Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014"

Transkript

1 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013

2

3 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013

4 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution Herstedvang 10, 2620 Albertslund T F E Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Finansministeriet Udgiftspolitisk center Christiansborg Slotsplads København K T Omslag: BGRAPHIC Foto: Scanpix Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Oplag: Pris: 50 kr. inkl. moms ISBN: Elektronik Publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside:

5

6 Kapitel Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. 1

7 1. Vækst og Balance Nyt kapitel Den internationale økonomiske krise har sat sine spor på den danske økonomi. Særligt i årene 2008 og 2009 gik mange private arbejdspladser tabt, og ledigheden voksede. Krisens værste år er ovre. Men Danmark og danskerne står over for en ny virkelighed. En virkelighed, hvor der ikke er lette løsninger som før krisen. Hvor både virksomheder og ansatte i Danmark dagligt udfordres af en skarp international konkurrence. Og hvor Danmarks placering blandt verdens rigeste og bedste samfund at leve i ikke er givet på forhånd. Regeringen har fra første dag taget bestik af den ny virkelighed. Vi har vist handlekraft og arbejdet målrettet for at finde løsninger på de nye udfordringer. Vi har truffet svære beslutninger og stået i spidsen for store reformer, der ikke alle har været lige populære, da de blev gennemført. Vi har investeret i uddannelse og grøn omstilling og lagt en strategi for at ruste Danmark til fremtidens udfordringer, så vores land fortsat kan være blandt de rigeste og bedste samfund at leve i, også om fem, ti og tyve år. Og vi har med vores politik skabt grundlag for, at Danmark og danske virksomheder står klar til at springe på et kommende opsving. Vi er fortsat ikke ude af krisen. Men vi kan konstatere, at stemningen i dansk økonomi er ved at skifte fra krise til forsigtig optimisme. Boligpriserne er begyndt at stige, og forbrugertilliden er øget. Og vi kan spore en tilsvarende begyndende optimisme i den internationale økonomi. På trods af, at der er begyndende tegn på et stemningsskifte i dansk økonomi, er det fortsat en hovedprioritet for regeringen at sikre vækst og arbejdspladser. Regeringen fører en lempelig økonomisk politik i 2014 inden for en ansvarlig ramme, hvor den solide og troværdige økonomi ikke sættes over styr, og hvor kravene i budgetloven og Finanspagten overholdes. Regeringen har vist en ny vej i dansk politik baseret på balance. De bedste løsninger er sjældent lette eller enkle. De er baseret på en afvejning af hensyn og på et blik for sammenhæng og helhed. Regeringens løsning er ikke nulvækst og skattefordele målrettet de allerrigeste. Det er heller ikke hård virksomhedsbeskatning og uholdbart høje stigninger i det offentlige forbrug. Regeringens løsning er at skabe rum til at udvikle den fælles velfærd og sikre en rimelig social balance i de kommende år, men under ansvarlige økonomiske rammer og på en måde, så vi anerkender, at det først og fremmest er i det private erhvervsliv, at væksten skal skabes de kommende år. Det er udtryk for balance. Det er også udtryk for balance, når regeringen løbende har tilpasset finanspolitikken, så den bidrager til at understøtte væksten og holde hånden under beskæftigelsen, og samtidig gennem en ansvarlig økonomisk politik har sikret det nødvendige fundament for at komme fornuftigt igennem det økonomiske stormvejr, som den internationale krise har medført. Vækst og balance August

8 Og det er balance, når regeringen har sat alle sejl til for at bevare og skabe nye arbejdspladser gennem krisen, men samtidig har arbejdet for bedre forhold for de mange ledige, der ikke har kunnet finde job. Senest har vi indgået aftale om en bedre og mere rimelig indfasning af dagpengereformen og dermed taget hånd om de danskere, som stod til at miste deres offentlige forsørgelsesgrundlag. Regeringen har siden den tiltrådte for to år siden sikret troværdighed om den økonomiske politik. Det kan mærkes hos almindelige danskere. De lave renter og den store skattereform, som regeringen stod i spidsen for i 2012, har samtidig bidraget til at styrke lønmodtagernes privatøkonomi. Fra første dag har vækst og arbejdspladser stået højest på regeringens dagsorden. Vi har gennem de seneste år fremrykket offentlige investeringer, gennemført en skattereform og indført et investeringsvindue. I 2014 bidrager vi til aktiviteten gennem investeringer i kommuner og regioner, renovering af almene boliger samt afsættelsen af yderligere 1 mia. kr. til offentlige investeringer. Med Vækstplan DK fra foråret har vi forbedret forholdene for dansk erhvervsliv. Vi har blandt andet reduceret virksomhedernes energiafgifter, sænket selskabsskatten på en balanceret måde og sikret bedre adgang til finansiering for særligt små og mellemstore virksomheder. Det har gjort det mere attraktivt at investere i danske virksomheder og private arbejdspladser. Regeringen har endvidere gennemført en række centrale reformer, der dels bidrager til øget vækst og beskæftigelse, og dels skaber råderum til at afsætte midler til højt prioriterede områder. Senest har vi gennemført reformer af kontanthjælp og SU, der sikrer, at et øget antal danskere står til rådighed for arbejdsmarkedet. Finanslovforslaget for 2014 Med finanslovforslaget for 2014 fortsætter regeringen sit fokus på vækst og job via balancerede løsninger. Vi fastholder den ansvarlige linje i den økonomiske politik. Vi har fået styr på væksten i de offentlige udgifter med den nye budgetlov, og vi giver samtidig plads til en balanceret vækst i det offentlige forbrug. Og ved at målrette de ekstra penge i den offentlige sektor til områder som uddannelse, sundhed, socialt udsatte grupper og grøn omstilling sikrer vi grundlaget for fremtidens velfærdsamfund. Med finanslovforslaget for 2014 fastholder regeringen den ansvarlige linje i den økonomiske politik. 6 Vækst og balance August 2013

9 Centrale elementer i finanslovforslaget for 2014 Vækst og Job Regeringens økonomiske politik løfter den private beskæftigelse med personer i Den økonomiske politik løfter aktiviteten med knap ½ pct. af BNP. De offentlige investeringer løftes til 44 mia. kr. i 2014 (41¼ mia. kr. i 2013). Blandt andet igangsættes byggeri af ny Storstrømsbro og Holstebromotorvejen mv. Fokus på vækst og job balanceres med en indsats for ledige i risiko for at opbruge dagpengeretten. Ny velfærd Samlet vækst i det offentlige forbrug på 0,5 pct. i Det giver plads til op til flere ansatte i den offentlige sektor. Markant løft af sundhedsområdet med 1,5 mia. kr. i kommuner og regioner i Styrkelse af den tidlige og forebyggende indsats over for socialt udsatte børn og unge (70 mio. kr. årligt i ) og satspulje rettet mod bl.a. psykisk syge og handicappede (350 mio. kr. i 2014). Hånd om fremtiden Samlede investeringer i uddannelse (taxametertilskud mv.) og SU løftes til 54,4 mia. kr. i 2014 (52,1 mia. kr. i 2013). Folkeskolereform (i alt 4,5 mia. kr.) og kommende reform af erhvervsuddannelse (reserve på i alt 1 mia. kr. i ). Styrkelse af den massive indsats for grøn omstilling af Danmark (0,2 mia. kr. årligt i ). Underskuddet på den såkaldte strukturelle saldo skønnes i 2014 til 0,4 pct. af BNP. Det er meget tæt på budgetlovens og Finanspagtens grænse på ½ pct. af BNP. Samtidig er det en prioritet, at Danmark opfylder kravene i EU-henstillingen. Det betyder, at Danmark holdbart skal bringe det faktiske underskud på den offentlige saldo ned under 3 pct. af BNP. I Danmarks konvergensprogram skønnes et underskud på 2,9 pct. i Regeringen fører således en lempelig økonomisk politik i 2014 inden for en ansvarlig ramme, hvor den solide og troværdige økonomi ikke sættes over styr. Da der er usikkerhed forbundet med at vurdere udviklingen på den strukturelle saldo, mener regeringen, at det ligger uden for rammerne af en ansvarlig linje at øge underskuddet yderligere. Dette ville medføre en ganske betydelig risiko for overskridelse af grænsen i budgetloven og Finanspagten, hvilket vil kunne svække troværdigheden om den danske økonomi. Faktaboks: Den strukturelle saldo Den strukturelle saldo i et givet år er et skøn for, hvor stort det offentlige overskud eller underskud vil være i en normal situation. Det vil sige en situation, hvor den økonomiske aktivitet, hverken er særskilt høj eller lav, og hvor de offentlige finanser samtidig ikke er påvirket af andre midlertidige forhold. Den strukturelle saldo i et bestemt år er i den optik et skøn for den underliggende stilling på den offentlige saldo. Udviklingen i den strukturelle saldo over tid er blandt andet afhængig af den førte finanspolitik. Det betyder, at hvis finanspolitikken lempes i et givet år eller en vis periode, så vil den strukturelle offentlige saldo alt andet lige blive forværret. Vækst og balance August

10 Finanspolitikken i 2014 ligger i forlængelse af regeringens hidtidige linje. Regeringen har fra første dag arbejdet målrettet på at bringe Danmark så skånsomt gennem krisen som muligt inden for rammerne af en sund og ansvarlig økonomisk politik. I 2012 igangsatte regeringen en fremrykning af investeringer i infrastruktur, bygninger og energi med henblik på at få gang i den danske økonomi. I 2013 understøtter vi vækst og beskæftigelse gennem skattereformen, investeringsvinduet fra juni 2012 og genindførelsen af en udvidet BoligJobordning. Med henblik på også at understøtte økonomien i 2014 har regeringen øget de planlagte offentlige investeringer med 2 mia. kr. i 2014 og målrettet midlerne til kommunerne. Vi øger investeringsniveauet på sygehusområdet i 2014 med næsten 2 mia. kr. i forhold til Og vi har sikret øgede investeringer i renoveringen af almene boliger. I tillæg til disse væsentlige investeringsforøgelser afsætter regeringen på finanslovforslaget for 2014 yderligere 1 mia. kr. til at løfte investeringerne. Det bidrager til at få gang i hjulene efter den økonomiske krise. Samlet set betyder regeringens tiltag, at niveauet for de offentlige investeringer øges til over 44 mia. kr. i 2014, hvilket er knap 3 mia. kr. højere end investeringsniveauet i Udvikling i offentlige investeringer Mia. kr., 2014-priser ¼ 36½ 39¾ 41½ 46 Mia. kr., 2014-priser ¼ ¾ 29¼ 30 22¼ Offentlige investeringer Løft af offentlige investeringer siden maj (anlægsreserve, sygehuse, veje) 0 I tillæg hertil vil regeringen med Togfonden DK sikre, at det i fremtiden bliver endnu mere attraktivt at bruge den kollektive transport. Regeringen vil i efteråret 2013 indkalde Folketingets partier til forhandlinger om Togfonden DK, der finansieres med en harmonisering af skattereglerne i Nordsøen. Regeringens samlede økonomiske politik ventes at bidrage til at holde hånden under arbejdsmarkedet og understøtter samlet set den økonomiske aktivitet i 2014 med knap ½ pct. af BNP. 8 Vækst og balance August 2013

11 Regeringen tager hånd om Danmarks fremtid Uddannelse er et nøgleord i den ny virkelighed. Det er et hovedfokus for regeringen, at fremtidens danske arbejdsstyrke får de rigtige kompetencer til at klare sig i den internationale konkurrence. Vi tror på, at uddannelse og faglige kvalifikationer er af afgørende betydning for den enkelte såvel som for samfundet som helhed. En arbejdsstyrke med de rigtige kompetencer stiller Danmark gunstigt i den internationale konkurrence. Samtidig bidrager det til, at en stor andel af befolkningen er i arbejde, når de har afsluttet deres uddannelse. De senere år er stadig flere unge blevet optaget på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Parallelt hermed fortsætter regeringen med at investere i uddannelse. Regeringen øger således bevillingerne til uddannelse og SU med 2,3 mia. kr. fra 2013 til Samtidig har regeringen i foråret 2013 stået i spidsen for ambitiøse reformer på uddannelsesområdet. Det gælder både det faglige løft af folkeskolen, hvor der blandt andet sikres mere undervisning, og hvor der prioriteres 4,5 mia. kr. til folkeskolen frem mod 2017, og det gælder reformen af SU-systemet, der skal sikre, at de studerende kommer bedre og hurtigere gennem uddannelserne. Næste skridt for regeringen er en reform af erhvervsuddannelserne, der skal øge attraktiviteten og kvaliteten i disse. Med nye investeringer i og reformer af uddannelsessystemet fortsætter regeringen linjen med at tage hånd om Danmarks fremtid. Fortsat udvikling af velfærden Den danske velfærdsstat bygger på et stærkt og vedkommende fællesskab. Vi tror på, at fælles løsninger oftest vil sikre en god tilværelse for flest mulige mennesker i både nuværende og kommende generationer. Vi skal tage hånd om de mennesker, der er mest udsatte. Og vi skal bevare og udvikle velfærden inden for rammerne af en holdbar og ansvarlig finanspolitik. Med forslaget til finanslov for 2014 lægger regeringen op til en vækst på 0,5 pct. i det offentlige forbrug. Væksten ligger inden for rammerne af en ansvarlig og holdbar økonomi og giver samtidig mulighed for at øge antallet af ansatte i det offentlige med op mod årsværk næste år. Regeringen har med sine allerede gennemførte reformer sikret, at der er plads til en årlig vækst på i gennemsnit 0,6 pct. i det offentlige forbrug frem mod Det betyder, at der inden for en ansvarlig ramme er plads til at fastholde og udvikle velfærden, blandt andet ved at give plads til at ansætte flere i den offentlige sektor frem mod Regeringen har derudover en ambition om at modernisere den offentlige sektor for 12 mia. kr. for at skabe plads til yderligere initiativer. Lige adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet er en grundpille i vores velfærdssamfund. Regeringen vil derfor fortsætte den målrettede indsats for et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen af høj kvalitet for alle. Vækst og balance August

12 Regeringen præsenterede i foråret 2013 et sundhedspolitisk udspil med fokus på et stadigt mere sammenhængende sundhedsvæsen, der tager udgangspunkt i den enkelte borger. Vi har samtidig sikret et markant løft af regionernes økonomi i 2014, der blandt andet skal anvendes til øget sygehusaktivitet, behandling af psykiske lidelser og styrkelse af det sammenhængende sundhedsvæsen. Vi sikrer desuden et meget højt investeringsniveau i regionerne, der blandt andet skal gå til etableringen af supersygehuse. Endelig har vi afsat flere midler til den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Parallelt med at sikre, at flest muligt er i arbejde, er det et centralt element i den danske velfærdsstat, at vi sikrer ordentlige forhold for de ledige. Regeringen og Enhedslisten aftalte derfor i maj 2013 en forlængelse af den særlige uddannelsesordning og en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Aftalen er fuldt finansieret. Dermed har regeringen stået i spidsen for at sikre en balanceret og ansvarlig løsning på problemerne med den uhensigtsmæssige indfasning af dagpengereformen. Indsatsen mod social dumping er samtidig et centralt element for at sikre ordentlige arbejdsforhold for de ansatte og fair konkurrence for virksomhederne. Regeringen har igennem de seneste år iværksat ambitiøse indsatser mod social dumping. Med finansloven for 2014 afsætter regeringen 75 mio. kr. årligt frem til 2017 til at videreføre den styrkede indsats mod social dumping. Et stærkt velfærdssamfund er kendetegnet ved, at der stilles krav til de, der kan selv, samtidig med, at der tages hånd om de mest udsatte grupper i samfundet. Med finanslovforslaget gør regeringen en indsats for de mennesker, der er mest udsatte. Regeringen afsætter i alt 280 mio. kr. i perioden til en tidlig og forebyggende indsats over for socialt udsatte børn og unge. Samtidig vil regeringen i regi af satspuljen prioritere indsatsen over for blandt andet psykisk syge og handicappede. Vi skal også sikre, at de fremtidige generationer kan opleve et grønt og bæredygtigt Danmark. Regeringen har derfor udstukket en ambitiøs kurs for en grøn omstilling af Danmark. Med energiaftalen skabes over de kommende år den mest omfattende omstilling af energiforsyningen i verden. Regeringen fortsætter de massive investeringer i et grønt Danmark ved at afsætte i alt 0,8 mia. kr. yderligere frem mod 2017 til at styrke den grønne omstilling. 10 Vækst og balance August 2013

13

14 Kapitel Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. 1

15 2. Finanslovforslaget for 2014 Nyt kapitel 2.1 Hovedelementer på forslaget til finanslov for 2014 Boks 1 Hovedelementer på forslaget til finanslov for 2014 Vækst, job og konkurrenceevne Vækstplan DK - bedre forhold for virksomhederne: Store lempelser af energiafgifter, reduktion af selskabsskat og bedre adgang til finansiering for små og mellemstore virksomheder. Aftaler om Vækstplan DK indeholder initiativer til i alt over 90 mia. kr. frem mod BoligJobordningen: BoligJobordningen er genindført og udvidet. Der er som led i Aftaler om Vækstplan DK afsat i alt 3,3 mia. kr. i 2013 og 2014 hertil. Voksen- og efteruddannelse: Regeringen vil sikre et markant kompetenceløft af arbejdsstyrken. Der er med Aftaler om Vækstplan DK afsat i alt 1 mia. kr. i til styrket voksen- og efteruddannelse. Vækstteams: Regeringens otte vækstteams efterser vækstvilkårene på store, internationale erhvervsområder. Der er med Aftaler om Vækstplan DK afsat i 75 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 hertil. Investeringer i infrastruktur og velfærd Anlægsreserve: Regeringen sikrer med en ny anlægsreserve på 1 mia. kr. i 2014 mulighed for nye investeringer. Med reserven øges det samlede offentlige investeringsniveau i 2014 til over 44 mia. kr. Nye transportinvesteringer: Der igangsættes med aftalen i den grønne transportforligskreds fra marts 2013 omfattende transportinvesteringer, herunder en ny Storstrømsbro og en motorvej mellem Herning og Holstebro. De nye transportinvesteringer vil i de kommende år udgøre over 9 mia. kr. Massive velfærdsinvesteringer: Investeringer i fremtidens velfærdssamfund sker i høj grad i kommuner og regioner. Forøgelsen af de planlagte offentlige investeringer med 2 mia. kr. i 2014 fra Aftaler om Vækstplan DK målrettes til kommunerne. Endvidere øges de regionale investeringer i 2014 med knap 2 mia. kr. i forhold til Almene boliger: Gennem renovering af almene boliger vil regeringen sikre tidssvarende boliger og øge aktiviteten i byggeriet. Med Aftaler om Vækstplan DK øges investeringerne med i alt 4 mia. kr. Et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen Sundhedspolitisk udspil: Regeringen vil styrke forebyggelsen og øge ligheden i sundhedsvæsenet med udgangspunkt i den enkelte borger. Der er afsat 150 mio. kr. årligt i hertil. Løft af sundhedsvæsenet: Regeringen har med Aftale om regionernes økonomi for 2014 sikret et markant løft til sundhedsvæsenet. Med løftet afsættes 1,1 mia. kr. i 2014 til aktivitet på sygehusene og 250 mio. i 2014 kr. til et sammenhængende sundhedsvæsen i Styrkelse af psykiatrien: Ny udrednings- og behandlingsret i psykiatrien. Kommunal sundhed: Sundhedsområdet i kommunerne styrkes. Der afsættes 300 mio. kr. i 2014 hertil. Vækst og balance August

16 Boks 1 Hovedelementer på finanslovforslaget for 2014 (fortsat) En beskæftigelsespolitik i balance Bedre indfasning af dagpengereformen: Med aftalen om forlængelse af den særlige uddannelsesordning og en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse sikres en bedre og mere rimelig indfasning af dagpengereformen. Der er afsat i alt 1,5 mia. kr. i perioden hertil. Kontanthjælpsreformen: Reformen sikrer, at unge får en uddannelse, og at flere får mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet. Samtidig styrkes de offentlige finanser med 1,2 mia. kr. i Styrket indsats mod social dumping: Regeringen vil fastholde den styrkede indsats mod social dumping. Der er på finanslovforslaget afsat 75 mio. kr. årligt frem til 2017 hertil. Bedre uddannelse og ambitiøs forskningsindsats Massive investeringer i uddannelse: Regeringen foretager massive investeringer for at sikre opfyldelsen af de ambitiøse uddannelsesmålsætninger. Fra 2013 til 2014 løftes investeringerne i uddannelse (taxametertilskud mv.) og SU med 2,3 mia. kr. Reform af folkeskolen: Regeringen har stået i spidsen for en bred aftale om et ambitiøst løft af folkeskolen, herunder en længere og mere varieret skoledag og flere timer i dansk og matematik. Folkeskolen styrkes samtidig på konkrete områder med i alt 4,5 mia. kr. i Reform af erhvervsuddannelserne: Regeringen vil i efteråret 2013 fremlægge et forslag til en reform af erhvervsuddannelserne, der sigter mod at øge optag og kvalitet på erhvervsuddannelserne. Der er på finanslovforslaget for 2014 afsat en reserve på i alt ca. 1 mia. kr. hertil i SU-reform: Reformen bidrager til at sikre, at de studerende kommer bedre og hurtigere gennem uddannelserne. Samtidig styrkes de offentlige finanser med 2,2 mia. kr. i Et førende vidensamfund: Regeringens ønsker, at Danmark skal være et førende vidensamfund og har en målsætning om offentlige forskningsmidler på mindst 1 pct. af BNP. Med finanslovforslaget for 2014 udgør de offentlige forskningsmidler 20,8 mia. kr. i 2014, hvilket svarer til 1,09 pct. af BNP. Grøn omstilling af Danmark En ambitiøs grøn omstilling: Regeringen vil yderligere styrke grøn omstilling og gøre Danmark til et mere bæredygtigt samfund. Der afsættes en reserve på yderligere 200 mio. kr. årligt i Grøn omstilling: Forankring af grøn omstilling i virksomheder, hos borgere og i offentlige institutioner er central. Regeringen udmønter efter aftale med Enhedslisten i alt 430 mio. kr. i Styrket kemikalieindsats: Regeringen vil sikre styrket tilsyn og kontrol samt mere viden om kemiske stoffers farlighed. Der afsættes i alt ca. 180 mio. kr. i hertil. Omsorg for de mest udsatte Socialt udsatte børn og unge: Regeringen vil iværksætte en styrket indsats vedrørende socialt udsatte børn og unge. Der afsættes 70 mio. kr. årligt hertil i Vold i familien og nære relationer: Regeringen vil udarbejde en ny handlingsplan til bekæmpelse af vold i familien og nære relationer. Der afsættes i alt 36 mio. kr. i perioden hertil. Satspulje for 2014: Regeringen lægger op til, at satspuljen i 2014 målrettes indsats mod ungdomskriminalitet, psykiatri, handicapområdet og udsatte voksne. Satspuljen udgør ca. 350 mio. kr. i Øvrige initiativer Bekæmpelse og forebyggelse af bandekriminalitet: Regeringen vil styrke indsatsen for at bekæmpe og forebygge bandekriminalitet yderligere. Der afsættes 50 mio. kr. årligt i hertil. Annullering af besparelse i DSB: Regeringen vil skabe ro om DSB s økonomi i Den besparelse på 300 mio. kr. i 2014, som den tidligere VK-regering pålagde DSB, vil derfor blive annulleret. 14 Vækst og balance August 2013

17 2.2 Vækst, job og konkurrenceevne Vækst og jobskabelse har højeste prioritet for regeringen. Derfor har regeringen arbejdet målrettet på at gøre det mere attraktivt at investere i danske virksomheder og danske arbejdspladser. Derigennem sikres grundlaget for en forbedring af danske virksomheders konkurrencevene. Med Aftaler om Vækstplan DK har regeringen stået i spidsen for initiativer for i alt mere end 90 mia. kr. frem mod 2020, der skal bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark. Aftaler om Vækstplan DK indeholder blandt andet en reduktion af virksomhedernes energiafgifter, nedsættelse af selskabsskatten på en balanceret måde og bedre adgang til finansiering for særligt små og mellemstore virksomheder. Med aftalerne har regeringen endvidere sikret mere og bedre voksen- og efteruddannelse samt genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen. Regeringens vækstteams har i tæt samarbejde med dansk erhvervsliv blandt andet sat fokus på mulighederne for at styrke vækstvilkårene på store internationalt orienterede erhvervsområder. Samtidig har regeringen med Vækstplan DK sikret rammerne om arbejdet med vækst og beskæftigelse i fremtiden. Regeringens pejlemærke er, at der frem mod 2020 skabes nye job i den private sektor, jf. boks 2. Boks 2 Reformspor frem mod 2020 Regeringen præsenterede med Vækstplan DK en samlet strategi med tre reformspor frem mod 2020, der skal forøge væksten med i alt 40 mia. kr. i 2020 samt frigøre 12 mia. kr. i den offentlige sektor til nye initiativer. De tre reformspor i vækstplanen omfatter: Reformer af vilkår for private virksomheder. Øget fokus på at sikre mere konkurrencedygtige vilkår for de private virksomheder. Målet er gradvist frem mod 2020 at levere et bidrag til væksten på 20 mia. kr. gennem styrket konkurrenceevne og bidrag til produktivitetsfremgangen. Reformer, som øger uddannelsesniveau og beskæftigelse. Fortsat markant fokus på uddannelse og øget beskæftigelse. Målet er frem mod 2020 at levere et bidrag til væksten på 20 mia. kr. gennem allerede gennemførte reformer (kontanthjælp, SU, skat, førtidspension og fleksjob mv.) og kommende reformer. Reformer af offentlig sektor samt holdbare finanser. Fortsat balanceret vækst i det offentlige forbrug og holdbare offentlige finanser. Samtidig intensiveres arbejdet med modernisering af den offentlige sektor. Målet er at frigøre 12 mia. kr. frem mod 2020 til forbedringer af den offentlige service. Vækst og balance August

18 Bedre forhold for de danske virksomheder Aftaler om Vækstplan DK indeholder en række konkrete forbedringer for de danske virksomheder, herunder lavere energiafgifter, bedre adgang til finansiering og en balanceret reduktion af selskabsskatten. De primære forbedringer er sammenfattet i boks 3. Boks 3 Forbedringer for virksomhederne i Aftaler om Vækstplan DK Lempelser af udgifter til energi. Afskaffelse af CO2-afgift på el og eldistributionsbidrag, tilskud til elintensive virksomheder samt industriel kraftvarme, fremrykning af afgiftslempelser på procesenergi samt lempelser vedrørende overskudsvarme og brændsel til proces. Lempelserne af virksomhedernes energiafgifter mv. udgør i størrelsesordenen 2 mia. kr. årligt fra 2014 og frem. Bedre adgang til finansiering og forbedret likviditet. Forlængelse af momskredittider, vækstlån til iværksættere, små vækstkautioner, erhvervsobligationer og mulighed for nye EKF-eksportgarantier. Lempelserne for virksomhederne i størrelsesordenen 500 mio. kr. årligt fra 2014 og frem. Lavere selskabsskat mv. Gradvis reduktion af selskabsskatten og skattesatsen i virksomhedsskatteordningen fra de 25 pct. i 2013 til 22 pct. i Selskabsskattelempelsen neutraliseres for den finansielle sektor og olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen. Fra 2016 og frem udgør lempelsen for virksomhederne godt 4 mia. kr. årligt. Øvrige lempelser. Blandt andet fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring, øget momsfradrag for virksomheders hotelovernatninger, afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift, forhøjet skattekredit for forsknings- og udviklingsaktiviteter, skattemæssig succession for erhvervsdrivende fonde samt en ramme til lempelser for erhvervslivet i De øvrige lempelser for virksomhederne udgør ca. 1,2 mia. kr. i 2014 stigende til ca. 4,3 mia. kr. i Udvidet BoligJobordning Regeringen har stået i spidsen for genindførelsen af BoligJobordningen i 2013 og 2014, samt en udvidelse af ordningen til også at omfatte sommer- og fritidshuse. BoligJobordningen bidrager til at øge efterspørgslen efter arbejdskraft i især små og mellemstore håndværks- og servicevirksomheder og medvirker dermed til at understøtte vækst og beskæftigelse på den korte bane. Samtidig betyder genindførelsen af BoligJobordningen, at husholdningerne både i 2013 og 2014 får støtte til vedligeholdelse og istandsættelse af både deres almindelige bolig og sommer- og fritidshuse, samt bedre mulighed for at betale sig fra tidskrævende dagligdagsopgaver som f.eks. rengøring, vinduespudsning og havearbejde. Der er som en del af de samlede initiativer i Aftaler om Vækstplan DK afsat 1,6 mia. kr. i 2013 og 1,7 mia. kr. i 2014 til den nye udvidede BoligJobordning. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse Bedre og mere uddannelse bidrager til at skabe vækst og beskæftigelse og ruster Danmark til fremtidens udfordringer. 16 Vækst og balance August 2013

19 Regeringen tog i Vækstplan DK initiativ til at afsætte en pulje på i alt 1 mia. kr. til et markant kompetenceløft af arbejdsstyrken, som blandt andet skal understøtte, at produktionsvirksomheder og arbejdspladser kan fastholdes i Danmark. Puljen er afsat på regeringens forslag til finanslov for 2014, jf. tabel 1. Tabel 1 Mere og bedre voksen- og efteruddannelse Mio. kr. (2014-pl) Midler til udmøntning Regeringen ønsker i dialog med arbejdsmarkedets parter at skabe et bedre voksen- og efteruddannelsessystem. Som tilkendegivet i forbindelse med Vækstplan DK vil regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter igangsætte et fælles arbejde, der i foråret 2014 skal munde ud i anbefalinger til et uddannelsesløft, der skal forbedre produktivitet og vækst i Danmark. Styrkede vækstvilkår Regeringen har nedsat otte vækstteams, som i tæt dialog med erhvervslivet foretager et eftersyn af vækstvilkårene på større, internationalt orienterede erhvervsområder, hvor danske virksomheder har styrker og potentialer. Formålet med regeringens vækstteams er at pege på konkrete tiltag, der kan forbedre virksomhedernes produktivitet og udviklingsmuligheder og derigennem bidrage til at understøtte jobskabelsen i Danmark. Indsatsen vil komme både nystartede virksomheder, iværksættere og etablerede virksomheder til gavn. Syv ud af otte vækstteams har afrapporteret til regeringen. På baggrund af anbefalingerne har regeringen udarbejdet planer med konkrete tiltag, der styrker væksten og beskæftigelsen. De første fire planer er offentliggjort, og flere planer forventes offentliggjort i de kommende måneder. Med Aftaler om Vækstplan DK er der afsat 75 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til en markant styrkelse af den erhvervsrettede indsats i regi af de nedsatte vækstteams. Disse midler disponeres løbende i takt med, at regeringen fremlægger planer som opfølgning på anbefalingerne fra de enkelte vækstteams. Med henblik på at styrke den danske konkurrenceevne og produktivitet og dermed de danske vækstvilkår har regeringen endvidere nedsat en produktivitetskommission, som løbende kommer med anbefalinger til regeringen, jf. boks 4. Vækst og balance August

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Afskaffelse af sodavandsafgiften 3. Nedsættelse af ølafgiften 4. Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Sagsnr. 14-1548 Vores ref. JKA/BGV Den 10. juni 2014 Aftaler om kommunernes og regioners økonomi for 2015 Plads til mere service, men færre anlægsinvesteringer Aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 18. december 2013 SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Dette notat sammenligner effekten på den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk

Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk Orientering Modtagere af E-News 22. april 2013 Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk Regeringen indgik søndag den 21. april 2013 delaftale med Venstre, Konservative, Liberal

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 487 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18 Den offentlige sektor og landets infrastruktur er vigtige rammevilkår. En moderne offentlig sektor, der leverer service og tjenester af høj kvalitet, understøtter virksomhedernes konkurrenceevne. Omstilling

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

Budgetoversigt 2 August 2013

Budgetoversigt 2 August 2013 Budgetoversigt 2 August 2013 Budgetoversigt 2 August 2013 Budgetoversigt 2 August 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Analyse 12. marts 2012

Analyse 12. marts 2012 12. marts 2012 Kickstarten og henstillingerne fra EU Danmark er et af meget få EU-lande som fører lempelig finanspolitik i 2012. Lempelsen er af samme størrelsesorden, som i den tidligere regerings finanslovsforslag

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens slutrapport på pressemøde den 31. marts 2014 Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

En ny regerings udfordringer

En ny regerings udfordringer En Fair Løsning En ny regerings udfordringer Budgetunderskud/Holdbarhedsproblem (24 mia. kr.) Arbejdsløshed Lav produktivitetsvækst Lavt uddannelsesniveau Offentlig budgetsaldo 2007-2010, mia. kr 100 80

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Et trygt og sammenhængende Danmark

Et trygt og sammenhængende Danmark Et trygt og sammenhængende Danmark Finanslovforslaget 2018 August 2017 Det går godt for dansk økonomi BNP-væksten er tiltaget, og skønnene for de kommende år er opjusteret Pct. 2,5 Pct. 2,5 2,0 2,0 1,5

Læs mere

Status på 2020-planen og på målet for offentligt forbrug

Status på 2020-planen og på målet for offentligt forbrug Status på 2020-planen og på målet for offentligt forbrug Der er plads til en real offentlig forbrugsvækst på 0,7 pct. årligt fra 2014 til 2020 uden nye reformer og til samtidig at sikre balance på den

Læs mere

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform 3. januar 211 Pressebriefing om tilbagetrækningsreform Mål om balance på de offentlige finanser i 22 Pct. af BNP 2 1-1 -2-3 -4-5 Strukturel balance 22 Uden yderligere tiltag Pct. af BNP 21 22 23 24 2 1-1

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Aftalerne om en vækstplan, der skal sikre øget vækst og beskæftigelse i Danmark, er nu fremsat i Folketinget. Aftalerne indeholder en lang række

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne DI Analysepapir, januar 2012 Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Det offentlige forbrug udgør en i både historisk og international sammenhæng

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 1 / 5 Regeringen nedsatte i januar 2012 et tværministerielt udvalg til at foretage

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

17 Skatter og afgifter

17 Skatter og afgifter Skatter og afgifter finansierer en række offentlige ydelser, der er vigtige for konkurrenceevne, produktivitet og offentlig velfærd. Det er fx uddannelse, forskning, infrastruktur, sygehusbehandling, børnepasning,

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011 24.8.21 Ansvarlighed og varig velfærd Finanslovforslaget 211 1 Moderat BNP-vækst i 21 og 211 Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Maj August Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 24.8.21 2 Væksten

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 5. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559 (Alm. del) af 21. september

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Aftale om en vækstplan

Aftale om en vækstplan Aftale om en vækstplan Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti enige om en vækstplan på samlet set ca. 75 mia. kr. i perioden 2014-2020, der skal bidrage til vækst og beskæftigelse

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Vækstplan DK. Vækstplan DK PwC. 26. februar 2013 Slide 1

Vækstplan DK. Vækstplan DK PwC. 26. februar 2013 Slide 1 Kære læser Regeringen har i dag fremlagt forslag til Vækstplan DK. Planen indeholder en række forslag til lempelser på skatte- og afgiftsområdet. Vi skitserer her de væsentligste elementer. Det skal dog

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 1. 39 mia. kr. mere til offentligt forbrug frem mod 2020 2. Løft i offentlig beskæftigelse med regeringens politik 3. Fordeling af 39 mia. kr. i 2016-2020 på prioritetsområder

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER Siden 1970 er der sket en fordobling i antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 840.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere er fordoblet

Læs mere

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 1 En bæredygtig, sund og sammenhængende region. SF vil i den kommende valgperiode fortsætte sit arbejde for at gøre Nordjylland til

Læs mere

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013 Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland Leo Larsen, formand for Trængselskommissionen d. 29. januar 2013 Baggrund for Trængselskommissionen Trængselsringen forkastet Regeringen, Enhedslisten

Læs mere

Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 2012

Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 212 3. november 211 Kasseeftersyn i to dele Den første del vedrører 212 og håndteres nu: Opdaterede konjunkturudsigter Gennemgang af finanslovforslaget fra august

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER 2 ORDFØRER/KONTAKT: VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER SF viser her, hvordan finansloven kunne se ud, hvis

Læs mere

Talepapir Samråd A (L193)

Talepapir Samråd A (L193) Finansudvalget 2012-13 L 1 7 Bilag 2 Offentligt Talepapir Samråd A (L193) 4. oktober 2012 Samråd i Finansudvalget d. 8. oktober 2012 Beskæftigelsesvirkningen af finanspolitikken i 2013 7 Samrådsspørgsmål

Læs mere

Offentligt forbrug og genopretningsaftalen

Offentligt forbrug og genopretningsaftalen Offentligt forbrug og genopretningsaftalen 1. Indledning Med genopretningsaftalen er der indført nye og stærkere styringsmekanismer, som betyder, at det offentlige forbrug må påregnes at følge det planlagte

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Notat 27. maj 2014 Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Der er udsigt til gradvist tiltagende vækst og stigende beskæftigelse i dansk økonomi, og Det Økonomiske Råds (DØRs) konkrete

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013 Fastsættelse af udgiftslofter for 2014-17 17. maj 2013 1. Sammenfatning Budgetloven, der blandt andet implementerer finanspagtens budgetbalancekrav, blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt MINISTEREN Transport- og Bygningsudvalget Folketinget Dato J. nr. 5. november 2015 2015-6435 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Aftale om finansloven for 2016

Aftale om finansloven for 2016 Aftale om finansloven for 2016 19. november 2015 Fakta om nye initiativer Styrket kernevelfærd: Markant løft af sundhedsområdet på 2,4 mia. kr. og 1 mia. kr. yderligere til en værdig ældrepleje Hurtigere

Læs mere

Spareplan får hjælp af demografisk medvind

Spareplan får hjælp af demografisk medvind Analysepapir, juni 21 Spareplan får hjælp af demografisk medvind Færre børn og unge de kommende år betyder, at kommunerne i perioden 211-13 kan øge serviceniveauet på de borgernære områder (eller sænke

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Tax Matters Udgave nr. 5 2. oktober 2015

Tax Matters Udgave nr. 5 2. oktober 2015 Tax Matters Udgave nr. 5 2. oktober 2015 Regeringen klar med skatte- og afgiftslettelser for 2,4 mia. kr. Regeringen fremlagde i denne uge sit udspil til finansloven for 2016 og heri afsættes der blandt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Morgenmøde om Vækstplan DK Juni 2013

Morgenmøde om Vækstplan DK Juni 2013 www.pwc.dk Morgenmøde om Juni 2013 ID: 7208326 Agenda Om Finansiering af Finansiering af virksomheders aktiviteter Betaling af kapitalpensionsafgiften udskydes Boligjobordningen Forbedringer for erhvervsdrivende

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Et bæredygtigt Danmark Udvikling i balance

Et bæredygtigt Danmark Udvikling i balance Et bæredygtigt Danmark Udvikling i balance Oktober 2014 Et bæredygtigt Danmark Udvikling i balance Oktober 2014 Et bæredygtigt Danmark Udvikling i balance 5 Indhold Indledning... 7 Økonomisk bæredygtighed

Læs mere