Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere"

Transkript

1 Pilotprojekt unge ledige Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Beskrivelse af nuværende indsats og forslag til forandringer af indsatsen Herning Kommune februar 2013 side 1 af 13

2 Indledning Indsatsen for unge ledige er et meget højt prioriteret indsatsområde i beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune. Beskæftigelsesudvalget har derfor valgt at iværksætte en grundig analyse af gruppen af unge ledige generelt. Samtidig besluttede udvalget at iværksætte en pilotanalyse for en afgrænset gruppe - jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med en ledighed på 5 uger eller mere. Formålet med pilot analysen er at styrke indsatsen for analysens målgruppe. Dette gøres her ved at starte med at belyse målgruppens karakteristika og udfordringer. Med afsæt i dette og med viden om nuværende indsats udarbejdes forslag til forandringer af indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år. Beskæftigelsesudvalget forelægges forslagene, og beslutter herefter hvilke forslag, der skal i værksættes. Dette notat beskriver målgruppen, den nuværende indsats og forslag til forandringer af indsatsen. Beskrivelse af målgruppen Et udtræk fra fagsystemmet Workbase den 7. januar 2013 viste, at der var 172 jobklare ledige unge under 25 år på kontanthjælp med 5 ugers ledighed eller mere. Udtrækket repræsenterer et øjebliks billede - status på netop denne dato. I det følgende er det denne status, der er lagt til grund for beskrivelsen af målgruppen. Fordelingen på køn viser, at der er tale om 89 kvinder og 83 mænd - en ligelig kønsfordeling. 116 af de ledige havde været ledige under 26 uger. 56 har været ledige i 26 uger eller mere. Med hensyn til aktivering viser status, at den 7. januar 2013 var 32 af disse ledige i gang med løntilskud eller virksomhedspraktik, 13 var i gang med vejledning / opkvalificering, mens 127 alene var aktivt jobsøgende eller friholdte f.eks. på grund af barsel (17). Kontanthjælpsteamet i Kompetencecentret og medarbejdere fra Kompetencecentret på Viborgvej har manuelt gennemgået de 172 unge og har kategoriseret dem ud fra følgende kategorier, som på forhånd var aftalt af arbejdsgruppen.: på vej i uddannelse eller job; er fuldt afklaret, skal starte i job eller uddannelse uddannelsesparate; kan starte på en uddannelse, men det er endnu ikke fastlagt hvilken og hvornår arbejdsmarkedsparate; er ikke klar til uddannelse, men er helt parat til at kunne starte i job særlige behov; har brug for særlig støtte / særlig indsats for at kunne starte i job eller uddannelse ny sag; den unge er netop overgået til denne konsulentgruppe, enten som ny-ledig, eller side 2 af 13

3 fordi den unge er gået fra at være indsatsklar (match 2) til at være jobklar (match 1) er afmeldt; den unge er i perioden mellem den 7. januar og tidspunktet for gennemgangen blevet afmeldt - de fleste fordi de er gået i gang med uddannelse på barsel hos anden aktør; beskæftigelsesindsatsen varetages af anden aktør og de konsulenter, der har gennemgået sagerne er derfor ikke i stand til at foretage kategoriseringen Kategoriseringen viste følgende resultat: På vej i job eller uddannelse 20 Uddannelsesparat 52 arbejdsmarkedsparat 44 behov for særlig indsats 15 barsel 17 hos anden aktør 4 ny sag 14 afmeldt 6 I alt 172 Arbejdsgruppen har herefter kvalitativt drøftet, hvilke udfordringer den enkelte gruppe af unge ledige har, for der ud fra at kunne vurdere behovet for forandringer i indsatsen. Drøftelserne har vist at følgende kendetegn findes i de enkelte grupper: Uddannelsesparate: - mangler praktikpladser - faldet fra uddannelse - mangler arbejdsidentitet - uafklarede om uddannelsesvalg / retning - der arbejdes på sagen har retning - vil hellere tjene penge / have et job - forstår ikke vigtigheden af at have en uddannelse Arbejdsmarkedsparate: - vil gerne - etnicitet er en barriere - mangler arbejdsidentitet - skal lære at følge op på jobsøgning - skal lære at sælge sig selv, herunder kende egne styrker - mangler gode jobsøgningspapirer f.eks. CV (også i jobnet) - mangler evne til boglig uddannelse - er svag i forhold til at gennemføre EUD side 3 af 13

4 Jobklare unge med særlige behov: - misbrug - psykiske problemer - har svært ved at klare livet - svag social baggrund - mangler arbejdsidentitet - forældre / omsorgssvigt - hjemløse - osteklokkeliv - rod i økonomien - tidligere dømte / venter på afsoning - døve side 4 af 13

5 Nuværende indsats for kontanthjælpsmodtagere match 1 under 25 år Nedenstående tidslinie opsummerer den nuværende indsats for ledige i målgruppen: Dag 0 Ansøgning om kontanthjælp Match indplacering 3 uger CV samtale CV skal være godkendt senest efter 3 uger 4 uger KCE indkalder til samtale er gennemført inden udgangen af 5. uge Indhold i samtale: - Uddannelsespålæg overvejelse opstartes, pålægget gives allerede nu hvis muligt - individuel indsats (virksomhedspraktik, løntilskud, vejledningsforløb på Viborgvej, øvrig vejledning og opkvalificering) 3 måneder Jobsamtale Indhold som ved 4 uger Iværksættelse af ret og pligt til aktivering 6 måneder Jobsamtale Indhold som ovenfor Individuel indsats, vægt på virksomhedsrettet. Mulighed for korte ordinære forløb og længere forløb, hvis hensigtserklæring fra arbejdsgiver om arbejde haves. herefter hver 3. måned Jobsamtale Opfølgning på indsats, eventuel iværksættelse af ny individuel indsats. Opfølgning gennemføres hyppigere, hvis der er individuelt behov for dette. Den hyppigere opfølgning kan også være i form af telefonisk eller mail kontakt. side 5 af 13

6 Særlige behov Arbejdsmarkedsparate Uddannelsesparate Generelt Forslag til forandringer af indsatsen Med afsæt i dels beskrivelsen af målgruppen og dels beskrivelsen af den nuværende indsats er arbejdsgruppen fremkommet med følgende forslag til forandringer af indsatsen: 1 Samarbejde med frivillige mentorer om unge jobklare kontanthjælpsmodtagere 2 tilbyde 3 ugers vejledning hos Kompetencecenteret Viborgvej til alle under 25 år uden anden plan (på kort sigt) tidligt i forløbet 3 købe trivselsforløb (motion, kostvejledning, dit liv - dit ansvar ) hos andre interne enheder eller hos eksterne udbydere 4 vejledningsforløb målrettet unge uddannelsesparate; mhp afklaring af uddannelsesvalg få unge i gang med uddannelse - Udvidet uddannelsesvejledning 5 tættere forløb hos konsulenter, flere dybere samtaler bruge metoderne fra REM for uddannelsesparate unge (REM; tæt opfølgning, hyppig kontakt). Kunne f.eks. være efter et 3 ugers vejledningsforløb, sikre håndholdt individuel opfølgning 6 styrke samarbejdet med UU vejlederne, der sidder på Nørregade (uddannelsesparate) Er allerede et godt samarbejde i gang, men det kan med fordel udvikles yderligere 7 udvide brugen af EGU (arbejdsmarkedsparate) Er på vej med Byrådets opprioritering af området, der arbejdes nu målrettet med implementeringen af dette. 8 mere jobsøgningsvejledning (forløb) målrettet de arbejdsmarkedsparate 9 udvidet brug af mentorer for unge med særlige behov også på vej til tilbud eller arbejde 10 et særligt forløb for unge med særlige behov f.eks. en konsulent der har gruppen som også er mentor for gruppen 11 bedre / mere tid til dem med særlige behov 12 bruge REM projektets metoder på dem der har behov for særlig indsats, tæt opfølgning, hyppig kontakt I det følgende beskrives de foreløbige overvejelser af de enkelte forslag, herunder den umiddelbare vurdering af behovet for ressourcer til de enkelte forslag. side 6 af 13

7 Generelle forslag for alle jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år Forslag 1: Frivillige mentorer Mål Alt for mange unge falder fra en uddannelse og mange har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Der foreslås etableret et forsøg med brug af frivillige mentorer med henblik på at bidrage til at støtte op om at unge gennemfører en uddannelse eller kommer i arbejde. Formål Er at give de unge en positiv rollemodel og fungere som sparringspartner for en ung. Mentor skal støtte den unge i at udvikle livsfærdigheder, således at hverdagen kan hænge sammen og ressourcerne kan udnyttes i uddannelse eller job. Relationen mellem mentor og den unge er omdrejningspunktet og der er behov for en gensidig positiv kemi. Mentor skal være nysgerrig, stille spørgsmål og støtte den unge i at reflektere over egne handlemuligheder. Hvordan finder vi frivillige mentorer Der er dialog med Herning Frivillig Center for at undersøge, om der er grundlag for et samarbejde i forbindelse med etablering og løbende understøtning af et korps af frivillige mentorer. Umiddelbart er henvendelsen til Herning Frivillig Center blevet positivt modtaget, og der vil på Beskæftigelsesudvalgsmødet blive orienteret om et indledende møde, som er afholdt den 20. februar. Såfremt der indledes et samarbejde vil Herning Frivillig Center kunne være behjælpelig med at finde mentorer, samt med at matche unge med mentorer, ligesom Herning Frivillig Center vil kunne bistå med at gennemføre fælles arrangementer for mentorer. I det videre arbejde med etablering af et frivilligt mentorkorps vil der være inspiration at hente andre jobcentre, der har et frivilligt mentorkorps mfl. Økonomi Såfremt der skal etableres et frivilligt mentorkorps, vil korpset skulle mødes med jævne mellemrum for at erfaringsudveksle. Det er Herning Frivillig Centers erfaring der skal være et samlende element for at fastholde mentorerne. Inden opstart som frivillig mentor vil der være behov for oplæring i det at være mentor. Der bør derfor afsættes særskilte midler til dette f.eks. fra Puljen til omstilling og nytænkning. Der vil ikke være tale om aflønning af hverken mentor eller Herning Frivillig Center. side 7 af 13

8 Forslag 2: 3 ugers vejledningsforløb til alle unge tidligt i ledighedsforløbet Forslaget indebærer, at alle unge uden anden plan efter 4 6 ugers ledighed skal deltage i jobsøgning / vejledningsforløb / uddannelsesvejledning. Forløbet vil blandt andet kunne indeholde følgende elementer: Kompetenceafklaring (fagligt personligt socialt) Lave personligt CV samt tilrette det som er på jobnet. Lære at skrive ansøgninger både opfordret/ uopfordret Snakke om arbejdsidentitet Brug af netværk Hvem taler jeg med i forhold til uddannelse (studievalg UU vejleder på skolerne) Søgning på virksomheder i Herning Kommune Hvad er livskvalitet! Hvilken livskvalitet ønsker du i dit liv. Personlig samtale med underviser, for at lave en fremad rettet plan, Dette forløb kan evt. følges op af indsatsen i forslag 5 eller 8, hvor de unge bliver tilknyttet særlig enhed. Forløbet skal have en varighed på op til 3 uger, og vil evt. med fordel kunne være modul opdelt. Det vurderes, at en sådan indsats vil kunne ske via omprioritering af økonomiske midler indenfor eksisterende ramme, idet der i vid udstrækning vil være tale om, at indsatsen rykkes frem til at ligge tidligere i ledighedsforløbet for den enkelte. Forslag 3: Mulighed for trivselsforløb En mindre gruppe af disse unge jobklare ledige vil kunne profitere af at deltage i trivselsforløb, der arbejder med f.eks. motion og kost- og livsstilsvejledning. Forløbene vil kunne købes hos andre interne enheder (CEB eller Projektenheden) eller hos eksterne leverandører. Det foreslås derfor, at der som forsøg afsættes en økonomisk ramme inden for hvilken, der kan gives tilbud om deltagelse i trivselsforløb. side 8 af 13

9 Forslag målrettet uddannelsesparate jobklare kontanthjælpsmodtagere u. 25 år Forslag 4: vejledningsforløb målrettet unge uddannelsesparate Forslaget handler om at etablere forløb, der er målrettet til unge uddannelsesparate ledige. Forløbene tænkes at have en varighed på op til 14 dage, og vil evt. kunne være modulopdelte. Der vil være tale om målrettet uddannelsesvejledning, og følgende elementer vil kunne indgå: screening for læse-stave vanskeligheder afprøvning af ønsker via praktikker virksomhedsbesøg uddannelsespålæg UU vejledere på besøg besøg på skoler Da dette forslag i vid udstrækning handler om at videreudvikle eksisterende forløb og målrette anvendelsen af disse, kan forslaget implementeres inden for de eksisterende økonomiske rammer. Forslag 5: Tættere forløb hos konsulenterne Et tættere fulgt forløb for den enkelte unge hos konsulenterne med flere og dybere samtaler, hvor metoderne fra udviklingsprojektet REM bringes i anvendelse for uddannelsesparate unge (REM; tæt opfølgning, hyppig kontakt). Følgende indhold vil indgå i forløbet: Tæt kontakt med borgerne Kompetenceafklaring (fagligt personligt social) Sparring på uddannelsessøgning. Skabe overblik for den unge Kigge på muligheder indenfor uddannelsessystemet Hjælpe med at sætte søgningen til uddannelse i system Motivere til uddannelse Netværksdannelse Forventningsafstemning til arbejdsmarkedet Arbejdsidentitet Synliggøre hvad formålet er med at de deltager i projekt (at uddannelse skal påbegyndes) Lav test med eks. Vis RISK interesseprofil, hvis borgerne er i tvivl om hvilken uddannelsesvej Lav evt. afprøvning af uddannelsesønsker inden de unge bliver optaget på uddannelse, hvilket godt kan være med til at de ikke frafalder uddannelsen. Lav liste med 3 uddannelsesønsker. side 9 af 13

10 For de konsulenter, der involveres i en sådan opgave, vil der være behov for at have et færre antal sager pr. konsulent for at sikre den nødvendige tid til opgaven. Det vurderes umiddelbart, at antallet bør være omkring 30. Det vurderes, at dette forslag kan realiseres ved omprioritering af såvel eksisterende administrative ressourcer, som midler til den aktive indsats. Punkt 6: Styrke samarbejdet med UU-vejledere Der er på nuværende tidspunkt allerede et godt samarbejde mellem konsulenterne, der arbejder med de unge jobklare ledige og de UU vejlederne, der sidder på Nørregade. Dette samarbejde kan med fordel yderligere styrkes. Følgende elementer vil indgå i det styrkede samarbejde: Gennemgå de unge vedr. EGU..osv. UU vejleder med til samtaler, når det er relevant Match 1 - hvordan kan vi sammen med UU kvalificere uddannelsesplan, mhp. uddannelsespålæg? At fokusere på koordinering og udbygning af det tværfaglige arbejde tæt dialog, bruge hinanden som sparringspartner Gerne mere vejledning om ungdomsuddannelserne Forslaget kræver ikke ressourcer ud over de eksisterende. side 10 af 13

11 Forslag målrettet arbejdsmarkedsparate jobklare kontanthjælpsmodtagere u. 25 år Forslag 7: Styrket brug af EGU Der er i budget 2013 afsat midler til 40 helårs EGU pladser. Jobklare kontanthjælpsmodtagere er en del af målgruppen for EGU (ErhvervsGrundUddannelse), og der er dermed allerede afsat midler i budget 2013 til denne styrkede indsats. Med dette forslag sættes der yderligere fokus på, at netop de jobklare unge ledige som målgruppe for EGU en, idet nærværende analyse har påpeget at en relativ stor del af de unge ikke er parate til at gå i gang med en ordinær uddannelse. For en del af disse unge vil EGU være en god og effektfuld indgang til en efterfølgende ordinær uddannelse. Den arbejdes derfor på at etablere et tæt samarbejde mellem Kompetencecenteret og Produktionsskolen i Herning om EGU-forløb for jobklare kontanthjælpsmodtager. Forslag 8: mere jobsøgningsvejledning (forløb) for de arbejdsmarkedsparate Der kan her være tale om at der designes nye forløb / nye jobsøgningsværksteder eller at der ændres i anvendelse af allerede eksisterende tilbud. Der arbejdes med at skabe særlige forløb tilpasset unge under 25 år. Udviklingen af et nyt forløb skal som et forsøg ske sammen med det første hold af 12 unge ledige. Muligt indhold i nye forløb videreudvikles sammen med de unge: CV UG.dk Coaching/ gruppesamtaler Profiltest Narrative historie individuelle historie Virksomhedsbesøg Besøg på udd.- institution Innovation Kommunikation teori/praksis (personlig udvikling påklædning) Løbende handleplaner Faste rammer mødepligt Tættere samarbejde mellem undervisere og konsulent. Tage på virksomhedsbesøg i forløbene og / eller få besøg af virksomhedsledere i forløbene. Evt. bruge virksomhedscentre til dette. Det vil også være muligt at samarbejde med Erhvervsrådet om dette. side 11 af 13

12 Da dette forslag i vid udstrækning handler om at videreudvikle eksisterende forløb og målrette anvendelsen af disse, kan forslaget implementeres inden for de eksisterende økonomiske rammer. Forslag 9: Udvidet brug af mentor ordningen Forslaget handler om i større udstrækning at gøre brug af mentorer for jobklare unge, der har særlige behov også på vej til tilbud eller arbejde Mentor støtten skal være afgørende for, at personen kan opnå eller gennemføre aktiviteten, tilbuddet, ansættelsen eller uddannelsen. Der skal i Kompetencecenteret arbejdes med at udvude kendskabet til mulighederne, samt fastlægge fælles faglige standarder i brugen af mentorer. Det vurderes, at udvidet brug af mentorordningen vil kunne ske via omprioriteringer inden for den eksisterende økonomiske ramme til mentor, idet det vurderes at omfanget behovet for mentorer i henhold til LAB loven er begrænset. Forslag 10, 11 og 12: Jobklare unge med særlige behov I den videre bearbejdning af forslag 10, 11 og 12 blev det tydeligt, at forslagene var tæt forbundne og at de med fordel kunne beskrives som et samlet forslag. Dette samlede forslags elementer er beskrevet nedenfor: Indhold i indsatsen: Ansætte konsulent(er) som samtidig skal fungere som mentor for de unge, med max borgere pr. konsulent. Meget hyppig kontakt med de unge hvis ikke dagligt så mindst 1 gang om ugen. For de unge jobklare kontanthjælpsmodtagere med særlige behov, som ikke umiddelbart vil kunne indgå i ordinære uddannelsesforløb, vil opgaven være at iværksætte en tidlig og målrettet indsats i samarbejde med UU, handicap/psykiatri, produktionsskolen samt børne- og ungeafdelingen. Indsatsen skal medvirke til at reducere tilgangen til varig offentlig forsørgelse. For de unge, der ved projektstart vurderes at have behov for særlig støtte for at kunne påtage sig et arbejde eller påbegynde en uddannelse, vil indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i følgende: side 12 af 13

13 o At de unge får afdækket kompetencer, og opnår reel afklaring omkring faglige, sociale og personlige kompetencer med henblik på at kunne indgå i uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge. o At de unge får mulighed for støtte til at løse personlige problemstillinger, så der kan arbejdes realistisk med uddannelses- og beskæftigelsesmål., f.eks., misbrug, boligløshed, psykiske problemstillinger, økonomi m.m. o At de unge opnår tilknytning til arbejdsmarkedet under en eller anden form o At vende en del af målgruppens destruktive konflikter og handlemønstre til fremadrettede konstruktive reaktionsmønstre Der vil være behov for at dedikere underviser / vejleder / mentor ressourcer svarende til ét årsværk til denne indsats under forudsætning af, at målgruppens størrelse er på ledige. det vurderes umiddelbart, at dette vil kunne ske via omprioritering af eksisiterende ressourcer. Det kan eventuelt blive nødvendigt at omprioritere midler afsat til eksterne køb af forløb til internt køb. Sammenfatning vedr. forslagene Der er generelt tale om forslag, der alle er implementerbare på relativ kort sigt, men der er dog forskelle forslagene i mellem. I nedenstående oversigt er oplistet i hvilke faser forslagene kan implementeres, idet det ikke vil være muligt at implementere alle forslag på en gang. Fase 1 kan gennemføres nu Forslag 3 trivselsforløb Forslag 6 styrket samarbejde med UU Forslag 7 udvidet brug af EGU Forslag 9 udvidet brug af mentorer Fase 2 kan gennemføres efter kort udviklingsforløb Forslag 1 frivillige mentorer Forslag 2 vejledningsforløb tidligt i forløbet Forslag 5 tættere fulgte forløb fase 3 implementering kræver længere forberedelse Forslag 4 forløb med uddannelsesvejledning Forslag 8 jobsøgningsforløb målrettet unge forslag forløb for unge med særlige behov En konkret tidsplan kan udarbejdes efter prioriteringen i Beskæftigelsesudvalget. side 13 af 13

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Oversigt over grupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Gr.1: Borgere med beskæftigelsesperspektiv og primært behov for virksomhedsrettet 44 borgere (pr. 18. oktober 2016)

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011)

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Formålet med indsatsplanen er at konkretisere strategien i Beskæftigelsesplan 2011. Jobcentret har valgt at udarbejde en indsatsplan

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Dato 09. maj.2011 Dok.nr. 928726 Sagsnr. 880061 Ref. Pepe/kias Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Der er indgået aftale på Christiansborg om ændrede rammevilkår for den beskæftigelsesrettede indsats.

Læs mere

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Mentor Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Målgruppe Tilbud Indsatser 1 Faglærte/med uddannelse: LVU MVU (løntilskud/praktik) Jobværksted Coach til egen jobsøgning KVU Videnpiloter

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om uddannelseshjælp,

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Unge analyse. Status på arbejdet

Unge analyse. Status på arbejdet Unge analyse Status på arbejdet Analysens faser og tidsplan Problem formulering Fokusgruppe interview med relevante aktører Inspiration fra andre analyser på området Endelig problemformulering udfærdiges

Læs mere

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne.

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne. ORIENTERINGSSKRIVELSE Visitation - uddannelseshjælpsmodtagere 30. september 2013 Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, Vision/ Det overordnede mål Indledning Rette tilbud til rette borger med henblik på at bringe borgeren i ordinært arbejde eller ordinær uddannelse. Fokus i indsatsen er på virksomhedsrettet aktivering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi.

Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi. Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi. Nedenstående er en oversigt over de aftalte tilbud, som Jobcenter Varde tilbyder i internt regi og som ligger på kompetencecentret. Tilbuddene er inddelt med afsæt

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Opfølgning på indsatsområder og årsmål Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Serviceområde Fokusområde. Tema. Mål

Opfølgning på indsatsområder og årsmål Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Serviceområde Fokusområde. Tema. Mål Opfølgning på indsatsområder og årsmål Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde Fokusområde Tema 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Borgervendte indsatsområder. Unge under 25 år skal være

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet januar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'11) 2.197 5,3% Ledige under 25 år 14 (dec. '11) 721 Aktiverede forsikrede ledige 2 656

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet december 2011 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'11) 2.114 5,1% Ledige under 25 år 14 (nov. '11) 703 Aktiverede forsikrede ledige 2 638

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Notat. Ungeindsatsen i Hørsholm Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Ungeindsatsen i Hørsholm Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsatsen i Hørsholm Kommune Υνγεινδσατσεν ι Η ρσηολµ Κοµµυνε Notatet beskriver først kort lovgivningen omkring de unge. Herefter belyser

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service.

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service. Aktiveringsindsatsen i Vejen Kommune - revideret november 2013 (Aktiveringsstrategien er udelukkende revideret i forhold til principper og idegrundlag og termerne for målgrupperne som følge af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord UNGEANALYSE Jobcenter Mariagerfjord Ungeanalyse - Jobcenter Mariagerfjord Denne pjece giver en sammenfatning af en COWI-analyse af ledige unge mellem 18 og 29 år tilknyttet Jobcenter Mariagerfjord. Analysen

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp. Oplæg Beskæftigelsesudvalgsmøde den 6. september 2016

Unge på uddannelseshjælp. Oplæg Beskæftigelsesudvalgsmøde den 6. september 2016 Unge på uddannelseshjælp Oplæg Beskæftigelsesudvalgsmøde den 6. september 2016 For mange unge er på uddannelseshjælp Forklaring Data: Juli 2016 Målgruppe: Uddannelseshjælp (alle visitationskategorier)

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Aalborg s Unge-strategi

Aalborg s Unge-strategi Aalborg s Unge-strategi Beskæftigelseskonference 12. april 2012 Ved Thomas Krarup Næstformand i Beskæftigelsesudvalget i Aalborg Vinkler på mit oplæg Hvorfor skal vi have en Unge-strategi? Hvad indeholder

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Analyse af ungegruppen i Sønderborg Kommune

Analyse af ungegruppen i Sønderborg Kommune Analyse af ungegruppen i Sønderborg Kommune 212 Januar 212 Forord Sønderborg Kommune har bedt mploy a/s om at udarbejde en analyse af ungegruppen og ungeindsatsen i kommunen. Formålet med analysen er at

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskæftigelse Projekt og Udvikling Stationsvej 36 3460 Birkerød beskaeftigelse@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar

Læs mere

Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011

Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011 Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011 Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Unge Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde. Antallet af unge ledige under 25 år

Læs mere

UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT

UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT Virksomhedsrettet tilbud/praktik Borgere med midlertidige eller varige begrænsninger. Afklaring af ressourcer og barrierer i forhold til Udvikling og vedligeholdelse af

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

N O TAT. Implementering af ungepakken

N O TAT. Implementering af ungepakken N O TAT Implementering af ungepakken Folketinget har før sommerferien vedtaget den såkaldte ungepakke Flere unge i uddannelse og job. I dette notat kan du læse nærmere om målene med ungepakken og de konkrete

Læs mere

VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker

VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker Jjuni 2011 Jnr 02.00.00 G61 Sagsid 000225781 Rammen for VidensLaboratoriet Den overordnede vision med VidensLaboratoriet er at styrke En indsats,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere

Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Til direktionen På grund af finanskrisen har der siden slutningen af 2008 været en stor stigning i antallet

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Disposition 1. De inaktive unge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016 2. Hvem er de unge ledige? Center for Ungdomsforskning, 2011 3. Indsatser på folkeskoleområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Bilag 2: Analysens resultater

Bilag 2: Analysens resultater Bilag 2: Analysens resultater Stamdata Køn: Kvinder: 38 Mænd: 38 Alder: 18-20 år: 0 21-25 år: 40 26-30 år: 36 Har de unge modtaget forsørgelse i hele undersøgelsesperioden (jan. 2016 - maj 2017) Ja: 46

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontanthjælpsmodtagere. Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for kontanthjælpsmodtagere. Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for kontanthjælpsmodtagere over 30 år i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den xx.xx.2014 Indhold Indledning...2 Visitation af ledige over 30 år...2 Sagsbehandlingen

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere