Bilag 1 - Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer pr. maj 2012 (1. fejebakkesag 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 - Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer pr. maj 2012 (1. fejebakkesag 2012)"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1 - Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer pr. maj 2012 (1. fejebakkesag 2012) Med 1. fejebakkesag foreslås der en række omplaceringer af midler. Omplaceringerne sker enten indenfor samme bevillingsområde eller mellem bevillingsområder. Alene omplacering mellem bevillingsområder kræver Borgerrepræsentationens godkendelse. Samtlige omplaceringer har til formål at sikre, at budget og forbrug følges - det vil sige sker indenfor samme bevilling. I dette notat redegøres for de bevillingsmæssige omplaceringer, der foreslås foretaget i forbindelse med 1. fejebakkesag 2012 pr. maj. Samlet medfører omplaceringsforslagene en opskrivning af Børne- og Ungdomsudvalgets ramme med ca. 6,1 mio. kr Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Tine Olesen Overordnet konklusion Budget 2012 foreslås med denne sag opjusteret med samlet set ca. 6,1 mio. kr. Samtlige ændringsønsker fremgår af bilag 3. Bilag 2 kan benyttes som læsevejledning til bilag 3. Der er tale om henholdsvis etårige og varige omplaceringer. Opjusteringen skyldes i store træk overførsel fra Socialudvalget på ca. 5,4 mio. kr. heraf de 4,4 mio. kr. til Øget Sundhed for børn. Fra KEjd overføres samlet 2,3 mio. kr., hvoraf der overføres anlægsmidler til KEjd på ca. 7,5 mio. kr., samt at ændringer i lejemål ved KEjd opjusterer Børne- og Ungdomsudvalgets rammer med ca. 9,9 mio. kr.. Endeligt opjusteres med 0,4 mio. kr. fra Økonomiudvalget og nedjusteres med 2,0 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget. Omplaceringerne er som nævnt af teknisk karakter og skal sikre, at budgettet er placeret korrekt i forhold til bogføringen, hvilket er i tråd med både den eksterne og den interne revisions anbefalinger. Omplaceringerne vedrører forskellige forhold, som er nærmere beskrevet i det følgende. Omplaceringer på bevilling Administration Det skal pointeres, at den budgetmæssige omplacering af t.kr. til bevillingsområdet Administration udelukkende skyldes tekniske forhold og ikke er ensbetydende med en opskrivning af Administrationsrammen. De søgte omplaceringer til og fra Administration afspejler dels en budgettilpasning i forhold til hidtil uafklarede budgetkorrektioner i 2012 inden for Børne- og Ungdomsudvalget (jf. uddybning nedenfor) og dels afspejler de midler fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget på ca. 1,5 mio. kr. Budget og Regnskab Gyldenløvesgade København V

2 I den tekniske udarbejdelse af budget 2012 blev de budgetkorrektioner, hvor der ikke var afklaring om hvilke(n) bevillingsrammer budgetkorrektioner skulle placeres på, midlertidigt placeret på bevilling Administration. Således at Administration har en funktion, hvor uafklarede budgetkorrektioner henlægges ad interim. De korrekte fordelinger blev kendt med udmøntningssagen og udmeldingen af budget 2012, hvorfor de i denne sag søges omplaceret til de korrekte bevillingsområder. Denne sag er førstkommende mulighed for at få lavet de nødvendige budgettilpasninger. Tabel 1 viser samtlige budgetmæssige omplaceringer til og fra Administration på samlet set netto t.kr. Tabel 1: Bevillingsmæssige omplaceringer på Administrationsrammen Omplaceringer sfa. korrekt placering i udmøntning og udmelding af effektiviseringsforslag, besparelser mv. i budget (1.000 Samlet beløb kr.) Besparelse for digitalisering af helbredsundersøgelse -200 Grøn IT 121 Bedre anvendelse af IT 453 Effektivisering af print og kopi 265 Fælles e-rekruttering Hjemtagelse af dagpengerefusioner HR-forslag - Harmonisering af regler om tjenestefri 641 HR-forslag Implementering af miljøpolitik ifm. Persontransport 59 Overførsel af regnskabsopgaver Reduktion af kommunens bilpark 542 Ændring i betalingsform for PC'er Specialreform Samlet korrekt placering af budgetkorrektioner i budget Øvrige omplaceringer Overflytning af kursusadministration 936 Øget Sundhed for Børn 582 Samlet øvrige bevillingsmæssige ændringer Samlet omplacering til Administration I bilag 3 er flere omplaceringer karakteriseret som etårige, da de allerede er indarbejdet i budgetforslag Hovedårsagen er til dette er, at deres indvirkning på bl.a. forældretaksterne derved kan indregnes ved afleveringen af budgetforslaget til Økonomiforvaltningen primo maj. Tabel 2 viser de budgetmæssige omplaceringer i 2012 på hvert af bevillingsområderne samt opdelt i drift og anlæg på samlet set netto 6,1 mio. kr. Side 2 af 10

3 Tabel 2 Oversigt over forslag til budgetmæssige omplaceringer i 2012 Bevilling Bevillingsområdet Bevillingsområdet Samlet beløb Alle beløb er i kr. afgiver modtager Dagtilbud Demografireguleret Dagtilbud special - Demografireguleret Undervisning Demografireguleret Specialundervisning - Demografireguleret Administration Sundhed Demografireguleret Samlet drift Anlæg Hovedtotal Beskrivelse af de ønskede bevillingsmæssige ændringer Omplaceringerne i denne sag kan opdeles i fire hovedkategorier: 1. Omplaceringer indenfor samme bevillingsområde 2. Omplaceringer indenfor samme bevillingsområde med indarbejdelse i budgetforslag Omplaceringer mellem bevillingsområder 4. Omplaceringer mellem bevillingsområder - med indarbejdelse i budgetforslag 2013 Ad 1) Omplaceringer indenfor samme bevillingsområde Børne- og Ungdomsforvaltningen anmoder om tekniske omplaceringer indenfor samme bevillingsområde til budget Omplaceringer indenfor samme bevillingsområde kræver kun godkendelse af Børne- og Ungdomsudvalget. Et stigende elevtal, lukning af skolesvømmehaller samt renovering af offentlige svømmehaller medfører øgede udgifter til busdrift/befordring. På bevilling Undervisning Demografireguleret søges derfor en etårig omplacering i midler vedrørende svømmeundervisning, som er delt mellem svømmeundervisning på funktion og befordring til svømmeundervisning på funktion De samlede midler til svømmeundervisning ændres ikke. Der søges omplaceret 250 t.kr. fra folkeskoler til befordring af elever i grundskolen. Side 3 af 10

4 Ad 2) Omplaceringer indenfor samme bevillingsområde med indarbejdelse i budgetforslag 2013 Børne- og Ungdomsforvaltningen anmoder om tekniske omplaceringer indenfor samme bevillingsområde til budget 2012, samt der søges om at den varige effekt af disse må indarbejdes i budgetforslag Omplaceringer indenfor samme bevillingsområde kræver kun godkendelse af Børneog Ungdomsudvalget. På bevilling Dagtilbud Demografireguleret søges en intern omplacering i forhold til, at 7 institutioner hat valgt at blive privatinstitutioner, hvorfor der søges flyttet ca. 39,8 mio. kr. fra integrerede institutioner til tilskud til privatinstitutioner. Derudover omflyttes der midler mellem funktionerne på bevilling Dagtilbud Demografireguleret for at ændre budgettet i forhold til den forventede aktivitet på Køb af SFO pladser ved privatskoler, salg og køb af pladser på dagområdet, pasning af eget barn, privat børnepasning. Funktion integrerede institutioner nedreguleres med residualen, På anlægsbevilling er nogle midler placeret på forkerte funktioner i forhold til, hvor forbruget i anlægssagerne er. Derfor søges der omplaceret budget mellem de respektive funktioner for at bringe overensstemmelse mellem det forventede forbrug og budgettets fordeling på funktioner. Samlet ændres anlægsrammen ikke med denne omplacering, som går i 0 for anlægsbevillingen. Ad 3) Omplaceringer mellem bevillingsområder Børne- og Ungdomsforvaltningen anmoder om tekniske omplaceringer mellem bevillingsområder til budget Omplaceringer mellem bevillingsområder kræver godkendelse af Borgerrepræsentationen. Indenfor udvalg Udvidet åbningstid Der søges omplaceret 67 t.kr. fra Dagtilbud Demografireguleret til Undervisning Demografireguleret til Udvidet åbningstid på ungdomsklub på Tingbjerg Heldagsskole jvf. budgetbeslutning i Sikker By-regi Heldagsskole Tingbjerg heldagsskole afholder hele sit forbrug på bevilling Undervisning, derfor søges omplaceret t.kr. i 2012 vedrørende fritidsog klubtilbuddet fra Dagtilbud Demografireguleret til Undervisning Demografireguleret, således budgettet ligger placeret, hvor Tingbjerg heldagsskole afholder sit forbrug. Side 4 af 10

5 Lokalpulje Der søges omplaceret 475 t.kr. fra Dagtilbud Demografireguleret til Undervisning Demografireguleret i forbindelse med omflytning af midler fra Lokalpuljen i Vanløse/Brønshøj. Vanløse/Brønshøj har søgt om overflytning af midlerne på 475 t.kr. til Tingbjerg Heldagsskole. Grunden til dette er at midlerne administreres af Tingbjerg skole for Gavlhus Ungehus, Voldparken Klub og Tingbjerg skoles fritidsdel. Der er på Tingbjerg Skole ansat en medarbejder, der som en del af sit arbejde udfører opgaver på de 3 institutioner men son aflønnes af skolen. Der blev i 2011 foretaget en tilsvarende flytning. Derfor søges omplaceret 475 t.kr. fra Dagtilbud Demografireguleret til Undervisning Demografireguleret. Hvert barn sin chance Til projekt Hvert barn sin chance er der udmeldt 50 t.kr. for meget i lønmidler på Dagtilbud Demografireguleret, midler som var planlagt udmeldt til sundhedsplejen på Nørrebro og Bispebjerg i projektet. Derfor søges omplaceret 50 t.kr. til Sundhed Demografireguleret fra Dagtilbud Demografireguleret. Diplomuddannelse ledelse Der søges en omplacering af midlerne til diplomuddannelse i ledelse på 800 t.kr. fra Undervisning Demografireguleret til Dagtilbud Demografireguleret, da der er flere ledere på dagtilbudsområdet end på skoleområdet, som er i gang med en diplomuddannelse i ledelse. Den søgte omplacering skal få budgettet til Diplomuddannelse til at afspejle, hvilke ledere, som er i gang med diplomuddannelsen. Specialreform 2.0 Specialreform 2.0 er baseret på en investeringsstrategi, hvor der investeres i at forbedre og udvikle de almene tilbuds forudsætninger for at inkludere børn og unge med særlige behov. Investeringerne suppleres med en række omlægninger, ledelses- og styringsindsatser. Investeringerne strækker sig bl.a. over gennemførelse af intensiv kompetenceudvikling af klyngeledere og skoleledere mv. for at sikre, at de fornødne kompetencer, viden og redskaber er til stede og afsættelse af midler til at få ryddet op i administrativ praksis på specialområdet, udvikle sikre gennemsigtige forretningsgange og implementere en bedre it-understøttelse. Til Specialreform 2.0 søges omplaceringer, som ses i tabel 3 på side 6. Side 5 af 10

6 Tabel 3: Samlede omplaceringer til Specialreform 2.0 Bevilling Forklarende tekst Beløb (t.kr) 1301 Dagtilbud Sociale normeringer i dagtilbud mv Demografireguleret Dagtilbud special Finansieringsbehov - dagtilbud special Demografireguleret 1315 Undervisning Kompetenceudvikling Demografireguleret 1317 Specialundervisning Finansieringsbehov - specialundervisning Demografireguleret Opnormering af småbørnspsykologer i PPR Administration Styr på specialområdet - løn til administrative medarbejdere Samlet omplaceringer i Børne- og Ungdomsudvalget 0 Mellem udvalg Øget Sundhed for børn Fra Sundheds- og Omsorgsudvalget ønskes overført t.kr. i 2012 til Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende indsatsen Øget Sundhed. Midlerne overføres, idet Børne- og Ungdomsforvaltningen administrerer og idriftsætter diverse undervisnings-, bevægelses- og sundhedsfremmende tiltag under projektet Øget Sundhed for Børn. Ny dagsinstitution på Sundholdsvej Børne- og Ungdomsforvaltningen bygger en institution på hjørnet af Sundholmsvej (BR 23/9 2010). Center for Anlæg, Teknik- og Miljøforvaltningen er behjælpelig med at retablere fortov, vej mv. Der søges derfor om en overførsel af anlægsbevilling vedr. ny daginstitution på Sundholmsvej til Teknik- og Miljøudvalget på t.kr. Overflytning af kursusadministration Med udgangspunkt i beslutning på møde for Kredsen af administrerende direktører (7-dir) torsdag d. 23. juni 2011 om sammenlægning af de to forvaltningers kursusadministrationer, har Center for Organisation i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og HR og Organisation i Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejdet et grundlag samt en plan for denne sammenlægning. Derfor søges der en varig opjustering på 936 t.kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til bevillingsramme Administration under Børne- og Ungdomsudvalget. Sagen har ikke været politisk behandlet, efter aftale med Økonomiforvaltningen sker den politiske behandling, som en del af Økonomiudvalgets behandling af bevillingsmæssige ændringer den 22. maj Side 6 af 10

7 Ny rykkerprocedure på dagtilbud Opkrævning og ejendomsskat, ØKF får indtægterne på gebyrerne i forbindelse med overtagelse af rykkerprocedure på dagtilbudsområdet fra 1. januar Børne- og Ungdomsforvaltningen varetager fortsat sagsbehandlingsopgaver ved forældrehenvendelser i forbindelse med rykkerproceduren, eftersom sagsbehandlingen kræver særlig indsigt i dagtilbudsområdet. Den søgte overførsel imødegår de ændrede forhold i forbindelse med flytning af rykkerproceduren. Der søges en omplacering fra Økonomiudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget på 400 t.kr. pga. ændrede forhold i forbindelse med flytning af rykkerproceduren, da Børne- og Ungdomsforvaltningen stadig varetager sagsbehandlingen. Beløbet er forhandlet på plads ved direktørerne Thomas Jakobsen ØKF og Jesper Rønnow Simonsen BUF på et møde den 20. februar Budgetkorrektioner mellem BUF og KEjd Der søges budgetmæssige omplaceringer fra Københavns Ejendomme (KEjd) på 2.330t.kr. En etårig nedjustering af budget 2012 på t.kr. mio. kr. vedrørende: - Opjustering med 123 t.kr. som prisfremskrivning til nyanlæg i 2012, som var manglende i 4. fejebakkesag 2011 til følgende adresser: Nordre Digevej 2, Richard Mortensens Vej 75-79, Bøhmensgade 10 og Vigerslevvej Nedjustering med t.kr. til Daginstitution Kapelvej 36, vedrørende udgifter til omlægning og opnormering af institutioner fra 10 småbørns- og 63 børnehavepladser til 20 vuggestue og 61 børnehavepladser. - Nedjustering med til tidlig opstart Vesterfælledvej, vedrørende udgifter til midlertidig pavillon der anvendes som tidlig opstart af kommende permanent institution på Vesterfælledvej på Carlsberg - Nedjustering med 298 t.kr. til Daginstitutions Grøndalsvænge Allé vedrørende køb af ekstraydelser vedr. skolehaver En varig opjustering på t.kr. søges som følge af tildeling af budget til dækning af basisleje på 5 nyanlæg på daginstitutionsområdet: t.kr. med virkning pr. 1/ på adressen Vesterfælled 100, bygn. C, 1750 KBH V t.kr. i 2012 og varigt t.kr. fra 2013 med virkning pr. 1/ på adressen Mandelvej 5, 2400 KBH NV t.kr. med virkning pr. 1/ på adressen Fengersvej 26, 2500 Valby t.kr. i 2012 og varigt t.kr. fra 2013 med virkning pr. 1/ på adressen Eskildsgade 7-11, 1657 KBH V t.kr. i 2012 og varigt t.kr. fra 2013 med virkning pr. 1/ på adressen Ragnhildgade 31, 2100 KBH Ø. Side 7 af 10

8 AD 4) Omplaceringer mellem bevillingsområder - med indarbejdelse i budgetforslag 2013 Børne- og Ungdomsforvaltningen anmoder om tekniske omplaceringer mellem bevillingsområder til budget 2012, samt der søges om at den varige effekt af disse må indarbejdes i budgetforslag Der er kun tale om omplaceringer indenfor Børne- og Ungdomsudvalget. Omplaceringer mellem bevillingsområder kræver godkendelse af Borgerrepræsentationen. Reduktion i pris og løn-fremskrivningen i budget 2012 Flere budgetkorrektioner i budget 2012 er udmøntet via ændringer i løn- og prisfremskrivningen, hovedsageligt med beslutning i udmøntningssagen (BUU punkt 3). Skal en budgetkorrektioner fx implementeres på tjenestestederne, sker dette ved at den samlede fremskrivning ændres, således at alle udmeldte budgetter tager del i korrektionen. De ønskede omplaceringer vedrører korrekt placering af nedenstående budgetreduktioner i budget 2012, som er udmøntet i pris- og lønfremskrivningen: Hjemtagelse af dagpengerefusioner, Effektivisering af print og kopi, Bedre anvendelse af IT, Fælles e-rekruttering, Overførsel af regnskabsopgaver, HR-forslag - Harmonisering af regler om tjenestefri, HR-forslag - Implementering af miljøpolitik i forbindelse med Persontransport og Reduktion af kommunens bilpark. Beløb Bevilling (t.kr) Dagtilbud - Demografireguleret Dagtilbud special - Demografireguleret Undervisning - Demografireguleret Specialundervisning - Demografireguleret Administration Sundhed - Demografireguleret -249 Samlet omplaceringer i Børne- og Ungdomsudvalget 0 Selvstændig praktikantpulje på dagtilbud special Der søges budgetomplacering på t.kr. fra Dagtilbud Demografireguleret til Dagtilbud special Demografireguleret som følge af Ny budgetmodel vedtaget af Børne- og Ungdomsudvalget den 7. december 2011 ( ). Supervision til basisbørn Der søges omplacering af budget på 234 t.kr. fra Dagtilbud special Demografireguleret til Dagtilbud Demografireguleret, da budgettet til supervision til basisbørn udmeldes på bevillingsramme Dagtilbud Demografireguleret. Side 8 af 10

9 Besparelse for digitalisering af helbredsundersøgelse I udmøntningssagen (BUU punkt 3): Besparelser ved digitalisering af helbredsundersøgelser i skoler. Det forventes ikke umiddelbart muligt at hjemtage besparelsen på 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,4 mio. kr. i 2013 og frem. Forvaltningen arbejder videre med projektet. Derfor søges om en omplacering fra Administration til Sundhed Demografireguleret på 200 t.kr. Budgetomlægninger mv. på tosprogområdet I forhold til Budgetomlægninger mv. på tosprogområdet i budget 2012 søges om omplaceringer internt på Undervisning Demografireguleret, og omplacering af 400 t.kr. fra Dagtilbud Demografireguleret til Undervisning Demografireguleret. Bevilling Forklarende tekst Beløb (t.kr) Dagtilbud Sprogstimulering af tosprogede børn uden Demografireguleret for dagtilbud Undervisning Efteruddannelse (dansk som andetsprog) Demografireguleret Fastholdelse af de eksisterende integrationsvejlederstillinger (skolehjemvejledere) på tre skoler efter bortfald af eksterne midler Metodeudvikling -200 Rammefinansiering af manko -200 Samlet omplaceringer i Børne- og Ungdomsudvalget 0 Budgetomplacering som følge af ny kontoplan på specialskoleområdet Den autoriserede kontoplan for kommuner er ændret på specialskoleområdet, hvorfor der søges om en omplacering på t.kr. fra Undervisning Demografireguleret til Specialundervisning Demografireguleret. Ny organisering af Skolen på Kastelsvej Den bygningsspecifikke bevilling på Skolen på Kastelvej skal fremover afholdes på Undervisning Demografireguleret, hvorfor der søges en omplacering hertil på t.kr. fra Specialundervisning Demografireguleret. Sociale fripladser Der søges om en budgetomplacering på 500 t.kr. fra Dagtilbud Demografireguleret til Dagtilbud special Demografireguleret, da indtægten fra Socialforvaltningen til dækning af sociale fripladser kun bogføres på Dagtilbud Demografireguleret, men burde indtægtsbudgetteres på Dagtilbud special Demografireguleret med 500 t.kr. Side 9 af 10

10 Grøn IT Grøn IT er besparelser i energiforbrug ved at computere slukkes automatisk. Der søges om en omplacering af den forvaltningsspecifikke besparelse Grøn IT på 250 t.kr. i forhold til den forventede besparelse på de tre bevillingsområder Administration, Dagtilbud Demografireguleret og Undervisning Demografireguleret. Energirenovering og miljørigtig drift Børne- og Ungdomsforvaltningen har i budget 2012 fået en budgetkorrektion til Energirenovering og miljørigtig drift, beslutningen om Energirenovering og miljørigtig drift stammer fra Budgetaftale Budgetkorrektionen søges omplaceret i forhold til forventede profil på Dagtilbud Demografireguleret, Specialundervisning Demografireguleret og Undervisning Demografireguleret. Tilpasning af sikringsbudget Sikringsbudgettet søges omplaceret, så det ligger korrekt i forhold til det forventede forbrug i 2012 på de respektive rammer Dagtilbud Demografireguleret, Specialundervisning Demografireguleret og Undervisning Demografireguleret. Det samlede budget til sikring påvirkes ikke. Der søges om budgetomplaceringer, så sikringsbudgetterne svarer til det forventede forbrug Ændring i betalingsform for PC'ere Der er sket en ændring i betalingsform for PC'ere hos Koncernservice (juniindstilling for budget edoc: ), hvorfor effektiviseringen ved ændret betalingsform søges omplaceret mellem Undervisning Demografireguleret, Specialundervisning Demografireguleret, Dagtilbud Demografireguleret, Dagtilbud special Demografireguleret og Administration. Side 10 af 10

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser Bilag 1: Oversigt over besparelser i forhold til budget afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser 1. Tidligere vedtagne besparelser Tabel 1 viser hvilke besparelser,

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den 21.03.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den 21.03.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 21.03.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 5. 1. behandling af BUU's budgetforslag 2013 (2011-153060) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 5. 1. behandling

Læs mere

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige

Læs mere

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474 Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere

Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder

Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder Med

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L) Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Lundehus fritidstilbud Lundehus fritidstilbud ligger rettelig på dagtilbudsområdet i

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 regnskab 2015

Læs mere

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Tidlig Indsats NOTAT Til BUU 18-05-2011 Sagsnr. 2011-69485 Den Kommunale Sundhedstjeneste På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar d. 3.-4.

Læs mere

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 Bilaget giver en samlet oversigt i overskriftform over de enkelte ændringer,

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Ny tilbygning til vuggestuen beliggende Bellahøjvej 52, 2700

Ny tilbygning til vuggestuen beliggende Bellahøjvej 52, 2700 Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( BIU TMU Amagerfælledvej 203, 2300 Amagerfælledvej

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres.

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Ejendomme NOTAT 08-10-2013 Bilag 3 Økonomiforklaring Indledning Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Funktionskrav på BUF s anlægsområde - aflæggerbordssag til BUU d. 14.1.2015

Funktionskrav på BUF s anlægsområde - aflæggerbordssag til BUU d. 14.1.2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Funktionskrav på BUF s anlægsområde - aflæggerbordssag til BUU d. 14.1.2015 I forbindelse med behandlingen af Københavns

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Bilag 2 - Anmodning om tidlig overførsel af anlægs og øvrige midler

Bilag 2 - Anmodning om tidlig overførsel af anlægs og øvrige midler Bilag 2 - Anmodning tidlig overførsel af anlægs og øvrige midler Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER 2011... igangsat med "" Daginstitution i Studiestræde. Projektet er forsinket 22 måneder pga. en fredningssag.

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års

Læs mere

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2 Bevillinger der udløber til budget 2016 Med udgangen af budget 2015 (fra budget 2016) bortfalder der bevillinger i BUU

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. NOTAT Til Overborgmesteren De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. 1. Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune. 2. s virksomhedskontrakt

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Effektbidrag 1170 - Københavns Ejendomme, Service Effektbidrag for Kejd er ved en fejl

Læs mere

Det forventede budget og forbrug på driftssiden fremgår af tabel 1.

Det forventede budget og forbrug på driftssiden fremgår af tabel 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 01-11-2013 A. Uddybende forklaringer til forventningerne til 3. regnskabsprognose 2013 Sagsnr. 2013-0231834 Dokumentnr. 2013-0231834-2

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,

$  % # # # # '  +!+ #, !# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1

Læs mere

Ændringsforslag, drift

Ændringsforslag, drift Ændringsforslag, drift Økonomiudvalget Administrationen - rammebesparelse på op til -4.000-6.000-8.000-10.000 Direktionen kommer med forslag til udmøntning 2½% Forvaltningen fremsætter forslag til byrådets

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2014 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Indholdsfortegnelse Kontingentfrihed... 1 Grundbeløb... 1 Nye pladspriser... 2 Sociale normeringer... 2 Aktivitetspuljen... 3 Konsekvensen for pladspriserne

Læs mere

Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen.

Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Budget, regnskab og kontrol NOTAT Dato: 10-07-2006 /BOR Bevillingsmæssige ændringer i 2006 Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Den samlede korrigerede bevillingsramme er på kr. 164,4 mio. kr. Heraf:

Den samlede korrigerede bevillingsramme er på kr. 164,4 mio. kr. Heraf: NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 21.04.2015 2014-18048 2014-18048-5 2. økonomiske budgetredegørelse 2015 for Ejendoms- og Driftsudvalget Bemærkninger Ejendoms- og Driftsudvalget

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser

Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUF/Kapacitetsstyring NOTAT Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser Dette bilag præsenterer forvaltningens strategi og principgrundlag for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Tabel 1. Forventet regnskab 2016 på tværgående kategorier. Forventet budget, forbrug og afvigelse i 2016 (mio. kr.)

Tabel 1. Forventet regnskab 2016 på tværgående kategorier. Forventet budget, forbrug og afvigelse i 2016 (mio. kr.) Bilag 3 Prognose i ØKF-skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2016. 3. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 94,0 mio. kr. 74,6 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparing

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau

Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau SAMMENDRAG: Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget 436.663.964 431.926.404 425.271.311 421.575.588 Arbejdsmarkedsudvalget 812.330.368 842.513.431 844.993.826

Læs mere

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug). KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Hovedresultater Spørgeskemabesvarelserne er opridset i bilag 1. Hovedresultaterne opdelt for økonomi og praksis vedr. tolke er fremhævet herunder.

Hovedresultater Spørgeskemabesvarelserne er opridset i bilag 1. Hovedresultaterne opdelt for økonomi og praksis vedr. tolke er fremhævet herunder. KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Økonomi NOTAT 11-04-2013 Notat om tolkeydelser i Københavns Kommune Baggrund har med aftalen for 2013 fået til opgave at afdække behovet og økonomien vedrørende brugen af

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 03-04-2014 Sagsnr. 2014-0040944 Bilag 9 - Uddybning af initiativer og hensigtserklæringer fra aftalen En by der virker investeringspakke

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner

Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner 1 - Drift Service Tilrettet demografi for Ungdommens Uddannelsesvejledning 160 32 73 114 i alt 160 32 73 114

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juni 2014 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DAGSORDEN 2. 2. behandling af budgetforslag 211 (21-46515) Udvalget skal tage stilling til placering af forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav, besparelser og interne omprioriteringer i Børne- og

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner

Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner Indhold Nye skabeloner... 2 Skabelon 1 Det samlede resultat... 2 Skabelon 2 Regnskabsprognose...

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere