RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner"

Transkript

1 RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner

2 Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af indsatserne Mentorstøtte Socialfaglig vejledning Værkstedsaktivitet Uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats med socialfaglig vejledning Virksomhedspraktik Forberedende Voksen Undervisning (FVU) Ordblindeundervisning (OBU) Fysioterapeutisk indsats Beskæftigelsesrettede støttende samtaler med psykolog Eksempel på indsats til borger med angstproblematik ugers udviklings- og afklaringsforløb

3 Indsatser på RCA Til borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb tilbyder RCA forskellige ressourceudviklende indsatser. Indsatserne har forskellige formål og kan bruges i forskellige faser af ressourceforløbet og jobafklaringsforløbet: 1. Indsatser, som skal forberede borgeren til deltagelse i uddannelses- eller beskæftigelsesrettet tilbud enten på RCA eller andet sted 2. Uddannelses- eller beskæftigelsesrettet tilbud på RCA 3. Indsatser, som skal støtte borgeren ved overgange / udslusning fra RCA. Fælles for alle indsatserne er, at der arbejdes med borgerens overordnede beskæftigelses- eller uddannelsesmål. For borgere i ressourceforløb, der er under 30 år og uden en erhvervskompetencegivende uddannelse vil fokus altid være uddannelse, mens der for andre borgere i ressourceforløb vil kunne være fokus både på uddannelse og arbejde. For borgere i jobafklaringsforløb vil fokus være hurtigst muligt at bringe personen tilbage til arbejdsmarkedet og et liv, hvor personen kan forsøge sig selv og sin familie. Målet kan således både være uddannelse og arbejde for denne gruppe. Indsatserne nr. 1-9 kan kombineres ud fra borgerens behov. Der er tale om fleksible indsatser med individuel varighed, som under hele forløbet kan ændres og sammensættes på forskellig vis. Derudover tilbydes 15 ugers udviklings- og afklaringsforløb (indsats nr. 10) til borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Alle indsatserne kan tilbydes parallelt med andre indsatser i ressourceforløbet og jobafklaringsforløbet, f.eks. behandling. Mødetid, timeantal, periode m.m. fastsættes individuelt. Der kan tages vidtgående skånehensyn. 3

4 4

5 Henvisning Ved henvisningen skal RCA have adgang til følgende dokumenter: Rehabiliteringsplanens forberedende del inkl. lægeattest Rehabiliteringsteamets indstilling Rehabiliteringsplanens indsatsdel Relevante lægeakter Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg Hvis dokumenterne forefindes i Workbase, trækker RCA oplysningerne derfra. Hvis ikke, skal dokumenterne sendes til RCA i forbindelse med henvisningen. Henvisning til indsatser under ressourceforløb på RCA (indsats 1-9) sker via Workbase (tilbuds id ). Henvisning til indsatser under jobafklaringsforløb på RCA (indsats 1-9) sker via Workbase (tilbuds id ). Henvisning til 15 ugers udviklings- og afklaringsforløb på RCA, både som ressourceforløb og jobafklaringsforløb sker via Workbase (tilbuds id ). Opfølgning Der afholdes opstarts- og afslutningsmøder med rådgiver efter individuel vurdering. Lovgivningsmæssigt er der krav om opfølgning minimum 6 gange årligt. Der foretages opfølgning på ressourceforløb og jobafklaringsforløb på RCA efter individuel aftale mellem rådgiver og RCA. Både rådgiver og RCA kan tage initiativ til opfølgning, dog er rådgiver ansvarlig for overholdelse af den lovgivningsmæssige opfølgning. Der kan aftales fast periodisk opfølgning ved start af forløb eller rådgiver kan kontakte RCA, hvis der ønskes telefonisk eller skriftlig opfølgning eller afholdelse af møde. Der må forventes en administrationsperiode på 14 dage fra rådgivers henvendelse frem til fremsendelse af skriftlig opfølgning eller afholdelse af møde. RCA er ansvarlig for opfølgning/henvendelse til rådgiver, såfremt der sker væsentlige ændringer i det aftalte forløb. Pris Prisen afhænger af intensiteten i det aftalte forløb. I forbindelse med henvisning eller aftale om opstart og ved ændring af indsatser, fastsættes prisen til én af følgende takstgrupper: Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Takstgruppe 3 Takstgruppe 4 Kr. 800,-/uge Kr ,-/uge Kr ,-/uge Kr ,-/uge Prisen for mentorstøtte er kr. 400,- pr. ATA time. Pris for 15 ugers udviklings- og afklaringsforløb er kr ,- pr. uge. Der er mulighed for tilkøb af læge- eller psykologfaglig vurdering foretaget af Social Medicinsk Enhed (SME) under alle takstgrupper. Pris fastsættes af SME. 5

6 Ved deltagelse i 15 ugers udviklings- og afklaringsforløb er læge- og/eller psykologfaglig vurdering foretaget af SME inkluderet i prisen, hvis RCA vurderer, at der er behov for dette som led i forløbet. Kontakt Faglig koordinator Anja Kristensen, tlf: , mail: Teamleder Betina Trytek, tlf: , mail: 6

7 Beskrivelse af indsatserne 1. Mentorstøtte Mentorordningen indebærer, at borgeren får individuel støtte. Mentoren sætter ind med relevante tiltag, der matcher den enkelte borgers sociale, helbredsmæssige og faglige situation. Mentorens primære fokus er, at der sker en udvikling mod et nærmere fastsat mål. Formålet kan være: 1. At borgeren bliver klar til at komme i tilbud, uddannelse eller beskæftigelse 2. At borgeren fastholdes i iværksat tilbud, uddannelse eller beskæftigelse. Mentorens opgaver kan eksempelvis være: At være personlig vejleder og støtte At være en motiverende partner Hjælpe i kontakten med offentlige instanser kommune, læge, sygehus m.m. Støtte i forbindelse med opstart på uddannelse, arbejdsplads eller beskæftigelsesfremmende tilbud Støtte til at opnå struktur i hverdagen Støtte til at komme op om morgenen Støtte i forhold til bolig og økonomi Støtte til at opbygge og vedligeholde netværk Støtte til at igangsætte eller fastholde behandlingsforløb Bustræning mhp. fremmøde i tilbud, uddannelse eller arbejde Støtten kan gives på RCA, i eget hjem, i det offentlige rum, på tilbudssted, uddannelsesinstitution eller arbejdsplads. Når der er tale om mentor på uddannelsesinstitution eller arbejdsplads skal mentorens opgaver ligge ud over de opgaver, som man kan forvente, at et uddannelsessted eller en arbejdsgiver sædvanligvis varetager. Mentorstøtten kan ydes af både en socialfaglig eller en værkstedsfaglig medarbejder. Matchet aftales individuelt. Indsats i form af mentorstøtte kan gives både som forberedelse til at deltage i tilbud fx yderligere indsats på RCA og ved overgang/udslusning fra RCA (fase 1 og 3). Borgere som har brug for en særlig støtte i forbindelse med eller med henblik på deltagelse i tilbud og aktiviteter. At støtte, motivere og vejlede således, at borgeren får skabt den stabilitet i sit hverdagsliv, der er nødvendig for at kunne indgå i og fastholde uddannelse, arbejde eller tilbud. LAB 31 b, bevilling kan højst gives for 6 måneder ad gangen. Kr. 400,- pr. time (ATA) 7

8 2. Socialfaglig vejledning Indsatsen består af et individuelt samtaleforløb med socialfaglig konsulent på RCA. Der arbejdes ud fra en ressource- og udviklingsorienteret tilgang og tilbydes bl.a. andet motivationsarbejde, vejledning, coaching og karriereafklaring. Samtalernes overordnede formål er at motivere til udvikling, herunder til at indgå i relevante indsatser anbefalet af Rehabiliteringsteamet enten på RCA eller andet sted. Opgaverne aftales i forhold til den enkelte borger med udgangspunkt i borgerens indsatsplan. Eksempler på opgaver kan være: Personlig vejledning og støtte Motivationsarbejde Hjælpe i kontakten med andre offentlige instanser Støtte til at opnå struktur i hverdagen Støtte til at komme op om morgenen Støtte til mødestabilitet Støtte til at påbegynde og/eller fastholde behandlingsforløb eller andre indsatser under ressourceforløb og jobafklaringsforløb Vejledning og inspiration til fremtidig uddannelse eller arbejde Karrierevejledning, f.eks. Jobspor, Typeindikatortest, udarbejdelse af kompetencekort, undervisning i brug af Jobnet m.m. Indsatsen kan ydes gennem alle faser; som forberedelse til tilbud, sideløbende med en anden indsats på RCA og som led i overgang til andet tilbud (fase 1, som del af fase 2 og fase 3). Borgere som har brug for særlig socialfaglig støtte med henblik på at kunne indgå i relevante indsatser under ressourceforløb og jobafklaringsforløb. At borgeren påbegynder de indsatser, som er anbefalet fra Rehabiliteringsteamet og fastholdes i disse. At borgeren fastholdes i udvikling undervejs i ressourceforløb og jobafklaringsforløb. LAB Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 8

9 3. Værkstedsaktivitet Tilbuddet omfatter deltagelse i produktion i montageafdeling, håndværkerafdeling, kantine eller IT- & Medieafdeling. RCA producerer varer til et bredt udsnit af virksomheder på det ordinære arbejdsmarked. Det betyder, at der stilles krav til borgerens indsats, men kravene stilles altid under hensyn til de skånehensyn, den enkelte har. Tilbuddet er individuelt tilpasset den enkeltes ønsker, evner, helbred, arbejdstid og arbejdstempo. Indsatsen ydes som fase 2. Borgere med komplekse problemstillinger, der på nuværende tidspunkt ikke er klar til et uddannelses- eller virksomhedsrettet forløb på grund af vanskeligheder af social karakter. Der sættes i værkstedsaktiviteterne særligt fokus på at træne borgerens sociale færdigheder ved at indgå i sociale sammenhænge og forskellige samarbejdsformer. Borgere med komplekse problemstillinger, der på nuværende tidspunkt har behov for et tilbud, hvor de får indhold og struktur i hverdagen med et fællesskab blandt arbejdskolleger. Der sættes i værkstedsaktiviteterne særligt fokus på løsning af de praktiske arbejdsopgaver, som udføres som underleverandør til et bredt udsnit af dansk industri. Tilbuddet kan med fordel kombineres med behandlingsforløb, hvorigennem borgeren opnår stabilitet og udvikling, således at vedkommende bliver klar til en mere uddannelses- eller virksomhedsrettet indsats. At skabe indhold og struktur i borgerens tilværelse At opnå større evne til at kunne indgå i sociale relationer og dermed undgå isolation At øge borgerens livskvalitet i dagligdagen At styrke evnen til at samarbejde med andre i en arbejdsrelation At opnå øgede faglige og praktiske kvalifikationer At styrke borgerens selvtillid og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet At borgeren bliver mødestabil At borgeren lærer virksomhedskultur og sociale normer LAB Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 9

10 4. Uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats med socialfaglig vejledning Tilbuddet omfatter deltagelse i produktion i montageafdeling, håndværkerafdeling, kantine eller IT- & Medieafdeling samt vejledning og støtte fra socialfaglig kontaktperson. Gennem løsning af forskellige arbejdsopgaver i produktionen på et eller flere af værkstederne kan borgeren udvikle og afprøve sine faglige, praktiske og personlige kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet. Gennem løbende kontakt med socialfaglig konsulent tilbydes vejledning og karriereafklaring til fremtidig uddannelse eller arbejde. Værkstedsaktiviteterne tilrettelægges individuelt i forhold til borgerens indsatsplan og problematikker. Der kan tages de nødvendige skånehensyn. Indsatsen ydes som fase 2. Borgere der er klar til et uddannelses- eller virksomhedsrettet tilbud. Borgere der har brug for udvikling af uddannelses- eller arbejdsmarkedsparathed. At udvikle borgerens faglige og praktiske kompetencer gennem praktiske opgaver med henblik på, at borgeren kan påbegynde uddannelse eller opnå ordinær eller støttet beskæftigelse. Delmål: Udvikling af faglige og praktiske kompetencer At opnå et større kendskab til arbejdsmarkedet, arbejdspladskultur og arbejdsidentitet At styrke evnen til at samarbejde med andre i en arbejdsrelation At styrke borgerens selvtillid og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet At hjælpe borgeren til at foretage et kvalificeret job- eller uddannelsesvalg Motivationsarbejde Støtte til mødestabilitet Støtte til at påbegynde og/eller fastholde behandlingsforløb eller andre indsatser under ressourceforløb og jobafklaringsforløb Vejledning og inspiration til fremtidig uddannelse eller arbejde Karrierevejledning, f.eks. Jobspor, Typeindikatortest, udarbejdelse af kompetencekort, undervisning i brug af Jobnet m.m. LAB Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 10

11 5. Virksomhedspraktik Etablering og opfølgning på virksomhedspraktik på privat eller offentlig arbejdsplads. Den intensive jobkonsulentindsats ydes af socialfaglig eller værkstedsfaglig medarbejder. Matchet foretages individuelt. Der vil blive foretaget hyppige opfølgninger med både borger og på arbejdspladsen efter behov. Indsatsen ydes som fase 3 eller som en kombination under fase 2. Borgere der er klar til et virksomhedsrettet tilbud. At udvikle eller optræne borgerens faglige, praktiske og sociale kompetencer med henblik på uddannelse, ordinær eller støttet beskæftigelse. Delmål: At udvikle borgeren i forhold til job- og uddannelsesønsker og muligheder indenfor branchen At opbygge en arbejdsidentitet i mødet med arbejdspladsens krav, muligheder og forventninger At borgeren opnår øgede faglige kvalifikationer At styrke borgerens fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet At arbejde med fysiske eller psykiske problemstillinger i forhold til arbejdsmarkedets krav LAB 42 Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 11

12 6. Forberedende Voksen Undervisning (FVU) Den forberedende voksenundervisning (FVU) går ud på at forbedre og supplere deltagernes grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber. Inden opstart bliver alle deltagere testet i dansk og matematik for at vurdere det faglige niveau, hvis en sådan test ikke tidligere er foretaget. FVU består af to fag: Dansk og matematik. Der vil blive undervist i eksempelvis at læse fra aviser og blade, skrive e- mails og bruge matematikken i hverdagen. Undervisningen foregår på små hold og henter emner fra dagligdagen. Indsatsen ydes som fase 2 og i kombination under fase 3. Borgere, der har behov for at blive bedre til at læse, skrive og regne. At forbedre og supplere borgerens grundlæggende færdigheder i dansk og matematik med henblik på videre uddannelse og job At styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet. Lov om forberedende voksenundervisningen / LAB Dansk: 3 timer om ugen Matematik: 3 timer om ugen Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 12

13 7. Ordblindeundervisning (OBU) Ordblindeundervisningen er særligt tilrettelagt for at afhjælpe eller begrænse deltagernes læse- og skrivevanskeligheder. I undervisningen udvikler deltageren sine funktionelle læse-, skrive- og stavefærdigheder og lærer at benytte kompenserende strategier og metoder såsom it-hjælpemidler. Undervisningen foregår typisk på meget små hold og bliver tilrettelagt ud fra den enkeltes behov. Forud for undervisningen foretages en test med henblik på at vurdere, om ordblindeundervisning er det rette tilbud, hvis en sådan test ikke tidligere er foretaget. Indsatsen ydes som fase 2 og i kombination under fase 3. Borgere med behov for ordblindeundervisning. At udvikle funktionelle læse-, skrive- og stavefærdigheder samt hjælpemidler med henblik på at videre uddannelse eller job At styrke borgerens forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne / LAB timer om ugen Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 13

14 8. Fysioterapeutisk indsats Fysioterapien på RCA tilbyder forskellige indsatser, som kan indgå i ressourceforløb enten alene eller i kombination med andre indsatser på RCA. Der arbejdes ud fra en bio-/psyko-/social-forståelsesramme. Formålet med indsatserne kan både være at afhjælpe fysiske og psykiske vanskeligheder under inddragelse af borgerens personlige, sociale og omgivelsesmæssige forhold. Indsatserne kan også målrettes bestemte lidelser, f.eks. funktionelle lidelser, problemer i bevægeapparat, KOL, stress, smertetilstande, angst og andre psykiske lidelser. Superviseret fysisk træning Superviseret gradueret optræning* Træning i kropsbevidsthed Mindfulness Afprøvning og indlæring af afspændingsmetoder Sygdomsindsigt og mestring af egen sygdom Smerteforståelse og håndtering af smerter Livsstilsændringer (kost, rygning, alkohol, motion m.v.) Ergonomi og vurdering af behov for hjælpemidler * gradueret optræning er en metode specielt anvendt i forbindelse med langvarige smerteproblematikker og funktionelle lidelser Indsatsen kan ydes i fase 1, i kombination under fase 2 samt i kombination under fase 3. Borgere som kan profitere af fysioterapeutisk indsats i forbindelse med eller med henblik på deltagelse i tilbud. Borgere, hvor en fysioterapeutisk intervention, vurderes at ville skabe udviklingsmulighed frem mod stabil tilknytning til uddannelsesinstitution eller arbejdsmarked. At forbedre borgerens funktionsniveau mest muligt. At forbedre borgerens psykiske trivsel og mentale overskud At styrke evnen til at blive bevidst om og reagere hensigtsmæssigt på kroppens signaler At borgeren bliver i stand til at håndtere udfordringer med henblik på at forkorte vejen tilbage til uddannelse eller arbejde Støtte til deltagelse i fysisk aktivitet eller sundhedsfremmende tiltag udenfor RCA LAB Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 14

15 9. Beskæftigelsesrettede støttende samtaler med psykolog Indsatsen består af individuelt samtaleforløb med RCAs egen psykolog. Samtalernes overordnede formål er at støtte borgeren i at indgå i relevante indsatser på RCA eller i forbindelse med overgang fra RCA til andet tilbud, uddannelse eller arbejde. Fokus for samtalerne er personens tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet. Der arbejdes med personens aktuelle problemstillinger i relation til at håndtere uddannelses- og arbejdsmæssige krav, ligesom samtalerne vil inkludere psykoedukation for at øge borgerens selvindsigt og forståelse af egen situation og handlemuligheder. Der tilbydes motiverende og coachende samtaler. Regelret psykologbehandling tilbydes ikke af RCAs egen psykolog, men skal finde sted ved privatpraktiserende psykolog, i psykiatrien m.v. Hvis der gennem de støttende samtaler med psykolog fra RCA, konstateres behov for dette, kontaktes koordinerende sagsbehandler. Indsatsen kan ydes gennem alle faser; som forberedelse til tilbud, sideløbende med en anden indsats på RCA og som led i overgang til andet tilbud (som en del af fase 1, som del af fase 2 og fase 3). Borgere som i et udviklingsperspektiv kan profitere af støttende samtaler med psykolog i forbindelse med eller med henblik på deltagelse i tilbud, uddannelse eller arbejde. At forebygge stress At forbedre borgerens funktionsniveau At forbedre borgerens psykiske trivsel At styrke evnen til at blive bevidst om og reagere på kroppens signaler At opnå bedre selvindsigt At opnå øget overskud til at håndtere udfordringer med henblik på at forkorte vejen tilbage til uddannelse eller arbejde LAB Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 15

16 Eksempel på indsats til borger med angstproblematik Som tidligere nævnt kan indsatserne tilrettelægges og kombineres individuelt ud fra borgerens behov. For en borger, som på grund af angst, har vanskeligheder med at indgå i sociale, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige sammenhænge kunne indsatsen sammensættes således: Formål Formålet med indsatsen er, at borgeren får værktøjer til at kunne håndtere angst, således at borgeren kan påbegynde uddannelse eller arbejde. Der er aftalt følgende delmål for indsatsen: Ændre uhensigtsmæssig adfærd Lære nye måder at håndtere sig selv og sine behov på Opnå bedre selvværd og øget selvindsigt Skabe struktur i borgerens tilværelse Øge borgerens livskvalitet i hverdagen Udvikling af uddannelses- og arbejdsmarkedsparathed Indsatser For at motivere borgeren til fremmøde på RCA og bustræne med henblik på at kunne dette, starter indsatsen med mentorstøtte fra RCA, som i starten primært foregår i borgeren hjem og det offentlige rum. Her arbejdes med delmålene at ændre uhensigtsmæssig adfærd og skabe struktur i borgerens tilværelse. (fase 1) Når borgeren er blevet klar til at fremmøde på RCA, opstartes i fysioterapeutisk indsats. Gennem træning, mindfulness og afspændingsterapi arbejdes der med delmålene at lære nye måder at håndtere sig selv og sine behov på og opnå bedre selvværd og øget selvindsigt. Sideløbende med den fysioterapeutiske indsats deltager borgeren i socialfaglig vejledning, hvor der arbejdes videre med arbejdspunkterne fra mentorstøtten. Mentorstøtten er stoppet, idet borgeren nu formår af fremmøde på RCA. Der arbejdes desuden med psykoedukation og at opnå værktøjer til håndtering af angst (fase 2). På længere sigt opstart i uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats med socialfaglig vejledning (fase 2) og efterfølgende virksomhedspraktik (fase 3) med henblik på udvikling af uddannelses- og arbejdsmarkedsparathed. Fase 2 Fase 1 1. Mentorstøtte 8. Fysioterapeutisk indsats 2. Socialfaglig vejledning 4. Uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats med socialfaglig vejledning Fase 3 5. Virksomhedspraktik 16

17 ugers udviklings- og afklaringsforløb Borgeren er tilknyttet en socialfaglig kontaktperson. Kontaktpersonen afholder vejlednings- og udviklingssamtaler med borgeren og har ansvaret for den overordnede koordinering af forløbet. Den socialfaglige kontaktperson er ligeledes ansvarlig for at dokumentere forløbet og for løbende og relevant kontakt til jobcenterrådgiver. Borgeren tilknyttes ligeledes en værkstedsfaglig kontaktperson. Denne har til opgave at lede og fordele arbejdet på det konkrete værksted og agerer således arbejdsgiver. Værkstedskontaktpersonen afholder desuden vejlednings- og opsamlingssamtaler med borgeren og den socialfaglige kontaktperson. Borgeren indgår i den daglige produktion i en eller flere af RCAs afdelinger: Montageafdeling, håndværkerafdeling, kantine eller IT- & Medieafdeling. Indenfor den aftalte mødetid vil borgeren deltage i den daglige produktion, i ugentlige personalemøder i afdelingen (samlinger) og i fælles pauser. Der vil således ske erfaringsopbygning både ift. den konkrete deltagelse i en produktion samt i samvær og samarbejde med kollegaer på arbejdspladsen. Arbejdet på værkstedet tilrettelægges individuelt i forhold til borgerens indsatsplan og problematikker. Der kan tages de nødvendige skånehensyn. Under forløbene vil det være muligt at oprette eksterne virksomhedspraktikker for de borgere, hvor dette vurderes relevant. Initiativ hertil kan både tages af jobcenterrådgiver og/eller af RCA medarbejdere, men vil ske efter fælles aftale mellem borger, rådgiver og RCA. Alle borgere modtager ergonomisk vejledning under deres deltagelse på værkstederne. Vejledningen foretages af uddannede fysioterapeuter. Fysioterapeutisk træning herunder træning i varmtvandsbassin - tilbydes til de borgere, for hvem dette vurderes relevant af RCAs fysioterapeuter. Ligeledes er det muligt at tilbyde den enkelte borger støttende samtaler ved RCAs psykolog. Samtalerne er arbejdsmarkedsrettede støttende samtaler, som har til formål at støtte op omkring de udviklingsprocesser borgeren er i gang med under forløbet. Social Medicinsk Enhed: SME psykologiske udredninger kan foretages på vurdering af RCA konsulenterne. Ligeledes kan en given sag forelægges SME læge med henblik på fokuseret samtale omkring konkrete helbredsmæssige spørgsmål. For begge kontaktformer gælder det at SME læge eller psykolog skriver et notat, som vedlægges den afsluttende rapport (kaldet Sammenfatning ). Borgere som af helbredsmæssige (fysiske og/eller psykiske) eller sociale årsager befinder sig uden for arbejdsmarkedet og for hvem der vurderes et behov for en udviklende og afklarende indsats. Det overordnede formål med forløbene er udvikling og afklaring af borgerens funktionsevne frem mod en hel eller delvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Forløbene afsluttes alle med en skriftlig rapport over forløbets indhold og resultat herunder vurderinger af ressourcer og udviklingsmuligheder i forhold til arbejdsmarkedet for den enkelte borger. Delmål: Udvikling af faglige og praktiske kompetencer At opnå et større kendskab til arbejdsmarkedet, arbejdspladskultur og arbejdsidentitet At styrke evnen til at samarbejde med andre i en arbejdsrelation At styrke borgerens selvtillid og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet At hjælpe borgeren til at foretage et kvalificeret job- eller uddannelsesvalg 17

18 Motivationsarbejde Støtte til mødestabilitet Støtte til at påbegynde og/eller fastholde behandlingsforløb eller andre indsatser under ressourceforløb og jobafklaringsforløb LAB Forløbene fastsættes som udgangspunkt til 15 uger, men kan forlænges eller forkortes efter individuel aftale både ved henvisning eller under forløbet. Perioden skal fremgå af indsatsdelen. Kr ,- pr. uge 18

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret.

Læs mere

Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ressourceudviklende indsatser der gør den koordinerende sagsbehandler i stand til at give en effektiv hjælpende hånd til borgere i ressourceforløb

Læs mere

HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse

HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse Hans Knudsen Instituttet Glentevej 67-69 - 2400 København NV E-mail: hki@hki.dk www.hki.dk CVR: 67790928 Indhold Baggrund... 2 Formål... 2 Målgruppe...

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

Rehabiliteringscenter Marselisborg

Rehabiliteringscenter Marselisborg Rehabiliteringscenter Marselisborg Tværfaglig beskæftigelses& sundhedsindsats Fagprofessioner Målgrupper Indsatsmodel Udviklingslaboratorium Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg

Læs mere

Tilbud til Jobcenter Odder

Tilbud til Jobcenter Odder Seneste version: 22. april, 2013 Tilbud til Jobcenter Odder Tilbud til sygedagpengemodtagere Side 2 8 - Tilbage til arbejde Side 3 - Virksomhedsrettede tilbud (senhjerneskadede) Side 4 - Udviklingsforløb

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Erhvervskonsulenterne

Erhvervskonsulenterne 1. Få mod på, og lyst til forandring 18-65 årige aktivitetsparate kontanthjælps/ uddannelseshjælpsmodtagere, samt personer på ledighedsydelse, og i ressource- og jobafklaringsforløb. Kendetegnet ved f,eks.:

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN - information om tilbudspakkerne AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro/Cortex

Læs mere

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Vejen til arbejdsmarkedet

Vejen til arbejdsmarkedet Vejen til arbejdsmarkedet når flygtninge har traumer DANSK FLYGTNINGEHJÆLP INTEGRATION Vejen til arbejdsmarkedet når flygtninge har traumer Udgivet af Dansk Flygtningehjælp, maj 2006 Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17

Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17 Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 for Herning Kommune blev det i Byrådet besluttet, at der på beskæftigelsesområdet skulle foretages en

Læs mere

#! " # # # # #! # # # "!## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,-

#!  # # # # #! # # # !## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,- ! "! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- " # $ # $! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- $ %&' $''&% ! " " " "!"#$%&$!"#' "!($')!'% "!*($')!'% " *($')'%! " "+!, " -,$&!)$# ".$(','!,!'&!&!// " 0& " " "!"#$%&$!"#' #

Læs mere

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29 B 3 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015... 5 8BLeverings-

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Ydelseskatalog Voksne 2015

Ydelseskatalog Voksne 2015 Ydelseskatalog Voksne 2015 Side 1 Praktiske oplysninger Kommunikationscentret Skansevej 2D 3400 Hillerød Mailadresse: Hjemmeside: kc-hil@hillerod.dk www.kc-hil.dk Telefon: 72 32 38 00 Kommunikationscentret

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Casesamling Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Læs mere

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2 Side 2 I JOB MED ADHD EVALUERINGSRAPPORT Side 3 Projektet er gennemført med støtte fra LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus og Samsø). Samarbejdspartnere har været Ungecentret, Jobcenter Aarhus

Læs mere

Vendepunkter til arbejdsmarkedet

Vendepunkter til arbejdsmarkedet Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk syge Juni 2011 Finn Kenneth Hansen og Line Askgaard CASA Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere