: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2004-04-05: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig"

Transkript

1 Konkurrencestyrelsen : Formidling og rådgivning ved han... 1 of : Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig Konkurrencestyrelsens undersøgelse Konkurrencestyrelsen har i 2003 gennemført en undersøgelse af konkurrenceforholdene for formidling samt rådgivning ved salg og køb af ejerbolig. På dette område har Konkurrencerådet i 1990 erne ophævet honorarregler og andre private konkurrencebegrænsninger. Bl.a. på baggrund af anbefalinger fra Konkurrencerådet er der desuden foretaget ændringer i lovgivningen for områderne. Formålet har været at undersøge, hvordan pris- og konkurrenceadfærden har udviklet sig efter afviklingen af de private konkurrencebegrænsninger og de nye lovregler. Aktørerne på områderne er navnlig ejendomsmæglere og advokater. Men også andre kan udbyde nogle af ydelserne. Herunder revisorer og jurister, der ikke er advokater. Som led i undersøgelsen er udsendt ca. 300 spørgeskemaer. Advokatsamfundet og Dansk Ejendomsmæglerforening har været konsulteret i forbindelse med tilrettelæggelsen af undersøgelsen. Sammenfatning Konklusionen er, at der er god konkurrence på markedet for køberrådgivning, mens konkurrencen på ejendomsformidling fungerer for dårligt. Efter ophævelsen i 1997 af forbuddet mod, at ejendomsmæglere udførte skødeskrivning, tilbyder både advokater og ejendomsmæglere i dag køberrådgivning. Det har ført til skærpet priskonkurrence med fald i priser og større valgmuligheder. Salæret beregnes som faste priser afhængig af ydelsens omfang. For køberrådgivning varierer salæret inkl. moms fra ca kr. til ca For delydelsen berigtigelse af handel (skødeskrivning) varierer salæret inkl. moms fra ca kr. til kr. Tilsvarende er ikke sket på ejendomsformidlingsområdet. Ejendomsformidling udbydes næsten kun af ejendomsmæglere. Advokater er kun i begrænset omfang på markedet. Situationen på markedet er præget af høje priser, et stift salærsystem og standardkoncepter. 90 pct. af ejendomsmæglerne anvender standard pakkeløsninger ved formidling af fast ejendom og beregner salæret som en fast procent af ejendomsprisen. I perioden fra 1995 til 2002 er det normale salær til en ejendomsmægler steget ca. 50 pct. i provinsen og godt 100 pct. i hovedstadsområdet. Til sammenligning er forbrugerprisindekset i samme periode steget 17 pct. Salæret afhænger af ejendomsprisen. For et typisk parcelhus i provinsen (ejendomspris ca. 1 mio. kr.) er salæret inkl. moms knap kr. For et parcelhus i Københavnsområdet på ca. 2.8 mio. kr. er salæret ca kr. Hertil kommer markedsføringsomkostninger, der kan variere fra ca kr. til kr. inkl. moms. 80 pct. af mæglerne giver rabat. Rabatterne gives ikke efter faste kriterier. Rabatten kan gives på både salæret og markedsføringsbidraget. Rabatten udgør i gennemsnit ca. 20 pct. af det samlede vederlag (salær + markedsføringsbidrag), og der gives i gennemsnit rabat i godt 33 pct. af handlerne. Også med rabatter er salæret steget betydeligt mere end den almindelige prisudvikling. Kun ca. 10 pct. af mæglerne markedsfører andre koncepter. Her er det almindeligt, at sælger selv foretager fremvisning af boligen samt annoncering i aviser, mens mægleren foretager markedsføring på internettet og øvrige ydelser. Salæret beregnes i højere grad som faste priser, som kan være i størrelsesordenen kr. inkl. moms. Aktører Ejendomsmæglere Ejendomsformidling er reguleret i lov om omsætning af fast ejendom (LOFE). Loven trådte i kraft i 1994 og er senest revideret i Virksomheder, som driver ejendomsformidling, må kun ejes af ejendomsmæglere, advokater og finansielle virksomheder.1 Hver forretningssted skal være ledet af en ejendomsmægler eller en advokat. Ejendomsmæglere skal opfylde nærmere bestemte krav. Disse fremgår af LOFE samt en bkg. fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I styrelsen er registreret ca ejendomsmæglere. I 1995 var der ca ejendomsmæglere. Der er endvidere registreret ca. 240 advokater som ejendomsformidlere.2 Der er ca forretningssteder. Uafhængige mæglere står kun for ca. 25 pct. af omsætningen, jf. tabel 1.3 Ca. 50 pct. af omsætningen sker gennem fire kæder med betydelig centralstyring af koncepter. Disse kæder har desuden samarbejde med bestemte finansielle virksomheder om at fremme salget af virksomhedernes produkter. Tabel 1: Ejendomsformidling. Forretningssteder fordelt på ejendomsmæglerkæder og uafhængige ejendomsmæglere Virksomhedstype Andel i pct.

2 Konkurrencestyrelsen : Formidling og rådgivning ved han... 2 of 8 EDC 18 Nybolig 13 Home 12 Dan Bolig 9 Andre kæder m.m. 23 Uafhængige 25 I alt 100 Kilde: Dansk Ejendomsmæglerforening og materiale i Konkurrencestyrelsen. Medlemmerne af EDC har en fælles samarbejdsaftale med realkreditinstituttet BRF og Alm. Brand. Ejendomsmæglerne i Nybolig har samarbejde med realkreditinstituttet Nykredit samt en række banker. Home indgår i Den Danske Bank koncernen, som også omfatter BG-bank og Realkredit Danmark. DanBolig har samarbejde med Nordea. Knap 25 pct. sker gennem forskellige mindre kæder.4 Samarbejdet mellem de enkelte mæglere er her typisk løsere end i de fire store kæder. Den enkelte mægler kan have samarbejdsaftaler med flere finansielle virksomheder af samme type. Advokater Advokaters forhold er reguleret i retsplejeloven. Advokatselskaber må kun ejes af advokater eller et andet advokatselskab. Udøvelse af advokatvirksomhed kræver autorisation som advokat.5 Advokater skal være medlem af Advokatsamfundet. Advokatrådet, der er Advokatsamfundets bestyrelse, fører tilsyn med advokater og advokatselskaber. Advokater og advokatselskaber er underlagt nogle grundlæggende faglige og etiske krav. Disse fremgår af retsplejeloven. Af loven fremgår endvidere, at advokater alene må beregne sig et rimeligt salær. Kravene suppleres bl.a. i Advokatsamfundets etiske regler.6 Formålet med disse regelsæt er navnlig at sikre advokaters og advokatselskabers uafhængighed af andre interesser end klientens. Der er ca advokater og godt advokatvirksomheder. Branchen beskæftiger knap personer. Disse er advokater, advokatfuldmægtige og administrative medarbejdere. Derimod er det sjældent, at der er ansat andre specialister som fx revisorer og ejendomsmæglere. Næsten alle advokatvirksomheder tilbyder køberrådgivning, der i gennemsnit står for knap 20 pct. af omsætningen. Nogle advokatvirksomheder har indgået samarbejde om rådgivning ved køb af ejerbolig.7 Derimod driver advokatvirksomheder kun i ringe omfang ejendomsformidling. Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig Formidling af ejerbolig. På området for ejendomsformidling8 fungerer konkurrencen dårligt.9 Konkurrencestyrelsens undersøgelse viser tre karakteristiske træk på området: Ejendomsformidling udbydes næsten kun af ejendomsmæglere. Advokater og andre er kun i ringe grad i markedet. Udbuddet er domineret af ensartede ydelseskoncepter og salærsystemer, jf. tabel 2. Der er udbredt forekomst af skjulte individuelle rabatter, jf. tabel 3. Tabel 2: Koncepter for ejendomsformidling samt køberrådgivning fordelt på typer af ejendomsmæglere. Andele i pct. Traditionelt koncept Specielt koncept Køberrådg. EDC Nybolig, Home, DanBolig Andre kæder m.m Uafhængige I alt Note: Enkelte EDC-mæglere markedsfører både et traditionelt og et specielt koncept. Derfor er summen over 100 pct. Kilde: Konkurrencestyrelsens undersøgelse. I undersøgelsen har 90 pct. af ejendomsmæglerne traditionelle koncepter for ydelser og beregning af salær. Det indebærer, at mæglerne normalt tilbyder en samlet pakke, som består af flere delydelser. Efter den traditionelle metode beregner mægleren sit salær som en fast procent af ejendomsprisen. Ca. 10 pct. af mæglerne tilbyder andre ydelseskoncepter. Her kan forbrugeren fravælge nogle af ydelserne. Salæret beregnes i højere grad som faste priser, som kan være betydeligt lavere end det normale salær.10

3 Konkurrencestyrelsen : Formidling og rådgivning ved han... 3 of 8 I EDC s kædekoncept indgår både det traditionelle koncept for ejendomsformidling og specielle koncepter. I undersøgelsen har kun 5 pct. af EDC-mæglere oplyst nærmere om specielle koncepter.11 De øvrige kæder har ikke indført specielle koncepter. Enkelte mæglere tilbyder imidlertid disse. Det gælder navnlig uafhængige mæglere og mæglere i de mindre kæder uden central styring. I EDC s kædekoncept indgår endvidere køberrådgivning og skødeskrivning. Hovedparten af EDC-mæglerne markedsfører disse ydelser. Nogle af de øvrige mæglere tilbyder også køberydelser, specielt skødeskrivning. 12 Det gælder navnlig mæglere i de mindre kæder. Tabel 3: Rabatter ved ejendomsformidling EDC, Nybolig, Home og DanBolig Rabatter Pct. af mæglere Pct. af handler Pct. af honorar Andre kæder m.m Uafhængige I alt Kilde: Konkurrencestyrelsens undersøgelse. I undersøgelsen giver 84 pct. af mæglerne rabat. I gennemsnit gives rabat i 36 pct. af handlerne. Rabatten er i gennemsnit 21 pct. Mæglerne i de fire store kæder giver rabat i lidt større omfang. Det stive prissystem opblødes således til en vis grad af rabatgivning. Men der er tale om en uigennemsigtig prisdannelse, idet rabatterne ikke gives efter faste kriterier. I perioden fra 1995 til 2002 er det normale salær til en ejendomsmægler steget ca. 100 pct. i Storkøbenhavn og godt 50 pct. i provinsen, jf. tabel 4. Til sammenligning er forbrugerprisindekset steget 17 pct. Salæret er steget lidt mindre end ejendomspriserne. Det afspejler, at enkelte mæglere har nedsat deres salærprocent i perioden. Tages hensyn til rabatter, er salæret også steget betydeligt mere end den almindelige prisudvikling. Ejendomsmæglerne har anført, at de har fået flere opgaver i forbindelse med formidling af ejerboliger. Det skyldes bl.a. ny lovgivning.13 Dette forhold kan imidlertid kun forklare noget af prisstigningen. Af Konkurrencestyrelsens undersøgelse fra fremgår, at det merarbejde, som måtte være en følge af LOFE fra 1994, blev indregnet i en stigning i salærniveauet i Salærerne er imidlertid fortsat steget i takt med udviklingen i ejendomspriserne. Styrelsen konkluderede i 1999, at årsagen er, at konkurrencen fungerer for dårligt. I forhold til undersøgelsen i 1999 er der sket en mindre stigning i omfanget af rabatter. Tabel 4.: Salærudvikling vedr. ejendomsformidling Indeks 100 = honorarer 1995 Parcelhus Storkøbenhavn Ejerlejlighed Storkøbenhavn Parcelhus Provinsen Ejerlejlighed Provinsen Normalt salær 2002 Salær med rabatter 2002 Ejendomspriser Anm.: Fra 1971 til 1985 fastsatte Monopoltilsynet maksimalsalærer på området. Herefter fastsatte brancheforeningen vejledende salærer. Disse blev ophævet af Konkurrencerådet i Herefter eksisterede alene en række lokale salæraftaler, der blev ophævet i Procentsatserne blev typisk forhøjet i forbindelse med LOFE fra Loven indførte bl.a. vederlagsprincippet no cure no pay. Af Konkurrencestyrelsens undersøgelse fra 1999 fremgår, at procentsatserne stabiliserede sig i 1995 på et niveau, der lå noget højere end de oprindelige satser fra Satserne varierede desuden geografisk. Nuværende indekstal er beregnet ud fra procentsatser i undersøgelsen fra 2002 og ejendomspriser i I anden kolonne er indregnet en rabat på 10 pct. Herved er indregnet ca. halvdelen af den gennemsnitlige rabat på 21 pct. Dette skyldes, at rabatten lige så ofte gives på markedsføringsbidraget. Fx i forbindelse med hurtigt salg. Kilde: Danmarks Statistik, Konkurrencestyrelsens undersøgelse og materiale i styrelsen. Baggrunden for den svage konkurrence på området for ejendomsformidling er først og fremmest, at der ikke har været tilstrækkeligt konkurrencepres fra nye typer udbydere med andre koncepter. Det har bl.a. betydet, at mæglerne i stor udstrækning har kunnet fastholde det traditionelle salærsystem. Hertil kommer, at

4 Konkurrencestyrelsen : Formidling og rådgivning ved han... 4 of 8 forbrugerne har svært ved at overskue ydelsen. Den nugældende lov om omsætning af fast ejendom begrænser adgangen til at eje og lede ejendomsmæglervirksomheder, jf. side 2. I 1994 blev der mulighed for, at finansielle virksomheder kunne eje ejendomsmæglerfirmaer. Det enkelte forretningssted skal dog ledes af en ejendomsmægler eller en advokat. Over halvdelen af mæglerne tilhører i dag kæder med centralstyrede koncepter og bestemte finansielle virksomheder som faste samarbejdspartnere. Disse mæglere er forpligtet til fremme salget af produkter fra samarbejdspartnerne. For dette modtager mæglerne provisioner.15 Advokater og uafhængige mæglere16 kan imidlertid ikke have faste samarbejdsaftaler med finansielle virksomheder, som forpligter til at fremme formidling af bestemte produkter. For advokater skal eventuelle refusioner videregives ubeskåret til kunden. Dette forhold kan være en af årsagerne til, at advokater kun i ringe grad er gået ind i markedet for ejendomsformidling, og at uafhængige mæglere har haft faldende markedsandel. Udviklingen har således været, at et stigende antal mæglere er engageret i at sælge bestemte finansielle virksomheders produkter i forbindelse med formidling af ejerboliger. Det har derimod kun i ringe grad ført til afvigelser fra det traditionelle ydelseskoncept og salærsystem. Det traditionelle ydelseskoncept består af en række delydelser. Disse kan sammenfattes i følgende hovedgrupper: 1. Salgsvurdering og fastsætning af udbudspris. 2. Indhentning af dokumenter. 3. Formidling af finansieringsydelser. 4. Orientering om tilstandsrapport, forsikringer m.m. 5. Udfærdigelse af salgsopstilling. 6. Markedsføring. 7. Udfærdigelse af købsaftale. 8. Fremvisning af bolig og forhandling med købere. 9. Kontrol af berigtigelse og refusionsopgørelse samt afslutning af handel. Ifølge LOFE er opgaverne 1, 4, 5, 7 og 9 obligatoriske ydelser, som ejendomsmægleren skal udføre for en sælger af ejerbolig. Endvidere skal mægleren fremkomme med tre finansieringstilbud. Dette gælder uanset, om køber selv ønsker at foretage finansieringen. Sælger kan selv foretage indhentning af dokumenter, markedsføring og fremvisning af bolig. Det er imidlertid kun ganske få mæglere, der tilbyder specielle koncepter, hvor dette er muligt. De fleste mæglere tilbyder et fast ydelseskoncept, som består af alle 9 delydelser. Efter den traditionelle metode beregner mægleren sit salær som en procentdel af ejendomsprisen. I nogle områder indregnes endvidere et fast grundgebyr. Tabel 5 og 6 illustrerer det typiske salær, som kunden skal betale. Ved dette system står det faktiske salær ikke nødvendigvis i relation til det konkret udførte arbejde. Sådanne systemer hæmmer konkurrencen. Salæret fremkommer som en beregning i forhold til ejendommens pris. Dette betyder, at et salær automatisk er forskelligt for ejendomme med lave og høje priser. Ved en normal prisdannelse ville salæret afhænge af vanskelighederne ved at sælge det konkrete hus. For det enkelte hus er det klart, at jo højere prisen er, des sværere er det at sælge. Dette vil normalt afspejle sig i længere liggetid.17 Men huse og ejerboliger er ikke ens. Hvis en ejerbolig har en højere pris end en anden, vil det normal afspejle forskelle i kvalitet og køberpræferencer.18 Der er intet, der tilsiger, at en bolig med høj pris generelt er sværere at sælge end en bolig med lav pris. Tabel 5: Salær for formidling af parcelhus. Kr. inkl. moms København og Frederiksberg Københavns omegn Ejendomspris. Mio. kr. Salærsats. Pct. af ejendomspris Grundbeløb Samlet salær 2,8 2, ,0 2, Øerne i øvrigt 1,0 2, Århusområdet 1,3 2, Jylland i øvrigt 1,0 2, Kilde: Danmarks Statistik og Konkurrencestyrelsens undersøgelse. Systemerne varierer noget mellem geografiske områder. I provinsen er procentsatserne lavere.19 Her er det imidlertid almindeligt med et grundgebyr. I gennemsnit svarer gebyret til ét procentpoint. Grundgebyret kan være fra kr. inkl. moms til kr. inkl. moms. Prisdannelsen afspejler, at markederne for formidling af ejerbolig er adskilte lokalmarkeder. På hvert lokalmarked er der tendens til en bestemt salærfastsættelse. Dette forstærker konkurrenceproblemerne.

5 Konkurrencestyrelsen : Formidling og rådgivning ved han... 5 of 8 Tabel 6: Salær for formidling af ejerlejlighed. Kr. inkl. moms København og Frederiksberg Københavns omegn Ejendomspris. Mio. kr. Salærsats. Pct. af ejendomspris 1,4 3,95 1,1 3,50 Grundbeløb. Kr. ekskl. moms - - Samlet salær. Kr. inkl. moms Øerne i øvrigt 0,6 2, Århusområdet 0,9 3, Jylland i øvrigt 0,6 2, Kilde: Danmarks Statistik og Konkurrencestyrelsens undersøgelse. I mæglerens samlede vederlag indgår desuden et beløb til markedsføring. Annonceudgifter kan afholdes efter regning, men det mest almindelige er faste markedsføringsbidrag. Systemer med faste markedsføringsbidrag betyder, at betaling for markedsføring er uden forbindelse med de faktiske udgifter til annoncer m.v. i den konkrete sag. I undersøgelsen er der kun få eksempler på nye koncepter for markedsføring. Der er heller ikke nogen tendens til, at markedsføringsbidraget er sat ned siden Der er betydelig variation i de faste markedsføringsbidrag. Beløbet er størst i Københavnsområdet. Her er gennemsnittet kr. inkl. moms. Variationen er fra ca kr. inkl. moms til godt kr. inkl. moms. I Provinsen er gennemsnittet ca kr. inkl. moms. Variationen er fra ca kr. inkl. moms til kr. inkl. moms Der er ikke nogen systematisk forskel mellem markedsføringsbidrag for parcelhuse og ejerlejligheder. Det samlede vederlag til en traditionel ejendomsmægler for salg af en almindelig ejerbolig i Storkøbenhavn vil derfor let kunne blive i omegnen af kr. inkl. moms. Det samlede vederlag i provinsen vil tilsvarende kunne være omkring kr. inkl. moms. Systemet med faste markedsføringsbidrag har sammenhæng med, at resultatbestemt vederlag blev obligatorisk i Dette vederlagsprincip indebærer, at i de tilfælde, at en formidlingsopgave ikke lykkes, skal mæglerens omkostninger ved den resultatløse opgave betales af andre kunder.21 I gennemsnit ender 16 pct. af disse formidlingsaftaler uden salgsresultat. Ved en revision af LOFE i 2000 blev der indført valgfrihed mellem resutatbestemt vederlag og vederlag efter regning. Over 90 pct. af ejendomsmæglerne har dog fortsat resultatafhængigt vederlag som den dominerende vederlagsform.22 Samtidigt blev indført en bestemmelse om muligheden for at oprette en central database på internettet over alle ejendomme, der er udbudt til salg. Der er siden kommet flere hjemmesider over udbudte ejerboliger. Af Konkurrencestyrelsens undersøgelse fremgår, at ca. 70 pct. af mæglerne ikke mener, at internettet har udvidet deres salgsområde. Ca. 40 pct. har anført, at internettet har betydning for deres markedsføringsomkostninger. Godt halvdelen af disse mener imidlertid, at internettet har ført til større markedsføringsomkostninger. Grunden hertil er, at markedsføring i aviser m.m. er uændret. Det er således kun knap 20 pct. af mæglerne, der mener, at muligheden for markedsføring på internettet har ført til effektivitetsgevinster. Disse mæglere anfører fx mindre annoncering i andre medier, reducerede markedsføringsomkostninger, kundebesparelser o.l. Det er endvidere sædvanligt, at mægleren tager særskilt betaling for de såkaldte dokumentomkostninger. Disse omfatter oplysninger om restgæld samt tingbogsoplysninger og kommunale oplysninger. Beløbet for indhentning af disse er 375 kr. inkl. moms. Hertil kommer tilstandsrapport, energimærkning og tilbud om ejerskifteforsikring til ca kr. inkl. moms. Kun få mæglere afviger fra det traditionelle system. Enkelte tilbyder den almindelige pakke med et andet salærsystem. Nogle fastsætter salæret fra sag til sag. Andre mæglere har faste salærbeløb.23 Om disse mæglere er billigere end traditionelle mæglere, kan ikke entydigt afgøres. Det afhænger bl.a. af ejendommens pris og størrelsen af markedsføringsbidrag. I provinsen er konstateret et fast samlet vederlag på ca kr. inkl. moms. I Storkøbenhavn er konstateret eksempler på samlet vederlag fra knap kr. inkl. moms til godt kr. inkl. moms. Der findes også enkelte mæglere, der tilbyder et andet ydelseskoncept. Her er det typiske, at sælgeren selv skal stå for fremvisning af boligen. Endvidere skal sælger selv foretage eventuel annoncering i trykte media. Det er derimod almindeligt, at mægleren inden for salæret foretager annoncering på boligsiderne på internettet. Mægleren foretager også alle øvrige ydelser. Der er konstateret eksempler på et samlet vederlag på kr. inkl. moms for denne ydelse. Der er endvidere nogle mæglere, der tilbyder lignende koncepter for en reduceret salærsats.24 Der er konstateret satser på ca. 1,5 pct. Indtil videre er det kun EDC, som har udviklet et kædekoncept af denne type.25 Der er kun få advokater, der driver egentlig ejendomsformidling. I undersøgelsen har enkelte advokater oplyst om deres koncepter og priser. Ydelserne er opdelt med særskilte priser for hver delydelse. Advokatens ydelser omfatter ikke fremvisning og traditionel markedsføring. Dog kan advokaten varetage markedsføring på internettet samt betjening af henvendelser fra købere. Det samlede vederlag er på kr. inkl. moms til

6 Konkurrencestyrelsen : Formidling og rådgivning ved han... 6 of kr. inkl. moms. Advokaternes vederlag er således på samme niveau som mæglere med specielle koncepter. Det er derimod almindeligt, at advokater tilbyder juridisk rådgivning26 til sælger. Denne rådgivning kan støtte en person, som selv ønsker at sælge sin ejerbolig. De fleste advokater fastsætter prisen efter tidsforbrug. Ca. 30 pct. anvender en fast pris. For udfærdigelse af købsaftale og økonomisk konsekvensberegning er prisen ca kr. inkl. moms. Danske Boligadvokater har udarbejdet en større pakke af sælgerrådgivningsydelser. Den omfatter bl.a. også prisfastsættelse og markedsføring på internettet. Desuden finansiering og rådgivning om tilstandsrapport m.v. I forhold til traditionel ejendomsformidling foretager advokaten ikke traditionel annoncering og fremviser ikke boligen. Desuden formidler advokaten ikke kontakt mellem sælger og potentielle købere. Dette koncept for sælgerrådgivning minder derfor om de ydelseskoncepter for ejendomsformidling, hvor formidleren kun udfører en del af ydelserne. Det er uklart, hvor mange advokater, der tilbyder denne ydelse. I undersøgelsen er konstateret priser fra kr. inkl. moms til knap kr. inkl. moms. Køberrådgivning På markedet for køberådgivning27 er der sket væsentlige forbedringer i konkurrencesituationen. En afgørende faktor i denne udvikling synes at være ophævelsen i 1997 af forbuddet mod, at ejendomsmæglere udførte skødeskrivning m.m. Før dette havde advokater et faktisk monopol på ydelser ved køberådgivning. I dag tilbyder både advokater og ejendomsmæglere køberrådgivning. I undersøgelsen har næsten alle advokater og ca. 30 % af mæglerne køberrådgivning. Det er navnlig mæglere i mindre kæder samt i EDC-kæden, der tilbyder køberrådgivning, jf. tabel 2. Udover øget priskonkurrence har den nye situation også ført til, at advokater har skærpet opmærksomheden omkring indholdet af advokaternes ydelser i forbindelse med køberrådgivning.28 Køberrådgivning består af flere delydelser. Disse kan opdeles i følgende hovedgrupper: 1. Gennemgang af købers økonomi. 2. Vurdering af ejerboligens pris og standard. 3. Forhandling om pris på købers vegne. 4. Rådgivning om fortrydelsesret og advokatforbehold. 5. Rådgivning om tilstandsrapport og ejerskifteforsikring. 6. Rådgivning om forsikringsforhold i øvrigt. Rådgivning om energiforhold og miljømæssige forhold. 7. Rådgivning om finansiering. 8. Gennemgang af udkast til købsaftale. Herunder kontrol af servitutter, byrder, hæftelser og ejendomsoplysninger. 9. Berigtigelse af handlen. Herunder refusionsopgørelse samt udfærdigelse og tinglysning af skøde. Der er forskellige ydelseskoncepter for køberrådgivning. Hos knap halvdelen af advokaterne indgår alle ydelser. Resten tilbyder typisk ikke vurdering af ejendommens pris og rådgivning om finansiering. Desuden tilbyder mange af disse advokater ikke rådgivning om tilstandsrapporter, ejerskifteforsikring samt energi- og miljømæssige forhold. Knap halvdelen tilbyder desuden en minimumspakke. Den består af gennemgang af købsaftale og berigtigelse af handelen (skødeskrivning). De fleste uafhængige mæglere tilbyder kun skødeskrivning. EDC-kæden tilbyder både skødeskrivning og en udvidet ydelse29. Sidstnævnte omfatter alle ydelser. I gennemsnit er ejendomsmægleres salærer lidt lavere end advokater for de samme koncepter, jf. tabel 7. Ved sammenligning af køberrådgivning fra henholdsvis ejendomsmæglere og advokater indgår imidlertid andre forhold end prisen. Advokatens rådgivning er i princippet uafhængig. En ejendomsmægler kan også betegne sig som uafhængig, hvis hun opfylder nærmere betingelser. De fleste mæglere har imidlertid samarbejdsaftaler med bestemte finansielle virksomheder. Fx er opnås der kun rabatter på køberrådgivning fra EDC-mæglerne, hvis køberen foretager finansiering o.l. gennem EDC-kædens samarbejdspartnere. Uden rabatter er EDC-mæglernes salærer betydeligt højere end de typiske advokatsalærer, jf. anm. til tabel 7. Tabel 7: Køberrådgivning. Salær i kr. inkl. moms. Sælærintervaller og gennemsnit Køberrådgivning Skødeskrivning Advokater Ejendomsmæglere Anm.1: EDC har fastsat en vejledende bruttotakst for køberrådgivning inkl. moms på kr. + 1,1875 pct. af den offentlige ejendomsvurdering. Hvis denne vurdering er 1,25 mio. kr., er EDC s vejledende bruttosalær godt kr. Det faktiske nettosalær er typisk lavere. Det skyldes rabatter i forbindelse med ydelser fra EDC s samarbejdspartnere. I undersøgelsen har flere EDC-mæglere vist samme regnestykke med udgangspunkt i en offentlig ejendomsvurdering på 1,25 mio. kr. Nettotaksten bliver her kr. inkl. moms. Regnestykket ser således ud: kr. minus rabatter som følge af optagelse af realkredit, banklån,

7 Konkurrencestyrelsen : Formidling og rådgivning ved han... 7 of 8 ejerskifteforsikring og villaforsikring fra EDC s samarbejdspartnere. Anm. 2: Skødeskrivning står for berigtigelse af handel m.m. Kilde: Konkurrencestyrelsens undersøgelse. Den nye situation har ført til skærpet priskonkurrence. Før 1996 eksisterede vejledende honorarregler, hvor advokaternes salærer blev beregnet som procentsats af ejendomsprisen. I dag beregnes salæret som faste priser fastsat af den enkelte udbyder for forskellige typer ydelser. Det har ført til, at advokaters salær for både køberrådgivning og skødeskrivning siden 1995 er faldet for de fleste ejerboliger, jf. tabel 8. Tabel 8: Honorarudvikling for advokaters køberrådgivning Indeks 100 = honorarer 1995 Ejendomspris i mio.kr. Køberrådgivning Skødeskrivning 0, , , , , Anm.: Indeks 100 er beregnet ud fra Advokatsamfundets vejledende honorarer, som blev ophævet i Kilde: Konkurrencestyrelsens undersøgelse og materiale i styrelsen. På området for køberrådgivning er der således sket en gunstig udvikling. Dette har givet sig udslag i både faldende priser, større klarhed om ydelser og priser samt bedre valgmuligheder. Det skyldes navnlig, at der fra 1997 blev mulighed for, at ejendomsmæglere kunne blive nye udbydere på markedet. Denne nye situation har skærpet konkurrencen både mellem ejendomsmæglere og advokater og mellem advokater indbyrdes. 1 Pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber. 2 Advokater synes for øjeblikket kun i begrænset omfang at drive egentlig ejendomsformidling. 3 En ejendomsmægler må kun kalde sig uafhængig, hvis mægleren opfylder nærmere betingelser i LOFE. Mægleren må fx ikke have indgået aftaler, som forpligter til at virke for afsætningen af bestemte finansielle produkter. 4 Fx Realmæglerne, Estate og Safe. Desuden har en række mæglere samarbejde med lokale pengeinstitutter. 5 Autorisation beskikkes af Justitsministeriet. Udover juridisk kandidatuddannelse stilles krav om deltagelse i praktisk juridiske virksomhed. Desuden skal advokaten bestå en særlig eksamen. Der gælder endvidere forskellige økonomiske krav. Herunder regnskabskrav og krav om ansvarsforsikring. 6 Advokatsamfundets vedtægter skal godkendes af Justitsministeriet. Det samme gælder regler fastsat af Advokatsamfundet. Under Advokatsamfundet hører også Advokatnævnet. Nævnet behandler klager og kan ikende medlemmer disciplinære sanktioner. Herunder bøder og frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed. Advokatsamfundets beføjelser har således karakter af myndighedsudøvelse. Dette er baggrunden for, at advokater har pligt til at være medlem af Advokatsamfundet. Varetagelse af advokaters almindelige interesser som branche er udskilt til Advokaternes Serviceselskab A/S. Her er medlemskab frivilligt. 7 Fx Danske BOLIGadvokater, som blev stiftet i Konceptet er udarbejdet i samarbejde med Forbrugerrådet. Medlemmer af samarbejdet skal overholde nærmere bestemte krav. Herunder uafhængig rådgivning og efteruddannelse. Desuden er der i konceptet nærmere krav om gratis orientering til kunden om ydelser og priser, før aftale indgås. 8 Området er reguleret ved lov om omsætning af fast ejendom (LOFE). 9 I 1997 udgav Erhvervsministeriet en omfattende boligrapport. Den indeholdte forskellige forslag til at billiggøre handel med ejerboliger. Herunder forslag til stimulering af konkurrencen. 10 Se nærmere på side EDC-kæden indførte de specielle koncepter i EDC-kæden har aktivt markedsført de nye koncepter. 12 Nybolig og DanBolig har kædekoncepter for skødeskrivning. 13 LOFE blev vedtaget i Undersøgelse af ejendomsmæglerbranchens salærer og rabatter. 15 Provisionen pr. realkreditlån er fra 1200 kr. til kr. For restfinansiering kan provisionen variere mellem ca kr. og ca kr. Provisionen for ejerskifteforsikring er omkring kr. For villaforsikring er den ca. 800 kr. 16 For en uafhængig mægler er det en følge af afgrænsningen i LOFE. For advokater følger det af de etiske regler og kravet om advokaters uafhængighed af andre interesser end klientens. 17 Perioden fra at ejendommen bliver udbudt til faktisk salg. 18 Fx størrelse, alder, standard og beliggenhed. 19 Det generelle omkostningsniveau er mindre uden for Hovestadsområdet og de store byer. 20 Resultatafhængigt vederlag kaldes også: No cure no pay. Systemet indebærer, at kunden som udgangspunkt kun skal betale vederlag til mægleren, hvis ejerboligen bliver solgt. 21 Indførelsen af no cure no pay var også en del af grunden til forhøjelsen af salærsatsen pct. anvender udelukkende resultatafhængigt vederlag. Vederlag efter regning udbydes af 25 pct. Den er dog kun dominerende hos 7 pct. af mæglerne. 23 Disse kan være ens for alle ejerboliger. Der kan også være flere salærer. Beløbene vil da variere efter

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater Bolighandel Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater 1. Resumé og konklusioner... 4 2. Reguleringen af ejendomsmæglere og advokater... 8 Ejendomsformidling... 8 Ejendomsmæglere... 9 Advokater... 10 3.

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet Peter Hagedorn-Rasmussen Anders Henten Rikke Bygballe Møller Juni 2005 1. Introduktion RobinHus er en relativt ny ejendomsmæglerkæde,

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN 25-01-2012 4/0120-0204-0259 /KB/ASJ/MEM PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 25. JANUAR 2012 KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

Læs mere

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven)

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) 19. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 6 1.1 BAGGRUND FOR ANALYSEN... 6 1.1.1 Gældende lovgivning... 6 1.2 ANALYSENS

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

Køb og salg af fast ejendom

Køb og salg af fast ejendom Kandidatafhandling Juridisk Institut Cand.merc.jur 10. sem. Forfatter Jacob Outzen Vejleder Hans Henrik Edlund Køb og salg af fast ejendom - med fokus på Lov om omsætning af fast ejendom og de nye lovregler:

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kursus: Omsætning af fast ejendom. 1. Ejendomsmarkedet og dets aktører

Kursus: Omsætning af fast ejendom. 1. Ejendomsmarkedet og dets aktører EjendOms1_Ejendomsmarkedet, 2008 1 of 10 Kursus: Omsætning af fast ejendom 1. Ejendomsmarkedet og dets aktører Erik Stubkjær Landinspektøruddannelsen, 6. semester Forår 2008 Oversigt 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Læs mere

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK RÅDSMØDET DEN 18. JUNI 2003 Journal nr. 3/1120-0401-0050 & 3/1120-0401-0051/Medier,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KIM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 6. december 2012 U-2-11 Nykredit Realkredit A/S (Advokat Jens Rostock-Jensen) (Advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Advokat Jacob Pinborg)

Læs mere

Konkurrenceforhold ved udlejning af feriehuse

Konkurrenceforhold ved udlejning af feriehuse Konkurrenceforhold ved udlejning af feriehuse 2000 Indholdsfortegnelse 2/30 1. Resume 3 1.1 Baggrund 3 1.2 Konkurrenceintensiteten på markedet 3 1.3 Strukturelle forhold, der begrænser konkurrencen. 6

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Analyse af markedet for forbrugslån i Danmark

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Analyse af markedet for forbrugslån i Danmark Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 299 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Analyse af markedet for forbrugslån i Danmark august 2010 Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

Lokale pengeinstitutter

Lokale pengeinstitutter Lokale pengeinstitutter Journal nr. 4/0120-0204-0078 /TIF/KLC, JKM, SWE Rådsmødet den 30. januar 2008 Resumé 1. Denne sag handler om, hvorvidt brancheforeningen Lokale Pengeinstitutter (LOPI) ved sine

Læs mere

Lokalbanksamarbejdet. Rådsmødet den 28. marts 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC

Lokalbanksamarbejdet. Rådsmødet den 28. marts 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC Lokalbanksamarbejdet Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC Rådsmødet den 28. marts 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om et ulovligt samarbejde mellem Møns Bank, Lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

Lov om omsætning af fast ejendom. Betænkning afgivet af Industriministeriets udvalg vedrørende omsætning af fast ejendom

Lov om omsætning af fast ejendom. Betænkning afgivet af Industriministeriets udvalg vedrørende omsætning af fast ejendom Lov om omsætning af fast ejendom Betænkning afgivet af Industriministeriets udvalg vedrørende omsætning af fast ejendom Betænkning nr. 1241 Industriministeriet, December 1992 Publikation kan købes hos

Læs mere