Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI"

Transkript

1 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen Benny Vinther Jensen Tilforordnede: Poul Viggo Fischer, AMU Vest Benny Fæste Madsen, Tradium Erhverv Niels Ove Pedersen, Tradium Erhverv Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen Afbud: Rene Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv Ivan Bak, 3F REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI Torsdag den 15. september 2011 kl hos Tradium, Blommevej 40 indgang A, 8930 Randers TEMA: Handlingsplan OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning 2. Meddelelser 3. Udvikling af AMU og EUD uddannelser A. Ny uddannelsesordning B. EUD Udviklingsredegørelse 2012 C. AMU udviklingsaktiviteter Drift af uddannelserne A. Ny svendeprøvevejledning B. Meritsager C. Nye AMU kurser 5. Markedsføring A. AER projekt på Tradium B. Nyt forsidebillede til EUD brochure C. DM Skills TEMA: Handlingsplan A. Status på nuværende handlingsplan B. Punkter til handlingsplan Uddannelsesaktivitet 8. Mødekalender 9. Evt. Side 1 af 11

2 1. Indledning 1. Indledning A. Godkendelse af referat Referat af møde d. 22. februar 2011 er lagt på hjemmesiden under udvalgets materialer, se links nederst i dokumentet. A. Godkendelse af referat Godkendt Fra referatet er der følgende opfølgningspunkter: 1. Valgfrie specialefag På sidste møde blev det besluttet, at udvalget skulle revidere kataloget over valgfrie specialefag samt sørge for, at truck-certifikatet kan udbydes som erhvervsrettet påbygningsfag. Dette punkt behandles under punkt 3.A. 2. Merit På sidste udvalgsmøde blev det besluttet, at sekretariatet udarbejder skabelon for meritindstilling fra skole, elev og virksomhed. Herudover skulle formandskabet undersøge mulighederne for mere inddragelse af LUU i arbejdet med meritsager. Dette behandles under punkt 4.B. 3. Deltagelse i DM skills 2012 På sidste udvalgsmøde orienterede udvalgsmedlem Jesper Juul Sørensen om DM Skills 2011, der blev afholdt den januar i Odense Congress Center. Det blev i den forbindelse besluttet, at ideen om at overfladebehandler uddannelsen deltager på DM Skills 2012 skulle drøftes på næste møde. Punktet behandles under punkt 5.C. 4. Netværksskabelse konkrete initiativer På det sidste møde blev det besluttet, at man ville deltage som observatører på Scandinavian Coating messen for at vurdere om det vil være relevant med oplæg næste år. Endvidere blev det tilkendegivet, at udvalget ønsker at få en udenlandsk oplægsholder som kan fortælle om de nyeste faglige udviklingstendenser fælles til Tradiums branchedag i Dette drøftes under punkt 6.B Side 2 af 11

3 B. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser Godkendt 2. Meddelelser A. Formandskabet A. Formandskabet Fra 1.november 2011 bliver det obligatorisk at søge VEU godtgørelse elektronisk via hjemmesiden DI er i tæt kontakt med UNI C med henblik på at sikre, at hjemmesiden lever op til virksomhedernes ønsker og behov. Det noteres, at mange af DI s større medlemsvirksomheder oplever, at digitaliseringen giver mindre bureaukrati i forhold til tidligere. Disse virksomheder ser det også som en fordel, at de nu kan følge sagsbehandlingen af deres VEU godtgørelse, helt frem til dens udbetaling. I den forbindelse er det vigtigt, at skolerne fraværsregistrerer AMU kursisterne hurtigt, således at sagsbehandlingen af VEU godtgørelsen kan gennemføres. B. Udvalgets medlemmer B. Udvalgets medlemmer Bordet rundt Brigitte Pudor Gullev: Virksomheden oplever kortere ordrehorisonter, hvilket stiller store krav til logistikken. Virksomheden har insourcet en del funktioner. Det overvejes at investere i nyt forbehandlingsanlæg. Der er blevet ansat nye malere. Der er generel positiv forventning til fremtiden. Niels Ove Pedersen: Tradium oplever en stigning i antallet af EUD kontrakter i 2011 sammenlignet med sidste år. På AMU området oplever skolen, at prisloftet har afskrækket ledige meget fra at søge AMU generelt, også på områder, hvor prisloftet ikke gælder. Benny Fæste Madsen: Har meget stor nedgang i AMU aktiviteten, næsten alle forårets AMU kurser er blevet aflyst pga. manglende tilmeldinger. Som noget nyt oplever Tradium, at der også er vigende tilgang til epoxy kurset og at der også her har været aflysninger. Udviklingen skyldes formodentlig, at epoxykurset også er omfattet af prisloftet. Poul Viggo Fischer: AMU Vest oplever en fornuftig tilgang af AMU kursister inden for overfladebehandling. Kursisterne kommer fra hele landet, der er tale om en ligelig fordeling af beskæftigede og ledige kursister. Skolen oplever, at det særligt er energibranchen som trækker kursister. AMU Vest er meget fokuseret på Side 3 af 11

4 at udbyde uddannelser inden for energiområdet, også kurser, der ikke er en del af AMU-systemet. Skolen har især kursusaktivitet inden for anhugning, højderedning, stillads og overfladebehandling. Skolen er dog stadig hårdt økonomisk presset pga. det store fald i AMU aktiviteten inden for transportområdet. På EUD området er udviklingen positiv, konstruktionsbranchen indgår flere uddannelsesaftaler end tidligere. Vagn Schmidt: Der tegner sig et uens billede af beskæftigelsessituationen i Østjylland. Nogle virksomheder ansætter, mens andre er i stagnation. Fusionen med TIB betyder, at 3F Silkeborg har fået kontakt til nye overfladebehandlervirksomheder. John Krøier Jensen: Oplever en kraftig reduktion i antallet af ansatte på den virksomhed, som han er tillidsmand på. Virksomheden har over kort tid reduceret fra 500 ansatte til ca Der er sket en væsentlig stigning i outsourcing af opgaver til underleverandører. Jan Lærke: Industrilakerernes Landsforening oplever, at deres medlemsvirksomheder har forskellige vækstrater. Virksomheder som leverer til den danske industri oplever fremgang i ordrer, mens virksomheder, der lever til byggeriet stadig oplever stagnation eller tilbagegang. I egen virksomhed er der pt. ansat to elever og generelt positive forventninger til fremtiden. Benny Vinther Jensen: Beskæftigelsessituationen er uændret i Aalborg. Nogle større virksomheder som Bladt Industries og Siemens Windpower har travlt, mens der stadig er tilbagegang hos andre. 3F Aalborg har også fået kontakt til nye overfladebehandlervirksomheder som følge af fusionen mellem 3F og TIB. Der bruges der meget tid på at markedsføre og informere om mulighederne i regi af IKUF. C. Meddelelser fra sekretariatet C. Meddelelser fra sekretariatet Ingen meddelser Side 4 af 11

5 3. Udvikling af AMU og EUD uddannelser 3. Udvikling af AMU og EUD uddannelser A. Ny uddannelsesordning Overfladebehandleruddannelsen har fået ny uddannelsesordning, der trådte i kraft den 15.juli I den nye uddannelsesordning er tilknyttet 13 valgfrie specialefag samt AMU kurset Gaffeltruck certifikatkursus B, som kan vælges om erhvervsrettet påbygning fag. A. Ny uddannelsesordning Skolerne forventer, at de nye muligheder for at tilvælge truckcertifikat som en erhvervsrettet påbygning på uddannelsen vil blive brugt. Med den nye uddannelsesordning skulle der gerne være givet mulighed for større valgfrihed i forhold til de valgfrie specialefag. Den nye uddannelsesordning ligger på IU s hjemmeside, se link nederst i dokumentet. B. EUD Udviklingsredegørelse 2012 Sekretariatet har udarbejdet udkast til udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen. Der er i årets redegørelse ikke lagt op til ændringer i uddannelsens indhold (bilag 1) Det indstilles at udvalget drøfter, hvorvidt de kan tilslutte sig det foreliggende udkast. Til orientering er redegørelsen også sat på dagsorden på det efterfølgende møde med LUU kl , hvor den også indgår som bilag til dagsorden. B. Udviklingsredegørelse 2012 Udvalget drøftede udviklingsredegørelsen og godkendte det fremlagte udkast. Supplerende bemærkninger til udviklingsredegørelsen (skrives ej ind). Internationale tendenser Tradium oplyser, at deres tyske samarbejdspartner har inviteret to af Tradiums faglærere til Tyskland i uge 46, hvor lærerne bl.a. får lejlighed til at besøge Volkswagens og Siemens overfladebehandlingsfabrikker. Sekretariatet vil høre mere om besøgets outcome efterfølgende. Teknologiske tendenser Tradium eksperimenterer med anvendelse af nye forbehandlingsmaterialer, der ikke indeholder krom. Dette fordi flere virksomheder i dag søger at substituere væk fra brug af krom i forbehandlingen. C. AMU udviklingsaktiviteter 2012 C. AMU udviklingsaktiviteter 2012 Analyse af jobprofiler Udviklingsudvalget har modtaget kr kr. til analyse af jobprofiler inden for udvalgets område og tilhørende uddannelsesstrukturer. Der er ikke truffet beslutning om valg af leverandører. Det indstilles at udvalget drøfter, hvorvidt der er særlige ønsker i forhold til fokusområder i analysen. Til orientering er punktet også sat dagsorden på det efterfølgende møde med LUU kl Analyse af jobprofiler Tradium og AMU Vest fremlægger tilbud på gennemførelse af opgaven. Næstformanden ønsker mere dokumentation for metodiske/analytiske kompetencer i forhold til at udføre alle projektets faser. Det besluttes, at formandskabet afklarer mulighederne for at projektet gennemføres som et samarbejde mellem Tradium, AMU Vest og ekstern konsulent med metodisk erfaring fra lignende projekter. Side 5 af 11

6 Et udvalgsmedlem gør opmærksom på, at det er vigtigt så hurtigt som muligt at igangsætte en markedsføring af eksisterende uddannelsespakker over for jobcentrene. Udvalget tilslutter sig dette. Sekretariatet vil hurtigst muligt udarbejde oversigt over eksisterende uddannelsespakker på overfladebehandlerområdet. Næstformanden understreger, at det er vigtigt, at arbejdsmarkedsstyrelsen orienteres om uddannelsespakkerne, således at styrelsen har mulighed for at formidle uddannelsespakkerne videre til jobcentrene. Endvidere er det også vigtigt at materialet formidles til relevante A-kasserer. Forhåndsanmeldelse 2012 Udvalget skal i oktober 2011 indmelde til Undervisningsministeriet, hvilke udviklingsbehov udvalget har i forhold til AMU kurser, undervisningsmaterialer og faglæreruddannelse. Det indstilles at udvalget drøfter, hvorvidt der foreligger konkrete udviklingsbehov. Til orientering er punktet også sat på dagsorden på det efterfølgende møde med LUU kl Forhåndsanmeldelse 2012 Udvalget finder, at der er behov for at reservere midler til udvikling af 4 nye undervisningsmaterialer inden for konstruktioner og komponenter. Endvidere vurderer udvalget, at der i lyset af den aktuelle udvikling er behov for at reservere midler til udvikling af 2 nye uddannelsesmål. 4. Drift af uddannelserne Handlingsplanen ligger på hjemmesiden under udvalgets materialer, se links nederst i dokumentet 4. Drift af uddannelserne A. Ny svendeprøvevejledning Sekretariatet har udarbejdet en svendeprøvevejledning, som ligger på IU s hjemmeside. Link til vejledningen findes nederst i dokumentet. A. Ny svendeprøvevejledning Det noteres, at censorkorpset er for lille. Mange censorer har ofte habilitetsproblemer pga. deres egne lærlingeaftaler. Det er særligt på arbejdsgiversiden, at der er problemer med inhabilitet. Det besluttedes, at sekretariatet laver en estimering af, hvor mange censorer der mangler. Estimatet fremsendes til medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg, som i samarbejde med skolerne herefter kan indstille det antal censorer, der mangler. Formandskabet vil drøfte de indkomne indstillinger og foretage den endelige godkendelse af nye censorer. B. Meritsager På sidste møde blev det besluttet, at sekretariatet skulle udarbejde skabelon for meritindstilling samt at formandskabet skulle undersøge muligheden for mere involvering af de lokale uddannelsesudvalg i sagsbehandlingen. B. Meritsager Udvalget tager formandskabets beslutning til efterretning. Efter at punktet blev drøftet på sidste udvalgsmøde er Side 6 af 11

7 der sket en styrkelse af arbejdet med meritsager hos Industriens Uddannelser. Arbejdet er blevet centraliseret i særlig gruppe, som ledes af husets jurist. Det er formandskabets konklusion, at styrkelsen af meritsagsbehandlingen i IU gør, at de tidligere drøftede løsningsmodeller på overfladeområdet ikke længere er aktuelle. Formandskabet tilslutter sig, at meritsagsbehandlingen i fremtiden varetages af den særlige enhed i Industriens Uddannelser og at det er retningslinjerne fra denne enhed som bliver gældende for sagsbehandlingen fremover. C. Nye AMU kurser Tradium har i perioden februar- maj udviklet nye kurser inden for både pulver- og vådlakering. Pulverkurserne blev godkendt før sommerferien, mens de våde kurser er godkendt efter sommerferien. En oversigt over de nye kurser med målbeskrivelse uddeles på mødet. C. Nye AMU kurser Sekretariatet oplyser, at godkendelsen er forsinket pga. yderligere spørgsmål fra Undervisningsministeriet. Formandskabet understreger vigtigheden af at se på hvilke tilbagemeldinger kursisterne giver på de nye kurser, når de første hold er afviklet. 5. Markedsføring A. AER projekt på Tradium Tradium giver opdatering på resultaterne af det aktuelle AER projekt, som er igangsat i samarbejde med LUU Tradium. A. AER projekt på Tradium Der er indgået 15 kontrakter t.o.m. i dag, og det forventes at der indgås 20 inden årets udgang. Dette er et meget bedre resultat end sidste år, hvilket kan tilskrives det gennemførte AER projekt. Tradium oplever, at det er meget vanskelig at få de lokale fødeskoler til at sælge overfladebehandleruddannelsen. Udvalgets formand har oplevet samme problematik på andre brancheområder. Det er et problem, at eleverne ikke søger overfladebehandleruddannelsen. Eleverne fra indgangen produktion og udvikling vælger oftest (pga. uvidenhed) SKP i stedet for overfladebehandleruddannelsen, selvom der er gode beskæftigelsesmuligheder. Næstformanden opfordrer Tradium til at rejse problemstillingen i Skoleforeningen med henblik på at vedtage Code of Conduct om at man behandler andre skoler rimeligt og forvalter sit selvstyre på en fornuftig måde. Side 7 af 11

8 B. EUD brochure Sekretariatet har undersøgt prisen for trykning af ny brochure. Denne er mellem kr. Det indstilles at udvalget drøfter, hvorvidt der stadig er behov for en genoptrykning. Hvis der vurderes behov, skal midlerne søges hos IF udvalget. B. EUD brochure Udvalget ønsker, at sekretariatet undersøger muligheden for at lave en elektronisk version, der kan downloades fra nettet. Udvalgets medlemmer er enige om, at det vil være en god ide. Formandskabet vil på baggrund af sekretariatets undersøgelser træffe endelig beslutning. C. DM i Skills 2011 På sidste møde blev det besluttet, at udvalget på næstkommende møde skulle drøfte ideen om at deltage på DM i Skills 2012 nærmere. Såfremt udvalget ønsker at deltage skal det også drøftes, hvilken økonomisk ramme man forestiller sig at der skal være for deltagelsen. 6. TEMA: Handlingsplan D. DM i Skills 2011 Formanden foreslår, at næste udvalgsmøde holdes i forbindelse med DM i Skills, der foregår den januar 2012 i Odense Congress Center. Mødet kan bruges til at afklare, hvorvidt DM i Skills vil være en egnet platform for markedsføring af overfladebehandleruddannelsen i forhold til potentielle elever. 6. TEMA: Handlingsplan A. Status på nuværende handlingsplan Den nuværende opdaterede handlingsplan findes på udvalgets hjemmeside, se link nederst i dokumentet. Det fremgår af side 6 i handlingsplanen, hvilke aktiviteter der er gennemført. A. Status på nuværende handlingsplan Sekretariatet orienterer om status på nuværende handlingsplan. Alle besluttede aktiviteter i handlingsplanen er blevet gennemført. B. Punkter til handlingsplan Formandskabet indstiller at udvalget drøfter, hvilke aktiviteter som man finder vigtige at have med i den kommende handlingsplan for perioden B. Punkter til handlingsplan 2012 Udvalget ønsker at fortsætte med at arbejde med de fire temaer, som indgik i handlingsplanen for Udvalget foreslog følgende aktiviteter under hvert af de fire temaer: Tema 1: Netværksskabelse: Oplæg på messer olign. Udvalget konkluderede, at der er mere effekt af at deltage med et oplæg på Tradiums årlige branchedag end ved Scandinavian Coating. Udvalget vil derfor fokusere indsatsen til oplæg på branchedagen, som næste gang afholdes den 3. maj Der peges på, at udviklingsudvalgets oplæg på branchedagen bør være konkret og gerne af produktionsteknisk karakter. Dette giver erfaringsvist flere tilhørere. På branchedagen deltager både godkendte praktikvirksomheder og virksomheder som ikke har lærlinge og har begrænset AMU aktivitet. Følgende temaer foreslås: Miljø og energi Promovering af AMU: Hvad har UU på hylderne, hvordan kan kurserne bruges og hvad får man som virksomhed ud af det? Side 8 af 11

9 Udvalget vil stadig se det som en mulighed at deltage som observatører på Scandinavian Coating, som afholdes næste gang i foråret Målrettet nyhedsbrev til praktikvirksomheder Det foreslås, at udvalget udsender målrettede nyhedsbreve om udviklingsudvalgets arbejde og planer til uddannelsens godkendte praktikvirksomheder. Det undersøges, om udviklingsudvalget kan koble sig på det nyhedsbrev, som Tradium planlægger at udsende til de godkendte praktikvirksomheder. Styrket internationalisering Det foreslås, at udvalget fokuserer på, hvordan man styrker brugen af praktik i udlandet. Også den omvendte vej, hvordan udvalget kan understøtte, at flere praktikanter fra udlandet kommer i praktik hos danske virksomheder. Uddannelsesrotationspulje Det foreslås, at udvalget søger at understøtte mere brug af uddannelsesrotation mellem de godkendte praktikvirksomheder, f..eks. ved at promovere en uddannelsesrotationspulje bestående af virksomheder som gerne vil bytte elever. Nogle virksomheder er allerede i gang, f.eks. har Valdemar Birn og Louis Poulsen udvekslet elever. Dette giver mere bredde i praktikuddannelsen og øger netværket for begge virksomheder. Tema 2: Styrket synergi i samarbejdet mellem UU og LUU Formandskabet bemærker, at der er meget få tilmeldte LUU medlemmer til dagens fælles LUU-UU. Den beskedne deltagelse undrer, idet LUU medlemmer selv efterspurgte mødet sidste år. Det vurderes, at det lave fremmøde skyldes et sammenfald af uheldige omstændigheder. Der er tilslutning til at prøve at holde et nyt møde næste år, som også kommer til at ligge i september måned. Udvalget håber på en større deltagelse næste år. Tema 3: Metoder til behovsopsamling Det foreslås at, at udvalget i højere grad fokuserer på at indsamle viden fra AMU kursister i forbindelse med deres deltagelse på AMU kursusforløb. Dette kunne f.eks. gøres ved, at der lå et lille spørgeskema på bordene ved kursets start. Det skal vurderes, om dette kan lade sig gøre, når eleverne også skal evaluere i gennem vis kvalitet systemet. Side 9 af 11

10 Udvalgets analyse til knap kr. ses også som en mulighed for at udvikle de eksisterende metoder til behovsopsamling. Tema 4: Karriereveje Det påpeges, at udviklingen af de faglærtes lederkompetencer er ligeså vigtig som udviklingen af deres faglige kompetencer udover, hvad der ligger i den eksisterende uddannelse. Det foreslås, at udviklingsudvalget udarbejder en oversigt over efteruddannelsestilbud i udlandet, således at det er lettere som faglært at se sine muligheder. Næstformanden gør opmærksom på, at det i forbindelse med planlagt praktik i udlandet er muligt for eleven at søge penge til sproglig forberedelse inden udsendelse. Dette kunne gøre det lettere for elever at søge f.eks. til Tyskland. Det opleves, at elever i dag afstår fra at søge til Tyskland grundet de sproglige barrierer. Dette er uheldigt, da Tyskland har mange gode efteruddannelser for faglærte overfladebehandlere. Næstformanden foreslår endvidere, at udvalget undersøger mulighederne for at koble sig på andre erhvervsuddannelsers trin 3, f.eks. den planlagte trin 3 på procesoperatøruddannelsen eller den etablerede trin 3 uddannelse på plastområdet. Dette vil blive taget op med IF formandskabet. Endelig gør næstformanden opmærksom på, at næste års AMU TUP pulje har fokus på, hvordan skolerne kan øge brugen af merit og IKV, som også ligger under karrierevejstemaet. Det besluttes, at sekretariatet på baggrund af de fremkomne forslag til aktiviteter, udarbejder oplæg til handlingsplan for 2012, som godkendes af formandskabet. 7. Uddannelsesaktivitet Statistik vedr. EUD og EUD aktivitet kan hentes på udvalgets hjemmeside, se link nederst i dette dokument. 7. Uddannelsesaktivitet AMU Vest oplyser, at det går relativt godt på AMU området. Skolen oplever også en pæn udvikling inden for EUD området i forhold til konstruktionsspecialet. Særligt vindmølleindustrien er med til at øge uddannelsesaktiviteten. Tradium oplever tilbagegang på AMU området. Omvendt er der en pæn positiv udvikling på EUD området i forhold til komponentspecialet. Side 10 af 11

11 8. Mødekalender 8. Mødekalender Næste møde er den 13.december 2011 (hvis behov). Mødekalender for 2012 er vedlagt (bilag 2) Det aftaltes at flytte mødet den 22. februar til den 26. januar, således at mødet kan holdes i forbindelse med DM Skills, som foregår i perioden januar 2012 i Odense Congress Center. Mødet den 10. maj flyttes til den 3. maj, således at mødet kan afholdes i forlængelse af Tradiums Branchedag. Mødet den 11. september 2012 udvides med et fælles LUU-UU møde. Dette kommunikeres til LUU medlemmerne. 9. Evt. 9. Evt. Side 11 af 11

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Forslag til indhold af praktikopgaver inspiration fra procesområdet

Forslag til indhold af praktikopgaver inspiration fra procesområdet BILAG 1 14.februar 2013 CSH Forslag til indhold af praktikopgaver inspiration fra procesområdet Længde: 10-17 sider Indhold: Indledning Formål Problemformulering Metode Beskrivelse af materiale/anlæg som

Læs mere

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværker 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAG 1: Referat UU MIB&KT 2sep2009 - endelig version.doc DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD:

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: BILAG 1 Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: Input fra Gruppe 2, bestående af UG 2 - Smede og svejseteknik, UU Svejse-, skibsbygning-og støberiindustri, UU Plastindustri, UU Produktør

Læs mere

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00 hos LEGO, Billund Deltagere: Berit Flindt Pedersen Christine Bernt Henriksen Elise Andsager Finn Brøndum

Læs mere

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område 19. september 2012 ssk/mch Fælles udviklingsredegørelse for industriens område Industriens fælles udviklingsredegørelse beskriver en række generelle behov, tendenser, projekter og initiativer, som Industriens

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet holdes hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg Plan for dagen: 10.00-10.30 Velkomst

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep København den 31. august 2009 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (CBH) HR Manager Marianne Viskum-Olesen (MVO) Produktionsmester David Jensen (DJ)

Læs mere

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Dagsorden Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Mødested: Hindsgavl, Middelfart 1. Nyt fra Industriens Uddannelser og Metalindustriens Uddannelsesudvalg. Beslutninger

Læs mere

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN TIL MØDE Mandag den 31. maj 2010 I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Selve udviklingsudvalgets møde afholdes hos Thy-Mors

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen Anne Jensen David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

UG2. 13. marts 2014. Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.

UG2. 13. marts 2014. Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. 13. marts 2014 jbn Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. orange mødelokale Ved mødet deltog: Brian Mikkelstrup, Metal Finn Kyed,

Læs mere