Referat fra møde i Skole-Praktik forum, trin 1 fredag, den 20. februar 2015 kl på Social & SundhedsSkolen, Herning i mødelokale 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Skole-Praktik forum, trin 1 fredag, den 20. februar 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning i mødelokale 1."

Transkript

1 Referat fra møde i Skole-Praktik forum, trin 1 fredag, den 20. februar 2015 kl på Social & SundhedsSkolen, Herning i mødelokale 1. Til stede: Afbud fra: Herning kommune: Bente Schleicher og Kristina Østergaard Kristensen Holstebro kommune: Lisbeth Munk Saugmann Ikast-Brande kommune: Line Norup Rasmussen Ringkøbing-Skjern kommune: Birthe Nyrup Dahl og Grethe Haglund Struer kommune: Bodil Mogensen Lemvig kommune: Else Sørensen Social & SundhedsSkolen, Herning: Rhina Høj Eriksen, Anne Mette Vind, Charlotte Tipsmark, Kirsten Kammer og Karen Marie Aarup Kim Herping Andersen, Privathjælpen, Struer Referent: Anne-Mette Ørts Vinstrup 1.Godkendelse af dagsorden og prioritering af punkt Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra sidste møde Referatet godkendt. Bemærkning til referatet pkt. 2: På nuværende tidspunkt er det ikke besluttet, om der bliver indkøbt tablets til benyttelse ved HHE, da skolen har købt nogle mindre PCér, der forsøgsmæssigt skal benyttes ved møderne. Der er afsat mere tid til HHE og proceduren med at skrive referatet under mødet er igangsat. Skal eleven godkende referatet, venter eleven på, at referatet bliver skrevet. Det er stadig muligt at referatet skrives efter mødet og efterfølgende sendes til eleven via mail og kommunerne orienteres om, via mail, at referatet nu kan ses i elevplan. Bemærkninger til referatet pkt. 9: Den nedsatte gruppe til revidering af Samarbejdsaftalen, trin 1 har midlertidig nedlagt sig selv på baggrund af den nye EUD-reform.

2 3a. Siden sidst Nyt fra skolen: Mødedatoen i november 2015 ændres til mandag, den 9. november Skolen har indgået et samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole om Skills med Herning og Ikast-Brande kommuners 8. klasses-elever. Der afholdes konkurrence på alle folkeskoler med 8. klasser og herefter deltager vinderne ved Skills konkurrence på Herningsholm Erhvervsskole den 10. september 2015, hvor der vil være åbent hus for alle. Vinderne denne dag kommer med til Skills-Stafetten v/dm i Skills, der finder sted den februar 2016 i Fredericia i Messe C. Der vil på sigt blive taget kontakt til UCH Uddannelsescenter Holstebro samt UCRS UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern om lignende arrangement. Gravearbejdet, i forbindelse med de nye pavilloner, er i fuld gang på Døesvej. Vi forventer at de nye lokaler er klar til undervisning efter påske. Arbejdet kan følges på skolens facebook - https://da-dk.facebook.com/pages/social-sundhedsskolen- Herning/ Skolen har indkøbt nye pc-skabe, der indeholder bærbare pcèr, som eleverne kan låne. Skolens hjemmeside indeholder forskellige vejledninger. Hvis kommunerne har nogle bemærkninger til vejledningerne, vil skolen meget gerne kontaktes. Send gerne en mail til Ole Pedersen. Skolen har fokus på sundhed og har fået en sundhedscoach, der arbejder for at fremme trivsel og sundhed blandt elever og ansatte på skolen. Der vil løbende være forskellige aktiviteter. Der har bl.a. været afholdt sundhedsfestival hvor der på programmet bl.a. var pyntning af skolens torv, madlavning, linedance, festivalløb, afspænding m.m. samt forskellige sundhedsfremmende initiativer bl.a. uddeling af æbler til alle. Eleverne kan også selv kontakte sundhedscoachen og få en individuel coaching. Skolen har også fået en frivillighedsvejleder til at støtte op om arbejdet med at engagere unge på erhvervsuddannelserne i frivilligt arbejde. Frivillighedsvejlederen vil vejlede og hjælpe skolens elever, hvis de ønsker sparring i forhold til at arbejde frivilligt. Hvis eleverne ønsker at få deres frivillige arbejde nedfældet i et frivillighedsbevis, er vejlederen ligeledes behjælpelig med dette.

3 Flere af skolens undervisere vil gerne ud og opleve et praktiksted. Det blev aftalt, at når Rhina Høj Eriksen kontaktes af en underviser, der gerne vil besøge et praktiksted, vil hun rette henvendelse til en af kommunerne, så der kan laves en aftale med underviseren/et praktiksted. Skolen kører e-didaktik-projekt, hvor fokus er på at få inddraget IT i undervisningen. Et eksempel kunne være logbogen. Et andet projekt, der foregår i samarbejde med Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande kommuner, er Inddragelse af praksis i undervisningen på Trin 1. Elever fra to hold besøger praktiksteder og arbejder med emner på tværs af skole og praktik. I forbindelse med den nye EUD-reform ændres uddannelsesaftalerne. De nye uddannelsesaftaler findes på UVM s hjemmeside: og skal benyttes til elever, der laver aftaler om uddannelse efter 1. august b. Siden sidst. Nyt fra kommunerne: Der er meget fokus på elevernes fravær. 4. Optag rest dimensionering Oversigt over optag for 2015 er sendt med dagsordenen. Optaget med uddannelsesstart 29. juli 2015, hjt1507, teoristart. Optaget med uddannelsesstart den 12. august 2015, hjm1508, teoristart, tilbydes udelukkende grundforløbselever, der afslutter grundforløbet i juni Optaget hjm1508 er afkortet med 6 uger, da eleverne ikke undervises i dansk. Grundforløbselever, der tilbydes at starte på hjm1508, undervises på nuværende tidspunkt i de niveauer i grundfagene dansk på D-niveau og naturfag på E-niveau, som er niveauet på GF2 efter 1. august Grundforløbselever, der består grundforløbet, med minimum-karakteren 02 i dansk D, kan starte direkte på hjm1508.

4 5. Samarbejde om optagelse af hjælperelever foråret 2015 v/birthe Nyrup Dahl, Ringkøbing-Skjern kommune Hvem gør hvad, hvornår? Er ansøgningen på optagelse.dk den bedste vej? Hvordan sikre vi det bedste og mest gennemsigtige optag, så der er tillid til os i elevflokken? Ansøgningerne til hj1505-optagene sendes til kommunerne. Ansøgningerne er fordelt efter ansøgernes bopæls-kommune. Kommunerne vælger de ansøgere, de ønsker at optage jvfr. dimensioneringen, og sender navnene til skolen. Er der kommuner, der mangler ansøgninger, jvfr. dimensioneringen, vælger skolen ansøgninger til kommunen blandt de ansøgere, der ikke er tilbudt en plads. Resten af ansøgningerne er herefter på standbyliste, og de tilbydes plads, hvis kommunerne har ansøgere, der trækker sin ansøgning. 6. GF2 sosu (EUD + EUV + RKV) EUD: erhvervsuddannelse for unge: GF1 GF2 hovedforløb. GF2 er for alle elever under 25 år. Forløbet er specifikt rettet mod den valgte uddannelse og giver faglige og personlige kompetencer for at gennemføre hovedforløbet. EUV: erhvervsuddannelse for voksne EUV1, EUV2, EUV3 er for alle på 25 år og derover. Forløbet er med en sammensætning, længde og indhold, der tilpasses eleverne efter deres tidligere erhvervserfaring og uddannelse. ev Alle s; et karaktergennemsnit på mindst 02 i henholdsvis dansk og matematik Alle skal have en RKV (realkompetence-vurdering),inden de kan starte på GF2 eller hovedforløbet. RKV foretages af skolens studievejledere - med backup af uddannelsesleder Rhina Høj Eriksen. GF1 og GF2 forløb er 20 ugers forløb. Det forventes, at GF2-forløb, der starter i januar og august primært bliver med GF1 elever og GF2 forløb, der starter i april og oktober primært bliver med elever over 25 år, der har relevant erhvervserfaring. GF2 forløbet sammensættes i temaer, der bliver udfærdiget af uddannelseslederne Rhina Høj Eriksen og Grethe Thing samt uddannelseschef Anne Mette Vind i samarbejde med underviserne. 7. Foreløbig oversigt GF1 > GF2 sosu > trin 1 > trin 2 Oversigten Forventet grundforløb: omsorg, sundhed og pædagogik blev sendt ud med dagsordenen. Punktet blev drøftet sammen med punkt 6.

5 8. EUD-reform hovedforløb, første gang november 2015 Hvordan kan skolen/praktikken fremover samarbejde/sammen udarbejde intro-uge for trin 1 på ny uddannelse. Skole-praktikplanen for hjt1511 blev udleveret og gennemgået af Rhina Høj Eriksen. Modellen er et forslag til fremtidige optag på trin 1 med 37 ugers praktik og 17 ugers skoleperioder. På baggrund af kommunernes ønsker om at der på intro-forløb også er plads til en drøftelse af elevernes trivsel og forventninger til uddannelsen, bliver skoleperiode 1, varighed fem dage, intro-ugen, plus måske i kombination med praktikdage forlagt til skolen. Skolen og kommunerne skal arbejde sammen om en model, der er til fordel for såvel elever, praktik og skolen. Der blev nedsat en gruppe, der vil komme med et udkast/forslag til skoleperiode 1 efter den nye EUDreform. Gruppen består af Bodil Mogensen, Struer kommune, Bente Schleicher, Herning kommune, Line Norup Rasmussen, Ikast-Brande kommune samt praktikkoordinator Kirsten Kammer. Det blev besluttet, at næste møde den 4. maj 2015, afholdes på Døesvej, Holstebro fra kl , hvor der arbejdes med: Ny start på uddannelsen. Her skal bl.a. også drøftes, om vi skal have et optag til november. 9. Revidering/udarbejdelse af Samarbejdsaftale Kommissorium Punktet udsættes til mødet den 25. august 2015, hvor der bl.a. skal udarbejdes ændringer på optagelses proceduren. 10. FVU-undervisning hvordan planlægges det bedst Uddannelseschef Kirsten Dalsgaard deltog ved punktet. FVU-undervisning er et tilbud til elever, hvor FVU-testen viser et behov. FVU-undervisningen giver eleverne større selvtillid i forhold til dansk-kompetencer - og er et godt tilbud til eleverne. Kommunerne oplyser, at mange af de elever, der deltager i FVU-undervisning en dag om ugen (6 timer/pr. dag x 7 uger), har problemer med at nå målene i praktikken på grund af det ugentlige fravær. Kommunerne vil gerne at FVU-undervisningen kan gennemføres og afsluttes inden eleverne skal ud i 1. praktik. Evt. undervisning efter skoletid, 11 tirsdage, på skoleperiode 1. Alternativt: FVU-undervisningen flyttes til 2. praktikperiode evt. 2 dage om ugen. Kirsten Dalsgaard vil afsøge forskellige modeller og udfærdiger et udkast til den fremtidige FVUundervisning. Efterfølgende var der spørgsmål til, om SPS-undervisning kan foregå i praktikken. Dette lovede Kirsten Dalsgaard ligeledes en tilbagemelding på.

6 11. Planlægning af tema/info-dage Temadag trin 1 forslag f.eks. starten af uge 23/24 Info-dage trin 1 forslag september/oktober Emne EUD-reformen og betydning for social og sundhedsuddannelsen. Praktikvejleder kursus marts 2015 Supplerende praktikvejleder kursus Temadag trin 1 finder sted den 1. juni 2015 på Døesvej og den 9. juni 2015 på Gullestrupvej. Tema begge dage: Vejledernes faglige blik. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Bodil Mogensen, Struer kommune, Lisbeth Munk Saugmann, Holstebro kommune, Vinni S. M. Holm, social- og sundhedsassistent (censor ved skolens afsluttende prøver) Holstebro kommune samt praktikkoordinatorerne Kirsten Kammer og Mai-Britt Svostrup Ørneborg. Info-dagen trin 1 finder sted den 24. september Tema: EUD-reformen og betydning for social og sundhedsuddannelsen. Overgangskravene til GF2 Talentsporet. Praktikvejleder kursus marts 2015 Supplerende praktikvejleder kursus er aflyst på grund af manglende tilmeldinger. 12. Hvordan planlægger vi i samarbejde det gode forløb på trin 1. Punkt 8 fra sidste møde Evaluering af kommunernes deltagelse i undervisningen for hjp1501-holdene i hhv Herning og Holstebro den 9. januar Punktet udgår kommunerne har endnu ikke deltaget i undervisningen. 13. Eventuelt Skolens bibliotekar anbefaler: Håndbog i forflytninger.

Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl. 08.30 11.20. Godkendt i LUU pr. 12.

Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl. 08.30 11.20. Godkendt i LUU pr. 12. Morgenkaffe kl. 08.30 Til stede: Ulla Kappel Helene Juel Heidi Bjerre Mørch* Jonna Thuesen* Mette Lykke Marianne Jakobsen Connie Geissler Kirsten Tvingsholm Pia Teute Ruth Nykjær* Marlene Thomsen Ida Sørensen

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 27. november 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen)

Læs mere

Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227

Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227 Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227 Deltagere: Anette Dippel Larsen, Anette Søgaard, Annette Teilmann Demant, Birgitte Sønderborg, Britta Starup, Dorte

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

SOSU Nord strategiske indsatser 2015

SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nords strategiske indsatser tager udgangspunkt i de henstillinger der er fra de politiske målsætninger, og som det forventes at skolen lever op til både lokalt,

Læs mere

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge?

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge? Grundforløb Hvilket skal jeg vælge? 1 Erhvervsuddannelse Trin 1 i en spændende karriere Indhold Dette lille hæfte er lavet til dig, der skal begynde en uddannelse på et af de 10 colleger, der hører under

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE

UNGDOMS- UDDANNELSERNE UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2016 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2014 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr. Bestyrelsen Referat Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Onsdag d.02.10.2013. Referent: Merete Frank Christensen 1. Opgørelse over frafald på SSH- og SSA-uddannelsen. SOSU Sjælland har fået lavet en opgørelse over

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 18 TILBUD TIL ELEVER... 23 AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 18 TILBUD TIL ELEVER... 23 AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 Grundforløbet... 3 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 6 Social- og sundhedsassistentuddannelsen... 9 Opskoling af sygehjælpere

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2013 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2012 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere