Nye veje i beskæftigelsespolitikken Udspil fra 6-byerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye veje i beskæftigelsespolitikken Udspil fra 6-byerne"

Transkript

1 Nye veje i beskæftigelsespolitikken Udspil fra 6-byerne 1

2 1. Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige hurtigst muligt i varig beskæftigelse? Overordnet set er der behov for at skabe et stærkt og engageret nationalt ejerskab til beskæftigelsesindsatsen blandt de involverede aktører; herunder at få skabt klarhed over aktørernes roller og ansvar. Dermed sikres det, at endnu flere ledige hurtigere får fodfæste på arbejdsmarkedet, og at virksomhederne kan få den arbejdskraft de efterspørger. Jobcentrene skal sikre, at ledige hurtigst muligt kommer tilbage på arbejdsmarkedet og samtidig forhindre, at ledige falder ud af dagpengesystemet. Jobcentrene skal desuden bidrage til, at ledige job anmeldt af virksomhederne til jobcentrene, bliver besat. I øjeblikket rejses der i pressen kritik af jobcentrene fra både arbejdsmarkedets parter, politikere, virksomheder og ledige borgere. Kritikken af jobcentrene ligger imidlertid langt udover, hvad der er rimeligt set i forhold til den rolle og det ansvar, som jobcentrene har i dag, ligesom kritikken ofte savner et sagligt belæg. Ny videnskabelig forskning fra blandt andet KORA viser eksempelvis, at jobcentrene er bedre end private aktører til at skaffe ledige i arbejde 1. En forudsætning for et velfungerende beskæftigelsessystem er, at der er tillid til kommunernes opgaveløsning på området. 6-byerne oplever, at kritikken har en form, der i sig selv fungerer som en barriere for, at jobcentrene kan udføre deres arbejde. 6-byerne gør opmærksom på, at en stor del af kritikken bunder i rammer, der er fastlagt centralt i lovgivningen. De forventninger til jobcentrene, der udtrykkes fra såvel arbejdsmarkedets parter, regering og folketing, står ikke mål med det ansvar og de opgaver, som jobcentrene har i dag. På den baggrund opfordrer 6-byerne Regering og Folketing til at gennemføre de nødvendige ændringer for at opnå en hensigtsmæssig beskæftigelsesindsats. Efter 6-byernes opfattelse er der behov for på nationalt niveau at skabe et fælles ejerskab til beskæftigelsessystemet blandt de involverede aktører for at sikre en effektiv allokering af arbejdskraft, og at endnu flere ledige hurtigere får fodfæste på arbejdsmarkedet. En central forudsætning i den forbindelse er, at kommunerne får bedre mulighed for en skarpere prioritering og tilpasning af indsats og ressourcer. Samspillet mellem beskæftigelsesindsatsen og uddannelsestilbuddene bør også ses efter i sømmene. Anvendelse af ordinær uddannelse bør opprioriteres og i højere grad målrettes arbejdsmarkedets behov. Dette er særligt vigtigt i perioder med recession. 1 2

3 Derfor foreslå 6 byerne konkret: Mere rammelovgivning At beskæftigelsesindsatsen styres ud fra et princip om rammelovgivning frem for den eksisterende detaillovgivning. Serviceloven kan i den forbindelse tjene som et godt eksempel på en lovgivning, der i højere grad sætter en ramme, som kan udfyldes hensigtsmæssigt lokalt. De økonomiske rammer skal understøtte lokale prioriteringer og ansvar At de samlede økonomiske rammevilkår på beskæftigelsesområdet bygger på, at samfundet som helhed tager ansvar for konjunkturudviklingen, således at det ikke er kommunerne, der kommer til at stå med regningen for en udvikling, man lokalt ingen indflydelse har på. De samlede økonomiske rammevilkår bør være gennemskuelige og forudsigelige, så lokale politikere i højere grad kender rammerne og kan foretage politiske prioriteringer af indsatsen lokalt. Navnlig beskæftigelsestilskuddet til kommunerne omkring de forsikrede ledige er et eksempel på et ugennemskueligt tilskudssystem, og det skal derfor ændres. En national kompetencestrategi At der opereres med én national kompetencestrategi udmøntet regionalt med det enkelte jobcenter som praktisk operatør og visitator. Der er fortsat brug for at rette fokus på opkvalificering, dels fordi der aktuelt er for mange ufaglærte ledige, og dels fordi der i fremtiden vil være efterspørgsel på medarbejdere med faglærte og videregående uddannelser. Flere kommuner har gode erfaringer med omstillinger af arbejdskraften, men det kræver som oftest investeringer. Tilbud om uddannelse bør være konjunkturbestemt. I lavkonjunkturer bør der ske en kraftig opprioritering af uddannelsesaktivering i beskæftigelsesindsatsen ved, at ledige blandt andet sidestilles med selvforsørgende. Ledige har dermed gratis adgang til kompetencegivende uddannelser betalt af staten. I perioder med højkonjunktur er kortere jobrelaterede kurser og forløb i højere grad relevant. Kort sagt skal der på uddannelsesområdet være mere fokus på velvalgt fremfor selvvalgt. Uddannelse med omtanke At 6 ugers selvvalgt uddannelse afskaffes som rettighed, men bibeholdes som en mulighed efter en konkret beskæftigelsesmæssig vurdering. Alt for ofte får nyuddannede ledige med friske kvalifikationer mere uddannelse gennem 6 ugers selvvalgt modellen, hvor der i stedet typisk vil være mere behov for jobtræning på arbejdsmarkedet. Tildelingen af uddannelse bør fremover ske i dialog mellem den ledige og jobcentret ud fra en individuel vurdering af arbejdsmarkedets behov og den lediges risiko for langtidsledighed. Den myndighed, der bevilger uddannelsen, bør også have ansvaret for økonomien - modsat situationen i dag. 3

4 En aktiv opsigelsesperiode At Jobcentret i samarbejde med a-kasser og faglige organisationer allerede bør inddrages i opsigelsesperioden, så den enkelte borger forberedes og kompetenceafklares - blandt andet gennem anvendelsen af digitale redskaber. Hvis indsatsen igangsættes tidligt i opsigelsesperioden, vil sandsynligheden for en længerevarende ledighedsperiode kunne minimeres. Det vil sige, at tankegangen bag varslingspuljen, der anvendes ved større afskedigelser, også kan tages i anvendelse hér. Afskaffelse af varighedsbegrænsning: At den eksisterende varighedsbegrænsning på 6 uger i brugen af vejledning og afklaring for forsikrede ledige over 30 år afskaffes. Der skal gives bedre mulighed for en tidlig indsats med offensiv anvendelse af f.eks. jobklubber og faciliterende jobnetværk, hvor grupper af ledige støtter hinanden i at finde job, iværksætte job i utraditionelle brancher og kommer i form til job. I det omfang det er nødvendigt og hensigtsmæssigt, kan kvalificerede medarbejdere fra jobcentrene fungere som facilitatorer og coaches for netværkene. Kompetenceudvikling for medarbejdere At der med en nytænkning af beskæftigelsessystemet fra centralt hold investeres betydelige ressourcer i løbende kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og a-kasser. Der bør være tale om systematiske grund- og efteruddannelsesaktiviteter, så medarbejderne på beskæftigelsesområdet altid er klædt på til at agere i forhold til et arbejdsmarked i stadig udvikling. 4

5 2. Hvordan sikres en meningsfuld beskæftigelsesindsats, der tager udgangspunkt i den enkelte lediges behov uden at svække princippet om, at de ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet? Langt de fleste ledige kan selv finde et job, og de skal derfor fremadrettet have bedre mulighed for selv at tage ansvar. I dag bruger jobcentrene for meget tid på ressourcestærke borgere. De frigjorte ressourcer skal i stedet bruges på en tæt opfølgning og aktive tilbud til indsatsparate borgere - og på borgere med risiko for langtidsledighed. Desuden skal der sikres en bedre virksomhedsservice. Beskæftigelsesindsatsen er i dag for standardiseret, hvor alle ledige b e- handles ens. Samtidig er systemet meget bureaukratisk og virker uoversk u- eligt for den ledige. Beskæftigelsessystemets helt afgørende ressource er den enkelte lediges borgers eget engagement og ansvarlighed. Hovedparten af de ledige kan og vil selv, og jobcentrene skal have bedre rammer for at understøtte borgerne i at være aktive, så vi ikke spilder skønne kræfter på de stærke ledige, som kan selv. Samtidig fastholder vi, at der er en klar ramme og klare mål, som peger i retning af selvforsørgelse. Derfor foreslår 6-byerne at styrke fleksibiliteten, så fokus og ressourcer i højere grad end i dag sættes ind på grupper i risiko for langtidsledighed. Med afsæt i ovenstående foreslår 6-byerne derfor følgende: Screeningsredskaber At det med afsæt i national og international forskning bør søges afdækket, om der vil kunne udvikles redskaber, der kan understøtte identifikationen af og arbejdet med de grupper, der er særligt udsatte for langtidsledighed. Disse redskaber skal fungere som et supplement til jobcentermedarbejderens faglige vurdering ved screeningssamtaler. I et beskæftigelsespolitisk perspektiv er udfordringen med afsæt i ovenstående derfor at identificere de grupper af ledige som 1) hurtigt selv kommer i beskæftigelse samt 2) de grupper som er overeksponeret for at blive langtidsledige. 2 Øget viden om de, der falder ud af dagpengesystemet I øjeblikket eksisterer der kun få statistiske data på de ledige borgere, der er indgået i akut-pakken, men en stor gruppe er på vej til at stå uden for såvel dagpengesystemet som kontanthjælpssystemet. Der mangler viden om denne gruppe. Der er brug for en løbende opdateret statistik for hele gruppen, der er i fare for - eller er faldet ud af a-dagpengesystemet. 2 Se eksempelvis ghed/viden%20om%20langtidsledighed.aspx 5

6 Udvikling af it redskaber At arbejdsmarkedsstyrelsen udvikler en national IT-strategi, der understøtter at borgerne i højere grad anvender de digitale muligheder, der er for selvbetjening. Erfaringerne fra flere kommuner viser, at borgeren gerne vil tage et større ansvar, blandt andet ved at forberede sig til samtalen og udfylde flere elementer af jobplanen selv. IT-understøttelsen skal samtidig gøre det nemmere at sikre kontinuitet i borgerens forløb ved, at informationerne skal deles med samarbejdspartnere. 6 byerne bidrager gerne til arbejdet med at udvikle fælles løsninger på IT-området. At der fra centralt hold udvikles redskaber som fx jobcenter apps, som giver borgerne mulighed for at følge deres egen progression, så borgeren oplever et medansvar og medindflydelse. Når de løsninger, der bliver resultatet af jobsamtalerne, tager udgangspunkt i den lediges egne ønsker og visioner, er der bedre forudsætninger til stede for, at ledige tager ansvar for aftalerne. At der skal ske en præcisering af jobcentrenes opgaver og ansvar i relation til jobnet, rekruttering og det virksomhedsrettede arbejde. Der er behov for en kritisk vurdering og evaluering af it-redskabet Jobnet med henblik på tilvejebringelse af et nyt og stærkere koncept til fælles glæde for virksomhederne og de ledige. For at understøtte virksomhedernes muligheder for at rekruttere, bør der fremover være en it-struktur med fokus på jobveje og aktiv jobsøgning, der skal understøtte borgerne i jobsøgningen. Det skal både styrke lediges mulighed for at finde de ledige job og understøtte, at de ledige borgere laver kvalificerede ansøgningerne og jobsamtaler. Empowerment og aktive borgere At der bliver mere fokus på at erstatte og supplere sagsbehandling med samtaler ved at udnytte lediges evne til at hjælpe hinanden, forpligtige sig over for hinanden og indgå i netværk. Medarbejderne i jobcentrene skal fremover i højere grad facilitere netværk fremfor eksempelvis at varetage individualiseret sagsbehandling i forhold til de ressourcestærke grupper af ledige borgere. At mulighederne for ledige med en kvalificeret forretningsidé får bedre mulighed for at blive iværksættere og skabe nye arbejdspladser. De eksisterende dagpengeregler er i høj grad en hindring for, at ledige kan forsøge sig som iværksættere. 6

7 3. Hvordan kan samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre styrkes, herunder hvordan sikres en optimal jobmatch, fx så virksomhederne får den mest kvalificerede arbejdskraft, og ledige kommer i varig beskæftigelse? Arbejdsmarkedsstyrelsens undersøgelse af virksomhedernes rekrutteringss i- tuation viste, at Jobnet ikke er et fælles rekrutterings- og formidlingsredskab for virksomheder, ledige og jobcentre. I efteråret 2012 var der således ca tilfælde, hvor virksomhederne forgæves havde forsøgt at rekruttere arbejdskraft. Der er tale om job, der ikke er anmeldt til jobcentrene eller slået op på jobnet.dk. Jobcentrene har derfor ingen mulighed for at vide hvilke virksomheder, der er tale om, eller hvad deres behov er. Det er problematisk, at virksomhederne oplever, at de forgæves forsøger at rekruttere arbejdskraft samtidig med, at virksomhederne ikke slår deres l e- dige jobs op, så de er synlige for jobcentrene. Der er behov for en klar rollefordeling mellem, hvad man med rette kan forvente, at jobcentrene lever op til, og hvad virksomhederne selv skal gøre. Når det er sagt, er der et behov for, at jobcentrenes kontakt - og samarbejde med virksomhederne professionaliseres og intensiveres. En ny unders ø- gelse fra København viser blandt andet: -at få virksomheder selv kontakter jobcentre -at virksomhederne forventer at jobcentret tager initiativet -at virksomhederne ønsker enklere indgange til kommunen -at virksomhederne forventer hurtigere reaktionstider på aftaler Derfor foreslå 6 byerne: Tænk erhverv og beskæftigelse sammen At der sættes fokus på bedre indslusningsmuligheder for ledige, der ikke har de nødvendige kompetencer og / eller produktivitet til at matche lønniveauet på arbejdsmarkedet. Jobcentrenes rammebetingelser for arbejdet med denne målgruppe er vanskelige. Derfor ønsker 6 byerne, at Carsten Koch ekspertgruppen ser på at lette både uddannelsesvejen, hvor de lediges kompetencer løftes til at matche lønniveauet - og på, om der kan iværksættes erhvervspolitiske ordninger, der øger beskæftigelsen. Det kan eksempelvis være ordninger, som letter adgangen til arbejdsmarkedet (hjemmeservice ordningen, fradrag fra håndværkere og hushjælp samt internationale erfaringer fra blandt andet Sverige og Tyskland). 7

8 Bedre jobrotation At jobcentrene får ressourcer til at lette de administrative byrder fra arbejdsgivernes skuldre, så det er nemt at sende medarbejdere på efteruddannelse og ansætte ledige i indslusningsjob. Jobrotationsredskabet skal fremover gøres mindre komplekst at administrere. Samtidig skal virksomhederne og arbejdsmarkedets parter tage et større ansvar for at uddanne flere medarbejdere og sikre jobrotation. 8

9 4. Tillid, samspil og partnerskaber Anvendt rigtigt kan kommunernes aktive beskæftigelsesindsats yde et bet y- deligt bidrag til at nedbringe ledigheden og øge beskæftigelsen - og derigennem øge velstanden i samfundet. Siden august 2009 har kommunerne haft ansvaret for indsatsen for alle ledige. Der er mange positive træk ved, at kommunerne har indsatsen, blandt andet at det nu er muligt at tænke beskæftigelse sammen med social-, sundheds-, uddannelses- og erhvervsindsatsen. Jobcentrene leverer des u- den en tidligere, mere intensiv og mere effektiv indsats. Siden kommunerne overtog hele beskæftigelsesindsatsen er der eksempelvis knap 3. pct. point flere forsikrede ledige, der er selvforsørgede et halvt år efter det første a k- tiveringsforløb, og den virksomhedsrettede indsats er samtidig øget markant. Men der er fortsat rum for forbedringer, hvilket forskellige virksomh e- ders kritik af jobcentrene vidner om. Hvis vi skal have det fulde udbytte af indsatsen, skal der imidlertid gøres op med de siders lovregler, der er på beskæftigelsesområdet. Det vil samtidig give friere rammer for et mere velfungerende samarbejde med virksomheder, faglige organisationer, a-kasser og andre interessenter på beskæftigelsesområdet. Derfor foreslår 6-byerne, at fokus rettes mod en præcisering af jobcentrenes rolle og styring med henblik på at udnytte ressourcerne rigtigt. Der er behov for at der i samarbejde med arbejdsmarkedets parter præciseres en tydelig arbejdsdeling mellem stat, kommuner og a-kasser. Derfor foreslå 6 byerne konkret: Klar rolle og ansvar At der er behov for at se indsatsen for ledige og virksomhederne som en klar rolle- og ansvarsfordeling, hvor arbejdsmarkedsindsatsen ses som et samspil mellem staten, arbejdsmarkedets parter og kommunerne. Det skal præciseres, at jobcentrenes rolle og ansvar er: - at bekæmpe langtidsledighed ved brug af vejledning, jobformidling og uddannelse - at formidle jobs til virksomhederne specifikt i forhold til de ledige jobs, som virksomhederne har anmeldt til job net.dk - på særlige områder at have et udbygget samarbejde med virksomhederne om blandt andet jobrotation, udplacering af ledige og fastholdelse af sygemeldte for derigennem at opnå en udbygget viden om den enkelte virksomheds ønsker og behov. 9

10 Mere specialisering At landets jobcentre i højere grad stimuleres til en frivillig specialisering ved, at staten målretter og allokerer ressourcer til udvalgte jobcentres håndtering af specialopgaver som fx offshore branchekendskab, kendskabet til særlige AC grupper etc. Samtidig bør det i den forbindelse overvejes at give ledige frihed til at vælge et andet jobcenter enten nationalt eller regionalt, som er specialiseret inden for et specifikt brancheområde. Dvs. at pengene i et rimeligt omfang følger borgeren. Arbejdsmarkedet stopper ikke ved kommunegrænserne, og alle jobcentre kan ikke specialisere sig og have en opdateret viden på alle fagområder. Der er således også behov for et øget samarbejde på tværs af jobcentrene, målrettet den enkelte ledige borgers behov. Samarbejdet med a-kasserne At kommunerne via etablering af en rammelovgivning gives mulighed at indgå i partnerskaber med a-kasserne, men ud fra et grundlæggende princip om, at økonomi og ansvar følges ad. Disse aftaler indgås lokalt i den enkelte kommune. At det derfor samtidig bør afdækkes, om der i dag eksisterer best pratice på områder, der vil kunne fungerer som inspiration for landets kommuner og a- kasser. Samspillet mellem kommuner og a-kasser finder således i dag sted i en række forskellige konstellationer, der både har fordele og ulemper. Klare roller for beskæftigelsesrådene At det regionale beskæftigelsesråds rolle gentænkes, og at det lokale beskæftigelsesråd bibeholdes og styrkes. Det regionale beskæftigelsesråd bør i højere grad have ansvar for flaskehalsuddannelse, etablere overblik over uddannelsesmuligheder, effekter af specifikke uddannelser og efter aftale kunne gennemføre regionale rammeudbud på udvalgte områder. Det lokale beskæftigelsesråds økonomi bør styrkes, og rådet skal kunne gå på tværs af kommunegrænserne. For at styrke samarbejdet mellem kommunerne, arbejdsmarkedets parter og a-kasserne bør de lokale beskæftigelsesråd styrkes. Virksomhedspraktik i udlandet At der skal være mulighed for, at ledige kan komme i virksomhedspraktik i vores nabolande. Virksomhedspraktik kan være en effektiv genvej til arbejdsmarkedet. 10

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Februar 2013 Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Høj beskæftigelse er en betingelse for velfærd og velstand i Danmark. I dag

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats A.3 Intensiveret jobsøgningsstøtte med hyppige samtaler og hjælp til jobsøgning Hovedtænkningen i forslaget

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats KL indspil En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Kort præsentation

en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats KL indspil En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Kort præsentation en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats KL indspil KL indspil En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Kort præsentation 2 En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Jørgen

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Virksomhedssamarbejde. Det gode parløb. Virksomhedsnetværk CABI

Virksomhedssamarbejde. Det gode parløb. Virksomhedsnetværk CABI Virksomhedssamarbejde Det gode parløb Virksomhedsnetværk CABI 20.05.14 Præsentation Beskæftigelseschef i Jammerbugt Kommune Baggrund - 4 andre nordjyske kommuner - samt en række nationale Dette giver grundlag

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Beskæftigelsesplan 2018 www.middelfart.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De 5 hovedspor... 4 Virksomhedsservice... 4 Synergi ved tværfagligt samarbejde... 4 Virksomhedsrettet indsats... 5 Mødet med

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Michael Jacobsen LO LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Udviklingen i arbejdsløsheden. Kan vi ånde lettet op! Arbejdsløshedstal skal fortolkes med forsigtighed

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Beskæftigelsespolitik set i et uddannelsesperspektiv VUC Årsmøde 2014 3. april 2014 på Nyborg Strand Per Kongshøj Madsen

Læs mere

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats mellem Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Formål A-kasserne og Jobcenter Haderslev indgår denne partnerskabsaftale for at styrke den samlede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job Jens Frank Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal 0000jef@danskmetal.dk 29 42 13 98 Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job En ny undersøgelse fra Dansk Metal viser, at jobcentrenes aktivering

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017 BP 18 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI 3 1.1 Indledning 3 1.2 Fokusområder

Læs mere

Forebyggelse af langtidsledighed. Brug af screeningsmodel i projekt en indgang

Forebyggelse af langtidsledighed. Brug af screeningsmodel i projekt en indgang Forebyggelse af langtidsledighed Brug af screeningsmodel i projekt en indgang Jobcenter Silkeborg og 3F Silkeborg 1 Styrket samarbejde mellem Jobcenter Silkeborg og lokale A-kasser Performance Management

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Det politiske partnerskab om beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune

Det politiske partnerskab om beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune Det politiske partnerskab om beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune Lone Englund Stjer, KL Arbejdsmarked og Erhverv Den 27. februar 2014 1 Partnerskabets formål At kommunerne skal være stærke

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011

Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011 Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011 Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Unge Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde. Antallet af unge ledige under 25 år

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet

Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet KORA Temadag d. 8. maj 2014 Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet Pipfugle-kurser eller aktivering der virker? Et bredt samarbejde gør forskellen! Partnerskabsaftale - aftale indgået

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015 Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for 2016 RAR Vestjylland 14. August 2015 RAR Vestjylland har ligesom jobcentre, kommunalbestyrelser og Beskæftigelsesrådet modtaget

Læs mere

STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG. Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren

STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG. Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren INDLEDNING Inspiration til styrkelse af indsatsen mod langtidsledighed og til brugen

Læs mere