Samdrift, reorganisering og effektivisering af kommunale beskæftigelsesprojekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.40-5 Samdrift, reorganisering og effektivisering af kommunale beskæftigelsesprojekter"

Transkript

1 Bemærkninger til enkeltforslag: Omlægning af værestedet Fristedet Forslaget er ændret og gennemføres med 72 %, idet Fristedet foreslås bevaret, men flyttet til Fontænehuset, som overtages fra amtet pr. 1. januar. Herved opnås mulighed for samdrift af de 2 tilbud og dermed opnåelse af hovedparten af den besparelse, der ville kunne opnås efter det oprindelige forslag. Fontænehuset er et dagtilbud for sindslidende. Der er således gode muligheder for at etablere et supplerende værestedstilbud i eftermiddags- og aftentimerne samt i weekenden Effektivisering og omlægning på det administrative område Forslaget gennemføres med 29 %, idet forligspartierne forudsætter, at det er et højt prioriteret indsatsområde i afdelingen at sikre overholdelse af såvel gældende lovgivning som en hensigtsmæssig administration i forhold til gældende refusionssatser Samdrift, reorganisering og effektivisering af kommunale beskæftigelsesprojekter Forslaget gennemføres med 156 %, idet det skønnes muligt at opnå yderligere besparelser som led i den af byrådet vedtagne nye aktiveringsstrategi. Ændringen indebærer, at den årlige besparelse forøges fra 8,9 til 13,9 mio. kr Reduktion i budget til frivillighedsområdet Forslaget gennemføres med 55 % svarende til, at reduktionen i aktiviteter og lokaler gennemføres Reduktion i pulje til lederudvikling Der gennemføres ikke en besparelse, idet forligspartierne forudsætter, at midlerne i puljen til lederudvikling sættes ind på områder, hvor der med brug af best-practice metoden kan sikres en vidensudveksling mellem lederne indenfor området Træning og aktivitet Forslaget gennemføres med 50 % Organisationsændring Der er i forslaget anført 2 alternative muligheder for at gennemføre en organisationsændring. Forligspartierne ønsker at gennemføre forslag B Organisationsændring Forslaget gennemføres med 50 % Øget egenbetaling på ferie- og kursuscentrene Hou, Skæring og Saxild Forligspartierne er enige om at øge egenbetalingen på ferie- og kursuscentrene Hou, Skæring og Saxild fra 112 kr. pr. døgn til 170 kr. pr. døgn (2006-priser). Forslaget må forventes at påvirke dækningsprocenten. Når der er taget højde herfor, forudsættes det, at den forøgede egenbetaling kan indbringe en merindtægt på 1,13 mio. kr. pr. år Egenbetaling ved varmtvandsbassin på Møllestien Der indføres en egenbetaling på ca. 30 kr. Forligspartierne forudsætter, at muligheden for en samdrift og et takstsamarbejde med Sport og Fritid undersøges Omlægning af pedelydelser 1

2 Pedellerne ansættes i Bygningsafdelingen og organiseres i tre team, et team for hver udførerregion. Der ansættes en formel teamleder for hvert team. Teamlederne skal have nær tilknytning til relevante teknikere og sagsbehandlere i Bygningsafdelingen. De 3 team består af håndværkere med forskellig uddannelse og øvrige medarbejdere. Der kan dermed stilles flere håndværkere med forskellig baggrund til rådighed for de enkelte lokalcentre. Udførelse af egentligt håndværkerarbejde, der kræver autorisation, købes dog hos private håndværksmestre Øget lokaleleje Kulturhus Århus Kulturhus Århus pålægges ved justering af taksterne i forbindelse med gennemførelse af forslag i størst muligt omfang at friholde det lokale kulturliv ved især at forhøje taksterne for udleje til kommercielle formål Musikskolen Elevtaksterne for voksne øges, hvilket forventes at give en merindtægt på kr. pr. år Gellerupbadet Forligspartierne forudsætter, at Brabrand Boligforening påtager sig et større ansvar for vedligeholdelsen af bygningen Reduktion af tilskud til daghøjskoler Forslaget gennemføres samtidig med at der iværksættes en analyse med henblik på at samle al administrationen af daghøjskolerne i én magistratsafdeling Reduktion i den faglige vejledning i de sene åbningstimer på Hovedbiblioteket Forligspartierne forudsætter, at Hovedbiblioteket foretager reduktionen/omlægningen, uden at det reducerer brugernes adgang til vejledning i de sene åbningstimer Regionalt jazz spillested Inden der træffes konkret beslutning om anvendelsen af beløbet, drøftes dette blandt forligspartierne. De samlede forslag i øvrigt for sektor 4.70 Se beskrivelse side 8 og frem Harmonisering af støttetimer Forslaget gennemføres med 50 % Indførelse af énstrenget model på fritidsområdet Der er i forslaget taget højde for aftalen om ny struktur på børnepasningsområdet af 11/ Der er i forslaget forudsat en enstrenget model for klasse og en sammenhængende model for 5. klasse til 18 år. Besparelsen som følge af indførelsen af enstrengede modeller på klasses området og 5. klasse til 18-års området berører ikke de særlige bevillinger til børn med handicap. Besparelsen er heller ikke betinget af en flytning af børn med handicap imellem institutionerne og forudsætter ikke, at børn med handicap skal befinde sig i større grupper end hidtil Samdrift af institutioner 2

3 Forslaget gennemføres pr 1/ med en besparelse på ca. 41 mio. kr. Der afsættes en pulje (N-2), der anvendes til omstilling og personaletilpasning i forbindelse med forslaget om samdrift af institutioner m.v. Beløbet skal dække merudgifter til de ledere, souschefer og afdelingsledere, som på grund af budgetforliget genplaceres i en lavere lønnet stilling. Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Børn & Unge aftaler de nærmere principper for udmøntningen af puljen. I høringsfasen blev det fremført af daginstitutionslederne, at den tid, som er afsat til ledelse, er undervurderet, og at der dermed ikke vil være den nødvendige tid til rådighed til at kunne etablere en ledelsesplatform, og det vil ikke være muligt at have nærværende ledelse i afdelingerne. Det problematiseres endvidere, at den foreslåede ledelsestid til en afdeling ikke afhænger af selve afdelingens størrelse, men kun af den samlede institutions størrelse. Det frygtes, at for lidt tid afsat til ledelse, vil resultere i, at der reelt tages tid fra arbejdet med børnene. På den baggrund foreslås det, at der afsættes 5,3 mio. kr. mere til ledelse svarende til gennemsnitlig ca. 5,5 ekstra timer om ugen til ledelse i de sammenlagte institutioner. Principperne herfor drøftes med ledelsesrepræsentanter for daginstitutionerne på 0-6 års området. Generel bemærkning til forslag og Der er den 11. september er indgået en aftale mellem et bredt flertal af byrådet om en indplacering af dagplejen, sundhedsområdet og fritids- og ungdomsskoleområdet i Magistratsafdelingen fro Børn og Unge. Hovedprincippet i organiseringen af Børn og Unge er, at de overordnede strategiske beslutninger og tværgående prioriteringer sker i tæt samarbejde med og tæt på det politiske niveau, mens der til det decentrale niveau delegeres mest mulig kompetence vedr. den tværfaglige koordinering samt den konkrete opgavevaretagelse. Dette vil tilføre flest mulige ressourcer til de udførende led. Forligspartierne tiltræder den indgåede aftale af 11. september, idet det for forligspartierne er afgørende, at dagplejen, sundhedsområdet og fritids- og ungdomsskoleområdet indplaceres i overensstemmelse med de organisatoriske principper, som lægger til grund for organiseringen af Børn og Unge. Med henblik på at sikre helhed og sammenhæng i tilbuddene på 0-6-års området er forligspartierne enige om at gennemføre forslaget om reduktion i ledelsestid ved samdrift af daginstitutioner ud fra de principper, som er beskrevet i forslaget i prioriteringskataloget. Den nye struktur træder i kraft pr. 1. januar 2007, dog således at den nye struktur vil blive gennemført med en tilpasningsperiode på 6 måneder. Som et led i arbejdet med at tilpasse institutionsstrukturen og herunder ledelsesstrukturen udarbejdes konkret forslag til nye lokalaftaler til erstatning for de eksisterende, som herefter opsiges, med henblik på at der kan skabes de nødvendige rammer for gennemførslen af strukturændringerne. Dette arbejde vil ske i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i overenskomster samt i aftaler om medarbejderinddragelse. Magistratsafdelingen for Børn og Unge bemyndiges til at udmønte den indgåede aftale om organiseringen af Børn og Unge samt gennemførelsen af strukturforslagene på hhv. 0-6 års 3

4 området, klasse samt 5. klasse til 18 år, idet der dog åbnes mulighed for nødvendige lokale tilretninger. O-6 års området Strukturforandringerne på 0-6 års området indebærer, at daginstitutioner og dagplejeafdelinger samdrives som ligeværdige tilbud under ledelse af en fælles dagtilbudsleder med direkte reference til områdechefen. De nye dagtilbud vil typisk bestå af et antal daginstitutioner og en dagplejeafdeling beliggende inden for samme område. Børn anvises en plads i dagtilbuddet. Lederne af de enkelte daginstitutioner/afdelinger benævnes pædagogiske ledere og refererer til lederen af det samlede dagtilbud. Der oprettes en fælles forældrebestyrelse for hvert dagtilbud. Magistratsafdelingen for Børn og Unge forhandler lederstillingernes klassificering med de faglige organisationer. Fritidstilbud på klasse og 5. klasse til 18 år I lighed med 0-6 års området vil de nye fritidstilbud på klasse og 5. klasse til 18 år blive samdrevet som ligeværdige tilbud under ledelse af henholdsvis en skoleleder og en fælles fritids- og ungdomsskoleleder med direkte reference til områdechefen. Som nævnt ovenfor vil der ved den konkrete implementering være behov for diverse tilpasninger til lokale forskelle mellem områder og skoledistrikter i Århus Kommune, og Magistratsafdelingen for Børn og Unge bemyndiges derfor til at tilpasse institutionsstrukturen til lokale forhold. Økonomisk styring Med etableringen af afdelingen for Børn og Unge samt aftalen af 11. september 2006 vedrørende organiseringen i afdelingen er grundlaget skabt for en større helhed og sammenhæng i tilbudene for børn og unge. Forligspartierne er enige om, at principperne for den økonomiske styring justeres i overensstemmelse hermed både på institutionsniveau og på forvaltningsniveau. Udgangspunktet for styringen på institutionsniveau skal fortsat være en decentralisering til yderste led, der sikrer en sammenhæng mellem kompetence og økonomisk ansvar. Den gældende decentraliseringsordning på 0-6 års området justeres, således at den kompetence, der hidtil har været placeret hos daginstitutionslederne, fremover tillægges lederne af de nye dagtilbud. Disse delegerer kompetence til næste ledelsesniveau i henhold til en nærmere delegationsplan, som fastlægges af Magistratsafdelingen for Børn og Unge. De gældende decentraliseringsordninger på institutionsniveauet videreføres også på klasse og 5. klasse til 18 år, således at den kompetence, der hidtil har været placeret hos institutionslederne, fremover tillægges henholdsvis skolelederne og lederne af de nye fritidstilbud. Disse delegerer kompetence til næste ledelsesniveau i henhold til en nærmere delegationsplan, som fastlægges af Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Ovenstående princip vil ligeledes gøre sig gældende for sundhedsplejen under de enkelte områdechefer. Med henblik på at lette det økonomiske samarbejde mellem skole og øvrige tilbud samt sikre den overordnede/sammenfattende styring, er forligspartierne enige om, at kalenderårsstyring bliver det bærende princip i den økonomiske styring fra 1. januar Skolernes 4

5 rammer udmeldes således fremover pr. kalenderår men med en midtvejskorrektion på baggrund af ændringer i elevtal m.v. pr. august. For at understøtte den tværgående indsats i magistratsafdelingen er forligspartierne ligeledes enige om, at der generelt skal være økonomisk fleksibilitet på tværs af samtlige tilbud. Dette skal afspejles i decentraliseringsordningen på forvaltningsniveau, idet området opfattes som et økonomisk resultatområde. Decentraliseringsordningen forelægges Byrådet i forbindelse med budgetlægningen for Dagplejen Forligspartierne er enige, om, at dagplejen skal fastholdes som et ligeværdigt tilbud i Århus Kommunes samlede dagtilbudsvifte og som et frivilligt valg til især småbørnsfamilierne. Derfor ønsker partierne, at der skal findes en løsning på dagplejens nuværende økonomiske - og styringsmæssige problemer. Byrådet vedtog i 2005, at der skulle gennemføres en analyse af dagplejens økonomiske strukturelle ubalance. I analysen peges på to hovedproblemstilinger. For det første har det ikke været muligt at fastholde den andel af 0-2 års børn, der passes i dagpleje, idet forældrene i stigende grad fravælger dagplejen. For det andet har pladsudnyttelsen i dagplejen gennem flere år været faldende og var i 2005 på 88,2 %, hvor budgetmålet er minimum 92 %. Sidstnævnte skyldes dels et stigende vikarforbrug samt reglen om alderssammensætningen i dagplejen, som indebærer friholdelse af 4. plads i nogle dagplejehjem. Med henblik på ikke at øge underskuddet yderligere er der i den udarbejdede analyse peget på, at man skal ophæve den tidligere byrådsbeslutning om alderssammensætning i dagplejen, således at en dagplejer i perioder kan få 4 børn under 1½ år, samt at anvisningsreglerne skal ændres, således at forældrenes muligheder for valg af pasningstilbud bliver reduceret. Forligspartierne er imidlertid enige om, at man ikke ønsker at fratage forældrene deres frie valg. Samtidigt er man opmærksom på, at de nuværende generelle regler om alderssammensætning giver en manglende fleksibilitet i styringen af pladsudnyttelsen, og at der er behov for større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af pladsudnyttelsen og vikardækningen. Der er derfor enighed blandt forligspartierne om, at der med henblik på at opnå en pladsudnyttelse på 92 % iværksættes følgende tiltag: Der foretages ingen besparelser på dagplejen Der åbnes mulighed for, at de tidligere mere håndfaste regler om, at der aldrig må være 4 børn under 1½ år i dagplejen, og at der skal være 1 gæstedagplejer pr. 10 ansatte kan fraviges, således at man lokalt får større fleksibilitet og styringsredskaber. Det forudsættes i forbindelse med den nye organisering af dagplejen jf. aftale af 11. september 2006, at der lokalt sker et smidigt samarbejde mellem Dagplejeafdelingen og de øvrige afdelinger under dagtilbudslederen i et samarbejde med forældrene Modulbaseret pasning Forslaget om modulbaseret pasning på daginstitutionsområdet er udarbejdet med udgangspunkt i Vejle modellen, og der er forudsat, at fordelingen af valg af moduler svarer til fordelingen i Vejle. 5

6 I forslaget er anført: Skulle modulvalget i Århus kommune udvikle sig anderledes i såvel op- eller nedadgående retning forudsættes det, at der bliver foretaget en regulering i forhold til kommunekassen i henhold til gældende budgetmodel på området. Det anføres endvidere i forslaget: Områdets budgetmodel skal ændres således, at budgetreguleringen opgøres på baggrund af forældrenes valg mellem moduler. For at forældrenes valg af moduler svarer til behovet, forudsættes det, at Børn og Unge løbende følger op i forhold til institutioner, der har et atypisk sammensætning af moduler, og herunder anmoder om fremmødeopgørelse for børnene, med henblik på at oplyse forældrene om, at der kan vælges et alternativt modul, som svarer til deres faktiske behov. Det vurderes løbende, om der er behov for særlige initiativer, herunder drøftelse med forældrene for at sikre sammenhæng mellem valg og anvendelse af moduler for forældre med hel eller delvis friplads. Der kan naturligvis ikke blive tale om at anmode forældrene om at anvende institutionerne mindre end hidtil, hvorfor forældrenes valg i sidste instans er afgørende for provenuets størrelse. Inden en eventuel iværksættelse af modulordningen vil alle forældrene blive informeret om ordningen og dens konsekvenser og blive anmodet om at foretage et valg af modul. Ligeledes vil forældrene til alle nye børn naturligvis blive informeret. Rent styringsmæssigt vil alle institutioner få udmeldt et budget svarende til det gennemsnitligt forudsatte modulvalg, og der vil ved regnskabsårets afslutning blive foretaget en regulering i forhold til det faktiske modulvalg. Forligspartierne vil følge udviklingen nøje og årligt i forbindelse med analysen af pasningsbehov og budgetlægningen drøfte eventuelle konsekvenser herunder eventuel nødvendig finansiering - såfremt fordelingen af moduler skulle afvige fra det forudsatte. Med henblik på at imødegå usikkerheden med hensyn til forældrenes valg af modul afsættes der en reserve på 20 mio. kr. om året Skoleanalyse Der nedsættes en arbejdsgruppe mellem Magistratsafdelingen for børn og unge og Borgmesterens afdeling, der udarbejder en analyse af den samlede skolestruktur i Vestbyen. Formålet med analysen er, at sikre en tilpasning af skolekapaciteten, strukturen og skoledistrikter til det faldende elevtal i området. Analysen skal være afsluttet og forelagt byrådet til beslutning senest 1. august 2007, med henblik på effektuering august Der afsættes en pulje på 4 mio. kr. til tilpasning af skolestruktur. N-1 Pulje til personaletilpasning Der afsættes en pulje på 25 mio. kr. i 2007 og 5. mio. kr. i 2008 til omkostninger til personaletilpasninger i forbindelse med gennemførelse af forslagene. N-2 Udgifter til ledertillæg Der afsættes en pulje på 25 mio. kr. i 2007, 20 mio. kr. i 2008, 15 mio. kr. i 2009 og 10 mio. kr. i 2010 til omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af forslaget om samdrift af institutioner. 6

7 N-3 Afledte takstkonsekvenser Der er afledte takstkonsekvenser af forslag N-2. Der kan således indregnes takstindtægter på netto ca. 15 % af udgiften i forslag N-2. N-4 Ejendomssalg Der afsættes en pulje til salgsindtægter på 35 mio. kr. i 2007 svarende til engangsudgiften i forslag N-1 samt N-9. Det forudsættes at en gennemgang af kommunens ejendomme muliggør en sådan indtægt. N-5 Skatteindtægter Økonomisk Afdeling har i en skrivelse af 11. september 2006 oplyste, at nye skatteskøn samt en fornyet vurdering af det generelle tilskud i overensstemmelse med forudsætningerne i KL s opdaterede tilskudsmodel medfører de angive mer-/mindreindtægter. N-6 Afledte lokalebesparelser som følge af de administrative besparelser Der forventes mindreudgift på 2 mio. pr. år til lokaleudgifter i forbindelse med nedlæggelse af administrative stillinger i de øvrige forslag. N-7 Provenu ved udbud Det forudsættes, at der opnås et provenu ved udbud på 5 mio. kr. i 2008, 10 mio. kr. i 2009 og 15 mio. kr. i Se selvstændigt tekstafsnit. N-8 Indskud i Landsbyggefonden Forligspartierne er enige om at lade de opsparede beløb vedrørende indskud i Landsbyggefonden på 20 mio. kr. ultimo 2006 indgå i finansieringen i budgettet for Endvidere ønsker forligspartierne at reducere budgettet med den resterende besparelse som følge af den allerede besluttede reduktion af ungdomsboligkvoten. Beløbet udgør 5,4 mio. kr. i 2007 og 6,4 mio. kr. i 2008 (løbende priser). Endelig reduceres det årligt budgetlagte beløb fra og med 2007 med 7 mio. kr. I årligt gennemsnit svarer besparelsen til 15 mio. kr. pr. år. N-9. Pulje til skoleveje og cykelstier Der afsættes en pulje til skoleveje og cykelstier på 10 mio. kr. i N-10 Ingen prisfremskrivning af varer og tjenesteydelser Der sker ingen prisfremskrivning af varer og tjenesteydelser i , mens der i 2011 genindføres fremskrivning med halvdelen af prisudviklingen. Forslaget er beskrevet nærmere i indledningen til prioriteringskataloget. 7

8 Kultur og Borgerservice Århus skal på verdenskortet og Århus skal udvikle sig til en af de mest dynamiske vækstbyer i Europa. Det fastslår den netop offentliggjorte Internationale Tænketank. Kultur- og fritidslivet er et væsentligt element i realisering af dette mål. For at Århus fremover kan tiltrække innovative virksomheder, dygtige medarbejdere, forskere, turister mv. er det en afgørende forudsætning, at der et kultur- og fritidsliv af høj kvalitet. Det viser undersøgelser, hvor man har spurgt virksomheder om, hvad de ser på, når der skal vælges kommune/lokalitet. Det er vigtigt for dem, for at kunne tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Derfor er med dette forlig igangsat en række nye initiativer og omlægninger, der vil medvirke til at profilere Århus indadtil såvel udadtil. Kultur Kulturen skal være for alle århusianere. Det er vigtigt at holde fokus på mangfoldighed i de århusianske kulturtilbud, så vi hermed sikrer, at kulturen favner bredt. Kulturen skal være tilgængelig for alle samfundsgrupper uanset alder, køn og etnisk oprindelse m.m. Dette skal indtænkes ved den fremtidige tildeling af midler til kulturen. Driftstilskud ARoS ARoS er et af de væsentligste byprofileringsikoner i Århus. Forligspartierne ønsker derfor at afsætte midler til videreførelse af ARoS på et højt internationalt niveau Byrådet har på sit møde den 16. august 2006 behandlet indstilling om fastsættelse af driftstilskud til ARoS-Aarhus Kunstmuseum. Indstillingen er vedlagt en analyse, hvori der fremgår fire scenarier for fremtidigt tilskud til muséet. Kulturministeriet har bevilget 1,5 mio. kr. i forøget driftstilskud fra Dette svarer til halvdelen af rapportens model B. Forligspartierne afsætter på den baggrund 1,626 mio. kr. til ARoS og forventer hermed at kunne opnå de ønskede mål. Beløbet finansieres via forventede besparelser i forbindelse med kommende kontraktsindgåelse vedrørende Scandinavian Congress Center. Forligspartierne opfordrer til, at ARoS i højere grad indgår samarbejdsaftaler med henblik på ekstern finansiering. Øget driftstilskud Moesgaard Museum Moesgaard Museum planlægger, for fremtidsrettet at kunne løse de museale opgaver og tilbyde publikum en tidssvarende formidling, et byggeri af en ny museumsbygning på ca m2, som finansieres uden offentlige anlægstilskud. Der er gennemført en arkitektkonkurrence og de samlede anlægsudgifter forventes at udgøre ca. 355 mio. kr., hvoraf der nu er opnået tilsagn om finansiering af 210 mio. kr. fra fonde m.v. Museet påregner at kunne påbegynde byggeriet i foråret 2008, samt at det nye museum kan tages i brug i Forligspartierne er enige om, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2008 skal findes finansiering til en forøgelse af tilskuddet til Moesgård Museum. Moesgaard skal som forudsætning for bevillingen senest maj 2007 fremsende et detaljeret driftsbudget. 8

9 Århus Festivaler Forligspartierne anmoder Borgmesterens Afdeling og Afdelingen for Kultur og Borgerservice om at fremsende en indstilling om en fusion af Århus Festuge og Kulturhus Århus. Produktionscenter for rytmisk musik Der etableres, som foreslået i Kulturpolitik , et produktionscenter for rytmisk musik i det tidligere Huset i Vester Allé 15. Der opnås herved en klar styrkelse af forholdene for udøverne af rytmisk musik i hele Århus på alle niveauer gennem bedre muligheder for netværksdannelse og synergieffekter. Produktionscenterets indhold, driftsform og fysiske indretning afklares af Kultur og Borgerservice i et udredningsarbejde og forelægges for Kulturudvalget og forligspartierne senest i maj Finansiering vil ske indenfor omlægning af midler på Husets nuværende budget. I oplægget skal der indgå en vurdering af mulighederne for etablering af et jazzspillested og forskellige produktionsfaciliteter herunder et lydstudie. Byrådet har endvidere den 21. juni 2006 vedtaget en anlægsbevilling til etablering af øvelokaler til rytmisk musik på Tomsagervej i Åbyhøj. For at sikre gennemførelsen af projektet afsættes 0,3 mio. kr. fra Husets nuværende budget, som konverteres til anlæg. Et eventuelt restprovenu tilføres produktionscenteret for rytmisk musik. Omlægning af værkstedsfunktioner De hidtidige værkstedsfunktioner på HUSET omlægges. Multimedieværkstedet, der er etableret i forbindelse med børnekulturpolitikken i 2000, sammenlægges med Billedskolen for Børn og flyttes til Brobjergskolen. Kultur og Borgerservice udarbejder med henblik på drøftelse i Kulturudvalget oplæg til, hvordan øvrige værkstedsfunktioner eventuelt kan varetages af forskellige beboerhuse til styrkelse af disse huses aktivitetsniveau. Finansieringen sker via omlægning af Husets eksisterende tilskud samt husleje. Etablering af art cinema Som beskrevet i Rapport fra arbejdsgruppen vedr. eventuel etablering af en art cinema i Århus, maj 2005 (model 2) etableres der en art cinema i nybyggede lokaler i Filmby Århus eller ved Multimediehuset. Biografen skal være udstyret med både traditionelle kinomaskiner og moderne digitalt fremviserudstyr og skal rumme faciliteter til cinematek, filmklubber og filmfestivaler samt en café. Driften udbydes til en privat driftsherre i en tidsbegrænset periode. Der afsættes et anlægsbeløb på 25 mio. kr. i 2009, som finansieres via principperne om driftsfinansierede anlægsinvesteringer via husleje fra den private driftsherre eller lignende samt andel af provenuet ved omlægning af Husets eksisterende tilskud. Mulighederne for en gennemførelse af projektet i samarbejde med private investorer undersøges. Der afsættes endvidere et årligt driftstilskud på 0,5 mio. kr. ligeledes finansieret af omlægning af Husets eksisterende tilskud. Indtil en ny art cinema etableres, ydes driftstilskuddet til Øst for Paradis. 9

10 Da der pt. er en stor aktivitet på byggemarkedet, er der således ekstra stor usikkerhed om prisniveauet. Såfremt det måtte vise sig ikke at være muligt at realisere art cinema projektet, forelægges dette forligspartierne med henblik på evt. omdisponeringer indenfor kulturområdet. Hensigtserklæring vedr. teaterområdet I forbindelse med den nye kulturpolitik for indføres det princip, at byens teaterscener ved udløbet af de 4-årige kontrakter udbydes blandt alle interesserede aktører på området. P.t. gælder det følgende teatre: Svalegangen, Filuren, Gruppe 38, GRAN teater for dans, Entré Scenen og Gellerupscenen. De eksisterende sceners bud på en forlængelse af kontrakten sker i forbindelse med den selvevaluering, der er en del af de faglige evalueringer af scenerne, mens andre interesserede kan indsende ansøgning om overtagelse af en (eller flere) scener. Beslutning om fordeling af teaterscenerne og -bevillingerne skal ske senest 1 år inden kontrakternes udløb og skal være en integreret del af revisionen af kulturpolitikken, dvs. med indstilling fra Rådmanden og drøftelse i Kulturudvalget inden den endelige afgørelse i Byrådet. Idræt Århus skal være et forbillede for, hvordan man fylder bybilledet med idræt og motion. Hensigtserklæring om indarbejdelse af fritids- og idrætsmæssige aktiviteter i plangrundlaget omkring kommuneplaner m.v. Forligspartierne er enige om, at der i forbindelse med udstykning af nye byområder eller ved generel boligudbygning indarbejdes arealer til fritids- og idrætsmæssige aktiviteter (idrætshaller, boldbaner o.l) i plangrundlaget. Hensigtserklæring om Idræts-rambla I forbindelse med udvikling af de bynære havnearealer, har Århus en enestående mulighed for at forbinde bycentrum og Århus Bugt. Forligspartierne er enige om, at Århus Kommune i den kommende planlægning og udvikling af havneområdet og midtbyen skal indtænke faciliteter og aktivitetsmuligheder til idræt og sundhed, som f.eks. cykel- og løbestier, rulleskøjter/skatere, beachvolley, kano- og kajak o. lign. Overordnet set er målet at skabe en Idræts-rambla fra den Permanente til Marselisskoven og fra Havnen til Årslev Engsø. Der vil blive tale om Danmarks længste sammenhængende park for bevægelse på land og i vand. Der skal både være basis for individuel brug og basis for byens mange idrætsforeninger. Med vedtagelsen af budget 2004 blev der afsat en pulje på 2 mio. kr. årligt (2004-pl) om året i 4 år, som forsøgspulje til at forbedre betingelserne for det frivillige arbejde gennem styrkelse af initiativer og projekter på fritids- og kulturområde. Pt. er der alene anvendt ca kr. ud af de i alt 8 mio. kr. 10

11 På den baggrund ønsker forligspartierne at anvende 2 mio. kr. fra puljen til faciliteter, der understøtter en idrætsrambla. Der vil således fortsat være tilstrækkelig mulighed for at imødekomme eventuelle ansøgninger vedr. aktivitetshuse. De 2 mio. kr. kan anvendes både til dækning af anlægsudgifter ved konkrete faciliteter og eventuelle driftsudgifter, der måtte følge med. Det forudsættes i øvrigt, at der ved de konkrete initiativer udarbejdes en redegørelse for anlæg- og driftsøkonomi, således at der ikke igangsættes anlægsprojekter, uden at der samtidig tages højde for efterfølgende drift. Multihal Forligspartierne vil fortsat arbejde for etablering af en multihal. Engangsbeløb til skaterhal ved Skovvejen 2d Magistratens 4. Afdeling igangsatte i foråret 2002 et forsøg med indendørs skaterfaciliteter i en DSB-ejet hal på adressen Skovvejen 2D. Sport og Fritid har afsat budget til hallen af opsparede midler til og med oktober Faciliteterne bruges af tre grupper: skatere der bruger ramper, rulleskøjtehockey, og SFO-baseret undervisning i løb på rulleskøjter. Faciliteterne på Skovvejen er ikke tilfredsstillende i længden. På den baggrund ønsker Forligspartierne, at der igangsættes et udviklingsarbejde omkring en permanent skaterhal, der skal opfylde behovet for indendørs faciliteter. Skaterhallen på Skovvejen ønskes dog videreført i en planlægningsperiode, hvorfor der ønskes afsat et engangsbeløb rammebeløb på kr. Fremtidige skater-aktiviteter vil desuden kunne ses i sammenhæng med skabelse af en Idrætsrambla. Tilskud til svage brugere af aftenskolernes undervisningstilbud Forligspartierne forudsætter at pensionister, arbejdsledige og handicappede i videst muligt omfang friholdes fra de generelle besparelser på aftenskoleområdet. Der skal derfor overføres et beløb som minimum er anslået til ca. 1,0 mio. kr. fra den samlede tilskudsramme til aflønning af ledere og undervisere til kontoen for nedsættelse af egenbetalingen for ovennævnte gruppers deltagelse på aftenskolernes undervisningstilbud. Hensigtserklæring om midler til projekter med et integrationsperspektiv. Forligspartierne foreslår, at Folkeoplysningsudvalget i en to-årig periode fra ved valg af projekter lader indsatsområderne integration og sundhed indgå som tildelingskriterium. Borgerservice og Biblioteker Multimediehus Forligspartierne vil i forbindelse med budgetlægningen for sikre driftsbudgettet for Multimediehuset, der tages i brug i

12 Nedlæggelse af Åby Bibliotek En række biblioteker er beliggende ved/nær de store indfaldsveje til Århus (Højbjerg, Viby, Åby, Risskov og Tranbjerg). Åby Bibliotek er placeret mellem Gellerup Bibliotek og Hovedbiblioteket, og er det af de store lokalbiblioteker, der i dag har den nærmeste afstand til andre store biblioteker. Sammenlignet med de øvrige store lokalbiblioteker (Højbjerg, Risskov og Viby) er Åby Bibliotek det bibliotek, som er markant tættest på City. Åby Bibliotek ligger endvidere tæt på Gellerup/Hasle og til dels Viby Bibliotek. Infrastrukturmæssigt er Åbyhøj velforsynet med offentlige transportmidler til bl.a. Hovedbiblioteket. Åby Bibliotek er, næst efter Hovedbiblioteket, det bibliotek i Århus Kommune, som har den største andel (57 %) af lånere, som ikke kommer fra eget lokalområde. 29 % af de aktive lånere på Åby Bibliotek kommer fra Hasle/Gellerup. Forligspartierne er derfor enige om, at lukke Åby Bibliotek, idet det vurderes at en stor del af Åby Biblioteks lånere vil kunne anvende andre biblioteker. Der opnåes herved et provenu på 5,2 mio. kr. Forligspartierne ønsker, at provenuet ved salg af Åby Biblioteks bygninger samt tilstødende arealer anvendes til finansiering af genhusning af nuværende lejere i Åby Biblioteks bygninger, herunder fritidsklubben mv., til understøtning af den kommende strukturplan for lokalbibliotekerne og udbygning af borgerservice i Århus Kommune samt til udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger og andre digitale løsninger og tilbud for borgerservice-, biblioteksog kulturområdet. Ved den kommende strukturplanlægning skal muligheder for at forandre lokalbiblioteker til kombi-biblioteker med forskellige serviceniveauer vurderes. I denne analyse vil der også blive redegjort for, hvorledes de andre nuværende funktioner på Åby Bibliotek (f.eks. Borgerservice m.m.) kan genplaceres. Hensigtserklæring om øget samarbejde Århus-Hamburg Forligspartierne ønsker at styrke samarbejdet mellem Århus og Hamburg på bl.a. det erhvervsmæssige, turistmæssige, kulturelle og uddannelsesmæssige område. Erhvervsafdelingen udarbejder i samarbejde med Kultur og Borgerservice et oplæg til en systematisk samarbejdsstrategi. 12

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. maj 2007 Århus Kommune. 1. Resume.

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. maj 2007 Århus Kommune. 1. Resume. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 2. maj 2007 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Bevilling til indkøb af inventar til Øst for Paradis 1. Resume.

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune Notat Til: Byrådet via Magistraten Den 30. november 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om aftrapning af fleksjobpuljen

Læs mere

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Den 27. oktober 2006 Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - Afstemningsliste for budget 2015 til 2018 - Ændringsforslag fra Byrådets grupper - BEMÆRK: Ændringsforslag som skal til afstemning i sammenhæng, er i teksten til ændringsforslaget beskrevet ved en kantet

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé.

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé. Til Byrådet via Magistraten Den 14. oktober 2006 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan 643 - Filmby Århus. 1. Resumé. Udviklingen i filmerhvervet siden

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005.

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005. Notat Til: Magistraten Den 7. oktober 2005 Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Århus Kommune IT- og Organisationsafdelinge Borgmesterens Afdeling Resume

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Indstilling. Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende finansieringsbehov. 1.

Indstilling. Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende finansieringsbehov. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 12. januar 2009 Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende 1. Resume

Læs mere

Indstilling Århus Kommune Rapport om Bymuseet - herunder dækning af museets forventede driftsunderskud i Resume

Indstilling Århus Kommune Rapport om Bymuseet - herunder dækning af museets forventede driftsunderskud i Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgersrvice Den 13. oktober 2006 Rapport om Bymuseet - herunder dækning af museets forventede driftsunderskud i 2006 Århus Kommune Kulturforvaltningen

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 07. juni 2012.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 07. juni 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 07. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume Ved Kulturforliget Kulturen på skinner frem mod

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Temadrøftelse om idrætsfaciliteter. Kulturudvalget via rådmanden Drøftelse Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Temadrøftelse om idrætsfaciliteter. Kulturudvalget via rådmanden Drøftelse Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget via rådmanden Til Drøftelse Kopi til Temadrøftelse om idrætsfaciliteter 1. Baggrund Befolkningstallet i Aarhus Kommune forventes at stige med ca. 60.000 indbyggere

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - 87 Forligsparterne Sociale Forhold og Beskæftigelse anmodes om at tilrettelægge en proces, hvor kommunens beskæftigelsesmæssige indsats og organisering revurderes 88 Forligsparterne Sociale Forhold og

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af øvelokaler for rytmisk musik - Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24.

Indstilling. Udvidelse af øvelokaler for rytmisk musik - Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. april 2006 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume Den 2. november 2005 vedtog Århus Byråd at de

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune Til Borgmesterens Afdeling Den 10. august 2005 Vedr. indstilling om forslag til strategi og handlingsplan for boligudbygning i Århus Kommune i de kommende år. Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet

Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet 1 Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet Indledning Det samlede dagtilbudsområde i Børn og Unge-afdelingen havde ved udgangen af 2003 en gæld på 34,7 Det forventede regnskab for 2004

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Indstilling. Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 28. februar 2007 Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen og Århus Kunstbygning 1. Resume Ingeniørfirmaet

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 14. maj 2014 Fonden Erhvervsdrivende Fond (herefter Fonden ) om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til.

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til. Bilag 21 Emne Til Kopi til Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget 2014-2017 Borgmesterens Afdeling Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Børn og Unge Børn og Unge er af Borgmesterens

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 5912 Jour. nr.: Ref.: MSM Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser 1.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.:8940

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner

Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Anlægstilskud på 6,28

Læs mere

Indstilling. Nyt koncept for Kursus- og rekreationscenter Skæring. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Nyt koncept for Kursus- og rekreationscenter Skæring. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 4. maj 2009 Århus Kommune Region Syd Sundhed og Omsorg 1. Resume Med denne indstilling fremlægges forslag til et nyt koncept for Kursusog

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 5. juli Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 5. juli Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 5. juli 2007 Musikhuset Aarhus: Fondsbidrag til kunstprojekt og lydudstyr, udvidelse af lejemålet til Det Jyske Musikkonservatorium

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt Sport & Fritid har p.t. kendskab til 47 projektønsker i foreningsverdenen,

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Indstilling Til Fra Dato Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Dato for fremsendelse til MBA Åben dagsorden Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Til Aarhus Byråd via Magistraten

Læs mere

Indstilling. Ny organisering af Godsbanen. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. september 2016

Indstilling. Ny organisering af Godsbanen. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. september 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. september 2016 Ny organisering af Godsbanen 1. Resume Byrådet besluttede på mødet d. 13 april, at Den Selvejende Institution

Læs mere

Principindstilling om model for organisering af Godsbanen

Principindstilling om model for organisering af Godsbanen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 3. marts 2016 organisering af Godsbanen 1. Resume Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Godsbanen (DSIG) og Kulturforvaltningens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Forlig. Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune. Alle byrådets partier er med i aftalen

Forlig. Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune. Alle byrådets partier er med i aftalen Forlig Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune Alle byrådets partier er med i aftalen FU-områdets mål Enighed om at: FU-området gør et stort og vigtigt stykke arbejde FU-området har

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Indstilling. Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen. Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge

Indstilling. Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen. Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 1. februar 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen i Børn

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 8. september 2004 Peter Christoffersen

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. november 2013 Detailplan for FTL-havnens østside Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Forslag til anvendelse

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Etablering af havnebad i Bassin 7, Aarhus Ø

Etablering af havnebad i Bassin 7, Aarhus Ø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø og Kultur og Borgerservice Dato 4. juli 2016 Etablering af havnebad i Bassin 7, Aarhus Ø Anlægsbevilling til etablering af havnebad i Bassin

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere