Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetoplæg Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d Doknr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetoplæg 2016. Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15."

Transkript

1 Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d Doknr

2 Arbejdsmarkedsudvalgets Indholdsfortegnelse 1. Indledning Refusionsreform Budgetforslag 2016 vist på hovedområder Sammendrag budget Bemærkninger til de enkelte områder Integrationsområdet Førtidspensioner Ressource/jobafklaringsforløb Sygedagpenge Kontanthjælp/uddannelseshjælp Revalidering Ledighedsydelse, fleksjob m.m Jobtræningsordning, servicejob Seniorjob Beskyttet beskæftigelse Forsikrede ledige Arbejdsmarkedsydelse/driftsudgifter Projektafdeling Beskæftigelsesordninger m.m Arbejdsmarkedsudvalgets budgetoplæg 2016 (# ) Side 2

3 1. Indledning. Økonomiafdelingen har i samarbejde med center for arbejdsmarked udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2016 inden for de udmeldte økonomiske rammer. Dette oplæg udgør, sammen med de øvrige centres bidrag, Direktionens budgetforslag, som udsendes til alle medlemmer af Arbejdsmarkedsudvalget. Direktionens afsluttende drøftelser af centrets administrativt udarbejdede budgetforslag, finder sted d , og i nærværende budgetmateriale er ikke indarbejdet de beslutninger som evt. berører Arbejdsmarkedsudvalget. Økonomiafdelingen fremsender hermed Udvalgets budgetmateriale: Indeholdende det tekstmæssige budgetoplæg, (budgetbemærkninger). Indeholdende specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigter Budgetforslaget er udarbejdet på grundlag af eksisterende lovgivning. Dette er normal praksis. Dog er refusionsreformens konsekvenser indarbejdet i budgettet, da refusionsreformen blev vedtaget ved et bredt forlig i folketinget før valget. Den er genfremsat i uændret form efter valget og forventes vedtaget i august Gennemgangen vil bl.a. omfatte: Gennemgang af hvorledes centerets budgetramme er disponeret. Redegørelse for væsentlige ændringer i det administrativt udarbejdede budgetoplæg. Gennemgang af centerets eventuelle problemområder Budgetlægning 2016 Budget 2016 er det første budget efter budgetreformen. Der er afsat en ramme på 915 mio. kr. til beskæftigelsesområdet. Det er vurderingen, at der er tale om et stramt budget. Forudsætningerne for budgettet er: - At krisen klinger af, og at der kommer en vækst i antallet af job, som ledige i Frederikshavn Kommune ansættes i. - At arbejdsstyrken falder, hvilket medfører et fald i antallet af borgere i ydelsessystemet og at et antal ledige vil overtage de arbejdspladser der bliver ledige, når fastansatte medarbejdere går på pension. - At der iværksættes tidlig indsats og vend i døren aktiviteter som nedsætter ydelsesperioderne og forbedrer effekten af indsatsen, herunder påvirker, at antallet af borgere, der kommer over på de lavere refusionstrin bliver minimeret. - At det etablerede coach og sundhedsteam vil reducere både antallet af sygedagpengemodtagere og varigheden af sygedagpengeforløbene - At AMU bakker op om de vedtagne politikker for indsatsen - At der laves stram styring og opfølgning for at følge udviklingen i målgrupper, indsats og effekt. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetoplæg 2016 (# ) Side 3

4 2. Refusionsreform 2015 Efter den gældende lovgivning finansieres kommunens beskæftigelsesindsats dels af faste tilskud som bloktilskud, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud og dels af refusioner. Bloktilskuddet fordeles som udgangspunkt efter kommunens indbyggertal, men bloktilskuddet indeholder også forskellige udligningsordninger, så der er en lille forskel i forhold til en ren fordeling efter indbyggertal. For at sikre kommunerne mod utilsigtede udsving i de konjunkturfølsomme overførselsudgifter, er der en budgetgaranti for kommunerne under ét. Denne budgetgaranti beregnes hvert år ud fra summen af kommunernes udgifter til kontanthjælp, revalidering, kontantydelse, aktivering, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse, ressourceforløb, førtidspension, integration og EGU. Budgetgarantien fordeles som udgangspunkt efter indbyggertal, men også her er der små justeringer i fordelingen. Det er værd at bemærke, at sygedagpenge og fleksjob ikke er omfattet af budgetgarantien. Beskæftigelsestilskuddet fordeles som udgangspunkt efter antallet af forsikrede ledige. For at sikre et incitament for kommunerne til at nedbringe ledigheden, er der indbygget nogle fordelingsnøgler, der tager udgangspunkt i den relative udvikling i ledigheden. Dette er nærmere beskrevet under specifikationen for forsikrede ledige. Refusionerne har hidtil været afhængig af hvilken ydelse borgeren har fået og hvilke aktiveringsredskaber der bliver brugt. For nogle ydelser har der været en aftrapning af ydelsen over tid. I februar 2015 er der i folketinget aftalt en reform, der forventes vedtaget i august Denne reform skal forenkle finansieringsreglerne, så kommunens medarbejdere kan koncentrere sig om indsatsen for ydelsesmodtageren, frem for at bruge tid på et kompliceret sæt af refusionsregler. Fra januar 2016 er refusionssatserne ens på tværs af alle ydelserne og falder over tid. Refusionsprocenten aftrappes over tid fra 80 procent de første fire uger, 40 procent fra uge 5-26, 30 procent fra uge og 20 procent fra uge 53. Ydelser som kommunen enten ikke eller kun i begrænset omfang kan påvirke (fx efterløn og skånejob) er holdt uden for modellen. Reformen flytter 5,8 mia. kr. for kommunerne under ét fra direkte refusioner til faste tilskud gennem bloktilskud, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. Med den nuværende lovgivning vil kommunerne få refunderet 38 % af udgifterne til midlertidige ydelser direkte. Reformen lægger op til, kommunerne får refunderet 30 % af udgifterne til midlertidige ydelser. Dette medfører, at kommuner, der har højere overførselsudgifter end gennemsnittet, vil tabe på ændringen. Omvendt vil kommuner, der har lavere overførselsudgifter end gennemsnittet, tjene på ordningen. Der er derfor samtidig lavet en aftale om ændring af udligningssystemet mellem kommunerne. Udligningssystemet er meget teknisk, men meget kort forklaret er udligningen en kompensation for et strukturelt underskud. Her ser man på hvad kommunen ville få i indtægter, hvis man havde en gennemsnitlig skatteprocent. Herefter beregner man udgifterne på baggrund af aldersfordeling og socioøkonomisk belastning. Hvis udgifterne er større end de beregnede indtægter, så har kommunen et strukturelt underskud. Frederikshavn Kommune har som 89 andre af de 98 kommuner et strukturelt underskud. For at sikre kommunernes økonomi er der lagt et loft over konsekvenserne. Således kan ingen kommune tabe eller vinde mere end 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i Tab/gevinst beregnes ved udgangen af 2016, da der er stor usikkerhed i forudsætningerne. Reformen gør det svært at sammenligne tal og aktiviteter for 2016 med tidligere år. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetoplæg 2016 (# ) Side 4

5 3. Budgetforslag 2016 vist på hovedområder Netto drift (kr. x 1.000) Budgetforslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Integration Førtidspensioner Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Sygedagpenge Kontanthjælp/uddannelseshjælp Kontantydelse Revalidering Ledighedsydelse, fleksjob Jobtræning, servicejob Seniorjob Beskyttet beskæftigelse Driftsudgifter midl. arbejdsmark.ydl. 800 Forsikrede ledige Arbejdsmarkedsydelse Beskæftigelsesordninger Kontrolenhed Jobrotation Effekt af ændrede indsatsområder Budgetgaranti overslag I alt for Arbejdsmarkedsudvalget Netto anlæg (kr. x 1.000) Budgetforslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Anlæg Pulje digitalisering 27 I alt for Arbejdsmarkedsudvalget 27 Der er ikke indregnet beløb i overslagsårene endnu, da tilskuds og udligningsmodellen ikke er udarbejdet endnu. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetoplæg 2016 (# ) Side 5

6 4. Sammendrag budget 2016 Generelle Budgetforudsætninger Der er udmeldt en ramme på 799,8 mio. kr. Efterfølgende er der sket følgende reguleringer af budgetrammen: Udmeldt ramme 799,8 mio. kr. Overført til konto 6 Reg. beskæftigelsestilskud PL- regulering Tilskud integration Budgetgaranti Lov og cirkulære Tilskud staten Opjustering SUU`s ramme Ny ramme -7,2 mio. kr. 8,3 mio. kr. 10,3 mio. kr. 1,9 mio. kr. 77,5 mio. kr. 14,1 mio. kr. 11,0 mio. kr. -0,5 mio. kr. 915,2 mio. kr. Budgettet for 2016 er væsentligt anderledes i forhold de foregående år. Dette skyldes den nye refusionsreform, som har til formål at fokusere på varigheden, borgere er på en offentlig ydelse.( se skriv om refusionsreform) En stor del af overførselsudgifterne er omfattet af Budgetgarantien. Budgetgarantien udmeldes hvert år af Staten ud fra de samlede udgifter for kommunerne under et. Budgetforslaget er udarbejdet ud fra den eksisterende lovgivning og de midler, der et tildelt/reduceret ud fra denne. Budgetforslaget er styret af den tildelte ramme. Center for Arbejdsmarked har tilrettet prognoserne i forhold til den tildelte ramme, selv om de første prognoser viste et større forbrug. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetoplæg 2016 (# ) Side 6

7 Arbejdsmarkedsudvalget Netto (kr. x 1.000) Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Forv. regnskab 2015 pr Budgetforslag 2016 Integration Ekstraord. Tilskud integration Førtidspensioner Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Sygedagpenge Kontanthjælp/uddannelseshjælp Kontantydelse Revalidering Ledighedsydelse, fleksjob Jobtræning, servicejob Seniorjob Beskyttet beskæftigelse Uddannelsesydelse Driftsudg. midl, arbejdsm,ydl Forsikrede ledige Arbejdsmarkedsydelse Beskæftigelsesordninger Kontrolenhed Jobrotation Effekt ændrede indsatsområder PL regulering I alt for arbejdsmarkedsudvalg Det korrigerede budget for 2015 incl. overførsel fra tidligere år udgjorde pr. april 2015 i alt 831,5 mio. kr. Der skal gøres opmærksom på, at den store stigning i tallene fra 2014 og 2015 til 2016 skyldes primært de ændrede refusionsregler. 5. Bemærkninger til de enkelte områder Arbejdsmarkedsudvalgets budgetoplæg 2016 (# ) Side 7

8 Integrationsområdet 5.1 Integrationsområdet Kommunen har ansvaret for at tilbyde et integrationsprogram til de udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, og som er fyldt 18 år på tidspunktet for kommunens overtagelse af ansvaret for udlændingen. Et integrationsprogram kan højst vare 3 år. Et fuldt program indeholder danskuddannelse samt aktive tilbud. Omfanget og indholdet af integrationsprogrammets enkelte elementer fastlægges i en integrationskontrakt, som indgås mellem udlændingen og kommunen. Integrationsprogrammet finansieres af 50 % refusion (op til kommunens rådighedsbeløb) og resultattilskud fra staten. Området er omfattet af budgetgaranti. AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: Aktiviteten på området vedrører: Danskuddannelse og driftsudgifter vedr. aktivering for personer omfattet af Integrationsloven. Herudover omfatter områdets udgifter betaling for undervisning i dansk som andet sprog for øvrige udlændinge. På området registreres ligeledes de af staten udbetalte tilskud til kommunen vedr. udlændinge med opholdstilladelse efter den 1. januar Tilskuddene omfatter grundtilskud og resultattilskud. Budgettet for 2016 udgør 39,9 mio. kr. Budgettet i 2016 er væsentlig højere end de tidligere år, hvilket skyldes den øgede til af flygtninge, samt de ændrede refusionsregler PERSPEKTIVERING: Det er i juli 2015 aftalt mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative, at der indføres en ny integrationsydelse for personer, der kommer til landet og ikke har opholdt sig i landet i mindst syv ud af de sidste otte år. Reglerne forventes vedtaget i folketinget i august 2015 og de skal træde i kraft pr. 1. september Niveauet for integrationsydelse er uddannelseshjælpssatserne, der bygger på SU-systemets satser. Der er mulighed for at få et månedligt tillæg til integrationsydelsen, når Prøve i Dansk 2 er bestået. Da denne lovgivning først forventes gennemført efter budgetlægningen, vil de økonomiske konsekvenser indgå i en eventuel midtvejsvurdering i juni 2016 Arbejdsmarkedsudvalgets budgetoplæg 2016 (# ) Side 8

9 Førtidspension 5.2 Førtidspensioner Førtidspension kan tilkendes, hvis borgerens arbejdsevne i forhold til ethvert erhverv er nedsat i et sådant omfang, at den pågældende ikke vil være i stand til at forsørge sig selv ved et indtægtsgivende arbejde, herunder i et fleksjob. Førtidspension kan som hovedregel først tilkendes efter at borgeren har deltaget i et individuelt tilrettelagt ressourceforløb. Et ressourceforløb bygger på en rehabiliteringsplan, som er udarbejdet i samarbejde med den enkelte borger, borgerens sagsbehandler og kommunens rehabiliteringsteam. Hvis alle relevante muligheder for at forbedre arbejdsevnen har været afprøvet i praksis og der foreligger dokumentation for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, kan der tilkendes førtidspension. Alle relevante aktiverings- revaliderings og behandlingsmæssige samt øvrige foranstaltninger skal være afprøvet. Det er muligt at arbejde i et vist omfang samtidig med at man modtager førtidspension. Hvis pensionisten ønsker at afprøve arbejdsmarkedet med fx et fleksjob, så kan førtidspensionen gøres hvilende. Området er omfattet af budgetgaranti. AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: Der er som forventet et fortsat fald i antallet af førtidspensionister, hvor førtidspensionen er bevilget før 1. januar Til gengæld er der ligeledes en fortsat stigning i antallet af nye førtidspensionister. Samlet set giver dette et fald i antallet af førtidspensionister, set i forhold til det oprindelige budget. Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. Antal personer Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budgetrevision pr ved uændret til/afgang Afdelingens prognose Budget for 2016 udgør 309,2 mio. kr. Budgettet fordeler sig med 16,7 mio. kr. netto vedrørende førtidspensioner med 50 % statsrefusion og 292,5 mio. kr. netto med 35 % statsrefusion, PERSPEKTIVERING: Der blev i efteråret 2012 vedtaget en reform på førtidspensionsområdet, der lægger vægt på en tidlig indsats, for at mindske tilgangen til førtidspension. Der er i reformen særlig fokus på de unge førtidspensionister. Unge under 40 år kan som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetoplæg 2016 (# ) Side 9

10 Ressource/jobafklaringsforløbforløb 5.3 Ressource/jobafklaringsforløb Borgere der er i risiko for at få tilkendt førtidspension, skal have en helhedsorienteret og sammenhængende indsats i form af deltagelse i et individuelt tilrettelagt ressourceforløb. Ressourceforløbene vil ofte bestå af en kombination af beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud. Forløbene kan vare fra et til fem år og skal i form, indhold og varighed tilpasses den enkeltes mål og behov, med henblik på at øge arbejdsevnen og bringe borgeren i beskæftigelse. Ressourceforløbene har dermed til opgave at afprøve og øge borgerens restarbejdsevne og få etableret kontakt til arbejdsmarkedet fx ved at ansætte borgerne i fleksjob. Jobafklaringsforløb Borgere der ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelselsesmuligheder, vil ved fortsat uarbejdsdygtighed på grund af sygdom kunne tilbydes jobafklaringsforløb. Revurdering af alle sygedagpengesager sker efter 5 måneders sygdom. Jobafklaringsforløb er korte forløb. Et jobafklaringsforløb skal som udgangspunkt være så kort som muligt og maksimalt op til 2 år ad gangen med mulighed for op til 2 jobafklaringsforløb. Ydelsen i jobafklaringsforløb svarer til kontanthjælpssatsen og for borgere, der fortsat har en arbejdsgiver og overgår til jobafklaringsforløb, vil refusion til arbejdsgiveren svare til ydelsen på jobafklaring, så længe ansættelsesforholdet fortsætter. Området er omfattet af budgetgaranti. AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: I 2016 forventes der, at 243 fuldtidspersoner deltager i ressourceforløb. I jobafklaring forventes 113 fuldtidspersoner. Budget for ressourceforløb udgør 29,4 mio. kr. i Budgettet til jobafklaring udgør i ,6 mio. kr. Begge budgetter er incl. midler til aktivering af borgerne PERSPEKTIVERING: Som udgangspunkt kan en borger tilbydes et ressourceforløb i op til 5 år, men varigheden af forløbene vil være væsentlig kortere, da der i forløbene bl.a. vil være fokus på at målrette indsatsen mod fleksjobområdet. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetoplæg 2016 (# ) Side 10

11 Sygedagpenge 5.4 Sygedagpenge Borgere der er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, kan få sygedagpenge, hvis de har en tilstrækkelig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er en betingelse for sygedagpenge fra kommunen, at borgeren har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i den seneste 26 uger før sygefraværet og i denne periode har arbejdet mindst 240 timer, eller - borgeren ville være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, en ydelse, der træder i stedet herfor, eller til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis ikke uarbejdsdygtigheden var indtrådt - borgeren har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned - borgeren er elev i lønnet praktik - borgeren er ansat i fleksjob Borgeren kan som udgangspunkt få sygedagpenge i 22 uger inden for 9 måneder. Hvis borgeren fortsat er uarbejdsdygtig, vil kommunen revurdere borgerens situation og tage stilling til, om sygedagpengene kan forlænges. Hvis perioden med sygedagpenge ikke kan forlænges, har borgeren ret til et jobafklaringsforløb. Området er ikke omfattet af budgetgaranti. AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: Kontinuerligt er der arbejdet med at nedbringe antallet af borgere, der modtager sygedagpenge. Nedgangen i antallet af sygedagpengemodtagere afspejles delvist i antallet af revalideringer, fleksjob og førtidspensioner. Udviklingen i aktivitetsniveauet for sygedagpenge opgjort i helårspersoner: I alt Regnskab Regnskab Regnskab Budget 2015(ny opgørelsesmetode) 626 Revision pr uændret tilgang Prognose Tallene fra 2016 er ikke umiddelbar sammenlignelige med tal fra tidligere år, da sygedagpengemodtagere fra 0-4 uger kun er indeholdt i 2016 tallene. Tidligere var der 100 % refusion for denne kategori og blev administreret fra centralt hold. Budgettet for 2016 udgør 92,2 mio. kr. PERSPEKTIVERING: Budgetforudsætninger på sygedagpengeområdet er dels, at vi bygger forventningerne til indplaceringen af borgerne i et nye trappetrinsopdelte refusionssystem på de vurderinger KL har foretaget og dels en forventning om, at vi som følge af den tidlige indsats, etablering af coach og screeningsteam vil være i stand til både at have færre borgere i forløb og samtidig afkorte det forventede tidsforbrug i overførselsindkomstsystemet. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetoplæg 2016 (# ) Side 11

12 Kontanthjælp/uddannelseshjælp 5.5 Kontanthjælp/uddannelseshjælp Borgere, der ikke kan forsørge sig selv og sin familie, kan søge om kontanthjælp. Hvis borgeren er under 30 år og ikke har en kompetencegivende uddannelse, kan borgeren eventuelt være berettiget til uddannelseshjælp. Hvis en borger har en ægtefælle/samlever, der kan forsørge vedkommende eller borgeren/ægtefællen/samleveren har formue, som borgeren kan leve af, kan borgeren dog ikke modtage kontanthjælp og uddannelseshjælp. Det er en betingelse for at få kontanthjælp og uddannelseshjælp: - at borgeren har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør - at den sociale begivenhed ar medført, at borgeren ikke kan forsørge sig selv og sin familie - at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension m.v. - at borgeren og en eventuel ægtefælle/samlever står til rådighed for arbejdsmarkedet Området er omfattet af budgetgaranti. AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner der modtager den ene eller anden form for forsørgelse: I alt Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budgetrevision pr ved uændret til-/afgang Afdelingens prognose Budgettet for 2016 udgør 105,0 mio. kr. PERSPEKTIVERING: Der skal arbejdes målrettet på at videreudvikle indsats og resultater på kontanthjælpsområdet i I 2016 vil Center for Unge overtage opgaverne for alle unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Hovedfokus vil være at frigøre og udvikle uddannelsespotentialet i ungegruppen, således at deres tilknytning til arbejdsmarkedet styrkes og fastholdes. De åbenlyst uddannelsesparate unge vil få et uddannelsespålæg og blive visiteret til et aktivt tilbud som nytteindsats, mens de venter på opstart af en uddannelse på SU-betingelser. De uddannelsesparate unge vil modtage en aktiv tværgående uddannelsesrettet indsats for at få dem så hurtigt som muligt til at opstarte og gennemføre en uddannelse. De aktivitetsparate unge, der ikke umiddelbart er klar til at påbegynde en uddannelse på grund af komplekse problemer ud over ledighed - vil modtage en tværgående helhedsorienteret indsats for at bringe dem så tæt på arbejdsmarkedet som muligt. For øvrige kontanthjælpsmodtagere gælder, at der vil være fokus på en tidlig indsats, individuelt tilrettelagt med sigte på en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Via vend i døren aktiviteter vil tilgangen til kontanthjælpssystemet blive forsøgt reduceret. Jobparate kontanthjælpsmodtagere vil blive henvist til virksomhedsrettede tilbud. For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere vil der blive nyudviklet et forløb i PA der skal gøre dem parate til at medvirke i egentlige virksomhedsrettede tilbud. Det er forventningen, at overstående initiativer i sammenspil vil medvirke til at nedbringe antallet af ydelsesmodtagere på området. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetoplæg 2016 (# ) Side 12

13 Revalidering 5.6 Revalidering Revalidering iværksættes af to årsager. Primært for at sikre borgernes fastholdelse af deres ansættelsesforhold, sekundært iværksættes revalidering for at sikre så hurtig tilbagevenden til det ordinære arbejdsmarked som muligt. For at kunne få revalidering er det en forudsætning, at borgeren har begrænsninger i arbejdsevnen og at der ikke er andre tilbud, som kan hjælpe borgeren med at fastholde eller at få tilknytning til arbejdsmarkedet. Mulighederne undersøges ved arbejdspladsindretning, arbejdsprøvning, arbejdsoptræning (virksomhedsrevalidering), uddannelse, mv. Under forrevalidering udgøres forsørgelsen m.m. af den bestående ydelse, for eksempel kontanthjælp eller sygedagpenge. Når det erhvervsmæssige sigte er afklaret igangsættes en revalidering efter særlig jobplan og her udgøres forsørgelsen af revalideringsydelse. AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner: Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budgetrevision pr ved uændret til-/afgang 129 Afdelingens prognose Budget for 2016 udgør 21,6 mio. kr. PERSPEKTIVERING: Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket en øget anvendelse af revalideringsredskabet. Set i forhold til tidligere er lovgivningen ændret, så der ikke længere er noget retskrav på at blive revalideret til samme uddannelsesniveau og en revalidering skal nu rette sig mod et område med gode beskæftigelsesmuligheder. Igangsættelse af en revalideringssag indebærer en risiko for at borgeren mister forsørgelsesgrundlaget, hvis revalideringen ikke lykkes. Der foretages derfor en grundig vurdering af sandsynligheden for gennemførsel. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetoplæg 2016 (# ) Side 13

14 Ledighedsydelse, fleksjob m.m. 5.7 Ledighedsydelse, fleksjob m.m. Området omfatter udgifter til: Området omfatter udgifter til: Løntilskud til borgere, der modtager social pension og er ansat i beskyttede enkeltpladser (tidligere skånejob). Løntilskud samt driftsudgifter til borgere ansat i fleksjob. Fleksjob tilbydes personer, der på grund af en varig og væsentlig begrænsning i arbejdsevnen ikke kan opnå beskæftigelse på normale vilkår. Arbejdsgiveren betaler for de reelle timer borgeren arbejder. Desuden udbetaler kommunen et flekslønstilskud, der kompenserer for den nedsatte arbejdsevne. For at få ret til et fleksjob skal borgerens muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår være udtømte. Fleksjob kan oprettes i såvel private som offentlige virksomheder. Området omfatter desuden ledighedsydelse. Ledighedsydelse udbetales til borgere, der er berettigede til fleksjob, men ikke pt. er i et fleksjob. Ledighedsydelse kan udbetales i perioden frem til første fleksjob, mellem to fleksjob, ved ferie, sygdom eller barsel i fleksjobbet. Ledighedsydelse er omfattet af budgetgaranti. Fleksjob er ikke omfattet af budgetgaranti. AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. Fleksjob Ledighedsydelse I alt enkeltpladser regnskab regnskab regnskab Budget Budgetrevision pr ved uændret til-/afgang Afdelingens prognose Budget for 2016 udgør 110,0 mio. kr., PERSPEKTIVERING: Der blev i efteråret 2012 gennemført en reform af fleksjobområdet. Fleksjob er efter reformudspillet blevet midlertidige for unge. Det giver for fleksjobberettigede et økonomisk incitament til at arbejde i flere timer ugentligt. For arbejdsgiveren er der et incitament til at ansætte flere fleksjobbere, idet der kun betales løn for det antal timer fleksjobberen rent faktisk præsterer. De resterende timer modtager fleksjobberen flekslønstilskud. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetoplæg 2016 (# ) Side 14

15 Jobtræning, servicejob 5.8 Jobtræningsordning, servicejob Center for Arbejdsmarked formidler job med løntilskud til ledige, som er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp. Generelt skal borgeren have været ledig i 6 måneder for at komme i løntilskud. Der er dog mulighed for at det sker tidligere, hvis borgeren er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en almen eller erhvervsrette uddannelse. En ansættelse med løntilskud kan højest være på 6 måneder hos den samme arbejdsgiver. For forsikrede ledige kan offentlige løntilskud højest være på 4 måneder hos den samme arbejdsgiver. Under dette område registreres desuden udgifter til servicejob. Servicejob-ordningen var gældende fra 2000 til 2002, hvor arbejdsgiverne fik tildelt et årligt tilskud på kr., når de ansatte en langtidsledig borger over 48 år. Tilskuddet udbetales så længe borgeren fortsat er ansat hos arbejdsgiveren. AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: Antal jobtræningspladser (helårs) for ledige: Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budgetrevision pr Budget for jobtræning, servicejob udgør 4,0 mio.kr. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetoplæg 2016 (# ) Side 15

16 Seniorjob 5.9 Seniorjob Ledige over 55 år der er bosat i Frederikshavn Kommune og som opfylder betingelserne for at gå på efterløn inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor dagpengeret udløber, kan søge om seniorjob i Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Kommune har pligt til at ansætte personer med bopæl i kommunen senest to måneder efter den dag, hvor personen har anmodet om et seniorjob. For en person ansat i seniorjob i Frederikshavn Kommune er det aftalt, at personen, som udgangspunkt skal indplaceres på grundløn i overenskomsten, hvor personen har sin primære arbejdsfunktion vurderet i forhold til timeforbrug. AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: Der er i 2016 budgetlagt med ca. 65 seniorjobs. Budgettet for 2016 udgør 10,5 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetoplæg 2016 (# ) Side 16

17 Beskyttet beskæftigelse 5.10 Beskyttet beskæftigelse Området omfatter udgifter til beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes personer under 65 år som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Tilbuddet er en del af Projektafdelingen i Center for Arbejdsmarked og er omfattet af rammeaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne i regionen. Tilbuddet omfatter arbejde på træværksted, metalværksted og en montageafdeling, hvor der produceres en række produkter til eksterne og interne kunder. De ansatte borgere tilbydes en hverdag på lignende vilkår som på det private arbejdsmarked. Budgettet 2016 udgør 2,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetoplæg 2016 (# ) Side 17

18 Forsikrede ledige 5.11 Forsikrede ledige For at få ret til dagpenge skal borgeren være medlem af en a-kasse. Ud over dette skal borgeren: - være tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret - opfylde beskæftigelseskravet - opfylde rådighedskravet - ikke være selvforskyldt ledig Det er a-kasserne, der administrerer reglerne og udbetaler arbejdsløshedsdagpengene. Kommunerne medfinansierer dagpengene ud fra hvor længe borgeren har modtaget offentlig forsørgelse, jf. beskrivelsen af refusionsreformen. De kommunale udgifter til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige finansieres på landsplan via en finansieringsordning, der under ét sikrer økonomisk bæredygtighed i kommunerne. Finansieringsordningen indeholder 3 overordnede elementer, nemlig refusion, en særlig tilskudsordning og et særligt tilskud. Nettoudgifterne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige er, når refusionen er trukket fra, dækket af et beskæftigelsestilskud, som gør, at kommunerne under ét er sikre på, at få alle udgifter til forsikrede ledige dækket ind. Der er indbygget både en midtvejs og en efterregulering i finansieringsordningen. For 2016 har den enkelte kommune fået et beskæftigelsestilskud til dækning af kommunens udgifter i Beskæftigelsestilskuddet bliver midtvejsreguleret i juni 2016 og den endelige regulering foretages i juni Hertil kommer et særligt tilskud, der skal kompensere de kommuner, hvor der er en særlig negativ udvikling i ledigheden i forhold til de øvrige kommuner i landsdelen. AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. I alt Regnskab 2012(8 ugers karens) Regnskab 2013(4 ugers karens) 1047 Regnskab 2014(4 ugers karens) 971 Budget Budgetrevision pr Afdelingens prognose Budgettet på området udgør i ,3 mio. kr. Ordningen finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Der vil ske en midtvejsregulering i juni Den endelige afregning af beskæftigelsestilskuddet vedr foretages først i juni PERSPEKTIVERING: Angående forsikrede ledige: Der forventes et fald i antallet af forsikrede ledige. Det hænger sammen med at krisen er ovre og at vi på landsplan er på vej ind i en periode med gunstig beskæftigelsesudvikling. Denne gunstige trend bliver i Frederikshavn understøttet af den positive beskæftigelsesudvikling inden for værkssporene: det maritime, fødevarer, oplevelsesøkonomi og energi. En gunstig lokal udvikling der vil blive stimu Arbejdsmarkedsudvalgets budgetoplæg 2016 (# ) Side 18

19 Forsikrede ledige PERSPEKTIVERING: leret af, at der på regionalt plan er gang i store bygge og anlægsprojekter og infrastrukturprojekter, som vil gavne beskæftigelsesudviklingen positivt, også inden for bygge og anlægssektoren. Aktivt stimulerer CAM udviklingsmulighederne ved at intensivere formidlingsarbejdet, intensivere kontaktforløbet, herunder samarbejdet med a-kasserne og et fokus på målrettet at gå i dialog med ufaglærte for at blive faglærte eller alternativt specialiserede faglærte. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetoplæg 2016 (# ) Side 19

20 Arbejdsmarkedsydelse/driftsudgifter 5.12 Arbejdsmarkedsydelse/driftsudgifter Midlertidig arbejdsmarkedsydelse er indført for at indfase den 2-årige dagpengeperiode gradvis. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er fuldt indfaset i 2. halvår af Herefter kan der ikke overgå flere til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Det er a-kasserne, som administrerer ordningen og udbetaler ydelsen og reglerne er i vid udstrækning de samme, som gælder for arbejdsløshedsdagpenge. Kommunerne refunderer en del af a-kassernes udgifter på samme måde som ved arbejdsløshedsdagpenge. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 % af det maksimale dagpengeniveau for ikke-forsørgere og 80 % for forsørgere. Arbejdsmarkedsydelsen er ikke afhængig af ægtefælleindkomst og familieformue. Arbejdsmarkedsydelsen indgår i beskæftigelsestilskuddet. Antallet af personer for arbejdsmarkedsydelse udgør i Budgettet udgør 11,9 mio. kr. Ordningen finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Der vil ske en midtvejsregulering i juni Den endelige afregning af beskæftigelsestilskuddet vedr foretages først i juni Arbejdsmarkedsudvalgets budgetoplæg 2016 (# ) Side 20

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF 25. maj 2011 Ulrik Petersen KL Arbejdsmarked og Uddannelse 1 Arbejdmarkedspolitikken* skal bidrage til at arbejdsmarkedet

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet.

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Lovgivning DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen er udarbejdet til brug for

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Nærværende analyse er udarbejdet for foreningsfællesskabet Ligeværd. Om analyze! analyze! er et privat

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Overførsler fra 2011 til

Overførsler fra 2011 til Oprindeligt budget Korrigeret budget inkl. overførsler Overførsler fra 2011 til Forbrug pr. 31.august 31/3 30/6 (31/5) 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Budgetopfølgning pr. 31. august

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere