Rigtig hjertelig velkommen til Topdanmarks generalforsamling, som vi for første gang holder her i Tivoli Congress Center.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigtig hjertelig velkommen til Topdanmarks generalforsamling, som vi for første gang holder her i Tivoli Congress Center."

Transkript

1 Formandens beretning Ordinær generalforsamling 19. april 2012

2 Rigtig hjertelig velkommen til Topdanmarks generalforsamling, som vi for første gang holder her i Tivoli Congress Center blev et godt år for Topdanmark. På trods af historisk dyre enkeltstående skadebegivenheder som skybruddet over København den 2. juli samt branden i KB-Hallen opnåede Topdanmark et resultat på mio. kr. efter skat. Resultatet for 2011 ligger lidt under resultatet for 2010 på mio. kr. Det skyldes lavere investeringsindtægter. Selve skadeforsikringsforretningen viste fremgang. Resultatet på mio. kr. ligger over den resultatprognose for 2011 på mellem 900 mio. og 1 mia. kr., som bestyrelsen stillede i udsigt i kvartalsmeddelelsen for 3. kvartal. På baggrund af resultatet for 2011 kunne vi tilbagekøbe Topdanmark-aktier for mio. kr. svarende til en udlodningsprocent på 9,9. Dette vil være hovedindholdet i min beretning, hvor jeg også vil kommentere udviklingen i vores to hovedaktiviteter skade- og livsforsikring samt komme ind på investeringsafkastet. Jeg vil endvidere fortælle om udsigterne for 2012, kommentere Topdanmarks aflønningsforhold samt slutte med at begrunde bestyrelsens forslag til bestyrelsessammensætning. På skadeforsikringsområdet blev resultatet et overskud på mio. kr. før skat. Lidt lavere end i 2010, hvor resultatet lå på mio. kr. Bag denne udvikling gemmer sig en forbedring af driftsresultatet af skadeforsikring på 281 mio. kr., mens investeringsafkastet omvendt faldt med 286 mio. kr. Investeringsresultatet var ikke dårligt, men lå blot på et mere normalt niveau i forhold til Det vil jeg vende tilbage til senere. Lad mig illustrere udviklingen i driftsresultatet med denne slide over skadeforløbet opdelt på hovedområder. Skadeforløbet, der udtrykker erstatningsudgifterne i procent af de indbetalte forsikringspræmier, blev forbedret fra 77,9 til 74,6. Den væsentligste årsag til forbedringen var, at de vejrligsrelaterede skadeudgifter lå 1,5 procentpoint lavere end i Den 2. juli blev København ramt af et voldsomt skybrud, som med kirurgisk præcision ramte de centrale dele af byen. I forsikringsterminologi var der tale om en såkaldt 165-års begivenhed. Det vil sige en begivenhed, der statistisk set i gennemsnit kun vil optræde hvert 165. år. Som bekendt har statistik ingen hukommelse. Men lad os håbe, at der går mange år, før vi oplever en lignende begivenhed. For skybruddet kostede forsikringsbranchen over 5 mia. kr., og mere væsentligt: de skaderamte kunder fik en særdeles ubehagelig oplevelse. Skybruddet skete lørdag aften, og vores interne beredskab gik straks i gang, således at vi allerede søndag morgen var parate til at tage imod kundernes anmeldelser. I alt modtog vi skybrudsanmeldelser. Heldigvis bevirkede vores skadeberedskab, at kunderne oplevede relativ kort ventetid ved telefonerne. Dog måtte enkelte vente 5-6 minutter. 1

3 I to tredjedele af telefonhenvendelserne var der tale om mindre skader. I disse tilfælde fik vi opgjort skaderne i samarbejde med kunden, uden at det var nødvendigt at ulejlige med et besøg. I den resterende tredjedel var der tale om større skader, hvor eksempelvis genhusning og store reparationer var nødvendige. I disse tilfælde fik Topdanmarks taksatorkorps hjælp fra vores netværk af håndværkstaksatorer, hvilket bevirkede, at kunderne i langt de fleste tilfælde fik besøg inden for 48 timer efter, at vi havde modtaget deres anmeldelse. Ved besøget blev skaderne opgjort, og kunden fik mulighed for at trække på håndværkerne, så skaderne relativt hurtigt kunne udbedres. På privatområdet er langt de fleste af skybrudsskaderne færdigbehandlede. På erhvervsområdet er der desværre stadig en række uafsluttede skybrudssager. Det er typisk sager, som kræver større reparationer, eller hvor reparationsarbejdet på grund af behov for affugtning er trukket ud, eller hvor kunderne har særlige ønsker til reparationsarbejdet. Skybruddet kostede Topdanmark 680 mio. kr. Det er imidlertid vores politik at have en intensiv genforsikringsdækning, der udligner resultateffekten af enkeltstående store skadebegivenheder. Genforsikringsselskaberne betalte således 565 mio. kr. af skybrudsudgiften, så Topdanmarks egen andel af udgifterne blev reduceret til 115 mio. kr. Selv om vi havde flere skybrud og storme i 2011, blev de samlede vejrligsrelaterede skader lavere end i 2010, som var præget af mange voldsomme snetryksskader primært på landbrugsejendomme. Som følge af det faldende renteniveau, stigende vejrligsrelaterede udgifter og også stigende udgifter til brand- og tyveriskader gennemførte Topdanmark, i lighed med hovedparten af de øvrige skadeforsikringsselskaber, prisforhøjelser både i 2010 og i Disse prisforhøjelser forbedrede skadeforløbet med 0,8 procentpoint i Jeg vil gerne tilføje, at Topdanmark IKKE har planer om flere ekstraordinære prisforhøjelser. For at sikre vores indtjeningsmæssige mål gennemfører vi i stedet tiltag over for den mindre lønsomme del af vores forsikringskunder. Det drejer sig eksempelvis om øget selvbehold og selektive prisstigninger samt om hjælp til skadeforebyggelse og lavere sumdækning af værdier i kældre i forbindelse med skybrud. Fravalget af generelle prisforhøjelser og vores tiltag over for de mindre lønsomme kunder er et offensivt tiltag, som på lidt længere sigt vil styrke konkurrenceevnen over for lønsomme kundesegmenter. Topdanmark har forsikret KB-Hallen. Branden i KB-Hallen kostede lige godt 90 mio. kr. og er derved en af de største brandskader, vi har haft. Igen beskyttede vores omfattende genforsikringsprogram os mod den fulde udgift i skadeåret. Således udgjorde nettoudgiften til branden i KB-Hallen 25 mio. kr. Combined ratio er det forsikringsmæssige nøgletal, som udtrykker de samlede udgifter til erstatninger og administrationsomkostninger i procent af præmieindtægten. Jeg har gennemgået det ene element i combined ratio nemlig skadeforløbet. Det andet element er omkostningsprocenten. 2

4 Omkostningsprocenten steg fra 15,4 til 15,7 i Den stigende omkostningsprocent skyldes bl.a. investering i øget afsætningskraft og en forhøjelse af lønsumsafgiften fra 9,1 % til 10,5 % pr. 1. januar Samlet blev combined ratio forbedret fra 93,3 til 90,3 i Som det fremgår af denne illustration, ligger Topdanmarks combined ratio på 90,3 noget bedre end for andre af de børsnoterede forsikringskoncerner på det danske marked. Det andet forretningsområde i Topdanmark-koncernen er livsforsikring. Resultatet af livsforsikring faldt fra 384 mio. kr. til 187 mio. kr. i Aktionærernes resultatandel af livsforsikringsaktiviteterne består primært af to komponenter: en andel af investeringsafkastet og et såkaldt risikotillæg. Risikotillægget er den honorering, Topdanmark får for at acceptere risikoen ved at drive livsforsikringsvirksomhed. Og risikotillægget kan indtægtsføres, såfremt investeringsafkastet er tilstrækkeligt til at dække såvel administrationsomkostninger som det afkast, livsforsikringsselskabet har garanteret kunderne. Såfremt investeringsafkastet i et regnskabsår ikke er tilstrækkeligt højt til at kunne dække omkostninger og det garanterede afkast til kunderne, overføres risikotillægget til en skyggekonto. Skyggekontoen kan herefter indtægtsføres i et efterfølgende regnskabsår, hvor investeringsafkastet er tilstrækkeligt højt. I 2011 var investeringsafkastet ikke tilstrækkeligt højt til at indtægtsføre risikotillægget fuldt ud, hvorfor der blev indsat 114 mio. kr. PÅ skyggekontoen. Modsat kunne der i 2010 indtægtsføres 144 mio. kr. FRA skyggekontoen. Dette er hovedårsagen til det lavere resultat i livsforsikringsforretningen. Jeg kan supplerende bemærke, at vi allerede i 2012 forventer at kunne indtægtsføre 90 mio. kr. af de 114 mio. kr., som vi indsatte på skyggekontoen i Jeg nævnte indledningsvis, at Topdanmark opnåede et lavere investeringsafkast i 2011 end i Investeringsafkastet blev på 504 mio. kr. før skat mod 824 mio. kr. i Hvis der ses bort fra, at de stigende aktiekurser i 2010 blev vendt til fald i 2011, var investeringsafkastet i 2011 stort set på linje med Det er glædeligt, at vi ligesom i 2010 fik et flot afkast af vores investeringer i de såkaldte CDO s. CDO-porteføljen gav således et afkast på 26 % i Det er glædeligt, fordi netop CDO-porteføljen havde en vanskelig tid i forbindelse med finanskrisen i 2008 og Vi besluttede den gang at holde fast i vores CDO-portefølje, og det har vist sig at være en god beslutning, idet CDO-porteføljen i 2010 og 2011 har leveret afkast på henholdsvis 23 og de nævnte 26 %. 3

5 Det er Topdanmarks mål at sikre aktionærerne et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast. Finansaktier herunder forsikringsaktier har generelt været igennem en vanskelig tid de senere år. Eksempelvis kan man på denne kursgraf se, at det europæiske forsikringsindeks siden begyndelsen af 2006 er faldet med 40 %, mens det danske C20-indeks er steget med 15 %. Topdanmark-aktien har trodset den negative udvikling for europæiske forsikringsaktier og er siden begyndelsen af 2006 steget med 77 %. Af denne kursgraf fremgår det, at Topdanmark-aktien faktisk er den europæiske forsikringsaktie, som har klaret sig bedst siden begyndelsen af Miraklernes tid er ikke forbi. Også på den lidt kortere bane har Topdanmark-aktien givet et konkurrencedygtigt afkast, som det fremgår af denne kursgraf, der viser kursudviklingen siden begyndelsen af En af årsagerne til Topdanmark-aktiens positive kursudvikling er, at investorerne har forstået forskellen i risikoprofil på bank- og forsikringsaktier. I forbindelse med finanskrisen i 2008 og 2009 blev bank- og forsikringsaktier generelt slået i hartkorn og opfattet under ét som finansaktier. Dette indtryk er nuanceret noget i 2010 og 2011, hvor det gik op for aktiemarkedet, at forsikringsselskaber i modsætning til banker generelt har en meget begrænset kredit- og likviditetsrisiko. Forsikringsselskaber modtager således præmieindbetalingerne forud for udbetalinger til erstatninger og administrationsomkostninger, og vi har derfor kun en yderst begrænset likviditetsrisiko. På samme måde har forsikringsselskaber også kun en begrænset kreditrisiko, idet det forhold, at vi modtager præmieindbetalingerne forud, betyder, at vi ikke mister penge, såfremt en kunde eksempelvis går i betalingsstandsning. Topdanmarks resultatprognose for 2012 er uændret i forhold til den, der blev oplyst i årsrapporten for Her lød den modelmæssige resultatprognose på et resultat efter skat på mellem og mio. kr. Prognosen er følsom over for en række forudsætninger, som kan læses på side 17 og 18 i årsrapporten. Bl.a. er resultatprognosen følsom over for renteniveauet. Såfremt renteniveauet stiger med 1 procentpoint, vil resultatet før skat stige med omkring 150 mio. kr. Tilsvarende vil resultatet falde med 150 mio. kr., såfremt renteniveauet falder med 1 procentpoint. Udlodning til aktionærerne er siden 1998 sket i form af tilbagekøb af Topdanmark-aktier. Tilbagekøbet af Topdanmark-aktier blev i 2011 på mio. kr. svarende til en udlodningsprocent på 9,9. I 2012 ligger tilbagekøbsprogrammet på 1,3 mia. kr., hvilket vil svare til en udlodningsprocent på 10,6. 4

6 På nuværende tidspunkt har vi tilbagekøbt Topdanmark-aktier for 402 mio. kr., og der resterer således 898 mio. kr. af tilbagekøbsprogrammet for Med de Topdanmark-aktier, som bestyrelsen foreslår nedskrevet under dagsordenens punkt VA, har vi, siden tilbagekøbsprogrammet blev indledt i 1998, nedskrevet aktiekapitalen med to tredjedele. Gennemsnitskursen for de aktier, der er nedskrevet, ligger på 378. Til sammenligning var kursen på Topdanmark-aktien 960 her til formiddag. Siden tilbagekøbsprogrammet rigtig tog fart i 2000, har udlodningsprocenten i gennemsnit ligget på 9. Generalforsamlingen vedtog sidste år Aflønningspolitik i Topdanmark-koncernen. Bestyrelsen foreslår ingen ændringer i aflønningspolitikken på dette års generalforsamling. I overensstemmelse med aflønningspolitikken har bestyrelsens medlemmer modtaget et ordinært honorar, der i 2011, ligesom i 2010, udgjorde kr. Formanden får tredobbelt og næstformanden dobbelt honorar. Revisionsudvalgets medlemmer får herudover et honorar, der svarer til halvdelen af det ordinære honorar. Formandskabet modtager tillige et honorar for varetagelsen af formandskabsopgaver i Topdanmark Forsikring svarende til 50 % henholdvis 25 % af grundbeløbet. Aflønningsudvalget modtager ikke særskilt vederlag. Bestyrelsen modtager ikke optioner eller andre resultatafhængige ydelser. Som det fremgår af dagsordenens pkt. VB, foreslås det ordinære honorar forhøjet til i Bestyrelsens honorar blev sidst forhøjet i Selv efter forhøjelsen i 2010 lå bestyrelseshonoraret lavere end gennemsnittet for OMXC20-selskaber. Gennemsnitligt udgjorde basishonoraret i disse selskaber i 2010 ca kr. i honorar. Siden 2010 har niveauet for bestyrelseshonorarer i øvrige OMXC20-selskaber udviklet sig yderligere. I betragtning af omfanget af og kravene til bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder bør bestyrelseshonoraret i Topdanmark ligge på et højere niveau end i dag. Selv med den foreslåede ændring er det vurderingen, at bestyrelseshonoraret i Topdanmark vil ligge i den lave ende blandt OMXC20-selskaberne. Det fremgår endvidere af aflønningspolitikken, at aflønningen til direktionen, Topdanmark-koncernens væsentlige risikotagere og selskabets øverste daglige ledelse også kaldet fredagskredsen er baseret på en fast grundløn, hvoraf en fast andel, nemlig 10 % af summen af den kontante løn og pension samt værdien af fri bil, udbetales i form af aktieoptioner. Der udbetales ikke individuel bonusløn eller andre former for variabel løn til disse medarbejdere. Fastsættelse af den faste grundløn til direktion og fredagskreds sker ud fra en konkret vurdering af den enkelte medarbejder, hvor der bl.a. tages hensyn til vedkommendes position, person og performance. Som det fremgår af note 35 i regnskabet, modtog direktionen i 2011 i alt 18 mio. kr., heraf 16 mio. kr. i kontant løn samt for 1 mio. kr. i form af medarbejderaktier og endelig 1 mio. kr. i aktieoptioner. For 2012 forventes direktionens samlede løn også at udgøre ca. 18 mio. kr., hvoraf 10 % udbetales som aktieoptioner. Direktionen har endvidere mulighed for at deltage i Topdanmarks generelle medarbejderaktieprogram for 2012 på lige fod med koncernens øvrige medarbejdere. Direktionens løn for 2013 vil ligge inden for rammerne af den udstedte aflønningspolitik. 5

7 Hvis man er interesseret i at vide mere om aflønning i Topdanmark, kan jeg henvise til regnskabet og til selskabets hjemmeside, hvor man kan finde mange og detaljerede oplysninger. Som det fremgår af generalforsamlingsindkaldelsen, foreslår bestyrelsen valg af et nyt bestyrelsesmedlem, Anders Colding Friis. Anders Colding Friis er 48 år og koncernchef i Scandinavian Tobacco Group tidligere Skandinavisk Tobakskompagni. Inden Anders Colding Friis kom til Scandinavian Tobacco Group i 1999, var han koncerndirektør i Schulstad Gruppen. Med sin baggrund inden for salg og marketing vil Anders Colding Friis kunne tilføre bestyrelsen kompetencer inden for de kundevendte områder. Bortset fra Knud Vest genopstiller den øvrige bestyrelse. Med de foreslåede kandidater vil bestyrelsen besidde kompetencer inden for bl.a. andet regnskab, økonomi, finansiering, forsikringsdrift, genforsikring, industri samt salg og marketing. Hermed dækker bestyrelsen alle områder af betydning for driften af en virksomhed som Topdanmark. Ud over den faglige mangfoldighed vil bestyrelsen også på andre områder som fx køn og alder dække et bredt spektrum. Man ser ofte, at dagens vinder ender som morgendagens taber. Succes kan således medføre, at man bliver selvfed eller hviler på laurbærrene. Dette er vi meget bevidste om i Topdanmark, og vi arbejder stenhårdt på også at opnå succes fremover. Efter vores opfattelse opnås fremtidig succes på det danske forsikringsmarked bedst ved at kombinere en stærk distributionskraft med risikomæssigt korrekte priser, en effektiv organisation og tilfredse kunder. I kan læse mere konkret om vores værdiskabende aktiviteter på side 19 til 21 i årsrapporten. Her vil jeg blot nævne, at Topdanmark, i relation til kunderne, ikke kun har fokus på konkurrencedygtige priser. Vi har også fokus på at yde en god service. Derfor har vi i 2011 iværksat en række initiativer, der skal sikre stigende kundetilfredshed. Topdanmark har omkring 6 mio. kundekontakter via telefon om året. Heraf måler vi og beder kunderne bedømme den service, de får. Langt de fleste kunder er "meget tilfredse" eller "tilfredse". Men omkring 7 % er ikke helt tilfredse. De har typisk oplevet at blive sendt rundt i Topdanmark-organisationen til flere medarbejdere, før de er kommet frem til den rigtige. Gennem 2011 har vi systematisk arbejdet på at nedbringe andelen af kunder, der ikke er helt tilfredse. Det har givet resultater, og det arbejde vil vi fortsætte med i Eksempelvis er vi i gang med en større omorganisering af vores skadeorganisation, som har til formål at give kunderne en bedre og mere enkel betjening, når de er i kontakt med os. Jeg vil gerne slutte min beretning med en stor tak til alle medarbejdere, ledelsen og direktionen for en dygtig indsats. Tak for opmærksomheden. 6

8 Topdanmark A/S Borupvang Ballerup Telefon CVR-nr

Formandens beretning på Topdanmarks ordinære generalforsamling 17. april 2013

Formandens beretning på Topdanmarks ordinære generalforsamling 17. april 2013 Formandens beretning Ordinær generalforsamling 17. april 2013 Formandens beretning på Topdanmarks ordinære generalforsamling 17. april 2013 Rigtig hjertelig velkommen til Topdanmarks generalforsamling,

Læs mere

***** Resultatet for 2014 bidrog til, at vi kunne tilbagekøbe Topdanmark-aktier for godt 1,7 mia. kr., svarende til en udlodningsprocent på 9,6.

***** Resultatet for 2014 bidrog til, at vi kunne tilbagekøbe Topdanmark-aktier for godt 1,7 mia. kr., svarende til en udlodningsprocent på 9,6. Formandens beretning Ordinær generalforsamling 15. april 2015 Velkommen til Topdanmarks generalforsamling. Det er første gang, jeg har fornøjelsen af at aflægge beretningen på Topdanmarks generalforsamling.

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Aktiekursen afspejler den forventede

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

TOPDANMARKS EQUITY STORY

TOPDANMARKS EQUITY STORY TOPDANMARKS EQUITY STORY 1 1 AKTIEPROFIL Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Hovedpunkter i Q1 - Q3 2004 2 Resultat på 553 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 19 mio. kr. til udjævningshensættelser Q1 - Q3 2003: 742 mio. kr. efter skat og

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar Topdanmarks resultat Q1 2003 Carnegie forsikringsseminar 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent Carnegie

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF Præsentation for DAF 2. december 2002 Dagsorden Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF 021202 2 Topdanmarks mål og strategi Hovedformål:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen 7. april 2016 Velkommen til Topdanmarks generalforsamling.

Formandens beretning på generalforsamlingen 7. april 2016 Velkommen til Topdanmarks generalforsamling. Formandens beretning Ordinær generalforsamling 7. april 2016 Formandens beretning på generalforsamlingen 7. april 2016 Velkommen til Topdanmarks generalforsamling. 2015 blev et udfordrende år for Topdanmark,

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Investormøde Præsentation af Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Hovedpunkter i præsentation 2 Præsentation af Sådan vil skabe værdi Hovedpunkter i resultatet for 1. halvår

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat August 2011 Topdanmarks H1 2011 resultat 1 Highlights H1 2011 Resultat efter skat på 726 mio. kr. (resultatet i H1 2010 var på 362 mio. kr.) CR på 89,8 (H1 2010: 95,3) Udvikling i præmieindtægten: Skadeforsikring

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning.

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning. PFA Holding og PFA Pension Aflønningsrapport 2012 Indhold Forord 3 Principper for aflønning 4 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere i PFA Holding og PFA Pension i 2012 4 Kvantitative

Læs mere

Topdanmarks resultat 1. halvår 2005

Topdanmarks resultat 1. halvår 2005 Topdanmarks resultat 1. halvår 2005 Hovedpunkter i 1. halvår 2005 1/2 2 Resultater: Uændret resultat på 436 mio. kr. efter skat, men efter nettoudgifter til vejrrelaterede skader på 178 mio. kr. Præmiefremgang

Læs mere

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010 v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Agenda Aktieprofil Krisen og værdiskabelse i Skade Solvency II Udsigter for 2010 2 Aktieprofil

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Aflønningsrapport for Danica koncernen 2016 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat Maj 2011 Topdanmarks Q1 2011 resultat 1 Highlights Q1 2011 Resultatet steg fra 268 mio. kr. i Q1 2010 til 425 mio. kr. i Q1 2011 Resultatet er bedre end forudsat pga. et højere investeringsafkast end forventet

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999 Til Københavns Fondsbørs Halvårsregnskabsmeddelelse 1999 for Topdanmark Topdanmarks bestyrelse har d.d. tiltrådt det ureviderede halvårsregnskab for 1999. Hovedelementerne i halvårsmeddelelsen er: Topdanmark

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Resultatudvikling i mio.kr. Gennemsnit Median Høj Lav Bruttopræmie, skade

Resultatudvikling i mio.kr. Gennemsnit Median Høj Lav Bruttopræmie, skade Konsensusestimater Q3 2016, Q1-Q3 2016, 2016, 2017 og 2018 3. kvartal 2016 Bruttopræmie, skade 2.205 2.208 2.286 2.090 Teknisk resultat 298 296 361 253 af skadehensættelser 87 87 185-19 Resultat af skadeforsikring

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Årsrapport 2011 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999

Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999 Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999 1.11.1999 1 Topdanmark ønsker At udbygge positionen på det danske forsikringsmarked At være et forsikringsselskab - ikke en investeringsforening At skabe merværdi

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2015

TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 19. august 2015 Meddelelse nr. 13/2015 Hovedelementer 1. halvår 2015 Resultat efter skat på 647 mio. kr. mod 945 mio. kr. i 1. halvår 2014. Resultatet pr. aktie blev

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2003

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2003 21. maj 2003 Meddelelse nr. 05/2003 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den ureviderede regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003. Hovedelementerne i kvartalsmeddelelsen er: Resultatet for 1. kvartal

Læs mere

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Årsrapport 2011 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser:

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser: Topdanmarks halvårsrapport for 2012 21. august 2012 Meddelelse nr. 09/2012 Hovedelementer 1. halvår 2012 Resultatet efter skat steg fra 726 mio. kr. til 846 mio. kr. Resultatet pr. aktie steg fra 52,0

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 20 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2013 Danske Banks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Topdanmarks resultat 2005

Topdanmarks resultat 2005 Topdanmarks resultat 2005 Highlights 2 2005: Stigning i resultatet på 50 pct. til 1.160 mio. kr. efter skat Resultat pr. aktie steg med 61 pct. til 58 kr. Præmiefremgang på 6,6 pct. i skade og 11,6 pct.

Læs mere

Topdanmark A/S. 1. halvår 2001

Topdanmark A/S. 1. halvår 2001 Topdanmark A/S 1. halvår 2001 21. august 2001 Topdanmark - 1. halvår 2001 2 Financial highlights 1. halvår 2001 Overskud på 575 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 50 mio. kr. til udjævningshen-

Læs mere

Topdanmarks resultat 2007

Topdanmarks resultat 2007 Topdanmarks resultat 2007 Highlights 2007: Resultatet efter skat blev på 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006 Resultatet var 71-171 mio. kr. bedre end forventet i den seneste prognose Egenkapitalforrentning

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2010

Topdanmarks halvårsrapport for 2010 25. august 2010 Meddelelse nr. 10/2010 Hovedelementerne i halvårsrapporten 2. kvartal 2010 Resultat efter skat på 94 mio. kr. mod 555 mio. kr. i 2. kvartal 2009. Combined ratio blev forbedret fra 91,0

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Hovedelementer 1. kvartal 2012

Hovedelementer 1. kvartal 2012 Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2012 22. maj 2012 Meddelelse nr. 05/2012 Hovedelementer 1. kvartal 2012 Resultatet efter skat steg fra 425 mio. kr. til 561 mio. kr. Resultatet for 1. kvartal var

Læs mere

Forord 3. Principper for aflønning 3. Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere

Forord 3. Principper for aflønning 3. Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere AFLØNNINGSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 Principper for aflønning 3 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere 2011 3 Kvantitative oplysninger om aflønningsforhold for direktionen

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS Q1 2013 Q1 2013 resultat på 505 mio. kr. mod 561 mio. kr. i Q1 2012 Resultat pr. aktie faldt fra 4,3 kr. til 4,1 kr. CR blev forbedret fra 90,2 til 89,6 i Q1

Læs mere

Marts 2011. Topdanmarks 2010 resultat

Marts 2011. Topdanmarks 2010 resultat Marts 2011 Topdanmarks 2010 resultat 1 Highlights Q4 2010 Resultat efter skat på 488 mio. kr. (Q4 2009: 337 mio. kr.) CR på 89,2 (Q4 2009: 91,1) Eksklusive afløbsgevinster lå CR på 93,2 (Q4 2009: 94,3)

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2006. Bestyrelsens beretning den 5 maj 2006 1. Et godt år Velkommen til Codans Generalforsamling 2006.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2006. Bestyrelsens beretning den 5 maj 2006 1. Et godt år Velkommen til Codans Generalforsamling 2006. Bestyrelsens beretning den 5 maj 2006 1 Et godt år Velkommen til Codans Generalforsamling 2006. Jeg vil gerne indlede min beretning med at konstatere, at 2005 blev et godt og tilfredsstillende år for Codan.

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S. Formål

Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S. Formål Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Formål Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af gældende regler om aflønning i finansielle virksomheder, herunder Kommissionens

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2007

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2007 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2007 Highlights Q1-Q3 2007: Resultatet efter skat blev på 968 mio. kr. mod 1.167 mio. kr. i Q1-Q3 2006 Præmiefremgang på 0,7 pct. i skade og 11,4 pct. i liv Egenkapitalforrentning

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Highlights 2 1. halvår 2006 : Resultatet efter skat steg fra 436 mio. kr. til 689 mio. kr. Resultat pr. aktie steg fra 21,4 kr. til 35,2 kr. Præmiefremgang på 5,6 pct. i skade

Læs mere

Selskabets aktiekapital er DKK , som er fordelt på aktier á DKK 100,-. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Selskabets aktiekapital er DKK , som er fordelt på aktier á DKK 100,-. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme. Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 05/2008 København, den 13. marts 2008 Der afholdes ordinær generalforsamling i DFDS A/S (CVR-nr. 14194711) den 10. april 2008, kl. 16.00 på Radisson SAS Falconer Hotel

Læs mere

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde Principper for vederlag til Bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S (principperne kan ses og downloades fra Affitechs hjemmeside www.affitech.com) Indledning I henhold til 139 i selskabsloven

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for kvartal 2003

Topdanmarks delårsrapport for kvartal 2003 25. november 2003 Meddelelse nr. 15/2003 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den ureviderede delårsrapport for 1. 3. kvartal 2003. Hovedelementerne er: Overskuddet for perioden januar september 2003

Læs mere

Halvårsregnskab 2000

Halvårsregnskab 2000 Halvårsregnskab 2000 Hovedbegivenheder På trods af forstærkede reserver på 400 mio. kr. blev resultatet 312 mio. kr. i 1. halvår 2000 (1. halvår 1999: 354 mio. kr.) Korrigeret for orkanskader/eureko-gevinst

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Hovedelementerne 1. halvår 2013 Resultat efter skat på 784 mio. kr. mod 846 mio. kr. i 1. halvår 2012 Resultatet pr. aktie var

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 1 3. april 2008 Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 Dagsorden 2 3. april 2008 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag

Læs mere