Furthermore, the laboratory aims at accomplishing optimum control while still watching out for any adverse effects on the environment.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Furthermore, the laboratory aims at accomplishing optimum control while still watching out for any adverse effects on the environment."

Transkript

1 The Danish Pest Infestation Laboratory conducts research and experimental tests while accumulating knowledge on pests harmful to livestock, barns, storage houses, buildings and material used. Furthermore, the laboratory aims at accomplishing optimum control while still watching out for any adverse effects on the environment. Main research areas are: chemical control, alternative control, prevention, pest biology and behaviour, pesticide resistance, medical and veterinary problems caused by pests and by the environmental impacts of pesticides. Furthermore, the Danish Pest Infestation Laboratory offers advisory services with a view to solving particularly complicated problems relating to pests on agricultural property, in dwellings and in the food industry. Statens Skadedyrlaboratorium, Årsberetning 1997 Danish Pest Infestation Laboratory, Annual Report 1997 Lyngby, 1998, 112 pp. Editors: N. Bille and M. Christensen Drawings : K.-M. V. Jensen ISSN: X Printing: Frederiksberg Bogtrykkeri Price: DKK moms

2

3 1

4 2

5 3 Indhold Side Forord... 7 Dansk resumé af den engelske årsberetning... 8 Personale Engelsk årsberetning (se Contents) Liste over anerkendte midler Contents Page 1. Introduction Management and organization Board of the Danish Pest Infestation Laboratory Staff Ph.D. and M.Sc. students Guest scientist International collaboration Conferences Visits and co-operation WHO Collaborating Centre and Expert Panel EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) Scientific and Environmental Monitoring Group (SEMG) Hypodermosis of livestock in Europe ENMARIA: European Network for the Management of Arthropod Resistance to Insecticides and Acaricides Field rat ecology in Tanzania Educational activities Training courses Lectures External examiner and reviewer duties Advisory work Number of inquiries arranged by species Some of the cases and characteristic variations in the number of inquiries in

6 4 6. Flies Chemical control of Musca domestica Efficacy of CGA-X against susceptible and resistance strains of houseflies Efficacy of two Fiproles against susceptible and resistant strains of houseflies Insecticide resistance in Musca domestica Resistance tests in fly populations on Danish farms Resistance mechanisms of Danish houseflies Laboratory strains kept in Biological control of Musca domestica and Stomoxys calcitrans Parasitic wasps Entomophthora muscae Flies on pastured cattle Manipulation of fly-load on heifers Microbial control of flies on pastured cattle Cockroaches Resistance in Danish field populations Entomopathogenic fungi for control of Blatella germanica Fleas The squirrel flea Ceratophyllus sciurorum sciurorum Circadian rhythms The cat flea Ctenocephalides felis Control of artificial cat flea infestation on cats with Program Vet (lufenuron) and CGA Arthropod pests in poultry production Prevalence of the chicken mite Behavioural response of the chicken mite to host related stimuli Aggregation pheromones of the chicken mite Litter beetles as disease reservoirs Behaviour and population dynamics of litter beetles in broiler houses Typhaea stercorea, a carrier of Salmonella in a Danish broiler house Entomopathogenic fungi for control of litter beetles... 71

7 The potential of entomopathogenic nematodes as biological control agents of Typhaea stercorea (L.) (Coleoptera: Mycetophagidae) in broiler houses Chemical control of litter beetles in a parent flock farm Wood-boring pests The common furniture beetle Anobium punctatum in museum objects and historic buildings Stored product pests Official examination of consignments Allergens from pests in grain stores and milled products Biological control of the Mediterranean flour moth Ephestia kuehniella The effect of low oxygen pressure on museum pests Implementation of integrated pest management (IPM) in industrial flour mills Various other arthropods Mosquitoes. Evaluation of repellents Treated packing materials for the protection of textiles in museums Rodents Efficacy testing Bromadiolone Difenacoum Difenacoum, LD Plaster baits as rodenticides Palatability testing Bromadiolone liquid poisons Resistance to anticoagulants Resistance in the brown rat Other works on rodents and rodent management Rat trap Mammals crossing Øresund Field voles Microtus agrestis and predation Population ecology of the African field rat Mastomys natalensis Search for the vertebrate reservoir of Ebola virus Alternatives to methyl bromide. Control of rodents on ship and aircraft List of species maintained at the DPIL... 92

8 6 16. Publications and reports Publications by members of staff in Appearances in the media Unpublished reports on laboratory tests and/or field trials Evaluation of the efficacy of pesticides Formulations submitted for registration Formulations approved by the

9 7 Forord Det er mig en glæde at præsentere laboratoriets årsberetning Laboratoriets økonomi er fortsat stabil og tilfredsstillende med en god fordeling mellem basisbevilling og eksternt finansierede aktiviteter. Laboratoriet vil tilstræbe, at denne fordeling fastholdes, fordi det giver en god balance mellem strategisk forskning og mere anvendelsesorienteret forskning. Projekterne vedrørende forskning i biologisk og mikrobiologisk bekæmpelse og biokemiske mekanismer bag pesticidresistens forløber tilfredsstillende, og resultaterne begynder nu at blive publiceret. Begge programmer gennemføres i samarbejde med Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Statens Planteavlsforsøg, resistensforskningen tillige i samarbejde med Roskilde Universitetscenter. Til begge programmer er der knyttet Ph.D.-uddannelse. Foruden et igangværende Ph.D-projekt om gnavere og biologisk bekæmpelse i Danmark påbegyndtes endnu et lignende projekt i Tanzania, og der er udsigt til, at endnu et Ph.D.-projekt om gnaverresistens kan igangsættes til næste år. Laboratoriet vil prioritere forskeruddannelse højt og tilstræbe, at fremtidige projekter giver mulighed for tilknytning af Ph.D.-studerende. Det høje aktivitetsniveau mærkes på pladsforholdene. Det er mit håb, at der i fremtiden vil blive mulighed for at øge laboratoriets arbejdsareal gennem om- og tilbygning. Til slut bringes en tak til bestyrelsen og alle medarbejdere for et godt samarbejde i det forløbne år. N. Bille

10 8 Dansk resumé af den engelske årsberetning (SSL= Statens Skadedyrlaboratorium) Der henvises til den engelske tekst for en nærmere omtale af de enkelte afsnit (se indholdsfortegnelsen). Internationalt samarbejde Årsberetningen indledes med en omtale af det internationale samarbejde, der spiller så stor en rolle for SSLs virke både med hensyn til at udveksle informationer og ideer, og ved at SSL yder rådgivning og undervisning til folk i andre lande og internationale organisationer. En række medarbejdere deltog i 1997 i internationale konferencer eller kongresser i Schweiz, England, U.S.A. og Mexico. Arbejde for WHO. SSL er WHO Collaborating Centre on Pesticide Resistance, og J. Keiding har siden 1962 været medlem af WHO Expert Panel of Vector Biology and Control. J. B. Jespersen blev i 1991 også udpeget som medlem af dette panel. Arbejde for EPPO. Siden oktober 1994 har J. Lodal været permanent medlem af EPPO Rodent Control Panel. Arbejde for EU. Siden 1988 har J. B. Jespersen været medlem af SEMG, som er en videnskabelig styringsgruppe for udvikling og implementering af bæredygtig husdyrproduktion i udviklingslande. Fra 1991 har J. B. Jespersen været medlem af en Cost Action vedrørende bekæmpelse af bremselarver; indsatsen afsluttes i 1998 med en rapport udgivet af EU. I 1996 opnåedes støtte til en Concerted Action med henblik på at udvikle og implementere strategier til forebyggelse af insekticid- og acaricid-resistens i Europa. Indsatsen løber i 2½ år og involverer 12 europæiske lande samt industriens repræsentanter og ledes af J. B. Jespersen. Undervisning

11 9 I lighed med tidligere år har laboratoriet afholdt kurser om skadedyr og skadedyrbekæmpelse: muldvarpebekæmpelse og gnaverbekæmpelse. Endvi-dere har laboratoriet holdt foredrag for grupper af kolleger og studerende. Konsultationen Bemærkelsesværdige enkeltsager og karakteristiske variationer i antallet af henvendelser i 1997 På grundlag af en meget lille nedbørsmængde i januar-marts, forventede vi, at antallet af stikmyg, Culicidae ville blive lavt. Megen nedbør i løbet af maj rettede dog op på denne situation, og forekomsten af stikmyg i 1997 blev meget normal. Tysk kakerlak, Blattella germanica, har de sidste tre år været registreret i et meget lavt antal. I 1997 fik vi 111 henvendelser vedrørende dette dyr, hvilket må betegnes som normalt. Den varme sommer med meget høje temperaturer i juli og august har givetvis også favoriseret kakerlakkernes udvikling. I august måned blev vi præsenteret for et formodet skadedyrsproblem i forbindelse med importerede tagrør fra Tyrkiet. Tækkemændene, der håndterede tagrørene, udviklede kraftigt hududslet (dermatitis). En lignende beskrivelse modtog vi i 1996, hvor beboerne i et hus med et nytækket stråtag havde samme problemer. I begge tilfælde har vi ikke i stråene kunnet konstatere skadedyr, der skulle forårsage dermatitis. Iberisk skovsnegl, Arion lusitanicus, optrådte på enkelte lokaliteter i et stort antal først i september, hvilket medførte, at de blev præsenteret i TV. Dette bevirkede, at vi blev kontaktet af en del bekymrede personer, der mente, at de havde denne snegleart i haven, hvor den kan være et alvorligt skadedyr. Den er dog kendt fra flere lokaliteter i Danmark, uden at den på disse steder har vakt opsigt, hvilket betyder, at den ikke i alle tilfælde skaber problemer. Hovedlus, Pediculus capitis, var i år på samme høje niveau som forrige år. Henvendelser omkring hovedlus var tidligere særligt talrige efter længere skoleferier. Dette billede er tilsyneladende ved at ændre sig, så henvendelserne er mere jævnt fordelt over hele året. Apotekere, sundheds-

12 10 plejersker, pædagoger og forældre melder om et stigende antal børn, der får hovedlus flere gange i løbet af et år. Ofte er det mistanke om, at lusebekæmpelsesmidlerne ikke længere virker, der får dem til at henvende sig. Der er ikke lavet undersøgelser i Danmark, der kan klarlægge baggrunden for de stigende problemer med hovedlus. Vejledning omkring den korrekte brug af bekæmpelsesmidlerne og oplysninger om mulige smitteveje og lusenes levevis er vigtig i forbindelse med bekæmpelse af hovedlus. Tofarvet frømøl, Plodia interpunctella, blev i år registreret i det højeste antal nogensinde. Denne art udgør ca. 40% af henvendelserne om skadedyr i fødevarer og har været stigende i antal gennem en længere årrække. Det drejer sig i langt de fleste tilfælde om private borgere, der har haft angreb af tofarvet frømøl i produkter, der indeholder nødder, mandler eller tørrede frugter. Der er ingen umiddelbar forklaring på stigningen i antallet af henvendelser. Det kan skyldes, at private hjem i langt højere grad end tidligere spiser produkter, hvori disse møl trives. Nogle meget varme sommermåneder kan ligeledes være en del af forklaringen på det rekordhøje antal henvendelser i år. Stor gedehams, Vespa crabro, har siden 1993 ikke været registreret i samme høje antal, som det er tilfældet i år. Antallet af de mindre gedehamse har derimod ikke været højere end i de foregående år. Kattelopper, Ctenocephalides felis, er de sidste to år blevet registreret i et væsentligt lavere antal end tidligere. Det kan skyldes, at brugen af forebyggende loppemidler er blevet meget mere udbredt, efter at nye midler kom på markedet i Undersøgelser og afprøvninger Insektafdelingen Stuefluer. Tre nye aktivstoffer til bekæmpelse af stuefluer blev undersøgt med henblik på at fastslå midlernes effektivitet og eventuelle krydsresistensproblemer. Undersøgelserne involverede bioassays i form af dråbe- og fodertests med et større antal af laboratoriets resistente og følsomme stammer af stuefluer.

13 11 Danske stuefluers resistens. I 1997 foretoges en stikprøveundersøgelse af resistens mod de vigtigste midler, der anvendes i Danmark. Der indsamledes fluer på 21 gårde. Afkommet blev testet for kontaktresistens mod bioresmethrin/pb og pyrethrin/pb som repræsentant for de aktive stoffer i aerosoler og forstøvningsmidler og mod dimethoat. Ligeledes blev der udført fodringstest med de tre anvendte smøremidler, azamethiphos, propetamphos og methomyl samt larvicidtest med diflubenzuron og cyromazin. Som noget nyt blev alle de indsamlede stammer også testet ved hjælp af nyudviklede biokemiske assays med henblik på at fastslå de mekanismer, der forårsager resistensen. Resultaterne viste en svagt stigende resistens mod pyrethroider og azamethiphos. Resistensen mod dimethoat er stadig udbredt. Der var tegn på begyndende resistens mod larviciderne diflubenzuron og cyromazin. For yderligere oplysninger henvises til det engelsksprogede afsnit. Laboratoriets samling af resistente fluestammer udgjorde ved årets udgang 22 stammer. Disse repræsenterede et bredt udsnit af resistensmekanismer og oprindelser. Stammerne anvendes til undersøgelse af nye midler og resistensforskning i ind- og udland. Detaljerede oplysninger om de enkelte stammer kan ses i Tabel 6a i det engelsksprogede afsnit. Biologisk bekæmpelse af stuefluer og stikfluer med snyltehvepse. Stuefluer og stikfluer kan ved høje koncentrationer virke yderst generende overfor mennesker og dyr nær landbrugsbedrifter. Ligeledes kan fluerne overføre forskellige sygdomme og nedsætte husdyrenes tilvækst samt mælkeydelse. Til bekæmpelse af stuefluer og stikfluer anvendes normalt en række forskellige kemiske midler, der i de fleste tilfælde er virksomme, men undersøgelser har vist, at fluerne hurtigt udvikler resistens over for mange af produkterne. Dertil kommer så et stigende ønske fra befolkningen og fra politisk side om, at landbruget reducerer brugen af miljøbelastende midler. Fødevareministeriet har derfor støttet et femårigt projekt, der har til formål at undersøge mulighederne for at anvende snyltehvepse på fluepuparier som alternativ eller supplement til de kemiske midler. Første skridt i projektet har været at undersøge hvilke snyltehvepse, der er aktive, hvornår de er aktive, samt hvor effektive de er på grise- og kvæggårde. Undersøgelsen viser, at flere arter af snyltehvepse er aktive i løbet af sæsonen, og at deres aktivitet topper sidst på sommeren, hvor fluernes antal er aftagende på grund af faldende temperaturer samt

14 12 skimmelsvampe. Ligeledes viste undersøgelsen en begrænset effekt af snyltehvepse som dødelighedsfaktor over for fluer i stalde og møddinger. Enkelte arter af snyltehvepse er udvalgt til videre undersøgelser for at finde en egnet kandidat til opformering og masseudsætning i stalde. Der er samtidig taget iniatiativ til undersøgelse af udsætningsstrategier for at finde det optimale tidspunkt, samt antal hvepse der skal udsættes i en stald, for at fluetallet bliver reduceret til et acceptabelt niveau. Entomophthora muscae. Den insektpatogene svamp Entomophthora muscae optræder ind imellem med meget høj prævalens om sommeren, uden at det øjensynligt påvirker tætheden af stuefluen Musca domestica. Denne undersøgelse blev iværksat for at undersøge påvirkningen af besætningstype og årstid på forekomsten af E. muscae. I løbet af august, september og oktober 1997 blev henholdsvis 10, 10 og 13 gårde besøgt fordelt på 16 kvæggårde, 9 svinegårde og 8 gårde med blandet brug. Stuefluer blev indsamlet og sat op enkeltvis i medicinbægre med sukkeragar. Prævalensen blev opgjort efter 10 dage. Der blev fundet signifikant færre inficerede stuefluer fra svinebesætninger, hvor der de fleste steder blev anvendt varmelamper. Det kan tyde på, at stuefluen udfører behavioural fever - dvs. kurerer sig selv for sygdommen ved at opsøge de op til 45 o C, der findes på lampernes overflade. Derudover blev der fundet signifikant højere prævalens senest på året. Mikrobiologisk bekæmpelse af fluer på græssende kreaturer. I projektet undersøges den naturlige forekomst af insektpatogene svampe i forskellige fluearter tilknyttet græssende kreaturer, og svampenes potentiale som bekæmpelsesmidler evalueres. Fluer fra græssende kreaturer blev indsamlet på seks lokaliteter fra juli til september. Fluerne blev inkuberet i papbure med adgang til blod, vand og mælkesukker, og døde fluer blev undersøgt for forekomst af svamp. De hyphomycete svampe Beauveria bassiana og Verticillium lecanii blev isoleret fra nogle få fluer fra hver af lokaliteterne. Mod forventning blev der ikke fundet fluer angrebet af Entomophthora muscae eller andre svampe fra Entomophthorales. Dette var overraskende, fordi der synes at være adskillige muligheder for smitteoverførsel til stede på græsningsarealerne; f.eks var der på en lokalitet en epizooti af E. muscae i forskellige fluearter. Fluer med sporulerende svampe sad fikseret på bladundersider på tidsler, og samme sted blev observeret levende stikfluer m.fl. i hvile. Ganske få

15 13 svampeangrebne stikfluer og kvægfluer er fundet på andre lokaliteter; indtil videre synes svampene dog ikke at være væsentlige mortalitetsfaktorer. Pilotforsøg med lille stikflue og kvægflue viste, at begge arter fluer nemt inficeres med svampe som B. bassiana, Paecilomyces fumosoroseus m.fl. Fluer på græssende kreaturer. I samarbejde med en række europæiske laboratorier og universiteter har Statens Skadedyrlaboratorium arbejdet med, hvordan fluer tiltrækkes af deres værter, og specielt hvilke forskelle der er mellem de kvier, der tiltrækker mange fluer, og dem der ikke gør det. I forlængelse af dette gennemførte vi i 1997 en række eksperimenter. Vi testede seks forskellige kemiske stoffer for deres evne til at tiltrække eller afskrække fluerne på græssende kvier. To flokke med syv dyr i hver blev brugt. Inden forsøget blev iværksat, blev antallet af fluer på de enkelte kvier talt, og flokkene blev sammensat således, at der både var kvier, der var gode til at tiltrække fluer, og nogle der var dårlige til at tiltrække fluer i hver flok. I forsøgene blev to kvier i hver flok udstyret med en rem om livet, hvorpå der var monteret en stålcylinder med huller i, hvori det stof, der skulle undersøges, blev placeret. Stoffet fandtes i en svamp, der var indpakket i en "plastikpose", gennem hvilken teststoffet kunne dampe med en ganske bestemt hastighed. Effekten på fluebelastningen blev dernæst undersøgt ved at optælle antallet af plantagefluer, af den lille stikflue, af efterårsstikfluen, af kvægfluen og af regnklæg 6 gange i løbet af dagen. Baseret på dette kunne det konstateres, at der ikke kunne opnås nogen effekt med de fire testede stoffer, mens to syntes at have en vis afskrækkende virkning på fluerne. Når stofferne blev anvendt på dyr, der normalt havde høje fluetal, så faldt antallet af fluer på dem, mens antallet på de andre i flokken steg. Resistens i danske kakerlakpopulationer. Tyske kakerlakker indsamlet fra fire feltlokaliteter samt to af laboratoriets stammer blev brugt i en undersøgelse af kakerlakresistens (se tabellen i afsnit 8.2). Kakerlakkerne blev behandlet med forskellige doser af henholdsvis permethrin og chlorpyrifos, og deres følsomhed over for disse to aktivstoffer kunne således bestemmes. I laboratoriet blev der målt på en række enzymsystemer hos de samme kakerlakstammer, og det kunne vises, at der var et næsten fuldkomment sammenfald mellem den generelle esteraseaktivitet og størrelsen af chlorpyrifos-resistensen. En tilsvarende sammenhæng blev ikke fundet i forbindelse med AChE-aktiviteten. Der blev ikke fundet nogle sammenhænge mellem phyrethroid-resistensen og

16 14 de målte enzymaktiviteter. Den påviste begyndende nedsatte følsomhed overfor chlorpyrifos kan give anledning til nogen bekymring; chlorpyrifosbaserede produkter har haft stor betydning for, at kakerlakproblemerne i Danmark har kunnet holdes på et lavt niveau. Insektpatogene svampe til bekæmpelse af tyske kakerlakker. Virulensen af svampene Metarhizium anisopliae og Paecilomyces fumosoroseus blev sammenlignet i bioassays, hvor nymfer, hanner og hunner blev inokuleret med forskellige doser af svampesporer i vandig opløsning. Insekterne blev herefter inkuberet enkeltvis i plastikbægre med adgang til vand og foder. M. anisopliae var den mest virulente art, selvom den oprindeligt blev isoleret fra en bille, mens P. fumoso-roseus er isoleret fra en tysk kakerlak. For begge svampearter gælder, at hunner var mere modtagelige for infektion end hanner. Igangværende undersøgelser med andre isolater af de to svampe vil vise, om dette gælder generelt for disse svampearter. Desuden undersøges sporeproduktionen af svampeisolaterne, idet P. fumosoroseus producerer markant flere sporer end M. anisopliae, og sporer af P. fumosoroseus synes også lettere at frigøres fra sporulerende kadavere. Dette kan have betydning for spredningen af de to svampe mellem forskellige individer. Egernloppen. Ceratophyllus sciurorum sciurorum. Samarbejdet med University of Leicester (Frank Clark, Derek Deadman) og University of Loughborough (Malcolm Greenwood), England, om at undersøge forskellige aspekter omkring døgnrytmer og andre former for adfærd hos lopper fortsatte i I årets løb har vi koncentreret os om at vise, hvorledes fødeoptagelse påvirkede døgnrytmen. Det viste sig, at lopper, der har fået et blodmåltid, stadig har en døgnrytme i sine aktiviteter, men de er aktive i kortere tid end lopper, der ikke har fået sig et blodmåltid. Katteloppen. Ctenocephalides felis. I 1997 testede vi et produkt, CGA , til bekæmpelse af voksne kattelopper på katte. CGA indgives oralt til katte. Effekten af denne behandling blev sammenlignet for katte, der også fik en lufenuron behandling, katte der kun fik CGA , og katte der ikke fik nogen form for behandling. Der observeredes en hurtig og total bekæmpelse af lopperne i begge de to grupper af katte, der fik CGA Holdbarheden af behandlingen er kortere end fem dage. Hvor kort kunne ikke ses præcist, men der blev foretaget en succesfuld reinfestation med lopper på kattene fem dage efter den her foretagne ugentlige behandling med CGA

17 15 Kyllingemiden. Dermanyssus gallinae. En spørgeskemaundersøgelse omfattende ca. 400 danske ægproducenter viste, at sammenlagt havde ca 1/3 af producenterne kyllingemider. Den laveste forekomst (14%) blev set hos de økologiske ægproducenter, men dette skyldes sandsynligvis, at disse kun var 3 år gamle i gennemsnit. I modsætning til den normale opfattelse havde en relativ stor del (28%) af burægsproducenterne også mider. Problemerne med mider er generelt stigende gennem sommeren for at kulminere i juli og august, og de mest almindelige problemer, som miderne forårsagede, var mere urolige høns og øget fjerpilning. I 1997 er påbegyndt undersøgelser af, hvordan forskellige fysiske stimuli påvirker kyllingemidens adfærd, specielt med henblik på at undersøge hvordan miden kan opdage, at en potentiel vært er i nærheden. De værtsrelaterede stimuli er: CO 2, varme og rystelser af underlaget. De foreløbige resultater tyder på, at disse stimuli er ret effektive. Undersøgelserne fortsætter i Det er velkendt, at kyllingemider udskiller et duftstof, som får andre mider til at samles. Forsøg på at isolere dette duftstof blev påbegyndt i Afvaskninger af glasrør, som miderne havde gået i gennem længere tid, blev brugt som ekstrakt. Ekstraktet blev separeret ved hjælp af papirkromatografi, og de aktive bestanddele blev lokaliseret ved at anbringe mider på det tørre stykke papir, hvorefter miderne samler sig det sted, hvor duftstoffer findes. Dette viste sig at være en brugbar metode, men separation med papirkromatografi er ikke særlig effektiv, og derfor vil denne metode blive erstattet med tyndtlagskromatografi (TLC) i de videre undersøgelser i Biller i slagtekyllingestalde. Forekomst af biller i slagtekyllingestalde er anledning til voksende bekymring på grund af deres evne til at fungere som reservoir for f.eks. salmonellabakterier. I samarbejde med Statens Veterinære Serumlaboratorium, Dansk Slagtefjerkræ, dyrlæger og producenter gennemfører vi derfor for øjeblikket en undersøgelse af disse billers biologi, forekomst og betydning. Undersøgelserne vedrørende biologi og følsomhed er næsten afsluttet, mens undersøgelserne vedrørende billernes betydning forventes afsluttet i I 1998 vil billernes eventuelle resistens mod de almindeligst anvendte insekticider også blive undersøgt. Insektpatogene svampe til bekæmpelse af melbiller i fjerkræstalde. En tidligere screening af forskellige insektpatogene svampe over for larver af lille melbille viste, at dette skadedyr inficeres af de fleste isolater af hyphomyceter, bl.a Beauveria bassiana og Metarhizium anisopliae.

18 16 Undersøgelser bekræftede, at larver og pupper er betydeligt mere modtagelige for infektion end voksne melbiller. Resultater fra bioassays viste, at det var muligt at udvælge svampeisolater, som ikke blot var virulente over for larver, men også havde en relativ høj virulens over for voksne biller. Disse svampeisolater testes fremover i burforsøg, for at deres spredningspotentiale i melbillebestande kan undersøges. Insektpatogene nematoders egnethed til bekæmpelse af skimmelbillen Typhaea stercorea i kyllingestalde. Fire arter af insektpatogene nematoder blev testet mod larver og biller af skimmelbillen Typhaea stercorea på filterpapir. Den mest effektive art, Steinernema carpocapsae, blev efter-følgende testet mod voksne biller i fodersubstrater af vådt kyllingefoder eller knækket hvede blandet med fibertexmåtte. Disse substraters evne til at tiltrække og dræbe biller blev afprøvet i rørfælder placeret i strøelse hentet fra en kyllingestald. Selv om tiltrækningen af billerne var ringe, viste resultaterne, at nematoderne ved høj luftfugtighed var i stand til at overleve i fodersubstraterne og at inficere billerne deri. Substraternes tiltræknings-kraft og evne til at bevare fugtighed skal forbedres, før insektpatogene nematoder kan bruges som biologisk bekæmpelsesmiddel i rørfælder mod skimmelbiller i kyllingestalde. Kemisk bekæmpelse af forældredyrsflokke. I forældredyrsflokke forårsager store billepopulationer ofte problemer i form af ødelæggelse af isoleringen og deres evne til at fungere som reservoir for smittekim. I 1997 forsøgtes sådanne billepopulationer bekæmpet i en større forældredyrsflok ved anvendelse af et nyt larvicid enten alene eller i kombination med to forskellige midler til bekæmpelse af de voksne biller. Effekten af bekæmpelsen blev vurderet hveranden uge året igennem ved hjælp af rørfælder. Alle tre bekæmpelsesstrategier var succesfulde. Træskadedyr. Projektet Almindelig borebille i museumsgenstande og historiske bygninger - forebyggelse og bekæmpelse blev afsluttet med en analyse af data fra tre års målinger af borebilleaktivitet og klimaforhold i ni landsbykirker. Til trods for, at der kun var meget lille borebilleaktivitet i loftskonstruktionerne, var den højest i de kirker, hvor der blev målt den højeste træfugtighed. Projektet har resulteret i udarbejdelse af anvisninger på forbedrede metoder til vurdering af borebilleaktivitet i trækonstruktioner. Dansksproget rapport over projektet vil foreligge i Skadedyrallergener i korn og kornprodukter. De indsamlede data i dette projekt er blevet viderebearbejdet i 1997 og indgår i C. Danielsens Ph.D.-afhandling, som vil blive afleveret i Man har i denne fase

19 17 koncentreret sig om resultaterne fra et laboratorieforsøg, som skulle belyse betydningen af temperatur og fugtighed på udviklingen af kornmiden Lepidoglyphus destructor i hel hvede. Midepopulationens vækstrate blev bestemt ved hjælp af en simuleringsmodel. Ved 5-20 C lå vækstraten mellem 0,0009 og 0,13 mider pr. dag. Høj relativ luftfugtighed (83-90%) og temperaturer på C blev fundet som de optimale værdier ved hjælp af en lineær statistisk model. I laboratorieforsøgene indgik desuden måling af koncentrationen af et major-allergen fra miden, lep d 2 (tidligere lep d 1) ved hjælp af ELISA. Det blev fundet, at temperatur og tid har signifikant betydning (R 2 =59%) for koncentrationen af allergen, men i lighed med andre forsøgsserier i dette projekt konkluderes det, at ELISA-metoden kræver en del forbedringer, før den kan anvendes kommercielt. Biologisk bekæmpelse af melmøl i møllerier. Projektet har til formål at afdække mulighederne for at anvende naturlige fjender til bekæmpelse af melmøl i industrimøller. Der er på basis af publicerede data over melmøllenes biologi udviklet en matematisk model, der beskriver udviklingen af melmølbestande i møllerier. Modellen blev efterprøvet ved sammenligning med data fra tre års undersøgelser i en mølle. Temperaturen i møllen blev anslået til at være 5 C højere end udetemperaturen. Modellens beregninger af melmøllenes populationsudvikling viste sig at ligge tæt på det observerede; på basis af modellen er det beregnet, at 1-3% af den mulige årsproduktion af melmøl bliver til voksne møl det følgende år. Klimaet i to industrimøller er kortlagt igennem et år. I visse områder af møllen ligger temperaturen ca. 5 C over udetemperaturen - her blev målt gennemsnitstemperaturer på 3-30 C. I andre områder lå gennemsnitstemperaturen konstant over ca. 15 C på grund af varmeudvikling fra maskiner. Dette afspejlede sig i forekomsten af melmøl fanget i feromonfælder. I de varme områder blev der fanget melmøl fra februar, hvor moniteringsprogrammet startede, mens der i køligere områder først forekom melmøl i juni. To naturlige fjender er udvalgt til videre undersøgelser: en rovmide, Blattisocius tarsalis, og en snyltehveps, Trichogramma evanescens. Begge arter angriber ægstadiet af melmøl. De er begge etableret i laboratoriet med henblik på yderligere undersøgelser. Blattisocius tarsalis er blevet grundigt undersøgt i Arten er fundet i et betydeligt antal på voksne

20 18 melmøl indsamlet på en dansk melmølle. Den er således naturligt forekommende her i landet. I laboratorieforsøg er sammenhængen mellem temperatur, byttedyrstæthed og prædationsraten blevet fastlagt. Ved 15 C er prædationsraten af en sådan størrelse, at denne rovmide kan siges at være en lovende kandidat til biologisk bekæmpelse af melmøl. Rovmiden angriber alle aldersklasser af melmølæg; den er en overfladeprædator, der ikke trænger ned i melet. IPM i industrimøller. Projektet, der blev bevilget i december 1997, har til hensigt at udarbejde og iværksætte hensigtsmæssige, individuelt designede IPM-strategier på 3 danske industrimøller. Møllerierne har i skadedyrsbekæmpelsen hidtil i stort omfang benyttet sig af gasninger med methylbromid. Methylbromid bliver omfattet af et totalforbud i Danmark pr. 1. januar 1998, og møllerierne må derfor i fremtiden basere bekæmpelsen af insektskadedyr på en kombination af andre kemiske og alternative bekæmpelsesmetoder. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Statens Skadedyrlaboratorium, møllerierne og desinfektørfirmaer. Bekæmpelse af skadedyr i museer. (Fortsættelsen af forsøgene rapporteret i årsberetningen for 1996). To insekticider (α-cypermethrin og mikro-indkapslet diazinon) blev udvalgt til undersøgelse af mulighederne for at beskytte tekstiler mod skadedyr ved at anvende insekticidbehandlet pakkemateriale. Uldklæde blev indpakket i to stykker ubehandlet silkepapir og dernæst enten 1) pakket i behandlet silkepapir, 2) lagt i en æske behandlet på ydersiden eller 3) lagt på en behandlet træhylde og udsat for larver af fem arter af klannere (Anthrenus verbasci, Attagenus unicolor, Attagenus museorum, Reesa vespulae og Trogoderma angustum). Efter et års lagring kunne α-cypermethrin-formuleringen ikke yde tilstrækkelig beskyttelse, når det blev brugt på behandlede hylder og på behandlede æsker. Derimod var der god effekt, når der blev anvendt behandlet silkepapir til indpakning. Der var enkelte mindre skader også i dette forsøg, men kun når vi brugte Anthrenus verbasci som testdyr. Resultaterne med diazinon-formuleringen vil først forelægge i I projektet vedrørende anvendelse af lavt ilttryk til bekæmpelse af skadedyr i museumssammenhænge er der gennemført to forsøgsserier, hvor forsøgsdyr eksponeres for max. 0,3% ilt i et klimakammer ved 25 C og 55% relativ luftfugtighed. Undersøgelserne gennemføres så vidt muligt på alle stadier af dyrene. Behandlingstider varierer mellem 6 og 72 timer. De foreløbige re-sultater tyder på, at klannerarterne Anthrenus verbasci, Ptinus tectus og Trogoderma angustum er mindre følsomme end Ant. museorum.

Det er mig en glæde at præsentere laboratoriets årsberetning 1997.

Det er mig en glæde at præsentere laboratoriets årsberetning 1997. 7 Forord Det er mig en glæde at præsentere laboratoriets årsberetning 1997. Laboratoriets økonomi er fortsat stabil og tilfredsstillende med en god fordeling mellem basisbevilling og eksternt finansierede

Læs mere

Årsberetning Annual Report 2000

Årsberetning Annual Report 2000 Ministeriet for Fødevarer, Landburg og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium Danish Pest Infestation Laboratory Årsberetning Annual Report 2000 Address: Statens Skadedyrlaboratorium, Skovbrynet 14, DK-2800

Læs mere

Furthermore, the laboratory aims at accomplishing optimum control while still watching out for any adverse effects on the environment.

Furthermore, the laboratory aims at accomplishing optimum control while still watching out for any adverse effects on the environment. The Danish Pest Infestation Laboratory conducts research and experimental tests while accumulating knowledge on insect, mite, and rodent pests harmful to livestock, barns, storage houses, buildings and

Læs mere

Til slut bringes en tak til bestyrelsen og alle medarbejdere for et godt samarbejde i det forløbne år.

Til slut bringes en tak til bestyrelsen og alle medarbejdere for et godt samarbejde i det forløbne år. 5 Forord Det er mig en glæde at præsentere laboratoriets årsberetning 1999. Laboratoriets økonomi er ikke blevet forbedret i løbet af 1999. Det er endnu ikke lykkedes at finde erstatning for de projekter

Læs mere

Det er mig en glæde at præsentere laboratoriets årsberetning 1998.

Det er mig en glæde at præsentere laboratoriets årsberetning 1998. 7 Forord Det er mig en glæde at præsentere laboratoriets årsberetning 1998. Laboratoriets økonomi er for tiden rimeligt god med en hensigtsmæssig fordeling mellem basisbevilling og eksternt finansierede

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Årsberetning Annual Report 1999

Årsberetning Annual Report 1999 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium Danish Pest Infestation Laboratory Årsberetning Annual Report 1999 Address: Statens Skadedyrlaboratorium, Skovbrynet 14, DK-2800

Læs mere

The Danish Pest Infestation Laboratory (DPIL) Statens Skadedyrlaboratorium (SSL)

The Danish Pest Infestation Laboratory (DPIL) Statens Skadedyrlaboratorium (SSL) The Danish Pest Infestation Laboratory (DPIL) carries out research and compiles information concerning insect pests on livestock, in stables, stocks, buildings and the materials used. Research also covers

Læs mere

Forord. Det er mig en glæde at præsentere laboratoriets årsberetning 2000.

Forord. Det er mig en glæde at præsentere laboratoriets årsberetning 2000. 4 Forord Det er mig en glæde at præsentere laboratoriets årsberetning 2000. Laboratoriets økonomi er ikke blevet forbedret i løbet af 2000. Laboratoriets forskning er fortsat på et tilfredsstillende niveau,

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Til slut bringes en tak til bestyrelsen og alle medarbejdere for et godt samarbejde i det forløbne år.

Til slut bringes en tak til bestyrelsen og alle medarbejdere for et godt samarbejde i det forløbne år. 4 Forord Det er mig en glæde at præsentere laboratoriets årsberetning 2001. Laboratoriets økonomi kom i løbet af året under pres. Årsagen var, at der i forbindelse med finansloven blev udmeldt besparelser

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium. Årsberetning Annual Report 2001

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium. Årsberetning Annual Report 2001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium Årsberetning Annual Report 2001 Danish Pest Infestation Laboratory Danish Pest Inf. Lab. Ann. Rep. 2001 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Skovgaard International In Denmark and Abroad

Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International ApS is an independent consulting company specialised in strategic planning and designing modern pig production units. Curriculum Vitae

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

The Arctic Dimension, Horizon 2020

The Arctic Dimension, Horizon 2020 Strategisk satsning Aktiviteter Det skal du være klar til at give Tid Det vigtigste parameter for at lykkes med en satsning er at der afsættes tid og ressourcer til at planlægge og afvikle de ønskede aktiviteter.

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Rapport over laboratorieforsøg med svampen Metarhizium anisopliae testet mod gåsebillelarver (Phyllopertha horticola)

Rapport over laboratorieforsøg med svampen Metarhizium anisopliae testet mod gåsebillelarver (Phyllopertha horticola) Rapport over laboratorieforsøg med svampen Metarhizium anisopliae testet mod gåsebillelarver (Phyllopertha horticola) Formål: Formålet var, at teste relevante isolater af den insektpatogene svamp Metarhizium

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Ugrasharving En generell vurdering av bekjempelsesmetoden. Jesper Rasmussen Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE Københavns Universitet)

Ugrasharving En generell vurdering av bekjempelsesmetoden. Jesper Rasmussen Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE Københavns Universitet) Ugrasharving En generell vurdering av bekjempelsesmetoden Jesper Rasmussen Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE Københavns Universitet) jer@life.ku.dk Taastrup campus Main campus (Frederiksberg) Department

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD thesis Mette Rørbæk Gantzhorn Biocide resistance in Salmonella Typhimurium Academic advisor: Line Elnif Thomsen This thesis has been

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

OECD's BEPS-projekt EU som medeller

OECD's BEPS-projekt EU som medeller 21. april 2015 OECD's BEPS-projekt EU som medeller modspiller? Peter Koerver Schmidt, ph.d. Adjunkt, Juridisk Institut, CBS Technical Advisor, CORIT Advisory P/S EU som medspiller EU støtter OECD s BEPS-projekt

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Dansk standard DS/EN ISO 14001 2. udgave 2004-11-30 Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Environmental management systems Requirements with guidance for use DS/EN ISO 14001 København

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Innovation i Horizon 2020 Klima

Innovation i Horizon 2020 Klima Innovation i Horizon 2020 Klima Stefanie Bondy Jørgensen, EuroCenter o NCP for Klima, Rummelige Samfund og Videnskab med og for samfundet i Horizon 2020 o Medlem af programkomitéen for Klima Horizon 2020

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem P. Heiselberg Udarbejdet for: InVentilate A/S DCE Contract Report No. 108 Department of Civil Engineering Aalborg University Department of Civil Engineering

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Call (dansk) Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Peter Fridorff-Jens E-læringskonsulent Center for Online og Blended learning Københavns Universitet.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Lopper og flæskeklanner. Kim Søholt Larsen Biolog, KSL Consulting

Lopper og flæskeklanner. Kim Søholt Larsen Biolog, KSL Consulting Lopper og flæskeklanner Kim Søholt Larsen Biolog, KSL Consulting Lopper på minkfarme 1. Hvilke lopper finder man på mink? 2. Hvorledes påvirker lopper mink? 3. Hvordan bekæmper man lopper? Loppeproblemerne

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 What do we do to promote more international cooperation in Europe? Public R&D Actors needs to support Industry and in particular SMEs in this Challenge, but 89% of the

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

15. Formulations approved by the Danish Pest Infestation Laboratory as of 1 March 2001

15. Formulations approved by the Danish Pest Infestation Laboratory as of 1 March 2001 53 15. Formulations approved by the Danish Pest Infestation Laboratory as of 1 March 2001 Fortegnelse over bekæmpelsesmidler anerkendt af Statens Skadedyrlaboratorium 1. marts 2001 1 Formulations for fly

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Solvency II Clarification of current regulations

Solvency II Clarification of current regulations www.pwc.dk Clarification of current regulations SIX Financial Information 24th of Jette Lunding Sandqvist, Actuary, Director Revision. Skat. Rådgivning. Agenda What s in focus? A view from an actuary What

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler

Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler Dansk standard DS/EN 15221-2 2. udgave 2008-06-30 Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler Facility Management Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Dansk standard DS/EN ISO 14895 1. udgave 2003-04-11 Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Small craft Liquid-fuelled galley stoves DS/EN ISO 14895 København DS projekt: 47074 ICS: 47.080 Deskriptorer:

Læs mere