Denne artikel er fjerde og sidste del af en juridisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne artikel er fjerde og sidste del af en juridisk"

Transkript

1 VIDENSKAB & KLINIK Oversigtsartikel ABSTRACT Klage- og erstatningssystemet Formålet med denne artikel er at beskrive klagesystemet både i forhold til tandbehandling omfattet af Tandlægeoverenskomsten, dvs. både faglige klager og klager af overenskomstmæssig karakter, og tandbehandling uden for Tandlægeoverenskomsten, dvs. faglige klager, der ikke er omfattet af Tandlægeoverenskomsten. Klagesagsforløbet vil blive gennemgået for alle tre typer klager. Derudover er formålet med denne artikel at beskrive erstatningssystemet. Erstatningssagens forløb, betingelser for erstatning og øvrige forhold vedrørende erstatningssystemet vil blive gennemgået. Administrativ odontologi 4: Klage- og erstatningssystemet Agnete Klæsøe Lund Andersen, juridisk konsulent, cand.jur., juridisk afdeling, Tandlægeforeningen, København Mette Heegaard, direktør, cand.jur., Tandlægernes Tryghedsordninger, København Denne artikel er fjerde og sidste del af en juridisk gennemgang af relevant lovgivning for tandlæger. Artiklen kan læses alene eller læses i sammenhæng med de tre andre artikler af den juridiske gennemgang, samlet kaldet Administrativ Odontologi i temaet samfundsodontologi Statistisk set må en tandlæge regne med på et tidspunkt at opleve, at en patient indleder en klage- eller erstatningssag mod tandlægen. Det gælder uanset, hvor grundig dialog tandlægen har med patienten, og hvor omhyggeligt tandlægen har været ved udførelsen af arbejdet. En klage-/erstatningssag kan derfor komme som et chok, og tandlægen kan føle sig angrebet på sin faglighed. Det er meget almindeligt at føle sådan. Hvis tandlægen får en klagesag, er det vigtigste, tandlægen kan gøre, at forholde sig til den på et sagligt grundlag, at forsøge at løse uenigheder med patienter med dialog og at lære af processen. Hvis tandlægen derimod oplever, at en patient søger om erstatning enten pga. egen eller en anden tandlæges arbejde, er det vigtigste, at tandlægen oplyser patienten om muligheden for erstatning. Ingen er ufejlbarlige. Selv i situationer, hvor en tandlæge mødes med en uberettiget patientklage eller et krav om erstatning, bør tandlægen overveje at evaluere forløbet og nøje tage bestik af, hvad tandlægen eventuelt kunne have gjort anderledes for at undgå, at patienten blev utilfreds. Klagesager indenfor Tandlægeoverenskomsten er delt op i 1) faglige klager, dvs. selve behandlingen, såsom dårligt udført rodbehandling og 2) klager af overenskomstmæssig karakter, fx at der ikke er aftalt pris på ikke-overenskomstfastsat ydelse. En patient kan dog klage over både noget fagligt EMNEORD som noget overenskomstmæssigt, men i så fald Patients; dentists; skills; complaints; skal klagen behandles i begge systemer, jf. nedenfor. En klagesag udenfor compensation tandlægeoverens- 828 TANDLÆGEBLADET NR. 10

2 Klage- og erstatningssager VIDENSKAB & KLINIK Faktaboks 1 Hav en god dialog med patienter Tandlæger har pligt til at få patientens samtykke til en behandling og at journalisere samtykket tillige med eventuelle forbehold. Tandlægen skal således sikre sig, at patienten har forstået behandlingen mv., herunder bl.a. konsekvens af ingen behandling, evt. alternative behandlinger osv. Det er en god idé som tandlæge at tage sig god tid til at forklare patienten herom. Hvis patienten virker nervøs eller anspændt, kan tandlægen hvis muligt med fordel overveje at gennemføre samtaler om behandlinger udenfor behandlingsrummet. Alternativt blot således, at patienten ikke ligger i stolen imens, men eksempelvis sidder på en kontorstol overfor tandlægen. Ved en klagesag anbefaler Tandlægeforeningen altid, at patienten taler med sin tandlæge først. Ingen tandlæger ønsker utilfredse patienter, og i mange tilfælde vil tandlægen sammen med patienten kunne tale sig frem til en løsning. Her er det vigtigt at sikre, at der ikke tales forbi hinanden både tandlægen og patienten skal have mulighed for at forklare. Patienten skal have mulighed for at forklare sin utilfredshed, og tandlægen skal have mulighed for at forklare, hvorfor behandlingen forløb, som den gjorde. komsten vedrører alene faglige klager. En patient kan desuden også søge erstatning, såfremt der er sket en skade på patienten i forbindelse med tandbehandling hos en tandlæge. Det kan til tider være svært at skelne mellem, hvornår der foreligger en faglig klage og en erstatningssag. Som eksempler på faglige klager kan nævnes den situation, hvor en fyldning falder ud, fordi den ikke er udført korrekt af tandlægen, eller den situation, hvor en krones kanttilslutning ikke er tilstrækkelig. Som eksempler på erstatningssager kan nævnes den situation, hvor en patient får trukket en visdomstand ud og efterfølgende får nedsat føleevne og smerter det pågældende sted, eller den situation hvor en tand er trukket ud, men den bedste behandling ville have været at behandle og bevare tanden. KLAGESAGER Hvor behandles klagesager? Tandbehandling omfattet af Tandlægeoverenskomsten Klagemulighederne i Tandlægeoverenskomsten gælder for patienter over 18 år i sikringsgruppe 1 og 2, som er blevet behandlet af en privatpraktiserende tandlæge (1). Ved klage over kvaliteten af behandlingen, herunder manglende behandling, kan patienten klage til det regionale tandlægenævn med ankemulighed til Landstandlægenævnet. For klager over mangelfuldt tandlægearbejde gælder overordnet en femårig forældelsesfrist, der løber fra det tidspunkt, hvor den påklagede hændelse fandt sted. Det er yderligere en betingelse, Faktaboks 2 Hvad skal tandlægen gøre overfor patienten, når denne vil klage? Sørg for at tale med patienten, inden denne klager. Hvis patienten fortsat vil klage, kan tandlægen henvises til hvor patienten vil blive guidet igennem. Her er hele klagesystemet udførligt beskrevet. Hjemmesiden er udviklet i samarbejde med Danske Regioner og Tandlægeforeningen. at klagen er indgivet inden for to år efter det tidspunkt, hvor patienten var eller burde være blevet bekendt med det forhold, patienten klager over (2). For klager af overenskomstmæssig karakter, eksempelvis regningens størrelse, manglende prisoverslag eller tandlægens adfærd, kan patienten klage til det regionale samarbejdsudvalg med ankemulighed til Landssamarbejdsudvalget. Klagefristen er seks uger fra det tidspunkt, hvor patienten fik kendskab til det forhold, der har givet anledning til klagen (3). Ankefristen for afgørelser fra henholdsvis de regionale tandlægenævn til Landstandlægenævnet og fra de regionale samarbejdsudvalg til Landssamarbejdsudvalget er seks uger (4). Patientklager omfattet af Tandlægeoverenskomstens regler følger ydernummerindehaveren på klinikken eventuelt ved behandlende tandlæge. Dette gælder uanset, om det er en af klinikkens ansatte, der har givet anledning til klagen. Ydernummerindehaver hæfter personligt over for patienter for berettigede tilbagebetalingskrav og krav om betaling for omgørelse, uanset om klinikken drives i selskabsform. Tandbehandling uden for Tandlægeoverenskomsten Klager af faglig karakter rettes til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn eller Patientombuddet, hvis 1) patienten er under 18 år, 2) patienten over 18 år ikke er blevet behandlet på en privat tandlægeklinik, som har tilsluttet sig Tandlægeoverenskomsten, og hvis 3) patienten ikke er omfattet af sikringsgruppe 1 eller 2 (5). Klager af faglig karakter over fx en offentligt ansat tandlæge skal således rettes til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Disciplinærnævnets sekretariat betjenes af Patientombuddet. Også for disse klager gælder ligeledes en absolut femårig forældelsesfrist, der løber fra det tidspunkt, hvor den påklagede hændelse fandt sted. Som yderligere betingelse skal klagen indgives inden for to år efter det tidspunkt, hvor patienten var eller burde være blevet bekendt med det forhold, patienten klager over (6). Faglige klager uden for Tandlægeoverenskomstens område rettes direkte mod den autoriserede sundhedsperson, dvs. den behandlende tandlæge, uanset om denne er klinikejer eller ansat tandlæge. Patientklager, der behandles i dette system, rum- TANDLÆGEBLADET NR

3 VIDENSKAB & KLINIK Oversigtsartikel Faktaboks 3 Organer i det overenskomstmæssige klagesystem Visitationsudvalg Visitationsudvalget består som udgangspunkt af et medlem udpeget af regionen og et medlem udpeget af Tandlægeforeningens regionsbestyrelse. Klager modtages af visitationsudvalget, som sender videre til henholdsvis et af de regionale tandlægenævn eller et af de regionale samarbejdsudvalg. Tandlægenævn Der findes et tandlægenævn for hver region. Et regionstandlægenævn består som udgangspunkt af to medlemmer udpeget af regionsrådet, tre medlemmer udpeget af Tandlægeforeningens regionsbestyrelse og et medlem udpeget af Forbrugerrådet. Tandlægenævnene behandler klager vedrørende faglige forhold som 1. instans. Landstandlægenævnet Landstandlægenævnet består af to medlemmer udpeget af Regionernes Lønnings- og Takstnævn, tre medlemmer udpeget af Tandlægeforeningen, et medlem udpeget af Forbrugerrådet og et medlem udpeget af Danske Patienter. Derudover er en landsdommer udpeget af landsrettens præsident til formand for Landstandlægenævnet. Landstandlægenævnet er ankeinstans for de fem regionale tandlægenævn. Samarbejdsudvalg Der findes et samarbejdsudvalg for hver region. Et samarbejdsudvalg består som udgangspunkt af to medlemmer udpeget af regionsrådet, et medlem udpeget af kommunerne i regionen (Kommunekontraktrådet) samt tre medlemmer udpeget af Tandlægeforeningens regionsbestyrelse. Et samarbejdsudvalg træffer afgørelser i enighed. I andre tilfælde skal klagen forelægges Landssamarbejdsudvalget. Sager af principiel karakter skal af samarbejdsudvalget forelægges Landssamarbejdsudvalget. Samarbejdsudvalg vejleder med hensyn til forståelse og praktisering af Tandlægeoverenskomstens enkelte bestemmelser. Samarbejdsudvalg behandler klager over overenskomstmæssige forhold som første instans. Landssamarbejdsudvalget Landssamarbejdsudvalget består af tre medlemmer udpeget af Regionernes Lønnings- og Takstnævn samt tre medlemmer udpeget af Tandlægeforeningen. Landssamarbejdsudvalget er ankeinstans for de fem regionale samarbejdsudvalg. Landssamarbejdsudvalget har desuden kompetencen til at fortolke Tandlægeoverenskomsten. mer alene mulighed for, at der kan blive ytret kritik mod den pågældende sundhedsperson, der har stået for behandlingen, dvs. der er ikke adgang til at beslutte, at der skal ske tilbagebetaling for berettiget patientklage eller krav om betaling for omgørelse. Klagesagens forløb Klagesager inden for Tandlægeoverenskomsten Reglerne om klagesager inden for Tandlægeoverenskomsten findes i Tandlægeoverenskomsten (7). Patienten klager til regionen. I regionen behandles klagen først af det regionale visitationsudvalg. Visitationsudvalget vurderer, om klagen kan behandles, og i givet fald om der er tale om en overenskomstmæssig eller en faglig klage. Visitationsudvalget afviser en klage, såfremt 1) den er åbenlyst grundløs, 2) den er forældet, og 3) klagen drejer sig om skadeserstatning. Hvis visitationsudvalget ikke afviser klagen, vil udvalget kontakte den påklagede tandlæge og patienten med henblik på at vurdere, om der er mulighed for en forligsmæssig løsning. Såfremt der ikke er mulighed for forligsmæssig løsning, sender visitationsudvalget klagen til henholdsvis det regionale tandlægenævn for faglige klager og til det regionale samarbejdsudvalg for overenskomstmæssige klager. Såfremt der er tale om klage af begge forhold, sendes klagen først til regionstandlægenævnet og derefter til regionssamarbejdsudvalget. Fig. 1 viser klagesagssystemets opbygning. Ved de regionale tandlægenævns behandling af klagen kan nævnet bede et besigtigelsesudvalg om at gennemgå tandlægens behandling. Dette sker ved, at besigtigelsesudvalget ser i tandlægens patientjournal, og patienten kan blive indkaldt til en besigtigelse af besigtigelsesudvalget. Besigtigelsesudvalget udarbejder derefter en rapport (alene en synsrapport), som indgår i regionstandlægenævnets vurdering af klagesagen. Tandlægen partshøres for så vidt angår besigtigelsesudvalgets rapport. Klagen vurderes i forhold til, om tandlægen har udført sit arbejde i overensstemmelse med den til enhver tid eksisterende tandfaglige norm, herunder det konkret udførte tandlægefaglige arbejde, kvaliteten af journalen, informeret samtykke, forbehold, prognoser samt information om forskellige behandlingsmuligheder, sammenholdt med tandlægens pligt til under udførelse af sit hverv at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Igen må derfor vigtigheden af at føre en god og udførlig patientjournal præciseres. Ved de regionale samarbejdsudvalgs behandling af klagen tager samarbejdsudvalget kontakt til tandlægen for at få en skriftlig redegørelse fra tandlægen tillige med en kopi af patientjournalen. Det bemærkes, at tandlægen i henhold til Tand- 830 TANDLÆGEBLADET NR. 10

4 Klage- og erstatningssager VIDENSKAB & KLINIK lægeoverenskomsten har pligt til at afgive oplysninger til både tandlægenævn og samarbejdsudvalg. Såfremt tandlægen ikke gør dette, kan det tillægges processuel skadevirkning, og tandlægen kan i øvrigt dømmes for brud på Tandlægeoverenskomsten. Efter indsamlingen af oplysninger vurderer samarbejdsudvalget klagen og træffer afgørelse. Når regionstandlægenævnet eller samarbejdsudvalget har truffet afgørelse, er sagen afsluttet. Både tandlæge og patient kan dog anke afgørelsen til henholdsvis Landstandlægenævnet eller Landssamarbejdsudvalget inden for seks uger (Fig. 1). Landstandlægenævnet henholdsvis Landssamarbejdsudvalget vil herefter træffe afgørelse i sagen. Denne afgørelse er endelig, og der er ikke mulighed for at klage yderligere inden for klagesystemet. Sagen kan således alene videreføres ved indbringelse til de civile domstole. Såfremt en tandlæge, der er medlem af Tandlægeforeningen, ikke er i stand til at betale i henhold til afgørelse fra regions- eller Landstandlægenævn, dækker Tandlægeforeningens Praksisforsikring herfor, hvis 1) tandlægen er gået konkurs eller er insolvent, 2) tandlægen er død, og boet er insolvent, 3) tandlægen er flyttet til udlandet og opfylder ikke sin forpligtelse, eller 4) tandlægen opnår ret til gældssanering eller akkord (8). Forløb af klagesager indenfor Tandlægeoverenskomsten Faglige klager Landstandlægenævnet Anke Regionalt tandlægenævn Visitationsudvalget Klager over overenstkomstmæssige forhold Landssamarbejdsudvalget Anke Regionalt samarbejdsudvalg Offentliggørelse Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn offentliggør såvel på nævnets hjemmeside som på uden anonymisering afgørelser fra regionstandlægenævnene og Landstandlægenævnet i klagesager om tandlægers faglige virksomhed, såfremt der er givet kritik for alvorlig eller gentagen forsømmelse, eller såfremt der er givet kritik i forbindelse med kosmetisk behandling. Der gives kritik, hvis nævnet har: fundet grundlag for berettiget mistanke om, at tandlægen har gjort sig skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed efter autorisationsloven eller regler fastsat i medfør af autorisationsloven indskærpet over for tandlægen, at denne skal være mere omhyggelig og samvittighedsfuld i sit fremtidige virke eller givet den samme tandlæge kritik for overtrædelse af sundhedslovgivningen for 3. gang inden for fem år. Klage Fig. 1. Figuren viser en klagesags forløb både for så vidt angår faglige klage på tandlægeoverenskomstområdet og klager vedrørende overenskomstmæssige forhold. Fig. 1. The figure shows the process of the complaints system for complaints about professional dental skills and complaints of collective character covered by the Dental Reimbursement Agreement. Klagesager uden for Tandlægeoverenskomsten Patienten kan i sin klage til Disciplinærnævnet eller Patientombuddet vælge at rette kritikken imod et behandlingssted, og i så fald behandles klagen af Patientombuddet. Patientombuddet kan kritisere behandlingsstedet, selvom fejlen ikke er begået af en autoriseret sundhedsperson, som fx en klinikassistent. Patienten kan også rette sin klage mod en eller flere autoriserede sundhedspersoner, og i så fald behandles klagen af Disciplinærnævnet (9). Klagen behandles som udgangspunkt enten af Patientombuddet eller Disciplinærnævnet. Hvis patienten får medhold i sin klage hos Patientombuddet, kan patienten efterfølgende godt klage til Disciplinærnævnet men dette er dog ikke en mulighed den anden vej rundt. Klagen skal være indgivet inden to år efter, at patienten i første omgang fik mistanke om eller burde have fået mistanke om fejl i behandlingen. Klagen skal dog senest være indgivet fem år efter, at behandlingen fandt sted. Klageskemaet findes på www. patientombuddet.dk. Efter patientens indgivelse af klage vil der blive tilbudt dialog for så vidt angår regionale behandlingssteder om den behandling, patienten har fået oftest med den behandlende tandlæge. For mange patienter giver denne dialog så tilstrækkelig afklaring, at de slet ikke ønsker at få klagen behandlet alligevel. Efter en eventuel dialog mellem patienten og tandlægen indsamler Patientombuddet henholdsvis Disciplinærnævnets TANDLÆGEBLADET NR

5 VIDENSKAB & KLINIK Oversigtsartikel oplysninger til brug for klagen, herunder oplysninger fra det behandlingssted eller den/de sundhedsperson(er), der klages over, dvs. bl.a. journalmateriale og udtalelse (partshøring). Derefter bliver patienten partshørt på baggrund af de nye oplysninger. Efterfølgende vurderes sagen af en eller flere sagkyndige konsulenter. Afgørelsen sendes til sagens parter og Sundhedsstyrelsen tillige med den sygehusledelse, region, kommune mv., hvor behandlingen fandt sted. Patientombuddets og Disciplinærnævnets afgørelser er endelige, og der kan derfor ikke klages over afgørelsen til andre administrative myndigheder. Sagen kan således alene videreføres ved indbringelse ved de civile domstole. Såfremt der modtages nye væsentlige oplysninger, kan sagen dog genoptages. Offentliggørelse Offentliggørelse sker på Disciplinærnævnets hjemmeside på samme måde som afgørelser fra regionstandlægenævn og Landstandlægenævnet, dvs. uden anonymisering af afgørelser med alvorlig eller gentagen forsømmelse samt ved kritik i forbindelse med kosmetisk behandling. ERSTATNINGSSAGER Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning behandler (10) ansøgninger om erstatning fra patienter behandlet af a) privatpraktiserende tandlæger i Danmark og på Færøerne (11) samt personer, der handler på disses vegne, b) autoriserede sundhedspersoner ansat i regionstandplejen, i børne- og ungetandplejen samt i omsorgstandplejen og personer, der handler på disses vegne, c) universiteternes tandlægeskoler og d) autoriserede sundhedspersoner ansat i tandplejen efter lagtingslov om børne- og ungdomstandpleje (Færøerne) (12). Der gælder en treårig forældelsesfrist fra det tidspunkt, hvor patienten fik eller burde have fået kendskab til skaden. Der gælder dog en absolut forældelsesfrist på 10 år fra den dato, skaden blev forårsaget. Hos Tandskadeerstatningen dækkes skader forårsaget af privatpraktiserende tandlæger i Danmark, når erstatningen overstiger kr Der gælder derimod en grænse på kr for tandskader forvoldt af alle andre end privatpraktiserende tandlæger i Danmark. Alle patienter er i kraft af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (13) berettiget til erstatning, hvis der skulle ske en skade, som opfylder betingelserne fastsat i loven. Det er således ikke en forsikring, som tandlæger eller patienter skal tegne, men derimod en lov, som sikrer patienterne erstatning i visse situationer. Erstatning og godtgørelse udbetales efter reglerne i erstatningsansvarsloven og dækker bl.a. helbredelsesomkostninger, tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, varigt men samt erhvervsevnetab. Faktaboks 4 Hvornår kan patienten klage henholdsvis søge erstatning? En faglig klage kan ske, når patienten mener, at tandlægen har begået fejl. Yderligere eksempel på en faglig klage er, hvor tandlægen ved en fejl har trukket den forkerte tand ud. En klage pga. overenskomstmæssige forhold kan derimod være, når patienten er uenig med tandlægen om betalingen eller andet ikke fagligt, som patienten mener, at tandlægen burde have gjort. Som eksempler på overenskomstmæssige klagesager kan nævnes den situation, hvor tandlægen ikke har tilbudt skriftligt uspecificeret overslag ved behandling over kr., eller den situation, hvor patienten har betalt for tre røntgenbilleder, men alene fået taget to. Erstatning kan søges, når patienten mener, at der er sket en skade i forbindelse med behandlingen eller manglende behandling både når patienten mener, at tandlægen har begået en fejl, og når en skade opstår ved et hændeligt uheld. Som et yderligere eksempel kan nævnes, at der opstår betændelse efter knækket rodfil i forbindelse med rodbehandling, og patienten efterfølgende må gennemgå en kirurgisk rodbehandling. En patient kan både klage og søge erstatning. Oplysningspligt Tandlæger har en lovmæssig pligt til at informere en patient om muligheden for at søge erstatning, hvis tandlægen mener, at patienten kan have en skade som følge af en behandling, som den pågældende tandlæge eller en anden tandlæge har udført eller burde have udført. Tandlægen har også pligt til i fornødent omfang at bistå patienten med at anmelde skaden til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. Denne oplysningspligt omfatter alene en pligt over for patienterne. Der er ikke pligt til at informere den tandlæge, der har udført behandlingen om, at der muligvis er sket en skade, og at dette anmeldes til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. Hvem betaler erstatningen Den region, hvori en privatpraktiserende tandlæge har sin praksis, har pligt til at yde erstatning efter loven om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. For erstatninger på mellem kr. og kr. finansieres disse kollektivt af alle privatpraktiserende tandlæger via Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. For kommuner, tandlægeskoler og skader forvoldt på Færøerne er det tilsvarende den enkelte kommune, tandlægeskole 832 TANDLÆGEBLADET NR. 10

6 Klage- og erstatningssager VIDENSKAB & KLINIK eller det færøske lagting/kommune, der har pligt til at yde erstatning efter loven. Erstatningssagens forløb Når Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning modtager skadesanmeldelse fra enten patienten eller tandlægen, bliver der indhentet et anmeldelsesskema fra sagens anden part. Anmeldelsesskemaer samt modtagne røntgenbilleder og journalmateriale sendes herefter til det forsikringsselskab, som foretager sagsbehandlingen. Forsikringsselskabet gennemgår sagen for at sikre, at alt relevant materiale foreligger. Der indhentes eventuelt yderligere nødvendige oplysninger i form af røntgenbilleder og journalmateriale fra den nuværende tandlæge eller fra tidligere tandlæger, hospitaler eller andre myndigheder. Såfremt det måtte være nødvendigt at foranledige en undersøgelse hos en speciallæge eller -tandlæge, inden sagen kan afgøres, vil dette blive iværksat. Når sagen er fuldt oplyst, foretages en tandlægefaglig og juridisk vurdering af sagen. Der gives erstatning, hvis patienten i forbindelse med undersøgelse og behandling eller manglende undersøgelse og PRAKTISK BETYDNING En klage-/erstatningssag er altid ubehagelig for den pågældende tandlæge, hvor tandlægen kan føle sig angrebet på sin faglighed. Det er vigtigt altid at forholde sig professionelt og sagligt til sagen. Dels ved at søge at løse uenigheder i en dialog med patienten, dels at lære om sagen og processen såvel i situationer, hvor sagen er berettiget, som i situationer, hvor den er uberettiget. Tandlæger kan henvise patienter til at læse om klage og erstatning på hvis de ønsker at klage og/ eller søge erstatning. behandling har pådraget sig en skade hos en tandlæge, og betingelserne fastsat i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet er opfyldt. Faktaboks 5 Hvad skal du gøre, når du modtager en klagesag? Hvad enten det drejer sig om en patientklage gennem det regionale visitationsudvalg eller via Patientombuddet eller Disciplinærnævnet, så start med at danne dig et indtryk af, hvor du står i forhold til klagen. Hvis du mener at have begået en fejl/udført et stykke mangelfuldt tandlægefagligt arbejde, og du på trods heraf ikke har kunnet opnå enighed direkte med patienten om en løsning, tilkendegiver du dette. Hvis klagen omvendt i dine øjne i enhver henseende er grundløs, så sørg for at undgå at komme med aggressive og nedsættende udtalelser, uanset hvor stærke følelser klagen vækker hos dig. Subjektive udtalelser fremmer ikke din sag. Husk, du har pligt til at afgive fuld oplysning om alle forhold i sagen, hvis det drejer sig om en klage omfattet af Tandlægeoverenskomsten. Du har ret til at blive hørt i sagen (partshøring) og ret til at få aktindsigt i sagen, dvs. du har ret til at se alle bilag i sagen tillige med ret til skriftligt at udtale dig hertil. Det har patienten i øvrigt også. Din udtalelse i klagesagen har stor betydning for bedømmelse af klagesagen. Tag klagesagen alvorligt, selvom du synes, at den er grundløs. Gør derfor dig selv den tjeneste at fremsende et gennemarbejdet svar vedlagt relevant materiale, f.eks. kopi af patientjournalen og lignende, som kan understøtte din udtalelse. Hvis det ikke fremgår tydeligt, hvad der klages over, så bed om en præcisering af klagen. Husk at overholde de frister, som du får oplyst. Hvis du ikke har mulighed for at svare inden for fristen pga. undskyldelige omstændigheder, er det vigtigt at give besked herom omgående og herved sikre dig en udsættelse af svarfristen. Det anbefales, at du forholder dig meget nøgternt og sagligt til hvert enkelt punkt i klagen, og du på den baggrund redegør for din håndtering af den omhandlende behandling. Ved en faglig klage kan du fx benytte dig af nedenstående skabelon: hvilke observationer gjorde du dig under din(e) undersøgelse(r) af patienten hvilke overvejelser gjorde du dig på den baggrund om mulige behandlingsmuligheder de forbehold, du evt. har taget overfor patienten indholdet af dine drøftelser med patienten indholdet af patientens informerede samtykke om valg af behandling forløbet af den gennemførte behandling evt. indtrufne upåregnelige forhold din vurdering af resultatet af behandlingen set i forhold til prognosen forud for behandlingen. TANDLÆGEBLADET NR

7 VIDENSKAB & KLINIK Oversigtsartikel Faktaboks 6 Statistik I 2013 blev der i alt anmeldt sager til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, hvoraf de sager vedrørte behandling foretaget i privat praksis. 56 % af alle de afgjorte sager blev anerkendt, og hovedparten var begrundet i specialistreglen. De hyppigst forekommende skadetyper er rodbehandlingsskader, der udgør ca. halvdelen af de anerkendte skader. Forsømt tandbehandling og nerveskader udgør hver ca. 15 % af de anerkendte skader. Læs mere Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning udgiver hvert år en årsberetning, hvor årets væsentligste forhold er beskrevet. På hjemmesiden for Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning ( kan årsberetningerne læses, ligesom en lang række fakta og typiske spørgsmål og svar om ordningen er beskrevet. Faktaboks 7 Eksempel på mangelsansvar En fejlagtigt udført bro har medført, at en tand mistes og skal erstattes af en større bro. Tandlægen skal så betale den del af broen, som erstatter den allerede udførte fejlagtige bro, idet patienten har et retskrav på omlavning af fejlagtigt arbejde. Denne udgift er ikke afhængig af, hvad tandlægen har fået i honorar for den mangelfulde behandling, men beløbet skal dække, hvad omgørelsen reelt koster patienten. Udføres udbedringen af skaden hos den tandlæge, der har forårsaget skaden, fratrækkes honoraret for selve omgørelsen af det mangelfulde arbejde i honoraret for den samlede skadesudbedrende behandling. I det tilfælde, at den skadeudbedrende behandling udføres af en anden tandlæge end den, der har udført det mangelfulde arbejde, betales for hele behandlingen, og honoraret for den del af omgørelsen, som patienten har krav på, opkræves hos den skadevoldende tandlæge. Betingelser for erstatning Skaden skal være forårsaget af en tandlæge i Danmark. Desuden skal der være årsagssammenhæng mellem den udførte undersøgelse/behandling og den skete skade og denne årsagssammenhæng skal være overvejende sandsynlig. Hvis dette er opfyldt, kan skaden være erstatningsberettiget i følgende tilfælde: Hvis en erfaren specialist ville have handlet anderledes, og skaden derved ikke var sket (specialistreglen) Hvis skaden skyldes fejl og/eller svigt i medicinsk udstyr, fx knækket rodfil (apparaturreglen) Hvis skaden kunne være undgået ved, at der var valgt en anden ligeværdig behandlingsmetode eller -teknik Hvis der er tilstødt en komplikation, der er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle (tålereglen) Patientens ret til erstatning beror således ikke på, at tandlægen har lavet en fejl og pådraget sig et ansvar i forbindelse med behandlingen eller undersøgelsen. Der er tale om en no fault erstatningsordning, hvor ordningen alene forholder sig til, om der er sket en skade, der skal erstattes. Mangelsansvar Hvis der er sket en skade, og der samtidig er udført mangelfuldt tandlægearbejde, erstattes det mangelfulde arbejde ikke af tandskadeerstatningsordningen. Udgiften til denne del af den samlede skade skal afholdes af den tandlæge, der har udført det mangelfulde arbejde. Klage eller skade Kun hvor der er sket en skade, og der samtidig er udført mangelfuldt tandlægearbejde, vurderes det mangelfulde arbejde i forbindelse med behandlingen af tandskaden. Hvis der alene er krav om omgørelse eller tilbagebetaling på grund af mangelfuldt tandlægearbejde, afvises sagen fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. Klager over den faglige behandling afvises ligeledes. Ankemuligheder Afgørelsen sendes til patienten, skadevoldende tandlæge og den erstatningsansvarlige region/kommune/tandlægeskole. Afgørelsen kan af alle parter ankes inden tre måneder til Tandskadeankenævnet. Tandskadeankenævnet kan tage stilling til hele sagens indhold, uanset hvilket forhold der ankes. Når Tandskadeankenævnet har truffet en afgørelse, er der mulighed for at indbringe sagen for domstolene, hvis en part ikke er enig i ankenævnets afgørelse. Det er ikke muligt at anlægge en sag med krav om erstatning direkte ved domstolene uden først at have anmeldt og fået sagen behandlet i det administrative system, som for tandlægernes vedkommende er Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. 834 TANDLÆGEBLADET NR. 10

8 Klage- og erstatningssager VIDENSKAB & KLINIK Faktaboks 8 Hvad kan der ske tandlægen, hvis patienten får medhold? Hvis patienten får medhold i en faglig klage over mangelfuldt arbejde, der er omfattet af Tandlægeoverenskomsten, kan afgørelsen indeholde: kritik af tandlægen mulighed for, at tandlægen skal tilbagebetale hele eller en del af det beløb, patienten har betalt for behandlingen, og/eller mulighed for, at tandlægen skal betale for omgørelse af behandlingen omkostningsfrit for patienten enten hos den indklagede tandlæge eller en anden tandlæge, som patienten selv vælger. Hvis patienten får medhold i en klage vedrørende overenskomstmæssige forhold, kan der ske følgende: tandlægen skal tilbagebetale den betalte regning helt eller delvist der kan udtrykkes misbilligelse (advarsel) over for tandlægen tandlægen kan blive pålagt at betale en bod, og/eller tandlægen kan miste sin ret til at praktisere efter Tandlægeoverenskomsten. Hvis patienten får medhold i en klage over mangelfuldt arbejde, der ikke er omfattet af Tandlægeoverenskomsten, afgøres patientens klage af Patientombuddet eller Disciplinærnævnet, som har mulighed for at udtale kritik af behandlingsstedet henholdsvis den behandlende tandlæge. Hvis patienten får medhold i sin erstatningssag hos Tandlægeforeningens Tandskadeforsikring, udmåler Tandskadeforsikringen størrelsen herfor. Erstatningen og godtgørelsen udbetales af Tandlægeforeningens Tandskadeforsikring. ABSTRACT (ENGLISH) Administrative odontology 4: Matter of complaints and pay damages The present article aims at describing our complaints system both in relation to dental treatment covered by the Dental Reimbursement Agreement, and complaints about professional dental skills, complaints of collective character, and also dental care outside the Dental Reimbursement Agreement, that is complaints of the dental professionalism, that are not covered by the Dental Reimbursement Agreement. The processes of the complaints will be reviewed in this article for all three categories of complaints. Furthermore, the purpose of this article is to describe the compensation system. From the process of the compensation to conditions for compensation and other matters related to the compensation system will be reviewed. Litteatur 1. REGIONERNES LØNNINGS- OG ; REGIONERNES LØNNINGS- OG ; 51, stk REGIONERNES LØNNINGS- OG ; 51, stk REGIONERNES LØNNINGS- OG ; 56, stk MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE. Bekendtgørelse nr af 18/12/2012 om afgrænsning af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed og behandlingen af klager over privatpraktiserende tandlæger; 1. Sammenholdt med 3 i Tandlægeoverenskomsten mellem Tandlægeforeningen Lønnings- og Takstnævn MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE. Lovbekendtgørelse nr af 07/11/2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer; 4 7. REGIONERNES LØNNINGS- OG 2018; kapitel 10 og TANDLÆGERNES TRYGHEDSOR- DNINGER. Forsikringsbetingelser for Tandlægeforeningens Praksisforsikring Sikringsordning om tilbagebetaling af erlagt honorar. 9. MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE. Afsnittet om klagesager udenfor Tandlægeoverenskomsten stammer fra bekendtgørelse nr af 07/11/2011 om klage- og erstatningsloven inden for sundhedsvæsnet, jf. ref. 6, og i øvrigt Patientombuddet. (Set 2015 september). Tilgængelig fra: MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE. Bekendtgørelse nr af 12/12/2003 om henlæggelse af behandlingen af sager efter lov om patientforsikring til Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring og Tandskadeankenævnet. 11. MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE. Anordning nr af 19/12/2011 om ikrafttræden for Færøerne af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. 12. MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE. Bekendtgørelse nr af 12/12/2003 om dækningsområdet for lov om patientforsikring. 13. MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE. Lovbekendtgørelse nr af 07/11/2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer. TANDLÆGEBLADET NR

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N R. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Tandskadeerstatning

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Tandskadeerstatning NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning Når skaden er sket Erstatning for behandlingsskader Tandlægeforeningen har en tandskadeerstatning, der dækker skader sket

Læs mere

LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen

LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen Amaliegade 17»SCANNET Postboks 143 1004 København K Efter Tandlægeoverenskomstens

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Tlf.: 3866 5000 E-Mail:regionh@regionh.dk Klageformular Klager over privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N r. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Patienter, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2010 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2010 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2010.... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed.... 6 1.1. Formål.... 6 1.2. Sammensætning....

Læs mere

Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet

Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 46 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Den 20. oktober 2005. Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2011... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Erstatning for din skade Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Ændring til skade for klager (2014) Denne artikel forklarer, hvorfor en patient kan risikere at få en afgørelse fra Patientskadeankenævnet, hvor en tidligere tilkendt

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2007 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2007 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2007.... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

VEJLEDNING I SAGSBEHANDLING AF

VEJLEDNING I SAGSBEHANDLING AF VEJLEDNING I SAGSBEHANDLING AF KLAGER OVER TANDLÆGER GODKENDT AF LANDSSAMARBEJDSUDVALGET 28. MARTS 2012 ÆNDRET SIDST DEN 27. JUNI 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. BEHANDLING AF EN KLAGESAG 4

Læs mere

PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE

PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE Før Patienterstatningen blev en realitet i 1992, skulle patienter gå til domstolene, hvis de ville søge erstatning for en skade. Dengang var patienterne kun berettiget

Læs mere

HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING

HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING ANMELD SKADEN ELEKTRONISK. FØLG DEN FREM TIL VI AFGØR, OM DU HAR KRAV PÅ ERSTATNING. 2 ERSTATNING FOR

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade?

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 300 Offentligt (03) Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får en skade. Derfor hedder vi

Læs mere

PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI?

PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE Før Patienterstatningen blev en realitet i 1992, skulle patienter gå til domstolene, hvis de ville søge erstatning for en skade. Dengang var

Læs mere

ÅRSBERETNING. for Tandskadeankenævnet

ÅRSBERETNING. for Tandskadeankenævnet ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet 2016 1 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2016 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnet i 2016 5 1.1 Tandskadeankenævnets formål 6 1.2 Sammensætning

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2014... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg?

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage -Hvad gør jeg? Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-80 Copyright Dansk Sygeplejeråd Oktober 2015. Alle rettigheder forbeholdes. ISBN 978-87-7266-207-7

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2012 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2012 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2012... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet

ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet 2015 1 Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2015 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnet i 2015 5 1.1 Tandskadeankenævnets formål 6 1.2 Sammensætning af nævnet

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2014 Tandlægeforeningens Patientforsikring - Årsberetning 2014 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2014 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1:

Læs mere

VEJLEDNING I SAGSBEHANDLING AF

VEJLEDNING I SAGSBEHANDLING AF VEJLEDNING I SAGSBEHANDLING AF KLAGER OVER TANDLÆGER GODKENDT AF LANDSSAMARBEJDSUDVALGET 28. MARTS 2012 ÆNDRET SENEST DEN 24. NOVEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. BEHANDLING AF EN KLAGESAG

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Lørdag den 7. marts 2009. Tema: Opfølgning på Symposium 2008 Har du styr på ådin klagesag. Moderator: Søren Bach-Petersen, Esbjerg

Lørdag den 7. marts 2009. Tema: Opfølgning på Symposium 2008 Har du styr på ådin klagesag. Moderator: Søren Bach-Petersen, Esbjerg Lørdag den 7. marts 2009 Tema: Opfølgning på Symposium 2008 Har du styr på ådin klagesag Moderator: Søren Bach-Petersen, Esbjerg Programmet for formiddagen: 9.00-9.40 Klagesagsbehandling på regions og

Læs mere

Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~.

Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~. LANDSTANDLÆGENÆVNET CIO østre Landsret ~ ~. Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 Regionstandlægenævnet Region Hovedstaden Regionstandlægenævnet Region Sjælland Regionstandlægenævnet

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 2 Erstatning for din skade Har du fået en behandlings- eller lægemiddel ska de, kan du anmelde den til Patienterstatnin

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig.

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig. Få hjælp til at... Klage over behandling, forløb eller service på hospital eller hos praktiserende sundhedspersoner, søge erstatning eller rapportere utilsigtede hændelser. Klage over service Sundhedsfaglig

Læs mere

Erstatning i patientskadesager

Erstatning i patientskadesager Erstatning i patientskadesager v. Camilla Hammer Kontorchef Ankenævnet for Patienterstatningen D. 26. august 2015 Lidt om systemerne 3 Kvalitetsregulering i sundhedsvæsenet 1988: Patientklagesystemet Formål:

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Ernst Jensen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1111 Offentligt. tandlæge

Ernst Jensen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1111 Offentligt. tandlæge Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1111 Offentligt Ernst Jensen tandlæge Birgitte Gøyesvej 30 DK-3400 Hillerød Telefon: +45 4826 6712 Mobil: +45 4057 6718 Email: ernstbjensen@aim.com

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

KLAGESAG HVAD GØR JEG?

KLAGESAG HVAD GØR JEG? KLAGESAG HVAD GØR JEG? Klagesag, hvad gør jeg! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Fotograf Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-70 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Patientklager Side 1

Patientklager Side 1 Patientklager Side 1 FORORD Som sygeplejersker er vi stolte af vores faglighed og bevidste om vores ansvar. Det er derfor en meget voldsom oplevelse at blive involveret i en patientklagesag, hvor en patient

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 479 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: JURMED Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1206415 Dok. nr.: 1007533 Dato: 20. august

Læs mere

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høringsmaterialet: Høring over foreløbigt udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser

Læs mere

Når du har været udsat for en fejl

Når du har været udsat for en fejl Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 3 Når du har været udsat for en fejl November 2006 Når du har været udsat for en fejl PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende cd-rom.

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Temadag for ledelsen i primærsektoren

Temadag for ledelsen i primærsektoren Temadag for ledelsen i primærsektoren Ledelsens juridiske rammer Katrine Winkel Røsling Læringsenheden Styrelsen for Patientsikkerhed Læringsenheden Formidler læring fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Kunngerðablaðið B 2012 Hefti 1 ISSN X

Kunngerðablaðið B 2012 Hefti 1 ISSN X 1 Kunngerðablaðið B 2012 Hefti 1 ISSN 0907-905X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 7. december 2009. Nr. 1206. Bekendtgørelse om vedtægter for Patientforsikringsforeningen I medfør

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet

Sundheds- og Ældreministeriet Sundheds- og Ældreministeriet sum@sum.dk sist@sum.dk s høringssvar takker for muligheden for at give bemærkninger til Udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Læs mere

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet Helle Bødker Madsen Lektor, cand. jur. Juridisk Institut Afdelingen for Offentlig Ret Aarhus Universitet Bartholins Allé, bygn.1350 DK-8000 Århus C Tlf.: 8942 1467 Fax: 8942 5353 E-post: hbm@jura.au.dk

Læs mere

Patientombudet. Torben Hærslev, kontorchef, overlæge. Patientombuddet

Patientombudet. Torben Hærslev, kontorchef, overlæge. Patientombuddet Patientombudet Torben Hærslev, kontorchef, overlæge Program Kort om sundhedsvæsenets opbygning s opbygning og opgaver Sagstyper Sagsgangen Afgørelserne Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Ministeren

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Bekendtgørelse af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Bekendtgørelse af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med de ændringer, der følger af 95 i lov

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader Når du bliver behandlet på et offentligt sygehus, et privat sygehus, hos egen læge eller anden autoriseret sundhedsperson, er du omfattet af

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Årsberetning 2002 & 2003

Årsberetning 2002 & 2003 Årsberetning 2002 & 2003 Indhold INDHOLD Forord............................................................................. 5 Beretning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring for årene 2002

Læs mere

Patientombuddet. Klagesagsbehandling Sygepleje faglig forsvarlighed. Patientombuddet. Elisabeth J. Kjøller, jurist Metta Detlefsen, jurist

Patientombuddet. Klagesagsbehandling Sygepleje faglig forsvarlighed. Patientombuddet. Elisabeth J. Kjøller, jurist Metta Detlefsen, jurist Klagesagsbehandling Sygepleje faglig forsvarlighed Temadag i Dansk Sygeplejeråd, 24. oktober 2011 Elisabeth J. Kjøller, jurist Metta Detlefsen, jurist Klage over sundhedsvæsenet Faglig virksomhed Service

Læs mere

MARTIN ERICHSEN. Patienterstatningen. Introduktion

MARTIN ERICHSEN. Patienterstatningen. Introduktion MARTIN ERICHSEN Patienterstatningen Introduktion PATIENTERSTATNINGEN Behandler sager om patientskader, herunder lægemiddelskader, opstået i det offentlige eller private sundhedssystem Lovgrundlag: > Lov

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Klagesag. Hvad gør jeg!

Klagesag. Hvad gør jeg! Klagesag Hvad gør jeg! Klagesag, hvad gør jeg! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Fotograf Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-70 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Landstandlægenævnet. København, 7 marts 2009

Landstandlægenævnet. København, 7 marts 2009 Landstandlægenævnet Tandlægeforeningens Årskursus 2009 København, 7 marts 2009 Klagesagsbehandling Historik 1948: KTF opretter nævn 1958: DTF opretter nævn 1964: DTF s nævn får jurist som formand 1979:

Læs mere

Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2004... 5

Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2004... 5 Årsberetning 2004 Indhold INDHOLD Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2004.......... 5 Forord.............................................................................

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave?

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave? Hvad må klinikassistenterne lave? Autorisationsloven fornyet 1. januar 2007 (gælder nu ALLE) Hvorfor en ny autorisationslov? Tidligere love påp tandplejeområdet: det: Lov om tandlæger Lov om tandplejere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2013 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2013 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Patientsikkerhed & patientforsikring

Patientsikkerhed & patientforsikring Patientsikkerhed & patientforsikring Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Patientsikkerhed & forsikring Patientsikkerhed Patientombuddet Patientforsikringen Forebyggelse

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Klage- og erstatningssystemet (2014) Denne artikel belyser de væsentligste forskelle mellem klage- og erstatningssystemet i sundhedsvæsenet. Den belyser også, hvorfor

Læs mere

REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3. Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3. Afgørelser 5

REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3. Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3. Afgørelser 5 1 INDHOLD REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3 Afgørelser 5 Tabel 2: Anerkendelser og anerkendelsesprocenten efter afgørelsesår 5 Tabel 2.1: Offentlige hospitaler

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2009-01-21 nr. 24 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Lovbekendtgørelse 2009-01-21 nr. 24 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Kapitel 1 Patientkontorernes opgaver Lovbekendtgørelse 2009-01-21 nr. 24 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1. De af regionsrådene oprettede patientkontorer skal bistå patienter med

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

5.3.2 Erstatning af nettoudgifter... 43 5.3.3. Eksempel på, at ankenævnsafgørelse kan frakende erstatning tilkendt i 1. instans... 45 5.3.

5.3.2 Erstatning af nettoudgifter... 43 5.3.3. Eksempel på, at ankenævnsafgørelse kan frakende erstatning tilkendt i 1. instans... 45 5.3. Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beretning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring for årene 2000 og 2001... 4 Kapitel 1. Udvikling af patientforsikring... 5 1.1. Hvad er patientforsikring...

Læs mere

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering Lægedage 2015 Attester anno 2015 -en opdatering Attester fra dagligdagen i praksis - Generelle regler om udfærdigelse af attester - Underretninger til kommunen om børn - Mulighedserklæringen og frihåndsattester

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2008 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2008 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Patientskadeforsikringen... 6 1.1. Dækning....

Læs mere

Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker

Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker N O T A T Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Det juridiske grundlag mulighed

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere