Nye veje i beskæftigelsespolitikken Udspil fra 6-byerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye veje i beskæftigelsespolitikken Udspil fra 6-byerne"

Transkript

1 Nye veje i beskæftigelsespolitikken Udspil fra 6-byerne 1

2 1. Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige hurtigst muligt i varig beskæftigelse? Overordnet set er der behov for at skabe et stærkt og engageret nationalt ejerskab til beskæftigelsesindsatsen blandt de involverede aktører; herunder at få skabt klarhed over aktørernes roller og ansvar. Dermed sikres det, at endnu flere ledige hurtigere får fodfæste på arbejdsmarkedet, og at virksomhederne kan få den arbejdskraft de efterspørger. Jobcentrene skal sikre, at ledige hurtigst muligt kommer tilbage på arbejdsmarkedet og samtidig forhindre, at ledige falder ud af dagpengesystemet. Jobcentrene skal desuden bidrage til, at ledige job anmeldt af virksomhederne til jobcentrene, bliver besat. I øjeblikket rejses der i pressen kritik af jobcentrene fra både arbejdsmarkedets parter, politikere, virksomheder og ledige borgere. Kritikken af jobcentrene ligger imidlertid langt udover, hvad der er rimeligt set i forhold til den rolle og det ansvar, som jobcentrene har i dag, ligesom kritikken ofte savner et sagligt belæg. Ny videnskabelig forskning fra blandt andet KORA viser eksempelvis, at jobcentrene er bedre end private aktører til at skaffe ledige i arbejde 1. En forudsætning for et velfungerende beskæftigelsessystem er, at der er tillid til kommunernes opgaveløsning på området. 6-byerne oplever, at kritikken har en form, der i sig selv fungerer som en barriere for, at jobcentrene kan udføre deres arbejde. 6-byerne gør opmærksom på, at en stor del af kritikken bunder i rammer, der er fastlagt centralt i lovgivningen. De forventninger til jobcentrene, der udtrykkes fra såvel arbejdsmarkedets parter, regering og folketing, står ikke mål med det ansvar og de opgaver, som jobcentrene har i dag. På den baggrund opfordrer 6-byerne Regering og Folketing til at gennemføre de nødvendige ændringer for at opnå en hensigtsmæssig beskæftigelsesindsats. Efter 6-byernes opfattelse er der behov for på nationalt niveau at skabe et fælles ejerskab til beskæftigelsessystemet blandt de involverede aktører for at sikre en effektiv allokering af arbejdskraft, og at endnu flere ledige hurtigere får fodfæste på arbejdsmarkedet. En central forudsætning i den forbindelse er, at kommunerne får bedre mulighed for en skarpere prioritering og tilpasning af indsats og ressourcer. Samspillet mellem beskæftigelsesindsatsen og uddannelsestilbuddene bør også ses efter i sømmene. Anvendelse af ordinær uddannelse bør opprioriteres og i højere grad målrettes arbejdsmarkedets behov. Dette er særligt vigtigt i perioder med recession. 1 2

3 Derfor foreslå 6 byerne konkret: Mere rammelovgivning At beskæftigelsesindsatsen styres ud fra et princip om rammelovgivning frem for den eksisterende detaillovgivning. Serviceloven kan i den forbindelse tjene som et godt eksempel på en lovgivning, der i højere grad sætter en ramme, som kan udfyldes hensigtsmæssigt lokalt. De økonomiske rammer skal understøtte lokale prioriteringer og ansvar At de samlede økonomiske rammevilkår på beskæftigelsesområdet bygger på, at samfundet som helhed tager ansvar for konjunkturudviklingen, således at det ikke er kommunerne, der kommer til at stå med regningen for en udvikling, man lokalt ingen indflydelse har på. De samlede økonomiske rammevilkår bør være gennemskuelige og forudsigelige, så lokale politikere i højere grad kender rammerne og kan foretage politiske prioriteringer af indsatsen lokalt. Navnlig beskæftigelsestilskuddet til kommunerne omkring de forsikrede ledige er et eksempel på et ugennemskueligt tilskudssystem, og det skal derfor ændres. En national kompetencestrategi At der opereres med én national kompetencestrategi udmøntet regionalt med det enkelte jobcenter som praktisk operatør og visitator. Der er fortsat brug for at rette fokus på opkvalificering, dels fordi der aktuelt er for mange ufaglærte ledige, og dels fordi der i fremtiden vil være efterspørgsel på medarbejdere med faglærte og videregående uddannelser. Flere kommuner har gode erfaringer med omstillinger af arbejdskraften, men det kræver som oftest investeringer. Tilbud om uddannelse bør være konjunkturbestemt. I lavkonjunkturer bør der ske en kraftig opprioritering af uddannelsesaktivering i beskæftigelsesindsatsen ved, at ledige blandt andet sidestilles med selvforsørgende. Ledige har dermed gratis adgang til kompetencegivende uddannelser betalt af staten. I perioder med højkonjunktur er kortere jobrelaterede kurser og forløb i højere grad relevant. Kort sagt skal der på uddannelsesområdet være mere fokus på velvalgt fremfor selvvalgt. Uddannelse med omtanke At 6 ugers selvvalgt uddannelse afskaffes som rettighed, men bibeholdes som en mulighed efter en konkret beskæftigelsesmæssig vurdering. Alt for ofte får nyuddannede ledige med friske kvalifikationer mere uddannelse gennem 6 ugers selvvalgt modellen, hvor der i stedet typisk vil være mere behov for jobtræning på arbejdsmarkedet. Tildelingen af uddannelse bør fremover ske i dialog mellem den ledige og jobcentret ud fra en individuel vurdering af arbejdsmarkedets behov og den lediges risiko for langtidsledighed. Den myndighed, der bevilger uddannelsen, bør også have ansvaret for økonomien - modsat situationen i dag. 3

4 En aktiv opsigelsesperiode At Jobcentret i samarbejde med a-kasser og faglige organisationer allerede bør inddrages i opsigelsesperioden, så den enkelte borger forberedes og kompetenceafklares - blandt andet gennem anvendelsen af digitale redskaber. Hvis indsatsen igangsættes tidligt i opsigelsesperioden, vil sandsynligheden for en længerevarende ledighedsperiode kunne minimeres. Det vil sige, at tankegangen bag varslingspuljen, der anvendes ved større afskedigelser, også kan tages i anvendelse hér. Afskaffelse af varighedsbegrænsning: At den eksisterende varighedsbegrænsning på 6 uger i brugen af vejledning og afklaring for forsikrede ledige over 30 år afskaffes. Der skal gives bedre mulighed for en tidlig indsats med offensiv anvendelse af f.eks. jobklubber og faciliterende jobnetværk, hvor grupper af ledige støtter hinanden i at finde job, iværksætte job i utraditionelle brancher og kommer i form til job. I det omfang det er nødvendigt og hensigtsmæssigt, kan kvalificerede medarbejdere fra jobcentrene fungere som facilitatorer og coaches for netværkene. Kompetenceudvikling for medarbejdere At der med en nytænkning af beskæftigelsessystemet fra centralt hold investeres betydelige ressourcer i løbende kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og a-kasser. Der bør være tale om systematiske grund- og efteruddannelsesaktiviteter, så medarbejderne på beskæftigelsesområdet altid er klædt på til at agere i forhold til et arbejdsmarked i stadig udvikling. 4

5 2. Hvordan sikres en meningsfuld beskæftigelsesindsats, der tager udgangspunkt i den enkelte lediges behov uden at svække princippet om, at de ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet? Langt de fleste ledige kan selv finde et job, og de skal derfor fremadrettet have bedre mulighed for selv at tage ansvar. I dag bruger jobcentrene for meget tid på ressourcestærke borgere. De frigjorte ressourcer skal i stedet bruges på en tæt opfølgning og aktive tilbud til indsatsparate borgere - og på borgere med risiko for langtidsledighed. Desuden skal der sikres en bedre virksomhedsservice. Beskæftigelsesindsatsen er i dag for standardiseret, hvor alle ledige b e- handles ens. Samtidig er systemet meget bureaukratisk og virker uoversk u- eligt for den ledige. Beskæftigelsessystemets helt afgørende ressource er den enkelte lediges borgers eget engagement og ansvarlighed. Hovedparten af de ledige kan og vil selv, og jobcentrene skal have bedre rammer for at understøtte borgerne i at være aktive, så vi ikke spilder skønne kræfter på de stærke ledige, som kan selv. Samtidig fastholder vi, at der er en klar ramme og klare mål, som peger i retning af selvforsørgelse. Derfor foreslår 6-byerne at styrke fleksibiliteten, så fokus og ressourcer i højere grad end i dag sættes ind på grupper i risiko for langtidsledighed. Med afsæt i ovenstående foreslår 6-byerne derfor følgende: Screeningsredskaber At det med afsæt i national og international forskning bør søges afdækket, om der vil kunne udvikles redskaber, der kan understøtte identifikationen af og arbejdet med de grupper, der er særligt udsatte for langtidsledighed. Disse redskaber skal fungere som et supplement til jobcentermedarbejderens faglige vurdering ved screeningssamtaler. I et beskæftigelsespolitisk perspektiv er udfordringen med afsæt i ovenstående derfor at identificere de grupper af ledige som 1) hurtigt selv kommer i beskæftigelse samt 2) de grupper som er overeksponeret for at blive langtidsledige. 2 Øget viden om de, der falder ud af dagpengesystemet I øjeblikket eksisterer der kun få statistiske data på de ledige borgere, der er indgået i akut-pakken, men en stor gruppe er på vej til at stå uden for såvel dagpengesystemet som kontanthjælpssystemet. Der mangler viden om denne gruppe. Der er brug for en løbende opdateret statistik for hele gruppen, der er i fare for - eller er faldet ud af a-dagpengesystemet. 2 Se eksempelvis ghed/viden%20om%20langtidsledighed.aspx 5

6 Udvikling af it redskaber At arbejdsmarkedsstyrelsen udvikler en national IT-strategi, der understøtter at borgerne i højere grad anvender de digitale muligheder, der er for selvbetjening. Erfaringerne fra flere kommuner viser, at borgeren gerne vil tage et større ansvar, blandt andet ved at forberede sig til samtalen og udfylde flere elementer af jobplanen selv. IT-understøttelsen skal samtidig gøre det nemmere at sikre kontinuitet i borgerens forløb ved, at informationerne skal deles med samarbejdspartnere. 6 byerne bidrager gerne til arbejdet med at udvikle fælles løsninger på IT-området. At der fra centralt hold udvikles redskaber som fx jobcenter apps, som giver borgerne mulighed for at følge deres egen progression, så borgeren oplever et medansvar og medindflydelse. Når de løsninger, der bliver resultatet af jobsamtalerne, tager udgangspunkt i den lediges egne ønsker og visioner, er der bedre forudsætninger til stede for, at ledige tager ansvar for aftalerne. At der skal ske en præcisering af jobcentrenes opgaver og ansvar i relation til jobnet, rekruttering og det virksomhedsrettede arbejde. Der er behov for en kritisk vurdering og evaluering af it-redskabet Jobnet med henblik på tilvejebringelse af et nyt og stærkere koncept til fælles glæde for virksomhederne og de ledige. For at understøtte virksomhedernes muligheder for at rekruttere, bør der fremover være en it-struktur med fokus på jobveje og aktiv jobsøgning, der skal understøtte borgerne i jobsøgningen. Det skal både styrke lediges mulighed for at finde de ledige job og understøtte, at de ledige borgere laver kvalificerede ansøgningerne og jobsamtaler. Empowerment og aktive borgere At der bliver mere fokus på at erstatte og supplere sagsbehandling med samtaler ved at udnytte lediges evne til at hjælpe hinanden, forpligtige sig over for hinanden og indgå i netværk. Medarbejderne i jobcentrene skal fremover i højere grad facilitere netværk fremfor eksempelvis at varetage individualiseret sagsbehandling i forhold til de ressourcestærke grupper af ledige borgere. At mulighederne for ledige med en kvalificeret forretningsidé får bedre mulighed for at blive iværksættere og skabe nye arbejdspladser. De eksisterende dagpengeregler er i høj grad en hindring for, at ledige kan forsøge sig som iværksættere. 6

7 3. Hvordan kan samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre styrkes, herunder hvordan sikres en optimal jobmatch, fx så virksomhederne får den mest kvalificerede arbejdskraft, og ledige kommer i varig beskæftigelse? Arbejdsmarkedsstyrelsens undersøgelse af virksomhedernes rekrutteringss i- tuation viste, at Jobnet ikke er et fælles rekrutterings- og formidlingsredskab for virksomheder, ledige og jobcentre. I efteråret 2012 var der således ca tilfælde, hvor virksomhederne forgæves havde forsøgt at rekruttere arbejdskraft. Der er tale om job, der ikke er anmeldt til jobcentrene eller slået op på jobnet.dk. Jobcentrene har derfor ingen mulighed for at vide hvilke virksomheder, der er tale om, eller hvad deres behov er. Det er problematisk, at virksomhederne oplever, at de forgæves forsøger at rekruttere arbejdskraft samtidig med, at virksomhederne ikke slår deres l e- dige jobs op, så de er synlige for jobcentrene. Der er behov for en klar rollefordeling mellem, hvad man med rette kan forvente, at jobcentrene lever op til, og hvad virksomhederne selv skal gøre. Når det er sagt, er der et behov for, at jobcentrenes kontakt - og samarbejde med virksomhederne professionaliseres og intensiveres. En ny unders ø- gelse fra København viser blandt andet: -at få virksomheder selv kontakter jobcentre -at virksomhederne forventer at jobcentret tager initiativet -at virksomhederne ønsker enklere indgange til kommunen -at virksomhederne forventer hurtigere reaktionstider på aftaler Derfor foreslå 6 byerne: Tænk erhverv og beskæftigelse sammen At der sættes fokus på bedre indslusningsmuligheder for ledige, der ikke har de nødvendige kompetencer og / eller produktivitet til at matche lønniveauet på arbejdsmarkedet. Jobcentrenes rammebetingelser for arbejdet med denne målgruppe er vanskelige. Derfor ønsker 6 byerne, at Carsten Koch ekspertgruppen ser på at lette både uddannelsesvejen, hvor de lediges kompetencer løftes til at matche lønniveauet - og på, om der kan iværksættes erhvervspolitiske ordninger, der øger beskæftigelsen. Det kan eksempelvis være ordninger, som letter adgangen til arbejdsmarkedet (hjemmeservice ordningen, fradrag fra håndværkere og hushjælp samt internationale erfaringer fra blandt andet Sverige og Tyskland). 7

8 Bedre jobrotation At jobcentrene får ressourcer til at lette de administrative byrder fra arbejdsgivernes skuldre, så det er nemt at sende medarbejdere på efteruddannelse og ansætte ledige i indslusningsjob. Jobrotationsredskabet skal fremover gøres mindre komplekst at administrere. Samtidig skal virksomhederne og arbejdsmarkedets parter tage et større ansvar for at uddanne flere medarbejdere og sikre jobrotation. 8

9 4. Tillid, samspil og partnerskaber Anvendt rigtigt kan kommunernes aktive beskæftigelsesindsats yde et bet y- deligt bidrag til at nedbringe ledigheden og øge beskæftigelsen - og derigennem øge velstanden i samfundet. Siden august 2009 har kommunerne haft ansvaret for indsatsen for alle ledige. Der er mange positive træk ved, at kommunerne har indsatsen, blandt andet at det nu er muligt at tænke beskæftigelse sammen med social-, sundheds-, uddannelses- og erhvervsindsatsen. Jobcentrene leverer des u- den en tidligere, mere intensiv og mere effektiv indsats. Siden kommunerne overtog hele beskæftigelsesindsatsen er der eksempelvis knap 3. pct. point flere forsikrede ledige, der er selvforsørgede et halvt år efter det første a k- tiveringsforløb, og den virksomhedsrettede indsats er samtidig øget markant. Men der er fortsat rum for forbedringer, hvilket forskellige virksomh e- ders kritik af jobcentrene vidner om. Hvis vi skal have det fulde udbytte af indsatsen, skal der imidlertid gøres op med de siders lovregler, der er på beskæftigelsesområdet. Det vil samtidig give friere rammer for et mere velfungerende samarbejde med virksomheder, faglige organisationer, a-kasser og andre interessenter på beskæftigelsesområdet. Derfor foreslår 6-byerne, at fokus rettes mod en præcisering af jobcentrenes rolle og styring med henblik på at udnytte ressourcerne rigtigt. Der er behov for at der i samarbejde med arbejdsmarkedets parter præciseres en tydelig arbejdsdeling mellem stat, kommuner og a-kasser. Derfor foreslå 6 byerne konkret: Klar rolle og ansvar At der er behov for at se indsatsen for ledige og virksomhederne som en klar rolle- og ansvarsfordeling, hvor arbejdsmarkedsindsatsen ses som et samspil mellem staten, arbejdsmarkedets parter og kommunerne. Det skal præciseres, at jobcentrenes rolle og ansvar er: - at bekæmpe langtidsledighed ved brug af vejledning, jobformidling og uddannelse - at formidle jobs til virksomhederne specifikt i forhold til de ledige jobs, som virksomhederne har anmeldt til job net.dk - på særlige områder at have et udbygget samarbejde med virksomhederne om blandt andet jobrotation, udplacering af ledige og fastholdelse af sygemeldte for derigennem at opnå en udbygget viden om den enkelte virksomheds ønsker og behov. 9

10 Mere specialisering At landets jobcentre i højere grad stimuleres til en frivillig specialisering ved, at staten målretter og allokerer ressourcer til udvalgte jobcentres håndtering af specialopgaver som fx offshore branchekendskab, kendskabet til særlige AC grupper etc. Samtidig bør det i den forbindelse overvejes at give ledige frihed til at vælge et andet jobcenter enten nationalt eller regionalt, som er specialiseret inden for et specifikt brancheområde. Dvs. at pengene i et rimeligt omfang følger borgeren. Arbejdsmarkedet stopper ikke ved kommunegrænserne, og alle jobcentre kan ikke specialisere sig og have en opdateret viden på alle fagområder. Der er således også behov for et øget samarbejde på tværs af jobcentrene, målrettet den enkelte ledige borgers behov. Samarbejdet med a-kasserne At kommunerne via etablering af en rammelovgivning gives mulighed at indgå i partnerskaber med a-kasserne, men ud fra et grundlæggende princip om, at økonomi og ansvar følges ad. Disse aftaler indgås lokalt i den enkelte kommune. At det derfor samtidig bør afdækkes, om der i dag eksisterer best pratice på områder, der vil kunne fungerer som inspiration for landets kommuner og a- kasser. Samspillet mellem kommuner og a-kasser finder således i dag sted i en række forskellige konstellationer, der både har fordele og ulemper. Klare roller for beskæftigelsesrådene At det regionale beskæftigelsesråds rolle gentænkes, og at det lokale beskæftigelsesråd bibeholdes og styrkes. Det regionale beskæftigelsesråd bør i højere grad have ansvar for flaskehalsuddannelse, etablere overblik over uddannelsesmuligheder, effekter af specifikke uddannelser og efter aftale kunne gennemføre regionale rammeudbud på udvalgte områder. Det lokale beskæftigelsesråds økonomi bør styrkes, og rådet skal kunne gå på tværs af kommunegrænserne. For at styrke samarbejdet mellem kommunerne, arbejdsmarkedets parter og a-kasserne bør de lokale beskæftigelsesråd styrkes. Virksomhedspraktik i udlandet At der skal være mulighed for, at ledige kan komme i virksomhedspraktik i vores nabolande. Virksomhedspraktik kan være en effektiv genvej til arbejdsmarkedet. 10

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Aarhus Esbjerg København Odense Randers Ålborg. På vej mod fremtidens beskæftigelsessystem Udspil fra 6-byerne

Aarhus Esbjerg København Odense Randers Ålborg. På vej mod fremtidens beskæftigelsessystem Udspil fra 6-byerne Aarhus Esbjerg København Odense Randers Ålborg På vej mod fremtidens beskæftigelsessystem Udspil fra 6-byerne På vej mod fremtidens beskæftigelsessystem Udspil fra 6-byerne Vækst og velfærd hviler på et

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet

Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet KORA Temadag d. 8. maj 2014 Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet Pipfugle-kurser eller aktivering der virker? Et bredt samarbejde gør forskellen! Partnerskabsaftale - aftale indgået

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem:

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem: 1 Billede: Mand og dame giver håndtryk. Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd Udarbejdet i samarbejde mellem: Logo for LO Logo for FTF Logo for DA Logo for DH Logo for KL 2 Anbefalinger til det

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser ACs beskæftigelsespolitiske konference d. 24 og 25 okt. 2013 Carsten Koch, BER Hvad sker der? De ledige brokker sig over politikerne,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Enhedslistens bud på en ny arbejdsløshedspolitik I Enhedslisten ved vi, at det er hårdt at være arbejdsløs, og at det i de sidste 10 år er blevet stadig

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarkedsservice

Fremtidens arbejdsmarkedsservice Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fremtidens arbejdsmarkedsservice Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf.: 35 24 60 00 December

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Enhedslisten på følgende adresse: faglig@enhedslisten.dk

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne

De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne NOTAT De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne 1. august 2009 overtager kommunerne de opgaver, der nu ligger i den statslige del af jobcenteret. De fleste af de opgaver, staten i jobcenteret

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Version 31. januar 2007 s. 1/16 1 INDLEDNING...3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL OG RAMMER...4 3 JOBCENTER FAABORG-MIDTFYNS MÅL I BESKÆ FTIGELSESINDSATSEN...5 3.1 STYRKET

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere