Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015"

Transkript

1 Rebild kommune VINTERTJENESTE Udbudsbetingelser Juni 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD Egnethedsvurdering og udvælgelse Tildeling Alternative tilbud og øvrige krav Kontrolbud Tilbudsfasen Tilbudsafgivelse GRUNDLAG FOR ENTREPRENØRENS TILBUD OG ARBEJDETS UDFØRELSE8 3.1 Fast pris og dennes betaling Dokumenter Tider og tidsfrister Bod Regnefejl i entreprenørens tilbud Ændringer i opgaven Sikkerhedsstillelse Forsikring Ansvar Kontraktændringer Ophævelse ved væsentlige ændringer

3 1. ORIENTERING Med nærværende betingelser udbydes udførelse af vintertjeneste på Rebild kommunes vejnet, for perioden 15. oktober 2015 til 15. april 2019 med mulighed for forlængelse i yderligere 2 gange 1 sæson. Vintertjenesten omfatter glatførebekæmpelse og snerydning på ca. 642 km kommuneveje, herunder parkeringspladser, buslommer o.l. Udbuddet omfatter i alt 19 entrepriser, fordelt som: Entreprise 1-4 omfatter præventiv glatførebekæmpelse og snerydning på landet med lastbil (vinterklasse 1) Entreprise 5-8 omfatter glatførebekæmpelse efter konstateret glatføre og snerydning på landet med lastbil. (vinterklasse 2) Entreprise 9-11 omfatter snerydning på landet med lastbil (vinterklasse 1) Entreprise omfatter snerydning på landet med lastbil (vinterklasse 2) Entreprise 15 omfatter snerydning i byområde med 3 traktorer. (vinterklasse 4) Entreprise omfatter snerydning med traktor på landet (vinterklasse 2) Hver rute køres af et køretøj og udgør en entreprise. 1 byrute kører med 3 køretøjer under en entreprise. Ruternes beliggenhed og sammensætning fremgår af rutekortene. Rebild Kommune leverer salt og stiller salt og sneplov til rådighed til lastbiler på landruterne. Entreprenøren skal selv stille med sneplov til traktorentrepriserne på kørebanen. Entreprenør skal selv stille med alt materiel til gummigeder. Gummigeder skal være monteret med snekæder. Entreprenøren skal selv levere beslag mm. for montering af Rebild Kommunes udstyr til lastbiler. Entreprenøren skal i sit tilbud anføre omfang af mandskab og materiel, der tilbydes til løsning af opgaven. Ved ekstraordinære situationer med glatføre udføres der også saltning af klasse 4-veje, hvor der ikke som udgangspunkt glatførebekæmpes. Ved kraftigt snefald deles alle saltruter hver i 2 ruter, til i alt 16 sne ruter med lastbiler, samt 4 ruter med traktorer. 2

4 Glatførebekæmpelse udføres som udgangspunkt med befugtet salt, dog i ganske enkelte tilfælde med salt- / grusblanding. Rebild kommune leverer salt og salt- / grus blanding samt saltlage. Vintertjenesten skal kunne udføres på alle tidspunkter af døgnet alle ugens dage. Ordregiver er: Rebild Kommune Center Plan, By og Vej Hobrovej Støvring 2. BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD Vintertjenesten udbydes i henhold til EU udbudsdirektivet som offentligt udbud og offentliggøres i EU-Tidende (TED). Da udbuddet er omfattet af udbudsdirektivet er Rebild Kommune forpligtet til at følge en række formelle regler og procedurer i forbindelse med udbudsforretningen. Dette skal ske for at sikre ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsprocessen. Udbuddet er opdelt i de 19 entrepriser, der er nævnt i afsnit 1. Der kan afgives tilbud på en enkelt eller flere entrepriser. Ved tilbudsafgivelsen skal der udfyldes en tilbudsliste samt et oplysningsskema for hver enkelt entreprise. Entreprenørerne kan ikke tilbyde kombinationsrabat, der forudsætter at entreprenøren tildeles et bestemt antal entrepriser. Entreprenørerne skal derfor give et separat tilbud på hver enkelt entreprise, og tilbuddet må ikke forudsætte, at entreprenøren får tildelt flere entrepriser. Såfremt entreprenøren afgiver tilbud på flere entrepriser end han har materiel til at overtage, skal han angive det maksimale antal entrepriser, der ønskes overdraget i det pågældende felt på tilbudslistens forside. 2.1 Egnethedsvurdering og udvælgelse For at kunne deltage i udbuddet og få overdraget en entreprise skal entreprenøren i forbindelse med tilbudsafgivelsen dokumentere, at entreprenøren er egnet til at udføre opgaven. Dette sker ved at entreprenøren giver følgende oplysninger sammen med sit tilbud: Personlige forhold Entreprenører på entrepriserne 1 til 14 (lastbiler til salt-/grusspredning) skal anføre Færdselsstyrelsen ID-nummer samt antal Tilladelser til godskørsel på oplysningsbilag for hvert materiel. Entreprenøren skal dokumentere sin optagelse i Det Centrale Virksomhedsregister, ved at anføre sit CVR-nummer på oplysningsbilag for hvert materiel 3

5 (Vedlagt som bilag 1-3). Udenlandske entreprenører skal anføre tilsvarende oplysninger. Entreprenøren skal vedlægge udfyldt erklæring om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (Vedlagt som bilag 4). Teknisk og/eller faglig formåen Entreprenøren skal vedlægge dokumentation for materiellets egnethed til den tilbudte opgave (Ved udfyldt oplysningsbilag for hvert materiel), herunder at lastbil er forsynet med mindst EURO-3 motor eller bedre. Dokumentation for personalets uddannelse og erfaring (ved udfyldt oplysningsbilag for hvert materiel). Personalet skal opfylde de uddannelseskrav, der fremgår af Vilkår pkt Tildeling Tildelingskriteriet er laveste pris. Rebild kommune vil således vælge de tilbud der set under ét for alle entrepriser udgør den laveste pris for ordregiver. Idet der kan afgives tilbud på flere entrepriser end tilbudsgiverne har kapacitet til, sker tildelingen således: 1. Entrepriser med kun et tilbud. Hvis der kun er et bud på en eller flere entrepriser, tildeles disse entrepriser først under iagttagelse af den oplyste kapacitet for hver enkelt tilbudsgiver. Tildelingsrækkefølgen er den rækkefølge som entrepriserne er oplistet i disse betingelser. Tilbud med lastbiler, kombikørsel på klasse 1 veje tildeles således først. 2. Entrepriser med flere tilbud. Entrepriserne tildeles efterfølgende i den rækkefølge, hvor prisforskellen mellem lavest bud og næstlavest bud er størst, igen under iagttagelse af den oplyste kapacitet for hver enkelt tilbudsgiver. Tildelingsrækkefølgen er den rækkefølge som entrepriserne er oplistet i disse betingelser. Tilbud med lastbiler, kombikørsel på klasse 1 veje tildeles således først. Ved enslydende priser er tildelingsrækkefølgen som entrepriserne er oplistet i disse. Resultat af tildelingen. Hvor der er flere bud på samme entreprise, tildeles entreprisen således ikke i alle tilfælde, tilbuddet med den laveste pris. 4

6 Ved ovennævnte metode vælges den kombination, der samlet set giver den laveste pris sum for alle entrepriserne for Rebild kommune med hensyntagen til den tilbudte kapacitet og den nævnte tildelingsrækkefølge. Rebild Kommunes vurdering og behandling af indkomne tilbud påregnes gennemført således, at tilbudsgiverne senest 21. august 2015 vil modtage orientering om tilbuddet kan accepteres eller ikke. 2.3 Alternative tilbud og øvrige krav Alternative tilbud modtages ikke. Generelle krav til materiel, udkaldstid og uddannelse er anført i Vilkår. Specielle krav er supplerende anført i tilbudslisten. Tilbud der ikke opfylder kravene som anført i Vilkår og specielle krav som anført på tilbudslisterne (TBL) vil ikke indgå i evalueringen af tilbuddene. Tilbudsgiver skal udføre den udbudte opgave selv. Der kan således ikke anvendes underentreprenører. Tilbud med øvrige maskintyper (gummiged, rendegraver etc.) hvor der på tilbudslisten er anført tilbud med traktor til snerydning på kørebane, vil ikke indgå i evalueringen af tilbuddene. Dokumentation for, at entreprenøren kan påbegynde saltning eller snerydning senest 45 min. efter udkald. Dokumentationen kan består i, at entreprenør oplyser personalets korteste køreafstand (køretid) fra hjem til et punkt på den pågældende rute. Samtidig skal entreprenøren oplyse, hvor lastbilen, traktoren eller saltsprederen er placeret (eksempelvis om materiellet er placeret ved personalets hjem eller hos entreprenøren.) Det er et krav, at personalets samlet må køre maksimalt 30 km fra hjem/opholdssted til ruten. Rebild Kommune er efter udbudsreglerne berettigede til at afvise tilbud med forbehold og er forpligtede til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor væsentlige elementer i udbudsmaterialet. Forbehold, der ikke er væsentlige, skal prissættes, og kan der ikke ske prissætning af forbeholdet på forsvarlig vis, er Rebild Kommune forpligtet til at afvise tilbuddet. Tilbudsgiverne bør derfor undgå at tage forbehold overfor udbudsmaterialet. Rebild Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos leverandøren af de udbudte ydelser. Den vindende tilbudsgiver skal derfor påtage sig følgende arbejdsklausul. Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte som entreprenøren beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn og ansættelses- 5

7 forhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres. Rebild Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Entreprenøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra egne arbejdstagere. Dokumentationen skal være Rebild Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Entreprenøren skal endvidere på kommunens opfordring dokumentere at denne er registreret i relevante registre som fx Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og E-indkomst registeret. 2.4 Kontrolbud Der afgives ikke kontrolbud. 2.5 Tilbudsfasen Al henvendelse vedr. dette tilbud skal rettes til følgende adresse: Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej Støvring Dorte Munk Nielsen Seneste frist for modtagelse af spørgsmål om tilbud på udførelse af vintervedligeholdelse i Rebild Kommune er onsdag den 10. august 2015, kl Spørgsmål modtages kun på . Der holdes ferie i uge 28, 29 og 30, og man vil derfor ikke kunne få svar på spørgsmål i denne periode. De stillede spørgsmål og svar kan ses på Rebild Kommunes hjemmeside hurtigst muligt efter modtagelse og besvares senest den. 11. august Det forudsættes, at de bydende inden tilbud afgives har gjort sig bekendt med arbejdets omfang og forholdene på stedet for arbejdets udførelse. 6

8 2.6 Tilbudsafgivelse Tilbudsgiverne skal ved tilbudsafgivelsen udfylde tilbudssamlelisten og de underliggende tilbudslister for hver entreprise, der ønskes afgivet tilbud på. Tilbudsgiver skal vedlægge et oplysningsskema for hver lastbil, traktor eller gummiged, der afgives tilbud for, samt erklæring om ubetalt forfalden gæld. Alle tilbudslister og oplysningsskemaer skal være udfyldt i deres helhed. Tilbudslisterne udleveres på regneark. Rebild kommune har indarbejdet regnefunktioner i regnearket, men påtager sig ikke ansvaret for disse funktioner. Tilbud skal afleveres i 2 eksemplarer inkl. bilag i en lukket rød kuvert, som kan rekvireres hos Dorte Munk Nielsen, , mail: Den røde kuvert skal tydeligt være markeret med Tilbud på Vintertjeneste 2015 og påført afsender og telefonnummer. Alle bilag skal mærkes med firmanavn. Det modtages ikke telefax eller elektronisk afgivne tilbud. Tilbuddet SKAL ENTEN afleveres personligt i receptionen på rådhuset i Støvring senest mandag den 17. august 2015 kl ELLER afleveres i byrådssalen i Støvring, mandag den 17. august 2015, mellem og Tilbud, der ikke er Rebild Kommune i hænde rettidigt, vil ikke komme i betragtning. Licitationen afholdes mandag den 17. august 2015 kl i Byrådssalen, Hobrovej 110, 9530 Støvring, hvor tilbuddene åbnes under overværelse af de bydende eller deres repræsentanter, der måtte være til stede. Kun tilbudssummen og eventuelle forbehold læses op. Tilbudsgiveren skal ved afgivelse af tilbud anføre nr. og dato på de, på Rebild Kommunes hjemmeside, offentliggjorte rettelsesblade. Vedståelsesfristen er 50 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiverne skal udfylde hele tilbudslisten og vedlægge alle ønskede bilag. Tilbuddene er bindende efter ovenstående angivne tidspunkt for tilbudsafgivelse og kan ikke forlanges tilbageleveret hverken i åbent eller uåbent stand. Såfremt der ikke modtages et tilstrækkeligt antal tilbud til at sikre konkurrence eller prisen for den enkelte entreprise anses for urimelig høj, forbeholder Rebild kommune sig ret til at lade én eller flere af de udbudte entrepriser udgå. 7

9 3. GRUNDLAG FOR ENTREPRENØRENS TILBUD OG ARBEJDETS UDFØRELSE Disse betingelser med tilhørende Vilkår samt tilbuds- og afregningsgrundlag er supplerende betingelser og vilkår til Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB Fast pris og dennes betaling Arbejdet er udbudt til fast pris og tid, med en fastprisperiode til 1. oktober Principperne for prisregulering fremgår af Tilbuds- og afregningsgrundlaget. Principper for afregning fremgår ligeledes af Tilbuds- og afregningsgrundlaget. 3.2 Dokumenter For tilbudsafgivelse på vintertjenesten gælder i den angivne rækkefølge: a) Eventuelle rettelsesblade udsendt via Rebild Kommunes hjemmeside. b) Tilbudslisten med tilhørende bilag c) Oplysningsskema om entreprenørens materiel og chauffører. d) Nærværende betingelser. e) Vilkår Vintertjeneste med lastbil, traktor og gummiged f) Instruks for lastbil, traktor og gummiged g) Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG for Vintertjeneste med lastbil og traktor) h) Rutekort samt rutelængder i) Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, Boligministeriet, december 1992 (AB 92) j) Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m. Vejregelrådet, oktober fTillidsmandssystemer%2fVejregler%2fAnlaegsplanlaegning%2fFaerds elsregulering%2fvejarbejder%2f&docid=vd-anlaeg-afmaerkning full 3.3 Tider og tidsfrister Entrepriserne kan påregnes overdraget senest den 15. september 2015, med en kontraktperiode fra den 15. oktober 2015 til den 15. april Rebild kommune har ret til at forlænge kontrakten med indtil 2 x 1 år. Evt. forlængelse vil blive meddelt entreprenøren senest 1. juni i året for kontraktens udløb. Arbejdet gennemføres indenfor beredskabsperioden, der som udgangspunkt strækker sig fra 15. oktober til 15. april det efterfølgende år. Rebild Kommune forbeholder sig endvidere ret til at ændre beredskabsperioden fra 6 måneder til 7 måneder 1. oktober til 30. april. 8

10 Entreprenøren skal hvert år inden beredskabsperiodens start have klargjort sit materiel, (prøve)monteret vintermateriellet og fået køretøj med monteret materiel besigtiget og godkendt af Rebild Kommune. Al materiel skal forblive i funktionsdygtig stand til udløb af beredskabsperioden. Første år af entreprisen er der mobilisering umiddelbart efter kontraktindgåelse, hvori entreprenøren skal have besigtiget og klargjort sit materiel og (prøve)monteret Rebild kommunes materiel. Entreprenøren skal senest 15 dage før beredskabsperiodens start have afleveret opdaterede skemaer om materiel og chauffører. Entreprenøren skal møde klar til arbejde, indenfor de tidsfrister der er anført i Vilkår for de enkelte entrepriser. Entreprenøren skal igangsætte arbejdet på standardruten indenfor de i Vilkår anførte tidsfrister. Entreprenøren skal bemande entreprisen således at dette er muligt hver gang jf. Vilkår pkt Bod Ved entreprenørens overskridelse af tidsfrister eller sikkerhedsbestemmelser betales bod pr. køretøj, der ikke overholder tidsfristerne eller bestemmelserne. Der betales bod pr. påbegyndt uge på kr : Ved overskridelse af frist for klargøring og besigtigelse af materiel ved beredskabsperiodens start. Ved undladelse af opretholdelse af materiellet i funktionsdygtig stand i hele beredskabsperioden. Der betales bod pr. påbegyndt uge på kr Ved overskridelser af frist for fremsendelse af skema med oplysninger om personale, materiel m.m. Ved manglende overholdelse af sikkerheden i forbindelse med arbejdets udførelse, herunder de bestemmelser der er angivet under sikkerheds- og betjeningsinstrukser i instruksdelen betales bod på kr. 5000,- Der betales bod for overskridelse af udkaldsfrist pr. gang, baseret på timeprisen for det relevante arbejde: 3-30 min. 1* timepris min. 3* timepris Udover 60 min. 5* timepris Udeblivelse 10* timepris 9

11 Ved udeblivelse kan Rebild kommune udover at opkræve bod lade arbejdet udføre for entreprenørens regning, således at Rebild kommune holdes skadesløs. Gentagen forsinkelse eller udeblivelse behandles som kontraktbrud ligesom gentagne konstaterede mangler ved arbejdets udførelse, jf. Vilkår pkt. 4.2 behandles som kontraktbrud. Det betragtes som udeblivelse såfremt entreprenøren uden at der er meddelt/aftalt med Rebild kommune undlader at stille med det aftalte mandskab og materiel inden for den i Vilkår punkt 3.4 beskrevne udkaldsfrist. Bodskravet bortfalder i de tilfælde, hvor entreprenøren ved omgående meddelelse til vintervagten kan dokumentere at overskridelsen af tidsfristen skyldes usædvanlige udefrakommende forhold, eksempelvis materielnedbrud i form af punktering. 3.5 Regnefejl i entreprenørens tilbud Ved regnefejl i entreprenørens tilbud skal tilbudslistens priser korrigeres på en måde, der kan godkendes af Rebild kommune, således at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med tilbudslistens sum pr. entreprise. Der kan dog kun rettes i tilbudslisten i det omfang, det er i overensstemmelse med udbudsreglerne. 3.6 Ændringer i opgaven Rebild kommune forbeholder sig ret til at ændre udstrækningen af de enkelte entrepriser. Retningslinier ved ændringer i opgaven fremgår af TAG. 3.7 Overdragelse af rettigheder og forpligtigelser Der accepteres ikke underentreprenører. 3.8 Sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen udgør 10 % af den årlige tilbudssum. Sikkerhedsstillelsen indestår til ansvarsperiodens ophør. Der skal ikke stilles sikkerhed for entrepriser med en årlig tilbudssum på kr og derunder. 3.9 Forsikring Entreprenøren skal i hele kontraktperioden have erhvervsansvarsforsikring til dækning af entreprenørens ansvar. Forsikringen skal være påtegnet, således at denne også dækker skader på ting som forsikrede, har i sin varetægt under bearbejdning eller behandling samt skade som følge at brug af motorredskaber/motorkøretøjer, der ikke er registreringspligtige og dermed ikke er dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring. Entreprenørens forsikring skal dække Skader på 3. part ved kørsel med Rebild kommunes materiel samt skader på ordregivers materiel og på eget materiel, som følge af evt. skader ved entreprisens udførelse 10

12 Entreprenørens ansvarsforsikring skal dække op til kr ,- ved personskade og kr ,- ved tingskade pr. forsikringsbegivenhed. Entreprenøren skal varetage al sagsbehandling angående skadesanmeldelse m.v. Entreprenøren skal under hele kontraktperioden have tegnet ansvars- og ulykkesforsikring for sit mandskab. Derudover skal entreprenøren tegne en kaskoforsikring der dækker enhver skade på det af Rebild Kommune udleverede materiel i perioden fra afhentning til aflevering af materiellet. Genanskaffelsesværdien af ordregivers materiel, der skal være omfattet af forsikringen er: Saltspreder kr Lastbilplov kr Ansvar Entreprenøren har ansvaret for at vintermateriellet, sikkerhedsudstyret og afmærkningsmateriellet er monteret forsvarligt og efter gældende regler på køretøjet. Entreprenøren er endvidere ansvarlig for enhver skade, som sker under arbejdets udførelse, samt for eventuelle skader på Rebild kommunes materiel under entreprenørens varetægt, herunder ved opbevaring af Rebild kommunes materiel på egen plads. Entreprenøren er i øvrigt forpligtet til at overholde lovgivningen og alle myndighedskrav, der er gældende for arbejdets udførelse og drift af entreprenørens virksomhed, ligesom det fulde ansvar efter arbejdsmiljøloven for det beskæftigede personale påhviler entreprenøren. Entreprenøren indestår for at modtagne nøgler og andet fortroligt og personligt tilbehør, som anvendes i forbindelse med opgavens løsning, anvendes og opbevares under betryggende forhold. Rebild kommunes eventuelle krav mod entreprenøren vedrørende det udlånte materiel ophører 3 måneder efter entreprisens afslutning, med mindre Rebild kommune inden da har fremsat skriftligt krav mod entreprenøren. Alt materiel m. m. udleveret af Rebild Kommune forbliver Rebild Kommuners ejendom. Rebild Kommunes vintermateriel må kun benyttes i forbindelse med udførelse af vintervedligeholdelsesopgaver for Rebild Kommune Kontraktændringer Rebild Kommune kan i kontraktperioden forlange ændringer i arbejdets udførelse, omfang og leveringstidspunkt udover kontraktens rammer, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser, og det er i overensstemmelse med udbudsreglerne. Dette kan ske på kommunens egen foranledning eller grundet ændringer i lovgrundlag, regler eller regulativer. 11

13 Entreprenøren skal efterkomme sådanne anvisninger. Hvis ændringerne har væsentlig betydning for kontrakten optages der forhandling herom jf. tilbuds- og afregningsgrundlaget Ophævelse ved væsentlige ændringer For de i pkt. 3.11, Kontraktændringer, anførte tilfælde hvor forhandling om kontraktændringer ikke har resulteret i en aftale, har Rebild Kommune ret til at ophæve kontrakten eller dele af denne. Ophævelse af kontrakten på dette grundlag kan tidligst ske med virkning fra 15. oktober

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012 Vintertjeneste August 2012 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_1_BUT_Odder_2012 Revision nr 1,0 Udgivelsesdato

Læs mere

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for Udbudsbrev Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Vintertjeneste 2013 2016 Tønder Kommune. Udbudsbrev UDBUDSMATERIALE 12-04-2013

Vintertjeneste 2013 2016 Tønder Kommune. Udbudsbrev UDBUDSMATERIALE 12-04-2013 1. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Ordregiver... 3 2. De udbudte ydelser... 3 3. Specifikation af de udbudte entrepriser... 3 3.1. Ruternes/distrikternes

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014 BRØNDERSLEV

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet?

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet? MØDEREFERAT TITEL Referat fra spørgemøde ved udbud af vintertjeneste i Syddjurs Kommune DATO 28. maj 2014 STED Natur og Vejservice, Lerbakken 21, 8410 Rønde DELTAGERE Potentielle bydende Bo Erik Worsøe,

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE

UDBUD AF VINTERTJENESTE APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Skemaer med oplysninger om køretøj og chauffører (kun 1 side pr. køretøj) Erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

Skemaer med oplysninger om køretøj og chauffører (kun 1 side pr. køretøj) Erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige. TILBUDSSAMLELISTE Lastbilruter Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nedenstående entrepriser på det i betingelserne, dateret april 2014 angivne grundlag Rutenr. Aktivitet Tilbudssum

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 6 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ORIENTERING 2 2. RETSGRUNDLAGET 3 3. TILBUDSFASEN 3 4. TILBUDSAFGIVELSE 3 5. EGNETHED 5 6.

Læs mere

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser.

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Tilbudslister. Undertegnede entreprenør tilbyder at udføre vintertjeneste i Middelfart kommune, som anført i udbudsmaterialet, dateret juni 2011

Læs mere

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune Udbud af Vintertjeneste med er m.m. - 2014 i Kommune Kommune Vintertjeneste med er m.m. - 2014 SAMLELISTE Samleliste Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale: a) Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 2 til Vejledning DRIFT LEVERING AF VEJSALT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009 Vejregelrådet Dette afsnit indeholder bindende oplysninger for udbuds- og

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 5 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 2 3. TILBUDSFASEN... 2 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 VINTERTJENESTE UDBUDSBETINGELSER (UB)

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 VINTERTJENESTE UDBUDSBETINGELSER (UB) Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 VINTERTJENESTE UDBUDSBETINGELSER (UB) PROJEKT Vintertjeneste Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt nr. 225389 Dokument nr. 1220070910 Version 1 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. vintertjenester

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. vintertjenester Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. vintertjenester Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. 12-05-2016 Nummer Spørgsmål Svar 1 2 3 Pkt. 3.4 Regler for betaling. Alle udkald skal faktureres

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 11 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Odder Kommune

Udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Odder Kommune Til de bydende ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 6. september 2016 SIDE 1/2 REF ATG PROJEKTNR A087274 Udbud af glatførebekæmpelse og snerydning

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 14 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 14-18 TILBUDSLISTE - TBL ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 71 Vejle TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk APRIL 14 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbud af vintertjeneste Ring 3, Roskildevej m.fl. Genudbud, kørebaner

Udbud af vintertjeneste Ring 3, Roskildevej m.fl. Genudbud, kørebaner Udbud af vintertjeneste 2017 2021. Tilbudsliste (TBL) Glostrup Kommune på vegne af Herlev, Gladsaxe, Albertslund, Rødovre, Lyngby-Taarbæk og Glostrup kommuner 17. juli 2017 Tilbudsliste (TBL) Forside Tilbudsliste

Læs mere

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune TILBUDSLISTE - FORSIDE Forside Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale, jf. Betingelser, afsnit

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 særlige betingelser Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 8. FEBRUAR 2013 Niels

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet Vintertjeneste Fagområde Vintertjeneste på kørebaner Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 Tidligere

Læs mere

TILBUDS SAMLELISTE REV. 1.0 - Side 1 af 2

TILBUDS SAMLELISTE REV. 1.0 - Side 1 af 2 TILBUDS SAMLELISTE REV. 1.0 - Side 1 af 014-019 14. marts 014 Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nestående ruter på det i udbudsmaterialet, dateret 14. marts 014, angivne grundlag.

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 2015

Udbud af vintertjeneste 2015 Udbud af vintertjeneste 2015 Snerydning med lastbil Snerydning med traktor - FORSIDE Forside Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale, jf. Betingelser, afsnit 2.2 Dokumenter.

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Juli Udgivelsesdato: 5.

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Juli Udgivelsesdato: 5. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Juli 2013 Udgivelsesdato: 5. juli 2013 Kon takt Sagsansvarlig: Jan Krause Teknik og Miljø - Veje, Havne og Grønne Områder

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

TILBUDS SAMLELISTE REV. 2.0 - Side 1 af 2

TILBUDS SAMLELISTE REV. 2.0 - Side 1 af 2 TILBUDS SAMLELISTE REV..0 - Side af 04-09 Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nestående ruter på det i udbudsmaterialet, dateret, angivne grundlag. TILBUD Entr. nr. Rutenummer K+R0

Læs mere

Spørgemøde Udbud af glatførebekæmpelse og snerydning , Norddjurs Kommune

Spørgemøde Udbud af glatførebekæmpelse og snerydning , Norddjurs Kommune Spørgemøde Udbud af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Helene Elna Hyldgaard, Transport Infrastructure 1 Generelt Denne præsentation indeholder udklip af udbudsmaterialet. Der

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL SEPTEMBER 2012 Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 10 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Odense

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 3 3. TILBUDSFASEN... 3 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014 Prøveudtagning og analyse Tilbudsbetingelser Oktober 2014 Indhold 1 Generel information om tilbuddet... 3 1.1 Tilbuddets genstand... 3 1.2 Option... 3 1.3 Ordregivende myndighed... 3 1.4 Tilbudsgrundlag...

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017 PARADIGME UDBUD JULI 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1 Mængdefastsættelse og afregningsmængder 3 1.2 Indeksregulering 3 1.3 Regler for betaling 4 2 TILBUDSLISTENS POSTER 5 2 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

SÆRLIGE BETINGELSER (SB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 8125

Læs mere

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydækkende Drift UDBUDSBETINGELSER FOR VINTERTJENESTE

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydækkende Drift UDBUDSBETINGELSER FOR VINTERTJENESTE Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydækkende Drift UDBUDSBETINGELSER FOR VINTERTJENESTE DATO: 01.07.2016 UDBUDSBETINGELSER VINTERTJENESTE SALTNING OG SNERYDNING 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum UDBUDSVILKÅR ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Bilag til tilbudsafgivelse

Bilag til tilbudsafgivelse Bilag 3-9 Bilag til tilbudsafgivelse Naturstyrelsen Bornholm anlægsarbejde på Nordbornholm 21. september 2015 1 Indholdsfortegnelse: Bilag 3: Tilbudsliste... 3 Bilag 4: Virksomhedsoplysninger... 6 Bilag

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

VINTERTJENESTE RAMMEAFTALE UDBUD

VINTERTJENESTE RAMMEAFTALE UDBUD VINTERTJENESTE UDBUD JULI 2017 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Aftalens parter Mellem Skanderborg Kommune Skanderborg Fælled 1 8660 Skanderborg CVR nr. 29189633 (herefter benævnt Ordregiver) og Entreprenørens

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Vintertjeneste 2015-2019

Vintertjeneste 2015-2019 Vintertjeneste 2015-2019 Særlige Betingelser og Bestemmelser (SBB) - Vinterklasse 2 og 3 veje Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Fælles Bestemmelser om udbud og tilbud

Fælles Bestemmelser om udbud og tilbud Vejdirektoratet Side 1 af 10 Fælles Bestemmelser om udbud og tilbud Orientering Vejdirektoratet forestår vintertjenesten på alle statsveje og enkelte overordnede kommunestrækninger. Vintertjenesten udføres

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Samlet Driftsudbud Geografisk opdelte orienteringsmøder vintertjeneste

Samlet Driftsudbud Geografisk opdelte orienteringsmøder vintertjeneste Samlet Driftsudbud 2012 Geografisk opdelte orienteringsmøder vintertjeneste Tidsplanen 3. april 2012: Bekendtgørelse af udbud 1. - 4. og 7. juni 2012: Formøder Vintertjeneste 3. juli 2012: Licitation Juli

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere