Borger- og Socialservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borger- og Socialservice"

Transkript

1 Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen træder i kraft d. 1. januar Kontanthjælpsreformen lægger op til store ændringer for alle kontanthjælpsmodtagere. Borgere med en uddannelse skal arbejde for deres kontanthjælp, alle unge under 30 år skal have en uddannelse, og de svageste borgere skal have en særlig indsats. Matchsystemet afskaffes og erstattes af to spor: 1. Unge under 30 år uden/med uddannelse, hvor den unge kan være enten jobparat, uddannelsesparat eller aktivitetsparat 2. Voksne over 30 år, hvor borgeren kan være enten jobparat eller aktivitetsparat. En af de primære målsætninger i reformen er, at alle unge under 30 år skal have en uddannelse - til gavn for dem selv og samfundet. Dette gælder også de unge, der er på kanten af samfundet og som har massive sociale problemer. Denne målgruppe kaldes i reformteksten aktivitetsparat uden uddannelse. Af reformen fremgår det, at der skal iværksættes særlige indsatser for denne gruppe af unge i form af helhedsorienterede indsatser, der skal hjælpe til, at de unge bliver uddannelsesparate og på sigt selvforsøgende. Indsatserne kan være alt fra mentorstøtte til coachstøtte det vigtigste er, at der tages udgangspunkt i de unges problemstillinger og at indsatseerne tilrettelægges herefter. Af Kontanthjælpsreformen fremgår det ligeledes, at indsatsen over for målgruppen ikke nødvendigvis skal forankres i jobcentret, men kan placeres andre steder, hvor det giver mening ift. borgerne og den indsats, der skal iværksættes. Ishøj Kommunes indsats over for aktivitetsparate unge uden uddannelse: Ishøj Kommune ønsker i tråd med intentionerne i kontanthjælpsreformen at afprøve nye metoder for at hjælpe aktivitetsparate unge i uddannelse. Målgruppen er karakteriseret ved at have komplekse sociale problemer/udfordringer, der vedrører forskellige fagområder, men de primære problemstillinger er oftest af social karakter, fx misbrug eller psykiatri. Ishøj Kommune ønsker derfor, at forankre indsatsen over for målgruppen i regi af Socialservice i et 3-årigt pilotprojekt. Baggrunden er, at de unges problemstillinger kalder på en massiv social indsats, hvorfor man vil forsøge at placere denne uden for jobcenterregi, men i et tæt samspil med medarbejdere fra Jobcentret og andre relevante aktører, herunder socialpsykiatrien, UU og relevante tilbud. Formål Metode Det overordnede formål med projektet er at afprøve nye metoder ift. at få målgruppen af unge aktivitetsparate gjort uddannelsesparate og på sigt selvforsørgende. Dette vil have afsmittende virkning på målgruppens livskvalitet i form af øget selvstændiggørelse via deltagelse i uddannelsesrettede aktiviteter. Metoden i pilotprojektet vil være, at et tværfagligt team af medarbejdere arbejder sammen om den enkelte borger: Borger- og Socialservice vil i et kommende projektforløb afprøve en alternativ tilgang over for målgruppen, hvor der dels tænkes i helhedsorienterede indsatser og sagsbehandling dels tænkes i alternativ forankring af indsatserne end den nuværende. Helhedsorienteret indsats og sagsbehandling: Målgruppen er kendetegnet ved komplekse sociale problemer, der kan have et ben i mange forskellige fagområder. Målgruppen er vant til at rende spidsrod mellem forskellige forvaltninger ifht. deres sag. Dette vil projektet gøre op med. I projektet skal

2 al sagsbehandling, der vedrører den unge så vidt muligt samles. Ligeledes skal det de indsatser, den unge skal deltage i, så vidt muligt tage have udgangspunkt i projektet. På den måde tilbyder projektet en helhedsorienteret og tværfaglig indsats i forhold til den enkeltes problemstillinger og udfordringer, hvilket forventes at indvirke positivt på den unges udvikling. Etablering af et tværfagligt team: Ishøj Kommune vil i projektet afprøve den tværfaglige og helhedsorienterede metode ved at etablere et fast tværfagligt team af medarbejdere. I teamet samarbejdes der om at få iværksat indsatser, der kan bidrage til, at borgeren bliver uddannelsesparat. I temaet vil følgende medarbejdere: - 2 sociale mentorer - 2 sagsbehandlere, en fra Jobcenter Vallensbæk og en fra Borger- og Socialservice - En vokseunderviser - En coach - En virksomhedskonsulen - En medarbejder fra UU -. Forankring af det tværfaglige team: Der tværfaglige team skal forankres under Center for Borger- og Socialservice. Teamet vil forankres eksternt i den gamle børnehave Trækronerne. Årsagen hertil er, at det er vigtigt at gøre projektet så lidt kommunal som muligt og at det signaleres over for borgeren, at der tænkes NYT. Koordinerende sagsbehandler: Som en del af Kontanthjælpsreformen skal der tilknyttes en koordinerende sagsbehandler til målgruppen, som skal være tovholder på den enkelte borgers sag, herunder at der iværksættes relevante indsatser, der kan bidrage til, at borgeren bliver uddannelsesparat. Den koordinerende sagsbehandler skal afhjælpe, at borgeren løber spidsrod mellem de forskellige offentlige instanser eller oplever manglende sammenhæng i indsatsen og skiftende sagsbehandlere. Den koordinerende sagsbehandler vil være en del af det tværfaglige team og er således fast forankret i projektet 2 dage om ugen. Målgruppe Målgruppe: Aktivitetsparate unge i alderen år uden uddannelse. Dvs. unge som ikke har gennemført en erhvervsgrunduddannelse, erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse og som vurderes at have behov for ekstra hjælp og støtte i mere end et år før de kan påbegynde en uddannelse på almindelige vilkår. Derudover er følgende grupper ikke i projektets målgruppe: - Stofmisbrugere med et massivt misbrug af hårde stoffer - Tunge dobbeltdiagnosticerede, dvs. med en svær psykisk lidelse og et svært misbrug - Dybt inde i det kriminelle miljø, fx med bandetilknytning - Svært udviklingshæmmede, fx hjerneskadede uden sprog, - Borgere, der er fyldt 30 år: For at være indskrevet i projektet skal der som minimum være muligt at arbejde med borgeren i et år, inden denne overgår til anden ydelse/matching og derfor ikke længere er en del af projektets målgruppe Målgruppen rummer ca personer over en treårig periode. Dvs. der forventes, at ca. 30 unge vil være indskrevet pr. år. Succeskriterier Succeskriterium 1: 60 % bliver uddannelsesparate Det overordnede succeskriterium er, at 60 % af målgruppen bliver uddannelsesparate. Målemetode: Borger- og Socialservice og Vallensbæk jobcenter opgør halvårligt

3 udviklingen inden for målgruppen, opfølgning den 30/ og 31/ og så fremdeles. Succeskriterium 2: De resterende 40 % bliver afklaret ift. fremtidig forsørgelsesgrundlag Afklaring ift. ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. De resterende 40 %, der ikke forventes at blive uddannelsesparate grundet massive problemstillinger, skal afklares ift. fremtidige forsørgelsesmuligheder. Målemetode: Borger- og Socialservice og Vallensbæk Jobcenter udarbejder 1/2-årligt opgørelse over udviklingen inden for målgruppen. Succeskriterium 3: Målgruppen får mere struktur på dagligdagen Målgruppen skal opleve: - Bedre døgnrytme - Udvikling af sociale færdigheder - I stand til at håndtere egen økonomi - Fagligt parate ift. at påbegynde en uddannelse Der vil blive fulgt op på ovenstående i den enkelte borgers handleplan. Langsigtet mål - projektperiodens 3 år: Forudsætningen er, at det forventes at henholdsvis 15 borgere vil overgå til uddannelse og beskæftigelse i 2015 og yderligere 45 borgere i Der fremlægges status 2 gange årligt i Ad hoc Beskæftigelsesudvalget og Økonomi- og Planudvalget. Økonomisk indsats Økonomisk oversigt vedrørende, hvad indsatsen med ansættelse af to medarbejdere betyder økonomisk på kontanthjælpsområdet. Der forventes en årlig udgift på kr. i lønudgifter. Forudsætningen er, at det forventes at henholdsvis 15 borgere vil overgå til uddannelse og beskæftigelse i 2015 og yderligere 45 borgere i Nedenstående beregning viser, de forventede ændringer i økonomien som følge af ansættelse af to mentorer og den efterfølgende øget fokus på uddannelse. Indsatsens betydning i Nettoudgifter i kr Lønudgifter til to mentorer Driftsudgifter til 30 borgere (1) Reduktion af udgifter til Uddannelseshjælp/kontanthjælp (2) I alt (1) Målgruppen skal have tilbud, der kan få borgeren tættere på uddannelse/beskæftigelse. Der er beregnet en forventet merudgift til driftsudgifter dvs. vejledning og opkvalificering. Det antages at ca. 30 borgere vil modtage et udvidet tilbud. Udgiften til aktivitetsudgifter pr. modtager er sat til kr. Udgifterne er nettoudgifter. Der ydes 50 % på driftsudgifter til uddannelse. (2) Ydelser til 20 borgere, der vil få en uddannelseshjælp på SU niveau. 30 borgere er sat til uddannelseshjælp samt et aktivitetstillæg. Aktivitetshjælpen kan erhverves efter 3 måneder på kontanthjælp i de uger, hvor borgeren er i aktivitet eller får mentorstøtte. Der antages, at 10 borgere derudover vil få et forsørgertillæg. Tallene er netto (inkl. refusion) Eksisterende besparelser I budget er der allerede indregnet besparelser som følge af kontanthjælpsreformen. Der forventes, at flere borgere kommer i arbejde eller i

4 beskæftigelse frem for at være på kontanthjælp. Det forventes at reformen medfører en besparelse på 810 t. kr. i 2016 i forbindelse med, at kontanthjælpsmodtagere overgår til uddannelse. Det forventes tilsvarende en besparelse på 2,4 mio. kr. i 2016 i forbindelse med, at kontanthjælpsmodtagere overgår til ordinær beskæftigelse. Disse besparelser er allerede indregnet i budget og der vil være et delvis sammenfald mellem den forventede generelle reduktion af kontanthjælpsmodtagere og den økonomiske konsekvens af ansættelse af to mentorer. Leverancer Formål og succeskriterier skal nås igennem: 1. En uddannelsesplan der beskriver, hvilke indsatser den unge skal deltage i, herunder fx varighed af forløb, konkrete indsatser, mål med indsatserne, opfølgning på indsatserne. 2. Forretningsgange der beskriver: hyppighed for opfølgningssamtaler, mødepligt, sanktioneringsmuligheder ved manglende fremmøde m.m. 3. En beskrivelse af snitflader mellem medarbejderne i Ung På Vej 4. En tilbudsvifte der oplister, hvilke interne og eksterne tilbud, der er til målgruppen, herunder pris, indhold, formål og visitationsprincip m.m. Projektets organisering Styregruppe: Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Anette Rix, forstander Kløverengen Merete Kieme, Souschef jobcenter Vallensbæk Henriette Jespersen, administrativ leder handicap og psykiatri Projektleder: Lisbeth Halvorsen Bemanding i projektet Visitation/borgerens vej ind i projektet Milepæle: August 2013 September 2013 Oktober 2013 November 2013 December 2013 Januar 2014 Projektgruppe: Gitte T. Ottesen, koordinator på Kløverengen Birgitte Stæhr, UU-konsulent Christina Pedersen, hjemmevejleder handicap og psykiatri Medarbejder fra Jobcenter Vallensbæk deltager ad hoc Henriette Jespersen, administrativ leder handicap og psykiatri 2 sociale mentorer fuldtid. 2 sagsbehandlere 2 dage pr. uge. 1 voksenunderviser fuldtid Coach tilkøbes ad hoc Virksomhedskonsulent 2 dage om ugen. UU vejleder deltager efter behov Ekstern underviser, fx til idrætsaktiviteter og diverse undervisning tilkøbes ad hoc. Jobcentret matcher borgeren som aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager i alderen år. Borger og Socialservice udvælger 30 borgere til at starte op i projektet og laver derudover en stand by liste over borgere, der kan komme ind i projektet, således at der altid er fuld bemanding. Projektbeskrivelse godkendes politisk Der arbejdes på tilbudsvifte og stillingsprofiler og funktionsbeskrivelser for projektets medarbejdere. Tilbudsvifte for Ung på Vej foreligger Stillingsprofiler er udarbejdet og stillinger slås op. Indretning af Ung På Vej. D. 16. december: Jobcentret har ommatchet alle kontanthjælpsmodtagere ud fra de nye kriterier i kontanthjælpsreformen. Stillinger i Ung På Vej er besat. Projektmedarbejdere fra henholdsvis Jobcenter Vallensbæk og Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune er udpeget.

5 Februar 2014 Juni 2014 Borgere til Ung PÅ Vej er udvalgt. Informationsbrev sendes ud til de 30 borgere, der skal deltage i projektet. Primo februar: Projektet opstarter med 15 borgere. Medio februar: Yderligere 15 borgere indsluses i projektet. Ultimo juni 2014: Afrapportering til ad Hoc Beskæftigelsesrådet samt ØPU.

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune

1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune 1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune Oversigt: 1. Baggrund for stillingen 2. Uddannelsesguide i praksis 3. Placeringen dels i Jobcenter og dels i UU Vejen 4. Resultater 5. Cases

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014... 4 3. De beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Målgruppebeskrivelse... 4 2.1 Definition af gruppen... 4 2.2 Statistik... 5 2.3 Fiktive cases... 8 2. 4 Opsamling... 9 3. Projektets formål og interventionslogik... 10 3.1

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder 2014 1 Indhold INDLEDNING... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL... 4 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 8 DEN BORGERRETTEDE INDSATS... 10 Reform af førtidspensions-

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2015... 4 4.

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 10. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-18:00 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren

Læs mere

National Social Rapport. Danmark

National Social Rapport. Danmark National Social Rapport Danmark April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Lige muligheder... 2 1.2. Samarbejde mellem centrale og lokale aktører... 2 2. Bekæmpelse af fattigdom og social

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 kl. 12:00 Hotel Søparken Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 Punkter på åbent møde: 77. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger

Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig Flemming Stoumann Telefonnummer på projektansvarlig 79755404 Mailadresse til projektansvarlig Flemming.Stoumann@hedensted.dk

Læs mere