Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI"

Transkript

1 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen Benny Vinther Jensen Tilforordnede: Poul Viggo Fischer, AMU Vest Benny Fæste Madsen, Tradium Erhverv Niels Ove Pedersen, Tradium Erhverv Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen Afbud: Rene Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv Ivan Bak, 3F REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI Torsdag den 15. september 2011 kl hos Tradium, Blommevej 40 indgang A, 8930 Randers TEMA: Handlingsplan OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning 2. Meddelelser 3. Udvikling af AMU og EUD uddannelser A. Ny uddannelsesordning B. EUD Udviklingsredegørelse 2012 C. AMU udviklingsaktiviteter Drift af uddannelserne A. Ny svendeprøvevejledning B. Meritsager C. Nye AMU kurser 5. Markedsføring A. AER projekt på Tradium B. Nyt forsidebillede til EUD brochure C. DM Skills TEMA: Handlingsplan A. Status på nuværende handlingsplan B. Punkter til handlingsplan Uddannelsesaktivitet 8. Mødekalender 9. Evt. Side 1 af 11

2 1. Indledning 1. Indledning A. Godkendelse af referat Referat af møde d. 22. februar 2011 er lagt på hjemmesiden under udvalgets materialer, se links nederst i dokumentet. A. Godkendelse af referat Godkendt Fra referatet er der følgende opfølgningspunkter: 1. Valgfrie specialefag På sidste møde blev det besluttet, at udvalget skulle revidere kataloget over valgfrie specialefag samt sørge for, at truck-certifikatet kan udbydes som erhvervsrettet påbygningsfag. Dette punkt behandles under punkt 3.A. 2. Merit På sidste udvalgsmøde blev det besluttet, at sekretariatet udarbejder skabelon for meritindstilling fra skole, elev og virksomhed. Herudover skulle formandskabet undersøge mulighederne for mere inddragelse af LUU i arbejdet med meritsager. Dette behandles under punkt 4.B. 3. Deltagelse i DM skills 2012 På sidste udvalgsmøde orienterede udvalgsmedlem Jesper Juul Sørensen om DM Skills 2011, der blev afholdt den januar i Odense Congress Center. Det blev i den forbindelse besluttet, at ideen om at overfladebehandler uddannelsen deltager på DM Skills 2012 skulle drøftes på næste møde. Punktet behandles under punkt 5.C. 4. Netværksskabelse konkrete initiativer På det sidste møde blev det besluttet, at man ville deltage som observatører på Scandinavian Coating messen for at vurdere om det vil være relevant med oplæg næste år. Endvidere blev det tilkendegivet, at udvalget ønsker at få en udenlandsk oplægsholder som kan fortælle om de nyeste faglige udviklingstendenser fælles til Tradiums branchedag i Dette drøftes under punkt 6.B Side 2 af 11

3 B. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser Godkendt 2. Meddelelser A. Formandskabet A. Formandskabet Fra 1.november 2011 bliver det obligatorisk at søge VEU godtgørelse elektronisk via hjemmesiden DI er i tæt kontakt med UNI C med henblik på at sikre, at hjemmesiden lever op til virksomhedernes ønsker og behov. Det noteres, at mange af DI s større medlemsvirksomheder oplever, at digitaliseringen giver mindre bureaukrati i forhold til tidligere. Disse virksomheder ser det også som en fordel, at de nu kan følge sagsbehandlingen af deres VEU godtgørelse, helt frem til dens udbetaling. I den forbindelse er det vigtigt, at skolerne fraværsregistrerer AMU kursisterne hurtigt, således at sagsbehandlingen af VEU godtgørelsen kan gennemføres. B. Udvalgets medlemmer B. Udvalgets medlemmer Bordet rundt Brigitte Pudor Gullev: Virksomheden oplever kortere ordrehorisonter, hvilket stiller store krav til logistikken. Virksomheden har insourcet en del funktioner. Det overvejes at investere i nyt forbehandlingsanlæg. Der er blevet ansat nye malere. Der er generel positiv forventning til fremtiden. Niels Ove Pedersen: Tradium oplever en stigning i antallet af EUD kontrakter i 2011 sammenlignet med sidste år. På AMU området oplever skolen, at prisloftet har afskrækket ledige meget fra at søge AMU generelt, også på områder, hvor prisloftet ikke gælder. Benny Fæste Madsen: Har meget stor nedgang i AMU aktiviteten, næsten alle forårets AMU kurser er blevet aflyst pga. manglende tilmeldinger. Som noget nyt oplever Tradium, at der også er vigende tilgang til epoxy kurset og at der også her har været aflysninger. Udviklingen skyldes formodentlig, at epoxykurset også er omfattet af prisloftet. Poul Viggo Fischer: AMU Vest oplever en fornuftig tilgang af AMU kursister inden for overfladebehandling. Kursisterne kommer fra hele landet, der er tale om en ligelig fordeling af beskæftigede og ledige kursister. Skolen oplever, at det særligt er energibranchen som trækker kursister. AMU Vest er meget fokuseret på Side 3 af 11

4 at udbyde uddannelser inden for energiområdet, også kurser, der ikke er en del af AMU-systemet. Skolen har især kursusaktivitet inden for anhugning, højderedning, stillads og overfladebehandling. Skolen er dog stadig hårdt økonomisk presset pga. det store fald i AMU aktiviteten inden for transportområdet. På EUD området er udviklingen positiv, konstruktionsbranchen indgår flere uddannelsesaftaler end tidligere. Vagn Schmidt: Der tegner sig et uens billede af beskæftigelsessituationen i Østjylland. Nogle virksomheder ansætter, mens andre er i stagnation. Fusionen med TIB betyder, at 3F Silkeborg har fået kontakt til nye overfladebehandlervirksomheder. John Krøier Jensen: Oplever en kraftig reduktion i antallet af ansatte på den virksomhed, som han er tillidsmand på. Virksomheden har over kort tid reduceret fra 500 ansatte til ca Der er sket en væsentlig stigning i outsourcing af opgaver til underleverandører. Jan Lærke: Industrilakerernes Landsforening oplever, at deres medlemsvirksomheder har forskellige vækstrater. Virksomheder som leverer til den danske industri oplever fremgang i ordrer, mens virksomheder, der lever til byggeriet stadig oplever stagnation eller tilbagegang. I egen virksomhed er der pt. ansat to elever og generelt positive forventninger til fremtiden. Benny Vinther Jensen: Beskæftigelsessituationen er uændret i Aalborg. Nogle større virksomheder som Bladt Industries og Siemens Windpower har travlt, mens der stadig er tilbagegang hos andre. 3F Aalborg har også fået kontakt til nye overfladebehandlervirksomheder som følge af fusionen mellem 3F og TIB. Der bruges der meget tid på at markedsføre og informere om mulighederne i regi af IKUF. C. Meddelelser fra sekretariatet C. Meddelelser fra sekretariatet Ingen meddelser Side 4 af 11

5 3. Udvikling af AMU og EUD uddannelser 3. Udvikling af AMU og EUD uddannelser A. Ny uddannelsesordning Overfladebehandleruddannelsen har fået ny uddannelsesordning, der trådte i kraft den 15.juli I den nye uddannelsesordning er tilknyttet 13 valgfrie specialefag samt AMU kurset Gaffeltruck certifikatkursus B, som kan vælges om erhvervsrettet påbygning fag. A. Ny uddannelsesordning Skolerne forventer, at de nye muligheder for at tilvælge truckcertifikat som en erhvervsrettet påbygning på uddannelsen vil blive brugt. Med den nye uddannelsesordning skulle der gerne være givet mulighed for større valgfrihed i forhold til de valgfrie specialefag. Den nye uddannelsesordning ligger på IU s hjemmeside, se link nederst i dokumentet. B. EUD Udviklingsredegørelse 2012 Sekretariatet har udarbejdet udkast til udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen. Der er i årets redegørelse ikke lagt op til ændringer i uddannelsens indhold (bilag 1) Det indstilles at udvalget drøfter, hvorvidt de kan tilslutte sig det foreliggende udkast. Til orientering er redegørelsen også sat på dagsorden på det efterfølgende møde med LUU kl , hvor den også indgår som bilag til dagsorden. B. Udviklingsredegørelse 2012 Udvalget drøftede udviklingsredegørelsen og godkendte det fremlagte udkast. Supplerende bemærkninger til udviklingsredegørelsen (skrives ej ind). Internationale tendenser Tradium oplyser, at deres tyske samarbejdspartner har inviteret to af Tradiums faglærere til Tyskland i uge 46, hvor lærerne bl.a. får lejlighed til at besøge Volkswagens og Siemens overfladebehandlingsfabrikker. Sekretariatet vil høre mere om besøgets outcome efterfølgende. Teknologiske tendenser Tradium eksperimenterer med anvendelse af nye forbehandlingsmaterialer, der ikke indeholder krom. Dette fordi flere virksomheder i dag søger at substituere væk fra brug af krom i forbehandlingen. C. AMU udviklingsaktiviteter 2012 C. AMU udviklingsaktiviteter 2012 Analyse af jobprofiler Udviklingsudvalget har modtaget kr kr. til analyse af jobprofiler inden for udvalgets område og tilhørende uddannelsesstrukturer. Der er ikke truffet beslutning om valg af leverandører. Det indstilles at udvalget drøfter, hvorvidt der er særlige ønsker i forhold til fokusområder i analysen. Til orientering er punktet også sat dagsorden på det efterfølgende møde med LUU kl Analyse af jobprofiler Tradium og AMU Vest fremlægger tilbud på gennemførelse af opgaven. Næstformanden ønsker mere dokumentation for metodiske/analytiske kompetencer i forhold til at udføre alle projektets faser. Det besluttes, at formandskabet afklarer mulighederne for at projektet gennemføres som et samarbejde mellem Tradium, AMU Vest og ekstern konsulent med metodisk erfaring fra lignende projekter. Side 5 af 11

6 Et udvalgsmedlem gør opmærksom på, at det er vigtigt så hurtigt som muligt at igangsætte en markedsføring af eksisterende uddannelsespakker over for jobcentrene. Udvalget tilslutter sig dette. Sekretariatet vil hurtigst muligt udarbejde oversigt over eksisterende uddannelsespakker på overfladebehandlerområdet. Næstformanden understreger, at det er vigtigt, at arbejdsmarkedsstyrelsen orienteres om uddannelsespakkerne, således at styrelsen har mulighed for at formidle uddannelsespakkerne videre til jobcentrene. Endvidere er det også vigtigt at materialet formidles til relevante A-kasserer. Forhåndsanmeldelse 2012 Udvalget skal i oktober 2011 indmelde til Undervisningsministeriet, hvilke udviklingsbehov udvalget har i forhold til AMU kurser, undervisningsmaterialer og faglæreruddannelse. Det indstilles at udvalget drøfter, hvorvidt der foreligger konkrete udviklingsbehov. Til orientering er punktet også sat på dagsorden på det efterfølgende møde med LUU kl Forhåndsanmeldelse 2012 Udvalget finder, at der er behov for at reservere midler til udvikling af 4 nye undervisningsmaterialer inden for konstruktioner og komponenter. Endvidere vurderer udvalget, at der i lyset af den aktuelle udvikling er behov for at reservere midler til udvikling af 2 nye uddannelsesmål. 4. Drift af uddannelserne Handlingsplanen ligger på hjemmesiden under udvalgets materialer, se links nederst i dokumentet 4. Drift af uddannelserne A. Ny svendeprøvevejledning Sekretariatet har udarbejdet en svendeprøvevejledning, som ligger på IU s hjemmeside. Link til vejledningen findes nederst i dokumentet. A. Ny svendeprøvevejledning Det noteres, at censorkorpset er for lille. Mange censorer har ofte habilitetsproblemer pga. deres egne lærlingeaftaler. Det er særligt på arbejdsgiversiden, at der er problemer med inhabilitet. Det besluttedes, at sekretariatet laver en estimering af, hvor mange censorer der mangler. Estimatet fremsendes til medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg, som i samarbejde med skolerne herefter kan indstille det antal censorer, der mangler. Formandskabet vil drøfte de indkomne indstillinger og foretage den endelige godkendelse af nye censorer. B. Meritsager På sidste møde blev det besluttet, at sekretariatet skulle udarbejde skabelon for meritindstilling samt at formandskabet skulle undersøge muligheden for mere involvering af de lokale uddannelsesudvalg i sagsbehandlingen. B. Meritsager Udvalget tager formandskabets beslutning til efterretning. Efter at punktet blev drøftet på sidste udvalgsmøde er Side 6 af 11

7 der sket en styrkelse af arbejdet med meritsager hos Industriens Uddannelser. Arbejdet er blevet centraliseret i særlig gruppe, som ledes af husets jurist. Det er formandskabets konklusion, at styrkelsen af meritsagsbehandlingen i IU gør, at de tidligere drøftede løsningsmodeller på overfladeområdet ikke længere er aktuelle. Formandskabet tilslutter sig, at meritsagsbehandlingen i fremtiden varetages af den særlige enhed i Industriens Uddannelser og at det er retningslinjerne fra denne enhed som bliver gældende for sagsbehandlingen fremover. C. Nye AMU kurser Tradium har i perioden februar- maj udviklet nye kurser inden for både pulver- og vådlakering. Pulverkurserne blev godkendt før sommerferien, mens de våde kurser er godkendt efter sommerferien. En oversigt over de nye kurser med målbeskrivelse uddeles på mødet. C. Nye AMU kurser Sekretariatet oplyser, at godkendelsen er forsinket pga. yderligere spørgsmål fra Undervisningsministeriet. Formandskabet understreger vigtigheden af at se på hvilke tilbagemeldinger kursisterne giver på de nye kurser, når de første hold er afviklet. 5. Markedsføring A. AER projekt på Tradium Tradium giver opdatering på resultaterne af det aktuelle AER projekt, som er igangsat i samarbejde med LUU Tradium. A. AER projekt på Tradium Der er indgået 15 kontrakter t.o.m. i dag, og det forventes at der indgås 20 inden årets udgang. Dette er et meget bedre resultat end sidste år, hvilket kan tilskrives det gennemførte AER projekt. Tradium oplever, at det er meget vanskelig at få de lokale fødeskoler til at sælge overfladebehandleruddannelsen. Udvalgets formand har oplevet samme problematik på andre brancheområder. Det er et problem, at eleverne ikke søger overfladebehandleruddannelsen. Eleverne fra indgangen produktion og udvikling vælger oftest (pga. uvidenhed) SKP i stedet for overfladebehandleruddannelsen, selvom der er gode beskæftigelsesmuligheder. Næstformanden opfordrer Tradium til at rejse problemstillingen i Skoleforeningen med henblik på at vedtage Code of Conduct om at man behandler andre skoler rimeligt og forvalter sit selvstyre på en fornuftig måde. Side 7 af 11

8 B. EUD brochure Sekretariatet har undersøgt prisen for trykning af ny brochure. Denne er mellem kr. Det indstilles at udvalget drøfter, hvorvidt der stadig er behov for en genoptrykning. Hvis der vurderes behov, skal midlerne søges hos IF udvalget. B. EUD brochure Udvalget ønsker, at sekretariatet undersøger muligheden for at lave en elektronisk version, der kan downloades fra nettet. Udvalgets medlemmer er enige om, at det vil være en god ide. Formandskabet vil på baggrund af sekretariatets undersøgelser træffe endelig beslutning. C. DM i Skills 2011 På sidste møde blev det besluttet, at udvalget på næstkommende møde skulle drøfte ideen om at deltage på DM i Skills 2012 nærmere. Såfremt udvalget ønsker at deltage skal det også drøftes, hvilken økonomisk ramme man forestiller sig at der skal være for deltagelsen. 6. TEMA: Handlingsplan D. DM i Skills 2011 Formanden foreslår, at næste udvalgsmøde holdes i forbindelse med DM i Skills, der foregår den januar 2012 i Odense Congress Center. Mødet kan bruges til at afklare, hvorvidt DM i Skills vil være en egnet platform for markedsføring af overfladebehandleruddannelsen i forhold til potentielle elever. 6. TEMA: Handlingsplan A. Status på nuværende handlingsplan Den nuværende opdaterede handlingsplan findes på udvalgets hjemmeside, se link nederst i dokumentet. Det fremgår af side 6 i handlingsplanen, hvilke aktiviteter der er gennemført. A. Status på nuværende handlingsplan Sekretariatet orienterer om status på nuværende handlingsplan. Alle besluttede aktiviteter i handlingsplanen er blevet gennemført. B. Punkter til handlingsplan Formandskabet indstiller at udvalget drøfter, hvilke aktiviteter som man finder vigtige at have med i den kommende handlingsplan for perioden B. Punkter til handlingsplan 2012 Udvalget ønsker at fortsætte med at arbejde med de fire temaer, som indgik i handlingsplanen for Udvalget foreslog følgende aktiviteter under hvert af de fire temaer: Tema 1: Netværksskabelse: Oplæg på messer olign. Udvalget konkluderede, at der er mere effekt af at deltage med et oplæg på Tradiums årlige branchedag end ved Scandinavian Coating. Udvalget vil derfor fokusere indsatsen til oplæg på branchedagen, som næste gang afholdes den 3. maj Der peges på, at udviklingsudvalgets oplæg på branchedagen bør være konkret og gerne af produktionsteknisk karakter. Dette giver erfaringsvist flere tilhørere. På branchedagen deltager både godkendte praktikvirksomheder og virksomheder som ikke har lærlinge og har begrænset AMU aktivitet. Følgende temaer foreslås: Miljø og energi Promovering af AMU: Hvad har UU på hylderne, hvordan kan kurserne bruges og hvad får man som virksomhed ud af det? Side 8 af 11

9 Udvalget vil stadig se det som en mulighed at deltage som observatører på Scandinavian Coating, som afholdes næste gang i foråret Målrettet nyhedsbrev til praktikvirksomheder Det foreslås, at udvalget udsender målrettede nyhedsbreve om udviklingsudvalgets arbejde og planer til uddannelsens godkendte praktikvirksomheder. Det undersøges, om udviklingsudvalget kan koble sig på det nyhedsbrev, som Tradium planlægger at udsende til de godkendte praktikvirksomheder. Styrket internationalisering Det foreslås, at udvalget fokuserer på, hvordan man styrker brugen af praktik i udlandet. Også den omvendte vej, hvordan udvalget kan understøtte, at flere praktikanter fra udlandet kommer i praktik hos danske virksomheder. Uddannelsesrotationspulje Det foreslås, at udvalget søger at understøtte mere brug af uddannelsesrotation mellem de godkendte praktikvirksomheder, f..eks. ved at promovere en uddannelsesrotationspulje bestående af virksomheder som gerne vil bytte elever. Nogle virksomheder er allerede i gang, f.eks. har Valdemar Birn og Louis Poulsen udvekslet elever. Dette giver mere bredde i praktikuddannelsen og øger netværket for begge virksomheder. Tema 2: Styrket synergi i samarbejdet mellem UU og LUU Formandskabet bemærker, at der er meget få tilmeldte LUU medlemmer til dagens fælles LUU-UU. Den beskedne deltagelse undrer, idet LUU medlemmer selv efterspurgte mødet sidste år. Det vurderes, at det lave fremmøde skyldes et sammenfald af uheldige omstændigheder. Der er tilslutning til at prøve at holde et nyt møde næste år, som også kommer til at ligge i september måned. Udvalget håber på en større deltagelse næste år. Tema 3: Metoder til behovsopsamling Det foreslås at, at udvalget i højere grad fokuserer på at indsamle viden fra AMU kursister i forbindelse med deres deltagelse på AMU kursusforløb. Dette kunne f.eks. gøres ved, at der lå et lille spørgeskema på bordene ved kursets start. Det skal vurderes, om dette kan lade sig gøre, når eleverne også skal evaluere i gennem vis kvalitet systemet. Side 9 af 11

10 Udvalgets analyse til knap kr. ses også som en mulighed for at udvikle de eksisterende metoder til behovsopsamling. Tema 4: Karriereveje Det påpeges, at udviklingen af de faglærtes lederkompetencer er ligeså vigtig som udviklingen af deres faglige kompetencer udover, hvad der ligger i den eksisterende uddannelse. Det foreslås, at udviklingsudvalget udarbejder en oversigt over efteruddannelsestilbud i udlandet, således at det er lettere som faglært at se sine muligheder. Næstformanden gør opmærksom på, at det i forbindelse med planlagt praktik i udlandet er muligt for eleven at søge penge til sproglig forberedelse inden udsendelse. Dette kunne gøre det lettere for elever at søge f.eks. til Tyskland. Det opleves, at elever i dag afstår fra at søge til Tyskland grundet de sproglige barrierer. Dette er uheldigt, da Tyskland har mange gode efteruddannelser for faglærte overfladebehandlere. Næstformanden foreslår endvidere, at udvalget undersøger mulighederne for at koble sig på andre erhvervsuddannelsers trin 3, f.eks. den planlagte trin 3 på procesoperatøruddannelsen eller den etablerede trin 3 uddannelse på plastområdet. Dette vil blive taget op med IF formandskabet. Endelig gør næstformanden opmærksom på, at næste års AMU TUP pulje har fokus på, hvordan skolerne kan øge brugen af merit og IKV, som også ligger under karrierevejstemaet. Det besluttes, at sekretariatet på baggrund af de fremkomne forslag til aktiviteter, udarbejder oplæg til handlingsplan for 2012, som godkendes af formandskabet. 7. Uddannelsesaktivitet Statistik vedr. EUD og EUD aktivitet kan hentes på udvalgets hjemmeside, se link nederst i dette dokument. 7. Uddannelsesaktivitet AMU Vest oplyser, at det går relativt godt på AMU området. Skolen oplever også en pæn udvikling inden for EUD området i forhold til konstruktionsspecialet. Særligt vindmølleindustrien er med til at øge uddannelsesaktiviteten. Tradium oplever tilbagegang på AMU området. Omvendt er der en pæn positiv udvikling på EUD området i forhold til komponentspecialet. Side 10 af 11

11 8. Mødekalender 8. Mødekalender Næste møde er den 13.december 2011 (hvis behov). Mødekalender for 2012 er vedlagt (bilag 2) Det aftaltes at flytte mødet den 22. februar til den 26. januar, således at mødet kan holdes i forbindelse med DM Skills, som foregår i perioden januar 2012 i Odense Congress Center. Mødet den 10. maj flyttes til den 3. maj, således at mødet kan afholdes i forlængelse af Tradiums Branchedag. Mødet den 11. september 2012 udvides med et fælles LUU-UU møde. Dette kommunikeres til LUU medlemmerne. 9. Evt. 9. Evt. Side 11 af 11

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C.

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C. København den 28. april 2010 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Skrædderlaugs-repræsentant: Johnny Wichmann Afbud Dorte Junker (Dansk Mode og Textil) 3F-repræsentanter: Connie Sørensen

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. 27. oktober 2010 EUC Nordvest AMU DIALOGMØDE OKTOBER 2010

AMU DIALOGMØDE. 27. oktober 2010 EUC Nordvest AMU DIALOGMØDE OKTOBER 2010 AMU DIALOGMØDE 27. oktober 2010 EUC Nordvest SIDEN SIDST Hovedpunkter i den uddannelsespolitiske udvikling SIDEN SIDST AMU RAMMEN I 2010 har regeringen budgetteret med 12.904 såkaldte årselever. Men i

Læs mere

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Deltagere: Afbud: Inga Andersen Klavs Klarskov Knud Andersen Ove Nielsen Peer Foged Holger

Læs mere

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Til stede: Ole Gregersen, Hans Hegelund Christensen, Jesper Juul Sørensen, Johnny Frimann Storm, Bjarne

Læs mere

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Dagsorden DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Niels Henning H. Jørgensen Rasmus Grusgaard Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen Rikke Vium Madsen pkt.

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Som bilag til referatet er vedlagt deltagerliste med kontaktoplysninger fra det fælles udvalgsmøde mellem

Læs mere

Referat af møde i UG 3

Referat af møde i UG 3 Referat af møde i UG 3 Den 10. april 2013 Dato: 4. april 2013 Tid: Kl. 10.00 15.00 Sted: Kl. 10-12 Aarhus Tech, Center for autoteknologi Hasselager Allé 2 8260 Viby J. Spørg efter Søren R. Glob Kl. 12

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00

REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00 Deltagere: Lotte Høgh, HK/Handel Benedicte Drejer, HK/Privat REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00 Michael Rosenberg Hansen, HK/Kommunal Benjamin Rasmussen, BILKA

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

Hos. AMU-SYD F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding

Hos. AMU-SYD F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding København den 4. maj 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Marianne Viskum Olesen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen (DI-tilforordnet) Morten V.B. Revsbeck

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00. Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg

Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00. Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00 Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg 12.30 Frokost og derefter møde med skolen og LUU. Mødt:

Læs mere

Dagsorden til møde i LUU

Dagsorden til møde i LUU Dagsorden til møde i LUU Dato: Tirsdag den 20. december 2011 kl. 9.00 13.00 i mødelokale 1 Deltagere: Medlemmer: Erna Leth, Region Midtjylland (EL) Birthe Foldbjerg, Ikast-Brande kommune (BF) Grethe Nielsen,

Læs mere

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej 5-2400 København NV Tlf. 35 87 87 22 - Fax. 35 87 87 88 Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg

Læs mere

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager Medlemmer af P16 København den 25. februar 2014 Resume af møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 24. februar 2014. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, lilla mødelokale

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde onsdag d. 28. maj 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Joan Halager-Dam, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Dato: Den 18. november 2009 Tid: Kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Sten Norrit, Region Nordjylland

Læs mere

UG2. 13. marts 2014. Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.

UG2. 13. marts 2014. Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. 13. marts 2014 jbn Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. orange mødelokale Ved mødet deltog: Brian Mikkelstrup, Metal Finn Kyed,

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK DAGSORDEN FOR MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Afbud: Lone Kolbæk i stedet deltog Mette Høy (Region Midt), Sonja Svenkerud (elevrådsrepræsentant) og Majbritt Nielsen (FOA)

Afbud: Lone Kolbæk i stedet deltog Mette Høy (Region Midt), Sonja Svenkerud (elevrådsrepræsentant) og Majbritt Nielsen (FOA) 1 Dagsorden LUU SOSU møde den 10. september 2015 kl. 12.00 15.00 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region

Læs mere

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa.

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa. Til det lokale uddannelsesudvalg for Maler Aabenraa, 28. februar 2014 Det lokale uddannelsesudvalg for Bygningsmaler. Der indkaldes til møde i det lokale uddannelsesudvalg for malere ved EUC Syd: Onsdag

Læs mere

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson,

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson, Til LUU AMU 9. marts 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 26. februar 2015 Tilstede: Ea Kristensen, Mie Andersen, Ulla Mikkelsen, Elin Bundgaard, Rikke Hansen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Susanne

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 28. november 2014 kl. 8.00 på Comwell Hotel Kolding Til stede var: Lars Gram Vagn Henriksen Thomas Johansen Lars Kaae Jens

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering København den 15. juli 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch (afbud) Finn Brøndum (afbud) 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand Claus Eskesen Morten

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Tilstede: Ane Allermann, formand, Danske Regioner Erik Jensen, næstformand, Teknisk Landsforbund Heidi Leen,

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD idekatalog til arbejdet med i AMU og EUD Invitation til samarbejde om De store forandringer, som foregår i industrien lige nu, kræver at vi går nye veje for at forny og udvikle industriens erhvervsuddannelser

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: 19.juni 2014, kl. 15.30.00-19.00 Sted: Undervisningslokale 300, Østre Alle 91, 9000 Aalborg Til stede: Jørgen R. Henriksen Vibeke Haaning Lars Bo Breddam Kristian Gaardsøe

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde torsdag d. 27. februar 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Jesper Madsen, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

Dagsorden. Onsdag d. 18. februar kl. 10.00-15.00. Hos AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Aalborg. 4. februar 2015

Dagsorden. Onsdag d. 18. februar kl. 10.00-15.00. Hos AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Aalborg. 4. februar 2015 Dagsorden 4. februar 2015 TAB/CSH DAGSORDEN FOR MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Referat sendes til orientering til Torben Jano, Byggeriets Uddannelser og Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri

Referat sendes til orientering til Torben Jano, Byggeriets Uddannelser og Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Til medlemmerne af Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelser Villy Jønsson Peter Hougård Nielsen Per Nielsen Peter Fristrup Jensen Henning Pedersen Jan Ejlerskov Petersen 22.december 2006, TLP

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere