Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere"

Transkript

1 Pilotprojekt unge ledige Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Beskrivelse af nuværende indsats og forslag til forandringer af indsatsen Herning Kommune februar 2013 side 1 af 13

2 Indledning Indsatsen for unge ledige er et meget højt prioriteret indsatsområde i beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune. Beskæftigelsesudvalget har derfor valgt at iværksætte en grundig analyse af gruppen af unge ledige generelt. Samtidig besluttede udvalget at iværksætte en pilotanalyse for en afgrænset gruppe - jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med en ledighed på 5 uger eller mere. Formålet med pilot analysen er at styrke indsatsen for analysens målgruppe. Dette gøres her ved at starte med at belyse målgruppens karakteristika og udfordringer. Med afsæt i dette og med viden om nuværende indsats udarbejdes forslag til forandringer af indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år. Beskæftigelsesudvalget forelægges forslagene, og beslutter herefter hvilke forslag, der skal i værksættes. Dette notat beskriver målgruppen, den nuværende indsats og forslag til forandringer af indsatsen. Beskrivelse af målgruppen Et udtræk fra fagsystemmet Workbase den 7. januar 2013 viste, at der var 172 jobklare ledige unge under 25 år på kontanthjælp med 5 ugers ledighed eller mere. Udtrækket repræsenterer et øjebliks billede - status på netop denne dato. I det følgende er det denne status, der er lagt til grund for beskrivelsen af målgruppen. Fordelingen på køn viser, at der er tale om 89 kvinder og 83 mænd - en ligelig kønsfordeling. 116 af de ledige havde været ledige under 26 uger. 56 har været ledige i 26 uger eller mere. Med hensyn til aktivering viser status, at den 7. januar 2013 var 32 af disse ledige i gang med løntilskud eller virksomhedspraktik, 13 var i gang med vejledning / opkvalificering, mens 127 alene var aktivt jobsøgende eller friholdte f.eks. på grund af barsel (17). Kontanthjælpsteamet i Kompetencecentret og medarbejdere fra Kompetencecentret på Viborgvej har manuelt gennemgået de 172 unge og har kategoriseret dem ud fra følgende kategorier, som på forhånd var aftalt af arbejdsgruppen.: på vej i uddannelse eller job; er fuldt afklaret, skal starte i job eller uddannelse uddannelsesparate; kan starte på en uddannelse, men det er endnu ikke fastlagt hvilken og hvornår arbejdsmarkedsparate; er ikke klar til uddannelse, men er helt parat til at kunne starte i job særlige behov; har brug for særlig støtte / særlig indsats for at kunne starte i job eller uddannelse ny sag; den unge er netop overgået til denne konsulentgruppe, enten som ny-ledig, eller side 2 af 13

3 fordi den unge er gået fra at være indsatsklar (match 2) til at være jobklar (match 1) er afmeldt; den unge er i perioden mellem den 7. januar og tidspunktet for gennemgangen blevet afmeldt - de fleste fordi de er gået i gang med uddannelse på barsel hos anden aktør; beskæftigelsesindsatsen varetages af anden aktør og de konsulenter, der har gennemgået sagerne er derfor ikke i stand til at foretage kategoriseringen Kategoriseringen viste følgende resultat: På vej i job eller uddannelse 20 Uddannelsesparat 52 arbejdsmarkedsparat 44 behov for særlig indsats 15 barsel 17 hos anden aktør 4 ny sag 14 afmeldt 6 I alt 172 Arbejdsgruppen har herefter kvalitativt drøftet, hvilke udfordringer den enkelte gruppe af unge ledige har, for der ud fra at kunne vurdere behovet for forandringer i indsatsen. Drøftelserne har vist at følgende kendetegn findes i de enkelte grupper: Uddannelsesparate: - mangler praktikpladser - faldet fra uddannelse - mangler arbejdsidentitet - uafklarede om uddannelsesvalg / retning - der arbejdes på sagen har retning - vil hellere tjene penge / have et job - forstår ikke vigtigheden af at have en uddannelse Arbejdsmarkedsparate: - vil gerne - etnicitet er en barriere - mangler arbejdsidentitet - skal lære at følge op på jobsøgning - skal lære at sælge sig selv, herunder kende egne styrker - mangler gode jobsøgningspapirer f.eks. CV (også i jobnet) - mangler evne til boglig uddannelse - er svag i forhold til at gennemføre EUD side 3 af 13

4 Jobklare unge med særlige behov: - misbrug - psykiske problemer - har svært ved at klare livet - svag social baggrund - mangler arbejdsidentitet - forældre / omsorgssvigt - hjemløse - osteklokkeliv - rod i økonomien - tidligere dømte / venter på afsoning - døve side 4 af 13

5 Nuværende indsats for kontanthjælpsmodtagere match 1 under 25 år Nedenstående tidslinie opsummerer den nuværende indsats for ledige i målgruppen: Dag 0 Ansøgning om kontanthjælp Match indplacering 3 uger CV samtale CV skal være godkendt senest efter 3 uger 4 uger KCE indkalder til samtale er gennemført inden udgangen af 5. uge Indhold i samtale: - Uddannelsespålæg overvejelse opstartes, pålægget gives allerede nu hvis muligt - individuel indsats (virksomhedspraktik, løntilskud, vejledningsforløb på Viborgvej, øvrig vejledning og opkvalificering) 3 måneder Jobsamtale Indhold som ved 4 uger Iværksættelse af ret og pligt til aktivering 6 måneder Jobsamtale Indhold som ovenfor Individuel indsats, vægt på virksomhedsrettet. Mulighed for korte ordinære forløb og længere forløb, hvis hensigtserklæring fra arbejdsgiver om arbejde haves. herefter hver 3. måned Jobsamtale Opfølgning på indsats, eventuel iværksættelse af ny individuel indsats. Opfølgning gennemføres hyppigere, hvis der er individuelt behov for dette. Den hyppigere opfølgning kan også være i form af telefonisk eller mail kontakt. side 5 af 13

6 Særlige behov Arbejdsmarkedsparate Uddannelsesparate Generelt Forslag til forandringer af indsatsen Med afsæt i dels beskrivelsen af målgruppen og dels beskrivelsen af den nuværende indsats er arbejdsgruppen fremkommet med følgende forslag til forandringer af indsatsen: 1 Samarbejde med frivillige mentorer om unge jobklare kontanthjælpsmodtagere 2 tilbyde 3 ugers vejledning hos Kompetencecenteret Viborgvej til alle under 25 år uden anden plan (på kort sigt) tidligt i forløbet 3 købe trivselsforløb (motion, kostvejledning, dit liv - dit ansvar ) hos andre interne enheder eller hos eksterne udbydere 4 vejledningsforløb målrettet unge uddannelsesparate; mhp afklaring af uddannelsesvalg få unge i gang med uddannelse - Udvidet uddannelsesvejledning 5 tættere forløb hos konsulenter, flere dybere samtaler bruge metoderne fra REM for uddannelsesparate unge (REM; tæt opfølgning, hyppig kontakt). Kunne f.eks. være efter et 3 ugers vejledningsforløb, sikre håndholdt individuel opfølgning 6 styrke samarbejdet med UU vejlederne, der sidder på Nørregade (uddannelsesparate) Er allerede et godt samarbejde i gang, men det kan med fordel udvikles yderligere 7 udvide brugen af EGU (arbejdsmarkedsparate) Er på vej med Byrådets opprioritering af området, der arbejdes nu målrettet med implementeringen af dette. 8 mere jobsøgningsvejledning (forløb) målrettet de arbejdsmarkedsparate 9 udvidet brug af mentorer for unge med særlige behov også på vej til tilbud eller arbejde 10 et særligt forløb for unge med særlige behov f.eks. en konsulent der har gruppen som også er mentor for gruppen 11 bedre / mere tid til dem med særlige behov 12 bruge REM projektets metoder på dem der har behov for særlig indsats, tæt opfølgning, hyppig kontakt I det følgende beskrives de foreløbige overvejelser af de enkelte forslag, herunder den umiddelbare vurdering af behovet for ressourcer til de enkelte forslag. side 6 af 13

7 Generelle forslag for alle jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år Forslag 1: Frivillige mentorer Mål Alt for mange unge falder fra en uddannelse og mange har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Der foreslås etableret et forsøg med brug af frivillige mentorer med henblik på at bidrage til at støtte op om at unge gennemfører en uddannelse eller kommer i arbejde. Formål Er at give de unge en positiv rollemodel og fungere som sparringspartner for en ung. Mentor skal støtte den unge i at udvikle livsfærdigheder, således at hverdagen kan hænge sammen og ressourcerne kan udnyttes i uddannelse eller job. Relationen mellem mentor og den unge er omdrejningspunktet og der er behov for en gensidig positiv kemi. Mentor skal være nysgerrig, stille spørgsmål og støtte den unge i at reflektere over egne handlemuligheder. Hvordan finder vi frivillige mentorer Der er dialog med Herning Frivillig Center for at undersøge, om der er grundlag for et samarbejde i forbindelse med etablering og løbende understøtning af et korps af frivillige mentorer. Umiddelbart er henvendelsen til Herning Frivillig Center blevet positivt modtaget, og der vil på Beskæftigelsesudvalgsmødet blive orienteret om et indledende møde, som er afholdt den 20. februar. Såfremt der indledes et samarbejde vil Herning Frivillig Center kunne være behjælpelig med at finde mentorer, samt med at matche unge med mentorer, ligesom Herning Frivillig Center vil kunne bistå med at gennemføre fælles arrangementer for mentorer. I det videre arbejde med etablering af et frivilligt mentorkorps vil der være inspiration at hente andre jobcentre, der har et frivilligt mentorkorps mfl. Økonomi Såfremt der skal etableres et frivilligt mentorkorps, vil korpset skulle mødes med jævne mellemrum for at erfaringsudveksle. Det er Herning Frivillig Centers erfaring der skal være et samlende element for at fastholde mentorerne. Inden opstart som frivillig mentor vil der være behov for oplæring i det at være mentor. Der bør derfor afsættes særskilte midler til dette f.eks. fra Puljen til omstilling og nytænkning. Der vil ikke være tale om aflønning af hverken mentor eller Herning Frivillig Center. side 7 af 13

8 Forslag 2: 3 ugers vejledningsforløb til alle unge tidligt i ledighedsforløbet Forslaget indebærer, at alle unge uden anden plan efter 4 6 ugers ledighed skal deltage i jobsøgning / vejledningsforløb / uddannelsesvejledning. Forløbet vil blandt andet kunne indeholde følgende elementer: Kompetenceafklaring (fagligt personligt socialt) Lave personligt CV samt tilrette det som er på jobnet. Lære at skrive ansøgninger både opfordret/ uopfordret Snakke om arbejdsidentitet Brug af netværk Hvem taler jeg med i forhold til uddannelse (studievalg UU vejleder på skolerne) Søgning på virksomheder i Herning Kommune Hvad er livskvalitet! Hvilken livskvalitet ønsker du i dit liv. Personlig samtale med underviser, for at lave en fremad rettet plan, Dette forløb kan evt. følges op af indsatsen i forslag 5 eller 8, hvor de unge bliver tilknyttet særlig enhed. Forløbet skal have en varighed på op til 3 uger, og vil evt. med fordel kunne være modul opdelt. Det vurderes, at en sådan indsats vil kunne ske via omprioritering af økonomiske midler indenfor eksisterende ramme, idet der i vid udstrækning vil være tale om, at indsatsen rykkes frem til at ligge tidligere i ledighedsforløbet for den enkelte. Forslag 3: Mulighed for trivselsforløb En mindre gruppe af disse unge jobklare ledige vil kunne profitere af at deltage i trivselsforløb, der arbejder med f.eks. motion og kost- og livsstilsvejledning. Forløbene vil kunne købes hos andre interne enheder (CEB eller Projektenheden) eller hos eksterne leverandører. Det foreslås derfor, at der som forsøg afsættes en økonomisk ramme inden for hvilken, der kan gives tilbud om deltagelse i trivselsforløb. side 8 af 13

9 Forslag målrettet uddannelsesparate jobklare kontanthjælpsmodtagere u. 25 år Forslag 4: vejledningsforløb målrettet unge uddannelsesparate Forslaget handler om at etablere forløb, der er målrettet til unge uddannelsesparate ledige. Forløbene tænkes at have en varighed på op til 14 dage, og vil evt. kunne være modulopdelte. Der vil være tale om målrettet uddannelsesvejledning, og følgende elementer vil kunne indgå: screening for læse-stave vanskeligheder afprøvning af ønsker via praktikker virksomhedsbesøg uddannelsespålæg UU vejledere på besøg besøg på skoler Da dette forslag i vid udstrækning handler om at videreudvikle eksisterende forløb og målrette anvendelsen af disse, kan forslaget implementeres inden for de eksisterende økonomiske rammer. Forslag 5: Tættere forløb hos konsulenterne Et tættere fulgt forløb for den enkelte unge hos konsulenterne med flere og dybere samtaler, hvor metoderne fra udviklingsprojektet REM bringes i anvendelse for uddannelsesparate unge (REM; tæt opfølgning, hyppig kontakt). Følgende indhold vil indgå i forløbet: Tæt kontakt med borgerne Kompetenceafklaring (fagligt personligt social) Sparring på uddannelsessøgning. Skabe overblik for den unge Kigge på muligheder indenfor uddannelsessystemet Hjælpe med at sætte søgningen til uddannelse i system Motivere til uddannelse Netværksdannelse Forventningsafstemning til arbejdsmarkedet Arbejdsidentitet Synliggøre hvad formålet er med at de deltager i projekt (at uddannelse skal påbegyndes) Lav test med eks. Vis RISK interesseprofil, hvis borgerne er i tvivl om hvilken uddannelsesvej Lav evt. afprøvning af uddannelsesønsker inden de unge bliver optaget på uddannelse, hvilket godt kan være med til at de ikke frafalder uddannelsen. Lav liste med 3 uddannelsesønsker. side 9 af 13

10 For de konsulenter, der involveres i en sådan opgave, vil der være behov for at have et færre antal sager pr. konsulent for at sikre den nødvendige tid til opgaven. Det vurderes umiddelbart, at antallet bør være omkring 30. Det vurderes, at dette forslag kan realiseres ved omprioritering af såvel eksisterende administrative ressourcer, som midler til den aktive indsats. Punkt 6: Styrke samarbejdet med UU-vejledere Der er på nuværende tidspunkt allerede et godt samarbejde mellem konsulenterne, der arbejder med de unge jobklare ledige og de UU vejlederne, der sidder på Nørregade. Dette samarbejde kan med fordel yderligere styrkes. Følgende elementer vil indgå i det styrkede samarbejde: Gennemgå de unge vedr. EGU..osv. UU vejleder med til samtaler, når det er relevant Match 1 - hvordan kan vi sammen med UU kvalificere uddannelsesplan, mhp. uddannelsespålæg? At fokusere på koordinering og udbygning af det tværfaglige arbejde tæt dialog, bruge hinanden som sparringspartner Gerne mere vejledning om ungdomsuddannelserne Forslaget kræver ikke ressourcer ud over de eksisterende. side 10 af 13

11 Forslag målrettet arbejdsmarkedsparate jobklare kontanthjælpsmodtagere u. 25 år Forslag 7: Styrket brug af EGU Der er i budget 2013 afsat midler til 40 helårs EGU pladser. Jobklare kontanthjælpsmodtagere er en del af målgruppen for EGU (ErhvervsGrundUddannelse), og der er dermed allerede afsat midler i budget 2013 til denne styrkede indsats. Med dette forslag sættes der yderligere fokus på, at netop de jobklare unge ledige som målgruppe for EGU en, idet nærværende analyse har påpeget at en relativ stor del af de unge ikke er parate til at gå i gang med en ordinær uddannelse. For en del af disse unge vil EGU være en god og effektfuld indgang til en efterfølgende ordinær uddannelse. Den arbejdes derfor på at etablere et tæt samarbejde mellem Kompetencecenteret og Produktionsskolen i Herning om EGU-forløb for jobklare kontanthjælpsmodtager. Forslag 8: mere jobsøgningsvejledning (forløb) for de arbejdsmarkedsparate Der kan her være tale om at der designes nye forløb / nye jobsøgningsværksteder eller at der ændres i anvendelse af allerede eksisterende tilbud. Der arbejdes med at skabe særlige forløb tilpasset unge under 25 år. Udviklingen af et nyt forløb skal som et forsøg ske sammen med det første hold af 12 unge ledige. Muligt indhold i nye forløb videreudvikles sammen med de unge: CV UG.dk Coaching/ gruppesamtaler Profiltest Narrative historie individuelle historie Virksomhedsbesøg Besøg på udd.- institution Innovation Kommunikation teori/praksis (personlig udvikling påklædning) Løbende handleplaner Faste rammer mødepligt Tættere samarbejde mellem undervisere og konsulent. Tage på virksomhedsbesøg i forløbene og / eller få besøg af virksomhedsledere i forløbene. Evt. bruge virksomhedscentre til dette. Det vil også være muligt at samarbejde med Erhvervsrådet om dette. side 11 af 13

12 Da dette forslag i vid udstrækning handler om at videreudvikle eksisterende forløb og målrette anvendelsen af disse, kan forslaget implementeres inden for de eksisterende økonomiske rammer. Forslag 9: Udvidet brug af mentor ordningen Forslaget handler om i større udstrækning at gøre brug af mentorer for jobklare unge, der har særlige behov også på vej til tilbud eller arbejde Mentor støtten skal være afgørende for, at personen kan opnå eller gennemføre aktiviteten, tilbuddet, ansættelsen eller uddannelsen. Der skal i Kompetencecenteret arbejdes med at udvude kendskabet til mulighederne, samt fastlægge fælles faglige standarder i brugen af mentorer. Det vurderes, at udvidet brug af mentorordningen vil kunne ske via omprioriteringer inden for den eksisterende økonomiske ramme til mentor, idet det vurderes at omfanget behovet for mentorer i henhold til LAB loven er begrænset. Forslag 10, 11 og 12: Jobklare unge med særlige behov I den videre bearbejdning af forslag 10, 11 og 12 blev det tydeligt, at forslagene var tæt forbundne og at de med fordel kunne beskrives som et samlet forslag. Dette samlede forslags elementer er beskrevet nedenfor: Indhold i indsatsen: Ansætte konsulent(er) som samtidig skal fungere som mentor for de unge, med max borgere pr. konsulent. Meget hyppig kontakt med de unge hvis ikke dagligt så mindst 1 gang om ugen. For de unge jobklare kontanthjælpsmodtagere med særlige behov, som ikke umiddelbart vil kunne indgå i ordinære uddannelsesforløb, vil opgaven være at iværksætte en tidlig og målrettet indsats i samarbejde med UU, handicap/psykiatri, produktionsskolen samt børne- og ungeafdelingen. Indsatsen skal medvirke til at reducere tilgangen til varig offentlig forsørgelse. For de unge, der ved projektstart vurderes at have behov for særlig støtte for at kunne påtage sig et arbejde eller påbegynde en uddannelse, vil indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i følgende: side 12 af 13

13 o At de unge får afdækket kompetencer, og opnår reel afklaring omkring faglige, sociale og personlige kompetencer med henblik på at kunne indgå i uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge. o At de unge får mulighed for støtte til at løse personlige problemstillinger, så der kan arbejdes realistisk med uddannelses- og beskæftigelsesmål., f.eks., misbrug, boligløshed, psykiske problemstillinger, økonomi m.m. o At de unge opnår tilknytning til arbejdsmarkedet under en eller anden form o At vende en del af målgruppens destruktive konflikter og handlemønstre til fremadrettede konstruktive reaktionsmønstre Der vil være behov for at dedikere underviser / vejleder / mentor ressourcer svarende til ét årsværk til denne indsats under forudsætning af, at målgruppens størrelse er på ledige. det vurderes umiddelbart, at dette vil kunne ske via omprioritering af eksisiterende ressourcer. Det kan eventuelt blive nødvendigt at omprioritere midler afsat til eksterne køb af forløb til internt køb. Sammenfatning vedr. forslagene Der er generelt tale om forslag, der alle er implementerbare på relativ kort sigt, men der er dog forskelle forslagene i mellem. I nedenstående oversigt er oplistet i hvilke faser forslagene kan implementeres, idet det ikke vil være muligt at implementere alle forslag på en gang. Fase 1 kan gennemføres nu Forslag 3 trivselsforløb Forslag 6 styrket samarbejde med UU Forslag 7 udvidet brug af EGU Forslag 9 udvidet brug af mentorer Fase 2 kan gennemføres efter kort udviklingsforløb Forslag 1 frivillige mentorer Forslag 2 vejledningsforløb tidligt i forløbet Forslag 5 tættere fulgte forløb fase 3 implementering kræver længere forberedelse Forslag 4 forløb med uddannelsesvejledning Forslag 8 jobsøgningsforløb målrettet unge forslag forløb for unge med særlige behov En konkret tidsplan kan udarbejdes efter prioriteringen i Beskæftigelsesudvalget. side 13 af 13

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Mentor Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Målgruppe Tilbud Indsatser 1 Faglærte/med uddannelse: LVU MVU (løntilskud/praktik) Jobværksted Coach til egen jobsøgning KVU Videnpiloter

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17

Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17 Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 for Herning Kommune blev det i Byrådet besluttet, at der på beskæftigelsesområdet skulle foretages en

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Figur 1: Sammensætningen af unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Middelfart ultimo 2011. Udd. egnet under 25 år 38 13% Unge med.

Figur 1: Sammensætningen af unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Middelfart ultimo 2011. Udd. egnet under 25 år 38 13% Unge med. Målgruppebeskrivelse I Beskæftigelsesregion Syddanmarks ungeanalyse nævnes fem målgrupper (figur 1) som kort beskrives nedenfor. Med udgangspunkt i disse, har vi udvalgt de målgrupper, som vi synes det

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

' HUO. UIU anneh@roskilde.dk

' HUO. UIU anneh@roskilde.dk ROSKILDE KOMMUNE jobcenter T Roskilde Kommunernes Landsforening og Undervisningsministeriet Postadresse.-......, Jobcenter Roskilde Weidekampsgade 10 Kogevej 90 Postboks 3370 1000 Roskilde 2300 København

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere