BETINGELSER FORHANDLER- OG VÆRKSTEDSFORSIKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETINGELSER FORHANDLER- OG VÆRKSTEDSFORSIKRING"

Transkript

1 BETINGELSER FORHANDLER- OG VÆRKSTEDSFORSIKRING 1. Indholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1. Geografisk område 2. Besigtigelse 3. Præmiebetaling 4. Indeksregulering af præmien 5. Præmiens beregning 6. Anden regulering af præmien eller betingsler 7. Flytning og risikoforandring 8. Forsikringens varighed og opsigelse 9. Ejerskifte 10. Krigs-, jordskælvs- og atomskader m.m. 11. Anmeldelse af skader 12. Skadens regulering 2. Fælles for motoransvars- og kaskoforsikring 13. Sikrede person 14. Dækkede køretøjer 15. Forsikringen omfatter 16. Transport af egne køretøjer 17. Undtagen risiko 3. Motoransvarsforsikringen 18. Ansvarsforsikringen dækker 19. Ansvarsforsikringen dækker ikke 20. Regres 21. Skadens regulering 4. Kaskoforsikring 22. Kaskoforsikringen dækker 23. Tilbehør 24. Forsikringssum 25. Selvrisiko 26. Kaskoforsikringen dækker ikke 27. Forsæt, spiritus, førerbevis o. lign. 28. Skadens regulering 5. Ansvarsforsikring for væske- og bundpropskader 29. Sikrede personer 30. Dækkede køretøjer 31. Forsikringen omfatter skader på 32. Hvad dækker forsikringen 33. Forsikringen dækker ikke ansvar for 34. Forsikringssum 35. Selvrisiko 36. Skadens regulering 6. Ansvarsforsikring for behandling og bearbejdning 37. Sikrede personer 38. Dækkede køretøjer 39. Forsikringen omfatter skade på 40. Hvad dækker forsikringen 41. Forsikringen dækker ikke ansvar for 42. Forsikringssum 43. Selvrisiko 44. Skadens regulering 7 Erhvervs- og produktansvarsforsikring 45. Sikrede personer 46. Forsikringssummer 47. Afgrænsning 48. Erhvervsansvar 49. Produktansvar 50. Forsikringen dækker ikke ansvar for 51. Særligt om geografisk område 52. Afværgelse af skade 53. Aftaler om ansvar og erstatning 54. Afgrænsning over for særlige ansvarsforsikringer 55. Forsæt, grov uagtsomhed m.v. 56. Forsikringstid 57. Andre forsikringer med samme risiko 58. Værneting og lovvalg 59. Skadens regulering Ordforklaring Side 1 af 13 Bet FHV, ETU Forsikring A/S

2 AFSNIT 1. GENERELLE BESTEMMELSER Det fremgår af policen, hvilke forsikringer der er tegnet. Forsikringsbetingslser Forsikringsbetinglserne indeholder nogle fagudtryk og ord, i hvilke der ligger en særlig betydning. Selskabet har derfor udarbejdet en ordforklaring, hvori der er redegjort for betydningen af de med * mærkede ord, disse er opstillet i alfabetisk orden efter betingelserne Lovgrundlag For forsikringen gælder forsikringspolicen, forsikringsbetingelserne og lov om forsikringsaftaler i det omfang, loven ikke er fraveget. l. Geografisk område 1.1. Forsikringen dækker alene skader eller ansvar for skader opstået i Danmark i forsikringstiden. Forsikringen dækker ikke skader opstået i Grønland og Færøerne. 2. Besigtigelse 2.1. Selskabet har ret til at besigtige forsikringsstedet for at vurdere risikoforholdene. 3. Præmiebetaling 3.1. Præmien opkræves over giro. Selskabet er berettiget til at få godtgjort porto og eller gebyr sammen med præmiens betaling Giroindbetalingskort udsendes for fornyelsespræmier i måneden før forfaldsdatoen og for andre præmier, så snart disse forfalder, Sidste rettidige indbetaloingsdato fremgår af giroindbetalingskortet. 3.3 Betales præmien ikke til tiden, er forsikringstageren forpligtet til at betale ekspeditionsgebyr for erindringsbrevet. Gebyret opkræves sammen med næste fornyelsespræmie. Konsekvenserne af manglende præmiebetaling fremgår af erindringsbrevet Stempelafgiften betales efter stempellovens regler og opkræves sammen med præmien. 4. Indeksregulering af præmien 4.1. Præmien indeksreguleres hvert år pr. førstkommende forfaldsdato. Indeksreguleringen sker i takt med udviklingen i løntallet eller lignende indeks fra Danmarks statistik, eller lignede institutioner. 5. Præmiens beregning 5.1. Præmien beregnes på grundlag af virksomhedens art samt antal medarbejdere Virksomhedens personale, der alene er beskæftiget med kontor- eller lagerarbejde, Medregnes ikke Ejes virksomheden af mere end en person, beregnes tillæg for det antal, der er mere end en Der skal tegnes forsikring for hvert forsikringssted og for hver virksomhed, som forsikrede ejer. 6. Anden regulering af præmien eller betingelser 6.1. Hvis policens grundpræmie eller forsikringsbetingerser ændres, er såvel forsikringstageren samt ETU berettiget til, med en måneds varsel, at forlange ændringen gennemført Forsikringstageren har ret til at forlange forsikringen ophævet til den pågældende præmieforfaldsdato, dersom denne ikke ønsker at acceptere ETU s krav om forhøjet præmie eller skærpede betingelser, og skriftligt meddele ETU dette, inden pågældende forfaldsdato Bestemmelserne gælder ikke indeksregulering af præmien. 7. Flytning og risikoforandring 7.1. Flyttes virksomheden, eller ting der er omfattet af forsikringen, til anden adresse end den i policen opgivne, skal den nye adresse, senest 14 dage fra adresseændringen, meddeles selskabet. Side 2 af 13 Bet FHV, ETU Forsikring A/S

3 7.2. Ændres antallet af ansatte i virksomheden eller ændrer virksomheden karakter, skal forsikringstageren meddele dette til selskabet senest 14 dage fra ændringen Ændringer af ovennævnte karakter betyder, at vilkårene for forsikringen tillige ændres efter den til enhver tid gældende tarif. 8. Forsikringens varighed og opsigelse 8.1. Forsikringen gælder for 1-årig periode, indtil den af forsikringstageren eller selskabet skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb jf. policens forside Efter enhver anmeldt skade kan forsikringstageren eller selskabet opsige forsikringen skriftligt med 1. måneds varsel inden for 1 måned efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden Stiller selskabet skærpede vilkår for forsikringens fortsættelse skal dette meddeles forsikringstageren skriftligt med 1 måneds varsel Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere de skærpede vilkår, kan denne i en måned efter modtagelsen, opsige forsikringen med 1 måneds varsel. 9. Ejerskifte 9.1. Hvis virksomheden overdrages til ny ejer skal det meddeles selskabet senest 14 dage efter overdragelsen Dør forsikringstageren og sidder dennes ægtefælle i uskiftet bo, løber forsikringerne videre, med mindre den ønskes ændret eller ophævet. Selskabet skal dog have underretning om de ændrede forhold. 10. Krigs-, jordskælvs- og atomskaderm.m. Undtagen fra forsikringen er skader som følge af: 10.1 Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder Jordskælv eller andre naturforstyrelser Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 11. Anmeldelse af skader Når skade indtræffer, skal der snarest gives meddelelse til selskabet Ved røveri eller tyveri eller forsøg herpå samt hærværk, skal forholdet desuden straks anmeldes til politiet. Politiets kvittering for anmeldelsen skal vedlægges skadeanmeldelsen Der må ikke uden selskabets samtykke træffes aftale om erstatningskrav. 12. Skadens regulering Besigtigelse Reparation må ikke påbegyndes eller udføres uden aftale med selskabet eller dettes taksator Nettopriser Skader som kan udbedres på forsikringstagerens eget værksted eller andre værksteder under samme koncern, skal udføres til nettopriser. Ved værksteder under samme koncern forstås firmaer, hvor den bestemmende indflydelse ligger hos samme personkreds Skader som forsikringstageren lader udbedre på andre værksteder, erstattes med det beløb, som forsikringstageren normalt betaler for en sådan reparation Selskabet har ret til at vælge reparatør Merværdiafgift (moms) Merværdiafgift i henfhodl til lov nr. 375 af 18 maj 1994 med senere ændringer, skal betales af sikrede i det omfang, denne kan trække beløbet fra i sit momsregnskab med Told og Skat Momsbeløbet fratrækkes fakturaen Transportomkostninger Er abonnement ikke tegnet hos et redningskorps, betaler selskabet nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste reparationsværksted og ved tyveri tillige nødvendige omkostninger til afhentning af køretøjet. Side 3 af 13 Bet FHV, ETU Forsikring A/S

4 12.5. Partiel skade Skadens størrelse ansættes til det beløb, det vil koste at sætte køretøjet i samme stand som før skaden. Selskabet kan dog vælge mellem en kontant erstatning eller lade køretøjet istandsætte. Selskabet erstatter ikke merudgift ved over- eller natarbejde Total skade Er skaden så stor, at reparationen efter taksators skøn eller toldvæsnets regler ikke kan betale sig, eller bliver køretøjet ved tyveri ikke fundet inden 4 uger efter tyveriets anmeldelse til politiet og skriftlig anmeldelse til selskabet inkl.kvitering fra politiet, ansættes tabet til det beløb et køretøj af tilsvarende fabrikat, type, årgang og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. AFSNIT 2. FÆLLES FOR MOTORANSVARS- OG KASKOFORSIKRING 13. Sikrede personer Forsikringstageren og personer der er ansat hos forsikringstageren Personer til hvem køretøjet vederlagsfrit er overladt til afprøvning med salg for øje. 14. Dækkede køretøjer Motordrevne køretøjer, påhængsvogne og sidevogne. 15. Forsikringen omfatter Kundens køretøjer *Kundekøretøjer der er overgivet forsikringstageren, som led i den på policens forside angivne virksomhed, herunder afhentning fra eller udbringning til kunder, reparatører m.m. samt prøve- og demonstrationskørsel foretaget af forsikringstageren eller dennes ansatte Ovennævnte bestemmelser omfatter også køretøjer, der er solgt af forsikringstageren, men endnu ikke overgivet køberen. Forsikringen omfatter for disse køretøjer dog kun dækning under motoransvars- og kaskoforsikringen og ikke udover 21 dage fra registrerings/salgsdatoen. For ikke-registrerede køretøjer 21 dage fra salgsdatoen Egne køretøjer Uindregistrerede køretøjer som tilhører forsikringstageren selv dog ikke knallerter: Hvis de befinder sig på forsikringsstedet som fremgår af policen Hvis de ikke er eller burde være registreret, Dækket ved særlig lovpligtig ansvarsforsikring eller burde være forsynet med prøvenummerplader, jf. justitsministeriets bestemmelser herom Hvis de alene er beregnet til salg. Det er en betingelse at køretøjerne ikke anvendes til reservedele, salg heraf eller skrotning Køretøjer købt af forsikringstagereren, men fortsat registreret i sælgerens navn. Dog ikke ud over 21 dage fra *risikoens overgang til forsikringstager ETU s normale tegningsregler for krav om montering af GPS gælder også denne forsikring. 16. Transport af egne køretøjer Forsikringen omfatter transport af egne uindregistrerede køretøjer, der sker på forsikringstagerens egen grund i forbindelse med køb, salg og reparation, under forudsætning af, at køretøjet eller redskabet der transporteres i øvrigt er omfattet af forsikringen. 17. Undtagen risiko *Kundekøretøjer (pkt og 15.2.) for hvilket der er tegnet selvstændig ansvars- eller kaskoforsikring. Er skaden ikke dækket af den selvstændige forsikring, dækker nærværende forsikring, i det omfang forsikringstageren kan gøres ansvarlig for skaden Skader, forårsaget af eller reparerede køretøjer, der er eller ville være omfattet af en erhvervsansvars- eller produktansvarsforsikring, eller omfattet af anden forsikring for virksomheden Side 4 af 13 Bet FHV, ETU Forsikring A/S

5 Køretøjer der er eller burde være forsynet med prøvenummerplader. Jf. justitsministeriets bestemmelser herom Køretøjer der anvendes til kørsel, som udover den i policen nævnte virksomhed, tillige tjener andre formål, såsom udleje, udlån, andre forretningskørsel, lystkørsel, transport af varer og personer m.m Afprøvning, der strækker sig ud over *24 timer, betragtes som udlån Ting, bortset fra de under pkt og nævnte køretøjer, der er i varetægt hos forsikringstageren eller hos dennes ansatte, f.eks. til lån, leje, opbevaring, transport eller lignende Køretøjer, for hvilke andre virksomheder eller underleverandører bære risikoen eller kan ifalde ansvar Køretøjer, hvor skaden er sket under kap- og/eller vædeløbskørsel, afprøvning af køretøjer hertil, samt enhver kørsel på bane eller andet til formålet afspærret område. AFSNIT 3. MOTOR ANSVARSFORSIKRING 18. Ansvarsforsikringen dækker Sikredes erstatningsansvar med de i færdselsloven gældende summer for skade forvoldt ved motorkøretøjets brug som køretøj Hvis der er aftalt højere dækningssummer, fremgår dette af policen Ud over dækningssummerne betales pålagte omkostninger og renter op erstatningsbeløbet. 19. Ansvarsforsikringen dækker ikke Skade påført førerens person, førerens og forsikringstagerens ting eller ejendom Skade på tilkoblet køretøj eller påhængsredskab Skade, der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. 20. *Regres Selskabet har regres mod enhver, der efter færdselslovens paragraf 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har selskabet kun regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed jf. færdselslovens paragraf 108, stk Selskabet har regres for skader, som jer indtruffet, medens køretøjet har været udlejet uden fører i strid med justitsministeriets bestemmelser Selskabet har regres mod den, der er ansvarlig for skaden, hvis selskabet har måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen. 21. Skadens regulering Skade opgøres og reguleres efter bestemmelserne i pkt. 12. AFSNIT 4. KASKOFORSIKRING 22. Kaskoforsikringen dækker Enhver skade på det forsikrede køretøj med de i pkt. 26. nævnte undtagelser, samt tab af køretøjet ved tyveri og røveri. Aflåselige køretøjer skal udenfor virksomhedens normale forretningstid beviseligt være aflåst eller hensat på aflåst plads Kaskoforsikringen dækker endvidere *bortkomst. Bortkomst er betinget af, at: Side 5 af 13 Bet FHV, ETU Forsikring A/S

6 Køretøjet er udlånt til af prøvning og demonstration der ikke strækker sig over 24 timer. Låners navn, adresse og gyldigkørekortsnummer, inden tændingsnøglens udlevering, er noteret og kan oplyses. Udlånet ikke sker i strid med justitsministeriets bekendtgørelse om biler, der udlejes uden fører. Ved bortkomst gælder en selvrisiko på 10% af erstatnings- eller reparationsbeløbet, dog minimum kr. 3000, Tilbehør Ud over selve køretøjet omfatter dækningen fastmonteret tilbehør (en elektrisk forbindelse er ikke i sig selv en fastmontering) Ikke-monteret tilbehør og værktøj er dækket, når dette alene kan anvendes i forbindelse med det forsikrede køretøj Mobiltelefoner, benzin, dieselolie og gas betragtes hverken som fastmonteret tilbehør eller som ikkemonteret tilbehør, og er derfor ikke dækket af forsikringen I skadetilfælde kan selskabet vælge at erstatte kontant eller genanskaffe tilsvarende materiel. 24. Forsikringssum Forsikringen dækker indtil et beløb svarende til motorkøretøjets værdi umiddelbart før skaden, dog højst med den på policen nævnte forsikringssum. 25. Selvrisiko Ved fastsættelse af erstatningen gælder en selvrisiko på kr ,- pr. skadesbegivenhed Hvis der er aftalt anden selvrisiko, fremgår dette af policen. 22. Kaskoforsikringen dækker ikke Tyveri og røveri af køretøjet, når dette befinder sig i aflåset lokale, således at tabet er eller ville være omfattet af en for virksomheden tegnet erhvervsløsøreforsikring Brand, eksplosion og lynnedslag, overgået køretøjet, når dette befinder sig inden for lokaler eller grund, hvorover forsikringstageren disponerer, således at tabet er eller ville være omfattet af en for virksomheden tegnet erhvervsløsøreforsikring Slitage eller anden forringelse af køretøjet som følge af brug, herunder rusttæring, lak skader ved stenslag, og ridser i ruder forårsaget af vinduesviskere Fabrikations- og materialefejl, almindelig punktering, og skade der alene opstår i og er begrænset til mekaniske, elektroniske og elektriske dele Forsikringen dækker dog mekaniske, elektroniske skade, når denne er opstået I forbindelse med tyveri, røveri, hærværk eller er sket under transport på eller ved hjælp af andet befordringsmiddel Skader der påføres køretøjet eller dele deraf under og i forbindelse med behandling eller bearbejdning, medmindre skaden er en kørselsskade Skade som følge af kørsel med utilstrækkelig vand eller olie samt skade som følge af frostsprængning Skade på motoren forårsaget ved eksplosion i denne Skade på vare- og lastvogne, der skyldes kørsel med hævet tippelad eller fejlbetjening af tippeladsordningen Har selskabet på andet grundlag end policen måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen, har selskabet *regres for de afholdte udgifter. 27. Fortsæt, spiritus, førerbevis o. lign Følgende skader er endvidere undtaget. Dog er forsikringstageren dækket, dersom han eller den, der på hans vegne leder virksomheden, godtgør at de ikke kendte de omstændigheder, der medfører dækningens bortfald, og at deres ukendskab hertil ikke skyldes grov uagtsomhed Skader forvoldt med forsæt, ved groft uforsvarlig kørsel eller anden form for Side 6 af 13 Bet FHV, ETU Forsikring A/S

7 grov uagtsomhed Skade, forvoldt af en person, der var påvirket af spiritus eller narkotika Tab opstået i forbindelse med politiets eller andre myndigheders beslaglæggelse af køretøjet Skade sket, medens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort. 28. Skadens regulering Skade opgøres og reguleres efter bestemmelserne i pkt Kaskoforsikringen dækker ikke forringelse af køretøjets handelsværdi Kaskoforsikringen dækker ikke udgifter i forbindelse med leje af erstatningskøretøj eller lignende tab For personvogne registreret til privat personkørsel eller skolekørsel, har forsikringstageren ret til en erstatning der svarer til prisen for et tilsvarende fabriksnyt køretøj af samme fabrikat, type og årgang som det beskadigede, samt et tillæg for værdien af det fastmonterede tilbehør, køretøjet måtte være blevet forsynet med efter registreringen hvis: - Skaden sker indenfor det første år efter registreringen. - Det beskadige køretøj var fabriksnyt, da forsikringen blev tegnet eller ændret. - Reparationsomkostningerne overstiger 50% af køretøjets nyværdi (inkl. leveringsomkostninger og fastmonteret tilbehør) på skadestidspunktet. Erstatningen, kan dog ikke overstige den kaskoforsikringssum, der fremgår af policen. Tilsvarende regler gælder for uindregistrerede fabriksnye personvogne. Det skadesramte køretøj tilfalder ETU. AFSNIT 5. ANSVARSFORSIKRING FOR VÆSKE- OG BUNDPROP 29. Sikrede personer Forsikringstageren og personer, der er ansat hos forsikringstageren. 30. Dækkede køretøjer Motordrevne køretøjer, påhængsvogne samt sidevogne. 31. Forsikringen omfatter skade på *Kundekøretøjer der er overgivet forsikringstageren, som led i den på policens forside angivne virksomhed. 32. Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker forsikringstagerens ansvar for skade, der påføres *kundekøretøjer som følge af: Fejlagtig påfyldning af anden væske end forlangt Forglemmelse af påfyldt væske Mangelfuld montering af oliefiltre, Slange- og rørforbindelser, Aftapningspropper eller dæksler i gearkasse, differentiale, motor og køler. 33. Forsikringen dækker ikke ansvar for Skade på køretøj, der opstår eller kan henføres til fejl eller forsømmelse i forbindelse med klargøring til salg inden køretøjets overgivelse til køber Brand og eksplosion, overgået køretøjet når dette befinder sig inden for lokaler eller grund, hvorover forsikringstageren deponerer, således at tabet er eller Side 7 af 13 Bet FHV, ETU Forsikring A/S

8 ville være omfattet af en for virksomheden tegnet løsørebrandforsikring Skade forvoldt med fortsæt eller ved grov uagtsomhed Skade, forvoldt af en person, der var påvirket af spiritus eller narkotika For skade der er undtaget i medfør af pkt og dækker forsikringen dog forsikringstageren, dersom han eller den, der på hans vegne leder virksomheden, godtgør, at de ikke kendte de omstændigheder, der medfører dækningens bortfald, og at dennes ukendskab hertil ikke skyldes grov uagtsomhed. 34. Forsikringssum Forsikringen dækker indtil et beløb svarende til motorkøretøjets værdi umiddelbart før skaden, dog højst med den på policen nævnte forsikringssum. 35. Selvrisiko Ved fastsættelse af erstatningen fælder en selvrisiko på 20% af reparationsbeløbet dog minimum kr ,- for hvert skaderamte køretøj Hvis der er aftalt anden selvrisiko, fremgår dette af policen. 36. Skadens regulering Skade opgøres og reguleres efter bestemmelserne i pkt 12. AFSNIT 6. ANSVARSFORSIKRING FOR BEHANDLING OG BEARBEJDNINGSSKADER 37. Sikrede personer Forsikringstageren og personer der er ansat hos forsikringstageren. 38. Dækkede køretøjer 38.1 Motordrevne køretøjer, påhængsvogne samt sidevogne. 39. Forsikringen omfatter skader på *Kundekøretøjer, der er overgivet forsikringstageren som led i den på policens forside angivne virksomhed. 40. Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker forsikringstagerens ansvar for skade, der påføres *kundekøretøjet eller dele deraf, under eller som følge af behandling eller bearbejdning. 41. Forsikringen dækker ikke ansvar for Skade, der er omfattet af en for køretøjet afgivet garanti Skade, der skyldes tuning med dele, der ikke er godkendt af køretøjets importør Udgifter i forbindelse med reklamationer, der er en følge af manglende eller fejldagtig udmåling, indstilling eller justering Udgifter i forbindelse med reklamationer, der er en følge af, at reparationen ikke har ført til det tilsigtede resultat. Skade på den del der behandles eller bearbejdes dækkes ikke Sker der som følge af en sådan behandling eller bearbejdning skade på andre dele af køretøjet er følgeskaden dækket Skade sket på reservedele sket under eller i forbindelse med isætning eller udskiftning Skade, der er eller ville være dækket efter forsikringsbetingelsernes afsnit 5 (ansvarsforsikring for væske- og bundpropskader) eller efter forsikringsbetingelsernes afsnit 7 (erhvervs- og produktansvarsforsikring). Side 8 af 13 Bet FHV, ETU Forsikring A/S

9 41.7. Skade på køretøj, der opstår eller kan henføres til fejl eller forsømmelse i forbindelse med klargøring til salg inden køretøjets overgivelse til køber Brand og eksplosion, der overgået køretøjet når dette befinder sig inden for lokaler eller grund, hvorover forsikringstageren disponerer, således at tabet er eller ville være omfattet af en for virksomheden tegnet erhvervsløsøreforsikring Skade, forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed Skade, forvoldt af en person, der var påvirket af spiritus eller narkotika Såfremt ansvar for skade er undtaget i medfør af pkt og , dækker forsikringen dog forsikringstageren, dersom han eller den, der op hans vegne leder virksomheden, godtgør, at de ikke kendte de omstændigheder, der medfører dækningens bortfald, og at disses ukendskab hertil ikke skyldes grov uagtsomhed. 42. Forsikringssum Forsikringen dækker indtil et beløb svarende til motorkøretøjets værdi umiddelbart før skaden, dog højst med den på policen nævnte forsikringssum. 43. Selvrisiko 43.1 Ved fastsættelse af erstatningen gælder en selvrisiko på 20% af reparationsbeløbet dog minimum kr ,-, for hver skadesramt køretøj Hvis der er aftalt anden selvrisiko, fremgår dette af policen. 44. Skadens regulering Skader opgøres og reguleres efter bestemmelserne i pkt. 12. AFSNIT 7. ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 45. Sikrede personer Forsikringstageren og personer der er ansat hos forsikringstageren. 46. Forsikringssummer Forsikringssummer Kombineret dækningssum for person og/ Eller tingskade andrager kr ,- pr. forsikringsår, dog max. Kr ,- pr. skadesbegivenhed Ud over ovennævnte forsikringssummer dækker forsikringen rimelige omkostninger, der foranlediges af sikredes forsvar mod krav fra tredjemand. 47. Afgrænsning Hvis erstatningsbeløbene overstiger forsikringssummen, udredes alene den del af omkostningerne, som svarer til forholdet mellem forsikringssum og erstatningsbeløb Der kan ikke indenfor et forsikringsår ydes samlede erstatningsbeløb, der overstiger de i pkt nævnte maksimale dækningssummer Dækningen af erstatningskrav, som efter pkt. 56. er rejst mod sikrede i anledning af skader eller at forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, er for det enkelte kravs vedkommende maksimeret som angivet i pkt For kravene tilsammen er dækningen, selv om kravene rejses over flere forsikringsår, maksimeret til de i pkt nævnte dækningssummer i det år, hvori det første krav af denne art rejses, med fradrag af, hvad der måtte blive udbetalt i anledning af andre i det år rejste krav. 48. Erhvervsansvar Forsikringen dækker Erhvervsansvarsforsikring Sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet person eller ting under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed. Side 9 af 13 Bet FHV, ETU Forsikring A/S

10 Hus-og grundejerforsikring erstatningsansvar der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved Virksomhedens drift Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting Tilhørende forsikringstageren Som sikrede, har til låns, leje, opbevaring afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt, eller sat sig i besiddelse af Som sikrede, har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde behandler eller bearbejde. Omfatter forsikringen ansvarsforsikring for væske- og bundpropskader samt behandling eller bearbejdningsskader, der skaden på det behandlede køretøj dog dækket efter disse bestemmelser Forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt frem eller ikke præsenteres rettidigt Forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejde, herunder jordboring og jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet nedbrydningsarbejde, grundvandssænkning og anden grundvandsregulering Forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer Forårsaget ved arbejde på bygninger eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift, i form af: - Byggearbejde (nybygning, ombygning tilbygning m.v.) hvad enten de udføres af sikrede eller andre. - Jord-, vand- eller nedbrydnigsarbejde Som nævnt i pkt og sådanne Arbejder udført af andre end sikrede Forureningsansvar Forsikringen dækker kun ansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand fra den sikredes virksomhed, fra virksomhedens affaldsdepoter eller fra virksomhedens bortskaffelse af spild-, overskuds- eller affaldsprodukter samt derved forvoldt skade på person eller ting, hvis skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en fælge af, at sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller tilsvarende som følge af udledning gennem, eller til disse, anses for en forureningsskade og dækkes kun med de i pkt angivne begrænsninger Ved enhver dækningsberettiget skade er der en selvrisiko på 10% af skadens samlede omfang, dog mindst kr , Den maksimale dækningssum under forureningsansvaret udgør kr , Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, med mindre dette er en følge af en af forsikringendækket person- eller tingskade Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder *punitive damages. 49. Produktansvar Forsikringen dækker Forsikringen dækker ansvar for skade, der ved kørselsuheld eller brand forvoldes af eller op *kunekøretøjer, når skaden efter køretøjets aflevering til dets ejer opstår som følge af ikke kontraktmæssige egenskaber ved arbejdspræstationer, der yndes af sikrede i forblindelse med reparation, service og lignende arbejde Forsikringen dækker tillige ansvar for skade, der er en følge af mangler eller andre ikke kontraktmæssige egenskaber ved produkter (dog ikke produkter fremtillelt af sikrede), der forhandles som et naturligt led i virksomheden som automobilforhandler, autoværksted og/eller servicestation/detailforretning. Side 10 af 13 Bet FHV, ETU Forsikring A/S

11 Dækningen omfatter ikke produkter leveret eller ydelser præsenteret uden for Danmark. Forsikringen dækker ikke følgende formuetab, selv om de er en følge af forsikringen dækket person- eller tingskade: 50. Forsikringen dækker ikke ansvar for Skade på selve produktet eller ydelsen Skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes ved driften af luftfartøj, og som er medvirkende årsag enten til havari af luftfartøj eller fremkaldelse af fare herfor Skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes til off-shore -installationer, og som er medvirkende årsag enten til havari af sådan installation eller fremkaldelse af fare herfor Skade på tin tilhørende forsikringstageren Skade på ting, som sikrede, har i sin varetægt mv. som anført i pkt Anden skade end de i pkt nævnte ting, som sikrede, har optaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde behandle eller bearbejde, hvad enten skaden sker under hvervets udførelse, eller skaden sker efter hvervets udførelse som følge af dette. Omfatter forsikringen ansvarsforsikring for væske- og bundpropskader samt behandling-og bearbejdningsskader, er skaden på det behandlede køretøj dog dækket efter disse bestemmelser Skade på ting forårsaget af sikredes jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m.v. som anført i pkt Skade på ting forårsaget af sikredes brug af sprængstoffer Skade sket i forblindelse med salg af benzin, olie og gas til forbrugere, se dog pkt Endvidere dækker forsikringen ikke ansvar for formuetab, som ikke er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe lignende foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser Driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab. Dog dækkes disse tab, såfremt de er en følge af skade på de under pkt omfattede køretøjer Bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder *punitive dmages. 51. Særlig om geografisk område Forsikringen dækker skade, som er sket inden for det i pkt. 1. angivne geografiske område Skade omfattet af pkt. 49., som er sket uden for det i pkt.1. angivne geografiske område, dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af et produkt eller en ydelse, som i uændret stand, i forarbejdet stand eller som bestanddel af andre produkter eller ydelser er bragt i underfor det i pkt. 1. angivne geografiske område Enten ikke-erhvervsmæssigt, privat øjemed Eller i erhvervsmæssigt øjemed, uden at sikrede havde eller burde have kendskab hertil Udenfor Danmark dækkes ansvar for skade sket under rejse eller midlertidig ophold i forbindelse hermed, når skaden ikke skyldes sikredes arrangement af eller deltagelse i udstilling, udførelse af monteringsarbejder, betjening af maskiner eller maskinelle anlæg eller anden deltagelse i produktionsprocesser 52. Afværgelse af skade Forsikringen dækker ikke skade, hvis indtræden sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at afværge Side 11 af 13 Bet FHV, ETU Forsikring A/S

12 52.2. Opstår der en umiddelbar fare for, at en skade omfattet af forsikringen vil indtræde, dækker forsikringen med indtil kr ,- de udgifter og tab, som er forbundet med foretagelsen af de til farens afværgelse nødvendige foranstaltninger, hvad enten vedkommende foranstaltning træffes af sikre de eller af en tredjemand, over for hvem sikrede er ansvarlig For så vidt angår afværgelse af fare for indtræden af en pkt. 49. omfattet skade, dækker forsikringen dog ikke udgifter eller tab forbundet med foretagelse af foranstaltninger som nævnt i pkt selvom de foretages med henblik på afværgelse af fare Det samme gælder udgifter eller tab, som er forbundet med en undersøgelse af, om et produkt eller en ydelse er defekt, eller om der foreligger fare som anført i pkt eller som er en følge af, at et defekt produkt eller en defekt ydelse ikke kan anvendes. 53. Aftaler om ansvar og erstatning Forsikringen dækker ikke ansvar, som følge af en tilsagn fra sikrede, om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end hvad følger af almindelige erstatningsregler. 54. Afgrænsning over for særlige ansvarsforsikringer Forsikringen dækker ikke ansvar for Skade forvoldt ved sikredes benyttelse af motordrevet køretøj. Såfremt der er tegnet motorkøretøjsforsikring for sådant køretøj, dækker nærværende forsikring på disse forsikringsbetingelser det ansvar, der ikke omfattes af motorkøretøjsforsikringen Skade forvoldt ved sikredes benyttelse af søfartøj Skade forvoldt af sikredes hund Skade forvoldt af sikrede som jæger i det omfang sådant ansvar dækkes af jagtforsikringen Nuklear skade som defineret i paragraf 1 i lov om erstatning for atomskader. 55. Fortsæt, grov uagtsomhed m.m Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af sikrede med forsæt eller under påvirkning af spiritus eller narkotika Forsikringen dækker ikke ansvar for skade omfattet af pkt. 48. (erhvervsansvar) på ting, når skaden skyldes sikredes grove tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger Forsikringen dækker ikke ansvar for skade omfattet af pkt. 49. (produktansvar) såfremt: Skaden kan henføres til et groft uforsvarligt forhold i forblindelse med ledelsen af virksomheden, Forsikringstageren eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, var vidende om eller alene af grov uagtsomhed var uvidende om, at vedkommende produkt eller ydelser var defekt, eller har hidført en sådan defekt med forsæt Skaden skyldes, at der forsætlig eller groft uagtsomt er givet urigtige oplysninger om anvendeligheden af vedkommende produkt eller ydelse, uanset formen for en sådan oplysning. 56. Forsikringstid 56,1, Forsikringen dækker ansvar for skade konstateret i forsikringstiden, uanset på hvilket tidspunkt det ansvarspådragende forhold har fundet sted Ansvar for skade, som anmeldes senere end 2 år efter forsikringens ophør, dækkes ikke. 57. Andre forsikringer med samme risiko I det omfang, der er tegnet enspeciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andet Side 12 af 13 Bet FHV, ETU Forsikring A/S

13 steds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold. 58. Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. 59. Skadens regulering Skade på kundens køretøjer opgøres og reguleres efter bestemmelserne i pkt. 12. ORDFORKLARING Bortkomst. Som bortkomst anses overladelse af køretøjet til anden person, der derefter forsvinder med køretøjet, uden at der foreligger tyveri eller røveri. Kundekøretøjer. I forsikringsbetingelsernes pkt , 15.2., 31.1., 32.1., 39.1., 40.1., , afgrænses dækningen til at omfatte skade på køretøjer, der tilhører kunder. Som køretøjer, der tilhører forsikringstagerens kunder, betragtes ikke køretøjer, som ejes af et firma, hvor den bestemmende indflydelse ligger hos samme personkreds som hos forsikringstageren. Punitive damage Beløb som i visse lande tilkendes skadelidte ud over den umiddelbare kompensation for et tab. Punitive damage tilkendes ikke i Danmark. Regres. Regres vil sige, at selskabet har ret til at kræve udbetalte erstatningsbeløb tilbagebetalt. Risikoens overgang. Risikoen til køberen ved aftalens indgåelse eller ved den faktiske overgivelse til køber. 24 timer. Udlån må maksimalt strække sig over 24 timer. I det omfang skaden sker inden for 24 timer, men udlåns perioden er længere end 24 timer, er skaden ikke dækningsberettiget. Side 13 af 13 Bet FHV, ETU Forsikring A/S

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr. 061-17 Almindelige forsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar. Oktober 1999 For forsikringen gælder reglerne i lov

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forhandler/ værksted forsikring

Forhandler/ værksted forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Forhandler/ værksted forsikring Forsikringsbetingelser R309 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 6 Motoransvar afsnit 16-19 Side 7 Motorkasko

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvar

Kombineret erhvervs- og produktansvar Kombineret erhvervs- og produktansvar For forsikringen gælder Forsikringsaftaleloven, for så vidt denne ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Dækning efter de almindelige

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring nr

Erhvervsansvarsforsikring nr Love og vedtægter Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Pkt. Indhold Side 1.0 De sikrede... 1 2.0 Dækket risiko... 1 3.0 Skader forvoldt af produkter

Læs mere

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01 TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring Forsikringsvilkår TE-FV-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækkes 2. Forsikringen omfatter 3. Fællesvilkår for Forhandler- og vækstedsforsikringen

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-11 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING For forsikringen gælder reglerne

Læs mere

Vilkår for. Erhvervs- og produktansvars - forsikring

Vilkår for. Erhvervs- og produktansvars - forsikring Vilkår for Erhvervs- og produktansvars - forsikring 3359-7 Januar 1999 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. Indhold

Læs mere

Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID

Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID Fælles vilkår 1 Forsikringens omfang 1.1 Hvem dækkes Forsikringen dækker forsikringstageren, personer, der er ansat hos denne, samt personer, til hvem køretøjet med salg for øje er overladt vederlagsfrit

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

Forhandler- og værksted. Forsikringsbetingelser

Forhandler- og værksted. Forsikringsbetingelser Forhandler- og værksted Forsikringsbetingelser 1116001 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser afsnit 1-12 Side 3 2. Fælles for motoransvars-og kaskoforsikring afsnit 13-17 Side

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsvilkår nr. 550.5 Erhvervsansvarsforsikring Almindelige forsikringsvilkår i tilslutning til gældende Lov om forsikringsaftaler Dækningsomfang (jf. policen): Erhvervsansvar (punkt 1, 3-7) Forureningsansvar

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86

Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86 Forsikringsbetingelser for Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86 Almindelige betingelser for Erhvervsansvarsforsikring Februar 2000 Love og vedtægter Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forhandler/ værksted. Forsikringsbetingelser R

Forhandler/ værksted. Forsikringsbetingelser R Forhandler/ værksted Forsikringsbetingelser R309 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Motoransvar afsnit 16-19 Side 6 3. Motorkasko afsnit 20-23 Side

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Forhandler- og Værkstedsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Forhandler- og Værkstedsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Forhandler- og Værkstedsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Almindelige forsikringsbetingelser Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdet mellem parterne er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Vilkår for Forhandler- og værkstedsforsikring

Vilkår for Forhandler- og værkstedsforsikring Vilkår for Forhandler- og værkstedsforsikring Motoransvarsforsikring, Kaskoforsikring, Erhvervsansvarsforsikring, Erhvervsansvarsforsikring - udvidet dækning, Produktansvarsforsikring og Væskeforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dækningsomfang: Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringens omfang

Dækningsomfang: Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringens omfang Forhandler- og Værkstedsforsikring Dækningsomfang: Ansvars- og Kaskoforsikring (1.1. - 1.6.4. og 2.1. - 3.2.7.) Forsikringsbetingelser nr. 897-33 September 1992 Væske- og Bundpropforsikring (1.7. - 1.7.3.

Læs mere

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4 FORSIKRINGSVILKÅR FOR MILJØFORSIKRING 6480-3 Side Kapitel 1 - Definitioner 2 1. Forsikringstager, forsikret virksomhed, de sikrede 2 2. Forurening og miljøskade 2 3. Forsikringsstedet 2 Kapitel 2 - Dækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FORHANDLER OG VÆRKSTEDS FORSIKRING INKL. ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR

FORSIKRINGSBETINGELSER FORHANDLER OG VÆRKSTEDS FORSIKRING INKL. ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Hvem er sikret... 3 3. Præmiens beregning... 3 4. Præmiens betaling... 3 5. Indeksregulering... 3 6. Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges...

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere