Notat 5 Resultater af jobindsatsen og udvikling af arbejdsevnen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat 5 Resultater af jobindsatsen og udvikling af arbejdsevnen"

Transkript

1 Juni 2013 Vidensindsamling i 6 kommuner Notat 5 Resultater af jobindsatsen og udvikling af arbejdsevnen

2 INDHOLD Indledning 3 Resultat af jobindsats i 6 kommuner efter 10 måneder 4 Profil af de jobinteresserede... 5 Førtidspensionister, der er kommet i job sammenholdt med førtidspensionister, der pt. ikke er kommet i job... 5 Praktikker... 6 Udvikling af arbejdsevnen 7 Jobrettede udviklingsprocesser Coaching Sundhedstilbud STAFF projekt FO Aarhus - jobværkstedet Afklaringspraktik og Snusepraktik Udvikling i job Frivilligt arbejde Udvikling af timetal i skånejob Fra skånejob til fleksjob Fra beskyttet til støttet

3 Indledning I forlængelse af Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde, som blev afsluttet ultimo 2011, har Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR) bedt DISCUS indsamle og formidle viden og erfaringer om indsatsen for jobinteresserede førtidspensionister følgende steder i kommuner, der fortsætter indsatsen i forlængelse af Initiativet på grundlag af erfaringer herfra (Aarhus, Holbæk, Thisted (sammen med Morsø)- og Ikast-Brande) i kommuner, der med afsæt i viden og erfaringer fra Initiativet har igangsat en indsats på eget initiativ (Frederikshavn og Vejle). Videns- og erfaringsindsamling i de 6 kommuner sker fra den 1. august 2012 til den 31. juli Formålet er løbende at bidrage med viden, erfaringer og cases om indsatsen over for jobinteresserede førtidspensionister (som HAR fået tilkendt pension) jf. reformaftalen - fx mulighed for beskæftigelsestilbud og ressourceforløb for førtidspensionister under 40 år. Udover de 6 kommuner har Randers også igangsat en indsats på eget initiativ og bidrager fra foråret 2013 med erfaringer og cases. DISCUS udarbejder i alt 5 notater med resultater og erfaringer. I notat 2-5 gøres aktuel status over resultaterne af jobindsatsen i de 6 kommuner, som registrerer deres indsats i et webregistreringssystem. Derudover har hvert notat et tema: Notat 1. De 6 kommuners politiske overvejelser forud for jobindsatsen for førtidspensionister samt deres organisering af indsatsen pr. 1. august Notat 2. Erfaringer med etablering af småjob under 10 timer pr. uge. Notat 3. Virksomhedskontakten både jobkonsulenternes egne strategier og metoder - og indsatsen for at styrke førtidspensionisters egen jobsøgning. Notat 4. Metoder og model for afklaringssamtaler til førtidspensionister, der ønsker job jf. rammerne i den nye førtidspensionsreform. Dette notat 5 præsenterer Resultater af jobindsatsen i de 6 kommuner efter 10 måneder fra 1. august 2012 til 3. juni 2013 Udvikling af arbejdsevnen hos de jobinteresserede førtidspensionister. En afsluttende erfaringsopsamling i efteråret 2013 vil indeholde anbefalinger til kommuner om ressourceforløb til førtidspensionister under 40 år og beskæftigelsestilbud til førtidspensionister, der ønsker det. De samlede erfaringer fra det i 2011 afsluttede Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde kan læses her I resten af notatet omtales det blot som Initiativet

4 Resultat af jobindsats i 6 kommuner efter 10 måneder Dette afsnit bygger på data registreret af jobkonsulenter i de 6 medvirkende kommuner i perioden fra 1. august 2012 til 3. juni I alt har 491 jobinteresserede førtidspensionister tilmeldt sig i perioden, og der er etableret 179 job. Det svarer til, at 36,5 % af de jobinteresserede førtidspensionister er kommet i job i løbet af de første 10 måneder. Desuden er 5 kommet i frivilligt, ulønnet arbejde Jobinteresserede førtidspensionister og job 1. august juni heraf i frivilligt arbejde heraf i lønnet job antal tilmeldte * 51 af de jobinteresserede i Aarhus er tilmeldt Staff-projektet (Særligt Tilrettelagt Arbejdskraft Formidling) for borgere, der pga. udviklingshandicap har særligt vanskeligt ved at komme i job på det ordinære arbejdsmarked. Heraf er 11 kommet i job/uddannelse og yderligere 13 er i praktik. De store variationer kommunerne imellem skyldes bl.a., at der er afsat forskellige ressourcer og bruges forskellige metoder. De grundlæggende forskelle er allerede beskrevet uddybende i det første notat. Som i Initiativet er 9 ud af 10 job skånejob, mens 1 ud af 10 er deltidsjob på ordinære vilkår ved siden af pensionen 2 ud af 3 job fundet i private virksomheder 1 ud af 3 job fundet inden for handel, hotel og restauration halvdelen af jobbene fundet ved, at førtidspensionisten selv kontaktede arbejdspladsen

5 Profil af de jobinteresserede Profilen af de 491 jobinteresserede førtidspensionister adskiller sig ikke markant fra den profil, der er beskrevet i de tidligere notater og profilen på de jobinteresserede i Initiativet. Hovedpunkterne i profilen er, at halvdelen af de tilmeldte har fået tilkendt pension pga. en psykisk lidelse 6 ud af 10 har folkeskolens adgangseksamen eller mindre som højeste uddannelse lidt over halvdelen er mænd knap halvdelen er under 40 år. Af dem er halvdelen under 30 år 6 ud af 10 har haft job, før de fik tilkendt pension. Af dem har godt 1 ud af 3 haft job i mere end 10 år og 3 ud af 4 har haft fuldtidsjob 2 ud af 3 har ikke haft job efter pensionstilkendelsen. Førtidspensionister, der er kommet i job sammenholdt med førtidspensionister, der pt. ikke er kommet i job Profilen på de førtidspensionister, der er kommet i job, adskiller sig fra profilen af de jobinteresserede førtidspensionister, der pt. ikke er kommet i job, på en række punkter. Sammenligningen kan give et fingerpeg om, hvem de jobinteresserede støttekrævende er nemlig de førtidspensionister, der har behov for mere afklaring og udvikling af deres arbejdsevne, før de er parate til et job. Førtidspensionister, der er kommet i job i en af de 6 kommuner (N = 173) Mens førtidspensionister, der har været tilmeldt i 6 måneder uden job (N = 314) 6 ud af 10 er over 40 år Godt halvdelen er under 40 år 1 ud af 4 har en erhvervsuddannelse Knap 1 ud af 10 har en erhvervsuddannelse Knap 1 ud af 10 har gået i skole i et andet land end Danmark Knap 2 ud af 10 har gået i skole i et andet land end Danmark 3 ud af 4 har haft job før pensionen Halvdelen har ikke haft job før pensionen Halvdelen har haft et andet job efter pensionen 3 ud af 4 har ikke haft job efter pensionen Jobkonsulenternes indsats over for de to grupper adskiller sig ikke. Men 9 af de 314 borgere, der ikke er kommet i job, har fået tilbudt et konkret job og været meget langt i etableringen af dette job, da de valgte at takke nej til jobbet

6 Praktikker Der er i alt registreret data på 82 praktikforløb. Der kan være forskellige formål med praktikforløbene (se næste afsnit s. 13). Af de 82 praktikforløb er 24 registreret blandt de 179 førtidspensionister, som aktuelt er i job. Nogle af de øvrige 58 praktikforløb vil sandsynligvis føre til job, fordi de er etableret med job for øje. Andre praktikforløb bruges som afklarings- eller snusepraktikker, hvor den jobinteresserede førtidspensionist får mulighed for at afprøve job i en bestemt branche eller inden for et bestemt fag. praktikkens varighed Mere end 3 måneder 17% 3 måneder 38% 1 måned 26% 1 uge 2% 2 uger 5% 3 uger 1% N = 82 2 måneder 11% Sammenligner man de førtidspensionister, der har været i praktik med alle de jobinteresserede førtidspensionister generelt, er/har førtidspensionisterne i praktik oftere under 40 år oftere mænd oftere på pension pga. kognitive problemer men sjældnere pga. mobilitetsproblemer eller psykisk lidelse oftere gået i skole i et andet land eller ikke afsluttet folkeskolen sjældnere en kompetencegivende uddannelse sjældnere haft job inden pensionen. Dette illustrerer yderligere, at praktik bruges som et redskab i processen frem mod et job særligt for de jobinteresserede førtidspensionister, som umiddelbart er længst fra arbejdsmarkedet

7 Udvikling af arbejdsevnen En del af de jobinteresserede førtidspensionister har brug for støtte til at udvikle deres arbejdsevne og til at blive mere afklaret om, hvad de vil arbejdsmæssigt - og hvor deres arbejdsevne kan bruges. De 6 kommuner, der har sat tilbuddet om jobsøgningsstøtte til førtidspensionister i drift, benytter forskellige typer tilbud til disse førtidspensionister. Erfaringerne med udvikling af arbejdsevnen kan overføres til andre områder, fx ressourceforløb og fleksjob med få timer. Med reformen af førtidspension og fleksjob har førtidspensionister fået mulighed for at modtage tilbud om vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik i henhold til Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik. De 6 kommuner oplever, at tilbuddene under denne lovgivning kan hjælpe førtidspensionisterne et langt stykke ad vejen i deres afklaring og udvikling af arbejdsevne. Der er dog også eksempler på, at jobkonsulenterne henviser til tilbud fra tilgrænsende områder fx sundhedstilbud, tilbud til særlige handicapgrupper og alment tilgængelige tilbud i kommunen som supplement til beskæftigelsesindsatsen. De 6 kommuners tilbud og indsats til de støttekrævende førtidspensionister kan opdeles i to typer udviklingsprocesser: Jobrettede udviklingsprocesser, der ligger før ansættelse i et lønnet job, side 7 Udviklingsprocesser i job, som foregår i et lønnet ansættelsesforhold, side 15 1 Jobrettede udviklingsprocesser En del af de jobinteresserede førtidspensionister er ikke umiddelbart klar til at påtage sig et lønnet job. Dette afsnit beskriver en række tilbud til denne gruppe samt cases med førtidspensionister, der har benyttet tilbuddene. De to første tilbud er rettet til førtidspensionister, som er meget langt fra arbejdsmarkedet og ikke har job som deres primære mål. Disse tilbud er taget med, fordi erfaringerne viser, at nogle af deltagerne får mod på et job ved siden af pensionen, når de får ryddet op i nogle af de barrierer, der er. I afsnittet indgår 5 tilbud, startende med tilbud til førtidspensionister længst væk fra arbejdsmarkedet: 1. Coaching 2. Sundhedstilbud - kommunale og midlertidige projekttilbud 3. STAFF for udviklingshæmmede 4. FO jobværkstedet 5. Afklaringspraktik og snusepraktik 1 Alle beskrivelser af tilbud/indsatser er lavet efter interviews med jobkonsulenter og samarbejdspartnere. Af de 11 eksempler er de 7 eksempler lavet efter interviews med den pågældende førtidspensionist og derefter anonymiseret. De resterende fire eksempler (afklarings- og snusepraktik, beskyttet beskæftigelse og frivillige job) er skrevet på baggrund af interviews med den tilknyttede jobkonsulent/samarbejdspartner

8 1. Coaching Thisted og Morsø kommuner har sammen kørt projekt Livskvalitet for førtidspensionister med gratis tilbud om deltagelse i sundhedstilbud, IT-cafeer, job-cafe og coaching. Projektet er finansieret af Socialministeriet. Tilmelding til de 4 tilbud er åben og kræver ikke visitation fra en kommunal medarbejder. Hvad er behovet? Nogle førtidspensionister har brug for at komme overens med de ændringer, der er sket i deres liv i forbindelse med, at de har fået førtidspension, før de overhovedet kan begynde at tænke på at bruge deres rest-arbejdsevne. Det kan være traumatiske oplevelser relateret til ulykker eller lange forløb op til tilkendelse af pension. Eller tab af den identitet de havde i tilknytning til deres job. Deltagerne har alle været meget motiverede for at ændre på deres aktuelle situation, som de har følt sig fastlåst i på forskellig vis. Hvad er indholdet? I alt 40 førtidspensionister fordelt på 3 hold har deltaget i et 3 måneders forløb. Forløbet har bestået af coaching i grupper og individuelt. Det var forskelligt, hvad de enkelte deltagere ønskede, og deres behov ændrede sig også undervejs. Forløbet blev sammensat efter den enkeltes ønsker og behov. Efter de 3 måneder er der oprettet netværksgrupper, som deltagerne kan fortsætte i efter projektets afslutning. Det undersøges, om netværksgrupperne kan forankres i det lokale frivillighus eller i den lokale forening for førtidspensionister. Coachenes metoder bygger bl.a. på Aktiv lytning at være imødekommende og lade førtidspensionisten tale og reflektere sig frem til egne indsigter og løsninger Reframing at se tingene fra en anden vinkel. Fx at førtidspensionisten selv opfatter selvoptagethed som negativt, kan også ses positivt som egenomsorg Mindfullnes træning i nærvær, så førtidspensionisten fx bliver bedre til at mærke og acceptere signalerne fra sin egen krop. Deltagernes udbytte har været, at de hver især har fået flere kræfter til at komme videre og i højere grad er herre i eget hus frem for ofre for omstændighederne. Det er bl.a. sket ved at diffuse tanker og problemer er blevet mere konkrete, og dermed lettere at gå til at de har fået større bevidsthed om deres egen situation, så de fx kan ændre adfærd eller få mere selvaccept at få sat ord på forhold, de har følt sig tynget af, hvilket i sig selv giver nye kræfter

9 Hvem har brugt dette tilbud? Et eksempel: Deltagerne udgør en bred gruppe, hvad angår alder, årsag til pension og arbejdsmarkedserfaring. Et fællestræk var en følelse af isolation og mangel på netværk. Deltagerne var ikke tiltalt af tilbuddet om fysisk træning, ligesom de langt fra var parate til et job ved siden af pensionen. Men alle havde et ønske om at ændre på deres situation. Thora er 55 år og arbejdede i mange år som leder, indtil hun for 5 år siden blev sygemeldt og for 2 år siden fik tilkendt førtidspension som følge af arbejdsrelateret stress. Både før og efter pensionstilkendelsen var hun optaget af, hvordan hun igen kunne få en tilknytning til arbejdsmarkedet og var i flere behandlinger hos bl.a. psykologer. Hun oplevede dog ikke, at det hjalp hende til at få det bedre. Tværtimod - jo mere hun prøvede at tage sig sammen, jo flere tilbagefald fik hun. Hun valgte coaching, fordi hun efter 5 år følte sig parat til at få fyldt på og udfordre sig selv til at møde andre i samme situation som sig selv. I løbet af de tre måneders coachingforløb lærte hun, hvad der rent fysiologisk sker med mennesker, der er ramt af stress - og har kunnet knytte det til sine egne symptomer. Ved at lære at lytte til signaler fra sin krop, er hun blevet meget bedre til forebygge tilbagefald. Coachingforløbet har for Thora fungeret som en afklaring af arbejdsevnen, således at hun har accepteret, at hun ikke pt. skal i job igen. Men hun fortsætter i netværk med andre fra coachingforløbet og har genoptaget sin sport. 2. Sundhedstilbud 2.a Almene sundhedstilbud Hvad er behovet? For nogle førtidspensionister er forbedret sundhed det første skridt på vejen til at realisere et ønske om at nærme sig arbejdsmarkedet igen - eller til at få det godt nok til at begynde et mere aktivt og udadvendt liv. Jobkonsulenter i de 6 kommuner har sjældent mulighed for at tilbyde førtidspensionisterne sundhedstilbud efter LAB loven, men der er almene sundhedstilbud i alle kommuner. Hvad er indholdet? Alle kommuner har en række sundhedstilbud, der er tilgængelige for de borgere, der vurderes at have behovet - også førtidspensionister. I Holbæk er jobkonsulenterne begyndt at henvise førtidspensionister med behov til kommunale sundhedstilbud. Nogle tilbud kan alle borgere i kommunen komme i betragtning til, andre kræver henvisning fra egen læge. Sundhedstilbud udbydes i pakkeforløb, som henvender sig til forskellige målgrupper og dækker en vifte af sundhedsmæssige problemstillinger. Et forløb er typisk på 7-10 uger, med 1-2 mødegange per uge af ca. 2 timers varighed. I Holbæk er tilbuddene bl.a.: Angst og depression Livsstil - KRAM - Kost, Rygning, Alkohol, Motion Lær at leve med kroniske smerter Col forløb Diabetes forløb - 9 -

10 Hvem har brug for dette tilbud? Et eksempel: Elinor er 45 år og har fået pension for 4 år siden pga. angst og depression. Tidligere var hun folkeskolelærer med linjefag i formning og billedkunst. Hun har i mange år malet oliemalerier som en hobby og som en bearbejdning af sin psykiske dæmoner. Elinor henvender sig til jobkonsulenten for at få sparring på mulighederne for at sælge sine malerier og have indkomst fra salget ved siden af pensionen. Hun overvejer at have et mindre galleri derhjemme og have åbent i det omfang, hun kan overskue det. Elinor oplever, at hun stadig er meget ustabil, og at det svinger meget, hvordan hun har det. Jobkonsulenten oplever, at Elinor har brug for at bearbejde nogle psykiske ting, før hun kan føle sig klar til at håndtere salg og kundekontakt. Derfor foreslår hun, at Elinor kontakter sundhedsforvaltningen og for at høre om deres forløb vedr. angst og depression. Det vil muligvis kunne hjælpe hende videre. Jobkonsulenten hjælper med kontakten. Særligt sundhedstilbud i projekt til førtidspensionister, Thisted Tilbuddet indgår i projekt Livskvalitet i Thisted og Morsø kommuner (omtalt ovenfor). Hvad er indholdet? Forhåbningen med sundhedstilbuddet er på et sundhedsfagligt og samfundsøkonomisk plan, at træning og øget sundhed hos deltagerne kan medvirke til større livskvalitet samt nedsat medicinforbrug og brug af offentlige sundhedsudgifter. I sundhedstilbuddet arbejder en fysioterapeut med at gøre deltagerne bevidste om det vigtige i at arbejde med sin sundhedstilstand og at få skabt en god og individuelt tilpasset træningsrytme, så flest mulige fortsætter i træningen efter tilbuddets 3 måneders forløb. Deltagerne får gratis adgang til et træningscenter om formiddagen med vejledning fra fysioterapeuten under træningen. Der er en individuel opstartssamtale om motivation for deltagelse, nuværende træningsvaner, livsstil og mål med træningen. Sammen med deltageren udarbejdes et personligt træningsprogram

11 Hvem har brug for dette tilbud? Et eksempel: De fleste deltagere har alene tilmeldt sig dette sundhedstilbud. Der er ikke eksempler på, at førtidspensionister har tilmeldt sig både sundhedstilbuddet og arbejdsmarkedstilbuddet. Der er heller ikke eksempler på, at deltagerne har ønsket at forbedre deres arbejdsevne gennem træning. Fysioterapeuten vurderer, at alle deltagere har oplevet øget energi og overskud. Nogle har omsat det i aktiviteter som fx frivilligt arbejde, foreningsdeltagelse og hobbyer. Eksemplet viser et forløb, hvor førtidspensionisten har brugt træningen i sin recovery proces efter en indlæggelse og til at få en aktiv livsstil, der kan give mere velvære og overskud. Charlotte er 39 år og har været maniodepressiv og psykotisk siden teenageårene. Hun fik førtidspension som 18-årig og har haft flere perioder med indlæggelser. Charlottes motivation for at melde sig til sundhedsforløbet var at få et professionelt planlagt træningsprogram og vejledning under træningen. Charlotte var i slutningen af et sygdomsforløb, da hun startede. I disse perioder har hun høj tankeaktivitet og svært ved at mærke sin fysiske krop, derfor har hun brug for aktiviteter, der kan flytte fokus til kroppen. Charlotte har oplevet, at træningsprogrammet tilrettelagt specielt til hende og med fysioterapeutens vejledning gav hende en tryghed i ikke at overtræne eller bruge maskinerne forkert. Efter forløbet træner Charlotte fortsat. Hun oplever, at hun er blevet stærkere og mere udholdende, og at hendes overvægt som følge af mange års medicinering er aftagende. Træningen er en af hendes strategier til at få en bedre hverdag med mindre psykisk stress og en bedre fysisk form. Charlotte har i gode perioder brugt meget tid på at skrive og male, og hun forudser, at hun går en tid i møde, hvor hun kan bruge mere tid på det. 3. STAFF projekt STAFF (særligt tilrettelagt arbejdskraft formidling) er et 3-årigt finanslovsfinansieret beskæftigelsesprojekt forankret i de 5 største jobcentre, herunder Aarhus, men projektet arbejder regionalt. I Aarhus er 11 førtidspensionister, som jobkonsulenten har henvist til STAFF, kommet i job. Hvad er behovet? STAFF skal sikre, at en større andel af unge med STU uddannelse får en ansættelse. De førtidspensionister, der kan få hjælp fra STAFF, er typisk personer med et udviklingshandicap. Hvad er indholdet? Støtten består dels i en jobformidlingsindsats, dels i en pædagogisk støtte til at fungere i og fastholde jobbet bl.a. via et langstrakt efterværn. STAFF i Aarhus har indgået samarbejdsaftaler med bl.a. Dansk Supermarked og Ældreplejen om praktik og jobåbninger til målgruppen, men laver også enkeltplaceringer i andre virksomheder. STAFF yder efterværn 4-5 måneder efter ansættelse. Erfaringen er, at der for målgruppen kan være behov for småjusteringer i jobbet, ledelsessparring og pædagogisk vejledning til førtidspensionisten langt ind i ansættelsen

12 Hvem har brug for dette tilbud? Et eksempel: Casen nedenfor er et eksempel på, hvordan STAFF har hjulpet en førtidspensionist videre på arbejdsmarkedet, og hvordan STAFF hjælper med at indlære sunde strategier til at klare sig i jobbet og på arbejdsmarkedet generelt. Benny er 49 år og fik førtidspension som 18-årig. Benny har altid haft arbejde ved siden af pensionen, de første år på beskyttede værksteder eller i frivilligt arbejde. Siden 2006 har han haft forskellige lønnede skånejob. Benny har lært meget gennem sine jobs, om hvad han har brug for i et job for at fungere godt og være en god arbejdsmand. Han har også flotte udtalelser fra flere steder. Bennys to seneste skånejob sluttede pga. uoverensstemmelser med arbejdsgiveren, og Benny fik brug for støtte for at komme videre. Jobkonsulenten henviste Benny til STAFF. Her hjalp de Benny med at få praktik i Føtex som servicemedarbejder med ansvar for flaskeautomat og returpant. Aftalen var en 13 ugers praktik, men Benny blev ansat efter 6 uger. Konsulenten fra STAFF har hjulpet Benny med at få strategier til at takle sine frustrationer og udfordringer i jobbet, før de vokser sig store. Benny har brugt konsulenten som sparringspartner, når der opstod problemer i jobbet. Han er blevet guidet til at få sagt det, der ligger ham på sinde i tide, i stedet for fx at bruse over i vrede eller forlade arbejdspladsen i frustration. Benny oplever selv, at han er blevet meget bedre til at håndtere problemer. Samtidig har konsulenten fra STAFF klædt Bennys arbejdsgiver på til at kommunikere godt med Benny. Fx har Benny svært ved at forstå ironi, og han har brug for begrundelser og forklaringer, når han får en besked. 4. FO Aarhus - jobværkstedet FO Aarhus har en aftale med Jobcenter Aarhus om et 13 ugers jobsøgningsværksted for jobinteresserede førtidspensionister 3 dage om ugen for 7 deltagere ad gangen. Jobcentret visiterer til tilbuddet, der køres under Folkeoplysningsloven om særligt hensyntagende specialundervisning. Hvad er behovet? Der er en bred deltagerkreds på kurset. Fælles er, at de har forskellige vanskeligheder, der gør det svært at være selvstændigt jobsøgende fx læsestave-vanskeligheder, svage IT forudsætninger. Eller svært ved at skrive ansøgninger, fordi de aldrig har prøvet det, eller fordi de har haft komplicerede liv og arbejdsforløb, som de har svært ved at formidle kortfattet og målrettet i et CV. Nogle har også brug for kvalificeret modspil for at nå frem til realistiske jobønsker eller prioriteter i et job fx fagligt indhold, socialt samspil med kolleger, arbejdstid o.a. Hvad er indholdet?? Deltagerne arbejder ved pc'er i samme lokale suppleret med individuelle samtaler i enrum. En vejleder giver støtte til at skrive CV og ansøgninger, øvelse i jobsamtaler, vejledning i jobsøgningsstrategier samt sparring om, i hvilke job man kan bruge sine kompetencer. Der indgår både gruppeforløb og individuelle samtaler

13 Hvem har brug for dette tilbud? Et eksempel: Eksemplet er på førtidspensionist, der efter afskedigelse fra et skånejob havde brug for støtte til dels til at komme ovenpå igen efter sit nederlag, dels at blive afklaret om sine jobønsker - og til at skrive målrettede ansøgninger og et overskueligt CV. Susanne fik pension for 8 år siden pga. angst og gigt i skulderen. Hun er uddannet keramiker med bifag i musik og har bl.a. tidligere undervist på højskoler. Hun har arbejdet frivilligt i nogle år, men fik for et par år siden lyst og overskud til at finde et lønnet arbejde. Susanne var kortvarigt i et skånejob på 15 timer, som hun blev afskediget fra. Der var flere ting i ansættelsen, som ikke fungerede, og hendes første joberfaringer som førtidspensionist blev derfor ikke så positive. Efter afskedigelsen havde Susanne brug for støtte til at komme videre, og jobkonsulenten tilbød hende et forløb på Jobværkstedet. Her fik hun hjælp til at bearbejde sin oplevelse med afskedigelsen, og hun havde flere samtaler med vejlederen om, hvilken retning hun nu skulle satse på i sin jobsøgning. Susanne havde aldrig før søgt job skriftligt, derfor havde hun også brug for hjælp til at lære at skrive CV og ansøgninger. Efter forløbet føler Susanne sig bedre rustet til at fortsætte jobsøgningen selv, og til at starte i et job. Hun ved nu, hvad hun søger i et job, og hvad der skal til, for at hun har det godt i et job. 5. Afklaringspraktik og Snusepraktik De 6 kommuner bruger alle afklaringspraktik og snusepraktik. Disse praktikker adskiller sig fra rekrutteringspraktik, som kommunerne bruger målrettet til de førtidspensionister, der er klar til at gå ud i et konkret job, og hvor der alene er behov for at få afklaret, om matchet er rigtigt og få skånehensyn og timetal på plads. Hvad er behovet? Afklarings- og snusepraktik bruges til de førtidspensionister, der har brug for at afklare arbejdsevnen og/eller hvad de kan holde til i et job - eller blot snuse til en ny branche eller finde ud af, hvad det vil sige at være på arbejdsmarkedet. Praktikkerne kan være længere forløb på 2-3 måneder eller derover, men kan også bestå af flere små forløb på forskellige arbejdspladser. Hvad er indholdet? En afklarings- eller snusepraktik er uforpligtende for begge parter, og der er på forhånd en fælles forståelse for, at der ikke nødvendigvis er et job efter praktikken. Derimod er der andre definerede formål med praktikken. Afklaringspraktik er en mulighed for at få afklaret arbejdsevnen hvor mange timer man kan holde til, hvilke arbejdsfunktioner man kan løse, hvilke hjælpemidler man evt. har brug for. Snusepraktikken er en mulighed for, at førtidspensionisten kan afprøve fx, hvad det vil sige at skulle noget på et bestemt tidspunkt, være sammen med andre mennesker, at være på en arbejdsplads, måske snuse til en ny branche/jobtype

14 Hvem har brug for dette tilbud? To eksempler: De to eksempler er på førtidspensionister, der har haft et behov for at afprøve, hvad de kan holde til i et job - og for den ene Jeanette også snuse til et nyt arbejdsområde. Dana er 40 år, kræftpatient og førtidspensionist - og ønsker et job ved siden af pensionen. Hun kom i sin tid meget hurtigt ud af arbejdsmarkedet, da hun fik sin kræftdiagnose, og pensionsansøgningen gik glat igennem uden længere arbejdsprøvninger, da hendes tilstand var meget alvorlig. Danas kræftbehandling har givet en del fysiske skader, og hun er i tvivl om, hvad hun kan holde til i et job, fx om hun kan klare at møde på et bestemt tidspunkt. Dana vil helst have job i sit gamle fag køkken/kantine. Da hun henvender sig til jobkonsulenten, har hun selv fundet en praktikmulighed i en kantine. Dana får hjælp til at få lavet aftalen med praktikstedet, så hun kan få prøvet flere arbejdsfunktioner. Praktikken aftales til 3 mdr., og i den tid får Dana prøvet både den kolde og varme afdeling i køkkenet. Hun indleder på 10 timer om ugen, men kommer i løbet af de 3 måneder op på 15 timer om ugen. Undervejs får hun også bevilget specialsko, så hun bedre kan holde til at stå op dagen igennem. Efter praktikken ved Dana nu hvad hun kan holde til og hun søger efter job i andre kantiner. Jeanette er 41 år og har fået førtidspension for 4 år siden pga. depression og angst. Hun er netop udskrevet fra psykiatrisk afsnit, da hun henvender sig til jobkonsulenten for at få en snak om mulighederne for at job ved siden af pensionen. Jeanette er mest interesseret i et job, hvor hun kan bruge sin uddannelse og erfaring som tandlægeassistent, men det viser sig for svært at finde skånejob inden for området. Derfor foreslår jobkonsulenten at overveje andre brancher, og Jeanette, der i flere år har holdt krybdyr som kæledyr, peger på dyrebutik. Hun er dog meget i tvivl om, hvor mange timer hun kan klare i den type job, og hvordan hun vil have det med kundekontakt. Jobkonsulenten anbefaler Jeanette at starte med afklaringsog snusepraktik, hvor hun kan prøve timetallet af og se, hvordan hun har det med at arbejde i butik. Jeanette kommer i praktik 3 mdr. i en dyrebutik. Hun starter på 3 timer om ugen og kommer op på 6 timer om ugen. Det er ikke aftalt, at Jeanette kan få job i butikken efterfølgende. Da de 3 mdr. er gået har Jeanette et godt billede af, hvad hun kan holde til i et job og har selvtillid til at fortsætte jobsøgningen. Hun ved også, at hun ikke har brug for andre skånehensyn i de timer, hun er på arbejdspladsen, så udover skånejob søger hun også ordinære deltidsjob eller afløserjob

15 Udvikling i job Udviklingen af førtidspensionisters arbejdsevne kan også foregå i et konkret job. Dette afsnit beskriver 4 eksempler på dette i lønnet såvel som i ulønnet job. 1. Frivilligt arbejde En række organisationer bruger frivillig arbejdskraft, og jobkonsulenterne er opmærksomme på denne mulighed til de førtidspensionister, som ikke umiddelbart er parate til job, men meget gerne vil have sociale relationer og meningsfyldte aktiviteter. Hvad er behovet? Hvis jobkonsulenterne har svært ved umiddelbart at matche den jobinteresserede førtidspensionist med en arbejdsgiver, eller hvis en snusepraktik ikke er nok til at afklare, om det overhovedet er realistisk med et job, anbefaler de ofte førtidspensionisten at prøve frivilligt arbejde i en periode. Frivilligt arbejde kan også være et tilbud til de førtidspensionister, som ikke er interesserede i en lønindtægt, fordi det vil få negativ indflydelse på deres økonomi. Hvad er indholdet? Førtidspensionisterne deltager i det frivillige arbejde på lige fod med andre frivillige. Hvem som helst kan deltage, og opgaverne spænder vidt. Førtidspensionisterne behøver derfor ikke fortælle de andre frivillige, at de er førtidspensionister og behøver ikke frygte krav, de ikke kan leve op til, fra en arbejdsgiver. Der er eksempler på, at arbejde på frivillig basis er blevet til skånejob. Fx når en forening opdager, at de vil få svært ved at undvære førtidspensionistens indsats. Der er også førtidspensionister, der netop trives med, at jobbet er frivilligt, så de får opfyldt ønsker om socialt samvær - uden at føle sig forpligtet til at møde op, hvis de i en periode ikke er på toppen

16 Hvem har brug for dette tilbud? Et eksempel: Nogle af de jobinteresserede førtidspensionister, som ikke kan overskue faste mødetider eller primært søger job pga. de sociale relationer, kan prøve et frivilligt arbejde. Hanne er 50 år og fik pension for 3 år siden pga. depression og angst. Hun er uddannet SOSU assistent, og havde job i ældreplejen, før hun fik pension. Hun har for nyligt haft en indlæggelsesperiode, da hun henvender sig til jobkonsulenten med et ønske om at komme mere ud blandt mennesker - måske i et job. I samtalen fortæller Hanne, at hun er stadig er psykisk sårbar, og at det er meget svingende, hvordan hun har det. Hun er meget nervøs ved at skulle forpligte sig til faste mødetider i et job og til at skulle præstere noget for en løn. Men hun vil gerne bidrage med det hun kan på de gode dage, hun har. Hanne synes, hun er god til at snakke med andre mennesker, og jobkonsulenten foreslår hende at spørge på Kirkens Korshærs værested, om de har brug for frivillige. Hanne kontakter selv Kirkens Korshær, og de kan godt bruge hende i værestedets cafe til at hjælpe med at sætte morgenmad frem og snakke med brugerne. Hanne er stadig på værestedet. 2. Udvikling af timetal i skånejob Hvad er behovet? Jobkonsulenterne anbefaler næsten altid førtidspensionister, der begynder i nyt job, at indlede med et timetal, der er lidt lavere end det, de forventer at kunne klare. Erfaringen viser nemlig, at hvis timetallet er for højt, ophører jobbet. Ved at sætte timetallet lidt lavere og evt. gradvist øge det, undgås nederlag, hvis det viser sig, at førtidspensionisten ikke kan leve op til egne forventninger. Det giver en rolig start i jobbet med en gradvis tilvænning til overhovedet at være i job og en mulighed for at lande på et timetal, som passer til førtidspensionistens arbejdsevne netop i det job. Det giver også en mulighed for, at arbejdsevnen kan udvikle sig undervejs. Hvad er indholdet? Typisk er aftalen med arbejdsgiveren, at timetallet i et skånejob tages op til drøftelse efter nogen tid i jobbet, fx efter 3 måneder. Om timetallet så skal udvides, afhænger selvfølgelig både af, om førtidspensionisten er parat til det, og om der er passende arbejdsopgaver. Udover at øge timetallet gradvist, kan også antallet af arbejdsopgaver og graden af selvstændighed i løsningen af opgaverne gradvist udvides og tilpasses den enkelte førtidspensionist. Udvikling i selve skånejobbet er således ud over praktik en af de mest benyttede metoder til udvikling af førtidspensionisters arbejdsevne

17 Hvem har brug for dette tilbud? Et eksempel: Heino har skånejob som servicemedarbejder i en transport- og logistikvirksomhed. Efter en kort praktikperiode indledte Heino med at arbejde 2 timer i 3 dage om ugen. Jobbet blev efter nogen tid udvidet til i alt 9 timer om ugen og er nu 12 timer fordelt på de 3 dage om ugen. Heino startede med at gøre rent i lagerhallen, og det er stadig hans hovedopgave. Men han har efterhånden også fået andre opgaver, fx pakning af varer, flytning af paller og andre forefaldende opgaver. Den længere arbejdstid betyder, at han nu også spiser frokost på arbejdspladsen og har mere kontakt med sine kolleger. 3. Fra skånejob til fleksjob Enkelte førtidspensionister kontakter jobcentret, fordi de ønsker et job, så de kan sætte førtidspensionen i bero. Med fleksjobreformen kan der etableres fleksjob med få ugentlige timer. Det betyder, at der er mulighed for, at eksisterende skånejob konverteres til fleksjob. I Randers har jobkonsulenten, der arbejder med at finde job til førtidspensionister, fået til opgave at klargøre de sager, hvor førtidspensionister i skånejob ønsker at overgå til fleksjob. Hvad er behovet? Nogle af førtidspensionisterne, der gerne vil have fleksjob, ønsker en bedre økonomi. Andre mener, at de har fået det så godt, at de ikke behøver det økonomiske sikkerhedsnet, som pensionen giver dem, og de oplever ikke længere sig selv som førtidspensionister. Det er især de økonomiske aspekter, der skal afklares for både førtidspensionist og arbejdsgiver forud for beslutningen om at gå fra skånejob til fleksjob. Også for kommunen er der et økonomisk aspekt, idet refusionen for førtidspension er på 35 %, mens den for fleksjob er 65 %. Hertil kommer indtægter fra skat, mindre udbetaling i boligsikring m.m. Hvis førtidspensionisten er usikker på, om et fleksjob er en varig løsning for ham/hende og om han/hun reelt er parat til, at pensionen bliver gjort hvilende, kan et fingerpeg være, at førtidspensionisten kan forestille sig at søge et nyt fleksjob, hvis netop det aktuelle fleksjob ophører. Hvis en førtidspensionist henvender sig fra gaden om at få et fleksjob, måske uden at have nogen nævneværdig erhvervserfaring i job ved siden af pensionen, anbefaler jobkonsulenterne altid en virksomhedspraktik. Hvad er indholdet? Når førtidspensionisten allerede er i et skånejob, laver jobkonsulenten en jobbeskrivelse, som grundlag for sagsbehandlingen ved etableringen af et fleksjob og ophør af pensionsudbetaling. Det kan være kommunens fleksjobteam og/eller pensionsafdeling, der overtager de administrative opgaver

18 Hvem har brug for dette tilbud? Et eksempel: Marina er 36 år og uddannet kontorassistent. Hun fik tilkendt førtidspension for 2 år siden pga. en psykisk lidelse. Marina har siden tilkendelsen prøvet at finde et skånejob og fandt for 3 mdr. siden et skånejob i en sandwich-bar. Egentlig ville hun helst arbejde inden for sit fag som kontorassistent, men da det ikke er lykkedes hende at finde et job, har hun besluttet at prøve en anden branche. Hendes arbejdstid er på 15 timer pr. uge, og hun møder meget stabilt uden fravær. Hendes arbejdsopgaver er meget varierede: klargøring af råvarer, opvask, rengøring og oprydning mm. Hendes skånehensyn er nedsat arbejdstempo og at undgå stressende situationer. Derfor er hendes effektive arbejdstid timer pr. uge. Både Marina selv, hendes arbejdsgiver og jobkonsulenten, der har etableret skånejobbet, vurderer, at hendes arbejdsevne er forbedret, og at et fleksjob er en god ide. Marina har et økonomisk incitament, fordi hun som udlænding ikke får fuld pension. Desuden forventer hun, at det vil være lettere at søge job inden for sit gamle fag, hvis hun allerede er i et fleksjob. Marina er klar til at sætte sin pension i bero og forventer, at fleksjobbet bliver en realitet om ca. 3 mdr. 4. Fra beskyttet til støttet Holbæk Kommune har siden januar 2012 været i gang med et projekt, hvor 30 førtidspensionister i beskyttet beskæftigelse tilbydes job med løntilskud i kommunale og private virksomheder. Hvad er behovet? Målet med projektet i Holbæk er at øge den enkeltes tilknytning til arbejdsmarkedet - og livskvaliteten. Deltagelse er frivillig, og alle tiltag skal være i overensstemmelse med førtidspensionistens egne ønsker. Ved at opkvalificere og integrere flest mulige på almindelige arbejdspladser, forventer kommunen desuden, at udgifterne vil falde, uden at det går ud over kvaliteten. Bl.a. fordi der på sigt bliver færre driftsudgifter til bygninger m.v. Med reformen af fleksjob og førtidspension forventer kommunen, at tilgangen til beskyttet beskæftigelse ( 103) vil være begrænset i den form, man hidtil har kendt. Også andre kommuner har arbejdet med at gå fra beskyttet til støttet. Hvad er indholdet? Deltagerne i projektet er fundet blandt de mest velfungerende på det beskyttede værksted. Fx dem, der ikke har en fysisk funktionsnedsættelse, som møder stabilt og selv kan transportere sig til en arbejdsplads. Og sidst, men ikke mindst, selv ønsker et løntilskudsjob. Der er gjort meget ud af at informere deltagerne og deres pårørende, og der er især blevet lagt vægt på, at deltagelse er frivillig. Også medarbejderne på det beskyttede værksted er blevet informeret. Bl.a. om nødvendigheden af at se deres borgere med nye øjne, deres potentiale for udvikling og at give slip på de bedste, også selvom det måske går ud over produktiviteten på de beskyttede værksteder

19 En del af de 30 førtidspensionister har via dette projekt pt. fået løntilskudsjob på de beskyttede værksteder, hvor de udfører opgaver, som værkstedet også tidligere løste for andre virksomheder, fx monteringsopgaver. Dvs. at de i princippet har samme arbejdsopgaver som tidligere. Det nye er, at de får løn, som hvis de arbejdede på en almindelig virksomhed. Andre har fået skånejob i almindelige virksomheder: 6-7 arbejder i køkken/kantine i kommunens administrative centre 3-4 arbejder i Kvickly, primært i flaskeautomaten. Der er desuden enkelte, som har haft sæson-skånejob på en fiskekonservesfabrik. De førtidspensionister, som har fået job uden for det beskyttede værksted, er startet i praktik i 1-2 mdr., hvor de løser de konkrete opgaver, der skal indgå i det nye skånejob. Afhængigt af behov for støtte hos førtidspensionisten og arbejdspladsen, er personale fra det beskyttede værksted involveret i etableringen af jobbet, kommet på besøg på arbejdspladsen - eller der er aftalt en hotline, så man kan rykke ud med kort varsel, hvis der opstår problemer. Kolleger og ledelse på arbejdspladserne er blevet informeret, og førtidspensionisterne er blevet taget godt imod. Der er aftalt spilleregler for jobbet fx at de nye medarbejdere ikke får nye opgaver, uden at det er aftalt med personalet fra det beskyttede værksted. Således sikrer man, at de nye medarbejdere rent faktisk forstår, hvad de siger ja til. Næste skridt i projektet er at personalet på det beskyttede værksted bliver bedre til at identificere, hvilke førtidspensionister, der kan gå fra beskyttet til støttet job. Bl.a. ved hjælp af en udvidet tjekliste med udviklingspunkter, som skal indgå i en handlingsplan for den enkelte, hvis vedkommende ikke allerede kan leve op til punkterne. Fx en øget grad af selvstændighed eller mere stabilt fremmøde. at de opgaver, som i dag løses på det beskyttede værksted, flyttes ud på virksomhederne. Ved at gøre dette, vil også de tungere førtidspensionister kunne arbejde ude af huset med støtte fra personalet på de beskyttede værksted og/eller mentorer på virksomheden

20 Hvem har brug for dette tilbud? Et eksempel: Sonja er 30 år og fik pension som 18-årig pga. en medfødt hjerneskade. Hun har været tilknyttet det beskyttede værksted, siden hun var 25 år. Hun har været i forskellige afdelinger, men primært inden for køkken og kantine. Ud over at løse rutineopgaver fx rense grøntsager, vaske op og rydde af, kan hun med støtte også løse fx lettere anretningsopgaver. Sonja kom i praktik i kantinen på kommunens jobcenter sammen med en af sine bedste kammerater fra det beskyttede værksted. Både hendes pårørende og bostøtte har bakket hende op undervejs. Hendes arbejdsopgaver var de samme, som de kendte fra det beskyttede værksted, og i begyndelsen fik hun meget grundig instruktion af sin faste kontaktperson i kantinen. Efter praktik blev der etableret et job med løntilskud til hende 20 timer om ugen. Hendes skånehensyn er bl.a., at hun kun løser en opgave ad gangen, har et begrænset antal arbejdsopgaver - og får grundig instruktion i nye ting og nye opgaver. Sonja trives i sit job og har også fået et økonomisk udbytte. Hvor hun før fik 15 kr. i timen, får hun nu ca. 25 kr. i timen. Hertil kommer feriepenge og mulighed for sygedagpenge. Hun kommer stadig til de sociale arrangementer på det beskyttede værksted

April 2013. Vidensindsamling i 6 kommuner. Jobindsatser for førtidspensionister Notat 4 - Afklaringssamtaler

April 2013. Vidensindsamling i 6 kommuner. Jobindsatser for førtidspensionister Notat 4 - Afklaringssamtaler April 2013 Vidensindsamling i 6 kommuner Notat 4 - Afklaringssamtaler INDHOLD Indledning 3 Resultat af jobindsats i 6 kommuner efter 8 måneder 4 Profil af de jobinteresserede... 4 Førtidspensionisternes

Læs mere

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Oktober 2013 Afsluttende erfaringsopsamling Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Indhold Indledning... 3 Job til førtidspensionister... 4 Skånejob og ordinære deltidsjob... 4 Resultater fordelt

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Januar 2012 EVALUERING Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Indhold Intro 3 Sammenfatning 4 Resultater 11 Resultater af informationsindsatsen...11 Førtidspensionisters interesse for

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob 1 / skridt Hvordan kan du forberede dig til at kontakte virksomheder?.... side 4 Få inspiration til: / at afklare dine kompetencer

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job rbejdspladsen orsikring og pension ommunen agforeningen en sygemeldte Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job Den sygemeldte i centrum For en sygemeldt medarbejder kan det være uoverskueligt

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Henvendelse Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Forventningsafstemning Med den bevilligende instans, jobcenter eller socialforvaltning. Telefonsamtale

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning et LEV-projekt www.projektklap.dk 1 Målgruppen Unge udviklingshæmmede i alderen 16-25 år, som er i gang med et STU- forløb. Som har potentiale til ansættelse med løntilskud

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Servicelovens 103 og 104

Servicelovens 103 og 104 Personer som deltager i optrænings- eller beskæftigelsesprojekter, der er oprettet under 103 og 104 i Serviceloven er ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven, medmindre dette følger af lovens bestemmelser.

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklingshæmning og andre med kognitive vanskeligheder hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Den udviklingshæmmede og andre med

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis?

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? Workshop nr. 120 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 11.00 12.30 Dagens temaer Lovgivning Krav om sygesamtalen indenfor 4 uger Fastholdelsesplan

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Min baggrund Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Social Rehabilitation service Afklar borgerens ressourcer og begrænsninger samt udarbejde en rehabiliteringsplan. Værkstedet Pilevej Være med at træne borgeren

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb. i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb. i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Denne folder henvender sig primært til uddannelsesvejledere og uddannelses institutioner Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere