PROGRAMMERINGSMANUAL PROGRAMMING MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAMMERINGSMANUAL PROGRAMMING MANUAL"

Transkript

1 PROGRAMMERINGSMANUAL PROGRAMMING MANUAL Relevant model Applicable Model NL1500/500 NL1500MC/500 NL1500Y/500 NL1500S/500 NL1500SMC/500 NL1500SY/500 NL2000/500 NL2000MC/500 NL2000Y/500 NL2000S/500 NL2000SMC/500 NL2000SY/500 NL2500/700 NL2500MC/700 NL2500Y/700 NL2500S/700 NL2500SMC/700 NL2500SY/700 NL2500/1250 NL2500MC/1250 NL2500Y/1250 NL2500S/1250 NL2500SMC/1250 NL2500SY/1250 NL3000/700 NL3000MC/700 NL3000Y/700 NL3000/1250 NL3000MC/1250 NL3000Y/1250 NL3000/2000 NL3000MC/2000 NL3000Y/2000 NL3000/3000 NL3000MC/3000 NL3000Y/3000 NLX2500/700 NLX2500MC/700 NLX2500Y/700 NLX2500SMC/700 NLX2500SY/700 Relevant NC-enhed Applicable NC Unit MSX-850IV MSX-853IV Før påbegyndelse af drift, vedligeholdelse eller programmering skal manualerne, som er leveret fra Mori Seiki, producenten af NC-enheden samt udstyrsproducenterne, læses omhyggeligt, så du fuldt ud forstår den information, de indeholder. Opbevar manualerne omhyggeligt, så de ikke går tabt. Before starting operation, maintenance, or programming, carefully read the manuals supplied by Mori Seiki, the NC unit manufacturer, and equipment manufacturers so that you fully understand the information they contain. Keep the manuals carefully so that they will not be lost. PX-NL_4-D2DAEN Y

2 Dette er en original instruktionsmanual, som er udgivet officielt af Mori Seiki. Indholdet i denne manual kan ændres uden forudgående varsel på grund af forbedringer på maskinen eller for at forbedre manualen. Som en følge heraf bør man være opmærksom på, at der kan være små uoverensstemmelser mellem manualens indhold og maskinen. Ændringer i instruktionsmanualen er foretaget i reviderede udgaver, som adskiller sig fra hinanden ved en opdatering af instruktionsmanualnummeret. Skulle du opdage eventuelle uoverensstemmelser mellem manualens indhold og maskinen, eller hvis nogen dele af manualen der er uklare, så kontakt Mori Seiki og udred disse punkter, før du tager maskinen i brug. Mori Seiki er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der er opstået som direkte eller indirekte følge af brug af maskinen uden at have udredt disse punkter. Alle rettigheder forbeholdes: Reproduktion af denne instruktionsmanual i enhver form, helt eller delvist, er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Mori Seiki. Produktet, der er sendt til dig (maskinen og tilbehør), er produceret i henhold til de love og standarder, der er gældende i det relevante land eller den relevante region. Det kan derfor ikke eksporteres, sælges eller flyttes til en destination i et land med andre love eller standarder. Eksport af dette produkt er underlagt autorisation fra myndighederne i det eksporterende land. Spørg myndighederne angående autorisation. This is an original instruction manual officially issued by Mori Seiki. The contents of this manual are subject to change without notice due to improvements to the machine or in order to improve the manual. Consequently, please bear in mind that there may be slight discrepancies between the contents of the manual and the actual machine. Changes to the instruction manual are made in revised editions which are distinguished from each other by updating the instruction manual number. Should you discover any discrepancies between the contents of the manual and the actual machine, or if any part of the manual is unclear, please contact Mori Seiki and clarify these points before using the machine. Mori Seiki will not be liable for any damages occurring as a direct or indirect consequence of using the machine without clarifying these points. All rights reserved: reproduction of this instruction manual in any form, in whole or in part, is not permitted without the written consent of Mori Seiki. The product shipped to you (the machine and accessory equipment) has been manufactured in accordance with the laws and standards that prevail in the relevant country or region. Consequently it cannot be exported, sold, or relocated, to a destination in a country with different laws or standards. The export of this product is subject to an authorization from the government of the exporting country. Check with the government agency for authorization. Copyright 2010 MORI SEIKI CO., LTD. All rights reserved

3 Om maskinen About Machine <Erklæring om EC-overensstemmelse> Mori Seiki erklærer, at produktet, som sendes til Europa, er designet og fremstillet i overensstemmelse med følgende krav. <Declaration of EC Conformity> Mori Seiki declares that the product shipped to Europe is designed and manufactured in conformity with the following requirements. 1. EC-direktiv 1. EC directive Seneste Maskindirektiv 2006/42/EC Latest Machinery Directive 2006/42/EC Seneste EMC-direktiv 2004/108/EC Latest EMC Directive 2004/108/EC Seneste Lavspændingsdirektiv 2006/95/EC Latest Low Voltage Directive 2006/95/EC 2. EN-standarder 2. EN standards EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN EN EN EN EN EN EN EN <Grundlæggende> Denne maskine er designet og bygget med anvendelse af den nyeste teknologi med det formål at bearbejde roterende arbejdsemner med anvendelse af skæreværktøj og bløde bakker. Denne maskine er i overensstemmelse med generelt anerkendte sikkerhedsbestemmelser, standarder og specifikationer på produktionstidspunktet. Maskinen egner sig til manuel og automatisk drift. <Værktøjer> Denne maskine er i stand til at anvende almindeligt drejeværktøj og roterende værktøj* (såsom fræsere, bor og snittappe). Kontakt Mori Seiki før brug af slibningsværktøj eller specialværktøj. * For maskiner, som er udstyret til at anvende roterende værktøj. <Materialer> Denne maskine er designet til bearbejdning af metal, harpiks og plastic. Den er ikke beregnet til bearbejdning af materialer som magnesium, kul, keramik og træ. Kontakt Mori Seiki, før du anvender disse materialer. <Basis> This machine was designed and built using state-of-the-art technology for the purpose of machining rotating workpieces using cutting tools and soft jaws. This machine complies with generally recognized safety regulations, standards and specifications at the time of manufacture. This machine is suitable for manual and automatic operation. <Tools> This machine is capable of using common turning tools and rotary tools* (such as milling cutters, drills, and taps). Contact Mori Seiki before using grinding tools or special tools. * For machines equipped to use rotary tools. <Materials> This machine is designed for machining metal, resin, and plastics. It was not intended for the machining of materials such as magnesium, carbon, ceramics, and wood. Contact Mori Seiki before using these materials.

4 Om denne Manual About this Manual Opbevar denne manual på en fast plads, således at den let kan findes, når der er brug for den. Kontakt Mori Seiki Serviceafdeling, hvis der er noget i manualen, der er uklart. Kontakt Mori Seiki Serviceafdeling eller din forhandler, hvis denne manual bortkommer eller bliver beskadiget. Indholdet i denne manual kan blive ændret uden forudgående varsel på grund af forbedringer på maskinen. Alle rettigheder forbeholdes: Gengivelse af denne instruktionsvejledning i enhver form, helt eller delvist, er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Mori Seiki. Forskellige vejledninger og dokumenter leveres med maskinen ud over denne manual. Opbevar dem i nærheden af maskinen, så der hurtigt kan slås op i dem. De vigtige forholdsrgler er samlet i afsnittet FOR SIKKER MASKINDRIFT section. Du skal læse dette afsnit, inden du foretager dig nogen handlinger med makskinen. I denne manual anvendes følgende tal formater: Tusindtals separator:, (komma) Decimal separator:. (punkt) Keep this manual in a clearly marked location to ensure easy access when necessary. Contact the Mori Seiki Service Department if any part of the manual is unclear. Contact the Mori Seiki Service Department or your distributor if this manual is lost or damaged. The contents of this manual are subject to change without prior notification due to improvements to the machine. All rights reserved: reproduction of this instruction manual in any form is not permitted without the written consent of Mori Seiki. Various manuals and documents are supplied with the machine in addition to this manual. Keep them close to the machine to enable easy reference. The important precautions are compiled in the FOR SAFE MACHINE OPERATION section. You must read this section before performing any operations relating to the machine. The following number formatting is used in this manual: Thousand separator:, (comma) Decimal separator:. (period)

5 Signaturforklaring Signal Word Definition 8 FARE 8 DANGER Angiver en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i død eller eller alvorlig personskade. 8 ADVARSEL 8 WARNING Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller eller alvorlig personskade. 7 FORSIGTIG 7 CAUTION Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre personskade eller skade på maskinen. Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury. Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury. Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor injury or damage to the machine. [ ] Hvis forholdsreglerne (fare, advarsel og forsigtig) ikke overholdes, vil det føre til de farer, som er angivet i firkantede parenteser [ ], personskade og maskinproblemer. [ ] Failure to observe the precautions (hazards, warnings and cautions) will lead to the hazards indicated in square brackets [ ], injuries or machine trouble. Angiver punkter, der skal tages hensyn til. Indicates items that must be taken into consideration. 1 Angiver punkter, der henvises til, og som skal læses. 1 Indicates items to be referred to. 5Angiver vink. Eksempel: Angiver programanvendte eksempler. 5Indicates hints. Example: Indicates program-applied examples.

6 INDLEDNING PREFACE 1. Om [INTERLOCK-MODUS] nøglekontakt: 1. About [INTERLOCK MODE] key-switch: En maskine i NL-serien har dørblokerings-nøglekontakt i An NL series machine has the door interlock key-switch stedet for [INTERLOCK-MODUS] nøglekontakt. instead of the [INTERLOCK MODE] key-switch. Dørblokerings-nøglekontakten kaldes også '[INTERLOCK-MODUS] nøglekontakt' i denne manual. The door interlock key-switch is also described as [INTERLOCK MODE] key-switch in this manual. 2. Om 'interlock-tilstand' [INDSTILLING]: 2. About interlock mode [SETTING]: En maskine i NL-serien har indikering af dørblokering [AFSIKRE] i stedet for indikering af interlocktilstand [INDSTILLING]. An NL series machine has the door interlock [RELEASE] indication instead of the interlock mode [SETTING] indication. Dørblokeringstilstand [AFSIKRE] kaldes også 'interlocktilstand [INDSTILLING]' i denne manual. The door interlock mode [RELEASE] is also described as the interlock mode [SETTING] in this manual. 3. Om statusindikator INDSTILLINGSMODUS: 3. About status indicator SETTING MODE: En maskine i NL-serien har statusindikator SIKRING UDLØST i stedet for statusindikator INDSTILLINGSMODUS. An NL series machine has the status indicator INTERLOCK RELEASED instead of the status indicator SETTING MODE. Statusindikatoren SIKRING UDLØST kaldes også 'statusindikatoren INDSTILLINGSMODUS' i denne manual. The status indicator INTERLOCK RELEASED is also described as the status indicator SETTING MODE in this manual. 4. Om knappen [INDSTILLINGSMODUS]: 4. About [SETTING MODE] button: En maskine i NL-serien har knappen [Dørsikring] i stedet An NL series machine has the [Door Interlock Release] for knappen [INDSTILLINGSMODUS]. button instead of the [SETTING MODE] button. Knappen [Dørsikring] kaldes også 'knappen [INDSTILLINGSMODUS]' i denne manual. The [Door Interlock Release] button is also described as [SETTING MODE] button in this manual.

7 INDHOLD CONTENTS FOR SIKKER BETJENING AF MASKINEN FOR SAFE MACHINE OPERATION G-FUNKTIONER G FUNCTIONS M-FUNKTIONER M FUNCTIONS T, S, F FUNCTIONS T, S, F FUNCTIONS VÆRKTØJSFORSKYDNING TOOL OFFSET PAKKET CYKLUS CANNED CYCLE EKSEMPELPROGRAMMER EXAMPLE PROGRAMS ANDRE FUNKTIONER OTHER FUNCTIONS INDEKS INDEX

8

9 i INDHOLD CONTENTS FOR SIKKER BETJENING AF MASKINEN FOR SAFE MACHINE OPERATION 1 TIL BRUGERE OG TILSYNSFØRENDE...3 FOR USERS AND SUPERVISORS 2 FORHOLDSREGLER FOR OPERATØRER...4 PRECAUTIONS FOR OPERATORS 3 BRANDSIKRING...5 FIRE PREVENTION 4 SIKKERHEDSANORDNINGER...7 SAFETY DEVICES 5 FORSIGTIGHEDSMÆRKER...8 CAUTION LABELS 5-1 Sikkerhedsforholdsregler...8 Safety Precautions 5-2 Tænde og slukke for strømmen...9 Turning ON/OFF Power 5-3 Stangemne...9 Bar Stock 5-4 Dørblokeringsfunktion...10 Door Interlock Function 5-5 Sikkerhed Under Bearbejdning (1) Safety During Machine Operation (1) 5-6 Sikkerhed under bearbejdning (2)...12 Safety During Machine Operation (2) 5-7 Spindelhastighed og fastspænding...12 Spindle Speed and Chucking 5-8 Spindelhastighed og gribekraft...13 Spindle Speed and Gripping Force 5-9 Indelåst beskyttelsesnøgle...13 Locked-In Prevention Key 5-10 Spåntransportbånd (Spåntransportbånds specifikationer) Chip Conveyor (Chip Conveyor Specifications) 5-11 Lovkrav...14 Legal Obligation 6 ARBEJDSMILJØ...15 WORKING ENVIRONMENT 7 BETJENING AF MASKINEN...16 MACHINE OPERATION 7-1 Programmering...24 Programming 7-2 Dørblokering...25 Door Interlock 7-3 Data...25 Data 7-4 Forholdsregler ved Betjening af Maskiner med Specielle Specifikationer...25 Precautions when Operating Special Specification Machines

10 ii 8 VEDLIGEHOLDELSE OG INSPEKTION MAINTENANCE AND INSPECTION 8-1 Maskinhåndtering...27 Machine Management 8-2 Maskinstøjdata...28 Machine Noise Data NL1500MC/ NL1500MC/500 NL2000SY/ NL2000SY/500 NL2500SY/ NL2500SY/700 NL3000Y/ NL3000Y/1250 NLX2500/ NLX2500/700 NLX2500MC/ NLX2500MC/700 9 BORTSKAFFELSE AF MASKINER DISPOSITION OF MACHINES KAPITEL 1 CHAPTER 1 G-FUNKTIONER G FUNCTIONS 1 AKSESTYRING OG BEVÆGELSESRETNING AXIS CONTROL AND MOVEMENT DIRECTION 1-1 Beskrivelse af aksebevægelse ved programmering...45 Expressing Axis Movement in Programming Pinolspecifikation...46 Tailstock Specification Spindeldok 2-specifikation...47 Headstock 2 Specification 2 G FUNKTIONER G FUNCTIONS 2-1 G Kodeliste...48 G Code List 2-2 Anbringelse af skæreværktøj ved ilgangshastighed G G00 Positioning Cutting Tool at Rapid Traverse Rate 2-3 Bevægelse af skæreværktøj ad en lige bande ved skæretilførselshastighed G G01 Moving Cutting Tool along Straight Path at Cutting Feedrate 2-4 G01 Funktioner til Rejfning og Hjørneafrunding...61 G01 Chamfering and Rounding Functions 2-5 G01 Linje ved Vinkel-kommando...65 G01 Line at Angle Command 2-6 G02 Cirkulær Interpolation (Med Uret), G03 Cirkulær Interpolation (Mod Uret)...66 G02 Circular Interpolation (Clockwise), G03 Circular Interpolation (Counterclockwise) 2-7 G02 Helisk Interpolation (Med Uret), G03 Helisk Interpolation (Mod Uret) (Option)...69 G02 Helical Interpolation (Clockwise), G03 Helical Interpolation (Counterclockwise) (Option) 2-8 Midlertidig standsning af programudførelse G04 (pause)...72 G04 Suspending Program Execution (Dwell) 2-9 G07.1 (G107) Cylindrisk Interpolation...74 G07.1 (G107) Cylindrical Interpolation

11 iii 2-10 G12.1 (G112) Polær Koordinatinterpolation (Notbearbejdning), G13.1 (G113) Polær Koordinatinterpolation Annuller...78 G12.1 (G112) Polar Coordinate Interpolation (Notching), G13.1 (G113) Polar Coordinate Interpolation Cancel 2-11 Valg af bearbejdningsflade G17, G18, G G17, G18, G19 Selecting Plane for Machining 2-12 G22 Kontrolfunktion for lagret slag TIL, G23 Kontrolfunktion for lagret slag FRA (Option)...81 G22 Stored Stroke Check Function ON, G23 Stored Stroke Check Function OFF (Option) 2-13 G27 Nul (Referenceposition) Returkontrol...84 G27 Zero (Reference Position) Return Check 2-14 G28 Maskinnulpunkt (Referenceposition) Retur, G30 Anden (Tredje eller Fjerde) Nulpunkt (Referenceposition) Retur...84 G28 Machine Zero (Reference Position) Return, G30 Second (Third or Fourth) Zero (Reference Position) Return 2-15 Spring funktion over G G31 Skip Function 2-16 G32 Gevindskæring med Tap (ved Spindelens Centrum)...87 G32 Tapping (at Center of Spindle) Advarsler ved programmering af gevindskæring med G Cautions on Programming Tapping Using G G32 Gevindskæring, G92 Gevindskæringscyklus...91 G32 Thread Cutting, G92 Thread Cutting Cycle Gevindskæring Spindelhastighed Override (Option)...93 Thread Cutting Spindle Speed Override (Option) Ufuldstændig gevinddel...93 Incomplete Thread Portion Beregning af den ufuldstændige gevinddel...94 Calculating the Incomplete Thread Portion Forholdsregler ved gevindskæring...94 Precautions on Thread Cutting Operation 2-18 G34 Gevindskæring med Variabel Stigning G34 Variable Lead Thread Cutting Gevindskæring Spindelhastighed Override (Option) Thread Cutting Spindle Speed Override (Option) 2-19 G51.2 (G251) Polygonskæring, G50.2 (G250) Polygonskæring Annuller (Option) G51.2 (G251) Polygon Cutting, G50.2 (G250) Polygon Cutting Cancel (Option) 2-20 Indstilling af lokalt koordinatsystem G G52 Setting Local Coordinate System 2-21 Valg af maskinkoordinatsystem G G53 Selecting Machine Coordinate System 2-22 Valg af arbejdskoordinatsystem G54 til G G54 to G59 Selecting Work Coordinate System 2-23 G65 Makrokald (Engangs) G65 Macro Call (One-Shot) Agumenttildeling Argument Assignment Nestingniveau for kald Nesting Level for Calls 2-24 G66 Modalt Makrokald (Hver Aksevandringskommando), G66.1 Modalt Makrokald (Hver Blok), G67 Modalt Makrokald Annuller G66 Macro Modal Call (Every Axis Travel Command), G66.1 Macro Modal Call (Every Block), G67 Macro Modal Call Cancel 2-25 G81.4 Snekkefræsnings-synkronisering Start, G80.4 Snekkefræsnings-synkronisering Annuller (Option) G81.4 Hobbing Synchronization Start, G80.4 Hobbing Synchronization Cancel (Option)

12 iv Alarmmeddelelse under snekkefræsnings-synkronisering Alarm Message during Hobbing Synchronization 2-26 G90 Y.D./I.D. Skæringscyklus, G94 Fladeskæringscyklus G90 O.D./I.D. Cutting Cycle, G94 Face Cutting Cycle 2-27 G50, G96 Indstilling af Maksimal og Minimal Spindelhastighed og Styring af Konstant Overfladehastighed G50, G96 Setting Maximum and Minimum Spindle Speeds and Controlling Constant Surface Speed 2-28 G97 Styring af Spindelhastighed ved Konstant Hastighed G97 Controlling Spindle Speed at Constant Speed 2-29 G98 Kommando for Fremføringshastighed pr. Minut, G99 Kommando for Fremføringshastighed pr. Omdrejning G98 Feedrate per Minute Command, G99 Feedrate per Revolution Command 2-30 G325 Skift af værdisæt for Pinol (Digital pinol) G325 Change of Value Set for Tailstock (Digital Tailstock) 2-31 G330 Pinol (Digital Pinol)/Spindeldok 2 Referencepunkt Retur G330 Tailstock (Digital Tailstock)/Headstock 2 Reference Point Return 2-32 G374 Boring med Pinol Pakket Cyklus, G375 Boring med Pinol Pakket Cyklus Færdiggørelseskontrol (Option) G374 Drilling with Tailstock Canned Cycle, G375 Drilling with Tailstock Canned Cycle Completion Check (Option) 2-33 G479 Automatisk Centreringstype Fortsat Hvile/Pinol G479 Automatic Centering Type Steady Rest/Tailstock Automatisk Centreringstype Fortsat Hvile Vandring (Transport Direkte Koblet) Automatic Centering Type Steady Rest Travel (Carriage Direct-Coupled) Automatisk Centreringstype Fortsat Hvile Vandring (Servodrevet) Automatic Centering Type Steady Rest Travel (Servo-Driven) Pinolvandring (Transport Direkte Koblet) Tailstock Travel (Carriage Direct-Coupled) 2-34 Styring af skæretilførselshastighed Cutting Feedrate Control Præcist stop G G09 Exact Stop Præcist stop-modus G G61 Exact Stop Mode M28 Fejldetektion TIL, M29 Fejldetektion FRA M28 Error Detect ON, M29 Error Detect OFF Skæremodus G G64 Cutting Mode Gevindskæringsmodus G G63 Tapping Mode G62 Automatisk Hjørneoverride G62 Automatic Corner Override 3 KOMPATIBLE SPECIFIKATIONER MED SEICOS (TILVALG) COMPATIBLE SPECIFICATIONS WITH SEICOS (OPTION) 3-1 Automatisk drejestålsradius offset-tilstand (Automatisk bestemmelse af offset retning) Automatic Tool Nose Radius Offset Mode (Automatic Determination of Offset Direction) Automatisk bestemmelse af offset retning Automatic Determination of Offset Direction Opstart og annuller Start-Up and Cancel Obligatorisk bestemmelse af offset retning Compulsory Determination of Offset Direction 3-2 Skæringsradius offset tilstand Cutter Radius Offset Mode Opstart under skæringsradius offset-tilstand Start-Up During Cutter Radius Offset Mode

13 v Betjening i skæringsradius offset tilstand Operation in Cutter Radius Offset Mode Annulering af skæringsradius offset tilstand Canceling Cutter Radius Offset Mode 3-3 Rillebredde værktøj offset funktion (valg) Groove Width Tool Offset Function (Option) Rillebredde værktøj offset tilstand Groove Width Tool Offset Mode Rillebredde værktøj offset tilstand annullering Groove Width Tool Offset Mode Cancel KAPITEL 2 CHAPTER 2 M-FUNKTIONER M FUNCTIONS 1 M FUNKTIONER M FUNCTIONS 1-1 M Kode Liste M Code List 1-2 Flere M kode funktion Multiple M Code Function 1-3 M00 Program Stop, M01 Valgfrit Stop M00 Program Stop, M01 Optional Stop 1-4 M02 Program Slut, M30 Program Slut og Spol Tilbage M02 Program End, M30 Program End and Rewind 1-5 M03 Spindel Start (Normal), M203 Spindel 2 Start (Normal), M04 Spindel Start (Omvendt), M204 Spindel 2 Start (Omvendt), M05 Spindel Rotation Stop M03 Spindle Start (Normal), M203 Spindle 2 Start (Normal), M04 Spindle Start (Reverse), M204 Spindle 2 Start (Reverse), M05 Spindle Rotation Stop 1-6 M08 Kølemiddeludledning TIL, M09 Kølemiddeludledning FRA M08 Coolant Discharge ON, M09 Coolant Discharge OFF Skift af kølemiddeludsendingstryk (Knoll I/F Only) Changing Coolant Discharge Pressure (Knoll I/F Only) 1-7 M10 Spindel 1 Klem Borepatron, M210 Spindel 2 Klem Borepatron, M11 Spindel 1 Nedspænd Borepatron, M211 Spindel 2 Nedspænd Borepatron M10 Spindle 1 Chuck Clamp, M210 Spindle 2 Chuck Clamp, M11 Spindle 1 Chuck Unclamp, M211 Spindle 2 Chuck Unclamp 1-8 M13 Roterende Værktøjsspindel Start (Normal), M14 Roterende Værktøjsspindel Start (Omvendt), M05 Rotation Stop M13 Rotary Tool Spindle Start (Normal), M14 Rotary Tool Spindle Start (Reverse), M05 Rotation Stop 1-9 M23 Rejfning TIL, M24 Rejfning FRA M23 Chamfering ON, M24 Chamfering OFF 1-10 M25, M26 Pinol Frem/Tilbage (Digital Pinol), M25, M26 Pinol Spindel UD/IND (Transport Direkte Koblet Pinol) M25, M26 Tailstock Forward/Backward (Digital Tailstock), M25, M26 Tailstock Spindle OUT/IN (Carriage Direct-Coupled Tailstock) pinol forlæns/baglæns (digital pinol) Tailstock Forward/Backward (Digital Tailstock) Pinolspindel UD/IND (Transport Direkte Koblet Pinol) Tailstock Spindle OUT/IN (Carriage Direct-Coupled Tailstock) Centerarbejdeprogrammering med Sikkerhed Center-Work Programming with Safety 1-11 M45 C-akseforbindelse (Spindel 1), M245 C-akseforbindelse (Spindel 2), M46 C-akseforbindelse Annuller (Spindel 1), M246 C-akseforbindelse Annuller (Spindel 2) M45 C-Axis Connection (Spindle 1), M245 C-Axis Connection (Spindle 2), M46 C-Axis Connection Cancel (Spindle 1), M246 C-Axis Connection Cancel (Spindle 2)

14 vi 1-12 M47 Arbejdsemneudstødning Ud (Option) M47 Workpiece Ejector Out (Option) 1-13 M48 Fremføringshastighed override annuller FRA, M49 Fremføringshastighed override annuller TIL M48 Feedrate Override Cancel OFF, M49 Feedrate Override Cancel ON 1-14 M51 Spindel Borepatron Luftblæsning TIL, M251 Spindel 2 Borepatron Luftblæsning TIL, M59 Spindel Borepatron Luftblæsning FRA, M259 Spindel 2 Borepatron Luftblæsning FRA (Option) M51 Spindle Chuck Air Blow ON, M251 Spindle 2 Chuck Air Blow ON, M59 Spindle Chuck Air Blow OFF, M259 Spindle 2 Chuck Air Blow OFF (Option) 1-15 M52 Spindel (Gennem Spindel) Luftblæsning TIL, M252 Spindel 2 (Gennem Spindel) Luftblæsning TIL, M57 Spindel (Gennem Spindel) Luftblæsning FRA, M257 Spindel 2 (Gennem Spindel) Luftblæsning FRA (Option) M52 Spindle (Through-Spindle) Air Blow ON, M252 Spindle 2 (Through-Spindle) Air Blow ON, M57 Spindle (Through-Spindle) Air Blow OFF, M257 Spindle 2 (Through-Spindle) Air Blow OFF (Option) 1-16 M68 Spindel 1 Klem Bremse, M268 Spindel 2 Klem Bremse, M69 Spindel 1 Frigør Bremse, M269 Spindel 2 Frigør Bremse M68 Spindle 1 Brake Clamp, M268 Spindle 2 Brake Clamp, M69 Spindle 1 Brake Unclamp, M269 Spindle 2 Brake Unclamp 1-17 M73 Arbejdsnedspænder UD, M74 Arbejdsnedspænder IND (Option) M73 Work Unloader OUT, M74 Work Unloader IN (Option) 1-18 M85 Automatisk Dør Åbne, M86 Automatisk Dør Lukke (Option) M85 Automatic Door Open, M86 Automatic Door Close (Option) 1-19 M89 Arbejdstæller, Totaltæller, Multitæller (Option) M89 Work Counter, Total Counter, Multi Counter (Option) 1-20 M90 Spindel 1/Roterende Værktøjsspindel Samtidig Driftstilstand TIL, M91 Spindel 1/Roterende Værktøjsspindel Samtidig Driftstilstand FRA, M290 Spindel 2/Roterende Værktøjsspindel Samtidig Driftstilstand TIL, M291 Spindel 2/Roterende Værktøjsspindel Samtidig Driftstilstand FRA M90 Spindle 1/Rotary Tool Spindle Simultaneous Operation Mode ON, M91 Spindle 1/Rotary Tool Spindle Simultaneous Operation Mode OFF, M290 Spindle 2/Rotary Tool Spindle Simultaneous Operation Mode ON, M291 Spindle 2/Rotary Tool Spindle Simultaneous Operation Mode OFF 1-21 M98/M198 Underprogramkald, M99 Underprogram Slut M98/M198 Sub-Program Call, M99 Sub-Program End 1-22 M200 Spåntransportbånd Rotation Frem Start, M201 Spåntransportbånd Stop M200 Chip Conveyor Forward Rotation Start, M201 Chip Conveyor Stop 1-23 M382 Underlagsafdækning Kølemiddelsystem til Spåntagning TIL, M383 Underlagsafdækning Kølemiddelsystem til Spåntagning FRA (Option) M382 Bed Cover Chip Coolant System ON, M383 Bed Cover Chip Coolant System OFF (Option) 1-24 M432 Arbejdsnedspænder Cyklusfunktion (Option) M432 Work Unloader Cycle Function (Option) 1-25 M458 Værktøjsspids Luftblæsning TIL, M459 Værktøjsspids Luftblæsning FRA (Option) M458 Tool Tip Air Blow ON, M459 Tool Tip Air Blow OFF (Option) 1-26 M480 Kalder C-akse Synkroniseret Driftstilstand M46 C-akse Synkron Tilstand Annuller M480 Calls C-Axis Synchronized Operation Mode M46 C-Axis Synchronous Mode Cancel 1-27 M560 Roterende Værktøjsspindel Omvendt Rotationstilstand TIL, M561 Roterende Værktøjsspindel Omvendt Rotationstilstand FRA M560 Rotary Tool Spindle Reverse Rotation Mode ON, M561 Rotary Tool Spindle Reverse Rotation Mode OFF 1-28 M611 Y-akse Nulpunkt Interlock Ugyldig, M610 Y-akse Nulpunkt Interlock Gyldig M611 Y-Axis Zero Point Interlock Invalid, M610 Y-Axis Zero Point Interlock Valid 1-29 M661 Fortsat Hvile Kølemiddel TIL, M662 Fortsat Hvile Kølemiddel FRA (Option) M661 Steady Rest Coolant ON, M662 Steady Rest Coolant OFF (Option)

15 vii 1-30 M712 Pinolspindel Blokeringsfunktion FRA, M713 Pinolspindel Blokeringsfunktion FRA Annuller M712 Tailstock Spindle Interlock Function OFF, M713 Tailstock Spindle Interlock Function OFF Cancel 1-31 M2200 Forudlæsning Stop M2200 Pre-Read Stop 1-32 Stangindfører I/F- og M-kode Kommandoer (Stangindfører-specifikationer) Bar Feeder I/F and M Code Commands (Bar Feeder Specifications) 2 PROGRAM FOR AT FORKORTE BEARBEJDNINGSTID PROGRAM TO SHORTEN PROCESSING TIME KAPITEL 3 CHAPTER 3 T, S, F FUNCTIONS T, S, F FUNCTIONS 1 T FUNKTION T FUNCTION 1-1 Værktøjsgeometri offset Tool Geometry Offset 1-2 Værktøjsslidtage offset Tool Wear Offset 2 S FUNKTION S FUNCTION 2-1 Forhold mellem skærehastighed, diameter og spindelhastighed Relationship among Cutting Speed, Diameter, and Spindle Speed 3 F FUNKTION F FUNCTION 3-1 Specificerer fremføringsrate pr. spindelomdrejning (mm/omdr) Specify Feedrate per Spindle Revolution (mm/rev) 3-2 Specificerer fremføringsrate pr. minut (mm/min, /min) Specify Feedrate per Minute (mm/min, /min) 3-3 Fremføringsrate ved sletbearbejdning Feedrate for Finishing KAPITEL 4 CHAPTER 4 VÆRKTØJSFORSKYDNING TOOL OFFSET 1 AUTOMATISK DREJESTÅLSRADIUS OFFSET AUTOMATIC TOOL NOSE RADIUS OFFSET 1-1 Opsæt for brug af automatisk drejestålsradius offset funktionerne (G40, G41, G42) Set to Use Automatic Tool Nose Radius Offset Function (G40, G41, G42) Teoretisk drejestålsposition Imaginary Tool Tip Position Opsætning af Drejestålsradius Setting Tool Nose Radius Skift af Absolut Koordinat Under Automatisk Værktøjsnæseradiuskompensering Switching Absolute Coordinate during Automatic Tool Nose Radius Offset Offset-retningen bestemt af G Direction of Offset Determined by G Tekniske termer brugt i forklaring af den automatiske drejestålsradius offset funktion Technical Terms Used in Explanation of Automatic Tool Nose Radius Offset Function Opstart (Automatisk Værktøjsnæseradiusforskydning) Start-Up (Automatic Tool Nose Radius Offset) Forskydningstilstand (Automatisk Værktøjsnæseforskydning) Offset Mode (Automatic Tool Nose Radius Offset)

16 viii annuller tilstand (Automatisk Værktøjsnæseforskydning) Cancel Mode (Automatic Tool Nose Radius Offset) 1-3 Generelle forholdsregler ved automatisk drejestålsradius offset funktion General Cautions on Automatic Tool Nose Radius Offset Function Hvis siden ligger på endepunktet af skæring (Automatisk Værktøjsnæseradiusforskydning) If Wall Lies at Endpoint of Cutting (Automatic Tool Nose Radius Offset) Oversnit i automatisk drejestålsradius offset tilstand Overcut in Automatic Tool Nose Radius Offset Mode 1-4 Programeksempler (Automatisk værktøjsnæseradiusforskydning) Sample Programs (Automatic Tool Nose Radius Offset) Basisprogrammer (Automatisk værktøjsnæseradiusforskydning) Basic Programs (Automatic Tool Nose Radius Offset) Anbefalede programeksempler (automatisk drejestålsradius offset) Recommended Example Programs (Automatic Tool Nose Radius Offset) 2 MANUEL DREJESTÅLSRADIUS OFFSET MANUAL TOOL NOSE RADIUS OFFSET 2-1 Offset for Stigende Skæring og Affasning Offset for Taper Cutting and Chamfering Metode for Værktøjsradiusforskydning Tool Nose Radius Offset Method Beregning af Værktøjsradiusforskydning Calculating Tool Nose Radius Offset Data Forskydningsretning og beregning af koordinatværdier for Værktøjsnæseradiuskompensering Tool Nose Radius Offset Direction and Calculation of Coordinate Values 2-2 Programeksempel (Manuel Værktøjsnæseradiusforskydning) Example Program (Manual Tool Nose Radius Offset) Datatabel for Værktøjsradiusforskydning Tool Nose Radius Offset Data Table 2-3 Offset i Cirkulær Interpolation Offset in Circular Interpolation Konveks Bue Convex Arc Konkav Bue Concave Arc Beregning af Koordinatværdier der skal Specificeres i Programmet Calculating Coordinate Values to be Specified in Program Programeksempel Example Program 2-4 Programeksempel for Prøvearbejdsemne (Manuel Værktøjsnæseradiuskompensering) Example Program for Sample Workpiece (Manual Tool Nose Radius Offset) 3 VÆRKTØJSRADIUS OFFSET TOOL RADIUS OFFSET 3-1 Indstilling af Værktøjsradius Offset-mængde Setting Tool Radius Offset Amount 3-2 Tekniske termer brugt i forklaringen af værktøjsradius offset-funktionen Technical Terms Used in Explanation of Tool Radius Offset Function Opstart (Værktøjsnæseradiusforskydning) Start-Up (Tool Radius Offset) Forskydningstilstand (Værktøjsradiusforskydning) Offset Mode (Tool Radius Offset) Annulleringstilstand (Værktøjsradiusforskydning) Cancel Mode (Tool Radius Offset) 3-3 Generelle advarsler om offset funktionen General Cautions on Offset Function

17 ix Hvis siden ligger på endepunktet af skæring (værktøjsradiusforskydning) If Wall Lies at Endpoint of Cutting (Tool Radius Offset) Positiv (+) og Negativ ( ) Designation for værktøjsradius offset mængde og værktøjsbaner Positive (+) and Negative ( ) Designation for Tool Radius Offset Amount and Tool Paths Oversnit i værktøjsradius offset tilstand Overcut in Tool Radius Offset Mode KAPITEL 5 CHAPTER 5 PAKKET CYKLUS CANNED CYCLE 1 GENTAGENDE CYKLER MULTIPLE REPETITIVE CYCLES 1-1 Liste over Multipelt Gentagende Cyklusser Multiple Repetitive Cycles List 1-2 Grovslibningscyklus Rough Cutting Cycle 1-3 G73 Lukket sløjfe skærecyklus G73 Closed-Loop Cutting Cycle 1-4 Advarsler om brug af cyklerne G71, G72 og G Cautions on Using G71, G72, and G73 Cycles 1-5 G70 Færdigbearbejdningscyklus G70 Finishing Cycle 1-6 G74 Fladeafskæring, Stikningscyklus og Dybdeboringscyklus G74 Face Cut-Off, Grooving Cycle, and Deep Hole Drilling Cycle 1-7 G75 Y.D./I.D. Stikningscyklus, afskæringscyklus G75 O.D./I.D. Grooving Cycle, Cut-Off Cycle 1-8 G76 Multipel gevindskæringscyklus G76 Multiple Thread Cutting Cycle Gevindskæring Spindelhastighed Override (Option) Thread Cutting Spindle Speed Override (Option) Tilførselstilstand Infeed Mode Advarlser om G76 flergevindskærings cyklus Cautions on G76 Multiple Thread Cutting Cycle Forhold mellem skæredybde i første cyklus og antal gevindskærings cykler (Fastsat metalfjernelsesrate og lige tilførsel langs gevindfladen) Relationship between Depth of Cut in First Cycle and Number of Thread Cutting Cycles (Fixed Metal Removal Rate and Straight Feed along the Thread Face) 2 HULBEARBEJDNING PAKKET CYKLUS HOLE MACHINING CANNED CYCLE 2-1 Liste for pakket hulbearbejdningscyklus Hole Machining Canned Cycle List Flade hulbearbejdning pakket cyklus Face Hole Machining Canned Cycle Side hulbearbejdning pakket cyklus Side Hole Machining Canned Cycle 2-2 Borecyklus Drilling Cycle Højhastigheds dybhul boringscyklus High-Speed Deep Hole Drilling Cycle Dybhuls borecyklus Deep Hole Drilling Cycle Punktborecyklus Spot Drilling Cycle

18 x Punktborecyklus (Ophold) Spot Drilling Cycle (Dwell) 2-3 Synkroniseret gevindskæringscyklus Synchronized Tapping Cycle Endefladesynkroniseret Gevindskæringscyklus End Face Synchronized Tapping Cycle Endefladesynkroniseret Vendt Gevindskæringscyklus End Face Synchronized Reverse Tapping Cycle Sidefladesynkroniseret Gevindskæringscyklus Side Face Synchronized Tapping Cycle Sidefladesynkroniseret Vendt Gevindskæringscyklus Side Face Synchronized Reverse Tapping Cycle Spindelsynkroniseret Gevindskæringscyklus (M329 G84) (Option) Spindle Synchronized Tapping Cycle (M329 G84) (Option) 2-4 Borecyklus Boring Cycle KAPITEL 6 CHAPTER 6 EKSEMPELPROGRAMMER EXAMPLE PROGRAMS 1 PROGRAMEKSEMPLER EXAMPLE PROGRAMS 1-1 Notbearbejdning Notching Bredde mellem To Flader (Brug af Polær Koordinatinterpolation) Width between Two Faces (Using Polar Coordinate Interpolation) Bredde mellem To Flader (Brug af Y-akse) Width between Two Faces (Using Y-Axis) Sekskant (Med Polær Koordinatinterpolation) Hexagon (Using Polar Coordinate Interpolation) Sekskant (Brug af Y-akse) Hexagon (Using Y-Axis) 1-2 Kilenotfræsning (Brug af Y-akse) Keyway Milling (Using Y-Axis) 1-3 Borepatronarbejde programmering Chuck-Work Programming 1-4 Borepatronarbejde programmering (2) Chuck-Work Programming (2) 1. proces st Process 2. proces nd Process 1-5 Programmering af borepatronarbejde (3) Chuck-Work Programming (3) 1. Proces (Spindel 1) st Process (Spindle 1) 2. Proces (Spindel 2) nd Process (Spindle 2) 1-6 Adskillige delprogrammer Various Part Programs Rilleskæring Grooving I.D. Dybhulsboring I.D. Deep Hole Drilling Fræsning 1 (Boring på endeplade) Milling 1 (Drilling on End Face)

19 xi Fræsning 2 (Bearbejdning med nul-punkt på C-akse i arbejdskoordinatsystemet skiftet) Milling 2 (Machining with the Zero Point of the C-Axis in the Work Coordinate System Shifted) Fræsning Milling 3 Fræsning Milling 4 KAPITEL 7 CHAPTER 7 ANDRE FUNKTIONER OTHER FUNCTIONS 1 OVERFØRSEL AF ARBEJDSSTYKKE WORKPIECE TRANSFER 1-1 M34, M35, M36 Synkroniseret Drift TIL/FRA M34, M35, M36 Synchronized Operation ON/OFF 1-2 Flytning af spindeldok 2 (B-akse) Moving Headstock 2 (B-Axis) Anvendelse af arbejdskoordinatsystemet Using the Work Coordinate System Anvendelse af maskinkoordinatsystemet Using the Machine Coordinate System 1-3 G38 Arbejdsemne Trykkontrol G38 Workpiece Pushing Check 1-4 M80 Arbejdsemne Afskæringsdetektion M80 Workpiece Cut-Off Detection Programmering med M Programming Using M80 2 STANDTIDSSTYRING TOOL LIFE MANAGEMENT 2-1 Manuel Indstilling af Standtids Data Setting Tool Life Data by Manual Operation Standtidsskærm Tool Life Management Screen Grupperegistrering Group Registration Ændring af Værktøjsnummer Changing Tool Number Statusskift Change of Status 2-2 Indstilling af standtidsdata i et program Setting Tool Life Data in Program 2-3 Specification i Bearbejdsningsprogram Specification in Machining Program Gruppespecification Group Specification Standtids Tæller Life Count Udelad Kommado Skip Command 2-4 Nyt værktøj valgt flag og standtid udeløbet flag New Tool Selection Flag and Tool Life Expired Flag Nyt værktøj valgt flag New Tool Selection Flag Standtid Udløbet-signal Tool Life Expiration Signal

20 xii 3 BELASTNINGSOVERVÅGNINGSFUNKTION LOAD MONITORING FUNCTION 3-1 Oversigt over lastovervågningsfunktion Outline of Load Monitoring Function 3-2 Skærm til lastovervågningsfunktion Screens for Load Monitoring Function Skærmen Lastmåler til Lastovervågning The Load Monitoring Load Meter Screen Dataindstillingsskærm til lastmonitorering Load Monitoring Data Setting Screen Skærmen Advarselsliste til Lastovervågning The Load Monitor Warning List Screen Indstillingsskærm for Lastovervågning Load Monitoring Setting Screen 3-3 Specifikation af Lastovervågningsprogram Specifying Load Monitor Program 3-4 Interlockfunktion til Indstillingsværdi og Driftstilstand via Nøglekontakt til Operationsvalg Interlock Function for Set Value and Operation Mode by Operation Selection Key-Switch 3-5 Alarm, Fejldisplay Alarm, Error Display 3-6 Indlæsning/Udlæsning af Lastovervågningsdata Load Monitoring Data Input/Output

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

NEO-PHS NEO-CR-PHS NEO-EMS NEO-CR-EMS PRODUKT INFORMATION VOL.2. NEO Serien - Endefræsere med variabel helix. Nyhed

NEO-PHS NEO-CR-PHS NEO-EMS NEO-CR-EMS PRODUKT INFORMATION VOL.2. NEO Serien - Endefræsere med variabel helix. Nyhed PRODUKT INFORMATION NEO-PHS NEO-CR-PHS NEO-EMS NEO-CR-EMS NEO Serien - Endefræsere med variabel helix VOL.2 Nyhed Variabel helix - Endefræser NEO Serien Stabil og effektiv fræsning takket være den innovative

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

EDGECAM ESSENTIAL MILLING

EDGECAM ESSENTIAL MILLING EDGECAM ESSENTIAL MILLING Vores Essential fræse kursus henvender sig til dig, som ønsker en god opstart i Edgecam. Vi starter fra bunden, lærer selve brugerfladen Workflow og opbygningen af programmet

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Recall information fra C. Reinhardt

Recall information fra C. Reinhardt Ballerup, den 19. januar 2016 Recall information fra C. Reinhardt Kære alle Vi har modtaget en recall fra Suzuki Global. I dette brev kan du læse de vigtigste punkter vedrørende problemerne og hvordan

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Floor Frame Kit CAUTION. Common: 6-ft x 4-ft. Interior Dimensions: 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in. Part Name QTY. Sharp Edges

Floor Frame Kit CAUTION. Common: 6-ft x 4-ft. Interior Dimensions: 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in. Part Name QTY. Sharp Edges Floor Frame Kit Gulvrammekit FBSELP Assembly Manual Samlingsvejledning DA-01AV 10890 Common: 6-ft x 4-ft * Almindelig størrelse: 183 cm x 122 cm (6 fod x 4 fod) 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in * Indre dimensioner:

Læs mere

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS?

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS? BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility to OTHER s : -Series Circuit... Page 4 -Parallel

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Monteringsvejledning Assembly instruction

Monteringsvejledning Assembly instruction 345690.0 DK Side 2-3 EN Page 4-5 Monteringsvejledning Assembly instruction 501-43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅD OM SIKKERHED OG ADVARSLER 2. RETNINGSLINJER VEDRØRENDE ANVENDELSE 3. OPSTILLING OG INSTALLATION

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Doro Gsm Mobiltelefon XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Doro Gsm Mobiltelefon Corporation, is expressly prohibited. P/N LIT-11646-12-51

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Pump load: Blower (aux) load: Light load: Heater load: 400V, 50 Hz 11000 W 3 x 16 A Max. 3 x 3000 W Total sum of

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Informationsteknologi Multimedieanvendelsesformat (MPEG-A) Del 2: Anvendelsesformat for MPEGmusikafspiller

Informationsteknologi Multimedieanvendelsesformat (MPEG-A) Del 2: Anvendelsesformat for MPEGmusikafspiller Dansk standard DS/ISO/IEC 23000-2 CD-rom 1. udgave 2008-03-07 Informationsteknologi Multimedieanvendelsesformat (MPEG-A) Del 2: Anvendelsesformat for MPEGmusikafspiller Information technology Multimedia

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as SERVICEKURSUS 2014 C. Reinhardt as Elektrisk system TMM4 Sensor DP06 DP07 V.1 erstattes af V.3 DP03 DP16 DP10 V.2 V.3 Display Indstilling af motor support i procent: Tænd for display på tænd knap. Hold

Læs mere

CHR/chr veksling med sporbarhedssystemet T-doc. Neden stående krav skal være opfyldt vedr. dataudveksling mellem apparater og sporbarhedssystem.

CHR/chr veksling med sporbarhedssystemet T-doc. Neden stående krav skal være opfyldt vedr. dataudveksling mellem apparater og sporbarhedssystem. T-doc Dataudveksling Sag Vejle Sygehus Sterilcentral Projektnr. 103463 Projekt STERILCENTRAL Dato 2011-07-08 Emne Apparatur til sterilcentral, krav til dataud- Initialer CHR/chr veksling med sporbarhedssystemet

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt

Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt Passage 1 Passage 2 Passage 3 Passage 4 Passage 5 27 Bilag 2 Engelsk beskrivelse af S4-måleren InterOcean S4 Current Meter The S4 Electromagnetic

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen nipkn@dongenergy.dk ISO standarder indenfor sikkerhed og træpillehåndtering: Arbejdstitler: 1. Safe

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Dato: 21. november 2013 FCO:

Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Dato: 21. november 2013 FCO: Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1 Produkt: Integrity R1.1 Dato: 21. november 2013 FCO: 200 01 502 035 Vi leverer oplysningerne i denne meddelelse for at underrette dig om et vigtigt

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

PARATHOM / PARATHOM PRO MR16 Electric Transformer Compatibility

PARATHOM / PARATHOM PRO MR16 Electric Transformer Compatibility / PRO MR16 Electric Transformer Compatibility BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility

Læs mere

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm BC-10592-2EF-C-NL RapidBike 3P O50mm > 65mm 2 HN 3106 PART LIST - DEL LISTE PART LIST 4x M6x45mm 8x 4x 6x 2x 4x 2x 4x 2x 2x 3x 1 94-2000-142-21/01 ASSEMBLY - SAMLEVEJLEDNING M6x45mm x4 6.56mm x8 M6x0mm

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Floor Frame Kit Gulvrammekit FBSELP Samlingsvejledning 10 x 7 Building Part Name Qty CAUTION Sharp Edges FORSIGTIG

Floor Frame Kit Gulvrammekit FBSELP Samlingsvejledning 10 x 7 Building Part Name Qty CAUTION Sharp Edges FORSIGTIG Floor Frame Kit Gulvrammekit FBSELP Assembly Manual Samlingsvejledning DA-01AT 10 x 7 Building * Bygning 3,0 m x 2,0 m Part Name Qty 10831 721721115 * Delnavn 10831 * ANTAL 4 6 2 1 CAUTION Sharp Edges

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

Transport af lithiumbatterier i undtagne mængder med TNT Express (gældende fra January 1, 2010)

Transport af lithiumbatterier i undtagne mængder med TNT Express (gældende fra January 1, 2010) Hvorfor er dette farligt gods? Lithiumbatterier (eller celler) der benyttes til at tilbringe strøm til en større elektroniske enheder anses for farligt gods idet disse, under visse forhold, kan overophede

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PRSJ/PRSE-11-2014. POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PRSJ/PRSE-11-2014. POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PRSJ/PRSE-11-2014 POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE 1 POWERTEX Closed Body Rigging Screw Instruction for use (GB) (Original instructions) Read through these

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Frasigelse Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, ej heller

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Mechatrolink-II Position Control Unit Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de monterede servodrev. Guiden beskriver

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer Alle E-Fly. Vælg I2C Vælg I2C PCB kit version og serienummer Afmonter batteri før montering af tester Afmonter batteri og hold Tænd/on tasten nede, for at aflade systemet Monterings vejledning Forbind

Læs mere

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6.

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6. INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er C-akse egentlig? 2 Værktøjsholdere 3 Koblingssystemer 4 Værktøjsopmåling 5 C-akse programmering 6 Bolthulcirkel 6 Not-fræsning 6 Spiral fræsning 7 Boring med udspåning aksialt

Læs mere

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO 16000-18/Cor. 1 1. udgave 2012-01-18 Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Indoor air Part 18: Detection and

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere