RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner"

Transkript

1 RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner

2 Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af indsatserne Mentorstøtte Socialfaglig vejledning Værkstedsaktivitet Uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats med socialfaglig vejledning Virksomhedspraktik Forberedende Voksen Undervisning (FVU) Ordblindeundervisning (OBU) Fysioterapeutisk indsats Beskæftigelsesrettede støttende samtaler med psykolog Eksempel på indsats til borger med angstproblematik ugers udviklings- og afklaringsforløb

3 Indsatser på RCA Til borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb tilbyder RCA forskellige ressourceudviklende indsatser. Indsatserne har forskellige formål og kan bruges i forskellige faser af ressourceforløbet og jobafklaringsforløbet: 1. Indsatser, som skal forberede borgeren til deltagelse i uddannelses- eller beskæftigelsesrettet tilbud enten på RCA eller andet sted 2. Uddannelses- eller beskæftigelsesrettet tilbud på RCA 3. Indsatser, som skal støtte borgeren ved overgange / udslusning fra RCA. Fælles for alle indsatserne er, at der arbejdes med borgerens overordnede beskæftigelses- eller uddannelsesmål. For borgere i ressourceforløb, der er under 30 år og uden en erhvervskompetencegivende uddannelse vil fokus altid være uddannelse, mens der for andre borgere i ressourceforløb vil kunne være fokus både på uddannelse og arbejde. For borgere i jobafklaringsforløb vil fokus være hurtigst muligt at bringe personen tilbage til arbejdsmarkedet og et liv, hvor personen kan forsøge sig selv og sin familie. Målet kan således både være uddannelse og arbejde for denne gruppe. Indsatserne nr. 1-9 kan kombineres ud fra borgerens behov. Der er tale om fleksible indsatser med individuel varighed, som under hele forløbet kan ændres og sammensættes på forskellig vis. Derudover tilbydes 15 ugers udviklings- og afklaringsforløb (indsats nr. 10) til borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Alle indsatserne kan tilbydes parallelt med andre indsatser i ressourceforløbet og jobafklaringsforløbet, f.eks. behandling. Mødetid, timeantal, periode m.m. fastsættes individuelt. Der kan tages vidtgående skånehensyn. 3

4 4

5 Henvisning Ved henvisningen skal RCA have adgang til følgende dokumenter: Rehabiliteringsplanens forberedende del inkl. lægeattest Rehabiliteringsteamets indstilling Rehabiliteringsplanens indsatsdel Relevante lægeakter Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg Hvis dokumenterne forefindes i Workbase, trækker RCA oplysningerne derfra. Hvis ikke, skal dokumenterne sendes til RCA i forbindelse med henvisningen. Henvisning til indsatser under ressourceforløb på RCA (indsats 1-9) sker via Workbase (tilbuds id ). Henvisning til indsatser under jobafklaringsforløb på RCA (indsats 1-9) sker via Workbase (tilbuds id ). Henvisning til 15 ugers udviklings- og afklaringsforløb på RCA, både som ressourceforløb og jobafklaringsforløb sker via Workbase (tilbuds id ). Opfølgning Der afholdes opstarts- og afslutningsmøder med rådgiver efter individuel vurdering. Lovgivningsmæssigt er der krav om opfølgning minimum 6 gange årligt. Der foretages opfølgning på ressourceforløb og jobafklaringsforløb på RCA efter individuel aftale mellem rådgiver og RCA. Både rådgiver og RCA kan tage initiativ til opfølgning, dog er rådgiver ansvarlig for overholdelse af den lovgivningsmæssige opfølgning. Der kan aftales fast periodisk opfølgning ved start af forløb eller rådgiver kan kontakte RCA, hvis der ønskes telefonisk eller skriftlig opfølgning eller afholdelse af møde. Der må forventes en administrationsperiode på 14 dage fra rådgivers henvendelse frem til fremsendelse af skriftlig opfølgning eller afholdelse af møde. RCA er ansvarlig for opfølgning/henvendelse til rådgiver, såfremt der sker væsentlige ændringer i det aftalte forløb. Pris Prisen afhænger af intensiteten i det aftalte forløb. I forbindelse med henvisning eller aftale om opstart og ved ændring af indsatser, fastsættes prisen til én af følgende takstgrupper: Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Takstgruppe 3 Takstgruppe 4 Kr. 800,-/uge Kr ,-/uge Kr ,-/uge Kr ,-/uge Prisen for mentorstøtte er kr. 400,- pr. ATA time. Pris for 15 ugers udviklings- og afklaringsforløb er kr ,- pr. uge. Der er mulighed for tilkøb af læge- eller psykologfaglig vurdering foretaget af Social Medicinsk Enhed (SME) under alle takstgrupper. Pris fastsættes af SME. 5

6 Ved deltagelse i 15 ugers udviklings- og afklaringsforløb er læge- og/eller psykologfaglig vurdering foretaget af SME inkluderet i prisen, hvis RCA vurderer, at der er behov for dette som led i forløbet. Kontakt Faglig koordinator Anja Kristensen, tlf: , mail: Teamleder Betina Trytek, tlf: , mail: 6

7 Beskrivelse af indsatserne 1. Mentorstøtte Mentorordningen indebærer, at borgeren får individuel støtte. Mentoren sætter ind med relevante tiltag, der matcher den enkelte borgers sociale, helbredsmæssige og faglige situation. Mentorens primære fokus er, at der sker en udvikling mod et nærmere fastsat mål. Formålet kan være: 1. At borgeren bliver klar til at komme i tilbud, uddannelse eller beskæftigelse 2. At borgeren fastholdes i iværksat tilbud, uddannelse eller beskæftigelse. Mentorens opgaver kan eksempelvis være: At være personlig vejleder og støtte At være en motiverende partner Hjælpe i kontakten med offentlige instanser kommune, læge, sygehus m.m. Støtte i forbindelse med opstart på uddannelse, arbejdsplads eller beskæftigelsesfremmende tilbud Støtte til at opnå struktur i hverdagen Støtte til at komme op om morgenen Støtte i forhold til bolig og økonomi Støtte til at opbygge og vedligeholde netværk Støtte til at igangsætte eller fastholde behandlingsforløb Bustræning mhp. fremmøde i tilbud, uddannelse eller arbejde Støtten kan gives på RCA, i eget hjem, i det offentlige rum, på tilbudssted, uddannelsesinstitution eller arbejdsplads. Når der er tale om mentor på uddannelsesinstitution eller arbejdsplads skal mentorens opgaver ligge ud over de opgaver, som man kan forvente, at et uddannelsessted eller en arbejdsgiver sædvanligvis varetager. Mentorstøtten kan ydes af både en socialfaglig eller en værkstedsfaglig medarbejder. Matchet aftales individuelt. Indsats i form af mentorstøtte kan gives både som forberedelse til at deltage i tilbud fx yderligere indsats på RCA og ved overgang/udslusning fra RCA (fase 1 og 3). Borgere som har brug for en særlig støtte i forbindelse med eller med henblik på deltagelse i tilbud og aktiviteter. At støtte, motivere og vejlede således, at borgeren får skabt den stabilitet i sit hverdagsliv, der er nødvendig for at kunne indgå i og fastholde uddannelse, arbejde eller tilbud. LAB 31 b, bevilling kan højst gives for 6 måneder ad gangen. Kr. 400,- pr. time (ATA) 7

8 2. Socialfaglig vejledning Indsatsen består af et individuelt samtaleforløb med socialfaglig konsulent på RCA. Der arbejdes ud fra en ressource- og udviklingsorienteret tilgang og tilbydes bl.a. andet motivationsarbejde, vejledning, coaching og karriereafklaring. Samtalernes overordnede formål er at motivere til udvikling, herunder til at indgå i relevante indsatser anbefalet af Rehabiliteringsteamet enten på RCA eller andet sted. Opgaverne aftales i forhold til den enkelte borger med udgangspunkt i borgerens indsatsplan. Eksempler på opgaver kan være: Personlig vejledning og støtte Motivationsarbejde Hjælpe i kontakten med andre offentlige instanser Støtte til at opnå struktur i hverdagen Støtte til at komme op om morgenen Støtte til mødestabilitet Støtte til at påbegynde og/eller fastholde behandlingsforløb eller andre indsatser under ressourceforløb og jobafklaringsforløb Vejledning og inspiration til fremtidig uddannelse eller arbejde Karrierevejledning, f.eks. Jobspor, Typeindikatortest, udarbejdelse af kompetencekort, undervisning i brug af Jobnet m.m. Indsatsen kan ydes gennem alle faser; som forberedelse til tilbud, sideløbende med en anden indsats på RCA og som led i overgang til andet tilbud (fase 1, som del af fase 2 og fase 3). Borgere som har brug for særlig socialfaglig støtte med henblik på at kunne indgå i relevante indsatser under ressourceforløb og jobafklaringsforløb. At borgeren påbegynder de indsatser, som er anbefalet fra Rehabiliteringsteamet og fastholdes i disse. At borgeren fastholdes i udvikling undervejs i ressourceforløb og jobafklaringsforløb. LAB Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 8

9 3. Værkstedsaktivitet Tilbuddet omfatter deltagelse i produktion i montageafdeling, håndværkerafdeling, kantine eller IT- & Medieafdeling. RCA producerer varer til et bredt udsnit af virksomheder på det ordinære arbejdsmarked. Det betyder, at der stilles krav til borgerens indsats, men kravene stilles altid under hensyn til de skånehensyn, den enkelte har. Tilbuddet er individuelt tilpasset den enkeltes ønsker, evner, helbred, arbejdstid og arbejdstempo. Indsatsen ydes som fase 2. Borgere med komplekse problemstillinger, der på nuværende tidspunkt ikke er klar til et uddannelses- eller virksomhedsrettet forløb på grund af vanskeligheder af social karakter. Der sættes i værkstedsaktiviteterne særligt fokus på at træne borgerens sociale færdigheder ved at indgå i sociale sammenhænge og forskellige samarbejdsformer. Borgere med komplekse problemstillinger, der på nuværende tidspunkt har behov for et tilbud, hvor de får indhold og struktur i hverdagen med et fællesskab blandt arbejdskolleger. Der sættes i værkstedsaktiviteterne særligt fokus på løsning af de praktiske arbejdsopgaver, som udføres som underleverandør til et bredt udsnit af dansk industri. Tilbuddet kan med fordel kombineres med behandlingsforløb, hvorigennem borgeren opnår stabilitet og udvikling, således at vedkommende bliver klar til en mere uddannelses- eller virksomhedsrettet indsats. At skabe indhold og struktur i borgerens tilværelse At opnå større evne til at kunne indgå i sociale relationer og dermed undgå isolation At øge borgerens livskvalitet i dagligdagen At styrke evnen til at samarbejde med andre i en arbejdsrelation At opnå øgede faglige og praktiske kvalifikationer At styrke borgerens selvtillid og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet At borgeren bliver mødestabil At borgeren lærer virksomhedskultur og sociale normer LAB Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 9

10 4. Uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats med socialfaglig vejledning Tilbuddet omfatter deltagelse i produktion i montageafdeling, håndværkerafdeling, kantine eller IT- & Medieafdeling samt vejledning og støtte fra socialfaglig kontaktperson. Gennem løsning af forskellige arbejdsopgaver i produktionen på et eller flere af værkstederne kan borgeren udvikle og afprøve sine faglige, praktiske og personlige kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet. Gennem løbende kontakt med socialfaglig konsulent tilbydes vejledning og karriereafklaring til fremtidig uddannelse eller arbejde. Værkstedsaktiviteterne tilrettelægges individuelt i forhold til borgerens indsatsplan og problematikker. Der kan tages de nødvendige skånehensyn. Indsatsen ydes som fase 2. Borgere der er klar til et uddannelses- eller virksomhedsrettet tilbud. Borgere der har brug for udvikling af uddannelses- eller arbejdsmarkedsparathed. At udvikle borgerens faglige og praktiske kompetencer gennem praktiske opgaver med henblik på, at borgeren kan påbegynde uddannelse eller opnå ordinær eller støttet beskæftigelse. Delmål: Udvikling af faglige og praktiske kompetencer At opnå et større kendskab til arbejdsmarkedet, arbejdspladskultur og arbejdsidentitet At styrke evnen til at samarbejde med andre i en arbejdsrelation At styrke borgerens selvtillid og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet At hjælpe borgeren til at foretage et kvalificeret job- eller uddannelsesvalg Motivationsarbejde Støtte til mødestabilitet Støtte til at påbegynde og/eller fastholde behandlingsforløb eller andre indsatser under ressourceforløb og jobafklaringsforløb Vejledning og inspiration til fremtidig uddannelse eller arbejde Karrierevejledning, f.eks. Jobspor, Typeindikatortest, udarbejdelse af kompetencekort, undervisning i brug af Jobnet m.m. LAB Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 10

11 5. Virksomhedspraktik Etablering og opfølgning på virksomhedspraktik på privat eller offentlig arbejdsplads. Den intensive jobkonsulentindsats ydes af socialfaglig eller værkstedsfaglig medarbejder. Matchet foretages individuelt. Der vil blive foretaget hyppige opfølgninger med både borger og på arbejdspladsen efter behov. Indsatsen ydes som fase 3 eller som en kombination under fase 2. Borgere der er klar til et virksomhedsrettet tilbud. At udvikle eller optræne borgerens faglige, praktiske og sociale kompetencer med henblik på uddannelse, ordinær eller støttet beskæftigelse. Delmål: At udvikle borgeren i forhold til job- og uddannelsesønsker og muligheder indenfor branchen At opbygge en arbejdsidentitet i mødet med arbejdspladsens krav, muligheder og forventninger At borgeren opnår øgede faglige kvalifikationer At styrke borgerens fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet At arbejde med fysiske eller psykiske problemstillinger i forhold til arbejdsmarkedets krav LAB 42 Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 11

12 6. Forberedende Voksen Undervisning (FVU) Den forberedende voksenundervisning (FVU) går ud på at forbedre og supplere deltagernes grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber. Inden opstart bliver alle deltagere testet i dansk og matematik for at vurdere det faglige niveau, hvis en sådan test ikke tidligere er foretaget. FVU består af to fag: Dansk og matematik. Der vil blive undervist i eksempelvis at læse fra aviser og blade, skrive e- mails og bruge matematikken i hverdagen. Undervisningen foregår på små hold og henter emner fra dagligdagen. Indsatsen ydes som fase 2 og i kombination under fase 3. Borgere, der har behov for at blive bedre til at læse, skrive og regne. At forbedre og supplere borgerens grundlæggende færdigheder i dansk og matematik med henblik på videre uddannelse og job At styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet. Lov om forberedende voksenundervisningen / LAB Dansk: 3 timer om ugen Matematik: 3 timer om ugen Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 12

13 7. Ordblindeundervisning (OBU) Ordblindeundervisningen er særligt tilrettelagt for at afhjælpe eller begrænse deltagernes læse- og skrivevanskeligheder. I undervisningen udvikler deltageren sine funktionelle læse-, skrive- og stavefærdigheder og lærer at benytte kompenserende strategier og metoder såsom it-hjælpemidler. Undervisningen foregår typisk på meget små hold og bliver tilrettelagt ud fra den enkeltes behov. Forud for undervisningen foretages en test med henblik på at vurdere, om ordblindeundervisning er det rette tilbud, hvis en sådan test ikke tidligere er foretaget. Indsatsen ydes som fase 2 og i kombination under fase 3. Borgere med behov for ordblindeundervisning. At udvikle funktionelle læse-, skrive- og stavefærdigheder samt hjælpemidler med henblik på at videre uddannelse eller job At styrke borgerens forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne / LAB timer om ugen Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 13

14 8. Fysioterapeutisk indsats Fysioterapien på RCA tilbyder forskellige indsatser, som kan indgå i ressourceforløb enten alene eller i kombination med andre indsatser på RCA. Der arbejdes ud fra en bio-/psyko-/social-forståelsesramme. Formålet med indsatserne kan både være at afhjælpe fysiske og psykiske vanskeligheder under inddragelse af borgerens personlige, sociale og omgivelsesmæssige forhold. Indsatserne kan også målrettes bestemte lidelser, f.eks. funktionelle lidelser, problemer i bevægeapparat, KOL, stress, smertetilstande, angst og andre psykiske lidelser. Superviseret fysisk træning Superviseret gradueret optræning* Træning i kropsbevidsthed Mindfulness Afprøvning og indlæring af afspændingsmetoder Sygdomsindsigt og mestring af egen sygdom Smerteforståelse og håndtering af smerter Livsstilsændringer (kost, rygning, alkohol, motion m.v.) Ergonomi og vurdering af behov for hjælpemidler * gradueret optræning er en metode specielt anvendt i forbindelse med langvarige smerteproblematikker og funktionelle lidelser Indsatsen kan ydes i fase 1, i kombination under fase 2 samt i kombination under fase 3. Borgere som kan profitere af fysioterapeutisk indsats i forbindelse med eller med henblik på deltagelse i tilbud. Borgere, hvor en fysioterapeutisk intervention, vurderes at ville skabe udviklingsmulighed frem mod stabil tilknytning til uddannelsesinstitution eller arbejdsmarked. At forbedre borgerens funktionsniveau mest muligt. At forbedre borgerens psykiske trivsel og mentale overskud At styrke evnen til at blive bevidst om og reagere hensigtsmæssigt på kroppens signaler At borgeren bliver i stand til at håndtere udfordringer med henblik på at forkorte vejen tilbage til uddannelse eller arbejde Støtte til deltagelse i fysisk aktivitet eller sundhedsfremmende tiltag udenfor RCA LAB Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 14

15 9. Beskæftigelsesrettede støttende samtaler med psykolog Indsatsen består af individuelt samtaleforløb med RCAs egen psykolog. Samtalernes overordnede formål er at støtte borgeren i at indgå i relevante indsatser på RCA eller i forbindelse med overgang fra RCA til andet tilbud, uddannelse eller arbejde. Fokus for samtalerne er personens tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet. Der arbejdes med personens aktuelle problemstillinger i relation til at håndtere uddannelses- og arbejdsmæssige krav, ligesom samtalerne vil inkludere psykoedukation for at øge borgerens selvindsigt og forståelse af egen situation og handlemuligheder. Der tilbydes motiverende og coachende samtaler. Regelret psykologbehandling tilbydes ikke af RCAs egen psykolog, men skal finde sted ved privatpraktiserende psykolog, i psykiatrien m.v. Hvis der gennem de støttende samtaler med psykolog fra RCA, konstateres behov for dette, kontaktes koordinerende sagsbehandler. Indsatsen kan ydes gennem alle faser; som forberedelse til tilbud, sideløbende med en anden indsats på RCA og som led i overgang til andet tilbud (som en del af fase 1, som del af fase 2 og fase 3). Borgere som i et udviklingsperspektiv kan profitere af støttende samtaler med psykolog i forbindelse med eller med henblik på deltagelse i tilbud, uddannelse eller arbejde. At forebygge stress At forbedre borgerens funktionsniveau At forbedre borgerens psykiske trivsel At styrke evnen til at blive bevidst om og reagere på kroppens signaler At opnå bedre selvindsigt At opnå øget overskud til at håndtere udfordringer med henblik på at forkorte vejen tilbage til uddannelse eller arbejde LAB Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 15

16 Eksempel på indsats til borger med angstproblematik Som tidligere nævnt kan indsatserne tilrettelægges og kombineres individuelt ud fra borgerens behov. For en borger, som på grund af angst, har vanskeligheder med at indgå i sociale, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige sammenhænge kunne indsatsen sammensættes således: Formål Formålet med indsatsen er, at borgeren får værktøjer til at kunne håndtere angst, således at borgeren kan påbegynde uddannelse eller arbejde. Der er aftalt følgende delmål for indsatsen: Ændre uhensigtsmæssig adfærd Lære nye måder at håndtere sig selv og sine behov på Opnå bedre selvværd og øget selvindsigt Skabe struktur i borgerens tilværelse Øge borgerens livskvalitet i hverdagen Udvikling af uddannelses- og arbejdsmarkedsparathed Indsatser For at motivere borgeren til fremmøde på RCA og bustræne med henblik på at kunne dette, starter indsatsen med mentorstøtte fra RCA, som i starten primært foregår i borgeren hjem og det offentlige rum. Her arbejdes med delmålene at ændre uhensigtsmæssig adfærd og skabe struktur i borgerens tilværelse. (fase 1) Når borgeren er blevet klar til at fremmøde på RCA, opstartes i fysioterapeutisk indsats. Gennem træning, mindfulness og afspændingsterapi arbejdes der med delmålene at lære nye måder at håndtere sig selv og sine behov på og opnå bedre selvværd og øget selvindsigt. Sideløbende med den fysioterapeutiske indsats deltager borgeren i socialfaglig vejledning, hvor der arbejdes videre med arbejdspunkterne fra mentorstøtten. Mentorstøtten er stoppet, idet borgeren nu formår af fremmøde på RCA. Der arbejdes desuden med psykoedukation og at opnå værktøjer til håndtering af angst (fase 2). På længere sigt opstart i uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats med socialfaglig vejledning (fase 2) og efterfølgende virksomhedspraktik (fase 3) med henblik på udvikling af uddannelses- og arbejdsmarkedsparathed. Fase 2 Fase 1 1. Mentorstøtte 8. Fysioterapeutisk indsats 2. Socialfaglig vejledning 4. Uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats med socialfaglig vejledning Fase 3 5. Virksomhedspraktik 16

17 ugers udviklings- og afklaringsforløb Borgeren er tilknyttet en socialfaglig kontaktperson. Kontaktpersonen afholder vejlednings- og udviklingssamtaler med borgeren og har ansvaret for den overordnede koordinering af forløbet. Den socialfaglige kontaktperson er ligeledes ansvarlig for at dokumentere forløbet og for løbende og relevant kontakt til jobcenterrådgiver. Borgeren tilknyttes ligeledes en værkstedsfaglig kontaktperson. Denne har til opgave at lede og fordele arbejdet på det konkrete værksted og agerer således arbejdsgiver. Værkstedskontaktpersonen afholder desuden vejlednings- og opsamlingssamtaler med borgeren og den socialfaglige kontaktperson. Borgeren indgår i den daglige produktion i en eller flere af RCAs afdelinger: Montageafdeling, håndværkerafdeling, kantine eller IT- & Medieafdeling. Indenfor den aftalte mødetid vil borgeren deltage i den daglige produktion, i ugentlige personalemøder i afdelingen (samlinger) og i fælles pauser. Der vil således ske erfaringsopbygning både ift. den konkrete deltagelse i en produktion samt i samvær og samarbejde med kollegaer på arbejdspladsen. Arbejdet på værkstedet tilrettelægges individuelt i forhold til borgerens indsatsplan og problematikker. Der kan tages de nødvendige skånehensyn. Under forløbene vil det være muligt at oprette eksterne virksomhedspraktikker for de borgere, hvor dette vurderes relevant. Initiativ hertil kan både tages af jobcenterrådgiver og/eller af RCA medarbejdere, men vil ske efter fælles aftale mellem borger, rådgiver og RCA. Alle borgere modtager ergonomisk vejledning under deres deltagelse på værkstederne. Vejledningen foretages af uddannede fysioterapeuter. Fysioterapeutisk træning herunder træning i varmtvandsbassin - tilbydes til de borgere, for hvem dette vurderes relevant af RCAs fysioterapeuter. Ligeledes er det muligt at tilbyde den enkelte borger støttende samtaler ved RCAs psykolog. Samtalerne er arbejdsmarkedsrettede støttende samtaler, som har til formål at støtte op omkring de udviklingsprocesser borgeren er i gang med under forløbet. Social Medicinsk Enhed: SME psykologiske udredninger kan foretages på vurdering af RCA konsulenterne. Ligeledes kan en given sag forelægges SME læge med henblik på fokuseret samtale omkring konkrete helbredsmæssige spørgsmål. For begge kontaktformer gælder det at SME læge eller psykolog skriver et notat, som vedlægges den afsluttende rapport (kaldet Sammenfatning ). Borgere som af helbredsmæssige (fysiske og/eller psykiske) eller sociale årsager befinder sig uden for arbejdsmarkedet og for hvem der vurderes et behov for en udviklende og afklarende indsats. Det overordnede formål med forløbene er udvikling og afklaring af borgerens funktionsevne frem mod en hel eller delvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Forløbene afsluttes alle med en skriftlig rapport over forløbets indhold og resultat herunder vurderinger af ressourcer og udviklingsmuligheder i forhold til arbejdsmarkedet for den enkelte borger. Delmål: Udvikling af faglige og praktiske kompetencer At opnå et større kendskab til arbejdsmarkedet, arbejdspladskultur og arbejdsidentitet At styrke evnen til at samarbejde med andre i en arbejdsrelation At styrke borgerens selvtillid og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet At hjælpe borgeren til at foretage et kvalificeret job- eller uddannelsesvalg 17

18 Motivationsarbejde Støtte til mødestabilitet Støtte til at påbegynde og/eller fastholde behandlingsforløb eller andre indsatser under ressourceforløb og jobafklaringsforløb LAB Forløbene fastsættes som udgangspunkt til 15 uger, men kan forlænges eller forkortes efter individuel aftale både ved henvisning eller under forløbet. Perioden skal fremgå af indsatsdelen. Kr ,- pr. uge 18

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 6 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 6 Pris... 6 Kontakt... 7 Beskrivelse af

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT

UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT Virksomhedsrettet tilbud/praktik Borgere med midlertidige eller varige begrænsninger. Afklaring af ressourcer og barrierer i forhold til Udvikling og vedligeholdelse af

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger.

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger. LivaRehab tilbyder Vejledning og opkvalificering - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 32 Ressourceforløb - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 68a Mentorordning - jf. Lov om aktivbeskæftigelsesindsats

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Netværksmøde om implementering af føp/fleksreformen 13.dec. 2012 Beskæftigelsesregion Syddanmark Program for workshops 13.00-13.30: Drøftelse af opgaver og opmærksomhedspunkter

Læs mere

Sygedagpengereformen

Sygedagpengereformen På Preben Thomsen 4199 8456 Sygedagpengereformen 2014-2015 Beskæftigelsesudvalget d. 24.03.15 Anni Martens Hovedpunkter Ændring af varighedsbegrænsningen Indførelse af jobafklaringsforløb Fast Track Mestringskursus

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

som vurderes gennem motion og fysisk træning at kunne opnå bedre forudsætninger for at vende tilbage til arbejdsmarkedet

som vurderes gennem motion og fysisk træning at kunne opnå bedre forudsætninger for at vende tilbage til arbejdsmarkedet Bilag 2 Tilbudsbeskrivelser fra Jobcenter Viborgs tilbudsvifte. 4 nye tilbud hos Sports Club / Dit Studie ApS Tilbud nr. 1 Sports Club Basis, motion, motivation, fysisk træning - større fysisk og psykisk

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Oversigt over grupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Gr.1: Borgere med beskæftigelsesperspektiv og primært behov for virksomhedsrettet 44 borgere (pr. 18. oktober 2016)

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Information for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter

Information for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter Information for sygemeldte Rettigheder, muligheder og pligter Retten til sygedagpenge: Hvorfor blander vi os i borgernes sygdom? Kommunen har pligt til i henhold til Lov om sygedagpenge, at: yde økonomisk

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

april 7 Unge forløbet CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse

april 7 Unge forløbet CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse april 7 Unge forløbet 2015 CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse Målgruppe: Unge aktivitetsparate under 30 år 2.13 Formålet med forløbet er: Det, der arbejdes med i ungeforløbet, har overskriften Hjælp

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Bevilling af ressourceforløb

Bevilling af ressourceforløb Bevilling af ressourceforløb Køn Alder Oprindelsesland Bevilling fra Bevilling til Varighed, år Mand 55 Afghanistan 28-04-206 3-05-207,09 Kvinde 37 Tyrkiet 9--205 9--207 2,00 Kvinde 45 Libanon 29-02-206

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

overgang til jobafklaringsforløb

overgang til jobafklaringsforløb overgang til jobafklaringsforløb Hvad er et jobafklaringsforløb? Før mødet med rehabiliteringsteamet Formålet med et jobafklaringsforløb er, at du får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager

Læs mere

overgang til jobafklaringsforløb

overgang til jobafklaringsforløb overgang til jobafklaringsforløb Hvad er et jobafklaringsforløb? Formålet med et jobafklaringsforløb er, at du får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager til at bringe dig i arbejde eller

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Oplæg ved Afdelingschef Dorte Jarratt fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk Handicaprådsmøde den 8. februar 2017 Baggrund

Læs mere

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet Haderslev Velkommen til mødet med Rehabiliteringsteamet HVAD SKER DER FØR, UNDER OG EFTER MØDET REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN Når det, vi gør i jobcentret, ikke får dig

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Informationsmøde for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter

Informationsmøde for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter for sygemeldte Rettigheder, muligheder og pligter Retten til sygedagpenge: Hvorfor blander kommunen sig i borgernes sygdom. Kommunen har pligt til i henhold til Lov om sygedagpenge, at: yde økonomisk kompensation

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

RESSOURCE FORLØB. hvad er det, og hvad kan det betyde for mig.

RESSOURCE FORLØB. hvad er det, og hvad kan det betyde for mig. RESSOURCE FORLØB hvad er det, og hvad kan det betyde for mig www.jobcenter.randers.dk Når Rehabiliteringsteamet indstiller til, at du får et ressourceforløb, starter det med, at du får tilknyttet en koordinerende

Læs mere

Ressourceforløb. Social- og Sundhedsudvalget, 29. november

Ressourceforløb. Social- og Sundhedsudvalget, 29. november Ressourceforløb Social- og Sundhedsudvalget, 29. november 2016 www.ballerup.dk Hvorfor en sag om ressourceforløb og netop nu? Vi ønsker fornyet og forstærket politisk signal på tværs af udvalg om den tværsektorielle

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Eksempler på indsatser, der er målrettet borgere med psykiske udfordringer

Eksempler på indsatser, der er målrettet borgere med psykiske udfordringer Eksempler på indsatser, der er målrettet borgere med psykiske udfordringer 1. Korte afklarende psykologforløb med fokus på arbejdsmarkedet. 2. Kognitive forløb for personer med angst/depression Forløb

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Omkring

Læs mere

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune 09.05.14 Indsatsgrupper i ressourceforløb Lejre Kommune 1. Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Antal borgere i 2014: Ca. 3 2. Unge med udviklingsforstyrrelser Antal borgere

Læs mere

VIRKSOMHEDSRETTET FOKUS

VIRKSOMHEDSRETTET FOKUS VIRKSOMHEDSRETTET FOKUS Plan & Handling er en leverandør med mange års erfaring inden for beskæftigelsesområdet. Vi har siden 1994 tilrettelagt erhvervsrettede tilbud af forskellig art, hvor udgangspunktet

Læs mere

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 GRAFISK PENSION Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 Nye ydelser fra 2017 Sundhedstest og anbefaling (screeningsværktøj) Rådgivning ved sygefravær Guide i sundhedssystemet Indsats mod længerevarende

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid?

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Gladiatorerne Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Mål Vi har uofficielt afprøvet en selvlavet metode på 4 Gladiatorer, hvor

Læs mere

Ressourceforløb i Jobcenter Aarhus

Ressourceforløb i Jobcenter Aarhus Ressourceforløb i Jobcenter Aarhus Oplæg v. Marianne Eriksen Søren 28 år Flere år på kontanthjælp Arbejdsmarkedscenter peger på førtidspension Bostøtte via VH (ADHD) hver 14 dag. Tidligere hjemløseproblematik

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Ressourceforløb 40 år +

Ressourceforløb 40 år + Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

april 7 Tillægsmoduler CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse

april 7 Tillægsmoduler CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse april 7 Tillægsmoduler 2015 CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse Indhold Tillægsmodul: Fysisk træning... 2 Tillægsmodul: Træning i varmtvandsbassin... 4 Tillægsmodul: Kostvejledning... 5 Tillægsmodul:

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

KropDanmark. Samarbejdsaftale Aktiv Sygemeldt. Aktiv Sygemeldt Processen. Indholdsfortegnelse

KropDanmark. Samarbejdsaftale Aktiv Sygemeldt. Aktiv Sygemeldt Processen. Indholdsfortegnelse KropDanmark Samarbejdsaftale Aktiv Sygemeldt Aktiv Sygemeldt Processen Indholdsfortegnelse 1 FORLØBET AF EN SAG HOS KROPDANMARK...2 2 RETNINGSLINIER FOR SAMARBEJDET...4 3 AFSLUTNING AF BORGERE...5 4 TILLÆGSPRODUKT:

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Mønsterbrud BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN 10-23 ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Kontakt Ring/sms 31223241 / martin@knudsenoghartmann.dk

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ressourceudviklende indsatser der gør den koordinerende sagsbehandler i stand til at give en effektiv hjælpende hånd til borgere i ressourceforløb

Læs mere

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service RCT NOTATARK Hjørring, april 2015 Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Tilbud til de uddannelsesparate

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

beskæftigelses-, sundheds- og uddannelsesrettede indsatser

beskæftigelses-, sundheds- og uddannelsesrettede indsatser Ressourceforløb Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse

Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse Indholdsfortegnelse Hvad tilbyder vi?... Hvem?... Projektets formål og indhold... Aktiviteter... Visitation... Varighed... Værksteder, uddannelser

Læs mere

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track Signe Schertiger STAR Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice

Læs mere

Indsatskatalog, bostøtte

Indsatskatalog, bostøtte Administration Målgruppe Ydelsen tildeles borgere, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for hjælp og støtte. Det er kendetegnende

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi.

Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi. Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi. Nedenstående er en oversigt over de aftalte tilbud, som Jobcenter Varde tilbyder i internt regi og som ligger på kompetencecentret. Tilbuddene er inddelt med afsæt

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd Indledning For at højne trivslen på de sociale centre i Region Syddanmark tilbydes hjælp fra en målrettet konsulentfunktion, som hedder Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd. Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd sigter

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere