Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014"

Transkript

1 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013

2

3 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013

4 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution Herstedvang 10, 2620 Albertslund T F E Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Finansministeriet Udgiftspolitisk center Christiansborg Slotsplads København K T Omslag: BGRAPHIC Foto: Scanpix Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Oplag: Pris: 50 kr. inkl. moms ISBN: Elektronik Publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside:

5

6 Kapitel Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. 1

7 1. Vækst og Balance Nyt kapitel Den internationale økonomiske krise har sat sine spor på den danske økonomi. Særligt i årene 2008 og 2009 gik mange private arbejdspladser tabt, og ledigheden voksede. Krisens værste år er ovre. Men Danmark og danskerne står over for en ny virkelighed. En virkelighed, hvor der ikke er lette løsninger som før krisen. Hvor både virksomheder og ansatte i Danmark dagligt udfordres af en skarp international konkurrence. Og hvor Danmarks placering blandt verdens rigeste og bedste samfund at leve i ikke er givet på forhånd. Regeringen har fra første dag taget bestik af den ny virkelighed. Vi har vist handlekraft og arbejdet målrettet for at finde løsninger på de nye udfordringer. Vi har truffet svære beslutninger og stået i spidsen for store reformer, der ikke alle har været lige populære, da de blev gennemført. Vi har investeret i uddannelse og grøn omstilling og lagt en strategi for at ruste Danmark til fremtidens udfordringer, så vores land fortsat kan være blandt de rigeste og bedste samfund at leve i, også om fem, ti og tyve år. Og vi har med vores politik skabt grundlag for, at Danmark og danske virksomheder står klar til at springe på et kommende opsving. Vi er fortsat ikke ude af krisen. Men vi kan konstatere, at stemningen i dansk økonomi er ved at skifte fra krise til forsigtig optimisme. Boligpriserne er begyndt at stige, og forbrugertilliden er øget. Og vi kan spore en tilsvarende begyndende optimisme i den internationale økonomi. På trods af, at der er begyndende tegn på et stemningsskifte i dansk økonomi, er det fortsat en hovedprioritet for regeringen at sikre vækst og arbejdspladser. Regeringen fører en lempelig økonomisk politik i 2014 inden for en ansvarlig ramme, hvor den solide og troværdige økonomi ikke sættes over styr, og hvor kravene i budgetloven og Finanspagten overholdes. Regeringen har vist en ny vej i dansk politik baseret på balance. De bedste løsninger er sjældent lette eller enkle. De er baseret på en afvejning af hensyn og på et blik for sammenhæng og helhed. Regeringens løsning er ikke nulvækst og skattefordele målrettet de allerrigeste. Det er heller ikke hård virksomhedsbeskatning og uholdbart høje stigninger i det offentlige forbrug. Regeringens løsning er at skabe rum til at udvikle den fælles velfærd og sikre en rimelig social balance i de kommende år, men under ansvarlige økonomiske rammer og på en måde, så vi anerkender, at det først og fremmest er i det private erhvervsliv, at væksten skal skabes de kommende år. Det er udtryk for balance. Det er også udtryk for balance, når regeringen løbende har tilpasset finanspolitikken, så den bidrager til at understøtte væksten og holde hånden under beskæftigelsen, og samtidig gennem en ansvarlig økonomisk politik har sikret det nødvendige fundament for at komme fornuftigt igennem det økonomiske stormvejr, som den internationale krise har medført. Vækst og balance August

8 Og det er balance, når regeringen har sat alle sejl til for at bevare og skabe nye arbejdspladser gennem krisen, men samtidig har arbejdet for bedre forhold for de mange ledige, der ikke har kunnet finde job. Senest har vi indgået aftale om en bedre og mere rimelig indfasning af dagpengereformen og dermed taget hånd om de danskere, som stod til at miste deres offentlige forsørgelsesgrundlag. Regeringen har siden den tiltrådte for to år siden sikret troværdighed om den økonomiske politik. Det kan mærkes hos almindelige danskere. De lave renter og den store skattereform, som regeringen stod i spidsen for i 2012, har samtidig bidraget til at styrke lønmodtagernes privatøkonomi. Fra første dag har vækst og arbejdspladser stået højest på regeringens dagsorden. Vi har gennem de seneste år fremrykket offentlige investeringer, gennemført en skattereform og indført et investeringsvindue. I 2014 bidrager vi til aktiviteten gennem investeringer i kommuner og regioner, renovering af almene boliger samt afsættelsen af yderligere 1 mia. kr. til offentlige investeringer. Med Vækstplan DK fra foråret har vi forbedret forholdene for dansk erhvervsliv. Vi har blandt andet reduceret virksomhedernes energiafgifter, sænket selskabsskatten på en balanceret måde og sikret bedre adgang til finansiering for særligt små og mellemstore virksomheder. Det har gjort det mere attraktivt at investere i danske virksomheder og private arbejdspladser. Regeringen har endvidere gennemført en række centrale reformer, der dels bidrager til øget vækst og beskæftigelse, og dels skaber råderum til at afsætte midler til højt prioriterede områder. Senest har vi gennemført reformer af kontanthjælp og SU, der sikrer, at et øget antal danskere står til rådighed for arbejdsmarkedet. Finanslovforslaget for 2014 Med finanslovforslaget for 2014 fortsætter regeringen sit fokus på vækst og job via balancerede løsninger. Vi fastholder den ansvarlige linje i den økonomiske politik. Vi har fået styr på væksten i de offentlige udgifter med den nye budgetlov, og vi giver samtidig plads til en balanceret vækst i det offentlige forbrug. Og ved at målrette de ekstra penge i den offentlige sektor til områder som uddannelse, sundhed, socialt udsatte grupper og grøn omstilling sikrer vi grundlaget for fremtidens velfærdsamfund. Med finanslovforslaget for 2014 fastholder regeringen den ansvarlige linje i den økonomiske politik. 6 Vækst og balance August 2013

9 Centrale elementer i finanslovforslaget for 2014 Vækst og Job Regeringens økonomiske politik løfter den private beskæftigelse med personer i Den økonomiske politik løfter aktiviteten med knap ½ pct. af BNP. De offentlige investeringer løftes til 44 mia. kr. i 2014 (41¼ mia. kr. i 2013). Blandt andet igangsættes byggeri af ny Storstrømsbro og Holstebromotorvejen mv. Fokus på vækst og job balanceres med en indsats for ledige i risiko for at opbruge dagpengeretten. Ny velfærd Samlet vækst i det offentlige forbrug på 0,5 pct. i Det giver plads til op til flere ansatte i den offentlige sektor. Markant løft af sundhedsområdet med 1,5 mia. kr. i kommuner og regioner i Styrkelse af den tidlige og forebyggende indsats over for socialt udsatte børn og unge (70 mio. kr. årligt i ) og satspulje rettet mod bl.a. psykisk syge og handicappede (350 mio. kr. i 2014). Hånd om fremtiden Samlede investeringer i uddannelse (taxametertilskud mv.) og SU løftes til 54,4 mia. kr. i 2014 (52,1 mia. kr. i 2013). Folkeskolereform (i alt 4,5 mia. kr.) og kommende reform af erhvervsuddannelse (reserve på i alt 1 mia. kr. i ). Styrkelse af den massive indsats for grøn omstilling af Danmark (0,2 mia. kr. årligt i ). Underskuddet på den såkaldte strukturelle saldo skønnes i 2014 til 0,4 pct. af BNP. Det er meget tæt på budgetlovens og Finanspagtens grænse på ½ pct. af BNP. Samtidig er det en prioritet, at Danmark opfylder kravene i EU-henstillingen. Det betyder, at Danmark holdbart skal bringe det faktiske underskud på den offentlige saldo ned under 3 pct. af BNP. I Danmarks konvergensprogram skønnes et underskud på 2,9 pct. i Regeringen fører således en lempelig økonomisk politik i 2014 inden for en ansvarlig ramme, hvor den solide og troværdige økonomi ikke sættes over styr. Da der er usikkerhed forbundet med at vurdere udviklingen på den strukturelle saldo, mener regeringen, at det ligger uden for rammerne af en ansvarlig linje at øge underskuddet yderligere. Dette ville medføre en ganske betydelig risiko for overskridelse af grænsen i budgetloven og Finanspagten, hvilket vil kunne svække troværdigheden om den danske økonomi. Faktaboks: Den strukturelle saldo Den strukturelle saldo i et givet år er et skøn for, hvor stort det offentlige overskud eller underskud vil være i en normal situation. Det vil sige en situation, hvor den økonomiske aktivitet, hverken er særskilt høj eller lav, og hvor de offentlige finanser samtidig ikke er påvirket af andre midlertidige forhold. Den strukturelle saldo i et bestemt år er i den optik et skøn for den underliggende stilling på den offentlige saldo. Udviklingen i den strukturelle saldo over tid er blandt andet afhængig af den førte finanspolitik. Det betyder, at hvis finanspolitikken lempes i et givet år eller en vis periode, så vil den strukturelle offentlige saldo alt andet lige blive forværret. Vækst og balance August

10 Finanspolitikken i 2014 ligger i forlængelse af regeringens hidtidige linje. Regeringen har fra første dag arbejdet målrettet på at bringe Danmark så skånsomt gennem krisen som muligt inden for rammerne af en sund og ansvarlig økonomisk politik. I 2012 igangsatte regeringen en fremrykning af investeringer i infrastruktur, bygninger og energi med henblik på at få gang i den danske økonomi. I 2013 understøtter vi vækst og beskæftigelse gennem skattereformen, investeringsvinduet fra juni 2012 og genindførelsen af en udvidet BoligJobordning. Med henblik på også at understøtte økonomien i 2014 har regeringen øget de planlagte offentlige investeringer med 2 mia. kr. i 2014 og målrettet midlerne til kommunerne. Vi øger investeringsniveauet på sygehusområdet i 2014 med næsten 2 mia. kr. i forhold til Og vi har sikret øgede investeringer i renoveringen af almene boliger. I tillæg til disse væsentlige investeringsforøgelser afsætter regeringen på finanslovforslaget for 2014 yderligere 1 mia. kr. til at løfte investeringerne. Det bidrager til at få gang i hjulene efter den økonomiske krise. Samlet set betyder regeringens tiltag, at niveauet for de offentlige investeringer øges til over 44 mia. kr. i 2014, hvilket er knap 3 mia. kr. højere end investeringsniveauet i Udvikling i offentlige investeringer Mia. kr., 2014-priser ¼ 36½ 39¾ 41½ 46 Mia. kr., 2014-priser ¼ ¾ 29¼ 30 22¼ Offentlige investeringer Løft af offentlige investeringer siden maj (anlægsreserve, sygehuse, veje) 0 I tillæg hertil vil regeringen med Togfonden DK sikre, at det i fremtiden bliver endnu mere attraktivt at bruge den kollektive transport. Regeringen vil i efteråret 2013 indkalde Folketingets partier til forhandlinger om Togfonden DK, der finansieres med en harmonisering af skattereglerne i Nordsøen. Regeringens samlede økonomiske politik ventes at bidrage til at holde hånden under arbejdsmarkedet og understøtter samlet set den økonomiske aktivitet i 2014 med knap ½ pct. af BNP. 8 Vækst og balance August 2013

11 Regeringen tager hånd om Danmarks fremtid Uddannelse er et nøgleord i den ny virkelighed. Det er et hovedfokus for regeringen, at fremtidens danske arbejdsstyrke får de rigtige kompetencer til at klare sig i den internationale konkurrence. Vi tror på, at uddannelse og faglige kvalifikationer er af afgørende betydning for den enkelte såvel som for samfundet som helhed. En arbejdsstyrke med de rigtige kompetencer stiller Danmark gunstigt i den internationale konkurrence. Samtidig bidrager det til, at en stor andel af befolkningen er i arbejde, når de har afsluttet deres uddannelse. De senere år er stadig flere unge blevet optaget på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Parallelt hermed fortsætter regeringen med at investere i uddannelse. Regeringen øger således bevillingerne til uddannelse og SU med 2,3 mia. kr. fra 2013 til Samtidig har regeringen i foråret 2013 stået i spidsen for ambitiøse reformer på uddannelsesområdet. Det gælder både det faglige løft af folkeskolen, hvor der blandt andet sikres mere undervisning, og hvor der prioriteres 4,5 mia. kr. til folkeskolen frem mod 2017, og det gælder reformen af SU-systemet, der skal sikre, at de studerende kommer bedre og hurtigere gennem uddannelserne. Næste skridt for regeringen er en reform af erhvervsuddannelserne, der skal øge attraktiviteten og kvaliteten i disse. Med nye investeringer i og reformer af uddannelsessystemet fortsætter regeringen linjen med at tage hånd om Danmarks fremtid. Fortsat udvikling af velfærden Den danske velfærdsstat bygger på et stærkt og vedkommende fællesskab. Vi tror på, at fælles løsninger oftest vil sikre en god tilværelse for flest mulige mennesker i både nuværende og kommende generationer. Vi skal tage hånd om de mennesker, der er mest udsatte. Og vi skal bevare og udvikle velfærden inden for rammerne af en holdbar og ansvarlig finanspolitik. Med forslaget til finanslov for 2014 lægger regeringen op til en vækst på 0,5 pct. i det offentlige forbrug. Væksten ligger inden for rammerne af en ansvarlig og holdbar økonomi og giver samtidig mulighed for at øge antallet af ansatte i det offentlige med op mod årsværk næste år. Regeringen har med sine allerede gennemførte reformer sikret, at der er plads til en årlig vækst på i gennemsnit 0,6 pct. i det offentlige forbrug frem mod Det betyder, at der inden for en ansvarlig ramme er plads til at fastholde og udvikle velfærden, blandt andet ved at give plads til at ansætte flere i den offentlige sektor frem mod Regeringen har derudover en ambition om at modernisere den offentlige sektor for 12 mia. kr. for at skabe plads til yderligere initiativer. Lige adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet er en grundpille i vores velfærdssamfund. Regeringen vil derfor fortsætte den målrettede indsats for et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen af høj kvalitet for alle. Vækst og balance August

12 Regeringen præsenterede i foråret 2013 et sundhedspolitisk udspil med fokus på et stadigt mere sammenhængende sundhedsvæsen, der tager udgangspunkt i den enkelte borger. Vi har samtidig sikret et markant løft af regionernes økonomi i 2014, der blandt andet skal anvendes til øget sygehusaktivitet, behandling af psykiske lidelser og styrkelse af det sammenhængende sundhedsvæsen. Vi sikrer desuden et meget højt investeringsniveau i regionerne, der blandt andet skal gå til etableringen af supersygehuse. Endelig har vi afsat flere midler til den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Parallelt med at sikre, at flest muligt er i arbejde, er det et centralt element i den danske velfærdsstat, at vi sikrer ordentlige forhold for de ledige. Regeringen og Enhedslisten aftalte derfor i maj 2013 en forlængelse af den særlige uddannelsesordning og en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Aftalen er fuldt finansieret. Dermed har regeringen stået i spidsen for at sikre en balanceret og ansvarlig løsning på problemerne med den uhensigtsmæssige indfasning af dagpengereformen. Indsatsen mod social dumping er samtidig et centralt element for at sikre ordentlige arbejdsforhold for de ansatte og fair konkurrence for virksomhederne. Regeringen har igennem de seneste år iværksat ambitiøse indsatser mod social dumping. Med finansloven for 2014 afsætter regeringen 75 mio. kr. årligt frem til 2017 til at videreføre den styrkede indsats mod social dumping. Et stærkt velfærdssamfund er kendetegnet ved, at der stilles krav til de, der kan selv, samtidig med, at der tages hånd om de mest udsatte grupper i samfundet. Med finanslovforslaget gør regeringen en indsats for de mennesker, der er mest udsatte. Regeringen afsætter i alt 280 mio. kr. i perioden til en tidlig og forebyggende indsats over for socialt udsatte børn og unge. Samtidig vil regeringen i regi af satspuljen prioritere indsatsen over for blandt andet psykisk syge og handicappede. Vi skal også sikre, at de fremtidige generationer kan opleve et grønt og bæredygtigt Danmark. Regeringen har derfor udstukket en ambitiøs kurs for en grøn omstilling af Danmark. Med energiaftalen skabes over de kommende år den mest omfattende omstilling af energiforsyningen i verden. Regeringen fortsætter de massive investeringer i et grønt Danmark ved at afsætte i alt 0,8 mia. kr. yderligere frem mod 2017 til at styrke den grønne omstilling. 10 Vækst og balance August 2013

13

14 Kapitel Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. 1

15 2. Finanslovforslaget for 2014 Nyt kapitel 2.1 Hovedelementer på forslaget til finanslov for 2014 Boks 1 Hovedelementer på forslaget til finanslov for 2014 Vækst, job og konkurrenceevne Vækstplan DK - bedre forhold for virksomhederne: Store lempelser af energiafgifter, reduktion af selskabsskat og bedre adgang til finansiering for små og mellemstore virksomheder. Aftaler om Vækstplan DK indeholder initiativer til i alt over 90 mia. kr. frem mod BoligJobordningen: BoligJobordningen er genindført og udvidet. Der er som led i Aftaler om Vækstplan DK afsat i alt 3,3 mia. kr. i 2013 og 2014 hertil. Voksen- og efteruddannelse: Regeringen vil sikre et markant kompetenceløft af arbejdsstyrken. Der er med Aftaler om Vækstplan DK afsat i alt 1 mia. kr. i til styrket voksen- og efteruddannelse. Vækstteams: Regeringens otte vækstteams efterser vækstvilkårene på store, internationale erhvervsområder. Der er med Aftaler om Vækstplan DK afsat i 75 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 hertil. Investeringer i infrastruktur og velfærd Anlægsreserve: Regeringen sikrer med en ny anlægsreserve på 1 mia. kr. i 2014 mulighed for nye investeringer. Med reserven øges det samlede offentlige investeringsniveau i 2014 til over 44 mia. kr. Nye transportinvesteringer: Der igangsættes med aftalen i den grønne transportforligskreds fra marts 2013 omfattende transportinvesteringer, herunder en ny Storstrømsbro og en motorvej mellem Herning og Holstebro. De nye transportinvesteringer vil i de kommende år udgøre over 9 mia. kr. Massive velfærdsinvesteringer: Investeringer i fremtidens velfærdssamfund sker i høj grad i kommuner og regioner. Forøgelsen af de planlagte offentlige investeringer med 2 mia. kr. i 2014 fra Aftaler om Vækstplan DK målrettes til kommunerne. Endvidere øges de regionale investeringer i 2014 med knap 2 mia. kr. i forhold til Almene boliger: Gennem renovering af almene boliger vil regeringen sikre tidssvarende boliger og øge aktiviteten i byggeriet. Med Aftaler om Vækstplan DK øges investeringerne med i alt 4 mia. kr. Et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen Sundhedspolitisk udspil: Regeringen vil styrke forebyggelsen og øge ligheden i sundhedsvæsenet med udgangspunkt i den enkelte borger. Der er afsat 150 mio. kr. årligt i hertil. Løft af sundhedsvæsenet: Regeringen har med Aftale om regionernes økonomi for 2014 sikret et markant løft til sundhedsvæsenet. Med løftet afsættes 1,1 mia. kr. i 2014 til aktivitet på sygehusene og 250 mio. i 2014 kr. til et sammenhængende sundhedsvæsen i Styrkelse af psykiatrien: Ny udrednings- og behandlingsret i psykiatrien. Kommunal sundhed: Sundhedsområdet i kommunerne styrkes. Der afsættes 300 mio. kr. i 2014 hertil. Vækst og balance August

16 Boks 1 Hovedelementer på finanslovforslaget for 2014 (fortsat) En beskæftigelsespolitik i balance Bedre indfasning af dagpengereformen: Med aftalen om forlængelse af den særlige uddannelsesordning og en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse sikres en bedre og mere rimelig indfasning af dagpengereformen. Der er afsat i alt 1,5 mia. kr. i perioden hertil. Kontanthjælpsreformen: Reformen sikrer, at unge får en uddannelse, og at flere får mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet. Samtidig styrkes de offentlige finanser med 1,2 mia. kr. i Styrket indsats mod social dumping: Regeringen vil fastholde den styrkede indsats mod social dumping. Der er på finanslovforslaget afsat 75 mio. kr. årligt frem til 2017 hertil. Bedre uddannelse og ambitiøs forskningsindsats Massive investeringer i uddannelse: Regeringen foretager massive investeringer for at sikre opfyldelsen af de ambitiøse uddannelsesmålsætninger. Fra 2013 til 2014 løftes investeringerne i uddannelse (taxametertilskud mv.) og SU med 2,3 mia. kr. Reform af folkeskolen: Regeringen har stået i spidsen for en bred aftale om et ambitiøst løft af folkeskolen, herunder en længere og mere varieret skoledag og flere timer i dansk og matematik. Folkeskolen styrkes samtidig på konkrete områder med i alt 4,5 mia. kr. i Reform af erhvervsuddannelserne: Regeringen vil i efteråret 2013 fremlægge et forslag til en reform af erhvervsuddannelserne, der sigter mod at øge optag og kvalitet på erhvervsuddannelserne. Der er på finanslovforslaget for 2014 afsat en reserve på i alt ca. 1 mia. kr. hertil i SU-reform: Reformen bidrager til at sikre, at de studerende kommer bedre og hurtigere gennem uddannelserne. Samtidig styrkes de offentlige finanser med 2,2 mia. kr. i Et førende vidensamfund: Regeringens ønsker, at Danmark skal være et førende vidensamfund og har en målsætning om offentlige forskningsmidler på mindst 1 pct. af BNP. Med finanslovforslaget for 2014 udgør de offentlige forskningsmidler 20,8 mia. kr. i 2014, hvilket svarer til 1,09 pct. af BNP. Grøn omstilling af Danmark En ambitiøs grøn omstilling: Regeringen vil yderligere styrke grøn omstilling og gøre Danmark til et mere bæredygtigt samfund. Der afsættes en reserve på yderligere 200 mio. kr. årligt i Grøn omstilling: Forankring af grøn omstilling i virksomheder, hos borgere og i offentlige institutioner er central. Regeringen udmønter efter aftale med Enhedslisten i alt 430 mio. kr. i Styrket kemikalieindsats: Regeringen vil sikre styrket tilsyn og kontrol samt mere viden om kemiske stoffers farlighed. Der afsættes i alt ca. 180 mio. kr. i hertil. Omsorg for de mest udsatte Socialt udsatte børn og unge: Regeringen vil iværksætte en styrket indsats vedrørende socialt udsatte børn og unge. Der afsættes 70 mio. kr. årligt hertil i Vold i familien og nære relationer: Regeringen vil udarbejde en ny handlingsplan til bekæmpelse af vold i familien og nære relationer. Der afsættes i alt 36 mio. kr. i perioden hertil. Satspulje for 2014: Regeringen lægger op til, at satspuljen i 2014 målrettes indsats mod ungdomskriminalitet, psykiatri, handicapområdet og udsatte voksne. Satspuljen udgør ca. 350 mio. kr. i Øvrige initiativer Bekæmpelse og forebyggelse af bandekriminalitet: Regeringen vil styrke indsatsen for at bekæmpe og forebygge bandekriminalitet yderligere. Der afsættes 50 mio. kr. årligt i hertil. Annullering af besparelse i DSB: Regeringen vil skabe ro om DSB s økonomi i Den besparelse på 300 mio. kr. i 2014, som den tidligere VK-regering pålagde DSB, vil derfor blive annulleret. 14 Vækst og balance August 2013

17 2.2 Vækst, job og konkurrenceevne Vækst og jobskabelse har højeste prioritet for regeringen. Derfor har regeringen arbejdet målrettet på at gøre det mere attraktivt at investere i danske virksomheder og danske arbejdspladser. Derigennem sikres grundlaget for en forbedring af danske virksomheders konkurrencevene. Med Aftaler om Vækstplan DK har regeringen stået i spidsen for initiativer for i alt mere end 90 mia. kr. frem mod 2020, der skal bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark. Aftaler om Vækstplan DK indeholder blandt andet en reduktion af virksomhedernes energiafgifter, nedsættelse af selskabsskatten på en balanceret måde og bedre adgang til finansiering for særligt små og mellemstore virksomheder. Med aftalerne har regeringen endvidere sikret mere og bedre voksen- og efteruddannelse samt genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen. Regeringens vækstteams har i tæt samarbejde med dansk erhvervsliv blandt andet sat fokus på mulighederne for at styrke vækstvilkårene på store internationalt orienterede erhvervsområder. Samtidig har regeringen med Vækstplan DK sikret rammerne om arbejdet med vækst og beskæftigelse i fremtiden. Regeringens pejlemærke er, at der frem mod 2020 skabes nye job i den private sektor, jf. boks 2. Boks 2 Reformspor frem mod 2020 Regeringen præsenterede med Vækstplan DK en samlet strategi med tre reformspor frem mod 2020, der skal forøge væksten med i alt 40 mia. kr. i 2020 samt frigøre 12 mia. kr. i den offentlige sektor til nye initiativer. De tre reformspor i vækstplanen omfatter: Reformer af vilkår for private virksomheder. Øget fokus på at sikre mere konkurrencedygtige vilkår for de private virksomheder. Målet er gradvist frem mod 2020 at levere et bidrag til væksten på 20 mia. kr. gennem styrket konkurrenceevne og bidrag til produktivitetsfremgangen. Reformer, som øger uddannelsesniveau og beskæftigelse. Fortsat markant fokus på uddannelse og øget beskæftigelse. Målet er frem mod 2020 at levere et bidrag til væksten på 20 mia. kr. gennem allerede gennemførte reformer (kontanthjælp, SU, skat, førtidspension og fleksjob mv.) og kommende reformer. Reformer af offentlig sektor samt holdbare finanser. Fortsat balanceret vækst i det offentlige forbrug og holdbare offentlige finanser. Samtidig intensiveres arbejdet med modernisering af den offentlige sektor. Målet er at frigøre 12 mia. kr. frem mod 2020 til forbedringer af den offentlige service. Vækst og balance August

18 Bedre forhold for de danske virksomheder Aftaler om Vækstplan DK indeholder en række konkrete forbedringer for de danske virksomheder, herunder lavere energiafgifter, bedre adgang til finansiering og en balanceret reduktion af selskabsskatten. De primære forbedringer er sammenfattet i boks 3. Boks 3 Forbedringer for virksomhederne i Aftaler om Vækstplan DK Lempelser af udgifter til energi. Afskaffelse af CO2-afgift på el og eldistributionsbidrag, tilskud til elintensive virksomheder samt industriel kraftvarme, fremrykning af afgiftslempelser på procesenergi samt lempelser vedrørende overskudsvarme og brændsel til proces. Lempelserne af virksomhedernes energiafgifter mv. udgør i størrelsesordenen 2 mia. kr. årligt fra 2014 og frem. Bedre adgang til finansiering og forbedret likviditet. Forlængelse af momskredittider, vækstlån til iværksættere, små vækstkautioner, erhvervsobligationer og mulighed for nye EKF-eksportgarantier. Lempelserne for virksomhederne i størrelsesordenen 500 mio. kr. årligt fra 2014 og frem. Lavere selskabsskat mv. Gradvis reduktion af selskabsskatten og skattesatsen i virksomhedsskatteordningen fra de 25 pct. i 2013 til 22 pct. i Selskabsskattelempelsen neutraliseres for den finansielle sektor og olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen. Fra 2016 og frem udgør lempelsen for virksomhederne godt 4 mia. kr. årligt. Øvrige lempelser. Blandt andet fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring, øget momsfradrag for virksomheders hotelovernatninger, afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift, forhøjet skattekredit for forsknings- og udviklingsaktiviteter, skattemæssig succession for erhvervsdrivende fonde samt en ramme til lempelser for erhvervslivet i De øvrige lempelser for virksomhederne udgør ca. 1,2 mia. kr. i 2014 stigende til ca. 4,3 mia. kr. i Udvidet BoligJobordning Regeringen har stået i spidsen for genindførelsen af BoligJobordningen i 2013 og 2014, samt en udvidelse af ordningen til også at omfatte sommer- og fritidshuse. BoligJobordningen bidrager til at øge efterspørgslen efter arbejdskraft i især små og mellemstore håndværks- og servicevirksomheder og medvirker dermed til at understøtte vækst og beskæftigelse på den korte bane. Samtidig betyder genindførelsen af BoligJobordningen, at husholdningerne både i 2013 og 2014 får støtte til vedligeholdelse og istandsættelse af både deres almindelige bolig og sommer- og fritidshuse, samt bedre mulighed for at betale sig fra tidskrævende dagligdagsopgaver som f.eks. rengøring, vinduespudsning og havearbejde. Der er som en del af de samlede initiativer i Aftaler om Vækstplan DK afsat 1,6 mia. kr. i 2013 og 1,7 mia. kr. i 2014 til den nye udvidede BoligJobordning. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse Bedre og mere uddannelse bidrager til at skabe vækst og beskæftigelse og ruster Danmark til fremtidens udfordringer. 16 Vækst og balance August 2013

19 Regeringen tog i Vækstplan DK initiativ til at afsætte en pulje på i alt 1 mia. kr. til et markant kompetenceløft af arbejdsstyrken, som blandt andet skal understøtte, at produktionsvirksomheder og arbejdspladser kan fastholdes i Danmark. Puljen er afsat på regeringens forslag til finanslov for 2014, jf. tabel 1. Tabel 1 Mere og bedre voksen- og efteruddannelse Mio. kr. (2014-pl) Midler til udmøntning Regeringen ønsker i dialog med arbejdsmarkedets parter at skabe et bedre voksen- og efteruddannelsessystem. Som tilkendegivet i forbindelse med Vækstplan DK vil regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter igangsætte et fælles arbejde, der i foråret 2014 skal munde ud i anbefalinger til et uddannelsesløft, der skal forbedre produktivitet og vækst i Danmark. Styrkede vækstvilkår Regeringen har nedsat otte vækstteams, som i tæt dialog med erhvervslivet foretager et eftersyn af vækstvilkårene på større, internationalt orienterede erhvervsområder, hvor danske virksomheder har styrker og potentialer. Formålet med regeringens vækstteams er at pege på konkrete tiltag, der kan forbedre virksomhedernes produktivitet og udviklingsmuligheder og derigennem bidrage til at understøtte jobskabelsen i Danmark. Indsatsen vil komme både nystartede virksomheder, iværksættere og etablerede virksomheder til gavn. Syv ud af otte vækstteams har afrapporteret til regeringen. På baggrund af anbefalingerne har regeringen udarbejdet planer med konkrete tiltag, der styrker væksten og beskæftigelsen. De første fire planer er offentliggjort, og flere planer forventes offentliggjort i de kommende måneder. Med Aftaler om Vækstplan DK er der afsat 75 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til en markant styrkelse af den erhvervsrettede indsats i regi af de nedsatte vækstteams. Disse midler disponeres løbende i takt med, at regeringen fremlægger planer som opfølgning på anbefalingerne fra de enkelte vækstteams. Med henblik på at styrke den danske konkurrenceevne og produktivitet og dermed de danske vækstvilkår har regeringen endvidere nedsat en produktivitetskommission, som løbende kommer med anbefalinger til regeringen, jf. boks 4. Vækst og balance August

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Budgetoversigt 2 August 2013

Budgetoversigt 2 August 2013 Budgetoversigt 2 August 2013 Budgetoversigt 2 August 2013 Budgetoversigt 2 August 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Aftale om en vækstplan

Aftale om en vækstplan Aftale om en vækstplan Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti enige om en vækstplan på samlet set ca. 75 mia. kr. i perioden 2014-2020, der skal bidrage til vækst og beskæftigelse

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 1. 39 mia. kr. mere til offentligt forbrug frem mod 2020 2. Løft i offentlig beskæftigelse med regeringens politik 3. Fordeling af 39 mia. kr. i 2016-2020 på prioritetsområder

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Mere balance end vækst i finanslovsforslag

Mere balance end vækst i finanslovsforslag 13-0145 - LIBA - 28.08.2013 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 3336 8800 Mere balance end vækst i finanslovsforslag Regeringen kalder sit finanslovsforslag for 2014 for Vækst og balance. Balance

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt oversigt 1. Konkurrenceevne 2. Arbejdsudbud 3. De offentlige finanser 4. Initiativer på kort sigt 5. Initiativer på langt sigt 6. Reformbidrag og anvendelse i 22 7. Beskæftigelsen kan stige svarende til

Læs mere

Budgetoversigt 2 August 2013

Budgetoversigt 2 August 2013 Budgetoversigt 2 August 2013 Budgetoversigt 2 August 2013 Budgetoversigt 2 August 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema I Ugens tema II Kontanthjælpsreform: flere i uddannelse og job Regeringens vækstplan skal øge væksten og skabe job Ugens tendens Fald i ledigheden

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Perspektivering af offentlig styring

Perspektivering af offentlig styring Perspektivering af offentlig styring StyringsAgenda 18. september 2014 Peter Stensgaard Mørch Indholdet i perspektiveringen 1. De økonomiske og samfundsmæssige rammer 2. Implementering af reformer 3. Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5

1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor frem mod 22... 15 2.1 Udgangspunktet... 15 2.2 De centrale udfordringer... 17 2.3 Vækstplan DK Nyt vækstmål,

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Skitse til Vækstpakke 2014

Skitse til Vækstpakke 2014 Skitse til Vækstpakke 2014 Nyt kapitel Regeringen og Venstre er enige om at arbejde for at gennemføre en lang række initiativer, som reducerer omkostningerne for erhvervslivet, øger produktiviteten og

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning 2007

Politisk-økonomisk beretning 2007 10. april 2007 FM 2007/36 Politisk-økonomisk beretning 2007 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat 1. Behandling Verdensøkonomien er inde i en rivende udvikling med

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

bedre udgiftsstyring Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner REGERINGEN

bedre udgiftsstyring Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner REGERINGEN bedre udgiftsstyring Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner REGERINGEN April 2011 bedre udgiftsstyring Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner REGERINGEN April 2011 Bedre udgiftsstyring 1. Sammenfatning

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Momsmæssige forhold virksomheder. 1) Forbedrede momsafregningsfrister

Momsmæssige forhold virksomheder. 1) Forbedrede momsafregningsfrister RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Finanslovforslaget 2016 September 2015 Stramme rammer klare prioriteter Finanslovforslaget 2016 September 2015 Stramme rammer klare prioriteter Finanslovforslaget 2016

Læs mere

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde 23.04.2008 Mere velfærd kræver mere arbejde 1 Politikerne er generelt enige om tre ting Mere velfærd Skattetrykket skal ikke stige Sammenhæng mellem indtægter og udgifter (finanspolitisk holdbarhed) Udfordringen

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

Offentlige Finanser 2014

Offentlige Finanser 2014 Offentlige Finanser 2014 Juni 2014 Formandskabet OFFENTLIGE FINANSER 2014 De Økonomiske Råds formandskab JUNI 2014 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Indledning og opsummering 4 2. Strukturel saldo 10 3.

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Regeringen har i Vækstplan 2014 fremlagt 89 initiativer til styrkelse af vækst og konkurrence

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Budgetlovens nye vagthund

Budgetlovens nye vagthund Budgetlovens nye vagthund Oplæg i Finanspolitisk Netværk 3. juni 2015 Direktør John Smidt i De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Agenda 1. De finanspolitiske rammer Lidt om baggrund, herunder den

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Socialdemokraterne overtog ansvaret i 2011. Dengang havde vi mistet over 100.000 private arbejdspladser. Virksomheder drejede nøglen om. Danmark var

Læs mere

Ti udfordringer for vækst:

Ti udfordringer for vækst: Ti udfordringer for vækst: Produktiviteten står i stampe Konkurrenceevnen er under pres Uddannelsesniveauet sakker efter de bedste lande Demografisk modvind Samlet arbejdsudbud kun gennemsnitligt i OECD

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2014

Budgetoversigt 1 Maj 2014 Budgetoversigt 1 Maj 2014 Budgetoversigt 1 Maj 2014 Budgetoversigt 1 Maj 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Det talte ord gælder. Tusind tak for invitationen til at tale

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 Reformpakken 2020 Nyt

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse af Velfærdsaftalen

Bilag 1: Redegørelse af Velfærdsaftalen Bilag 1: Redegørelse af Velfærdsaftalen Velfærdsaftalen fra 2006 er bygget op omkring 2 delaftaler, der henholdsvis omhandler Fremtidens velstand og velfærd og Fremtidig indvandring (Velfærdsaftalen 2006:3).

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere