: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2004-04-05: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig"

Transkript

1 Konkurrencestyrelsen : Formidling og rådgivning ved han... 1 of : Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig Konkurrencestyrelsens undersøgelse Konkurrencestyrelsen har i 2003 gennemført en undersøgelse af konkurrenceforholdene for formidling samt rådgivning ved salg og køb af ejerbolig. På dette område har Konkurrencerådet i 1990 erne ophævet honorarregler og andre private konkurrencebegrænsninger. Bl.a. på baggrund af anbefalinger fra Konkurrencerådet er der desuden foretaget ændringer i lovgivningen for områderne. Formålet har været at undersøge, hvordan pris- og konkurrenceadfærden har udviklet sig efter afviklingen af de private konkurrencebegrænsninger og de nye lovregler. Aktørerne på områderne er navnlig ejendomsmæglere og advokater. Men også andre kan udbyde nogle af ydelserne. Herunder revisorer og jurister, der ikke er advokater. Som led i undersøgelsen er udsendt ca. 300 spørgeskemaer. Advokatsamfundet og Dansk Ejendomsmæglerforening har været konsulteret i forbindelse med tilrettelæggelsen af undersøgelsen. Sammenfatning Konklusionen er, at der er god konkurrence på markedet for køberrådgivning, mens konkurrencen på ejendomsformidling fungerer for dårligt. Efter ophævelsen i 1997 af forbuddet mod, at ejendomsmæglere udførte skødeskrivning, tilbyder både advokater og ejendomsmæglere i dag køberrådgivning. Det har ført til skærpet priskonkurrence med fald i priser og større valgmuligheder. Salæret beregnes som faste priser afhængig af ydelsens omfang. For køberrådgivning varierer salæret inkl. moms fra ca kr. til ca For delydelsen berigtigelse af handel (skødeskrivning) varierer salæret inkl. moms fra ca kr. til kr. Tilsvarende er ikke sket på ejendomsformidlingsområdet. Ejendomsformidling udbydes næsten kun af ejendomsmæglere. Advokater er kun i begrænset omfang på markedet. Situationen på markedet er præget af høje priser, et stift salærsystem og standardkoncepter. 90 pct. af ejendomsmæglerne anvender standard pakkeløsninger ved formidling af fast ejendom og beregner salæret som en fast procent af ejendomsprisen. I perioden fra 1995 til 2002 er det normale salær til en ejendomsmægler steget ca. 50 pct. i provinsen og godt 100 pct. i hovedstadsområdet. Til sammenligning er forbrugerprisindekset i samme periode steget 17 pct. Salæret afhænger af ejendomsprisen. For et typisk parcelhus i provinsen (ejendomspris ca. 1 mio. kr.) er salæret inkl. moms knap kr. For et parcelhus i Københavnsområdet på ca. 2.8 mio. kr. er salæret ca kr. Hertil kommer markedsføringsomkostninger, der kan variere fra ca kr. til kr. inkl. moms. 80 pct. af mæglerne giver rabat. Rabatterne gives ikke efter faste kriterier. Rabatten kan gives på både salæret og markedsføringsbidraget. Rabatten udgør i gennemsnit ca. 20 pct. af det samlede vederlag (salær + markedsføringsbidrag), og der gives i gennemsnit rabat i godt 33 pct. af handlerne. Også med rabatter er salæret steget betydeligt mere end den almindelige prisudvikling. Kun ca. 10 pct. af mæglerne markedsfører andre koncepter. Her er det almindeligt, at sælger selv foretager fremvisning af boligen samt annoncering i aviser, mens mægleren foretager markedsføring på internettet og øvrige ydelser. Salæret beregnes i højere grad som faste priser, som kan være i størrelsesordenen kr. inkl. moms. Aktører Ejendomsmæglere Ejendomsformidling er reguleret i lov om omsætning af fast ejendom (LOFE). Loven trådte i kraft i 1994 og er senest revideret i Virksomheder, som driver ejendomsformidling, må kun ejes af ejendomsmæglere, advokater og finansielle virksomheder.1 Hver forretningssted skal være ledet af en ejendomsmægler eller en advokat. Ejendomsmæglere skal opfylde nærmere bestemte krav. Disse fremgår af LOFE samt en bkg. fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I styrelsen er registreret ca ejendomsmæglere. I 1995 var der ca ejendomsmæglere. Der er endvidere registreret ca. 240 advokater som ejendomsformidlere.2 Der er ca forretningssteder. Uafhængige mæglere står kun for ca. 25 pct. af omsætningen, jf. tabel 1.3 Ca. 50 pct. af omsætningen sker gennem fire kæder med betydelig centralstyring af koncepter. Disse kæder har desuden samarbejde med bestemte finansielle virksomheder om at fremme salget af virksomhedernes produkter. Tabel 1: Ejendomsformidling. Forretningssteder fordelt på ejendomsmæglerkæder og uafhængige ejendomsmæglere Virksomhedstype Andel i pct.

2 Konkurrencestyrelsen : Formidling og rådgivning ved han... 2 of 8 EDC 18 Nybolig 13 Home 12 Dan Bolig 9 Andre kæder m.m. 23 Uafhængige 25 I alt 100 Kilde: Dansk Ejendomsmæglerforening og materiale i Konkurrencestyrelsen. Medlemmerne af EDC har en fælles samarbejdsaftale med realkreditinstituttet BRF og Alm. Brand. Ejendomsmæglerne i Nybolig har samarbejde med realkreditinstituttet Nykredit samt en række banker. Home indgår i Den Danske Bank koncernen, som også omfatter BG-bank og Realkredit Danmark. DanBolig har samarbejde med Nordea. Knap 25 pct. sker gennem forskellige mindre kæder.4 Samarbejdet mellem de enkelte mæglere er her typisk løsere end i de fire store kæder. Den enkelte mægler kan have samarbejdsaftaler med flere finansielle virksomheder af samme type. Advokater Advokaters forhold er reguleret i retsplejeloven. Advokatselskaber må kun ejes af advokater eller et andet advokatselskab. Udøvelse af advokatvirksomhed kræver autorisation som advokat.5 Advokater skal være medlem af Advokatsamfundet. Advokatrådet, der er Advokatsamfundets bestyrelse, fører tilsyn med advokater og advokatselskaber. Advokater og advokatselskaber er underlagt nogle grundlæggende faglige og etiske krav. Disse fremgår af retsplejeloven. Af loven fremgår endvidere, at advokater alene må beregne sig et rimeligt salær. Kravene suppleres bl.a. i Advokatsamfundets etiske regler.6 Formålet med disse regelsæt er navnlig at sikre advokaters og advokatselskabers uafhængighed af andre interesser end klientens. Der er ca advokater og godt advokatvirksomheder. Branchen beskæftiger knap personer. Disse er advokater, advokatfuldmægtige og administrative medarbejdere. Derimod er det sjældent, at der er ansat andre specialister som fx revisorer og ejendomsmæglere. Næsten alle advokatvirksomheder tilbyder køberrådgivning, der i gennemsnit står for knap 20 pct. af omsætningen. Nogle advokatvirksomheder har indgået samarbejde om rådgivning ved køb af ejerbolig.7 Derimod driver advokatvirksomheder kun i ringe omfang ejendomsformidling. Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig Formidling af ejerbolig. På området for ejendomsformidling8 fungerer konkurrencen dårligt.9 Konkurrencestyrelsens undersøgelse viser tre karakteristiske træk på området: Ejendomsformidling udbydes næsten kun af ejendomsmæglere. Advokater og andre er kun i ringe grad i markedet. Udbuddet er domineret af ensartede ydelseskoncepter og salærsystemer, jf. tabel 2. Der er udbredt forekomst af skjulte individuelle rabatter, jf. tabel 3. Tabel 2: Koncepter for ejendomsformidling samt køberrådgivning fordelt på typer af ejendomsmæglere. Andele i pct. Traditionelt koncept Specielt koncept Køberrådg. EDC Nybolig, Home, DanBolig Andre kæder m.m Uafhængige I alt Note: Enkelte EDC-mæglere markedsfører både et traditionelt og et specielt koncept. Derfor er summen over 100 pct. Kilde: Konkurrencestyrelsens undersøgelse. I undersøgelsen har 90 pct. af ejendomsmæglerne traditionelle koncepter for ydelser og beregning af salær. Det indebærer, at mæglerne normalt tilbyder en samlet pakke, som består af flere delydelser. Efter den traditionelle metode beregner mægleren sit salær som en fast procent af ejendomsprisen. Ca. 10 pct. af mæglerne tilbyder andre ydelseskoncepter. Her kan forbrugeren fravælge nogle af ydelserne. Salæret beregnes i højere grad som faste priser, som kan være betydeligt lavere end det normale salær.10

3 Konkurrencestyrelsen : Formidling og rådgivning ved han... 3 of 8 I EDC s kædekoncept indgår både det traditionelle koncept for ejendomsformidling og specielle koncepter. I undersøgelsen har kun 5 pct. af EDC-mæglere oplyst nærmere om specielle koncepter.11 De øvrige kæder har ikke indført specielle koncepter. Enkelte mæglere tilbyder imidlertid disse. Det gælder navnlig uafhængige mæglere og mæglere i de mindre kæder uden central styring. I EDC s kædekoncept indgår endvidere køberrådgivning og skødeskrivning. Hovedparten af EDC-mæglerne markedsfører disse ydelser. Nogle af de øvrige mæglere tilbyder også køberydelser, specielt skødeskrivning. 12 Det gælder navnlig mæglere i de mindre kæder. Tabel 3: Rabatter ved ejendomsformidling EDC, Nybolig, Home og DanBolig Rabatter Pct. af mæglere Pct. af handler Pct. af honorar Andre kæder m.m Uafhængige I alt Kilde: Konkurrencestyrelsens undersøgelse. I undersøgelsen giver 84 pct. af mæglerne rabat. I gennemsnit gives rabat i 36 pct. af handlerne. Rabatten er i gennemsnit 21 pct. Mæglerne i de fire store kæder giver rabat i lidt større omfang. Det stive prissystem opblødes således til en vis grad af rabatgivning. Men der er tale om en uigennemsigtig prisdannelse, idet rabatterne ikke gives efter faste kriterier. I perioden fra 1995 til 2002 er det normale salær til en ejendomsmægler steget ca. 100 pct. i Storkøbenhavn og godt 50 pct. i provinsen, jf. tabel 4. Til sammenligning er forbrugerprisindekset steget 17 pct. Salæret er steget lidt mindre end ejendomspriserne. Det afspejler, at enkelte mæglere har nedsat deres salærprocent i perioden. Tages hensyn til rabatter, er salæret også steget betydeligt mere end den almindelige prisudvikling. Ejendomsmæglerne har anført, at de har fået flere opgaver i forbindelse med formidling af ejerboliger. Det skyldes bl.a. ny lovgivning.13 Dette forhold kan imidlertid kun forklare noget af prisstigningen. Af Konkurrencestyrelsens undersøgelse fra fremgår, at det merarbejde, som måtte være en følge af LOFE fra 1994, blev indregnet i en stigning i salærniveauet i Salærerne er imidlertid fortsat steget i takt med udviklingen i ejendomspriserne. Styrelsen konkluderede i 1999, at årsagen er, at konkurrencen fungerer for dårligt. I forhold til undersøgelsen i 1999 er der sket en mindre stigning i omfanget af rabatter. Tabel 4.: Salærudvikling vedr. ejendomsformidling Indeks 100 = honorarer 1995 Parcelhus Storkøbenhavn Ejerlejlighed Storkøbenhavn Parcelhus Provinsen Ejerlejlighed Provinsen Normalt salær 2002 Salær med rabatter 2002 Ejendomspriser Anm.: Fra 1971 til 1985 fastsatte Monopoltilsynet maksimalsalærer på området. Herefter fastsatte brancheforeningen vejledende salærer. Disse blev ophævet af Konkurrencerådet i Herefter eksisterede alene en række lokale salæraftaler, der blev ophævet i Procentsatserne blev typisk forhøjet i forbindelse med LOFE fra Loven indførte bl.a. vederlagsprincippet no cure no pay. Af Konkurrencestyrelsens undersøgelse fra 1999 fremgår, at procentsatserne stabiliserede sig i 1995 på et niveau, der lå noget højere end de oprindelige satser fra Satserne varierede desuden geografisk. Nuværende indekstal er beregnet ud fra procentsatser i undersøgelsen fra 2002 og ejendomspriser i I anden kolonne er indregnet en rabat på 10 pct. Herved er indregnet ca. halvdelen af den gennemsnitlige rabat på 21 pct. Dette skyldes, at rabatten lige så ofte gives på markedsføringsbidraget. Fx i forbindelse med hurtigt salg. Kilde: Danmarks Statistik, Konkurrencestyrelsens undersøgelse og materiale i styrelsen. Baggrunden for den svage konkurrence på området for ejendomsformidling er først og fremmest, at der ikke har været tilstrækkeligt konkurrencepres fra nye typer udbydere med andre koncepter. Det har bl.a. betydet, at mæglerne i stor udstrækning har kunnet fastholde det traditionelle salærsystem. Hertil kommer, at

4 Konkurrencestyrelsen : Formidling og rådgivning ved han... 4 of 8 forbrugerne har svært ved at overskue ydelsen. Den nugældende lov om omsætning af fast ejendom begrænser adgangen til at eje og lede ejendomsmæglervirksomheder, jf. side 2. I 1994 blev der mulighed for, at finansielle virksomheder kunne eje ejendomsmæglerfirmaer. Det enkelte forretningssted skal dog ledes af en ejendomsmægler eller en advokat. Over halvdelen af mæglerne tilhører i dag kæder med centralstyrede koncepter og bestemte finansielle virksomheder som faste samarbejdspartnere. Disse mæglere er forpligtet til fremme salget af produkter fra samarbejdspartnerne. For dette modtager mæglerne provisioner.15 Advokater og uafhængige mæglere16 kan imidlertid ikke have faste samarbejdsaftaler med finansielle virksomheder, som forpligter til at fremme formidling af bestemte produkter. For advokater skal eventuelle refusioner videregives ubeskåret til kunden. Dette forhold kan være en af årsagerne til, at advokater kun i ringe grad er gået ind i markedet for ejendomsformidling, og at uafhængige mæglere har haft faldende markedsandel. Udviklingen har således været, at et stigende antal mæglere er engageret i at sælge bestemte finansielle virksomheders produkter i forbindelse med formidling af ejerboliger. Det har derimod kun i ringe grad ført til afvigelser fra det traditionelle ydelseskoncept og salærsystem. Det traditionelle ydelseskoncept består af en række delydelser. Disse kan sammenfattes i følgende hovedgrupper: 1. Salgsvurdering og fastsætning af udbudspris. 2. Indhentning af dokumenter. 3. Formidling af finansieringsydelser. 4. Orientering om tilstandsrapport, forsikringer m.m. 5. Udfærdigelse af salgsopstilling. 6. Markedsføring. 7. Udfærdigelse af købsaftale. 8. Fremvisning af bolig og forhandling med købere. 9. Kontrol af berigtigelse og refusionsopgørelse samt afslutning af handel. Ifølge LOFE er opgaverne 1, 4, 5, 7 og 9 obligatoriske ydelser, som ejendomsmægleren skal udføre for en sælger af ejerbolig. Endvidere skal mægleren fremkomme med tre finansieringstilbud. Dette gælder uanset, om køber selv ønsker at foretage finansieringen. Sælger kan selv foretage indhentning af dokumenter, markedsføring og fremvisning af bolig. Det er imidlertid kun ganske få mæglere, der tilbyder specielle koncepter, hvor dette er muligt. De fleste mæglere tilbyder et fast ydelseskoncept, som består af alle 9 delydelser. Efter den traditionelle metode beregner mægleren sit salær som en procentdel af ejendomsprisen. I nogle områder indregnes endvidere et fast grundgebyr. Tabel 5 og 6 illustrerer det typiske salær, som kunden skal betale. Ved dette system står det faktiske salær ikke nødvendigvis i relation til det konkret udførte arbejde. Sådanne systemer hæmmer konkurrencen. Salæret fremkommer som en beregning i forhold til ejendommens pris. Dette betyder, at et salær automatisk er forskelligt for ejendomme med lave og høje priser. Ved en normal prisdannelse ville salæret afhænge af vanskelighederne ved at sælge det konkrete hus. For det enkelte hus er det klart, at jo højere prisen er, des sværere er det at sælge. Dette vil normalt afspejle sig i længere liggetid.17 Men huse og ejerboliger er ikke ens. Hvis en ejerbolig har en højere pris end en anden, vil det normal afspejle forskelle i kvalitet og køberpræferencer.18 Der er intet, der tilsiger, at en bolig med høj pris generelt er sværere at sælge end en bolig med lav pris. Tabel 5: Salær for formidling af parcelhus. Kr. inkl. moms København og Frederiksberg Københavns omegn Ejendomspris. Mio. kr. Salærsats. Pct. af ejendomspris Grundbeløb Samlet salær 2,8 2, ,0 2, Øerne i øvrigt 1,0 2, Århusområdet 1,3 2, Jylland i øvrigt 1,0 2, Kilde: Danmarks Statistik og Konkurrencestyrelsens undersøgelse. Systemerne varierer noget mellem geografiske områder. I provinsen er procentsatserne lavere.19 Her er det imidlertid almindeligt med et grundgebyr. I gennemsnit svarer gebyret til ét procentpoint. Grundgebyret kan være fra kr. inkl. moms til kr. inkl. moms. Prisdannelsen afspejler, at markederne for formidling af ejerbolig er adskilte lokalmarkeder. På hvert lokalmarked er der tendens til en bestemt salærfastsættelse. Dette forstærker konkurrenceproblemerne.

5 Konkurrencestyrelsen : Formidling og rådgivning ved han... 5 of 8 Tabel 6: Salær for formidling af ejerlejlighed. Kr. inkl. moms København og Frederiksberg Københavns omegn Ejendomspris. Mio. kr. Salærsats. Pct. af ejendomspris 1,4 3,95 1,1 3,50 Grundbeløb. Kr. ekskl. moms - - Samlet salær. Kr. inkl. moms Øerne i øvrigt 0,6 2, Århusområdet 0,9 3, Jylland i øvrigt 0,6 2, Kilde: Danmarks Statistik og Konkurrencestyrelsens undersøgelse. I mæglerens samlede vederlag indgår desuden et beløb til markedsføring. Annonceudgifter kan afholdes efter regning, men det mest almindelige er faste markedsføringsbidrag. Systemer med faste markedsføringsbidrag betyder, at betaling for markedsføring er uden forbindelse med de faktiske udgifter til annoncer m.v. i den konkrete sag. I undersøgelsen er der kun få eksempler på nye koncepter for markedsføring. Der er heller ikke nogen tendens til, at markedsføringsbidraget er sat ned siden Der er betydelig variation i de faste markedsføringsbidrag. Beløbet er størst i Københavnsområdet. Her er gennemsnittet kr. inkl. moms. Variationen er fra ca kr. inkl. moms til godt kr. inkl. moms. I Provinsen er gennemsnittet ca kr. inkl. moms. Variationen er fra ca kr. inkl. moms til kr. inkl. moms Der er ikke nogen systematisk forskel mellem markedsføringsbidrag for parcelhuse og ejerlejligheder. Det samlede vederlag til en traditionel ejendomsmægler for salg af en almindelig ejerbolig i Storkøbenhavn vil derfor let kunne blive i omegnen af kr. inkl. moms. Det samlede vederlag i provinsen vil tilsvarende kunne være omkring kr. inkl. moms. Systemet med faste markedsføringsbidrag har sammenhæng med, at resultatbestemt vederlag blev obligatorisk i Dette vederlagsprincip indebærer, at i de tilfælde, at en formidlingsopgave ikke lykkes, skal mæglerens omkostninger ved den resultatløse opgave betales af andre kunder.21 I gennemsnit ender 16 pct. af disse formidlingsaftaler uden salgsresultat. Ved en revision af LOFE i 2000 blev der indført valgfrihed mellem resutatbestemt vederlag og vederlag efter regning. Over 90 pct. af ejendomsmæglerne har dog fortsat resultatafhængigt vederlag som den dominerende vederlagsform.22 Samtidigt blev indført en bestemmelse om muligheden for at oprette en central database på internettet over alle ejendomme, der er udbudt til salg. Der er siden kommet flere hjemmesider over udbudte ejerboliger. Af Konkurrencestyrelsens undersøgelse fremgår, at ca. 70 pct. af mæglerne ikke mener, at internettet har udvidet deres salgsområde. Ca. 40 pct. har anført, at internettet har betydning for deres markedsføringsomkostninger. Godt halvdelen af disse mener imidlertid, at internettet har ført til større markedsføringsomkostninger. Grunden hertil er, at markedsføring i aviser m.m. er uændret. Det er således kun knap 20 pct. af mæglerne, der mener, at muligheden for markedsføring på internettet har ført til effektivitetsgevinster. Disse mæglere anfører fx mindre annoncering i andre medier, reducerede markedsføringsomkostninger, kundebesparelser o.l. Det er endvidere sædvanligt, at mægleren tager særskilt betaling for de såkaldte dokumentomkostninger. Disse omfatter oplysninger om restgæld samt tingbogsoplysninger og kommunale oplysninger. Beløbet for indhentning af disse er 375 kr. inkl. moms. Hertil kommer tilstandsrapport, energimærkning og tilbud om ejerskifteforsikring til ca kr. inkl. moms. Kun få mæglere afviger fra det traditionelle system. Enkelte tilbyder den almindelige pakke med et andet salærsystem. Nogle fastsætter salæret fra sag til sag. Andre mæglere har faste salærbeløb.23 Om disse mæglere er billigere end traditionelle mæglere, kan ikke entydigt afgøres. Det afhænger bl.a. af ejendommens pris og størrelsen af markedsføringsbidrag. I provinsen er konstateret et fast samlet vederlag på ca kr. inkl. moms. I Storkøbenhavn er konstateret eksempler på samlet vederlag fra knap kr. inkl. moms til godt kr. inkl. moms. Der findes også enkelte mæglere, der tilbyder et andet ydelseskoncept. Her er det typiske, at sælgeren selv skal stå for fremvisning af boligen. Endvidere skal sælger selv foretage eventuel annoncering i trykte media. Det er derimod almindeligt, at mægleren inden for salæret foretager annoncering på boligsiderne på internettet. Mægleren foretager også alle øvrige ydelser. Der er konstateret eksempler på et samlet vederlag på kr. inkl. moms for denne ydelse. Der er endvidere nogle mæglere, der tilbyder lignende koncepter for en reduceret salærsats.24 Der er konstateret satser på ca. 1,5 pct. Indtil videre er det kun EDC, som har udviklet et kædekoncept af denne type.25 Der er kun få advokater, der driver egentlig ejendomsformidling. I undersøgelsen har enkelte advokater oplyst om deres koncepter og priser. Ydelserne er opdelt med særskilte priser for hver delydelse. Advokatens ydelser omfatter ikke fremvisning og traditionel markedsføring. Dog kan advokaten varetage markedsføring på internettet samt betjening af henvendelser fra købere. Det samlede vederlag er på kr. inkl. moms til

6 Konkurrencestyrelsen : Formidling og rådgivning ved han... 6 of kr. inkl. moms. Advokaternes vederlag er således på samme niveau som mæglere med specielle koncepter. Det er derimod almindeligt, at advokater tilbyder juridisk rådgivning26 til sælger. Denne rådgivning kan støtte en person, som selv ønsker at sælge sin ejerbolig. De fleste advokater fastsætter prisen efter tidsforbrug. Ca. 30 pct. anvender en fast pris. For udfærdigelse af købsaftale og økonomisk konsekvensberegning er prisen ca kr. inkl. moms. Danske Boligadvokater har udarbejdet en større pakke af sælgerrådgivningsydelser. Den omfatter bl.a. også prisfastsættelse og markedsføring på internettet. Desuden finansiering og rådgivning om tilstandsrapport m.v. I forhold til traditionel ejendomsformidling foretager advokaten ikke traditionel annoncering og fremviser ikke boligen. Desuden formidler advokaten ikke kontakt mellem sælger og potentielle købere. Dette koncept for sælgerrådgivning minder derfor om de ydelseskoncepter for ejendomsformidling, hvor formidleren kun udfører en del af ydelserne. Det er uklart, hvor mange advokater, der tilbyder denne ydelse. I undersøgelsen er konstateret priser fra kr. inkl. moms til knap kr. inkl. moms. Køberrådgivning På markedet for køberådgivning27 er der sket væsentlige forbedringer i konkurrencesituationen. En afgørende faktor i denne udvikling synes at være ophævelsen i 1997 af forbuddet mod, at ejendomsmæglere udførte skødeskrivning m.m. Før dette havde advokater et faktisk monopol på ydelser ved køberådgivning. I dag tilbyder både advokater og ejendomsmæglere køberrådgivning. I undersøgelsen har næsten alle advokater og ca. 30 % af mæglerne køberrådgivning. Det er navnlig mæglere i mindre kæder samt i EDC-kæden, der tilbyder køberrådgivning, jf. tabel 2. Udover øget priskonkurrence har den nye situation også ført til, at advokater har skærpet opmærksomheden omkring indholdet af advokaternes ydelser i forbindelse med køberrådgivning.28 Køberrådgivning består af flere delydelser. Disse kan opdeles i følgende hovedgrupper: 1. Gennemgang af købers økonomi. 2. Vurdering af ejerboligens pris og standard. 3. Forhandling om pris på købers vegne. 4. Rådgivning om fortrydelsesret og advokatforbehold. 5. Rådgivning om tilstandsrapport og ejerskifteforsikring. 6. Rådgivning om forsikringsforhold i øvrigt. Rådgivning om energiforhold og miljømæssige forhold. 7. Rådgivning om finansiering. 8. Gennemgang af udkast til købsaftale. Herunder kontrol af servitutter, byrder, hæftelser og ejendomsoplysninger. 9. Berigtigelse af handlen. Herunder refusionsopgørelse samt udfærdigelse og tinglysning af skøde. Der er forskellige ydelseskoncepter for køberrådgivning. Hos knap halvdelen af advokaterne indgår alle ydelser. Resten tilbyder typisk ikke vurdering af ejendommens pris og rådgivning om finansiering. Desuden tilbyder mange af disse advokater ikke rådgivning om tilstandsrapporter, ejerskifteforsikring samt energi- og miljømæssige forhold. Knap halvdelen tilbyder desuden en minimumspakke. Den består af gennemgang af købsaftale og berigtigelse af handelen (skødeskrivning). De fleste uafhængige mæglere tilbyder kun skødeskrivning. EDC-kæden tilbyder både skødeskrivning og en udvidet ydelse29. Sidstnævnte omfatter alle ydelser. I gennemsnit er ejendomsmægleres salærer lidt lavere end advokater for de samme koncepter, jf. tabel 7. Ved sammenligning af køberrådgivning fra henholdsvis ejendomsmæglere og advokater indgår imidlertid andre forhold end prisen. Advokatens rådgivning er i princippet uafhængig. En ejendomsmægler kan også betegne sig som uafhængig, hvis hun opfylder nærmere betingelser. De fleste mæglere har imidlertid samarbejdsaftaler med bestemte finansielle virksomheder. Fx er opnås der kun rabatter på køberrådgivning fra EDC-mæglerne, hvis køberen foretager finansiering o.l. gennem EDC-kædens samarbejdspartnere. Uden rabatter er EDC-mæglernes salærer betydeligt højere end de typiske advokatsalærer, jf. anm. til tabel 7. Tabel 7: Køberrådgivning. Salær i kr. inkl. moms. Sælærintervaller og gennemsnit Køberrådgivning Skødeskrivning Advokater Ejendomsmæglere Anm.1: EDC har fastsat en vejledende bruttotakst for køberrådgivning inkl. moms på kr. + 1,1875 pct. af den offentlige ejendomsvurdering. Hvis denne vurdering er 1,25 mio. kr., er EDC s vejledende bruttosalær godt kr. Det faktiske nettosalær er typisk lavere. Det skyldes rabatter i forbindelse med ydelser fra EDC s samarbejdspartnere. I undersøgelsen har flere EDC-mæglere vist samme regnestykke med udgangspunkt i en offentlig ejendomsvurdering på 1,25 mio. kr. Nettotaksten bliver her kr. inkl. moms. Regnestykket ser således ud: kr. minus rabatter som følge af optagelse af realkredit, banklån,

7 Konkurrencestyrelsen : Formidling og rådgivning ved han... 7 of 8 ejerskifteforsikring og villaforsikring fra EDC s samarbejdspartnere. Anm. 2: Skødeskrivning står for berigtigelse af handel m.m. Kilde: Konkurrencestyrelsens undersøgelse. Den nye situation har ført til skærpet priskonkurrence. Før 1996 eksisterede vejledende honorarregler, hvor advokaternes salærer blev beregnet som procentsats af ejendomsprisen. I dag beregnes salæret som faste priser fastsat af den enkelte udbyder for forskellige typer ydelser. Det har ført til, at advokaters salær for både køberrådgivning og skødeskrivning siden 1995 er faldet for de fleste ejerboliger, jf. tabel 8. Tabel 8: Honorarudvikling for advokaters køberrådgivning Indeks 100 = honorarer 1995 Ejendomspris i mio.kr. Køberrådgivning Skødeskrivning 0, , , , , Anm.: Indeks 100 er beregnet ud fra Advokatsamfundets vejledende honorarer, som blev ophævet i Kilde: Konkurrencestyrelsens undersøgelse og materiale i styrelsen. På området for køberrådgivning er der således sket en gunstig udvikling. Dette har givet sig udslag i både faldende priser, større klarhed om ydelser og priser samt bedre valgmuligheder. Det skyldes navnlig, at der fra 1997 blev mulighed for, at ejendomsmæglere kunne blive nye udbydere på markedet. Denne nye situation har skærpet konkurrencen både mellem ejendomsmæglere og advokater og mellem advokater indbyrdes. 1 Pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber. 2 Advokater synes for øjeblikket kun i begrænset omfang at drive egentlig ejendomsformidling. 3 En ejendomsmægler må kun kalde sig uafhængig, hvis mægleren opfylder nærmere betingelser i LOFE. Mægleren må fx ikke have indgået aftaler, som forpligter til at virke for afsætningen af bestemte finansielle produkter. 4 Fx Realmæglerne, Estate og Safe. Desuden har en række mæglere samarbejde med lokale pengeinstitutter. 5 Autorisation beskikkes af Justitsministeriet. Udover juridisk kandidatuddannelse stilles krav om deltagelse i praktisk juridiske virksomhed. Desuden skal advokaten bestå en særlig eksamen. Der gælder endvidere forskellige økonomiske krav. Herunder regnskabskrav og krav om ansvarsforsikring. 6 Advokatsamfundets vedtægter skal godkendes af Justitsministeriet. Det samme gælder regler fastsat af Advokatsamfundet. Under Advokatsamfundet hører også Advokatnævnet. Nævnet behandler klager og kan ikende medlemmer disciplinære sanktioner. Herunder bøder og frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed. Advokatsamfundets beføjelser har således karakter af myndighedsudøvelse. Dette er baggrunden for, at advokater har pligt til at være medlem af Advokatsamfundet. Varetagelse af advokaters almindelige interesser som branche er udskilt til Advokaternes Serviceselskab A/S. Her er medlemskab frivilligt. 7 Fx Danske BOLIGadvokater, som blev stiftet i Konceptet er udarbejdet i samarbejde med Forbrugerrådet. Medlemmer af samarbejdet skal overholde nærmere bestemte krav. Herunder uafhængig rådgivning og efteruddannelse. Desuden er der i konceptet nærmere krav om gratis orientering til kunden om ydelser og priser, før aftale indgås. 8 Området er reguleret ved lov om omsætning af fast ejendom (LOFE). 9 I 1997 udgav Erhvervsministeriet en omfattende boligrapport. Den indeholdte forskellige forslag til at billiggøre handel med ejerboliger. Herunder forslag til stimulering af konkurrencen. 10 Se nærmere på side EDC-kæden indførte de specielle koncepter i EDC-kæden har aktivt markedsført de nye koncepter. 12 Nybolig og DanBolig har kædekoncepter for skødeskrivning. 13 LOFE blev vedtaget i Undersøgelse af ejendomsmæglerbranchens salærer og rabatter. 15 Provisionen pr. realkreditlån er fra 1200 kr. til kr. For restfinansiering kan provisionen variere mellem ca kr. og ca kr. Provisionen for ejerskifteforsikring er omkring kr. For villaforsikring er den ca. 800 kr. 16 For en uafhængig mægler er det en følge af afgrænsningen i LOFE. For advokater følger det af de etiske regler og kravet om advokaters uafhængighed af andre interesser end klientens. 17 Perioden fra at ejendommen bliver udbudt til faktisk salg. 18 Fx størrelse, alder, standard og beliggenhed. 19 Det generelle omkostningsniveau er mindre uden for Hovestadsområdet og de store byer. 20 Resultatafhængigt vederlag kaldes også: No cure no pay. Systemet indebærer, at kunden som udgangspunkt kun skal betale vederlag til mægleren, hvis ejerboligen bliver solgt. 21 Indførelsen af no cure no pay var også en del af grunden til forhøjelsen af salærsatsen pct. anvender udelukkende resultatafhængigt vederlag. Vederlag efter regning udbydes af 25 pct. Den er dog kun dominerende hos 7 pct. af mæglerne. 23 Disse kan være ens for alle ejerboliger. Der kan også være flere salærer. Beløbene vil da variere efter

8 Konkurrencestyrelsen : Formidling og rådgivning ved han... 8 of 8 boligtype og ejendomspriser. 24 Fælles for disse koncepter er, at sælger selv varetager fremvisning og en del af markedsføringen. 25 EDC kalder konceptet EDC-Medsalg. Udover det traditionelle EDC-Totalsalg har kæden også EDC-Selvsalg. Dette har dog ikke karakter af egentlig formidling, idet der er forudsat, at sælger har fundet en køber, og at der er enighed om pris og vilkår. Mæglerens ydelser ved selvsalg minder om ydelserne ved køberrådgivning. Salæret ved EDC-Selvsalg mellem kr. og godt kr. inkl. moms, afhængig af ejendommens pris. 26 Af de advokater, der tilbyder sælgerrådgivning, rådgiver ca. 70 pct. desuden om finansiering. 66 pct. rådgiver om valg af ejendomsmægler. 27 Køberrådgivning er kun i mindre grad reguleret i LOFE. 28 Jf. fodnote EDC-Køberservice. september 2003 Konkurrencestyrelsen. Udgivet af Konkurrencestyrelsen Elektronisk publikation fremstillet af Konkurrencestyrelsen efter Forskningsministeriets retningslinier Generelle betingelser

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater Bolighandel Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater 1. Resumé og konklusioner... 4 2. Reguleringen af ejendomsmæglere og advokater... 8 Ejendomsformidling... 8 Ejendomsmæglere... 9 Advokater... 10 3.

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat.

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Køb eller salg af bolig er måske den største handel i dit liv. Der står mange penge på spil, men du kan få ro i sjælen, hvis du bruger en BOLIGadvokat.

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

EDC FILTENBORG T I LV A LG FRAVALG FRITVALG KOM GODT VIDERE

EDC FILTENBORG T I LV A LG FRAVALG FRITVALG KOM GODT VIDERE EDC FILTENBORG T I LV A LG FRAVALG FRITVALG KOM GODT VIDERE Filtenborg Mød EDC i Haderslev Hos EDC Filtenborg møder du et stærkt team af veluddannede og engagerede medarbejdere, der følger byen og markedets

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som Bolighandel Bolighandel Ikke to bolighandler er ens. Der er mange dokumenter og oplysninger, der skal gennemgås, vilkår, der skal diskuteres og aftaler, der skal på plads. INTERLEX Advokater hjælper dig

Læs mere

Undersøgelse af ejendomsmæglerbranchens salærer og rabatter

Undersøgelse af ejendomsmæglerbranchens salærer og rabatter INDHOLDSFORTEGNELSE Undersøgelse af ejendomsmæglerbranchens salærer og rabatter 2 1. Resume 2 Baggrund for undersøgelsen 2 Ejendomsmæglernes salærindtægter 3 Salærberegningsmetoder og salærtakster 5 Rabatter

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 - LANDBRUG

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 - LANDBRUG ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR..205 - LANDBRUG Dette skal du have fokus på i C&B Systemet i forbindelse med, at Lov om Omsætning af Fast Ejendom ændres pr...205. Se også de øvrige vejledninger vedr.

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Fast ejendom. Ud med overflødig information og ind med overskuelighed. Nyhedsbrevet fra Andersen Partners December 2014

Fast ejendom. Ud med overflødig information og ind med overskuelighed. Nyhedsbrevet fra Andersen Partners December 2014 Fast ejendom Det nyeste inden for fast ejendom Ny lov for ejendomsmæglere Ud med overflødig information og ind med overskuelighed Den 20. maj 2014 vedtog Folketinget lovforslaget til den nye ejendomsmæglerlov.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klager ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved Nævnet har modtaget klagen den 5. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på vederlag

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at indgå et skriftligt tillæg til formidlingsaftalen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0088 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0088 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 15. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august.

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august. September 2007 Flere boliger på nettet I september var godt 55.000 boliger til salg på internettet. Det er 1.100 flere end i august. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse har ligget nogenlunde stabilt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø erhreg@erst.dk + nipaka@erst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97

Læs mere

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år Salgsbudget Sag nr./ref. 06161 / Morten Puggård For sælger Annelise Hyldgaard Hansen ved salg af ejendommen Matr.nr. 1 x m.fl Boldesager, Esbjerg Jorder Ejerl.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Ejendomsmæglerloven med kommentarer

Ejendomsmæglerloven med kommentarer Kristian Dreyer Ali Simiab Ejendomsmæglerloven med kommentarer Kristian Dreyer & Ali Simiab Ejendomsmæglerloven med kommentarer 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2015 ISBN 978-87-619-3667-7

Læs mere

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN 122/02 01.01.2015 Køb af bolig bør primært handle om, at du og din familie får opfyldt et konkret boligbehov, der her og nu, men også på længere sigt opfylder så mange af jeres

Læs mere

Velkommen hos home - ved lejlighed

Velkommen hos home - ved lejlighed Velkommen hos home - ved lejlighed Før vi sælger din lejlighed Før du sætter din ejerlejlighed til salg, vil vi gerne fortælle, hvordan vi arbejder hos home, hvilke fordele det giver at sælge og købe via

Læs mere

Denne handel. er på betingelse. af min advokats

Denne handel. er på betingelse. af min advokats HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse Et skøde er kun en kvittering for det du allerede har købt... HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af

Læs mere

Klager. København, den 29. november 2010 KENDELSE. ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup

Klager. København, den 29. november 2010 KENDELSE. ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup 1 København, den 29. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet salgsprisen

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af sin faktura. Sagens

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

12.0 Kontakt med os undervejs... 5. SælgerService - Rådgivning m.v. af sælger, som sælger via ejendomsmægler, og som ønsker uvildig rådgivning.

12.0 Kontakt med os undervejs... 5. SælgerService - Rådgivning m.v. af sælger, som sælger via ejendomsmægler, og som ønsker uvildig rådgivning. NBC Gruppen BoligAssistancens BoligGuide Dyrlundsvej 12, Postboks 38 4600 Køge Rådgivningsaftale vedr. eget salg af bolig Telefon: 49 14 91 84 Fax: 49 14 92 84 E-mail: post@boligassistancen.dk Website:

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Velkommen hos home - ved lejlighed

Velkommen hos home - ved lejlighed Velkommen hos home - ved lejlighed Før vi sælger din lejlighed Før du sætter din ejerlejlighed til salg, vil vi gerne fortælle, hvilke fordele det giver at sælge og købe via os og hvad du kan forvente

Læs mere

Faglig ajourføring Efteråret 2008

Faglig ajourføring Efteråret 2008 Undgå tab på retursager Minimer omkostningerne Betaling for udgifterne 5. Kreds Februar 2009 Forudsætning for betaling Enten formidlingsaftale efter regning + Udgifterne er nøje specificerede Eller Udgiften

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 Dette skal du have fokus på i C&B Systemet i forbindelse med, at Lov om Omsætning af Fast Ejendom ændres pr. 1.1.2015. Se også de øvrige vejledninger vedr.

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Bo Eldrup Ny Østergade 11 3600 Frederikssund

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Bo Eldrup Ny Østergade 11 3600 Frederikssund 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Bo Eldrup Ny Østergade 11 3600 Frederikssund Sagen omhandler spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 16. februar 2011. 2 Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen for 1. advokatkreds:

Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen for 1. advokatkreds: 6 København, den 10. januar 2008 J.nr. 02-0301-07-0445 mry/ahe K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted INTERESSEKONFLIKT

Bech-Bruun Dragsted INTERESSEKONFLIKT Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 INTERESSEKONFLIKT Problemstilling Dette notat omhandler to problemstillinger. Den ene problemstilling

Læs mere

Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold:

Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold: Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold: Abonner på nyheder fra kfst.dk og forbrug.dk Lyt til vores podcast Følg forbrug.dk på Facebook Følg os på Twitter: @konkurog forbrug @forbrugdk @JakHald

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 224-2013 KK mod MM og Ejendomsmæglervirksomheden Danbolig, Åbyhøj v/ Allan Bante Silkeborgvej 245 8230 Åbyhøj afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 16. maj 2013 har KK,

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet BRFkredit og realkreditmarkedet 25 2 15 1 5 2 4.kvt. 21 4.kvt. 22 4.kvt. 23 4.kvt. 24 4.kvt. 25 4.kvt. 26 4.kvt. Private udlejningsejendomme Ejerboliger og fritidshuse Figur 1. Udviklingen i markedsandele

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret Januar 2015 Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret 1. Indledning Betegnelsen ejendomsmægler kan anvendes af personer, der er optaget i ejendomsmæglerregisteret.

Læs mere

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris Salgsbudget Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref. 75903229 / Tue Højvang Hattens For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret

Læs mere

Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S

Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S 1 af 15 Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Franchisegiverselskabet NY*BO*E A/S, der er et helejet datterselskab af Nykredit A/S, har foretaget anmeldelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Rådgivningsaftale køb af bolig

Rådgivningsaftale køb af bolig Rådgivningsaftale køb af bolig vilsoe@vilsoe.dk Direkte tlf.nr. Vedrørende ejendommen beliggende: Køber: X X X Sekretær: vilsoe@vilsoe.dk Direkte tlf.nr. www.vilsoe.dk A/S, CVRnr. 10 11 59 22 Vi tilbyder

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 328 2015-11752 AA BB mod CC DD Ejendomsmægler EE Ejendomsmæglervirksomhed FF afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. september 2015 har AA BB indbragt CC, DD ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Louise Lillelund og Claus Andersen Stengade 66 3000 Helsingør Nævnet har modtaget klagen den 4. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2015 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Læs mere

Velkommen til BoligSkolen. Fase 1: Klargoring /

Velkommen til BoligSkolen. Fase 1: Klargoring / Velkommen til BoligSkolen Fase 1: Klargoring / BoligSkolen er begyndt! Er du klar til at få endnu flere gode råd og tips? Vi fortsætter med at dele vores viden med dig indenfor: Lovgivning på området Regning

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND DET TYSKE EJENDOMSMARKED Ejendomsmarkedet i Tyskland er kendetegnet ved en række forhold, der gør det attraktivt at investere i fast ejendom. I Tyskland eksisterer der ikke

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

5.1.1. Obligatoriske ydelser Ekskl. moms Inkl. moms Markedsføring på internettet 8.995,00 11.243,75

5.1.1. Obligatoriske ydelser Ekskl. moms Inkl. moms Markedsføring på internettet 8.995,00 11.243,75 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Vanløse, Alstrup & Ingemann ApS Jernbane Allé 54 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 22. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

Forsikringsmæglervirksomhed. Markedsudvikling 2013

Forsikringsmæglervirksomhed. Markedsudvikling 2013 Forsikringsmæglervirksomhed Markedsudvikling 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i forsikringsmæglernes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Forsikringsmæglere - uddrag af indberetninger

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling som krævet.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling som krævet. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm Prins Buris Vej 56 7500 Holstebro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling som krævet. Sagens nærmere omstændigheder

Læs mere

Maj for ejerlejligheder. Antallet af nedtagne ejerboliger er i øvrigt på det højeste niveau siden sommeren 2005.

Maj for ejerlejligheder. Antallet af nedtagne ejerboliger er i øvrigt på det højeste niveau siden sommeren 2005. Maj 2007 Stort og voksende udbud på ejerboligmarkedet Realkreditrådets boligudbudsstatistik er opgjort ved udgangen af maj 2007. Der er i hele landet 30.251 parcelog rækkehuse, 15.444 ejerlejligheder og

Læs mere

Udløber eller opsiges aftalen, betaler sælger både dokumentationsomkostninger og

Udløber eller opsiges aftalen, betaler sælger både dokumentationsomkostninger og 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede efter klagernes

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Sagsnr.: 845-00001 Ejendommen: Dato: 23-04-2015

Sagsnr.: 845-00001 Ejendommen: Dato: 23-04-2015 Formidlingsaftale om salg Sagsnr.: 845-00001 Nedenfor anførte sælger(e) og ejendomsmæglervirksomhed har indgået følgende formidlingsaftale om salg: 1. Parterne Sælger Sælger Navn: Adresse: Tlf. privat/arb./mobil:

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere