Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB"

Transkript

1 Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 15. december 2006 klokken Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf Referat af 17.møde Referatet findes også på områdegruppens hjemmeside: Sendt til trykning og udsendt elektronisk pr. den 27. januar 2007 Side 1 af 35

2 Tilstedeværende: Rgm Jørn Nicolaisen, Områdegruppeformand gr Århus Rgm Jens Chr. Andersen, Områdegruppekasserer, gr Århus Stbtj Kurt Hansen, Områdegruppenæstformand gr København H Stbtj Hans C V Brøndum, Gruppeformand gr Århus Stbtj Per Jenner, Gruppeformand gr Århus M-stbtj Jan N Søndergaard, Gruppeformand gr Esbjerg Stbtj Henning E Laursen, Gruppeformand gr Randers Stbtj Frank M Larsen, Gruppeformand gr Belvedere Stbtj Jørgen Johansen, Gruppenæstformand gr Helgoland Dtm Kurt L Olsen, Gruppeformand gr Kalundborg Stbtj Dan B Kirchhoff, Gruppeformand gr Kastrup Stbtj Jan R M Nielsen, Gruppeformand gr Nykøbing F Dtbtj Preben Henriksen, Gruppeformand gr København Rgm Bent W Frederiksen, Gruppeformand gr Helsingør Dtm Henrik R Frederiksen, Gruppeformand gr Fredericia M-stbtj Per Erik Svendsen, Gruppeformand gr København H M-stbtj Kenn O Krøyer, Gruppeformand gr Kastrup Rgfm Jan R Christensen Faglig sekretær Dansk Jernbaneforbund Afbud: Stbtj Arne Due Jørgensen, Gruppeformand gr Fredericia Stbtj Cristian Ghetz, Gruppeformand gr Helgoland M-stbtj Steen H Nielsen, Gruppenæstformand gr København Dagsorden: 1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Beretning fra virksomheden. 5. Meddelelser fra lokalgrupperne. 6. SU-information. 7. Regnskab. 8. Andet. 9. Sager til afgørelse. 10. Spørgsmål fra bestyrelsen. Side 2 af 35

3 Indkaldelse: 1. indkaldelsen var vedlagt følgende bilag: (udsendt den ) - ingen. 2. indkaldelse er vedlagt følgende bilag: (udsendt den ) - 2. behandling Budget 2007(3 sider) - Krav til OK2008 (6 sider) - Notat www/it af (3 sider) - Medlemsstatistik af (1. side) (udsendt den ) - Internt papir tillægsaftale omkring paragraf 5 i organisationsaftale - 5 bilag Uniform- og arbejdsbeklædning (Nye sortiment bilag gældende fra 1. januar 2007) Udsendte Bestyrelsesinformationer (uge kalender) er en del af mødematerialet Omdelt på mødet: - Løn Statistik af 3/12 Ad 1. Mødets åbning Områdegruppeformanden bød velkommen til 17. møde i områdegruppebestyrelsen, særlig velkommen til Faglig Sekretær Jan R Christensen DJ. Meddelte afbud fra Knud V Folman gr , gruppenæstformand Steen H Nielsen gr og Cristian Ghetz gr Meddelte områdegruppen havde modtaget diverse takkekort i forbindelse med udvist opmærksomhed. Ad. 2: Godkendelse af dagsorden. Mødeleder: Jørn Nicolaisen Dagsordenen godkendt. Ad. 3: Godkendelse af referat Referat af 16. møde den i Nyborg er udsendt elektronisk og sendt til trykning den godkendt. Referatet findes også på områdegruppens hjemmeside: Side 3 af 35

4 Ad. 4: Beretning fra virksomheden. Pressemeddelelse udsendt d : Trafikaftale om 9 mia. kr. til baner og veje Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har i dag indgået en samlet aftale på trafikområdet. Aftalen sikrer: en permanent løsning på problemerne på baneområdet gennem genopretning af Banedanmarks spor m.v. øget regularitet af togdriften forbedret kapacitet på vejområdet gennem anlæg af en række nye veje Aftalen rækker frem til 2014 og omfatter i denne periode investeringer for yderligere knap 9 mia. kr. Aftalen skal ses i sammenhæng med, at Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre allerede med trafikaftalerne fra 2003 og 2005 har truffet beslutning om store infrastrukturinvesteringer på bane- og vejområdet. Aftalen indebærer på baneområdet en indsats på sporområdet, der vil sikre øget regularitet og genopretning af jernbanenettet i hele landet i perioden frem til Herved opnås en minimering af risikoen for driftsforstyrrelser. Aftalen indebærer desuden principbeslutning om udskiftning af Banedanmarks nuværende signalanlæg efter På fjernbanen sigtes mod etablering af det fælles europæiske signalsystem ERTMS 2. Endvidere indebærer aftalen på Banedanmarks område forbedring af trafikinformationen på hovedstrækningerne samt forbedring af tilgængeligheden for handicappede. Endelig er der truffet beslutning om igangsætning af kapacitetsforbedringer mellem København og Ringsted (flere overhalingsspor / transervaller) samt VVM-analyse af de langsigtede løsninger på strækningen København-Ringsted. På vejområdet medfører aftalen yderligere udbygning af kapaciteten på det statslige vejnet med nye anlægsprojekter, og der sikres en god start for kommunalreformen, idet det er besluttet at færdiggøre en række igangværende projekter og igangsætte en række nye projekter på det vejnet, staten overtager ved årsskiftet. Aftalen omfatter færdiggørelse af både den amtslige og statslige del af motorvejsprojektet Søften-Skødstrup, diagonalvejen syd om Give, motorvejsprojektet Kliplev - Sønderborg, Gørløse omfartsvej, Sunds Omfartsvej, Slagelse Omfartsvej og motortrafikvejen Bredsten-Vandel. Herudover omfatter aftalen en reserve til motorvejen ved Silkeborg (Funder-Låsby), anlæg af motorvej på strækningen Brande - Give Nord, et landsdækkende forsøg med modulvogntog, et cykelstiprojekt langs dele af statsvejen mellem Århus og Silkeborg og projekter til bekæmpelse af støj langs vejene. Det er endvidere besluttet at igangsætte VVM-analyse af en udbygning af Køge Bugt Motorvejen på strækningen Greve S - Køge og af en ny forbindelse ved Roskilde Fjord. Side 4 af 35

5 Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den anledning: -Vi har fået en vigtig og omfattende trafikaftale i hus i år. Aftalen sikrer for det første en landsdækkende genopretning af jernbanen, og der lægges op til en udskiftning af Banedanmarks signaler. -Med aftalen får vi i løbet af 2-4 år en velfungerende og effektiv jernbane med flere rettidige tog til glæde for passagererne. For det andet har vi sikret os en udbygning af kapaciteten på det statslige vejnet ved at igangsætte en række vejprojekter på vigtige strækninger i landet, herunder ikke mindst på de veje, som staten overtager fra amterne. Trafikaftalen findes på hjemmesiden: under publikationer. STK Fællesoverenskomst mellem Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB og Statsansattes Kartel 1. april 2005 Fællesoverenskomst mellem Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB og Statsansattes Kartel 1. april 2005 er kommet og lagt på hjemmeside og vedlagt som fil til kalender sammen med lønsatser pr oktober 2006/til modtagerne af StK's nyhedsbrev: Udvidet adgang til at overføre omsorgsdage På baggrund af en afgørelse i Ligestillingsnævnet har Personalestyrelsen og CFU besluttet at ændre reglerne for overførsel af omsorgsdage i den nye ordning således, at reglerne er i tråd med nævnets afgørelse. 30. oktober 2006/til modtagerne af StK's nyhedsbrev: Cirkulære med aftale om lokalløn Personalestyrelsen har udsendt cirkulære med aftale om lokalløn af den 5. oktober Aftalen viderefører lokallønsordningen for ansatte på det gamle lønsystem. På områder, hvor der ikke er aftalt obligatorisk overgang til det nye lønsystem, har medarbejdere, der har valgt at forblive på det gamle lønsystem, hidtil været omfattet af muligheden for engangsvederlag af lokallønspuljen. Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 er disse ansatte aftalt ud af lokallønsordningen pr. 1. april For disse medarbejdergrupper kan der i stedet lokalt aftales engangsvederlag uden belastning af lokallønspuljen. Fleksjob og rådighedsløn Østre Landsret har den 27. oktober 2006 afsagt dom i en sag rejst af Statstjenestemændenes Centralorganisation II (CO II) overfor Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Sagen har også betydning for StK's medlemmer. Sagen drejede sig om, hvorvidt en tjenestemand ansat i et fleksjob skulle have rådighedsløn, når fleksjobbet blev nedlagt. Side 5 af 35

6 Dommen er klar. En tjenestemand i fleksjob skal ikke have rådighedsløn, når fleksjobbet nedlægges. Begrundelsen er, at vedkommende ikke er i stand til at kunne påtage sig en anden passende stilling med udgangspunkt i en ansættelse på 37 timer ugentligt. Der er endnu ikke taget stilling til om CO II anker dommen. 14. november 2006 Til modtagerne af StK's nyhedsbrev: Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Justitsministeriet har udsendt vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed til ministerier og styrelser. Personalestyrelsen har tillige offentliggjort vejledningen på sin hjemmeside. Vejledningen er et resultat af den betænkning, som Udvalget om Offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret afgav i april 2006 (Betænkning 1472/2006). Se fremsendelsesbrevet (pdf-fil, 11 kb) samt vejledningen (pdf-fil, 304 kb). Formanden for CFU Peter Waldorff opfordrer de statslige samarbejdsudvalg til at gøre brug af vejledningen om offentligt ansattes ytringsfrihed. Se notatet fra CFU (pdf-fil, 14 kb). Det er væsentligt for demokratiet, at de offentligt ansatte deltager i den offentlige debat med viden og indsigt, som de har i kraft af deres arbejde. Derfor skal lysten til at ytre sig fremmes og ikke bremses af f.eks. en ledelse, som tror, at en medarbejder bryder sin loyalitet ved at udtale sig kritisk om forhold vedrørende sit arbejde. Vejledningen beskriver gældende ret på en tilgængelig måde. Jeg vil opfordre til, at de statslige arbejdspladser med udgangspunkt i denne vejledning, får skabt en større opmærksomhed på emnet. Der bør skabes en åben arbejdspladskultur, hvor der hersker forståelse for de ansattes ret til at fremkomme med interne såvel som eksterne ytringer. Ledelsen spiller her en vigtig rolle for at tydeliggøre, at meningstilkendegivelser, der ligger inden for grænserne af de ansattes ytringsfrihed, ikke vil få negative konsekvenser, hvad enten de fremsættes internt eller eksternt. siger Peter Waldorff. Udvalget har i sin betænkning peget på samarbejdsudvalgenes rolle med hensyn til den løbende sikring af viden om og fokus på de ansattes ytringsfrihed. CFU vil derfor opfordre de statslige samarbejdsudvalg til at sætte vejledningen om offentligt ansattes ytringsfrihed på dagsordenen. Med venlig hilsen Statsansattes Kartel Side 6 af 35

7 Ny aftale om flyttegodtgørelse STK meddeler d : Der er med virkning fra den 1. oktober 2006, indgået en ny aftale om flyttegodtgørelse. Satserne for supplerende flyttegodtgørelse samt satsen for godtgørelse af handelsomkostninger i forbindelse med forflyttelse er blevet ændret. (som nyt kan nævnes, at overenskomstansatte kun har mulighed for få flyttegodtgørelse i forbindelse med forfremmelse eller geografisk omplacering) Aftalen kan findes på StK ansætter ny sekretariatschef Forretningsudvalget i Statsansattes Kartel har enstemmigt besluttet at ansætte Cand.jur. Josephine Fock som ny sekretariatschef fra den 1. februar Josephine Fock der er 41 år kommer fra en stilling som chef for Sundhedskartellet. Josephine Fock afløser StK s nuværende sekretariatschef, Helmut Madsen, der fratræder ved udgangen af februar Forbundet Forbundet har d udsendt en pressemeddelelse vedr. BaneDanmarks ledelse er ikke sin opgave voksen (vedlagt som fil med kalender uge 46-06) Aftale om Banedanmark faldet på plads Fremtiden for Banedanmark står nu klar, efter at regeringen fredag indgik en aftale med Dansk Folkeparti og De Radikale. Den nye aftale indebærer som ventet, at Banedanmark Entreprise, skal omdannes til et statsligt aktieselskab, hvor 25 procent af aktierne sælges til private. Derudover er der lagt op til, at yderligere 35 procent i løbet af nogle år skal på private hænder. Politisk enighed om etablering af Entreprise A/S og salg af 25 pct. af aktierne i første omgang Regeringspartierne er sammen med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre enige om, at Banedanmark Entreprise etableres som aktieselskab, og at der indledes en salgsproces i første omgang med henblik på salg af 25 pct. af aktierne. Forligspartierne er derudover enige om, at andre partier kan tiltræde aftalen, så salgsprocessen sikres den bredest mulige opbakning. Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den anledning: - Med denne aftale har vi omsider opnået politisk enighed om fremtiden for Banedanmark Entreprise. Det glæder mig, idet salgsprocessen hermed er sikret den fornødne brede opbakning i Folketinget, hvilket er nødvendigt ikke mindst af hensyn til medarbejderne. Side 7 af 35

8 - Vi vil nu invitere tjenestemændenes organisationer til drøftelser om overgang til overenskomstvilkår. En aftale om overgang skal være på plads før Entreprises etablering som aktieselskab, og overgangen skal ske senest ved et senere salg af aktier udover 25 pct. Aftalen skal inden for de nye rammer respektere de eksisterende rettigheder for de mange tjenestemænd, som gennem årene har arbejdet med stort engagement på jernbanen. Ny løn Medlemsstatistik af (udsendt med 2. indkaldelse) Forbundet har afholdt møde med OK- forhandlingsudvalgene til drøftelse af forhandlingsstrategi for en evt. aftale om tjenestemændenes overgang til Ny Løn den i Valby Afventer behandling på 2. Ekstra ordinære møde fredag den 12. januar 2007 Dan Kantine Service Kontrakten mellem DSB og Dan Kantine Service udløber den , og det er ikke lykkedes at nå til enighed om en forlængelse af denne. Dan Kantine Service stopper derfor sine aktiviteter fra nytår, og alle indgåede aftaler om arrangementer efter 01. januar er hermed annulleret. Navnet på den nye leverandør til DSB ventes offentliggjort i uge 50. (Efterskrift: Ny kantinebestyrer Eurorest ) Grundkursus 4 den november 2006 på Laugesens Have G4 d november 2006 på Laugesens Have er afholdt. Dansk Jernbaneforbunds arbejdsmiljømålsætning og -handlingsplan. Hovedbestyrelsen vedtog i juni 2005 Dansk Jernbaneforbunds arbejdsmiljømålsætning og -handlingsplan. Nu 1½ år efter vil SMU udarbejde en status for arbejdsmiljømålsætning, for at kunne vurdere hvor der mangler handling. Dertil skal SMU anmode om din hjælp til at afkrydse i vedhæftede statusskema: Skemaet er ligeledes udsendt pr. post til alle sikkerheds- og tillidsrepræsentanter og kan også ses på: Besvarelse inden 28. november. Skemaet udsendt som/til orientering med kalender uge Generalforsamling i Tryg Forsikringsagenturforeningen d Tjenestemændenes Forsikring havde 70 års jubilæum d Stifterne fra DJ i 1936 må have været nogen fremsynede mennesker. Der deltog 68 delegerede. Isa Rogild HK Post valgt som dirigent. Protokolfører Forretningsfører Keld Holm. Side 8 af 35

9 Generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt og beslutningsdygtig jf. vedtægterne. Protokollen fra sidste afholdt ordinære generalforsamling d Formanden nævnte i sin beretning at foreningen var i god vækst med lønsom drift og havde nyligt forhandlet og indgået ny kontrakt med Tryg Forsikring. Nævnte at nye organisationer var blevet optaget i foreningen. Musikere i Forsvaret Kirketjenere under FOA Erhvervsskoleledere. I 2004 har der været en medlemsfremgang på 1557 og i 2005 på Foreningen har nu medlemmer, heraf børn. Der har været en realvækst i præmieindtægt på 8 % for perioden I 2006 forventes en præmieindtægt på kr. 496 mio. Overskuddet på forsikringsdriften udgjorde i 2004 kr. 59 mio. og i 2005 kr. 69 mio., hvoraf agenturforeningens overskudsandel udgjorde kr. 63 mio. i perioden. Bestyrelsen har besluttet at nedsætte præmien for elitebilister og justere villa forsikringer. I 2007 vil bestyrelsen foreslå forbedringer på familieforsikringer. Alt for at styrke foreningens konkurrencesituation. Den ny kontrakt med Tryg Forsikring betyder større indflydelse og selvstændighed og en mere skarp forretning. Der gennemføres et arbejdende formandskab, bestående af Formanden for Agenturforeningen Ulrik Salmonsen, Direktør i Tryg Forsikring Stig Elgaard Pedersen og Direktør Keld Holm (skifter titel fra Forretningsfører til Direktør pr ). Formandskabet skal forberede bestyrelsesmøderne, udarbejde direktionsinstruks, forretningsplaner m.v. Tjenestemændenes Forsikring flytter domicil fra Tryg i Ballerup til Ramsingvej 28a 2500 Valby. Beretningen blev godkendt. Regnskabet viste en stigning i overskudsandelen. Overskudsandelen udgjorde i 2004 kr og i 2005 kr Trods fald i renteindtægterne i 2005 med kr udgjorde den samlede renteindtægt i perioden kr Der var i perioden en samlet gevinst ved salg af ejendomme på kr Det samlede resultat for perioden udgjorde kr JN spurgte hvad kontoerne administrationsudgifter på kr og arrangementer på kr , som begge steg med 1 mio kr. fra 2004 til 2005 dækkede over. Kassereren svarede, at det var prisen for administration af samtlige 16 afdelinger og prisen for afholdte arrangementer af frie midler i samtlige 16 afdelinger, samt f.eks. omkostning til afholdelse af ordinær / ekstraordinær generalforsamling. Side 9 af 35

10 Agenturforeningens regnskab 2004 og 2005 blev godkendt. Forsikringsregnskabet: I tusind kr Prognose Realvækst / 7,5 % / 7,8 % / 7,3 % Præmieindtægt Erstatninger / 73 % / 81 % / 68 % Omkostninger / 13 % / 11 % / 10 % Combined Ratio 86 % 92 % 78 % Opgørelsen af skadeprocent over de forskellige produkter viste nogle udslag hvor % oversteg 100. Disse udslag blev forklaret med stormen januar 2005 på villaforsikring. Ulykkesforsikringerne havde der været fokus på, og udviklingen var gået fra 120 % i % i % i 2005 prognosen for 2006 var 90 %. Øvrig auto forsikring var i 2005 på 100 %, hertil var årsagen skader på campingvogne. Indkomne forslag: ingen Valg: Der var genvalg til Formand: Ulrik Salmonsen DJ, Næstformand: Andreas Hasle HK, Trafik og Jernbane. Kasserer: Torben Hansen DJ, Bestyrelsesmedlemmer: Henrik Horup DJ, Flemming Rasmussen FO Jernbanedrift, Jens Bentsen 3F, Post, Isa Rogild HK, Post, Jørn Rise Told & Skat. Revisorer: Kirsten Andersen DJ, Gert Sørensen FO Jernbanedrift. Revisorsuppleanter: Niels Henrik Nielsen DJ, Peter Jessen HK, Trafik og Jernbane. Deloitte valgt til statsautoriseret revisor Fastsættelse af honorarer: Bestyrelsen foreslog en stigning af honorarerne fra 28 % af skalatrin 50 til 35 %. Et bestyrelsesmedlem vil herefter få kr årligt i honorar. Bestyrelsens forslag blev godkendt Repræsentantskabsmøde i Vejlekassen I perioden havde der været dødsfald. 141 indmeldelser og 44 udmeldelser, således udgjorde medlemstallet pr medl. I 2004 var der et underskud på kr. 1,9 mio. og i 2005 et underskud på kr. 2,4 mio. Egenkapitalen udgjorde kr. 88,3 mio. Beretning og regnskab godkendt Valg af Styrelse: Der var genvalg til: Formand: Ulrik Salmonsen DJ Næstformand: Andreas Hasle HK, Trafik og Jernbane Kasserer: Torben Hansen DJ Styrelsesmedlemmer: Henrik Horup DJ Flemming Rasmussen FO Jernbanedrift Revisorer: Kirsten Andersen DJ Gert Sørensen FO Jernbanedrift Revisorsuppleanter: Niels Henrik Nielsen DJ Peter Jessen HK, Trafik og Jernbane (Nyvalg) Deloitte valgt til statsautoriseret revisor Side 10 af 35

11 Repræsentantskabsmøde i Jernbanemændenes Humanitære Fond Fonden havde i 2004 ydet tilskud på kr I 2005 intet. Fonden havde i 2005 modtaget bidrag på kr Formuen udgjorde kr. 1,3 mio. Beretning og regnskab godkendt Valg af Styrelse: Der var genvalg til: Formand: Ulrik Salmonsen DJ Næstformand: Andreas Hasle HK, Trafik og Jernbane Kasserer: Torben Hansen DJ Styrelsesmedlemmer: Henrik Horup DJ Flemming Rasmussen FO Jernbanedrift Revisorer: Kirsten Andersen DJ Gert Sørensen FO Jernbanedrift Revisorsuppleanter: Niels Henrik Nielsen DJ Peter Jessen HK, Trafik og Jernbane (Nyvalg) Deloitte valgt til statsautoriseret revisor Alle 3 møder blev afviklet på 55 min. Koordinationsmøde DJ, AMR / HSU DSB repræsentanter d i Valby Mødet afholdtes d. 22. november 2006 i Forbundshuset. Til mødet var både inviteret relevante medlemmer fra SMU og områdegruppeformænd fra DSB koncernen. I mødet deltog Henrik Horup, Jørn Nicolaisen, Preben Steenholdt Pedersen, Thomas Knattrup SMU og Thomas Bryan Lund SMU og Niels Sørensen. Der blev drøftet DJ s repræsentation i Arbejdsmiljørådet blev drøftet, i forbindelse med, at sagen skulle drøftes i STK-J og status var, at Forbundsformanden undersøger historikken om STK s repræsentation i Arbejdsmiljørådet. Der var enighed om at søge at få iværksat en kortlægning af togpersonalets psykiske arbejdsmiljø ud fra de samme kriterier som var anvendt ved HK trafik og jernbanes undersøgelse i administrationen. Der skal på AMR mødet følges op på Stress handlingsplanen i HSU regi og i AMR regi, således at der meldes de samme ting ud begge steder. Med udgangspunkt i sidste HSU referat. Thomas Knattrup klagede over, at referaterne fra Arbejdsmiljørådsmødet er for længe om at nå frem til SIO gennem virksomhedernes kanaler. Fandt, at S-tog burde have en selvstændig repræsentation i arbejdsmiljørådet ved en SIR. Blev orienteret om at arbejdsmiljørådet, personalerepræsentanter er udpeget af organisationerne efter HSU repræsentationsfordelingen (6 fra STK 1 fra AC). Til ARM dagsorden pkt. 7 spørges ind til hvad menes der med godkendes i f.m. aftalte ændringer i SIO i virksomhederne. Det fremgår af dagsorden, at DSB er normeret til Arbejdsmiljørådets (LO) arbejdsmiljøpris for psykisk arbejdsmiljø. Prisen uddeles d. 6. dec. i Nyborg (Arbejdsmiljørådet er nedsat af regeringen jfr. arbejdsmiljøloven 66). Der blev udtrykt forundring over, at DSB var indstillet af Jobliv Danmark. Det fremgår bl.a. af Side 11 af 35

12 indstillingen, at organisationerne varmt støtter nærværende indstilling. Det mener undertegnede ikke at have gjort, men orienterede om, at være blevet telefonisk kontaktet af LO om DJ,s holdning. Gav udtryk for, at DSB brugte mange penge på arbejdsmiljø på det overordnede niveau, men har problemer med at nå ned på gulvet i virksomheden. Man kunne ikke se at arbejdet med psykisk arbejdsmiljø var nået ned i virksomhederne. Der blev drøftet, hvordan en eventuel pris kunne anvendes positivt, så DSB levede op til den anerkendelse som prisen var udtryk for. Det aftaltes, at der også i 2007 afholdes formøder, og de vil søges afholdt tættere på selve ARM mødet, således at alle bilag til rådsmødet havde en chance for at kunne blive behandlet. Der meldes datoer ud når ARM har fastlagt sine møder i Niels Sørensen Hb møde d Udbud Øresundstrafik Frist for aflevering af bud forlænget til d kl på den danske del. Den svenske del er tilsvarende blevet udskudt. DJ vil organisere personalet i udbuddet i en ny områdegruppe. Kører efter drejebogen ved Arriva udbuddet i Vestjylland Model 1: Virksomhedsoverenskomst = STK DSB S-tog med underliggende organisationsaftale. Model 2: Nyt selskab melder sig ind i arbejdsgiverorganisation HTS-A Model 3: Holder sig udenfor alt eller Industri Ok så skal DJ indgå organisationsaftale inden Industri OK indgås, da vi har tvister kørende med Metal og El-forbundene Hb holder et temamøde om udbuddet i den 20. marts HR-service skærpet praksis ved afskedigelsessager HR-service har skærpet praksis ved afskedigelsessager. Der træffes rent juridiske afgørelser. Endvidere er DSB Lægekonsulent Carsten Herfelt s ord nærmest lov. Forbundsformanden har haft en drøftelse med DSB s Direktør Søren Eriksen, der udtrykte forståelse for, at de personalepolitiske vinkler også skal anvendes og indgå i den samlede vurdering. Næste nr. af Jernbane Tidende bringer en artikel, hvor medlemmerne opfordres til ikke at give DSB Lægekonsulenten fuldmagt til aktindsigt i helbredssager. OK 2007 (HTS) Lønkrav bliver 1. prioritet. En evt. storkonflikt kan træde i kraft tirsdag efter Påske d Side 12 af 35

13 DJ ønsker ikke at forhandle før de er færdige ved det store bord ud over lønkravet er vores vigtigste krav en 3 årig forsikringsaftale for helbredsramte okansatte medlemmer. Valg af medarbejderrepræsentanter til DSB bestyrelsen april 2007 nedsættelse af valgudvalg og opstilling af kandidater. Valgudvalget i DSB er et stående udvalg. Fra DJ er udpeget Jørn Nicolaisen (fmd) og Niels Henrik Nielsen. Fra DSB er Direktør Søren Eriksen indsat i valgudvalget. Valg af medarbejderrepræsentanter til DSB bestyrelsen afholdes hver 4. år, senest maj Valget skal afvikles inden DSB s ordinære virksomhedsmøde (gf) i april Valget afholdes derfor ultimo marts Forbundsnæstformand Henrik Horup er DJ s interne kampagneleder. Hb opstillede Forbundsformand Ulrik Salmonsen som kandidat og Preben S Pedersen som suppleant Til valg af medarbejderrepræsentanter til DSB S-tog A/S bestyrelse opstillede DJ Michael Jarvinnen som kandidat og Jan K Christiansen som suppleant. Mogens Grøndahl blev udpeget til kandidat til valgudvalgsformandsposten. Railion Railion har besluttet al kørsel i Danmark skal foregå med tyske og svenske lokomotivførere. Sagen søges at løses via NTF og ETF, m.h.t. lokomotivfører solidariteten STK DKK fusion STK og DKK arbejder på at fusionere, men der foreligger ingen papirer for nuværende. Planen er debat i medlemsorganisationerne i april. Beslutning træffes d med ikrafttræden fra d Der er nedsat en styregruppe og 3 arbejdsgrupper til forberedelse af fusionen. Foreløbig opereres der med 2 af det hele. 2 formænd, 2 sekretariatschefer osv. 3 medlemmer af STK FU har taget forbehold for at støtte fusionen. Det er Kim Østerbye Fængselsforbundet, Ulrik Salmonsen DJ og Poul Poulsen Formand for de små tjenestemandsorganisationer (Kirke og kirkegårdsansatte, Dansk Kirketjenerforening, Forbund for tjenestemænd i Fødevareministeriet, Forbund for tjenestemænd i Undervisningsministeriet, Foreningen af tjenestemænd ved slotte og ministerielle bygninger, Hoffunktionærforeningen, Rigshospitalets tjenestemandsforening, Serum Instituttets tjenestemandsforening, Søværnets Konstabelforening, Hærens Konstabel og Korporal forening). STK s formand Peter Waldorf har erkendt, at hvis 4 organisationer ikke ønsker at følge med har STK et problem. Alle er fritstillet i situationen og DJ kan vælge at skifte centralorganisation medbringende alle aftaler og overenskomster. Overgang skal da ske inden OK Side 13 af 35

14 Forbundsformanden konkluderede på punktet, at forbeholdet overfor fusionen fastholdes og forbundsformanden sonderer muligheden for overgang til CO2 medbringende alle aftaler inkl. UA. Eneste problem, Forbundsformanden kunne se, er om CO2 ønsker at modtage DJ, da CO2 har en 18 % pensionsaftale. Asbest sagen DJ info nr. 28/2006 af og nr. 29/2006 af er udsendt. Fokus skal holdes på det rullende materiel. Andre organisationer ønsker sagen kørt som en STKj sag, hvorved alle bygninger, kontorer, kommandoposter osv. også skal indgå, hvilket kan forplumre hele sagen Info fil af , hvor Områdegruppen samler op, er udsendt med kalender uge Søren Eriksen DSB intranet d DSB kan selvfølgelig ikke leve med, at det tager sig ud, som om vi slet ikke har styr på det her. Jeg er dybt beskæmmet af oprulningen af sagen om asbest i vores tog og ikke mindst over, at flere af vores medarbejdere tilsyneladende er blevet syge og nogen døde som følge af den dårlige håndtering af asbest," siger konstitueret adm. direktør Søren Eriksen. Sagen skal kulegraves af folk uden for DSB, så hver en sten i sagen bliver vendt. "Alt skal frem. Vi skylder nogle gode svar og forklaringer i denne sag. Derfor sætter jeg nu en kulegravning i gang med hjælp fra eksterne folk. Der må ikke herske den mindste tvivl om, at vi påtager os det fulde ansvar for den her sag. Netop derfor har vi jo også hele tiden sagt, at vi tilbyder alle nuværende og tidligere medarbejdere, som har arbejdet med asbest, en helbredsundersøgelse," siger Søren Eriksen. Flemming Rasmussen (FO Jernbanedrift) var på Tv-avisen kl mandag d jf. nedenstående indklip fra DR - sagen ruller videre. DSB undlod helbredstest i asbest-sag 11. dec Indland Skandalen om asbest i DSB-tog ruller videre. Det viser sig, at DSB skulle have tilbudt en helbredsundersøgelse hvert tredje år til de ansatte, som arbejdede direkte med asbest. Det står sort på hvidt i Arbejdstilsynets regler om arbejde med asbest. Men det har DSB ikke fået gjort. Dansk Metal har omkring 2000 medlemmer, der arbejder eller har arbejdet som håndværkere i DSB - uden at få tilbudt en helbredsundersøgelse. Forbundssekretær Jørgen Bernbom er stærkt fortørnet og har bedt om et møde med DSB for at få klarlagt om de ansatte har krav på erstatning. DSB solgte asbest-tog til Iran 12. dec Indland Opdat.: 12. dec Mens skandalen om asbest i DSB-tog ruller herhjemme - så ruller gamle danske togvogne med asbest rundt i Iran. Side 14 af 35

15 De gamle togvogne skulle have været skrottet og renset for asbest. Men i 1997 solgte DSB 150 af dem - via en mellemhandler - til Iran. På den måde slap man af med både asbesten, regningen og ansvaret, skriver B.T. DSB sparede 21 millioner kroner ved ikke at rense togvognene for asbest og fik oven i købet 7,5 millioner for de gamle vogne. Ingen asbest-garanti Vedligeholdelseschef Peder Jespersen forklarer, at den farlige asbest blev forseglet med plader over passagerkabinen. Andre steder blev der sprøjtet en isolerende, gummi-agtig substans på pladerne. Mellemhandleren fik en manual om forholdsreglerne ved arbejde med asbest, som han forpligtede sig til at give videre til iranerne. Men manualen er ingen garanti for asbest-fri tog. - Nej, det beror jo på, at iranerne gør arbejdet godt nok. Men vi har ikke haft problemer med de vogne herhjemme, siger Peder Jespersen. Møde mellem DSB og organisationerne d Der blev afholdt møde tirsdag d mellem organisationerne (3F, HK, Metal, DJ) og DSB (Søren Eriksen, Hans Munck, Malene Bresson, Kirsten Kornerup og Peder Jespersen) om asbestsagen og udformningen af den lovede uvildige redegørelse. Det blev aftalt, at DSB gennemfører en uvildig undersøgelse (ved konsulentvirksomheden Rambøll), hvor alt rullende materiel i DSB og DSB S-tog indgår. Der er nedsat en styregruppe med repræsentation af de faglige organisationer, hvor del resultaterne i undersøgelsen løbende vil blive fremlagt. Enighed om helbredsundersøgelse På det seneste har der været flere historier i pressen, der sætter spørgsmålstegn ved om medarbejdere, som i DSB har arbejdet med asbest, har været udsat for en sundhedsrisiko, og om de har fået tilbudt de undersøgelser, de har krav på. Derfor tilbyder DSB nu både nuværende og tidligere medarbejdere, der har været udsat for asbest, en helbredsundersøgelse. DSB's ledelse og de faglige organisationer har sammen med arbejdsmedicinsk klinik på Bispebjerg Hospital drøftet, hvordan en sådan undersøgelse kan laves. Det er nedsat en arbejdsgruppe af specialister, at det forventes, at de klar med en model i næste uge. DSB og de faglige organisationer er også blevet enige om, at alle medarbejdere, der har arbejdet med reparation og vedligeholdelse af tog, alle lokomotivførere og rengøringspersonale i tog og på værksteder skal have tilbudt en helbredsundersøgelse. Når der er fundet frem til en undersøgelsesmetode, vil DSB indkalde de relevante medarbejdere. Også tidligere medarbejdere vil blive tilbudt en helbredsundersøgelse. SPO skal have vores liste over måske berørte medlemmer klar med kort varsel og indhente den øvrige bestyrelses kendskab og viden om deres gruppemedlemmer - hver dag nye overraskelser. Side 15 af 35

16 Områdegruppen er i gang med at indsamle navne på de af vores medlemmer der kan have været involveret med asbest Hb Forretningsorden Hb vedtog en ændring af forretningsordenen for Hb, således Hb-honoraret øges fra 9,1% til 10,1% af skalatrin 50 (kr årligt) og for revisionen halvdelen (0,5%) Tidsplan frem mod LO kongressen oktober 2007 Henrik Horup sidder i LO s kongresudvalg. DJ har foreslået emner som privatisering og udenlandsk arbejdskraft som kongres temaer Kasserer kurser Forbundets hovedkasserer er nu klar til at sammenstrikke skræddersyede kasserer kurser (2 dage) efter den enkelte områdegruppes behov. Områdegrupperne retter henvendelse til DJ. DJ Budget oplyst på Hb møde d DJ Kontingentet stiger pr fra kr. 398 pr. mdr. til kr. 406 jf. den almindelige pristalsregulering Sektionen Referat af 7. sektionsbestyrelsesmøde d , samt aktivitetsliste af , udsendt med kalender uge sektionsbestyrelsesmøde, der skulle afholdes d på Kh, blev aflyst 8. sektionsbestyrelsesmøde afholdes d på Kh (SPO) Kvartalsmøde med DSB Produktion d Dagsorden: 1) Godkendelse af notat fra 1. september ) Opfølgning fra sidste møde: - personalerabat ved køb af udvalgte varer - parkering på Kalvebod Brygge 3) Status GTA 4) Status kystbanen - regularitetsfremmende aktiviteter 5) Arbejdstidsaftalen pr ) Generhvervelse af SR efter hændelse 7) Ændret stillingsindhold - rundtur IC3 diesel i Århus Side 16 af 35

17 8) EUTKP 9) Rygepolitikken 10) Status på asbest-sagen 11) Driftssituationen 12) Eventuelt og næste møde Arbejdsbeklædning Test af ny arbejdsbeklædning: P.g.a. diverse komplikationer / misforståelser med gennemførelsen af test af ny arbejdsbeklædning er testperioden besluttet forlænget. Test af blå beklædning og orange sommerbeklædning slutter d Test af orange vinterbeklædning vil løbe fra til vær omhyggelig, og få udfyldt og besvar efter bedste evne. Møde i arbejdstøjgruppen afholdt d se også referat af møde i arbejdstøjgruppen d udsendt med kalender Referat af uniformsstyregruppemøde d udsendt med kalender Næste møde i uniformsstyregruppen afholdes d Revision / forenkling af sortimentsbilag Aftale om "Arbejdsbeklædning til medarbejdere i DSB (undtagen DSB S-tog A/S) organiseret i Dansk Jernbaneforbund" af 12. august 2003 med tilhørende sortimentsbilag er indgået mellem DSB HR-service Aftaler & Forhandling og Dansk Jernbaneforbund Sektion DSB. DJ Sektion DSB vil også have interesse i en forenkling af sortimentsbilagene, og med igangværende udbudsproces af leverandør af arbejdsbeklædning til DSB finder DJ Sektion DSB det naturligt, at alle sortimentsbilag gennemgås for evt. revidering DJ Sektion DSB har derfor foreslået en generel drøftelse af samtlige ni sortimentsbilag under hovedaftalen af 12. august 2003 med henblik på en evt. revidering / opdatering til aktuel status / behov. Møde om ovennævnte afholdt den 4. oktober Der var enighed om tilretning / forenkling af sortimentsbilagene. (før 9 sortimentsbilag nu 5 bilag) Møde afholdt d , hvor sortimentslister, pointværdi og pointregulering blev drøftet. Notat af fra møde mellem HR-service og DJ/SPO: arbejdsbeklædning - forenkling af sortimentsbilag (udsendt med 2. indkaldelse af 16. møde) Reviderede sortimentsbilag underskrevet d udsendt til gruppeformændene d og er lagt på hjemmesiden Side 17 af 35

18 Områdegruppen Revideret Sir liste af udsendt med kalender uge Revideret Sir liste af udsendt med kalender uge Revideret TR-fortegelse af udsendt med kalender uge Møde med HR-service (A &F) afholdt den 8. december 2006: Til DSB HR-service Aftaler & Forhandling Aftale om møde mellem HR-service Aftaler & Forhandling og DJ SPO DSB Kære Niels Nutzhorn DJ SPO DSB skal herved erindre om, at den 6. november 2006 aftalte vi, at hurtigst muligt skulle vi finde en mødedato for opfølgning på vores drøftelser fra den i Sølvgade. Emner drøftet og forhandlet: Implementering af ny arbejdstidsaftale pr på SPO DSB området (DJ har uddelegeret forhandlingsretten på forholdet til områdegrupperne) dagansat / døgnansat - endelig afklaring på SPO oplæg 30 søn- og helligdage Revision af VDL aftale af 1996 Togsæt Klargøring, Kastrup m.v. Organisationsaftalens 5 kvalifikations- og funktionstillæg herunder gennemgang / revision / håndtering af ældre aftaler 1 oplæg til 5 af (internt papir) fremlagt og drøftet. Forhandling af lokalløn pr (tjenestemænd) Forhandling af lokalløn pr (tjenestemænd afventer en mulig aftale om Ny Løn) og forhandling om tillæg til overenskomstansatte, som ønskes gennemført. Forflyttelser i DSB ensartet for tjenestemænd og overenskomstansatte Bestyrelsen blev orienteret om forløbet af mødet. DSB Produktion IC4-toget er køreklart ( ASt) IC4-toget er i realiteten køreklart og har været det længe. Det skriver Århus Stiftstidende torsdag d I miljøet omkring DSB og den italienske samlefabrik i Århus siger teknikere nu, at det stærkt forsinkede vidunder kun venter på sikkerhedsformaliteter. I praksis fejler det ingenting og kører som en drøm. Side 18 af 35

19 Flere hundrede mennesker i DSB, Trafikstyrelsen og leverandør-firmaet Ansaldobreda har efterhånden haft fornøjelsen af at suse gennem Jylland med nogle af de 83 tyste togsæt, som DSB har bestilt. Men alle har fået pålagt en særligt skærpet tavshedspligt. Alligevel kan avisen i dag tegne et billede af en stigende frustration blandt teknikerne. På den ene side står de med et færdigt, højteknologisk produkt. Et tog der vil lune slemt i DSB's akutte mangel på materiel og rydde op i forureningen med sidste nye skrig i partikelfiltre. På den anden side står de med sikkerhedsmyndigheder, der kræver test og gentest af hver eneste lille detalje plus kilovis af papir med dokumentation. Verificeringstester både statiske og dynamisk afsluttet tilfredsstillende. Kører nu driftssimulering i lukket spor m.h.p. ansøgning til Trafikstyrelsen om godkendelse til kørsel i blandet trafik (uden passager) Aftale af med Togsæt vedr. tillæg for udførelse af arbejde som SRarbejdsleder (banevagter) Områdegruppen har indgået aftale af med Togsæt vedr. tillæg for udførelse af arbejde som SR-arbejdsleder (banevagter) med virkning fra (Allerede fg. SR-arbejdsledere med tilbagevirkende kraft pr ) Aftalen udsendt til implicerede gruppeformænd. DSB Salg Styregruppemøde i Stationskonceptet afholdt hvor 5 blev drøftet og tilpasset parterne imellem i enighed. Beretningen godkendt Ad. 5: Meddelelser fra lokalgrupperne. Intet skriftligt indgået Ad. 6: SU-information. HSU (næste møde: den seminar d ) Referat af HSU d vedlagt som fil kalender Møde i mangfoldighedsudvalget afholdt d Næste udvalgsmøde afholdes d Udtalelse af bestyrelsesformand Mogens Granborg i forbindelse med offentliggørelsen af Rigsrevisionens beretning om IC4 den 13. december 2006 Rigsrevisionen har den 6. december 2006 afleveret en beretning til statsrevisorerne om anskaffelsen af IC4. Denne beretning har statsrevisorerne behandlet på møde i dag. Side 19 af 35

20 Efter en hurtig gennemlæsning af beretningen udtaler DSB s bestyrelsesformand, Mogens Granborg: Jeg vil indledningsvis slå fast, hvad jeg tidligere har sagt, at jeg fandt det oplagt, at Rigsrevisionen i fortsættelse af IC4-redegørelsen fra 2005 undersøger det videre forløb af IC4-leverancen. Derfor har jeg set frem til resultatet, som nu foreligger. Jeg noterer mig, at Rigsrevisionen bemærker, at DSB havde et gennemarbejdet grundlag for at vælge togleverandør, og at der på tidspunktet for valg af leverandør ikke var indikationer på, at valget af AnsaldoBreda ville give større forsinkelser i togleverancen end ved valg af en anden leverandør. Jeg hilser med tilfredshed, at Rigsrevisionen konkluderer, at DSB hurtigt og målrettet i 2001 iværksatte tiltag over for AnsaldoBreda med henblik på at undgå leveringsforsinkelser, og at DSB efterfølgende iværksatte en række tiltag rettet mod problemer ved AnsaldoBreda s projektorganisation og projektstyring. Samlet set noterer jeg således med tilfredshed, at Rigsrevisionen har fundet meget lidt at påpege over for DSB's håndtering af IC4-leverancen. Det kan imidlertid ikke bortforklare det beklagelige faktum, at togene er meget forsinkede, hvilket DSB's bestyrelse og politikerne berettiget kan være utilfredse med. Trafikudvalget orienteres hver 14. dag om status for test, dokumentation og godkendelse af IC4-togene. Jeg er overbevist om, at vi også i DSB kan lære en sådan ekstra analyse, og jeg ser nu frem til, at de nye IC4-tog kan indsættes til glæde for DSB's kunder. Jeg har ikke yderligere bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om anskaffelsen af IC4. Med venlig hilsen DSB Dagsorden for ordinært HSU-møde den 14. december Kost- og kantinepolitik Materiale: Indstilling om kost- og kantinepolitik bilagt oplæg til overordnet kostpolitik og kantinepolitik (med bilag) fra HSU-arbejdsgruppen. Overordnet kostpolitik DSB 2006 DSBs kostpolitik DSB lægger vægt på At det skal være lige til at indtage sund kost i arbejdstiden såvel medbragt hjemmefra som købt i kantine eller andet sted At der er mulighed for at indtage kosten i gode fysiske og sociale miljøer - og at den mad der tilbydes på arbejdspladsen lever op til følgende: At indhold, sammensætning og tilberedning af madvarer baserer sig på de officielle anbefalinger Side 20 af 35

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 12. januar 2007 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 2.

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen Jørn Nicolaisen SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen SPO Niels Henrik Nielsen,

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Dansk Jernbaneforbund Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Den 9. oktober 2014 2 Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 Deltagere: Forbundsformand Henrik Horup Næstformand Preben S. Pedersen

Læs mere

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund.

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels Søndergaard,

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 26.04.2007 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 26.04.2007 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 26.04.2007 i København Tilstede: Torben Sonne, LPO Carsten M Olesen LPO Dan B Kirchhoff, SPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Henning E Laursen SPO Niels

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund.

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Ole Christoffersen, Peter Ørn, Lis B Larsen Hans Jørgen Worm-Laursen (afbud syg)

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 1. marts 2007 J. nr. 013-000041 Deres ref. Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55 Redegørelse til statsrevisorerne

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Tilstede: Afbud: Carsten M Olesen LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen, SPO Niels Henrik

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Protokol fra Ekstra ordinære Tillidsmandsmøde Den 9. september 2009 på Højstrupgård Eiler Jensensvej 1, 3000 Helsingør, tlf. 49 76 66 66

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o Bestyrelsesmøde onsdag 23. maj 2007 kl. 9.00 Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: 72 16 20 00 www.klarskovgaard.dk

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2002 2 Cirkulære om aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - 1. Konstituerende Bestyrelsesmøde Torsdag den 24. april 2008 DAC, Dansk Arkitektur Center Strandgade 27 B, 1401 København K Tlf. 32 64 54

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007)

Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007) Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007) Nærværende materiale (opsamling fra gruppemøder i 2007) er til behandling

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2005 Cirkulære af 3. maj 2005 Perst. nr. 018-05 PKAT nr. J.nr. 05-610-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 28. august 2007 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. august 1928, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er HORNSLET VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. HK-klubben ved Aalborg Universitet

Vedtægter. for. HK-klubben ved Aalborg Universitet Vedtægter for HK-klubben ved Aalborg Universitet Klubben er det redskab, der skal sikre det enkelte medlem det størst mulige udbytte af sin organisation ' 1: Stk. 2: HK-klubbens formål HK-klubbens formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE 1. november 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 Resumé: TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE Trafikforliget giver 700 mill.kr. ekstra til vejene pr. år mod kun knap 590 mill.kr. til jernbanen.

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde og Seminar Torsdag den 26. maj 2005 klokken 13.00 til fredag 27. maj 2005 klokken 12.00 Konferencecenter Klarskovgård Korsør

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK)

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 023-11 J.nr. 10-615-8 Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke Områdegruppens virke og daglige arbejde varetages af formanden fra områdegruppens kontor. Til bistand ved områdegruppens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

Foreningen bips er stiftet 2003-03-26 ved en sammenlægning af foreningerne BPS, ibb og IT-Bygge. Net.

Foreningen bips er stiftet 2003-03-26 ved en sammenlægning af foreningerne BPS, ibb og IT-Bygge. Net. vedtægter 2014 vedtægter 2014 1. Navn og hjemsted Foreningen bips er stiftet 2003-03-26 ved en sammenlægning af foreningerne BPS, ibb og IT-Bygge. Net. Foreningens hjemsted er adressen for sekretariatet.

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 020-08 J.nr. 07-610-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere