller ikke plads til at behandle "E-health" med klinikker i cyberspace, "netdoktorer", og tankerne om nationale og amtslige sundhedsportaler. Det er påpeget, at telemedicin første gang officielt blev taget alvorligt med Teknologirådets rapport fra Man må håbe, at det igangværende arbejde under den "Nationale strategi for IT i sundhedsvæsenet" kommer et spadestik dybere. Måske lander man som Teknologirådet med en anbefaling af, at telemedicin i Danmark skal udøves på alle niveauer, men med relativt få kraftcentre. Dansk telemedicin i nordisk perspektiv Af Lars Hulbæk Fog, MedCom adresserne: (Telemedicine Programs Database) og Der er en lang tradition for samarbejde (Nordic Telemedicine Network). mellem de nordiske lande indenfor en række samfundsforhold. En tradition, der først og fremmest kan tilskrives nogle fælles kulturelle og historiske bånd landene mellem. På det telemedicinske felt er der siden 1998 arbejdet på dannelsen af en Nordisk Telemedicin Association (NTA). Anstrengelserne bar for alvor frugt i september 2000, hvor der afholdtes stiftende generalforsamling i København, i forlængelse af "The 3rd Nordic Congress on Telemedicine". MedCom og telemedicin MedComs engagement i telemedicin skal ses i lyset af en stadigt stigende sundhedsfaglig interesse for at supplere den eksisterende elektroniske kommunikation (EDI) i den danske sundhedssektor med eksempelvis billeder, lyd og video-sekvenser. Udover videreudvikling af den allerede udbredte kommunikation til og fra praktiserende læger, arbejdes i MedCom med pilotprojekter vedrørende elektronisk kommunikation mellem sygehus-enheder NTAs hovedformål er - at huse samarbejde om telemedicin på nordisk plan - at huse samarbejde om telemedicin mellem det nordiske og internationale plan - at arrangere nordiske telemedicin kongresser, gennem nationale telemedicinske selskaber (fx henvisning og udskrivningsbrev), ligesom ønskerne om et Internet baseret sundhedsdatanet presser sig på. Samlet set vil disse tendenser og projekter bane vejen for, at én og samme teknologiske platform kan anvendes til både den daglige rutinemæssige elektroniske kommunikation og telemedicinsk konsultation. Eksempelvis kan den elektroniske henvisning fra lægepraksis til dermatologisk De nordiske telemedicin kongresser afholdes hvert andet år - næste gang i Tromsø i dagene 30. september til 2. oktober, specialist suppleres med et eller flere digitale billeder af hudlidelsen og en elektronisk henvisning fra lokal sygehuset til lands- og landsdels hospitalet kan vedlægges de relevante røntgenoptagelser. Organisationens web-site er under opbygning og indeholder bl.a. en oversigt over de nordiske repræsentanter. Da der ikke eksisterer et telemedicinsk selskab i Danmark, er arbejdet her forankret i Dansk Selskab for Medicinsk Informatik (DSMI). Danmark er p.t. repræsenteret i NTA ved Niels Rossing og undertegnede. En sådan rent teknologisk udvidelse af mulighederne i det danske sundhedsdatanet indebærer ikke i sig selv telemedicinske aktiviteter, da billedkommunikation også er relevant i forbindelse med de traditionelle henvisningsmønstre. Men den telemedicinske "off-line" konsultation kan blive et specialtilfælde af de almindelig visitations-rutiner i den danske sundhedssektor: Det specialtilfælde, Aktuelt arbejdes der i NTA med 2 projekter, der begge ledes fra det nationale center for telemedicin i Norge, der er hjemmehørende i Tromsø: "Telemedicine Programs Database" og "Nordic Telemedicine Network". Du kan finde flere oplysninger om projekterne under hvor "man sender et billede i stedet for patienten".

3 Telemedicin i Grønland Af forstander Marianne Arnfjord Telemedicinsk enhed, Lægeklinikken i Nuuk. For at sikre en geografisk spredt befolkning let og ligelig adgang til sundhedsvæsenets ydelser, og støtte det sundhedsfaglige personale i dets arbejde vedtog Direktoratet for Sundhed og Forskning i foråret 1999 en handlingsplan for indførelse, videreudvikling og evaluering af telemedicin i Grønland for årene samtidig med, at der blev etableret en Telemedicinsk enhed på Lægeklinikken. Faglige områder Valg af specialer og tjenestesteder er sket på baggrund af en behovsvurdering. De valgte specialer er radiologi, dermatologi, kardiologi og psykiatri. Speciallægerne er ansat på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk og på Lægeklinikken. Hvidovre Hospital varetager røntgendiagnosticeringen og fra foråret 2000 er der tillige etableret forsøgsvirksomhed med teleultralydsundersøgelse af hjertet med Hvidovre Hospital. Telemedicinnettet i Grønland indtil dato Fra efteråret 1999 til februar 2000 blev telemedicinske arbejdsstationer sat op i 7 ud af Grønlands 17 sundhedsdistrikter fra Nanortalik i syd til Ilulissat i nord og Scoresbysund i øst, og kontaktpersoner på de enkelte tjenestesteder blev introduceret og undervist. Udstyr, netværk og telemedicinprogram Udstyret består af en PC med indbyggede højttalere, mikrofon og kamera. Ved hjælp af det kan der afholdes videokonference til brug for kliniske aktiviteter, bygdekonsultation, fjernundervisning, administration m.m. Der er koblet forskelligt specialudstyr på - hudkamera, røntgenscanner og digitalt EKG apparat - som gør det muligt at overføre røntgenog hudbilleder samt EKG som store and foreward fra det lokale sygehus til specialister i Nuuk og Danmark. Psykiatri foregår pr. videokonsultation ligeså konsultation mellem sygeplejerske og patient i bygd og læge i by. Med telemedicinsk teknik kan man således nemt og hurtigt bringe ekspertisen hen, hvor patienten er, og decentralisere ydelser på baggrund af telemedicinsk vejledning af det stedlige sundhedspersonale. Hele strukturen er internetbaseret, hvilket har den fordel, at alle programmer og nødvendige redskaber kan downloades gratis fra nettet. Det telemedicinske net er lukket for omverdenen, og åbnes kun kortvarigt, når en enhed går op på serveren hos Tele Greenland og henter posten ned. Den centrale server er placeret på Lægeklinikken. På grund af den store personaleudskiftning og brug af bl.a. ikke-faglært personale som kontaktpersoner, var det vigtigt, at Telemedicinprogrammet blev enkelt og nemt at lære. Det blev derfor bygget op omkring en hjemmeside, som trin for trin giver anvisninger på, hvordan man sender billeder og EKG, modtager svar, afholder videokonference, søger i databasen m.m. Hjemmesiden understøttes af en brugermanual. De 7 tjenestesteder udenfor Nuuk kan fjernstyres fra den telemedicinske enhed, hvilket har været en stor fordel ifm opfølgende undervisning, fejlfinding m.m. Samarbejdsrelationer Telemedicin i Grønland indgår bl.a. i Arktisk Råds telemedicinske samarbejde og i det nordiske samarbejde omkring -telemedicin. Evaluering Brugen af telemedicin åbner op for mange nye muligheder, men medfører også en række konsekvenser af organisatorisk, juridisk, sikkerhedsmæssig og ressourcemæssig karakter, som man må forholde sig til i den takt, de opstår. Evalueringen har form af en medicinsk teknologivurdering og udarbejdes i samarbejde med National Center for Telemedicin i Tromsø, Norge. Målet er at skaffe veldokumenteret viden til videre beslutningstagning om en evt. udvidelse af de telemedicinske aktiviteter. Videreudvikling af telemedicin i Grønland For næste udviklingsetape er der ønsker om at koble flere tjenestesteder på det telemedicinske net, inddrage flere lægespecialer og øge mulighederne for at fjernundervise sundhedspersonalet - men også her må man tage hensyn til behov og økonomi samt det faktum, at en videreudvikling af telemedicin i Grønland er afhængig af tilstedeværelsen af entusiastiske og motiverede medarbejdere og samarbejdspartnere. Virtuelt Center for Sundhedsinformatik (V-CHI) har afholdt årsmøde i november måned over temaet brugbarhedsanalyser som en metode til at forbedre IT-systemer i sundhedssektoren, hvor lektor Jan Stage og Ph.D. studerende Mikael Skov fra Instituttet for Datalogi fremviste det nye brugbarhed laboratorium på NOVI. Herefter fulgte Generalforsamling i netværket af erhvervsvirksomheder, der er samlet omkring sundhedsinformatik i V-CHI regi. V-CHI havde en meget udbytterig dag og fik mange ideer til sit videre arbejde som center inden for Sundhedsinformatik. Netværket nr. 11 Side 3

4 Netværket nr. 11 Side 4 - at belyse fordele og ulemper for patienterne i en sundhedssektor, der er tilpasset anvendelse af telemedicin. med mulighed for on-line opkobling til andre eksterne partnere via isdn-linier. Gennem projektet er der opnået en række erfaringer: Telemedicin til "second opinion" Af Ole Filip Hansen, Vicesundhedsdirektør i Viborg Amt Telemedicin er en disciplin i hastig udvikling i den moderne syge- og sundhedspleje, der gør det muligt at få stillet diagnoser per distance suppleret med en sundhedsfaglig second opinion dialog. En af de kommende års udfordringer er det sammenhængende patientforløb, hvor telemedicin har en unik anvendelse for integration og udveksling af patientdata mellem flere sygehuse og andet sundhedsfagligt personale. Viborg Amt var repræsenteret i Teknologirådets styregruppe for projektet om "Telemedicin - nye muligheder for sundhedssektoren?" i efteråret Projektets formål har været at medvirke til, at telemedicin overvejes samlet for dermed at undgå usammenhængende anvendelser og fejlinvesteringer. Yderligere havde projektet det mål: - at vurdere, om der bør satses på en "telemedicin infrastruktur" i sundhedssektoren, - at belyse organisatoriske konsekvenser for sundhedssektoren ved anvendelse af telemedicin, I Viborg Amt anvendes telemedicin på to områder. Man har etableret et konference system mellem Patologisk Institut på Skive Sygehus og Medicinsk Afdeling (onkologisk afsnit) på Viborg Sygehus. Systemet anvendes overvejende til 5-15 minutter lange konferencer om dagsaktuelle problemstillinger vedr. kræftpatienter. Konferencen etableres på den måde, at Medicinsk Afdeling kontakter Patologisk Institut for at drøfte mikroskopiske forandringer i prøver, som samtidig kan ses som skærmbilleder på computer og tv. Deltagerne i konferencen har under drøftelsen samtidig mulighed for at se hinanden på skærmen. Endvidere har man i Viborg Amt digitaliseret røntgenbilleder i stedet for de traditionelle fotoplader. Denne digitalisering giver mulighed for en lettere adgang til lagrede billeder, for at læger på hvert sit sygehus kan drøfte røntgenbilleder samtidig med, at de kan se billederne, og endelig kan billeder overføres digitalt til andre sygehuse i forbindelse med behandling. Afdelingen for Patologisk Anatomi ved Skive Sygehus yder service til alle amtets sygehuse, praktiserende læger, speciallæger og tandlæger. En vigtig del af patologernes arbejde består i at deltage i konferencer med de kliniske afdelinger. Projektet i Viborg Amt har først og fremmest været centreret om konferencer med Medicinsk Afdeling på Viborg-Kjellerup Sygehus. Konferencerne har især vedrørt patienter med blod- og lymfeknudesygdomme. Formålet er at undgå spildtid på landevejene og at have mulighed for at gennemføre konferencer efter behov. Alternativet ville typisk være faste månedlige konferencer. Løsningen giver det sundhedsfaglige personale mulighed for at se præparat og konferencedeltagere på hver sin skærm. Billederne er transmitteret via et højhastighedsnetværk på 34Mbit i et lukket radiokæde intranet og Systemet er meget velegnet til konferencer med demonstration af mikroskopiske vævs- og celleforandringer. På trods af geografiske afstande er det muligt med meget kort varsel at diskutere diagnostiske muligheder i helt aktuelle og akutte tilfælde. Systemet er velegnet til undervisning af yngre læger, da gennemgangen af sygehistorie og kliniske forhold via den telemedicinske løsning kan suppleres med patologisk-anatomiske forandringer, der er fundet i prøver fra patienten. Oprettelse af et net for videokonference mellem landets patologiafdelinger for "second opinion", efteruddannelse og adgang til referenceprogrammer. Telemedicin kan i fremtiden få mange anvendelser. Den nye web-teknologi giver mulighed for at koble de almen praktiserende læger direkte på fastnet fra egen praksis til sygehusene og herved får de praktiserende læger en hurtig kommunikation i henvisningssituationen med patienten til speciallæge/sygehus og speciallægerne. Spørgeskemaundersøgelse om telemedicin projekter i Danmark Sundhedsministeriet har foretaget en spørgeskemaundersøgelse af ITstrategiens initiativ 3c "Udredningsarbejde om telemedicin", hvor Sundhedsministeriet "med udgangspunkt i konkrete projekter kortlægger organisatoriske, juridiske, sikkerheds- og ressourcemæssige konsekvenser ved brug af telemedicin". Sundhedsministeriet fremkommer med en redegørelse i løbet af foråret.

5 Telemedicin i praksisektoren v/ Lægefaglig IT-rådgiver i Viborg Amt, Mors og Dermatologisk speciallægepraksis, Kielgastvej, Skive - beliggende med en speciallæge i almen medicin Finn Klamer, Øster Jølby indbyrdes afstand af ca. 35 km. På afsendersiden er anvendt digitalt videokamera med mulighed for stillbilledoptagelse, billed- behandlingsprogram under Windows Set fra en praktiserende læges vinkel er telemedicinen et typisk område, hvor teknologi og menneskelighed kan hånd i hos modtager. Overførselen via internettet 98, - samme billedbehandlingsprogram hånd sammen og endda medvirke til at af såvel stillbilleder (jpg-format) som videosekvenser (mpg-format) er sket som atta- bringe bløde værdier i fokus. ched files til den baserede I et overordnet aspekt vil telemedicinen anamnese med de i praksis i forvejen komme til at udfordre praksislægen både installerede ISDN-forbindelser. Vurdering fagligt og etisk-menneskeligt, ikke mindst i er i langt de fleste tilfælde sket med relationen til patienten. Meget tyder på, opringning fra dermatologen, hvorefter at telemedicinen indenfor få år vil indgå der er givet besked til patienten fra praksis senere på dagen eller næste dag, eller som en naturlig del i det daglige arbejde både på tværs af sektorgrænser, mellem der er anvendt telefonopkobling med sektorerne og som noget meget interessant set fra praksisvinkel mellem patienter, patienten under konsultationen. Svarene rummedhør på telefonen sammen med praksis og andre sundhedsmedarbejdere. fra hudlægen er modtaget som EDI-svar i Der vil med en perspektiv implementering MEDDIS format, således at speciallægeepikrisen direkte er blevet integreret i prak- af telemedicinen blive åbnet for helt nye dimensioner for kvalitetsudvikling i det daglige kliniske arbejde, for shared care og for foregået som led i det telemedicinske prosis lægeprogrammet. Af 22 konsultationer bedre forløbskoordinering. jekt blev det i kun 4 tilfælde nødvendigt med supplerende direkte patient-specialistkontakt. I den nationale IT-strategis fokusering på sundhedsvæsenet som et hele vil kompetenceflytning via telemedicinske koncepter få Teknisk set har det været overraskende, at afgørende betydning. det anvendte lille jpg-billedformat har givet tilstrækkelig god kvalitet til dermatologisk diagnostik. På mangelsiden savnes I Viborg Amts Sundhedsvæsen har man i dette perspektiv fundet det helt naturligt at på såvel afsender- som modtagerside en åbne op for telemedicinen med innovative større funktionalitet med bedre integration TM-tiltag både transsektorielt og internt i til anvendte lægeprogram/cpr.nr. begge intrasektorielle delområder, - i nedenstående projekt intrasektorielt mellem I evalueringen af projektet har man parter i sekundærsektoren. påvist og dokumenteret teledermatologisk billedoverførsel som et muligt alternativ I planen er inddraget E-learning, efteruddannelse, og videokonferencer for en dermatolog med indfrielse af ønsker om: til konsultation / kontrolkonsultation ved udnyttelse af TM til fordel for både faglig udvikling og for patienterne. Som eksempel Akut behov for speciallægesupport ved beskrives her et eksempel et telemedicinsk komplicerede dermatologiske lidelser. projekt indenfor dermatologiområdet initieret af et lægehus/-medcom/viborg Amt, patienten: Hjælp her og nu / Kun een Øget tilfredshed og bedre service for der organisatorisk har inddraget 3 parter, konsultation / Ingen ekstra transport / PLO, FAS og Den Offentlige Sygesikring. Ingen ventetid / Ingen ekstra arbejdsfritagelse. Projektet, der er afviklet , Kvalitetsforbedring i behandlingen: har inddraget Lægepraksis i Øster Jølby, Ingen tentative behandlingsforsøg. Netværket nr. 11 Side 5 Eksempel på overført dermatologisk foto Løbende efteruddannelse af lægen (Continued Medical Education) med konsekvenser i form af faglig kvalitetssikring og større arbejdstilfredshed for lægen. Samfundsbesparelse: Korrekt medicin her og nu / Ingen transportudgifter for patienten / Patienten ikke yderligere fri for arbejde. Enklere kontrolundersøgelser og efterbehandling i almen praksis, hvor hudlægen ellers ville se patienten igen. Patientens frie valg af speciallæge - uden geografisk hensyn. Åbner mange muligheder (i en landpraksis ofte geografiske problemer i ferietider). At projektets grundkoncept kan inspirere til at opbygge lignende projekter indenfor andre specialer. Overordnet: Patienten længst muligt hos egen læge / LEON (Laveste Effektive Omkostnings Niveau). Konference om Fejltagelser i IT-implementering afholdte i samarbejde med DSMI konference i Skejby mandag den 13. november om emnet "Fejltagelser i IT-implementering og hvorledes man kan nyttiggøre og lære af fejlslagne projekter i udviklingen af fremtidige projekter i sundhedssektoren". Konferencen var velbesøgt med godt 170 personer inden for feltet sundhedsinformatik og dagen bød på en række spændende indlæg fra både praktikere og teoretikere på området. Du kan se læse nærmere om konferencen og se handouts derfra på V-CHI s hjemmeside:

6 Netværket nr. 11 Side 6 Telementoring med VR -Visioner og Realiteter Jens Haase er globalisering, som er muliggjort med IT Professor ved Aalborg Universitet redskaber og telemedicinen så funktioner på tværs af landegrænser vil kunne etableres. "Residents do not have an extensive library of mental images from which Alle kirurger arbejder rumligt ved hjælp to draw to initialize the visualization af sofistikerede men stort set automatisk process. The use of computers or robotic sensorisk-motorisk koordination. Ved at assisted designs is a way to overcome opøve disse automatismer, som driver this" ( Steven Giannotta 1995). hovedparten af den kirurgisk funktion, kan kirurgen i højere grad fokusere på Telemedicin som begreb drejer sig om det, man skal håndtere under en operation træffe beslutninger om det næste at formidle kvalitetsviden hurtig og effektivt til og imellem personer, der kan og skridt i operationen, håndtering af en vil analysere informationerne og drage komplikation o.s.v. konklusioner. Dette kræver imidlertid, at lægen kan betjene sig af de IT værktøjer, der er til rådighed og her er baggrundsviden ikke mindst for min generations vedkommende meget variende og oftest yderst begrænsede. Udvikling af IT evner til anvendelse af de nye muligheder har endnu stort set ingen plads i det lægevidenskabelige univers. Dette er et konkret problem, idet telemedicinen og Virtual Reality (VR) i fremtiden vil udvide mulighederne for udvikling af f.eks. kirurgiske evner i form af eksperimentel perception til fordel for den passive reflektive kognition. Blandt de telemedicinske begreber indgår telementoring og teleproktoring. Telementoring er uddannelse via IT enten på lang afstand eller internt i f.eks. et hospital. Teleproctoring er vejledning, Det at udvikle sensorisk-motoriske evner hvor en person kan gribe aktivt ind i en indebærer først og fremmest at stimulere proces, som en anden læge er i færd kirurgens analyse af "hvad han gør/vil med at gennemføre. Kobles disse begreber sammen med beslutningsproces- IT teknologien og telemedicinen et fremra- gøre" og ikke "hvad han ved". Derfor er orienterede systemer vil lægens "viden" gende værktøj til opnåelse af denne interaktion. og "kunnen" uden større problemer øges signifikant. Som led i teleproktoring vil delvist eller Den høje specialiseringen af lægefunktioner har gjort, at Danmark er for lille til onsmetoder i løbet af få år gøre deres helt automatiserede, robotstyrede operati- at sikre befolkningen den optimale indtog på operationsstuerne. Man kan behandling på alle områder. En løsning idag planere sine adgangsveje i hjernen i standard 3-D modeller af patienternes hjerner. Operations navigations mikroskopet kan via et robotophæng følge den planlagte adgang, og finde de punkter eller områder i hjernen, kirurgen har beskrevet på computer-arbejdsstationen. Direkte robothåndtering af instrumenter, biopsitænger og ikke mindst hjernespatler vil muliggøres. For at gøre disse visioner mulige kræves ikke blot en teknologi, men også en forskningsindsats omkring udvikling af de nødvendige modelkoncepter. I Virtual Brain projektet (under afdelingen for Medicinsk Informatik og Billedanalyse ved Aalborg Universitet) arbejdes bl.a. med automatiserede vurderinger af de trykforhold, der kan tolereres fra spatler på hjernen under givne omstændigheder, idet trykket kan måles. Via haptisk feed-back kan spatel manipulationer indøves på vore Virtuelle Hjernemodeller før operationerne gennemføres på patienten. Inkorporering af mange computer units til monitorering og intraoperativ lokalisation vil sammen med det moderne VR imageudstyr derfor nødvendiggøre en komplet omlægning af fremtidens operationsstue. Udvikling af forsøgs- VR-operationsstuer ved AAUs VR-faciliteter vil give anledning til interaktiv afprøvning af arbejdsgange for sygeplejersker, læger og andet personel i operationsstuen. Det er vigtigt at forstå, at den humanistisk orienterede medicinske verden og den konkrete, "målende" natur-teknologiske verden mødes og via katalyse øger vore muligheder.

7 TOSCA Af Ole Hejlesen, Faggruppeleder, Medicinsk Informatik, Aalborg Universitet Det overordnede mål for TOSCA er at etablere en telemedicinsk ofthalmologiservice og som første skridt at dække de 2 store sygdomsgrupper diabetisk retinopati (nethindesygdom) og glaucom (grøn stær). Som en del af projektet er der desuden fokus på infrastruktur og standardisering. Infrastrukturen baserer sig på eksisterende standarder som XML, DICOM, HL7, CORBAmed og relaterede standarder. Et andet aspekt af standardiseringen er etableringen af en fælles ofthalmologisk terminologi og opbygningen af en telemedicinsk brokering service, som muliggør et standardiseret interface mellem brugerne og de forskellige telemedicin services. De vigtigste telemedicinservices i TOSCA er screening, home monitoring, videnbaserede informationssystemer og reference billeddatabaser. Det er vist, at screening for diabetisk retinopati giver en signifikant reduktion af risikoen for udvikling af blindhed og TOSCA forsøger at koordinere de større europæiske tiltag på området. Det er almindeligt erkendt, at fremtiden for screening ligger i telescreening, og TOSCA foretager bl.a. work flow analyse af eksisterende programmer, og forsøger at opstille procedurer for kvalitetetssikring på europæisk niveau. Der foregår også udarbejdelse og evaluering af uddannelsesprocedurer for screeningspersonale. En del af TOSCA projektet beskæftiger sig med billedanalyse af retinale billeder, med det formål i første omgang at kunne vurdere om et billede er normalt, eller om det skal underkastes yderligere manuel inspektion, for derved at reducere arbejdsbelastningen af screeningspersonalet. Der arbejdes også med det mere landsigtede mål at opbygge systemer som evt. kan overtage noget af screeningsarbejdet. Patienter med kronisk glaucom behandles mest effektivt med hjemmemonitoreringssystemer med selv-tonometri (måling af øjets indre tryk). Dette gælder specielt i tilfælde, hvor patienterne får en kombination af flere medicinske præparater og i perioden efter operation for glaucom, og TOSCA udbygger disse allerede eksisterende systemer med telemedicinske services for dermed at sikre en rationel kommunikation mellem patient og behandler. I TOSCA deltager 23 partnere fra 8 europæiske lande heriblandt Aarhus Universitetshospital ved professor Toke Bek og Aalborg Universitet ved lektor Ole Hejlesen m.fl. Universitetskursus i Sundhedsinformatik Aalborg Universitet og Virtuelt Center for Sundhedsinformatik udbyder igen i år et uge-kursus i sundhedsinformatik. Kurset skal give deltagerne et basalt indblik i udviklingen og anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi i sundhedsvæsenet. Kurset vil samtidig øge deltagernes kompetence til at indgå i kommende IT udviklings- og implementeringsprojekter. Kurset byder på undervisning med lærerkræfter fra Masteruddannelsen i Sundhedsinformatik på Aalborg Universitet og med andre kompetente undervisere fra indog udland. Programmet indeholder bl.a. undervisning omkring styring af sundhedsinformatik-projekter, systemer til beslutningsstøtte, evaluering og integration af informatiksystemer samt en række foredrag omkring den aktuelle situation i ind- og udland. I løbet af ugen vil der blive afholdt fælles aftenarrangementer. Universitetskurset henvender sig til personer, typisk på leder og mellemlederniveau, der enten er eller vil blive involveret i IT-projekter i sundhedssektoren. En afrapportering fra sidste års kursus skrevet af en af de norske deltagere kan findes på Kurset finder sted den august Yderligere information omkring kurset kan fås på sekretariatet for på tlf eller Kommende arrangementer og konferencer: Årsmøde og Generalforsamling i DSMI. Den 13. og 14 marts 2001 på hotel Scandicon i Middelfart. Den 6. International telemedicin konference. International Society for Telemedicine (ISFT) afholder i dagene juni 2001 den 6. Internationale telemedicin konference i Uppsala (Sverige) under overskriften "Creating value for the patient". Se ArcMed. EOS afholder konference om Software arkitektur i forbindelse med udvikling af den elektroniske patientjournal. Den september 2001 på Scandinavian Congress Center i Århus. På konferencen vil der blive afholdt et spor om objektorienteret analyse anvendt i sundhedsinformatik. Se EPJ-Konference. DSI, CFST, MEDIQ og V-CHI afholder den 27. september konference, der giver status på EPJ-Observatoriets arbejde. MedInfo Den september 2001 i London Nordisk telemedicin kongres. Den 30. september til 2. oktober 2002 i Tromsø. Netværket nr. 11 Side 7

8 Netværket nr. 11 Side 8 IT-inspiration fra Brasilien Af Henrik Lindholm, Formand, DSMI visning af ambulance- og brand-personale distribueret i kombination med en CD Ole Hejlesen, Faggruppeleder, og over Internettet, og dels et program til Medicinsk Informatik, Aalborg Universitet selfrating for visse Psykiatriatriske lidelser. På det jødiske privathospital, Albert I 1999 var den brasilianske læge Einstein Hospital, så vi hvordan man Umberto Tachinardi i en måned gæsteforsker på Aalborg Universitet, og han medicoteknisk udstyr til såvel dokumenta- anvender en meget bred vifte af IT og formåede at skabe så megen interesse for tion som udredning og diagnostik. Det, sit hjemland, at en gruppe fra V-CHI og der måske især fangede vores interesse, DSMI s bestyrelse i oktober 2000 tog på var brugen af Palm Pilots med indbyggede stregkodelæsere og opkoblet via studiebesøg hos ham i Sao Paulo. trådløst netværk, bl.a. anvendt i forbindelse med udlevering af medicin til Gruppen besøgte forskellige institutioner, og havde også et møde med det brasilianske selskab for medicinsk informatik. patienterne. Brasilien er et land med meget stor forskel På Umbertos hospital, InCor, der er et på rig og fattig, og vi besøgte bl.a. fire offentligt specialiseret hjertehospital, hospitaler med jævn spredning på hele besøgte vi deres udviklingsafdeling og skalaen. så hvilke ting man aktuelt arbejder med. Karakteristisk er det, at Internetteknologien er i centrum for applikations- Vi besøgte Bireme, en sydamerikansk aflægger af WHO, og stiftede bekendtskab med et ambitiøst og omfattende at anvende XML-platformen. udviklingen, og man arbejder flittigt med projekt, nemlig at få lavet et regionalt Medline-lignende system over de sydamerikanske videnskabelige artikler regio- har adgang til elektronisk patientjournal Vi så, hvordan man på hele hospitalet nen har nemlig et stort problem, idet der og de centrale fødesystemer og særligt ikke er optaget særlig mange portugisiskog spansk-sprogede artikler i Medline. udvikle Intenetbaseret kommunikation til spændende var deres arbejde med at På det medicinske fakultet (CIS/UNIFESP) EKG-apparater. så vi, hvordan man udvikler undervisnings- og selfratingssystemer på flere forskellige områder; dels et projekt til under- plan viste formanden for den brasilianske På det mere overordnede og nationale forening for sundhedsinformatik, Beatrice de Faria Leao, hvordan regeringen har lagt al sundhedsstatistisk materiale tilgængelig på Internet i anonymiseret form. Måske mest overraskende var det at erfare, at informationer fra selv små hospitaler dybt inde i Amazonas faktisk var friske og opdaterede. Overraskelsen forsvandt dog, da vi fik forklaringen: statsstøtten til hospitalerne fjernes nemlig, hvis man ikke har leveret det krævede materiale på den rigtige form til den rigtige tid. Brasilianerne kan andet end at danse samba de er også gode til det sundhedsinformatiske håndværk, og vi kan lære meget fra den kant! er en paraplyorganisation for sundhedsinformatikmiljøer i Danmark. De forskellige partnere i V-CHI er: Aalborg Universitet Aalborg Sygehus Nordjyllands Amt Det Sundhedsvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet Århus Amt DSI Institut for Sundhedsvæsen Center for Sundheds-Telematik DSMI - Dansk Selskab For Medicinsk Informatik CHI-Erhvervsgruppen Næste nummer af dette nyhedsbrev udkommer maj Indlæg er velkomne inden deadline den 2. april Nyhedsbrevet udgives af Virtuelt Center for Sundhedsinformatik. Ansvarshavende er centerleder for V-CHI, Stig Kjær Andersen, Gengivelse med kilde-angivelse tilladt. Oplag: 2200 stk. ISSN Dette nummer og tidligere numre kan læses/downloades fra Dette nyhedsbrev og aktiviteten omkring er økonomisk støttet af Nordjyllands Amt. Rettelser eller tilføjelser til V-CHI s mailingliste bedes meddelt V-CHI sekretariatet på eller på nedenstående adresse: Virtual Centre for Health Informatics Fredrik Bajers Vej 7D 9220 Aalborg Øst Telefon: Telefax:

Den ambulante Diabetes konsultation

Den ambulante Diabetes konsultation EBJ-observatoriets årskonference 11. Oktober 2007 Den ambulante Diabetes konsultation Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jørgen Hangaard medicinsk afdeling, SHF Den ambulante Diabetes konsultation FDDB,

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Telemedicin. - Behandling over afstand.

Telemedicin. - Behandling over afstand. Telemedicin - Behandling over afstand www.regionmidtjylland.dk Hvad er telemedicin? Grundlæggende handler telemedicin om to ting: at sundhedsydelser ved hjælp af teknologi kan overføres over afstande.

Læs mere

Telemedicin i Grønland. Hannah Højgaard Telemedicinsk konsulent, MI Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Telemedicin i Grønland. Hannah Højgaard Telemedicinsk konsulent, MI Det Grønlandske Sundhedsvæsen Telemedicin i Grønland Hannah Højgaard Telemedicinsk konsulent, MI Det Grønlandske Sundhedsvæsen 3 Hovedbudskaber 1. Telemedicin kan sikre at sundhedsydelserne når ud til borgeren i de yderste distrikter

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

HIT projektet og KOS. Side 1 af 5

HIT projektet og KOS. Side 1 af 5 HIT projektet og KOS Dette projektgrundlag udgør aftalen for samarbejdet mellem HIT projektet og KOS frem til 31. januar 2005. Aftalen kan herefter genforhandles med henblik på eventuel forlængelse. 1.

Læs mere

Elektronisk samarbejdsplatform til sundhedskommunikation

Elektronisk samarbejdsplatform til sundhedskommunikation MedCom 2004 Elektronisk samarbejdsplatform til sundhedskommunikation MedCom udvikler og udbreder en elektronisk samarbejdsplatform til informationsudveksling og dialog mellem sundhedsvæsenets parter. 1

Læs mere

Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter

Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter Morten Bruun-Rasmussen mbr@mediq.dk 8. januar 2008 Nationale it-strategier (sundhed) Formål At etablere en fælles ramme for digitalisering af

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

HVAD SKAL DEN STUDERENDE?

HVAD SKAL DEN STUDERENDE? 21. OKTOBER 2015 HVAD SKAL DEN STUDERENDE? Opleve at du som tutorlæge demonstrerer Sådan gør jeg, så din glæde og dit engagement ved arbejdet med patienterne smitter af på studenten. Den studerende skal

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Status og implementering EPJ Viborg Amt

Status og implementering EPJ Viborg Amt Status og implementering EPJ Viborg Amt Vicedirektør Ole Filip Hansen Viborg Amts Sundhedsforvaltning Sufofh@vibamt.dk 8727 1570 (direkte) 2020 0790 (mobil) EPJ Observatoriets Konference 27-9-2001 Musik

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne Chefkonsulent Steen Rank Petersen 15-11-2012 Kommunernes første fælles sundhedspolitiske udspil Med udspillet melder

Læs mere

Den gode teledermatologiske konsultation juli 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger

Den gode teledermatologiske konsultation juli 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger Den gode teledermatologiske konsultation juli 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger MedCom Den gode teledermatologiske konsultation juli 2003 1 Indholdsfortegnelse: 1. BAGGRUND... 3 2. BILLEDFORSENDELSE...

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk Hvad er MedCom? MedCom er et

Læs mere

Region Syddanmarks ønsker til IT-governance

Region Syddanmarks ønsker til IT-governance 13 November 2009 Region Syddanmarks ønsker til IT-governance 2 Kirsten Hjerrild Nielsen Dansk sundhedsvæsen Husk at Danmark er har et meget velfungerende sundhedssystem 3 Danmark er førende i verden, når

Læs mere

Høringsskabelon regionernes telemedicinstrategi

Høringsskabelon regionernes telemedicinstrategi Høringsskabelon regionernes telemedicinstrategi Høringssvar bedes sendt til judith.loerup.rindum@regionh.dk senest d. 18. april 2011. Udfyldt af: Danske Patienter Afsnit 2.1. Resumé Bemærkninger Overordnet

Læs mere

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Organisation - MTV spørgsmål Hvordan er diagnostik og behandling af diabetiske fodsår organiseret i Danmark? Hvilke barrierer og muligheder

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark Nyt lys på og telesundhed i Danmark Whitepaper december 2015 OM NETPLAN CARE Netplan Care er en del af Netplan, som siden 1994 har ydet uafhængig rådgivning til offentlige og private kunder inden for kommunikationsnetværk

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer fra Baltic ehealth projektet med henblik på rationel udnyttelse af sparsomme specialistressourcer

Notat vedrørende erfaringer fra Baltic ehealth projektet med henblik på rationel udnyttelse af sparsomme specialistressourcer August 2007 / Claus Duedal Pedersen Bilag 9-6-2 Notat vedrørende erfaringer fra Baltic ehealth projektet med henblik på rationel udnyttelse af sparsomme specialistressourcer Indledning MedCom s internationale

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Gastrointestinal endoskopi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor. Sikkerhed og Revision 8. September 2017

Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor. Sikkerhed og Revision 8. September 2017 Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor Sikkerhed og Revision 8. September 2017 Pia Jespersen Chefkonsulent, CISM, ESL Præsentation Sundhedsdatastyrelsen Pia Jespersen Intern driftsfunktion i Sundheds-

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Dino-Lite DermaScope

Dino-Lite DermaScope Dino-Lite DermaScope Nemme at bruge Dino-Lite DermaScope er et digitalt mikroskop, der er nemt at bruge og som kan tage nærbilleder og optage hudvideoer af høj kvalitet. Disse billeder giver meget mere

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011 Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft 6. juni 2011 Ved programledelsesmødet for hoved-halskræft den 13. maj 2011 blev en række opgaver uddelegeret. De kræftpakkeansvarlige overlæger

Læs mere

Bilag 7.1 Status for internationale projekter i MedCom Februar 2007

Bilag 7.1 Status for internationale projekter i MedCom Februar 2007 Bilag 7.1 Status for internationale projekter i MedCom Februar 2007 Baltic ehealth (www.baltic-ehealth.org) Sundhed på tværs af grænser til fordel for yderområderne. Modtaget EU-støtte fra INTERREG III

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

10 års erfaringer med. EPJ i Praksissektoren. EPJ-Observatoriets konference års erfaringer i praksissektoren Finn Klamer

10 års erfaringer med. EPJ i Praksissektoren. EPJ-Observatoriets konference års erfaringer i praksissektoren Finn Klamer 10 års erfaringer med EPJ i Praksissektoren Mail-user Integration af ICPC Integration af medicoteknisk udstyr Dos Elektronisk medicinbestilling Unix DanNet Integration af ICPCe (ICD10) Søgemoduler PLO-format

Læs mere

Hvorfor bekymrer læger sig om it?

Hvorfor bekymrer læger sig om it? Hvorfor bekymrer læger sig om it? DI-ITEK, 18. november 2010 Agenda Hvad mener om Sundheds-it? Hvad mener vi om de eksisterende løsninger? Hvad mener vi om det fremadrettede arbejde? Hvad kan lægerne bidrage

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

TELECARE NORD. Nordjysk samarbejdsprojekt om telemedicin GODE OFFENTLIGE IT-PROJEKTER 24. AUGUST 2017

TELECARE NORD. Nordjysk samarbejdsprojekt om telemedicin GODE OFFENTLIGE IT-PROJEKTER 24. AUGUST 2017 TELECARE NORD Nordjysk samarbejdsprojekt om telemedicin GODE OFFENTLIGE IT-PROJEKTER 24. AUGUST 2017 LØSNINGSMODEL Asynkron Servers National infrastruktur National database Internationale standarder HL7

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter med

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Nationale kliniske retningslinjer (NKR) - spot på implementering National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Baggrund for retningslinjen og betydningen set fra et ortopædkirurgisk perspektiv Søren Overgaard

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

Klinisk IT Forskning. Jakob E. Bardram, professor, Ph.d.

Klinisk IT Forskning. Jakob E. Bardram, professor, Ph.d. Klinisk IT Forskning Jakob E. Bardram, professor, Ph.d. IT-Universitetet i København 8 år fokus på IT, tværfagligt Kort om IT-Universitet ~40 VIP, 552 STÅ, 1.200 aktive stud., 39 PhD 296 kandidater 2007

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Grønlandi august 2013

Skjal 1: Tilráðingar Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Grønlandi august 2013 Skjal 1: Tilráðingar 2013 Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Grønlandi 17. 22. august 2013 Rekommandation nr. 1/2013 Vestnordisk Råd har, den 20. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation,

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni Shared Care Platform. Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark

Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni Shared Care Platform. Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni 2012 Shared Care Platform Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark Vigtigheden af en ny tilgang til sundhedsydelser Sundhedsøkonomisk udfordring: De

Læs mere

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010 Konference om Fælles Sundhed 2. juni 2010 Hvorfor en vision om fælles sundhed`? Fælles udfordringer Flere kronisk syge Sociale forskelle i sundhed Den demografiske udvikling Befolkningen har stigende forventninger

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Sammenfatning: Evaluering af ABTprojekterne

Sammenfatning: Evaluering af ABTprojekterne Sammenfatning: Evaluering af ABTprojekterne 238 og 287 Udarbejdet af: Chefkonsulent Susanne Duus, ABT-fonden Souschef Lars Hulbæk, MedCom Projektleder Jane Clemensen, MedCom Projektleder Ingrid Lysholdt,

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Rikke Viggers riv@medcom.dk Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Intro til MedCom8 kommune LÆ-blanketter Fødselsanmeldelse projekter Genoptræningsplan

Læs mere

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Kronikermodellen En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Annette Fenger, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk afd. Kvalitetsteam, Regionshospitalet Viborg, Skive,Kjellerup Definition af kronisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende.

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende. BORGERINFORMATION Horsens på Forkant med sundhed er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt i Horsens Kommune. I projektet er der både fokus på behandlingen af borgeren og på kommunikationen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Virksomhed Lidt om mig Vicedirektør Den Præhospitale Virksomhed,

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

DET BORGERNÆRE HOSPITAL

DET BORGERNÆRE HOSPITAL DET BORGERNÆRE HOSPITAL SUNDHED.DK Nå Hr. Jensen nu skal du høre. Du behøver ikke at være bekymret. Du fejler ingenting alvorligt, men jeg kunne godt tænke mig at fortsætte behandlingen og eventuelt tage

Læs mere

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation 27. februar 2013 Sundhedsaftalerne Sundhedskoordinationsudvalg udarbejder generelt udkast til sundhedsaftalerne Sundhedsaftaler fastsætter rammerne

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis Punkt 15. Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2014-38341 Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Familie- og Socialudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

E-ydelser på sundhed.dk. v. Morten Elbæk Petersen Konference 26.11.2008

E-ydelser på sundhed.dk. v. Morten Elbæk Petersen Konference 26.11.2008 E-ydelser på sundhed.dk v. Morten Elbæk Petersen Konference 26.11.2008 Side2 Internettet står centralt i sundhedsvæsenet Nettet på få år er blevet danskernes foretrukne medie til at støtte kontakten med

Læs mere

Regionernes telemedicinstrategi. Torben Mogensen, vicedirektør

Regionernes telemedicinstrategi. Torben Mogensen, vicedirektør Regionernes telemedicinstrategi Torben Mogensen, vicedirektør Regionernes telemedicinstrategi Målet med nærværende strategi er at formulere en sammenhængende strategi for anvendelse af telemedicin med

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Health across distance

Health across distance Health across distance Sundere over afstand Christina E. Wanscher Konsulent Center for Sundheds-telematik Introduktion Health Optimum; projektbeskrivelse Deltagende institutioner fra Danmark Center for

Læs mere

Din telefoncentral. Din klinik. Din stemme

Din telefoncentral. Din klinik. Din stemme Din telefoncentral Din klinik Din stemme Indhold 3 A-DATA - Professionel softwareleverandør til det danske sundhedsvæsen. 4 IP-telefoni - Hvad er det og hvordan virker det i praksis? 5 Telefoncentralen

Læs mere

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Danmarks Bløderforening arbejder for at forbedre forholdene for blødere i Danmark. Foreningen arrangerer aktiviteter for medlemmerne, tilbyder støtte

Læs mere