Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden Ringkøbing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing"

Transkript

1 Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden Ringkøbing TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland, jf. kapitel VI i styrelsesloven 1. Advokatfirmaets henvendelse sker på vegne af A og udtrykker den opfattelse, at kravet om medlemskab af Bork Bådelaug som forudsætning for at leje bådplads i Bork Havn er i strid med den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 11. Statsforvaltningen har modtaget redegørelse af 26. oktober 2009 fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Statsforvaltningen udtaler efter styrelseslovens 50, at Ringkøbing-Skjern Kommune efter statsforvaltningens opfattelse ikke lovligt kan betinge brug af den kommunale Bork Havn af, at brugere indmelder sig i bådelauget. Statsforvaltningen anmoder byrådet om inden 3 måneder at oplyse, hvad dette giver det anledning til at foretage. I det følgende redegøres nærmere for statsforvaltningens opfattelse. STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: RINGKØBING JOURNAL NR.: /568 SAGSBEHANDLER: TIMMID DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR TELEFONTID: M ANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: EKSPEDITIONSTID: MANDAG- ONSDAG TORSDAG FREDAG Sagsfremstilling Bork Havn er ejet af Ringkøbing-Skjern Kommune. Det fremgår af betalingsregulativ for havnene i Ringkøbing- Skjern Kommune, vedtaget af byrådets teknik- og miljøudvalg den 19. september Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009 med senere ændringer.

2 Havnen bestyres ifølge det for statsforvaltningen oplyste af kommunen, og den kommunalt ansatte havnefoged forestår den daglige drift af havnen under tilsyn af kommunens tekniske forvaltning. Bådelauget varetager ikke nogen del af havnens drift. Lejemål tegnes og opsiges hos havnefogden, og bådpladsleje indbetales hos ham. Af kommunens hjemmeside fremgår 2010-taksterne for bl.a. bådpladsleje til kommunen. Lejen afregnes efter bådens areal, opmålt på bredeste sted, som længde gange bredde. Arealpris pr. kvadratmeter inklusive to kranløft er 184,05 kroner. Arealpris pr. kvadratmeter eksklusive kranløft er 161,30 kroner. Derudover opkræves en fast afgift (administrationsgebyr) på 506,66 kroner. Af et bilag, fremsendt med advokatfirmaets henvendelse til statsforvaltningen, fremgår at A i alt skal betale 2.383,92 kr. i bådpladsleje; oplysningen er ikke dateret. Reglement for Bork Havn er vedtaget af daværende Egvad Kommunalbestyrelse den 22. juni 1999 og ifølge påtegning af 24. april 2001 godkendt af Kystinspektoratet. Reglementets 10 har følgende ordlyd: Bådejerne i lystbådehavnen samt evt. lystbåde i fiskerihavnen har pligt til at være medlem af Bork Bådelaug. Bådejerne i fiskerihavnen med båd til fjordfiskeri har pligt til at være medlem af Bork og Omegns Fiskeriforening. Ifølge Bork Bådelaugs vedtægters 2 har lauget til formål at fremme interessen for lystsejlads og motorbådssport ved afholdelse af kapsejladser, ved anskaffelse og vedligeholdelse af øvelsesmateriel, ved uddannelse i sejlads såvel praktisk som teoretisk, samt varetagelse af fælles interesser. Ifølge bådelaugets hjemmeside er foreningskontingentet for kr., heraf 610 kr. for medlemskab, 207 kr. til ansvarsforsikring og 17 kr. til opkrævning. Laugets aktiviteter er nærmere beskrevet på hjemmesiden. Ringkøbing-Skjern Kommune svarede den 2. januar 2008 på en henvendelse til borgmesteren fra A. I svaret anførtes: Iflg. reglementet for Bork Havn 10 skal man være medlem af Bork Bådelaug. Det betyder, at det er en forudsætning for at have en plads i havnen, at man også er medlem af bådelauget. SIDE 2

3 Kravet er begrundet i, at det er yderst praktisk for kommunen som udlejer, at alle lejere på denne måde bliver repræsenteret i en sammenslutning, som vi kan have en samlet dialog med om priser, vilkår og brugernes ønsker til havnen. Ringkøbing-Skjern Kommune tilbyder forskellige foreninger at forestå deres opkrævning, hvis dette kan ske som en del af andet opkrævningsarbejde. Dette er et servicetilbud, som Bork Bådelaug har valgt at tage imod. Opkrævningen for Bork Bådelaug har altså økonomisk intet med opkrævningen af havneleje at gøre, men er en praktisk foranstaltning. Det faste administrationsgebyr som er en del af lejen vedrører alene leje af plads i havnen. Det er derfor en forudsætning for at leje en plads i havnen i Bork, at man er medlem af Bork Bådelaug. Hvis du ikke ønsker dette, må lejemålet bringes til ophør. Vi håber imidlertid med denne forklaring at have skabt klarhed over vilkårene for at leje plads i Bork Havn, og håber fortsat at have dig som lejer hos os. Vi hører gerne fra dig vedr. din beslutning herom. Det fremgår af advokatfirmaets henvendelse til statsforvaltningen, at byrådets teknik- og miljøudvalg har behandlet en klage over kravet om medlemskab af Bork Bådelaug. Udvalgsmødets dato fremgår ikke. Udvalget vedtog administrationens indstilling om, at der fortsat skal være medlemspligt i Bork Bådelaug, samt at kommunen skal godkende vedtægterne. Det fremgår af udvalgets sagsfremstilling bl.a.: Medlemskravet er begrundet i, at det er yderst praktisk for kommunen som udlejer, at alle lejere på denne måde bliver repræsenteret i en sammenslutning, som vi kan have en samlet dialog med om priser, vilkår og brugernes ønsker til havnen. Herudover er fordelene ved medlemskabet for medlemmerne bl.a.: 1. Man er automatisk medlem af Dansk Sejlunion(DS). 2. DS kan kontaktes, såfremt man vil vide noget om oprensning, miljø mm. 3. DS har en aftale med Codan om nedslag i prisen på forsikringspræmien både på kasko og ansvar. Man skal typisk selv give ca. 450 kr. for en ansvarsforsikring. Via Bådelauget betaler man ca. 200 kr. Restbeløbet ca. 600 kr. er til bådelauget. Bork Bådelaug har tegnet ansvarsforsikring for alle både, hvilket betyder, at man kan få nedslag på kaskoforsikringen hos Codan. SIDE 3

4 4. Bådelauget har samarbejde med andre sejlklubber og kan bruge deres klubhuse i andre havne. 5. Bådelauget holder ungdomsafdelingen i gang. 6. Bådelauget udsender flere klubblade i løbet af året Ringkøbing-Skjern Kommune anfører i sin redegørelse til statsforvaltningen, at kravet om medlemskab af bådelauget bedst kan sammenlignes med det krav, der undertiden er, om grundejeres medlemskab af grundejerforeninger. Kommunens krav om medlemskab er begrundet i det praktiske, administrative behov for at kunne kommunikere med en forening frem for mange enkeltpersoner. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører i henhold til styrelseslovens kapitel VI det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Tilsynet tager sigte på, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. lovens 48, stk. 1. Til den nævnte lovgivning hører de ulovbestemte kommunalfuldmagtsregler, som på visse områder giver kommuner adgang til at disponere uden udtrykkelig hjemmel i skreven lov. Statsforvaltningens tilsyn er et legalitetstilsyn. Det betyder, at statsforvaltningen ikke kan tage stilling til rimeligheden eller hensigtsmæssigheden af kommunale dispositioner. Statsforvaltningen lægger til grund, at Bork Havn er en lystbådehavn ejet af Ringkøbing-Skjern Kommune, og at havnen ikke er omfattet af havneloven 2, jf. dennes 1. Statsforvaltningen lægger til grund, at havnen kan karakteriseres som en fritidsfacilitet, som kommunen stiller til rådighed for borgere mod betaling af alle eller dele af de dermed forbundne udgifter. Statsforvaltningen lægger til grund, at anvendelse af lystbådehavnen beror på et leje- og brugsforhold mellem brugeren og kommunen inden for de af kommunen fastlagte generelle regler, navnlig regulativet og betalingsvedtægten. Der er altså ikke tale om, at havnen er stillet til rådighed for en forening, eventuelt i medfør af folkeoplysningsloven 3. En kommune kan uden udtrykkelig lovhjemmel drive eller støtte kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter i medfør af de 2 Lovbekendtgørelse nr. 266 af 11. marts Lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni SIDE 4

5 såkaldte kommunalfuldmagtsregler og de heri indeholdte betingelser og begrænsninger 4. F.eks. kan en kommune drive eller støtte en lystbådehavn 5. En kommunalt drevet kultur-, idræts- eller fritidsfacilitet skal som udgangspunkt stilles til rådighed som tilbud til alle borgere på lige fod. Kommunen kan dog begrænse adgangen til at benytte faciliteten, hvis det sker med et kommunal-sagligt formål. F.eks. kan benyttelsen belægges med brugerbetaling til hel eller delvis dækning af kommunens udgifter ved at drive faciliteten. Der kan fastsættes ordensregler og andre regler, som tager sigte på anlæggets beskyttelse og benyttelse. Brugerkredsen for en kommunalt drevet facilitet kan afgrænses, f.eks. til brugere i bestemte aldersgrupper eller brugere, der opfylder bestemte kvalifikationskrav. Betingelsen for at kunne stille sådanne krav er, at de (alene) tager sigte på at fremme opfyldelsen af det formål, hvormed kommunen driver faciliteten. Sigtet kan f.eks. være at give borgerne alle eller f.eks. unge i en bestemt aldersgruppe lejlighed til sportslig udfoldelse eller kulturelle og naturmæssige oplevelser. Det må antages, at der er meget snæver om nogen adgang til, at en kommune uden udtrykkelig lovhjemmel kan betinge brug af en kommunal facilitet af, at brugeren er medlem af en bestemt forening. Krav om sådant medlemskab må i givet fald efter statsforvaltningens opfattelse forudsætte for det første, at kravet tjener vægtige formål for kommunen og dens drift af faciliteten. Kravet må for det andet forudsætte, at den pågældende forening ikke varetager opgaver ud over dem, som kommunen lovligt selv ville kunne løse. Kommunen har den 2. januar 2008 over for A begrundet sit krav om medlemskab af Bork Bådelaug med, at det er yderst praktisk for kommunen som udlejer, at alle lejere på denne måde bliver repræsenteret i en sammenslutning, som vi kan have en samlet dialog med om priser, vilkår og brugernes ønsker til havnen. I betragtning af, at kommunen som udlejer principielt ensidigt kan fastlægge priser og vilkår for havnens benyttelse, og at kommunen ikke er afskåret fra at kommunikere med Bork Bådelaug, selv om ikke alle bådejere er medlemmer heraf, finder statsforvaltningen ikke, at de af 4 Se f.eks. Karsten Revsbechs Kommunernes Opgaver, 2010, navnlig kapitel 7, 24 og Se nævnte bogs afsnit SIDE 5

6 kommunen anførte hensyn er så stærke, at de kan danne grundlag for et krav om, at borgere skal indmelde sig i lauget som betingelse for at kunne benytte den kommunale havn. Statsforvaltningen har noteret sig, at Bork Bådelaugs aktiviteter omfatter i det mindste én, som kommunen næppe lovligt ville kunne yde støtte til, nemlig tegning af ansvarsforsikring for lagets medlemmer. Statsforvaltningen har ikke taget stilling til, om laugets øvrige aktiviteter alle er af en sådan art, at kommunen lovligt ville kunne yde støtte til lauget. Sammenfattende er det statsforvaltningens opfattelse, at Ringkøbing-Skjern Kommune ikke lovligt kan betinge brug af den kommunale Bork Havn af, at brugere indmelder sig i bådelauget. Statsforvaltningen anmoder Ringkøbing-Skjern Byråd om inden 3 måneder at oplyse, hvad ovenstående udtalelse giver anledning til at foretage. Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har modtaget kopi af dette brev. Det vil endvidere snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Torben Sørensen /Martin Basse SIDE 6

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 15-03- 2011 Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 TILSYNET Skive Kommune har ved brev af 11. november 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg 27-10- 2008 TILSYNET Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 A rettede ved brev af 3. maj 2004 henvendelse til Statsamtet Nordjylland, vedrørende anvendelsen af den af

Læs mere

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom 31-03- 2011 TILSYNET Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom Du har den 28. februar 2010 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland. Din henvendelse er siden fulgt op af en række

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Vedrørende Indenrigs- og Socialministeriets henvendelse om Odder Kommune.

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Vedrørende Indenrigs- og Socialministeriets henvendelse om Odder Kommune. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 11-1 1-2009 TILSYNET Vedrørende Indenrigs- og Socialministeriets henvendelse om Odder Kommune. Indenrigs- og Socialministeriet har den

Læs mere

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853.

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding 10-06- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Statsforvaltningen Syddanmark oversendte ved brev af 26.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. marts 2007 til Odense Kommune.

Statsforvaltningens brev af 20. marts 2007 til Odense Kommune. Statsforvaltningens brev af 20. marts 2007 til Odense Kommune. 20-03- 2007 Foranlediget af artikler i Fyens Stiftstidende den 23. oktober og 24. oktober 2006 besluttede det daværende statsamt at tage sagen

Læs mere

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune.

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive 24-07- 2009 TILSYNET Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Folketingsmedlem A stillede den 16. december 2005 i Folketinget en række spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder 22-12- 2009 TILSYNET Vedr. salg af grunde efter udbud Advodan Tønder rettede ved brev af 7. september 2007, på vegne af A, henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark.

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 1. maj 2009 Fastsættelse af takster på vandområdet. Du har i brev af 19. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med fastsættelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse X 09-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland

Læs mere