Havn, håndværk og horisont

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havn, håndværk og horisont"

Transkript

1 Havn, håndværk og horisont Vores fælles kulturhistorie kan bidrage til at vi forstår os selv, hinanden og vores relation til omverdenen bedre. Derfor vil vi gerne arbejde med Holbæk Havn som kommunens DNA - og en ramme for viden, uddannelse, oplevelser, fællesskab og læring med afsæt i skibshåndværkets og værftets historie. Havnen markerer mødet mellem alle vore lokalområder, bymidten i Holbæk og den omverden vi alle er forbundet med. Den har haft betydning historisk set som et trafikalt knudepunkt, der sikrede forbindelser nationalt og internationalt, og som det sted hvortil landbrugsprodukter blev fragtet fra opland og ud til omverdenen. I dag udgør den et omdrejningspunkt for formidling, udførelse og udvikling af maritimt håndværk. Vi tror på, at historien om Holbæk Havn kan udgøre den fysiske ramme, som kan understøtte viden, inspiration og skabe synergi på tværs af kerneområder og interesser til fælles gavn for, borgere i kommunen, turister, lokalt og regionalt erhvervsliv og ikke mindst for uddannelsesinstitutioner og skoler i hele kommunen. Samarbejdet med nationale og internationale aktører på området kan medvirke til at sikre os høj kvalitet, der skaber vækst i vores lokale miljøer. Aktører som Museum Vestsjælland, beddingerne, Søspejderne, Andelslandsbyens laug og foreningslivet skal sikre os solid, lokal forankring, ejerskab og relevans. Vi tror på, at vi gennem en fagligt funderet fortælling om havn, håndværksfag og landbrug og fødevarer kan skabe nye jobmuligheder for blandt andet de tekniske skoler, der tiltrækker flere unge også uden for kommunen - til håndværksuddannelserne. Desuden kan den kulturhistoriske dimension skabe opmærksomhed på lokale events, der organiseres af kommunens aktører inden for håndværk og havneliv. Holbæk Kommune markerer sig således som et nationalt og internationalt videncenter og oplevelsesdestination for skibshåndværk. Indsatser Vi ønsker at fremme samarbejdet mellem nationale og internationale aktører, uddannelse og erhvervsliv, så der skabes vækst i havnemiljøet og øget bosætning. Vi ønsker at støtte aktiviteter og events i kommunen, der arbejder aktivt med formidlingen af havnens historie, som fx Havnekulturfestivalen SKVULP, der er udviklet af havnens aktører og tiltrækker et bredt publikum både i og udenfor kommunen. Vi ønsker at udvikle havneområdet og skabe nye mødesteder fx gennem Mastebroen på Krags Brygge, der både er en ny forbindelse og et kulturhistorisk monument for havnens og skibshåndværkets historie, der peger frem mod nye tider. Vi ønsker at samle hele kommunen om denne fortælling ved at sætte fokus på kystlinjen, landbruget og den kontakt med omverdenen, som også har betydning for lokalområderne. Vi ønsker at udvikle og styrke antallet af uddannelser og uddannelsespladser i kommunen relateret til maritimt håndværk Vi ønsker at styrke rammevilkår for håndværksfag og -traditioner på havnen.

2 Bevægende byrum Byen udgør i stigende grad scenen for vores livsudfoldelse og er samtidig det fælles rum, hvor vi møder hinanden og danner relationer. Det er igennem disse møder og fællesskaber, at vi lærer os selv og andre at kende - og her vi får ny viden. Vi ønsker at skabe de bedste betingelser for disse møder ved at fremme bevægelse, inspiration og mangfoldighed i byerne. På en gang base og mødested med omverdenen kan byen præsentere et nyt og ukendt perspektiv på det velkendte - og udvikle os. Bevægelse handler for os både om fysisk aktivitet og om oplevelser, der bevæger vores sind - rører os. Vi tror på at borgere i byer, der indbyder til fysisk aktivitet er mere fysisk aktive end andre, og at gentagne møder med kunst og kultur styrker både læring, dannelse og fællesskabsfølelse. Kunst, kultur og idræt skal derfor indgå naturligt i byernes indretning, så alle har mulighed for at bevæge sig og blive bevæget - på lige fod. Byerne skal gøres fleksible og formes, så de understøtter aktiviteter til flere målgrupper på samme tid og på steder og tidspunkter, hvor det kan indgå i hverdagens rutiner. Der skal overordnet sættes fokus på at skabe rum til liv og leg for både børn og voksne. Alle byer og lokalområder skal have plads til aktiviteter, møder og sanselige oplevelser, der griber ind i hverdagslivet. Byernes indretning skal give os de bedste rammer for et sundt og trygt liv og samtidig profilere kommunen som et inspirerende udflugtsmål for mange målgrupper med garanti for bevægelse af krop og sjæl. Samtidig skal vi vedligeholde byerne og sikre, at alle tager ansvar for at holde dem smukke og rene. Vi ønsker at bruge kunst og kultur til at styrke byudviklingen, løse trafikale udfordringer i byerne og skabe sammenhængskraft og fællesskab i lokalområderne. Projekter som Kunst og fællesskaber og Mastebroen er eksempler på kunstproduktioner, der imødekommer de udfordringer, der er i byer og lokalsamfund. Vi ønsker at fremme udstillinger som Holbæk Art og Holbæk Images, fordi det bringer samtidskunst ud til alle borgere og giver mulighed for ny viden og inspirerende møder. Det gør vi ved at bakke op om strategisk samarbejde mellem professionelle nationale og internationale kulturaktører og lokale kultur- og uddannelsesinstitutioner, erhverv, skoler og foreningsliv. Holbæk skal være førende inden for national og international samtidskunst i det offentlige rum. Vi ønsker at integrere fysisk bevægelse i byudviklingen ved at etablere motionsredskaber der, hvor folk er, og skabe liv, fællesskab og aktivitet på flere tider af døgnet. Byerne skal understøtte et aktivt liv ved at pladser og gader kan spærres af for trafik, hvis særlige aktiviteter og events kræver det. Vi ønsker at bakke op om lokale initiativer til udvikling af idrætsfaciliteter og kulturaktiviteter i byer og lokalsamfund for at understrege at vi alle har et ansvar for at skabe gode rammer for vores hverdag.

3 Fællesskab, læring og dannelse Alle mennesker har potentialer, kvaliteter og interesser, og det er kommunens opgave at skabe de bedste betingelser for at vi kan udnytte og dyrke dem. Foreningslivet og kulturlivet tilbyder aktiviteter og fællesskaber, der bidrager positivt til læring, dannelse og forståelse af os selv og andre. Fællesskaber, der forpligter os og bidrager til den dannelse, der gør at vi forstår os selv og vores potentiale i forhold til det omgivende samfund. Vi ønsker i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget at styrke synlighed, samarbejde og sammenhængskraft i kommunens 450 foreninger og 13 aftenskoler til gavn for alle borgere. Kultur og fritid skal fortsætte samarbejdet med Læring og Trivsel med henblik på at styrke kontakten mellem forenings- og kulturliv, dagtilbud og skoler. Der skal desuden sættes fokus på at opsøge nye og/eller sårbare målgrupper, som ikke selv banker på. For de udviklende og forpligtende fællesskaber tilbyder læring og forståelse, der kan være særlig relevant for mennesker, der ikke føler sig som en del af samfundet. Omvendt har fællesskaberne brug for denne målgruppe, for at udvikle sig og fastholde udsyn og dannelse. Biblioteket har som den største kulturinstitution en særlig opgave med at sikre folkeoplysning og skabe kontakt til mange målgrupper. Kommunen skal bakke op om dette arbejde og styrke netværket til foreningerne. Kultur og fritids opgave er både at styrke den daglige drift og at iværksætte og understøtte nye initiativer, der varetager denne opgave. Enkeltstående projekter skal formidles og forankres den daglige praksis, så alle aktører på tværs af kommunen ved, hvordan de kan få kontakt med hinanden. Vi ønsker at udbygge samarbejdet mellem dagtilbud, foreningsliv og kulturinstitutioner gennem en udbygning af portalen Vi ønsker at fortsætte og udbygge samarbejdet mellem kulturinstitutioner, foreninger og skoler gennem en særlig indsats på formidling af foreningernes tilbud og aktiviteter på portalen Vi ønsker at sikre alle børn tilbydes kulturoplevelser gennem en kulturpas-ordning, der involverer dagtilbud og skoler. Vi ønsker at iværksætte og støtte projekter, der sætter fokus på udsatte målgrupper som fx samarbejdet med DBU Sjælland og fodboldklubben Holbæk B&I med nytilkomne flygtninge og På ret kurs, som skaber ferieoplevelser med friluftsaktiviteter, sejlads og madlavning for udsatte familier i samarbejde med foreninger og erhvervsliv Vi ønsker at gøre det lettere for aktører at iværksætte nye tiltag gennem synliggørelse og tydelig kommunikation om kommunens aktører, foreningslivet og de eksisterende samarbejder, således at flere kan følge de gode eksempler og gøre dem til en del af den daglige praksis. Vi ønsker at styrke samarbejdet på tværs af foreningerne med henblik på videndeling, uddannelse, rekruttering og aktiviteter, som det fx er planlagt inden for fodbold og kampsport.

4 Natur, idræt og udeliv Vores krop er skabt til bevægelse og aktivitet, som for mange af os ikke længere indgår naturligt i vores arbejdsliv. En del af disse aktiviteter kan vi udøve gennem kommunens mange foreningstilbud, men vores travle hverdag, transporttid og familieliv kan gøre det svært at nå hen til de fastlagte holdtilbud. Vi tror på, at gode faciliteter til idrætsudøvelse - både for foreninger og selvorganiserede - kan bidrage til et sundt og aktivt liv. I Holbæk Kommune er vi både foreningsaktive og dyrker selvorganiserede aktiviteter som løb, cykling eller sejlads. Der er en tendens til at vi i højere grad dyrker idræt udenfor på alle tider af året og både i by og på land. Kommunens alsidige natur danner en perfekt ramme for spontane idrætsaktiviteter tæt ved de mennesker, som har brug for dem. Vi tror på at en opgradering af stisystemer og transportmuligheder mellem dem vil gøre dem mere tilgængelige også for ældre og handicappede, der har behov for ekstra støtte og sikkerhed. Der skal desuden sættes fokus på skiltning, digital og fysisk information om den kulturhistorie, områderne har, da det vil udvide oplevelsen, give os viden med på vejen og binde kommunen bedre sammen. Facilitetsområdet bør overordnet udvikles, så det afspejler vores forskellige behov og mobilitet med basale rammer i nærområdet suppleret med faciliteter til mere specialiserede idrætsgrene, der tiltrækker brugere på tværs af og udenfor kommunen. Vi ser det som naturligt at samarbejde med skolerne i denne proces, da det er her, man kan udvikle fælles løsninger og forankre de gode vaner hos børn og unge. Indsatser Vi ønsker at styrke sammenhængen og kvaliteten af stisystemer til cykling, gang og løb, så flere får glæde af det og det bliver muligt at forlænge ruterne, fx. Åmosen, Brorfelde og Geopark. Samtidig skal stedernes kulturhistorie formidles, så brugerne får viden og ejerskab til området. Vi ønsker at skabe attraktive udflugtsmål - fx for familier - der giver mulighed for dyrkelse af flere typer af interesser og aktiviteter på samme tid Vi ønsker at styrke muligheden for at dyrke idrætsaktiviteter i lokalområderne i form af fx kunstgræs, multibaner og fitnessredskaber, som det er blevet gjort i Tølløse, Mørkøv og Vipperød til brug for både foreninger og selvorganiserede. Vi ønsker at øge kommunikation, tilgængelighed og adgang til idrætsfaciliteter gennem stisystemer, skiltning og digitale kortfunktioner. Vi ønsker at fremme mulighederne for selvorganiserede aktiviteter i kommunens faciliteter og anlæg

5 Udsyn og oplevelse Store begivenheder og oplevelser bringer os ud af hverdagens rutiner og får os til at stoppe op, reflektere over vigtige emner og få øje på nye potentialer i det velkendte. Holbæk Kommune har et stort potentiale til at byde på oplevelser og kulturelle fyrtårne, der både har lokal forankring og relevans - og er tæt forbundet med større sammenhænge og fællesskaber geografisk og videnskabeligt. Vi tror på at vi kan få nye perspektiver på os selv og de nære omgivelser ved at danne relevante netværk mellem lokale, nationale og internationale aktører, der gennem underholdende og sanselige oplevelser bringer os viden og bekendtskaber, vi ikke vidste at vi havde brug for. De nye perspektiver kan vi desuden opnå ved et tæt og udviklingsorienteret samarbejde med kommunens egne internationale miljøer og borgere. Det betyder blandt andet at vi vil samarbejde med nytilkomne flygtninge om udvikling af en oplevelsesprofil, der går på tværs af det lokale og det internationale samfund. Vi tror på at vi med afsæt i kommunens ressourcer og institutioner, kan markere os som en attraktiv oplevelsesdestination, der skaber stolthed og inspiration indadtil, fastholder og tiltrækker flere borgere og øger turisme og vækst. Det kan vi gøre ved at samarbejde med professionelle nationale og internationale aktører om forankring af regionale, nationale og internationale begivenheder, der bruges som løftestang for vores lokale aktører. Vi skal desuden sikre et bredt kendskab i hele kommunen til de aktører, events og ressourcer, vi har. Vi ønsker at bakke op om begivenheder, der skaber udsyn og indsigt, med et mærkbart afsæt i de potentialer og institutioner, vi har indenfor det maritime miljø, astronomi og naturvidenskab, kunst i byrummet og teater. Dette gøres i samarbejde med professionelle aktører, nationalt og internationalt. Vi ønsker at støtte lokale aktører, institutioner og foreninger, der evt. allerede har en international sammensætning og/eller ønsker at samarbejde med ligesindede aktører uden for kommune- og landegrænsen, så vi kan skabe indhold og kvalitet sammen og nå ud til et større publikum Vi ønsker at sætte fokus på formidlingen af store begivenheder til børn og unge gennem undervisningsmateriale, omvisninger og familieaktiviteter. Vi ønsker at sikre en spredning, mangfoldighed og forskellighed i kommunens begivenheder, således at lokalområdernes særlige kendetegn sættes i spil. Vi ønsker at sætte fokus på en stærk koordinering, samarbejde og kommunikation både udadtil og indadtil om kommunens aktører og events, fx. med kampagner som Sjovere & klogere, der er særligt målrettet børnefamilier.

6 Kreative miljøer Mødet med kunst, kultur og kreativ udfoldelse er afgørende for både vores læring, dannelse, innovationsevne og mentale sundhed. Ved at pleje de kreative miljøer i Holbæk Kommune og skabe netværk mellem foreninger, kulturinstitutioner, skoler, uddannelser og erhvervsliv vil vi skabe de bedste forudsætninger for disse møder til gavn for både den enkelte borger og kommunens vækst og bosætning. For børn og unge skal adgangen til leg og kreativitet enten bringe dem tættere på den karriere, de drømmer om, eller angive en anden retning. På den måde kan de kreative miljøer både styrke både talentudviklingen og den almene dannelse. Desuden styrker den kreative udfoldelse vores evne til innovation, hvilket styrker de kreative miljøer yderligere. De eksisterende og stedbundne miljøer inden for scenekunst, det maritime håndværk, billedkunst og naturvidenskab skal styrkes gennem strategiske samarbejder med nationale og internationale aktører på områderne. Vi tror på, at vi med afsæt i de rammer, der allerede er etableret inden for eksempelvis teater og billedkunst, kan styrke den kunstneriske fødekæde - fra dagtilbud og skole til uddannelse og erhverv. Vi ønsker hermed at gøre Holbæk Kommune til et attraktivt sted at bosætte sig for folk med kreative erhverv og iværksætterdrømme og familier med høje ambitioner for deres børns kreative udvikling. Vi tror på en bred definition af kreativitet og talent, der både rummer fx gastronomi, teater og skrivekunst. Talent opstår i en kombination af iboende potentiale, færdigheder, motivation og viljestyrke samt tilstedeværelsen af et kreativt miljø. Vi ønsker at samarbejde med Talentrådet om en kortlægning af talentmiljøer i kommunen med henblik på at afdække ressourcer og potentielle ressourcer. Vi ønsker at alle børn fra dagtilbud, indskoling til udskoling møder et bredt udsnit af kreative og kunstneriske genrer, så de får samme muligheder for at opdage talent eller øge deres læring og almene dannelse. Vi ønsker at samarbejde med kommunens talentråd om at udvælge og støtte konkrete miljøer og styrke partnerskaber mellem kulturinstitutioner, foreninger, erhvervsliv, skoler og uddannelser, så alle har mulighed for at videreudvikle deres talent i et kreativt miljø, hvis aktører samarbejder og samskaber. Vi ønsker at styrke netværk, kommunikation og tilgængelighed til de kreative miljøer på tværs af kommunen, så de fordeler sig jævnt mellem lokalområderne og Holbæk by og udnytter hinandens potentialer. Vi ønsker at tiltrække store nationale og internationale events, der kan understøtte vores stedbundne kreative miljøer, som for eksempel Aprilfestivalen 2020 inden for børneteater.

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Ny kultur- og fritidspolitik Høringsmateriale

Ny kultur- og fritidspolitik Høringsmateriale Ny kultur- og fritidspolitik Høringsmateriale Høringen har fokus på politikkens tekst - den grafiske linje er et udkast. Billeder, faktabokse og andre delelementer er således ikke færdigbearbejdede og

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kultur og Fritid i Fællesskab

Kultur og Fritid i Fællesskab Kultur og Fritid i Fællesskab Holbæk kommunes kultur- og fritidspolitik 2017 Temaerne Læs alt om politikkens seks temaer Eksemplets magt Sådan kan det gøres Fakta Se hvad Borgerpanelet har sagt Formanden

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kultur og Fritid i Fællesskab

Kultur og Fritid i Fællesskab Kultur og Fritid i Fællesskab Holbæk kommunes kultur- og fritidspolitik Temaerne Læs alt om politikkens seks temaer Eksemplets magt Sådan kan det gøres Fakta Se hvad Borgerpanelet har sagt Formanden har

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2013-2016 Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik blev fra starten døbt Makreller der spræller, fordi vi har et livligt og aktivt kultur- og fritidsliv,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Idræt og fritid. Politik for Herning Kommune

Idræt og fritid. Politik for Herning Kommune Idræt og fritid Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Idræts- og fritidspolitik - vision 7 1 - Den organiserede foreningsaktivitet med fokus

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik Kultur og fritid for det hele menneske Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017 Indhold 3 4 5 6 8 10 12 14 Én fælles politik som paraply og pejlemærke Vision:

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Kultur som kreativ motor, for det, vi vil

Kultur som kreativ motor, for det, vi vil Kultur som kreativ motor, for det, vi vil Kultur- og fritidslivet skaber glæde, energi og gejst. Vi mærker det mest, når vi jubler over en vunden fodboldkamp, når vi spændt følger handlingen i en film,

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Begivenhedsstrategier

Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden I dag står et af hovedslagene i storbykonkurrencen om metropolernes evne til at tiltrække og fastholde

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Statusnotat Fritidspolitik. Frederikssund Kommunes Fritidspolitik august 2016

Statusnotat Fritidspolitik. Frederikssund Kommunes Fritidspolitik august 2016 Statusnotat Fritidspolitik Frederikssund Kommunes Fritidspolitik august 2016 Indhold Statusnotat Fritidspolitik...1 Handleplaner...3 Handleplaner...3 Byens rum...3 Udvikling af byrum...3 Aktive mødesteder

Læs mere

Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Udkast februar 2011

Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Udkast februar 2011 Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Udkast februar 2011 Indhold Forord side 3 1. Fremtidens udfordringer side 4 2. Vores overordnede ambitioner.. side 5 Udviklingsområder: 3. Kulturmuligheder for

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

KULTUR POLITIK

KULTUR POLITIK Foto: Uggi Kaldan KULTUR POLITIK 2015-17 2 Foto: Randers Kunstmuseum, Henrik Espensen Karoline H. Larsen /copydanbilleder.dk I Randers har vi et mangfoldigt udbud af kulturaktiviteter. Vi ved, at dét vi

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010.

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. 5 temaer Borgeren i centrum Frivillige vs. professionelle De frivillige skal støttes i deres initiativer. Der skal være opbakning fra

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune Kultur for alle Kulturpolitik for Glostrup Kommune Et rigt lokalt kulturliv er: mangfoldighed fælleskab identitetsdannende frivillighed læring udfoldelse leg inddragelse tradition kreativitet oplevelser

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM

FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM VÆRDIER INDHOLD Fest Musik Folkelighed Mad Fællesskab Kunst Lokal forankring i hele Holbæk Kommune Sport Gratis for alle Leg Teater PARTNERE Som

Læs mere

Kultur. Politik for Herning Kommune

Kultur. Politik for Herning Kommune Kultur Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Kulturpolitik - vision 7 1 - Børne- og ungekultur 9 2 - Kulturelle fyrtårne 11 3 - Kultur nedefra

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs. - det er ikke for fint, og det føles ægte

Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs. - det er ikke for fint, og det føles ægte Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs - det er ikke for fint, og det føles ægte Marts 2016 Forord Halsnæs Kommune ligger i Nordsjælland i det nordvestlige hjørne af Region Hovedstaden. Her ligger

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet Aabenraa Kommunes Bibliotekspolitik Biblioteket i videnssamfundet Biblioteket gennemløber i disse år den største forandring i 50 år. Det gælder rammevilkår, indholdselementer, faglige kompetencer og service.

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere