Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis"

Transkript

1 Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1

2 2 Vejledning

3 Fra enkeltstående CSR-initiativer til en strategisk indsats Mange danske små og mellemstore virksomheder har allerede en række initiativer inden for Corporate Social Responsibility (CSR) - måske et miljøprojekt, et lokalt sponsorat eller fokus på medarbejdernes trivsel. Men ikke alle steder er indsatsen systematisk og koblet til virksomhedens strategi, hvilket er ærgerligt for det er her, CSR-indsatsen for alvor giver forretningsmæssig værdi. Denne drejebog er lavet for at hjælpe små og mellemstore virksomheder (SMV er) med at tage deres indsats på samfundsansvar fra spredte initiativer til en strategisk og systematisk indsats, der giver værdi på bundlinjen. Kort fortalt tager drejebogen virksomheden gennem en guidet strategiproces fra start til slut med alt hvad der skal bruges af redskaber. Drejebogen er lavet på basis af pilotprojektet CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis og bygger på erfaringerne fra forløbet i 12 danske SMV er. Formålet med pilotprojektet er at styrke danske SMV ers arbejde med CSR for at gøre den enkelte virksomhed i stand til at arbejde mere systematisk og strategisk med samfundsansvar og samtidig fokusere på de områder, hvor både virksomheden og samfundet får mest ud af indsatsen. Ud over drejebogen er der lavet en case-samling med erfaringerne fra de deltagende virksomheder i en selvstændig publikation. Projektet har med al synlighed vist, at CSR i SMV er kan drives både med et stærkt fokus på risici og forretningsmuligheder, samtidig med at man har hjertet med og kommunikerer værdibaseret. Erhvervsstyrelsens fokus på de mindre virksomheder er en del af regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar , og skal understøtte regeringens arbejde for CSR og vækst i danske virksomheder. Læs mere på God arbejdslyst! Erhvervsstyrelsen Vejledning 3

4 4 Vejledning

5 Indhold Kapitel 1: Introduktion 6 Hvordan bruger I drejebogen? 6 Hvad er Corporate Social Responsibility (CSR)? 7 Hvad får I ud af at arbejde strategisk og systematisk med CSR? 8 Kort om vigtige retningslinjer inden for CSR 9 Kapitel 2: Drejebog 10 Kom godt i gang 10 Trin 1: Analyse Risikoanalyse og kortlægning af eksisterende CSR-indsats Peer review: Hvad gør vores konkurrenter og vigtigste samarbejdspartnere? Interessentanalyse: Hvilken opfattelse, krav og forventninger har vores interessenter til os? 18 Trin 2: Strategiske fokusområder og CSR-politik Væsentlighed og prioritering CSR-politik 26 Trin 3: Målsætninger Fastlæg ambitionsniveau Kritiske succesfaktorer og Key Performance Indicators 31 Trin 4: Handlingsplaner og kommunikation Organisering af arbejdet Udform handlingsplan Inspiration til aktiviteter Intern og ekstern kommunikation 37 Afrunding 39 Kapitel 3: Beskrivelse af retningslinjer 40 FN Global Compact 40 FNs retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv 41 ISO OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder 43 Global Reporting Initiative (GRI) 44 SA Business Social Compliance Initiative (BSCI) 46 Vejledning 5

6 Kapitel 1: Introduktion Hvordan bruger I drejebogen? Drejebogen er en praktisk guide til en forholdsvis enkel strategiproces. Den understøtter jeres arbejde hen imod strategisk CSR, og hjælper jer til at komme i gang og videre med at arbejde med CSR på en systematisk måde. Fokus er på at skabe værdi både for samfundet og for jeres virksomheds bundlinje to ting, som sagtens kan gå hånd i hånd. Alle redskaber og opgaver har været testet med 12 virksomheder i pilotprojektet, og erfaringer med konkrete problemstillinger og succeser i processen, er indarbejdet i drejebogen. I drejebogen kommer I igennem en udviklingsproces fordelt på fire trin der samlet sikrer, at I integrerer CSR-hensyn i jeres CSR-strategi og virksomhedsdrift, f.eks. i forhold til miljøet, medarbejdere, jeres leverandørkæde eller i forhold til jeres kunder/ forbrugere. Desuden beskriver drejebogen, hvad det er for principper og internationale initiativer, der er med til at forme arbejdet med CSR både i Danmark og internationalt. I kan se de fire trin i procesmodellen nedenfor: Analyse Strategiske fokusområder og CSR-politik Målsætninger Handlingsplaner og kommunikation De fire trin dækker groft sagt fire spørgsmål: Hvad gør vi allerede? Hvor vil vi gerne hen? Hvad vil vi opnå? Hvordan kommer vi derhen? Når I bruger drejebogen, vil I se, at hvert trin desuden er opbygget i tre niveauer: Første niveau er en grundig beskrivelse af, hvad der indgår i dette trin af processen, og hvilke aktiviteter og opgaver I skal gennemgå for at komme videre til næste trin. Andet niveau er en vejledning til, hvordan I praktisk udfører aktiviteterne, og viser eksempler på de redskaber og skabeloner, der hjælper jer til at udføre opgaven bedst muligt. Tredje niveau er praktiske eksempler på, hvordan redskaberne er udfyldt og brugt i løbet af pilotprojektet, og her vil I bl.a. se udfyldte skabeloner og eksempler på analysetekst til inspiration og hjælp for jeres egen proces. Sammen giver de tre niveauer jer god støtte til selv at kunne gennemgå en strategisk CSR-proces. 6 Vejledning

7 Hvad er Corporate Social Responsibility (CSR)? CSR dækker over virksomhedsinitiativer og adfærd, hvor I som virksomheder tager ansvar for jeres forskellige påvirkninger på mennesker og miljø. Initiativerne skal række ud over, hvad I er pålagt ved lov. Eksempler herpå kan være ved at arbejde med at reducere risici og forbedre de sociale forhold, der knytter sig til jeres leverandørkæde, det kan være ved at reducere jeres ressourceforbrug og dermed mindske jeres påvirkning på miljø og klima, eller det kan være ved at arbejde aktivt med at øge trivslen og sundheden for jeres medarbejdere. Jeres arbejde med CSR kan have mange fordele, der afhænger af, hvad I ønsker at opnå med indsatsen. Konkrete fordele kan f.eks. være, at I opnår bedre risikostyring, bedre adgang til kapital i de finansielle markeder, en styrket markedsposition, bedre samarbejde med forretningspartnere, omkostningsbesparelser, og stærkere kunderelationer og rekrutteringsgrundlag. Europakommissionen definerer CSR som: Virksomheders ansvar for deres påvirkning af samfundet. For at virksomheder lever op til deres samfundsansvar skal virksomheden have en proces på plads for at sikre integrationen af sociale, miljømæssige, etiske, menneskerettigheds- og forbrugermæssige overvejelser i deres virksomhedsdrift og strategi i tæt samspil med deres interessenter (EU-Kommissionen CSR-strategi ). Denne definition dækker, at I skal tage ansvar for jeres adfærd og sikre, at I ikke står i vejen for en mere bæredygtig samfundsudvikling. Men definitionen understreger også, at samfund og virksomhed hænger uløseligt sammen, og at I som virksomheder skal være med til at skabe værdi, der kommer både jer og samfundet til gode. Denne idé kaldes shared value og peger på, at fremtidens virksomheder er dem, der er med til at løse de samfundsmæssige udfordringer, vi i dag står overfor. Vejledning 7

8 Hvad får I ud af at arbejde strategisk og systematisk med CSR? En strategisk og sammenhængende indsats sikrer, at CSR-arbejdet skaber mere værdi og er relevant i jeres virksomhed. Tilfældigt og spredt CSR-arbejde giver ikke nødvendigvis fuld værdi og hjælper jer ikke til at nå virksomhedens strategiske mål. CSR kan når det gøres systematisk og strategisk bl.a. bidrage til at: Hjælpe jer med at få klarhed over virksomhedens formål og strategiske fokus hvad er styrker og kerneværdier hos jer? Skabe bedre produkter og processer ved at tænke i bæredygtighed og/eller ved at involvere jeres interessenter i udviklingsprocessen Styrke motivation, tilfredshed og loyalitet hos jeres medarbejdere, og hjælpe med at tiltrække nye medarbejdere Hjælpe med at skabe et bedre omdømme gennem positiv omtale og anerkendelse og styrke jeres mulighed for at handle og svare på spørgsmål i en eventuel kritisk situation Styrke jeres markedsposition og skabe et bedre samarbejde med forretningspartnere og myndigheder ved at være mere proaktive og vise ansvar Give besparelser på bundlinjen gennem en mere effektiv anvendelse af ressourcer som f.eks. materialer til produktionen, energi, vand og lignende Styrke jeres relation til kunderne og leve op til kundekrav om bæredygtighed og CSR, hvilket både kan give mere salg og hjælpe med at fastholde kunderne I kan altså vælge at arbejde systematisk og struktureret med samfundsansvar for at opbygge en forretningsrelevant CSR-strategi. Det skaber forretningsmuligheder og understøtter virksomhedens vækst. De strategiske muligheder afhænger af, hvad I ønsker at opnå med CSR-arbejdet. Jeg vil gerne sige, at jeg tog fejl og undervurderede betydningen af CSR-budskabet mine kunder synes virkelig, at det er interessant at høre om, og det underbygger helt klart vores troværdighed som leverandør. Deltager i projektet 8 Vejledning

9 Kort om vigtige retningslinjer inden for CSR Der er mange forskellige retningslinjer og principper på CSR-området. Nedenfor ser I en kort beskrivelse af de vigtigste men det er bestemt ikke en udtømmende liste. I kan også med fordel skæve til, om jeres industri har relevante retningslinjer, I kan bruge. Bagest i drejebogen finder I en udførlig beskrivelse af retningslinjerne nedenfor. FN Global Compact - er et internationalt og medlemsbaseret initiativ under FN. Som tilsluttet til FN Global Compact, forpligter I jer til at arbejde med at implementere 10 principper for ansvarlig virksomhedsdrift i det daglige arbejde inden for fire områder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, samt rapportere om jeres fremskridt årligt. FN retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv (UN Guiding Principles on Human Rights and Business) - er et sæt FN-vedtagne og vejledende principper til, hvordan I kan håndtere jeres ansvar i forhold til menneskerettigheder. Retningslinjerne dækker alle menneskerettigheder og angiver, hvordan I bør arbejde med de første seks principper i FN Global Compact. ISO er en vejledende standard for samfundsansvar til hvordan man arbejder med syv temaer inden for CSR. Vejledningen er en del af den Internationale Organisation for Standardisering (ISO) standarder og vejledningen spiller derfor godt sammen med andre standarder fra ISO-familien, som f.eks. ISO og ISO OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder - er anbefalinger om virksomheders ansvar i et globalt marked udformet af OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling. Retningslinjerne er målrettet multinationale virksomheder, der opererer i eller ud af OECD-lande. Det giver derfor mest mening at arbejde med retningslinjerne, hvis I arbejder i flere lande end Danmark. Global Reporting Initiative (GRI) - er en organisation, der promoverer internationale retningslinjer for CSR-rapportering. Der er forskellige sæt retningslinjer i GRI-rammeværket, der kan differentieres i forhold til jeres ambitioner for rapporteringen. Men fælles er, at der anvendes principper og indikatorer, der lægger sig op ad traditionelle principper for, hvordan man rapporterer i finansielle regnskaber, til at opbygge en transparent, relevant og sammenlignelig rapportering. SA er en international certificering, der kan hjælpe med at dokumentere at jeres politikker omkring arbejdsforhold efterleves. Én af fordelene ved SA 8000 er, at I bliver kontrolleret af en ekstern kontrolinstans. Business Social Compliance Initiative (BSCI) - er et forretningsdrevet og kommercielt initiativ, som arbejder for at fremme handel, sociale og ansvarlige forbedringer med særligt fokus på leverandørkæden. Platformen giver mulighed for at dele audits (gennemgang og revision af forholdene hos leverandørerne) og viden om globale leverandørers CSR-indsats. Vejledning 9

10 Kapitel 2: Drejebog Kom godt i gang Nu har I fået en introduktion til, hvordan I skal bruge drejebogen, og til hvad CSR er. I er nu klar til at komme i gang med selve processen. Som alt andet nyt der skal implementeres i virksomheden, kræver det både en solid arbejdsindsats, tid og en vis portion stædighed at få indarbejdet en systematisk og strategisk tilgang til CSR. Til gengæld er der mange fordele ved at gå fra at have mere spredte aktiviteter og initiativer til at have en samlet strategi i CSR-arbejdet. Det skaber størst mulig værdi både for virksomheden og for samfundet, og det bliver nemmere for virksomhederne at kommunikere internt og eksternt. Den fire trins-proces, I nu skal i gang med, har en række opgaver for hvert trin nogle steder flere end andre. Til hvert trin i processen hører et eller flere redskaber, som kan bruges til at understøtte arbejdet. Det kan f.eks. være skemaer, skabeloner, eller en spørgeguide. For hvert trin i processen vil I også blive præsenteret for et konkret resultat af arbejdet med opgaven. 10 Vejledning

11 Analyse Strategiske fokusområder og CSR-politik Målsætninger Handlingsplaner og kommunikation Hvor lang tid tager det? Det kommer an på virksomhedens størrelse og kompleksitet. Det er vigtigt at virksomhedens interessenter inddrages i CSR-processen, for eksempel i forhold til forventninger. For nogle virksomheder er det hurtigt at overskue sine interessenter, mens det for andre kræver en større kortlægning at få de rigtige interessenter i tale. Hvis virksomheden er meget international eller har meget forskellige medarbejdergrupper, kan det være et større arbejde at få implementeret CSR i alle organisationens led. Men en god tommelfingerregel er, at det betaler sig at bruge tid særligt i forarbejdet og forberedelserne, så man sikrer, at det er det rigtige CSR-fokus, man senere skal til at implementere og rapportere om. For nogle virksomheder giver det mening at gennemføre de første fire trin i processen forholdsvist koncentreret over 2-3 måneder, mens det for andre er fordelagtigt at strække processen over et års tid. Hvor lang tid processen løber over, er dog ikke så vigtigt, så længe I formår at holde momentum og fokus undervejs. Så skal I nok komme godt i mål. Hvem skal være med i processen? Det kommer an på den enkelte virksomhed. For nogle virksomheder er det naturligt at involvere en større gruppe medarbejdere, måske endda alle, i en sådan proces. For andre er det mere oplagt, at det er direktøren og en mindre arbejdsgruppe, der står for gennemførelsen. Der er sådan set ikke noget rigtigt eller forkert, når man skal sammensætte det hold, som skal arbejde med CSR-indsatsen. Men der er tre erfaringer, som er gode at have med i overvejelserne, når holdet skal sættes: CSR kræver som de fleste andre forandringsprocesser topledelsens opbakning og opmærksomhed. Ellers sker der ikke noget, lige meget hvor relevant medarbejderne måtte synes at det er Involvering skaber ejerskab også når det gælder CSR. Så selv om det er en mindre gruppe, som gennemfører processen, er det som regel en god idé at tænke involvering af en bredere kreds ind i processen Sørg for at de relevante afdelinger er repræsenteret det er også med til at skabe ejerskab i hele organisationen Udpeg en projektleder/tovholder, der sikrer fremdrift og stabilitet i arbejdet Hvilke overvejelser skal man gøre hvis man vil anvende eksterne ressourcer? Det vil kræve ekstra ressourcer for virksomheden at udarbejde en CSR-politik og rulle den ud. Det kan enten være interne ressourcer i form af jeres tid, men det kan også være værd at overveje, om der er behov for at inddrage eksterne ressourcer, der kan klare noget af arbejdet. Det kan f.eks. være i form af en praktikant, studentermedhjælper eller en ekstern konsulent. Vejledning 11

12 Trin 1: Analyse Analyse Strategiske fokusområder og CSR-politik Målsætninger Handlingsplaner og kommunikation Første trin skal besvare spørgsmålet om, hvordan jeres CSR-landskab ser ud (interessenters krav og forventninger, markedsudvikling, lovkrav etc.). Udgangspunktet for al form for strategiarbejde er, at man har overblik over hvad der sker uden for virksomheden og hvor virksomheden er henne i dag internt. Med andre ord skal I udarbejde en kortlægning af, hvad det er, der er relevant for jer og jeres interessenter, herunder for jeres kunder, medarbejdere og andre, såvel som hvad I gør allerede i dag. I skal derfor have fokus på at få det brede overblik og undgå at overse noget. Der er mange måder at afdække jeres CSR-landskab på, så lad endelig kreativiteten få et vist spillerum her som tillæg til analyserne foreslået nedenfor. 1.1 Risikoanalyse og kortlægning af eksisterende CSR-indsats CSR er sjældent noget, I skal opfinde fra bunden. De fleste virksomheder også SMV er har en del at bygge på allerede, enten i form af retningslinjer, der er skrevet ned som f.eks. politikker og principper, i form af konkrete aktiviteter og projekter, eller måske i form af praksis. Praksis dækker over de ting, I allerede gør, uden at have det skrevet ned, fordi sådan gør vi bare. Kortlægningen af jeres eksisterende CSR-indsats er derfor en praktisk øvelse i at få kortlagt de forskellige aktiviteter i jeres værdikæde, og hvad I allerede laver for at få etableret en fælles og veldokumenteret forståelse af, hvor langt jeres virksomhed er, hvilke udfordringer I har, og hvor I gerne vil bevæge jer hen med CSR-arbejdet fremadrettet. Kortlægningsøvelsen består konkret af to dele, hvor den første er at kortlægge CSR-udfordringer i jeres værdikæde og den anden består i at undersøge og få skrevet ned, hvilke elementer I allerede har på plads på CSR-området. Formålet er at få overblik over relevante CSR-emner og risiko-områder i jeres værdikæde. De CSR-emner, der kommer op her, skal bruges senere i processen, når det strategiske fokus skal etableres. I starter med at tegne jeres specifikke værdikæde på et stykke papir eller en tavle med de led, der hører til her, f.eks.; råvarer fremstilling transport engros detail brug bortskaffelse (se model nedenfor). Hvordan jeres værdikæde ser ud, vil variere alt efter hvilken type virksomheder, I er, og hvordan I organiserer jer. Herefter er opgaven at gennemgå hvert led i værdikæden og identificere, hvordan jeres aktiviteter påvirker jeres omgivelser og hvilke CSR-risici, der knytter sig til hvert led. Samtidig kan I diskutere, om I allerede har nogle CSR-aktiviteter knyttet til de specifikke dele af leverandørkæden. Der kan f.eks. være risici knyttet til de råvarer I anvender, det kan måske være at jeres råvarer hentes fra et sted, hvor pågældende ressource er en mangelvare eller måske kan jeres råvarer forbindes med dårlige arbejdsforhold nogle steder i leverandørkæden. Der vil være tale om forskellige CSR-emner og forskellige CSR-risici knyttet til hvert led. I kan finde inspiration til kortlægningen hos jeres brancheorganisationer eller via CSR-kompassets oversigt over brancheinitiativer: 12 Vejledning

13 Når dette er gjort, har I et overblik over en række CSR-emner og risici i jeres værdikæde og en bedre forståelse af, hvor der er særlige områder, I skal være opmærksomme på. Figur 1a Råvare Anvendelse af kunstgødning Vand (i forbindelse med bomuldsdyrkning) Dyrevelfærd (merinould/mulesing) Arbejdstagerforhold Transport Energiforbrug og CO2-emissioner Sikkerhed Detail Miljø: Affald, farligt affald, genbrug, butiksudstyr, energiforbrug og drivhusgasser Medarbejderforhold: Mangfoldighed Manglende viden om CSR-forhold Produktegenskaber Politiske budskaber Produktinformation (f.eks. Oprindelsesland, indhold af kemikalier mv) Allergifremkaldende Råvare Fremstilling Transport Engros Detail Brug Bortskaffelse Fremstilling Arbejdsforhold: Børnearbejde, tvangsarbejde, migrantarbejdere, foreningsfrihed, mulighed for kollektive forhandlinger, fravær af kontrakter, fravær af klagemuligheder mv. Miljø: Brug af kemikalier, vandforbrug, spildevand og genbrug. Helbred og sikkerhed: Førstehjælp, brug af kemikalier, bygninger mv. Engros Indkøbspolitik (korte leveringstider) Ukvalificerede indkøbere Marketing Spiseforstyrrelser og valg af modeller Markedsføring i forhold til børn Bortskaffelse Store affaldsmængder fra modebranchen Næste del af øvelsen består i at undersøge og få beskrevet, hvilke elementer I så allerede har på plads på CSR-området. Det gælder formelle og uformelle aktiviteter, data, og hvordan I allerede kommunikerer om de forskellige CSR-aktiviteter, hvis I gør det. Til denne del af øvelsen er der en række spørgsmål I skal gennemgå og sætte ind i skemaet på næste side: Politikker, principper, certificeringer og guidelines Hvad har vi på plads af aktiviteter og andet, der er skrevet ned, f.eks. politikker, principper, medarbejderhåndbog, Code of Conduct mv.? Projekter, aktiviteter, særlige indsatser Hvilke aktiviteter, initiativer og særlige indsatser gør vi allerede på CSR-området? Praksis Hvad gør vi allerede uden at tænke over det, altså ting vi bare gør, fordi det har vi altid gjort, sådan foregår arbejdet bare hos os? Data og indikatorer Er der nogen ting og aktiviteter, vi allerede måler på i dag, f.eks. på miljøområdet eller på medarbejderområdet? Rapportering og kommunikation Er der nogle CSR-aspekter, vi allerede kommunikerer eller rapporterer om på nuværende tidspunkt? Vejledning 13

14 En god måde at gøre det på er at skrive det op i et skema, der på en systematisk måde samler op på alle resultater. Se dette skema som eksempel på en kortlægning: Figur 1b Politikker, principper, certificeringer, guidelines Projekter, aktiviteter og særlige indsatser Praksis Data og indikatorer Rapportering og kommunikation Arbejdsforhold Ergonomisk rigtige arbejdsforhold Hæve-/sænkeborde Indst. pakkevogne Båndmaskine Automatisk læsserampe Roller-mice Anvendelse af mange, gerne af flere Anvendelse af alle på lager Anvendelse af alle i salg Ingen Ingen Leverandørstyring Samarbejdsforhold og relationer Samarbejdskontrakt FN Global Compact Code of Conduct General instructions Business terms med alle leverandører Grundlag for vores samfundsstilling og alle vores kontaktflader Guidelines i hovedsageligt miljø- og arbejdsforhold hos leverandører og i videst muligt omfang deres samarbejdspartnere Overordnede produktkrav Medio 2014 Påbegyndt mål sep. 14 Udført Egenkontrol BSCI Produkter Oeko-Tex 100 Reklamationspolitik 2. sortering Metervarer og trim Langt samarbejde med leverandører samt et omfattende basic-program Fokuserer på udvælgelse af metervarer og trim med oeko-tex certificering Omfattende controlling hos leverandører (pre- inline og final control samt yderligere kontrol ved varemodtagelse) Sendes til Rumænien 80% af udvalgte Under 1% Ingen Lokalsamfund Vidensdeling og sponsorater Vidensdeling med studerende Velgørenhed Skoleklasser på besøg fra mange udd. retninger Sportsklubber Kræftens Bekæmpelse Røde Kors Rumænien Mindst 5 årligt Årlig støtte på xxxx kr. Ingen Du finder skabeloner til udfyldelse i Skabeloner til Drejebogen i powerpoint format. Hvad skal vi inkludere? Som udgangspunkt er det i denne fase vigtigt at få dokumenteret alt for at danne sig så fuldstændigt et overblik som muligt. Hvor lang tid tager det? Tidsforbrug afhænger selvfølgelig af jeres ambitionsniveau, og som med al anden kortlægning skal man afsætte tid til at få spurgt ind til de områder, som man eventuelt ikke selv sidder med, så kortlægningen kan blive så præcis og fuldstændig som muligt. 14 Vejledning

15 1.2 Peer review: Hvad gør vores konkurrenter og vigtigste samarbejdspartnere? Et peer review er en analyse af, hvad jeres konkurrenter, samarbejdspartnere og /eller dem I normalt sammenligner jer med, foretager sig på CSR-området. Denne type analyse kan være et nyttigt redskab i forhold til dels at skabe overblik over, hvor modent CSR-arbejdet er blandt jeres konkurrenter og andre virksomheder, som I typisk sammenligner jer med, og dels som inspiration til hvilke CSR-emner, der er relevante i jeres branche. Samtidig kan et peer review give indblik i, hvordan jeres konkurrenter kommunikerer om CSR, og det kan inspirere jer i jeres formidling af indsatsen. Det er en slags konkurrentanalyse, blot udvidet til potentielt også at omfatte flere virksomheder end konkurrenter. Formålet er at danne sig et overblik over det generelle CSR-niveau i branchen. Peer reviewet kan gennemføres som skrivebordsarbejde. Forvent det tager en dags tid til gengæld er det meget lærerigt og inspirerende at komme i dybden med hvad andre gør. I gennemfører analysen ved at følge nedenstående trin: Udvælg konkurrenter Hvilke virksomheder er vigtige at undersøge, og hvem er det, vi oftest sammenligner os med? Første skridt er at udvælge de relevante peers, der skal undersøges. Det bør som minimum omfatte virksomheder fra samme branche, netop for at analysen giver en fornemmelse af det generelle CSR-niveau blandt konkurrenterne Find materiale Hvilket materiale er tilgængeligt om konkurrenternes CSR-indsats og kommunikerer de overhovedet om CSR? Til selve analysen er udgangspunktet offentligt tilgængeligt materiale f.eks. fra virksomhedernes hjemmeside, i årsrapporter og lignende. Det er vigtigt at holde sig for øje, at virksomheder naturligvis ikke gør alt materiale tilgængeligt på deres hjemmeside, så et peer review giver ikke nødvendigvis det fulde billede af CSR-indsatsen, men snarere et godt bud på, hvad virksomhederne arbejder med. Eksempelvis kan man sige, at hvis alle virksomhederne i jeres branche arbejder med klima, er det som minimum noget I skal forholde jer til i forhold til at vurdere, hvad der er væsentligt for jer Saml op Alle de indhentede oplysninger kan med fordel samles i et overbliksskema (se nedenfor), der skaber en god struktur for at sammenligne de forskellige peers CSR-indsatser Sammenlign Besvar spørgsmålene: hvad er det generelle CSR-niveau i branchen? Hvad gør jeres konkurrenter, som I ikke gør? Hvad gør I på CSR-området, som differentierer jer fra jeres konkurrenter? Sidste skridt i øvelsen er at lave en kort analyse/opsamling på, hvad de indhentede oplysninger fortæller om det generelle CSR-niveau i branchen, og det specifikke niveau for hver af jeres udvalgte peers. Vejledning 15

16 Spørgsmål I kan stille her er bl.a.: Er der områder, hvor jeres konkurrenter er meget længere fremme end jer? Er der nogen huller, altså CSR-områder, som konkurrenter arbejder med, som I ikke arbejder med og er det noget, I bør overveje? Er der nogen områder, I arbejder med, som giver jer en konkurrencemæssig fordel? Hvor ligger I i forhold til det generelle CSR-niveau i branchen? 16 Vejledning

17 Se eksempel på udfyldt skabelon: Figur 1c Virksomhed A Virksomhed B Virksomhed C CSR fokusområder Klima Soja Forretningsetik og antikorruption Plantebeskyttelsesmidler Palmeolie Slam GMO og genteknologi Gødning Kemikalier Dyrevelfærd Fødevaresikkerhed forsyning Fødevaresikkerhed kvalitet Miljømæssig bæredygtighed Ansvarlig leverandørkæde (Engagement i lokalsamfund) (Medarbejdersikkerhed) Forretningsprincipper Operationelle principper Fødevaresikkerhed Fødevarer og helbred Miljø Landbrug Indkøb Arbejdsplads Opførsel på markedet Samfundsrelationer Menneskerettigheder Aktiviteter Forskellige succesrater indenfor leverandørkæde, miljø, arbejdsmiljø, menneskerettigheder og produkter Partnerskaber til (indirekte) understøttelse af CSR-foci (ikke konsistent) Ethics Open Line Andelshavernes demokratiske struktur, leverandørevalurering, strategi på verdensmarkedet, anvendelse af ny teknologi i fremstillingen, udvikling af ernæringsmæssigt nye produkter, reduceret miljø- og klimapåvirkning, bæredygtig mælkeproduktion, menneskerettigheder på arbejdspladsen og i samfundsrelationer Ledelse/styring Code of Conduct Code of Conduct baseret på koncernens retningslinjer Code of Conduct Miljøstrategi (2020 mål) Antikorruptionspolitik og whistleblower-ordning Data Integreret årsrapport GRI niveau B FN Global Compact Kun udvalgte nøgletal offentliggøres i den særskilte CSR-rapport håndteringen synes ugennemsigtig FN Global Compact Særskilt CSR-rapport Nationale og intl. fødevaresikkerhedscertificeringer Forankring CSR Council bestående af direktører for kommunikation, HR, leverandørkæde samt afdelingsledere og general counsel Interessent dialog Konkretiseres ikke men nævnes i flæng: Myndigheder, politikere, non-profit organisationer, medier, interesserepræsentanter, universiteter, kunder, leverandører, andre spillere, interessefora samt sektorsamarbejde Hverken hjemmeside eller CSR-rapport belyser organisatorisk forankring Partnerskaber er organiseret indenfor fødevaresikkerhed, uddannelse og miljøbeskyttelse og dækker bl.a. NGO er, fonde, industrisamarbejder og forskningsinstitutioner. Der er ingen offentlig redegørelse for virksomhed C s organisatoriske forankring af CSR-arbejdet men den administrerende direktør er ansigt på publikationer, web mv., ligesom han er formand for koncernens CSR-komité UTZ-samarbejde om kakao, Green Palm Sustainability-samarbejde om palmeolie, forbrugerdialog via virksomhed C Du finder skabeloner til udfyldelse i Skabeloner til Drejebogen i powerpoint format. Hvor mange konkurrenter skal man se på? For at kunne danne sig en velbegrundet idé om, hvad det generelle ambitionsniveau er i branchen og hvad vigtige konkurrenter gør, kan det være en god idé at se på minimum tre konkurrenter og andre virksomheder, som I normalt sammenligner jer med. Vejledning 17

18 1.3 Interessentanalyse: Hvilken opfattelse, krav og forventninger har vores interessenter til os? Næste analyse er en intern og ekstern interessentanalyse, og den er på mange måder den vigtigste af de forskellige analyser, da den set udefra giver nye input til virksomheden. Men den er også mere ressourcekrævende end de øvrige analyser, da I her skal involvere jeres interessenter, og gå i dialog med dem om forventninger og krav til jer på CSR-området. Nedenstående viser de spørgsmål, I skal stille jer selv, og de trin der ligger i interessentanalysen Kortlæg interessenter Hvem er vores interessenter i forhold til CSR? Første skridt i analysen er at lave en indledende kortlægning af jeres relevante interessenter, da de giver indsigt i og forståelse for krav og forventninger til jer på CSR-området. Den brede definition er at interessenter er dem, som I påvirker med jeres forretning og/eller som påvirker jer. Det kan f.eks. være kunder, medarbejdere, potentielle medarbejdere, frivillige organisationer, leverandører, brancheorganisationer, uddannelsesinstitutioner, medier, ejere, investorer eller lignende. Kortlægning af interessenter er en god brainstorming-øvelse hvis I samler et par folk med forskellige berøringsflader og spørger dem. Måske nogle af interessenterne hænger sammen eller måske nogle af de overordnede grupper skal deles op for at give mening for jer (f.eks. kan kunder deles op i kundesegmenter hvis I forventer de har forskellige forventninger). Se eksempel i Figur 1d på side Udvælg de vigtigste interessenter Hvem er de mest væsentlige interessenter at få talt med? Næste skridt er at beslutte, hvilke af interessenterne, der er vigtige at indhente input fra i forhold til at blive klogere på specifikke krav og forventninger til jer på CSR-området. En måde at beslutte hvem der er centrale interessenter, er at vurdere de forskellige interessentgrupper i forhold til 1) interessentens strategiske betydning for jer som virksomhed og 2) jeres påvirkning af interessenten. Er der f.eks. tale om medarbejdere, vil de som oftest vurderes som meget vigtige for virksomheden. Samtidig spiller virksomheden også en vigtig rolle for dem. Øvelsen giver derfor også anledning til at få diskuteret, hvorfor de forskellige interessentgrupper er vigtige for jer og hvornår. Tilsvarende giver øvelsen også mulighed for at tale om, hvordan virksomheden måske allerede er i dialog med interessenterne Beslut metode: Hvad skal formen være på interessentanalysen? Når de relevante interessentgrupper er udvalgt, skal det besluttes, hvordan I vil gennemføre jeres interessentanalyse. Hvad der er mest hensigtsmæssigt varierer fra interessentgruppe til interessentgruppe og fra virksomhed til virksomhed. Af og til kræver forskellige interessenter forskellige metoder. Det kan være, at I allerede har kanaler, der er oplagte til at få den pågældende interessent i tale, eller at man blot skal udvide en eksisterende dialogform til også at omfatte spørgsmål om CSR. 18 Vejledning

19 Følgende eksempler på dialogformer kan her være relevante: Personlige interview, ansigt-til-ansigt eller på telefon denne form er god til centrale interessenter som f.eks. vigtige kunder hvis man er en B2B-virksomhed Fokusgrupper kan være rigtig godt til f.eks. medarbejdere eller forbrugere hvis man gerne vil nå lidt længere ud Spørgeskemaundersøgelser kan også være en måde at nå længere ud hvis man f.eks. har aktiviteter eller medarbejdere flere forskellige steder Intranet gør det nemt at nå medarbejderne Kundeundersøgelser f.eks. kan en vurdering af jeres nuværende indsats og hvad kunderne gerne ser jer begynde at arbejde med sagtens være del af en bredere kundeundersøgelse Medarbejderundersøgelse som ovenstående Forbrugerpanel er en anden måde at nå forbrugerne på hvis I har noget lignende i forvejen Det er kort sagt kun fantasien, der sætter grænser for dette man skal bare sikre at der er en sammenhæng i hvem man skal have fat i og hvordan man gør det Kontakt interessenter Hvordan skal vi kontakte interessenter og hvem sørger for det bliver gjort? Det vil variere hvor mange interessenter, der er relevante at interviewe det afhænger ikke mindst af hvor mange ressourcer, der er afsat til processen. Men husk, at selv få interviews er brugbare i denne proces. Når antal og dialogmetode er fastlagt, så skal det besluttes, hvem der er ansvarlig for at gennemføre dialogen med interessenter. Herefter kan de interessenter, der skal høres så kontaktes enten på mail, telefon eller via andre relevante kanaler. Det giver god energi til det videre arbejde at I kender krav og forventninger, og kan sætte kød og blod på de krav, der ellers godt kan blive lidt abstrakte Gennemfør dialog med interessenter Hvordan griber vi dialogen an og hvad skal spørgerammen indeholde? Som afsæt for dialogen med interessenterne kan det være en god idé at udarbejde en spørgeramme på forhånd, der kan guide jeres spørgsmål til interessenten undervejs. Det vil gøre det nemmere at få spurgt ind til de relevante emner, og sikre mere konsistens i de inputs, der kommer ud af analysen. Det er desuden vigtigt, at spørgsmålene er målrettet hver enkelt interessentgruppe, da ikke alle spørgsmål vil være lige relevante for alle. Vejledning 19

20 Få inspiration fra spørgeguiden nedenfor: Spørgeguide Start med at give en introduktion til projektet, og hvad I forventer at få ud af det. Her skal I nok først definere, hvad CSR er og hvad eksempler kan være hos jer. Det kan f.eks. være: Strategisk CSR handler om, at virksomheden integrerer sociale, miljømæssige og etiske hensyn i virksomheden og i interaktionen med interessenter, og at dette er med til at styrke vores forretning og den værdi, vi skaber for kunder og medarbejdere. Beskriv herefter, hvorfor I foretager interviews, og hvordan I vil bruge resultaterne i jeres proces. Kom kort ind på, hvorfor det er vigtigt at få netop deres input med i denne proces. Eksempler på spørgsmål kunne være: Hvad er din rolle og hvordan er du i kontakt med [virksomhed A]? Hvordan vurderer du [virksomhed A]s status i branchen? Hvad er jeres forventninger til [virksomhed A] på CSR-området? Hvordan er forventningerne generelt i branchen? Hvordan ser I [virksomhed A]s nuværende indsats ift. CSR? Ser du nogen muligheder på CSR-området for [Virksomhed A] ift. fremtiden? Er der noget [virksomhed A] burde tage fat i? Udtænk desuden 4-6 spørgsmål, der er relevante og tilpasset den pågældende interessent, hvad enten det nu er en kunde, en leverandør eller en medarbejder mv. Tænk hvad der er relevant for lige netop dem: Kunder Hvilke ydelser køber I hos [virksomhed A]? Hvilke krav stiller I til leverandøren i den forbindelse? Leverandører Møder I krav om CSR, f.eks. at I skal have en CSR-politik eller andre procedurer på plads fra andre kunder? Spiller CSR en rolle i relationen til jeres kunder? Medarbejdere Hvor meget betyder det for dig, at [virksomhed A] har en ansvarlig profil? Betyder det noget i forhold til din motivation for at gå på arbejde? Saml op Hvordan samler vi op på analyseresultaterne? Som sidste skridt i interessentanalysen er det en god idé at lave en kort opsamling på de resultater, der er kommet ud af øvelsen. Opsamlingen kan bl.a. indeholde svar på spørgsmål som: Stemmer interessenternes opfattelse af os på CSR-området nogenlunde overens med vores? Og hvis ikke hvor er hullerne så? Hvilke emner peger interessenterne på som væsentlige og hvor vigtig er den pågældende interessent for os? Peges der på nogen områder, som vi ikke har tænkt på i vores CSR-indsats? 20 Vejledning

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Regeringens initiativer på CSR-området: Ny drejebog til arbejdet med samfundsansvar

Regeringens initiativer på CSR-området: Ny drejebog til arbejdet med samfundsansvar Regeringens initiativer på CSR-området: Ny drejebog til arbejdet med samfundsansvar Temamøde om bygherrens samfundsansvar d. 25. februar 2015 Af Sofie Pedersen Erhvervsstyrelsens rolle Regeringens handlingsplan

Læs mere

CSR-Politik: SUBSTANS

CSR-Politik: SUBSTANS CSR-Politik: SUBSTANS Den 15. september 2016 Definition: CSR (Corporate Social Responsibility, ofte også Corporate Sustainability and Responsibility) er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

PRÆSENTATION AF E4. Et CSR trænings- og procesforløb

PRÆSENTATION AF E4. Et CSR trænings- og procesforløb PRÆSENTATION AF E4 Et CSR trænings- og procesforløb Vores formålsparagraf (siden 1994) Medlemsbaseret non-profit erhvervsnetværk med særligt fokus på SMV er Green Networks formål er at skabe fortsat udvikling

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP Fast Track - Værktøj Indhold In- og ekstern rapportering / rapporteringssystem / GRI / COP... 2 Indledning... 2 Din rolle som advokat... 3 Rapportering

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 Udenrigsudvalget - høring den 27. april 2011 Lars Konggaard, director, Deloitte Tilgang til CSR-survey Der blev identificeret

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

CSR-rapportering. Kom godt i gang. September 2009. Copyright Reliance A/S

CSR-rapportering. Kom godt i gang. September 2009. Copyright Reliance A/S CSR-rapportering Kom godt i gang September 2009 Indhold Forord Definition af CSR Eksempler på CSR Potentialet i CSR-rapportering CSR ift. virksomhedens strategi Hvad siger lovgivningen om CSR-rapportering?

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas CSR LINK, 4. juni 2014 Bahare Haghshenas Manager Tlf.: 31 31 04 31 bahahag@deloitte.dk 2 Agenda Projektets baggrund og

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi?

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi? Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for integreret ledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Helhedsorienteret

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

CSR workshop - sådan kommer du godt i gang. Danish Farmers Abroad 12. januar 2016

CSR workshop - sådan kommer du godt i gang. Danish Farmers Abroad 12. januar 2016 CSR workshop - sådan kommer du godt i gang Danish Farmers Abroad 12. januar 2016 CSR handler om at skabe værdi for både forretningen, mennesker og miljø At skabe sunde og sikre arbejdspladser At få mere

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere

Virksomheder øger den ansvarlige indsats

Virksomheder øger den ansvarlige indsats Organisation for erhvervslivet. maj 2 Virksomheder øger den ansvarlige indsats AF CSR KONSULENT DORTE GRAM NYBROE, DGNY@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Den økonomiske krise rammer

Læs mere

CSR en platform for innovation

CSR en platform for innovation CSR en platform for innovation CSR Greenland Præsentation d. 2. marts 2011 Agenda CSR Greenland Hvad er CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Corporate social Innovation (CSI) CSI eksempler CSI i Grønland Anne

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. HVEM: Virksomheder i regnskabsklasse D med 500 eller flere medarbejdere HVORNÅR: Gældende for regnskabsår startende 1. nuar, 2016 eller senere November,

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 a I henhold til 99 a i årsregnskabsloven skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for samfundsansvar.1 Erhvervs- og

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Den tredobbelte bundlinje

Den tredobbelte bundlinje Den tredobbelte bundlinje - når samfundsansvar er godt for forretningen BL BestyrelsesNET Erfamøde marts 2017 Louise Koch Ekspert i CSR & Bæredygtig Forretningsudvikling 1. Introduktion til bæredygtig

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD Ved Mads Øvlisen Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Håndværksrådet, 21. maj 2013 Hvad er OECD s

Læs mere

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD?

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? 12 TEMA: STRATEGI ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? ARTIKEL AF MIKAEL VEST Oplever I som virksomhed ofte, at dagligdagens udfordringer overskygger langsigtet tænkning? Hvis ja, så er her en række tips

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

CSR? Bare rolig - vi hjælper!

CSR? Bare rolig - vi hjælper! CSR? Bare rolig - vi hjælper! Dansk Mode & Textil Dansk Mode & Textil har været branchens naturlige omdrejningspunkt siden 1895, og er i dag en moderne branche- og arbejdsgiverorganisation med indsigt

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

CSR i bestyrelsen. Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting

CSR i bestyrelsen. Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting CSR i bestyrelsen Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen CSR i bestyrelsen Hvordan

Læs mere

Partnerskaber for bæredygtig forretningsudvikling i værdikæden. - Erfaringer fra SUSBIZ Kenya-programmet v/ Håndværksrådet og Erhvervsstyrelsen

Partnerskaber for bæredygtig forretningsudvikling i værdikæden. - Erfaringer fra SUSBIZ Kenya-programmet v/ Håndværksrådet og Erhvervsstyrelsen Partnerskaber for bæredygtig forretningsudvikling i værdikæden - Erfaringer fra SUSBIZ Kenya-programmet v/ Håndværksrådet og Erhvervsstyrelsen CSR Master Class 29. januar 2015 Grader af engagement og væsentlige

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

CSR - en del af vores DNA

CSR - en del af vores DNA CSR - en del af vores DNA Hvordan CSR er en naturlig del af Brenntag s DNA? Hvordan skaber CSR værdi for Brenntag, og hvordan ser vi CSR som en naturlig del af vores værdigrundlag inkl. Code of Conduct"?

Læs mere