Rigtig hjertelig velkommen til Topdanmarks generalforsamling, som vi for første gang holder her i Tivoli Congress Center.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigtig hjertelig velkommen til Topdanmarks generalforsamling, som vi for første gang holder her i Tivoli Congress Center."

Transkript

1 Formandens beretning Ordinær generalforsamling 19. april 2012

2 Rigtig hjertelig velkommen til Topdanmarks generalforsamling, som vi for første gang holder her i Tivoli Congress Center blev et godt år for Topdanmark. På trods af historisk dyre enkeltstående skadebegivenheder som skybruddet over København den 2. juli samt branden i KB-Hallen opnåede Topdanmark et resultat på mio. kr. efter skat. Resultatet for 2011 ligger lidt under resultatet for 2010 på mio. kr. Det skyldes lavere investeringsindtægter. Selve skadeforsikringsforretningen viste fremgang. Resultatet på mio. kr. ligger over den resultatprognose for 2011 på mellem 900 mio. og 1 mia. kr., som bestyrelsen stillede i udsigt i kvartalsmeddelelsen for 3. kvartal. På baggrund af resultatet for 2011 kunne vi tilbagekøbe Topdanmark-aktier for mio. kr. svarende til en udlodningsprocent på 9,9. Dette vil være hovedindholdet i min beretning, hvor jeg også vil kommentere udviklingen i vores to hovedaktiviteter skade- og livsforsikring samt komme ind på investeringsafkastet. Jeg vil endvidere fortælle om udsigterne for 2012, kommentere Topdanmarks aflønningsforhold samt slutte med at begrunde bestyrelsens forslag til bestyrelsessammensætning. På skadeforsikringsområdet blev resultatet et overskud på mio. kr. før skat. Lidt lavere end i 2010, hvor resultatet lå på mio. kr. Bag denne udvikling gemmer sig en forbedring af driftsresultatet af skadeforsikring på 281 mio. kr., mens investeringsafkastet omvendt faldt med 286 mio. kr. Investeringsresultatet var ikke dårligt, men lå blot på et mere normalt niveau i forhold til Det vil jeg vende tilbage til senere. Lad mig illustrere udviklingen i driftsresultatet med denne slide over skadeforløbet opdelt på hovedområder. Skadeforløbet, der udtrykker erstatningsudgifterne i procent af de indbetalte forsikringspræmier, blev forbedret fra 77,9 til 74,6. Den væsentligste årsag til forbedringen var, at de vejrligsrelaterede skadeudgifter lå 1,5 procentpoint lavere end i Den 2. juli blev København ramt af et voldsomt skybrud, som med kirurgisk præcision ramte de centrale dele af byen. I forsikringsterminologi var der tale om en såkaldt 165-års begivenhed. Det vil sige en begivenhed, der statistisk set i gennemsnit kun vil optræde hvert 165. år. Som bekendt har statistik ingen hukommelse. Men lad os håbe, at der går mange år, før vi oplever en lignende begivenhed. For skybruddet kostede forsikringsbranchen over 5 mia. kr., og mere væsentligt: de skaderamte kunder fik en særdeles ubehagelig oplevelse. Skybruddet skete lørdag aften, og vores interne beredskab gik straks i gang, således at vi allerede søndag morgen var parate til at tage imod kundernes anmeldelser. I alt modtog vi skybrudsanmeldelser. Heldigvis bevirkede vores skadeberedskab, at kunderne oplevede relativ kort ventetid ved telefonerne. Dog måtte enkelte vente 5-6 minutter. 1

3 I to tredjedele af telefonhenvendelserne var der tale om mindre skader. I disse tilfælde fik vi opgjort skaderne i samarbejde med kunden, uden at det var nødvendigt at ulejlige med et besøg. I den resterende tredjedel var der tale om større skader, hvor eksempelvis genhusning og store reparationer var nødvendige. I disse tilfælde fik Topdanmarks taksatorkorps hjælp fra vores netværk af håndværkstaksatorer, hvilket bevirkede, at kunderne i langt de fleste tilfælde fik besøg inden for 48 timer efter, at vi havde modtaget deres anmeldelse. Ved besøget blev skaderne opgjort, og kunden fik mulighed for at trække på håndværkerne, så skaderne relativt hurtigt kunne udbedres. På privatområdet er langt de fleste af skybrudsskaderne færdigbehandlede. På erhvervsområdet er der desværre stadig en række uafsluttede skybrudssager. Det er typisk sager, som kræver større reparationer, eller hvor reparationsarbejdet på grund af behov for affugtning er trukket ud, eller hvor kunderne har særlige ønsker til reparationsarbejdet. Skybruddet kostede Topdanmark 680 mio. kr. Det er imidlertid vores politik at have en intensiv genforsikringsdækning, der udligner resultateffekten af enkeltstående store skadebegivenheder. Genforsikringsselskaberne betalte således 565 mio. kr. af skybrudsudgiften, så Topdanmarks egen andel af udgifterne blev reduceret til 115 mio. kr. Selv om vi havde flere skybrud og storme i 2011, blev de samlede vejrligsrelaterede skader lavere end i 2010, som var præget af mange voldsomme snetryksskader primært på landbrugsejendomme. Som følge af det faldende renteniveau, stigende vejrligsrelaterede udgifter og også stigende udgifter til brand- og tyveriskader gennemførte Topdanmark, i lighed med hovedparten af de øvrige skadeforsikringsselskaber, prisforhøjelser både i 2010 og i Disse prisforhøjelser forbedrede skadeforløbet med 0,8 procentpoint i Jeg vil gerne tilføje, at Topdanmark IKKE har planer om flere ekstraordinære prisforhøjelser. For at sikre vores indtjeningsmæssige mål gennemfører vi i stedet tiltag over for den mindre lønsomme del af vores forsikringskunder. Det drejer sig eksempelvis om øget selvbehold og selektive prisstigninger samt om hjælp til skadeforebyggelse og lavere sumdækning af værdier i kældre i forbindelse med skybrud. Fravalget af generelle prisforhøjelser og vores tiltag over for de mindre lønsomme kunder er et offensivt tiltag, som på lidt længere sigt vil styrke konkurrenceevnen over for lønsomme kundesegmenter. Topdanmark har forsikret KB-Hallen. Branden i KB-Hallen kostede lige godt 90 mio. kr. og er derved en af de største brandskader, vi har haft. Igen beskyttede vores omfattende genforsikringsprogram os mod den fulde udgift i skadeåret. Således udgjorde nettoudgiften til branden i KB-Hallen 25 mio. kr. Combined ratio er det forsikringsmæssige nøgletal, som udtrykker de samlede udgifter til erstatninger og administrationsomkostninger i procent af præmieindtægten. Jeg har gennemgået det ene element i combined ratio nemlig skadeforløbet. Det andet element er omkostningsprocenten. 2

4 Omkostningsprocenten steg fra 15,4 til 15,7 i Den stigende omkostningsprocent skyldes bl.a. investering i øget afsætningskraft og en forhøjelse af lønsumsafgiften fra 9,1 % til 10,5 % pr. 1. januar Samlet blev combined ratio forbedret fra 93,3 til 90,3 i Som det fremgår af denne illustration, ligger Topdanmarks combined ratio på 90,3 noget bedre end for andre af de børsnoterede forsikringskoncerner på det danske marked. Det andet forretningsområde i Topdanmark-koncernen er livsforsikring. Resultatet af livsforsikring faldt fra 384 mio. kr. til 187 mio. kr. i Aktionærernes resultatandel af livsforsikringsaktiviteterne består primært af to komponenter: en andel af investeringsafkastet og et såkaldt risikotillæg. Risikotillægget er den honorering, Topdanmark får for at acceptere risikoen ved at drive livsforsikringsvirksomhed. Og risikotillægget kan indtægtsføres, såfremt investeringsafkastet er tilstrækkeligt til at dække såvel administrationsomkostninger som det afkast, livsforsikringsselskabet har garanteret kunderne. Såfremt investeringsafkastet i et regnskabsår ikke er tilstrækkeligt højt til at kunne dække omkostninger og det garanterede afkast til kunderne, overføres risikotillægget til en skyggekonto. Skyggekontoen kan herefter indtægtsføres i et efterfølgende regnskabsår, hvor investeringsafkastet er tilstrækkeligt højt. I 2011 var investeringsafkastet ikke tilstrækkeligt højt til at indtægtsføre risikotillægget fuldt ud, hvorfor der blev indsat 114 mio. kr. PÅ skyggekontoen. Modsat kunne der i 2010 indtægtsføres 144 mio. kr. FRA skyggekontoen. Dette er hovedårsagen til det lavere resultat i livsforsikringsforretningen. Jeg kan supplerende bemærke, at vi allerede i 2012 forventer at kunne indtægtsføre 90 mio. kr. af de 114 mio. kr., som vi indsatte på skyggekontoen i Jeg nævnte indledningsvis, at Topdanmark opnåede et lavere investeringsafkast i 2011 end i Investeringsafkastet blev på 504 mio. kr. før skat mod 824 mio. kr. i Hvis der ses bort fra, at de stigende aktiekurser i 2010 blev vendt til fald i 2011, var investeringsafkastet i 2011 stort set på linje med Det er glædeligt, at vi ligesom i 2010 fik et flot afkast af vores investeringer i de såkaldte CDO s. CDO-porteføljen gav således et afkast på 26 % i Det er glædeligt, fordi netop CDO-porteføljen havde en vanskelig tid i forbindelse med finanskrisen i 2008 og Vi besluttede den gang at holde fast i vores CDO-portefølje, og det har vist sig at være en god beslutning, idet CDO-porteføljen i 2010 og 2011 har leveret afkast på henholdsvis 23 og de nævnte 26 %. 3

5 Det er Topdanmarks mål at sikre aktionærerne et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast. Finansaktier herunder forsikringsaktier har generelt været igennem en vanskelig tid de senere år. Eksempelvis kan man på denne kursgraf se, at det europæiske forsikringsindeks siden begyndelsen af 2006 er faldet med 40 %, mens det danske C20-indeks er steget med 15 %. Topdanmark-aktien har trodset den negative udvikling for europæiske forsikringsaktier og er siden begyndelsen af 2006 steget med 77 %. Af denne kursgraf fremgår det, at Topdanmark-aktien faktisk er den europæiske forsikringsaktie, som har klaret sig bedst siden begyndelsen af Miraklernes tid er ikke forbi. Også på den lidt kortere bane har Topdanmark-aktien givet et konkurrencedygtigt afkast, som det fremgår af denne kursgraf, der viser kursudviklingen siden begyndelsen af En af årsagerne til Topdanmark-aktiens positive kursudvikling er, at investorerne har forstået forskellen i risikoprofil på bank- og forsikringsaktier. I forbindelse med finanskrisen i 2008 og 2009 blev bank- og forsikringsaktier generelt slået i hartkorn og opfattet under ét som finansaktier. Dette indtryk er nuanceret noget i 2010 og 2011, hvor det gik op for aktiemarkedet, at forsikringsselskaber i modsætning til banker generelt har en meget begrænset kredit- og likviditetsrisiko. Forsikringsselskaber modtager således præmieindbetalingerne forud for udbetalinger til erstatninger og administrationsomkostninger, og vi har derfor kun en yderst begrænset likviditetsrisiko. På samme måde har forsikringsselskaber også kun en begrænset kreditrisiko, idet det forhold, at vi modtager præmieindbetalingerne forud, betyder, at vi ikke mister penge, såfremt en kunde eksempelvis går i betalingsstandsning. Topdanmarks resultatprognose for 2012 er uændret i forhold til den, der blev oplyst i årsrapporten for Her lød den modelmæssige resultatprognose på et resultat efter skat på mellem og mio. kr. Prognosen er følsom over for en række forudsætninger, som kan læses på side 17 og 18 i årsrapporten. Bl.a. er resultatprognosen følsom over for renteniveauet. Såfremt renteniveauet stiger med 1 procentpoint, vil resultatet før skat stige med omkring 150 mio. kr. Tilsvarende vil resultatet falde med 150 mio. kr., såfremt renteniveauet falder med 1 procentpoint. Udlodning til aktionærerne er siden 1998 sket i form af tilbagekøb af Topdanmark-aktier. Tilbagekøbet af Topdanmark-aktier blev i 2011 på mio. kr. svarende til en udlodningsprocent på 9,9. I 2012 ligger tilbagekøbsprogrammet på 1,3 mia. kr., hvilket vil svare til en udlodningsprocent på 10,6. 4

6 På nuværende tidspunkt har vi tilbagekøbt Topdanmark-aktier for 402 mio. kr., og der resterer således 898 mio. kr. af tilbagekøbsprogrammet for Med de Topdanmark-aktier, som bestyrelsen foreslår nedskrevet under dagsordenens punkt VA, har vi, siden tilbagekøbsprogrammet blev indledt i 1998, nedskrevet aktiekapitalen med to tredjedele. Gennemsnitskursen for de aktier, der er nedskrevet, ligger på 378. Til sammenligning var kursen på Topdanmark-aktien 960 her til formiddag. Siden tilbagekøbsprogrammet rigtig tog fart i 2000, har udlodningsprocenten i gennemsnit ligget på 9. Generalforsamlingen vedtog sidste år Aflønningspolitik i Topdanmark-koncernen. Bestyrelsen foreslår ingen ændringer i aflønningspolitikken på dette års generalforsamling. I overensstemmelse med aflønningspolitikken har bestyrelsens medlemmer modtaget et ordinært honorar, der i 2011, ligesom i 2010, udgjorde kr. Formanden får tredobbelt og næstformanden dobbelt honorar. Revisionsudvalgets medlemmer får herudover et honorar, der svarer til halvdelen af det ordinære honorar. Formandskabet modtager tillige et honorar for varetagelsen af formandskabsopgaver i Topdanmark Forsikring svarende til 50 % henholdvis 25 % af grundbeløbet. Aflønningsudvalget modtager ikke særskilt vederlag. Bestyrelsen modtager ikke optioner eller andre resultatafhængige ydelser. Som det fremgår af dagsordenens pkt. VB, foreslås det ordinære honorar forhøjet til i Bestyrelsens honorar blev sidst forhøjet i Selv efter forhøjelsen i 2010 lå bestyrelseshonoraret lavere end gennemsnittet for OMXC20-selskaber. Gennemsnitligt udgjorde basishonoraret i disse selskaber i 2010 ca kr. i honorar. Siden 2010 har niveauet for bestyrelseshonorarer i øvrige OMXC20-selskaber udviklet sig yderligere. I betragtning af omfanget af og kravene til bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder bør bestyrelseshonoraret i Topdanmark ligge på et højere niveau end i dag. Selv med den foreslåede ændring er det vurderingen, at bestyrelseshonoraret i Topdanmark vil ligge i den lave ende blandt OMXC20-selskaberne. Det fremgår endvidere af aflønningspolitikken, at aflønningen til direktionen, Topdanmark-koncernens væsentlige risikotagere og selskabets øverste daglige ledelse også kaldet fredagskredsen er baseret på en fast grundløn, hvoraf en fast andel, nemlig 10 % af summen af den kontante løn og pension samt værdien af fri bil, udbetales i form af aktieoptioner. Der udbetales ikke individuel bonusløn eller andre former for variabel løn til disse medarbejdere. Fastsættelse af den faste grundløn til direktion og fredagskreds sker ud fra en konkret vurdering af den enkelte medarbejder, hvor der bl.a. tages hensyn til vedkommendes position, person og performance. Som det fremgår af note 35 i regnskabet, modtog direktionen i 2011 i alt 18 mio. kr., heraf 16 mio. kr. i kontant løn samt for 1 mio. kr. i form af medarbejderaktier og endelig 1 mio. kr. i aktieoptioner. For 2012 forventes direktionens samlede løn også at udgøre ca. 18 mio. kr., hvoraf 10 % udbetales som aktieoptioner. Direktionen har endvidere mulighed for at deltage i Topdanmarks generelle medarbejderaktieprogram for 2012 på lige fod med koncernens øvrige medarbejdere. Direktionens løn for 2013 vil ligge inden for rammerne af den udstedte aflønningspolitik. 5

7 Hvis man er interesseret i at vide mere om aflønning i Topdanmark, kan jeg henvise til regnskabet og til selskabets hjemmeside, hvor man kan finde mange og detaljerede oplysninger. Som det fremgår af generalforsamlingsindkaldelsen, foreslår bestyrelsen valg af et nyt bestyrelsesmedlem, Anders Colding Friis. Anders Colding Friis er 48 år og koncernchef i Scandinavian Tobacco Group tidligere Skandinavisk Tobakskompagni. Inden Anders Colding Friis kom til Scandinavian Tobacco Group i 1999, var han koncerndirektør i Schulstad Gruppen. Med sin baggrund inden for salg og marketing vil Anders Colding Friis kunne tilføre bestyrelsen kompetencer inden for de kundevendte områder. Bortset fra Knud Vest genopstiller den øvrige bestyrelse. Med de foreslåede kandidater vil bestyrelsen besidde kompetencer inden for bl.a. andet regnskab, økonomi, finansiering, forsikringsdrift, genforsikring, industri samt salg og marketing. Hermed dækker bestyrelsen alle områder af betydning for driften af en virksomhed som Topdanmark. Ud over den faglige mangfoldighed vil bestyrelsen også på andre områder som fx køn og alder dække et bredt spektrum. Man ser ofte, at dagens vinder ender som morgendagens taber. Succes kan således medføre, at man bliver selvfed eller hviler på laurbærrene. Dette er vi meget bevidste om i Topdanmark, og vi arbejder stenhårdt på også at opnå succes fremover. Efter vores opfattelse opnås fremtidig succes på det danske forsikringsmarked bedst ved at kombinere en stærk distributionskraft med risikomæssigt korrekte priser, en effektiv organisation og tilfredse kunder. I kan læse mere konkret om vores værdiskabende aktiviteter på side 19 til 21 i årsrapporten. Her vil jeg blot nævne, at Topdanmark, i relation til kunderne, ikke kun har fokus på konkurrencedygtige priser. Vi har også fokus på at yde en god service. Derfor har vi i 2011 iværksat en række initiativer, der skal sikre stigende kundetilfredshed. Topdanmark har omkring 6 mio. kundekontakter via telefon om året. Heraf måler vi og beder kunderne bedømme den service, de får. Langt de fleste kunder er "meget tilfredse" eller "tilfredse". Men omkring 7 % er ikke helt tilfredse. De har typisk oplevet at blive sendt rundt i Topdanmark-organisationen til flere medarbejdere, før de er kommet frem til den rigtige. Gennem 2011 har vi systematisk arbejdet på at nedbringe andelen af kunder, der ikke er helt tilfredse. Det har givet resultater, og det arbejde vil vi fortsætte med i Eksempelvis er vi i gang med en større omorganisering af vores skadeorganisation, som har til formål at give kunderne en bedre og mere enkel betjening, når de er i kontakt med os. Jeg vil gerne slutte min beretning med en stor tak til alle medarbejdere, ledelsen og direktionen for en dygtig indsats. Tak for opmærksomheden. 6

8 Topdanmark A/S Borupvang Ballerup Telefon CVR-nr

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Årsrapport 2011 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 955 mio. kr. i 2011 4 Skadeforsikring 9 Livsforsikring 11 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2003

Topdanmarks årsrapport 2003 9. marts 2004 Meddelelse nr. 03/2004 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2003. Hovedelementerne er: Overskuddet for 2003 blev 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2007

Topdanmarks årsrapport 2007 11. marts 2008 Meddelelse nr. 03/2008 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2007. Hovedelementerne er: Resultatet efter skat for 2007 udgjorde 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006.

Læs mere

Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter

Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter Indhold Kort om Topdanmark 2 Kort om Topdanmark 3 Organisationsdiagram 4 1997 i sammendrag 5 Hovedtal og nøgletal 6 Direktionens og bestyrelsens beretning 9 Mål og strategier 12 Forventninger til fremtiden

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Bestyrelsesformandens beretning Bestyrelsesformand, Jørgen Huno Rasmussen Kære aktionærer og øvrige gæster, velkommen til Trygs generalforsamling. For

Læs mere

Årsrapport. Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017

Årsrapport. Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017 Årsrapport Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 010 10Kort om Topdanmark y Landsdækkende dansk skade-, livs- og pensionsforsikringsvirksomhed. y Danmarks næststørste skadeforsikringsselskab. Omkring hver fjerde

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Hovedelementerne 1. halvår 2013 Resultat efter skat på 784 mio. kr. mod 846 mio. kr. i 1. halvår 2012 Resultatet pr. aktie var

Læs mere

Topdanmark Årsrapport 1998

Topdanmark Årsrapport 1998 Topdanmark Årsrapport 1998 Indhold 2 Kort om Topdanmark 3 Organisationsdiagram 4 1998 i sammendrag 5 Hovedtal og nøgletal 6 Direktionens og bestyrelsens beretning 9 Mål og strategier 12 Forventninger til

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 4 LEDELSENS BERETNING 4

Læs mere

TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015

TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015 TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015 Hovedelementer 2014 Resultat efter skat på 1.558 mio. kr. mod 1.468 mio. kr. i 2013 Resultatet ligger over resultatprognosen på 1.350-1.450

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Årsrapport 2011 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici

Læs mere

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank.

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank. 1 Danske Banks generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Kære aktionærer, Så er der igen gået et år, siden jeg sidst

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 26. april 2011, Søndersø Slide 1: Generalforsamling 2011 Niels Kristian Agner Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til SP Groups generalforsamling.

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2009 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2009 og forventninger til 2010 4 Overskud på 1.483

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 ÅRSRAPPORT 2013 TOPDANMARKS EQUITY STORY Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler.

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler. Referat fra Topdanmarks ordinære generalforsamling 15. april 2015 År 2015 d. 15. april, kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4,

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Introduktion Lad mig begynde med at konstatere, at det var et godt resultat, Danske Bank nåede i 2002. Det blev til et overskud efter

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT 2008 1

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere