Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere"

Transkript

1 Pilotprojekt unge ledige Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Beskrivelse af nuværende indsats og forslag til forandringer af indsatsen Herning Kommune februar 2013 side 1 af 13

2 Indledning Indsatsen for unge ledige er et meget højt prioriteret indsatsområde i beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune. Beskæftigelsesudvalget har derfor valgt at iværksætte en grundig analyse af gruppen af unge ledige generelt. Samtidig besluttede udvalget at iværksætte en pilotanalyse for en afgrænset gruppe - jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med en ledighed på 5 uger eller mere. Formålet med pilot analysen er at styrke indsatsen for analysens målgruppe. Dette gøres her ved at starte med at belyse målgruppens karakteristika og udfordringer. Med afsæt i dette og med viden om nuværende indsats udarbejdes forslag til forandringer af indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år. Beskæftigelsesudvalget forelægges forslagene, og beslutter herefter hvilke forslag, der skal i værksættes. Dette notat beskriver målgruppen, den nuværende indsats og forslag til forandringer af indsatsen. Beskrivelse af målgruppen Et udtræk fra fagsystemmet Workbase den 7. januar 2013 viste, at der var 172 jobklare ledige unge under 25 år på kontanthjælp med 5 ugers ledighed eller mere. Udtrækket repræsenterer et øjebliks billede - status på netop denne dato. I det følgende er det denne status, der er lagt til grund for beskrivelsen af målgruppen. Fordelingen på køn viser, at der er tale om 89 kvinder og 83 mænd - en ligelig kønsfordeling. 116 af de ledige havde været ledige under 26 uger. 56 har været ledige i 26 uger eller mere. Med hensyn til aktivering viser status, at den 7. januar 2013 var 32 af disse ledige i gang med løntilskud eller virksomhedspraktik, 13 var i gang med vejledning / opkvalificering, mens 127 alene var aktivt jobsøgende eller friholdte f.eks. på grund af barsel (17). Kontanthjælpsteamet i Kompetencecentret og medarbejdere fra Kompetencecentret på Viborgvej har manuelt gennemgået de 172 unge og har kategoriseret dem ud fra følgende kategorier, som på forhånd var aftalt af arbejdsgruppen.: på vej i uddannelse eller job; er fuldt afklaret, skal starte i job eller uddannelse uddannelsesparate; kan starte på en uddannelse, men det er endnu ikke fastlagt hvilken og hvornår arbejdsmarkedsparate; er ikke klar til uddannelse, men er helt parat til at kunne starte i job særlige behov; har brug for særlig støtte / særlig indsats for at kunne starte i job eller uddannelse ny sag; den unge er netop overgået til denne konsulentgruppe, enten som ny-ledig, eller side 2 af 13

3 fordi den unge er gået fra at være indsatsklar (match 2) til at være jobklar (match 1) er afmeldt; den unge er i perioden mellem den 7. januar og tidspunktet for gennemgangen blevet afmeldt - de fleste fordi de er gået i gang med uddannelse på barsel hos anden aktør; beskæftigelsesindsatsen varetages af anden aktør og de konsulenter, der har gennemgået sagerne er derfor ikke i stand til at foretage kategoriseringen Kategoriseringen viste følgende resultat: På vej i job eller uddannelse 20 Uddannelsesparat 52 arbejdsmarkedsparat 44 behov for særlig indsats 15 barsel 17 hos anden aktør 4 ny sag 14 afmeldt 6 I alt 172 Arbejdsgruppen har herefter kvalitativt drøftet, hvilke udfordringer den enkelte gruppe af unge ledige har, for der ud fra at kunne vurdere behovet for forandringer i indsatsen. Drøftelserne har vist at følgende kendetegn findes i de enkelte grupper: Uddannelsesparate: - mangler praktikpladser - faldet fra uddannelse - mangler arbejdsidentitet - uafklarede om uddannelsesvalg / retning - der arbejdes på sagen har retning - vil hellere tjene penge / have et job - forstår ikke vigtigheden af at have en uddannelse Arbejdsmarkedsparate: - vil gerne - etnicitet er en barriere - mangler arbejdsidentitet - skal lære at følge op på jobsøgning - skal lære at sælge sig selv, herunder kende egne styrker - mangler gode jobsøgningspapirer f.eks. CV (også i jobnet) - mangler evne til boglig uddannelse - er svag i forhold til at gennemføre EUD side 3 af 13

4 Jobklare unge med særlige behov: - misbrug - psykiske problemer - har svært ved at klare livet - svag social baggrund - mangler arbejdsidentitet - forældre / omsorgssvigt - hjemløse - osteklokkeliv - rod i økonomien - tidligere dømte / venter på afsoning - døve side 4 af 13

5 Nuværende indsats for kontanthjælpsmodtagere match 1 under 25 år Nedenstående tidslinie opsummerer den nuværende indsats for ledige i målgruppen: Dag 0 Ansøgning om kontanthjælp Match indplacering 3 uger CV samtale CV skal være godkendt senest efter 3 uger 4 uger KCE indkalder til samtale er gennemført inden udgangen af 5. uge Indhold i samtale: - Uddannelsespålæg overvejelse opstartes, pålægget gives allerede nu hvis muligt - individuel indsats (virksomhedspraktik, løntilskud, vejledningsforløb på Viborgvej, øvrig vejledning og opkvalificering) 3 måneder Jobsamtale Indhold som ved 4 uger Iværksættelse af ret og pligt til aktivering 6 måneder Jobsamtale Indhold som ovenfor Individuel indsats, vægt på virksomhedsrettet. Mulighed for korte ordinære forløb og længere forløb, hvis hensigtserklæring fra arbejdsgiver om arbejde haves. herefter hver 3. måned Jobsamtale Opfølgning på indsats, eventuel iværksættelse af ny individuel indsats. Opfølgning gennemføres hyppigere, hvis der er individuelt behov for dette. Den hyppigere opfølgning kan også være i form af telefonisk eller mail kontakt. side 5 af 13

6 Særlige behov Arbejdsmarkedsparate Uddannelsesparate Generelt Forslag til forandringer af indsatsen Med afsæt i dels beskrivelsen af målgruppen og dels beskrivelsen af den nuværende indsats er arbejdsgruppen fremkommet med følgende forslag til forandringer af indsatsen: 1 Samarbejde med frivillige mentorer om unge jobklare kontanthjælpsmodtagere 2 tilbyde 3 ugers vejledning hos Kompetencecenteret Viborgvej til alle under 25 år uden anden plan (på kort sigt) tidligt i forløbet 3 købe trivselsforløb (motion, kostvejledning, dit liv - dit ansvar ) hos andre interne enheder eller hos eksterne udbydere 4 vejledningsforløb målrettet unge uddannelsesparate; mhp afklaring af uddannelsesvalg få unge i gang med uddannelse - Udvidet uddannelsesvejledning 5 tættere forløb hos konsulenter, flere dybere samtaler bruge metoderne fra REM for uddannelsesparate unge (REM; tæt opfølgning, hyppig kontakt). Kunne f.eks. være efter et 3 ugers vejledningsforløb, sikre håndholdt individuel opfølgning 6 styrke samarbejdet med UU vejlederne, der sidder på Nørregade (uddannelsesparate) Er allerede et godt samarbejde i gang, men det kan med fordel udvikles yderligere 7 udvide brugen af EGU (arbejdsmarkedsparate) Er på vej med Byrådets opprioritering af området, der arbejdes nu målrettet med implementeringen af dette. 8 mere jobsøgningsvejledning (forløb) målrettet de arbejdsmarkedsparate 9 udvidet brug af mentorer for unge med særlige behov også på vej til tilbud eller arbejde 10 et særligt forløb for unge med særlige behov f.eks. en konsulent der har gruppen som også er mentor for gruppen 11 bedre / mere tid til dem med særlige behov 12 bruge REM projektets metoder på dem der har behov for særlig indsats, tæt opfølgning, hyppig kontakt I det følgende beskrives de foreløbige overvejelser af de enkelte forslag, herunder den umiddelbare vurdering af behovet for ressourcer til de enkelte forslag. side 6 af 13

7 Generelle forslag for alle jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år Forslag 1: Frivillige mentorer Mål Alt for mange unge falder fra en uddannelse og mange har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Der foreslås etableret et forsøg med brug af frivillige mentorer med henblik på at bidrage til at støtte op om at unge gennemfører en uddannelse eller kommer i arbejde. Formål Er at give de unge en positiv rollemodel og fungere som sparringspartner for en ung. Mentor skal støtte den unge i at udvikle livsfærdigheder, således at hverdagen kan hænge sammen og ressourcerne kan udnyttes i uddannelse eller job. Relationen mellem mentor og den unge er omdrejningspunktet og der er behov for en gensidig positiv kemi. Mentor skal være nysgerrig, stille spørgsmål og støtte den unge i at reflektere over egne handlemuligheder. Hvordan finder vi frivillige mentorer Der er dialog med Herning Frivillig Center for at undersøge, om der er grundlag for et samarbejde i forbindelse med etablering og løbende understøtning af et korps af frivillige mentorer. Umiddelbart er henvendelsen til Herning Frivillig Center blevet positivt modtaget, og der vil på Beskæftigelsesudvalgsmødet blive orienteret om et indledende møde, som er afholdt den 20. februar. Såfremt der indledes et samarbejde vil Herning Frivillig Center kunne være behjælpelig med at finde mentorer, samt med at matche unge med mentorer, ligesom Herning Frivillig Center vil kunne bistå med at gennemføre fælles arrangementer for mentorer. I det videre arbejde med etablering af et frivilligt mentorkorps vil der være inspiration at hente andre jobcentre, der har et frivilligt mentorkorps mfl. Økonomi Såfremt der skal etableres et frivilligt mentorkorps, vil korpset skulle mødes med jævne mellemrum for at erfaringsudveksle. Det er Herning Frivillig Centers erfaring der skal være et samlende element for at fastholde mentorerne. Inden opstart som frivillig mentor vil der være behov for oplæring i det at være mentor. Der bør derfor afsættes særskilte midler til dette f.eks. fra Puljen til omstilling og nytænkning. Der vil ikke være tale om aflønning af hverken mentor eller Herning Frivillig Center. side 7 af 13

8 Forslag 2: 3 ugers vejledningsforløb til alle unge tidligt i ledighedsforløbet Forslaget indebærer, at alle unge uden anden plan efter 4 6 ugers ledighed skal deltage i jobsøgning / vejledningsforløb / uddannelsesvejledning. Forløbet vil blandt andet kunne indeholde følgende elementer: Kompetenceafklaring (fagligt personligt socialt) Lave personligt CV samt tilrette det som er på jobnet. Lære at skrive ansøgninger både opfordret/ uopfordret Snakke om arbejdsidentitet Brug af netværk Hvem taler jeg med i forhold til uddannelse (studievalg UU vejleder på skolerne) Søgning på virksomheder i Herning Kommune Hvad er livskvalitet! Hvilken livskvalitet ønsker du i dit liv. Personlig samtale med underviser, for at lave en fremad rettet plan, Dette forløb kan evt. følges op af indsatsen i forslag 5 eller 8, hvor de unge bliver tilknyttet særlig enhed. Forløbet skal have en varighed på op til 3 uger, og vil evt. med fordel kunne være modul opdelt. Det vurderes, at en sådan indsats vil kunne ske via omprioritering af økonomiske midler indenfor eksisterende ramme, idet der i vid udstrækning vil være tale om, at indsatsen rykkes frem til at ligge tidligere i ledighedsforløbet for den enkelte. Forslag 3: Mulighed for trivselsforløb En mindre gruppe af disse unge jobklare ledige vil kunne profitere af at deltage i trivselsforløb, der arbejder med f.eks. motion og kost- og livsstilsvejledning. Forløbene vil kunne købes hos andre interne enheder (CEB eller Projektenheden) eller hos eksterne leverandører. Det foreslås derfor, at der som forsøg afsættes en økonomisk ramme inden for hvilken, der kan gives tilbud om deltagelse i trivselsforløb. side 8 af 13

9 Forslag målrettet uddannelsesparate jobklare kontanthjælpsmodtagere u. 25 år Forslag 4: vejledningsforløb målrettet unge uddannelsesparate Forslaget handler om at etablere forløb, der er målrettet til unge uddannelsesparate ledige. Forløbene tænkes at have en varighed på op til 14 dage, og vil evt. kunne være modulopdelte. Der vil være tale om målrettet uddannelsesvejledning, og følgende elementer vil kunne indgå: screening for læse-stave vanskeligheder afprøvning af ønsker via praktikker virksomhedsbesøg uddannelsespålæg UU vejledere på besøg besøg på skoler Da dette forslag i vid udstrækning handler om at videreudvikle eksisterende forløb og målrette anvendelsen af disse, kan forslaget implementeres inden for de eksisterende økonomiske rammer. Forslag 5: Tættere forløb hos konsulenterne Et tættere fulgt forløb for den enkelte unge hos konsulenterne med flere og dybere samtaler, hvor metoderne fra udviklingsprojektet REM bringes i anvendelse for uddannelsesparate unge (REM; tæt opfølgning, hyppig kontakt). Følgende indhold vil indgå i forløbet: Tæt kontakt med borgerne Kompetenceafklaring (fagligt personligt social) Sparring på uddannelsessøgning. Skabe overblik for den unge Kigge på muligheder indenfor uddannelsessystemet Hjælpe med at sætte søgningen til uddannelse i system Motivere til uddannelse Netværksdannelse Forventningsafstemning til arbejdsmarkedet Arbejdsidentitet Synliggøre hvad formålet er med at de deltager i projekt (at uddannelse skal påbegyndes) Lav test med eks. Vis RISK interesseprofil, hvis borgerne er i tvivl om hvilken uddannelsesvej Lav evt. afprøvning af uddannelsesønsker inden de unge bliver optaget på uddannelse, hvilket godt kan være med til at de ikke frafalder uddannelsen. Lav liste med 3 uddannelsesønsker. side 9 af 13

10 For de konsulenter, der involveres i en sådan opgave, vil der være behov for at have et færre antal sager pr. konsulent for at sikre den nødvendige tid til opgaven. Det vurderes umiddelbart, at antallet bør være omkring 30. Det vurderes, at dette forslag kan realiseres ved omprioritering af såvel eksisterende administrative ressourcer, som midler til den aktive indsats. Punkt 6: Styrke samarbejdet med UU-vejledere Der er på nuværende tidspunkt allerede et godt samarbejde mellem konsulenterne, der arbejder med de unge jobklare ledige og de UU vejlederne, der sidder på Nørregade. Dette samarbejde kan med fordel yderligere styrkes. Følgende elementer vil indgå i det styrkede samarbejde: Gennemgå de unge vedr. EGU..osv. UU vejleder med til samtaler, når det er relevant Match 1 - hvordan kan vi sammen med UU kvalificere uddannelsesplan, mhp. uddannelsespålæg? At fokusere på koordinering og udbygning af det tværfaglige arbejde tæt dialog, bruge hinanden som sparringspartner Gerne mere vejledning om ungdomsuddannelserne Forslaget kræver ikke ressourcer ud over de eksisterende. side 10 af 13

11 Forslag målrettet arbejdsmarkedsparate jobklare kontanthjælpsmodtagere u. 25 år Forslag 7: Styrket brug af EGU Der er i budget 2013 afsat midler til 40 helårs EGU pladser. Jobklare kontanthjælpsmodtagere er en del af målgruppen for EGU (ErhvervsGrundUddannelse), og der er dermed allerede afsat midler i budget 2013 til denne styrkede indsats. Med dette forslag sættes der yderligere fokus på, at netop de jobklare unge ledige som målgruppe for EGU en, idet nærværende analyse har påpeget at en relativ stor del af de unge ikke er parate til at gå i gang med en ordinær uddannelse. For en del af disse unge vil EGU være en god og effektfuld indgang til en efterfølgende ordinær uddannelse. Den arbejdes derfor på at etablere et tæt samarbejde mellem Kompetencecenteret og Produktionsskolen i Herning om EGU-forløb for jobklare kontanthjælpsmodtager. Forslag 8: mere jobsøgningsvejledning (forløb) for de arbejdsmarkedsparate Der kan her være tale om at der designes nye forløb / nye jobsøgningsværksteder eller at der ændres i anvendelse af allerede eksisterende tilbud. Der arbejdes med at skabe særlige forløb tilpasset unge under 25 år. Udviklingen af et nyt forløb skal som et forsøg ske sammen med det første hold af 12 unge ledige. Muligt indhold i nye forløb videreudvikles sammen med de unge: CV UG.dk Coaching/ gruppesamtaler Profiltest Narrative historie individuelle historie Virksomhedsbesøg Besøg på udd.- institution Innovation Kommunikation teori/praksis (personlig udvikling påklædning) Løbende handleplaner Faste rammer mødepligt Tættere samarbejde mellem undervisere og konsulent. Tage på virksomhedsbesøg i forløbene og / eller få besøg af virksomhedsledere i forløbene. Evt. bruge virksomhedscentre til dette. Det vil også være muligt at samarbejde med Erhvervsrådet om dette. side 11 af 13

12 Da dette forslag i vid udstrækning handler om at videreudvikle eksisterende forløb og målrette anvendelsen af disse, kan forslaget implementeres inden for de eksisterende økonomiske rammer. Forslag 9: Udvidet brug af mentor ordningen Forslaget handler om i større udstrækning at gøre brug af mentorer for jobklare unge, der har særlige behov også på vej til tilbud eller arbejde Mentor støtten skal være afgørende for, at personen kan opnå eller gennemføre aktiviteten, tilbuddet, ansættelsen eller uddannelsen. Der skal i Kompetencecenteret arbejdes med at udvude kendskabet til mulighederne, samt fastlægge fælles faglige standarder i brugen af mentorer. Det vurderes, at udvidet brug af mentorordningen vil kunne ske via omprioriteringer inden for den eksisterende økonomiske ramme til mentor, idet det vurderes at omfanget behovet for mentorer i henhold til LAB loven er begrænset. Forslag 10, 11 og 12: Jobklare unge med særlige behov I den videre bearbejdning af forslag 10, 11 og 12 blev det tydeligt, at forslagene var tæt forbundne og at de med fordel kunne beskrives som et samlet forslag. Dette samlede forslags elementer er beskrevet nedenfor: Indhold i indsatsen: Ansætte konsulent(er) som samtidig skal fungere som mentor for de unge, med max borgere pr. konsulent. Meget hyppig kontakt med de unge hvis ikke dagligt så mindst 1 gang om ugen. For de unge jobklare kontanthjælpsmodtagere med særlige behov, som ikke umiddelbart vil kunne indgå i ordinære uddannelsesforløb, vil opgaven være at iværksætte en tidlig og målrettet indsats i samarbejde med UU, handicap/psykiatri, produktionsskolen samt børne- og ungeafdelingen. Indsatsen skal medvirke til at reducere tilgangen til varig offentlig forsørgelse. For de unge, der ved projektstart vurderes at have behov for særlig støtte for at kunne påtage sig et arbejde eller påbegynde en uddannelse, vil indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i følgende: side 12 af 13

13 o At de unge får afdækket kompetencer, og opnår reel afklaring omkring faglige, sociale og personlige kompetencer med henblik på at kunne indgå i uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge. o At de unge får mulighed for støtte til at løse personlige problemstillinger, så der kan arbejdes realistisk med uddannelses- og beskæftigelsesmål., f.eks., misbrug, boligløshed, psykiske problemstillinger, økonomi m.m. o At de unge opnår tilknytning til arbejdsmarkedet under en eller anden form o At vende en del af målgruppens destruktive konflikter og handlemønstre til fremadrettede konstruktive reaktionsmønstre Der vil være behov for at dedikere underviser / vejleder / mentor ressourcer svarende til ét årsværk til denne indsats under forudsætning af, at målgruppens størrelse er på ledige. det vurderes umiddelbart, at dette vil kunne ske via omprioritering af eksisiterende ressourcer. Det kan eventuelt blive nødvendigt at omprioritere midler afsat til eksterne køb af forløb til internt køb. Sammenfatning vedr. forslagene Der er generelt tale om forslag, der alle er implementerbare på relativ kort sigt, men der er dog forskelle forslagene i mellem. I nedenstående oversigt er oplistet i hvilke faser forslagene kan implementeres, idet det ikke vil være muligt at implementere alle forslag på en gang. Fase 1 kan gennemføres nu Forslag 3 trivselsforløb Forslag 6 styrket samarbejde med UU Forslag 7 udvidet brug af EGU Forslag 9 udvidet brug af mentorer Fase 2 kan gennemføres efter kort udviklingsforløb Forslag 1 frivillige mentorer Forslag 2 vejledningsforløb tidligt i forløbet Forslag 5 tættere fulgte forløb fase 3 implementering kræver længere forberedelse Forslag 4 forløb med uddannelsesvejledning Forslag 8 jobsøgningsforløb målrettet unge forslag forløb for unge med særlige behov En konkret tidsplan kan udarbejdes efter prioriteringen i Beskæftigelsesudvalget. side 13 af 13

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN - information om tilbudspakkerne AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro/Cortex

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

#! " # # # # #! # # # "!## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,-

#!  # # # # #! # # # !## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,- ! "! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- " # $ # $! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- $ %&' $''&% ! " " " "!"#$%&$!"#' "!($')!'% "!*($')!'% " *($')'%! " "+!, " -,$&!)$# ".$(','!,!'&!&!// " 0& " " "!"#$%&$!"#' #

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 kl. 12:00 Hotel Søparken Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 Punkter på åbent møde: 77. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder 2014 1 Indhold INDLEDNING... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL... 4 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 8 DEN BORGERRETTEDE INDSATS... 10 Reform af førtidspensions-

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: 30.11.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere

Erhvervskonsulenterne

Erhvervskonsulenterne 1. Få mod på, og lyst til forandring 18-65 årige aktivitetsparate kontanthjælps/ uddannelseshjælpsmodtagere, samt personer på ledighedsydelse, og i ressource- og jobafklaringsforløb. Kendetegnet ved f,eks.:

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 Ankestyrelsens praksis sundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden udd annelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Resumé og anbefalinger 3

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere