Samdrift, reorganisering og effektivisering af kommunale beskæftigelsesprojekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.40-5 Samdrift, reorganisering og effektivisering af kommunale beskæftigelsesprojekter"

Transkript

1 Bemærkninger til enkeltforslag: Omlægning af værestedet Fristedet Forslaget er ændret og gennemføres med 72 %, idet Fristedet foreslås bevaret, men flyttet til Fontænehuset, som overtages fra amtet pr. 1. januar. Herved opnås mulighed for samdrift af de 2 tilbud og dermed opnåelse af hovedparten af den besparelse, der ville kunne opnås efter det oprindelige forslag. Fontænehuset er et dagtilbud for sindslidende. Der er således gode muligheder for at etablere et supplerende værestedstilbud i eftermiddags- og aftentimerne samt i weekenden Effektivisering og omlægning på det administrative område Forslaget gennemføres med 29 %, idet forligspartierne forudsætter, at det er et højt prioriteret indsatsområde i afdelingen at sikre overholdelse af såvel gældende lovgivning som en hensigtsmæssig administration i forhold til gældende refusionssatser Samdrift, reorganisering og effektivisering af kommunale beskæftigelsesprojekter Forslaget gennemføres med 156 %, idet det skønnes muligt at opnå yderligere besparelser som led i den af byrådet vedtagne nye aktiveringsstrategi. Ændringen indebærer, at den årlige besparelse forøges fra 8,9 til 13,9 mio. kr Reduktion i budget til frivillighedsområdet Forslaget gennemføres med 55 % svarende til, at reduktionen i aktiviteter og lokaler gennemføres Reduktion i pulje til lederudvikling Der gennemføres ikke en besparelse, idet forligspartierne forudsætter, at midlerne i puljen til lederudvikling sættes ind på områder, hvor der med brug af best-practice metoden kan sikres en vidensudveksling mellem lederne indenfor området Træning og aktivitet Forslaget gennemføres med 50 % Organisationsændring Der er i forslaget anført 2 alternative muligheder for at gennemføre en organisationsændring. Forligspartierne ønsker at gennemføre forslag B Organisationsændring Forslaget gennemføres med 50 % Øget egenbetaling på ferie- og kursuscentrene Hou, Skæring og Saxild Forligspartierne er enige om at øge egenbetalingen på ferie- og kursuscentrene Hou, Skæring og Saxild fra 112 kr. pr. døgn til 170 kr. pr. døgn (2006-priser). Forslaget må forventes at påvirke dækningsprocenten. Når der er taget højde herfor, forudsættes det, at den forøgede egenbetaling kan indbringe en merindtægt på 1,13 mio. kr. pr. år Egenbetaling ved varmtvandsbassin på Møllestien Der indføres en egenbetaling på ca. 30 kr. Forligspartierne forudsætter, at muligheden for en samdrift og et takstsamarbejde med Sport og Fritid undersøges Omlægning af pedelydelser 1

2 Pedellerne ansættes i Bygningsafdelingen og organiseres i tre team, et team for hver udførerregion. Der ansættes en formel teamleder for hvert team. Teamlederne skal have nær tilknytning til relevante teknikere og sagsbehandlere i Bygningsafdelingen. De 3 team består af håndværkere med forskellig uddannelse og øvrige medarbejdere. Der kan dermed stilles flere håndværkere med forskellig baggrund til rådighed for de enkelte lokalcentre. Udførelse af egentligt håndværkerarbejde, der kræver autorisation, købes dog hos private håndværksmestre Øget lokaleleje Kulturhus Århus Kulturhus Århus pålægges ved justering af taksterne i forbindelse med gennemførelse af forslag i størst muligt omfang at friholde det lokale kulturliv ved især at forhøje taksterne for udleje til kommercielle formål Musikskolen Elevtaksterne for voksne øges, hvilket forventes at give en merindtægt på kr. pr. år Gellerupbadet Forligspartierne forudsætter, at Brabrand Boligforening påtager sig et større ansvar for vedligeholdelsen af bygningen Reduktion af tilskud til daghøjskoler Forslaget gennemføres samtidig med at der iværksættes en analyse med henblik på at samle al administrationen af daghøjskolerne i én magistratsafdeling Reduktion i den faglige vejledning i de sene åbningstimer på Hovedbiblioteket Forligspartierne forudsætter, at Hovedbiblioteket foretager reduktionen/omlægningen, uden at det reducerer brugernes adgang til vejledning i de sene åbningstimer Regionalt jazz spillested Inden der træffes konkret beslutning om anvendelsen af beløbet, drøftes dette blandt forligspartierne. De samlede forslag i øvrigt for sektor 4.70 Se beskrivelse side 8 og frem Harmonisering af støttetimer Forslaget gennemføres med 50 % Indførelse af énstrenget model på fritidsområdet Der er i forslaget taget højde for aftalen om ny struktur på børnepasningsområdet af 11/ Der er i forslaget forudsat en enstrenget model for klasse og en sammenhængende model for 5. klasse til 18 år. Besparelsen som følge af indførelsen af enstrengede modeller på klasses området og 5. klasse til 18-års området berører ikke de særlige bevillinger til børn med handicap. Besparelsen er heller ikke betinget af en flytning af børn med handicap imellem institutionerne og forudsætter ikke, at børn med handicap skal befinde sig i større grupper end hidtil Samdrift af institutioner 2

3 Forslaget gennemføres pr 1/ med en besparelse på ca. 41 mio. kr. Der afsættes en pulje (N-2), der anvendes til omstilling og personaletilpasning i forbindelse med forslaget om samdrift af institutioner m.v. Beløbet skal dække merudgifter til de ledere, souschefer og afdelingsledere, som på grund af budgetforliget genplaceres i en lavere lønnet stilling. Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Børn & Unge aftaler de nærmere principper for udmøntningen af puljen. I høringsfasen blev det fremført af daginstitutionslederne, at den tid, som er afsat til ledelse, er undervurderet, og at der dermed ikke vil være den nødvendige tid til rådighed til at kunne etablere en ledelsesplatform, og det vil ikke være muligt at have nærværende ledelse i afdelingerne. Det problematiseres endvidere, at den foreslåede ledelsestid til en afdeling ikke afhænger af selve afdelingens størrelse, men kun af den samlede institutions størrelse. Det frygtes, at for lidt tid afsat til ledelse, vil resultere i, at der reelt tages tid fra arbejdet med børnene. På den baggrund foreslås det, at der afsættes 5,3 mio. kr. mere til ledelse svarende til gennemsnitlig ca. 5,5 ekstra timer om ugen til ledelse i de sammenlagte institutioner. Principperne herfor drøftes med ledelsesrepræsentanter for daginstitutionerne på 0-6 års området. Generel bemærkning til forslag og Der er den 11. september er indgået en aftale mellem et bredt flertal af byrådet om en indplacering af dagplejen, sundhedsområdet og fritids- og ungdomsskoleområdet i Magistratsafdelingen fro Børn og Unge. Hovedprincippet i organiseringen af Børn og Unge er, at de overordnede strategiske beslutninger og tværgående prioriteringer sker i tæt samarbejde med og tæt på det politiske niveau, mens der til det decentrale niveau delegeres mest mulig kompetence vedr. den tværfaglige koordinering samt den konkrete opgavevaretagelse. Dette vil tilføre flest mulige ressourcer til de udførende led. Forligspartierne tiltræder den indgåede aftale af 11. september, idet det for forligspartierne er afgørende, at dagplejen, sundhedsområdet og fritids- og ungdomsskoleområdet indplaceres i overensstemmelse med de organisatoriske principper, som lægger til grund for organiseringen af Børn og Unge. Med henblik på at sikre helhed og sammenhæng i tilbuddene på 0-6-års området er forligspartierne enige om at gennemføre forslaget om reduktion i ledelsestid ved samdrift af daginstitutioner ud fra de principper, som er beskrevet i forslaget i prioriteringskataloget. Den nye struktur træder i kraft pr. 1. januar 2007, dog således at den nye struktur vil blive gennemført med en tilpasningsperiode på 6 måneder. Som et led i arbejdet med at tilpasse institutionsstrukturen og herunder ledelsesstrukturen udarbejdes konkret forslag til nye lokalaftaler til erstatning for de eksisterende, som herefter opsiges, med henblik på at der kan skabes de nødvendige rammer for gennemførslen af strukturændringerne. Dette arbejde vil ske i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i overenskomster samt i aftaler om medarbejderinddragelse. Magistratsafdelingen for Børn og Unge bemyndiges til at udmønte den indgåede aftale om organiseringen af Børn og Unge samt gennemførelsen af strukturforslagene på hhv. 0-6 års 3

4 området, klasse samt 5. klasse til 18 år, idet der dog åbnes mulighed for nødvendige lokale tilretninger. O-6 års området Strukturforandringerne på 0-6 års området indebærer, at daginstitutioner og dagplejeafdelinger samdrives som ligeværdige tilbud under ledelse af en fælles dagtilbudsleder med direkte reference til områdechefen. De nye dagtilbud vil typisk bestå af et antal daginstitutioner og en dagplejeafdeling beliggende inden for samme område. Børn anvises en plads i dagtilbuddet. Lederne af de enkelte daginstitutioner/afdelinger benævnes pædagogiske ledere og refererer til lederen af det samlede dagtilbud. Der oprettes en fælles forældrebestyrelse for hvert dagtilbud. Magistratsafdelingen for Børn og Unge forhandler lederstillingernes klassificering med de faglige organisationer. Fritidstilbud på klasse og 5. klasse til 18 år I lighed med 0-6 års området vil de nye fritidstilbud på klasse og 5. klasse til 18 år blive samdrevet som ligeværdige tilbud under ledelse af henholdsvis en skoleleder og en fælles fritids- og ungdomsskoleleder med direkte reference til områdechefen. Som nævnt ovenfor vil der ved den konkrete implementering være behov for diverse tilpasninger til lokale forskelle mellem områder og skoledistrikter i Århus Kommune, og Magistratsafdelingen for Børn og Unge bemyndiges derfor til at tilpasse institutionsstrukturen til lokale forhold. Økonomisk styring Med etableringen af afdelingen for Børn og Unge samt aftalen af 11. september 2006 vedrørende organiseringen i afdelingen er grundlaget skabt for en større helhed og sammenhæng i tilbudene for børn og unge. Forligspartierne er enige om, at principperne for den økonomiske styring justeres i overensstemmelse hermed både på institutionsniveau og på forvaltningsniveau. Udgangspunktet for styringen på institutionsniveau skal fortsat være en decentralisering til yderste led, der sikrer en sammenhæng mellem kompetence og økonomisk ansvar. Den gældende decentraliseringsordning på 0-6 års området justeres, således at den kompetence, der hidtil har været placeret hos daginstitutionslederne, fremover tillægges lederne af de nye dagtilbud. Disse delegerer kompetence til næste ledelsesniveau i henhold til en nærmere delegationsplan, som fastlægges af Magistratsafdelingen for Børn og Unge. De gældende decentraliseringsordninger på institutionsniveauet videreføres også på klasse og 5. klasse til 18 år, således at den kompetence, der hidtil har været placeret hos institutionslederne, fremover tillægges henholdsvis skolelederne og lederne af de nye fritidstilbud. Disse delegerer kompetence til næste ledelsesniveau i henhold til en nærmere delegationsplan, som fastlægges af Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Ovenstående princip vil ligeledes gøre sig gældende for sundhedsplejen under de enkelte områdechefer. Med henblik på at lette det økonomiske samarbejde mellem skole og øvrige tilbud samt sikre den overordnede/sammenfattende styring, er forligspartierne enige om, at kalenderårsstyring bliver det bærende princip i den økonomiske styring fra 1. januar Skolernes 4

5 rammer udmeldes således fremover pr. kalenderår men med en midtvejskorrektion på baggrund af ændringer i elevtal m.v. pr. august. For at understøtte den tværgående indsats i magistratsafdelingen er forligspartierne ligeledes enige om, at der generelt skal være økonomisk fleksibilitet på tværs af samtlige tilbud. Dette skal afspejles i decentraliseringsordningen på forvaltningsniveau, idet området opfattes som et økonomisk resultatområde. Decentraliseringsordningen forelægges Byrådet i forbindelse med budgetlægningen for Dagplejen Forligspartierne er enige, om, at dagplejen skal fastholdes som et ligeværdigt tilbud i Århus Kommunes samlede dagtilbudsvifte og som et frivilligt valg til især småbørnsfamilierne. Derfor ønsker partierne, at der skal findes en løsning på dagplejens nuværende økonomiske - og styringsmæssige problemer. Byrådet vedtog i 2005, at der skulle gennemføres en analyse af dagplejens økonomiske strukturelle ubalance. I analysen peges på to hovedproblemstilinger. For det første har det ikke været muligt at fastholde den andel af 0-2 års børn, der passes i dagpleje, idet forældrene i stigende grad fravælger dagplejen. For det andet har pladsudnyttelsen i dagplejen gennem flere år været faldende og var i 2005 på 88,2 %, hvor budgetmålet er minimum 92 %. Sidstnævnte skyldes dels et stigende vikarforbrug samt reglen om alderssammensætningen i dagplejen, som indebærer friholdelse af 4. plads i nogle dagplejehjem. Med henblik på ikke at øge underskuddet yderligere er der i den udarbejdede analyse peget på, at man skal ophæve den tidligere byrådsbeslutning om alderssammensætning i dagplejen, således at en dagplejer i perioder kan få 4 børn under 1½ år, samt at anvisningsreglerne skal ændres, således at forældrenes muligheder for valg af pasningstilbud bliver reduceret. Forligspartierne er imidlertid enige om, at man ikke ønsker at fratage forældrene deres frie valg. Samtidigt er man opmærksom på, at de nuværende generelle regler om alderssammensætning giver en manglende fleksibilitet i styringen af pladsudnyttelsen, og at der er behov for større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af pladsudnyttelsen og vikardækningen. Der er derfor enighed blandt forligspartierne om, at der med henblik på at opnå en pladsudnyttelse på 92 % iværksættes følgende tiltag: Der foretages ingen besparelser på dagplejen Der åbnes mulighed for, at de tidligere mere håndfaste regler om, at der aldrig må være 4 børn under 1½ år i dagplejen, og at der skal være 1 gæstedagplejer pr. 10 ansatte kan fraviges, således at man lokalt får større fleksibilitet og styringsredskaber. Det forudsættes i forbindelse med den nye organisering af dagplejen jf. aftale af 11. september 2006, at der lokalt sker et smidigt samarbejde mellem Dagplejeafdelingen og de øvrige afdelinger under dagtilbudslederen i et samarbejde med forældrene Modulbaseret pasning Forslaget om modulbaseret pasning på daginstitutionsområdet er udarbejdet med udgangspunkt i Vejle modellen, og der er forudsat, at fordelingen af valg af moduler svarer til fordelingen i Vejle. 5

6 I forslaget er anført: Skulle modulvalget i Århus kommune udvikle sig anderledes i såvel op- eller nedadgående retning forudsættes det, at der bliver foretaget en regulering i forhold til kommunekassen i henhold til gældende budgetmodel på området. Det anføres endvidere i forslaget: Områdets budgetmodel skal ændres således, at budgetreguleringen opgøres på baggrund af forældrenes valg mellem moduler. For at forældrenes valg af moduler svarer til behovet, forudsættes det, at Børn og Unge løbende følger op i forhold til institutioner, der har et atypisk sammensætning af moduler, og herunder anmoder om fremmødeopgørelse for børnene, med henblik på at oplyse forældrene om, at der kan vælges et alternativt modul, som svarer til deres faktiske behov. Det vurderes løbende, om der er behov for særlige initiativer, herunder drøftelse med forældrene for at sikre sammenhæng mellem valg og anvendelse af moduler for forældre med hel eller delvis friplads. Der kan naturligvis ikke blive tale om at anmode forældrene om at anvende institutionerne mindre end hidtil, hvorfor forældrenes valg i sidste instans er afgørende for provenuets størrelse. Inden en eventuel iværksættelse af modulordningen vil alle forældrene blive informeret om ordningen og dens konsekvenser og blive anmodet om at foretage et valg af modul. Ligeledes vil forældrene til alle nye børn naturligvis blive informeret. Rent styringsmæssigt vil alle institutioner få udmeldt et budget svarende til det gennemsnitligt forudsatte modulvalg, og der vil ved regnskabsårets afslutning blive foretaget en regulering i forhold til det faktiske modulvalg. Forligspartierne vil følge udviklingen nøje og årligt i forbindelse med analysen af pasningsbehov og budgetlægningen drøfte eventuelle konsekvenser herunder eventuel nødvendig finansiering - såfremt fordelingen af moduler skulle afvige fra det forudsatte. Med henblik på at imødegå usikkerheden med hensyn til forældrenes valg af modul afsættes der en reserve på 20 mio. kr. om året Skoleanalyse Der nedsættes en arbejdsgruppe mellem Magistratsafdelingen for børn og unge og Borgmesterens afdeling, der udarbejder en analyse af den samlede skolestruktur i Vestbyen. Formålet med analysen er, at sikre en tilpasning af skolekapaciteten, strukturen og skoledistrikter til det faldende elevtal i området. Analysen skal være afsluttet og forelagt byrådet til beslutning senest 1. august 2007, med henblik på effektuering august Der afsættes en pulje på 4 mio. kr. til tilpasning af skolestruktur. N-1 Pulje til personaletilpasning Der afsættes en pulje på 25 mio. kr. i 2007 og 5. mio. kr. i 2008 til omkostninger til personaletilpasninger i forbindelse med gennemførelse af forslagene. N-2 Udgifter til ledertillæg Der afsættes en pulje på 25 mio. kr. i 2007, 20 mio. kr. i 2008, 15 mio. kr. i 2009 og 10 mio. kr. i 2010 til omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af forslaget om samdrift af institutioner. 6

7 N-3 Afledte takstkonsekvenser Der er afledte takstkonsekvenser af forslag N-2. Der kan således indregnes takstindtægter på netto ca. 15 % af udgiften i forslag N-2. N-4 Ejendomssalg Der afsættes en pulje til salgsindtægter på 35 mio. kr. i 2007 svarende til engangsudgiften i forslag N-1 samt N-9. Det forudsættes at en gennemgang af kommunens ejendomme muliggør en sådan indtægt. N-5 Skatteindtægter Økonomisk Afdeling har i en skrivelse af 11. september 2006 oplyste, at nye skatteskøn samt en fornyet vurdering af det generelle tilskud i overensstemmelse med forudsætningerne i KL s opdaterede tilskudsmodel medfører de angive mer-/mindreindtægter. N-6 Afledte lokalebesparelser som følge af de administrative besparelser Der forventes mindreudgift på 2 mio. pr. år til lokaleudgifter i forbindelse med nedlæggelse af administrative stillinger i de øvrige forslag. N-7 Provenu ved udbud Det forudsættes, at der opnås et provenu ved udbud på 5 mio. kr. i 2008, 10 mio. kr. i 2009 og 15 mio. kr. i Se selvstændigt tekstafsnit. N-8 Indskud i Landsbyggefonden Forligspartierne er enige om at lade de opsparede beløb vedrørende indskud i Landsbyggefonden på 20 mio. kr. ultimo 2006 indgå i finansieringen i budgettet for Endvidere ønsker forligspartierne at reducere budgettet med den resterende besparelse som følge af den allerede besluttede reduktion af ungdomsboligkvoten. Beløbet udgør 5,4 mio. kr. i 2007 og 6,4 mio. kr. i 2008 (løbende priser). Endelig reduceres det årligt budgetlagte beløb fra og med 2007 med 7 mio. kr. I årligt gennemsnit svarer besparelsen til 15 mio. kr. pr. år. N-9. Pulje til skoleveje og cykelstier Der afsættes en pulje til skoleveje og cykelstier på 10 mio. kr. i N-10 Ingen prisfremskrivning af varer og tjenesteydelser Der sker ingen prisfremskrivning af varer og tjenesteydelser i , mens der i 2011 genindføres fremskrivning med halvdelen af prisudviklingen. Forslaget er beskrevet nærmere i indledningen til prioriteringskataloget. 7

8 Kultur og Borgerservice Århus skal på verdenskortet og Århus skal udvikle sig til en af de mest dynamiske vækstbyer i Europa. Det fastslår den netop offentliggjorte Internationale Tænketank. Kultur- og fritidslivet er et væsentligt element i realisering af dette mål. For at Århus fremover kan tiltrække innovative virksomheder, dygtige medarbejdere, forskere, turister mv. er det en afgørende forudsætning, at der et kultur- og fritidsliv af høj kvalitet. Det viser undersøgelser, hvor man har spurgt virksomheder om, hvad de ser på, når der skal vælges kommune/lokalitet. Det er vigtigt for dem, for at kunne tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Derfor er med dette forlig igangsat en række nye initiativer og omlægninger, der vil medvirke til at profilere Århus indadtil såvel udadtil. Kultur Kulturen skal være for alle århusianere. Det er vigtigt at holde fokus på mangfoldighed i de århusianske kulturtilbud, så vi hermed sikrer, at kulturen favner bredt. Kulturen skal være tilgængelig for alle samfundsgrupper uanset alder, køn og etnisk oprindelse m.m. Dette skal indtænkes ved den fremtidige tildeling af midler til kulturen. Driftstilskud ARoS ARoS er et af de væsentligste byprofileringsikoner i Århus. Forligspartierne ønsker derfor at afsætte midler til videreførelse af ARoS på et højt internationalt niveau Byrådet har på sit møde den 16. august 2006 behandlet indstilling om fastsættelse af driftstilskud til ARoS-Aarhus Kunstmuseum. Indstillingen er vedlagt en analyse, hvori der fremgår fire scenarier for fremtidigt tilskud til muséet. Kulturministeriet har bevilget 1,5 mio. kr. i forøget driftstilskud fra Dette svarer til halvdelen af rapportens model B. Forligspartierne afsætter på den baggrund 1,626 mio. kr. til ARoS og forventer hermed at kunne opnå de ønskede mål. Beløbet finansieres via forventede besparelser i forbindelse med kommende kontraktsindgåelse vedrørende Scandinavian Congress Center. Forligspartierne opfordrer til, at ARoS i højere grad indgår samarbejdsaftaler med henblik på ekstern finansiering. Øget driftstilskud Moesgaard Museum Moesgaard Museum planlægger, for fremtidsrettet at kunne løse de museale opgaver og tilbyde publikum en tidssvarende formidling, et byggeri af en ny museumsbygning på ca m2, som finansieres uden offentlige anlægstilskud. Der er gennemført en arkitektkonkurrence og de samlede anlægsudgifter forventes at udgøre ca. 355 mio. kr., hvoraf der nu er opnået tilsagn om finansiering af 210 mio. kr. fra fonde m.v. Museet påregner at kunne påbegynde byggeriet i foråret 2008, samt at det nye museum kan tages i brug i Forligspartierne er enige om, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2008 skal findes finansiering til en forøgelse af tilskuddet til Moesgård Museum. Moesgaard skal som forudsætning for bevillingen senest maj 2007 fremsende et detaljeret driftsbudget. 8

9 Århus Festivaler Forligspartierne anmoder Borgmesterens Afdeling og Afdelingen for Kultur og Borgerservice om at fremsende en indstilling om en fusion af Århus Festuge og Kulturhus Århus. Produktionscenter for rytmisk musik Der etableres, som foreslået i Kulturpolitik , et produktionscenter for rytmisk musik i det tidligere Huset i Vester Allé 15. Der opnås herved en klar styrkelse af forholdene for udøverne af rytmisk musik i hele Århus på alle niveauer gennem bedre muligheder for netværksdannelse og synergieffekter. Produktionscenterets indhold, driftsform og fysiske indretning afklares af Kultur og Borgerservice i et udredningsarbejde og forelægges for Kulturudvalget og forligspartierne senest i maj Finansiering vil ske indenfor omlægning af midler på Husets nuværende budget. I oplægget skal der indgå en vurdering af mulighederne for etablering af et jazzspillested og forskellige produktionsfaciliteter herunder et lydstudie. Byrådet har endvidere den 21. juni 2006 vedtaget en anlægsbevilling til etablering af øvelokaler til rytmisk musik på Tomsagervej i Åbyhøj. For at sikre gennemførelsen af projektet afsættes 0,3 mio. kr. fra Husets nuværende budget, som konverteres til anlæg. Et eventuelt restprovenu tilføres produktionscenteret for rytmisk musik. Omlægning af værkstedsfunktioner De hidtidige værkstedsfunktioner på HUSET omlægges. Multimedieværkstedet, der er etableret i forbindelse med børnekulturpolitikken i 2000, sammenlægges med Billedskolen for Børn og flyttes til Brobjergskolen. Kultur og Borgerservice udarbejder med henblik på drøftelse i Kulturudvalget oplæg til, hvordan øvrige værkstedsfunktioner eventuelt kan varetages af forskellige beboerhuse til styrkelse af disse huses aktivitetsniveau. Finansieringen sker via omlægning af Husets eksisterende tilskud samt husleje. Etablering af art cinema Som beskrevet i Rapport fra arbejdsgruppen vedr. eventuel etablering af en art cinema i Århus, maj 2005 (model 2) etableres der en art cinema i nybyggede lokaler i Filmby Århus eller ved Multimediehuset. Biografen skal være udstyret med både traditionelle kinomaskiner og moderne digitalt fremviserudstyr og skal rumme faciliteter til cinematek, filmklubber og filmfestivaler samt en café. Driften udbydes til en privat driftsherre i en tidsbegrænset periode. Der afsættes et anlægsbeløb på 25 mio. kr. i 2009, som finansieres via principperne om driftsfinansierede anlægsinvesteringer via husleje fra den private driftsherre eller lignende samt andel af provenuet ved omlægning af Husets eksisterende tilskud. Mulighederne for en gennemførelse af projektet i samarbejde med private investorer undersøges. Der afsættes endvidere et årligt driftstilskud på 0,5 mio. kr. ligeledes finansieret af omlægning af Husets eksisterende tilskud. Indtil en ny art cinema etableres, ydes driftstilskuddet til Øst for Paradis. 9

10 Da der pt. er en stor aktivitet på byggemarkedet, er der således ekstra stor usikkerhed om prisniveauet. Såfremt det måtte vise sig ikke at være muligt at realisere art cinema projektet, forelægges dette forligspartierne med henblik på evt. omdisponeringer indenfor kulturområdet. Hensigtserklæring vedr. teaterområdet I forbindelse med den nye kulturpolitik for indføres det princip, at byens teaterscener ved udløbet af de 4-årige kontrakter udbydes blandt alle interesserede aktører på området. P.t. gælder det følgende teatre: Svalegangen, Filuren, Gruppe 38, GRAN teater for dans, Entré Scenen og Gellerupscenen. De eksisterende sceners bud på en forlængelse af kontrakten sker i forbindelse med den selvevaluering, der er en del af de faglige evalueringer af scenerne, mens andre interesserede kan indsende ansøgning om overtagelse af en (eller flere) scener. Beslutning om fordeling af teaterscenerne og -bevillingerne skal ske senest 1 år inden kontrakternes udløb og skal være en integreret del af revisionen af kulturpolitikken, dvs. med indstilling fra Rådmanden og drøftelse i Kulturudvalget inden den endelige afgørelse i Byrådet. Idræt Århus skal være et forbillede for, hvordan man fylder bybilledet med idræt og motion. Hensigtserklæring om indarbejdelse af fritids- og idrætsmæssige aktiviteter i plangrundlaget omkring kommuneplaner m.v. Forligspartierne er enige om, at der i forbindelse med udstykning af nye byområder eller ved generel boligudbygning indarbejdes arealer til fritids- og idrætsmæssige aktiviteter (idrætshaller, boldbaner o.l) i plangrundlaget. Hensigtserklæring om Idræts-rambla I forbindelse med udvikling af de bynære havnearealer, har Århus en enestående mulighed for at forbinde bycentrum og Århus Bugt. Forligspartierne er enige om, at Århus Kommune i den kommende planlægning og udvikling af havneområdet og midtbyen skal indtænke faciliteter og aktivitetsmuligheder til idræt og sundhed, som f.eks. cykel- og løbestier, rulleskøjter/skatere, beachvolley, kano- og kajak o. lign. Overordnet set er målet at skabe en Idræts-rambla fra den Permanente til Marselisskoven og fra Havnen til Årslev Engsø. Der vil blive tale om Danmarks længste sammenhængende park for bevægelse på land og i vand. Der skal både være basis for individuel brug og basis for byens mange idrætsforeninger. Med vedtagelsen af budget 2004 blev der afsat en pulje på 2 mio. kr. årligt (2004-pl) om året i 4 år, som forsøgspulje til at forbedre betingelserne for det frivillige arbejde gennem styrkelse af initiativer og projekter på fritids- og kulturområde. Pt. er der alene anvendt ca kr. ud af de i alt 8 mio. kr. 10

11 På den baggrund ønsker forligspartierne at anvende 2 mio. kr. fra puljen til faciliteter, der understøtter en idrætsrambla. Der vil således fortsat være tilstrækkelig mulighed for at imødekomme eventuelle ansøgninger vedr. aktivitetshuse. De 2 mio. kr. kan anvendes både til dækning af anlægsudgifter ved konkrete faciliteter og eventuelle driftsudgifter, der måtte følge med. Det forudsættes i øvrigt, at der ved de konkrete initiativer udarbejdes en redegørelse for anlæg- og driftsøkonomi, således at der ikke igangsættes anlægsprojekter, uden at der samtidig tages højde for efterfølgende drift. Multihal Forligspartierne vil fortsat arbejde for etablering af en multihal. Engangsbeløb til skaterhal ved Skovvejen 2d Magistratens 4. Afdeling igangsatte i foråret 2002 et forsøg med indendørs skaterfaciliteter i en DSB-ejet hal på adressen Skovvejen 2D. Sport og Fritid har afsat budget til hallen af opsparede midler til og med oktober Faciliteterne bruges af tre grupper: skatere der bruger ramper, rulleskøjtehockey, og SFO-baseret undervisning i løb på rulleskøjter. Faciliteterne på Skovvejen er ikke tilfredsstillende i længden. På den baggrund ønsker Forligspartierne, at der igangsættes et udviklingsarbejde omkring en permanent skaterhal, der skal opfylde behovet for indendørs faciliteter. Skaterhallen på Skovvejen ønskes dog videreført i en planlægningsperiode, hvorfor der ønskes afsat et engangsbeløb rammebeløb på kr. Fremtidige skater-aktiviteter vil desuden kunne ses i sammenhæng med skabelse af en Idrætsrambla. Tilskud til svage brugere af aftenskolernes undervisningstilbud Forligspartierne forudsætter at pensionister, arbejdsledige og handicappede i videst muligt omfang friholdes fra de generelle besparelser på aftenskoleområdet. Der skal derfor overføres et beløb som minimum er anslået til ca. 1,0 mio. kr. fra den samlede tilskudsramme til aflønning af ledere og undervisere til kontoen for nedsættelse af egenbetalingen for ovennævnte gruppers deltagelse på aftenskolernes undervisningstilbud. Hensigtserklæring om midler til projekter med et integrationsperspektiv. Forligspartierne foreslår, at Folkeoplysningsudvalget i en to-årig periode fra ved valg af projekter lader indsatsområderne integration og sundhed indgå som tildelingskriterium. Borgerservice og Biblioteker Multimediehus Forligspartierne vil i forbindelse med budgetlægningen for sikre driftsbudgettet for Multimediehuset, der tages i brug i

12 Nedlæggelse af Åby Bibliotek En række biblioteker er beliggende ved/nær de store indfaldsveje til Århus (Højbjerg, Viby, Åby, Risskov og Tranbjerg). Åby Bibliotek er placeret mellem Gellerup Bibliotek og Hovedbiblioteket, og er det af de store lokalbiblioteker, der i dag har den nærmeste afstand til andre store biblioteker. Sammenlignet med de øvrige store lokalbiblioteker (Højbjerg, Risskov og Viby) er Åby Bibliotek det bibliotek, som er markant tættest på City. Åby Bibliotek ligger endvidere tæt på Gellerup/Hasle og til dels Viby Bibliotek. Infrastrukturmæssigt er Åbyhøj velforsynet med offentlige transportmidler til bl.a. Hovedbiblioteket. Åby Bibliotek er, næst efter Hovedbiblioteket, det bibliotek i Århus Kommune, som har den største andel (57 %) af lånere, som ikke kommer fra eget lokalområde. 29 % af de aktive lånere på Åby Bibliotek kommer fra Hasle/Gellerup. Forligspartierne er derfor enige om, at lukke Åby Bibliotek, idet det vurderes at en stor del af Åby Biblioteks lånere vil kunne anvende andre biblioteker. Der opnåes herved et provenu på 5,2 mio. kr. Forligspartierne ønsker, at provenuet ved salg af Åby Biblioteks bygninger samt tilstødende arealer anvendes til finansiering af genhusning af nuværende lejere i Åby Biblioteks bygninger, herunder fritidsklubben mv., til understøtning af den kommende strukturplan for lokalbibliotekerne og udbygning af borgerservice i Århus Kommune samt til udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger og andre digitale løsninger og tilbud for borgerservice-, biblioteksog kulturområdet. Ved den kommende strukturplanlægning skal muligheder for at forandre lokalbiblioteker til kombi-biblioteker med forskellige serviceniveauer vurderes. I denne analyse vil der også blive redegjort for, hvorledes de andre nuværende funktioner på Åby Bibliotek (f.eks. Borgerservice m.m.) kan genplaceres. Hensigtserklæring om øget samarbejde Århus-Hamburg Forligspartierne ønsker at styrke samarbejdet mellem Århus og Hamburg på bl.a. det erhvervsmæssige, turistmæssige, kulturelle og uddannelsesmæssige område. Erhvervsafdelingen udarbejder i samarbejde med Kultur og Borgerservice et oplæg til en systematisk samarbejdsstrategi. 12

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 26. maj 2010 Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege Århus Kommune Social og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar 2010 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-13 lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1.

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. maj 2010 Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter fra Region Århus Kommune Sociale

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. november 2008 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. april 2009 Styrket lederuddannelse i Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling igangsætter Den Offentlige Lederuddannelse (herefter

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere