Vejledning rammeaftale om kontraktansættelse for chefer hhv. lægelige chefer

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning rammeaftale om kontraktansættelse for chefer hhv. lægelige chefer"

Transkript

1 Side 1 Vejledning rammeaftale om kontraktansættelse for chefer hhv. lægelige chefer Vejledningen er udsendt af sekretariatet for Regionernes Lønnings- og Takstnævn til de fem regioner den 22. december Ifølge Aftale for chefer 1, stk. 2 og 3 kan chefer efter regionsrådets beslutning ansættes som tjenestemand, på åremålsvilkår eller på kontraktvilkår. Vælger regionen at ansætte på kontrakt, sker dette i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse for chefer. Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer er en kollektiv aftale, som blev indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og DJØF, IDA og HK/Kommunal i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i Som en konsekvens heraf skal konkrete kontrakter for regionale chefer ikke længere godkendes i RLTN. Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer omfatter ikke faglige chefer, idet ophænget er Aftale for chefer, som alene dækker administrative chefer. Chefer, ansat efter Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer, aflønnes i henhold til Aftale for chefer, og derudover gives et særligt kontrakttillæg på 20 pct. til regionsdirektører og 15 pct. til øvrige chefer. Det fremgår endvidere af rammeaftalens 9, at der er mulighed for at veksle en del af løntillægget til andre elementer mod et fradrag i det særlige kontrakttillæg (standardfradrag). Udover Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer er der også indgået en rammeaftale om kontraktansættelse af lægelige chefer med FAS. Denne blev indgået i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i Lægelige chefer, ansat efter Rammeaftale om kontraktansættelse af lægelige chefer, aflønnes i henhold til Aftale vedrørende lægelige chefer, og derudover gives et særligt kontrakttillæg på 15 pct. Endvidere fremgår det af rammeaftalens 9, at der er mulighed for at veksle en del af løntillægget til andre elementer mod et fradrag i det særlige kontrakttillæg (standardfradrag). Nærværende vejledning indeholder følgende: 1. Beskrivelse af beregningsprincipper ved kontraktansættelse (samt tilhørende eksempel, jf. bilag 2) 2. Oversigt over praksis i forbindelse med værdifastsættelse af forskellige forbedringer (standardfradrag) Bilag 1. Eksempel på standardkontrakt Bilag 2. Eksempel på rammeberegning Bilag 3. Eksempel opstilling af lønnen

2 Side 2 Ad 1. Beskrivelse af beregningsprincipper ved kontraktansættelse For at fastsætte den samlede økonomiramme, nettolønnen og pensionsbidrag ved en kontraktansættelse følges nedenstående trin: 1. Først beregnes et beregningsgrundlag ud fra den overenskomstbestemte løn, pension samt lokalt aftalte tillæg. Til dette beregningsgrundlag lægges kontrakttillægget på 15 hhv. 20 procent, hvorved man får den samlede ramme. Opmærksomheden henledes på, at der ikke kan aftales lokale tillæg eller engangsvederlag til regionsdirektører. 2. På baggrund af de eventuelle forbedringer i øvrige ansættelsesvilkår, som aftales, jf. 9 i Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer, fastsætter et standardfradrag. Dette standardfradrag er en betaling for de forbedringer i øvrige ansættelsesvilkår, som aftales mellem parterne, jf. nedenstående om værdifastsættelse af forskellige forbedringer. 3. Ud fra den samlede ramme bestemmes lønnen (netto), som er lig (samlet ramme (samlet ramme * standardfradrag)) / (1 + pensionsprocent), pensionen og standardfradraget. Det bemærkes i øvrigt, at der ved fastsættelse af lønnen for den enkelte chef tages højde for, at regionsdirektørens løn er afgørende for lønniveauet for øvrige chefer. Øvrige chefer kan således ikke ligge på niveau med eller over lønnen for regionsdirektøren. Ligeledes forudsættes det, at der tages højde for lønrelationen til andre chefer i regionen. Se desuden bilag 2, der indeholder et eksempel på rammeberegning. Ad 2. Oversigt over praksis i forbindelse med værdifastsættelse af forskellige forbedringer (standardfradrag) Ifølge 9 i Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer er det muligt, inden for rammerne af det særlige kontrakttillæg, at aftale en veksling af (dele af) kontrakttillægget til andre elementer, f.eks. højere pensionsbidrag, yderligere fratrædelsesgodtgørelse ved uansøgt afsked eller lignende. Værdifastsættelsen af konkrete forbedringer er baseret på den praksis, som har gjort sig gældende i amterne/regionerne, og som derfor har været anvendt før indgåelsen af rammeaftalen om kontraktansættelse, hvor alle individuelle kontrakter blev konkret godkendt i lønningsnævnet. Indgåelsen af rammeaftalen har derfor ikke i sig selv haft betydning for de beregningsprincipper, som benyttes ved kontraktansættelse af chefer. Disse beregningsprincipper er de samme før og efter indgåelsen af rammeaftalen. Således er følgende værdifastsættelse gældende:

3 Side 3 Forbedringer af pensionen standardfradrag svarende til den procent af de pensionsgivende løndele, som omkostningen ved den ekstra pensionsindbetaling reelt udgør omregnet til procent af den samlede økonomiramme. Ret til at blive fritstillet, hvis regionen bringer ansættelsesforholdet til ophør standardfradrag på 0,5 pct. af den samlede økonomiramme. Efterløn til børn under 21 år standardfradrag på 0,25 pct. af den samlede økonomiramme. I forhold til værdifastsættelsen af aftale om, at efterløn tilfalder boet, kan nævnes, at dette ikke i den hidtidige praksis har været værdisat særskilt. RLTN har således konkret i 2006 godkendt en kontrakt, hvor dette vilkår indgår, uden at værdifastsættelsen af øvrige ansættelsesvilkår er blevet ændret/forhøjet som følge heraf. Forbedret opsigelsesvarsel (3 mdr. for den pågældende chef, 12 mdr. for regionen) standardfradrag på 0,75 pct. Hvis varslet alene forbedres til 6 måneder, beregnes fradraget forholdsmæssigt, dvs. standardfradraget bliver så på 0,375 pct. af den samlede økonomiramme. Forbedret fratrædelsesgodtgørelse. Aftales en forhøjelse af fratrædelsesgodtgørelsen svarende til 12 måneders løn fra indgåelsen af kontrakten, så er standardfradraget på 0,5 pct. af den samlede økonomiramme. Det skal i forhold til en forbedring af fratrædelsesgodtgørelsen bemærkes, at RLTN ved rammeaftalens godkendelse lagde vægt på, at udgangspunktet efter indgåelsen af rammeaftalen er, at der ikke indgås aftaler, der fraviger principperne i 5 i rammeaftalen. Dette betyder, at udgangspunkt bør være, at der alene indgås kontrakter, hvor der bygges videre på optjeningsprincipperne i 5, og en fravigelse herfra bør alene aftales i ganske særlige tilfælde. Det skal endvidere bemærkes, at fratrædelsesgodtgørelse ifølge 5 i rammeaftalen ydes på baggrund af ansættelse i samme stilling. Der er ikke praksis for standardfradrag for andre forbedringer. Hvis den enkelte region i forbindelse med en konkret ansættelse bliver stillet overfor spørgsmålet om andre forbedringer, opfordres der til, at man kontakter sekretariatet med henblik på konkret rådgivning. Samme beregningsprincipper anvendes ved kontraktansættelse af lægelige chefer, jf. Rammeaftale om kontraktansættelse af lægelige chefer.

4 Side 4 Bilag 1. Eksempel på standardkontrakt I det følgende findes et eksempel på en standardkontrakt, som kan bruges som udgangspunkt ved udformning af fremtidige kontrakter. Tekst anført i [] er sekretariatets bemærkninger, som gerne skulle fungere som en hjælp ved udformningen af kontrakten. Desuden er der indsat [xxx], hvor der mangler et ord eller en tekst. 1. Tiltrædelse Mellem Region [xxx] og [xxx] er der dags dato indgået følgende Ansættelseskontrakt [xxx] ansættes med virkning fra den [xx. xx 20xx] som [xxx] i Region [xxx]. [Af hensyn til entydig identifikation af den konkrete chef foreslås det, at vedkommendes adresse anføres efter navnet.] 2. Ansvar og pligter [Bestemmelsen skal tilpasses den konkrete chefs ansvarsområder, kompetencer og referenceforhold, men kan for en koncerndirektør eksempelvis se ud som følger: Koncerndirektøren indgår i Region [xxx]s direktion, som i fællesskab varetager den overordnede administrative ledelse, herunder relationerne til regionens politiske ledelse, tilrettelæggelse af administrationens organisering og virke, de økonomiske rammer, strategier og spørgsmål af principiel karakter.] 3. Bierhverv [xxx] er forpligtet til at anvende sin fulde arbejdskraft i regionens interesse og er således uberettiget til, så længe denne bestrider stillingen som [xxx] i regionen, uden skriftligt samtykke fra direktionen at have bibeskæftigelse eller hverv i anden virksomhed eller andet lønnet hverv. 4. Løn [xxx] lønnes med netto xxx kr. årligt (xxx 20xx niveau), der udbetales månedsvis bagud med 1/12 efter fradrag af skat og andre lovpligtige bidrag.

5 Side 5 Den anførte løn svarer til løn efter Aftale for chefer x, stk. x. Fra den samlede løn er der sket et fradrag på x,xx procent for xxx, jf. kontraktens xx. Den anførte løn er efter dette fradrag. Lønnen reguleres i overensstemmelse med reguleringerne i Aftale for Chefer ( ), indgået mellem Regionernes Lønnings og Takstnævn og blandt andre [xxx] (relevant forbund indsættes, f.eks. Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF)). [For en koncerndirektør kan bestemmelsen se ud som følger: Koncerndirektøren lønnes med netto xxx kr. årligt (xxx 20xx niveau), der udbetales månedsvis bagud med 1/12 efter fradrag af skat og andre lovpligtige bidrag. Den anførte løn svarer til løn efter Aftale for chefer 4, stk. 2 med indplacering på løntrin 53 og et pensionsgivende tillæg kr. (31. marts 2000 niveau), et ikke-pensionsgivende særligt tillæg kr. (31. marts 2000 niveau), et yderligere ikke-pensionsgivende tillæg kr. (31. marts 2000 niveau) samt et pensionsgivende kontrakttillæg på xxx kr. (31. marts 2000 niveau). Fra den samlede løn er der sket et fradrag på x,xx procent for xxx, jf. kontraktens xx. Den anførte årlige nettoløn er efter dette fradrag. Lønnen reguleres i overensstemmelse med reguleringerne i Aftale for Chefer ( ), indgået mellem Regionernes Lønnings og Takstnævn og blandt andre [xxx] (relevant forbund indsættes, f.eks. Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF))]. 5. Pension Udover den i kontrakten ( 4) nævnte løn yder regionen, så længe ansættelsesforholdet består, et årligt beløb på 20,46 procent af de pensionsgivende løndele i 4 til pensionsformål. Pensionsbidraget indbetales, med mindre andet aftales, til [xxx] pensionskasse (relevant pensionskasse indsættes, f.eks. Juristerne og Økonomernes Pensionskasse). Pensionsbidraget indbetales månedligt i forbindelse med udbetaling af lønnen. Pensionsprocenten reguleres i henhold til den til enhver tid gældende pensionsprocent, jf. Aftale for Chefer ( ). 6. Arbejdstid [xxx] har ingen højeste arbejdstid. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste arbejdstid finder ikke anvendelse.

6 Side 6 [Ovenstående er for regions- samt koncerndirektører fastlagt jf. 12, pkt. 12 i Aftale for chefer. For øvrige chefer er Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste arbejdstid som udgangspunkt gældende]. 7. PC, telefon mv. Regionen betaler udgifter ved de hos [xxx] nødvendige installationer og udstyr vedrørende de til regionen relaterede tekniske opkoblinger som f.eks. PC, mobiltelefon mv. i henhold til regionens bestemmelser herfor. De skattemæssige konsekvenser for [xxx] af den private rådighed over nævnte faciliteter mv. er regionen uvedkommende. På regionens begæring er [xxx] forpligtet til ved sin fratræden at tilbagelevere effekter, som aftalt efter denne paragraf, til regionen. Der kan aftales overdragelse af effekterne. [xxx] kan ikke udøve tilbageholdelsesret i effekter for noget krav, han måtte have mod regionen. [xxx]s forpligtelse aktualiseres ved faktisk fratræden, såfremt [xxx] fratræder før udløbet af det aftalte opsigelsesvarsel. 8. Rejse, repræsentation samt uddannelse [xxx]s udgifter i forbindelse med rejser og repræsentation i regionens interesse, inkl. dertil hørende rejseforsikringer, refunderes i henhold til regionens bestemmelser herfor. [xxx] er berettiget og forpligtet til at holde sig uddannelsesmæssigt ajour og kan efter godkendelse af regionsdirektøren deltage i efteruddannelse i form af kurser, for regionens regning. De skattemæssige konsekvenser for [xxx] heraf er regionen udvekommende. 9. Ferie [xxx] har ret til ferie efter den til enhver tid gældende aftale herom indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet. Feriens placering aftales med [de øvrige medlemmer af direktionen/den overordnede leder]. 10. Fravær ved sygdom og familiemæssige årsager [xxx] oppebærer fuld løn under fravær på grund af sygdom.

7 Side 7 [xxx] er berettiget til fravær i henhold til den til enhver tid gældende regionale aftale om fravær af familiemæssige årsager indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet. 11. Tavshedspligt og tilbagelevering af materiale [xxx] er omfattet af tavshedspligten i forvaltningslovens 27, jf. straffelovens 152. Denne tavshedspligt er også gældende efter [xxx]s fratræden fra stillingen. Når [xxx] fratræder sin stilling, uanset årsag, skal alt materiale tilhørende regionen og som er i [xxx]s besiddelse, afleveres til regionen. Der kan ikke af [xxx] udøves nogen tilbageholdsret i noget materiale, der tilhører regionen. 12. Opsigelse Funktionærlovens regler om varsling af opsigelse gælder. Alternativ formulering (skal værdisættes jf. vejledning af december 2016): Ansættelsesforholdet kan fra Region [xxx]s side bringes til ophør med 12 måneders varsel ved en måneds udgang. Fra [xxx]s side kan ansættelsesforholdet bringes til ophør med 3 måneders varsel, ligeledes til fratræden ved en måneds udgang. Opsigelse skal meddeles skriftligt. Væsentlige ændringer af ansættelsesforholdet er at sidestille med Region [xxx]s opsigelse af ansættelsesforholdet. [Ret til at blive fritstillet Aftales der en ret til at blive fritstillet kan følgende tekst tilføjes sidst i 12: Såfremt Regionen vælger at bringe ansættelsesforholdet til ophør, har [xxx] ret til umiddelbart at blive fritstillet uden modregning i eventuel anden indkomst.] 13. Fratrædelsesgodtgørelse ved uansøgt afsked Fratrædelsesgodtgørelse ved uansøgt afsted ydes i henhold til 5 i rammeaftale om kontraktansættelse af chefer indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og blandt andet Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF). Alternativ formulering (skal værdisættes jf. vejledning af december 2016, hvis der afviges ift. 5 i rammeaftale om kontraktansættelse af chefer):

8 Side 8 Hvis Region [xxx] opsiger ansættelsesforholdet og opsigelsen ikke skyldes direktørens væsentlige misligholdelse af denne kontrakt, tilkommer der [xxx] en fratrædelsesgodtgørelse. Fratrædelsesgodtgørelsen udgør efter 1 års ansættelse 4 måneders løn. Herefter forhøjes godtgørelsen med 2 måneders løn for hvert fulde ansættelsesår, dog maksimalt [x] måneders løn. Godtgørelsen beregnes på grundlag af lønnen i henhold til 4 og 5 på det tidspunkt, hvor [xxx] faktisk ophører med at arbejde for Region [xxx]. Godtgørelsen forfalder til betaling i umiddelbar forlængelse af den faktiske fratræden. Alternativ formulering (skal værdisættes jf. vejledning af december 2016): Hvis Region [xxx] opsiger ansættelsesforholdet og opsigelsen ikke skyldes direktørens væsentlige misligholdelse af denne kontrakt, tilkommer der [xxx] en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 12 måneders løn beregnet på grundlag af lønnen i henhold til 4 og 5 på det tidspunkt, hvor [xxx] faktisk ophører med at arbejde for Region [xxx]. Godtgørelsen forfalder til betaling i umiddelbar forlængelse af den faktiske fratræden. 14. Efterløn Afgår [xxx] ved døden under ansættelsen som følge af sygdom eller ulykkestilfælde, udbetaler regionen løn for den løbende måned samt 3 måneders efterløn svarende til lønnen i henhold til kontraktens 4 til [xxx]s samlevende ægtefælle, registrerede partner eller børn under 18 år, over for hvem [xxx] har forsørgelsespligt. Alternativ formulering (skal værdisættes jf. vejledning af december 2016): Afgår [xxx] ved døden under ansættelsen som følge af sygdom eller ulykkestilfælde, udbetaler regionen løn for den løbende måned samt 3 måneders efterløn svarende til lønnen i henhold til kontraktens 4 til [xxx]s samlevende ægtefælle, registrerede partner eller børn under 21 år, over for hvem [xxx] har forsørgelsespligt. 15. Afgørelse af tvister Såfremt der mellem Region [xxx] og [den faglige organisation] opstår uenighed, tvist eller uoverensstemmelse om forståelse, fortolkning eller rækkevidde af denne aftale, eller i tilfælde af andre tvister mellem regionen og [den faglige organisation] i anledning af det ved denne kontrakt etablerede ansættelsesforhold, skal uoverensstemmelsen søges bilagt ved mægling efter følgende regler: Hvis enten Region [xxx] eller [den faglige organisation] forlanger det, skal striden søges bilagt ved et mæglingsmøde, der afholdes snarest muligt og senest 14 dage efter, at én af parterne over for den

9 Side 9 anden har fremsat begæring herom. Parterne er under mæglingsmødet berettiget til at lade sig repræsentere af advokat og Region [xxx] kan alternativt lade sig repræsentere af Foreningen Danske Regioner. Opnås der ikke ved denne mægling en løsning af striden, kan sagen af hver af parterne henvises til endelig afgørelse ved en voldgiftsret, der består af 3 medlemmer, hvor én vælges af regionen, én af forbundet samt en opmand, der vælges af voldgiftsrettens medlemmer. Den part, der ønsker sagen afgjort ved voldgift, skal udpege en voldgiftsmand og ved anbefalet brev opfordre den anden part til at udpege sin voldgiftsmand. Den anden part skal inden 14 dage udpege sin voldgiftsmand og ved anbefalet brev give den første part meddelelse herom. Overskrides denne frist, foretages udpegningen af præsident for Sø- og Handelsretten i København. Voldgiftsmændene udpeger i foreningen, inden 8 dage efter at den sidste voldgiftsmand er udpeget, en formand. Hvis denne frist overskrides eller der mellem voldgiftsmændene er uenighed om valg af opmand, vælges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København Voldgiftsrettens kendelse afsiges hurtigst muligt inden 6 måneder efter, at voldgiftsretten er nedsat. Voldgiftsretten træffer bestemmelse om afholdelse af de i forbindelse med sagen forbundne omkostninger. 16. Forbehold Region [xxx] tager forbehold for godkendelse i Region [xxx]s Forretningsudvalg. 17. Underskrifter Denne kontrakt underskrives i 3 eksemplarer, der fordeles med et eksemplar til regionen og to eksemplar til [xxx]. Den, [xxx] [Evt. den faglige organisation]

10 Region [xxx] Side 10

11 Side 11 Bilag 2. Eksempel på rammeberegning Beregning af kontraktens ramme - eksemplet er baseret på ansættelse af en direktør på niveau II Niveau 1. januar , marts 2000-niv. 1. januar 2016-niv. Grundløn Særligt tillæg, ikke pens.giv Yderligere tillæg, ikke pens.giv Pensionsgivende tillæg Lokalt aftalt tillæg Samlet løn Pension 20,46 % Beregningsgrundlag % (kontrakt) Samlet ramme Beregnet løn, pension og standardfradrag Løn, netto * Pension, 20,46 % af løn ** Standardfradrag 1,5% *** Forbrug * Løn, netto beregnes som: (samlet ramme (samlet ramme * standardfradrag))/(1 + pensionsprocenten) ** Pensionen beregnes som: 20,46 % * løn, netto *** Værdifastsættelse af konkrete forbedringer i forhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer, i alt betales i dette eksempel 1,5 pct af den samlede ramme i standardfradrag. Baseret på: Forbedret opsigelsesvarsel (3 mdr. for direktøren, 12 mdr. for regionen) - 0,75 pct. Ret til at blive fritstillet, hvis regionen bringer ansættelsesforholdet til ophør - 0,5 pct. Efterløn til børn under 21 år - 0,25 pct. Standardfradraget beregnes som: 1,5 % * samlet ramme Værdien af standardfradraget fastholdes over tid, idet dette ikke genforhandles hver gang lønnen reguleres.

12 Side 12 Bilag 3. Eksempel opstilling af lønnen Nedenstående eksempel på opstillingen af lønnen i forbindelse med en kontraktansættelse er lavet ud fra rammeberegningen i bilag marts 2000-niv. 1. januar 2016-niv. Grundløn Særligt tillæg, ikke pens.giv Yderligere tillæg, ikke pens.giv Pensionsgivende tillæg Lokalt aftalt tillæg Kontrakttillæg Løn, netto

11.21.4 Side 1. Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse samt åremålsansættelse.

11.21.4 Side 1. Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse samt åremålsansættelse. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Oktober 2001 J.nr. APV1100-19858 Individuel kontraktansættelse Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DJØF INGENIØRFORENINGEN, IDA HK KOMMUNAL RAMMEAFTALE om kontraktansættelse af chefer **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT**

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning)

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet

Læs mere

Direktørkontrakt. Modelkontrakten. Reg.nr. (herefter kaldet»selskabet«) Direktør... (herefter kaldet»direktøren«) er dags dato indgået følgende

Direktørkontrakt. Modelkontrakten. Reg.nr. (herefter kaldet»selskabet«) Direktør... (herefter kaldet»direktøren«) er dags dato indgået følgende Mellem og A/S.. Reg.nr. (herefter kaldet»selskabet«) Direktør....... (herefter kaldet»direktøren«) er dags dato indgået følgende Direktørkontrakt 1. Direktørens beføjelser og pligter 1.1 Tiltræden 1.1.1

Læs mere

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon.

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon. Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE uden tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse uden tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse med tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem Direktør (herefter kaldet Direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: Og Selskabet (herefter kaldet Selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: er d.d.

Læs mere

30.02 O.18 9/2019 Side 1. Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer

30.02 O.18 9/2019 Side 1. Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer Side 1 Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer KL Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund bundet Arkitekter og Designere HK Kommunal Ingeniørforeningen, IDA Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Ansættelsesvilkår for ny direktør, Egedal Kommune

Ansættelsesvilkår for ny direktør, Egedal Kommune Ansættelsesvilkår for ny direktør, Egedal Kommune Kommunaldirektør Lars Wilms har anmodet om et notat fra Jura 6 EU om de ansættelsesformer, som Egedal Kommune kan vælge imellem ved den direktøransættelse,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse)

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING FOR MOLS-LINIEN A/S OG METAL SØFART OG DANSK EL-FORBUND For ansættelse i reparations-/vedligeholdelsesafdelingen. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager Maj 2011 1. Indledning... 3 2. Hvad er en vanskelig afskedigelsessag?... 3 3. Den økonomiske ramme

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Ansættelseskontrakt for forstandere

Ansættelseskontrakt for forstandere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for forstandere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved:

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som: funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE

OVERENSKOMST mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE OVERENSKOMST 2011-12 mellem DANSKE FÆRGER A/S & DANSK METALS MARITIME AFDELING for PURSERE (DIS) Gældende fra 1. oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...3 2 ANCIENNITET...3 3 LØNNINGER

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansat personale indenfor teknisk service O.15 43/2015 Side 1

Aftale for tjenestemandsansat personale indenfor teknisk service O.15 43/2015 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale indenfor teknisk service KL FOA Fag og Arbejde Fagligt Fælles bund 3F Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser.... 3 3.

Læs mere

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Mellem 2............. (herefter benævnt Selskabet ) og er der dags dato indgået følgende............ (herefter benævnt Direktøren)

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune O.15 43/2015 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune O.15 43/2015 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser.... 3 3. Pension

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit J. (jurister & økonomer) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie CII 19. januar 2018 AFTALE Mellem Grønlands Selvstyre og Djøf om løn og ansættelsesvilkår for overenskomstansatte, administrative

Læs mere

Vejledning om ansættelse, aflønning og forhold ved afskedigelse af direktører og andre chefer for fælleskommunale

Vejledning om ansættelse, aflønning og forhold ved afskedigelse af direktører og andre chefer for fælleskommunale Vejledning, Chefer i fælleskommunale selskaber, 2017 Til Fælleskommunale selskaber, att.: Formanden for bestyrelsen og kommuner, att.: Personalechefen Dato: 24. marts 2017 Sags ID: SAG-2015-03442 Dok.

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd NOTAT 24. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER SKREVET AF HANS CHRISTIAN ANDERSEN Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.03.2016 ny investeringsstrategi for de indbetalte

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter læger ansat som bedriftslæger

Læs mere

Skriftlige forretningsgange

Skriftlige forretningsgange Vejledning til ansættelseskontrakt for forretningsfører/direktør Indledning: Ansættelseskontrakten og vejledningen skal anvendes samlet som et vejledende værktøj for den enkelte bestyrelse, og skal betragtes

Læs mere

Mellem undertegnede (selskabets navn og registreringsnummer) herefter kaldet selskabet

Mellem undertegnede (selskabets navn og registreringsnummer) herefter kaldet selskabet Direktørkontrakt Mellem undertegnede (selskabets navn og registreringsnummer) herefter kaldet selskabet og medundertegnede herefter kaldet direktøren er dags dato indgået følgende Direktørkontrakt 1. Ansættelses-

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

04.50 O.18 40/2018 Side 1. Rammeaftale om åremålsansættelse

04.50 O.18 40/2018 Side 1. Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlingsfællesskabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse... 3 2. Åremålsstillingen...

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed SE eller CVR-nr: Ansætter herved Navn: Cpr. nr.: Adresse: Postnr. og by: 2. Som (titel/stilling/funktion): 3. Arbejdssted Adresse: Andet: Hjemmearbejdssted

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. BETALINGEN... 3 3. MIDLERTIDIG

Læs mere

A F T A L E om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet

A F T A L E om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET A F T A L E om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet **NYT**

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening Overenskomst mellem Dansk Flygtningehjælp Og Dansk Socialrådgiverforening 2014-2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Hvem er omfattet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kapitel 1 Løn, pension og arbejdstid...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Foreløbig 2008 Cirkulære af 30. juni 2008 Perst. nr. 027-08 PKAT nr.

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

5.1. Cirkulære om HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION/ OVERENSKOMSTANSATTES CENTRALORGANISATION

5.1. Cirkulære om HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION/ OVERENSKOMSTANSATTES CENTRALORGANISATION 1994 Cirkulære om HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION/ OVERENSKOMSTANSATTES CENTRALORGANISATION INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til hovedaftalens

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: 1.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl.

Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. XX/2018 Side 1 Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i

Læs mere

93.01 O.11 37/2012 Side 1

93.01 O.11 37/2012 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor ening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør ening Dansk Psykolog ening Den

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2005 Cirkulære af 25. januar 2006 Perst.

Læs mere

eijilli Hovedaftale mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og C010 - Centralorganisationen af 2010 (LC/C010-hovedaftalen)

eijilli Hovedaftale mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og C010 - Centralorganisationen af 2010 (LC/C010-hovedaftalen) eijilli PERSONALESTYRELSEN FINANSMINISTERIET Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og C010 - Centralorganisationen af 2010 (LC/C010-hovedaftalen) 2011 Cirkulære

Læs mere

42.02 O.18 50/2018 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat maritimt personale

42.02 O.18 50/2018 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat maritimt personale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat maritimt personale KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti

Læs mere