RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner"

Transkript

1 RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner

2 Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af indsatserne Mentorstøtte Socialfaglig vejledning Værkstedsaktivitet Uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats med socialfaglig vejledning Virksomhedspraktik Forberedende Voksen Undervisning (FVU) Ordblindeundervisning (OBU) Fysioterapeutisk indsats Beskæftigelsesrettede støttende samtaler med psykolog Eksempel på indsats til borger med angstproblematik ugers udviklings- og afklaringsforløb

3 Indsatser på RCA Til borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb tilbyder RCA forskellige ressourceudviklende indsatser. Indsatserne har forskellige formål og kan bruges i forskellige faser af ressourceforløbet og jobafklaringsforløbet: 1. Indsatser, som skal forberede borgeren til deltagelse i uddannelses- eller beskæftigelsesrettet tilbud enten på RCA eller andet sted 2. Uddannelses- eller beskæftigelsesrettet tilbud på RCA 3. Indsatser, som skal støtte borgeren ved overgange / udslusning fra RCA. Fælles for alle indsatserne er, at der arbejdes med borgerens overordnede beskæftigelses- eller uddannelsesmål. For borgere i ressourceforløb, der er under 30 år og uden en erhvervskompetencegivende uddannelse vil fokus altid være uddannelse, mens der for andre borgere i ressourceforløb vil kunne være fokus både på uddannelse og arbejde. For borgere i jobafklaringsforløb vil fokus være hurtigst muligt at bringe personen tilbage til arbejdsmarkedet og et liv, hvor personen kan forsøge sig selv og sin familie. Målet kan således både være uddannelse og arbejde for denne gruppe. Indsatserne nr. 1-9 kan kombineres ud fra borgerens behov. Der er tale om fleksible indsatser med individuel varighed, som under hele forløbet kan ændres og sammensættes på forskellig vis. Derudover tilbydes 15 ugers udviklings- og afklaringsforløb (indsats nr. 10) til borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Alle indsatserne kan tilbydes parallelt med andre indsatser i ressourceforløbet og jobafklaringsforløbet, f.eks. behandling. Mødetid, timeantal, periode m.m. fastsættes individuelt. Der kan tages vidtgående skånehensyn. 3

4 4

5 Henvisning Ved henvisningen skal RCA have adgang til følgende dokumenter: Rehabiliteringsplanens forberedende del inkl. lægeattest Rehabiliteringsteamets indstilling Rehabiliteringsplanens indsatsdel Relevante lægeakter Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg Hvis dokumenterne forefindes i Workbase, trækker RCA oplysningerne derfra. Hvis ikke, skal dokumenterne sendes til RCA i forbindelse med henvisningen. Henvisning til indsatser under ressourceforløb på RCA (indsats 1-9) sker via Workbase (tilbuds id ). Henvisning til indsatser under jobafklaringsforløb på RCA (indsats 1-9) sker via Workbase (tilbuds id ). Henvisning til 15 ugers udviklings- og afklaringsforløb på RCA, både som ressourceforløb og jobafklaringsforløb sker via Workbase (tilbuds id ). Opfølgning Der afholdes opstarts- og afslutningsmøder med rådgiver efter individuel vurdering. Lovgivningsmæssigt er der krav om opfølgning minimum 6 gange årligt. Der foretages opfølgning på ressourceforløb og jobafklaringsforløb på RCA efter individuel aftale mellem rådgiver og RCA. Både rådgiver og RCA kan tage initiativ til opfølgning, dog er rådgiver ansvarlig for overholdelse af den lovgivningsmæssige opfølgning. Der kan aftales fast periodisk opfølgning ved start af forløb eller rådgiver kan kontakte RCA, hvis der ønskes telefonisk eller skriftlig opfølgning eller afholdelse af møde. Der må forventes en administrationsperiode på 14 dage fra rådgivers henvendelse frem til fremsendelse af skriftlig opfølgning eller afholdelse af møde. RCA er ansvarlig for opfølgning/henvendelse til rådgiver, såfremt der sker væsentlige ændringer i det aftalte forløb. Pris Prisen afhænger af intensiteten i det aftalte forløb. I forbindelse med henvisning eller aftale om opstart og ved ændring af indsatser, fastsættes prisen til én af følgende takstgrupper: Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Takstgruppe 3 Takstgruppe 4 Kr. 800,-/uge Kr ,-/uge Kr ,-/uge Kr ,-/uge Prisen for mentorstøtte er kr. 400,- pr. ATA time. Pris for 15 ugers udviklings- og afklaringsforløb er kr ,- pr. uge. Der er mulighed for tilkøb af læge- eller psykologfaglig vurdering foretaget af Social Medicinsk Enhed (SME) under alle takstgrupper. Pris fastsættes af SME. 5

6 Ved deltagelse i 15 ugers udviklings- og afklaringsforløb er læge- og/eller psykologfaglig vurdering foretaget af SME inkluderet i prisen, hvis RCA vurderer, at der er behov for dette som led i forløbet. Kontakt Faglig koordinator Anja Kristensen, tlf: , mail: Teamleder Betina Trytek, tlf: , mail: 6

7 Beskrivelse af indsatserne 1. Mentorstøtte Mentorordningen indebærer, at borgeren får individuel støtte. Mentoren sætter ind med relevante tiltag, der matcher den enkelte borgers sociale, helbredsmæssige og faglige situation. Mentorens primære fokus er, at der sker en udvikling mod et nærmere fastsat mål. Formålet kan være: 1. At borgeren bliver klar til at komme i tilbud, uddannelse eller beskæftigelse 2. At borgeren fastholdes i iværksat tilbud, uddannelse eller beskæftigelse. Mentorens opgaver kan eksempelvis være: At være personlig vejleder og støtte At være en motiverende partner Hjælpe i kontakten med offentlige instanser kommune, læge, sygehus m.m. Støtte i forbindelse med opstart på uddannelse, arbejdsplads eller beskæftigelsesfremmende tilbud Støtte til at opnå struktur i hverdagen Støtte til at komme op om morgenen Støtte i forhold til bolig og økonomi Støtte til at opbygge og vedligeholde netværk Støtte til at igangsætte eller fastholde behandlingsforløb Bustræning mhp. fremmøde i tilbud, uddannelse eller arbejde Støtten kan gives på RCA, i eget hjem, i det offentlige rum, på tilbudssted, uddannelsesinstitution eller arbejdsplads. Når der er tale om mentor på uddannelsesinstitution eller arbejdsplads skal mentorens opgaver ligge ud over de opgaver, som man kan forvente, at et uddannelsessted eller en arbejdsgiver sædvanligvis varetager. Mentorstøtten kan ydes af både en socialfaglig eller en værkstedsfaglig medarbejder. Matchet aftales individuelt. Indsats i form af mentorstøtte kan gives både som forberedelse til at deltage i tilbud fx yderligere indsats på RCA og ved overgang/udslusning fra RCA (fase 1 og 3). Borgere som har brug for en særlig støtte i forbindelse med eller med henblik på deltagelse i tilbud og aktiviteter. At støtte, motivere og vejlede således, at borgeren får skabt den stabilitet i sit hverdagsliv, der er nødvendig for at kunne indgå i og fastholde uddannelse, arbejde eller tilbud. LAB 31 b, bevilling kan højst gives for 6 måneder ad gangen. Kr. 400,- pr. time (ATA) 7

8 2. Socialfaglig vejledning Indsatsen består af et individuelt samtaleforløb med socialfaglig konsulent på RCA. Der arbejdes ud fra en ressource- og udviklingsorienteret tilgang og tilbydes bl.a. andet motivationsarbejde, vejledning, coaching og karriereafklaring. Samtalernes overordnede formål er at motivere til udvikling, herunder til at indgå i relevante indsatser anbefalet af Rehabiliteringsteamet enten på RCA eller andet sted. Opgaverne aftales i forhold til den enkelte borger med udgangspunkt i borgerens indsatsplan. Eksempler på opgaver kan være: Personlig vejledning og støtte Motivationsarbejde Hjælpe i kontakten med andre offentlige instanser Støtte til at opnå struktur i hverdagen Støtte til at komme op om morgenen Støtte til mødestabilitet Støtte til at påbegynde og/eller fastholde behandlingsforløb eller andre indsatser under ressourceforløb og jobafklaringsforløb Vejledning og inspiration til fremtidig uddannelse eller arbejde Karrierevejledning, f.eks. Jobspor, Typeindikatortest, udarbejdelse af kompetencekort, undervisning i brug af Jobnet m.m. Indsatsen kan ydes gennem alle faser; som forberedelse til tilbud, sideløbende med en anden indsats på RCA og som led i overgang til andet tilbud (fase 1, som del af fase 2 og fase 3). Borgere som har brug for særlig socialfaglig støtte med henblik på at kunne indgå i relevante indsatser under ressourceforløb og jobafklaringsforløb. At borgeren påbegynder de indsatser, som er anbefalet fra Rehabiliteringsteamet og fastholdes i disse. At borgeren fastholdes i udvikling undervejs i ressourceforløb og jobafklaringsforløb. LAB Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 8

9 3. Værkstedsaktivitet Tilbuddet omfatter deltagelse i produktion i montageafdeling, håndværkerafdeling, kantine eller IT- & Medieafdeling. RCA producerer varer til et bredt udsnit af virksomheder på det ordinære arbejdsmarked. Det betyder, at der stilles krav til borgerens indsats, men kravene stilles altid under hensyn til de skånehensyn, den enkelte har. Tilbuddet er individuelt tilpasset den enkeltes ønsker, evner, helbred, arbejdstid og arbejdstempo. Indsatsen ydes som fase 2. Borgere med komplekse problemstillinger, der på nuværende tidspunkt ikke er klar til et uddannelses- eller virksomhedsrettet forløb på grund af vanskeligheder af social karakter. Der sættes i værkstedsaktiviteterne særligt fokus på at træne borgerens sociale færdigheder ved at indgå i sociale sammenhænge og forskellige samarbejdsformer. Borgere med komplekse problemstillinger, der på nuværende tidspunkt har behov for et tilbud, hvor de får indhold og struktur i hverdagen med et fællesskab blandt arbejdskolleger. Der sættes i værkstedsaktiviteterne særligt fokus på løsning af de praktiske arbejdsopgaver, som udføres som underleverandør til et bredt udsnit af dansk industri. Tilbuddet kan med fordel kombineres med behandlingsforløb, hvorigennem borgeren opnår stabilitet og udvikling, således at vedkommende bliver klar til en mere uddannelses- eller virksomhedsrettet indsats. At skabe indhold og struktur i borgerens tilværelse At opnå større evne til at kunne indgå i sociale relationer og dermed undgå isolation At øge borgerens livskvalitet i dagligdagen At styrke evnen til at samarbejde med andre i en arbejdsrelation At opnå øgede faglige og praktiske kvalifikationer At styrke borgerens selvtillid og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet At borgeren bliver mødestabil At borgeren lærer virksomhedskultur og sociale normer LAB Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 9

10 4. Uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats med socialfaglig vejledning Tilbuddet omfatter deltagelse i produktion i montageafdeling, håndværkerafdeling, kantine eller IT- & Medieafdeling samt vejledning og støtte fra socialfaglig kontaktperson. Gennem løsning af forskellige arbejdsopgaver i produktionen på et eller flere af værkstederne kan borgeren udvikle og afprøve sine faglige, praktiske og personlige kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet. Gennem løbende kontakt med socialfaglig konsulent tilbydes vejledning og karriereafklaring til fremtidig uddannelse eller arbejde. Værkstedsaktiviteterne tilrettelægges individuelt i forhold til borgerens indsatsplan og problematikker. Der kan tages de nødvendige skånehensyn. Indsatsen ydes som fase 2. Borgere der er klar til et uddannelses- eller virksomhedsrettet tilbud. Borgere der har brug for udvikling af uddannelses- eller arbejdsmarkedsparathed. At udvikle borgerens faglige og praktiske kompetencer gennem praktiske opgaver med henblik på, at borgeren kan påbegynde uddannelse eller opnå ordinær eller støttet beskæftigelse. Delmål: Udvikling af faglige og praktiske kompetencer At opnå et større kendskab til arbejdsmarkedet, arbejdspladskultur og arbejdsidentitet At styrke evnen til at samarbejde med andre i en arbejdsrelation At styrke borgerens selvtillid og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet At hjælpe borgeren til at foretage et kvalificeret job- eller uddannelsesvalg Motivationsarbejde Støtte til mødestabilitet Støtte til at påbegynde og/eller fastholde behandlingsforløb eller andre indsatser under ressourceforløb og jobafklaringsforløb Vejledning og inspiration til fremtidig uddannelse eller arbejde Karrierevejledning, f.eks. Jobspor, Typeindikatortest, udarbejdelse af kompetencekort, undervisning i brug af Jobnet m.m. LAB Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 10

11 5. Virksomhedspraktik Etablering og opfølgning på virksomhedspraktik på privat eller offentlig arbejdsplads. Den intensive jobkonsulentindsats ydes af socialfaglig eller værkstedsfaglig medarbejder. Matchet foretages individuelt. Der vil blive foretaget hyppige opfølgninger med både borger og på arbejdspladsen efter behov. Indsatsen ydes som fase 3 eller som en kombination under fase 2. Borgere der er klar til et virksomhedsrettet tilbud. At udvikle eller optræne borgerens faglige, praktiske og sociale kompetencer med henblik på uddannelse, ordinær eller støttet beskæftigelse. Delmål: At udvikle borgeren i forhold til job- og uddannelsesønsker og muligheder indenfor branchen At opbygge en arbejdsidentitet i mødet med arbejdspladsens krav, muligheder og forventninger At borgeren opnår øgede faglige kvalifikationer At styrke borgerens fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet At arbejde med fysiske eller psykiske problemstillinger i forhold til arbejdsmarkedets krav LAB 42 Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 11

12 6. Forberedende Voksen Undervisning (FVU) Den forberedende voksenundervisning (FVU) går ud på at forbedre og supplere deltagernes grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber. Inden opstart bliver alle deltagere testet i dansk og matematik for at vurdere det faglige niveau, hvis en sådan test ikke tidligere er foretaget. FVU består af to fag: Dansk og matematik. Der vil blive undervist i eksempelvis at læse fra aviser og blade, skrive e- mails og bruge matematikken i hverdagen. Undervisningen foregår på små hold og henter emner fra dagligdagen. Indsatsen ydes som fase 2 og i kombination under fase 3. Borgere, der har behov for at blive bedre til at læse, skrive og regne. At forbedre og supplere borgerens grundlæggende færdigheder i dansk og matematik med henblik på videre uddannelse og job At styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet. Lov om forberedende voksenundervisningen / LAB Dansk: 3 timer om ugen Matematik: 3 timer om ugen Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 12

13 7. Ordblindeundervisning (OBU) Ordblindeundervisningen er særligt tilrettelagt for at afhjælpe eller begrænse deltagernes læse- og skrivevanskeligheder. I undervisningen udvikler deltageren sine funktionelle læse-, skrive- og stavefærdigheder og lærer at benytte kompenserende strategier og metoder såsom it-hjælpemidler. Undervisningen foregår typisk på meget små hold og bliver tilrettelagt ud fra den enkeltes behov. Forud for undervisningen foretages en test med henblik på at vurdere, om ordblindeundervisning er det rette tilbud, hvis en sådan test ikke tidligere er foretaget. Indsatsen ydes som fase 2 og i kombination under fase 3. Borgere med behov for ordblindeundervisning. At udvikle funktionelle læse-, skrive- og stavefærdigheder samt hjælpemidler med henblik på at videre uddannelse eller job At styrke borgerens forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne / LAB timer om ugen Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 13

14 8. Fysioterapeutisk indsats Fysioterapien på RCA tilbyder forskellige indsatser, som kan indgå i ressourceforløb enten alene eller i kombination med andre indsatser på RCA. Der arbejdes ud fra en bio-/psyko-/social-forståelsesramme. Formålet med indsatserne kan både være at afhjælpe fysiske og psykiske vanskeligheder under inddragelse af borgerens personlige, sociale og omgivelsesmæssige forhold. Indsatserne kan også målrettes bestemte lidelser, f.eks. funktionelle lidelser, problemer i bevægeapparat, KOL, stress, smertetilstande, angst og andre psykiske lidelser. Superviseret fysisk træning Superviseret gradueret optræning* Træning i kropsbevidsthed Mindfulness Afprøvning og indlæring af afspændingsmetoder Sygdomsindsigt og mestring af egen sygdom Smerteforståelse og håndtering af smerter Livsstilsændringer (kost, rygning, alkohol, motion m.v.) Ergonomi og vurdering af behov for hjælpemidler * gradueret optræning er en metode specielt anvendt i forbindelse med langvarige smerteproblematikker og funktionelle lidelser Indsatsen kan ydes i fase 1, i kombination under fase 2 samt i kombination under fase 3. Borgere som kan profitere af fysioterapeutisk indsats i forbindelse med eller med henblik på deltagelse i tilbud. Borgere, hvor en fysioterapeutisk intervention, vurderes at ville skabe udviklingsmulighed frem mod stabil tilknytning til uddannelsesinstitution eller arbejdsmarked. At forbedre borgerens funktionsniveau mest muligt. At forbedre borgerens psykiske trivsel og mentale overskud At styrke evnen til at blive bevidst om og reagere hensigtsmæssigt på kroppens signaler At borgeren bliver i stand til at håndtere udfordringer med henblik på at forkorte vejen tilbage til uddannelse eller arbejde Støtte til deltagelse i fysisk aktivitet eller sundhedsfremmende tiltag udenfor RCA LAB Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 14

15 9. Beskæftigelsesrettede støttende samtaler med psykolog Indsatsen består af individuelt samtaleforløb med RCAs egen psykolog. Samtalernes overordnede formål er at støtte borgeren i at indgå i relevante indsatser på RCA eller i forbindelse med overgang fra RCA til andet tilbud, uddannelse eller arbejde. Fokus for samtalerne er personens tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet. Der arbejdes med personens aktuelle problemstillinger i relation til at håndtere uddannelses- og arbejdsmæssige krav, ligesom samtalerne vil inkludere psykoedukation for at øge borgerens selvindsigt og forståelse af egen situation og handlemuligheder. Der tilbydes motiverende og coachende samtaler. Regelret psykologbehandling tilbydes ikke af RCAs egen psykolog, men skal finde sted ved privatpraktiserende psykolog, i psykiatrien m.v. Hvis der gennem de støttende samtaler med psykolog fra RCA, konstateres behov for dette, kontaktes koordinerende sagsbehandler. Indsatsen kan ydes gennem alle faser; som forberedelse til tilbud, sideløbende med en anden indsats på RCA og som led i overgang til andet tilbud (som en del af fase 1, som del af fase 2 og fase 3). Borgere som i et udviklingsperspektiv kan profitere af støttende samtaler med psykolog i forbindelse med eller med henblik på deltagelse i tilbud, uddannelse eller arbejde. At forebygge stress At forbedre borgerens funktionsniveau At forbedre borgerens psykiske trivsel At styrke evnen til at blive bevidst om og reagere på kroppens signaler At opnå bedre selvindsigt At opnå øget overskud til at håndtere udfordringer med henblik på at forkorte vejen tilbage til uddannelse eller arbejde LAB Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 15

16 Eksempel på indsats til borger med angstproblematik Som tidligere nævnt kan indsatserne tilrettelægges og kombineres individuelt ud fra borgerens behov. For en borger, som på grund af angst, har vanskeligheder med at indgå i sociale, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige sammenhænge kunne indsatsen sammensættes således: Formål Formålet med indsatsen er, at borgeren får værktøjer til at kunne håndtere angst, således at borgeren kan påbegynde uddannelse eller arbejde. Der er aftalt følgende delmål for indsatsen: Ændre uhensigtsmæssig adfærd Lære nye måder at håndtere sig selv og sine behov på Opnå bedre selvværd og øget selvindsigt Skabe struktur i borgerens tilværelse Øge borgerens livskvalitet i hverdagen Udvikling af uddannelses- og arbejdsmarkedsparathed Indsatser For at motivere borgeren til fremmøde på RCA og bustræne med henblik på at kunne dette, starter indsatsen med mentorstøtte fra RCA, som i starten primært foregår i borgeren hjem og det offentlige rum. Her arbejdes med delmålene at ændre uhensigtsmæssig adfærd og skabe struktur i borgerens tilværelse. (fase 1) Når borgeren er blevet klar til at fremmøde på RCA, opstartes i fysioterapeutisk indsats. Gennem træning, mindfulness og afspændingsterapi arbejdes der med delmålene at lære nye måder at håndtere sig selv og sine behov på og opnå bedre selvværd og øget selvindsigt. Sideløbende med den fysioterapeutiske indsats deltager borgeren i socialfaglig vejledning, hvor der arbejdes videre med arbejdspunkterne fra mentorstøtten. Mentorstøtten er stoppet, idet borgeren nu formår af fremmøde på RCA. Der arbejdes desuden med psykoedukation og at opnå værktøjer til håndtering af angst (fase 2). På længere sigt opstart i uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats med socialfaglig vejledning (fase 2) og efterfølgende virksomhedspraktik (fase 3) med henblik på udvikling af uddannelses- og arbejdsmarkedsparathed. Fase 2 Fase 1 1. Mentorstøtte 8. Fysioterapeutisk indsats 2. Socialfaglig vejledning 4. Uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats med socialfaglig vejledning Fase 3 5. Virksomhedspraktik 16

17 ugers udviklings- og afklaringsforløb Borgeren er tilknyttet en socialfaglig kontaktperson. Kontaktpersonen afholder vejlednings- og udviklingssamtaler med borgeren og har ansvaret for den overordnede koordinering af forløbet. Den socialfaglige kontaktperson er ligeledes ansvarlig for at dokumentere forløbet og for løbende og relevant kontakt til jobcenterrådgiver. Borgeren tilknyttes ligeledes en værkstedsfaglig kontaktperson. Denne har til opgave at lede og fordele arbejdet på det konkrete værksted og agerer således arbejdsgiver. Værkstedskontaktpersonen afholder desuden vejlednings- og opsamlingssamtaler med borgeren og den socialfaglige kontaktperson. Borgeren indgår i den daglige produktion i en eller flere af RCAs afdelinger: Montageafdeling, håndværkerafdeling, kantine eller IT- & Medieafdeling. Indenfor den aftalte mødetid vil borgeren deltage i den daglige produktion, i ugentlige personalemøder i afdelingen (samlinger) og i fælles pauser. Der vil således ske erfaringsopbygning både ift. den konkrete deltagelse i en produktion samt i samvær og samarbejde med kollegaer på arbejdspladsen. Arbejdet på værkstedet tilrettelægges individuelt i forhold til borgerens indsatsplan og problematikker. Der kan tages de nødvendige skånehensyn. Under forløbene vil det være muligt at oprette eksterne virksomhedspraktikker for de borgere, hvor dette vurderes relevant. Initiativ hertil kan både tages af jobcenterrådgiver og/eller af RCA medarbejdere, men vil ske efter fælles aftale mellem borger, rådgiver og RCA. Alle borgere modtager ergonomisk vejledning under deres deltagelse på værkstederne. Vejledningen foretages af uddannede fysioterapeuter. Fysioterapeutisk træning herunder træning i varmtvandsbassin - tilbydes til de borgere, for hvem dette vurderes relevant af RCAs fysioterapeuter. Ligeledes er det muligt at tilbyde den enkelte borger støttende samtaler ved RCAs psykolog. Samtalerne er arbejdsmarkedsrettede støttende samtaler, som har til formål at støtte op omkring de udviklingsprocesser borgeren er i gang med under forløbet. Social Medicinsk Enhed: SME psykologiske udredninger kan foretages på vurdering af RCA konsulenterne. Ligeledes kan en given sag forelægges SME læge med henblik på fokuseret samtale omkring konkrete helbredsmæssige spørgsmål. For begge kontaktformer gælder det at SME læge eller psykolog skriver et notat, som vedlægges den afsluttende rapport (kaldet Sammenfatning ). Borgere som af helbredsmæssige (fysiske og/eller psykiske) eller sociale årsager befinder sig uden for arbejdsmarkedet og for hvem der vurderes et behov for en udviklende og afklarende indsats. Det overordnede formål med forløbene er udvikling og afklaring af borgerens funktionsevne frem mod en hel eller delvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Forløbene afsluttes alle med en skriftlig rapport over forløbets indhold og resultat herunder vurderinger af ressourcer og udviklingsmuligheder i forhold til arbejdsmarkedet for den enkelte borger. Delmål: Udvikling af faglige og praktiske kompetencer At opnå et større kendskab til arbejdsmarkedet, arbejdspladskultur og arbejdsidentitet At styrke evnen til at samarbejde med andre i en arbejdsrelation At styrke borgerens selvtillid og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet At hjælpe borgeren til at foretage et kvalificeret job- eller uddannelsesvalg 17

18 Motivationsarbejde Støtte til mødestabilitet Støtte til at påbegynde og/eller fastholde behandlingsforløb eller andre indsatser under ressourceforløb og jobafklaringsforløb LAB Forløbene fastsættes som udgangspunkt til 15 uger, men kan forlænges eller forkortes efter individuel aftale både ved henvisning eller under forløbet. Perioden skal fremgå af indsatsdelen. Kr ,- pr. uge 18

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

overgang til jobafklaringsforløb

overgang til jobafklaringsforløb overgang til jobafklaringsforløb Hvad er et jobafklaringsforløb? Før mødet med rehabiliteringsteamet Formålet med et jobafklaringsforløb er, at du får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager

Læs mere

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune 09.05.14 Indsatsgrupper i ressourceforløb Lejre Kommune 1. Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Antal borgere i 2014: Ca. 3 2. Unge med udviklingsforstyrrelser Antal borgere

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet Haderslev Velkommen til mødet med Rehabiliteringsteamet HVAD SKER DER FØR, UNDER OG EFTER MØDET REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN Når det, vi gør i jobcentret, ikke får dig

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ressourceudviklende indsatser der gør den koordinerende sagsbehandler i stand til at give en effektiv hjælpende hånd til borgere i ressourceforløb

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Tilbud til Jobcenter Odder

Tilbud til Jobcenter Odder Seneste version: 22. april, 2013 Tilbud til Jobcenter Odder Tilbud til sygedagpengemodtagere Side 2 8 - Tilbage til arbejde Side 3 - Virksomhedsrettede tilbud (senhjerneskadede) Side 4 - Udviklingsforløb

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Kompetenceplan Erhvervshuset

Kompetenceplan Erhvervshuset Stamdata Kompetenceplan Erhvervshuset Navn Cpr.nr. Udfyldt af medarbejder: Navn: Adresse: E-mail: Telefonnr.: Navn: E-mail: Telefonnr.: Forløb Periode / Er forlænget til Sagsbehandler: Navn: Dato: Navn:

Læs mere

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Min baggrund Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Social Rehabilitation service Afklar borgerens ressourcer og begrænsninger samt udarbejde en rehabiliteringsplan. Værkstedet Pilevej Være med at træne borgeren

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Pilotprojekt unge ledige Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Beskrivelse af nuværende indsats og forslag til forandringer af indsatsen Herning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse.

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse. Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere

Erhvervskonsulenterne

Erhvervskonsulenterne 1. Få mod på, og lyst til forandring 18-65 årige aktivitetsparate kontanthjælps/ uddannelseshjælpsmodtagere, samt personer på ledighedsydelse, og i ressource- og jobafklaringsforløb. Kendetegnet ved f,eks.:

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret.

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Notat Sag Videnscentre for kompetenceafklaring Rambøll Management Kunde Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat nr. 1 Til Videnscentrene og den centrale følgegruppe Fra Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

JOB- OG KOMPETENCEHUSET

JOB- OG KOMPETENCEHUSET JOB- OG KOMPETENCEHUSET Jobcenter Middelfarts projektenhed 2011 JOB&UDD. Vejen til Job Retur til Job Mål: at bringe borgeren i job/uddannelse Individuelle tilbud Virksomhedsrettede tilbud - Praktikpladsbank

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Unge-projekt i Hvidovre Kommune

Unge-projekt i Hvidovre Kommune Unge-projekt i Hvidovre Kommune Ledigheden har været stærkt stigende siden oktober 2008, og har i særlig grad ramt de unge, med en stigning på ca. 71 % frem til 1. juni 2009. Pr. 1. juli 2009 er der i

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE Information om samarbejdsaftale mellem Jobcenter Aarhus og LO a-kasser Senest revideret november - 2014 Formål og indhold Samarbejdsaftalen har til formål at fremme en fælles

Læs mere

Udviklingsforløb. Optræning mhp. det ordinær arbejdsmarked

Udviklingsforløb. Optræning mhp. det ordinær arbejdsmarked Jobigen Udviklingsforløb Optræning mhp. det ordinær arbejdsmarked Udviklingsforløb Velkommen til Jobigen Jobigen er en del af Jobcenter Kolding. Vores tilbud er målrettet dig, der modtager sygedagpenge.

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere