Vilkår Prøveskilte April 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår Prøveskilte 6560-3 April 2010"

Transkript

1 Vilkår Prøveskilte April 2010

2 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. 24

3 Indhold Et par ord til indledning 4 Fælles vilkår 1. Hvem er sikret 5 2. Hvor dækker forsikringen 5 3. Øvelseskørsel, motorløb mv Forsikringens betaling 6 5. Gebyr 6 6. Indeksregulering 7 7. Prisen afhænger af skadeforløbet 7 8. Moms 8 9. Varighed, opsigelse og ændring Flytning og risikoændring Tilbagebetaling ved ophør Hvis skaden sker Regres Krig, naturkatastrofer og atomskader Ankenævn Lovgivning Uddrag af bekendtgørelse om prøveskilte 12 Ansvarsforsikringen 18. Hvilket ansvar er dækket Hvilket ansvar er ikke dækket 15 Kaskoforsikringen 20. Hvad omfatter forsikringen Hvad omfatter forsikringen ikke Hvilke skader er dækket Hvilke skader er ikke dækket Redningsforsikring i udlandet Hvordan bliver skaderne erstattet Selvrisiko Retshjælp 20 3

4 Et par ord til indledning Forsikring for prøveskilte er en kombineret forsikring, der kan består af: Ansvarsforsikring der er lovpligtig og dækker efter færdselsloven ansvar for skade forvoldt ved brug af køretøjet som køretøj. Kaskoforsikring der dækker skade påført køretøjet og dettes faste tilbehør med de begrænsninger, der er nævnt i vilkårene. Forsikringen indeholder også retshjælpsforsikring, hvis formål er at dække omkostninger i forbindelse med visse private retssager 4

5 Fælles vilkår 1 Hvem er sikret A Forsikringstageren B Lovlig bruger Det vil sige enhver, der med lovlig adkomst benytter prøveskiltene i henhold til Trafikministeriets bekendtgørelse om prøveskilte. Forsikringen omfatter ikke anvendelse af prøveskilte på køretøjer, hvis dette ikke er påkrævet efter reglerne i Trafikministeriets bekendtgørelse om prøveskilte. Forsikringen omfatter således ikke køretøjer, der henstår med påmonterede prøveskilte fx på forsikringsstedet. 2 Hvor dækker forsikringen Ansvars- og kaskoforsikring i Danmark, Norden, EU samt EØS-lande Ansvars- og kaskoforsikringen dækker i Danmark, Norden, EU samt EØS-lande. Kørsel med danske prøveskilte skal ske i overensstemmelse med de pågældende landes lovgivning. 3 Øvelseskørsel, motorløb mv. A Forsikringen dækker 1. Øvelseskørsel på afspærret område. Det vil sige glatføre-, manøvre-, skolekørsel og lignende på arealer, der er godkendt af politiet og afspærret til formålet. Det er en betingelse, at kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndig. 2. Øvelseskørsel, orienterings-, præcisions- og økonomi løb uden for afspærret område. Det er en betingelse, at a. det foregår her i landet. b. der ikke er tale om terrænkørsel. c. Justitsministeriet har givet tilladelse til det enkelte løb, hvis der er krav om det. d. reglerne for løbet bliver overholdt. e. kørslen ikke sker som led i et internationalt løb fx rally. B Forsikringen dækker ikke Motorløb og enhver anden kørsel på afspærret område end den der er nævnt i punkt A1. 5

6 Fælles vilkår 4 Forsikringens betaling A Pris og afgifter Prisen bliver fastsat efter Topdanmarks gældende tarif. Sammen med beløbet opkræves eventuel stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lov. B Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævningen. C Betalingsadresse Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen skal Topdanmark have besked hurtigst muligt. D Rettidig betalingsdag Beløbet bliver opkrævet med oplysning om sidste rettidige betalingsdag. E For sen betaling 1. Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mister forsikringstageren retten til erstatning. For hvert rykkerbrev, Topdanmark sender, opkræver vi et gebyr. Herudover har Topdanmark ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven. 2. Bliver beløbet stadig ikke betalt, sletter vi forsikringen og Topdanmark giver politiet besked med henblik på inddragelse af nummerpladerne. Der sker også en registrering i Fællesregistret, se punkt 9D. 3. Hvis forsikringen er slettet på grund af manglende betaling, kan den ikke blive genoptaget, før det skyldige beløb. Desuden kan forsikringen kun blive genoptaget på betingelse af, at den nye forsikring bliver betalt forud, og at beløbet bliver betalt helårligt i mindst 2 år. 5 Gebyr A Hvilke gebyrer? Topdanmark har ret til at kræve gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser fx opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Gebyrerne fremgår af prislisten på Beløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. 6

7 6 Indeksregulering A Hvilke beløb og hvornår Forsikringssummer og selvrisikobeløb, der er nævnt i police eller vilkår, bliver indeksreguleret ved den førstkommende opkrævning i kalenderåret. Andre beløb, der er nævnt i vilkårene, indeksreguleres en gang om året den 1. januar, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke indeksreguleres. B Hvilket indeks Indeksreguleringen sker i takt med ændringen i lønindekset for den private sektor, som Danmarks Statistik offentliggør. Ophører udgivelsen af det pågældende lønindeks, kan Topdanmark anvende et andet lønindeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 7 Prisen afhænger af skadeforløbet A Pristrin for prøveskilte til alle køretøjer med undtagelse af motorcykler Prislisten på forsikring af prøveskilte til alle køretøjer med undtagelse af motorcykler indeholder 9 pristrin: A, anvendes som maksimumpris efter skade på trin B. B, anvendes efter et skadefrit år på trin A. 0, anvendes som startpris eller efter skadefrit år på trin B. 1, anvendes efter et skadefrit år på trin 0. 2, anvendes efter et skadefrit år på trin 1. 3, anvendes efter et skadefrit år på trin 2. 4, anvendes efter et skadefrit år på trin 3. 5, anvendes efter et skadefrit år på trin 4. 8, anvendes efter tre skadefri år på trin 5. For hver skade under enten ansvarseller kaskoforsikringen, der medfører udgift for Topdanmark, flyttes forsikringen pr. skadedato. På pristrin B, 0 og 8 flyttes til nærmeste dyrere trin, hvor der startes forfra. På pristrin 1, 2, 3, 4, og 5 flyttes 2 trin tilbage, hvor der startes forfra. B Pristrin for prøveskilte til motorcykler Prislisten på forsikring af prøveskilte til motorcykler indeholder 4 pristrin: 0, anvendes som startpris (maksimumpris). 2, anvendes efter to skadefri år på trin 0. 5, anvendes efter tre skadefri år på trin 2. 7, anvendes efter to skadefri år på trin 5. Retten til placering på pristrin 2 og 5 mistes med virkning fra skade datoen ved anmeldelse af mere end 1 ansvars- eller kaskoskade inden for 2 år, der medfører udgift for Topdanmark. 7

8 Fælles vilkår Retten til placering på pristrin 7 mistes efter samme regler, men virkningen bliver i dette tilfælde, at forsikringen fortsætter på pristrin 2,som om der var kørt skadefrit i de nærmeste foregående 2 år. C Forsikringen bliver ikke dyrere, når 1. skaden er forvoldt af en kendt skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af erstatningsansvarsloven 19 og Topdanmark skal betale erstatning til føreren af et andet motorkøretøj for personskade efter færdselslovens 103, stk. 1, selv om den ansvarlige for det her forsikrede køretøj er uden skyld i skaden efter reglen i færdselslovens 103, stk den ansvarlige kendte skadevolder er ude af stand til at tilbagebetale Topdanmarks udgifter. 8 Moms A Den momsregistrerede virksomhed betaler moms 1. Betaling af moms følger gældende lovgivning. 2. For køretøjer, der tilhører en registreret virksomhed, betales momsen endeligt af den registrerede virksomhed i det omfang, denne kan trække beløbet fra i sit regnskab med SKAT. 3. For køretøjer, der tilhører et leasingselskab, betales momsen af dette. 4. Ved udbetaling af kontanterstatning trækker Topdanmark momsen fra erstatningsbeløbet. 5. Ved reparationer lægger Topdanmark momsen ud og opkræver den derefter hos den registrerede virksomhed eller hos leasingselskabet. B Udgifter ved opkrævningen Den registrerede virksomhed eller leasingselskabet betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. C Rettidig betalingsdag På opkrævningen, der tidligst sendes samtidig med, at Topdanmark betaler erstatning, er anført sidste rettidige betalingsdag. D For sen betaling 1. Betales momsen ikke rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev, Topdanmark udsender, opkræves gebyr. Herudover er Topdanmark berettiget til at opkræve renter af det skyldige beløb i henhold til renteloven. 8

9 2 Betales momsen ikke rettidigt, kan Topdanmark i øvrigt ændre eller slette forsikringen med 14 dages varsel. 9 Varighed, opsigelse og ændring A Hvor længe gælder forsikringen 1. Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden). 2. Forsikringen fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Topdanmark opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (årsdagen). B Opsigelse ved skade 1. Fra den dag, Topdanmark har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter, at selskabet har betalt erstatning eller afvist at dække skaden, kan både forsikringstageren og Topdanmark opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 2. I stedet for at opsige forsikringen kan Topdanmark, også med mindst 14 dages varsel, ændre forsikringens vilkår, fx ved at begrænse dækningen, indføre en selvrisiko, forhøje en eksisterende selvrisiko, kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Topdanmark skal have skriftligt besked inden. C Ændring af vilkår og pris 1. Topdanmark kan ændre vilkår og pris med virkning fra enhver forfaldsdag. Ændringen skal meddeles skriftligt med mindst 1 måneds varsel. 2. Ændrer Topdanmark vilkår eller pris, har forsikringstageren ret til at opsige forsikringen til forfaldsdagen. 3. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering. D Indberetning til Fællesregisteret Hvis Topdanmark på grund af forsikringens forløb, fx ved præmierestance, eller efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister. Samtidig med en sådan registrering får forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang mv. Registreringen i nævnte fællesregister (DFIM, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, telefon ) sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Datatilsynet på en række vilkår. 9

10 Fælles vilkår 10 Flytning og risikoændring A Hvornår skal Topdanmark have besked? Af hensyn til prisen og de vilkår, der gælder for forsikringen, skal Topdanmark have besked, hvis 1. forsikringstageren skifter bopæl. 2. værdien forøges på de køretøjer, som prøveskiltene benyttes til. B Når vi har fået besked Når Topdanmark har fået besked om ændringen, bliver der taget stilling til om og på hvilke vilkår, forsikringen kan fortsætte. C Hvis vi ikke får besked Hvis Topdanmark ikke får besked om ændringer, risikerer forsikringstageren at miste sin ret til erstatning helt eller delvist. 11 Tilbagebetaling ved ophør Ophører forsikringen, betaler Topdanmark eventuel overskydende præmie tilbage. 12 Hvis skaden sker A En skade skal anmeldes hurtigt 1. Sker der en skade, skal Topdanmark have besked hurtigst muligt. 2. Tyveri og røveri skal også anmeldes til politiet hurtigst muligt. B Hvordan kan en skade anmeldes Anmeldelsen kan sendes til Topdanmark eller ved kaskoskade afleveres til det værksted, der foretager reparationen. C Udbedring af skade skal ske efter aftale med Topdanmark 1. Reparationer må kun ske efter aftale med Topdanmark. Forsikringstageren kan dog på egen hånd få udført mindre reparationer, hvis det er ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med køretøjet, og kørslen ikke kan udsættes. 2. Topdanmark har ret til at anvise reparatør. 10

11 13 Regres A Hvad er regres Regres betyder, at Topdanmark har ret til at få udbetalte beløb tilbagebetalt. B Reglerne 1. Topdanmark har regres mod enhver, der efter færdselslovens regler er ansvarlig for en skade, og som har forvoldt skaden med fortsæt eller ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdselslovens 108 stk Hvis Topdanmark har erstattet en skade, som ikke er dækket på forsikringen, har Topdanmark regres for erstatningsbeløbet. 14 Krig, naturkatastrofer og atomskader Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af A Krig mv. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. B Naturkatastrofer Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark inkl. Færøerne og Grønland. C Atomenergi mv. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, hvis ikke skaden sker i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål. Det er en forudsætning, at brugen er forskriftsmæssig, og at den ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 15 Ankenævn A Klagemulighed Er der opstået uenighed mellem sikrede og Topdanmark om forsikringsforholdet og har en ny skriftlig henvendelse til selskabet ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Tlf mellem kl. 10 og 13. B Sådan kan der klages Sikrede skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret betales tilbage, hvis sikrede helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises eller hvis klageren selv kalder klagen tilbage. Klageskema og girokort til indbetaling af gebyr kan fås hos 1. Topdanmark 2. Ankenævnet for Forsikring

12 Fælles vilkår 16 Lovgivning Dansk lov, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. 17 Uddrag af bekendtgørelse om prøveskilte 12 Prøveskilte 78. SKAT kan udlevere nummerplader i form af prøveskilte (faste prøveskilte) til erhvervsdrivende fysiske eller juridiske personer, der vedvarende og i et ikke uvæsentligt omfang har brug for skiltene i deres erhverv til kørsel som nævnt i Stk. 2. Prøveskilte udleveres kun, hvis modtageren har tegnet ansvarsforsikring for kørsel med prøveskiltet efter reglerne i bekendtgørelse om ansvarsforsikring af motorkøretøjer mv. Stk. 3. Et prøveskilt udleveres for en periode på 5 år. Stk. 4. Udlevering af et prøveskilt registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer. SKAT udsteder en attest herfor. Stk. 5. Retten til et prøveskilt kan ikke overdrages. Stk. 6. SKAT kan inddrage et prøveskilt, jf. 90, hvis skiltet bruges i strid med 79 82, eller hvis rettighedshaveren i øvrigt, ophører med at opfylde betingelserne i stk Prøveskilte bruges til kørsel med uregistreret køretøj af en type, der skal registreres efter kapitel 2. Stk. 2. Prøveskilte må kun bruges til midlertidig eller lejlighedsvis kørsel til følgende formål: Afprøvning og indstilling af et nyt køretøj, men ikke til tilkørsel af køretøjet. Kørsel i forbindelse med import af et køretøj til det sted her i landet, hvor importøren har adresse, herunder virksomhedsadresse. Kørselsprøve i anledning af reparation af et køretøj, men ikke til tilkørsel af et istandsat køretøj. Afhentning eller udbringning af et køretøj i anledning af reparation eller salg. Kørsel, der er nødvendig i forbindelse med registrering eller godkendelse af et køretøj. Overførsel af et køretøj til anden forhandler, andet udsalgs- eller udstillingssted eller lager. Et demonstrationssted, der ikke henhører under færdselslovens område, hvor køretøjet præsenteres for publikum i salgsøjemed, fx en væddeløbsbane eller en dyrskueplads, sidestilles med et udstillingssted. Demonstration af et køretøj for en forhandler eller deres personale. Demonstration eller prøve af et køretøj i anledning af salg. Kørslen må kun finde sted efter forudgående anmodning i hvert enkelt tilfælde fra

13 en eventuel køber af et køretøj af den pågældende type. Optagelse af fotografier eller film af et køretøj. Kørslen må kun foretages af en fabrikant eller importør af køretøjer, og alene for at fremstille reklamemateriale for køretøjet. Kortvarig kørsel her i landet i optog i forbindelse med åbning af salg af lodsedler til velgørende eller almennyttige formål, eller i forbindelse med en lokal børnehjælpsdag, dyrskue eller lignende arrangementer. Kørslen må kun ske efter tilladelse fra politiet i hvert enkelt tilfælde. Stk. 3. Prøveskilte må ikke bruges på køretøjer, der bruges til befordring af gods eller personer, der er uvedkommende for formålet med kørslen, jf. stk Prøveskilte må ikke bruges på køretøjer, der er farlige for færdselssikkerheden. Stk. 2. Prøveskilte kan bruges på et motordrevet køretøj, der er registreret uden tilkoblingsanordning, hvis køretøjet er forsynet med en tilkoblingsanordning, og køretøjet sammen med et tilkoblet køretøj kun bruges til de formål, der er nævnt i 79, stk. 2. Stk. 3. Prøveskilte kan bruges til kørsel med blokvogn eller mobilkran til de formål, der er nævnt i 79, stk. 2, nr. 1 og Et prøveskilt må, med de undtagelser der følger af stk. 2 og 3, kun bruges af den, der har fået udleveret prøveskiltet efter 78, og de ansatte hos denne. Stk. 2. Ved demonstrationskørsel som nævnt i 79, stk. 2, nr. 7 og 8, med et køretøj, der ikke kan medføre passagerer, kan køretøjet med prøveskilte udlånes til forhandleren og dennes personale eller den interesserede køber, dennes pårørende og personer, der bistår køberen med at bedømme køretøjet, til afprøvning for et kortere tidsrum inden for den nærmeste omegn. Stk. 3. Ved demonstrationskørsel som nævnt i 79, stk. 2, nr. 7 og 8, med et køretøj, der kan medføre passagerer, kan køretøjet føres af de personer, som er nævnt i stk. 2, hvis prøveskilteindehaveren eller en ansat hos denne befinder sig i køretøjet under kørslen. Køretøjet kan endvidere udlånes til selvstændig afprøvning eller demonstrationskørsel, hvis kørslens varighed ikke overstiger 3 timer, og der under kørslen medbringes dokumentation for, at udlånet ikke overstiger 3 timer. Denne dokumentation kan alene ske på en blanket, der er godkendt af SKAT. Udfyldte blanketter skal opbevares af prøveskilteindehaveren i mindst 3 måneder efter, at kørslen har fundet sted. 82. Et prøveskilt udleveres til enten bil eller motorcykel. Stk. 2. Prøveskilte til bil bruges tillige ved kørsel med traktor, motorredskab og påhængskøretøj. Hvis 13

14 Fælles vilkår prøveskilt bruges til et påhængskøretøj, skal skiltet monteres bag på påhængskøretøjet. Stk. 3. Prøveskilt til motorcykel bruges tillige ved kørsel med knallert. Prøvemærker 83. SKAT kan udlevere et prøvemærke til en fysisk eller juridisk person, der ikke vedvarende og i væsentligt omfang har brug for prøveskiltet i sit erhverv, til kørsel som nævnt i 79, 80 og 81, stk. 1. Stk. 2. SKAT kan dog tillade brug af prøvemærker til kørsel med: Køretøj, der er registreret første gang for mere end 35 år siden, og som udelukkende skal anvendes af teknisk historiske grunde til lejlighedsvis kørsel. Køretøjet skal forinden være godkendt af en syns - eller omsynsvirksomhed i den pågældende ejers ejertid, uden at køretøjets nummerplader efterfølgende er inddraget på grund af mangler ved køretøjet. Køretøj, der deltager i arrangerede motorløb på baner eller ruter, der er godkendt af politiet, til kørsel mellem disse baner eller ruter. Køretøjet skal inden for de sidste 2 år være godkendt efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer med dispensation for biler eller motorcykler beregnet til motorløb. Prøvemærket udleveres til den, der skal deltage i motorløbet, og som foreviser den nævnte dokumentation. 84. SKAT udsteder en tilladelse til brug af et prøvemærke med oplysning om formålet med brugen og vilkår for brugen. Tilladelsen skal medbringes under kørslen og på forlangende vises til politiet eller SKAT. Stk. 2. En tilladelse kan ikke have en gyldighed på mere end 7 dage bortset fra det tilfælde, der er nævnt i 74, stk. 2, hvor tilladelsen kan gives for op til 3 måneder. Et prøvemærke må ikke benyttes efter udløbet af tilladelsen. Stk. 3. SKAT tegner en ansvarsforsikring for brug af prøvemærker i EU/ EØS-stater, men ikke Færøerne og Grønland. 85. Et prøvemærke er af selvklæbende plastfolie. På prøvemærket er der angivet et løbenummer og prøvemærkets gyldighedsperiode. Stk. 2. Et prøvemærke udleveres tidligst 14 dage før gyldighedsperiodens begyndelse. Stk finder tilsvarende anvendelse på prøvemærker. Stk. 4. Et prøvemærke skal ikke afleveres efter brug. 14

15 Ansvarsforsikringen 18 Hvilket ansvar er dækket Forsikringen dækker 1. erstatningsansvar for skade forvoldt ved brug af køretøjet som trafikmiddel med de summer, der er fastsat i færdselsloven. Se også punkt 2 Hvor dækker forsikringen. 2. ansvar for skade på forsikringstagerens person, når han ikke fører køretøjet. 3. ansvar for personskade overgået elev i køretøj brugt til skolekørsel under øvelseskørsel. Det er en betingelse, at kørslen foregår på arealer godkendt af politiet og spærret af til formålet. 19 Hvilket ansvar er ikke dækket Forsikringen dækker ikke ansvar for skade 1. på førerens person. 2. på ting eller ejendom der tilhører føreren, den faste bruger, forsikringstageren, deres ægtefæller/samlevere eller virksomheder helt eller delvis ejet af disse. 3. på tilkoblet køretøj. 4. på dyr eller ting, der transporteres i eller på tilkoblet køretøj eller med selve køretøjet, hvis ikke der er tegnet særlig forsikring for det. 5. der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. 15

16 20 Hvad omfatter forsikringen Forsikringen omfatter 1. køretøjet. 2. fastmonteret tilbehør til køretøjet. 3. bilradio, bil-tv, bånd- og pladespillere, højttalere og tilbehør hertil, der fra fabrikken er monteret i person- og varebiler. Er det nævnte udstyr monteret senere, kan den samlede erstatning højst udgøre kr. (indeksreguleres ikke) pr. forsikringsbegivenhed. 4. op til 5 bånd eller plader til ovennævnte udstyr. 5. standardværktøj og afmonteret tilbehør, når det alene bruges til køretøjet. 21 Hvad omfatter forsikringen ikke Forsikringen omfatter ikke 1. fastmonteret tilbehør, der bruges erhvervsmæssigt. 2. mobiltelefoner, walkie-talkies og andet sender-/modtagermateriel. 22 Hvilke skader er dækket 1. Forsikringen dækker med de undtagelser, der er nævnt i punkt 21 enhver skade på det forsikrede (se punkt 20) samt tab af dette ved tyveri og røveri. 2. Hvis der i policen stilles krav om, at køretøjet har en effektiv tyverisikring, er det en betingelse for dækning af tyveri, at tyverisikringen var tilsluttet, da tyveriet skete og at nøglen ikke var opbevaret i køretøjet. 3. Bortkommer et køretøj med prøveskilte, dækkes bort komsten efter de samme regler, som gælder ved tyveri. Bortkomst foreligger, når et køretøj forsvinder, uden at der er tale om tyveri. Bortkomst af køretøjer med prøveskilte dækkes dog kun, hvis reglerne i Trafikministeriets bekendtgørelse om prøveskilte er overholdt. Ved erstatning i tilfælde af bortkomst af et køretøj gælder en særlig selvrisiko, se punkt

17 Kaskoforsikringen 23 Hvilke skader er ikke dækket A Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke 1. fabrikations- og konstruktionsfejl. 2. skade, der opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske, elektriske eller elektroniske dele (fx motor, transmission, styretøj, elektriske styresystemer eller elektroniske komponenter). 3. skade som følge af kørsel uden vand eller olie. 4. frostsprængning. 5. forringelse af køretøjets stand, som er en følge af brugen af denne, fx stenslag i lak og ridser i ruder forårsaget af vinduesviskerne. 6. skade, der skyldes slid. 7. skade, der skyldes vejrligets påvirkning, fx tæring og rust. 8. skade, der skyldes kørsel eller aflæsning med hævet tippelad eller fejlbetjening af tippeladsystemet. 9. tyveri eller skade som følge af tyveri, hvis policens krav om tyverisikring ikke er opfyldt, jf. punkt tyveri eller skade som følge af tyveri, hvis policens krav om opbevaring af nøgler ikke er opfyldt. Skade nævnt under A nr. 1-7 er dog dækket, hvis den er opstået ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller under transport på eller ved hjælp af et andet transportmiddel. B Forsæt, spiritus, manglende kørekort mv. Forsikringen dækker ikke skade, der 1. er forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftalelovens er sket fordi bilens fører var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf. forsikringsaftalelovens er sket mens køretøjet blev ført af en person, der ikke har lov befalet kørekort, dækker forsikringen udelukkende i det omfang, hvori det godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. Ved skade nævnt under B er forsikringstageren dog dækket medmindre denne, ægtefællen/samleveren eller den faste bruger var fører af køretøjet eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet eller deres ukendskab hertil skyldtes grov uagtsomhed. 17

18 Kaskoforsikringen 24 Redningsforsikring i udlandet 1. Hvis der er tegnet kaskoforsikring for person-, vare- og lastbil med en totalvægt på højst 3,5 ton, påhængs- og campingvogn og motorcykel, er forsikringen udvidet med redningsforsikring under kørsel i Finland, Norge og Sverige. Vare- og lastbiler er dog ikke dækket, hvis rejsens formål er godstransport. 2. De fuldstændige vilkår for redningsforsikringen er trykt i det røde SOS servicekort, som altid bør medbringes ved kørsel i Finland, Norge og Sverige. Kortet fås hos Topdanmark eller på 25 Hvordan bliver skaderne erstattet A Reparation 1. Topdanmark betaler for en reparation, der sætter køretøjet i samme stand som før skaden. Dekorations- eller speciallakering kan kun kræves erstattet i det omfang, arbejdet kan udføres hos en anerkendt autolakerer i Danmark. 2. Topdanmark yder garanti for første klasses reparation. 3. Skader, som kan repareres på forsikringstagers eget værksted eller andre værksteder under samme koncern, skal udføres til nettopriser. Ved værksteder under samme koncern forstås firmaer, hvor den bestemmende indflydelse indehaves af samme personkreds. Skader, som reparatøren lader udbedre på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan reparation. 4. Eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi erstattes ikke. B Beregning af nettopriser 1. Ved reparationer, hvor reservedelene udgør mindst 80 % af reparationsomkostningerne, erstattes reservedelene med faktiske nettopriser tillagt omkostninger ved hjemtagelse. Arbejdsløn og malerarbejde erstattes i henhold til gældende prisaftaler med fradrag af 15 %. 2. Øvrige reparationer erstattes som nævnt i andet afsnit under punkt 1., således at der fra de samlede reparationsomkostninger trækkes 15 %. 18

19 C Totalskade 1. Er skaden så stor, at reparation efter Topdanmarks skøn ikke kan betale sig eller bliver køretøjet (udstyret) ved tyveri ikke fundet inden 4 uger efter tyveriets anmeldelse til politiet og Topdanmark, ansættes erstatningen til det beløb, et tilsvarende køretøj (udstyr) af samme alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. 2. For motorcykler, knallerter og udstyr som fx bilradio, kan Topdanmark i stedet for kontant erstatning vælge at yde erstatning i form af et tilsvarende køretøj (udstyr). D Transportomkostninger i Danmark Topdanmark betaler nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til nærmeste reparationsværksted og ved tyveri af køretøjet tillige nødvendige omkostninger til afhentning af dette. Transportomkostninger er dog ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement, forening eller lignende. 26 Selvrisiko A Selvrisiko ved reparation Forsikringstageren betaler den første del af enhver kaskoskade med selvrisikobeløbet. Selvrisikobeløbet, der står på policen, indeksreguleres, se punkt 6. B Selvrisiko ved kontanterstatning Ved erstatning i tilfælde af bortkomst af et køretøj, se punkt 22, gælder en selvrisiko på 20 % af erstatningsbeløbet, dog mindst kr. Beløbet er indeksreguleret, se punkt 6, og gælder i Denne selvrisiko træder i stedet for den i punkt A nævnte selvrisiko. C Selvrisiko udlægges Topdanmark lægger selvrisikobeløbet ud og opkræver det hos forsikringstageren i det omfang, kravet ikke kan gennemføres over for en skadevolder. D Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævningen. E Rettidig betalingsdag På opkrævningen, der tidligst sendes samtidig med, at Topdanmark betaler erstatning, er anført sidste rettidige betalingsdag. 19

20 Kaskoforsikringen F For sen betaling Betales selvrisikobeløbet ikke rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev, Topdanmark udsender, opkræves gebyr. Herudover er Topdanmark berettiget til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven. Betales selvrisikobeløbet ikke ret tidigt, forbeholder Topdanmark sig ret til at ændre eller slette forsikringen med 14 dages varsel. G Forsikringstageren betaler ikke selvrisiko, når 1. den ansvarlige kendte skadevolder er ude af stand til at betale selvrisikobeløbet. 2. skaden er forvoldt af en kendt skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af erstatnings ansvarslovens 19 og Retshjælp A Hvad dækker retshjælpsforsikringen Hvis der er tegnet kaskoforsikring, omfatter forsikringen også retshjælp. Retshjælpsforsikringen dækker sikredes udgifter til sagsomkostninger, der afholdes med rimelig grund til løsning af visse private retstvister, der kan indbringes for domstolene, medmindre sagen kan afgøres ved et klagenævn fx Forbrugerklagenævnet eller andet godkendt klagenævn. Uanset bestemmelsen om erhvervsudøvelse dækker forsikringen uoverensstemmelser, der vedrører personskade opstået ved kørsel med det forsikrede køretøj. B Hvis der er brug for retshjælpsforsikringen Får sikrede brug for forsikringen, må sikrede henvende sig til en advokat, der vil påtage sig sagen. Advokaten skal anmelde sagen til Topdanmark. C Vilkår for retshjælpsforsikringen De fuldstændige vilkår vedrørende retshjælpsforsikringen fås ved henvendelse til Topdanmarks retshjælpsafdeling, der i øvrigt gerne vejleder sikrede. 20

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Vilkår for. Varebil elite

Vilkår for. Varebil elite Vilkår for Varebil elite 6515-2 Maj 2006 Personoplysninger mv. Som kunde har De naturligvis mulighed for at se hvilke personoplysninger, vi har om Dem. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Vilkår for Registreringspligtige knallerter

Vilkår for Registreringspligtige knallerter Vilkår for Registreringspligtige knallerter DF20028-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter DF20029-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

DF December Vilkår for Påhængs- og campingvogne

DF December Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-3 December 2013 Vilkår for Påhængs- og campingvogne Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-3 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

www.topdanmark.dk topdanmark@topdanmark.dk

www.topdanmark.dk topdanmark@topdanmark.dk Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr. 78416114 Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 Internet E-mail www.topdanmark.dk topdanmark@topdanmark.dk Formula A/S 02.10 Vilkår for Personbiler Bil elite Formula

Læs mere

DF December vilkår for

DF December vilkår for DF20026-4 December 2013 vilkår for motorcykelforsikring standard Danske Forsikring A/S Vilkår for Motorcykelforsikring standard DF20026-4 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

6757-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel standard

6757-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel standard 6757-1 Februar 2015 vilkår for motorcykel standard Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Motorcykel standard 6757-1 Februar 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Personbiler Bil elite

Personbiler Bil elite Vilkår for Personbiler Bil elite DF20095-2 Juli 2008 DF20095-2_07.08.indd 1 28/07/08 11:26:28 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

6384-7 Oktober 2010. vilkår for

6384-7 Oktober 2010. vilkår for 6384-7 Oktober 2010 vilkår for Registreringspligtige knallerter Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

DF20399-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel elite

DF20399-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel elite DF20399-1 Februar 2015 vilkår for motorcykel elite Danske Forsikring A/S Vilkår for Motorcykler elite DF20399-1 Februar 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Maj vilkår for Varebil - egne varer

Maj vilkår for Varebil - egne varer 6664-2 Maj 2014 vilkår for Varebil - egne varer Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Varebil - egne varer 6664-2 Maj 2014 2 Oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vilkår for Motorcykel standard

Vilkår for Motorcykel standard Vilkår for Motorcykel standard 6453-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil elite

Vilkår for Personbiler Bil elite Vilkår for Personbiler Bil elite 6600-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter 5587-14 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Vilkår for Campingvogne

Vilkår for Campingvogne Vilkår for ampingvogne 6637-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Kollektiv motorkøretøjsforsikring

Kollektiv motorkøretøjsforsikring Vilkår for Kollektiv motorkøretøjsforsikring 4577-04 Marts 2007 9:56-17. februar 2009 - slm Indhold Fælles vilkår 1. Hvem er sikret? 4 2. Hvor dækker forsikringen? 4 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 4 4.

Læs mere

Vilkår for Motorcykel elite

Vilkår for Motorcykel elite Vilkår for Motorcykel elite 6454-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne 6637-3 August 2014 Vilkår for campingvogne Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for ampingvogne 6637-3 August 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

DF December Vilkår for Campingvogne

DF December Vilkår for Campingvogne DF20100-2 December 2013 Vilkår for ampingvogne Danske Forsikring A/S Vilkår for ampingvogne DF20100-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for. Knallertforsikring

Vilkår for. Knallertforsikring Vilkår for Knallertforsikring 12-1 November 2016 ornholms randforsikring /S Vilkår for knallert 12-1 november 2016 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) u har ret til at

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-4 September 2012 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

DF20095-5 Maj 2014. Vilkår for Personbiler Bil elite

DF20095-5 Maj 2014. Vilkår for Personbiler Bil elite DF20095-5 Maj 2014 Vilkår for Personbiler Bil elite Danske Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil elite DF20095-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp bil

Vilkår for. Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-1 Januar 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for. Traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner

Vilkår for. Traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner Vilkår for Traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner 11-41 November 2016 ornholms randforsikring /S Vilkår for traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner 11-41 november 2016 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende

Læs mere

Vilkår for. Lastbil og trækkere

Vilkår for. Lastbil og trækkere Vilkår for Lastbil og trækkere 11-61 Marts 2017 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan

Læs mere

6730-1 Marts 2015. vilkår for Personbiler

6730-1 Marts 2015. vilkår for Personbiler 6730-1 Marts 2015 vilkår for Personbiler SKOD Intro Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler SKOD Intro 6730-1 Marts 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har

Læs mere

6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL

6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL 6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp bil 6677-4 November 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere