Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2011"

Transkript

1 Ulbjerg Kraftvarme 29. sep Beretning til Generalforsamling varmeåret 2010/11 1. Valg af dirigent ** John Vestergaard 2. Beretning til generalforsamling varmeåret 2010/11 Afslutning af varmeår Varmeåret 2010/11 er afsluttet. Forbruget ligger over det forventede. Aflæsningen viser et samlet forbrug på MWh. mod MWh. året før. Varme/år Varmeforbrug Graddage Pct. *) 2010/ MWh ,4 2009/ MWh ,4 2008/ MWh ,1 *) Afvigelse i forhold til graddagetallet Graddagene er af Teknologisk institut opgjort til 3.091, svarende til 106,4 % af det normale, som er graddage. Stigningen i forbruget i Mwh, er 5.2 % højere end foregående år. Bestyrelsen besluttede med udgangspunkt i de meget kolde vintermåneder at hæve a contobetalingen i varmeårets 4 sidste måneder. Graddagene rettede sig i forårsmånederne og varmeåret blev billigere end vi kunne forudse i januar. Året afsluttes således med en tilbagebetaling til forbrugerne på ca kr.

2 Resultatet Regnskabet udviser et overskud på kr. Der henlægges ikke til investeringer dette regnskabsår. Det hænger sammen med, at vi har penge til investeringer og at motoren er forholdsvis nylig renoveret. Resultatet ligger forholdsvis tæt på det budgetterede. Der var budgetteret med et overskud på kr. Resultatet betegnes alligevel som meget tilfredsstillende, i betragtning af at der har været afholdt vedligeholdelsesomkostninger på tanken for ca kr. over den ordinære drift. At resultatet er lidt dårligere end budgetteret forklares med, at gaspriser har været stigende, mens el-salget har været knap så givtigt som forventet. Priser på såvel gas som el fastsættes dag til dag på markedsvilkår. Som det har tegnet sig det seneste år, har det været en fordel at have skiftet til el- og gashandel på markedsvilkår. Gasprisens sammensætning Gasprisens sammensætning 0,08 2,70 2,17 Gaspris Distribution Energiafgift Transmission 0,33 Figuren er baseret på priser fra maj og sammenlagt udgør prisen 5,28 kr. mod 4,76 kr. tidligere år svarende til 10,9 % højrere. Som figuren viser, så tilfalder langt det meste af kagen staten. Naturligvis hele afgiftsbeløbet, men også en del af posten naturgas, da staten er medejer af DONG, som indvinder naturgassen i Nordsøen.

3 8,5 7,5 8 6,5 7 5,5 6 4,5 5 3,5 4 2,5 3 1,5 2 0,5 1 0 Gaspris / / / / /12 budget jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj Gasprisen har været præget af en vis ro i løbet af året, skønt der er handlet på markedsvilkår. Prisen har det meste af året lagt på 5,03 5,63 kr. Gasmotoranlæg Gasmotoranlægget har fungeret meget tilfredsstillende hen over året, hvilket også aflæses af en tilfredsstillende el-produktion. Motoren har kørt i ca timer. Det er lidt flere end de seneste par år, fordi der har været koldere, el-priserne generelt høje og fordi motoren har kørt stabilt uden store planlagte eftersyn. Motoren var dog taget ud af drift i den periode, hvor der blev udført vedligeholdelse på akkumuleringstanken. Der er en serviceaftale på motoren, som afholder udgifter mellem serviceintervallerne og så har vi en kaskoforsikring til at tage sig af egentlige havarier, hvis dette måtte forekomme. Der er et tilbagevendende problem med mortordriften. Når returvandet når op på temperaturer i nærheden af de 46 o lukker styringen motoren gradvis ned. Returvandet udgør kølevand til motoren. Vi har set så høje returtemperaturer i de netop overståede sommermåneder, at motoren går ned på reduceret kraft og dermed reduceret effektivitet. Der er plads til forbedring. Forbedringen skal ske hos forbrugerne. De høje returtemperaturer fremprovokeres af manglende service og interesse for forbrugerinstallationerne. Bestyrelsens henvendelser til forbrugerne virker desværre ikke. Der har i øvrigt ikke været hændelser, der kan karakteriseres, som større uheld eller forstyrrelser i året.

4 Kommende investeringer større udgifter Varmemålere står over for en udskiftning. Bestyrelsen har netop besluttet at udskifte 75 målere frem mod nytår. Prisen for en ny måler incl. montering vil beløbe sig til ca kr. Varmemåleren kan fjernaflæses. Der vil ligge nogle drifts- og styringsmæssige fordele i at kunne fjernaflæse og dermed kunne indhente data fra måleren hyppigere. Data er eksempelvis: Forbrug Returtemperatur Afkøling over periode Lækagekontrol Vi har gennem de senere år haft en del problemer med vandspild. Det koster naturligvis vand, men det koster også energitab. Som oftest har tabet vist sig at være hos forbrugerne inden for hovedhanerne. Disse lækager vil kunne opfanges med nye målere inden de udvikler sig til egentlige vandskader. Forbrugerinstallationer der fungerer ineffektiv både for fællesskabet og for forbrugeren selv, vil lettere og løbende kunne udsøges. For at forebygge ineffektive installationer, har bestyrelsen valgt meget kraftig at anbefale forbrugerne at få foretaget et standardeftersyn på varmeinstallationen i forbindelse med målerudskiftningen. Eftersynet koster 400 kr. pr. installation. Det er en meget favorabel pris. Det kan gøres på disse vilkår, fordi varmeværket indirekte betaler en del af omkostningen, når det gennemføres sammen med målerudskiftningen. Varmeværket betaler transporttid (pakning af værktøjskasse og bil) til og fra kunden samt en del adskillelse og samling af installationen som en integreret del af målerudskiftningen. For Bestyrelsen er det meget afgørende at forbrugerne tager imod tilbuddet. I forbindelse med prøveinstallationer af den nye måler er der også gennemført standardeftersyn. Eftersynet har givet store driftsmæssige forbedringer på den enkelte installation når det gennemføres på samtlige installationer, vil det få en gavnlig virkning på helheden. Målerudskiftningen gennemføres af Ulbjerg Smedie.

5 Motorrenovering / Motorudskiftning finder sted om ca. 4 år. Henlæggelse må finde sted tidligst 5 år før investeringen skal gennemføres. Der må max. henlægges 80 % af investerings størrelse og den må årligt ikke udgøre mere end 20 %. Bestyrelsen vælger næppe at foretage maximal henlæggelse til aktivet. Forbrugerne har frem til nu slæbt med at betale den eksisterende motor og hele anlægget. Bestyrelsen ønsker derfor ikke at belaste priserne med at betale en ny motor fuldt ud, inden der bliver behov for den. Bestyrelsen har i øvrigt ikke lagt sig fast på om motoren skal renoveres eller udskiftes, når den om ca. 5 år har nået timer. En renovering risikerer at være for dyr set i forhold til hvad en ny motor (ombytningsmotor) koster, ligesom der kan være nogle teknologiske fordele ved at skifte til en ny motor. Prisen på en ny motor anslås at ligge på ca. 1.3 mio. kr. Levetiden på en motor er mellem år ud fra det driftstimetal vi opererer med. Priser i det nye år I det påbegyndte varmeår er følgende priser fastsat excl. moms. Forbrugsafgiften Den faste afgift pr.m 2 Stikafgift Målerafgift 475,00 kr. 20,00 kr ,00 kr. 500,00 kr. Der er således tale om en uændret pris i forhold til foregående år, men i øvrigt en noget lavere pris end vi ellers har kunnet præstere i de tidligere år. På et tidligere tidspunkt havde vi forventninger om, at kunne nedsætte prisen igen i år. Bestyrelsen valgte dog at fastholde prisen, fordi forskellige dispositioner op til regnskabsafslutningen pegede på et underskud. Med udgangspunkt i forventningerne til regnskabsresultatet for 2010/11 besluttede bestyrelsen samtidig at budgettere med et lidt højere overskud i 2011/12 end vi ellers ville have gjort. Det betyder, at prisen reelt kunne have været reduceret yderligere i 2011/12. Denne prisreduktion vil så komme et år længere fremme, hvis ellers de produktionsvilkår, som vi kender nu, kan fastholdes. Det spiller naturligvis også ind, at vi som længe ventet er fri for ydelser på lån. Bestyrelsen vil følge udviklingen på især gas- og el-priser nøje og opfordrer som sådan forbrugerne til det samme. Dagspressen er sædvanligvis meget

6 meddelsom, når det gælder udsving i energipriser; faktisk helt på højde med oplysninger om samfundsøkonomiske forhold. Bestyrelsen gør opmærksom på, at der er tale om a contopriser, idet vi af skattemæssige og lovgivningsmæssige årsager er nødsaget til at søge et resultat omkring 0 kr. Olieprisen har et langt stykke tid lagt på ca. 110 $ pr. tønde. Som bekendt har olieprisen i en periode været på 147 $. Det var i løbet af regnskabsåret Der er ganske mange faktorer som spiller ind på prisniveauet på råolie og dermed naturgasprisen. Der kan nævnes Selve $-kursen Vækst eller afmatning i verden (konjunkturer) Generel efterspørgsel på energi Naturen Trusselsbilledet i forhold til ro / uro i verden Investorers anbringelse af fri kapital Etc Varmeprisen er stort set alene under påvirkningen af gaspriser og afregningspriser for el-salget. Handel af gas på markedsvilkår har dog i nogen grad frigjort os fra olieprisen prisudvikling. Gasprisen fastsættes på børslignende vilkår på nordpool. Prissætningen af varmeværkets tariffer er derfor nøje sammenhængende med omkostningen til gas, idet hele 83 % af værkets omkostninger går til gaskøb: Markedsel Bestyrelsen har aftale med Markedskraft om at lave produktionsplanlægning og afsætte vores el-produktion på el-børsen. Opgaven med at starte og stoppe gasmotoren er således overdraget til Markedskraft. Det sker via en opkobling over Internettet. Bestyrelsen har vurderet, at Markedskraft har bedre forudsætninger for at få indmeldt produktionen til den rigtige afregningspris, end vi selv vil have. Markedskraft har varetaget denne opgave de seneste to regnskabsår. Som et prissikringselement til markedsprisen på el, har vi opnået et grundbeløb på kr. Grundbeløbet kan max. strække sig til kr. I 2009/10 modtog vi alt kr. i grundbeløb / prissikring.

7 Samlet har det betydet en stigning på el-indtægten. Udvikling i el-salget / / / / / /11 Fig. viser at indtægten har været stigende efter skiftet til markedsel. Det skal bemærkes, at grundbeløbet også udbetales, hvis vi vælger at lade gasmotoren stå stille, blot den er køreklar. Faldet fra 2009/10 til 2010/11 forklares med, at motoren stod stille mens vi udførte vedligeholdelse på akkumuleringstanken, samt at vi har modtaget et langt mindre grundbeløb. Det er en del af energipolitikken her i landet, at de små kraftvarmeværker skal stå på standby for vindkraften, fordi disse værker udmærker sig ved hurtigt at kunne være i fuld drift, hvis der sker udfald på vindkraften. Det bliver vi som sådan betalt for. Hændelser efter regnskabsårets afslutning og fokus fremover Der vil som nævnt blive taget fat på udskiftning af varmemålere. Det er ikke usandsynligt, at alle målere udskiftes i løbet af 2011/2012. Der er afsat penge i regnskabet til at begynde processen. Undersøgelse af akkumuleringstanken i forbindelse med vedligeholdelsesarbejdet tyder på en levetid på mindst 20 år endnu. Tidligere vurderinger af fjernvarmerør fortæller, at den type rør der er lagt i Ulbjerg forventes at have en levetid på op til endnu 20 år. Det er ventet, at motoren skal renoveres om ca. 4 år eller mere sandsynligt skiftes, da det forventes at være økonomisk mere favorabelt. En evt. motorudskiftning vil blive lånefinansieret og afskrevet over levetiden..

8 Det forventes, at Folketinget i den kommende samling vil blive enig om en grønnere energipolitik, som bevirker at vi skal have fokus på andre produktionsformer og andre energikilder end naturgas. Det kan være i form af biobrændsel, biogas, varmepumper, solenergi og/eller andet. Bestyrelsen vil naturligvis være opmærksom på de muligheder, det vil give Ulbjerg Kraftvarme. Fremtiden synes dog at tegne lys for Ulbjerg Kraftvarme, set ud fra at vi er gældfrie og har et produktionsapparat, som har en betydelig længere levetid. Hvordan har varmeprisen udviklet sig kort tilbageblik! Varmeværkets lån er indfriet. Det påbegyndte varmeår er det første år, hvor der ikke betales ydelse på lån. Det fremgår nedenfor, hvad der har været ydet på lån de foregående år. Amortiseringsoversigt År Ydelse kr (dec) kr kr. Lånets indflydelse på varmeprisen Som det fremgår af tabellen neden for så har ydelser på lån haft stor indflydelse på varmeprisen År 2008/ / /11 *)2010/ /12 Varmeforbrug Fast bidrag Moms Varme i alt Der er forudsat en bolig på 130,00 kvm. med et forbrug på 15 MWh. *) Gennemsnitsvarmeforbrug 10,1 MWh pr. 100 kvm. Der forventes yderlige prisfald til næste varmeår. Det vil sige, at alt andet lige så nedsættes prisen i 4 ud af 5 år. Det år hvor der ikke har været nedsættelse af prisen er den fasthold uændret. Det betyder samtidig, at fjernvarmen er markant billigere end opvarmning med eksempelvis olie og samlet set det mest fordelagtige for Ulbjerg by.

9 Vi er på vej med en varmepris, som fuldt ud er på niveau med varmeprisen i andre byer på Viborgegnen Yderligere nedsættelser skal herefter findes gennem effektivisering, som eksempelvis gennem afkøling hos forbrugerne eller ved skift bort fra naturgas som brændsel. Forbrugernes opgave Forbrugerne anmodes endnu engang om at tage ansvar for eget forbrug. Hold et vågent øje med forbruget gennem hele varmeåret og ikke kun, når der er årsaflæsning. Sammenhold forbruget måned for måned med det forventede forbrug. Er forbruget i MWh højere end forventet, stil da jer selv følgende spørgsmål: har perioden været koldere end normalt har vi ændret vaner med vores opvarmning/varmtvandsforbrug har vi været i gang med en ombygning har jeg kontrolleret mit varmeanlæg/måler Giver svaret på jeres spørgsmål ikke nogen forklaring, kontakt da varmemesteren eller en VVS-installatør. Endelig bedes vi stå sammen om at forbedre afkølingen. Gør det til et diskussionsemne som mindst er på højde med forbruget og priserne. Forbruget og priserne kan i sine tilfælde ikke påvirkes, men det kan afkølingen. Så derfor brug energi på det der kan forandres. Er temperaturforskellen mellem fremløb og returløb lille og vandgennemstrømningen tillige høj, ja så er der tale om et kostbart teknisk og økonomisk problem, der i fællesskabets interesse skal gøres noget ved. Er temperaturen for høj på fjernvarmevandet, når det returnerer til værket ja så vil der samtidig være et for stort ledningstab. Udover, at gasmotoren ikke yder optimalt, hvis vandet er for varmt. Returvandet er kølevand på motoren og opvarmes på den måde af motoren inden det igen pumpes rundt i byen. Bestyrelsen har efterhånden bragt spørgsmålet på bane nogle gange uden at forholdet rigtigt har forandret sig. Det er baggrunden for, at bestyrelsen meget kraftigt henstiller til, at der gennemføres tilsyn i forbindelse med målerudskiftningen. Tager forbrugerne ikke imod tilbuddet om at få udført tilsyn på varmeinstallationen, vil bestyrelsen overveje at indføre såkaldte incitamentstariffer, da det

10 må erkendes, at vi ikke har opnået resultater gennem henvendelser til forbrugerne og gennem problematiseringen på generalforsamlinger. Ved en incitamentstarif forstås, at prisen for selve varmeforbruget står i forhold til, om man opnår en afkøling af fjernvarmvandet inden for en given tolerance.

11 Per Poulsen bestyrelsesformand Godkendt 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse Godkendt 4. Budget for indeværende varmeår fremlægges Godkendt 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan Ingen forslag 6. Indkomne forslag fra andelshaverne Ingen forslag 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg: Carina Ebbesen Jensen, Thomas Jensen, Ole Sørensen Carina Ebbesen Jensen, Thomas Jensen og Ole Sørensen genvalgt 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen På valg Michael Nonbo John Vestergaard Michael Nonbo og John Vestergaard genvalgt 9. Valg af 2 interne revisorer På valg Sigurd Frederiksen John Vestergaard Sigurd Frederiksen og John Vestergaard genvalgt

12 10. Valg af revisorsuppleant På valg Erna Kjeldgaard ** Erna Kjeldgaard blev genvalgt 11. Valg af ekstern revisor ** Revisorerne i Skals blev genvalgt 12. Evt. ** Der blev orienteret om vindere af konkurrence afkøling / forbedret afkøling Underskrift Per Poulsen Thomas Jensen Ole Sørensen Carina Ebbesen Jensen Niels Jørgen Mathiassen

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 50. Ordinær generalforsamling tirsdag den 28. januar 2014. Mundtlig beretning: En stor velkomst til alle til

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 51. Ordinær generalforsamling tirsdag den 27. januar 2015. Mundtlig beretning: Sammen med indkaldelsen til

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Resultater og udfordringer 2012

Resultater og udfordringer 2012 Resultater og udfordringer 2012 Indhold Profil 3 Forord 5 Sammenfatning 7 Energipriser 8 Energitilsynet udvikler ny elprisstatistik 20 Elregningen uforståelig eller oplysende? 23 Effektivitet i energisektorerne

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge 34 fremmødte, heraf 27 Stemmeberettigede. 761/13 Velkomst ved Formand fra Bestyrelsen

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

Godt nytår med udsigt til billigere varme

Godt nytår med udsigt til billigere varme Godt nytår med udsigt til billigere varme Af bestyrelsesformand Robert P. Sørensen Først og fremmest godt nytår til alle. Set med Holte Fjernvarmes øjne kan 2009 bestemt godt blive et rigtigt godt nyt

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2015 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 19.11.2014, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Igen et år er gået,

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Juni 2013 VURDERING AF DEN UMIDDELBARE EFFEKT AF OLIEFYRSSKROTNINGSORDNINGEN

Juni 2013 VURDERING AF DEN UMIDDELBARE EFFEKT AF OLIEFYRSSKROTNINGSORDNINGEN Juni 213 VURDERING AF DEN UMIDDELBARE EFFEKT AF OLIEFYRSSKROTNINGSORDNINGEN ISBN Elektronisk udgave: 978-87-9371-14-8 1 Indledning og sammenfatning Tilskudsordningen skrot dit oliefyr gav boligejere mulighed

Læs mere

Forord. Egtved Varmeværk 50 år. Fjernvarmeforsyningen er efterhånden den mest almindelige opvarmningsform i større og mindre bysamfund.

Forord. Egtved Varmeværk 50 år. Fjernvarmeforsyningen er efterhånden den mest almindelige opvarmningsform i større og mindre bysamfund. Side 1 Forord Egtved Varmeværk 50 år Fjernvarmeforsyningen er efterhånden den mest almindelige opvarmningsform i større og mindre bysamfund. Siden de 17 husejere ved den stiftende generalforsamling den

Læs mere

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Dagsorden: Indkaldelse til: 53. ordinære generalforsamling onsdag den 8. april 2015 kl. 19.00 på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13 1 Formandsberetning 2012/13 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Vi er i aften i konkurrence med andre vigtige aktiviteter i byen

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2014

Fjernvarmeprisen 2014 Fjernvarmeprisen 2014 23. september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme

Læs mere