PROGRAMMERINGSMANUAL PROGRAMMING MANUAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAMMERINGSMANUAL PROGRAMMING MANUAL"

Transkript

1 PROGRAMMERINGSMANUAL PROGRAMMING MANUAL Relevant model Applicable Model NL1500/500 NL1500MC/500 NL1500Y/500 NL1500S/500 NL1500SMC/500 NL1500SY/500 NL2000/500 NL2000MC/500 NL2000Y/500 NL2000S/500 NL2000SMC/500 NL2000SY/500 NL2500/700 NL2500MC/700 NL2500Y/700 NL2500S/700 NL2500SMC/700 NL2500SY/700 NL2500/1250 NL2500MC/1250 NL2500Y/1250 NL2500S/1250 NL2500SMC/1250 NL2500SY/1250 NL3000/700 NL3000MC/700 NL3000Y/700 NL3000/1250 NL3000MC/1250 NL3000Y/1250 NL3000/2000 NL3000MC/2000 NL3000Y/2000 NL3000/3000 NL3000MC/3000 NL3000Y/3000 NLX2500/700 NLX2500MC/700 NLX2500Y/700 NLX2500SMC/700 NLX2500SY/700 Relevant NC-enhed Applicable NC Unit MSX-850IV MSX-853IV Før påbegyndelse af drift, vedligeholdelse eller programmering skal manualerne, som er leveret fra Mori Seiki, producenten af NC-enheden samt udstyrsproducenterne, læses omhyggeligt, så du fuldt ud forstår den information, de indeholder. Opbevar manualerne omhyggeligt, så de ikke går tabt. Before starting operation, maintenance, or programming, carefully read the manuals supplied by Mori Seiki, the NC unit manufacturer, and equipment manufacturers so that you fully understand the information they contain. Keep the manuals carefully so that they will not be lost. PX-NL_4-D2DAEN Y

2 Dette er en original instruktionsmanual, som er udgivet officielt af Mori Seiki. Indholdet i denne manual kan ændres uden forudgående varsel på grund af forbedringer på maskinen eller for at forbedre manualen. Som en følge heraf bør man være opmærksom på, at der kan være små uoverensstemmelser mellem manualens indhold og maskinen. Ændringer i instruktionsmanualen er foretaget i reviderede udgaver, som adskiller sig fra hinanden ved en opdatering af instruktionsmanualnummeret. Skulle du opdage eventuelle uoverensstemmelser mellem manualens indhold og maskinen, eller hvis nogen dele af manualen der er uklare, så kontakt Mori Seiki og udred disse punkter, før du tager maskinen i brug. Mori Seiki er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der er opstået som direkte eller indirekte følge af brug af maskinen uden at have udredt disse punkter. Alle rettigheder forbeholdes: Reproduktion af denne instruktionsmanual i enhver form, helt eller delvist, er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Mori Seiki. Produktet, der er sendt til dig (maskinen og tilbehør), er produceret i henhold til de love og standarder, der er gældende i det relevante land eller den relevante region. Det kan derfor ikke eksporteres, sælges eller flyttes til en destination i et land med andre love eller standarder. Eksport af dette produkt er underlagt autorisation fra myndighederne i det eksporterende land. Spørg myndighederne angående autorisation. This is an original instruction manual officially issued by Mori Seiki. The contents of this manual are subject to change without notice due to improvements to the machine or in order to improve the manual. Consequently, please bear in mind that there may be slight discrepancies between the contents of the manual and the actual machine. Changes to the instruction manual are made in revised editions which are distinguished from each other by updating the instruction manual number. Should you discover any discrepancies between the contents of the manual and the actual machine, or if any part of the manual is unclear, please contact Mori Seiki and clarify these points before using the machine. Mori Seiki will not be liable for any damages occurring as a direct or indirect consequence of using the machine without clarifying these points. All rights reserved: reproduction of this instruction manual in any form, in whole or in part, is not permitted without the written consent of Mori Seiki. The product shipped to you (the machine and accessory equipment) has been manufactured in accordance with the laws and standards that prevail in the relevant country or region. Consequently it cannot be exported, sold, or relocated, to a destination in a country with different laws or standards. The export of this product is subject to an authorization from the government of the exporting country. Check with the government agency for authorization. Copyright 2010 MORI SEIKI CO., LTD. All rights reserved

3 Om maskinen About Machine <Erklæring om EC-overensstemmelse> Mori Seiki erklærer, at produktet, som sendes til Europa, er designet og fremstillet i overensstemmelse med følgende krav. <Declaration of EC Conformity> Mori Seiki declares that the product shipped to Europe is designed and manufactured in conformity with the following requirements. 1. EC-direktiv 1. EC directive Seneste Maskindirektiv 2006/42/EC Latest Machinery Directive 2006/42/EC Seneste EMC-direktiv 2004/108/EC Latest EMC Directive 2004/108/EC Seneste Lavspændingsdirektiv 2006/95/EC Latest Low Voltage Directive 2006/95/EC 2. EN-standarder 2. EN standards EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN EN EN EN EN EN EN EN <Grundlæggende> Denne maskine er designet og bygget med anvendelse af den nyeste teknologi med det formål at bearbejde roterende arbejdsemner med anvendelse af skæreværktøj og bløde bakker. Denne maskine er i overensstemmelse med generelt anerkendte sikkerhedsbestemmelser, standarder og specifikationer på produktionstidspunktet. Maskinen egner sig til manuel og automatisk drift. <Værktøjer> Denne maskine er i stand til at anvende almindeligt drejeværktøj og roterende værktøj* (såsom fræsere, bor og snittappe). Kontakt Mori Seiki før brug af slibningsværktøj eller specialværktøj. * For maskiner, som er udstyret til at anvende roterende værktøj. <Materialer> Denne maskine er designet til bearbejdning af metal, harpiks og plastic. Den er ikke beregnet til bearbejdning af materialer som magnesium, kul, keramik og træ. Kontakt Mori Seiki, før du anvender disse materialer. <Basis> This machine was designed and built using state-of-the-art technology for the purpose of machining rotating workpieces using cutting tools and soft jaws. This machine complies with generally recognized safety regulations, standards and specifications at the time of manufacture. This machine is suitable for manual and automatic operation. <Tools> This machine is capable of using common turning tools and rotary tools* (such as milling cutters, drills, and taps). Contact Mori Seiki before using grinding tools or special tools. * For machines equipped to use rotary tools. <Materials> This machine is designed for machining metal, resin, and plastics. It was not intended for the machining of materials such as magnesium, carbon, ceramics, and wood. Contact Mori Seiki before using these materials.

4 Om denne Manual About this Manual Opbevar denne manual på en fast plads, således at den let kan findes, når der er brug for den. Kontakt Mori Seiki Serviceafdeling, hvis der er noget i manualen, der er uklart. Kontakt Mori Seiki Serviceafdeling eller din forhandler, hvis denne manual bortkommer eller bliver beskadiget. Indholdet i denne manual kan blive ændret uden forudgående varsel på grund af forbedringer på maskinen. Alle rettigheder forbeholdes: Gengivelse af denne instruktionsvejledning i enhver form, helt eller delvist, er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Mori Seiki. Forskellige vejledninger og dokumenter leveres med maskinen ud over denne manual. Opbevar dem i nærheden af maskinen, så der hurtigt kan slås op i dem. De vigtige forholdsrgler er samlet i afsnittet FOR SIKKER MASKINDRIFT section. Du skal læse dette afsnit, inden du foretager dig nogen handlinger med makskinen. I denne manual anvendes følgende tal formater: Tusindtals separator:, (komma) Decimal separator:. (punkt) Keep this manual in a clearly marked location to ensure easy access when necessary. Contact the Mori Seiki Service Department if any part of the manual is unclear. Contact the Mori Seiki Service Department or your distributor if this manual is lost or damaged. The contents of this manual are subject to change without prior notification due to improvements to the machine. All rights reserved: reproduction of this instruction manual in any form is not permitted without the written consent of Mori Seiki. Various manuals and documents are supplied with the machine in addition to this manual. Keep them close to the machine to enable easy reference. The important precautions are compiled in the FOR SAFE MACHINE OPERATION section. You must read this section before performing any operations relating to the machine. The following number formatting is used in this manual: Thousand separator:, (comma) Decimal separator:. (period)

5 Signaturforklaring Signal Word Definition 8 FARE 8 DANGER Angiver en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i død eller eller alvorlig personskade. 8 ADVARSEL 8 WARNING Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller eller alvorlig personskade. 7 FORSIGTIG 7 CAUTION Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre personskade eller skade på maskinen. Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury. Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury. Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor injury or damage to the machine. [ ] Hvis forholdsreglerne (fare, advarsel og forsigtig) ikke overholdes, vil det føre til de farer, som er angivet i firkantede parenteser [ ], personskade og maskinproblemer. [ ] Failure to observe the precautions (hazards, warnings and cautions) will lead to the hazards indicated in square brackets [ ], injuries or machine trouble. Angiver punkter, der skal tages hensyn til. Indicates items that must be taken into consideration. 1 Angiver punkter, der henvises til, og som skal læses. 1 Indicates items to be referred to. 5Angiver vink. Eksempel: Angiver programanvendte eksempler. 5Indicates hints. Example: Indicates program-applied examples.

6 INDLEDNING PREFACE 1. Om [INTERLOCK-MODUS] nøglekontakt: 1. About [INTERLOCK MODE] key-switch: En maskine i NL-serien har dørblokerings-nøglekontakt i An NL series machine has the door interlock key-switch stedet for [INTERLOCK-MODUS] nøglekontakt. instead of the [INTERLOCK MODE] key-switch. Dørblokerings-nøglekontakten kaldes også '[INTERLOCK-MODUS] nøglekontakt' i denne manual. The door interlock key-switch is also described as [INTERLOCK MODE] key-switch in this manual. 2. Om 'interlock-tilstand' [INDSTILLING]: 2. About interlock mode [SETTING]: En maskine i NL-serien har indikering af dørblokering [AFSIKRE] i stedet for indikering af interlocktilstand [INDSTILLING]. An NL series machine has the door interlock [RELEASE] indication instead of the interlock mode [SETTING] indication. Dørblokeringstilstand [AFSIKRE] kaldes også 'interlocktilstand [INDSTILLING]' i denne manual. The door interlock mode [RELEASE] is also described as the interlock mode [SETTING] in this manual. 3. Om statusindikator INDSTILLINGSMODUS: 3. About status indicator SETTING MODE: En maskine i NL-serien har statusindikator SIKRING UDLØST i stedet for statusindikator INDSTILLINGSMODUS. An NL series machine has the status indicator INTERLOCK RELEASED instead of the status indicator SETTING MODE. Statusindikatoren SIKRING UDLØST kaldes også 'statusindikatoren INDSTILLINGSMODUS' i denne manual. The status indicator INTERLOCK RELEASED is also described as the status indicator SETTING MODE in this manual. 4. Om knappen [INDSTILLINGSMODUS]: 4. About [SETTING MODE] button: En maskine i NL-serien har knappen [Dørsikring] i stedet An NL series machine has the [Door Interlock Release] for knappen [INDSTILLINGSMODUS]. button instead of the [SETTING MODE] button. Knappen [Dørsikring] kaldes også 'knappen [INDSTILLINGSMODUS]' i denne manual. The [Door Interlock Release] button is also described as [SETTING MODE] button in this manual.

7 INDHOLD CONTENTS FOR SIKKER BETJENING AF MASKINEN FOR SAFE MACHINE OPERATION G-FUNKTIONER G FUNCTIONS M-FUNKTIONER M FUNCTIONS T, S, F FUNCTIONS T, S, F FUNCTIONS VÆRKTØJSFORSKYDNING TOOL OFFSET PAKKET CYKLUS CANNED CYCLE EKSEMPELPROGRAMMER EXAMPLE PROGRAMS ANDRE FUNKTIONER OTHER FUNCTIONS INDEKS INDEX

8

9 i INDHOLD CONTENTS FOR SIKKER BETJENING AF MASKINEN FOR SAFE MACHINE OPERATION 1 TIL BRUGERE OG TILSYNSFØRENDE...3 FOR USERS AND SUPERVISORS 2 FORHOLDSREGLER FOR OPERATØRER...4 PRECAUTIONS FOR OPERATORS 3 BRANDSIKRING...5 FIRE PREVENTION 4 SIKKERHEDSANORDNINGER...7 SAFETY DEVICES 5 FORSIGTIGHEDSMÆRKER...8 CAUTION LABELS 5-1 Sikkerhedsforholdsregler...8 Safety Precautions 5-2 Tænde og slukke for strømmen...9 Turning ON/OFF Power 5-3 Stangemne...9 Bar Stock 5-4 Dørblokeringsfunktion...10 Door Interlock Function 5-5 Sikkerhed Under Bearbejdning (1) Safety During Machine Operation (1) 5-6 Sikkerhed under bearbejdning (2)...12 Safety During Machine Operation (2) 5-7 Spindelhastighed og fastspænding...12 Spindle Speed and Chucking 5-8 Spindelhastighed og gribekraft...13 Spindle Speed and Gripping Force 5-9 Indelåst beskyttelsesnøgle...13 Locked-In Prevention Key 5-10 Spåntransportbånd (Spåntransportbånds specifikationer) Chip Conveyor (Chip Conveyor Specifications) 5-11 Lovkrav...14 Legal Obligation 6 ARBEJDSMILJØ...15 WORKING ENVIRONMENT 7 BETJENING AF MASKINEN...16 MACHINE OPERATION 7-1 Programmering...24 Programming 7-2 Dørblokering...25 Door Interlock 7-3 Data...25 Data 7-4 Forholdsregler ved Betjening af Maskiner med Specielle Specifikationer...25 Precautions when Operating Special Specification Machines

10 ii 8 VEDLIGEHOLDELSE OG INSPEKTION MAINTENANCE AND INSPECTION 8-1 Maskinhåndtering...27 Machine Management 8-2 Maskinstøjdata...28 Machine Noise Data NL1500MC/ NL1500MC/500 NL2000SY/ NL2000SY/500 NL2500SY/ NL2500SY/700 NL3000Y/ NL3000Y/1250 NLX2500/ NLX2500/700 NLX2500MC/ NLX2500MC/700 9 BORTSKAFFELSE AF MASKINER DISPOSITION OF MACHINES KAPITEL 1 CHAPTER 1 G-FUNKTIONER G FUNCTIONS 1 AKSESTYRING OG BEVÆGELSESRETNING AXIS CONTROL AND MOVEMENT DIRECTION 1-1 Beskrivelse af aksebevægelse ved programmering...45 Expressing Axis Movement in Programming Pinolspecifikation...46 Tailstock Specification Spindeldok 2-specifikation...47 Headstock 2 Specification 2 G FUNKTIONER G FUNCTIONS 2-1 G Kodeliste...48 G Code List 2-2 Anbringelse af skæreværktøj ved ilgangshastighed G G00 Positioning Cutting Tool at Rapid Traverse Rate 2-3 Bevægelse af skæreværktøj ad en lige bande ved skæretilførselshastighed G G01 Moving Cutting Tool along Straight Path at Cutting Feedrate 2-4 G01 Funktioner til Rejfning og Hjørneafrunding...61 G01 Chamfering and Rounding Functions 2-5 G01 Linje ved Vinkel-kommando...65 G01 Line at Angle Command 2-6 G02 Cirkulær Interpolation (Med Uret), G03 Cirkulær Interpolation (Mod Uret)...66 G02 Circular Interpolation (Clockwise), G03 Circular Interpolation (Counterclockwise) 2-7 G02 Helisk Interpolation (Med Uret), G03 Helisk Interpolation (Mod Uret) (Option)...69 G02 Helical Interpolation (Clockwise), G03 Helical Interpolation (Counterclockwise) (Option) 2-8 Midlertidig standsning af programudførelse G04 (pause)...72 G04 Suspending Program Execution (Dwell) 2-9 G07.1 (G107) Cylindrisk Interpolation...74 G07.1 (G107) Cylindrical Interpolation

11 iii 2-10 G12.1 (G112) Polær Koordinatinterpolation (Notbearbejdning), G13.1 (G113) Polær Koordinatinterpolation Annuller...78 G12.1 (G112) Polar Coordinate Interpolation (Notching), G13.1 (G113) Polar Coordinate Interpolation Cancel 2-11 Valg af bearbejdningsflade G17, G18, G G17, G18, G19 Selecting Plane for Machining 2-12 G22 Kontrolfunktion for lagret slag TIL, G23 Kontrolfunktion for lagret slag FRA (Option)...81 G22 Stored Stroke Check Function ON, G23 Stored Stroke Check Function OFF (Option) 2-13 G27 Nul (Referenceposition) Returkontrol...84 G27 Zero (Reference Position) Return Check 2-14 G28 Maskinnulpunkt (Referenceposition) Retur, G30 Anden (Tredje eller Fjerde) Nulpunkt (Referenceposition) Retur...84 G28 Machine Zero (Reference Position) Return, G30 Second (Third or Fourth) Zero (Reference Position) Return 2-15 Spring funktion over G G31 Skip Function 2-16 G32 Gevindskæring med Tap (ved Spindelens Centrum)...87 G32 Tapping (at Center of Spindle) Advarsler ved programmering af gevindskæring med G Cautions on Programming Tapping Using G G32 Gevindskæring, G92 Gevindskæringscyklus...91 G32 Thread Cutting, G92 Thread Cutting Cycle Gevindskæring Spindelhastighed Override (Option)...93 Thread Cutting Spindle Speed Override (Option) Ufuldstændig gevinddel...93 Incomplete Thread Portion Beregning af den ufuldstændige gevinddel...94 Calculating the Incomplete Thread Portion Forholdsregler ved gevindskæring...94 Precautions on Thread Cutting Operation 2-18 G34 Gevindskæring med Variabel Stigning G34 Variable Lead Thread Cutting Gevindskæring Spindelhastighed Override (Option) Thread Cutting Spindle Speed Override (Option) 2-19 G51.2 (G251) Polygonskæring, G50.2 (G250) Polygonskæring Annuller (Option) G51.2 (G251) Polygon Cutting, G50.2 (G250) Polygon Cutting Cancel (Option) 2-20 Indstilling af lokalt koordinatsystem G G52 Setting Local Coordinate System 2-21 Valg af maskinkoordinatsystem G G53 Selecting Machine Coordinate System 2-22 Valg af arbejdskoordinatsystem G54 til G G54 to G59 Selecting Work Coordinate System 2-23 G65 Makrokald (Engangs) G65 Macro Call (One-Shot) Agumenttildeling Argument Assignment Nestingniveau for kald Nesting Level for Calls 2-24 G66 Modalt Makrokald (Hver Aksevandringskommando), G66.1 Modalt Makrokald (Hver Blok), G67 Modalt Makrokald Annuller G66 Macro Modal Call (Every Axis Travel Command), G66.1 Macro Modal Call (Every Block), G67 Macro Modal Call Cancel 2-25 G81.4 Snekkefræsnings-synkronisering Start, G80.4 Snekkefræsnings-synkronisering Annuller (Option) G81.4 Hobbing Synchronization Start, G80.4 Hobbing Synchronization Cancel (Option)

12 iv Alarmmeddelelse under snekkefræsnings-synkronisering Alarm Message during Hobbing Synchronization 2-26 G90 Y.D./I.D. Skæringscyklus, G94 Fladeskæringscyklus G90 O.D./I.D. Cutting Cycle, G94 Face Cutting Cycle 2-27 G50, G96 Indstilling af Maksimal og Minimal Spindelhastighed og Styring af Konstant Overfladehastighed G50, G96 Setting Maximum and Minimum Spindle Speeds and Controlling Constant Surface Speed 2-28 G97 Styring af Spindelhastighed ved Konstant Hastighed G97 Controlling Spindle Speed at Constant Speed 2-29 G98 Kommando for Fremføringshastighed pr. Minut, G99 Kommando for Fremføringshastighed pr. Omdrejning G98 Feedrate per Minute Command, G99 Feedrate per Revolution Command 2-30 G325 Skift af værdisæt for Pinol (Digital pinol) G325 Change of Value Set for Tailstock (Digital Tailstock) 2-31 G330 Pinol (Digital Pinol)/Spindeldok 2 Referencepunkt Retur G330 Tailstock (Digital Tailstock)/Headstock 2 Reference Point Return 2-32 G374 Boring med Pinol Pakket Cyklus, G375 Boring med Pinol Pakket Cyklus Færdiggørelseskontrol (Option) G374 Drilling with Tailstock Canned Cycle, G375 Drilling with Tailstock Canned Cycle Completion Check (Option) 2-33 G479 Automatisk Centreringstype Fortsat Hvile/Pinol G479 Automatic Centering Type Steady Rest/Tailstock Automatisk Centreringstype Fortsat Hvile Vandring (Transport Direkte Koblet) Automatic Centering Type Steady Rest Travel (Carriage Direct-Coupled) Automatisk Centreringstype Fortsat Hvile Vandring (Servodrevet) Automatic Centering Type Steady Rest Travel (Servo-Driven) Pinolvandring (Transport Direkte Koblet) Tailstock Travel (Carriage Direct-Coupled) 2-34 Styring af skæretilførselshastighed Cutting Feedrate Control Præcist stop G G09 Exact Stop Præcist stop-modus G G61 Exact Stop Mode M28 Fejldetektion TIL, M29 Fejldetektion FRA M28 Error Detect ON, M29 Error Detect OFF Skæremodus G G64 Cutting Mode Gevindskæringsmodus G G63 Tapping Mode G62 Automatisk Hjørneoverride G62 Automatic Corner Override 3 KOMPATIBLE SPECIFIKATIONER MED SEICOS (TILVALG) COMPATIBLE SPECIFICATIONS WITH SEICOS (OPTION) 3-1 Automatisk drejestålsradius offset-tilstand (Automatisk bestemmelse af offset retning) Automatic Tool Nose Radius Offset Mode (Automatic Determination of Offset Direction) Automatisk bestemmelse af offset retning Automatic Determination of Offset Direction Opstart og annuller Start-Up and Cancel Obligatorisk bestemmelse af offset retning Compulsory Determination of Offset Direction 3-2 Skæringsradius offset tilstand Cutter Radius Offset Mode Opstart under skæringsradius offset-tilstand Start-Up During Cutter Radius Offset Mode

13 v Betjening i skæringsradius offset tilstand Operation in Cutter Radius Offset Mode Annulering af skæringsradius offset tilstand Canceling Cutter Radius Offset Mode 3-3 Rillebredde værktøj offset funktion (valg) Groove Width Tool Offset Function (Option) Rillebredde værktøj offset tilstand Groove Width Tool Offset Mode Rillebredde værktøj offset tilstand annullering Groove Width Tool Offset Mode Cancel KAPITEL 2 CHAPTER 2 M-FUNKTIONER M FUNCTIONS 1 M FUNKTIONER M FUNCTIONS 1-1 M Kode Liste M Code List 1-2 Flere M kode funktion Multiple M Code Function 1-3 M00 Program Stop, M01 Valgfrit Stop M00 Program Stop, M01 Optional Stop 1-4 M02 Program Slut, M30 Program Slut og Spol Tilbage M02 Program End, M30 Program End and Rewind 1-5 M03 Spindel Start (Normal), M203 Spindel 2 Start (Normal), M04 Spindel Start (Omvendt), M204 Spindel 2 Start (Omvendt), M05 Spindel Rotation Stop M03 Spindle Start (Normal), M203 Spindle 2 Start (Normal), M04 Spindle Start (Reverse), M204 Spindle 2 Start (Reverse), M05 Spindle Rotation Stop 1-6 M08 Kølemiddeludledning TIL, M09 Kølemiddeludledning FRA M08 Coolant Discharge ON, M09 Coolant Discharge OFF Skift af kølemiddeludsendingstryk (Knoll I/F Only) Changing Coolant Discharge Pressure (Knoll I/F Only) 1-7 M10 Spindel 1 Klem Borepatron, M210 Spindel 2 Klem Borepatron, M11 Spindel 1 Nedspænd Borepatron, M211 Spindel 2 Nedspænd Borepatron M10 Spindle 1 Chuck Clamp, M210 Spindle 2 Chuck Clamp, M11 Spindle 1 Chuck Unclamp, M211 Spindle 2 Chuck Unclamp 1-8 M13 Roterende Værktøjsspindel Start (Normal), M14 Roterende Værktøjsspindel Start (Omvendt), M05 Rotation Stop M13 Rotary Tool Spindle Start (Normal), M14 Rotary Tool Spindle Start (Reverse), M05 Rotation Stop 1-9 M23 Rejfning TIL, M24 Rejfning FRA M23 Chamfering ON, M24 Chamfering OFF 1-10 M25, M26 Pinol Frem/Tilbage (Digital Pinol), M25, M26 Pinol Spindel UD/IND (Transport Direkte Koblet Pinol) M25, M26 Tailstock Forward/Backward (Digital Tailstock), M25, M26 Tailstock Spindle OUT/IN (Carriage Direct-Coupled Tailstock) pinol forlæns/baglæns (digital pinol) Tailstock Forward/Backward (Digital Tailstock) Pinolspindel UD/IND (Transport Direkte Koblet Pinol) Tailstock Spindle OUT/IN (Carriage Direct-Coupled Tailstock) Centerarbejdeprogrammering med Sikkerhed Center-Work Programming with Safety 1-11 M45 C-akseforbindelse (Spindel 1), M245 C-akseforbindelse (Spindel 2), M46 C-akseforbindelse Annuller (Spindel 1), M246 C-akseforbindelse Annuller (Spindel 2) M45 C-Axis Connection (Spindle 1), M245 C-Axis Connection (Spindle 2), M46 C-Axis Connection Cancel (Spindle 1), M246 C-Axis Connection Cancel (Spindle 2)

14 vi 1-12 M47 Arbejdsemneudstødning Ud (Option) M47 Workpiece Ejector Out (Option) 1-13 M48 Fremføringshastighed override annuller FRA, M49 Fremføringshastighed override annuller TIL M48 Feedrate Override Cancel OFF, M49 Feedrate Override Cancel ON 1-14 M51 Spindel Borepatron Luftblæsning TIL, M251 Spindel 2 Borepatron Luftblæsning TIL, M59 Spindel Borepatron Luftblæsning FRA, M259 Spindel 2 Borepatron Luftblæsning FRA (Option) M51 Spindle Chuck Air Blow ON, M251 Spindle 2 Chuck Air Blow ON, M59 Spindle Chuck Air Blow OFF, M259 Spindle 2 Chuck Air Blow OFF (Option) 1-15 M52 Spindel (Gennem Spindel) Luftblæsning TIL, M252 Spindel 2 (Gennem Spindel) Luftblæsning TIL, M57 Spindel (Gennem Spindel) Luftblæsning FRA, M257 Spindel 2 (Gennem Spindel) Luftblæsning FRA (Option) M52 Spindle (Through-Spindle) Air Blow ON, M252 Spindle 2 (Through-Spindle) Air Blow ON, M57 Spindle (Through-Spindle) Air Blow OFF, M257 Spindle 2 (Through-Spindle) Air Blow OFF (Option) 1-16 M68 Spindel 1 Klem Bremse, M268 Spindel 2 Klem Bremse, M69 Spindel 1 Frigør Bremse, M269 Spindel 2 Frigør Bremse M68 Spindle 1 Brake Clamp, M268 Spindle 2 Brake Clamp, M69 Spindle 1 Brake Unclamp, M269 Spindle 2 Brake Unclamp 1-17 M73 Arbejdsnedspænder UD, M74 Arbejdsnedspænder IND (Option) M73 Work Unloader OUT, M74 Work Unloader IN (Option) 1-18 M85 Automatisk Dør Åbne, M86 Automatisk Dør Lukke (Option) M85 Automatic Door Open, M86 Automatic Door Close (Option) 1-19 M89 Arbejdstæller, Totaltæller, Multitæller (Option) M89 Work Counter, Total Counter, Multi Counter (Option) 1-20 M90 Spindel 1/Roterende Værktøjsspindel Samtidig Driftstilstand TIL, M91 Spindel 1/Roterende Værktøjsspindel Samtidig Driftstilstand FRA, M290 Spindel 2/Roterende Værktøjsspindel Samtidig Driftstilstand TIL, M291 Spindel 2/Roterende Værktøjsspindel Samtidig Driftstilstand FRA M90 Spindle 1/Rotary Tool Spindle Simultaneous Operation Mode ON, M91 Spindle 1/Rotary Tool Spindle Simultaneous Operation Mode OFF, M290 Spindle 2/Rotary Tool Spindle Simultaneous Operation Mode ON, M291 Spindle 2/Rotary Tool Spindle Simultaneous Operation Mode OFF 1-21 M98/M198 Underprogramkald, M99 Underprogram Slut M98/M198 Sub-Program Call, M99 Sub-Program End 1-22 M200 Spåntransportbånd Rotation Frem Start, M201 Spåntransportbånd Stop M200 Chip Conveyor Forward Rotation Start, M201 Chip Conveyor Stop 1-23 M382 Underlagsafdækning Kølemiddelsystem til Spåntagning TIL, M383 Underlagsafdækning Kølemiddelsystem til Spåntagning FRA (Option) M382 Bed Cover Chip Coolant System ON, M383 Bed Cover Chip Coolant System OFF (Option) 1-24 M432 Arbejdsnedspænder Cyklusfunktion (Option) M432 Work Unloader Cycle Function (Option) 1-25 M458 Værktøjsspids Luftblæsning TIL, M459 Værktøjsspids Luftblæsning FRA (Option) M458 Tool Tip Air Blow ON, M459 Tool Tip Air Blow OFF (Option) 1-26 M480 Kalder C-akse Synkroniseret Driftstilstand M46 C-akse Synkron Tilstand Annuller M480 Calls C-Axis Synchronized Operation Mode M46 C-Axis Synchronous Mode Cancel 1-27 M560 Roterende Værktøjsspindel Omvendt Rotationstilstand TIL, M561 Roterende Værktøjsspindel Omvendt Rotationstilstand FRA M560 Rotary Tool Spindle Reverse Rotation Mode ON, M561 Rotary Tool Spindle Reverse Rotation Mode OFF 1-28 M611 Y-akse Nulpunkt Interlock Ugyldig, M610 Y-akse Nulpunkt Interlock Gyldig M611 Y-Axis Zero Point Interlock Invalid, M610 Y-Axis Zero Point Interlock Valid 1-29 M661 Fortsat Hvile Kølemiddel TIL, M662 Fortsat Hvile Kølemiddel FRA (Option) M661 Steady Rest Coolant ON, M662 Steady Rest Coolant OFF (Option)

15 vii 1-30 M712 Pinolspindel Blokeringsfunktion FRA, M713 Pinolspindel Blokeringsfunktion FRA Annuller M712 Tailstock Spindle Interlock Function OFF, M713 Tailstock Spindle Interlock Function OFF Cancel 1-31 M2200 Forudlæsning Stop M2200 Pre-Read Stop 1-32 Stangindfører I/F- og M-kode Kommandoer (Stangindfører-specifikationer) Bar Feeder I/F and M Code Commands (Bar Feeder Specifications) 2 PROGRAM FOR AT FORKORTE BEARBEJDNINGSTID PROGRAM TO SHORTEN PROCESSING TIME KAPITEL 3 CHAPTER 3 T, S, F FUNCTIONS T, S, F FUNCTIONS 1 T FUNKTION T FUNCTION 1-1 Værktøjsgeometri offset Tool Geometry Offset 1-2 Værktøjsslidtage offset Tool Wear Offset 2 S FUNKTION S FUNCTION 2-1 Forhold mellem skærehastighed, diameter og spindelhastighed Relationship among Cutting Speed, Diameter, and Spindle Speed 3 F FUNKTION F FUNCTION 3-1 Specificerer fremføringsrate pr. spindelomdrejning (mm/omdr) Specify Feedrate per Spindle Revolution (mm/rev) 3-2 Specificerer fremføringsrate pr. minut (mm/min, /min) Specify Feedrate per Minute (mm/min, /min) 3-3 Fremføringsrate ved sletbearbejdning Feedrate for Finishing KAPITEL 4 CHAPTER 4 VÆRKTØJSFORSKYDNING TOOL OFFSET 1 AUTOMATISK DREJESTÅLSRADIUS OFFSET AUTOMATIC TOOL NOSE RADIUS OFFSET 1-1 Opsæt for brug af automatisk drejestålsradius offset funktionerne (G40, G41, G42) Set to Use Automatic Tool Nose Radius Offset Function (G40, G41, G42) Teoretisk drejestålsposition Imaginary Tool Tip Position Opsætning af Drejestålsradius Setting Tool Nose Radius Skift af Absolut Koordinat Under Automatisk Værktøjsnæseradiuskompensering Switching Absolute Coordinate during Automatic Tool Nose Radius Offset Offset-retningen bestemt af G Direction of Offset Determined by G Tekniske termer brugt i forklaring af den automatiske drejestålsradius offset funktion Technical Terms Used in Explanation of Automatic Tool Nose Radius Offset Function Opstart (Automatisk Værktøjsnæseradiusforskydning) Start-Up (Automatic Tool Nose Radius Offset) Forskydningstilstand (Automatisk Værktøjsnæseforskydning) Offset Mode (Automatic Tool Nose Radius Offset)

16 viii annuller tilstand (Automatisk Værktøjsnæseforskydning) Cancel Mode (Automatic Tool Nose Radius Offset) 1-3 Generelle forholdsregler ved automatisk drejestålsradius offset funktion General Cautions on Automatic Tool Nose Radius Offset Function Hvis siden ligger på endepunktet af skæring (Automatisk Værktøjsnæseradiusforskydning) If Wall Lies at Endpoint of Cutting (Automatic Tool Nose Radius Offset) Oversnit i automatisk drejestålsradius offset tilstand Overcut in Automatic Tool Nose Radius Offset Mode 1-4 Programeksempler (Automatisk værktøjsnæseradiusforskydning) Sample Programs (Automatic Tool Nose Radius Offset) Basisprogrammer (Automatisk værktøjsnæseradiusforskydning) Basic Programs (Automatic Tool Nose Radius Offset) Anbefalede programeksempler (automatisk drejestålsradius offset) Recommended Example Programs (Automatic Tool Nose Radius Offset) 2 MANUEL DREJESTÅLSRADIUS OFFSET MANUAL TOOL NOSE RADIUS OFFSET 2-1 Offset for Stigende Skæring og Affasning Offset for Taper Cutting and Chamfering Metode for Værktøjsradiusforskydning Tool Nose Radius Offset Method Beregning af Værktøjsradiusforskydning Calculating Tool Nose Radius Offset Data Forskydningsretning og beregning af koordinatværdier for Værktøjsnæseradiuskompensering Tool Nose Radius Offset Direction and Calculation of Coordinate Values 2-2 Programeksempel (Manuel Værktøjsnæseradiusforskydning) Example Program (Manual Tool Nose Radius Offset) Datatabel for Værktøjsradiusforskydning Tool Nose Radius Offset Data Table 2-3 Offset i Cirkulær Interpolation Offset in Circular Interpolation Konveks Bue Convex Arc Konkav Bue Concave Arc Beregning af Koordinatværdier der skal Specificeres i Programmet Calculating Coordinate Values to be Specified in Program Programeksempel Example Program 2-4 Programeksempel for Prøvearbejdsemne (Manuel Værktøjsnæseradiuskompensering) Example Program for Sample Workpiece (Manual Tool Nose Radius Offset) 3 VÆRKTØJSRADIUS OFFSET TOOL RADIUS OFFSET 3-1 Indstilling af Værktøjsradius Offset-mængde Setting Tool Radius Offset Amount 3-2 Tekniske termer brugt i forklaringen af værktøjsradius offset-funktionen Technical Terms Used in Explanation of Tool Radius Offset Function Opstart (Værktøjsnæseradiusforskydning) Start-Up (Tool Radius Offset) Forskydningstilstand (Værktøjsradiusforskydning) Offset Mode (Tool Radius Offset) Annulleringstilstand (Værktøjsradiusforskydning) Cancel Mode (Tool Radius Offset) 3-3 Generelle advarsler om offset funktionen General Cautions on Offset Function

17 ix Hvis siden ligger på endepunktet af skæring (værktøjsradiusforskydning) If Wall Lies at Endpoint of Cutting (Tool Radius Offset) Positiv (+) og Negativ ( ) Designation for værktøjsradius offset mængde og værktøjsbaner Positive (+) and Negative ( ) Designation for Tool Radius Offset Amount and Tool Paths Oversnit i værktøjsradius offset tilstand Overcut in Tool Radius Offset Mode KAPITEL 5 CHAPTER 5 PAKKET CYKLUS CANNED CYCLE 1 GENTAGENDE CYKLER MULTIPLE REPETITIVE CYCLES 1-1 Liste over Multipelt Gentagende Cyklusser Multiple Repetitive Cycles List 1-2 Grovslibningscyklus Rough Cutting Cycle 1-3 G73 Lukket sløjfe skærecyklus G73 Closed-Loop Cutting Cycle 1-4 Advarsler om brug af cyklerne G71, G72 og G Cautions on Using G71, G72, and G73 Cycles 1-5 G70 Færdigbearbejdningscyklus G70 Finishing Cycle 1-6 G74 Fladeafskæring, Stikningscyklus og Dybdeboringscyklus G74 Face Cut-Off, Grooving Cycle, and Deep Hole Drilling Cycle 1-7 G75 Y.D./I.D. Stikningscyklus, afskæringscyklus G75 O.D./I.D. Grooving Cycle, Cut-Off Cycle 1-8 G76 Multipel gevindskæringscyklus G76 Multiple Thread Cutting Cycle Gevindskæring Spindelhastighed Override (Option) Thread Cutting Spindle Speed Override (Option) Tilførselstilstand Infeed Mode Advarlser om G76 flergevindskærings cyklus Cautions on G76 Multiple Thread Cutting Cycle Forhold mellem skæredybde i første cyklus og antal gevindskærings cykler (Fastsat metalfjernelsesrate og lige tilførsel langs gevindfladen) Relationship between Depth of Cut in First Cycle and Number of Thread Cutting Cycles (Fixed Metal Removal Rate and Straight Feed along the Thread Face) 2 HULBEARBEJDNING PAKKET CYKLUS HOLE MACHINING CANNED CYCLE 2-1 Liste for pakket hulbearbejdningscyklus Hole Machining Canned Cycle List Flade hulbearbejdning pakket cyklus Face Hole Machining Canned Cycle Side hulbearbejdning pakket cyklus Side Hole Machining Canned Cycle 2-2 Borecyklus Drilling Cycle Højhastigheds dybhul boringscyklus High-Speed Deep Hole Drilling Cycle Dybhuls borecyklus Deep Hole Drilling Cycle Punktborecyklus Spot Drilling Cycle

18 x Punktborecyklus (Ophold) Spot Drilling Cycle (Dwell) 2-3 Synkroniseret gevindskæringscyklus Synchronized Tapping Cycle Endefladesynkroniseret Gevindskæringscyklus End Face Synchronized Tapping Cycle Endefladesynkroniseret Vendt Gevindskæringscyklus End Face Synchronized Reverse Tapping Cycle Sidefladesynkroniseret Gevindskæringscyklus Side Face Synchronized Tapping Cycle Sidefladesynkroniseret Vendt Gevindskæringscyklus Side Face Synchronized Reverse Tapping Cycle Spindelsynkroniseret Gevindskæringscyklus (M329 G84) (Option) Spindle Synchronized Tapping Cycle (M329 G84) (Option) 2-4 Borecyklus Boring Cycle KAPITEL 6 CHAPTER 6 EKSEMPELPROGRAMMER EXAMPLE PROGRAMS 1 PROGRAMEKSEMPLER EXAMPLE PROGRAMS 1-1 Notbearbejdning Notching Bredde mellem To Flader (Brug af Polær Koordinatinterpolation) Width between Two Faces (Using Polar Coordinate Interpolation) Bredde mellem To Flader (Brug af Y-akse) Width between Two Faces (Using Y-Axis) Sekskant (Med Polær Koordinatinterpolation) Hexagon (Using Polar Coordinate Interpolation) Sekskant (Brug af Y-akse) Hexagon (Using Y-Axis) 1-2 Kilenotfræsning (Brug af Y-akse) Keyway Milling (Using Y-Axis) 1-3 Borepatronarbejde programmering Chuck-Work Programming 1-4 Borepatronarbejde programmering (2) Chuck-Work Programming (2) 1. proces st Process 2. proces nd Process 1-5 Programmering af borepatronarbejde (3) Chuck-Work Programming (3) 1. Proces (Spindel 1) st Process (Spindle 1) 2. Proces (Spindel 2) nd Process (Spindle 2) 1-6 Adskillige delprogrammer Various Part Programs Rilleskæring Grooving I.D. Dybhulsboring I.D. Deep Hole Drilling Fræsning 1 (Boring på endeplade) Milling 1 (Drilling on End Face)

19 xi Fræsning 2 (Bearbejdning med nul-punkt på C-akse i arbejdskoordinatsystemet skiftet) Milling 2 (Machining with the Zero Point of the C-Axis in the Work Coordinate System Shifted) Fræsning Milling 3 Fræsning Milling 4 KAPITEL 7 CHAPTER 7 ANDRE FUNKTIONER OTHER FUNCTIONS 1 OVERFØRSEL AF ARBEJDSSTYKKE WORKPIECE TRANSFER 1-1 M34, M35, M36 Synkroniseret Drift TIL/FRA M34, M35, M36 Synchronized Operation ON/OFF 1-2 Flytning af spindeldok 2 (B-akse) Moving Headstock 2 (B-Axis) Anvendelse af arbejdskoordinatsystemet Using the Work Coordinate System Anvendelse af maskinkoordinatsystemet Using the Machine Coordinate System 1-3 G38 Arbejdsemne Trykkontrol G38 Workpiece Pushing Check 1-4 M80 Arbejdsemne Afskæringsdetektion M80 Workpiece Cut-Off Detection Programmering med M Programming Using M80 2 STANDTIDSSTYRING TOOL LIFE MANAGEMENT 2-1 Manuel Indstilling af Standtids Data Setting Tool Life Data by Manual Operation Standtidsskærm Tool Life Management Screen Grupperegistrering Group Registration Ændring af Værktøjsnummer Changing Tool Number Statusskift Change of Status 2-2 Indstilling af standtidsdata i et program Setting Tool Life Data in Program 2-3 Specification i Bearbejdsningsprogram Specification in Machining Program Gruppespecification Group Specification Standtids Tæller Life Count Udelad Kommado Skip Command 2-4 Nyt værktøj valgt flag og standtid udeløbet flag New Tool Selection Flag and Tool Life Expired Flag Nyt værktøj valgt flag New Tool Selection Flag Standtid Udløbet-signal Tool Life Expiration Signal

20 xii 3 BELASTNINGSOVERVÅGNINGSFUNKTION LOAD MONITORING FUNCTION 3-1 Oversigt over lastovervågningsfunktion Outline of Load Monitoring Function 3-2 Skærm til lastovervågningsfunktion Screens for Load Monitoring Function Skærmen Lastmåler til Lastovervågning The Load Monitoring Load Meter Screen Dataindstillingsskærm til lastmonitorering Load Monitoring Data Setting Screen Skærmen Advarselsliste til Lastovervågning The Load Monitor Warning List Screen Indstillingsskærm for Lastovervågning Load Monitoring Setting Screen 3-3 Specifikation af Lastovervågningsprogram Specifying Load Monitor Program 3-4 Interlockfunktion til Indstillingsværdi og Driftstilstand via Nøglekontakt til Operationsvalg Interlock Function for Set Value and Operation Mode by Operation Selection Key-Switch 3-5 Alarm, Fejldisplay Alarm, Error Display 3-6 Indlæsning/Udlæsning af Lastovervågningsdata Load Monitoring Data Input/Output

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6.

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6. INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er C-akse egentlig? 2 Værktøjsholdere 3 Koblingssystemer 4 Værktøjsopmåling 5 C-akse programmering 6 Bolthulcirkel 6 Not-fræsning 6 Spiral fræsning 7 Boring med udspåning aksialt

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Betjeningsvejledning (Danish) 2 Rev F Zephyr Betjeningsvejledning vigtige sikkerhedsforanstaltninger Dette produkt er kun til anvendelse i hjemmet. Når der anvendes elektriske produkter,

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning! PWRG-10-2014 POWERTEX Wire Rope Grip PWRG 1 POWERTEX Wire Rope Grip Assembly instructions (GB) (Original instructions) Read through these user instructions

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

LEAF. Udvendigt Indvendigt Specifikationer Udskriv Stige ud

LEAF. Udvendigt Indvendigt Specifikationer Udskriv Stige ud LEAF genanvendelse Nissan LEAF elsker planeten. Det er derfor, den fremstilles med den største andel af genanvendte materialer i klassen og er mere end 95 % genanvendelig. det nye design Nissan LEAFs ekstremt

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer Agenda 1. Hvem er distributøren Actebis? 2. Licensing Reseller Handbook 3. Licensoverblik 4. Software Assurance 5. Licenssalg eksempel 6. eopen og MVLS (samt VLSC) 7. Salgsværktøj CLOSER 8. Hvis der bliver

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1 MEMO Produced by: Peter Ravnholt 1. INDLEDNING... 2 SIKKERHED... 2 2. ÆNDRINGSLOG... 3 VERSION 1.1... 3 3. EKSEMPELSCENARIE... 3 UDFYLD ET NYT SPØRGESKEMA... 3 4. SERVICE CONTRACTS... 5 GETQUESTIONNAIREDEFINITIONLIST...

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

English... 2 Dansk... 68. v 1.37

English... 2 Dansk... 68. v 1.37 English... 2 Dansk... 68 v 1.37 SSMT 1000 A1 mobile phone Contents Introduction... 8 Intended use... 8 Supplied items... 9 Technical data... 10 Safety instructions... 11 Operating environment... 12 Emergency

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere