Furthermore, the laboratory aims at accomplishing optimum control while still watching out for any adverse effects on the environment.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Furthermore, the laboratory aims at accomplishing optimum control while still watching out for any adverse effects on the environment."

Transkript

1 The Danish Pest Infestation Laboratory conducts research and experimental tests while accumulating knowledge on pests harmful to livestock, barns, storage houses, buildings and material used. Furthermore, the laboratory aims at accomplishing optimum control while still watching out for any adverse effects on the environment. Main research areas are: chemical control, alternative control, prevention, pest biology and behaviour, pesticide resistance, medical and veterinary problems caused by pests and by the environmental impacts of pesticides. Furthermore, the Danish Pest Infestation Laboratory offers advisory services with a view to solving particularly complicated problems relating to pests on agricultural property, in dwellings and in the food industry. Statens Skadedyrlaboratorium, Årsberetning 1997 Danish Pest Infestation Laboratory, Annual Report 1997 Lyngby, 1998, 112 pp. Editors: N. Bille and M. Christensen Drawings : K.-M. V. Jensen ISSN: X Printing: Frederiksberg Bogtrykkeri Price: DKK moms

2

3 1

4 2

5 3 Indhold Side Forord... 7 Dansk resumé af den engelske årsberetning... 8 Personale Engelsk årsberetning (se Contents) Liste over anerkendte midler Contents Page 1. Introduction Management and organization Board of the Danish Pest Infestation Laboratory Staff Ph.D. and M.Sc. students Guest scientist International collaboration Conferences Visits and co-operation WHO Collaborating Centre and Expert Panel EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) Scientific and Environmental Monitoring Group (SEMG) Hypodermosis of livestock in Europe ENMARIA: European Network for the Management of Arthropod Resistance to Insecticides and Acaricides Field rat ecology in Tanzania Educational activities Training courses Lectures External examiner and reviewer duties Advisory work Number of inquiries arranged by species Some of the cases and characteristic variations in the number of inquiries in

6 4 6. Flies Chemical control of Musca domestica Efficacy of CGA-X against susceptible and resistance strains of houseflies Efficacy of two Fiproles against susceptible and resistant strains of houseflies Insecticide resistance in Musca domestica Resistance tests in fly populations on Danish farms Resistance mechanisms of Danish houseflies Laboratory strains kept in Biological control of Musca domestica and Stomoxys calcitrans Parasitic wasps Entomophthora muscae Flies on pastured cattle Manipulation of fly-load on heifers Microbial control of flies on pastured cattle Cockroaches Resistance in Danish field populations Entomopathogenic fungi for control of Blatella germanica Fleas The squirrel flea Ceratophyllus sciurorum sciurorum Circadian rhythms The cat flea Ctenocephalides felis Control of artificial cat flea infestation on cats with Program Vet (lufenuron) and CGA Arthropod pests in poultry production Prevalence of the chicken mite Behavioural response of the chicken mite to host related stimuli Aggregation pheromones of the chicken mite Litter beetles as disease reservoirs Behaviour and population dynamics of litter beetles in broiler houses Typhaea stercorea, a carrier of Salmonella in a Danish broiler house Entomopathogenic fungi for control of litter beetles... 71

7 The potential of entomopathogenic nematodes as biological control agents of Typhaea stercorea (L.) (Coleoptera: Mycetophagidae) in broiler houses Chemical control of litter beetles in a parent flock farm Wood-boring pests The common furniture beetle Anobium punctatum in museum objects and historic buildings Stored product pests Official examination of consignments Allergens from pests in grain stores and milled products Biological control of the Mediterranean flour moth Ephestia kuehniella The effect of low oxygen pressure on museum pests Implementation of integrated pest management (IPM) in industrial flour mills Various other arthropods Mosquitoes. Evaluation of repellents Treated packing materials for the protection of textiles in museums Rodents Efficacy testing Bromadiolone Difenacoum Difenacoum, LD Plaster baits as rodenticides Palatability testing Bromadiolone liquid poisons Resistance to anticoagulants Resistance in the brown rat Other works on rodents and rodent management Rat trap Mammals crossing Øresund Field voles Microtus agrestis and predation Population ecology of the African field rat Mastomys natalensis Search for the vertebrate reservoir of Ebola virus Alternatives to methyl bromide. Control of rodents on ship and aircraft List of species maintained at the DPIL... 92

8 6 16. Publications and reports Publications by members of staff in Appearances in the media Unpublished reports on laboratory tests and/or field trials Evaluation of the efficacy of pesticides Formulations submitted for registration Formulations approved by the

9 7 Forord Det er mig en glæde at præsentere laboratoriets årsberetning Laboratoriets økonomi er fortsat stabil og tilfredsstillende med en god fordeling mellem basisbevilling og eksternt finansierede aktiviteter. Laboratoriet vil tilstræbe, at denne fordeling fastholdes, fordi det giver en god balance mellem strategisk forskning og mere anvendelsesorienteret forskning. Projekterne vedrørende forskning i biologisk og mikrobiologisk bekæmpelse og biokemiske mekanismer bag pesticidresistens forløber tilfredsstillende, og resultaterne begynder nu at blive publiceret. Begge programmer gennemføres i samarbejde med Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Statens Planteavlsforsøg, resistensforskningen tillige i samarbejde med Roskilde Universitetscenter. Til begge programmer er der knyttet Ph.D.-uddannelse. Foruden et igangværende Ph.D-projekt om gnavere og biologisk bekæmpelse i Danmark påbegyndtes endnu et lignende projekt i Tanzania, og der er udsigt til, at endnu et Ph.D.-projekt om gnaverresistens kan igangsættes til næste år. Laboratoriet vil prioritere forskeruddannelse højt og tilstræbe, at fremtidige projekter giver mulighed for tilknytning af Ph.D.-studerende. Det høje aktivitetsniveau mærkes på pladsforholdene. Det er mit håb, at der i fremtiden vil blive mulighed for at øge laboratoriets arbejdsareal gennem om- og tilbygning. Til slut bringes en tak til bestyrelsen og alle medarbejdere for et godt samarbejde i det forløbne år. N. Bille

10 8 Dansk resumé af den engelske årsberetning (SSL= Statens Skadedyrlaboratorium) Der henvises til den engelske tekst for en nærmere omtale af de enkelte afsnit (se indholdsfortegnelsen). Internationalt samarbejde Årsberetningen indledes med en omtale af det internationale samarbejde, der spiller så stor en rolle for SSLs virke både med hensyn til at udveksle informationer og ideer, og ved at SSL yder rådgivning og undervisning til folk i andre lande og internationale organisationer. En række medarbejdere deltog i 1997 i internationale konferencer eller kongresser i Schweiz, England, U.S.A. og Mexico. Arbejde for WHO. SSL er WHO Collaborating Centre on Pesticide Resistance, og J. Keiding har siden 1962 været medlem af WHO Expert Panel of Vector Biology and Control. J. B. Jespersen blev i 1991 også udpeget som medlem af dette panel. Arbejde for EPPO. Siden oktober 1994 har J. Lodal været permanent medlem af EPPO Rodent Control Panel. Arbejde for EU. Siden 1988 har J. B. Jespersen været medlem af SEMG, som er en videnskabelig styringsgruppe for udvikling og implementering af bæredygtig husdyrproduktion i udviklingslande. Fra 1991 har J. B. Jespersen været medlem af en Cost Action vedrørende bekæmpelse af bremselarver; indsatsen afsluttes i 1998 med en rapport udgivet af EU. I 1996 opnåedes støtte til en Concerted Action med henblik på at udvikle og implementere strategier til forebyggelse af insekticid- og acaricid-resistens i Europa. Indsatsen løber i 2½ år og involverer 12 europæiske lande samt industriens repræsentanter og ledes af J. B. Jespersen. Undervisning

11 9 I lighed med tidligere år har laboratoriet afholdt kurser om skadedyr og skadedyrbekæmpelse: muldvarpebekæmpelse og gnaverbekæmpelse. Endvi-dere har laboratoriet holdt foredrag for grupper af kolleger og studerende. Konsultationen Bemærkelsesværdige enkeltsager og karakteristiske variationer i antallet af henvendelser i 1997 På grundlag af en meget lille nedbørsmængde i januar-marts, forventede vi, at antallet af stikmyg, Culicidae ville blive lavt. Megen nedbør i løbet af maj rettede dog op på denne situation, og forekomsten af stikmyg i 1997 blev meget normal. Tysk kakerlak, Blattella germanica, har de sidste tre år været registreret i et meget lavt antal. I 1997 fik vi 111 henvendelser vedrørende dette dyr, hvilket må betegnes som normalt. Den varme sommer med meget høje temperaturer i juli og august har givetvis også favoriseret kakerlakkernes udvikling. I august måned blev vi præsenteret for et formodet skadedyrsproblem i forbindelse med importerede tagrør fra Tyrkiet. Tækkemændene, der håndterede tagrørene, udviklede kraftigt hududslet (dermatitis). En lignende beskrivelse modtog vi i 1996, hvor beboerne i et hus med et nytækket stråtag havde samme problemer. I begge tilfælde har vi ikke i stråene kunnet konstatere skadedyr, der skulle forårsage dermatitis. Iberisk skovsnegl, Arion lusitanicus, optrådte på enkelte lokaliteter i et stort antal først i september, hvilket medførte, at de blev præsenteret i TV. Dette bevirkede, at vi blev kontaktet af en del bekymrede personer, der mente, at de havde denne snegleart i haven, hvor den kan være et alvorligt skadedyr. Den er dog kendt fra flere lokaliteter i Danmark, uden at den på disse steder har vakt opsigt, hvilket betyder, at den ikke i alle tilfælde skaber problemer. Hovedlus, Pediculus capitis, var i år på samme høje niveau som forrige år. Henvendelser omkring hovedlus var tidligere særligt talrige efter længere skoleferier. Dette billede er tilsyneladende ved at ændre sig, så henvendelserne er mere jævnt fordelt over hele året. Apotekere, sundheds-

12 10 plejersker, pædagoger og forældre melder om et stigende antal børn, der får hovedlus flere gange i løbet af et år. Ofte er det mistanke om, at lusebekæmpelsesmidlerne ikke længere virker, der får dem til at henvende sig. Der er ikke lavet undersøgelser i Danmark, der kan klarlægge baggrunden for de stigende problemer med hovedlus. Vejledning omkring den korrekte brug af bekæmpelsesmidlerne og oplysninger om mulige smitteveje og lusenes levevis er vigtig i forbindelse med bekæmpelse af hovedlus. Tofarvet frømøl, Plodia interpunctella, blev i år registreret i det højeste antal nogensinde. Denne art udgør ca. 40% af henvendelserne om skadedyr i fødevarer og har været stigende i antal gennem en længere årrække. Det drejer sig i langt de fleste tilfælde om private borgere, der har haft angreb af tofarvet frømøl i produkter, der indeholder nødder, mandler eller tørrede frugter. Der er ingen umiddelbar forklaring på stigningen i antallet af henvendelser. Det kan skyldes, at private hjem i langt højere grad end tidligere spiser produkter, hvori disse møl trives. Nogle meget varme sommermåneder kan ligeledes være en del af forklaringen på det rekordhøje antal henvendelser i år. Stor gedehams, Vespa crabro, har siden 1993 ikke været registreret i samme høje antal, som det er tilfældet i år. Antallet af de mindre gedehamse har derimod ikke været højere end i de foregående år. Kattelopper, Ctenocephalides felis, er de sidste to år blevet registreret i et væsentligt lavere antal end tidligere. Det kan skyldes, at brugen af forebyggende loppemidler er blevet meget mere udbredt, efter at nye midler kom på markedet i Undersøgelser og afprøvninger Insektafdelingen Stuefluer. Tre nye aktivstoffer til bekæmpelse af stuefluer blev undersøgt med henblik på at fastslå midlernes effektivitet og eventuelle krydsresistensproblemer. Undersøgelserne involverede bioassays i form af dråbe- og fodertests med et større antal af laboratoriets resistente og følsomme stammer af stuefluer.

13 11 Danske stuefluers resistens. I 1997 foretoges en stikprøveundersøgelse af resistens mod de vigtigste midler, der anvendes i Danmark. Der indsamledes fluer på 21 gårde. Afkommet blev testet for kontaktresistens mod bioresmethrin/pb og pyrethrin/pb som repræsentant for de aktive stoffer i aerosoler og forstøvningsmidler og mod dimethoat. Ligeledes blev der udført fodringstest med de tre anvendte smøremidler, azamethiphos, propetamphos og methomyl samt larvicidtest med diflubenzuron og cyromazin. Som noget nyt blev alle de indsamlede stammer også testet ved hjælp af nyudviklede biokemiske assays med henblik på at fastslå de mekanismer, der forårsager resistensen. Resultaterne viste en svagt stigende resistens mod pyrethroider og azamethiphos. Resistensen mod dimethoat er stadig udbredt. Der var tegn på begyndende resistens mod larviciderne diflubenzuron og cyromazin. For yderligere oplysninger henvises til det engelsksprogede afsnit. Laboratoriets samling af resistente fluestammer udgjorde ved årets udgang 22 stammer. Disse repræsenterede et bredt udsnit af resistensmekanismer og oprindelser. Stammerne anvendes til undersøgelse af nye midler og resistensforskning i ind- og udland. Detaljerede oplysninger om de enkelte stammer kan ses i Tabel 6a i det engelsksprogede afsnit. Biologisk bekæmpelse af stuefluer og stikfluer med snyltehvepse. Stuefluer og stikfluer kan ved høje koncentrationer virke yderst generende overfor mennesker og dyr nær landbrugsbedrifter. Ligeledes kan fluerne overføre forskellige sygdomme og nedsætte husdyrenes tilvækst samt mælkeydelse. Til bekæmpelse af stuefluer og stikfluer anvendes normalt en række forskellige kemiske midler, der i de fleste tilfælde er virksomme, men undersøgelser har vist, at fluerne hurtigt udvikler resistens over for mange af produkterne. Dertil kommer så et stigende ønske fra befolkningen og fra politisk side om, at landbruget reducerer brugen af miljøbelastende midler. Fødevareministeriet har derfor støttet et femårigt projekt, der har til formål at undersøge mulighederne for at anvende snyltehvepse på fluepuparier som alternativ eller supplement til de kemiske midler. Første skridt i projektet har været at undersøge hvilke snyltehvepse, der er aktive, hvornår de er aktive, samt hvor effektive de er på grise- og kvæggårde. Undersøgelsen viser, at flere arter af snyltehvepse er aktive i løbet af sæsonen, og at deres aktivitet topper sidst på sommeren, hvor fluernes antal er aftagende på grund af faldende temperaturer samt

14 12 skimmelsvampe. Ligeledes viste undersøgelsen en begrænset effekt af snyltehvepse som dødelighedsfaktor over for fluer i stalde og møddinger. Enkelte arter af snyltehvepse er udvalgt til videre undersøgelser for at finde en egnet kandidat til opformering og masseudsætning i stalde. Der er samtidig taget iniatiativ til undersøgelse af udsætningsstrategier for at finde det optimale tidspunkt, samt antal hvepse der skal udsættes i en stald, for at fluetallet bliver reduceret til et acceptabelt niveau. Entomophthora muscae. Den insektpatogene svamp Entomophthora muscae optræder ind imellem med meget høj prævalens om sommeren, uden at det øjensynligt påvirker tætheden af stuefluen Musca domestica. Denne undersøgelse blev iværksat for at undersøge påvirkningen af besætningstype og årstid på forekomsten af E. muscae. I løbet af august, september og oktober 1997 blev henholdsvis 10, 10 og 13 gårde besøgt fordelt på 16 kvæggårde, 9 svinegårde og 8 gårde med blandet brug. Stuefluer blev indsamlet og sat op enkeltvis i medicinbægre med sukkeragar. Prævalensen blev opgjort efter 10 dage. Der blev fundet signifikant færre inficerede stuefluer fra svinebesætninger, hvor der de fleste steder blev anvendt varmelamper. Det kan tyde på, at stuefluen udfører behavioural fever - dvs. kurerer sig selv for sygdommen ved at opsøge de op til 45 o C, der findes på lampernes overflade. Derudover blev der fundet signifikant højere prævalens senest på året. Mikrobiologisk bekæmpelse af fluer på græssende kreaturer. I projektet undersøges den naturlige forekomst af insektpatogene svampe i forskellige fluearter tilknyttet græssende kreaturer, og svampenes potentiale som bekæmpelsesmidler evalueres. Fluer fra græssende kreaturer blev indsamlet på seks lokaliteter fra juli til september. Fluerne blev inkuberet i papbure med adgang til blod, vand og mælkesukker, og døde fluer blev undersøgt for forekomst af svamp. De hyphomycete svampe Beauveria bassiana og Verticillium lecanii blev isoleret fra nogle få fluer fra hver af lokaliteterne. Mod forventning blev der ikke fundet fluer angrebet af Entomophthora muscae eller andre svampe fra Entomophthorales. Dette var overraskende, fordi der synes at være adskillige muligheder for smitteoverførsel til stede på græsningsarealerne; f.eks var der på en lokalitet en epizooti af E. muscae i forskellige fluearter. Fluer med sporulerende svampe sad fikseret på bladundersider på tidsler, og samme sted blev observeret levende stikfluer m.fl. i hvile. Ganske få

15 13 svampeangrebne stikfluer og kvægfluer er fundet på andre lokaliteter; indtil videre synes svampene dog ikke at være væsentlige mortalitetsfaktorer. Pilotforsøg med lille stikflue og kvægflue viste, at begge arter fluer nemt inficeres med svampe som B. bassiana, Paecilomyces fumosoroseus m.fl. Fluer på græssende kreaturer. I samarbejde med en række europæiske laboratorier og universiteter har Statens Skadedyrlaboratorium arbejdet med, hvordan fluer tiltrækkes af deres værter, og specielt hvilke forskelle der er mellem de kvier, der tiltrækker mange fluer, og dem der ikke gør det. I forlængelse af dette gennemførte vi i 1997 en række eksperimenter. Vi testede seks forskellige kemiske stoffer for deres evne til at tiltrække eller afskrække fluerne på græssende kvier. To flokke med syv dyr i hver blev brugt. Inden forsøget blev iværksat, blev antallet af fluer på de enkelte kvier talt, og flokkene blev sammensat således, at der både var kvier, der var gode til at tiltrække fluer, og nogle der var dårlige til at tiltrække fluer i hver flok. I forsøgene blev to kvier i hver flok udstyret med en rem om livet, hvorpå der var monteret en stålcylinder med huller i, hvori det stof, der skulle undersøges, blev placeret. Stoffet fandtes i en svamp, der var indpakket i en "plastikpose", gennem hvilken teststoffet kunne dampe med en ganske bestemt hastighed. Effekten på fluebelastningen blev dernæst undersøgt ved at optælle antallet af plantagefluer, af den lille stikflue, af efterårsstikfluen, af kvægfluen og af regnklæg 6 gange i løbet af dagen. Baseret på dette kunne det konstateres, at der ikke kunne opnås nogen effekt med de fire testede stoffer, mens to syntes at have en vis afskrækkende virkning på fluerne. Når stofferne blev anvendt på dyr, der normalt havde høje fluetal, så faldt antallet af fluer på dem, mens antallet på de andre i flokken steg. Resistens i danske kakerlakpopulationer. Tyske kakerlakker indsamlet fra fire feltlokaliteter samt to af laboratoriets stammer blev brugt i en undersøgelse af kakerlakresistens (se tabellen i afsnit 8.2). Kakerlakkerne blev behandlet med forskellige doser af henholdsvis permethrin og chlorpyrifos, og deres følsomhed over for disse to aktivstoffer kunne således bestemmes. I laboratoriet blev der målt på en række enzymsystemer hos de samme kakerlakstammer, og det kunne vises, at der var et næsten fuldkomment sammenfald mellem den generelle esteraseaktivitet og størrelsen af chlorpyrifos-resistensen. En tilsvarende sammenhæng blev ikke fundet i forbindelse med AChE-aktiviteten. Der blev ikke fundet nogle sammenhænge mellem phyrethroid-resistensen og

16 14 de målte enzymaktiviteter. Den påviste begyndende nedsatte følsomhed overfor chlorpyrifos kan give anledning til nogen bekymring; chlorpyrifosbaserede produkter har haft stor betydning for, at kakerlakproblemerne i Danmark har kunnet holdes på et lavt niveau. Insektpatogene svampe til bekæmpelse af tyske kakerlakker. Virulensen af svampene Metarhizium anisopliae og Paecilomyces fumosoroseus blev sammenlignet i bioassays, hvor nymfer, hanner og hunner blev inokuleret med forskellige doser af svampesporer i vandig opløsning. Insekterne blev herefter inkuberet enkeltvis i plastikbægre med adgang til vand og foder. M. anisopliae var den mest virulente art, selvom den oprindeligt blev isoleret fra en bille, mens P. fumoso-roseus er isoleret fra en tysk kakerlak. For begge svampearter gælder, at hunner var mere modtagelige for infektion end hanner. Igangværende undersøgelser med andre isolater af de to svampe vil vise, om dette gælder generelt for disse svampearter. Desuden undersøges sporeproduktionen af svampeisolaterne, idet P. fumosoroseus producerer markant flere sporer end M. anisopliae, og sporer af P. fumosoroseus synes også lettere at frigøres fra sporulerende kadavere. Dette kan have betydning for spredningen af de to svampe mellem forskellige individer. Egernloppen. Ceratophyllus sciurorum sciurorum. Samarbejdet med University of Leicester (Frank Clark, Derek Deadman) og University of Loughborough (Malcolm Greenwood), England, om at undersøge forskellige aspekter omkring døgnrytmer og andre former for adfærd hos lopper fortsatte i I årets løb har vi koncentreret os om at vise, hvorledes fødeoptagelse påvirkede døgnrytmen. Det viste sig, at lopper, der har fået et blodmåltid, stadig har en døgnrytme i sine aktiviteter, men de er aktive i kortere tid end lopper, der ikke har fået sig et blodmåltid. Katteloppen. Ctenocephalides felis. I 1997 testede vi et produkt, CGA , til bekæmpelse af voksne kattelopper på katte. CGA indgives oralt til katte. Effekten af denne behandling blev sammenlignet for katte, der også fik en lufenuron behandling, katte der kun fik CGA , og katte der ikke fik nogen form for behandling. Der observeredes en hurtig og total bekæmpelse af lopperne i begge de to grupper af katte, der fik CGA Holdbarheden af behandlingen er kortere end fem dage. Hvor kort kunne ikke ses præcist, men der blev foretaget en succesfuld reinfestation med lopper på kattene fem dage efter den her foretagne ugentlige behandling med CGA

17 15 Kyllingemiden. Dermanyssus gallinae. En spørgeskemaundersøgelse omfattende ca. 400 danske ægproducenter viste, at sammenlagt havde ca 1/3 af producenterne kyllingemider. Den laveste forekomst (14%) blev set hos de økologiske ægproducenter, men dette skyldes sandsynligvis, at disse kun var 3 år gamle i gennemsnit. I modsætning til den normale opfattelse havde en relativ stor del (28%) af burægsproducenterne også mider. Problemerne med mider er generelt stigende gennem sommeren for at kulminere i juli og august, og de mest almindelige problemer, som miderne forårsagede, var mere urolige høns og øget fjerpilning. I 1997 er påbegyndt undersøgelser af, hvordan forskellige fysiske stimuli påvirker kyllingemidens adfærd, specielt med henblik på at undersøge hvordan miden kan opdage, at en potentiel vært er i nærheden. De værtsrelaterede stimuli er: CO 2, varme og rystelser af underlaget. De foreløbige resultater tyder på, at disse stimuli er ret effektive. Undersøgelserne fortsætter i Det er velkendt, at kyllingemider udskiller et duftstof, som får andre mider til at samles. Forsøg på at isolere dette duftstof blev påbegyndt i Afvaskninger af glasrør, som miderne havde gået i gennem længere tid, blev brugt som ekstrakt. Ekstraktet blev separeret ved hjælp af papirkromatografi, og de aktive bestanddele blev lokaliseret ved at anbringe mider på det tørre stykke papir, hvorefter miderne samler sig det sted, hvor duftstoffer findes. Dette viste sig at være en brugbar metode, men separation med papirkromatografi er ikke særlig effektiv, og derfor vil denne metode blive erstattet med tyndtlagskromatografi (TLC) i de videre undersøgelser i Biller i slagtekyllingestalde. Forekomst af biller i slagtekyllingestalde er anledning til voksende bekymring på grund af deres evne til at fungere som reservoir for f.eks. salmonellabakterier. I samarbejde med Statens Veterinære Serumlaboratorium, Dansk Slagtefjerkræ, dyrlæger og producenter gennemfører vi derfor for øjeblikket en undersøgelse af disse billers biologi, forekomst og betydning. Undersøgelserne vedrørende biologi og følsomhed er næsten afsluttet, mens undersøgelserne vedrørende billernes betydning forventes afsluttet i I 1998 vil billernes eventuelle resistens mod de almindeligst anvendte insekticider også blive undersøgt. Insektpatogene svampe til bekæmpelse af melbiller i fjerkræstalde. En tidligere screening af forskellige insektpatogene svampe over for larver af lille melbille viste, at dette skadedyr inficeres af de fleste isolater af hyphomyceter, bl.a Beauveria bassiana og Metarhizium anisopliae.

18 16 Undersøgelser bekræftede, at larver og pupper er betydeligt mere modtagelige for infektion end voksne melbiller. Resultater fra bioassays viste, at det var muligt at udvælge svampeisolater, som ikke blot var virulente over for larver, men også havde en relativ høj virulens over for voksne biller. Disse svampeisolater testes fremover i burforsøg, for at deres spredningspotentiale i melbillebestande kan undersøges. Insektpatogene nematoders egnethed til bekæmpelse af skimmelbillen Typhaea stercorea i kyllingestalde. Fire arter af insektpatogene nematoder blev testet mod larver og biller af skimmelbillen Typhaea stercorea på filterpapir. Den mest effektive art, Steinernema carpocapsae, blev efter-følgende testet mod voksne biller i fodersubstrater af vådt kyllingefoder eller knækket hvede blandet med fibertexmåtte. Disse substraters evne til at tiltrække og dræbe biller blev afprøvet i rørfælder placeret i strøelse hentet fra en kyllingestald. Selv om tiltrækningen af billerne var ringe, viste resultaterne, at nematoderne ved høj luftfugtighed var i stand til at overleve i fodersubstraterne og at inficere billerne deri. Substraternes tiltræknings-kraft og evne til at bevare fugtighed skal forbedres, før insektpatogene nematoder kan bruges som biologisk bekæmpelsesmiddel i rørfælder mod skimmelbiller i kyllingestalde. Kemisk bekæmpelse af forældredyrsflokke. I forældredyrsflokke forårsager store billepopulationer ofte problemer i form af ødelæggelse af isoleringen og deres evne til at fungere som reservoir for smittekim. I 1997 forsøgtes sådanne billepopulationer bekæmpet i en større forældredyrsflok ved anvendelse af et nyt larvicid enten alene eller i kombination med to forskellige midler til bekæmpelse af de voksne biller. Effekten af bekæmpelsen blev vurderet hveranden uge året igennem ved hjælp af rørfælder. Alle tre bekæmpelsesstrategier var succesfulde. Træskadedyr. Projektet Almindelig borebille i museumsgenstande og historiske bygninger - forebyggelse og bekæmpelse blev afsluttet med en analyse af data fra tre års målinger af borebilleaktivitet og klimaforhold i ni landsbykirker. Til trods for, at der kun var meget lille borebilleaktivitet i loftskonstruktionerne, var den højest i de kirker, hvor der blev målt den højeste træfugtighed. Projektet har resulteret i udarbejdelse af anvisninger på forbedrede metoder til vurdering af borebilleaktivitet i trækonstruktioner. Dansksproget rapport over projektet vil foreligge i Skadedyrallergener i korn og kornprodukter. De indsamlede data i dette projekt er blevet viderebearbejdet i 1997 og indgår i C. Danielsens Ph.D.-afhandling, som vil blive afleveret i Man har i denne fase

19 17 koncentreret sig om resultaterne fra et laboratorieforsøg, som skulle belyse betydningen af temperatur og fugtighed på udviklingen af kornmiden Lepidoglyphus destructor i hel hvede. Midepopulationens vækstrate blev bestemt ved hjælp af en simuleringsmodel. Ved 5-20 C lå vækstraten mellem 0,0009 og 0,13 mider pr. dag. Høj relativ luftfugtighed (83-90%) og temperaturer på C blev fundet som de optimale værdier ved hjælp af en lineær statistisk model. I laboratorieforsøgene indgik desuden måling af koncentrationen af et major-allergen fra miden, lep d 2 (tidligere lep d 1) ved hjælp af ELISA. Det blev fundet, at temperatur og tid har signifikant betydning (R 2 =59%) for koncentrationen af allergen, men i lighed med andre forsøgsserier i dette projekt konkluderes det, at ELISA-metoden kræver en del forbedringer, før den kan anvendes kommercielt. Biologisk bekæmpelse af melmøl i møllerier. Projektet har til formål at afdække mulighederne for at anvende naturlige fjender til bekæmpelse af melmøl i industrimøller. Der er på basis af publicerede data over melmøllenes biologi udviklet en matematisk model, der beskriver udviklingen af melmølbestande i møllerier. Modellen blev efterprøvet ved sammenligning med data fra tre års undersøgelser i en mølle. Temperaturen i møllen blev anslået til at være 5 C højere end udetemperaturen. Modellens beregninger af melmøllenes populationsudvikling viste sig at ligge tæt på det observerede; på basis af modellen er det beregnet, at 1-3% af den mulige årsproduktion af melmøl bliver til voksne møl det følgende år. Klimaet i to industrimøller er kortlagt igennem et år. I visse områder af møllen ligger temperaturen ca. 5 C over udetemperaturen - her blev målt gennemsnitstemperaturer på 3-30 C. I andre områder lå gennemsnitstemperaturen konstant over ca. 15 C på grund af varmeudvikling fra maskiner. Dette afspejlede sig i forekomsten af melmøl fanget i feromonfælder. I de varme områder blev der fanget melmøl fra februar, hvor moniteringsprogrammet startede, mens der i køligere områder først forekom melmøl i juni. To naturlige fjender er udvalgt til videre undersøgelser: en rovmide, Blattisocius tarsalis, og en snyltehveps, Trichogramma evanescens. Begge arter angriber ægstadiet af melmøl. De er begge etableret i laboratoriet med henblik på yderligere undersøgelser. Blattisocius tarsalis er blevet grundigt undersøgt i Arten er fundet i et betydeligt antal på voksne

20 18 melmøl indsamlet på en dansk melmølle. Den er således naturligt forekommende her i landet. I laboratorieforsøg er sammenhængen mellem temperatur, byttedyrstæthed og prædationsraten blevet fastlagt. Ved 15 C er prædationsraten af en sådan størrelse, at denne rovmide kan siges at være en lovende kandidat til biologisk bekæmpelse af melmøl. Rovmiden angriber alle aldersklasser af melmølæg; den er en overfladeprædator, der ikke trænger ned i melet. IPM i industrimøller. Projektet, der blev bevilget i december 1997, har til hensigt at udarbejde og iværksætte hensigtsmæssige, individuelt designede IPM-strategier på 3 danske industrimøller. Møllerierne har i skadedyrsbekæmpelsen hidtil i stort omfang benyttet sig af gasninger med methylbromid. Methylbromid bliver omfattet af et totalforbud i Danmark pr. 1. januar 1998, og møllerierne må derfor i fremtiden basere bekæmpelsen af insektskadedyr på en kombination af andre kemiske og alternative bekæmpelsesmetoder. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Statens Skadedyrlaboratorium, møllerierne og desinfektørfirmaer. Bekæmpelse af skadedyr i museer. (Fortsættelsen af forsøgene rapporteret i årsberetningen for 1996). To insekticider (α-cypermethrin og mikro-indkapslet diazinon) blev udvalgt til undersøgelse af mulighederne for at beskytte tekstiler mod skadedyr ved at anvende insekticidbehandlet pakkemateriale. Uldklæde blev indpakket i to stykker ubehandlet silkepapir og dernæst enten 1) pakket i behandlet silkepapir, 2) lagt i en æske behandlet på ydersiden eller 3) lagt på en behandlet træhylde og udsat for larver af fem arter af klannere (Anthrenus verbasci, Attagenus unicolor, Attagenus museorum, Reesa vespulae og Trogoderma angustum). Efter et års lagring kunne α-cypermethrin-formuleringen ikke yde tilstrækkelig beskyttelse, når det blev brugt på behandlede hylder og på behandlede æsker. Derimod var der god effekt, når der blev anvendt behandlet silkepapir til indpakning. Der var enkelte mindre skader også i dette forsøg, men kun når vi brugte Anthrenus verbasci som testdyr. Resultaterne med diazinon-formuleringen vil først forelægge i I projektet vedrørende anvendelse af lavt ilttryk til bekæmpelse af skadedyr i museumssammenhænge er der gennemført to forsøgsserier, hvor forsøgsdyr eksponeres for max. 0,3% ilt i et klimakammer ved 25 C og 55% relativ luftfugtighed. Undersøgelserne gennemføres så vidt muligt på alle stadier af dyrene. Behandlingstider varierer mellem 6 og 72 timer. De foreløbige re-sultater tyder på, at klannerarterne Anthrenus verbasci, Ptinus tectus og Trogoderma angustum er mindre følsomme end Ant. museorum.

Forord. Det er mig en glæde at præsentere laboratoriets årsberetning 2000.

Forord. Det er mig en glæde at præsentere laboratoriets årsberetning 2000. 4 Forord Det er mig en glæde at præsentere laboratoriets årsberetning 2000. Laboratoriets økonomi er ikke blevet forbedret i løbet af 2000. Laboratoriets forskning er fortsat på et tilfredsstillende niveau,

Læs mere

The Danish Pest Infestation Laboratory (DPIL) Statens Skadedyrlaboratorium (SSL)

The Danish Pest Infestation Laboratory (DPIL) Statens Skadedyrlaboratorium (SSL) The Danish Pest Infestation Laboratory (DPIL) carries out research and compiles information concerning insect pests on livestock, in stables, stocks, buildings and the materials used. Research also covers

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium. Årsberetning Annual Report 2001

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium. Årsberetning Annual Report 2001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium Årsberetning Annual Report 2001 Danish Pest Infestation Laboratory Danish Pest Inf. Lab. Ann. Rep. 2001 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Horticultural Advisory Service GartneriRådgivningen 2014

Horticultural Advisory Service GartneriRådgivningen 2014 Integrerat växtskydd Ørebro 4. nov. 2014 TIL GAVN FOR GARTNERE Horticultural Advisory Service GartneriRådgivningen 2014 Rådgivningsleder (prydplanter, ornamentals) Thomas Skovgaard Lund Horticultural Advisory

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Dansk Standard DS/EN ISO 3262-15 1. udgave Godkendt:2000-07-10 Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Extenders for paints - Specifications and methods

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE for eksport af ikke-humane primater af zoo-oprindelse fra Danmark til Sydafrika/ for export of zoo-origin non-human primates from Denmark to

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Udsættes gartneriarbejdere for mikroorganismer anvendt til biologisk bekæmpelse?

Udsættes gartneriarbejdere for mikroorganismer anvendt til biologisk bekæmpelse? Udsættes gartneriarbejdere for mikroorganismer anvendt til biologisk bekæmpelse? Anne Mette Madsen a, Anne Winding b, Vinni Mona Hansen a,c, Jørgen Eilenberg c, Nicolai Vitt Meyling c,, Kira Tendal a og

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, December 12 th From 15.00 to 20.00 20.00: Dinner together with participants in LRP workshop Agenda 1, Annex 1 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Baggrund og valg af metode: TEK har valgt at gennemføre den internationale evaluering som en løbende,

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere