Notat 5 Resultater af jobindsatsen og udvikling af arbejdsevnen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat 5 Resultater af jobindsatsen og udvikling af arbejdsevnen"

Transkript

1 Juni 2013 Vidensindsamling i 6 kommuner Notat 5 Resultater af jobindsatsen og udvikling af arbejdsevnen

2 INDHOLD Indledning 3 Resultat af jobindsats i 6 kommuner efter 10 måneder 4 Profil af de jobinteresserede... 5 Førtidspensionister, der er kommet i job sammenholdt med førtidspensionister, der pt. ikke er kommet i job... 5 Praktikker... 6 Udvikling af arbejdsevnen 7 Jobrettede udviklingsprocesser Coaching Sundhedstilbud STAFF projekt FO Aarhus - jobværkstedet Afklaringspraktik og Snusepraktik Udvikling i job Frivilligt arbejde Udvikling af timetal i skånejob Fra skånejob til fleksjob Fra beskyttet til støttet

3 Indledning I forlængelse af Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde, som blev afsluttet ultimo 2011, har Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR) bedt DISCUS indsamle og formidle viden og erfaringer om indsatsen for jobinteresserede førtidspensionister følgende steder i kommuner, der fortsætter indsatsen i forlængelse af Initiativet på grundlag af erfaringer herfra (Aarhus, Holbæk, Thisted (sammen med Morsø)- og Ikast-Brande) i kommuner, der med afsæt i viden og erfaringer fra Initiativet har igangsat en indsats på eget initiativ (Frederikshavn og Vejle). Videns- og erfaringsindsamling i de 6 kommuner sker fra den 1. august 2012 til den 31. juli Formålet er løbende at bidrage med viden, erfaringer og cases om indsatsen over for jobinteresserede førtidspensionister (som HAR fået tilkendt pension) jf. reformaftalen - fx mulighed for beskæftigelsestilbud og ressourceforløb for førtidspensionister under 40 år. Udover de 6 kommuner har Randers også igangsat en indsats på eget initiativ og bidrager fra foråret 2013 med erfaringer og cases. DISCUS udarbejder i alt 5 notater med resultater og erfaringer. I notat 2-5 gøres aktuel status over resultaterne af jobindsatsen i de 6 kommuner, som registrerer deres indsats i et webregistreringssystem. Derudover har hvert notat et tema: Notat 1. De 6 kommuners politiske overvejelser forud for jobindsatsen for førtidspensionister samt deres organisering af indsatsen pr. 1. august Notat 2. Erfaringer med etablering af småjob under 10 timer pr. uge. Notat 3. Virksomhedskontakten både jobkonsulenternes egne strategier og metoder - og indsatsen for at styrke førtidspensionisters egen jobsøgning. Notat 4. Metoder og model for afklaringssamtaler til førtidspensionister, der ønsker job jf. rammerne i den nye førtidspensionsreform. Dette notat 5 præsenterer Resultater af jobindsatsen i de 6 kommuner efter 10 måneder fra 1. august 2012 til 3. juni 2013 Udvikling af arbejdsevnen hos de jobinteresserede førtidspensionister. En afsluttende erfaringsopsamling i efteråret 2013 vil indeholde anbefalinger til kommuner om ressourceforløb til førtidspensionister under 40 år og beskæftigelsestilbud til førtidspensionister, der ønsker det. De samlede erfaringer fra det i 2011 afsluttede Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde kan læses her I resten af notatet omtales det blot som Initiativet

4 Resultat af jobindsats i 6 kommuner efter 10 måneder Dette afsnit bygger på data registreret af jobkonsulenter i de 6 medvirkende kommuner i perioden fra 1. august 2012 til 3. juni I alt har 491 jobinteresserede førtidspensionister tilmeldt sig i perioden, og der er etableret 179 job. Det svarer til, at 36,5 % af de jobinteresserede førtidspensionister er kommet i job i løbet af de første 10 måneder. Desuden er 5 kommet i frivilligt, ulønnet arbejde Jobinteresserede førtidspensionister og job 1. august juni heraf i frivilligt arbejde heraf i lønnet job antal tilmeldte * 51 af de jobinteresserede i Aarhus er tilmeldt Staff-projektet (Særligt Tilrettelagt Arbejdskraft Formidling) for borgere, der pga. udviklingshandicap har særligt vanskeligt ved at komme i job på det ordinære arbejdsmarked. Heraf er 11 kommet i job/uddannelse og yderligere 13 er i praktik. De store variationer kommunerne imellem skyldes bl.a., at der er afsat forskellige ressourcer og bruges forskellige metoder. De grundlæggende forskelle er allerede beskrevet uddybende i det første notat. Som i Initiativet er 9 ud af 10 job skånejob, mens 1 ud af 10 er deltidsjob på ordinære vilkår ved siden af pensionen 2 ud af 3 job fundet i private virksomheder 1 ud af 3 job fundet inden for handel, hotel og restauration halvdelen af jobbene fundet ved, at førtidspensionisten selv kontaktede arbejdspladsen

5 Profil af de jobinteresserede Profilen af de 491 jobinteresserede førtidspensionister adskiller sig ikke markant fra den profil, der er beskrevet i de tidligere notater og profilen på de jobinteresserede i Initiativet. Hovedpunkterne i profilen er, at halvdelen af de tilmeldte har fået tilkendt pension pga. en psykisk lidelse 6 ud af 10 har folkeskolens adgangseksamen eller mindre som højeste uddannelse lidt over halvdelen er mænd knap halvdelen er under 40 år. Af dem er halvdelen under 30 år 6 ud af 10 har haft job, før de fik tilkendt pension. Af dem har godt 1 ud af 3 haft job i mere end 10 år og 3 ud af 4 har haft fuldtidsjob 2 ud af 3 har ikke haft job efter pensionstilkendelsen. Førtidspensionister, der er kommet i job sammenholdt med førtidspensionister, der pt. ikke er kommet i job Profilen på de førtidspensionister, der er kommet i job, adskiller sig fra profilen af de jobinteresserede førtidspensionister, der pt. ikke er kommet i job, på en række punkter. Sammenligningen kan give et fingerpeg om, hvem de jobinteresserede støttekrævende er nemlig de førtidspensionister, der har behov for mere afklaring og udvikling af deres arbejdsevne, før de er parate til et job. Førtidspensionister, der er kommet i job i en af de 6 kommuner (N = 173) Mens førtidspensionister, der har været tilmeldt i 6 måneder uden job (N = 314) 6 ud af 10 er over 40 år Godt halvdelen er under 40 år 1 ud af 4 har en erhvervsuddannelse Knap 1 ud af 10 har en erhvervsuddannelse Knap 1 ud af 10 har gået i skole i et andet land end Danmark Knap 2 ud af 10 har gået i skole i et andet land end Danmark 3 ud af 4 har haft job før pensionen Halvdelen har ikke haft job før pensionen Halvdelen har haft et andet job efter pensionen 3 ud af 4 har ikke haft job efter pensionen Jobkonsulenternes indsats over for de to grupper adskiller sig ikke. Men 9 af de 314 borgere, der ikke er kommet i job, har fået tilbudt et konkret job og været meget langt i etableringen af dette job, da de valgte at takke nej til jobbet

6 Praktikker Der er i alt registreret data på 82 praktikforløb. Der kan være forskellige formål med praktikforløbene (se næste afsnit s. 13). Af de 82 praktikforløb er 24 registreret blandt de 179 førtidspensionister, som aktuelt er i job. Nogle af de øvrige 58 praktikforløb vil sandsynligvis føre til job, fordi de er etableret med job for øje. Andre praktikforløb bruges som afklarings- eller snusepraktikker, hvor den jobinteresserede førtidspensionist får mulighed for at afprøve job i en bestemt branche eller inden for et bestemt fag. praktikkens varighed Mere end 3 måneder 17% 3 måneder 38% 1 måned 26% 1 uge 2% 2 uger 5% 3 uger 1% N = 82 2 måneder 11% Sammenligner man de førtidspensionister, der har været i praktik med alle de jobinteresserede førtidspensionister generelt, er/har førtidspensionisterne i praktik oftere under 40 år oftere mænd oftere på pension pga. kognitive problemer men sjældnere pga. mobilitetsproblemer eller psykisk lidelse oftere gået i skole i et andet land eller ikke afsluttet folkeskolen sjældnere en kompetencegivende uddannelse sjældnere haft job inden pensionen. Dette illustrerer yderligere, at praktik bruges som et redskab i processen frem mod et job særligt for de jobinteresserede førtidspensionister, som umiddelbart er længst fra arbejdsmarkedet

7 Udvikling af arbejdsevnen En del af de jobinteresserede førtidspensionister har brug for støtte til at udvikle deres arbejdsevne og til at blive mere afklaret om, hvad de vil arbejdsmæssigt - og hvor deres arbejdsevne kan bruges. De 6 kommuner, der har sat tilbuddet om jobsøgningsstøtte til førtidspensionister i drift, benytter forskellige typer tilbud til disse førtidspensionister. Erfaringerne med udvikling af arbejdsevnen kan overføres til andre områder, fx ressourceforløb og fleksjob med få timer. Med reformen af førtidspension og fleksjob har førtidspensionister fået mulighed for at modtage tilbud om vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik i henhold til Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik. De 6 kommuner oplever, at tilbuddene under denne lovgivning kan hjælpe førtidspensionisterne et langt stykke ad vejen i deres afklaring og udvikling af arbejdsevne. Der er dog også eksempler på, at jobkonsulenterne henviser til tilbud fra tilgrænsende områder fx sundhedstilbud, tilbud til særlige handicapgrupper og alment tilgængelige tilbud i kommunen som supplement til beskæftigelsesindsatsen. De 6 kommuners tilbud og indsats til de støttekrævende førtidspensionister kan opdeles i to typer udviklingsprocesser: Jobrettede udviklingsprocesser, der ligger før ansættelse i et lønnet job, side 7 Udviklingsprocesser i job, som foregår i et lønnet ansættelsesforhold, side 15 1 Jobrettede udviklingsprocesser En del af de jobinteresserede førtidspensionister er ikke umiddelbart klar til at påtage sig et lønnet job. Dette afsnit beskriver en række tilbud til denne gruppe samt cases med førtidspensionister, der har benyttet tilbuddene. De to første tilbud er rettet til førtidspensionister, som er meget langt fra arbejdsmarkedet og ikke har job som deres primære mål. Disse tilbud er taget med, fordi erfaringerne viser, at nogle af deltagerne får mod på et job ved siden af pensionen, når de får ryddet op i nogle af de barrierer, der er. I afsnittet indgår 5 tilbud, startende med tilbud til førtidspensionister længst væk fra arbejdsmarkedet: 1. Coaching 2. Sundhedstilbud - kommunale og midlertidige projekttilbud 3. STAFF for udviklingshæmmede 4. FO jobværkstedet 5. Afklaringspraktik og snusepraktik 1 Alle beskrivelser af tilbud/indsatser er lavet efter interviews med jobkonsulenter og samarbejdspartnere. Af de 11 eksempler er de 7 eksempler lavet efter interviews med den pågældende førtidspensionist og derefter anonymiseret. De resterende fire eksempler (afklarings- og snusepraktik, beskyttet beskæftigelse og frivillige job) er skrevet på baggrund af interviews med den tilknyttede jobkonsulent/samarbejdspartner

8 1. Coaching Thisted og Morsø kommuner har sammen kørt projekt Livskvalitet for førtidspensionister med gratis tilbud om deltagelse i sundhedstilbud, IT-cafeer, job-cafe og coaching. Projektet er finansieret af Socialministeriet. Tilmelding til de 4 tilbud er åben og kræver ikke visitation fra en kommunal medarbejder. Hvad er behovet? Nogle førtidspensionister har brug for at komme overens med de ændringer, der er sket i deres liv i forbindelse med, at de har fået førtidspension, før de overhovedet kan begynde at tænke på at bruge deres rest-arbejdsevne. Det kan være traumatiske oplevelser relateret til ulykker eller lange forløb op til tilkendelse af pension. Eller tab af den identitet de havde i tilknytning til deres job. Deltagerne har alle været meget motiverede for at ændre på deres aktuelle situation, som de har følt sig fastlåst i på forskellig vis. Hvad er indholdet? I alt 40 førtidspensionister fordelt på 3 hold har deltaget i et 3 måneders forløb. Forløbet har bestået af coaching i grupper og individuelt. Det var forskelligt, hvad de enkelte deltagere ønskede, og deres behov ændrede sig også undervejs. Forløbet blev sammensat efter den enkeltes ønsker og behov. Efter de 3 måneder er der oprettet netværksgrupper, som deltagerne kan fortsætte i efter projektets afslutning. Det undersøges, om netværksgrupperne kan forankres i det lokale frivillighus eller i den lokale forening for førtidspensionister. Coachenes metoder bygger bl.a. på Aktiv lytning at være imødekommende og lade førtidspensionisten tale og reflektere sig frem til egne indsigter og løsninger Reframing at se tingene fra en anden vinkel. Fx at førtidspensionisten selv opfatter selvoptagethed som negativt, kan også ses positivt som egenomsorg Mindfullnes træning i nærvær, så førtidspensionisten fx bliver bedre til at mærke og acceptere signalerne fra sin egen krop. Deltagernes udbytte har været, at de hver især har fået flere kræfter til at komme videre og i højere grad er herre i eget hus frem for ofre for omstændighederne. Det er bl.a. sket ved at diffuse tanker og problemer er blevet mere konkrete, og dermed lettere at gå til at de har fået større bevidsthed om deres egen situation, så de fx kan ændre adfærd eller få mere selvaccept at få sat ord på forhold, de har følt sig tynget af, hvilket i sig selv giver nye kræfter

9 Hvem har brugt dette tilbud? Et eksempel: Deltagerne udgør en bred gruppe, hvad angår alder, årsag til pension og arbejdsmarkedserfaring. Et fællestræk var en følelse af isolation og mangel på netværk. Deltagerne var ikke tiltalt af tilbuddet om fysisk træning, ligesom de langt fra var parate til et job ved siden af pensionen. Men alle havde et ønske om at ændre på deres situation. Thora er 55 år og arbejdede i mange år som leder, indtil hun for 5 år siden blev sygemeldt og for 2 år siden fik tilkendt førtidspension som følge af arbejdsrelateret stress. Både før og efter pensionstilkendelsen var hun optaget af, hvordan hun igen kunne få en tilknytning til arbejdsmarkedet og var i flere behandlinger hos bl.a. psykologer. Hun oplevede dog ikke, at det hjalp hende til at få det bedre. Tværtimod - jo mere hun prøvede at tage sig sammen, jo flere tilbagefald fik hun. Hun valgte coaching, fordi hun efter 5 år følte sig parat til at få fyldt på og udfordre sig selv til at møde andre i samme situation som sig selv. I løbet af de tre måneders coachingforløb lærte hun, hvad der rent fysiologisk sker med mennesker, der er ramt af stress - og har kunnet knytte det til sine egne symptomer. Ved at lære at lytte til signaler fra sin krop, er hun blevet meget bedre til forebygge tilbagefald. Coachingforløbet har for Thora fungeret som en afklaring af arbejdsevnen, således at hun har accepteret, at hun ikke pt. skal i job igen. Men hun fortsætter i netværk med andre fra coachingforløbet og har genoptaget sin sport. 2. Sundhedstilbud 2.a Almene sundhedstilbud Hvad er behovet? For nogle førtidspensionister er forbedret sundhed det første skridt på vejen til at realisere et ønske om at nærme sig arbejdsmarkedet igen - eller til at få det godt nok til at begynde et mere aktivt og udadvendt liv. Jobkonsulenter i de 6 kommuner har sjældent mulighed for at tilbyde førtidspensionisterne sundhedstilbud efter LAB loven, men der er almene sundhedstilbud i alle kommuner. Hvad er indholdet? Alle kommuner har en række sundhedstilbud, der er tilgængelige for de borgere, der vurderes at have behovet - også førtidspensionister. I Holbæk er jobkonsulenterne begyndt at henvise førtidspensionister med behov til kommunale sundhedstilbud. Nogle tilbud kan alle borgere i kommunen komme i betragtning til, andre kræver henvisning fra egen læge. Sundhedstilbud udbydes i pakkeforløb, som henvender sig til forskellige målgrupper og dækker en vifte af sundhedsmæssige problemstillinger. Et forløb er typisk på 7-10 uger, med 1-2 mødegange per uge af ca. 2 timers varighed. I Holbæk er tilbuddene bl.a.: Angst og depression Livsstil - KRAM - Kost, Rygning, Alkohol, Motion Lær at leve med kroniske smerter Col forløb Diabetes forløb - 9 -

10 Hvem har brug for dette tilbud? Et eksempel: Elinor er 45 år og har fået pension for 4 år siden pga. angst og depression. Tidligere var hun folkeskolelærer med linjefag i formning og billedkunst. Hun har i mange år malet oliemalerier som en hobby og som en bearbejdning af sin psykiske dæmoner. Elinor henvender sig til jobkonsulenten for at få sparring på mulighederne for at sælge sine malerier og have indkomst fra salget ved siden af pensionen. Hun overvejer at have et mindre galleri derhjemme og have åbent i det omfang, hun kan overskue det. Elinor oplever, at hun stadig er meget ustabil, og at det svinger meget, hvordan hun har det. Jobkonsulenten oplever, at Elinor har brug for at bearbejde nogle psykiske ting, før hun kan føle sig klar til at håndtere salg og kundekontakt. Derfor foreslår hun, at Elinor kontakter sundhedsforvaltningen og for at høre om deres forløb vedr. angst og depression. Det vil muligvis kunne hjælpe hende videre. Jobkonsulenten hjælper med kontakten. Særligt sundhedstilbud i projekt til førtidspensionister, Thisted Tilbuddet indgår i projekt Livskvalitet i Thisted og Morsø kommuner (omtalt ovenfor). Hvad er indholdet? Forhåbningen med sundhedstilbuddet er på et sundhedsfagligt og samfundsøkonomisk plan, at træning og øget sundhed hos deltagerne kan medvirke til større livskvalitet samt nedsat medicinforbrug og brug af offentlige sundhedsudgifter. I sundhedstilbuddet arbejder en fysioterapeut med at gøre deltagerne bevidste om det vigtige i at arbejde med sin sundhedstilstand og at få skabt en god og individuelt tilpasset træningsrytme, så flest mulige fortsætter i træningen efter tilbuddets 3 måneders forløb. Deltagerne får gratis adgang til et træningscenter om formiddagen med vejledning fra fysioterapeuten under træningen. Der er en individuel opstartssamtale om motivation for deltagelse, nuværende træningsvaner, livsstil og mål med træningen. Sammen med deltageren udarbejdes et personligt træningsprogram

11 Hvem har brug for dette tilbud? Et eksempel: De fleste deltagere har alene tilmeldt sig dette sundhedstilbud. Der er ikke eksempler på, at førtidspensionister har tilmeldt sig både sundhedstilbuddet og arbejdsmarkedstilbuddet. Der er heller ikke eksempler på, at deltagerne har ønsket at forbedre deres arbejdsevne gennem træning. Fysioterapeuten vurderer, at alle deltagere har oplevet øget energi og overskud. Nogle har omsat det i aktiviteter som fx frivilligt arbejde, foreningsdeltagelse og hobbyer. Eksemplet viser et forløb, hvor førtidspensionisten har brugt træningen i sin recovery proces efter en indlæggelse og til at få en aktiv livsstil, der kan give mere velvære og overskud. Charlotte er 39 år og har været maniodepressiv og psykotisk siden teenageårene. Hun fik førtidspension som 18-årig og har haft flere perioder med indlæggelser. Charlottes motivation for at melde sig til sundhedsforløbet var at få et professionelt planlagt træningsprogram og vejledning under træningen. Charlotte var i slutningen af et sygdomsforløb, da hun startede. I disse perioder har hun høj tankeaktivitet og svært ved at mærke sin fysiske krop, derfor har hun brug for aktiviteter, der kan flytte fokus til kroppen. Charlotte har oplevet, at træningsprogrammet tilrettelagt specielt til hende og med fysioterapeutens vejledning gav hende en tryghed i ikke at overtræne eller bruge maskinerne forkert. Efter forløbet træner Charlotte fortsat. Hun oplever, at hun er blevet stærkere og mere udholdende, og at hendes overvægt som følge af mange års medicinering er aftagende. Træningen er en af hendes strategier til at få en bedre hverdag med mindre psykisk stress og en bedre fysisk form. Charlotte har i gode perioder brugt meget tid på at skrive og male, og hun forudser, at hun går en tid i møde, hvor hun kan bruge mere tid på det. 3. STAFF projekt STAFF (særligt tilrettelagt arbejdskraft formidling) er et 3-årigt finanslovsfinansieret beskæftigelsesprojekt forankret i de 5 største jobcentre, herunder Aarhus, men projektet arbejder regionalt. I Aarhus er 11 førtidspensionister, som jobkonsulenten har henvist til STAFF, kommet i job. Hvad er behovet? STAFF skal sikre, at en større andel af unge med STU uddannelse får en ansættelse. De førtidspensionister, der kan få hjælp fra STAFF, er typisk personer med et udviklingshandicap. Hvad er indholdet? Støtten består dels i en jobformidlingsindsats, dels i en pædagogisk støtte til at fungere i og fastholde jobbet bl.a. via et langstrakt efterværn. STAFF i Aarhus har indgået samarbejdsaftaler med bl.a. Dansk Supermarked og Ældreplejen om praktik og jobåbninger til målgruppen, men laver også enkeltplaceringer i andre virksomheder. STAFF yder efterværn 4-5 måneder efter ansættelse. Erfaringen er, at der for målgruppen kan være behov for småjusteringer i jobbet, ledelsessparring og pædagogisk vejledning til førtidspensionisten langt ind i ansættelsen

12 Hvem har brug for dette tilbud? Et eksempel: Casen nedenfor er et eksempel på, hvordan STAFF har hjulpet en førtidspensionist videre på arbejdsmarkedet, og hvordan STAFF hjælper med at indlære sunde strategier til at klare sig i jobbet og på arbejdsmarkedet generelt. Benny er 49 år og fik førtidspension som 18-årig. Benny har altid haft arbejde ved siden af pensionen, de første år på beskyttede værksteder eller i frivilligt arbejde. Siden 2006 har han haft forskellige lønnede skånejob. Benny har lært meget gennem sine jobs, om hvad han har brug for i et job for at fungere godt og være en god arbejdsmand. Han har også flotte udtalelser fra flere steder. Bennys to seneste skånejob sluttede pga. uoverensstemmelser med arbejdsgiveren, og Benny fik brug for støtte for at komme videre. Jobkonsulenten henviste Benny til STAFF. Her hjalp de Benny med at få praktik i Føtex som servicemedarbejder med ansvar for flaskeautomat og returpant. Aftalen var en 13 ugers praktik, men Benny blev ansat efter 6 uger. Konsulenten fra STAFF har hjulpet Benny med at få strategier til at takle sine frustrationer og udfordringer i jobbet, før de vokser sig store. Benny har brugt konsulenten som sparringspartner, når der opstod problemer i jobbet. Han er blevet guidet til at få sagt det, der ligger ham på sinde i tide, i stedet for fx at bruse over i vrede eller forlade arbejdspladsen i frustration. Benny oplever selv, at han er blevet meget bedre til at håndtere problemer. Samtidig har konsulenten fra STAFF klædt Bennys arbejdsgiver på til at kommunikere godt med Benny. Fx har Benny svært ved at forstå ironi, og han har brug for begrundelser og forklaringer, når han får en besked. 4. FO Aarhus - jobværkstedet FO Aarhus har en aftale med Jobcenter Aarhus om et 13 ugers jobsøgningsværksted for jobinteresserede førtidspensionister 3 dage om ugen for 7 deltagere ad gangen. Jobcentret visiterer til tilbuddet, der køres under Folkeoplysningsloven om særligt hensyntagende specialundervisning. Hvad er behovet? Der er en bred deltagerkreds på kurset. Fælles er, at de har forskellige vanskeligheder, der gør det svært at være selvstændigt jobsøgende fx læsestave-vanskeligheder, svage IT forudsætninger. Eller svært ved at skrive ansøgninger, fordi de aldrig har prøvet det, eller fordi de har haft komplicerede liv og arbejdsforløb, som de har svært ved at formidle kortfattet og målrettet i et CV. Nogle har også brug for kvalificeret modspil for at nå frem til realistiske jobønsker eller prioriteter i et job fx fagligt indhold, socialt samspil med kolleger, arbejdstid o.a. Hvad er indholdet?? Deltagerne arbejder ved pc'er i samme lokale suppleret med individuelle samtaler i enrum. En vejleder giver støtte til at skrive CV og ansøgninger, øvelse i jobsamtaler, vejledning i jobsøgningsstrategier samt sparring om, i hvilke job man kan bruge sine kompetencer. Der indgår både gruppeforløb og individuelle samtaler

13 Hvem har brug for dette tilbud? Et eksempel: Eksemplet er på førtidspensionist, der efter afskedigelse fra et skånejob havde brug for støtte til dels til at komme ovenpå igen efter sit nederlag, dels at blive afklaret om sine jobønsker - og til at skrive målrettede ansøgninger og et overskueligt CV. Susanne fik pension for 8 år siden pga. angst og gigt i skulderen. Hun er uddannet keramiker med bifag i musik og har bl.a. tidligere undervist på højskoler. Hun har arbejdet frivilligt i nogle år, men fik for et par år siden lyst og overskud til at finde et lønnet arbejde. Susanne var kortvarigt i et skånejob på 15 timer, som hun blev afskediget fra. Der var flere ting i ansættelsen, som ikke fungerede, og hendes første joberfaringer som førtidspensionist blev derfor ikke så positive. Efter afskedigelsen havde Susanne brug for støtte til at komme videre, og jobkonsulenten tilbød hende et forløb på Jobværkstedet. Her fik hun hjælp til at bearbejde sin oplevelse med afskedigelsen, og hun havde flere samtaler med vejlederen om, hvilken retning hun nu skulle satse på i sin jobsøgning. Susanne havde aldrig før søgt job skriftligt, derfor havde hun også brug for hjælp til at lære at skrive CV og ansøgninger. Efter forløbet føler Susanne sig bedre rustet til at fortsætte jobsøgningen selv, og til at starte i et job. Hun ved nu, hvad hun søger i et job, og hvad der skal til, for at hun har det godt i et job. 5. Afklaringspraktik og Snusepraktik De 6 kommuner bruger alle afklaringspraktik og snusepraktik. Disse praktikker adskiller sig fra rekrutteringspraktik, som kommunerne bruger målrettet til de førtidspensionister, der er klar til at gå ud i et konkret job, og hvor der alene er behov for at få afklaret, om matchet er rigtigt og få skånehensyn og timetal på plads. Hvad er behovet? Afklarings- og snusepraktik bruges til de førtidspensionister, der har brug for at afklare arbejdsevnen og/eller hvad de kan holde til i et job - eller blot snuse til en ny branche eller finde ud af, hvad det vil sige at være på arbejdsmarkedet. Praktikkerne kan være længere forløb på 2-3 måneder eller derover, men kan også bestå af flere små forløb på forskellige arbejdspladser. Hvad er indholdet? En afklarings- eller snusepraktik er uforpligtende for begge parter, og der er på forhånd en fælles forståelse for, at der ikke nødvendigvis er et job efter praktikken. Derimod er der andre definerede formål med praktikken. Afklaringspraktik er en mulighed for at få afklaret arbejdsevnen hvor mange timer man kan holde til, hvilke arbejdsfunktioner man kan løse, hvilke hjælpemidler man evt. har brug for. Snusepraktikken er en mulighed for, at førtidspensionisten kan afprøve fx, hvad det vil sige at skulle noget på et bestemt tidspunkt, være sammen med andre mennesker, at være på en arbejdsplads, måske snuse til en ny branche/jobtype

14 Hvem har brug for dette tilbud? To eksempler: De to eksempler er på førtidspensionister, der har haft et behov for at afprøve, hvad de kan holde til i et job - og for den ene Jeanette også snuse til et nyt arbejdsområde. Dana er 40 år, kræftpatient og førtidspensionist - og ønsker et job ved siden af pensionen. Hun kom i sin tid meget hurtigt ud af arbejdsmarkedet, da hun fik sin kræftdiagnose, og pensionsansøgningen gik glat igennem uden længere arbejdsprøvninger, da hendes tilstand var meget alvorlig. Danas kræftbehandling har givet en del fysiske skader, og hun er i tvivl om, hvad hun kan holde til i et job, fx om hun kan klare at møde på et bestemt tidspunkt. Dana vil helst have job i sit gamle fag køkken/kantine. Da hun henvender sig til jobkonsulenten, har hun selv fundet en praktikmulighed i en kantine. Dana får hjælp til at få lavet aftalen med praktikstedet, så hun kan få prøvet flere arbejdsfunktioner. Praktikken aftales til 3 mdr., og i den tid får Dana prøvet både den kolde og varme afdeling i køkkenet. Hun indleder på 10 timer om ugen, men kommer i løbet af de 3 måneder op på 15 timer om ugen. Undervejs får hun også bevilget specialsko, så hun bedre kan holde til at stå op dagen igennem. Efter praktikken ved Dana nu hvad hun kan holde til og hun søger efter job i andre kantiner. Jeanette er 41 år og har fået førtidspension for 4 år siden pga. depression og angst. Hun er netop udskrevet fra psykiatrisk afsnit, da hun henvender sig til jobkonsulenten for at få en snak om mulighederne for at job ved siden af pensionen. Jeanette er mest interesseret i et job, hvor hun kan bruge sin uddannelse og erfaring som tandlægeassistent, men det viser sig for svært at finde skånejob inden for området. Derfor foreslår jobkonsulenten at overveje andre brancher, og Jeanette, der i flere år har holdt krybdyr som kæledyr, peger på dyrebutik. Hun er dog meget i tvivl om, hvor mange timer hun kan klare i den type job, og hvordan hun vil have det med kundekontakt. Jobkonsulenten anbefaler Jeanette at starte med afklaringsog snusepraktik, hvor hun kan prøve timetallet af og se, hvordan hun har det med at arbejde i butik. Jeanette kommer i praktik 3 mdr. i en dyrebutik. Hun starter på 3 timer om ugen og kommer op på 6 timer om ugen. Det er ikke aftalt, at Jeanette kan få job i butikken efterfølgende. Da de 3 mdr. er gået har Jeanette et godt billede af, hvad hun kan holde til i et job og har selvtillid til at fortsætte jobsøgningen. Hun ved også, at hun ikke har brug for andre skånehensyn i de timer, hun er på arbejdspladsen, så udover skånejob søger hun også ordinære deltidsjob eller afløserjob

15 Udvikling i job Udviklingen af førtidspensionisters arbejdsevne kan også foregå i et konkret job. Dette afsnit beskriver 4 eksempler på dette i lønnet såvel som i ulønnet job. 1. Frivilligt arbejde En række organisationer bruger frivillig arbejdskraft, og jobkonsulenterne er opmærksomme på denne mulighed til de førtidspensionister, som ikke umiddelbart er parate til job, men meget gerne vil have sociale relationer og meningsfyldte aktiviteter. Hvad er behovet? Hvis jobkonsulenterne har svært ved umiddelbart at matche den jobinteresserede førtidspensionist med en arbejdsgiver, eller hvis en snusepraktik ikke er nok til at afklare, om det overhovedet er realistisk med et job, anbefaler de ofte førtidspensionisten at prøve frivilligt arbejde i en periode. Frivilligt arbejde kan også være et tilbud til de førtidspensionister, som ikke er interesserede i en lønindtægt, fordi det vil få negativ indflydelse på deres økonomi. Hvad er indholdet? Førtidspensionisterne deltager i det frivillige arbejde på lige fod med andre frivillige. Hvem som helst kan deltage, og opgaverne spænder vidt. Førtidspensionisterne behøver derfor ikke fortælle de andre frivillige, at de er førtidspensionister og behøver ikke frygte krav, de ikke kan leve op til, fra en arbejdsgiver. Der er eksempler på, at arbejde på frivillig basis er blevet til skånejob. Fx når en forening opdager, at de vil få svært ved at undvære førtidspensionistens indsats. Der er også førtidspensionister, der netop trives med, at jobbet er frivilligt, så de får opfyldt ønsker om socialt samvær - uden at føle sig forpligtet til at møde op, hvis de i en periode ikke er på toppen

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Oktober 2013 Afsluttende erfaringsopsamling Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Indhold Indledning... 3 Job til førtidspensionister... 4 Skånejob og ordinære deltidsjob... 4 Resultater fordelt

Læs mere

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Januar 2012 EVALUERING Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Indhold Intro 3 Sammenfatning 4 Resultater 11 Resultater af informationsindsatsen...11 Førtidspensionisters interesse for

Læs mere

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2 Fleks.nu FleksjobAmbassadørNyt 2 Indhold Indledning 3 Godt begyndt halvt fuldendt 4 Små fleksjob åbner arbejdsmarkedet for ledige, der kun kan arbejde få timer 6 CASE Små fleksjob som springbræt 7 CASE

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4 og 5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

DISCUS A/S RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4 og 5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4 og 5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 Formålet med undersøgelsen skal følge udviklingen på arbejdsmarkedet og iværksætte analyser af beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger Den Gode Kollega Evalueringsrapport Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger 11 Forord I januar 2007 startede projektpartnerne Beskæftigelsesafdelingen i Norddjurs

Læs mere

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2 Side 2 I JOB MED ADHD EVALUERINGSRAPPORT Side 3 Projektet er gennemført med støtte fra LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus og Samsø). Samarbejdspartnere har været Ungecentret, Jobcenter Aarhus

Læs mere

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Indhold Forord 3 Fakta om virksomhedernes erfaringer 5 Myter og realiteter om psykisk lidelse 6 Myte I...7 Myte II...7 Myte III...8 Myte

Læs mere

Handicap & job. - det kan lade sig gøre. Regeringen. April 2009

Handicap & job. - det kan lade sig gøre. Regeringen. April 2009 Handicap & job - det kan lade sig gøre April 2009 Regeringen indhold Forord 1 Kapitel 1 Kort og godt om strategien 4 Kapitel 2 Udfordringerne 7 Der skal være plads til alle 7 Bedre rammer for arbejdsgiverne

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen CASA Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

EVALUERING 2012. High:five

EVALUERING 2012. High:five Januar 2013 EVALUERING 2012 High:five Et virksomhedsinitiativ for kriminalitetstruede unge Indhold Intro 3 1. Status på match i 2012 5 Jobmatch i 2012... 6 Uddannelsesmatch i 2012... 7 High:fives samarbejdsvirksomheder

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

sssss NOTAT Erfaringer fra Projekt FleksPilot

sssss NOTAT Erfaringer fra Projekt FleksPilot sssss NOTAT Cabi, 16. september 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Notatets opbygning... 3 2. Resumé af de vigtigste erfaringer i FleksPilot... 5 3. Baggrund... 7 4. Præsentation af FleksPilot... 8 5.

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER

JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER MAGASIN OM HANDLINGSPLANER JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER SÅDAN LAVER DU EN HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLANEN I PRAKSIS FIRE KOMMUNERS ERFARINGER MATCH 4 FAST ARBEJDE EFTER ÅR PÅ KONTANTHJÆLP VELVILJE

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012. IDH Fredericia, juni 2012

Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012. IDH Fredericia, juni 2012 Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012 IDH Fredericia, juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Projektets mål og succeskriterier... 3 1.2 Evalueringens formål og aktiviteter... 4 2.

Læs mere

FLEKSJOB? NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE ERFARINGSOPSAMLING. Opsamling af Væksthusets erfaringer med at undersøge og udvikle nye veje til fleksjob.

FLEKSJOB? NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE ERFARINGSOPSAMLING. Opsamling af Væksthusets erfaringer med at undersøge og udvikle nye veje til fleksjob. FLEKSJOB? NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE ERFARINGSOPSAMLING Væksthuset - oktober 2014 Opsamling af Væksthusets erfaringer med at undersøge og udvikle nye veje til fleksjob. Indledning, baggrund og formål Væksthuset

Læs mere

Notat 1 Opstart af pilotprojektet

Notat 1 Opstart af pilotprojektet April 2013 Virksomhedscentre og ressourceforløb - pilotprojekt i 8 kommuner Notat 1 Opstart af pilotprojektet - 1 - Notat 1 Opstart af pilotprojektet INDHOLD Intro 3 1. Opsamling på tværs af kommuner og

Læs mere

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Ni historier om at finde sit eget fleksjob

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Ni historier om at finde sit eget fleksjob Ni historier om at finde sit eget fleksjob Ni historier om at finde sit eget fleksjob Jan opsøgte lokale arbejdspladser og fik fleksjob via en bekendt.... side 4 Jeg har et fleksjob som pedelmedhjælper

Læs mere

Projekt 4K - virksomhedsnær indsats for skrøbelige unge

Projekt 4K - virksomhedsnær indsats for skrøbelige unge December 2009 SLUTEVALUERING Projekt 4K - virksomhedsnær indsats for skrøbelige unge Indhold Sammenfatning og konklusion 3 1. Forord 5 Kort om brugen af virksomhedscentre i 4K... 6 Kort om de medvirkende

Læs mere